19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/148


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. november 22.)

az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

(2007/826/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63. cikke (3) bekezdésének b) pontjára, összefüggésben a 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Moldovai Köztársasággal az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodásról.

(2)

A 2007. október 9-én elfogadott tanácsi határozattal összhangban e megállapodást az Európai Közösség nevében 2007. október 10-én írták alá, figyelemmel annak későbbi időpontban való esetleges megkötésére is.

(3)

Ezt a megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás visszafogadási vegyes bizottságot állít fel, amely elfogadhatja eljárási szabályzatát. Helyénvaló megállapítani az ilyen esetre vonatkozó közösségi álláspont kialakítására irányuló egyszerűsített eljárást.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság értesítést küldött arról, hogy részt kíván venni e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező, illetve nem alkalmazható.

(7)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően, Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és ezért az rá nézve nem kötelező, illetve nem alkalmazható,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között létrejött, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz (1).

2. cikk

A megállapodás 22. cikkének (2) bekezdésében előírt értesítést a Tanács elnöke küldi meg (2).

3. cikk

A Közösséget a Bizottság képviseli a megállapodás 18. cikke által létrehozott visszafogadási vegyes bizottságban.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a megállapodás 18. cikkének (5) bekezdésében előírtak szerint a Közösségnek a visszafogadási vegyes bizottság keretében képviselt álláspontját az eljárási szabályzat elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. PINHO


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 149. oldalát.

(2)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség

és

A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Moldova,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy erősítsék együttműködésüket az illegális bevándorlás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy e megállapodás segítségével és viszonossági alapon gyors és hatékony eljárásokat hozzanak létre az olyan személyek azonosítására, illetve biztonságos és szabályos visszaadatására, akik Moldova vagy az Európai Unió valamely tagállama területére való beutazás vagy tartózkodás feltételeinek nem, illetve már nem felelnek meg, továbbá hogy az együttműködés szellemében elősegítsék az ilyen személyek átszállítását;

HANGSÚLYOZVA AZT, hogy e megállapodás nem érinti a Közösségnek, az Európai Unió tagállamainak és Moldovának a nemzetközi jogból, így különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i európai egyezményből, és a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i egyezményből, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni 1984. december 10-i nemzetközi egyezményből származó jogait, kötelezettségeit és felelősségét;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy e megállapodás azon rendelkezései, amelyek az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének hatálya alá tartoznak, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban nem vonatkoznak a Dán Királyságra,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„a Szerződő Felek”: Moldova és a Közösség;

b)

„Moldova állampolgára”: a Moldovai Köztársaság állampolgárságával rendelkező személy;

c)

„egy tagállam állampolgára”: az a személy, aki a Közösség által alkalmazott fogalommeghatározás szerint valamely tagállam állampolgárságával rendelkezik;

d)

„tagállam”: az Európai Unió bármely tagállama a Dán Királyság kivételével;

e)

„harmadik ország állampolgára”: bármely személy, aki Moldova, illetve valamely tagállam állampolgárságától eltérő állampolgársággal rendelkezik;

f)

„hontalan személy”: bármely személy, aki nem rendelkezik állampolgársággal;

g)

„tartózkodási engedély”: bármilyen típusú, Moldova, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély, amely az adott személyt feljogosítja arra, hogy a területén tartózkodjon. Ez nem foglalja magában azokat az ideiglenes engedélyeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett személy az adott állam területén tartózkodjon a menedékjog vagy tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálása alatt;

h)

„határátkelőhely”: a Moldovai Köztársaság vagy a tagállamok illetékes hatóságai által az adott állam határán történő átkelés céljára engedélyezett átkelőhely, beleértve a nemzetközi repülőtereken található átkelőhelyeket is;

i)

„vízum”: bármilyen típusú, Moldova, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély vagy határozat, amely a területére való belépéshez vagy az azon történő átszállításhoz szükséges. Ez nem foglalja magában a repülőtéri tranzitvízumot;

j)

„megkereső állam”: az az állam (Moldova vagy a tagállamok egyike), amely e megállapodás 7. cikke értelmében visszafogadási kérelmet vagy 14. cikke értelmében átszállítási kérelmet nyújt be;

k)

„megkeresett állam”: az az állam (Moldova vagy a tagállamok egyike), amelyhez e megállapodás 7. cikke értelmében visszafogadási kérelmet vagy 14. cikke értelmében átszállítás iránti kérelmet nyújtanak be;

l)

„illetékes hatóság”: Moldova vagy a tagállamok egyikének bármely olyan nemzeti hatósága, amelyet a megállapodás 19. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban annak végrehajtásával bíznak meg;

m)

„határmenti régió”: egy tagállam és Moldova közös szárazföldi határától számított 30 kilométeres körzet, valamint a tagállamok és Moldova nemzetközi repülőtereinek területe;

n)

„átszállítás”: harmadik ország állampolgárának vagy a hontalan személynek a megkeresett állam területén történő áthaladása a megkereső államból a célországba történő utazás során.

I. SZAKASZ

MOLDOVA VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

2. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1)   Valamely tagállam megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül Moldova visszafogad minden olyan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépés vagy az ott történő tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve hogy a 8. cikkel összhangban bizonyított vagy – meggyőző bizonyíték alapján – megalapozottan vélelmezhető, hogy ezek a személyek moldovai állampolgárok.

(2)   Moldova visszafogadja továbbá:

az (1) bekezdésben említett személyek kiskorú, nem házas gyermekeit, tekintet nélkül születési helyükre vagy nemzetiségükre, kivéve ha a megkereső tagállamban önálló tartózkodási joggal rendelkeznek,

az (1) bekezdésben említett személyek más állampolgárságú házastársait, feltéve hogy jogukban áll Moldova területére belépni vagy ott tartózkodni, illetve megkapják a Moldova területére való belépés és ott-tartózkodás jogát, kivéve ha a megkereső tagállamban önálló tartózkodási joggal rendelkeznek.

(3)   Moldova visszafogadja azokat a személyeket is, akiket a tagállamba való belépésük óta megfosztottak moldovai állampolgárságuktól, vagy arról lemondtak, kivéve ha az érintett személy legalább e tagállam honosítási ígéretével rendelkezik.

(4)   Miután Moldova pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, Moldova illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala késedelem nélkül és legfeljebb 3 munkanapon belül kibocsátja a visszafogadandó személy visszatéréséhez szükséges, legalább három hónapig érvényes úti okmányt. Amennyiben az érintett személy jogi vagy ténybeli okokból nem adható át az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt, úgy Moldova illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala 14 naptári napon belül új úti okmányt állít ki ugyanezen érvényességi idővel. Amennyiben Moldova 14 naptári napon belül nem állítja ki az úti okmányt, úgy kell tekinteni, hogy Moldova elfogadta a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmány használatát (1).

(5)   Abban az esetben, amikor a visszafogadandó személy a moldovai állampolgárság mellett egy harmadik ország állampolgárságával is rendelkezik, a megkereső tagállamnak figyelembe kell vennie a visszafogadandó személy azon akaratát, hogy a visszatérés a választása szerinti államba történjen.

3. cikk

Harmadik ország állampolgárainak és hontalanok visszafogadása

(1)   Valamely tagállam megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül Moldova visszafogad minden olyan, harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépés vagy az ott történő tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve hogy a 9. cikkel összhangban bizonyított vagy – meggyőző bizonyíték alapján – megalapozottan vélelmezhető, hogy az ilyen személyek:

a)

rendelkeznek, vagy a belépés idején rendelkeztek Moldova által kiadott érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel; vagy

b)

a tagállamok területére illegálisan és közvetlenül azután léptek be, hogy Moldova területén tartózkodtak vagy átutaztak.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem érvényes, amennyiben:

a)

a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy kizárólag Moldova nemzetközi repülőterén repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b)

a megkereső állam a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve

ha az érintett személy olyan, Moldova által kiállított vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amelynek érvényességi ideje hosszabb, vagy

a megkereső tagállam által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély megszerzésére hamis vagy hamisított dokumentumok vagy hamis állítások felhasználásával került sor, vagy

a személy nem tartja be a vízumhoz kapcsolódó feltételeket.

(3)   Miután Moldova pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, a megkereső tagállam a visszafogadandó személy számára kiadja a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmányt (1).

II. SZAKASZ

A KÖZÖSSÉG VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1)   Valamely tagállam – Moldova megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül – visszafogad minden olyan személyt, aki a Moldova területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve hogy a 8. cikkel összhangban bizonyított vagy – meggyőző bizonyíték alapján – megalapozottan vélelmezhető, hogy ezek a személyek annak a tagállamnak az állampolgárai.

(2)   A tagállam visszafogadja továbbá:

az (1) bekezdésben említett személyek kiskorú, nem házas gyermekeit, tekintet nélkül születési helyükre vagy nemzetiségükre, kivéve ha Moldovában önálló tartózkodási joggal rendelkeznek,

az (1) bekezdésben említett személyek más állampolgárságú házastársait, feltéve hogy jogukban áll a megkeresett tagállam területére belépni vagy ott tartózkodni, illetve megkapják a megkeresett tagállam területére történő belépés és ott-tartózkodás jogát, kivéve ha Moldovában önálló tartózkodási joggal rendelkeznek;

(3)   Valamely tagállam visszafogadja azokat a személyeket is, akiket Moldova területére történő belépésük óta állampolgárságuktól megfosztottak, vagy akik arról lemondtak, kivéve ha az érintett személy legalább Moldova honosítási ígéretével rendelkezik.

(4)   Miután a megkeresett tagállam pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, a tagállam illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala késedelem nélkül és legfeljebb 3 munkanapon belül kibocsátja a visszafogadandó személy visszatéréséhez szükséges, legalább 3 hónapig érvényes úti okmányt. Amennyiben az érintett személy jogi vagy ténybeli okokból nem szállítható vissza az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt, úgy a tagállam illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala 14 naptári napon belül új úti okmányt állít ki ugyanezen érvényességi idővel.

(5)   Abban az esetben, amikor a visszafogadandó személy a megkeresett tagállam állampolgársága mellett egy harmadik ország állampolgárságával is rendelkezik, Moldovának figyelembe kell vennie a visszafogadandó személy azon akaratát, hogy a visszatérés a választása szerinti államba történjen.

5. cikk

Harmadik ország állampolgárainak és hontalanok visszafogadása

(1)   A tagállamok – Moldova megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül – visszafogadnak minden olyan, harmadik ország állampolgárságával rendelkező vagy hontalan személyt, akik Moldova területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felelnek meg, feltéve hogy a 9. cikkel összhangban bizonyított vagy – meggyőző bizonyíték alapján – megalapozottan vélelmezhető, hogy az ilyen személyek:

a)

rendelkeznek, vagy a beutazás idején rendelkeztek a megkeresett tagállam által kiadott érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel; vagy

b)

Moldova területére illegálisan és közvetlenül azután léptek be, hogy a megkeresett állam területén tartóztak vagy átutaztak.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem érvényes, amennyiben:

a)

a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy kizárólag a megkeresett tagállam nemzetközi repülőterén repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b)

Moldova harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve:

ha az érintett személy olyan, a megkeresett tagállam által kiállított vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amelynek érvényességi ideje hosszabb, vagy

a Moldova által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély megszerzésére hamis vagy hamisított dokumentumok, vagy hamis állítások felhasználásával került sor, vagy

a személy nem tartja be a vízumhoz kapcsolódó feltételeket.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a vízumot vagy tartózkodási engedélyt kiállította. Ha két vagy több tagállam állított ki vízumot vagy tartózkodási engedélyt, úgy az (1) bekezdésben említett visszafogadási kötelezettség azon tagállamot terheli, amely a leghosszabb érvényességi idejű, illetve – amennyiben ezek közül legalább egy érvényessége már lejárt – a még mindig érvényes dokumentumot kiállította. Amennyiben valamennyi dokumentum érvényességi ideje lejárt, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a legutóbb lejárt érvényességi idejű dokumentumot kiállította. Amennyiben a fenti dokumentumok egyikének bemutatására sem kerül sor, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség az utolsó kilépés szerinti tagállamot terheli.

(4)   Miután a tagállam pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, Moldova kiállítja a visszafogadandó személy számára a visszatéréséhez szükséges úti okmányt.

III. SZAKASZ

VISSZAFOGADÁSI ELJÁRÁS

6. cikk

Alapelvek

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel a 2–5. cikkben meghatározott kötelezettségek alapján visszafogadandó személy bármilyen átadásának feltétele a megkeresett állam illetékes hatóságához benyújtott visszafogadási kérelem.

(2)   Nem szükséges visszafogadásra irányuló kérelem, amennyiben a visszafogadandó személy érvényes úti okmánnyal, és harmadik ország állampolgára vagy hontalan esetében a megkeresett állam érvényes vízumával vagy tartózkodási engedélyével rendelkezik.

(3)   Ha a személyt a megkereső állam határmenti régiójában (ideértve a repülőtereket is) fogták el illegális határátlépést követően, amelyet közvetlenül a megkeresett állam területéről hajtott végre, a megkereső állam a személy elfogását követő két napon belül visszafogadás iráni kérelmet nyújthat be (gyorsított eljárás).

7. cikk

A visszafogadási kérelem tartalma

(1)   A visszafogadási kérelemnek – a lehetséges mértékben – tartalmaznia kell az alábbi információkat:

a)

az érintett személy adatai (pl. családi és utónév, születési idő és – ha lehetséges – a születési hely, valamint az utolsó lakóhely) és adott esetben a kiskorú, nem házas gyermekek és/vagy házastársak adatai;

b)

az állampolgárságot, az átszállítást, a harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó jogalapot, valamint a jogellenes belépést és tartózkodást igazoló vagy meggyőző bizonyítékként szolgáló eszközök megjelölése.

(2)   A visszafogadási kérelemnek – a lehetséges mértékben – tartalmaznia kell az alábbiakat is:

a)

arról szóló nyilatkozat, hogy az átadni kívánt személynek segítségre vagy gondoskodásra lehet szüksége, feltéve hogy az érintett személy kifejezetten hozzájárult e nyilatkozathoz;

b)

bármilyen más olyan védelmi, biztonsági intézkedés vagy információ, amely az adott átadás esetén szükséges lehet.

(3)   A visszafogadási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 5. mellékletében található.

8. cikk

Az állampolgárságra vonatkozó bizonyítási eszközök

(1)   Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése és 4. cikk (1) bekezdése szerinti bizonyítása az e megállapodás 1. mellékletében felsorolt dokumentumokkal történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén az állampolgárságot a tagállamok és Moldova minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismeri. Az állampolgárság igazolása nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(2)   Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése és 4. cikk (1) bekezdése szerinti meggyőző igazolása különösen az e megállapodás 2. mellékletében felsorolt dokumentumokkal történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén a tagállamok és Moldova az állampolgárságot ellenkező bizonyításig megállapítottnak tekintik. Az állampolgárság meggyőző bizonyítása nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(3)   Amennyiben a visszafogadandó személy az 1. vagy 2. mellékletben felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja felmutatni, a megkeresett állam illetékes diplomáciai képviselete vagy konzuli hivatala a megkereső állam illetékes hatóságával együtt – kérelemre – megszervezi, hogy e személyt állampolgársága megállapítása céljából késedelem nélkül meghallgassák, legkésőbb a megkeresés napjától számított három munkanapon belül.

9. cikk

Harmadik ország állampolgáraira és hontalan személyekre vonatkozó bizonyítékok

(1)   A harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó jogalapnak a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott igazolása különösen az e megállapodás 3. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik; e célra hamis dokumentumok nem használhatók fel. A tagállamok és Moldova bármely ilyen igazolást minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismernek.

(2)   A harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó jogalapnak a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott meggyőző igazolása különösen az e megállapodás 4. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik; e célra hamis dokumentumok nem használhatók fel. Ilyen meggyőző bizonyítékok bemutatása esetén a jogalapot a tagállamok és Moldova az ellenkező bizonyításig teljesítettnek tekintik.

(3)   A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényét az érintett személynek a megkereső állam területén szükséges vízumot vagy más tartózkodási engedélyt nem tartalmazó úti okmánya alapján kell megállapítani. A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényének meggyőző bizonyítéka a megkereső állam arra vonatkozó nyilatkozata is, hogy az érintett személy nem rendelkezik a szükséges úti okmányokkal, vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

10. cikk

Határidők

(1)   A visszafogadási kérelmet a megkeresett állam illetékes hatóságához legfeljebb az attól számított hat hónapon belül kell benyújtani, hogy a megkereső állam illetékes hatósága tudomást szerzett arról, hogy egy harmadik ország állampolgára vagy egy hontalan személy nem, illetve már nem felel meg a belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek. Amennyiben a kérelem időben történő benyújtásának jogi vagy ténybeli akadálya van, a megkereső állam kérésére a határidő – kizárólag az akadály megszűnésének időpontjáig – meghosszabbítható.

(2)   A visszafogadás iránti kérelemre írásban kell válaszolni

két munkanapon belül, ha a kérelmet gyorsított eljárásban nyújtották be (6. cikk (3) bekezdése),

minden más esetben 11 munkanapon belül.

E határidőket a visszafogadási kérelem kézhezvételének időpontjától kell számítani. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, az átadást elfogadottnak kell tekinteni.

(3)   Amennyiben a kérelem 11 munkanapon belül történő megválaszolásának jogi vagy ténybeli akadálya van, kellően indokolt kérelem esetén ez a határidő maximum két munkanappal meghosszabbítható. Amennyiben a meghosszabbított határidőn belül nem érkezik válasz, a visszafogadást elfogadottnak kell tekinteni.

(4)   A visszafogadási kérelem elutasítását indokolni kell.

(5)   Amennyiben a kérelmet elfogadták, illetve adott esetben a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően, az érintett személyt késedelem nélkül, de legfeljebb három hónapon belül át kell adni. A megkereső állam kérelmére ez a határidő a jogi vagy gyakorlati akadályok megszüntetésére fordított idővel meghosszabbítható.

11. cikk

Az átadás részletes szabályai és szállítási módok

(1)   Egy személy átadását megelőzően Moldova és az érintett tagállam illetékes hatóságai írásban előre rögzítik az átadás időpontját, a határátkelőhelyet, az esetleges kíséretet és az átadásra vonatkozó egyéb szükséges információt.

(2)   A szállítás történhet levegőben vagy szárazföldön. A légi úton történő visszaadatás nem korlátozható kizárólag Moldova vagy a tagállamok nemzeti légitársaságaira, és menetrend szerinti vagy charterjáratokon egyaránt történhet. A kísérettel való visszaadatás esetén a kíséret nem korlátozható a megkereső állam arra felhatalmazott személyeire, feltéve hogy ezek a személyek vagy Moldovából, vagy valamely tagállamból származnak.

12. cikk

Téves visszafogadás

A megkereső állam visszafogad bármely, a megkeresett állam által visszafogadott személyt, amennyiben az érintett személy átadását követő 3 hónapon belül bizonyítást nyer, hogy a megállapodás 2–5. cikkében meghatározott feltételek nem teljesültek.

Ilyen esetekben a megállapodás eljárási rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni, és a megkeresett állam közöl minden, a visszafogadandó személy jelenlegi személyazonosságára és állampolgárságára vonatkozó rendelkezésére álló információt is.

IV. SZAKASZ

AZ ÁTSZÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA

13. cikk

Alapelvek

(1)   A tagállamok és Moldova a harmadik országok állampolgárainak és a hontalan személyek átszállítását azokra az esetekre korlátozzák, amikor e személyek nem adhatók át közvetlenül a célállamnak.

(2)   Valamely tagállam kérelmére Moldova lehetővé teszi a harmadik országok állampolgárainak vagy a hontalan személyek átszállítását, valamint Moldova kérelmére egy adott tagállam engedélyezi a harmadik országok állampolgárainak vagy a hontalan személyek átszállítását, ha a lehetséges egyéb tranzitállamokban való odautazás és a célállam általi visszafogadás biztosított.

(3)   Moldova vagy valamely tagállam az alábbi esetekben visszautasíthatja az átszállítást:

a)

ha fennáll a veszélye annak, hogy a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy a végső célállamban vagy egy másik tranzitállamban kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak, büntetésnek vagy halálbüntetésnek, faji, vallási, nemzetiségi vagy egy adott társadalmi csoporthoz való hovatartozása vagy politikai meggyőződése miatt üldöztetésnek van kitéve; vagy

b)

ha a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt a megkeresett államban vagy egy másik tranzitállamban büntetőeljárás vagy büntetés végrehajtása alá vetik; vagy

c)

a megkeresett állam közegészségügyi, belbiztonsági, közrendi vagy egyéb, nemzeti érdekei miatt.

(4)   Moldova vagy valamely tagállam bármilyen kibocsátott engedélyt visszavonhat, ha időközben olyan, a (3) bekezdésben említett körülmények merülnek fel vagy látnak napvilágot, amelyek az átszállítás lebonyolítását akadályozzák, vagy ha a lehetséges tranzitállamokba való odautazás vagy a célállam általi visszafogadás már nem biztosított. Ebben az esetben a megkereső állam szükség esetén köteles haladéktalanul visszafogadni a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt.

14. cikk

Az átszállítási eljárás

(1)   Az átszállítás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a megkeresett állam illetékes hatóságaihoz, és annak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a)

az átszállítás típusa (légi vagy szárazföldi úton), a lehetséges további tranzitállamok és a tervezett végső célország;

b)

az érintett személy adatait (pl. név, utónév, leánykori név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, születési dátum, nem és – amennyiben lehetséges – születési hely, állampolgárság, nyelv, az úti okmány típusa és száma);

c)

a tervezett határátkelőhelyet, az átszállítás időpontját és a kíséret esetleges igénybevételét;

d)

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megkereső állam úgy véli, teljesülnek a 13. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek, és nem ismertek okok a 13. cikk (3) bekezdése alapján való elutasításra.

Az átszállítási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 6. mellékletében található.

(2)   A megkeresett állam 4 munkanapon belül, írásban tájékoztatja a visszafogadás szerinti megkereső államot, megerősítve a határátkelőhelyet és a visszafogadás tervezett időpontját, vagy tájékoztatja a megkereső államot a visszafogadás elutasításáról, valamint annak okairól.

(3)   Amennyiben az átszállítás lebonyolítása légi úton történik, a visszafogadandó személy és annak esetleges kísérete mentesül a reptéri tranzitvízum megszerzésének kötelezettsége alól.

(4)   A megkeresett állam illetékes hatóságai a kölcsönös konzultációkra is figyelemmel segítséget nyújtanak az átszállítás lebonyolításában, különösen az érintett személyek megfigyelése révén, valamint az e célt szolgáló megfelelő feltételek megteremtésével.

V. SZAKASZ

KÖLTSÉGEK

15. cikk

A szállítás és az átszállítás költségei

Az illetékes hatóságok azon jogának sérelme nélkül, hogy a visszafogadással kapcsolatos költségeket behajtsák a visszafogadandó személytől vagy harmadik felektől, az e megállapodás szerinti visszafogadással és átszállítással kapcsolatos valamennyi – a célállam határáig felmerülő – szállítási költséget a megkereső állam viseli.

VI. SZAKASZ

ADATVÉDELEM ÉS ÉRINTHETETLENSÉGI ZÁRADÉK

16. cikk

Adatvédelem

A személyes adatok közlésére csak abban az esetben kerül sor, ha – az esettől függően – ez Moldova vagy valamely tagállam illetékes hatóságai számára e megállapodás végrehajtása érdekében szükséges. A személyes adatok feldolgozását és kezelését valamely konkrét esetben Moldova nemzeti jogának, illetve ha az adatkezelő valamely tagállam illetékes hatósága, a 95/46/EK irányelv (2) rendelkezéseinek és az adott tagállamnak az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályainak megfelelően kell elvégezni. Emellett a következő elvek érvényesek:

a)

a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen kell feldolgozni;

b)

a személyes adatok gyűjtését e megállapodás végrehajtásának meghatározott, egyértelmű és törvényes céljából kell végezni, és az adatokat ezen túlmenően sem az adatközlő hatóság, sem az azokat átvevő hatóság nem dolgozhatja fel az e céllal össze nem egyeztethető módon;

c)

a személyes adatoknak gyűjtésük és/vagy további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőnek, szükségesnek és nem túlzott mértékűnek kell lenniük; a közölt személyi adatok ennek megfelelően csak a következőkre vonatkozhatnak:

az átadandó személy adatai (családi név, utónév, bármilyen korábbi név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, nem, családi állapot, születési hely és idő, jelenlegi és korábbi állampolgárság),

útlevél, személyazonosító igazolvány vagy járművezetői engedély (száma, érvényességi ideje, a kiállítás napja, kiállító hatóság, a kiállítás helye),

útmegszakítások és útvonalak,

az átadandó személy személyazonosságának megállapításához vagy az e megállapodás szerinti visszafogadási követelmények megvizsgálásához szükséges egyéb információk.

d)

a személyes adatoknak pontosaknak kell lenniük, és azokat szükség esetén frissíteni kell;

e)

a személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása célja érdekében szükséges ideig teszi lehetővé;

f)

mind az adatközlő, mind pedig az adatokat átvevő hatóság megtesz minden ésszerű intézkedést a személyes adatok szükség szerinti helyesbítésének, törlésének vagy zárolásának biztosítására, ha a feldolgozás nem felel meg e cikk rendelkezéseinek, különösen, mert azok az adatok nem felelnek meg a feldolgozás céljának, e vonatkozásban nem kielégítőek vagy nem pontosak, vagy túllépik az e cél eléréséhez szükséges kereteket. Ebbe beletartozik a másik Félnek a helyesbítésekről, törlésekről és zárolásokról történő értesítése is;

g)

az adatokat átvevő hatóság kérésre tájékoztatja az adatközlő hatóságot a közölt adatok felhasználásáról és annak eredményéről;

h)

a személyes adatok kizárólag az illetékes hatóságnak adhatók át. Az egyéb szervekhez történő továbbításhoz az adatközlő hatóság előzetes beleegyezése szükséges;

i)

az adatközlő hatóság és az adatokat átvevő hatóság köteles írásos nyilvántartást vezetni az adatok átadásáról és átvételéről.

17. cikk

Érinthetetlenségi záradék

(1)   E megállapodás nem sérti a Közösség, a tagállamok, illetve Moldova azon jogait, kötelezettségeit és hatásköreit, amelyek a nemzetközi jogból és különösen az alábbiakból fakadnak:

a menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-i egyezmény, melyet a menekültek jogállásáról szóló 1967. január 31-i jegyzőkönyv módosított,

nemzetközi egyezmények, melyek szerint az állam felelős a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásáért,

az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i európai egyezmény,

a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1984. december 10-i egyezmény,

a kiadatásról és átszállításról szóló nemzetközi szerződések,

külföldi állampolgárok visszafogadásáról szóló többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások.

(2)   E megállapodás rendelkezései nem képezik akadályát valamely személy egyéb hivatalos vagy nem hivatalos egyezmény alapján történő visszaszállításának.

VII. SZAKASZ

VÉGREHAJTÁS ÉS ALKALMAZÁS

18. cikk

Visszafogadási vegyes bizottság

(1)   A Szerződő Felek kölcsönösen segítik egymást e megállapodás alkalmazásában és értelmezésében. E célból a felek visszafogadási vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre, amely különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

e megállapodás alkalmazásának figyelemmel kísérése;

b)

határoz ennek a megállapodásnak az egységes alkalmazásához szükséges végrehajtási rendelkezésekről;

c)

rendszeres információcserét folytat az egyes tagállamok és Moldova által a 19. cikk szerint elkészített végrehajtási jegyzőkönyvről;

d)

javaslatokat tesz e megállapodás és mellékleteinek módosításaira.

(2)   E bizottság határozatai a Szerződő Felekre nézve kötelezőek.

(3)   A bizottság a Közösség és Moldova képviselőiből áll; a Közösséget a Bizottság képviseli.

(4)   A bizottság szükség esetén valamely Szerződő Fél kérelmére ülésezik.

(5)   A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

19. cikk

Végrehajtási jegyzőkönyvek

(1)   Valamely tagállam vagy Moldova kérésére, Moldova vagy valamely tagállam végrehajtási jegyzőkönyvet készít, mely a következőkre vonatkozó szabályokat tartalmazza:

a)

az illetékes hatóságok kijelölése, határátkelőhelyek és a kapcsolattartó pontok megadása;

b)

a gyorsított eljárásban történő visszaküldés részletes szabályai;

c)

a kísérettel történő átadás, beleértve a harmadik ország állampolgárainak és a hontalanoknak a kísérettel történő átszállítását is;

d)

az e megállapodás 1–4. mellékleteiben felsoroltakon kívüli eszközök és dokumentumok.

(2)   Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jegyzőkönyvek csak a 18. cikkben említett visszafogadási bizottság értesítését követően lépnek hatályba.

(3)   Moldova beleegyezik abba, hogy egy adott tagállammal készített végrehajtási jegyzőkönyv rendelkezéseit bármely más tagállammal való kapcsolatai során – az utóbbi kérelmére – is alkalmazza.

20. cikk

A tagállamokkal kötött kétoldalú visszafogadási megállapodásokhoz vagy egyezményekhez való viszony

E megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek az egyes tagállamok és Moldova között a 19. cikk alapján létrejött, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló kétoldalú megállapodásokkal vagy egyezményekkel szemben, amennyiben ez utóbbiak nem egyeztethetők össze e megállapodás rendelkezéseivel.

VIII. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Területi hatály

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel ez a megállapodás Moldova területén, valamint azon a területen alkalmazandó, ahol az Európai Közösséget létrehozó szerződést alkalmazni kell.

(2)   E megállapodás a Dán Királyság területén nem alkalmazandó.

22. cikk

Hatálybalépés, időtartam és megszűnés

(1)   Ezt a megállapodást a Szerződő Felek belső rendelkezéseikkel összhangban megerősítik vagy jóváhagyják.

(2)   Ez a megállapodás a Szerződő Feleknek az (1) bekezdésben említett eljárások befejezéséről szóló kölcsönös értesítésének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

(3)   A megállapodás határozatlan időre szól.

(4)   E megállapodást bármely Szerződő Fél a másik Szerződő Fél hivatalos értesítésével felmondhatja. E megállapodás az ilyen értesítés napjától számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

23. cikk

Mellékletek

Az 1–6. melléklet e megállapodás szerves részét képezi.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján, két példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és moldován nyelven, melyek mindegyike egyformán hiteles.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Az 1994. november 30-i EU tanácsi ajánlásban megadott űrlapnak megfelelően.

(2)  A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.)

1. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETŐ (2. CIKK (1) BEKEZDÉS, 4. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 8. CIKK (1) BEKEZDÉS)

Bármilyen útlevél (nemzeti útlevelek, diplomata-útlevelek, szolgálati útlevelek, valamint adott esetben közös útlevelek és pótútlevelek, beleértve a gyermekek útleveleit is),

bármilyen személyazonosító igazolvány,

tengerész-nyilvántartási könyv és hajóparancsnoki szolgálati igazolvány,

az állampolgárságot igazoló bizonyítványok és egyéb hivatalos okmányok, amelyek egyértelműen megemlítik vagy jelzik az állampolgárságot.

2. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG MEGGYŐZŐ BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜL (2. CIKK (1) BEKEZDÉS, 4. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 8. CIKK (2) BEKEZDÉS)

Az e megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely dokumentum fénymásolata,

katonakönyv és katonaigazolvány,

a határőrizeti hatóság személyzete vagy tanúk által a gyorsított eljárás céljára tett hivatalos nyilatkozat, amely szerint az érintett személy átlépte a határt,

járművezetői engedélyek vagy azok fénymásolata,

születési anyakönyvi kivonat vagy annak fénymásolata,

vállalati azonosító igazolványok vagy azok fénymásolata,

írásbeli tanúvallomások,

az érintett személy írásbeli nyilatkozatai és az általa beszélt nyelv, beleértve azt is, ha ezt egy hivatalos teszt eredményeként állapítják meg,

bármely egyéb okmány, amely segíthet az érintett személy állampolgárságának megállapításában.

3. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁGOK ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ JOGALAPOK BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜLNEK (3. CIKK (1) BEKEZDÉS, 5. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 9. CIKK (1) BEKEZDÉS)

A megkeresett állam által kibocsátott vízum vagy tartózkodási engedély,

az érintett személy úti okmányában található, a határátlépést igazoló pecsét vagy hasonló bejegyzés, illetve a határátlépés egyéb bizonyítéka (pl: fényképes bizonyíték),

névvel ellátott dokumentumok, igazolások vagy bármilyen számla (pl.: szállodai számlák, orvosi/fogorvosi kezelésre megbeszélt időpontok, közintézmények/magánintézmények belépőkártyái, gépjárműbérleti megállapodás, hitelkártyával való fizetés nyugtája stb.), amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy az érintett személy a megkeresett állam területén tartózkodott,

légi járatokra, vonatra, távolsági autóbuszra vagy hajóra szóló névvel ellátott jegyek és/vagy utaslisták, amelyek bizonyítékul szolgálnak az érintett személy jelenlétére vagy útvonalára a megkeresett állam területén,

a határőrizeti szerv azon személyzete által tett hivatalos nyilatkozatok, akik tanúsíthatják az érintett személy határátlépését.

4. MELLÉKLET

AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ JOGALAPOK MEGGYŐZŐ BIZONYÍTÉKÁNAK MINŐSÜLNEK (3. CIKK (1) BEKEZDÉS, 5. CIKK (1) BEKEZDÉS ÉS 9. CIKK (2) BEKEZDÉS)

Arra vonatkozó információ, hogy az érintett személy egy szállító vagy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

az érintett személy, családtagjai vagy útitársai által bírósági vagy közigazgatási eljárásban tett hivatalos nyilatkozat,

olyan tanú által tett hivatalos nyilatkozat, aki tanúsíthatja, hogy az érintett személy átlépte a határt,

valamely személy személyazonosságára és/vagy tartózkodására vonatkozó, nemzetközi szervezet (pl. ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) által szolgáltatott adatok.

5. MELLÉKLET

Image

Image

Image

6. MELLÉKLET

Image

Image

Image

EGYÜTTES NYILATKOZAT DÁNIÁRA VONATKOZÓAN

„A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás nem vonatkozik a Dán Királyság területére, sem pedig a Dán Királyság állampolgáraira. Ilyen körülmények között helyénvaló, hogy Moldova és a Dán Királyság e megállapodással azonos feltételekkel visszafogadási megállapodást kössön.”

EGYÜTTES NYILATKOZAT IZLANDRA VONATKOZÓAN

„A Szerződő Felek tudomásul veszik az Európai Közösség és Izland között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel az említett országoknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 1999. május 18-i megállapodására. Ilyen körülmények között indokolt, hogy Moldova e megállapodással azonos feltételekkel visszafogadási megállapodást kössön Izlanddal.”

EGYÜTTES NYILATKOZAT NORVÉGIÁRA VONATKOZÓAN

„A Szerződő Felek tudomásul veszik az Európai Közösség és Norvégia között fennálló szoros kapcsolatot, különös tekintettel az említett országoknak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez történő társulásáról szóló, 1999. május 18-i megállapodására. Ilyen körülmények között indokolt, ha a Moldovai Köztársaság összhangba hozza a 2005. március 31-én Norvégiával aláírt visszafogadási megállapodást az e megállapodásban foglalt feltételekkel.”

EGYÜTTES NYILATKOZAT SVÁJCRA VONATKOZÓAN

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Európai Unió, az Európai Közösség és Svájc megállapodást írt alá Svájcnak a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez történő társulásáról. E társulási megállapodás hatálybalépésétől kezdve helyénvaló, hogy a Moldovai Köztársaság összhangba hozza a 2003. november 6-án Svájccal aláírt visszafogadási megállapodást az e megállapodásban foglalt feltételekkel.

EGYÜTTES NYILATKOZAT A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉRE ÉS AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

A Felek megállapodnak, hogy e rendelkezések értelmében a személy „közvetlenül lép be” Moldova területéről, ha úgy érkezett a tagállamok területére, hogy közben nem lépett be harmadik országba, illetve – ha a megkeresett állam valamelyik tagállam – harmadik országba történő köztes belépés nélkül érkezett Moldova területére. A légi közlekedés során történő harmadik országbeli tranzittartózkodás nem minősül belépésnek.

EGYÜTTES NYILATKOZAT MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRÓL

Mindkét Fél vállalja, hogy e megállapodást a közös felelősség, szolidaritás és az egyenlő partnerség elvei alapján, a Moldova és az EU közötti migrációs folyamatok kezelése érdekében hajtja végre.

Ebben az összefüggésben az EK kötelezettséget vállal pénzügyi források rendelkezésre bocsátására Moldova e megállapodás végrehajtásában történő támogatása érdekében. Ennek során különös figyelmet fordítanak a kapacitásépítésre. A támogatást a Moldova javára biztosított támogatás átfogó prioritásainak összefüggésében nyújtják, a Moldova számára rendelkezésre álló pénzeszközök részeként, teljes mértékben tiszteletben tartva az EK külső támogatásra vonatkozó végrehajtási szabályait és eljárásait.