18.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/21


A TANÁCS 2005/447/KKBP HATÁROZATA

(2005. március 14.)

az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről (Althea-művelet)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. július 12-én elfogadta az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéről szóló 2004/570/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

Az együttes fellépés 11. cikke (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok az Európai Unióról szóló szerződés 24. cikke szerint megállapodás tárgyát képezik.

(3)

A Tanács 2004. szeptember 13-i felhatalmazását követően az elnökség a főtitkár/főképviselő támogatásával tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea művelet) történő részvételéről szóló megállapodást az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személyt.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN


(1)  HL L 252., 2004.7.28., 10. o.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében történő részvételéről (Althea művelet)

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU),

egyrészről, és

AZ ARGENTIN KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

a továbbiakban: „a felek”,

FIGYELEMBE VÉVE:

az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP (1) együttes fellépésének a Tanács általi elfogadását,

az Argentin Köztársaság felkérését az EU által vezetett műveletben való részvételre,

a haderő létrehozásának sikeres befejezését, valamint az EU műveleti parancsnok és az EU katonai Bizottság ajánlását az Argentin Köztársaság haderőinek az EU által irányított műveletben való részvételével kapcsolatos megállapodásra vonatkozóan,

az Argentin Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéhez való hozzájárulása elfogadásáról szóló, 2004. szeptember 21-i BiH/1/2004 politikai és biztonsági bizottsági határozatot (2),

az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott katonai művelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló, 2004. szeptember 29-i BiH/3/2004 politikai és biztonsági bizottsági határozatot (3),

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Részvétel a műveletben

(1)   Az Argentin Köztársaság e megállapodás rendelkezéseivel és bármely szükséges végrehajtási rendelkezéssel összhangban csatlakozik az EU boszniai és hercegovinai katonai műveletéről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP együttes fellépéshez, valamint bármely olyan együttes fellépéshez vagy határozathoz, amelynek elfogadásával az Európai Unió Tanácsa az EU katonai válságkezelési művelet kiterjesztéséről határoz.

(2)   Az Argentin Köztársaságnak az EU válságkezelési művelethez való hozzájárulása nem érinti az Európai Unió döntéshozatali autonómiáját.

(3)   Az Argentin Köztársaság biztosítja, hogy az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő hadereje és állománya a misszióját a következőkkel összhangban teljesíti:

a 2004/570/KKBP együttes fellépés és annak lehetséges további módosításai,

a műveleti terv,

végrehajtási intézkedések.

(4)   Az Argentin Köztársaság által a művelethez biztosított haderő és állomány a megbízatását kizárólag az EU katonai válságkezelési művelet érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

(5)   Az Argentin Köztársaság bármely, a műveletben való részvételében bekövetkező változásról kellő időben tájékoztatja az EU műveleti parancsnokot.

2. cikk

Haderők jogállása

(1)   Az Argentin Köztársaság részéről az EU katonai válságkezelési művelethez biztosított haderő és állomány jogállására az Európai Unió és a fogadó ország között megállapodott, a haderők jogállásáról szóló rendelkezéseket kell – amennyiben van ilyen – alkalmazni.

(2)   A Bosznia és Hercegovina területén kívül található parancsnokságokhoz vagy parancsnoki elemekhez biztosított haderők és állomány jogállására az érintett parancsnokságok és a parancsnoki elemeket, valamint az Argentin Köztársaság közötti megállapodásokat kell alkalmazni.

(3)   Az (1) bekezdésében említett, a haderők jogállásáról szóló rendelkezések sérelme nélkül az Argentin Köztársaság hatáskört gyakorol az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő haderejét és állományát illetően.

(4)   Az Argentin Köztársaság felel az EU katonai válságkezelési műveletben való részvétellel kapcsolatos bármely, a saját haderejének és állományának bármely tagjától érkező vagy vele kapcsolatos követelés kielégítéséért. Az Argentin Köztársaság felel a hadereje és állománya bármely tagja ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban.

(5)   Az Argentin Köztársaság vállalja, hogy e megállapodás aláírásakor nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő bármely állam elleni igényekről lemond.

(6)   Az Európai Unió vállalja annak biztosítását, hogy ezen megállapodás aláírásakor a tagállamok nyilatkozatot tesznek az igényekről való lemondásra vonatkozólag az Argentin Köztársaságnak az EU katonai válságkezelési műveletben való részvételét illetően.

3. cikk

Minősített információ

(1)   Az Argentin Köztársaság megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az EU minősített információ az Európai Unió Tanácsának a 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (4) foglalt biztonsági szabályainak és az illetékes hatóságok – ideértve az EU műveleti parancsnokot – által kibocsátott további iránymutatásoknak megfelelő védelemben részesüljön.

(2)   Amennyiben az EU és az Argentin Köztársaság között megállapodás jön létre a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokat illetően, úgy a megállapodás rendelkezéseit az EU katonai válságkezelési művelettel összefüggésben is alkalmazni kell.

4. cikk

A parancsnoklás rendje

(1)   Az EU katonai válságkezelési műveletben részt vevő haderő és állomány egésze teljes mértékben saját nemzeti hatóságának parancsnoksága alatt áll.

(2)   A nemzeti hatóságok a haderejük és állományuk műveleti és harcászati parancsnokságát és/vagy ellenőrzését átruházzák az EU műveleti parancsnokra. Az EU műveleti parancsnok jogosult hatáskörét átruházni.

(3)   Az Argentin Köztársaságot a művelet napi irányításának terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az Európai Uniónak a műveletben részt vevő tagállamait.

(4)   Az EU műveleti parancsnok, az Argentin Köztársasággal folytatott tárgyalásokat követően, bármikor kérheti az Argentin Köztársaság hozzájárulásának visszavonását.

(5)   Az Argentin Köztársaság saját nemzeti kontingensének az EU katonai válságkezelési műveletben való képviseletére katonai főképviselőt (SMR) nevez ki. A katonai főképviselő konzultál az EU haderőparancsnokával a műveletet érintő valamennyi kérdésben, továbbá felel a kontingens fegyelméért.

5. cikk

Pénzügyi szempontok

(1)   Az Argentin Köztársaság viseli a műveletben való részvételével kapcsolatos valamennyi költséget, azon költségek kivételével, amelyek az e megállapodás 1. cikke (1) bekezdésében említett jogi eszközök, valamint a katonai vagy védelmi vonatkozású EU műveletek közös költségeinek finanszírozását szolgáló mechanizmus létrehozásáról szóló, 2004. február 23-i 2004/197/KKBP tanácsi határozat (5) értelmében közös finanszírozásban részesülnek.

(2)   A művelet végrehajtásának helyszínéül szolgáló állam(ok)ból származó természetes vagy jogi személyek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén az Argentin Köztársaság – felelőssége megállapítása esetén – kártérítést fizet e megállapodás 2. cikke (1) bekezdésében említett, a haderők jogállására vonatkozó rendelkezésekben – amennyiben ilyen létezik – meghatározott feltételek szerint.

6. cikk

A megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Az e megállapodás végrehajtása során szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás az Európai Unió Tanácsa főtitkára/közös kül- és biztonságpolitika főképviselője és az Argentin Köztársaság megfelelő hatóságai között jön létre.

7. cikk

A szerződéses kötelezettségek nem teljesítése

Amennyiben az egyik fél nem teljesíti az előző cikkekben meghatározott kötelességeit, úgy a másik fél ezt a megállapodást egy hónappal korábban megküldött előzetes értesítéssel felmondhatja.

8. cikk

A jogviták rendezése

Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között diplomáciai úton rendezik.

9. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

(2)   Ez a megállapodás az Argentin Köztársaságnak a művelethez való hozzájárulása idejére marad hatályban.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 9-én, angol nyelven, négy példányban.

az Európai Unió részéről

az Argentin Köztársaság részéről


(1)  HL L 252., 2004.7.28., 10. o.

(2)  HL L 324., 2004.10.27., 20. o.

(3)  HL L 325., 2004.10.28., 64. o. A BiH/5/2004 határozattal (HL L 357., 2004.12.2., 39. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2004/194/EK határozattal (HL L 63., 2004.2.28., 48. o.) módosított határozat.

(5)  HL L 63., 2004.2.28., 68. o.

A 2. cikk (5) és (6) bekezdésében említett

NYILATKOZATOK

Az EU tagállamok nyilatkozata:

„Az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP EU együttes fellépést alkalmazó EU tagállamok, a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani az Argentin Köztársasággal szemben – saját állományuk tagjának sérülése, halála vagy a tulajdonukat képező és az EU válságkezelési művelet által használt bármely vagyontárgyat ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényekről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állománynak az Argentin Köztársaságból származó tagja az EU válságkezelési művelettel kapcsolatos hivatali kötelessége teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét, vagy

bármely, az Argentin Köztársaság tulajdonát képező vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU válságkezelési művelet állománya az Argentin Köztársaságból származó tagjának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelezettségszegése esetét.”.

Az Argentin Köztársaság nyilatkozata:

„Az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletről szóló, 2004. július 12-i 2004/570/KKBP EU együttes fellépést alkalmazó Argentin Köztársaság, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az EU válságkezelési műveletben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála vagy a saját tulajdonát képező és az EU válságkezelési művelet által használt bármely vagyontárgyat ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült igényekről, amennyiben az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állomány tagja hivatali kötelessége teljesítése során, az EU válságkezelési művelettel kapcsolatban okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét, vagy

bármely, az EU válságkezelési műveletben részt vevő államok tulajdonában lévő vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU válságkezelési művelet állományának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelességszegése esetét.”.