ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 004I

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

65. évfolyam
2022. január 5.


Tartalom

Oldal

 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2022/C 4 I/01

Értesítés az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az (EU) 2022/5 bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett ASHRAF AL-QIZANI számára

1

2022/C 4 I/02

Értesítés az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az (EU) 2022/5 bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) számára

3


HU

 


V Hirdetmények

EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

2022.1.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 4/1


Értesítés az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az (EU) 2022/5 bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett ASHRAF AL-QIZANI számára

(2022/C 4 I/01)

1.   

A (KKBP) 2016/1693 tanácsi határozat (1) felkéri az Uniót, hogy az 1267(1999) és az 1333(2000) ENSZ BT-határozat alapján összeállított, és az 1267(1999) ENSZ BT-határozattal létrehozott ENSZ-bizottság által rendszeresen felülvizsgált jegyzékben említetteknek megfelelően fagyassza be az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szervezet tagjai, valamint a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait.

Az ENSZ-bizottság által összeállított jegyzék az alábbiakra terjed ki:

az ISIL (Dáis) és az al-Kaida,

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek és csoportok, valamint

az említett, összeköttetésben álló személyek, szervezetek, testületek és csoportok tulajdonát képező, ezek ellenőrzése alatt álló vagy ezeket más módon támogató jogi személyek, szervezetek és testületek.

Többek között az alábbi cselekmények, illetve tevékenységek jelzik azt, hogy valamely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet „összeköttetésben áll” az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával:

a)

az ISIL (Dáis) és az al-Kaida vagy az azzal összeköttetésben álló bármely sejt, fiókszervezet vagy frakció által, azzal együttműködve, annak nevében, képviseletében vagy javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében való részvétel;

b)

fegyver és kapcsolódó felszerelés szolgáltatása, eladása vagy átadása bármelyikük számára;

c)

bármelyik említett szervezet számára történő toborzás; vagy

d)

egyéb támogatás nyújtása bármelyikük cselekményeihez, illetve tevékenységeihez.

2.   

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának bizottsága 2021. december 29-én jóváhagyta ASHRAF AL-QIZANI bejegyzésének az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szankcióbizottság jegyzékébe való felvételét.

ASHRAF AL-QIZANI bármikor – igazoló dokumentumokkal kiegészített – kérelmet terjeszthet az ENSZ ombudsmanja elé annak érdekében, hogy az ombudsman vizsgálja felül az őt az ENSZ fent említett jegyzékébe felvevő döntést. E kérelmet a következő címre kell elküldeni:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

United States of America

Tel. +1 212 963 2671

Fax +1 212 963 1300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

További információk az alábbi internetcímen találhatók: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

A 2. pontban említett ENSZ-határozat alapján a Bizottság elfogadta az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet (2) I. mellékletét módosító (EU) 2022/5 végrehajtási rendeletet (3). A 881/2002/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7a. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítás kiegészíti a rendelet I. mellékletében (a továbbiakban: I. melléklet) szereplő jegyzéket ASHRAF AL-QIZANI nevével.

A 881/2002/EK rendelet alábbi intézkedései vonatkoznak az I. mellékletbe felvett személyekre és szervezetekre:

1.

a közvetlenül vagy közvetve az I. mellékletben felsorolt személyekhez és szervezetekhez – ideértve egy, a nevükben vagy irányításuknak megfelelően eljáró harmadik félhez – tartozó, tulajdonát képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, továbbá pénzeszközök és gazdasági erőforrások részükre vagy javukra közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre bocsátásának mindenkire vonatkozó tilalma (2. cikk); valamint

2.

az I. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek bármelyike részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítség vagy képzés nyújtásának tilalma, beleértve különösen a bármiféle fegyver és kapcsolódó felszerelés gyártásával, karbantartásával és használatával összefüggő képzést és segítségnyújtást (3. cikk).

4.   

A 881/2002/EK rendelet 7a. cikke felülvizsgálati eljárásról rendelkezik, amelynek során a jegyzékbe vett személynek vagy szervezetnek lehetősége van az üggyel kapcsolatos véleményét kifejteni. Az I. mellékletbe az (EU) 2022/5 végrehajtási rendelet alapján felvett személyek és szervezetek kérelmet intézhetnek a Bizottsághoz, hogy közölje velük a jegyzékbe vételük okait. Amennyiben észrevételeket nyújtanak be, a Bizottság az észrevételek alapján felülvizsgálja az adott személynek vagy szervezetnek a 881/2002/EK rendelet I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó döntését. A kérelmet és az esetleges észrevételeket a következő címre kell elküldeni:

European Commission

„Restrictive measures”

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően eljárást indíthatnak az (EU) 2022/5 végrehajtási rendelet ellen az Európai Unió Törvényszékénél.

6.   

A szabályszerűség érdekében felhívjuk az I. mellékletbe felvett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy az említett rendelet 2a. cikkével összhangban kérelemmel fordulhatnak az érintett tagállam/tagállamok 881/2002/EK rendelet II. mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat használhassanak fel alapvető szükségletek kielégítése vagy meghatározott kifizetések teljesítése érdekében.


(1)  HL L 255., 2016.9.21., 25. o.

(2)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(3)  HL L 1., 2022.1.5, 9. o.


2022.1.5.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 4/3


Értesítés az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az (EU) 2022/5 bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) számára

(2022/C 4 I/02)

1.   

A (KKBP) 2016/1693 tanácsi határozat (1) felkéri az Uniót, hogy az 1267(1999) és az 1333(2000) ENSZ BT-határozat alapján összeállított, és az 1267(1999) ENSZ BT-határozattal létrehozott ENSZ-bizottság által rendszeresen felülvizsgált jegyzékben említetteknek megfelelően fagyassza be az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szervezet tagjai, valamint a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait.

Az ENSZ-bizottság által összeállított jegyzék az alábbiakra terjed ki:

az ISIL (Dáis) és az al-Kaida,

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek és csoportok, valamint

az említett, összeköttetésben álló személyek, szervezetek, testületek és csoportok tulajdonát képező, ezek ellenőrzése alatt álló vagy ezeket más módon támogató jogi személyek, szervezetek és testületek.

Többek között az alábbi cselekmények, illetve tevékenységek jelzik azt, hogy valamely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet „összeköttetésben áll” az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával:

a)

az ISIL (Dáis) és az al-Kaida vagy az azzal összeköttetésben álló bármely sejt, fiókszervezet vagy frakció által, azzal együttműködve, annak nevében, képviseletében vagy javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében való részvétel;

b)

fegyver és kapcsolódó felszerelés szolgáltatása, eladása vagy átadása bármelyikük számára;

c)

bármelyik említett szervezet számára történő toborzás; vagy

d)

egyéb támogatás nyújtása bármelyikük cselekményeihez, illetve tevékenységeihez.

2.   

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának bizottsága 2021. december 29-én jóváhagyta JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) bejegyzésének az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szankcióbizottság jegyzékébe való felvételét.

JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) bármikor – igazoló dokumentumokkal kiegészített – kérelmet terjeszthet az ENSZ ombudsmanja elé annak érdekében, hogy az ombudsman vizsgálja felül az őt az ENSZ fent említett jegyzékébe felvevő döntést. E kérelmet a következő címre kell elküldeni:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

United States of America

Tel. +1 212 963 2671

Fax +1 212 963 1300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

További információk az alábbi internetcímen találhatók: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

A 2. pontban említett ENSZ-határozat alapján a Bizottság elfogadta az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet (2) I. mellékletét módosító (EU) 2022/5 (3) végrehajtási rendeletet. A 881/2002/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7a. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítás kiegészíti a rendelet I. mellékletében (a továbbiakban: I. melléklet) szereplő jegyzéket a JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) nevével.

A 881/2002/EK rendelet alábbi intézkedései vonatkoznak az I. mellékletbe felvett személyekre és szervezetekre:

1.

a közvetlenül vagy közvetve az I. mellékletben felsorolt személyekhez és szervezetekhez – ideértve egy, a nevükben vagy irányításuknak megfelelően eljáró harmadik félhez – tartozó, tulajdonát képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, továbbá pénzeszközök és gazdasági erőforrások részükre vagy javukra közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre bocsátásának mindenkire vonatkozó tilalma (2. cikk); valamint

2.

az I. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek bármelyike részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítség vagy képzés nyújtásának tilalma, beleértve különösen a bármiféle fegyver és kapcsolódó felszerelés gyártásával, karbantartásával és használatával összefüggő képzést és segítségnyújtást (3. cikk).

4.   

A 881/2002/EK rendelet 7a. cikke felülvizsgálati eljárásról rendelkezik, amelynek során a jegyzékbe vett személynek vagy szervezetnek lehetősége van az üggyel kapcsolatos véleményét kifejteni. Az I. mellékletbe az (EU) 2022/5 végrehajtási rendelet alapján felvett személyek és szervezetek kérelmet intézhetnek a Bizottsághoz, hogy közölje velük a jegyzékbe vételük okait. Amennyiben észrevételeket nyújtanak be, a Bizottság az észrevételek alapján felülvizsgálja az adott személynek vagy szervezetnek a 881/2002/EK rendelet I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó döntését. A kérelmet és az esetleges észrevételeket a következő címre kell elküldeni:

European Commission

„Restrictive measures”

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően eljárást indíthatnak az (EU) 2022/5 végrehajtási rendelet ellen az Európai Unió Törvényszékénél.

6.   

A szabályszerűség érdekében felhívjuk az I. mellékletbe felvett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy az említett rendelet 2a. cikkével összhangban kérelemmel fordulhatnak az érintett tagállam/tagállamok 881/2002/EK rendelet II. mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat használhassanak fel alapvető szükségletek kielégítése vagy meghatározott kifizetések teljesítése érdekében.


(1)  HL L 255., 2016.9.21., 25. o.

(2)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(3)  HL L 1., 2022.1.5., 9. o.