ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 243

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

65. évfolyam
2022. június 27.


Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2022/C 243/01

A Tanács ajánlása (2022. június 16.) a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulásról ( 1 )

1

2022/C 243/02

A Tanács ajánlása (16 June 2022) az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot célzó mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítésről

10

2022/C 243/03

A Tanács ajánlása (2022. június 16.) az egyéni tanulási számlákról

26

2022/C 243/04

A Tanács ajánlása (2022. június 16.) a klímasemlegességre való méltányos átállás biztosításáról

35


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2022/C 243/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.10251 – INVIVO GROUP / ETABLISSEMENTS J SOUFFLET) ( 1 )

52


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2022/C 243/06

Euroátváltási árfolyamok — 2022. június 24.

53

2022/C 243/07

A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2022. június 24-tól 2022. június 24-ig (A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok) vagy a Az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke)

54


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2022/C 243/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

55

2022/C 243/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.10785 – ICG / KONECTA / COMDATA) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

57

2022/C 243/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.10749 – PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX) ( 1 )

59

2022/C 243/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.10758 – EIM / BROOKFIELD / NIELSEN) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

61


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Tanács

2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/1


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2022. június 16.)

a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulásról

(2022/C 243/01)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 165. és 166. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

1.

Bár Unió-szerte számos tagállam jó eredményeket ért el a zöld átállást támogató és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulást előmozdító tanulási politikák és programok végrehajtása terén, e tekintetben folytatni és fokozni kell az erőfeszítéseket. A továbbiakban is ösztönözni és támogatni kell az ilyen típusú tanulást szolgáló szakpolitikát és gyakorlatot. Fel kell ismerni, hogy a fenntartható fejlődés környezeti, gazdasági és szociális pillérein átívelő, összekapcsolt tanulásra van szükség, különös figyelmet fordítva a környezeti pillérre.

2.

Az európai zöld megállapodás (1), a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia (2), az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) a 2030-ig tartó időszakra szóló „Oktatás a fenntartható fejlődésért” stratégiája és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) kapcsolódó tevékenysége (3) rávilágít, hogy az iskoláknak, a felsőoktatásnak és más oktatási és képzési intézményeknek kulcsszerepe van a tanulókkal, a szülőkkel, az oktatókkal (4) és a tág értelemben vett közösséggel a sikeres, igazságos és inkluzív zöld átálláshoz szükséges változásokról folytatott párbeszédben. „A biológiai sokféleség – sürgős fellépésre van szükség” című következtetéseiben (5) a Tanács hangsúlyozta, hogy egyéb területek mellett az oktatásba való beruházás kulcsfontosságú ahhoz, hogy a legjobb adatokat lehessen összegyűjteni és a legjobb megoldásokat lehessen megtalálni e tekintetben. Az EU ifjúsági stratégiája célként határozza meg a fenntartható zöld Európát, és azt szorgalmazza, hogy minden fiatal legyen környezetvédelmi szempontból aktív és képzett.

3.

A zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulás életkortól függetlenül segíti a tanulókat abban, hogy szert tegyenek a fenntarthatóbb életvitelhez szükséges ismeretekre, készségekre és attitűdökre, megváltoztassák a fogyasztási és termelési szokásokat, egészségesebb életmódot kövessenek, valamint – egyénileg és együttesen is – hozzájáruljanak a gazdaság és a társadalom fenntarthatóbbá tételéhez. Ezenfelül az ilyen tanulás a munkaerőpiacon egyre inkább szükséges készségek és kompetenciák fejlesztéséhez is hozzájárul. Elősegíti az előttünk álló, egymással összefüggő globális kihívások megértését, ideértve az éghajlati válságot, a környezetkárosodást és a biológiai sokféleség csökkenését is, amelyek mindegyike környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális vetülettel is bír.

4.

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai, nevezetesen a 4.7. cél, felszólít minden tanulót arra, hogy 2030-ig tegyen szert a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges ismeretekre és készségekre, többek között a fenntartható fejlődéssel és a fenntartható életmódokkal, az emberi jogokkal, a nemek közötti egyenlőséggel, a béke és erőszakmentesség kultúrájának előmozdításával, a világpolgársággal, valamint a kulturális sokféleség és a kultúra fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásának elismerésével kapcsolatos oktatás révén (6).

5.

Az európai oktatási térségről szóló közlemény (7), a szociális jogok európai pillére (8), az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere (2021–2030) (9) és az „Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában” című közlemény (10) arra szólít fel, hogy az oktatási és képzési politikákat és beruházásokat a jövőbeli reziliencia és jólét érdekében az inkluzív zöld és digitális átállás szolgálatába kell állítani.

6.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai referenciakeretében (11) meghatározott kulcskompetenciák célja, hogy a gyors és mélyreható változások korában Európa polgárait támogassák a személyes kiteljesedéshez és fejlődéshez, a foglalkoztathatósághoz, a társadalmi befogadáshoz, a fenntartható életmódhoz, a békés társadalomban élt sikeres élethez, az egészségtudatos életvezetéshez és az aktív polgári szerepvállaláshoz szükséges tudás, készségek és kompetenciák elsajátításában.

7.

Az európai készségfejlesztési programban (12) a Bizottság bejelentette, hogy támogatja a munkaerőpiacon hasznosítható alapvető zöld készségek fejlesztését annak érdekében, hogy kialakuljon a környezettudatos szakemberek és a környezetbarát gazdasági szereplők generációja, azáltal, hogy segíti a környezetvédelmi és éghajlati megfontolásoknak az általános képzésbe, a felsőoktatásba, a szakképzésbe, valamint a kutatásba való beépítését. Európának magasan képzett szakemberekre van szüksége a zöld átállás támogatásához és ahhoz, hogy világelső legyen a fenntartható technológiák terén.

8.

A fenntartható versenyképességet, a társadalmi méltányosságot és a rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlás (13) és az osnabrücki nyilatkozat elismeri, hogy a szakképzési ágazat a digitális és zöld átállás kulcsa.

9.

Az európai éghajlati paktum arra hívja fel az egyéneket, a közösségeket és a szervezeteket, hogy vegyenek részt az éghajlat-politikai intézkedésekben és egy zöldebb Európa megteremtésében azáltal, hogy lehetőségeket kínál a magánszemélyek és a szervezetek számára, hogy tájékozódjanak az éghajlatváltozásról, megoldásokat dolgozzanak ki és valósítsanak meg, valamint hogy kapcsolatba lépjenek másokkal e megoldások hatásának megsokszorozása érdekében. Az „Oktatás az éghajlatért” koalíció célja, hogy a diákok és a tanárok által vezetett közösségek jöjjenek létre az iskoláik, a hálózataik és más oktatási szereplők részvételével, hogy a lehető legtöbb releváns tapasztalatból tanulhassanak, és áthidalják az oktatási ágazatok, területek és szereplők közötti széttagoltságot.

10.

A digitális oktatási cselekvési terv (14) felvázolja a magas színvonalú, inkluzív és hozzáférhető európai digitális oktatás és képzés jövőképét, és hangsúlyozza, hogy a digitális technológiák jelentős mértékben elősegítik a zöld gazdaságra való átállást, ugyanakkor a digitális termékek fejlesztése és használata terén is támogatják a fenntartható magatartás felé való elmozdulást.

11.

Az új európai Bauhaus kulturális és kreatív dimenzióval egészíti ki az európai zöld megállapodást azzal a céllal, hogy bemutassa, hogy a fenntartható innováció hogyan kínál kézzelfogható, pozitív változásokat mindennapi életünkben, többek között az iskolaépületekben és más tanulási környezetekben.

12.

Az UNESCO az „Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában” programja révén azon munkálkodik, hogy az oktatást és a képzést az éghajlati válságra adott nemzetközi válasz központibb és láthatóbb részévé tegye, valamint hogy megvalósítsa az összes fenntartható fejlődési célt, különösen a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásra vonatkozó 4.7. célt. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és a Párizsi Megállapodás értelmében a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden szempontból előmozdítják az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket és együttműködnek azokban különösen az oktatás, a képzés, a társadalmi tudatosság, a nyilvánosság részvétele, valamint az információkhoz való nyilvános hozzáférés területén.

13.

A fiatalok körében egyre nagyobb a tudatosság azt illetően és az igény arra, hogy szerepet vállaljanak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben, különösen a környezettel és az éghajlattal kapcsolatos kérdésekben. A 2022 májusában közzétett Eurobarométer felmérés eredményei arról tanúskodnak, hogy az Unióban a fiatalok számára „a környezet védelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem” az ifjúság európai évének (2022) egyik fő prioritása. Már az OECD 2018. évi adatai (15) is azt mutatták, hogy a 15 évesek nagyon is tisztában vannak az éghajlatváltozás és a környezeti válság, valamint azok kezelésének szükségességével. Ugyanezen OECD-adatok szerint azonban sokkal kevesebb diák érzi úgy, hogy képes lenne valódi változást elérni. Az éghajlati és környezeti válság mértéke miatt a tanulók úgy érezhetik, hogy nagy a nyomás rajtuk és tehetetlenek, amit tovább súlyosbítanak a pontatlan információk és a dezinformáció.

14.

Rendkívül fontos, hogy az oktatási és képzési rendszerek és intézmények reagáljanak arra, hogy a fiatalok egyre inkább hallatják hangjukat az éghajlati és biodiverzitási válsággal kapcsolatban, és hogy bevonják a fiatalokat a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulással kapcsolatos megoldások kidolgozásába és a fenntartható jövőt szolgáló intézkedések meghozatalába. Az ifjúság európai éve (2022) fontos szerepet játszik a fiatalok szerepvállalásának további ösztönzésében.

15.

A Covid19-világjárvány rávilágított a természettel fennálló szoros kapcsolatainkra, és ismét az oktatási és képzési rendszerekre helyezte a hangsúlyt. Levontuk a tanulságokat az új oktatási és képzési lehetőségekkel kapcsolatban, ideértve a különböző (többek között online) környezetben történő vegyes tanulást, a tanulók szerepvállalását és autonómiáját, valamint a formális oktatás és a tágabb közösség közötti kapcsolatokat is. A világjárvány ezenkívül tovább súlyosbította a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek fizikai, mentális és érzelmi jóllétével kapcsolatos, régóta fennálló aggodalmakat.

16.

Az egyes kisgyermekkori nevelési és gondozóközpontok, az iskolák, a felsőoktatási intézmények, a kutatószervezetek, a szakképzési szolgáltatók és a helyi közösségek egyre aktívabbak az éghajlati és biodiverzitási válsággal kapcsolatban. A fenntarthatóság azonban EU-szerte még nem rendszerszintű eleme az oktatásnak és a képzésnek.

17.

A szakpolitikákba, a stratégiákba és a tantervekbe számos országban beépült a fenntarthatóságot szolgáló tanulás és más hasonlóan működőképes elképzelések, például a fenntartható fejlődést szolgáló és a világpolgársággal kapcsolatos oktatás. Az oktatóknak azonban további célzott támogatásra, szakértelemre és képzési lehetőségekre van szükségük ahhoz, hogy a zöld átállás és a fenntartható fejlődés elveit beépíthessék tanítási és képzési gyakorlataikba. Gyakran úgy érzik, hogy nincsenek megfelelően felkészülve az ökológiai szorongás és az ökológiai pesszimizmus kezelésére, és annak elősegítésére, hogy a tanulók pozitívan álljanak az éghajlati és környezetvédelmi problémákhoz.

18.

A fenntarthatóságnak az összes tevékenységi területet magában foglaló, egész intézményre kiterjedő megközelítései még nem minden esetben eléggé elterjedtek. Az ilyen megközelítések magukban foglalhatják a tanítást és a tanulást; az irányítást; a kutatást és az innovációt; az infrastruktúrát, a létesítményeket és a műveleteket, és azokba be kell vonni a tanulókat, a személyzetet, a szülőket, valamint a helyi és szélesebb közösségeket.

19.

Alaposabban fel kell tárni, hogy milyen lehetőségek és alkalmak kínálkoznak az egyéb oktatási és képzési programok kiegészítésére és megerősítésére. A zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás és tanulás teljes körűen támogathatja az egészségre, a jóllétre és a befogadásra, az aktív polgári szerepvállalásra és a világpolgárságra; a szolidaritásra; a diákközpontú tanulásra; a kutatásra és az innovációra; valamint a digitális transzformációra – többek közt a mesterséges intelligenciára (16) – irányuló szakpolitikákat és programokat.

20.

Az oktatási és képzési dimenziónak a zöld átállással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyéb szakpolitikákba való szisztematikus integrálása az egész életen át tartó tanulás szemléletének szempontjai szerint, támogathatja e szakpolitikák végrehajtását. Emellett összekapcsolhatja a társadalom és a gazdaság különböző ágazatait, és hatékonyan beépítheti a fenntarthatóságot az oktatásba és képzésbe.

21.

Ez az ajánlás teljes mértékben tiszteletben tartja a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Tisztában van azzal, hogy az oktatási és képzési intézmények autonómiája tagállamonként nagyon eltérő. Egyes tagállamokban az oktatási és képzési intézmények, a tanárképző intézmények, valamint a tanárok és oktatók nagy fokú autonómiával rendelkeznek. Az ajánlást a nemzeti körülményeknek megfelelően és a tagállamokkal együttműködésben kell végrehajtani,

A KÖVETKEZŐKET AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK: a szubszidiaritás és az arányosság elvének teljes körű tiszteletben tartásával, valamint tudatában annak, hogy az oktatási és képzési intézmények autonómiája a nemzeti körülményektől függően eltér;

1.

fokozzák és erősítsék meg az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy támogassák az oktatási és képzési rendszereket a zöld átállás és a fenntartható fejlődés érdekében történő fellépésben, hogy a tanulók – a környezeti, társadalmi és gazdasági megfontolások kellő figyelembevételével – életkortól és háttértől függetlenül hozzáférjenek a fenntarthatósággal, az éghajlatváltozással, a környezetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos magas színvonalú, méltányos és inkluzív oktatáshoz és képzéshez;

2.

a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulást kezeljék kiemelt területként az oktatási és képzési politikákban és programokban, hogy a holisztikusan értelmezett oktatási ágazat támogatást kapjon ahhoz, hogy képes legyen hozzájárulni a fenntartható jövőhöz. Valósítsák meg és fejlesszék tovább a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanításra és tanulásra vonatkozó átfogó és együttműködésen alapuló megközelítéseket, bevonva az oktatási és képzési rendszer valamennyi érintett szereplőjét, valamint más érintett ágazatok érdekelt feleit;

3.

biztosítsanak különféle formális, nem formális és informális tanulási lehetőségeket, hogy életkortól függetlenül mindenki felkészülhessen a zöld átállásra és tevékenyen hozzá tudjon járulni ahhoz, valamint hozzanak intézkedéseket a környezetileg fenntartható, körkörös és klímasemleges gazdaság és az igazságos társadalom megvalósulásáért;

4.

vegyék fontolóra a következő intézkedéseket a rendszer szintjén:

a)

az érintett érdekelt felekkel szoros együttműködésben hangolják össze az oktatási és képzési stratégiákat és terveket – beleértve a tantervekkel és értékeléssel, továbbá az oktatók alapképzésével és folyamatos szakmai fejlődésével kapcsolatosakat is – a zöld átállással és a fenntartható fejlődéssel. Nyomonkövetési és ellenőrzési mechanizmusokkal támogassák a nemzeti és egyéb – többek közt a kapcsolódó koncepciókra, például a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásra vonatkozó – stratégiák és szakpolitikák megvalósítását;

b)

adott esetben ruházzanak be tanulási, szocializációs és szabadidős célú zöld és fenntartható berendezésekbe, erőforrásokba és infrastruktúrába (épületekbe, területekbe és technológiákba) és nyújtsanak ezekkel kapcsolatban képzést az egészséges, biztonságos, inkluzív, kreatív és reziliens tanulási környezetek biztosítása érdekében;

c)

hívják fel a figyelmet arra, hogy a tanulás milyen előnyökkel és lehetőségekkel jár a zöld átállás és a fenntartható fejlődés szempontjából, valamint támogassák a formális és nem formális oktatási és képzési intézményeket, többek között a kisgyermekkori nevelést és gondozást, hogy az éghajlatváltozással, a környezetvédelemmel, a biológiai sokféleséggel és a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket relevánssá tegyék a tanulóik mindennapi élete szempontjából, és előmozdítsák a fenntarthatóság kultúráját;

d)

fejlesszék a különböző életkorú tanulók tudását, készségeit és attitűdjeit a fenntarthatóbb életvitel érdekében, hogy előmozdítsák a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat, hogy a tanulók egészségesebb és környezettudatosabb életmódot kövessenek, valamint egyénileg és együttesen is hozzájáruljanak társadalmaink átalakulásához;

e)

támogassák és javítsák a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló oktatást és tanulást infrastruktúra, digitális eszközök és erőforrások biztosítása, valamint az oktatók digitális kompetenciáinak támogatása révén;

f)

érdemi és összehangolt módon vonjanak be minden tanulót az arra vonatkozó javaslattételbe és az arra vonatkozó megközelítések közös kialakításába, hogy mit, hogyan és hol tanuljanak a zöld átállásról és a fenntartható fejlődésről és azok érdekében. Ösztönözzék a különböző hátterű tanulók nemi szempontból kiegyensúlyozott részvételét. Minden tanuló számára tegyék lehetővé, hogy intézménye, valamint helyi és tágabb közösségei szintjén részt vegyen a döntéshozatalban és szerepet vállaljon abban;

g)

az érdekelt felekkel szoros együttműködésben dolgozzanak ki és támogassanak olyan tantervi programokat és kereteket, amelyek időt és teret biztosítanak a tanulók számára ahhoz, hogy már fiatal kortól fejleszthessék a fenntarthatósági kompetenciákat (17). A generációk közötti tanulás és a helyi példák, problémák és válaszok révén a tantervek relevánsabbá válhatnak a tanulók számára, bizonyítva, hogy az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség és a fenntarthatóság helyi jelenség, amelyre hatással lehetünk;

h)

támogassák a fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos együttműködést és hálózatépítést, bevonva például a helyi hatóságokat, az ifjúsági munkát végző és az ifjúsági szervezeteket, a környezetvédelmi oktatási és képzési központokat, a globális tanulási központokat, az erdőket, a parkokat, a gazdaságokat, a múzeumokat, a könyvtárakat, a nem kormányzati szervezeteket, a kutatást, a fogyasztói szervezeteket és a vállalkozásokat, ezáltal erősítve a formális, a nem formális és az informális tanulás közötti kapcsolatokat;

i)

támogassák a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló oktatással és tanulással kapcsolatos bevált gyakorlatok és pedagógiai kutatások bővítését az oktatás és képzés minden szintjén és típusában;

5.

a tanulók további támogatása érdekében vegyék fontolóra a következő intézkedéseket:

a)

a tanulók számára – az iskola előtti neveléstől kezdődően – biztosítsanak lehetőséget egyfelől arra, hogy megértsék és értékeljék a természeti világot és annak biológiai sokféleségét, és foglalkozzanak ezekkel, másfelől pedig arra, hogy kialakuljon bennük a kíváncsiság és a rácsodálkozás érzése, és megtanulják, hogy egyénileg és együttesen cselekedjenek a fenntarthatóság érdekében;

b)

többek között – a nemzeti pénzügyi támogatási rendszerekkel összhangban lévő – pénzügyi támogatás révén erősítsék meg a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló magas színvonalú, egész életen át tartó tanulást, ideértve a szakmai gyakorlatokat, a tanulószerződéses gyakorlati képzéseket, az önkéntességet, a tanórán kívüli tevékenységeket, az ifjúsági munkával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a formális, nem formális és informális tanulás egyéb formáit, valamint az ezek között fennálló kapcsolatokat. E tekintetben ösztönözzék és ismerjék el a polgári szerepvállalás keretében megvalósuló intézkedéseket és programokat;

c)

mozdítsák elő az együttműködésen alapuló, tapasztalati, gyakorlati irányultságú, valamint a helyi körülmények és hagyományok szempontjából releváns tanulási módszereket és megközelítéseket, továbbá támogassák az interdiszciplináris és tanterven átívelő tevékenységeket. Ez magában foglalja azt is, hogy a tanulóknak biztosítsanak gyakorlatorientált alkalmakat a természet megfigyelésére és megóvására, továbbá a fogyasztás csökkentésére, valamint a termékek megjavítására, újrafelhasználására és újrafeldolgozására, ezáltal segítve őket a fenntartható életmód és a körforgásos gazdaság jelentőségének megértésében;

d)

biztosítsanak tényeken alapuló és hozzáférhető tájékoztatást az éghajlati, környezeti és biodiverzitási válságról és annak kiváltó okairól, az Aarhusi Egyezményben (18) foglaltaknak megfelelően;

e)

dolgozzanak a problémamegoldó és együttműködési készségek fejlesztésén; mozdítsák elő a kritikus gondolkodást, a médiaműveltséget és a rendszerben való gondolkodást; valamint támogassák a pozitív fellépéseket – többek között az önkéntességet – annak érdekében, hogy szembeszálljanak azzal a félelemmel és tehetetlenségérzéssel, amelyet a tanulók bolygónk válságával kapcsolatban tapasztalhatnak, és csökkentsék azt;

6.

továbbra is támogassák az oktatókat a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulás megkönnyítésében, és ennek érdekében vegyék fontolóra a következő intézkedéseket:

a)

ismerjék el, hogy minden oktató – tudományágtól vagy oktatási ágazattól függetlenül – fenntarthatósági oktató, akinek támogatnia kell tanulóit a zöld átállásra való felkészülésben. Tegyék lehetővé számukra, hogy felhívják a tanulók figyelmét a fenntartható fejlődési célokra. Vonják be az oktatókat a tantervek és programok kidolgozásába, és a zöld átállással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyéb oktatási reformokba, valamint a megfelelő szakmai továbbképzések megtervezésébe, továbbá konzultáljanak velük és nyújtsanak támogatást számukra ezekkel kapcsolatban;

b)

támogassák a zöld átállásnak és a fenntartható fejlődésnek a tanár- és oktatóképzési programokba, a folyamatos szakmai továbbképzésekbe, valamint a tanári szakmai normákba és keretekbe való beépítését, hogy ezzel támogassák az oktatók fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztését;

c)

támogassák az intézményi szintű mentorálási rendszereket és a szakmai továbbképzési programokat. Támogassák az oktatókat abban, hogy digitális eszközöket és technológiákat használjanak a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanítás és tanulás előmozdítására;

d)

fejlesszék tovább, illetve vizsgálják meg az olyan lehetőségeket és ösztönzőket, melyek célja, hogy az oktatók részt vegyenek a fenntarthatósággal kapcsolatos szakmai továbbképzési programokban; ilyen ösztönzés lehet például az, hogy a részvételt figyelembe veszik a szakmai előmenetel során, vagy hogy olyan szerepeket hoznak létre az oktatók számára, mint például a fenntarthatósági koordinátor;

e)

támogassák az oktatókat – többek között a szükséges idő és tér biztosításával – abban, hogy olyan pedagógiai módszereket alkalmazzanak, amelyek interdiszciplináris módokon mozdítják elő a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanítást és tanulást, valamint abban, hogy fejlesszék a tanulás társadalmi-érzelmi vonatkozásait annak érdekében, hogy minden tanuló a változás előmozdítójává válhasson, és megtanulhasson egyénileg és együttesen, helyi és globális szinten is elgondolkozni a világ fenntarthatóbbá tételéről, valamint tenni ennek érdekében;

f)

adott esetben ösztönözzék és tegyék lehetővé a transzformatív és interdiszciplináris tanítást és tanulást mind hagyományos, mind pedig innovatív tanulási megközelítések alkalmazásával, beleértve a gyakorlatorientált tanulást, a STEAM-megközelítést (19), a hackathonokat, a közösségi szolgáltatás keretében való tanulást és a játékosítást is;

g)

fejlesszék és bocsássák rendelkezésre az oktatók támogatására szolgáló erőforrásokat, többek között az értékelés tekintetében is. Támogassák az oktatókat abban, hogy hagyományos és új eszközöket és anyagokat használjanak a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanításhoz és képzéshez különféle beltéri és kültéri, valamint digitális és nem digitális környezetekben. Biztosítsanak hozzáférést a szakértői központokhoz, ideértve a környezetvédelmi oktatási és képzési központokat is;

h)

ösztönözzék a kutatói és innovációs közösséget arra, hogy a formális, nem formális és informális oktatási és képzési szolgáltatókkal együttműködve támogassa az oktatókat a zöld átállás és a fenntartható fejlődés terén. Támogassák az éghajlati vészhelyzettel, a környezeti válsággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos feltáró projektekben és kutatásokban való részvételt;

7.

továbbra is támogassák a formális és nem formális oktatási és képzési intézményeket abban, hogy adott esetben hatékonyan integrálják a zöld átállást és a fenntartható fejlődést valamennyi tevékenységükbe és eljárásukba, és ennek érdekében vegyék fontolóra a következő intézkedéseket:

a)

ösztönözzék és segítsék elő a fenntarthatósággal kapcsolatos, hatékony és az egész intézményre kiterjedő olyan megközelítéseket, amelyek magukban foglalják a tanítást és a tanulást; a jövőképet, a tervezést és az irányítást; az aktív tanulói és személyzeti részvételt; a családok bevonását; az épület- és az erőforrás-gazdálkodást; a helyi és szélesebb közösségekkel való partnerségeket; valamint a kutatást és az innovációt. Támogassák az oktatási vezetőket a szervezeti változások kezelésében célzott szakmai továbbképzéssel és a szerepükre vonatkozó iránymutatással;

b)

támogassák az oktatási és képzési intézményeket fenntarthatósági stratégiáik megtervezésében, nyomon követésében és értékelésében és/vagy a fenntarthatóságnak a meglévő folyamatokba és intézkedésekbe (pl. iskolafejlesztési tervekbe, felsőoktatási küldetésnyilatkozatokba és stratégiákba) való beépítésében. Ismerjék el, hogy ez egy hosszú távú folyamat, amely kis, mérhető lépéseket igényel, amelyeket – többek között az intézmény általi önértékelés révén – folyamatosan nyomon követnek és értékelnek;

c)

ösztönözzék a kisgyermekkori nevelési és gondozóközpontokat, az iskolákat, a felsőoktatási intézményeket, a szakképző intézményeket, a felnőttoktatási intézményeket és más oktatási szolgáltatókat arra, valamint támogassák őket abban, hogy – intézményi autonómiájukkal összhangban – vegyenek részt az olyan ökocímke-kezdeményezésekben, amelyek környezeti, társadalmi, oktatási és gazdasági előnyökkel járhatnak. Biztosítsanak az ilyen rendszerek számára támogatási struktúrákat, például ügynökségeket vagy szerveket az egész intézményre kiterjedő megközelítések támogatása érdekében, továbbá biztosítsanak mentorálást és hálózatépítést, sablonokat és iránymutatásokat, valamint pénzügyi támogatást;

d)

összpontosítsák az oktatási és képzési szervezetek belső és/vagy külső felülvizsgálati és minőségbiztosítási mechanizmusainak egy részét a fenntarthatóság témájára. Ismerjék el a felsőoktatási intézmények hatékony szerepvállalását megfelelő eszközök, többek között finanszírozási mechanizmusok révén;

e)

folytassák a zöld átállás és a fenntartható fejlődés témájának a szakképzési és felsőoktatási programokba, tantervekbe és modulokba való beépítését (az intézményi autonómiával és a tudományos élet szabadságával összhangban) a különféle tudományágakban, ideértve az üzleti tudományokat, a társadalomtudományokat, a pedagógiai tudományokat, a bölcsészettudományokat, a művészeteket, az építészetet és a mérnöki tudományokat, valamint a földhasználat-tervezést és -kezelését. Hasznosítsák a környezetvédelmi és oktatási nem kormányzati szervezetek és más érintett szervek által kifejlesztett erőforrásokat és anyagokat;

f)

a szakmai kompetenciák elmélyítése, bővítése és naprakésszé tétele érdekében támogassák a felsőoktatási, szakképzési és felnőttoktatási intézményeket a zöld átállásról és a fenntartható fejlődésről szóló rövid és testre szabott tanfolyamok kidolgozásában, amelyek végén többek között mikrotanúsítványokat lehet kiállítani;

g)

segítsék elő a valamennyi tudományággal és szereplővel, többek között a vállalkozásokkal, a művészetekkel, a gazdaságokkal, a kulturális örökséggel, a sporttal, a fiatalokkal, a kutatóintézetekkel, a civil társadalmi szervezetekkel, az oktatási segédanyagok ágazatával (beleértve a technológiát, a kiadói és az egyéb tantervi eszközöket) és az oktatáskutatással való partnerségek kialakítását. Támogassák a tanórán kívüli, nyári és egyéb programok kidolgozását, továbbá biztosítsanak támogatást a például laboratóriumokban, vállalkozásoknál, kutatóintézetekben és nem kormányzati szervezeteknél végzett szakmai gyakorlatokhoz;

h)

támogassák a fenntarthatóságra irányuló innovációt és a vállalkozói készséget előmozdító programokat. Erősítsék meg a felsőoktatási és szakképzési intézményeket olyan fenntarthatósági központok létrehozása vagy megerősítése érdekében, amelyek elősegítik a zöld átállást és a fenntartható fejlődést, valamint a körforgásos gazdaságot és a biológiai sokféleséget szolgáló innovációt és vállalkozói készséget;

8.

amennyiben helyénvaló, mozgósítsanak nemzeti és uniós forrásokat az infrastruktúrába, képzésbe, eszközökbe és erőforrásokba történő beruházásokra a formális és nem formális oktatás és képzés rezilienciájának és a zöld átállásra való felkészültségének növelése érdekében, különös tekintettel az Erasmus+ programra, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre, az Európai Szolidaritási Testületre, az Európai Szociális Alap Pluszra, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, a technikai támogatási eszközre, a Digitális Európa programra, a Horizont Európára és az InvestEU-ra;

9.

eszközöljenek beruházásokat a szakpolitikai kihívások és e kezdeményezések hatásának nyomon követésébe, kutatásába és értékelésébe annak érdekében, hogy építeni lehessen a levont tanulságokra, és fel lehessen használni azokat a szakpolitikai döntéshozatalhoz. Ez magában foglalhatja a meglévő mutatók és célértékek – többek között nemzetközi szinten történő – alkalmazását is;

FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT, HOGY A SZUBSZIDIARITÁS ÉS A NEMZETI KÖRÜLMÉNYEK KELLŐ FIGYELEMBEVÉTELÉVEL:

1.

segítse elő az együttműködést és a társaktól való tanulást a tagállamok és az érdekelt felek körében a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulás területén a következők révén:

a)

az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere (2021–2030) (20), amely alapján a zöld átállást szolgáló oktatás és képzés kulcsfontosságú prioritási terület;

b)

bővítse azon lehetőségeket és ösztönözze azon lehetőségek kiaknázását, amelyek a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló formális és nem formális oktatásnak és képzésnek az uniós finanszírozási programok – például az Erasmus+, az Európai Szolidaritási Testület, a LIFE, az Európai Szociális Alap Plusz, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, a Horizont Európa, és azon belül a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések, a fejlesztési nevelési és információs program és a technikai támogatási eszköz – keretén belüli alkalmazására, előmozdítására, támogatására és lehetővé tételére irányulnak;

c)

ossza meg az Erasmus+ keretében megvalósuló személyzeti csereprogramok, projektek és hálózatok bevált gyakorlatait, többek között az „európai egyetemek” szövetségein, az eTwinning online közösségen, az Erasmus+ tanárképző akadémiákon, a szakképzési kiválósági központokon, a Marie Skłodowska-Curie-cselekvéseken és az Európai Innovációs és Technológiai Intézeten keresztül;

d)

azonosítsa, dokumentálja és ossza meg a bevált gyakorlatokat, többek között a meglévő online platformokon (21) keresztül, valamint támogassa azon nemzeti és más szervezetek hálózatépítését, amelyek a formális és a nem formális oktatás és képzés keretében a zöld átállással és a fenntartható fejlődéssel foglalkoznak;

e)

vonja be a fiatalokat az ajánlás végrehajtásába, különösen az ifjúság európai évén (2022) és az uniós ifjúsági párbeszéden keresztül annak biztosítása érdekében, hogy a fiatalok és az ifjúsági szervezetek véleményét, nézeteit és szükségleteit teljes mértékben figyelembe vegyék;

f)

alakítson ki szinergiákat az „Oktatás az éghajlatért” koalícióval és az új európai Bauhausszal;

2.

a tagállamokkal együttműködésben fejlesszen ki, osszon meg, valamint önkéntes alapon való felhasználásra bocsásson rendelkezésre a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanulással kapcsolatos forrásokat, anyagokat és kutatásokat, az új európai fenntarthatósági kompetenciakeretre (GreenComp) is kiterjedően;

3.

támogassa az oktatókat a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanításban, méghozzá az alábbiak révén:

a)

bocsásson rendelkezésre önkéntes alapon felhasználható forrásokat és támogató anyagokat a Európai Iskolai Oktatási Platformon, az EPALE-n és az Európai Ifjúsági Portálon;

b)

uniós díjazási rendszerek – többek között az Európai Innovatív Tanítási Díj, az eTwinning díj és a Szakmai Készségek Európai Díja – révén ismerje el a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló tanítás és tanulás terén a kiemelkedő erőfeszítéseket;

4.

anélkül, hogy ezzel új jelentéstételi kötelezettségeket vagy további terheket róna a tagállamokra, kövesse nyomon a zöld készségeknek, illetve a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos attitűdöknek a felsőoktatásban és a szakképzésben végzettek, valamint a pályakezdő kutatók körében történő fejlődését olyan meglévő európai felmérések révén, mint a diplomások pályakövetésére irányuló európai kezdeményezés, például oly módon, hogy e felméréseket kiegészítik az említett attitűdökre vonatkozó kérdésekkel;

5.

anélkül, hogy ezzel új jelentéstételi kötelezettségeket vagy további terheket róna a tagállamokra, kövesse nyomon a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló oktatás terén elért eredményeket az európai oktatási térségről és az európai zöld megállapodásról szóló, meglévő jelentések keretében. Ez magában foglalja az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021–2030) szóló tanácsi állásfoglalásban meghatározott lehetséges fenntarthatósági mutatók vagy uniós szintű célértékek kidolgozásának támogatását;

6.

fűzze szorosabbra az együttműködést a meglévő nemzetközi szervezetekkel, különösen az UNESCO-val és az ENSZ egyéb szervezeteivel, köztük az ENSZ EGB-vel, hogy a politikai döntéshozókkal, szakemberekkel és érdekelt felekkel együtt mind a tagállamokban, mind pedig tagállamközi szinten előmozdítsa a zöld átállást és a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásra és képzésre irányuló megközelítést, amely az európai zöld megállapodással, a fenntartható fejlődési célokkal és az UNESCO-nak a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásra vonatkozó menetrendjével (2030) összhangban magában foglalja a méltányosságot, a befogadást és az igazságosságot;

7.

folytassa az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület programja zöld dimenziójának megerősítését mindkét esetben a fenntartható mobilitás, az online együttműködés és a projektekben alkalmazott zöld gyakorlatok révén, mind pedig az oktatás, a képzés és az ifjúság területén aktív különböző érdekelt felek közötti együttműködés során a zöld átállásra és a fenntartható fejlődésre való fokozott összpontosítás révén.

Kelt Luxembourgban, 2022. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

O. DUSSOPT


(1)  COM(2019) 640 final.

(2)  COM(2020) 380 final.

(3)  Az ENSZ EGB fenntartható fejlődést szolgáló oktatási stratégiájának 2021 és 2030 közötti végrehajtására vonatkozó új keretet is beleértve.

(4)  Ezen ajánlás alkalmazásában az „oktatók” kifejezés magában foglalja a tanárokat, az oktatókat, az ifjúságsegítőket, a tanárképző oktatókat és a formális, nem formális és informális oktatásban dolgozó valamennyi szakembert.

(5)  12210/20.

(6)  UNESCO: A fenntartható fejlődést szolgáló oktatás menetrendje, 2020.

(7)  COM(2020) 625 final.

(8)  HL C 428., 2017.12.13., 10. o.

(9)  HL C 66., 2021.2.26., 1. o.

(10)  COM(2020) 628 final.

(11)  A Tanács ajánlása (2018. május 22.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (HL C 189., 2018.6.4., 1. o.).

(12)  COM(2020) 274 final.

(13)  HL C 417., 2020.12.2., 1. o.

(14)  COM(2020) 624 final.

(15)  OECD (2020), Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World? (Készen állnak a diákok arra, hogy egy összekapcsolt világban prosperáljanak?) PISA 2018, VI. kötet.

(16)  Az UNESCO égisze alatt működő, a mesterséges intelligenciával foglalkozó nemzetközi kutatóközpont (IRCAI) az első olyan globális központ, amely a mesterséges intelligenciával, az oktatással és a fenntartható fejlődéssel foglalkozik.

(17)  A „fenntarthatósági kompetenciáknak” a GreenComp-ban, az európai fenntarthatósági kompetenciakeretben ismertetett fogalma azokat az ismereteket, készségeket és attitűdöket foglalja magában (ideértve a kritikai és a rendszerben való gondolkodást, továbbá a természethez való kapcsolódást is), amelyekre a tanulóknak életkortól függetlenül szükségük van ahhoz, hogy fenntartható módon élhessenek, dolgozhassanak és cselekedjenek. A „zöld készségek” azokra a szakmai készségekre vonatkoznak, amelyekre a munkaerőpiac minden ágazatában és minden szintjén szükség van a zöld átálláshoz és ezen belül az új zöld munkahelyek létrehozásához.

(18)  Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról.

(19)  A STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics – tudományok, technológia, mérnöki ismeretek, művészetek és matematika) megközelítés magában foglalja a STEM-oktatásnak a művészetekkel, a bölcsészettudományokkal és a társadalomtudományokkal való összekapcsolásában rejlő kreatív potenciált.

(20)  A Tanács állásfoglalása az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021–2030) (HL C 66., 2021.2.26., 1. o.).

(21)  Ez magában foglalhatja az „Oktatás az éghajlatért” koalíciót, a hamarosan induló Európai Iskolai Oktatási Platformot, a Tanulósarok nevű weboldalt, A tudomány csodálatos! platformot, az Európai Ifjúsági Portált, a felnőttkori tanulás elektronikus európai platformját (EPALE), a Scientixet, a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetségét és a készségfejlesztési paktumot.


2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/10


A TANÁCSAJÁNLÁSA

(16 June 2022)

az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot célzó mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítésről

(2022/C 243/02)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 149., 292., 165. és 166. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

1.

Európában egyre több embernek kell frissítenie és bővítenie tudását, készségeit és kompetenciáit a formális oktatás és képzés, valamint a gyorsan változó társadalom és munkaerőpiac igényei közötti szakadék áthidalása érdekében. A Covid19-világjárvány utáni helyreállítás, valamint a digitális és zöld átállás következtében egyre gyorsabb ütemben változik az, ahogyan élünk, tanulunk és dolgozunk. Az is világossá vált, hogy az embereknek felkészültebbnek kell lenniük a jelenlegi és jövőbeli kihívások kezeléséhez A világjárvány mind a fiatalok, mind a felnőttek karrierlehetőségeit befolyásolta. Emellett növelte a munkanélküliséget, és több száz millió ember fizikai, mentális és érzelmi jóllétében okozott kárt Európában.

2.

Az európai vállalkozások és munkáltatók számára az jelenti az egyik legnagyobb kihívást, hogy az uniós munkaerőpiacon nem áll rendelkezésre elegendő releváns készség. Ezzel egyidejűleg a munkavállalók példátlan változásokkal szembesülnek a munkaszervezés tekintetében. Emellett a digitális és zöld átállás következtében alapvető változás figyelhető meg a feladatprofilok és a készségigények terén. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2021. október 15-i (EU) 2021/1868 tanácsi határozat (1) szerint a „tagállamoknak és az Uniónak […] összehangolt stratégia kialakítására kell törekedniük a foglalkoztatásra és különösen a szakképzett, képzett és alkalmazkodásra képes munkaerő, valamint a jövőorientált és a gazdasági változásokra reagálni képes munkaerőpiacok előmozdítására vonatkozóan”. A folyamatos továbbképzés és átképzés elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkavállalók megfelelhessenek munkahelyük igényeinek, vagy új munkahelyeken és bővülő ágazatokban, például a zöld és a digitális ágazatokban tudjanak elhelyezkedni, különösen a népesség elöregedésével összefüggésben.

3.

Személyes, szociális, kulturális és szakmai tudásuk, készségeik és kompetenciáik fejlesztése érdekében az embereknek hozzáférést kell kapniuk a különböző módokon és környezetekben nyújtott színvonalas oktatási és tanulási lehetőségekhez. Többen szorgalmazták, hogy az oktatási és képzési rendszerek váljanak rugalmasabbá, és találjanak megoldásokat arra, hogy még inkább tanulóközpontú, hozzáférhető és inkluzív tanulást biztosítsanak a tanulói profilok szélesebb köre számára. A nem formális oktatási és képzési szolgáltatók is foglalkoznak ezzel az igénnyel, mégpedig azáltal, hogy új és innovatív továbbképzési és átképzési lehetőségeket biztosítanak.

4.

Az egész életen át tartó tanulás eredményes kultúrája kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy mindenki rendelkezzen azokkal az ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy boldoguljon a társadalomban, a munkaerőpiacon és a magánéletben. Alapvető fontosságú, hogy az emberek egész életük során színvonalas és releváns oktatásban és képzésben, továbbképzésben és átképzésben vehessenek részt. Az egész életen át tartó tanulási lehetőségeknek az oktatási és képzési intézmények hosszú távú stratégiájának részét kell képezniük annak érdekében, hogy jobban figyelembe tudják venni a munkáltatók és a tanulók gyorsan változó igényeit. Ez lehetővé tenné, hogy a tanulók sokszínűbb csoportja vegyen részt továbbképzésben és átképzésben (beleértve ezen intézmények végzett diákjait és más felnőtt tanulókat is). A Tanács ajánlja, hogy a felsőoktatási intézmények, a szakképzési intézmények, a felnőttoktatási szolgáltatók és egyéb mikrotanúsítvány-szolgáltatók, köztük a munkáltatók együttműködjenek, és a tanulási lehetőségek kialakítása és aktualizálása során beépítsék a legfrissebb kutatási eredményeket.

5.

A mikrotanúsítványok segíthetnek igazolni a kisebb, személyre szabott tanulási tapasztalatoknak az eredményeit. Lehetővé teszik az ismeretek, készségek és kompetenciák célirányos, rugalmas megszerzését az új és újonnan felmerülő társadalmi és munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés érdekében, továbbá lehetővé teszik az egyének számára, hogy kiküszöböljék a gyorsan változó környezetben való boldoguláshoz szükséges készségek terén tapasztalt hiányokat, ugyanakkor nem helyettesítik a hagyományos képesítéseket. Adott esetben kiegészíthetik a meglévő képesítéseket, hozzáadott értéket teremtve, azonban az iskolarendszerű oktatás és képzés keretében kínált, teljes körű, diplomát nyújtó programok alapelvének aláásása nélkül. Szolgáltatók széles köre dolgozhatna ki és bocsáthatna ki mikrotanúsítványokat különböző (formális, nem formális és informális) tanulási környezetekre vonatkozóan.

6.

Európában, bár egyre nagyobb mértékben használják a mikrotanúsítványokat, egyelőre nincs rájuk vonatkozó közös fogalommeghatározás, illetve szabvány. Ez korlátozza a mikrotanúsítványok megismerését és elterjedését, és ezáltal aláássa azt a lehetőséget, hogy a mikrotanúsítványok elősegíthessék a rugalmas tanulási pályákat és karrierlehetőségeket. Ennek az ajánlásnak a célja annak támogatása, hogy a mikrotanúsítványokkal kapcsolatban Európa-szerte bizalom alakuljon ki az érintettek körében, ideértve a szolgáltatókat és a kedvezményezetteket egyaránt.

7.

A szociális jogok európai pillérének (2) első alapelve kimondja, hogy mindenkinek joga van a minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy olyan készségeket tartson fenn, illetve szerezzen meg, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vehessen a társadalomban és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változásokhoz az Európai Unió egész területén. A szociális jogok európai pillérének negyedik alapelve kimondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy időben személyre szabott segítséget kapjon munkavállalási vagy önfoglalkoztatási kilátásainak javításához. Idetartozik az álláskereséshez, a képzéshez és az átképzéshez nyújtott támogatás igénybevételének joga is. A szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési terv a mikrotanúsítványokra olyan innovatív eszközként hivatkozik, amelyek „megkönnyíthetik a rugalmas tanulási útvonalakat, és támogathatják a munkavállalókat a munkahelyükön vagy a szakmai átállás során”. A mikrotanúsítványok szerepet játszhatnak az EU 2030-ig elérendő kiemelt céljainak megvalósításában, beleértve azt a célt, hogy a felnőttek 60 %-a évente vegyen részt képzésben, és a foglalkoztatási ráta legalább 78 %-os legyen. Mindkét célt üdvözölték az uniós vezetők, a szociális partnerek és a civil társadalom a portói szociális csúcstalálkozón, ahogy később az Európai Tanács is a 2021. június 24–25-i ülésén (3).

8.

A cselekvési tervvel párhuzamosan a Bizottság elfogadta a Covid19-válságot követően a foglalkoztatás hatékony és aktív támogatásáról szóló ajánlást („EASE-ajánlás”) (4). Ez az ajánlás konkrét szakpolitikai iránymutatást nyújt a tagállamoknak ahhoz, hogy koherens szakpolitikai csomagokat dolgozzanak ki a munkahelyváltás megkönnyítése és a Covid19-válság utáni, munkahelyteremtéssel járó helyreállítás elősegítése érdekében. A szakpolitikai iránymutatás kiterjed a továbbképzési és átképzési lehetőségekre, valamint a támogatási intézkedésekre.

9.

Az európai készségfejlesztési program (5) 12 kiemelt intézkedése között szerepel a mikrotanúsítványok európai megközelítésére vonatkozó új kezdeményezés. Az új kezdeményezés célja a mikrotanúsítványok minőségének, átláthatóságának és elterjedésének támogatása Unió-szerte. A készségfejlesztési program keretében a Bizottság bejelentette az egyéni tanulási számlákra vonatkozó kezdeményezést is, amely segíthetne megszüntetni a munkaképes korú felnőttek oktatásban és képzésben való részvétele terén meglévő hiányosságokat, és lehetővé tenni az emberek számára a munkaerőpiaci átmenetek sikeres kezelését. A mikrotanúsítványok az embereknek ezen egyéni tanulási számlák működésének alátámasztásaként kínált oktatás és képzés részeként is felhasználhatók.

10.

A Bizottság az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról szóló közleményében (6) bejelentette, hogy a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos európai megközelítés kialakításán fog dolgozni annak érdekében, hogy segítse a tanulási lehetőségek bővítését, és megerősítse a felsőoktatási, valamint a szakképzési intézmények szerepét az egész életen át tartó tanulásban.

11.

A fenntartható versenyképességet, a társadalmi méltányosságot és a rezilienciát célzó szakképzésről szóló ajánlásban (7) a Tanács felhívja a Bizottságot, hogy térképezze fel a mikrotanúsítványok koncepcióját és alkalmazását.

12.

Az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021–2030) szóló tanácsi állásfoglalásban (8) a mikrotanúsítványok koncepciójának és alkalmazásának feltérképezése a stratégiai keret 2. kiemelet területéhez (Egész életen át tartó tanulás és mobilitás) tartozó konkrét kérdések és intézkedések között szerepel.

13.

Az „Európai Egyetemek” kezdeményezésről – A felsőoktatás, a kutatás, az innováció és a társadalom összekapcsolása: új dimenziókat nyitunk az európai felsőoktatásban” című következtetésekben (9) a Tanács hangsúlyozza, hogy „[a] mikrotanúsítványok – bár nem térnek el a teljes diplomás programok alapelvétől és nem ássák alá azt – hozzájárulhatnak a nem hagyományos tanulókat célzó tanulási lehetőségek és az új készségek iránti munkaerőpiaci kereslet bővítéséhez, a tanulási tapasztalat rugalmasabbá és modulárisabbá tételéhez, a felsőoktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez, valamint a tanulók bevonásához – korábbi képesítéseiktől és hátterüktől függetlenül – az átképzési és továbbképzési lehetőségek előmozdítása, valamint a minőségi oktatás biztosítása mellett”.

14.

Az európai felsőoktatási térség oktatási miniszterei a kormányközi bolognai folyamatról szóló római közleményben (10) elkötelezték magukat aziránt, hogy segítik felsőoktatási intézményeiket abban, hogy: i. diverzifikálják tanulási kínálatukat; valamint ii. innovatívak legyenek az oktatási tartalom és az oktatási módok terén. Számos felsőoktatási intézmény kínál vagy tervez kínálni a teljes körű, diplomát nyújtó képzési programok mellett kisebb tanulási egységeket, a tanulmányi programok kidolgozására, valamint a kreditátvitellel kapcsolatos kérdések önálló szabályozására vonatkozó joguk fenntartása mellett. Ezek a kisebb egységek segíthetik a tanulókat abban, hogy életük különböző szakaszaiban fejlesszék vagy frissítsék kulturális, szakmai és transzverzális készségeiket és kompetenciáikat. A bolognai folyamat keretében folytatott együttműködés fel fogja tárni, hogyan és milyen mértékben lehet ezeket a kisebb, rugalmas tanulási egységeket – beleértve azokat is, amelyek mikrotanúsítvány megszerzéséhez vezetnek – közös eszközök alkalmazásával meghatározni, fejleszteni, végrehajtani és elismerni.

15.

Az oktatási és képzési rendszereknek igazodniuk kell a tanulók eltérő egyedi szükségleteihez, képességeihez és kapacitásaihoz. Emellett tanulási lehetőségeket kell kínálniuk mindenki számára, többek között nem formális és informális keretek között, amint azt az oktatás és képzés területén a mindenki számára elérhető oktatási siker előmozdítását célzó méltányosságról és befogadásról szóló tanácsi következtetések (11) is hangsúlyozzák. A jól megtervezett mikrotanúsítványok felhasználhatók olyan célzott intézkedések részeként, amelyek a tanulók szélesebb köre számára biztosítják a befogadást, valamint az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférést. A tanulók szélesebb köre magában foglalja a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportokat (például a fogyatékossággal élőket, az időseket, az alacsony képesítésű/képzettségű személyeket, a kisebbségeket, a migráns hátterű személyeket, a menekülteket és a földrajzi és/vagy társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetük miatt kevesebb lehetőséggel rendelkező személyeket). A mikrotanúsítványok felhasználhatók a tanulóknak biztosított orientáció hatékonyabbá tételére, a tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés megkönnyítésére, a tanulási és képzési siker elősegítésére és az iskolából a munka világába való átmenet támogatására is. A menekültek és menedékkérők számának várható növekedése szükségessé teszi olyan stratégiák kidolgozását, amelyek hatékonyan integrálják ezeket a csoportokat az oktatási, képzési és munkaügyi rendszerekbe. A mikrotanúsítványok kialakításával és kibocsátásával kapcsolatos uniós szintű iránymutatás és kölcsönös tanulás elősegítheti a befogadást, és biztosíthatja, hogy a tanulók a társadalom minden csoportjából részesülhessenek a mikrotanúsítványok előnyeiből.

16.

A mikrotanúsítványok emellett támogathatják a munkavállalók szakmai fejlődését és mobilitását, beleértve az atipikus foglalkoztatási formákban, például a platformgazdaságban (12) dolgozókat is, akik számára foglalkozási viszonyuktól függően nehézséget okozhat a képzéshez való hozzáférés (13).

17.

A mikrotanúsítványok aktív szerepet játszhatnak a digitális és zöld átállás előmozdítására irányuló uniós szakpolitikai kezdeményezések megvalósításában. A mikrotanúsítványok: i. alátámaszthatják a 2021–2027-re szóló digitális oktatási cselekvési terv (14) céljait a digitális készségekre vonatkozó rugalmas és hozzáférhető tanulási lehetőségek biztosítása érdekében; valamint ii. hozzájárulhatnak a Bizottságnak a „Digitális iránytű 2030-ig” tervében meghatározott célok eléréséhez, amely terv azt hivatott elérni, hogy 2030-ra Európa digitálisan képzett lakossággal és magasan képzett digitális szakemberekkel rendelkezzen. A mikrotanúsítványok szerepet játszhatnak az európai zöld megállapodásnak (15), azaz Európa növekedési stratégiájának megvalósításában is, amelynek célja az európai gazdaság és társadalom átalakítása és fenntarthatóbb pályára állítása.

18.

Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszeréről, valamint az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról szóló 2008. április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi ajánlás (16) egységes referenciakeretet biztosít, amely segítséget nyújt az egyéneknek és a szervezeteknek abban, hogy össze tudják hasonlítani a különböző képesítési rendszereket és az e rendszerek szerinti képesítési szinteket. Az európai képesítési keretrendszer (EKKR) európai referenciakeretként a képesítések minden típusa és szintje előtt nyitva áll, és közös standard referenciaként szolgál az átláthatóság, a hordozhatóság és az összehasonlíthatóság tekintetében. Az EKKR a mikrotanúsítványok előtt is nyitva áll, feltéve hogy azok előzetesen szerepelnek a nemzeti képesítési keretrendszerekben.

19.

A nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló, 2012. december 20-i ajánlásban (17) a Tanács felkérte a tagállamokat, hogy 2018-ig – a nemzeti körülményekkel és sajátosságokkal összhangban és az általuk megfelelőnek ítélt módon – vezessenek be szabályozást a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítésére vonatkozóan. Az eredmények érvényesítésére vonatkozó szabályozás lehetővé teszi, hogy az emberek érvényesíttessék a nem formális és az informális tanulással megszerzett ismereteiket, készségeiket és kompetenciáikat. Az eredmények érvényesítésére vonatkozó szabályozás azt is lehetővé teszi az emberek számára, hogy teljes képesítést – vagy adott esetben részleges képesítést – szerezzenek. Az ajánlás 2020. évi értékelésében (18) a Bizottság az eredmények érvényesítése és a mikrotanúsítványok közötti kapcsolatok továbbfejlesztésére szólított fel.

20.

A készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások közös keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/646 európai parlamenti és tanácsi határozat (19) megteremti az alapot az olyan webalapú eszközök biztosításához, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy a mikrotanúsítványok hordozhatóságát biztosító hitelesítési szolgáltatások révén irányítsák életpályájukat és az egész életen át tartó tanulásban való részvételüket.

21.

A mikrotanúsítványok relevanciája, fejlesztése és frissítése a következőktől függ:

i)

a regionális és nemzeti hatóságok, valamint az oktatási és képzési szervezetek közötti egyeztetés és együttműködés és;

ii)

ágazati és ágazatközi szociális párbeszéd (e szociális párbeszédbe be kell vonni azokat a szervezeteket, amelyek mind a magán-, mind a közszektor munkavállalóit és munkáltatóit képviselik, a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k), valamint a szakmai és vezetői személyzetet).

22.

Ez az ajánlás teljes mértékben tiszteletben tartja a szubszidiaritás és az arányosság elvét, az intézményi autonómia elvét és a tudományos élet szabadságának elvét, valamint a tagállamok azon hatáskörét, hogy a nemzeti körülményeknek megfelelően és valamennyi érintett érdekelt féllel együttműködve döntsenek az oktatás tartalmáról és megszervezéséről.

23.

Ez az ajánlás nem érinti a 2013/55/EU irányelvvel módosított, a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet és az abban foglalt feltétel nélküli elismerési rendszert,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST, amelyet a regionális, nemzeti és uniós jogszabályokkal és prioritásokkal, a nemzeti körülményekkel és a rendelkezésre álló erőforrásokkal – többek között a társadalmi-gazdasági helyzettel és a nemzeti oktatási, képzési, egész életen át tartó tanulási és foglalkoztatási rendszerek jellemzőivel – összhangban, valamennyi érintett érdekelt féllel szorosan együttműködve kell végrehajtani:

Célkitűzések

1.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy kövessenek a mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítést, amelynek célja:

a)

lehetővé tenni az egyének számára azoknak az ismereteknek, készségeknek és kompetenciáknak a megszerzését, frissítését és bővítését, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy boldoguljanak a változó munkaerőpiacon és társadalomban, hogy teljes mértékben kihasználhassák a társadalmilag méltányos helyreállításból, valamint a zöld és digitális gazdaságba való igazságos átmenetből származó előnyöket, továbbá hogy felkészültebben nézzenek szembe a jelenlegi és jövőbeli kihívásokkal;

b)

támogatni a mikrotanúsítvány-szolgáltatók arra való felkészültségét, hogy növeljék a tanulási kínálat színvonalát, átláthatóságát, hozzáférhetőségét és rugalmasságát, hogy ezáltal lehetővé tegyék az emberek számára a személyre szabott tanulási pályák és karrierlehetőségek kialakítását;

c)

elősegíteni az inkluzivitást, a hozzáférést és az esélyegyenlőséget, továbbá a demográfiai és társadalmi változások közepette a gazdasági ciklusok valamennyi szakaszában hozzájárulni a rezilienciához, a társadalmi méltányossághoz és a mindenki számára elérhető jóléthez.

2.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy adott esetben használják a mikrotanúsítványokat olyan eszközként, amely segítségével megerősíthetők és kiegészíthetők a meglévő tanulási lehetőségek, növelhető az egész életen át tartó tanulásban való részvétel, valamint közelebb kerülhet a szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési tervben meghatározott, az uniós vezetők által üdvözölt és a felnőttkori tanulásra vonatkozó új európai cselekvési programról (2021–2030) szóló tanácsi állásfoglalásban (20) jóváhagyott azon cél elérése, hogy minden évben az összes felnőtt 60 %-a vegyen részt képzésben.

Hatály

3.

Ez az ajánlás a mikrotanúsítványokra, valamint azon szakpolitikákra terjed ki, amelyek támogathatják az előbbiek hatékony tervezését, kibocsátását és használatát.

4.

A mikrotanúsítványok felhasználhatók az oktatási, képzési, egész életen át tartó tanulási és foglalkoztathatósági ökoszisztémák kiegészítésére és fejlesztésére. Az ebben az ajánlásban foglalt intézkedések célja a tanulási és foglalkoztathatósági lehetőségek megerősítése, anélkül, hogy zavart okoznának az iskolarendszerű felsőoktatási és szakképzési rendszerekben és aláásnák vagy felváltanák a meglévő képesítéseket és diplomákat. A Tanács az intézkedések révén közös európai megközelítés létrehozását ajánlja a mikrotanúsítványoknak az Európai Unión belüli jelenlegi és kialakulóban lévő szolgáltatására vonatkozóan, valamint definíciót és iránymutatást fogalmaz meg a mikrotanúsítványok kialakítására, kibocsátására és leírására vonatkozóan, a mikrotanúsítványok minőségének és átláthatóságának javítása, valamint elterjedésük elősegítése érdekében.

Fogalommeghatározások

5.

Ezen ajánlás alkalmazásában:

a)

„mikrotanúsítvány”: kis tanulási egységek elvégzését követően a tanuló által megszerzett tanulási eredményeket igazoló dokumentum. E tanulási eredmények értékelése átlátható és világosan meghatározott kritériumok mentén fog történni. A mikrotanúsítványok megszerzéséhez vezető tanulási eredmények célja, hogy a tanulókat olyan speciális ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal ruházzák fel, amelyek megfelelnek a társadalmi, a személyes, a kulturális vagy a munkaerőpiaci igényeknek. A mikrotanúsítványok a tanuló tulajdonát képezik, megoszthatók és hordozhatók. Lehetnek önállóak vagy nagyobb tanúsítványokká vonhatók össze. A mikrotanúsítványokat az adott ágazatban vagy tevékenységi területen elfogadott szabványokon alapuló minőségbiztosítás támasztja alá;

b)

„mikrotanúsítvány-szolgáltatók”: oktatási és képzési intézmények és szervezetek, szociális partnerek (azaz a munkavállalókat és munkáltatókat képviselő szervezetek), munkáltatók és iparági szereplők, civil társadalmi szervezetek, állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek), regionális és nemzeti hatóságok, valamint más olyan típusú szereplők, amelyek mikrotanúsítványokat dolgoznak ki, kínálnak és bocsátanak ki a formális, nem formális és informális tanulás elismerésére. Ez nem érinti a regionális és nemzeti jogszabályokat, illetve körülményeket.

c)

„tanulási környezetek”: azok a különböző fizikai, online, vegyes (21), virtuális és digitális helyszínek, közegek és kultúrák, amelyekben az emberek tanulnak, és amelyek magukban foglalnak minden olyan környezetet, amelyben a formális, a nem formális és az informális tanulás megvalósulhat;

d)

„formális tanulás: olyan tanulás, amely szervezett és strukturált, kifejezetten tanulási célokra kialakított környezetben zajlik, és rendszerint valamilyen képesítés megszerzésével zárul, általában bizonyítvány vagy oklevél formájában; idetartozik az általános képzés, a szakmai alapképzés, a szakmai továbbképzés, a felsőfokú szakképzés és a felsőoktatás rendszere (22).

e)

„nem formális tanulás”: a formális oktatáson és képzésen kívül, a tanulási célkitűzések és a tanulási idő tekintetében tervezett tevékenységeken keresztül sorra kerülő tanulás, és ahol a tanulástámogatás valamilyen formája jelen van (23);

f)

„informális tanulás”: a napi tevékenységekből és tapasztalatokból eredő tanulás, amely a célkitűzések, az idő vagy a tanulástámogatás tekintetében nem szervezett és nem strukturált; ez a tanuló szempontjából nem szándékos is lehet (24). Nem vonja maga után automatikusan mikrotanúsítvány megszerzését, de figyelembe vehető azon érvényesítési folyamatokban, amelyek során egy egyén tanulási eredményeit azonosítani, dokumentálni, felmérni és/vagy tanúsítani lehet;

g)

„hordozhatóság”: a tanúsítvány birtokosának azon képessége, hogy az általa választott rendszerben tárolja mikrotanúsítványát, megossza a tanúsítványt az általa választott (nemzeti vagy transznacionális) féllel, valamint a megosztásban részt vevő valamennyi fél azon képessége, hogy megismerhesse a tanúsítvány tartalmát és ellenőrizhesse annak hitelességét. Ez lehetővé teszi az oktatási és képzési ágazatok közötti és azokon belüli, a munkaerőpiacon belüli, valamint az országok közötti hordozhatóságot;

h)

„halmozhatóság”:adott esetben a különböző mikrotanúsítványok kombinálásának és logikus egymásra építésének lehetősége. A tanúsítványok „halmozására” vagy kombinálására vonatkozó döntéseket a fogadó szervezetek (pl. oktatási és képzési intézmények, munkáltatók stb.) saját gyakorlataikkal összhangban hozzák meg, támogatva a tanuló céljait és igényeit. A halmozás nem vonja automatikusan maga után sem a képesítésre, sem a diplomára való jogosultságot. Az ilyen döntéseket a regionális és nemzeti hatóságok vagy intézmények a saját odaítélési eljárásaikkal összhangban hozzák meg;

i)

„felmérés”: az egyének formális, nem formális vagy informális keretek között megszerzett tanulmányi eredményeinek értékeléséhez, méréséhez és adott esetben leírásához használt folyamat vagy módszer. A felmérést a szolgáltató vagy más engedélyezett, felmérést végző szolgáltató végzi.

A mikrotanúsítványok leírására szolgáló meghatározás és állandó európai elemek

6.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy fogadják el a következőket, és mozdítsák elő alkalmazásukat:

a)

a mikrotanúsítványoknak az 5. pont a) alpontja szerinti fogalommeghatározása;

b)

a mikrotanúsítvány leírására szolgáló európai állandó elemek (az I. mellékletben leírtak szerint), beleértve a következő kötelező elemeket:

i)

a tanuló azonosítása

ii)

a mikrotanúsítvány megnevezése

iii)

a kibocsátó ország(ok)/régió(k) szerinti ország

iv)

az odaítélő szerv(ek)

v)

a kibocsátás dátuma

vi)

tanulási eredmények

vii)

a tanulási eredmények eléréséhez szükséges feltételezett munkaterhelés (lehetőség szerint az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszerben)

viii)

adott esetben a mikrotanúsítvány megszerzéséhez vezető tanulási tapasztalat szintje (és adott esetben ciklusa) (európai képesítési keretrendszer, az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszere)

ix)

a felmérés típusa

x)

a tanulási tevékenységben való részvétel formája

xi)

a mikrotanúsítvány alátámasztásához alkalmazott minőségbiztosítás típusa

c)

a mikrotanúsítványok kialakítására és kibocsátására vonatkozó európai elvek (a II. mellékletben leírtak szerint).

A mikrotanúsítványok ökoszisztémájának kidolgozása

7.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy adott esetben segítsék elő a formális tanulási környezeteken belül a mikrotanúsítványok folyamatban lévő és körvonalazódó kialakítását, mégpedig többek között az alábbiak révén:

a)

a felsőoktatási intézmények támogatása abban, hogy feltérképezzék a mikrotanúsítványok szerepét a különféle tanulókat célzó tanulási lehetőségek – különösen az egész életen át tartó tanulási tevékenységek vonzó, elérhető, inkluzív és tanulóközpontú kínálatának bővítése révén történő – biztosításában, többek között adott esetben az „Európai Egyetemek” (25) szövetségei által végzett tevékenységeken keresztül;

b)

a szakképzési intézmények és egyéb szakképzési szolgáltatók támogatása abban, hogy feltérképezzék a mikrotanúsítványoknak a szakmai továbbképzésen belül, a felnőttek továbbképzésének és átképzésének támogatásában betöltött szerepét, többek között adott esetben szakképzési kiválósági központok tevékenységei révén;

c)

a nemzeti körülményeknek megfelelően közfinanszírozás nyújtásának mérlegelése az oktatás és képzés minden szintjén olyan kis oktatási és képzési tevékenységek kidolgozásához és nyújtásához, amelyek mikrotanúsítványok megszerzéséhez vezetnek, a diverzitás és a kreativitás biztosítása érdekében ugyanakkor figyelembe véve az intézményi autonómiát.

8.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy támogassák a nem formális és az informális tanulási környezeteken belül a mikrotanúsítványok folyamatban lévő és körvonalazódó kidolgozását, mégpedig többek között az alábbiak révén:

a)

a mikrotanúsítványoknak a 7. pontban említettektől eltérő szolgáltatók – többek között vállalatok, szociális partnerek, civil társadalmi szervezetek, helyi hatóságok, közösségi központok, szakmai szövetségek, kutatással és innovációval foglalkozó szervezetek és magánszolgáltatók – által történő kidolgozásának és kibocsátásának támogatása, beleértve a finanszírozási források diverzitásának előmozdítását is;

b)

a munkáltatók és a munkavállalók képviselői által kidolgozott és elfogadott mikrotanúsítványok kidolgozásának előmozdítása adott esetben szociális párbeszéd révén;

c)

a korábbi tanulmányok elismerésére, valamint a nem formális és az informális tanulás érvényesítésére vonatkozó eljárások kiigazításának mérlegelése a mikrotanúsítványok odaítélésének lehetővé tétele érdekében.

9.

A Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy adott esetben nyújtsanak támogatást a mikrotanúsítványok minőségéhez és átláthatóságához többek között az alábbiak révén:

a)

a különböző típusú szolgáltatók által kibocsátott mikrotanúsítványokra vonatkozó minőségbiztosítási mechanizmusok alkalmazása, kiigazítása és fejlesztése, ahol lehet, a meglévő mechanizmusok használatával (ld. a 2. mellékletet);

b)

a munkaerőpiaci igények és a demográfiai változások elemzésére szolgáló, „készségekkel kapcsolatos információgyűjtési” rendszerek használatának támogatása annak érdekében, hogy azonosítani tudják a mikrotanúsítványok fejlesztésére vagy frissítésére irányuló igényeket;

c)

a szolgáltatók ösztönzése arra, hogy közzétegyék az általuk kínált mikrotanúsítványok jegyzékét, beleértve adott esetben a más szolgáltatók által kibocsátott mikrotanúsítványok elismerésére vonatkozó szabályaikat is;

d)

a mikrotanúsítványok integrálása nemzeti képesítési keretekbe és rendszerekbe. A mikrotanúsítványok regionális és nemzeti keretekbe vagy rendszerekbe történő integrálására vonatkozó döntéseket a nemzeti hatóságok vagy intézmények hozzák meg a nemzeti körülményeknek megfelelően.

10.

A Tanács bátorítja a tagállamokat, hogy adott esetben mozdítsák elő és támogassák a következők részvételével zajló kísérleti alkalmazást, együttműködést, irányítást és partnerségeket:

i)

oktatási és képzési intézmények;

ii)

szociális partnerek;

iii)

munkáltatók és az ipar;

iv)

kutatással és innovációval foglalkozó szervezetek;

v)

civil társadalmi szervezetek;

vi)

foglalkoztatási és társadalmi integrációval foglalkozó szolgálatok, valamint;

vii)

helyi, regionális és nemzeti hatóságok.

Ez a kísérletezés, együttműködés, irányítás és partnerség fontos a mikrotanúsítványok iránti igények azonosításához, a mikrotanúsítványok közös kidolgozásához és frissítéséhez, továbbá a továbbképzésre és az átképzésre, az egész életen át tartó tanulásra, valamint a szakmai előmenetelre gyakorolt hatások felméréséhez.

A mikrotanúsítványokban rejlő lehetőségek kiaknázása

11.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy adott esetben integrálják a mikrotanúsítványokat mind az oktatási és képzési rendszerekbe, mind pedig a készségfejlesztésre irányuló szakpolitikákba, többek között az alábbiak révén:

a)

annak ösztönzése, hogy a mikrotanúsítványok megszerzését eredményező oktatási és képzési kínálatok bekerüljenek a kínált oktatási és képzési tanfolyamok katalógusaiba;

b)

a mikrotanúsítványok felhasználása adott esetben annak érdekében, hogy az oktatásba és képzésbe való bejutás minden tanuló számára könnyebb legyen, beleértve a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportokat (például a fogyatékossággal élőket, az időseket, az alacsony képesítésű/képzettségű személyeket, a kisebbségeket, a migráns hátterű személyeket, a menekülteket, valamint a földrajzi és/vagy társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetük miatt kevesebb lehetőséggel rendelkező személyeket);

c)

a mikrotanúsítványok felhasználása a rugalmas tanulási pályák, valamint a felső középfokú oktatásból vagy a szakképzésből a felsőoktatásba és a felnőttképzésbe való átmenet támogatására;

d)

olyan mikrotanúsítványok használata, amelyek adott esetben diplomát nyújtó programokba integrálhatók, vagy amelyek kiegészíthetik az ilyen programokat;

e)

a mikrotanúsítványok felhasználása a tanulók szélesebb körének alapvető és haladó szintű digitális készségei és kompetenciái javítására szolgáló további eszközként, a digitális oktatási cselekvési tervvel és a szociális jogok európai pillérének megvalósítására irányuló cselekvési tervvel összhangban;

f)

a mikrotanúsítványok felhasználása a zöld átállást és a fenntartható fejlődést célzó tanulás fejlesztésének támogatására a zöld átállást és a fenntartható fejlődést célzó tanulásról szóló tanácsi ajánlás nemzeti végrehajtásának részeként;

g)

a mikrotanúsítványok oktatási és képzési intézmények és más szolgáltatók általi – az őket körülvevő tudás- és innovációs ökoszisztémával együttműködő – használatának előmozdítása a mikrotanúsítványok relevanciájának, valamint helyi és regionális szintű esetleges pozitív hatásának növelése érdekében;

h)

a mikrotanúsítványok megértésének és használatának előmozdítása a tanárok és oktatók, továbbá a pályaorientációs tanácsadók folyamatos szakmai továbbképzése (pl. az Erasmus+ tanárképző akadémiák keretében), valamint a tudományos dolgozók, a kutatók és más kapcsolódó munkatársak folyamatos szakmai továbbképzése révén;

i)

a mikrotanúsítványok használatának előmozdítása a legfrissebb kutatási eredmények tanulási lehetőségekbe történő gyors átültetése érdekében, ezáltal erősítve az európai oktatási térség és az Európai Kutatási Térség közötti szinergiákat;

j)

a mikrotanúsítványok használatának feltérképezése az európai oktatási térségben a szakirányok megválasztásához fűződő, illetve az oktatási gyakorlatokban és anyagokban tetten érhető nemi és egyéb diszkriminatív sztereotípiák leküzdése érdekében.

12.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy a mikrotanúsítványokat adott estben integrálják foglalkoztatáspolitikájukba és aktív munkaerőpiaci intézkedéseikbe (azaz a foglalkoztatási szolgáltatásokba, a képzési támogatásba és a foglalkoztatási ösztönzőkbe), többek között az alábbiak révén:

a)

mikrotanúsítványok használata adott esetben a következőkhöz:

i)

bizonyos gazdasági ágazatokban és régiókban a strukturális munkaerőhiány és a szűk keresztmetszetek kezelése, valamint;

ii)

a munkavállalók továbbképzése és átképzése a munkaerőpiacon keresett készségek és foglalkozások tekintetében, különösen a digitális és zöld átállással összefüggésben;

b)

a mikrotanúsítványok megszerzéséhez vezető képzések felvétele azon elismert képzési lehetőségek sorába, amelyek összekapcsolhatók az egyéni tanulási számlákkal – ahol vannak ilyenek –, valamint a képzést támogató egyéb rendszerekkel;

c)

a mikrotanúsítványok használatának előmozdítása az önfoglalkoztatók és az atipikus foglalkoztatási formában – többek között platformalapú munkavégzésben és a kkv-knél – dolgozó személyek készségeinek naprakésszé tétele és fejlesztése érdekében;

d)

a mikrotanúsítványok olyan célzott kezdeményezésekben való használatának feltérképezése, amelyek célja a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok (például a minimumjövedelemben részesülők, a fogyatékossággal élő személyek, a tartósan munkanélküliek és az alacsony képzettségűek) támogatása és motiválása a munkaerőpiacra való visszatérésre vagy a munkaerőpiacon maradásra;

e)

a mikrotanúsítványok szerepének feltérképezése a megerősített ifjúsági garancia végrehajtását szolgáló rendszereken belül a fiatalok támogatása érdekében, beleértve az előkészítő képzést és a továbbképzésre vonatkozó színvonalas ajánlatokat is;

f)

a mikrotanúsítványok szerepének feltérképezése a Covid19-válságot követően a foglalkoztatás hatékony és aktív támogatásáról szóló ajánlás (EASE) nemzeti végrehajtásának részeként;

g)

a mikrotanúsítványok használatának feltérképezése a munkavállalók szakmai fejlődésének támogatása, valamint bizonyos munkakörökben és munkatípusokban a továbbképzésre és átképzésre (pl. engedélyekre és kötelező képzésre) vonatkozó kötelező követelmények teljesítése érdekében.

13.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy adott esetben ösztönözzék és támogassák a Nemzeti Információs Központok Európai Hálózatát és a Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központokat (ENIC-NARIC központokat) vagy más megfelelő szerveket abban, hogy – amennyiben releváns – dolgozzanak ki átlátható eljárásokat a különböző típusú szolgáltatók által kibocsátott mikrotanúsítványok elismerésére. Ezt a 10. pontban említett releváns érdekelt felekkel együttműködésben célszerű megtenni, többek között annak vizsgálata révén, hogy esetlegesen megvalósítható-e a mikrotanúsítványok automatikus elismerése (26).

14.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy adott esetben biztosítsák, hogy a mikrotanúsítványok azonosításával és kiválasztásával kapcsolatos információk és tanácsok beépüljenek az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos pályaorientációs szolgáltatásokba. Ide tartoznak a felsőoktatási intézményi karrierközpontokban működő pályaorientációs szolgáltatások, az áfsz-ek, a magán foglalkoztatási szolgálatok, a szociális szolgálatok és egyéb tanácsadó szolgálatok (foglalkoztatás, szakmai előmenetel, oktatás és képzés, coaching). A mikrotanúsítványokkal kapcsolatos tanácsadás e szolgáltatásokba való beépítése minden bizonnyal valamennyi tanuló – többek között a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott helyzetben lévő tanulók – igényeit szolgálja majd.

15.

A Tanács ajánlja a tagállamoknak, hogy adott esetben:

a)

a releváns meglévő nemzeti szabályokra és pénzügyi keretekre építve határozzanak meg intézkedéseket ezen ajánlás végrehajtása érdekében. Ebbe beletartozhat az egyéni tanulási számlákkal – ahol vannak ilyenek – való összekapcsolás (kellően figyelembe véve az oktatási, képzési és munkaerőpiaci szervezetek felelősségét és autonómiáját a nemzeti kontextusban);

b)

a lehető legjobban használják fel az uniós alapokat és eszközöket a szükséges reformok támogatása érdekében, a támogató kerettől a mikrotanúsítványok kifejlesztésén át azok alkalmazásáig.

A Bizottság által nyújtott támogatás

A Tanács üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy a szubszidiaritás és a nemzeti körülmények kellő figyelembevételével és a tagállamokkal szoros együttműködésben:

16.

fejlessze és adott esetben átalakítsa a meglévő uniós eszközöket és szolgáltatásokat a mikrotanúsítványok valamennyi szolgáltatótípus általi kidolgozásának támogatása érdekében, többek között az alábbiak révén:

a)

arra vonatkozó iránymutatások kidolgozásának támogatása, hogy miként lehet növelni az átláthatóságot, és hogyan lehet a felsőoktatás területén meglévő uniós és bolognai eszközöket a mikrotanúsítványok belső és külső minőségbiztosítására alkalmazni;

b)

annak megvizsgálása, hogy a felsőoktatás területén miként lehet az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer felhasználói útmutatóját a mikrotanúsítványok integrálása érdekében átdolgozni;

c)

annak megvizsgálása, hogy miként lehet kiigazítani és fejleszteni a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos uniós eszközöket a mikrotanúsítványok szakképzési rendszerekbe való integrálása érdekében;

d)

az ENIC-NARIC központok és más megfelelő szervek szerepének erősítése a mikrotanúsítványok további tanulmányok és/vagy foglalkoztatás céljából történő elismerésében, többek között iránymutatás és képzés kidolgozása révén;

e)

strukturált megbeszélések támogatása a mikrotanúsítványoknak a nemzeti képesítési keretrendszerekbe való felvételének lehetőségéről;

f)

az európai diákigazolvány-kezdeményezés arra irányuló továbbfejlesztésének feltérképezése, hogy a diákok biztonságosan megoszthassák a külföldi tanulmányaik során szerzett mikrotanúsítványok eredményeit más oktatási és képzési intézményekkel;

17.

támogassa a tagállamok és az érdekelt felek közötti együttműködést, többek között az alábbiak révén:

a)

a releváns regionális és nemzeti szakpolitikai kezdeményezésekkel és a hatásukra vonatkozó bizonyítékokkal kapcsolatos információk regionális és nemzeti hatóságok közötti megosztásának támogatása, a lehető legjobban kiaknázva az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerét;

b)

a mikrotanúsítványok minőségbiztosításával kapcsolatos európai együttműködés előmozdítása és ezáltal a kölcsönös bizalom kiépítése;

c)

a mikrotanúsítványok felsőoktatási és szakképzési intézményekben – például az „Európai Egyetemek” szövetségeiben és a szakképzési kiválósági központokban – való kísérleti bevezetésének, illetve valós használatának ösztönzése annak előmozdítása és bátorítása érdekében, hogy a mikrotanúsítványok elterjedjenek a tágabb oktatási és képzési közösség körében;

d)

a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos szerepvállalás előmozdítása az Erasmus+ tanárképző akadémiákon és más tanárképző szolgáltatóknál, illetve intézményekben, adott esetben a tanárok folyamatos szakmai továbbképzés iránti igényeinek kielégítése érdekében;

e)

annak feltérképezése, hogy a szociális partnerek, a munkáltatók és az iparági képviselők miként kapcsolódhatnak be a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos munkába, többek között a készségfejlesztési paktum és a kapcsolódó olyan együttműködési kezdeményezések keretében, mint például a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés terve, a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés megerősített Európai Szövetsége és a digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció;

f)

az áfsz-ek és a munkáltatók közötti együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréjének támogatása a mikrotanúsítványok foglalkoztathatóságot előmozdító felhasználásával kapcsolatban, az állami foglalkoztatási szolgálatok hálózatával összefüggésben;

g)

a szociális partnerek és az oktatási és képzési intézmények közötti együttműködési projektek elősegítése a mikrotanúsítványok európai, nemzeti, helyi és regionális szintű, valamint a különböző ágazatokon átívelő készségigények kielégítését célzó felhasználásának és végrehajtásának lehetőségeivel kapcsolatban;

18.

támogassa az ajánlás technikai végrehajtását az Europass platformon belüli további fejlesztések feltérképezése révén, adott esetben az alábbiak biztosítása érdekében:

a)

a mikrotanúsítványok megszerzéséhez vezető tanulási lehetőségekre és a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos európai megközelítést alkalmazó szolgáltatókra vonatkozó információk;

b)

a mikrotanúsítványok hitelesítésének támogatása az európai digitális tanulási tanúsítványok révén;

c)

a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos információk hordozhatóságának, halmozhatóságának, interoperabilitásának, cseréjének és megosztásának támogatása egy európai nyílt szabvány révén, amely meghatározza a mikrotanúsítványok közös formátumát;

19.

támogassa a további kutatásokat a következőkkel kapcsolatban:

i)

a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos európai megközelítés bevezetése, többek között az oktatási vagy képzésszolgáltatók, a munkáltatók és a szociális partnerek általi használatuk tekintetében is;

ii)

konkrét eredmények és előnyök a tanulók számára;

iii)

hozzáadott értékük a teljes diplomához vagy képesítéshez képest és azok kiegészítéseként, valamint;

iv)

további bizonyítékok az emberek képzésre való ösztönzését és motivációját befolyásoló tényezőkről.

20.

A tagállamoknak és a Bizottságnak közösen kell dolgozniuk a mikrotanúsítványokra vonatkozó, jelenlegi uniós szintű adatgyűjtés hatókörének és relevanciájának javításán.

Jelentéstétel

21.

A Tanács azt javasolja a tagállamoknak, hogy a lehető leghamarabb hajtsák végre ezt az ajánlást. Felkéri a tagállamokat, hogy 2023 decemberéig tájékoztassák a Bizottságot az ezen ajánlás célkitűzéseinek támogatása érdekében a megfelelő szinten meghozandó kapcsolódó intézkedésekről.

22.

A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy – a vonatkozó uniós nyomonkövetési és jelentéstételi kereteken keresztül, a tagállamok további megterhelése nélkül és velük együttműködve, valamint az érintett érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően – kövesse nyomon az ezen ajánlás végrehajtása terén elért előrehaladást, és az ajánlás elfogadásától számított 5 éven belül tegyen jelentést a Tanácsnak.

Kelt Luxembourgban, 2022. június 16-án

a Tanács részéről

az elnök

O. DUSSOPT


(1)  HL L 379., 2021.10.26., 1. o.

(2)  HL C 428., 2017.12.13., 10. o.

(3)  „[…] az Európai Tanács a Portói Nyilatkozattal összhangban üdvözli a szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési terv uniós kiemelt céljait”, az Európai Tanács következtetései, 2021. június 24–25., EUCO 7/21.

(4)  C(2021) 1372 final.

(5)  COM(2020) 274 final.

(6)  COM(2020) 625 final.

(7)  HL C 417., 2020.12.2., 1. o.

(8)  HL C 66., 2021.2.26., 1. o.

(9)  HL C 221., 2021.6.10., 14. o.

(10)  A 2020. november 19-i római miniszteri közlemény.

(11)  HL C 221., 2021.6.10., 3. o.

(12)  Az onlineplatform-gazdasági megfigyelőközpont szakértői csoportjának felállításáról szóló 2018. április 26-i bizottsági határozat (C(2018) 2393 final,2018. április 26 ., 1. o.) szerint az onlineplatform-gazdaság fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglal minden olyan gazdasági tevékenységet, amely a belső piacon lebonyolított tényleges vagy tervezett kereskedelmi ügyletekből ered, és amelyet online platformok – különösen az online közvetítő szolgáltatások és az online keresőprogramok – közvetlenül vagy közvetve segítenek elő.

(13)  Az Európai Parlament a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális védelméről – a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról szóló 2021. szeptember 16-i állásfoglalásában (2019/2186(INI)) felszólított a platform-munkavállalók oktatásának és képzésének a mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítés keretében történő figyelembevételére.

(14)  COM(2020) 624 final.

(15)  COM(2019) 640 final.

(16)  HL C 189., 2017.6.15., 15. o.

(17)  HL C 398., 2012.12.22., 1. o.

(18)  SWD (2020) 121 final.

(19)  HL L 112., 2018.5.2., 42. o.

(20)  HL C 504., 2021.12.14., 9. o.

(21)  A formális oktatásban és képzésben a „vegyes tanulás” akkor valósul meg, ha az iskola, az oktató vagy a tanuló a tanulási folyamat során egynél több megközelítést alkalmaz.

(22)  A fogalommeghatározás a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló, 2012. december 20-i tanácsi ajánlásra (HL C 398., 2012.12.22., 1. o.) épül.

(23)  A fogalommeghatározás az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási és képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendeletből (HL L 189., 2021.5.28., 1. o.) származik.

(24)  A fogalommeghatározás az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási és képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendeletből (HL L 189., 2021.5.28., 1. o.) származik.

(25)  HL C 221., 2021.6.10., 14. o.

(26)  A felsőfokú és a felső középfokú képesítések, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményei automatikus kölcsönös elismerésének ösztönzéséről szóló 2018. november 26-i tanácsi ajánlásban (HL C 444., 2018.12.10., 1. o.) meghatározottak szerint.


I. MELLÉKLET

A mikrotanúsítvány leírására szolgáló európai állandó elemek

Ez a melléklet tartalmazza a mikrotanúsítványok leírására szolgáló azon közös európai állandó elemek listáját, amelyeket a Tanács eszközként ajánl a végrehajtás támogatásához (1).

Kötelező elemek:

A tanuló azonosítása

A mikrotanúsítvány megnevezése

A kibocsátó országa(i)/régiója (régiói)

Az odaítélő szerv(ek)

A kibocsátás dátuma

Tanulási eredmények

A tanulási eredmények eléréséhez szükséges feltételezett munkaterhelés (lehetőség szerint ECTS-kreditekben)

Adott esetben a mikrotanúsítvány megszerzéséhez vezető tanulási tapasztalat szintje (és adott esetben ciklusa) (EKKR, az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszere)

A felmérés típusa

A tanulási tevékenységben való részvétel formája

A mikrotanúsítvány alátámasztásához alkalmazott minőségbiztosítás típusa

Opcionális elemek, adott esetben (nem teljes körű felsorolás)

A tanulási tevékenységbe való beiratkozás előfeltételei

Felügyelet és személyazonosság-ellenőrzés a felmérés során (felügyelet és személyazonosság-ellenőrzés nélkül; felügyelet mellett és személyazonosság-ellenőrzés nélkül; online felügyelet vagy helyszíni felügyelet mellett és személyazonosság-ellenőrzéssel)

Az elért osztályzat

Integrációs/halmozási lehetőségek (önálló, független mikrotanúsítvány/integrált, egy másik tanúsítványra építhető)

További információk

Ezek az állandó elemek egy olyan európai adatmodell (2) részét fogják képezni, amely meghatározza a mikrotanúsítványok leírásának egységes formátumát. Az adatmodell a mikrotanúsítvány-szolgáltatók által használandó nyílt szabványként fog rendelkezésre állni adott esetben, és támogatni fogja az interoperabilitást és a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos könnyebb adatcserét.

A Bizottság az alábbiakban felsorolt közös állandó elemek alapján fogja kidolgozni az adatmodellt. A Bizottság a következőkkel összhangban fogja kidolgozni ezt az adatmodellt:

i)

egyeztetés a tagállamokkal és az érdekelt felekkel;

ii)

felhasználói igények és technológiai fejlődés;

iii)

a munkaerőpiaci változások, valamint:

iv)

az oktatás és képzés nyújtására vonatkozó meglévő megközelítések.

Ezen adatmodell célja az információk következetességének támogatása és az egyértelmű hozzáadott érték igazolása. A mikrotanúsítványok adatmodelljére az Europass-határozat, különösen a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja és a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja irányadó, amelyek már felkérik a Bizottságot a nyílt szabványok kidolgozására, tesztelésére és aktualizálására.


(1)  Az európai állandó elemeknek a mikrotanúsítványok leírására való használata önmagában nem jár sem hivatalos érvényesítéssel, sem elismeréssel, de azok egyik kulcsfontosságú tényezője.

(2)  Az adatmodellek az adatok grafikus és/vagy lexikális ábrázolásai, amelyek meghatározzák tulajdonságaikat, struktúrájukat és az összefüggéseket. Nyílt, szabadon használható, átlátható és konszenzuson alapuló szabványként kerülnek felhasználásra.


MELLÉKLET II.

A mikrotanúsítványok kialakítására és kibocsátására vonatkozó európai elvek

Az alábbiakban ismertetett 10 elv meghatározza a mikrotanúsítványok jellegét, és iránymutatást nyújt a tagállamoknak, a hatóságoknak és a szolgáltatóknak a mikrotanúsítványok kialakításával és kibocsátásával, valamint a mikrotanúsítvány-rendszerekkel kapcsolatban. Az elvek kiemelik a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos európai megközelítés kulcsfontosságú jellemzőit, amelyek biztosíthatják a mikrotanúsítványokba vetett bizalmat és a mikrotanúsítványok minőségét. Az elvek egyetemesek, és adott esetben bármely területen vagy ágazatban alkalmazhatók.

1

Minőség

A mikrotanúsítványokat az azokat előállító rendszer (pl. az az oktatási, képzési vagy munkaerőpiaci környezet, amelyben a mikrotanúsítványt fejlesztik és kiadják) belső és külső minőségbiztosításnak veti alá. A minőségbiztosítási folyamatoknak a célnak megfelelőnek, világosan dokumentáltnak és hozzáférhetőnek kell lenniük, és meg kell felelniük a tanulók és az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak.

Szolgáltatók: A külső minőségbiztosítás elsősorban a szolgáltatók (nem pedig az egyes kurzusok) felmérésén és belső minőségbiztosítási eljárásaik hatékonyságán alapul.

A szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a belső minőségbiztosítás a következő elemek mindegyikére kiterjedjen:

magának a mikrotanúsítványnak az általános minősége, az alábbiakban említett szabványok alapján;

adott esetben a mikrotanúsítvány megszerzéséhez vezető kurzus minősége;

a tanulók visszajelzései a mikrotanúsítvány megszerzéséhez vezető tanulási tapasztalatokról, valamint;

a partnerek – többek között más szolgáltatók és érdekelt felek – visszajelzései a mikrotanúsítvány megszerzéséhez vezető tanulási tapasztalatokról.

Szabványok: A külső minőségbiztosítást a következőkkel összhangban végzik:

adott esetben az európai képesítési keretrendszerről szóló ajánlás IV. melléklete;

adott esetben a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei és irányelvei;

adott esetben a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete (EQAVET-keretrendszer) a szakképzés területén;

adott esetben egyéb minőségbiztosítási eszközök, beleértve a nyilvántartásokat és védjegyeket is, a mikrotanúsítványok iránti közbizalom kiépítése érdekében.

2

Átláthatóság

A mikrotanúsítványok mérhetőek, összehasonlíthatók és érthetők, továbbá egyértelmű információkat tartalmaznak a tanulási eredményekről, a munkaterhelésről, a tartalomról, a szintről és adott esetben a tanulási kínálatról.

Munkaterhelés

A felsőoktatási intézményeknek az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszert (ECTS) célszerű használniuk, és lehetőség szerint meg kell felelniük az EKKR-ajánlás V. mellékletében foglalt elveknek, hogy bizonyítsák a mikrotanúsítvány tanulási eredményeinek eléréséhez szükséges feltételezett munkaterhelést.

Az ECTS-t nem használó szolgáltatók az EKKR-ajánlás V. mellékletében foglalt elvekkel összhangban más rendszereket vagy információtípusokat is felhasználhatnak, amelyek hatékonyan le tudják írni a tanulási eredményeket és a munkaterhelést.

Képesítési keretrendszer/rendszerek

A mikrotanúsítványok adott esetben, valamint a nemzeti prioritásokkal és döntésekkel összhangban beépíthetők a nemzeti képesítési keretrendszerekbe/rendszerekbe. A nemzeti képesítési keretrendszerek/rendszerek az európai képesítési keretrendszerhez alkalmazkodnak, a felsőoktatási képesítések pedig saját tanúsítással rendelkeznek az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszere szerint, ami tovább erősítheti a mikrotanúsítványok átláthatóságát és az azok iránti bizalmat.

A mikrotanúsítványok kínálatával kapcsolatos információk

A mikrotanúsítvány-rendszereknek átlátható és egyértelmű tájékoztatást kell nyújtaniuk, hogy alátámasszák a tanulók számára kialakított pályaorientációs rendszereket, összhangban a nemzeti gyakorlatokkal és az érdekelt felek igényeivel:

a mikrotanúsítvány-szolgáltatókra vonatkozó információkat lehetőség szerint a meglévő vonatkozó nyilvántartásokban teszik közzé. A felsőoktatási szolgáltatókat (és más érintett szolgáltatókat) lehetőség szerint fel kell venni a külső minőségbiztosítási eredmények adatbázisába (DEQAR) a felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjeivel és irányelveivel összhangban lévő minőségbiztosítás alapján;

a mikrotanúsítványok megszerzéséhez vezető tanulási lehetőségekre vonatkozó információknak hozzáférhetőnek és megfelelő platformokon, többek között az Europasson keresztül könnyen megoszthatónak kell lenniük.

3

Relevancia

A mikrotanúsítványokat mint különálló, célzott tanulási eredményeket kell kialakítani és kibocsátani, és a megszerzésükhöz vezető tanulási lehetőségeket szükség szerint aktualizálni kell, hogy megfeleljenek az azonosított tanulási igényeknek.

A mikrotanúsítványok munkaerőpiaci relevanciájának növelése érdekében ösztönözni kell az oktatási és képzési szervezetek, a munkáltatók, a szociális partnerek, valamint a mikrotanúsítványok egyéb szolgáltatói és felhasználói közötti együttműködést.

4

Érvényes felmérés

A mikrotanúsítványok tanulási eredményeit átlátható kritériumok alapján értékelik.

5

Tanulási útvonalak

A mikrotanúsítványok kialakítása és kibocsátása a rugalmas tanulási útvonalak támogatását célozza, beleértve a különböző rendszerekből származó mikrotanúsítványok érvényesítésének, elismerésének és „halmozásának” lehetőségét.

Halmozhatóság

A mikrotanúsítványok kialakítása moduláris, hogy nagyobb tanúsítványok létrehozása érdekében más mikrotanúsítványok hozzáadására is lehetőség legyen. A tanúsítványok „halmozására” vagy kombinálására vonatkozó döntéseket a fogadó szervezeteknek (pl. oktatási és képzési intézményeknek, munkáltatóknak stb.) saját gyakorlataikkal összhangban kell meghozniuk, jó esetben támogatva a tanuló céljait és igényeit. A halmozás nem vonja automatikusan maga után sem a képesítésre, sem a diplomára való jogosultságot. Az ilyen döntéseket a regionális és nemzeti hatóságok vagy intézmények a saját odaítélési eljárásaikkal összhangban hozzák meg;

A nem formális és informális tanulás érvényesítése

A mikrotanúsítványok megszerzésére azon tanulási eredmények felmérését követően van lehetőség, amelyeket vagy egy konkrét, mikrotanúsítványt eredményező kurzuson, vagy a nem formális és informális tanulásból származó tanulási eredmények felmérése alapján értek el.

6

Elismerés

A mikrotanúsítványok a kisebb tanulási modulok esetében egyértelműen jelzik a tanulási eredményeket. Az elismerés megnyitja az utat az ilyen tanulási tapasztalatok uniós szinten összevethető, szélesebb kínálata előtt.

A mikrotanúsítványokat az illetékes hatóságok lehetőség szerint tudományos, képzési vagy foglalkoztatási célból elismerik az európai állandó elemeknek (I. melléklet) és a mikrotanúsítványok kialakítására és kiadására vonatkozó elveknek (II. melléklet) megfelelően szolgáltatott információk alapján.

Abban az esetben, ha a mikrotanúsítványokat formális oktatási szolgáltatók állítják ki, az elismerésük lehetőség szerint a külföldi képesítések és külföldi tanulmányi időszakok elismerése során alkalmazott standard elismerési eljárások alapján történik.

Ez nem érinti az illetékes hatóságok azon jogát, hogy elismerési eljárásokat határozzanak meg vagy ellenőrizzék az okmányok hitelességét.

7

Hordozható

A mikrotanúsítványok a tanúsítvány birtokosának (a tanuló) tulajdonát képezik, aki tárolhatja és könnyen megoszthatja a mikrotanúsítványokat, többek között biztonságos digitális tárcákon (pl. Europass) keresztül, az általános adatvédelmi rendelettel összhangban. Az adattárolási infrastruktúra nyílt szabványokon és adatmodelleken alapul, ami biztosítja az interoperabilitást és a zökkenőmentes adatcserét, valamint lehetővé teszi az adatok hitelességének gördülékeny ellenőrzését.

8

Tanulóköz-pontú

A mikrotanúsítványokat úgy alakították ki, hogy megfeleljenek a célcsoportba tartozó tanulók igényeinek. A tanulókat bevonják a belső és külső minőségbiztosítási folyamatokba, és visszajelzéseiket figyelembe veszik a mikrotanúsítvány folyamatos fejlesztésének keretében.

9

Hiteles

A mikrotanúsítványok elegendő információt tartalmaznak ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen a tanúsítvány birtokosának (a tanuló) személyazonosságát, a kibocsátó jogi identitását, valamint a mikrotanúsítvány kibocsátásának dátumát és helyét.

10

Tájékoztatás és tanácsadás

A mikrotanúsítványokkal kapcsolatos tájékoztatást és tanácsadást be kell építeni az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos pályaorientációs szolgáltatásokba, és inkluzív módon a tanulói csoportok lehető legszélesebb körét kell elérni, támogatva az oktatást, a képzést és a pályaválasztást.


2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/26


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2022. június 16.)

az egyéni tanulási számlákról

(2022/C 243/03)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére, összefüggésben annak 149. cikkével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A képzett munkaerő kulcsfontosságú az Unió fenntartható versenyképességének megerősítéséhez, a Covid19-világjárványból való, munkahelyteremtő helyreállás támogatásához, valamint a társadalmilag igazságos digitális és zöld átállás biztosításához. Az embereknek lépést kell tartaniuk a munkaerőpiacok változásaival, ezt pedig a készségeik fejlesztésével tudják megtenni. Az új és jobb készségek több lehetőséget nyitnak meg, és felkészítik az embereket arra, hogy – a demográfiai változások közepette – aktív szerepet játsszanak a munkaerőpiaci átmenetek kezelésében és teljes mértékben részt vegyenek a társadalomban. Emellett a felnőttek továbbképzése és átképzése hatékony eszköz lehet a társadalmi méltányosság és a befogadás előmozdításában az igazságos átmenet érdekében.

(2)

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (1) 14. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van az oktatáshoz, valamint a szakképzésben és a továbbképzésben való részvételhez. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2017. november 17-én közösen kihirdetett szociális jogok európai pillérének (2) ( a továbbiakban: a pillér) első elve kimondja, hogy mindenkinek joga van a minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy olyan készségeket tartson, illetve szerezzen meg, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt vehessen a társadalomban és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci változásokhoz. A pillér negyedik elve a foglalkoztatás aktív támogatását érinti, hogy – munkavállalási vagy önfoglalkoztatási kilátások javítása érdekében – mindenki számára biztosított legyen az időben történő és személyre szabott segítségnyújtáshoz való jog. A pillér biztonságos és rugalmas foglalkoztatásról szóló ötödik elve hangsúlyozza, hogy a munkaviszony jellegétől és időtartamától függetlenül a munkavállalóknak joguk van a tisztességes és egyenlő bánásmódhoz a munkafeltételek, a szociális védelemben való részesülés és a képzésekben való részvétel tekintetében.

(3)

Az Európai Tanács 2021. június 25-én a 2021. május 8-i Portói Nyilatkozattal összhangban üdvözölte a szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési tervben foglalt, kiemelt uniós célokat, ezáltal támogatva az annak biztosítására irányuló törekvést, hogy 2030-ra az összes felnőtt legalább 60 %-a minden évben vegyen részt képzésben. A felnőttkori tanulásban való részvétel azonban az elmúlt évtizedben stagnált az Unióban, 21 tagállam pedig még a 2020-ra kitűzött uniós szintű célt sem érte el. Erre tekintettel a Tanács a felnőttkori tanulásra vonatkozó új európai cselekvési programról (2021–2030) szóló állásfoglalást (3) fogadott el annak érdekében, hogy támogassa a felnőttkori tanulásra irányuló uniós kiemelt cél terén való előrelépést. Sok felnőtt, például az atipikus foglalkoztatási formákban dolgozók, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkalmazottai, a munkanélküliek, az inaktívak és az alacsony képzettségűek számára a készségfejlesztési lehetőségek túl gyakran elérhetetlenek.

(4)

A Bizottság által 2020 július 1-jén elfogadott európai készségfejlesztési program egy készségfejlesztési forradalom előidézésére szólít fel annak érdekében, hogy az ökológiai és a digitális átállás a gyors és méltányos helyreállítás lehetőségévé váljon. A Bizottság ebben többek között bejelentette, hogy meg fogja vizsgálni az egyéni tanulási számlákat mint a munkaképes korú felnőttek továbbképzését és átképzését támogató eszközt, kiegészítve ezzel a munkáltatókat, valamint az oktatási és képzési szolgáltatókat célzó egyéb intézkedéseket.

(5)

A klímasemlegesség 2050-ig történő megvalósítását célzó európai zöld megállapodásban foglaltaknak megfelelően a modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaságra való átállással összefüggésben szükség lesz a zöld átálláshoz, valamint a munkaerő továbbképzéséhez és átképzéséhez szükséges készségekre. A Bizottság az „Irány az 55 %!” című, 2021. július 14-i közleményében elismeri, hogy a zöld átállás csak akkor lehet sikeres, ha az Unió rendelkezik a versenyképesség megőrzéséhez szükséges képzett munkaerővel, és rámutat az európai készségfejlesztési program kiemelt intézkedéseire, amelyek célja, hogy felvértezzék az embereket a zöld és a digitális átálláshoz szükséges készségekkel.

(6)

A Bizottság az Európa digitális évtizedéről szóló, 2021. március 9-i közleményében elismeri a megfelelő digitális készségekkel rendelkező munkaerő hiányát, valamint azt, hogy egyenlőtlenség figyelhető meg a nemek között az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szakemberek, valamint a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területén végzettek körében. A Bizottság a közleményben megismétli azt a célkitűzést, miszerint biztosítani kell, hogy 2030-ra az Unió lakosságának legalább 80 %-a rendelkezzen legalább alapvető digitális készségekkel, és célként javasolja, hogy szintén 2030-ra 20 millió IKT-szakembert kell foglalkoztatni, a nők és férfiak arányának konvergenciája mellett. A digitális évtizedhez vezető útról szóló, 2021. szeptember 15-i javaslatban a Bizottság javasolja egy keret létrehozását e célok elérésének előmozdítására. A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló, 2020. szeptember 30-i digitális oktatási cselekvési terv hangsúlyozza, hogy a tanulási lehetőségek – többek között a továbbképzés és az átképzés – hozzáférhetőségének megkönnyítésére és rugalmasságuk megerősítésére technológiai eszközöket kell alkalmazni.

(7)

A Bizottság az „Új európai iparstratégia” című, 2020. március 10-i közleményében határozott fellépést sürget annak érdekében, hogy az egész életen át tartó tanulás mindenki számára valósággá váljon, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az oktatás és képzés lépést tudjon tartani a kettős átállással és segítse azt.

(8)

A Tanács a 2020. június 8-i következtetéseiben (4) felkérte a tagállamokat, hogy a nemzeti sajátosságokat figyelembe véve, valamint a szociális partnerek szerepét és autonómiáját tiszteletben tartva térképezzék fel az egész életen át tartó tanulás és az egyéni szintű készségfejlesztés céljára felhasználható köz- és magánfinanszírozás lehetséges modelljeit, mivel a fenntartható finanszírozás különös jelentőséggel bír a képzett munkaerő hiányának kezelésében, és fordítsanak különös figyelmet a kiszolgáltatott csoportokra és az alacsony képzettségű munkavállalókra, valamint felszólította a Bizottságot, hogy saját hatáskörén belül támogassa a tagállamok erre irányuló erőfeszítéseit.

(9)

A tanulásban való részvétel egyik fő akadálya az egyének elégtelen pénzügyi támogatása. A köz- és magánberuházások összességében nem elegendőek. Az Unióban a munkához kapcsolódó képzések többsége a munkáltatók támogatásával zajlik. Sok vállalat – különösen a kkv-k körében – azonban nem biztosít vagy finanszíroz képzést az alkalmazottai számára, az atipikus munkát végző személyek pedig kevésbé vagy egyáltalán nem férnek hozzá munkáltató által támogatott képzéshez. Ezek az egyenlőtlenségek alááshatják az egyének jólétét és egészségét, csökkenthetik a gazdasági versenyképességet, elszalasztott lehetőségeket eredményezhetnek, akadályozhatják az innovációt és azzal a kockázattal járnak, hogy bizonyos emberek lemaradnak a fenntarthatóbb gazdasági tevékenységekre való átállás során.

(10)

A közvetlen költségek mellett az időkorlát is fontos tényező, amely akadályozza a felnőttek képzésben való részvételét. Bár a legtöbb tagállamban létezik fizetett tanulmányi szabadság (5), a tanulmányi szabadság ismertsége és igénybevétele a munkaképes korú felnőttek körében gyakran alacsony, és e szabályok gyakran nem terjednek ki az atipikus munkavállalókra, vagy nem teszik lehetővé a felnőttek számára, hogy munkanélküli vagy alacsony gazdasági aktivitású időszakokban oktatásban és képzésben vegyenek részt.

(11)

Sok felnőtt – különösen az alacsonyan képzettek és a munkaerőpiacról leginkább kiszorultak körében – nem motivált a képzésben való részvételre. Előfordulhat, hogy nem ismerik saját készségigényeiket, vagy nem tudják, hogy rendelkezésre áll-e támogatás és képzés, és ha igen, akkor az jó minőségű-e és elismert-e a munkaerőpiacon. Ezenkívül az emberek nem biztos, hogy motiváltak lesznek egy olyan képzésben részt venni, amelyet nem velük egyeztetve választottak ki, és amely nem a saját igényeikhez igazodik.

(12)

Az Unióban új megközelítésre van szükség a továbbképzés és az átképzés tekintetében. Ennek ki kell egészítenie a meglévő eszközöket és eleget kell tennie a politikai kötelezettségvállalásoknak azáltal, hogy az egyének kezébe adja az irányítást, és minden készségszinten ellátja őket a továbbképzéshez vagy átképzéshez szükséges támogatással és eszközökkel.

(13)

A Szakképzési Tanácsadó Bizottság az egyéni tanulási számlákra vonatkozó uniós kezdeményezésről és az európai képzési kínálat megerősítéséről szóló, 2021. augusztus 16-i véleményében azzal érvel, hogy egy ilyen kezdeményezés hozzájárulna a felnőttek elköteleződésének, motivációjának és részvételének javításához az oktatásban és képzésben. A fő kihívás a készségek és a munkahelyek összehangolásának javítása, valamint a sokrétű minőségi képzési lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása relevánsabb és célzottabb kínálat révén. A Szakképzési Tanácsadó Bizottság a véleményében kiemeli, hogy a finanszírozási mechanizmusok és a célcsoportokhoz igazított ösztönzők nemzeti szintű megválasztásának a nemzeti igényekkel és prioritásokkal összhangban kell történnie.

(14)

A fent vázolt problémák kezelésének egyik lehetséges megközelítése az, hogy az emberek közvetlen támogatást kapnak az egyéni tanulási számlákon keresztüli képzési jogosultságok révén. Ez magában foglalja egy olyan, széles körű támogató keret létrehozását is, amelyen keresztül az egyének hozzáférést kaphatnak képzési lehetőségekhez, tájékoztatáshoz, pályaorientációhoz, fizetett tanulmányi szabadsághoz és a képzési eredmények elismeréséhez. Ez a megközelítés kiegészítheti a meglévő nemzeti szintű kezdeményezéseket.

(15)

Ajánlott az egyéni képzési jogosultságok nemzeti szinten történő meghatározása, az emberek képzési igényeivel összhangban (6), valamint az egyéb meglévő eszközök figyelembevételével. A finanszírozás igények szerinti modulációja növelheti a kezdeményezés hatékonyságát. A tagállamok a nemzeti körülményektől és a változó munkaerőpiactól függően további képzési jogosultságokat állapíthatnak meg a leginkább rászoruló személyek számára. Például a zöld és digitális átállás támogatása érdekében a tagállamok kiegészíthetik az egyéni tanulási számlákat a stratégiai ágazatokban (7). A pénzügyi jogosultságok mellett a képzés relevanciája, hasznossága és elismertsége is kulcsfontosságú tényező a továbbképzésben és az átképzésben való részvétel szempontjából. Ajánlott továbbá konzultáció folytatása ezekről a kérdésekről a szociális partnerekkel és az érdekelt felekkel.

(16)

Az egyéni tanulási számláknak lehetővé kell tenniük az emberek számára, hogy egy nemzeti szinten meghatározandó időszak alatt képzési jogosultságokat halmozzanak fel és vegyenek igénybe, annak érdekében, hogy hosszabb vagy költségesebb képzésben vehessenek részt, vagy gazdasági visszaesés idején az újonnan felmerülő készségigényekre reagálva képezhessék magukat. Az egyének számára lehetővé kell tenni, hogy egyéni képzési jogosultságaikat munkaerőpiaci státuszuktól vagy foglalkoztatási viszonyuktól függetlenül és a pályamódosítások során is megőrizzék. A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy olyan szabályokat kell állapítsanak meg a jogosultságok megszűnésére, amelyek arra ösztönzik a tanulókat, hogy teljes mértékben kiaknázzák azokat.

(17)

Ajánlott előmozdítani az egyének azon lehetőségét, hogy megőrizzék az egyéni képzési jogosultságokat olyan időszakokban, amikor más tagállamban élnek, illetve hogy akár külföldről is igénybe vegyék egyéni képzési jogosultságaikat, ha a tanulási számlájukhoz tartozó nemzeti nyilvántartásban elismert és minőségileg biztosított képzésben vennének részt. A jogosultságok tagállamok közötti hordozhatósága hosszabb távon kívánatos jellemző, amely további vizsgálatot igényel, melynek során figyelembe kell venni a nemzeti munkaerőpiacra gyakorolt lehetséges hatásokat.

(18)

Annak érdekében, hogy az egyének segítséget kapjanak a megfelelő képzési pályák azonosításában, és ezáltal nőjön tanulási motivációjuk, pályaorientációs és érvényesítési lehetőségeket kell elérhetővé tenni. Elismert képzéseket tartalmazó naprakész, állami nyilvántartásokra is szükség van erre a célra létrehozott, mindenki számára – köztük a fogyatékossággal élő személyek számára is – hozzáférhető, egységes nemzeti digitális portálokon keresztül, lehetőség szerint összekapcsolva az Europass-platformmal.

(19)

Ajánlott az egyéni tanulási számláknak az érvényesítéshez való hozzáférés céljára történő igénybevétele, beleértve a készségfelmérési lehetőségeket is. A nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló, 2012. december 20-i tanácsi ajánlás (8) keretében végzett munka Bizottság általi közelmúltbeli értékelése jelentős előrelépést tárt fel, ugyanakkor ismertette a még fennálló kihívásokat és a javasolt megoldásokat is. Különösen fontos, hogy az egyének személyre szabott támogatást kapjanak, továbbá biztosítani kell a tanácsadó szolgálatokkal való szorosabb koordinációt, valamint a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott csoportok számára az érvényesítési kezdeményezések hatékony testre szabását. A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy adott esetben ösztönözzék a mikrotanúsítványok kibocsátását az azonosított szükségletek alapján, összhangban az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot segítő mikrotanúsítványokról szóló, 2022. június 16-i tanácsi ajánlással (9).

(20)

Ez az ajánlás támogatja a fizetett tanulmányi szabadság bevezetését. A fizetett tanulmányi szabadság megfelelő biztosítása lehetővé tenné a munkavállalók számára, hogy a képzési időszakok alatt megtartsák fizetésüket vagy helyettesítő jövedelmüket. A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy – a nemzeti képzési lehetőségek és rendszerek figyelembevételével – párbeszédet kezdjenek a szociális partnerekkel azokról az intézkedésekről, amelyek lehetővé tennék a munkavállalók számára, hogy egyéni tanulási számláik felhasználásával munkaidőben vehessenek részt képzésekben. E tekintetben figyelembe kell venni a kkv-k és a mikrovállalkozások helyzetét is.

(21)

A szélesebb körű tájékoztatási és figyelemfelkeltő tevékenységek és kampányok kulcsfontosságúak a felnőttek tanulási lehetőségekben való részvételi arányának jelentős növeléséhez, különösen a továbbképzéssel és az átképzéssel kapcsolatban kevéssé tájékozott csoportok, például a munkaerőpiacról leginkább kiszorult személyek körében. A közigazgatási szervek, a szociális partnerek, a civil társadalmi szervezetek és más érdekelt felek közötti együttműködés, amely azon a közös felfogáson alapul, hogy a továbbképzés és az átképzés beruházási eszköz, növelheti a tájékoztató és figyelemfelkeltő tevékenységek hatékonyságát. Az akadálymentességre fordított figyelem minden bizonnyal megkönnyítené a fogyatékossággal élő felnőttek részvételét.

(22)

Ezen ajánlás végrehajtásának támogatásához kulcsfontosságú a nemzeti szintű nyomon követés, valamint az egyéni tanulási számláknak és a támogató keretnek a folyamatos javítása. A későbbi kiigazítások vonatkozhatnak az egyéni képzési jogosultságok összegére, a prioritást élvező csoportokra vagy a támogató keret különböző elemeinek felhasználóbarát integrálására.

(23)

A megfelelő finanszírozás az egyéni tanulási számlák sikeres rendszereinek kulcsfontosságú eleme. Az egyéni tanulási számlákra vonatkozó nemzeti rendszer megkönnyíthetné a költségmegosztást a különböző finanszírozási források, például a közigazgatási szervek, a munkáltatók és a szociális partnerek által kezelt források között, annak lehetővé tétele által, hogy különböző finanszírozási források hozzájáruljanak az egyéni tanulási számlához. A kezdeményezés fenntarthatóságát, amely elengedhetetlen annak sikeréhez, a köz- és magánfinanszírozási források ötvözésének kell biztosítania a tagállamokban. A finanszírozási források ilyen ötvözése megkönnyíti a munkáltatók által a munkavállalóik számára – akár önkéntes alapon, akár kollektív szerződések eredményeként – nyújtott támogatás és kiegészítések modulálását.

(24)

A felnőttkori tanulási rendszereket támogató olyan uniós alapok, mint az Európai Szociális Alap Plusz (10), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (11) és az Igazságos Átmenet Alap (12), valamint adott esetben a Next Generation EU Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköze (13) , valamint a Technikai Támogatási Eszköz (14) révén testre szabott szakértelem támogathatják az egyéni tanulási számlák és azok támogató keretének létrehozását. A Bizottság által elősegített egymástól való tanulás szintén támogathatja a folyamatot.

(25)

Ez az ajánlás nem érinti a tagállamok kizárólagos hatáskörét és az egyes tagállamokon belüli, nemzeti, regionális és helyi szintű hatáskörmegosztást a finanszírozás, valamint a felnőttoktatási és -képzési rendszereik szervezése és tartalma tekintetében. Nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy az ezen ajánlásban ajánlottaktól eltérő vagy azoknál magasabb szintű rendelkezéseket tartsanak fenn vagy állapítsanak meg a felnőttkori tanulásra és képzésre vonatkozóan.

(26)

A tagállamoknak be kell vonniuk a reformok kialakításába a szociális partnereket és az összes érdekelt felet, köztük a civil társadalmi szervezeteket. Ez az ajánlás maradéktalanul tiszteletben tartja a szociális partnerek autonómiáját, többek között azokban az esetekben, amelyekben azok feladata a képzési rendszerek létrehozása és igazgatása.

(27)

Az ezen ajánlásban felvázolt intézkedések nem váltják fel a munkáltatók, az állami és magán foglalkoztatási szolgálatok vagy más oktatási és képzési szolgáltatók által nyújtott képzést és nem hivatottak befolyásolni azt, továbbá nem helyettesíthetik az oktatási és képzési intézményeknek nyújtott állami támogatást vagy más típusú támogatást sem. A további adminisztratív terheket a lehető legkisebbre kell csökkenteni,

AZT AJÁNLJA, HOGY:

Célkitűzések

1.

Ezen ajánlás célja a tagállami kezdeményezések támogatása, hogy – a részvételi arányok növelése és a készséghiány csökkentése érdekében – több munkaképes korú felnőtt számára váljon lehetővé a képzésben való részvétel. Ezen ajánlás ezáltal hozzájárul az Unió azon célkitűzéséhez, hogy előmozdítsa a teljes foglalkoztatottságot és a társadalmi haladást célul kitűző, magas versenyképességű szociális piacgazdaságot. Ezen ajánlás céljai konkrétan a következők:

a)

valamennyi munkaképes korú felnőtt támogatása a képzéshez való hozzáférésben, beleértve a szakmai pályamódosításokat is, és függetlenül munkaerőpiaci státuszuktól és foglalkoztatási viszonyuktól;

b)

az egyének képzésben való részvételre irányuló motivációjának és ösztönzőinek növelése.

2.

Az (1) bekezdésben foglalt célkitűzések elérése érdekében javasolt, hogy a tagállamok vegyék fontolóra az egyéni tanulási számlák mint olyan lehetséges eszközök létrehozását, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyének a munkaerőpiac szempontjából releváns képzésben vehessenek részt. Amennyiben úgy döntenek, hogy egyéni tanulási számlákat hoznak létre, a tagállamok számára ajánlott egy olyan támogató keret kialakítása, amely a képzés hatékony igénybevételének előmozdítása céljából pályaorientációs és érvényesítési lehetőségeket is magában foglal, az ezen ajánlásban foglaltaknak megfelelően.

Hatály

3.

Ez az ajánlás a valamely tagállamban jogszerűen tartózkodó, munkaképes korú felnőttekre vonatkozik, függetlenül iskolai végzettségüktől és jelenlegi munkaerőpiaci státuszuktól vagy foglalkoztatási viszonyuktól. Ajánlott, hogy a tagállamok az e csoportba tartozó minden egyes személy számára – nemzeti igényeiknek és körülményeiknek megfelelő – egyéni tanulási számlát hozzanak létre.

Ajánlott, hogy a határ menti ingázók és az olyan önálló vállalkozók számára, akik a jogszerű tartózkodási helyük szerinti tagállamtól eltérő tagállamban dolgoznak, az egyéni tanulási számlát a munkavégzésük szerinti tagállamban hozzák létre.

Fogalommeghatározások

4.

Ezen ajánlás alkalmazásában:

a)

„egyéni képzési jogosultság”: az egyén rendelkezésére álló személyes költségvetéshez való hozzáférés joga a munkaerőpiaci szempontból releváns, finanszírozásra jogosult képzés, pályaorientáció és tanácsadás, készségfelmérés, illetve -érvényesítés közvetlen költségeinek fedezésére;

b)

„egyéni tanulási számla”: az egyéni képzési jogosultságok biztosításának módja. Olyan személyes számla, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy az idők folyamán felhalmozzák és megőrizzék jogosultságaikat, és azokat – a nemzeti szabályokkal összhangban – bármikor, az általuk leghasznosabbnak ítélt támogatható képzési, tanácsadási vagy érvényesítési lehetőségre fordítsák. Biztosítja, hogy a jogosultságok felett a támogatási forrástól függetlenül, teljes mértékben az egyének rendelkezzenek;

c)

az egyéni képzési jogosultságok „hordozhatósága”: az egyszer már megszerzett jogosultságok az érintett személy birtokában maradnak, többek között az olyan átmenetek során is, mint a munkahelyek közötti, a munkahelyről a tanulásba vagy a foglalkoztatásból a munkanélküliségbe történő, valamint az aktivitás és az inaktivitás közötti átmenet;

d)

„támogató keret”: olyan támogatásokat magában foglaló keret, amelyek elősegítik az egyéni képzési jogosultságok hatékony igénybevételét. Ez magában foglalja a pályaorientációs és érvényesítési lehetőségeket, az egyéni képzési jogosultságokból finanszírozható lehetőségek nemzeti nyilvántartását, az egyéni tanulási számlához és a nemzeti nyilvántartáshoz való hozzáférést biztosító egységes nemzeti digitális portált, valamint a fizetett tanulmányi szabadságot.

Egyéni tanulási számla

Ajánlott, hogy a tagállamok a nemzeti gyakorlatokkal és igényekkel összhangban:

5.

a szociális partnerekkel és az érintett érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően hozzanak létre egyéni tanulási számlát az ezen ajánlás hatálya alá tartozó valamennyi egyén számára, amely tanulási számla kiegészíthetné a már meglévő egyéb intézkedéseket;

6.

biztosítsanak minden egyes egyéni tanulási számla vonatkozásában egy megfelelő éves céltartalékot, amely egy adott időszakban összegyűjthető és felhasználható, ily módon téve lehetővé a tartalmasabb képzést;

7.

biztosítsanak a szociális partnerekkel és az érintett érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően további egyéni képzési jogosultságokat a továbbképzésre és átképzésre leginkább rászoruló személyek számláin, méghozzá a nemzeti vagy ágazati igények, az egyén munkaerőpiaci vagy szerződéses státusza, illetve képesítési szintje, továbbá minden egyéb releváns körülmény alapján, valamint egyértelmű és átlátható kritériumokkal összhangban;

8.

kérjék fel a munkáltatókat, hogy – a vállalaton belüli képzés akadályozása nélkül – biztosítsanak további egyéni képzési jogosultságokat a munkavállalóik és az értékláncukban dolgozó más személyek – különösen a kkv-knál dolgozók – egyéni tanulási számláin;

9.

kérjék fel az állami és magán foglalkoztatási szolgálatokat, hogy biztosítsanak további egyéni képzési jogosultságokat a továbbképzésre és átképzésre leginkább rászoruló személyek egyéni tanulási számláin;

10.

határozzák meg az egyéni képzési jogosultságok felhalmozásának és tárolásának feltételeit annak érdekében, hogy egyensúlyt teremtsenek egyfelől az arra irányuló lehetőség, hogy az egyének a hosszabb képzések finanszírozása céljából összegyűjthessék jogosultságaikat, másfelől pedig az arra való ösztönzés között, hogy jogosultságaikat a munkával töltött életszakaszuk során rendszeresen felhasználják; a tagállamok például meghatározhatnának a felhalmozásra és tárolásra vonatkozó határidőt és felső határt;

11.

mozdítsák elő annak lehetőségét, hogy a valamely tagállamban vezetett számlán található egyéni képzési jogosultságokat felhasználhassák az adott tagállamban a támogatható képzési, pályaorientációs és érvényesítési lehetőségekhez, méghozzá olyan időszakokban is, amikor az egyén egy másik tagállamban tartózkodik jogszerűen.

Támogató keret

Ajánlott, hogy az egyéni tanulási számlákat létrehozó tagállamok beépítsék e számlákat egy olyan támogató keretbe, amely a következőket foglalja magában:

Pályaorientációs tanácsadás és érvényesítés

12.

Ajánlott, hogy a tagállamok gondoskodjanak arról, hogy a pályaorientációs szolgáltatások és érvényesítési lehetőségek – ideértve a készségfelmérési lehetőségeket is – legyenek személyesen vagy online elérhetők és hozzáférhetők az egyéni tanulási számlák valamennyi tulajdonosa számára, akár ingyenesen, akár egyéni képzési jogosultságaik felhasználásával, a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló, 2012. december 20-i tanácsi ajánlással (15) összhangban.

A minőségi képzések, valamint a pályaorientációs és érvényesítési lehetőségek nemzeti nyilvántartása

13.

Ajánlott, hogy a tagállamok hozzák létre és tartsák naprakészen az egyéni képzési jogosultságokból finanszírozható képzési, pályaorientációs és érvényesítési lehetőségek állami nyilvántartását (16). E nyilvántartásnak a tagállamok által az egyének számára ingyenesen biztosított pályaorientációs szolgáltatásokat és érvényesítési lehetőségeket is tartalmaznia kell.

14.

Arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy – a szociális partnerekkel és az érintett érdekelt felekkel együttműködve – állapítsanak meg és tegyenek közzé átlátható minőségi követelményeken és a készségekkel kapcsolatos információgyűjtésen alapuló, egyértelmű szabályokat a munkaerőpiac szempontjából releváns képzési, pályaorientációs és érvényesítési lehetőségek különböző formáinak a nyilvántartásba való felvételére vonatkozóan. A munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés elősegítése érdekében a tagállamoknak rendszeresen felül kell vizsgálniuk a szabályokat.

15.

A tagállamok számára adott esetben ajánlott, hogy a formális és nem formális tanulási lehetőségeket nyújtó szolgáltatókat kínálatuk azonosított igények alapján történő fejlesztésére és bővítésére ösztönözzék, többek között például mikrotanúsítványok biztosításával, összhangban az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot segítő mikrotanúsítványokról szóló ajánlással, valamint az uniós és nemzeti kompetenciakeretek alkalmazásával.

16.

A tagállamok számára ajánlott felkérni a szociális partnereket, az oktatási és képzési ágazatot, valamint más érintett érdekelt feleket, hogy vegyenek részt a nyilvántartásban szereplő képzések támogathatósági kritériumainak meghatározásában.

17.

A tagállamok számára adott esetben ajánlott, hogy nyissák meg átlátható módon nemzeti nyilvántartásukat a más országokban működő szolgáltatók által kínált képzési lehetőségek előtt.

Az egyéni tanulási számlákat támogató egységes nemzeti digitális portál

18.

A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy tegyék lehetővé az egyének számára, illetve segítsék őket abban, hogy biztonságos elektronikus azonosítással hozzáférjenek egyéni tanulási számláikhoz és könnyen böngészhessenek a nyilvántartásban egy akadálymentes (17) egységes nemzeti digitális portálon (18), amely könnyen hozzáférhető mobileszközökről, és amely lehetőség szerint összekapcsolódik az Europass platformmal.

Fizetett tanulmányi szabadság

19.

A tagállamok számára ajánlott, hogy kezdjenek párbeszédet a szociális partnerekkel olyan intézkedésekről, amelyek lehetővé tennék a munkavállalók számára, hogy egyéni tanulási számláik felhasználásával munkaidőben vehessenek részt képzésekben.

20.

A tagállamok számára ajánlott, hogy vezessenek be a fizetett tanulmányi szabadságra vagy a jövedelempótlásra vonatkozó rendelkezéseket, illetve vizsgálják felül a hatályos rendelkezések megfelelőségét, figyelembe véve a következőket:

a)

a munkaviszonyok valamennyi típusára és az önálló vállalkozókra is kiterjedő hatály;

b)

pénzügyi és nem pénzügyi támogatás azon munkáltatók (különösen kkv-k) számára, amelyek munkavállalói fizetett tanulmányi szabadságot vesznek igénybe;

c)

az ilyen rendelkezések hatékony végrehajtása biztosításának szükségessége.

Tájékoztatás és tudatosságnövelés

21.

A tagállamok számára ajánlott, hogy – a szociális partnerekkel, a civil társadalmi szervezetekkel, a regionális és helyi szervezetekkel, valamint más érintett szereplőkkel közösen – folytassanak olyan, széles körű tájékoztató és figyelemfelhívó tevékenységeket és kampányokat, amelyeket az egyéni tanulási számlák rendszere potenciális kedvezményezettjeinek igényeihez igazodva dolgoztak ki. Kiemelt figyelmet kell fordítani a továbbképzésre és átképzésre leginkább rászoruló személyek nemzeti szinten meghatározott csoportjaira, hogy a jogosult személyek tájékoztatást kapjanak az egyéni tanulási számlákkal és a támogató kerettel kapcsolatos jogaikról és az abból származó előnyökről, valamint az említett személyek motiválása érdekében. A tudatosságnövelő tevékenységeknek többek között a kkv-k munkavállalóira is ki kell terjedniük.

Nyomon követés és folyamatos fejlesztés

22.

Az egyéni tanulási számlákat létrehozó tagállamokat arra ösztönözzük, hogy kövessék nyomon és értékeljék nemzeti szinten az ilyen számlák és a támogató keret működését, és szükség szerint tegyenek kiigazításokat ezen ajánlás célkitűzéseinek leghatékonyabb megvalósítása érdekében, például a képzési jogosultságok összege, a továbbképzésre és átképzésre leginkább rászoruló személyek meghatározása és a támogató keret különböző elemeinek felhasználóbarát integrálása tekintetében. Az említett folyamat során konzultálni kell a szociális partnerekkel és az érintett érdekelt felekkel.

Finanszírozás

23.

A tagállamok számára ajánlott, hogy tegyenek lépéseket az egyéni tanulási számlák megfelelő és fenntartható finanszírozásának biztosítására, és ennek során vegyék figyelembe a nemzeti körülményeket és a már meglévő egyéb intézkedéseket, különös tekintettel a kkv-kra.

24.

A Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy segítsék elő a különböző köz- és magánfinanszírozási források ötvözését az egyéni képzési jogosultságokhoz való – többek között a kollektív tárgyalások eredményeként megvalósuló – hozzájárulás érdekében.

25.

A tagállamok számára ajánlott a fenntartható finanszírozás biztosítása a támogató keret, valamint az ezen ajánlásban említett tájékoztató és figyelemfelkeltő tevékenységek számára.

26.

A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy maximálisan és a lehető leghatékonyabban használják ki az uniós alapokat és eszközöket, különösen az Európai Szociális Alap Pluszt, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Igazságos Átmenet Alapot, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt és a Technikai Támogatási Eszközt annak érdekében, hogy:

a)

a támogató keretbe ágyazott nemzeti egyéni tanulási számlákat hozzanak létre, többek között az egyéni tanulási számlák és a hozzájuk kapcsolódó elismert szolgáltatások egységes nemzeti digitális portáljának kialakítása, valamint az elismert képzések nemzeti nyilvántartásainak létrehozása révén;

b)

további egyéni képzési jogosultságokat biztosítsanak a továbbképzésre és átképzésre leginkább rászoruló személyek számláin, tükrözve a nemzeti körülményeket és az uniós prioritásokat, többek között a zöld és digitális átállás tekintetében;

c)

pályaorientációs és érvényesítési lehetőségeket hozzanak létre és bocsássanak rendelkezésre;

d)

tájékoztató és figyelemfelhívó tevékenységeket szervezzenek.

Uniós támogatás

27.

A Tanács üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy – összhangban a Bizottság hatáskörével és kellő figyelemmel a szubszidiaritás elvére – az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop), az Európai Képzési Alapítvány (ETF), az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) és az Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) szakértelmére támaszkodva támogatni kívánja ezen ajánlás végrehajtását a következők által:

a)

az ezen ajánlás végrehajtásához szükséges megfelelő intézkedések megtervezésének és végrehajtásának támogatása érdekében megkönnyíti a tagállamok közötti kölcsönös tanulást;

b)

bővíti az egyéni tanulási számlákkal és a hozzájuk kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatos tudásalapot, és megfelelő útmutató anyagokat dolgoz ki;

c)

a tagállamokkal szoros együttműködésben feltérképezi az Europass-platformban rejlő további fejlesztési lehetőségeket, különösen annak érdekében, hogy biztosítsa az egyéni tanulási számlák egységes nemzeti digitális portáljaival való interoperabilitást, valamint azoknak a tanulási, pályaorientációs és érvényesítési lehetőségeknek a láthatóvá tételét, amelyekre a különböző nemzeti egyéni képzési jogosultságok felhasználhatók.

Jelentéstétel és értékelés

28.

A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy tegyenek lépéseket az ezen ajánlás 1. pontjában foglalt célkitűzések elérése érdekében. Az e célkitűzések elérése terén tett előrehaladást többoldalú felügyelet keretében, az európai szemeszter ciklusának részeként kell nyomon követni. Az adminisztratív terhek csökkentése és az átfedések elkerülése érdekében a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a nyomon követés során felhasználják a más nyomonkövetési kereteken keresztül korábban összegyűjtött információkat.

29.

A Bizottságnak az érintett tagállamokkal együttműködve, valamint a szociális partnerekkel és az érintett érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően fel kell mérnie és értékelnie kell az ezen ajánlás végrehajtása terén elért eredményeket, és azokról 2027. június 17-ig jelentést kell tennie a Tanácsnak.

Kelt Luxembourgban, 2022. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

O. DUSSOPT


(1)  HL C 326., 2012.10.26., 391. o.

(2)  HL C 428., 2017.12.13., 10. o.

(3)  HL C 504., 2021.12.14., 9. o.

(4)  A Tanács 2020. június 8-i következtetései – Az átképzés és a továbbképzés mint a fenntarthatóság és a foglalkoztathatóság javításának alapja a gazdasági fellendülés és a társadalmi kohézió támogatásának összefüggésében (ST 8682/20).

(5)  24 tagállamban létezik tanulmányi szabadság, 12 tagállam pedig aláírta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fizetett tanulmányi szabadságról szóló egyezményét (2022. márciusi adat).

(6)  A képzési jogosultságok lehetővé tehetnének például elismert képzési tevékenységeket évi 30 órában minden egyén számára, illetve 50 órában a leginkább rászoruló személyek számára.

(7)  „A 2020. évi új iparstratégia frissítése: Erősebb egységes piac kiépítése Európa fellendülése érdekében” című, 2021. május 5-i bizottsági közlemény 14 ipari ökoszisztémát jelöl meg célzott támogatásra, többek között a jelenlegi és jövőbeli munkaerő készségfejlesztésére.

(8)  HL C 398., 2012.12.22., 1. o.

(9)  Lásd e Hivatalos Lap 10 oldalát.

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1057 rendelete (2021. június 24.) az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 231., 2021.6.30., 21. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról (HL L 231., 2021.6.30., 60. o.).

(12)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1056 rendelete (2021. június 24.) az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról (HL L 231., 2021.6.30., 1. o.).

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 rendelete (2021. február 12.) a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról (HL L 57., 2021.2.18., 17. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/240 rendelete (2021. február 10.) a Technikai Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L 57., 2021.2.18., 1. o.).

(15)  HL C 398., 2012.12.22., 1. o.

(16)  A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy e nyilvántartás kialakítása legyen kompatibilis az európai tanulási modellel, amely egy olyan adatmodell, melynek célja a tanulási adatok megosztásának és bemutatásának egységesítése. Az európai tanulási modellt a tanuláshoz köthető különböző területeken, például a tanulási lehetőségek, képesítések, tanúsítványok és akkreditációk leírására lehet felhasználni. Az európai tanulási modell alapját az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszeréről szóló, 2017. május 22-i tanácsi ajánlás (HL C 189., 2017.6.15., 15. o.) VI. mellékletében szereplő adatmezők képezik.

(17)  A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 151., 2019.6.7., 70. o.) akadálymentességi követelményeivel összhangban.

(18)  Az ilyen portálokat az európai interoperabilitási keretről szóló, 2017. március 23-i bizottsági közleményben meghatározott elvekkel összhangban kell létrehozni.


2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/35


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2022. június 16.)

a klímasemlegességre való méltányos átállás biztosításáról

(2022/C 243/04)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 166. cikke (4) bekezdésére és 292. cikkére, összefüggésben a 149. cikkével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Sürgősen csökkenteni kell az üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat, különösen a tengerszint emelkedésének és az olyan szélsőséges időjárási események valószínűségének a mérséklése érdekében, amelyek már most is a világ minden régióját érintik (1), valamint a globális felmelegedés hatásaihoz kapcsolódó gazdasági és társadalmi költségek csökkentése érdekében (2). Az Unió és tagállamai részes felei az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) keretében 2015. december 15-én elfogadott Párizsi Megállapodásnak (a továbbiakban: a Párizsi Megállapodás) (3), amely kötelezi a részes feleket arra, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését az iparosodás előtti szinthez képest jóval 2 °C alatt tartsák, és erőfeszítéseket tegyenek annak érdekében, hogy a hőmérséklet-emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 °C-ra korlátozzák.

(2)

Az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás súlyos fenyegetést jelent, amely sürgős fellépést tesz szükségessé, amint azt legutóbb az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületnek (IPCC) a természettudományos alapokról szóló hatodik értékelő jelentése is megerősítette. A gyakoribbá váló szélsőséges éghajlati események – mint például az árvizek, hőhullámok, aszályok és erdőtüzek – egyre sűrűbben okoznak emberi szenvedést és gazdasági veszteségeket. Ezeknek a veszteségeknek az értéke az Unióban már meghaladja az évi átlagosan 12 milliárd EUR összeget (4).

Az említett veszteségek értéke évi további 175 milliárd EUR összegre rúghat, ami az uniós GDP 1,38 %-át jelenti, ha a globális felmelegedés mértéke 3 °C-kal túllépi az iparosodás előtti szintet, szemben a 2 °C-os értéknél jelentkező évi 65 milliárd EUR összegű, illetve az 1,5 °C-os értéknél jelentkező évi 36 milliárd EUR összegű veszteséggel. Ez aránytalan károkat okozna bizonyos csoportoknak, különösen a már egyébként is kiszolgáltatott helyzetben lévőknek és azoknak a régióknak, amelyek már jelenleg is kihívásokkal szembesülnek.

(3)

„Az európai zöld megállapodás” című, 2019. december 11-i bizottsági közlemény (a továbbiakban: az európai zöld megállapodás) meghatározza azt a stratégiát, amelyet az Uniónak követnie kell ahhoz, hogy az első klímasemleges kontinenssé válhasson, és egy olyan fenntartható, méltányosabb és virágzóbb társadalommá alakulhasson át, amely tiszteletben tartja bolygónk tűrőképességének határait. A méltányos átállás szükségessége az európai zöld megállapodás szerves részét képezi, és a megállapodás hangsúlyozta, hogy az említett átállásból egyetlen ember és egyetlen térség sem maradhat ki. Az európai klímarendelet (5) meghatározza azt a kötelező uniós szintű célkitűzést, hogy 2050-ig el kell érni klímasemlegességet, valamint azt a kötelező köztes célértéket, hogy 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 55 %-kal kell csökkenteni az Unión belüli nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A 2030-ig tartó időszakra szóló 8. környezetvédelmi cselekvési program (6) célja, hogy igazságos, méltányos és inkluzív módon felgyorsítsa a klímasemleges, fenntartható, mérgező anyagoktól mentes, erőforrás-hatékony, megújuló energiaforrásokon alapuló, reziliens és versenyképes körforgásos gazdaságra való zöld átállást, valamint hogy megóvja, helyreállítsa és javítsa a környezet állapotát.

(4)

Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújára tekintettel a „REPowerEU terv” című, 2022. május 18-i bizottsági közlemény (a továbbiakban: a REPowerEU terv) a 2022. március 10-i és 11-i Versailles-i nyilatkozattal összhangban intézkedéseket határoz meg az Unió Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségének fokozatos megszüntetésére, amelyre – többek között napkollektorok, szélerőművek és hőszivattyúk telepítése, valamint az ipar dekarbonizációja és a megújulóenergia-projektek gyorsabb engedélyezése révén – a gázellátás diverzifikálása és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség gyorsabb csökkentése útján kerülne sor.

(5)

A klímasemleges gazdaságra és társadalomra való átálláshoz átfogó szakpolitikai fellépésre és jelentős beruházásokra van szükség számos területen, így például az éghajlat-politika, az energia, a közlekedés, a környezetvédelem, az ipar, a kutatás és az innováció területén (7). A 2030-ra vonatkozó kötelező uniós szintű célérték teljesítése érdekében a Bizottság 2021. július 14-én előterjesztette az „Irány az 55 %!: az EU 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzésének megvalósítása a klímasemlegesség elérése érdekében” című közleményt, számos kapcsolódó jogalkotási javaslattal együtt (a továbbiakban: az „Irány az 55 %!” csomag). Az „Irány az 55 %!” csomag javaslatokat tartalmaz a vonatkozó jogszabályok – többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerről (a továbbiakban: EU ETS) (8), az energiaadóztatásról, az energiahatékonyságról és a megújuló energiáról szóló irányelvek, a személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásokról szóló rendelet, a földhasználathoz, a földhasználat-változtatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -elnyelés energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről szóló rendelet, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló irányelv, valamint a jelenlegi EU ETS-n kívüli ágazatokra, nevezetesen a közlekedési és építőipari ágazatokra vonatkozó közös kötelezettségvállalási rendelet – naprakésszé tételére.

Az „Irány az 55 %!” csomag emellett új jogszabályokra irányuló javaslatokat is tartalmaz, különösen a tisztább üzemanyagok légi és tengeri közlekedési ágazatban való használatának támogatására, valamint az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozására és egy Szociális Klímaalap létrehozására vonatkozóan, amely közvetlenül kapcsolódik az épületekben és a közúti közlekedésben használt tüzelőanyagok kibocsátáskereskedelmi rendszerének javasolt bevezetéséhez. Az „Irány az 55 %!” csomag és az ahhoz társuló, a szükséges köz- és magánberuházások támogatása és ösztönzése érdekében uniós szinten hozott intézkedések célja, hogy segítsék az új piacok – például a tiszta üzemanyagok és az alacsony kibocsátású járművek piacai – növekedésének a támogatását és felgyorsítását, csökkentve ezáltal a fenntartható átállás költségeit a vállalkozások és a polgárok számára egyaránt.

(6)

Az Európai Tanács a 2019. június 20-i ülésén „A 2019–2024-es időszakra szóló új stratégiai menetrend” című menetrendjében elkötelezte magát annak biztosítása mellett, hogy a klímasemlegességre való átállás méltányos és inkluzív legyen, és senkit ne hagyjon ki a fejlődés előnyeiből. Nemzetközi szinten a tagállamok jóváhagyták az Egyesült Nemzetek Szervezetének fenntartható fejlődési céljait és megerősítették a Párizsi Megállapodást, amelyek utalnak a munkaerő igazságos átszervezésének, valamint a tisztes munka és a minőségi munkahelyek kialakításának a szükségszerűségére, továbbá arra, hogy az alkalmazkodásnak és a kapacitásépítésnek a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő módon kell megvalósulnia. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet iránymutatásai nemzetközileg elfogadott szakpolitikai keretet biztosítanak a környezeti szempontból fenntartható gazdaságok és társadalmak felé történő, mindenki számára igazságos átmenethez (9). Ezen túlmenően 54 aláíró fél (országok és szociális partnerek) – beleértve az Unió nevében az Európai Bizottságot, valamint 21 tagállamot – jóváhagyta „A szolidaritásról és a méltányos átmenetről szóló sziléziai nyilatkozat” című nyilatkozatot (10), amelyet az UNFCCC feleinek Katowicében tartott 24. konferenciáján fogadtak el. Az Unió és tíz tagállam aláírta „Az igazságos átmenet feltételeinek nemzetközi támogatása” című nyilatkozatot, amelyet az UNFCCC feleinek Glasgow-ban tartott 26. konferenciáján fogadtak el, és amelyben a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik elérését célzó szakpolitikáikról és intézkedéseikről szóló jelentéstétel keretében készített kétévenkénti átláthatósági jelentésekbe az igazságos átmenetre vonatkozó információkat is belefoglalnak.

(7)

A méltányosság és a szolidaritás a zöld átállásra irányuló uniós szakpolitikák meghatározó alapelvei, és szükségesek a közvélemény széles körű és tartós támogatásának elnyeréséhez. Az európai zöld megállapodás hangsúlyozza, hogy az átállásnak méltányosnak és inkluzívnak kell lennie, az embereket kell előtérbe helyeznie, és különös figyelmet kell fordítania azon régiók, iparágak, munkavállalók, háztartások és fogyasztók támogatására, akik, illetve amelyek a legnagyobb kihívásokkal néznek szembe. Ezenkívül „A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa”című, 2020. január 14-i bizottsági közleményben a hangsúlyozza, hogy az európai zöld megállapodás végrehajtása biztosítani fogja Európa számára az eszközöket ahhoz, hogy jobb eredmények elérésére legyen képes a felfelé irányuló konvergencia, a társadalmi méltányosság és közös jólét terén. A globális méltányos átmenet és a fenntartható helyreállítás érdekében a világszerte biztosítandó tisztességes munkáról szóló, 2022. február 23-i bizottsági közlemény a tisztességes munka előmozdítását világszerte az igazságos átmenet és a világjárványból való inkluzív, fenntartható és reziliens helyreállítás középpontjába helyezi.

(8)

A „Cselekvési terv a szociális jogok európai pillérének megvalósítására” című, 2021. március 4-i bizottsági közlemény (11) kiemeli, hogy egységre, koordinációra és szolidaritásra van szükség ahhoz, hogy el lehessen indulni egy olyan zöldebb és digitálisabb évtized felé, amelyben az európaiak boldogulhatnak. A Bizottság a cselekvési tervben három kiemelt uniós célt javasolt 2030-ra, nevezetesen azt, hogy 2030-ra a 20–64 év közötti korú népesség legalább 78 %-ának foglalkoztatottnak kell lennie (12); hogy a felnőttek legalább 60 %-ának évente részt kell vennie képzésen (13); és hogy a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek számát 2030-ig legalább 15 millióval csökkenteni kell (14). Ezeket a 2030-ra kitűzött kiemelt célokat az uniós vezetők az állam-, illetve kormányfők 2021. május 7-én és 8-án Portóban tartott nem hivatalos találkozóján a 2021. május 8-i portói nyilatkozatban, az Európai Tanács pedig a 2021. június 24-25-i következtetéseiben üdvözölte.

(9)

A zöld átállás – amennyiben azt megfelelő szakpolitikák kísérik (15) – 2030-ig összesen mintegy 1 millió (16), 2050-ig pedig 2 millió (17) további minőségi munkahelyet teremthet az Unióban olyan ágazatokban, mint például az építőipar, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) vagy a megújuló energia, miközben enyhítené a középszintű képzettséget igénylő munkahelyeknek az automatizálás és a digitalizáció következtében bekövetkező tartós csökkenését. Egy pesszimista forgatókönyv szerint azonban a klímasemlegességre való zöld átállás hatásai akár 0,39 %-os GDP-csökkenést, illetve a munkahelyek akár 0,26 %-ának (18) megszűnését eredményezhetik az Unióban, ha a zöld átállást nem támogatja szakpolitikák megfelelő kombinációja.

(10)

A zöld átállásnak a vállalkozásokra és a foglalkoztatásra gyakorolt hatásai ágazatonként, foglalkozásonként, régiónként és országonként eltérőek lesznek, ami az ágazatokon és az ipari ökoszisztémákon belül munkahelyváltásokat, az ágazatok és az ipari ökoszisztémák között pedig jelentős munkaerő-átcsoportosításokat fog eredményezni (19). Az érintett vállalatokban, ágazatokban és ökoszisztémákban lezajló szerkezetátalakítás és kiigazítás új üzleti modellek kidolgozását, valamint a munkaerő ágazatok és régiók közötti jelentős átcsoportosítását teszi szükségessé. Például egyes bányászati tevékenységekben vagy a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelésben, valamint a gépjárműipar egyes szegmenseiben várhatóan munkahelyek szűnnek majd meg. Ezzel szemben új munkalehetőségek várhatók a körforgásos értékmegtartási tevékenységek, valamint a fenntartható közlekedés és energiatermelés terén. A tagállamoknak ezért a szociális partnerekkel és/vagy a helyi és regionális önkormányzatokkal és érdekelt felekkel együttműködve kellően részletes megközelítéseket kell követniük, az egyes érintett régiókra és ökoszisztémákra összpontosítva.

(11)

Minőségi munkalehetőségek teremtésével mindenki számára, valamint az energia- és közlekedési szegénység enyhítését és megelőzését célzó intézkedésekkel párosulva a zöld átállás hozzájárulhat a jövedelmek növeléséhez, valamint az egyenlőtlenségek és a szegénység általános csökkentéséhez (20). Ezáltal hozzájárulhat a már meglévő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek és társadalmi kirekesztés kezeléséhez, az egészség és a jóllét javításához, valamint az egyenlőség – többek között a nemek közötti egyenlőség – előmozdításához. Különös figyelmet kell fordítani bizonyos népességcsoportokra, különösen azokra, akik már eleve kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ide tartoznak különösen az alacsony és az alacsony-közepes jövedelmű háztartások, amelyek jövedelmük nagy részét alapvető szolgáltatásokra, mint például energiára, közlekedésre és lakhatásra fordítják, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások. A modellezés eredményei azt mutatják, hogy az, hogy a környezetvédelmi adók progresszívek vagy regresszívek-e, nagyban függ az eszköz kialakításától, ideértve például azt, hogy a jövedelemadó-csökkentések vagy más bevétel-visszaforgatási lehetőségek milyen mértékben célozzák meg az alacsonyabb jövedelműeket (21).

(12)

A körforgásos értékmegtartási tevékenységek (beleértve a javítást, az újrafelhasználást, az újragyártást és a szolgálatosodási üzleti modelleket) elősegíthetik az árukhoz és szolgáltatásokhoz való megfizethető és fenntartható hozzáférést. Emellett munkahelyeket és lehetőségeket teremtenek a készségek különböző szintjein, többek között a nők, a fogyatékossággal élő személyek és a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok számára, mégpedig az ezeken a területeken aktív szociális gazdasági szervezetek közreműködésével. A körforgásos értékmegtartási tevékenységek a körforgásos termékek előmozdítása révén jelentősen csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, miközben a létrehozott munkahelyek a fenntartandó, felújítandó vagy megosztandó termékek közelében helyezkednek el.

(13)

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztikákban a 2019–2020-as időszakra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatokból az derül ki, hogy az energiaszegénység az Unió lakosságának mintegy 8 %-át, azaz több mint 35 millió embert érintett, akik nem tudták megfelelően melegen tartani otthonukat, valamint hogy tagállamonként, illetve jövedelmi csoportonként jelentős eltérések tapasztalhatók (22). Az Energiaszegénységi Megfigyelőközpont – több mutató kombinációján alapuló – becslései szerint az Unióban több mint 50 millió háztartás él energiaszegénységben (23). Az energiaszegénység, amely az alacsony jövedelem, a rendelkezésre álló jövedelem energiára fordított részének magas aránya és a gyenge energiahatékonyság kombinációjából ered, egy ideje komoly kihívást jelent az Unió számára. Emellett az energiaszegénység kockázata a magas és ingadozó energiaárak miatt is növekszik, amelyek több tényezőre – többek között Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújával és az arra adott uniós szakpolitikai válaszintézkedésekkel kapcsolatos tényezőkre – vezethetők vissza. A szegénység ezen formája nemcsak az alacsony jövedelmű háztartásokat érinti, hanem számos tagállamban az alacsony-közepes jövedelmű háztartásokat is.

Az átlagosnál magasabb energiaigényű háztartások, köztük a gyermekes családok – az egyszülős családokat is beleértve –, a fogyatékossággal élő személyek és az idősek szintén jobban ki vannak téve az energiaszegénységnek (24) és annak hatásainak. A nőket – és köztük is különösen az egyedülálló szülőket és az idősebb nőket (25) – szintén nagyobb mértékben érinti az energiaszegénység. Az energiaszegénység mellett egyre inkább elismertté válik a közlekedési szegénység fogalma is, amely azt jelenti, hogy a lakosság bizonyos csoportjai nem képesek maguknak biztosítani a közlekedési szolgáltatások társadalmilag és anyagilag szükséges szintjét. Az energia- és a közlekedési szegénység enyhítésére és megelőzésére irányuló megfelelő kísérő intézkedések nélkül félő, hogy e szegénységi formák súlyosbodnak, különösen a kibocsátási költségeknek az árképzésbe történő internalizálása vagy a nagyobb hatékonyságú, alacsonyabb kibocsátású alternatívákhoz való alkalmazkodás költségei miatt.

(14)

A társadalmi méltányosság, kohézió és szolidaritás elvei szerves részét képezik a vonatkozó uniós szintű éghajlat-politikai, energetikai és környezetvédelmi kereteknek, többek között a „szennyező fizet” elv és a tagállamok közötti vállaláselosztás révén, valamint azok megjelennek az EU ETS kibocsátási egységeinek az Unión belüli szolidaritás, növekedés és összeköttetések céljából történő, bizonyos mértékű újraelosztásában, továbbá ezeknek a Modernizációs Alapban való felhasználásában, amely támogatást ad az alacsonyabb jövedelmű tagállamok energiarendszereinek korszerűsítéséhez szükséges jelentős beruházásokhoz. Ezen túlmenően az uniós energiapolitikai jogszabályok olyan eszközöket biztosítanak a tagállamok számára, amelyek révén gondoskodhatnak az energiaszegénységtől sújtott és kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartási felhasználók védelméről, anélkül hogy piaci torzulásokat okoznának. Bár ezek az eszközök hozzájárulnak a zöld átállás megkönnyítéséhez, céljuk, hogy általánosabban biztosítsák a szükséges védelmet, amint azt például „Az emelkedő energiaárak kezelése: a cselekvés és a támogatás eszköztára” című, 2021. október 13-i bizottsági közlemény és a REPowerEU terv is mutatja.

(15)

A tagállamoknak számos eszköz áll rendelkezésükre ahhoz, hogy ismertessék és összehangolják a méltányos átállás érdekében hozott intézkedéseiket. Az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (26) összhangban készített nemzeti energia- és klímatervekben (NEKT) fel kell mérni az energiaszegénységben élő háztartások számát, és fel kell vázolni az energetikai átmenet társadalmi és területi következményeinek a kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Az (EU) 2021/1056 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (27) összhangban készített területi igazságos átmenet tervekben meg kell határozni az Igazságos Átmenet Alap keretében 2027-ig támogatásra jogosult területeket. A NextGenerationEU által finanszírozott, az (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (28) összhangban készített nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek a zöld átállás, az inkluzív növekedés, a társadalmi és területi kohézió, a reziliencia és a következő generáció kilátásainak előmozdítása érdekében reformokat és beruházásokat határoztak meg, 2026-ig terjedő végrehajtási idővel. Más programok és kezdeményezések, különösen a kohéziós politikai alapok keretében is végrehajtanak olyan intézkedéseket, melyek célja a méltányos átállás.

(16)

Az európai zöld megállapodásban és a szociális jogok európai pillérében foglalt elvekre és szakpolitikákra építve lehetőség van a szakpolitikák átfogó és horizontális módon történő kialakításának fokozására, valamint a kiadásokkal kapcsolatos erőfeszítések koherenciájának biztosítására uniós és nemzeti szinten egyaránt. „A nemzeti energia- és klímatervek uniós szintű értékelése - A zöld átmenet előmozdítása és a gazdasági helyreállítás elősegítése az integrált energia- és éghajlat-politikai tervezés révén” című, 2020. szeptember 17-i bizottsági közleményben a Bizottság – bár elismerte, hogy a végleges nemzeti energia- és klímatervek tartalmaznak bizonyos mutatókat és szakpolitikákat az energiaszegénységre vonatkozóan –, megállapította, hogy a tervek nem mindig határozzák meg egyértelműen a méltányos átálláshoz, az átképzéshez és továbbképzéshez, illetve a munkaerőpiaci kiigazítások támogatásához szükséges finanszírozási igények fontossági sorrendjét. A területi igazságos átmenet terveknek kiválasztott területekre kell összpontosítaniuk, így nem várható el, hogy a méltányos átállásra vonatkozóan nemzeti szintű átfogó stratégiát és szakpolitikákat határozzanak meg. Bár az általuk támogatott és finanszírozással is segített reformoknak és beruházásoknak az a célja, hogy tartós hatást gyakoroljanak, mind a területi igazságos átmenet tervek, mind a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek időben korlátozottak.

(17)

A klímasemlegességre való méltányos átállás, amelyet 2050-ig kell megvalósítani az Unióban, biztosítani fogja, hogy senkit ne hagyjunk hátra, ideértve különösen a zöld átállás által leginkább érintett munkavállalókat és háztartásokat, közülük is főleg a már kiszolgáltatott helyzetben lévőket. E célból a tagállamoknak az ajánlásban foglaltaknak megfelelően átfogó szakpolitikai csomagokat (29) kell bevezetniük, meg kell erősíteniük a méltányos zöld átállást előmozdító horizontális elemeket, és optimálisan kell felhasználniuk a köz- és magánfinanszírozást. A szakpolitikai csomagoknak figyelembe kell venniük azokat a személyeket és háztartásokat, akiket, illetve amelyeket a leginkább érint a zöld átállás – különösen a munkahelyek megszűnése, valamint a megváltozott munkakörülmények és/vagy a munkával kapcsolatos új feladatok révén –, valamint azokat, akiknek, illetve amelyeknek a rendelkezésre álló jövedelmét, a kiadásait és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférését a zöld átállás kedvezőtlenül érinti. A szakpolitikai csomagoknak a leginkább érintett csoportok tagjaiként elsősorban (de nem kizárólag) a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket és háztartásokat, különösen a munkaerőpiacról – például készségeik, területi munkaerőpiaci körülményeik vagy más jellemzőik, például nemük, faji vagy etnikai származásuk, vallásuk vagy meggyőződésük, fogyatékosságuk, koruk vagy szexuális irányultságuk miatt – leginkább kiszorultakat kell figyelembe venniük. Emellett a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és háztartások közé tartozhatnak azok, akik, illetve amelyek szegénységben és/vagy energiaszegénységben élnek, vagy akiket, illetve amelyeket szegénység és/vagy energiaszegénység fenyeget, a mobilitás akadályaival szembesülnek vagy túlzottan nagy terhet jelentenek számukra a lakhatási költségek, az egyszülős háztartásokat is beleértve, amelyek esetében a családfő gyakrabban nő, mint férfi. A szakpolitikai csomagokat a helyi körülményekhez kell igazítani, figyelembe véve az Unió legsérülékenyebb és legtávolabbi részeinek, többek között a legkülső régióknak és a szigeteknek a szükségleteit.

(18)

A minőségi foglalkoztatás aktív támogatásának a munkavállalók, az álláskeresők, a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő személyek és a zöld átállás által leginkább érintett önálló vállalkozók megsegítésére kell összpontosítania. Különösen az alulreprezentált személyeknek, mint például a nőknek, az alacsony képzettségű munkavállalóknak, a fogyatékossággal élő személyeknek, az időseknek vagy a munkaerőpiaci változásokhoz való alkalmazkodásra viszonylag kevéssé képes személyeknek van szükségük támogatásra a foglalkoztathatóságuk javításához és a munkakereséshez, összhangban a Covid19-válságot követően az (EU) 2021/402 bizottsági ajánlással (30). A korábbi szakpolitikai iránymutatásokra, különösen az említett ajánlásra, valamint az (EU) 2020/1512 (31) és az (EU) 2021/1868 tanácsi határozatra (32) építve a szakpolitikai csomagoknak ezért testre szabott intézkedéseket kell tartalmazniuk a következők érdekében: a munkaerő-felvétel és az átállást segítő ösztönzők támogatása, a vállalkozások támogatása, különösen a nők és a fogyatékossággal élő személyek esetében, valamint a minőségi munkahelyteremtés támogatása, mindenekelőtt a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében, valamint a leginkább érintett területeken. Ezek az intézkedések – megfelelő uniós támogatással kombinálva – az olyan munkaerőpiaci kihívások kezelésében is fontos szerepet játszhatnak, mint például az ukrán menekültek beáramlásából különösen a leginkább érintett tagállamokban fakadó kihívások. Elő kell mozdítaniuk továbbá a munkakörülményekre vonatkozó meglévő szabályok hatékony végrehajtását és érvényesítését, valamint támogatniuk kell a társadalmilag felelős szerkezetátalakítást a meglévő szabályokkal és normákkal összhangban. A szociális partnerek létfontosságú szerepet töltenek be azáltal, hogy párbeszéd révén hozzájárulnak a zöld átállás foglalkoztatási és társadalmi következményeinek a kezeléséhez.

(19)

A mindenki számára elérhető minőségi és inkluzív oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen feltétele annak, hogy a munkaerő rendelkezzen a zöld átállás megvalósításához szükséges készségekkel. A méltányos átállással kapcsolatos szempontokat ezért be kell építeni a nemzeti készségfejlesztési stratégiák kidolgozásába és végrehajtásába, figyelembe véve a Bizottság által az „európai készségfejlesztési programban” (33) és az „új, aktualizált iparstratégiában” (34) tett javaslatokat. A készségfejlesztési paktum keretében létrehozott készségfejlesztési partnerségek szintén fontos hajtóerőt jelentenek majd. A munkaerőpiaccal és a készségekkel kapcsolatos naprakész információgyűjtés és előrelátás – regionális, ágazati és foglalkozási szinten is – lehetővé teszi a releváns foglalkozásspecifikus és transzverzális készségek iránti igények azonosítását és előrejelzését, ami alapul szolgálhat a tanterveknek a zöld átálláshoz szükséges készségigényekhez való igazításához is. A szakképzésnek fel kell vérteznie a fiatalokat és a felnőtteket – különös tekintettel a nőkre és az alacsony képzettségű munkavállalókra – a zöld átállással való sikeres megbirkózáshoz szükséges készségekkel a 2020/C 417/01 tanácsi ajánlással (35) összhangban.

A mindenekelőtt a fiataloknak szóló tanulószerződéses gyakorlati képzések és fizetett szakmai gyakorlatok – amelyek erős képzési elemeket tartalmaznak – segítik a munkaerőpiaci átmeneteket, különösen az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez hozzájáruló tevékenységek, valamint a szakemberhiánnyal küzdő ágazatok felé. Elő kell mozdítani a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvételének növelését a továbbképzési és átképzési igények kielégítése érdekében, többek között azáltal, hogy lehetővé teszik az egyének számára, hogy igényeikre szabott képzést keressenek, valamint – adott esetben – a zöld átálláshoz szükséges készségekkel kapcsolatos rövid, minőségbiztosított tanfolyamok révén, figyelembe véve az 2022. június 16-i tanácsi ajánlást (36), amelynek célja, hogy megkönnyítse az ilyen tanfolyamok eredményeinek értékelését és elismerését.

(20)

A zöld átállásból fakadó sajátos szükségletek fényében meg kell vizsgálni az adókedvezmény-rendszerek és a szociális védelmi rendszerek összetételét, tükrözve a „szennyező fizet” elvet, valamint annak szükségességét, hogy a kísérő politikák ne vezessenek be támogatást a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztására, ne kössék a fogyasztókat egy adott technológiához, és ne csökkentsék az épületfelújításokra és a hőenergia-rendszerek helyettesítésére irányuló ösztönzőket, továbbá ne csökkentsék az energiahatékonysági intézkedésekre irányuló ösztönzőket. A különböző szakpolitikák kombinációja támogathatja a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő háztartásokat és a zöld átállás által leginkább érintett munkavállalókat. A nemzeti és az egyedi helyzettől függően ez magában foglalhatja például az adóztatás súlypontjának a munka felől az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzések felé történő eltolódását az energiaadó-irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatban (37) előirányzottak szerint, a munkanélküliségi rendszerek felülvizsgálatát és/vagy szükség esetén az ideiglenes és célzott közvetlen jövedelemtámogatást. A szociális védelmi rendszereket – a társadalmi befogadásra irányuló politikákat is beleértve – felül lehet vizsgálni és adott esetben ki lehet igazítani a zöld átállás fényében, mindenekelőtt a jövedelembiztonság biztosítása érdekében, különösen a munkahelyváltás során, valamint a megfelelő szociális, egészségügyi és gondozási szolgáltatások megfelelő szociális infrastruktúra révén történő biztosítása érdekében, kiváltképp a leginkább érintett területeken, például a vidéki térségekben és a távoli területeken, mint például a legkülső régiókban, a társadalmi kirekesztés megelőzése és az egészségügyi kockázatok kezelése céljából. A gyermekek társadalmi kirekesztődésének megelőzése és leküzdése érdekében a gyermekekkel kapcsolatos szociális infrastruktúrába irányuló beruházások célja annak biztosítása, hogy a rászoruló gyermekek hozzáférjenek a kulcsfontosságú szolgáltatásokhoz, amint azt az (EU) 2021/1004 tanácsi ajánlás (38) is meghatározza.

(21)

Az éghajlatváltozás visszafordíthatatlan hatásaival szembeni fizikai és pénzügyi reziliencia inkluzív módon történő kiépítése érdekében elő kell mozdítani a kockázattudatossági, kockázatcsökkentési és kockázatátruházási megoldásokat, különösen a biztosítási megoldások elérhetőbbé tétele, valamint az éghajlatváltozás fizikai hatásainak csökkentését célzó katasztrófakockázat-kezelésbe és alkalmazkodásba való beruházás révén, ezáltal csökkentve a veszteségeket és az éghajlatvédelmi rést, figyelembe véve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, valamint a vidéki térségeket és a távoli területeket, mint például a legkülső régiókat és a szigeteket. Az éghajlattal kapcsolatos sokkhatások hatékonyabb megelőzése, az azokra való jobb felkészülés és reagálás érdekében meg kell erősíteni a nemzeti és uniós szintű katasztrófakockázat-kezelést, a polgári védelmi rendszereket is beleértve.

(22)

Mindenkinek joga van a jó minőségű alapvető szolgáltatásokhoz, többek között az energiához, a közlekedéshez, a vízhez, a megfelelő higiéniás létesítményekhez, a pénzügyi szolgáltatásokhoz és a digitális kommunikációhoz, és az ilyen szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében támogatást kell nyújtani a rászorulóknak (39). Továbbá a rászorulók számára hozzáférést kell biztosítani jó minőségű szociális lakásokhoz vagy lakhatási támogatáshoz (40). Ezenkívül az alacsony és közepes jövedelmű háztartások, a kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználók – a végső felhasználókat is beleértve –, az energiaszegénységben élő vagy annak kockázatának kitett személyek, valamint a szociális bérlakásokban élők az „első az energiahatékonyság” elv alkalmazásából származó előnyökből is részesülhetnek. Az energiafogyasztók védelmén és pozíciójuk megerősítésén túl konkrét intézkedésekre van szükség az energiaszegénység kiváltó okainak a megelőzése és kezelése érdekében, különösen az energiahatékonyság javítását célzó beruházások előmozdítása révén, mindenekelőtt a szociális lakhatási ágazatban. Az energiahatékonysági irányelv (41) és az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv javasolt naprakésszé tétele (42), amely a felújítás fő nem gazdasági jellegű akadályaival is foglalkozni kíván, így például a megosztott ösztönzők kérdésével, többek között a tulajdonos–bérlő viszonylatban és a társtulajdonosi struktúrákban. Ebben az összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a nőkre és az energiaszegénység által jobban fenyegetett konkrét csoportokra, mint például a fogyatékossággal élő személyekre, az egyedülálló szülőkre, az idősekre, a gyermekekre és a faji vagy etnikai kisebbséghez tartozó személyekre.

A már meglévő és újonnan felmerülő mobilitási kihívások támogató intézkedésekkel és a szükséges infrastruktúra – mint például a közforgalmú személyszállítás – fejlesztésével kezelhetők. A fenntartható mobilitás és a különböző közlekedési módok – a magánközlekedést és a közforgalmú személyszállítást is beleértve – megfizethetősége, hozzáférhetősége és biztonsága kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy mindenki élvezhesse a zöld átállás előnyeit és részt vehessen abban. A városi mobilitás jelentős szerepet játszik ebben az összefüggésben, amint azt „A városi mobilitás új uniós keretrendszere” című, 2021. december 14-i bizottsági közlemény is tükrözi.

(23)

A szakpolitikai fellépést a méltányos átállásra irányuló, a társadalom egészére kiterjedő megközelítéssel kell támogatni, amely a politikai döntéshozatal koordinációján és az operatív kapacitások megerősítésén alapul minden szinten és minden releváns szakpolitikai területen, aktív szerepet adva a regionális és helyi önkormányzatoknak. E szakpolitikai fellépésnek továbbá a szociális partnerek valamennyi szinten és szakaszban történő bevonásán, valamint a civil társadalom és az érdekelt felek hatékony és eredményes részvételén kell alapulnia. Ez a koordináció és szerepvállalás biztosíthatja, hogy az európai zöld megállapodás méltányosságra és szolidaritásra vonatkozó elveit a kezdetektől fogva beépítsék a szakpolitikák kialakításába, végrehajtásába és nyomon követésébe, megteremtve ezzel a zöld átállást előmozdító inkluzív szakpolitikák széles körű és hosszú távú támogatásának alapját.

(24)

A méltányos és inkluzív átmenetet biztosító, megbízható szociális és munkaerőpiaci politikák bevezetésének szilárd tényeken kell alapulnia. Ezért a fogalommeghatározások, koncepciók, osztályozások és módszertanok fokozatos harmonizációja és következetessége – különösen az (EU) 2020/1563 bizottsági ajánlás (43) alapján – megkönnyíti az értékeléseket és azok összehasonlíthatóságát. További kutatási és innovációs tevékenységekkel meg lehet erősíteni a tudásalapot, amely felhasználható a szakpolitikai és nyilvános viták során. Másfelől a nagyközönséggel és a legfontosabb érdekelt felekkel – például az értékelések, valamint az előretekintési és nyomonkövetési gyakorlatok eredményeiről – folytatott eszmecserék elősegíthetik a szakpolitikai döntéshozatalt és a széles körű felelősségvállalást.

(25)

Megfelelő részletes és jó minőségű, nemekre lebontott adatokra és mutatókra van szükség, különösen az éghajlat-politikák foglalkoztatási, társadalmi és elosztási hatásainak értékeléséhez. Ilyen adatok és mutatók jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre. Például, bár történt némi előrelépés az energiaszegénység mérése terén, a nemzeti körülményeket figyelembe véve ki lehetne dolgozni a közlekedési szegénység mérésére szolgáló mutatókat. A nyomon követést és az értékelést számos intézkedéssel meg lehet erősíteni, a mutatókra, az eredménytáblákra, valamint a kisléptékű kísérleti projektekre és a szakpolitikai kísérletekre összpontosítva. Az intézkedéseknek a meglévő eredménytáblákra, például a szociális eredménytáblára és az európai zöld megállapodás eredménytáblájára kell építeniük, illetve ezekből kell kiindulniuk, mivel ezek releváns információkat tartalmaznak a méltányos átállásra vonatkozó szakpolitikák egyes aspektusairól.

(26)

A köz- és magánfinanszírozás optimális és hatékony felhasználása, valamint az összes rendelkezésre álló forrás mozgósítása és hatékony felhasználása különösen fontos a zöld átállásból eredő jelentős beruházási igények fényében. Uniós szinten a releváns intézkedéseket az uniós költségvetés és a NextGenerationEU támogatja. Végrehajtásuk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, az igazságos átmenet mechanizmus, ezen belül az Igazságos Átmenet Alap (IÁA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap, a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás (REACT-EU), az ERASMUS+ és az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA), a LIFE program, a Horizont Európa program, a Modernizációs Alap és az Innovációs Alap (44), valamint a közös agrárpolitika (KAP) alá tartozó alapok keretében történik. Emellett a Bizottság a technikai támogatási eszközön keresztül támogatja a tagállamokat azáltal, hogy testre szabott technikai szaktanácsadást biztosít a reformok megtervezéséhez és végrehajtásához, ideértve a karbonsemlegességre való méltányos átállást előmozdító reformokat is.

(27)

Az európai szemeszter az Unió gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai koordinációs kerete. A versenyképes fenntarthatóság négy dimenziója köré szerveződve a helyreállítási szakaszban, valamint a zöld és digitális átállás előmozdításában is be fogja tölteni ezt a szerepet, támogatva a fenntartható fejlődési célok megvalósítását. Az európai szemeszter keretében a Bizottság szorosan nyomon fogja követni a társadalmi-gazdasági eredményeket és hatásokat, és adott esetben célzott országspecifikus ajánlásokat fog javasolni annak biztosítása érdekében, hogy senki ne maradjon le. Prioritást fog élvezni e tevékenységeknek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében támogatott intézkedésekkel való kiegészítő jellege. Ezen ajánlás nyomon követésére ezért adott esetben az európai szemeszter keretében kerül majd sor, saját hatáskörüknek megfelelően többek között az illetékes bizottságokon belül, megfelelő értékelések, szakpolitikai hatásértékelések és az ezen ajánlásban foglalt iránymutatás végrehajtásának állása alapján. A nyomonkövetési rendszer nem ró majd szükségtelen adminisztratív terhet a tagállamokra.

(28)

Emellett a tagállamoknak – az (EU) 2018/1999 rendelet 14. cikkével összhangban – a nemzeti energia- és klímaterveik 2023-as tervezetének és 2024-es végső aktualizálásának részeként ezen ajánlás alapján mérlegelniük kell a foglalkoztatási, társadalmi és elosztási hatásvizsgálatok és a méltányos átállással kapcsolatos szempontok általános érvényesítését az energiaunió öt dimenziójában, és tovább kell erősíteniük az e hatások kezelésére irányuló szakpolitikai intézkedéseket, különös tekintettel az energiaszegénységre.

(29)

Továbbá ezen ajánlás végrehajtásának nyomon követése építhet a – például az európai szemeszter keretében – kialakított többoldalú felügyeleti folyamatokkal összefüggésben rendelkezésre álló tényanyagra. A Tanács vagy a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 150., illetve 160. cikkével összhangban felkérheti a Foglalkoztatási Bizottságot és a szociális védelemmel foglalkozó bizottságot, hogy saját hatáskörükön belül – más érintett bizottságokkal, különösen a Gazdaságpolitikai Bizottsággal együttműködve – vizsgálják meg ezen ajánlás végrehajtását a Bizottság megfelelő jelentéstétele és más többoldalú felügyeleti eszközök alapján. Ennek fényében a Bizottság azon dolgozik, hogy javítsa a nemekre lebontott adatok rendelkezésre állását, aktualizálja és alkalmazza a meglévő keretrendszereket és módszertani iránymutatásokat, többek között a közlekedési és az energiaszegénység, illetve a környezeti egyenlőtlenségek mérésére, valamint a szakpolitikai intézkedések eredményességének és tényleges hatásának értékelésére vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

CÉLKITŰZÉSEK

1.

Az európai zöld megállapodásnak és a szociális jogok európai pillérének az elveivel összhangban ezen ajánlás célja annak biztosítása, hogy az Unió klímasemleges és környezeti szempontból fenntartható gazdaságra történő, 2050-ig megvalósítandó átállása méltányos legyen, amely nem hagyja, hogy bárki is lemaradjon.

2.

A Tanács felkéri a tagállamokat, hogy e célból – adott esetben a szociális partnerekkel szorosan együttműködve – fogadjanak el és hajtsanak végre a foglalkoztatási és szociális szempontokat figyelembe vevő olyan átfogó és koherens szakpolitikai csomagokat, amelyek előmozdítják a méltányos átállást valamennyi szakpolitikában, különösen az éghajlat-, az energia- és a környezetvédelmi politikában, valamint hogy optimálisan használják fel a köz- és magánfinanszírozást.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

3.

Ezen ajánlás alkalmazásában:

a)

„zöld átállás”: az uniós gazdaságban és társadalomban az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzések elérése céljából – elsősorban szakpolitikák és beruházások révén – végrehajtandó átállás, összhangban a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére vonatkozó kötelezettséget megállapító európai klímarendelettel, az európai zöld megállapodással és a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, többek között a Párizsi Megállapodással, egyéb multilaterális környezetvédelmi megállapodásokkal, valamint a fenntartható fejlődési célokkal;

b)

„éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzések”: az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (45) meghatározott hat célkitűzés, nevezetesen: az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a szennyezés megelőzése és csökkentése; valamint a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása;

c)

„a zöld átállás által leginkább érintett személyek és háztartások”: azok, akiknek a minőségi foglalkoztatáshoz – beleértve az önfoglalkoztatást is – és/vagy az oktatáshoz és képzéshez és/vagy a tisztességes életszínvonalhoz és az alapvető szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférése a zöld átállás közvetlen vagy közvetett következményeként jelentősen korlátozott, vagy akik esetében fennáll annak a kockázata, hogy e hozzáférés jelentősen korlátozott lesz;

d)

„kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és háztartások”: azok, akik a zöld átállástól függetlenül korlátozott mértékben férnek hozzá a minőségi foglalkoztatáshoz – beleértve az önfoglalkoztatást is – és/vagy az oktatáshoz és képzéshez és/vagy a tisztességes életszínvonalhoz és az alapvető szolgáltatásokhoz, vagy akiknek esetében fennáll e korlátozottság veszélye, ami azzal jár, hogy kevéssé lesznek képesek alkalmazkodni a zöld átállás következményeihez;

e)

„mikro-, kis- és középvállalkozás”: olyan vállalkozás – az önálló vállalkozókat is beleértve –, amely 250-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek a 651/2014/EU bizottsági rendelet (46) I. mellékletének 3–6. cikkével összhangban kiszámított éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t;

f)

„energiaszegénység”: az az állapot, amikor a háztartások nem férnek hozzá az adott nemzeti kontextusban, valamint a hatályos szociálpolitikai és egyéb releváns szakpolitikai összefüggésben a megfelelő életszínvonalat és egészséget biztosító alapvető energetikai szolgáltatásokhoz, ideértve a megfelelő fűtést, hűtést, világítást és az árammal működő készülékekhez szükséges energiát (47); az „energiaszegénység” ezen ajánlásban szereplő fogalommeghatározását kell alkalmazni, kivéve, ha az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (48) – amelyet a 2021. július 14-i bizottsági javaslat (49) módosíthat vagy felválthat – e fogalom ettől eltérő meghatározása szerepel majd, amely esetben ezen ajánlás alkalmazásában az utóbbi fogalommeghatározás lesz alkalmazandó;

g)

„alapvető szolgáltatások”: jó minőségű szolgáltatások, beleértve a vízellátást, a szennyvízelvezetést, az energiaellátást, a közlekedést és a mobilitást, valamint a pénzügyi és a digitális távközlési szolgáltatásokat; a szociális jogok európai pillérének 20. alapelvével összhangban gondoskodni kell a rászorulók támogatásáról, hogy igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat, továbbá költségmegtakarítási lehetőségeket kell biztosítani, többek között újrafelhasználási, javítási, adományozási és megosztási szolgáltatások révén;

h)

„szakpolitikai csomag”: olyan átfogó és koherens szakpolitikai intézkedéscsomag, amely egy vagy több nemzeti stratégián és/vagy cselekvési terven alapuló, jól összehangolt ágazatközi megközelítés révén integrálja a foglalkoztatás-, a készségfejlesztési és a szociálpolitikát az éghajlat-, az energia-, a közlekedési, a környezetvédelmi és más zöld átállási politikákkal, és adott esetben kiaknázza az uniós és nemzeti szintű koordinációs és irányítási mechanizmusokat.

SZAKPOLITIKAI CSOMAGOK A MÉLTÁNYOS ZÖLD ÁTÁLLÁS SZOLGÁLATÁBAN

4.

A méltányos átállást szolgáló minőségi foglalkoztatás aktív támogatása érdekében és az (EU) 2021/402 ajánlásra építve a Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel szoros együttműködésben mérlegeljék a zöld átállás által leginkább érintett személyek – különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévők – támogatására irányuló alábbi intézkedéseket, és adott esetben segítsék őket abban, hogy foglalkoztatás vagy önfoglalkoztatás keretében olyan gazdasági tevékenységekre álljanak át, amelyek hozzájárulnak az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez:

a)

támogassák hatékonyan a minőségi foglalkoztatáshoz való hozzáférést és a minőségi foglalkoztatás fenntartását, különösen foglalkoztatási szolgáltatások, többek között személyre szabott álláskeresési segítségnyújtás, valamint olyan tanfolyamok révén, amelyek adott esetben a zöld és digitális készségekre is kiterjednek; emellett vegyenek fontolóra olyan jól megtervezett, célzott és időhöz kötött foglalkoztatási programokat, amelyek képzések révén felkészítik a kedvezményezetteket – különösen az alulreprezentált csoportokba tartozó és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket – a folyamatos munkaerőpiaci részvételre;

b)

eredményesen használjanak fel célzott és jól megtervezett munkaerő-felvételi és átállási ösztönzőket, többek között a munkaerő-felvételi és bértámogatások, valamint a társadalombiztosítási járulékokhoz kapcsolódó ösztönzők megfelelő alkalmazásának mérlegelése révén, hogy a zöld átállás lehetőségeire és kihívásaira tekintettel kísérőintézkedéseket biztosítsanak az ágazatok közötti munkaerőpiaci átmenetekhez és a munkavállalók régiók és országok közötti mobilitásához;

c)

mozdítsák elő a vállalkozói tevékenységet, beleértve a szociális gazdaság vállalkozásait és minden egyéb szervezetét is (50), különösen az átállás kihívásaival küzdő régiókban és adott esetben az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzéseket előmozdító ágazatokban, például a körforgásos gazdaságban, kiemelt figyelmet fordítva a nők vállalkozói tevékenységére. A támogatásnak ötvöznie kell a pénzügyi intézkedéseket, beleértve a vissza nem térítendő támogatásokat, a kölcsönöket vagy a tőketámogatást, valamint a nem pénzügyi intézkedéseket, beleértve a képzési és tanácsadási szolgáltatásokat – különös tekintettel a tudatosságnövelő tevékenységekre –, azokat az üzleti életciklus egyes szakaszaihoz igazítva; a támogatásnak inkluzívnak és az alulreprezentált és hátrányos helyzetű csoportok számára hozzáférhetőnek kell lennie;

d)

ösztönözzék minőségi munkahelyek létrehozását, különösen a zöld átállás által leginkább érintett területeken és adott esetben az olyan éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzéseket előmozdító ágazatokban, mint a körforgásos gazdaság, azáltal, hogy megkönnyítik a mikro-, kis- és középvállalkozások – különösen az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez hozzájáruló vállalkozások – forráshoz jutását és piacra jutását a versenyképesség, az innováció és a minőségi foglalkoztatás egységes piacon belüli előmozdítása érdekében, beleértve a nemzeti és helyi összefüggésben stratégiai jelentőségű ágazatokat és ökoszisztémákat is;

e)

vizsgálják meg a zöld átállásnak a munkahelyi egészségre és biztonságra gyakorolt hatását, és ennek megfelelően mozdítsanak elő az új kockázatoknak vagy a meglévő kockázatok esetleges súlyosbodásának kezelését célzó intézkedéseket, figyelembe véve „Az Európai Unió 2021–2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete - Munkahelyi biztonság és egészségvédelem a munka változó világában” című, 2021. június 28-i bizottsági közleményt;

f)

biztosítsák a munkakörülményekre vonatkozó meglévő szabályok hatékony végrehajtását és érvényesítését, különös tekintettel a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra, a munkaszervezésre és a munkavállalók bevonására, hogy az átállás során megőrizzék a méltányos munkafeltételeket és a munkahelyek minőségét, többek között az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célok eléréséhez hozzájáruló gazdasági tevékenységekben is;

g)

mozdítsák elő a társadalmilag felelős közbeszerzési gyakorlatok alkalmazását (51), többek között olyan társadalmi odaítélési szempontok révén, amelyek lehetőségeket teremtenek a zöld átállás által leginkább érintett személyek számára, ugyanakkor előmozdítva a zöld odaítélési kritériumokat is;

h)

„A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret” című, 2013. december 13-i bizottsági közleménnyel összhangban valamennyi szinten, többek között tájékoztatás és konzultációk révén biztosítsák a munkavállalók és képviselőik teljes körű és érdemi bevonását a változásokra való felkészülésbe és a szerkezetátalakítási folyamatok irányításába, beleértve a zöld átálláshoz kapcsolódó folyamatokat is.

5.

A minőségi, megfizethető és inkluzív oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő hozzáférés, valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, továbbá a nemek közötti egyenlőség megerősítése céljából a Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mérlegeljék a következő – a szociális partnerekkel szoros együttműködésben, és autonómiájukat tiszteletben tartva végrehajtandó – intézkedéseket, melyek célja különösen a zöld átállás által leginkább érintett személyek és háztartások, mindenekelőtt a kiszolgáltatott helyzetben lévők támogatása:

a)

integrálják a zöld átállás foglalkoztatási és szociális vonatkozásait, többek között az esetleges munkaerőhiányt a készségekkel kapcsolatos kihívások kezelését célzó megfelelő nemzeti stratégiáknak például az európai készségfejlesztési program keretében történő kidolgozásába és végrehajtásába, valamint – többek között a készségfejlesztési paktum keretében – támogassák érdekelt feleket tömörítő partnerségek kialakítását és koordinálják ezek működését, biztosítva különösen azt, hogy a készségek álljanak az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez hozzájáruló releváns ipari ökoszisztémák számára közösen létrehozott átállási pályák középpontjában;

b)

fejlesszenek ki naprakész munkaerőpiaci és készségekkel kapcsolatos információgyűjtést és előretekintést, amely azonosítja és előre jelzi a foglalkozásspecifikus és transzverzális készségigényeket. Támaszkodjanak a meglévő eszközökre és kezdeményezésekre, többek között a szociális partnerek és az érdekelt felek szakértelmére és a velük folytatott együttműködésre; a nemzeti és regionális körülményeket figyelembe véve mérlegeljék az oktatási és képzési tanterveknek a zöld átállás igényeihez igazodó átalakítását, valamint ennek megfelelő iskola- és pályaválasztási tanácsadás nyújtását;

c)

biztosítsanak magas színvonalú, hozzáférhető, megfizethető és inkluzív alapfokú oktatást és képzést, beleértve a szakképzést is, amely felvértezi a tanulókat a zöld átállás szempontjából releváns készségekkel és kompetenciákkal. A fenntarthatóságot szolgáló tanulást – beleértve a természettudományokat, a technológiát, a műszaki tudományokat és a matematikát (STEM), az interdiszciplináris megközelítéseket és a digitális készségeket – adott esetben a tantervek, valamint az oktatási és képzési programok szerves részének kell tekinteni és ekként elő kell mozdítani; hozzanak konkrét intézkedéseket a fogyatékossággal élő személyek, a nők, az alacsony képzettségűek és az érintett foglalkozási területeken jelenleg alulreprezentált egyéb csoportok bevonása, illetve szakmai karrierjük előmozdítása érdekében;

d)

vezessenek be támogatási rendszereket – vagy erősítsék meg a már meglévő ilyen rendszereket – a tanulószerződéses gyakorlati programokra és adott esetben a színvonalas fizetett szakmai gyakorlatokra vonatkozóan, valamint erős képzési komponenst tartalmazó munkamegfigyelő szakmai látogatási rendszereket, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, beleértve azokat is, amelyek hozzájárulnak az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez, továbbá a szakemberhiánnyal küzdő ágazatokban, például az építőiparban és az IKT-ban. Az ilyen rendszerek működését nemzeti vagy regionális szinten nyomon kell követni és értékelni kell, és azoknak meg kell őrizniük a munkahelyek minőségét, figyelembe véve a 2018/C 153/01 (52) és a 2014/C 88/01 tanácsi ajánlást (53);

e)

a zöld átálláshoz kapcsolódó továbbképzési és átképzési igényekkel összhangban növeljék a felnőttek képzésben való részvételét a munkával töltött életszakasz során, biztosítva, hogy támogatást kaphassanak a munkahelyi képzésekhez, a karrierváltáshoz és a transzverzális készségek megszerzéséhez, különösen a várhatóan bővülő ágazatokra és gazdasági tevékenységekre való átállás megkönnyítése érdekében; többek között a zöld átálláshoz szükséges készségeket oktató rövid, minőségbiztosított tanfolyamok révén tegyék lehetővé az egyének számára, hogy az igényeiknek megfelelő képzést kereshessenek; e célból, figyelembe véve az 2022. június 16-i tanácsi ajánlást (54), mérlegeljék fizetett tanulmányi szabadsághoz és pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés biztosítását, valamint egyéni tanulási számlák létrehozásának lehetővé tételét, továbbá az 2022. június 16-i ajánlást (55) figyelembe véve támogassák rövid, minőségbiztosított és széles körben elismert tanfolyamok kidolgozását.

6.

Annak érdekében, hogy az adókedvezmény-rendszerek és a szociális védelmi rendszerek – a társadalmi befogadást célzó politikákat is ideértve – a zöld átállással összefüggésben is méltányosak maradjanak, valamint adott esetben figyelembe véve a 2019/C 387/01 tanácsi ajánlást (56), a Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mérlegeljék a zöld átállás által leginkább érintett, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és háztartások támogatására irányuló alábbi intézkedéseket a munkaerőpiaci átmenet – többek között az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez hozzájáruló gazdasági tevékenységekre való átállás – támogatása, a nemzeti körülményeknek megfelelően a közlekedési és az energiaszegénység megelőzése és enyhítése, valamint a szakpolitikai intézkedések regresszív hatásainak enyhítése érdekében:

a)

értékeljék és szükség esetén igazítsák ki az adórendszereket a klímasemlegességre való átállásból eredő kihívások fényében, nevezetesen azáltal, hogy az adóterhet áthelyezik a munkáról, és csökkentik az alacsony és közepes jövedelmű csoportok adóékét az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez hozzájáruló egyéb források terhére, megelőzik és enyhítik a regresszív hatásokat, megőrzik a közvetlen adók progresszív jellegét, és biztosítják a megfelelő szociális védelmi és beruházási intézkedések finanszírozását, különösen a zöld átállásra irányuló intézkedéseket;

b)

vizsgálják felül és adott esetben igazítsák ki a szociális védelmi rendszereket, többek között a társadalmi befogadást célzó politikákat a zöld átállás jelentette foglalkoztatási, szociális és egészségügyi kihívások szempontjából; ennek érdekében mérlegeljék, hogy miként lehet a legjobban biztosítani a megfelelő jövedelembiztonságot, illetve ennek módját a zöld átállásból eredő igényekhez igazítani, többek között innovatív munkahelyváltási rendszerek, munkanélküli ellátás és minimáljövedelem-rendszerek révén; biztosítsanak továbbá jó minőségű, megfizethető és hozzáférhető szociális, egészségügyi és tartós ápolási-gondozási szolgáltatásokat, különösen a zöld átállás által leginkább érintett személyek és háztartások számára, többek között a gyermekgondozás, a tartós ápolás-gondozás és az egészségügyi ellátás szociális infrastruktúrájába való beruházás révén;

c)

szükség esetén nyújtsanak célzott és ideiglenes közvetlen jövedelemtámogatást – különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek és háztartásoknak – a 7. pont a) alpontjában vázolt intézkedések végrehajtása során (azok kiegészítéseképpen) a jövedelmek és az árak kedvezőtlen alakulásának enyhítése érdekében, összekapcsolva ezt a szükséges éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzések mihamarabbi elérésére irányuló jobb ösztönzőkkel, megőrizve ugyanakkor a zöld átállást támogató árjelzéseket; E célból biztosítsanak megfelelő uniós finanszírozást ezen intézkedések számára, többek között a közkiadások minőségének javítása, a releváns uniós alapok optimális felhasználása, valamint az egyebek mellett az energia- és környezetvédelmi adók és az EU ETS útján képzett költségvetési források felhasználása révén;

d)

javítsák a kockázattudatossági, kockázatcsökkentési és kockázatátruházási megoldásokat a háztartások és a vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében, elsősorban a biztosítási megoldások elérhetőségének és megfizethetőségének biztosítása révén, mindenekelőtt a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és háztartások számára.

7.

Annak érdekében, hogy a zöld átállás által leginkább érintett személyek és háztartások – különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévők és az átállás kihívásaival küzdő régiókon belüli személyek és háztartások – számára biztosítsák a megfizethető alapvető szolgáltatásokhoz és lakhatáshoz való hozzáférést, a Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mérlegeljék a következő intézkedéseket:

a)

mozgósítsák az állami és magán pénzügyi támogatásokat és ösztönözzék a megújuló energiaforrásokba és az energiahatékonyságba történő magánberuházásokat, kiegészítve mindezt – különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásokat és közösségeket megcélozva – a fogyasztóknak szóló tanácsadással az energiafelhasználásuk jobb kezelésével és az energiamegtakarításra vonatkozó megalapozott döntéshozatallal kapcsolatban, hogy csökkenteni tudják az energiaszámláikat; e célból biztosítsanak megfelelő finanszírozást ezen intézkedések számára, többek között a közkiadások minőségének javítása, a releváns uniós alapok optimális felhasználása, valamint az egyebek mellett az energia- és környezetvédelmi adók és az EU ETS-ből származó bevételek útján képzett költségvetési források felhasználása révén;

b)

előzzék meg, illetve enyhítsék az energiaszegénységet az energiahatékonyságot javító intézkedések előmozdítása és végrehajtása révén, beleértve a lakásokba történő köz- és magánberuházásokat a felújítások ösztönzése érdekében, többek között a szociálislakás-szektorban (57); e célból nyújtsanak jól megtervezett ösztönzőket, vissza nem térítendő támogatásokat és kölcsönöket, többek között a mikro-, kis- és középvállalkozások számára is, az ehhez kapcsolódó tanácsadással együtt, kellő figyelmet fordítva az ösztönzőkre, különösen a tulajdonosok és a bérlők körében, valamint a lakhatási költségek alakulására, elsősorban a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások esetében;

c)

erősítsék az energiafogyasztók, köztük a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások szerepét azáltal, hogy további önellátást fejlesztenek ki egyéni megújulóenergia-megállapodások, valamint a helyi energiaközösségeken és a megújulóenergia-közösségeken (58) keresztül nyújtott egyéb szolgáltatások révén, felvilágosító intézkedésekkel és kampányokkal kísérve, különös figyelmet fordítva a kiszolgáltatott helyzetben lévőkre, valamint a vidéki térségekben és a távoli területeken, többek között a legkülső régiókban, illetve a szigeteken élő fogyasztókra;

d)

előzzék meg és kezeljék a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartásokat érintő mobilitási és közlekedési kihívásokat és akadályokat, különösen a távoli, vidéki és alacsony jövedelmű régiókban – a legkülső régiókat és a szigeteket is beleértve –, illetve városokban, az alapvető összeköttetések javítását célzó megfelelő szakpolitikai és támogatási intézkedések, valamint a szükséges infrastruktúra fejlesztése révén, lehetővé téve ezzel az oktatáshoz, a képzéshez, az egészségügyhöz, a minőségi foglalkoztatáshoz és a társadalmi részvételhez való hozzáférést; gondoskodjanak különösen az alacsony kibocsátású közforgalmú személyszállítás rendelkezésre állásáról, a megfelelő járatsűrűséget is beleértve, és adott esetben mozdítsák elő a fenntartható magánmobilitási módok elterjedését (59), különös figyelemmel azok megfizethetőségének, hozzáférhetőségének és biztonságának biztosítására;

e)

tegyék elérhetőbbé a fenntartható fogyasztást, többek között a fenntartható táplálkozást, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és háztartások, ezen belül is főleg a gyermekek számára, és mozdítsák elő a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó költségmegtakarítási lehetőségeket. E célból biztosítsanak hatékony ösztönzőket és eszközöket, például szociális innovációs intézkedéseket és helyi kezdeményezéseket, támogassák az újrafelhasználási, javítási, újrahasznosítási, adományozási és megosztási rendszereket, többek között a szociális gazdasági szervezeteken keresztül, valamint életkortól függetlenül és az oktatás és képzés minden szintjén és minden típusa esetében mozdítsák elő a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos oktatást és tudatosságnövelést.

A MÉLTÁNYOS ZÖLD ÁTÁLLÁST TÁMOGATÓ SZAKPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK HORIZONTÁLIS ELEMEI

8.

A zöld átállás inkluzív és demokratikus módon történő előmozdítása érdekében, a méltányos átállásra vonatkozó célkitűzéseket kezdettől fogva beépítve a szakpolitikai döntéshozatalba minden szinten, és biztosítva a ténylegesen a társadalom egészére kiterjedő megközelítést a méltányos átállásra vonatkozó szakpolitikákban, a Tanács felkéri a tagállamokat arra, hogy:

a)

koordinálják a szakpolitikai döntéshozatalt minden szinten és minden releváns szakpolitikai területen, ideértve a kutatást és az innovációt is, egy olyan integrált és támogató szakpolitikai keret kialakítása céljából, amely kellő figyelmet fordít az elosztási hatásokra, valamint a pozitív és negatív továbbgyűrűző hatásokra, többek között a határokon átnyúló régiókban, és lehetőség szerint megfelelő és szisztematikus értékelési stratégiákat, többek között előzetes és utólagos értékeléseket foglal magában;

b)

ösztönözzék a regionális és helyi önkormányzatokat arra, hogy – tekintettel a polgárokhoz és a helyi vállalkozásokhoz való közelségükre – játsszanak aktív szerepet a méltányos átállásra vonatkozó szakpolitikák kidolgozásában, végrehajtásában és nyomon követésében;

c)

a szociális partnereket – autonómiájukat tiszteletben tartva – aktívan vonják be nemzeti, regionális és helyi szinten az ezen ajánlásban előírt szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás valamennyi szakaszába, többek között szociális párbeszéd és adott esetben kollektív tárgyalások révén. Mozdítsák elő továbbá a szociális partnerek teljes körű bevonását az ipari ökoszisztémákra vonatkozó átállási pályák kialakításába és végrehajtásába az aktualizált új iparstratégia keretében;

d)

tegyék lehetővé a haladéktalan éghajlat-politikai fellépést sürgető emberek, – különösen nők –, civil társadalom és érdekelt felek számára – beleértve a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket, fogyatékossággal élőket, fiatalokat és gyermekeket képviselő szervezeteket is –, valamint a szociális gazdaság szereplői számára – többek között az „Európai éghajlati paktum” (60) révén –, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban és a szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában, többek között új részvételi modellek segítségével, melyek a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekre is kiterjednek;

e)

erősítsék meg az érintett közszolgáltatások operatív kapacitását annak érdekében, hogy hatékony iránymutatást és támogatást nyújtsanak a méltányos átállásra vonatkozó szakpolitikák végrehajtásához; vértezzék fel az állami foglalkoztatási szolgálatokat a munkaerőpiaci átmenetek és a készségekkel kapcsolatos információgyűjtés támogatására, valamint a munkaügyi felügyelőségeket a munkakörülmények védelmére; emellett adott esetben mozgósítsák a szociális és egészségügyi szolgálatokat, különösen a munkaerőpiaci átmenetek támogatása és az energiaszegénység kezelése érdekében;

f)

a fenntartható fejlődéssel és a szegénység felszámolására irányuló erőfeszítésekkel összefüggésben a harmadik országokban is támogassák a méltányos zöld átállást, például az átállásra vonatkozó olyan szakpolitikák elfogadásával, amelyek figyelembe veszik a harmadik országokra gyakorolt hatásaikat, valamint az érdekelt felekkel való együttműködés és globális partnerségek megvalósítása révén.

9.

A klímasemlegességre való méltányos átállást szolgáló megalapozott szociális és munkaerőpiaci politikák bevezetéséhez szükséges adatok és bizonyítékok rendelkezésre állásának és minőségének biztosítása érdekében a Tanács felkéri a tagállamokat, hogy:

a)

erősítsék meg a méltányos átállási politikák tényalapját többek között adott esetben a fogalommeghatározások, koncepciók és módszertanok fokozatos harmonizációjának és következetességének előmozdítása révén, egyebek között az (EU) 2020/1563 ajánlás, valamint az energiaszegénységgel és a kiszolgáltatott fogyasztókkal foglalkozó koordinációs csoporton belüli nyomonkövetési intézkedések alapján, továbbá a szakpolitikai hatások értékelésére rendelkezésre álló módszerek alkalmazásával; a vonatkozó szakpolitikai intézkedések és jogalkotási kezdeményezések előkészítése és kialakítása során alkalmazzanak továbbá nemekre lebontott adatokon alapuló értékelési és adatgyűjtési stratégiákat, különösen azon készségek, feladatok és munkahelyek tekintetében, amelyek hozzájárulnak a zöld átálláshoz;

b)

dolgozzanak ki megbízható és átlátható foglalkoztatási, szociális és elosztási (előzetes) hatásvizsgálatokat, és ezeket juttassák általánosan érvényre a nemzeti éghajlat-politikai, energiaügyi és környezetvédelmi reformok és intézkedések részeként;

c)

biztosítsák az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez hozzájáruló nemzeti reformok és intézkedések foglalkoztatási, társadalmi és elosztási hatásainak hatékony és átlátható nyomon követését és független (utólagos) értékelését, bevonva a szociális partnereket és más érdekelt feleket az értékelési kérdések meghatározásába, valamint adott esetben az értékelési és konzultációs stratégiák kialakításába és végrehajtásába;

d)

az éghajlatváltozási politikák makrogazdasági, foglalkoztatási és szociális dimenziójának jobb modellezése és értékelése érdekében erősítsék meg a regionális, nemzeti és uniós szintű kutatási és innovációs tevékenységeket, többek között a Horizont Európa programból származó finanszírozás és az Európai Kutatási Térség szakpolitikai programjában foglalt tevékenységek (61) révén; mozdítsák elő a szociális partnerek bevonását a releváns kutatási és innovációs tevékenységek végrehajtásába, különös tekintettel a Horizont Európa „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” és „Klímasemleges és intelligens városok” elnevezésű küldetési területeire, amelyek elősegíthetik a zöld átállást támogató, regionális és helyi szintű gyakorlati megoldások kidolgozását; alkalmazzák hatékonyabban a meglévő mutatókat és nyomonkövetési kereteket, és szükség esetén uniós szinten mozdítsák elő a zöld átálláshoz hozzájáruló készségekre, feladatokra és munkahelyekre vonatkozó mutatók kidolgozását;

e)

rendszeres időközönként ismertessék a nyilvánossággal az értékelések, valamint az előretekintési és nyomonkövetési gyakorlatok eredményeit, és szervezzenek eszmecserét a szociális partnerekkel, a civil társadalommal és más érdekelt felekkel a főbb eredményekről és az esetleges kiigazításokról.

A KÖZ- ÉS MAGÁNFINANSZÍROZÁS OPTIMÁLIS FELHASZNÁLÁSA

10.

Annak érdekében, hogy a tagállamok – a méltányos zöld átállás szociális és munkaerőpiaci vonatkozásainak kezelése céljából, és ezzel egyidejűleg a rendelkezésre álló programok és eszközök közötti szinergiákat kiaknázva, továbbá a leginkább érintett régiókra és ipari ökoszisztémákra összpontosítva – az állami támogatási kerettel összhangban költséghatékony beruházásokat és pénzügyi támogatást biztosítsanak többek között a kis- és középvállalkozások részére, a Tanács felkéri a tagállamokat, hogy:

a)

maradéktalanul hajtsák végre a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek szerinti releváns reformokat és beruházásokat, biztosítva az egyéb alapokkal való kiegészítő jelleget;

b)

a releváns intézkedések és beruházások támogatása érdekében mozgósítsák az összes megfelelő eszközt és finanszírozási lehetőséget – többek között a technikai segítségnyújtásra is kiterjedően –, és biztosítsák azok koherens és optimális felhasználását tagállami és uniós szinten; az uniós finanszírozási eszközök közé tartoznak különösen a kohéziós politikai alapok, az igazságos átmenet mechanizmus, az InvestEU program, a Horizont Európa program, a technikai támogatási eszköz, az ERASMUS+, az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA), a LIFE program, az Innovációs Alap és a Modernizációs Alap;

c)

különítsenek el megfelelő nemzeti forrásokat a méltányos zöld átállást megvalósító átfogó intézkedéscsomagok végrehajtásának elősegítésére, és használják fel e forrásokat; ezeket az intézkedéseket megfelelően finanszírozni kell, többek között a közkiadások minőségének javításával, további magánfinanszírozás mozgósításával és/vagy további állami bevételek felhasználásával; ezen belül is, különösen az EU ETS-ből származó bevételeket is fel lehetne használni a zöld átállás kedvezőtlen társadalmi hatásait enyhítő intézkedések finanszírozására; a környezetbarát költségvetés-tervezési gyakorlatok kidolgozása során vegyék figyelembe a foglalkoztatási, szociális és elosztási szempontokat;

d)

osszák meg a többi tagállammal a bevált gyakorlatokat például az egyes uniós alapokra vonatkozó programozási dokumentumok elkészítésével vagy a vonatkozó nemzeti stratégiák és projektek kidolgozásával kapcsolatban.

JÖVŐBELI INTÉZKEDÉSEK A MÉLTÁNYOS ZÖLD ÁTÁLLÁS SZOLGÁLATÁBAN

11.

Az ezen ajánlás nyomán tett hasznos intézkedések végrehajtása érdekében a Tanács üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy:

a)

többek között az ipari ökoszisztémák átállási pályái (62) és különösen a határokon átnyúló tevékenységek tekintetében – a leginkább érintett régiókra és ágazatokra összpontosítva – tovább javítsa a kulcsfontosságú érdekelt felekkel, az érintett emberekkel és közösségekkel folytatott információcserét, valamint a bevált gyakorlatok cseréjét;

b)

támogassa a méltányos átállásra vonatkozó tagállami szakpolitikák megfelelőségének, következetességének és hatékonyságának javítását, többek között a nemzeti tervek és hosszú távú stratégiák kialakítása, végrehajtása, nyomon követése és értékelése során figyelembe veendő foglalkoztatási, szociális és elosztási szempontok tekintetében, adott esetben az (EU) 2018/1999 rendelet jövőbeli felülvizsgálatával összefüggésben is;

c)

az (EU) 651/2014 bizottsági rendeletnek (63) a 2023 végi hatályvesztés nyomán sorra kerülő felülvizsgálata során mérlegelje, hogy a rendelkezésre álló adatok indokolják-e a szociális vállalkozások forráshoz jutásához nyújtott támogatásra, valamint a hátrányos helyzetű vagy súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok enyhítését; (64)

d)

megerősítse az adatbázist, különösen a közigazgatási adatforrásokhoz és adott esetben a szociális partnerektől, az iparágaktól, a civil társadalomtól (65) és a közvélemény-kutatásokból származó adatok felhasználása révén, és aktualizálja a méltányos átállás, valamint az éghajlat- és energiapolitika foglalkoztatási, társadalmi és elosztási hatásainak értékelésére vonatkozó módszertani iránymutatást, adott esetben a nemi dimenzió figyelembevételével, illetve az európai szemeszter keretében is; a tagállamokkal szoros együttműködésben, és valamennyi szinten figyelembe véve a különböző megközelítéseket és folyamatokat, megerősítse továbbá a zöld gazdaság kulcsfogalmainak – adott esetben különösen a „zöld munkahelyek” és a „fenntartható munkahelyek” fogalmának – ismertségét és mérhetőségét, többek között a munkaerőpiaci változások előrejelzése, valamint a célzott és hatékony továbbképzési és átképzési politikákat igénylő szerkezetátalakítási folyamatok átfogó kezelése érdekében;

e)

adott esetben fokozza az energiaszegénységgel kapcsolatos fejleményekre és kockázatokra vonatkozó rendszeres nyomon követést és előretekintő elemzést az EU-ban, beleértve a társadalmi és elosztási szempontokat is, adatokat biztosítva az energiaszegénységgel és a kiszolgáltatott fogyasztókkal foglalkozó koordinációs csoport és más érintett szakértői csoportok munkájához;

f)

a tagállamokkal szoros együttműködésben és a nemzeti megközelítéseket figyelembe véve további kutatásokat fejlesszen ki és szilárdabb tényalapot biztosítson az alapvető szolgáltatásokhoz való megfelelő hozzáférés biztosítása terén tett előrehaladás meghatározásával, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatban, többek között adott esetben a „közlekedési szegénység” fogalmának kidolgozása révén, különösen a fenntartható jólléti gazdaságra való zöld átállás összefüggésében;

g)

az európai szemeszterhez kapcsolódóan végzett többoldalú felügyelet keretében adott esetben felülvizsgálja az ezen ajánlás végrehajtása terén elért eredményeket, többek között a Foglalkoztatási Bizottságon és a szociális védelemmel foglalkozó bizottságon belül, együttműködve – azok saját hatáskörén belül – más érintett bizottságokkal, mindenekelőtt a Gazdaságpolitikai Bizottsággal, a meglévő eredménytáblákat és nyomonkövetési kereteket alapul véve, szükség esetén a tagállamokkal szoros együttműködésben további mutatókkal kiegészítve azokat; különösen az integrált nemzeti energia- és klímatervek 2023–2024-ben esedékes következő aktualizálása során végzett értékelések keretében mérlegelje az ezen ajánlásban az (EU) 2018/1999 rendelet tekintetében nyújtott iránymutatást.

Kelt Luxembourgban, 2022. június 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

O. DUSSOPT


(1)  IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (IPCC, 2021: Éghajlatváltozás – 2021: A természettudományos alapok. Az I. munkacsoport hozzájárulása az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület hatodik értékelő jelentéséhez.)

(2)  Szewczyk, W., Feyen. L., Matei, A., Ciscar, J.C., Mulholland, E., Soria, A. (2020), Economic analysis of selected climate impacts, Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxemburg, doi:10.2760/845605.

(3)  HL L 282., 2016.10.19., 4. o.

(4)  Európai Bizottság (2021), PESETA IV. tanulmány: „Climate change impacts and adaptation in Europe” (Az éghajlatváltozás hatásai és az ahhoz való alkalmazkodás Európában), Közös Kutatóközpont, Sevilla, http://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1119 rendelete (2021. június 30.) a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról (európai klímarendelet) (HL L 243., 2021.7.9., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/591 határozata (2022. április 6.) a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról (HL L 114., 2022.4.12., 22. o.).

(7)  Például az infrastruktúrát illetően az Uniónak ebben az évtizedben a becslések szerint csak az energiarendszerek terén évente 350 milliárd EUR összeggel többet kell befektetnie, hogy teljesíteni tudja a 2030-ra kitűzött kibocsátáscsökkentési célját, az egyéb környezetvédelmi célok megvalósításához pedig további 130 milliárd EUR összegre lesz szüksége.

(8)  Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv, az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről szóló (EU) 2015/1814 határozat és az (EU) 2015/757 rendelet módosításáról (COM(2021) 551 final).

(9)  Az iránymutatások meghatározzák az igazságos átmenet fogalmát, és felszólítják a politikai döntéshozókat és a szociális partnereket, hogy globális szinten mozdítsák elő az igazságos átmenetet.

(10)  Lásd az ST 14545/2018 REV 1 dokumentumot.

(11)  A szociális jogok európai pillére, amelyet a Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság a 2017. novemberi göteborgi csúcstalálkozón hirdetett ki és írt alá, az Unió iránytűje az erős szociális Európa megteremtéséhez.

(12)  Ezen átfogó cél elérése érdekében Európának arra kell törekednie, hogy 2019-hez képest legalább felére csökkentse a nemek közötti foglalkoztatási különbséget; a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (15–29 éves) fiatalok (NEET-fiatalok) arányát 9 %-ra csökkentse, valamint bővítse az intézményes keretek közötti kisgyermekkori nevelés és gondozás lehetőségeit.

(13)  Különösen, a 16–74 év közötti korú népesség legalább 80 %-ának rendelkeznie kell alapvető digitális készségekkel, valamint tovább kell csökkenteni a korai iskolaelhagyást, és növelni kell a felső középfokú oktatásban való részvételt.

(14)  A szegénységből vagy a társadalmi kirekesztettségből kiemelendő 15 millió ember között legalább 5 millió gyermeknek kell lennie.

(15)  A Bizottság „»Irány az 55 %!«: Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzésének megvalósítása a klímasemlegesség elérése érdekében” című, 2021. július 14-i közleménye.

(16)  Bizottsági szolgálati munkadokumentum: „Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének fokozása – Beruházás a klímasemleges jövőbe az európai polgárok érdekében” című közleményt kísérő hatásvizsgálat (SWD(2020) 176 final). Az E-QUEST-en alapuló előrejelzések, az „alacsonyan képzett munkaerő alacsonyabb mértékű adóztatása” forgatókönyvet alkalmazva.

(17)  Európai Bizottság (2019), Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe, Employment and Social Developments in Europe 2019 (Fenntartható növekedés mindenki számára: a szociális Európa jövőjével kapcsolatos döntések, Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában, 2019), 2019. július 4. A COM(2018) 773 bizottsági közleményt kísérő részletes elemzés alapján.

(18)  SWD(2020) 176 final.

(19)  SWD(2020) 176 final.

(20)  Európai Bizottság (2019), Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe, Employment and Social Developments in Europe 2019 (Fenntartható növekedés mindenki számára: a szociális Európa jövőjével kapcsolatos döntések, Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában, 2019), 5. fejezet, 2019. július 4., valamint Európai Bizottság (2020), Leaving no one behind and striving for more: fairness and solidarity in the European social market economy, Employment and Social Developments in Europe 2020 (Senkit nem szabad hátrahagyni és többre kell törekedni: méltányosság és szolidaritás az európai szociális piacgazdaságban, Foglalkoztatási és szociális fejlemények Európában, 2020), 4.2.2. fejezet, 2020. szeptember 15. Ebben az összefüggésben az általános szegénység mérése a szegénységi arány elfogadott mutatója alapján történik, összhangban a szociális eredménytábla mutatóival és a szociális jogok európai pillérének megvalósítására irányuló cselekvési terv kapcsolódó, 2030-ra vonatkozó kiemelt célkitűzésével.

(21)  IEEP (2021), Green taxation and other economic instruments: internalising environmental costs to make the polluter pay (Zöld adózás és más gazdasági eszközök: a környezeti költségek internalizációja a „szennyező fizet” elv érvényesítése érdekében).

(22)  Ráadásul az uniós polgárok mintegy 6,2 %-ának, azaz több mint 27 millió embernek van közüzemi tartozása.

(23)  Európai Bizottság, EPOV Annual Report: Addressing Energy Poverty in the European Union: State of Play and Action (Az Energiaszegénységi Megfigyelőközpont éves jelentése: Az energiaszegénység kezelése az Európai Unióban – Az aktuális helyzet és a kapcsolódó intézkedések), 2019, 6. o.

(24)  Lásd az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága (ITRE) számára szervezett, 2016. november 9-i„Energiaszegénység” című műhelytalálkozó jelentését.

(25)  Lásd: Gender perspective on access to energy in the EU (Az energiához való hozzáférés nemi dimenziója az Unióban) (europa.eu), Gender and energy (Az energia és a nemek), a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (europa.eu), GFE-Gender-Issues-Note-Session-6.2.pdf (oecd.org).

(26)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).

(27)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1056 rendelete (2021. június 24.) az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról (HL L 231., 2021.6.30., 1. o.).

(28)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 rendelete (2021. február 12.) a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról (HL L 057, 2021.2.18., 17. o).

(29)  Különösen a 2021. és 2022. évi éves fenntartható növekedési stratégiák, a 2021. évi euróövezeti ajánlások és az országspecifikus ajánlások.

(30)  A Bizottság (EU) 2021/402 ajánlása (2021. március 4.) a Covid19-válságot követően a foglalkoztatás hatékony és aktív támogatásáról (EASE) (HL L 80., 2021.3.8., 1. o.).

(31)  A Tanács (EU) 2020/1512 határozata (2020. október 13.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (HL L 344., 2020.10.19., 22. o.).

(32)  A Tanács (EU) 2021/1868 határozata (2021. október 15.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (HL L 379., 2021.10.26., 1. o.).

(33)  A Bizottság „A fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési program” című, 2020. július 1-jei közleménye.

(34)  A Bizottság „A 2020. évi új iparstratégia frissítése: Erősebb egységes piac kiépítése Európa fellendülése érdekében” című, 2021. május 5-i közleménye.

(35)  A Tanács 2020/C 417/01 ajánlása (2020. november 24.) a fenntartható versenyképességet, a társadalmi méltányosságot és a rezilienciát célzó szakképzésről (HL C 417., 2020.12.2., 1. o.).

(36)  A Tanács ajánlása (2022. június 16.) az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot segítő mikrotanúsítványokra vonatkozó európai megközelítésről (Lásd e Hivatalos Lap 10. oldalát.).

(37)  Az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási keretének átszervezéséről szóló tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslat (COM(2021) 563 final) előirányozza, hogy az energiatermékek és a villamos energia esetében az adóztatás súlypontja az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzések felé tolódjon el.

(38)  A Tanács (EU) 2021/1004 ajánlása (2021. június 14.) az európai gyermekgarancia létrehozásáról (HL L 223., 2021.6.22., 14. o.).

(39)  A szociális jogok európai pillérének – amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hirdetett ki ünnepélyesen 2017. november 17-én – 20. alapelve.

(40)  A szociális jogok európai pillére – amelyet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hirdetett ki ünnepélyesen 2017. november 17-én – 19. alapelvének a) pontja.

(41)  Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az energiahatékonyságról (átdolgozás) (COM(2021) 558 final).

(42)  Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az épületek energiahatékonyságáról (átdolgozás) (COM(2021) 802 final).

(43)  A Bizottság (EU) 2020/1563 ajánlása (2020. október 14.) az energiaszegénységről (HL L 357., 2020.10.27., 35. o.).

(44)  Az uniós költségvetésen és a NextGenerationEU-n kívül.

(45)  A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló 2020. június 18-i (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet („taxonómiai rendelet”) (HL L 198., 2020.6.22., 13. o.) létrehozza a fenntartható gazdasági tevékenységek közös osztályozási keretét.

(46)  A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

(47)  Bár a „kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók” fogalmának meghatározása a tagállamokra van bízva, az – az energiaszegénységről szóló bizottsági ajánlással (C/2020/9600 final, HL L 357., 2020.10.27., 35. o.) összhangban – magában foglalja azokat a háztartásokat, amelyek nem képesek megfelelően melegen vagy hűvösen tartani otthonukat, és/vagy közüzemiszámla-fizetési hátralékkal rendelkeznek.

(48)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).

(49)  Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az energiahatékonyságról (átdolgozás) (COM(2021) 558 final).

(50)  A Bizottság „Emberközpontú gazdaság kiépítése: a szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési terv” című, 2021. december 9-i közleménye (COM(2021) 778 final).

(51)  A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 151., 2019.6.7., 70. o.) és a „Szociális közbeszerzés – Útmutató szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során – 2. kiadás” című bizottsági közleménnyel (HL C 237., 2021.6.18., 1. o.) összhangban.

(52)  A Tanács 2018/C 153/01 ajánlása (2018. március 15.) a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről (HL C 153., 2018.5.2., 1. o.).

(53)  A Tanács 2014/C 88/01 ajánlása (2014. március 10.) a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről (HL C 88., 2014.3.27., 1. o.).

(54)  A Tanács 2022. június 16-i ajánlása az egyéni tanulási számlákról (Lásd e Hivatalos Lap 26. oldalát.).

(55)  A Tanács 2022. június 16-i ajánlása az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot szolgáló mikrotanúsítványok európai megközelítéséről (Lásd e Hivatalos Lap 10. oldalát.).

(56)  A Tanács 2019/C 387/01 ajánlása (2019. november 8.) a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való hozzáféréséről (HL C 387., 2019.11.15., 1. o.).

(57)  Adott esetben a „2022. évi iránymutatás az éghajlatvédelmi, a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról” című, 2022. február 18-i bizottsági közleménnyel összhangban.

(58)  A „helyi energiaközösség” fogalmát a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 2019.6.14., 125. o.) 2. cikkének 11. pontja határozza meg.

(59)  A Bizottság „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia – az európai közlekedés időtálló pályára állítása” című, 2020. december 9-i közleménye.

(60)  A Bizottság „Európai éghajlati paktum” című, 2020. december 9-i közleménye.

(61)  Lásd az Európai Kutatási Térség (EKT) jövőbeli irányításáról szóló, 2021. november 26-i tanácsi következtetéseket, amelyek ismertetik az EKT 2022–2024-es időszakra vonatkozó szakpolitikai programját, többek között a következő tevékenységekkel: vonzó és fenntartható kutatói életpályák (4. tevékenység), a tudás jobb hasznosítása (7. tevékenység), a zöld/digitális átállás felgyorsítása (12. tevékenység), valamint K+I-beruházások és -reformok (20. tevékenység).

(62)  Az aktualizált iparstratégiában bejelentettek szerint, többek között az építőipar, az energiaigényes iparágak vagy a mobilitás tekintetében.

(63)  A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

(64)  A Bizottság „Emberközpontú gazdaság kiépítése: a szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési terv” című, 2021. december 9-i közleményével összhangban.

(65)  Az adatgyűjtés az adatvédelemre és a közszféra információihoz való hozzáférésre vonatkozó uniós jogszabályokkal, például a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) és a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1024 irányelvvel (HL L 172., 2019.6.26., 56. o.) összhangban történik.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/52


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám M.10251 – INVIVO GROUP / ETABLISSEMENTS J SOUFFLET)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 243/05)

2021. november 19-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak francia nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32021M10251 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós joghoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/53


Euroátváltási árfolyamok (1)

2022. június 24.

(2022/C 243/06)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,0524

JPY

Japán yen

142,19

DKK

Dán korona

7,4398

GBP

Angol font

0,85773

SEK

Svéd korona

10,6940

CHF

Svájci frank

1,0072

ISK

Izlandi korona

139,70

NOK

Norvég korona

10,4345

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

24,731

HUF

Magyar forint

401,34

PLN

Lengyel zloty

4,7023

RON

Román lej

4,9463

TRY

Török líra

18,2856

AUD

Ausztrál dollár

1,5248

CAD

Kanadai dollár

1,3657

HKD

Hongkongi dollár

8,2609

NZD

Új-zélandi dollár

1,6731

SGD

Szingapúri dollár

1,4620

KRW

Dél-Koreai won

1 364,09

ZAR

Dél-Afrikai rand

16,7137

CNY

Kínai renminbi

7,0478

HRK

Horvát kuna

7,5295

IDR

Indonéz rúpia

15 633,96

MYR

Maláj ringgit

4,6327

PHP

Fülöp-szigeteki peso

57,830

RUB

Orosz rubel

 

THB

Thaiföldi baht

37,360

BRL

Brazil real

5,4851

MXN

Mexikói peso

20,9901

INR

Indiai rúpia

82,3985


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/54


A forgalombahozatali engedélyekről szóló európai uniós határozatok összefoglalása a gyógyszerek tekintetében 2022. június 24-tól 2022. június 24-ig

(A 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. vagy 38. cikke értelmében közzétett határozatok) (1) vagy a Az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke (2))

(2022/C 243/07)

Forgalombahozatali engedély kiadása (a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke): Elfogadva

Határozat időpontja

 

Gyógyszer neve

INN (nemzetközi szabadnév)

A forgalombahozatali engedély jogosultja

Gyógyszer száma a közösségi nyilvántartásban

Gyógyszerforma

ATC-kód (anatómiai, gyógyászati és kémiai kód)

Értesítés időpontja

24.6.2022

COVID-19 Vaccine (inactivated, adjuvanted) Valneva

COVID-19 vakcina (inaktivált, adjuváns tartalmú, adszorbeált)

Valneva Austria GmbH Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Wien, Österreich

EU/1/21/1624

Szuszpenziós injekció

J07BX03

24.6.2022


(1)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 4., 2019.1.7., 43. o.


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/55


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 243/08)

1.   

2022. június 16-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Sagard SAS (a továbbiakban: Sagard, Franciaország),

Bpifrance Investissement (a továbbiakban: Bpifrance, Franciaország),

ADIT Group (Franciaország).

A Sagard és a Bpifrance az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikkének (4) bekezdése értelmében közös irányítást fog szerezni az ADIT Group felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Sagard esetében: főként Franciaországban tevékenykedő, befektetési alapkezelő társaság. A kanadai Power Corporation Group – egy nemzetközi management- és holdingtársaság – irányítása alatt áll, amely Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozik.

a Bpifrance esetében: Franciaországban tevékenykedő, befektetési alapkezelő társaság. A Bpifrance végső soron a francia állam és a Caisse des Dépôts et des Consignations – magánalapokat kezelő közintézmény – közös irányítása alatt áll.

az ADIT Group stratégiai tanácsadással és üzletbiztonsággal foglalkozik, főként az Európai Unió területén.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a jelen értesítés közzétételét követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/57


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.10785 – ICG / KONECTA / COMDATA)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 243/09)

1.   

2022. június 17-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Intermediate Capital Group plc (a továbbiakban: ICG, Egyesült Királyság),

Grupo Konectanet, S.L.U (a továbbiakban: Konecta, Spanyolország),

Comdata, S.p.A (a továbbiakban: Comdata, Olaszország).

Az ICG az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást fog szerezni a Konecta és a Comdata felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az ICG befektetési vállalkozás és eszközkezelő, amely Európában, Ázsiában és az USA-ban van jelen,

a Konecta üzleti folyamatok kiszervezését végző szolgáltató Európában és Latin-Amerikában. A Konecta jelenleg az ICG közös irányítása alatt áll,

a Comdata üzleti folyamatok kiszervezését végző szolgáltató,amely Afrikában, Európában és Latin-Amerikában tevékenykedik.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.10785 – ICG / KONECTA / COMDATA

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/59


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.10749 – PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 243/10)

1.   

2022. június 20-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

PAI Partners SAS (a továbbiakban: PAI Partners, Franciaország),

The Carlyle Group, Inc. (a továbbiakban: Carlyle, Egyesült Államok),

Theramex Healthcare Topco Limited (a továbbiakban: Theramex, Egyesült Királyság).

A PAI Partners és a Carlyle az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében közös irányítást fognak szerezni a Theramex egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a PAI Partners magántőke-befektetési vállalkozás, amely számos, az üzleti szolgáltatások, a forgalmazási tevékenységek, az élelmiszer- és fogyasztói ágazat, az általános ipar és az egészségügy területén befektetésekkel rendelkező alapot kezel,

a Carlyle globális alternatív eszközkezelő, amely a következő három befektetési ágazatban befektetéseket végző alapokat kezel: i. globális magántőke (ideértve a vállalati magántőke-, ingatlan- és természetierőforrás-alapokat); ii. globális hiteltermékek (ideértve a likvid, az illikvid hiteleket és az ingatlanhiteket); valamint iii. befektetési megoldások (magántőkealapok alapja, amely magában foglalja az elsődleges alapot, a másodlagos és a kapcsolódó társbefektetési tevékenységeket),

a Theramex a nők egészségével foglalkozó globális gyógyszeripari vállalat elősorban a fogamzásgátlás, a termékenység, a menopauza és a csontritkulás területén. A vállalat márkás és generikus termékek széles skáláját forgalmazza számos EGT-országban és világszerte.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.10749 – PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


2022.6.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 243/61


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.10758 – EIM / BROOKFIELD / NIELSEN)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 243/11)

1.   

2022. június 20-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Elliott Investment Management L.P. (a továbbiakban: EIM, Egyesült Államok),

A Brookfield Asset Management Inc. (a továbbiakban: Brookfield, Kanada) irányítása alá tartozó Brookfield Private Equity Holdings LLC (a továbbiakban: BPEH, Kanada),

Nielsen Holdings Plc (a továbbiakban: Nielsen, Egyesült Államok).

A EIM és a BPEH az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében közös irányítást fognak szerezni a Nielsen egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása és egyéb ügyletek útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

BPEH: a Brookfield leányvállalata, amely ingatlanokkal, infrastruktúrával, megújuló energiával és magántőkével kapcsolatos vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt,

EIM: befektetési és kockázatkezelési tevékenységekre szakosodott befektetési vállalkozás,

Nielsen: globális célközönség-vizsgálatokkal, adatokkal és elemzéssel foglalkozó vállalkozás, amely közönségmérést, médiatervezést, marketingoptimalizálást és a tartalom metaadataival kapcsolatos megoldásokat biztosít.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.10758 – EIM / BROOKFIELD / NIELSEN

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.