9.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 265/24


A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. november 8.)

az Európai Közösség és az Azerbajdzsáni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2009/741/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások bizonyos rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltásáról.

(2)

A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott az Azerbajdzsáni Köztársasággal a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről, a Bizottságot a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltása céljából a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban.

(3)

A megállapodás későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére figyelemmel, a Bizottság által megtárgyalt megállapodást alá kell írni, és azt ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és az Azerbajdzsáni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírása – figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötéséről szóló tanácsi határozatra – a Közösség részéről jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodást annak hatálybalépéséig az azon napot követő hónap első napjától kell ideiglenesen alkalmazni, amelyen a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a megállapodás 8. cikke 2. bekezdésében előírt értesítést megtegye.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BROWN


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről,

AZ AZERBAJDZSÁN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

másrészről,

(a továbbiakban: a szerződő felek)

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség több tagállama és az Azerbajdzsán Köztársaság között kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások jöttek létre, amelyek az Európai Közösség jogszabályaival ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások kiterjedhetnek,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség tagállamai és az Azerbajdzsán Köztársaság között létrejött kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások azon rendelkezéseinek módosítása vagy felváltása, amelyek nem ellentétesek az európai közösségi joggal, nem szükséges,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az európai közösségi jog szerint a valamely tagállamban letelepedett közösségi légifuvarozóknak joguk van megkülönböztetéstől mentesen hozzáférni az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és egyes harmadik országok között létrejött megállapodásokra, amelyek az ilyen harmadik országok állampolgárai számára lehetővé teszik, hogy az európai közösségi jognak megfelelően engedélyezett légifuvarozási vállalatokban tulajdonjogot szerezzenek,

FELISMERVE, hogy az Európai Közösség tagállamai és az Azerbajdzsán Köztársaság között létrejött kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások azon rendelkezéseit, amelyek ellentétesek az Európai Közösség jogszabályaival, teljes összhangba kell hozni azokkal, az Európai Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti légi szolgáltatások megbízható jogalapjának létrehozása és az ilyen légi szolgáltatások folytonosságának fenntartása érdekében,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösség tagállamai és az Azerbajdzsán Köztársaság között létrejött kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások azon rendelkezéseinek módosítása vagy felváltása, amelyek nem ellentétesek az európai közösségi joggal, nem szükséges,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az Európai Közösségnek e tárgyalások keretében nem célja az Európai Közösség és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti légi forgalom mértékének növelése, a közösségi légifuvarozók és az Azerbajdzsán Köztársaság légifuvarozói közti egyensúly befolyásolása, vagy a meglévő kétoldalú légiközlekedési megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok tekintetében történő módosítása,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

1. cikk

Általános rendelkezések

(1)   E megállapodás alkalmazásában a „tagállamok”: az Európai Közösség tagállamai.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam állampolgáraira való hivatkozásokat az Európai Közösség tagállamainak állampolgáraira való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam légifuvarozóira vagy légitársaságaira való hivatkozásokat az adott tagállam által kijelölt légifuvarozókra vagy légitársaságokra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Tagállam általi kijelölés

(1)   A II. melléklet a) és b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései helyébe az e cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezései lépnek az érintett tagállam légifuvarozójának kijelölése, a légifuvarozó részére az Azerbajdzsán Köztársaság által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légifuvarozó ilyen engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(2)   A tagállam általi kijelölés kézhezvételét követően az Azerbajdzsán Köztársaság a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve, hogy:

i.

a légifuvarozó a kijelölő tagállamban letelepedett az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében, és az európai közösségi jogszabályoknak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik;

ii.

a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és fenntartja a légifuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, valamint az illetékes légiforgalmi hatóságot a kijelölésben egyértelműen meghatározza; és

iii.

a légifuvarozó jelenleg és a továbbiakban is közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és az ilyen államok és/vagy ilyen állampolgárok tényleges ellenőrzése alatt áll.

(3)   Az Azerbajdzsán Köztársaságnak jogában áll a tagállam által kijelölt légifuvarozó engedélyeit vagy jogosítványait megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

i.

a légifuvarozó nem a kijelölő tagállamban letelepedett az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében, vagy nem rendelkezik az európai közösségi jogszabályoknak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel;

ii.

nem a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja vagy tartja fenn a légifuvarozó hatékony szabályozási ellenőrzését, vagy az illetékes légiforgalmi hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva; vagy

iii.

a légifuvarozó jelenleg közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és nem az ilyen államok és/vagy ilyen állampolgárok tényleges ellenőrzése alatt áll.

Az e bekezdés szerinti jogának gyakorlása során az Azerbajdzsán Köztársaság nem alkalmazhat az állampolgárság alapján megkülönböztetést a közösségi légifuvarozók között.

3. cikk

A szabályozási ellenőrzéshez kapcsolódó jogok

(1)   A II. melléklet c) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Ha egy tagállam olyan légifuvarozót jelöl ki, amelynek szabályozási ellenőrzését egy másik tagállam gyakorolja és tartja fenn, az Azerbajdzsán Köztársaságnak a légifuvarozót kijelölő tagállam és az Azerbajdzsán Köztársaság között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerinti jogai a biztonsági előírásoknak az adott másik tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartása során, valamint az adott légifuvarozó üzemeltetési engedélye tekintetében ugyanúgy érvényesülnek.

(3)   Bármely ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, a II. melléklet d) pontjában felsorolt megállapodások bármelyikében foglaltak nem akadályozhatják meg az Azerbajdzsán Köztársaságot abban, hogy megkülönböztetésmentesen adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessen ki a területén valamely tagállam által kijelölt légifuvarozó azon légi járműve által felhasznált üzemanyagra, amely az Azerbajdzsán Köztársaság területének egy pontja és az Azerbajdzsán Köztársaság területének egy másik pontja között közlekedik.

4. cikk

A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek

(1)   A II. melléklet d) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezései kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Bármely ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, a II. melléklet d) pontjában felsorolt megállapodások bármelyikében foglaltak nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy megkülönböztetéstől mentesen adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessenek ki a területükön az Azerbajdzsán Köztársaság által kijelölt légifuvarozó azon légi járműve által felhasznált üzemanyagra, amely az adott tagállam területének egy pontja és az adott tagállam területének egy másik pontja vagy egy másik tagállam területe között közlekedik.

(3)   Bármely ellenkező értelmű rendelkezés ellenére, a II. melléklet d) pontjában felsorolt megállapodások bármelyikében foglaltak nem akadályozhatják meg az Azerbajdzsán Köztársaságot abban, hogy megkülönböztetésmentesen adókat, illetékeket, vámokat vagy díjakat vessen ki a területén valamely tagállam által kijelölt légifuvarozó azon légi járműve által felhasznált üzemanyagra, amely az Azerbajdzsán Köztársaság területének egy pontja és az Azerbajdzsán Köztársaság területének egy másik pontja között közlekedik.

5. cikk

Az Európai Közösségen belüli viteldíjak

(1)   A II. melléklet e) pontjában felsorolt cikkek kiegészülnek az e cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt és a II. melléklet e) pontjában foglalt rendelkezést tartalmazó megállapodás alapján az Azerbajdzsán Köztársaság által kijelölt légi fuvarozó(k)nak az Európai Közösségen belüli légi útvonalakon közlekedő járataira vonatkozóan kiszabott viteldíjak az európai közösségi jog hatálya alá tartoznak.

6. cikk

A megállapodás mellékletei

E megállapodás mellékletei a megállapodás szerves részét képezik.

7. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

A szerződő felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják ezt a megállapodást.

8. cikk

Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

(1)   Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezt a megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azon napot követő hónap első napjától, amelyen a szerződő felek írásban értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

(3)   A tagállamok és az Azerbajdzsán Köztársaság között létrejött azon megállapodásokat és egyéb szerződéseket, amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen, az I. melléklet b) pontja sorolja fel. Ezt a megállapodást minden ilyen megállapodásra és szerződésre azok hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának napjától alkalmazni kell.

9. cikk

A megállapodás megszűnése

(1)   Ha az I. mellékletben felsorolt valamelyik megállapodás megszűnik, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az I. mellékletben felsorolt érintett megállapodásra vonatkozik, szintén megszűnik.

(2)   Abban az esetben, ha az I. mellékletben felsorolt összes megállapodás megszűnik, ez a megállapodás szintén megszűnik.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Strasbourgban, 2009. július havának hetedik napján, két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és azeri nyelven.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

I. MELLÉKLET

A megállapodás 1. cikkében említett megállapodások jegyzéke

a)

Az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya és az Európai Közösség tagállamai között létrejött kétoldalú légiszolgáltatási megállapodások, amelyeket e megállapodás aláírásának napján már megkötöttek, aláírtak és/vagy ideiglenesen alkalmaznak

légiszolgáltatási megállapodás Ausztria kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 2000. július 4-én Bécsben kötöttek (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Ausztria-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Belga Királyság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1998. április 13-án Bakuban kötöttek (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Belgium-megállapodás),

a megfelelő területeik közötti és afeletti légiszolgáltatási megállapodás a Bolgár Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1995. június 29-én Szófiában kötöttek (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Bulgária-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Dán Királyság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 2000. április 27-én Koppenhágában parafáltak, és amelyet legutóbb a 2004. március 1-jei és a 2004. december 17-i levélváltással módosítottak (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Dánia-megállapodás),

légiközlekedési megállapodás a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1995. július 27-én/28-án Bakuban kötöttek, és amelyet legutóbb a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között 1998. június 29-én Bakuban létrejött, az 1995. július 27-i/28-i légiközlekedési megállapodást helyesbítő és kiegészítő jegyzőkönyvvel módosítottak (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Németország-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Francia Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1997. június 19-én Párizsban kötöttek (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Franciaország-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Görög Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1995. június 6-án Athénben parafáltak (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Görögország-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás az Olasz Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1997. szeptember 25-én Rómában kötöttek (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Olaszország-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya között, amelyet 2001. július 3-án Bakuban parafáltak (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Luxemburg-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Holland Királyság és az Azerbajdzsán Köztársaság között, amelyet 1996. július 11-én Bakuban kötöttek (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Hollandia-megállapodás),

polgári légiközlekedési megállapodás a Lengyel Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1997. augusztus 26-án Varsóban kötöttek (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Lengyelország-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Szlovák Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 2000. október 27-én Bakuban parafáltak (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Szlovák Köztársaság-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Spanyol Királyság és az Azerbajdzsán Köztársaság között, amelyet 2004. november 18-án Madridban parafáltak, a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Spanyolország-megállapodás,

légiszolgáltatási megállapodás a Svéd Királyság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 2000. április 27-én Koppenhágában parafáltak, és amelyet legutóbb a 2004. március 1-jei és a 2004. december 17-i levélváltással módosítottak (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Svédország-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Román Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1996. március 27-én Bakuban kötöttek (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán– Románia-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1994. február 23-án Londonban kötöttek, az 1996. június 20-án és december 23-án Bakuban létrejött jegyzékváltással módosítottak, valamint legutóbb a

2000. július 3–4-én Bakuban létrejött egyetértési nyilatkozattal módosítottak

(a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Egyesült Királyság-megállapodás).

b)

Légiszolgáltatási megállapodások és egyéb szerződések, amelyeket az Azerbajdzsán Köztársaság és az Európai Közösség tagállamai parafáltak vagy aláírtak, és amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen

légiközlekedési megállapodás a Cseh Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 1998. december 3-án Prágában parafáltak (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Cseh Köztársaság-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya és az Észt Köztársaság kormánya között, amelyet 2002. november 8-án Tallinnban parafáltak (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Észtország-megállapodás),

légiszolgáltatási megállapodás a Finn Köztársaság kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság kormánya között, amelyet 2000. szeptember 29-én Bakuban parafáltak (a II. mellékletben a továbbiakban: az Azerbajdzsán–Finnország-megállapodás).

II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és a megállapodás 2–5. cikkében említett cikkek jegyzéke

a)

Tagállam általi kijelölés:

az Azerbajdzsán–Ausztria-megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Bulgária-megállapodás 3. cikkének (5) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Cseh Köztársaság-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Dánia-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Észtország-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Németország-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Görögország-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Franciaország-megállapodás 4. cikkének (3) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Olaszország-megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Luxemburg-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Hollandia-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Lengyelország-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Szlovák Köztársaság-megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Svédország-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Románia-megállapodás 3. cikkének (4) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Egyesült Királyság-megállapodás 4. cikkének (4) bekezdése.

b)

Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:

az Azerbajdzsán–Ausztria-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Belgium-megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja,

az Azerbajdzsán–Bulgária-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Cseh Köztársaság-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja,

az Azerbajdzsán–Dánia-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Észtország-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Görögország-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja,

az Azerbajdzsán–Franciaország-megállapodás 5. cikkének (1) bekezdése,

az Azerbajdzsán–Finnország-megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Olaszország-megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Luxemburg-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Hollandia-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja,

az Azerbajdzsán–Lengyelország-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Szlovák Köztársaság-megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Svédország-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Románia-megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja,

az Azerbajdzsán–Egyesült Királyság-megállapodás 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

c)

Szabályozási ellenőrzés:

az Azerbajdzsán–Ausztria-megállapodás 6. cikke,

az Azerbajdzsán–Belgium-megállapodás 7. cikke,

az Azerbajdzsán–Cseh Köztársaság-megállapodás 7. cikke,

az Azerbajdzsán–Dánia-megállapodás 14. cikke,

az Azerbajdzsán–Észtország-megállapodás 15. cikke,

az Azerbajdzsán–Németország-megállapodás 11a. cikke,

az Azerbajdzsán–Görögország-megállapodás 6. cikke,

az Azerbajdzsán–Franciaország-megállapodás 8. cikke,

az Azerbajdzsán–Finnország-megállapodás 13. cikke,

az Azerbajdzsán–Olaszország-megállapodás 10. cikke,

az Azerbajdzsán–Luxemburg-megállapodás 6. cikke,

az Azerbajdzsán–Hollandia-megállapodás 13. cikke,

az Azerbajdzsán–Szlovák Köztársaság-megállapodás 10. cikke,

az Azerbajdzsán–Svédország-megállapodás 14. cikke.

d)

A repülőgép-üzemanyagra kivetett illetékek:

az Azerbajdzsán–Ausztria-megállapodás 7. cikke,

az Azerbajdzsán–Belgium-megállapodás 10. cikke,

az Azerbajdzsán–Bulgária-megállapodás 7. cikke,

az Azerbajdzsán–Cseh Köztársaság-megállapodás 8. cikke,

az Azerbajdzsán–Dánia-megállapodás 6. cikke,

az Azerbajdzsán–Észtország-megállapodás 7. cikke,

az Azerbajdzsán–Németország-megállapodás 6. cikke,

az Azerbajdzsán–Görögország-megállapodás 9. cikke,

az Azerbajdzsán–Franciaország-megállapodás 11. cikke,

az Azerbajdzsán–Finnország-megállapodás 6. cikke,

az Azerbajdzsán–Olaszország-megállapodás 6. cikke,

az Azerbajdzsán–Luxemburg-megállapodás 8. cikke,

az Azerbajdzsán–Hollandia-megállapodás 9. cikke,

az Azerbajdzsán–Lengyelország-megállapodás 6. cikke,

az Azerbajdzsán–Spanyolország-megállapodás 5. cikke,

az Azerbajdzsán–Szlovák Köztársaság-megállapodás 9. cikke,

az Azerbajdzsán–Svédország-megállapodás 6. cikke,

az Azerbajdzsán–Románia-megállapodás 9. cikke,

az Azerbajdzsán–Egyesült Királyság-megállapodás 8. cikke.

e)

Az Európai Közösségen belüli viteldíjak:

az Azerbajdzsán–Ausztria-megállapodás 11. cikke,

az Azerbajdzsán–Belgium-megállapodás 13. cikke,

az Azerbajdzsán–Bulgária-megállapodás 9. cikke,

az Azerbajdzsán–Cseh Köztársaság-megállapodás 12. cikke,

az Azerbajdzsán–Dánia-megállapodás 10. cikke,

az Azerbajdzsán–Észtország-megállapodás 13. cikke,

az Azerbajdzsán–Németország-megállapodás 10. cikke,

az Azerbajdzsán–Görögország-megállapodás 12. cikke,

az Azerbajdzsán–Franciaország-megállapodás 17. cikke,

az Azerbajdzsán–Finnország-megállapodás 10. cikke,

az Azerbajdzsán–Olaszország-megállapodás 8. cikke,

az Azerbajdzsán–Luxemburg-megállapodás 10. cikke,

az Azerbajdzsán–Hollandia-megállapodás 5. cikke,

az Azerbajdzsán–Lengyelország-megállapodás 10. cikke,

az Azerbajdzsán–Szlovák Köztársaság-megállapodás 8. cikke,

az Azerbajdzsán–Svédország-megállapodás 10. cikke,

az Azerbajdzsán–Románia-megállapodás 8. cikke,

az Azerbajdzsán–Egyesült Királyság-megállapodás 7. cikke.

III. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke

a)

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);

b)

a Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);

c)

a Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás alapján);

d)

a Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légiközlekedési megállapodás alapján).