7.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 149/63


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. április 7.)

az Európai Közösség és Ausztrália kormánya közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2008/420/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. június 5-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat harmadik országokkal a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltásáról.

(2)

A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott Ausztrália kormányával a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás), a Bizottságot a meglévő kétoldalú megállapodások egyes rendelkezéseinek közösségi megállapodással történő felváltása céljából a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások megkezdésére felhatalmazó tanácsi határozat mellékletében foglalt mechanizmusokkal és irányelvekkel összhangban.

(3)

A Bizottság által megtárgyalt megállapodást – annak egy későbbi időpontban történő lehetséges megkötésére figyelemmel – alá kell írni és azt ideiglenesen alkalmazni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és Ausztrália kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírása – figyelemmel az annak későbbi időpontban való megkötéséről szóló tanácsi határozatra – a Közösség részéről jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodást annak hatálybalépéséig az azon napot követő hónap első napjától kell ideiglenesen alkalmazni, amelyen a szerződő Felek írásban értesítették egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárásoknak eleget tettek.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy a megállapodás 7. cikke (2) bekezdésében előírt értesítést megtegye.

Kelt Luxembourgban, 2008. április 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. ŽERJAV


MEGÁLLAPODÁS

Az Európai Közösség és Ausztrália kormánya között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

egyrészről, és

AUSZTRÁLIA KORMÁNYA

másrészről

a továbbiakban: a Szerződő Felek

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Bíróság úgy találta, hogy több tagállam harmadik országgal létrehozott kétoldalú megállapodásainak egyes rendelkezései nem egyeztethetők össze az európai közösségi joggal,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség több tagállama és Ausztrália számos, hasonló rendelkezéseket tartalmazó kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodást kötött, és hogy a tagállamok kötelezettsége, hogy megtegyenek minden szükséges lépést az ezen megállapodások és az EK-Szerződés közötti összeegyeztethetetlenségek megszüntetése érdekében,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik számos olyan kérdést illetően, amelyre az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok között létrejött kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások kiterjedhetnek,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az európai közösségi jog szerint a valamely tagállamban letelepedett közösségi légifuvarozóknak joguk van arra, hogy megkülönböztetéstől mentesen hozzáférjenek az Európai Közösség tagállamai és harmadik országok közötti légi útvonalakhoz,

TEKINTETTEL az Európai Közösség és egyes harmadik országok között létrejött megállapodásokra, amelyek az ilyen harmadik országok állampolgárai számára lehetővé teszik, hogy az európai közösségi joggal összhangban engedélyezett légifuvarozókban tulajdonjogot szerezzenek,

FELISMERVE, hogy az európai közösségi jog, valamint az Európai Közösség tagállamai és Ausztrália között létrejött kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások rendelkezéseinek összhangja szilárd jogalapot teremt az Európai Közösség és az Ausztrália közötti légiközlekedési szolgáltatások számára és fenntartja az ilyen légiközlekedési szolgáltatások folytonosságát,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösség tagállamai és Ausztrália között létrejött kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások azon rendelkezéseinek, amelyek nem összeegyeztethetetlenek a közösségi joggal, módosítása vagy felváltása nem szükséges,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy az Európai Közösségnek e megállapodásban nem célja az Európai Közösség és az Ausztrália közötti légi forgalom mértékének növelése, a közösségi légifuvarozók és Ausztrália légifuvarozói közti egyensúly befolyásolása, vagy a meglévő kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodások rendelkezéseinek a forgalmi jogok tekintetében történő átértelmezése,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Általános rendelkezések

(1)   E megállapodás alkalmazásában „tagállamok”: az Európai Közösség tagállamai; „szerződő fél”: az e megállapodásban részes szerződő fél; „fél”: a vonatkozó kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodásban részes szerződő fél; „légifuvarozó”: a légitársaságok is; „az Európai Közösség területe”: a tagállamok azon területe, amelyre vonatkozik az Európai Közösséget létrehozó szerződés.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam állampolgáraira való hivatkozásokat az Európai Közösség tagállamainak állampolgáraira való hivatkozásként kell értelmezni.

(3)   Az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodásban az adott megállapodásban szerződő félként szereplő tagállam légifuvarozóira vagy légitársaságaira való hivatkozásokat az adott tagállam által kijelölt légifuvarozókra vagy légitársaságokra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Kijelölés, engedélyezés és visszavonás

(1)   A II. melléklet a) és b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezéseivel szemben az e cikk (3) és (4) bekezdésének rendelkezései érvényesülnek az érintett tagállam légifuvarozóinak kijelölése, a légifuvarozó részére Ausztrália által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légifuvarozó engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(2)   A II. melléklet a) és b) pontjában felsorolt cikkek vonatkozó rendelkezéseivel szemben az e cikk (3) és (4) bekezdésének rendelkezései érvényesülnek Ausztrália légifuvarozóinak kijelölése, a légifuvarozó részére az érintett tagállam által megadott engedélyek és jogosítványok, valamint a légifuvarozó engedélyeinek vagy jogosítványainak megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása tekintetében.

(3)   E kijelölés és a kijelölt légifuvarozó(k)nak az előírt formában és módon benyújtott, üzemeltetési engedélyekre és műszaki jogosítványokra irányuló kérelmeinek kézhezvételét követően mindegyik fél — a (4) és (5) bekezdésre is figyelemmel — a legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő engedélyeket és jogosítványokat, feltéve hogy:

a)

a valamely tagállam által kijelölt légifuvarozó esetében:

i.

a légifuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében a kijelölő tagállamban telepedett le, és az európai közösségi jognak megfelelő érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkezik; és

ii.

a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja és tartja fenn a légifuvarozó tényleges szabályozási ellenőrzését, valamint az illetékes légiforgalmi hatóság a kijelölésben egyértelműen meg van jelölve; és

iii.

a légifuvarozó gazdasági tevékenységének székhelye azon tagállam területén található, amelytől az érvényes üzemeltetési engedélyt kapta; és

iv.

a légifuvarozó közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, és/vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és azok tényleges ellenőrzése alatt áll.

b)

az Ausztrália által kijelölt légifuvarozó esetében:

i.

Ausztrália gyakorolja és tartja fenn a légifuvarozó tényleges szabályozási ellenőrzését; és

ii.

a légifuvarozó gazdasági tevékenységének székhelye Ausztráliában található.

(4)   Bármelyik félnek jogában áll a másik fél által kijelölt légifuvarozó üzemeltetési engedélyét vagy műszaki jogosítványát megtagadni, visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni, amennyiben:

a)

a valamely tagállam által kijelölt légifuvarozó esetében:

i.

a légifuvarozó az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében nem a kijelölő tagállamban telepedett le, vagy nem rendelkezik az európai közösségi jognak megfelelő, valamely tagállam által kiadott érvényes üzemeltetési engedéllyel; vagy

ii.

nem a működési engedély kiadásáért felelős tagállam gyakorolja vagy tartja fenn a légifuvarozó tényleges szabályozási ellenőrzését, vagy az illetékes légiforgalmi hatóság a kijelölésben nincs egyértelműen meghatározva; vagy

iii.

a légifuvarozó gazdasági tevékenységének székhelye nem azon tagállam területén található, amelytől az érvényes üzemeltetési engedélyt kapta; vagy

iv.

a légifuvarozó közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a tagállamok és/vagy a tagállamok állampolgárai, vagy a III. mellékletben felsorolt egyéb államok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és nem azok tényleges ellenőrzése alatt áll. vagy

v.

Ausztrália és egy másik tagállam között létrejött kétoldalú megállapodás értelmében a légifuvarozó már rendelkezik üzemeltetési engedéllyel, és Ausztrália igazolni tudja, hogy az ezen megállapodás szerinti forgalmi jogoknak egy olyan útvonalon történő gyakorlása, amely érinti azon másik tagállam egy pontját, a harmadik, negyedik vagy ötödik szabadságjog értelmében fennálló forgalmi jogoknak a másik megállapodás által előírt korlátozása megkerülését jelentené; vagy

vi.

a légifuvarozó rendelkezik egy tagállam által kiadott üzemeltetési engedéllyel, de Ausztrália és azon tagállam között nem áll fenn kétoldalú légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, és Ausztrália igazolni tudja, hogy a javasolt üzemeltetéshez szükséges forgalmi jogok az Ausztrália által kijelölt légi fuvarozó(k) számára nem kölcsönösen hozzáférhetők.

b)

az Ausztrália által kijelölt légifuvarozó esetében:

i.

nem Ausztrália tartja fenn a légifuvarozó tényleges szabályozási ellenőrzését; vagy

ii.

a légifuvarozó gazdasági tevékenységének székhelye nem Ausztráliában található.

(5)   Ausztrália a (4) bekezdés szerinti jogának gyakorlása során, és az e cikk (4) bekezdése a) pontjának v. és vi. alpontja szerinti jogainak sérelme nélkül, nem alkalmazhat a nemzetiség alapján megkülönböztetést a tagállamok légifuvarozói között.

3. cikk

A szabályozási ellenőrzéshez kapcsolódó jogok

(1)   A II. melléklet c) pontjában felsorolt cikkeket kiegészítik az e cikk (2) bekezdésének rendelkezései.

(2)   Amennyiben egy tagállam (első tagállam) olyan légifuvarozót jelöl ki, amelynek szabályozási ellenőrzését egy második tagállam gyakorolja és tartja fenn, Ausztráliának a légifuvarozót kijelölő első tagállam és Ausztrália között létrejött megállapodásban foglalt biztonsági rendelkezések szerinti jogai a biztonsági előírásoknak a második tagállam általi elfogadása, végrehajtása és betartása során, valamint az adott légifuvarozó üzemeltetési engedélye tekintetében ugyanúgy érvényesülnek.

4. cikk

Viteldíjak az Európai Közösségen belül

(1)   A II. melléklet d) pontjában felsorolt cikkeket kiegészítik az e cikk (2) bekezdésének rendelkezései.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt és a II. melléklet d) pontjában foglalt rendelkezést tartalmazó megállapodás alapján az Ausztrália által kijelölt légifuvarozó(k)nak a teljes mértékben az Európai Közösségen belüli légi útvonalakon üzemelő járataira vonatkozóan kiszabott viteldíjak az európai közösségi jog hatálya alá tartoznak.

5. cikk

A megállapodás mellékletei

E megállapodás mellékletei a megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

6. cikk

Felülvizsgálat vagy módosítás

A Szerződő Felek kölcsönös megegyezés alapján bármikor felülvizsgálhatják vagy módosíthatják ezt a megállapodást.

7. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek írásban értesítették egymást arról, hogy a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásoknak eleget tettek.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a megállapodást ideiglenesen alkalmazzák az azt a napot követő hónap első napjától kezdve, amelyen a Szerződő Felek értesítik egymást arról, hogy az ehhez szükséges eljárások lezárultak.

(3)   A tagállamok és Ausztrália között létrejött azon megállapodásokat és egyéb rendelkezéseket, amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba, és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen, az I. melléklet b) pontja sorolja fel. Ezt a megállapodást minden ilyen megállapodásra és rendelkezésre azok hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának napjától alkalmazni kell.

8. cikk

Megszűnés

(1)   Amennyiben az I. mellékletben felsorolt valamelyik megállapodás megszűnik, e megállapodás minden olyan rendelkezése, amely az I. mellékletben felsorolt érintett megállapodásra vonatkozik, ugyanebben az időben szintén megszűnik.

(2)   Abban az esetben, ha az I. mellékletben felsorolt valamennyi megállapodás megszűnik, ez a megállapodás ugyanebben az időben szintén megszűnik.

FENTIEK HITELÉÜL, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának huszonkilencedik napján, két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

I. MELLÉKLET

Az e megállapodás 1. cikkében említett megállapodások jegyzéke

a)

Az Ausztrál Államszövetség és az Európai Közösség tagállamai között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodások, amelyeket e megállapodás aláírásának napján már megkötöttek, aláírtak és/vagy ideiglenesen alkalmaznak

az osztrák szövetségi kormány és az Ausztrál Államszövetség kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, kelt Bécsben, 1967. március 22-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Ausztria megállapodás);

kiegészítve a Bécsben, 1999. március 25-én kelt egyetértési nyilatkozattal.

a Dán Királyság kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Canberrában, 1998. október 16-án parafáltak (a továbbiakban: az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet);

kiegészítve a skandináv országok közötti, a Scandinavian Airlines System (SAS) vonatkozásában történő együttműködésről szóló egyetértési nyilatkozattal, amelyet Canberrában, 1998. október 16-án parafáltak;

kiegészítve az 1998. október 16-án kelt, kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvvel.

a Finn Köztársaság kormánya és az Ausztrál Államszövetség kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet 1999. június 15-én parafáltak (a továbbiakban: az Ausztrália–Finnország megállapodástervezet);

kiegészítve a Helsinkiben, 1999. június 15-én kelt egyetértési nyilatkozattal;

az Ausztrál Államszövetség kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között létrejött, a légiközlekedésről szóló megállapodás, kelt Canberrában, 1965. április 13-án (a továbbiakban: az Ausztrália–Franciaország megállapodás);

a Párizsban, 1970. december 22-én és 1971. január 7-én kelt levélváltással módosítva.

a Németországi Szövetségi Köztársaság és az Ausztrál Államszövetség között létrejött, a légiközlekedésről szóló, módosított megállapodás, kelt Bonnban, 1957. május 22-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Németország megállapodás);

együtt olvasandó az 1998. június 12-én Canberrában kelt egyetértési nyilatkozattal és az 1998. szeptember 17-i és 1998. november 5-i levélváltásokkal;

a Görög Királyság kormánya és az Ausztrál Államszövetség kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló, módosított megállapodás, kelt Athénban, 1971. június 10-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Görögország megállapodás);

a Görög Köztársaság kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, amelyet Athénban, 1997. november 11-én parafáltak, és amelyet csatoltak az Athénban, 1997. november 11-én kelt egyetértési nyilatkozathoz (a továbbiakban: az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet);

Írország és Ausztrália között létrejött légiközlekedési megállapodás, amelyet az 1957. november 26-án és 1957. december 30-án kelt jegyzékváltással kötöttek (a továbbiakban: az Ausztrália–Írország megállapodás);

az Ausztrál Államszövetség kormánya és az Olasz Köztársaság kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló, módosított megállapodás, kelt Rómában, 1960. november 10-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Olaszország megállapodás);

Ausztrália kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség kormánya között létrejött, a Luxembourgban, 1997. szeptember 3-án kelt egyetértési nyilatkozathoz csatolt, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás (a továbbiakban: az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet);

a Málta kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, kelt Canberrában, 1996. szeptember 11-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Málta megállapodás);

kiegészítve a 2003. december 1-jén kelt levélváltással;

a Holland Királyság kormánya és az Ausztrál Államszövetség kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatások létrehozásáról szóló megállapodás, kelt Canberrában, 1951. szeptember 25-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Hollandia megállapodás);

a Lengyel Köztársaság kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött, a légiközlekedési szolgáltatásokról szóló megállapodás, kelt Varsóban, 2004. április 28-án (a továbbiakban: az Ausztrália–Lengyelország megállapodás);

a Svéd Királyság kormánya és Ausztrália kormánya között létrejött légiközlekedési szolgáltatási megállapodás, amelyet Canberrában, 1998. október 16-án parafáltak (a továbbiakban: az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet);

kiegészítve a skandináv országok közötti, a Scandinavian Airlines System (SAS) vonatkozásában történő együttműködésről szóló egyetértési nyilatkozattal, amelyet Canberrában, 1998. október 16-án parafáltak;

kiegészítve az 1998. október 16-án kelt kölcsönösen elfogadott jegyzőkönyvvel;

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormánya és az Ausztrál Államszövetség kormánya között létrejött, a területeik közötti és azokon túli légiközlekedési szolgáltatásokról szóló, módosított megállapodás, kelt Londonban, 1958. február 7-én (a továbbiakban: az Ausztrália–Egyesült Királyság megállapodás);

b)

Légiközlekedési szolgáltatási megállapodások és egyéb rendelkezések, amelyeket az Ausztrál Államszövetség és az Európai Közösség tagállamai parafáltak vagy aláírtak, és amelyek e megállapodás aláírásának napján még nem léptek hatályba, és amelyeket nem alkalmaznak ideiglenesen

II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben felsorolt megállapodásokban szereplő és az e megállapodás 2–5. cikkében említett cikkek jegyzéke

a)

Kijelölés:

az Ausztrália–Ausztria megállapodás 4. cikke; (1)

az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet 3. cikke;

az Ausztrália–Németország megállapodás 3. cikke; (1)

az Ausztrália–Görögország megállapodás 4. cikke; (1)

az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet 4. cikke; (1)

az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet 3. cikke; (1)

az Ausztrália–Írország megállapodás 4. cikke; (1)

az Ausztrália–Olaszország megállapodás 4. cikke; (1)

az Ausztrália–Málta megállapodás 4. cikke; (1)

az Ausztrália–Hollandia megállapodás 3. cikke; (1)

az Ausztrália–Lengyelország megállapodás 2. cikke;

az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet 3. cikke;

az Ausztrália–Egyesült Királyság megállapodás 3. cikke;

b)

Az engedélyek vagy jogosítványok megtagadása, visszavonása, felfüggesztése vagy korlátozása:

az Ausztrália–Ausztria megállapodás 7. cikke; (1)

az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet 4. cikke;

az Ausztrália–Finnország megállapodástervezet 5. cikke;

az Ausztrália–Franciaország megállapodás 8. cikke; (1)

az Ausztrália–Németország megállapodás 4. cikke; (1)

az Ausztrália–Görögország megállapodás 5. cikke; (1)

az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet 5. cikke; (1)

az Ausztrália–Írország megállapodás 7. cikke; (1)

az Ausztrália–Olaszország megállapodás 5. cikke; (1)

az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet 4. cikke; (1)

az Ausztrália–Málta megállapodás 5. cikke; (1)

az Ausztrália–Hollandia megállapodás 6. cikke; (1)

az Ausztrália–Lengyelország megállapodás 2. cikke;

az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet 4. cikke;

az Ausztrália–Egyesült Királyság megállapodás 3. cikke;

c)

Szabályozási ellenőrzés:

Ausztrália Kormányának légiforgalmi hatósága és Ausztria Kormánya közötti azon egyetértési megállapodás 4. melléklete, amelyet 1999. március 25-én írtak alá, és az Ausztrália-Ausztria megállapodás keretében ideiglenesen alkalmaznak;

az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet 17. cikke;

az Ausztrália–Finnország megállapodástervezet 8. cikke;

az Ausztrália kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya légiforgalmi hatóságai közötti egyetértési nyilatkozat C. melléklete, amelyet Canberrában, 1998. június 12-én írtak alá és az Ausztrália–Németország megállapodás keretében átmenetileg alkalmaznak;

az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet 8. cikke;

az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet 7. cikke;

az Ausztrália–Málta megállapodás 8. cikke;

az Ausztrália kormánya és a Holland Királyság kormánya légiforgalmi hatóságai közötti egyetértési nyilatkozat C. melléklete, amelyet Hágában, 1997. szeptember 4-én írtak alá és az Ausztrália–Hollandia megállapodás keretében átmenetileg alkalmaznak;

az Ausztrália–Lengyelország megállapodás 5. cikke;

az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet 17. cikke;

d)

Viteldíjak az Európai Közösségen belül:

az Ausztrália–Ausztria megállapodás 9. cikke;

az Ausztrália–Dánia megállapodástervezet 13. cikke;

az Ausztrália-Finnország megállapodás 14. cikke

az Ausztrália–Franciaország megállapodás 10. cikke;

az Ausztrália kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya légiforgalmi hatóságai közötti egyetértési nyilatkozat E. melléklete, amelyet Canberrában, 1998. június 12-én írtak alá az 1998. szeptember 17-i és 1998. november 5-i levélváltásokkal összefüggésben, és az Ausztrália–Németország megállapodás keretében átmenetileg alkalmaznak;

az Ausztrália–Görögország megállapodás 9. cikke;

az Ausztrália–Görögország megállapodástervezet 14. cikke;

az Ausztrália–Írország megállapodás 9. cikke;

az Ausztrália–Olaszország megállapodás 9. cikke,

az Ausztrália–Luxemburg megállapodástervezet 11. cikke;

az Ausztrália–Málta megállapodás 14. cikke;

az Ausztrália–Hollandia megállapodás mellékletének IV. szakasza;

az Ausztrália–Lengyelország megállapodás 10. cikke;

az Ausztrália–Svédország megállapodástervezet 13. cikke;

az Ausztrália–Egyesült Királyság megállapodás 7. cikke.


(1)  E megállapodás 2. cikkének (2) bekezdése nem vonatkozik ezekre a rendelkezésekre.

III. MELLÉKLET

A megállapodás 2. cikkében említett egyéb államok jegyzéke

a)

Az Izlandi Köztársaság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

b)

A Liechtensteini Hercegség (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

c)

A Norvég Királyság (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás értelmében);

d)

A Svájci Államszövetség (az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légiközlekedési megállapodás értelmében).