7.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/59


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. július 23.)

a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2006. június 1. és 2010. május 31. közötti időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2007/532/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 300. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 37. cikkével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Közösség és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság megtárgyalt és parafált egy halászati partnerségi megállapodást, amely halászati lehetőségeket biztosít a közösségi halászoknak a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság joghatósága alá tartozó vizeken.

(2)

A São Tomé és Príncipe partjainál folytatott halászatra vonatkozóan a halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés meghatározásáról szóló korábbi jegyzőkönyv lejárta és az említett partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés meghatározásáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépése közötti időszakban biztosítani kell a halászati tevékenységek folytatását.

(3)

E célból a Közösség és a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság parafált egy, az új jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodást.

(4)

A Közösségnek érdekében áll az említett, levélváltás formájában létrejött megállapodás jóváhagyása.

(5)

Fontos meghatározni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának kulcsát,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2006. június 1. és 2010. május 31. közötti időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A megállapodást 2006. június 1-jétől kell ideiglenesen alkalmazni.

3. cikk

A partnerségi megállapodás jegyzőkönyve által rögzített halászati lehetőségek a tagállamok között a következő kulcs szerint kerülnek elosztásra:

Halászati kategória

A hajó típusa

Tagállam

Engedélyek vagy kvóta

Tonhalhalászat

Fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászó hajók

Spanyolország

13

Franciaország

12

Tonhalhalászat

Felszíni horogsoros halászhajók

Spanyolország

13

Portugália

5

Ha e tagállamok engedélykérelmei nem merítik ki a halászati partnerségi megállapodás jegyzőkönyvében rögzített halászati lehetőségeket, a Bizottság figyelembe veheti bármely más tagállam engedélykérelmét is.

4. cikk

Azok a tagállamok, amelyek hajói a levélváltás formájában létrejött megállapodás keretében halásznak, értesítik a Bizottságot a São Tomé és Príncipe halászati övezetében kifogott valamennyi halmennyiségről, a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyelése tekintetében aközösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyeléséről szóló 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 14-i 500/2001/EK bizottsági rendelet (1) által meghatározott szabályok szerint.

5. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a levélváltás formájában létrejött megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személyeket.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

L. AMADO


(1)  HL L 73., 2001.3.15., 8. o.


MEGÁLLAPODÁS

levélváltás formájában a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2006. június 1. és 2010. május 31. közötti időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról

Uram!

Hivatkozással a 2006. június 1. és 2010. május 31. közötti időszakra előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló, 2006. május 25-én csütörtökön parafált jegyzőkönyvre, megtiszteltetés számomra tájékoztatni arról, hogy São Tomé és Príncipe kormánya kész 2006. június 1-jei hatállyal ideiglenesen alkalmazni a jegyzőkönyvet, annak 12. cikkével összhangban történő hatálybalépéséig, feltéve, hogy az Európai Közösség is kész hasonlóképpen cselekedni.

E megállapodás azon az egyetértésen alapul, hogy a jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott pénzügyi ellentételezés első részletének megfizetésére 2007. május 15-ig sor kerül.

Lekötelezne, ha tájékoztatna, hogy az Európai Közösség egyetért-e a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásával.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

São Tomé és Príncipe kormánya részéről

Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Hivatkozással a 2006. június 1. és 2010. május 31. közötti időszakra előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló, 2006. május 25-én csütörtökön parafált jegyzőkönyvre, megtiszteltetés számomra tájékoztatni arról, hogy São Tomé és Príncipe kormánya kész 2006. június 1-jei hatállyal ideiglenesen alkalmazni a jegyzőkönyvet, annak 12. cikkével összhangban történő hatálybalépéséig, feltéve, hogy az Európai Közösség is kész hasonlóképpen cselekedni.

E megállapodás azon az egyetértésen alapul, hogy a jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott pénzügyi ellentételezés első részletének megfizetésére 2007. május 15-ig sor kerül.”

Megtiszteltetés számomra, hogy megerősíthetem: az Európai Közösség egyetért a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásával.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Unió Tanácsa részéről