22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/95


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. december 20.)

az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, levélváltás formájában létrejött, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosításáról szóló megállapodás megkötéséről

(2007/867/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2007. május 14-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján kezdeményezzen tárgyalásokat az új-zélandi vajra vonatkozó WTO-vámkontingens módosítása céljából. Az Európai Közösség ennek megfelelően 2007. augusztus 3-án értesítette a WTO-t az EK CXL. listájában az új-zélandi vajra vonatkozóan megállapított WTO-vámkontingens módosítására irányuló szándékáról.

(2)

A tárgyalásokat a Bizottság az EK-Szerződés 133. cikkével létrehozott bizottsággal konzultálva és a Tanács által kiadott tárgyalási irányelveket követve folytatta le.

(3)

A Bizottságnak sikeres megállapodásra jutott Új-Zélanddal. Az Európai Közösség és Új-Zéland között levélváltás formájában létrejött megállapodást ezért jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, levélváltás formájában létrejött, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz csatolt CXL. listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosításáról szóló megállapodást a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személy(ek)et.

3. cikk

Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA


MEGÁLLAPODÁS

levélváltás formájában az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosításáról

Brüsszel,

Tisztelt Uram!

Az Európai Közösség (EK) és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikkének megfelelően, az EK-nak az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményhez (1994. évi GATT) csatolt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosítása érdekében folytatott tárgyalásokat követően az EK egyetért az alábbi következtetésekkel.

Az új-zélandi vajra vonatkozó WTO-vámkontingenst érintő záró rendelkezések

A vámkontingens az Új-Zélandról származó vajra és ezen belül a következő vámtarifaszámok alá tartozó termékekre alkalmazandó:

KN-kód

Árumegnevezés

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Legalább hat hétig érlelt vaj, amelynek zsírtartalma legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék, és amelyet közvetlenül, tárolt anyag hozzáadása nélkül, zárt, egyfázisú, folyamatos technológiával állítottak elő tejből vagy tejszínből

ex 0405 10 30

Legalább hat hétig érlelt vaj, amelynek zsírtartalma legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék, és amelyet közvetlenül, tárolt anyag hozzáadása nélkül, zárt, egyfázisú, folyamatos technológiával állítottak elő tejből vagy tejszínből; az előállítási folyamat a tejszín esetében magában foglalhat egy olyan szakaszt, amelyben a vajzsírt koncentrálják és/vagy frakcionálják (az úgynevezett „Ammix” és „Spreadable” eljárások)

A kontingensen belüli vámtétel 70 EUR/100 kg.

A kontingens mennyisége 74 693 tonna.

A kontingens igénybevételére való jogosultságra a vonatkozó közösségi rendelkezésekben megállapított feltételek alkalmazandók.

Általános észrevételek

E megállapodás rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy Kormánya egyetért a fentiekkel.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Közösség nevében

Brüsszel,

Tisztelt Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Az Európai Közösség (EK) és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikkének megfelelően, az EK-nak az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményhez (1994. évi GATT) csatolt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosítása érdekében folytatott tárgyalásokat követően az EK egyetért az alábbi következtetésekkel.

Az új-zélandi vajra vonatkozó WTO-vámkontingenst érintő záró rendelkezések

A vámkontingens az Új-Zélandról származó vajra és ezen belül a következő vámtarifaszámok alá tartozó termékekre alkalmazandó:

KN-kód

Árumegnevezés

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Legalább hat hétig érlelt vaj, amelynek zsírtartalma legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék, és amelyet közvetlenül, tárolt anyag hozzáadása nélkül, zárt, egyfázisú, folyamatos technológiával állítottak elő tejből vagy tejszínből

ex 0405 10 30

Legalább hat hétig érlelt vaj, amelynek zsírtartalma legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék, és amelyet közvetlenül, tárolt anyag hozzáadása nélkül, zárt, egyfázisú, folyamatos technológiával állítottak elő tejből vagy tejszínből; az előállítási folyamat a tejszín esetében magában foglalhat egy olyan szakaszt, amelyben a vajzsírt koncentrálják és/vagy frakcionálják (az úgynevezett »Ammix« és »Spreadable« eljárások)

A kontingensen belüli vámtétel 70 EUR/100 kg.

A kontingens mennyisége 74 693 tonna.

A kontingens igénybevételére való jogosultságra a vonatkozó közösségi rendelkezésekben megállapított feltételek alkalmazandók.

Általános észrevételek

E megállapodás rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy Kormánya egyetért a fentiekkel.”

Új-Zéland számára megtiszteltetést jelent, hogy megerősítheti az e levélben foglaltakkal való egyetértését.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

Új-Zéland nevében

Съставено в Брюксел

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje.

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Întocmit la Bruxelles

Feito em Bruxelas

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfördat i Bryssel den

Image

От името на Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

În numele Comunitatii Europene

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen

Image

Съставено в Брюксел

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje.

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Întocmit la Bruxelles

Feito em Bruxelas

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfördat i Bryssel den

Image

For New Zealand

От името на Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zêland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Υηλανδία

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għan-New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

În numele Noii Zeelande

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image