11.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 325/83


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. november 19.)

az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és annak tagállamai nevében történő megkötéséről

(2007/810/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. és 308. cikkére, összefüggésben a 300. cikke (2) bekezdésének második mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A Bizottságnak a 2006. április 25-én adott felhatalmazást követően, a San Marino Köztársasággal az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvről folytatott tárgyalások lezárásra kerültek.

(2)

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány 6. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság benyújtotta a jegyzőkönyvtervezetet a Tanácsnak.

(3)

A jegyzőkönyvet el kell fogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia – az Európai Unióhoz való csatlakozását követően – szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a „jegyzőkönyv”) ezennel elfogadásra kerül az Európai Közösség és annak tagállamai nevében.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek a Közösség és annak tagállamai nevében aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A Tanács elnöke a Közösség és annak tagállamai nevében továbbítja a jegyzőkönyv 4. cikkében előírt jóváhagyó okiratokat.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. AMADO


Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia az Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételére vonatkozó

JEGYZŐKÖNYV

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG, ÉS

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA

(A TOVÁBBIAKBAN: A TAGÁLLAMOK)

az Európai Unió Tanácsának képviseletében,

valamint

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

szintén az Európai Unió Tanácsának képviseletében,

egyrészről,

valamint

A SAN MARINO KÖZTÁRSASÁG

másrészről,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló, 1991. december 16-i, 2002. április 1-jén hatályba lépett megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás),

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) 2007. január 1-i Európai Unióhoz való csatlakozására,

MIVEL az új tagállamoknak a megállapodás szerződő feleivé kell válniuk,

MIVEL a csatlakozási szerződés feljogosítja az Európai Unió Tanácsát arra, hogy a jelenlegi és az új tagállamok nevében a megállapodáshoz jegyzőkönyvet csatoljon az új tagállamok csatlakozásáról,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az új tagállamok a megállapodás szerződő feleivé válnak.

2. cikk

A megállapodás címe a következőképpen módosul:

3. cikk

Ezen jegyzőkönyv a megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk

(1)   Ezen jegyzőkönyvet a tagállamok, illetve az Európai Közösség nevében az Európai Unió Tanácsa és a San Marino Köztársaság saját eljárási szabályaiknak megfelelően hagyják jóvá.

(2)   A felek értesítik egymást ezen eljárások lezárásáról. A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál helyezik letétbe.

5. cikk

Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

6. cikk

A megállapodás és az annak részét képező mellékelt nyilatkozatok szövege bolgár és román nyelven készült (1).

E szövegek e jegyzőkönyv mellékleteit képezik, és a megállapodás és a mellékelt nyilatkozatok más nyelven készült szövegeivel egyformán hitelesek.

7. cikk

Ez a jegyzőkönyv két példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  A bolgár és román nyelvi változatát a Hivatalos Lap különkiadásában egy későbbi időpontban hirdetik ki.