European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat C


C/2023/12

2023.10.9.

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2023. július 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Österreichische Datenschutzbehörde

(C-416/23. sz. ügy, Österreichische Datenschutzbehörde)

(C/2023/12)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: Österreichische Datenschutzbehörde

Az eljárásban részt vevő másik fél: FR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) (1) 57. cikkének (4) bekezdésében szereplő „kérelmek” vagy „kérelem” fogalmát, hogy azon a GDPR 77. cikkének (1) bekezdésében szereplő „panasz” is értendő?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:

2)

Úgy kell-e értelmezni a GDPR 57. cikkének (4) bekezdését, hogy a „túlzó kérelmek” fennállásához elegendő, ha az érintett egy bizonyos időn belül bizonyos számú kérelmet (a GDPR 77. cikkének (1) bekezdése szerinti panaszt) intézett a felügyeleti hatósághoz, függetlenül attól, hogy különböző tényállásokról van-e szó és/vagy a kérelmek (panaszok) különböző adatkezelőkre vonatkoznak, vagy a kérelmek (panaszok) ismétlődő jellege mellett az érintett részéről fenn kell-e állnia a visszaélés szándékának is?

3)

Úgy kell-e értelmezni a GDPR 57. cikkének (4) bekezdését, hogy az „egyértelműen megalapozatlan” vagy „túlzó” kérelem (panasz) esetén a felügyeleti hatóság szabadon dönthet arról, hogy az intézkedésért észszerű, az adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel, vagy eleve megtagadja, hogy eljárjon a kérelemmel (panasszal) kapcsolatban; nemleges válasz esetén milyen körülményeket és milyen szempontokat kell figyelembe vennie a felügyeleti hatóságnak, és különösen, köteles-e a felügyeleti hatóság elsődlegesen, enyhébb eszközként észszerű díjat felszámítani, és csak az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelmek (panaszok) megakadályozása érdekében felszámított díj beszedésének eredménytelensége esetén jogosult megtagadni az azokkal kapcsolatos intézkedést?


(1)   HL 2016. L 119., 1. o.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/12/oj

ISSN 1977-0979 (electronic edition)