ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 382

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. november 11.


Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2019/C 382/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám M.9497 – Crédit Agricole/Abanca/JV) ( 1 )

1

2019/C 382/02

Eljárásindítás (Ügyszám M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) ( 1 )

2


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2019/C 382/03

Hamed ABDOLLAHI, Manssor ARBABSIAR, Mohammed BOUYERI, Abdul Reza SHAHLAI, Ali Gholam SHAKURI, Qasem SOLEIMANI, a NEW PEOPLE’S ARMY-t – NPA-t (ÚJ NÉPHADSEREG) is magában foglaló COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (FÜLÖP-SZIGETEKI KOMMUNISTA PÁRT), az EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (National Liberation Army [Nemzeti Felszabadítási Hadsereg]) és a Sendero Luminoso – SL (Shining Path [Fényes Ösvény]), a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya, valamint a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékében szereplő személyek és csoportok tudomására (lásd a [KKBP] 2019/1341 tanácsi határozat és [EU] 2019/1337 tanácsi végrehajtási rendelet mellékletét)

3

 

Európai Bizottság

2019/C 382/04

Euroátváltási árfolyamok — 2019. november 8.

5

2019/C 382/05

Az Összefonódásokkal Foglalkozó Tanácsadó Bizottság 2019. június 28-i ülésén megfogalmazott véleménye az M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets ügyre vonatkozó előzetes határozattervezetről Előadó: Lettország

6

2019/C 382/06

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets)

8

2019/C 382/07

A Bizottság határozatának összefoglalója (2019. július 18.) egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (Ügyszám M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets) (az értesítés a C(2019) 5187. számú dokumentummal történt) ( 1 )

10


 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2019/C 382/08

Pályázati felhívás 2020 – EAC/A03/2019 Európai Szolidaritási Testület

23

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2019/C 382/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

25

2019/C 382/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.9573 – Brookfield/Iridium/Global Borealis) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

27

2019/C 382/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades) ( 1 )

28


 

Helyesbítések

 

Helyesbítés a következőhöz: Pályázati felhívás 2020 – EAC/A02/2019 Erasmus + program ( HL C 373., 2019.11.5. )

29


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám M.9497 – Crédit Agricole/Abanca/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 382/01)

2019. október 25-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32019M9497 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/2


Eljárásindítás

(Ügyszám M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 382/02)

2019. október 30-án a Bizottság határozatot hozott, hogy eljárást indít a fent említett ügyben miután a bejelentett összefonódás közös piaccal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban a Bizottság komoly kételyeket állapított meg. Jelen eljárásindítás a vizsgálat második fázisát nyitja meg a bejelentett összefonódás tekintetében, azonban nincs kihatással az ügyben hozandó végső határozatra. A határozat a Tanács 139/2004/EK rendelete (1) 6. cikke (1) bekezdésének c) pontján alapszik.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy esetleges észrevételeiket nyújtsák be a Bizottsághoz az említett összefonódás kapcsán.

Annak érdekében, hogy az észrevételeket az eljárás során teljes értékűen figyelembe lehessen venni, ezen közlemény megjelenését követő 15. napon belül az észrevételeknek el kell jutniuk a Bizottsághoz. Az észrevételek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (+ 32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton az alábbi hivatkozási számmal M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (a továbbiakban: az összefonódás-ellenőrzési rendelet)


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/3


Hamed ABDOLLAHI, Manssor ARBABSIAR, Mohammed BOUYERI, Abdul Reza SHAHLAI, Ali Gholam SHAKURI, Qasem SOLEIMANI, a „NEW PEOPLE’S ARMY-t” – „NPA-t” („ÚJ NÉPHADSEREG”) is magában foglaló „COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES” („FÜLÖP-SZIGETEKI KOMMUNISTA PÁRT”), az „EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL” („National Liberation Army” [„Nemzeti Felszabadítási Hadsereg”]) és a „Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path” [„Fényes Ösvény”]), a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya, valamint a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékében szereplő személyek és csoportok tudomására

(lásd a [KKBP] 2019/1341 tanácsi határozat és [EU] 2019/1337 tanácsi végrehajtási rendelet mellékletét)

(2019/C 382/03)

Az Európai Unió Tanácsa a következő információkat hozza a (KKBP) 2019/1341 tanácsi határozatban (1) és (EU) 2019/1337 tanácsi végrehajtási rendeletben (2) szereplő, fent említett személyek és csoportok tudomására.

A 2580/2001/EK tanácsi rendelet (3) előírja, hogy az érintett személyek és csoportok tulajdonában lévő valamennyi pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani, valamint hogy semmiféle pénzeszközt, egyéb vagyoni értéket és gazdasági erőforrást nem lehet – sem közvetlenül, sem közvetve – rendelkezésükre bocsátani.

A fent említett személyek és csoportok jegyzékbe vételére vonatkozóan új információk kerültek a Tanács birtokába. Ezen új információk vizsgálatát követően a Tanács azoknak megfelelően módosítani szándékozik az indokolásokat.

Az érintett személyek és csoportok az alábbi címen kérvényezhetik az azon szándékolt indokolásokhoz való hozzáférést, amelyekkel a Tanács a fent említett jegyzéken tartja őket:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

A kérelmeket 2019. november 15-ig kell beküldeni.

Az érintett személyek és csoportok a Tanácsnál kérvényezhetik a jegyzékbe való felvételükről és az ott tartásukról szóló határozat felülvizsgálatát. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt a fent megadott címre kell küldeni. E kérelmeket kézhezvételükkor bírálják el. E tekintetben felhívjuk az érintett személyek és csoportok figyelmét arra, hogy a jegyzéket a Tanács a 2001/931/KKBP közös álláspont (4) 1. cikkének (6) bekezdésével összhangban rendszeresen felülvizsgálja.

Felhívjuk az érintett személyek és csoportok figyelmét arra a lehetőségre, hogy a megfelelő tagállam(ok)nak a rendelet mellékletében szereplő illetékes hatóságainál – az említett rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban – kérelmezhetik a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő használatának engedélyezését.


(1)  HL L 209., 2019.8.9., 15. o.

(2)  HL L 209., 2019.8.9., 1. o.

(3)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(4)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.


Európai Bizottság

11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/5


Euroátváltási árfolyamok (1)

2019. november 8.

(2019/C 382/04)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1034

JPY

Japán yen

120,72

DKK

Dán korona

7,4727

GBP

Angol font

0,86158

SEK

Svéd korona

10,7025

CHF

Svájci frank

1,0991

ISK

Izlandi korona

137,70

NOK

Norvég korona

10,0893

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,486

HUF

Magyar forint

333,37

PLN

Lengyel zloty

4,2610

RON

Román lej

4,7638

TRY

Török líra

6,3513

AUD

Ausztrál dollár

1,6065

CAD

Kanadai dollár

1,4561

HKD

Hongkongi dollár

8,6372

NZD

Új-zélandi dollár

1,7426

SGD

Szingapúri dollár

1,5002

KRW

Dél-Koreai won

1 276,66

ZAR

Dél-Afrikai rand

16,3121

CNY

Kínai renminbi

7,7115

HRK

Horvát kuna

7,4345

IDR

Indonéz rúpia

15 463,05

MYR

Maláj ringgit

4,5609

PHP

Fülöp-szigeteki peso

55,809

RUB

Orosz rubel

70,4653

THB

Thaiföldi baht

33,527

BRL

Brazil real

4,5583

MXN

Mexikói peso

21,1383

INR

Indiai rúpia

78,6520


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/6


Az Összefonódásokkal Foglalkozó Tanácsadó Bizottság

2019. június 28-i ülésén megfogalmazott véleménye

az M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets

ügyre vonatkozó előzetes határozattervezetről

Előadó: Lettország

(2019/C 382/05)

Joghatóság

1.

A tanácsadó bizottság (15 tagállam) egyetért a Bizottsággal abban, hogy a bejelentett ügylet a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) (az összefonódás-ellenőrzési rendelet) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében összefonódásnak minősül.

2.

A tanácsadó bizottság (15 tagállam) egyetért a Bizottsággal abban, hogy a bejelentett ügylet az összefonódás-ellenőrzési rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében uniós léptékű.

A piac meghatározása

3.

A tanácsadó bizottság (15 tagállam) egyetért a Bizottságnak a következő érintett termék- és földrajzi piacoknak a határozattervezetben szereplő meghatározása vonatkozásában megfogalmazott következtetéseivel:

a)

vezetékes telefonszolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

b)

vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

c)

mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

d)

televíziós szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

e)

televíziós jelátviteli szolgáltatások németországi kiskereskedelmi piaca;

f)

multiple play szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

g)

üzleti összekapcsolási szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

h)

internetes tárhelyszolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

i)

vezetékes hálózatokon nyújtott hívásvégződtetési szolgáltatások nagykereskedelmi piaca;

j)

bérelt vonalak nagykereskedelmi piaca;

k)

a nem földrajzi számok tekintetében nyújtott hívásvégződtetési és hosting szolgáltatások nagykereskedelmi piaca;

l)

vezetékes hálózatokon biztosított, belföldi hívásokhoz kapcsolódó tranzitszolgáltatások nagykereskedelmi piaca;

m)

nemzetközi összekapcsolási és hozzáférési szolgáltatások nagykereskedelmi piaca;

n)

internetes összekapcsolási szolgáltatások nagykereskedelmi piaca;

o)

mobil hálózatokon biztosított hozzáférés és híváskezdeményezés nagykereskedelmi piaca;

p)

mobil hálózatokon biztosított hívásvégződtetés nagykereskedelmi piaca;

q)

nemzetközi barangolási szolgáltatások nagykereskedelmi piaca;

r)

televízió-csatornák kínálatának és megvásárlásának nagykereskedelmi piaca;

s)

televíziós jelátvitel nagykereskedelmi piaca;

t)

közvetített televíziós jelátvitel Németországban;

u)

műsorszolgáltatási jogok licenciába adása és megszerzése televíziós tartalom tekintetében.

A verseny értékelése

4.

A tanácsadó bizottság (15 tagállam) egyetért a Bizottság azon értékelésével, hogy a bejelentett összefonódás horizontális, nem koordinatív hatások következtében jelentősen akadályozná a hatékony versenyt az alábbi piacokon:

a)

a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások kiskereskedelmi piaca Németországban;

b)

a vezetékes telefonszolgáltatásokat és vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat tartalmazó multiple play csomagok feltételezett kiskereskedelmi piaca Németországban;

c)

a televízió-csatornák nagykereskedelmi kínálatának és megvásárlásának piaca, valamint a televíziós jelátvitel nagykereskedelmi piaca Németországban.

5.

A tanácsadó bizottság (15 tagállam) egyetért a Bizottság azon értékelésével, hogy valószínűtlen, hogy a bejelentett összefonódás jelentősen akadályozná a hatékony versenyt az alábbiak következtében:

a)

horizontális, nem koordinatív hatások a szóban forgó piacokon kívüli piacokon4;

b)

horizontális, koordinatív hatások;

c)

vertikális, nem koordinatív hatások;

d)

konglomerátumhatások.

Kötelezettségvállalások

6.

A tanácsadó bizottság (15 tagállam) egyetért a Bizottsággal abban, hogy a bejelentő fél által 2019. június 11-én ajánlott végleges kötelezettségvállalások megszüntetik a hatékony verseny jelentős akadályozását, amelyet a Bizottság a határozattervezetben felvázolt.

7.

A tanácsadó bizottság (15 tagállam) egyetért a Bizottsággal abban, hogy amennyiben a bejelentő fél teljes mértékben betartja a 2019. június 11-i végleges kötelezettségvállalásokban foglaltakat, a bejelentett ügylet valószínűleg nem akadályozza jelentős mértékben a hatékony versenyt a belső piacon vagy annak egy jelentős részén.

A belső piaccal és az EGT-megállapodással való összeegyeztethetőség

8.

A tanácsadó bizottság (15 tagállam) egyetért a Bizottsággal abban, hogy ezért a bejelentett ügyletet az összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. cikkének (2) bekezdése és 8. cikkének (2) bekezdése, valamint az EGT-megállapodás 57. cikke értelmében összeegyeztethetőnek kell minősíteni a belső piaccal és az EGT-megállapodás működésével.

Helena LARSSON HAUG

a tanácsadó bizottság ülésének elnöke


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/8


A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (1)

(M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets)

(2019/C 382/06)

Bevezetés

1.

2018. október 19-én a Bizottsághoz bejelentés érkezett egy tervezett összefonódásról az összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) 4. cikke értelmében, amely bejelentés szerint a Vodafone Group Plc (a továbbiakban: Vodafone vagy a bejelentő fél) kizárólagos irányítást kíván szerezni a Liberty Global Plc (a továbbiakban: Liberty Global) csehországi, németországi, magyarországi és romániai távközlési üzletága (a továbbiakban: a célvállalkozás) (3) felett (a továbbiakban: az ügylet). A Vodafone és a Liberty Global (ideértve a célvállalkozást) a továbbiakban együttesen: felek.

Az eljárás

2.

A Bizottság vizsgálatának első szakasza súlyos aggályokat vetett fel az ügylet belső piaccal való összeegyeztethetőségét illetően. A Bizottság 2018. december 11-én az összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az eljárás megindításáról szóló határozatot hozott, amelyre a felek 2019. január 7-én válaszoltak.

3.

2019. január 18-án a Bizottság az összefonódás-ellenőrzési rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján két határozatot hozott, miután a felek egyike sem adott teljeskörű tájékoztatást a Bizottság tájékoztatási kérelmeire válaszul (a továbbiakban: a 11. cikk (3) bekezdése szerinti határozatok). A 11. cikk (3) bekezdése szerinti határozatok előírták a címzettjeik számára, hogy nyújtsanak be hiánytalan információt a Bizottságnak, emellett felfüggesztették az összefonódás-ellenőrzési rendelet 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében megállapított határidőket. A határidők felfüggesztése akkor járt le, amikor a felek teljesítették a 11. cikk (3) bekezdése szerinti határozatokat, azaz 2019. február 8. végén.

Kifogásközlés

4.

2019. március 25-én a Bizottság kifogásközlést adott ki az összefonódás-ellenőrzési rendelet 18. cikke és az összefonódás-ellenőrzési végrehajtási rendelet (4) 13. cikke (2) bekezdésének megfelelően. A kifogásközlésben a Bizottság arra az előzetes álláspontra jutott, hogy az ügylet az összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. cikke értelmében jelentősen akadályozná a hatékony versenyt a belső piac egy jelentős részén, (1) horizontális, nem koordinatív hatások eredményeként i. a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások németországi kiskereskedelmi piacán; ii. a vezetékes telefonszolgáltatásokat és vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat tartalmazó 2P csomagok szolgáltatásának németországi kiskereskedelmi piacán; és iii. a televíziós jelátvitel németországi nagykereskedelmi piacán; valamint (2) vertikális, nem koordinatív hatások eredményeként a többlakásos lakóházak (MDU), mint előfizetők számára nyújtott televíziós jelátviteli szolgáltatások németországi kiskereskedelmi piacán, valamint a Unitymedia lefedettségi területének megfelelő potenciális regionális piacon.

5.

A felek 2019. április 8-án nyújtották be a kifogásközlésre adott írásbeli válaszukat. A felek egyike sem kért szóbeli meghallgatást.

Érdekelt harmadik személyek

6.

Kérésükre 18 vállalkozást fogadtam el érdekelt harmadik személyként a folyamatban lévő eljárásban a 2011/695/EU határozat 5. cikke értelmében. E vállalkozások között megtalálhatók a felek versenytársai és/vagy velük beszállítóként vagy vevőként szerződéses kapcsolatban álló jogalanyok, illetve az e vállalkozásokat képviselő társulások.

7.

Valamennyi érdekelt harmadik személy megkapta a kifogásközlés betekinthető változatát, valamint a megadott határidőn belül írásbeli észrevételt tehettek az összefonódás-ellenőrzési végrehajtási rendelet 16. cikkének (2) bekezdése értelmében.

Iratbetekintés

8.

A felek részére 2019. március 25-től kezdve folyamatosan lehetőséget adtak az iratbetekintésre. A Bizottság egy titokszobában hozzáférést biztosított a felek gazdasági tanácsadói számára a kifogásközlésben alapul vett bizalmas információhoz.

9.

2019. április 16-án a Bizottság ügyirataiba való betekintési kérelem érkezett be hozzám egy olyan vállalkozástól, amelyet az eljárásban érdekelt harmadik személyek egyikeként fogadtam el. Ezt az iratbetekintési kérelmet először a Versenypolitikai Főigazgatóságnak címezték, amely azt 2019. április 12-én elutasította. A kérelmet 2019. április 23-án válaszoltam meg, és a válaszban megállapítottam, hogy nincs olyan jogi előírás, amely szerint az ügy irataiba való betekintést kellene biztosítani az érintett vállalkozás számára. Az összefonódás-ellenőrzési végrehajtási rendelet 11. cikke a meghallgatáshoz való jog tekintetében lényegében különbséget tesz a harmadik személyek, a bejelentő felek, a más részt vevő felek (5) és azon felek között, amelyek tekintetében a Bizottság az összefonódás-ellenőrzési rendelet 14. vagy 15. cikke értelmében határozatot kíván hozni. Az összefonódás-ellenőrzési eljárásban a harmadik személyek meghallgatáshoz való jogát az összefonódás-ellenőrzési rendelet 18. cikkének (4) bekezdése és az összefonódás-ellenőrzési végrehajtási rendelet 16. cikkének (1) bekezdése szabályozza. Az utóbbi határozza meg az érdekelt harmadik személyek meghallgatáshoz való jogának tartalmát és hatályát, és kimondja: „a Bizottság az eljárás jellegéről és tárgyáról írásban tájékoztatja őket, és kitűzi a határidőt, amelyen belül álláspontjukat ismertethetik”. Mérlegelési jogkörén belül és összhangban az ítélkezési gyakorlattal (6) a Bizottság valamennyi érdekelt harmadik személy számára átadta a kifogásközlés betekinthető változatát, amelyből megismerhették a verseny sérülésére vonatkozó elméleteket és azok alkotóelemeit, továbbá lehetőséget kaptak álláspontjuk ismertetésére. Míg a kifogásközlés címzettjei és a „más részt vevő felek” iratbetekintési joga az összefonódás-ellenőrzési végrehajtási rendelet 17. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében áll fenn, a tervezett összefonódásban harmadik személynek minősülő vállalkozás, mint amilyen az érintett vállalkozás is, nem rendelkezik ugyanezen iratbetekintési joggal.

Kötelezettségvállalások

10.

2019. május 6-án a bejelentő fél kötelezettségvállalásokat tett az összefonódás-ellenőrzési rendelet 8. cikkének (2) bekezdése értelmében, hogy eloszlassa a Bizottság által megfogalmazott versenyjogi aggályokat.

11.

E kötelezettségvállalások Bizottság általi piaci tesztjéből nyert visszajelzések alapján a bejelentő fél 2019. június 11-én benyújtotta felülvizsgált kötelezettségvállalásait (a továbbiakban: végleges kötelezettségvállalások).

12.

Határozattervezetében a Bizottság megállapítja, hogy a végleges kötelezettségvállalások elégségesek és alkalmasak a hatékony verseny azon jelentős akadályainak megszüntetésére, amelyeket az ügylet okozna, ezért a Bizottság megállapítja, hogy e kötelezettségvállalások eredményeként a tervezett összefonódás a belső piaccal és az EGT-megállapodással összeegyeztethető.

Határozattervezet

13.

A határozattervezetet a 2011/695/EU határozat 16. cikkének (1) bekezdése alapján felülvizsgáltam, és arra a következtetésre jutottam, hogy a határozattervezet csak olyan kifogásokat érint, amelyekre vonatkozóan a feleknek lehetőségük nyílt álláspontjuk ismertetésére.

Következtetés

14.

Megállapítom, hogy ebben az ügyben a felek hatékonyan tudták eljárási jogaikat gyakorolni.

Brüsszel, 2019. július 3.

Joos STRAGIER


(1)  A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i 2011/695/EU európai bizottsági elnöki határozat (HL L 275., 2011.10.20., 29. o.) (a továbbiakban: a 2011/695/EU határozat) 16. és 17. cikke alapján.

(2)  A Tanács 139/2004/EK rendelete (2004. január 20.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről (az összefonódás-ellenőrzési rendelet) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.).

(3)  A célvállalkozás Csehországban a UPC Česká republika, s.r.o.-n, Németországban a Unitymedia GmbH-n (a továbbiakban: Unitymedia), Magyarországon a UPC Magyarország Kft-n és Romániában a UPC Romania S.R.L.-en keresztül működik.

(4)  A Bizottság 802/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 133., 2004.4.30., 1. o.) (a továbbiakban: összefonódás-ellenőrzési végrehajtási rendelet).

(5)  Az összefonódás-ellenőrzési végrehajtási rendelet 11. cikkének b) pontja szerint „az összefonódási tervben részt vevő, a bejelentő feleken kívüli felek, mint például az eladó és az összefonódásban szereplő célvállalkozás” minősülnek „más részt vevő felek”-nek.

(6)  Lásd például: a Törvényszék ítélete, Österreichische Postsparkasse és Bank für Arbeit und Wirtschaft kontra Bizottság, T-213/01 és T-214/01, EU:T:2006:151, 107. pont.


11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/10


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2019. július 18.)

egy vállalati összefonódásnak a belső piaccal és az EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

(Ügyszám M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets)

(az értesítés a C(2019) 5187. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 382/07)

2019. július 18-án a Bizottság – a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) és különösen az említett rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján – határozatot fogadott el egy összefonódási ügyben. A határozat teljes szövegének nyilvános (adott esetben ideiglenes) változata az ügy hiteles nyelvén megtalálható a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, az alábbi címen: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I.   Bevezetés

(1)

2018. október 19-én az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: a Bizottság) bejelentés érkezett egy tervezett összefonódásról az összefonódás-ellenőrzési rendelet 4. cikke értelmében, amely bejelentés szerint a Vodafone Group Plc (a továbbiakban: Vodafone vagy a bejelentő fél) kizárólagos irányítást kíván szerezni a Liberty Global Plc (a továbbiakban: Liberty Global) csehországi, németországi, magyarországi és romániai távközlési üzletága (a továbbiakban: a célvállalkozás) felett (a továbbiakban: az ügylet). A Vodafone és a célvállalkozás a továbbiakban együttesen: felek.

(2)

Ez a határozat a következőképpen épül fel. A II. szakasz bemutatja a feleket. A III. szakasz kifejti, hogy az ügylet miért minősül összefonódásnak. A IV. szakasz ismerteti, hogy az ügylettel létrejött összefonódás miért uniós léptékű. Az V. szakasz bemutatja az ebben az ügyben lefolytatott eljárást. A VI. szakasz leírja a Bizottság által az ügylet tekintetében végzett vizsgálatot. A VII. szakasz meghatározza az érintett termék- és földrajzi piacokat. A VIII. szakasz vázolja a Bizottság azon értékelését, hogy az ügylet várhatóan jelentősen akadályozza-e a hatékony versenyt, figyelembe véve a bejelentő fél hatékonyságjavulással kapcsolatos állításait. A IX. szakasz foglalja magában a bejelentő fél által előterjesztett kötelezettségvállalások bizottsági értékelését. A X. szakasz tartalmazza a Bizottság következtetéseit.

II.   A felek

(3)

A Vodafone mobiltávközlési hálózatok üzemeltetésében és mobiltávközlési szolgáltatások (többek között beszédalapú telefonszolgáltatások, üzenetszolgáltatások, adat- és tartalomszolgáltatások) nyújtásában világszerte tevékenykedő vállalatcsoport. Operatív vállalatainak némelyike kábeltelevíziós szolgáltatásokat, vezetékes telefonszolgáltatásokat, széles sávú internet-hozzáférést és/vagy IPTV szolgáltatásokat (2) is biztosít. Az EU-n belül a Vodafone tizenkét tagállamban van jelen. Különösen Csehországban, Magyarországon és Romániában a Vodafone elsődlegesen kiskereskedelmi mobiltávközlési szolgáltatásokat és kisebb mértékben vezetékes távközlési szolgáltatásokat kínál. Németországban a Vodafone kiskereskedelmi mobiltávközlési szolgáltatásokat nyújt országszerte, a Kabel Deutschland kábelhálózat tulajdonosa (amely a 16 szövetségi államból 13-ban fedi le a városi térségeket), továbbá vezetékes távközlési szolgáltatásokat kínál országszerte a Deutsche Telekom AG (a továbbiakban: Deutsche Telekom) vezetékes hálózatához való nagykereskedelmi hozzáférés alapján.

(4)

A Liberty Global televíziós szolgáltatásokat, széles sávú szolgáltatásokat és beszédalapú telefonszolgáltatásokat kínáló kábelhálózatot üzemeltet világszerte és különösen az EU tizenegy tagállamában.

(5)

A célvállalkozás magában foglalja a Liberty Global csehországi, németországi, magyarországi és romániai műveleteit. A célvállalkozás Csehországban a UPC Česká republika, s.r.o.-n, Németországban a Unitymedia GmbH-n (a továbbiakban: Unitymedia), Magyarországon a UPC Magyarország Kft-n és Romániában a UPC Romania S.R.L.-en keresztül működik (a célvállalkozás Csehországban, Magyarországon és Romániában a továbbiakban: UPC). A célvállalkozás vezetékes telefonszolgáltatásokat, széles sávú és televíziós szolgáltatásokat nyújt kábelhálózatán keresztül. Németországban a célvállalkozás üzemelteti a Unitymedia kábelhálózatot, amely lefedi azt a három szövetségi államot, ahol a Vodafone kábelhálózata nincs jelen, azaz Észak-Rajna-Vesztfáliát, Hessent és Baden-Württenberget. Ezenfelül a célvállalkozás virtuális mobilszolgáltatóként is aktív Németországban és Magyarországon.

III.   Az ügylet

(6)

Egy 2018. május 9-i adásvételi szerződés eredményeként a Vodafone megszerzi a célvállalkozást alkotó jogi személyek részvényeinek 100 %-át, amely jogi személyek tehát a Vodafone 100 %-ban tulajdonolt leányvállalataivá válnak.

(7)

A Bizottság ezért a határozatban megállapította, hogy az ügylet abból áll, hogy a Vodafone kizárólagos irányítást szerez a célvállalkozás felett, ezért az ügylet összefonódásnak minősül az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

IV.   Uniós lépték

(8)

A határozatban a Bizottság megállapította, hogy a bejelentett ügylet az összefonódás-ellenőrzési rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében uniós léptékű.

V.   Az eljárás

(9)

Az ügyletről 2018. október 19-én érkezett bejelentés a Bizottsághoz.

(10)

A bejelentés előzetes vizsgálatát követően, valamint az első szakaszban lezajlott piaci vizsgálat alapján a Bizottságnak komoly kétségei vetődtek fel az ügylet belső piaccal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban, és 2018. december 11-én határozatot fogadott el az összefonódás-ellenőrzési rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint az eljárás megindításáról (a továbbiakban: a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti határozat).

(11)

A felek 2019. január 7-én írásbeli észrevételeket nyújtottak be a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti határozattal kapcsolatban.

(12)

2019. január 18-án a Bizottság a Vodafone-nak és a Liberty Globalnak címzett, az összefonódás-ellenőrzési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésén alapuló határozatokat fogadott el, miután e felek egyike sem adott teljeskörű tájékoztatást a Bizottság tájékoztatási kérelmeire válaszul. Mindkét határozat felfüggesztette az összefonódás-ellenőrzési rendelet 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett határidőt. A Liberty Global és a Vodafone 2019. február 6-án, illetve 8-án teljesítette a 11. cikk (3) bekezdése szerinti határozatot. A határidők felfüggesztése tehát 2019. február 8. végén járt le.

(13)

2019. március 25-én a Bizottság kifogásközlést adott ki a bejelentő félnek címezve (a továbbiakban: kifogásközlés). A kifogásközléseben a Bizottság arra az előzetes álláspontra jutott, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. cikkének (3) bekezdése értelmében jelentősen akadályozná a hatékony versenyt a belső piac egy jelentős részén, (1) horizontális, nem koordinatív hatások eredményeként i. a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások németországi kiskereskedelmi piacán; ii. a vezetékes telefonszolgáltatásokat és vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat tartalmazó 2P csomagok szolgáltatásának németországi kiskereskedelmi piacán; és iii. a televíziós jelátvitel németországi nagykereskedelmi piacán; valamint (2) vertikális, nem koordinatív hatások eredményeként a többlakásos lakóházak (MDU) mint vevők számára nyújtott televíziós jelátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi piacán Németországban vagy a célvállalkozás lábnyomának (3) megfelelő potenciális regionális piacon.

(14)

A felek először a kifogásközlést követő napon, 2019. március 25-én kaptak lehetőséget iratbetekintésre, és e lehetőséget a Bizottság később rendszeresen biztosította számukra. A Bizottság hozzáférést biztosított a felek gazdasági tanácsadói számára a kifogásközlésben alapul vett bizalmas adatokhoz és információhoz, a titokszobára vonatkozó eljárás szerint.

(15)

2019. április 8-án a felek írásbeli választ nyújtottak be a kifogásközlésre.

(16)

2019. április 15-én az összefonódás-ellenőrzési rendelet 10. cikke (3) bekezdése második albekezdésének harmadik mondata értelmében a Bizottság olyan határozatot fogadott el, amely összesen 10 munkanappal meghosszabbította az összefonódás-ellenőrzési rendelet 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében megadott időtartamokat.

(17)

2019. május 6-án a bejelentő fél kötelezettségvállalásokat tett az összefonódás-ellenőrzési rendelet 8. cikkének (2) bekezdése értelmében, hogy eloszlassa a Bizottság által megfogalmazott versenyjogi aggályokat. A következő napon, 2019. május 7-én a Bizottság piaci vizsgálatot végzett a bejelentő fél által 2019. május 6-án benyújtott kötelezettségvállalások vonatkozásában.

(18)

2019. május 23-án az összefonódás-ellenőrzési rendelet 10. cikke (3) bekezdése második albekezdésének harmadik mondata értelmében a Bizottság egy második olyan határozatot fogadott el, amely összesen 10 munkanappal meghosszabbította az összefonódás-ellenőrzési rendelet 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében megadott időtartamokat.

(19)

A bejelentő fél bizonyos módosításokat követően 2019. június 11-én nyújtotta be végleges kötelezettségvállalásait (a továbbiakban: a végleges kötelezettségvállalások).

VI.   Az érintett piacok

(20)

A határozatban a Bizottság úgy vélte, hogy az ügylet értékelése szempontjából a következő érintett piacok határozhatók meg:

a)

vezetékes telefonszolgáltatások kiskereskedelmi piaca Németországban, Csehországban, Romániában és Magyarországon, ahol a lakossági és nem lakossági előfizetők közötti potenciális különbségtétel nyitva hagyható;

b)

vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások lakossági vagy kisvállalkozás előfizetők részére történő nyújtásának kiskereskedelmi piaca Németországban, Csehországban, Romániában és Magyarországon, ideértve valamennyi terméktípust, elosztási módot, sebességet és sávszélességet;

c)

mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Magyarországon és Romániában;

d)

televíziós szolgáltatások kiskereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Magyarországon és Romániában, ahol nyitva hagyható az a kérdés, hogy további szegmenseket (i. alkalmazott technológia típusa, ii. fizetős vagy ingyenesen fogható (FTA) televízió-csatornák, iii. lineáris vagy nem lineáris) kell-e kialakítani;

e)

többlakásos lakóházak háztartásainak (MDU előfizetők) nyújtott kábeltelevíziós jelátvitel kiskereskedelmi piaca Németországban, ahol nyitva hagyható az a kérdés, hogy a területi hatály nemzeti vagy regionális-e;

f)

egylakásos lakóházak háztartásainak (SDU előfizetők) nyújtott televíziós jelátvitel kiskereskedelmi piaca Németországban, ahol nyitva hagyható az a kérdés, hogy a piac kiterjed-e más átviteli technológiákra, mint például a műholdas, az IPTV vagy a földi szolgáltatásra, és hogy a területi hatály nemzeti vagy regionális-e;

g)

multiple play termékek szolgáltatásának potenciális kiskereskedelmi piacai (amelyek elkülönülnek az alapul szolgáló egyedi távközlési termékekétől) Csehországban, Németországban, Magyarországon és Romániában;

h)

üzleti összekapcsolási szolgáltatások kiskereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Romániában és Magyarországon, ahol nyitva hagyható az a kérdés, hogy további szegmenseket (i. széles sávú hozzáférés a nagy üzleti előfizetőknek, ii. bérelt vonalak és iii. VPN-szolgáltatások) kell- e kialakítani;

i)

az internetes tárhelyszolgáltatások kiskereskedelmi piaca világszerte, az EGT-ben, Csehországban, Németországban, Romániában és Magyarországon, ahol nyitva hagyható az a kérdés, hogy további szegmenseket (4) kell-e kialakítani;

j)

vezetékes hálózatokon biztosított hívásvégződtetési szolgáltatások nagykereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Romániában és Magyarországon;

k)

bérelt vonalak szolgáltatásának nagykereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Romániában és Magyarországon, ahol nyitva hagyható az a kérdés, hogy további szegmenseket (i. trönkszegmensek vagy végződtetési szegmensek, ii. bérelt vonalak végződtetése 2 Mbit/s feletti vagy alatti sávszélesség mellett, iii. aktív vagy passzív infrastruktúra) kell-e kialakítani;

l)

a nem földrajzi számok esetében hívásvégződtetési és hosting szolgáltatások nagykereskedelmi piaca Csehországban és Németországban;

m)

vezetékes hálózatokon biztosított, belföldi hívásokhoz kapcsolódó tranzitszolgáltatások nagykereskedelmi piaca Csehországban, Németországban és Magyarországon;

n)

nemzetközi összekapcsolási és hozzáférési szolgáltatások nagykereskedelmi piaca világszinten;

o)

internetes összekapcsolási szolgáltatások nagykereskedelmi piaca világszinten vagy regionálisan, ahol nyitva hagyható az a kérdés, hogy további szegmenseket (i. tranzit vagy peering szolgáltatás; ii. 1. szintű (Tier 1) tranzitszolgáltató vagy másik tranzitszolgáltatók) kell-e kialakítani;

p)

mobil hálózatokon biztosított hozzáférési és híváskezdeményezési szolgáltatások nagykereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Magyarországon és Romániában;

q)

az egyes mobil hálózatokon biztosított hívásvégződtetési szolgáltatások nagykereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Magyarországon és Romániában;

r)

nemzetközi barangolási szolgáltatások (amelyek magukban foglalják mind a hívásvégződtetést, mind a híváskezdeményezést) nagykereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Magyarországon és Romániában;

s)

ingyenesen fogható televízió-csatornák kínálatának és megvásárlásának nagykereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Magyarországon és Romániában;

t)

fizetős televízió-csatornák kínálatának és megvásárlásának nagykereskedelmi piaca Csehországban, Németországban, Magyarországon és Romániában;

u)

kábelen biztosított televíziós jelátvitel nagykereskedelmi piaca Németországban;

v)

közvetített televíziós jelátvitel piaca, ideértve mind az optikai szálas, mind a kábelszolgáltatást, Németországban;

w)

televíziós tartalom műsorszolgáltatási jogai licenciába adásának és megvásárlásának piaca Németországban, Romániában, Magyarországon és Csehországban (vagy a megfelelő nyelvi területeken), ahol nyitva hagyható az a kérdés, hogy további szegmenseket (i. fizetős vagy ingyenesen fogható televízió-csatornák, ii. lineáris vagy nem lineáris műsorszolgáltatás és iii. nézettség szerint) kell-e kialakítani.

VII.   A verseny értékelése

VII.1.   Németország

VII.1.1.   Bevezetés

(21)

A határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy az ügylet horizontálisan a következő piacokat érinti Németországban:

a)

vezetékes telefonszolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

b)

vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

c)

mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

d)

MDU előfizetőknek biztosított televíziós jelátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

e)

SDU előfizetőknek biztosított televíziós jelátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

f)

televíziós szolgáltatások kiskereskedelmi piaca;

g)

vezetékes telefonszolgáltatásokat és vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat tartalmazó multiple play 2P csomagok szolgáltatásának kiskereskedelmi piaca;

h)

vezetékes telefonszolgáltatásokat, vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat és mobiltávközlési szolgáltatásokat tartalmazó multiple play 3P csomagok szolgáltatásának kiskereskedelmi piaca;

i)

vezetékes telefonszolgáltatásokat, vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat és televíziós szolgáltatásokat tartalmazó multiple play 3P csomagok szolgáltatásának kiskereskedelmi piaca;

j)

vezetékes telefonszolgáltatásokat, vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat, mobiltávközlési szolgáltatásokat és televíziós szolgáltatásokat tartalmazó multiple play 4P csomagok szolgáltatásának kiskereskedelmi piaca;

k)

televízió-csatornák kínálatának és megvásárlásának nagykereskedelmi piaca;

l)

televíziós jelátvitel nagykereskedelmi piaca.

(22)

Ezenfelül az ügylet az alábbi piacokon gyakorol vertikális hatásokat Németországban, az e piacok közötti kapcsolatokkal összefüggésben:

a)

a vezetékes hálózatokon biztosított hívásvégződtetési szolgáltatások nagykereskedelmi upstream piaca és a vezetékes telefonszolgáltatások kiskereskedelmi downstream piaca;

b)

a vezetékes hálózatokon biztosított hívásvégződtetési szolgáltatások nagykereskedelmi upstream piaca és a mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi downstream piaca;

c)

a mobil hálózatokon biztosított hozzáférési és híváskezdeményezési szolgáltatások nagykereskedelmi upstream piaca és a mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi downstream piaca;

d)

a mobil hálózatokon biztosított hozzáférési és híváskezdeményezési szolgáltatások nagykereskedelmi upstream piaca és a vezetékes telefonszolgáltatásokat, vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat és mobiltávközlési szolgáltatásokat tartalmazó multiple play 3P csomagok szolgáltatásának kiskereskedelmi downstream piaca;

e)

a mobil hálózatokon biztosított hozzáférési és híváskezdeményezési szolgáltatások nagykereskedelmi upstream piaca és a vezetékes telefonszolgáltatásokat, vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat, mobiltávközlési szolgáltatásokat és televíziós szolgáltatásokat tartalmazó multiple play 4P csomagok kiskereskedelmi downstream piaca;

f)

a mobil hálózatokon biztosított hívásvégződtetési szolgáltatások nagykereskedelmi upstream piaca és a vezetékes telefonszolgáltatások kiskereskedelmi downstream piaca;

g)

a mobil hálózatokon biztosított hívásvégződtetési szolgáltatások nagykereskedelmi upstream piaca és a mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi downstream piaca;

h)

bérelt vonalak szolgáltatásának nagykereskedelmi upstream piaca és a mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi downstream piaca;

i)

a közvetített televíziós jelátviteli szolgáltatások nagykereskedelmi upstream piaca és az MDU előfizetőknek biztosított televíziós jelátviteli szolgáltatások kiskereskedelmi downstream piaca.

(23)

A Bizottság emellett több olyan piacot is azonosított, amelyekre az ügylet jelentős hatással lehet a végrehajtási rendelet (5) I. mellékletének 6.4. pontja értelmében:

a)

a vezetékes telefonszolgáltatások kiskereskedelmi piaca, amely a kiskereskedelmi televíziós szolgáltatásokkal szoros kapcsolatban álló szomszédos piac;

b)

a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások kiskereskedelmi piaca, amely a kiskereskedelmi televíziós szolgáltatásokkal szoros kapcsolatban álló szomszédos piac; valamint

c)

a mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piaca, amely a kiskereskedelmi televíziós szolgáltatásokkal szoros kapcsolatban álló szomszédos piac.

(24)

A fent említett piacok többségén a Bizottság nem azonosított versenyjogi aggályokat, és panaszok sem érkeztek be hozzá ezeket illetően. Amennyiben a Bizottság aggályokat fogalmazott meg vagy a piaci szereplők panaszt nyújtottak be, a Bizottság megállapításainak összefoglalását a következő szakaszok ismertetik.

VII.1.2.   Horizontális, nem koordinatív hatások a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások kiskereskedelmi piacán Németországban

(25)

A határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy az ügylet jelentősen akadályozná a hatékony versenyt, mivel felszámolná a felek által az ügylet előtt gyakorolt nagymértékű versenynyomást, különösen a Unitymedia által lefedett területen, és azáltal, hogy az ügylet eredményeként olyan szereplő jön létre, amely az előfizetők több mint 30 %-át magáénak mondhatja (amely arány meghaladja a 40 %-ot a Unitymedia lefedettségi területén, és bizonyos szövetségi államokban és kerületekben még ennél is magasabb).

(26)

Közelebbről, a Bizottság határozata azt állapította meg, hogy a Vodafone DSL-üzletága, amely a Deutsche Telekom hálózatához való nagykereskedelmi hozzáférésre támaszkodik, jelentős versenynyomást gyakorolt a Unitymedia által lefedett területen. Ez azon a megfigyelésen alapul, hogy a Vodafone egyenrangú félként tudott versenyezni a Unitymediával és – egyedi jellemzőinek köszönhetően (különösen, mivel olyan hálózati infrastruktúrához fér hozzá, amely a Deutsche Telekommal szemben nagyobb rugalmasságot, így alacsonyabb költségeket biztosított számára) – versenyképesebben működött, mint más, a nagykereskedelmi hozzáférés alapján üzemelő szolgáltatók.

(27)

A határozatban a Bizottság megállapította, hogy az ügylet eredményeként csökkenő versenynyomást várhatóan nem ellensúlyozza olyan más versenynyomás, amely továbbra is jelen lesz a piacon. A piacon fennmaradó szereplők ugyanis valószínűleg nem lesznek képesek (Telefónica és más, a Deutsche Telekom hálózatához hozzáférni kívánó szereplők, a United Internet kivételével) vagy motiváltak (Deutsche Telekom és United Internet) arra, hogy agresszív versenybe kezdjenek az összefonódással létrejött jogalannyal szemben (6).

(28)

Ezen az alapon a Bizottság úgy vélte, hogy az ügylet előtt a felek által mind egymásra, mind más versenytársakra gyakorolt versenynyomás megszűnése valószínűleg jelentősen gyengíti a versenyt és áremelkedéseket indukál, különösen a Unitymedia lefedettségi területén, ahol a felek közeli versenytársak.

(29)

Ami a felek által előterjesztett hatékonyságjavulási állításokat illeti (ideértve a változó költségek megtakarítását, amely abból ered, hogy a Vodafone DSL ügyfelei áttérnek a Deutsche Telekom hálózatáról a Unitymedia hálózatára), a határozat azt állapította meg, hogy azok nem felelnek meg a horizontális összefonódásokról szóló iránymutatásban megállapított három kumulatív feltételnek, azaz az igazolhatóságnak, az összefonódás-specifikusságnak és annak, hogy a fogyasztók javát kell, hogy szolgálják.

VII.1.3.   Horizontális, nem koordinatív hatások a televíziós jelátvitel és a televíziós szolgáltatások kiskereskedelmi piacán Németországban

(30)

A határozatban a Bizottság megvizsgálta a versenyellenes horizontális, nem koordinatív hatások valószínűségét i. az MDU és SDU előfizetőknek biztosított televíziós jelátvitel németországi kiskereskedelmi piacát, illetve a felek területi lefedettségének megfelelő potenciális regionális piacokat, valamint ii. a televíziós szolgáltatások kiskereskedelmi nemzeti piacát (a továbbiakban együtt: televíziózással összefüggő szolgáltatások piacai) érintően.

(31)

A Bizottság azt állapította meg, hogy az ügylet horizontális, nem koordinatív hatások miatt valószínűleg nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt a televíziózással összefüggő szolgáltatások németországi piacain. Ez különösen azért van így, mivel nem kerül sor összefonódás-specifikus változásra, minthogy a felek főként a saját lefedettségi területükön működnek tovább. A Bizottság előtti ügyiratokban nem utalt arra bizonyíték, hogy az ügylet eredményeként közvetlen, közvetett vagy potenciális verseny szűnne meg. A Bizottság ezenfelül úgy vélte, hogy az ügylet nem gyengíti a felek versenytársait sem.

(32)

Közelebbről, a felek közötti potenciális verseny tekintetében a Bizottság azt állapította meg, hogy sem a Vodafone, sem a Unitymedia nem nőtt túl a másik fél kábelhálózatán a múltban. Ezért a potenciális versennyel kapcsolatos bármely megállapításban egyértelműen meg kellene határozni, hogy a Bizottság miért véli úgy, hogy a felek valószínűleg szakítanak korábbi magatartásukkal. A Bizottság ugyanakkor nem talált következetes bizonyítékokat, amelyek arra mutatnának, hogy bármelyik félnek a másik fél lefedettségi területén történő terjeszkedése valószínű vagy észszerűen megjósolható lenne az ügylet hiányában.

(33)

A Unitymedia lefedettségi területén megfigyelhető egy kisebb átfedés a Vodafone IPTV és OTT TV termékei miatt. Ugyanakkor, tekintettel e termékek korlátozott piaci pozíciójára, a felek közötti jelenlegi tényleges verseny jelentős csökkenésére nem kell számítani.

VII.1.4.   Horizontális, nem koordinatív hatások a televíziós jelátvitel németországi nagykereskedelmi piacán

(34)

A határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy az ügyletet követően a felek piaci ereje növekedne a televíziós jelátvitel németországi nagykereskedelmi piacán. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy i. a kábelen biztosított nagykereskedelmi televíziós jelátviteli szolgáltatásra korlátozódó esetleges piacon a felek együttes piaci részesedése meghaladja a 70 %-ot mind nemzeti szinten, mind az összefonódással létrejött vállalkozás lefedettségi területén (az összekapcsolt háztartásokban kifejezve), ii. egyes elemek azt sugallják, hogy a televíziós jelátvitelt biztosító nagyobb szolgáltatók képesek és motiváltak jobb feltételeket kialkudni kisebb versenytársaiknál.

(35)

A határozatban a Bizottság a következő lehetséges ártalmas hatásokat azonosította, amelyek e megnövekedett piaci erő eredményeként következnének be: először is, annak lehetősége, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás észszerűtlen feltételeket szabna a televíziós műsorszolgáltatókra; másodszor, annak lehetősége, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás akadályozná a műsorszolgáltatók azon képességét, hogy további innovatív (hálózatsemleges online, vagyis OTT, HbbTV) szolgáltatásokat nyújtsanak.

VII.1.5.   Horizontális, nem koordinatív hatások a multiple play csomagok németországi kiskereskedelmi piacán

(36)

A határozatban a Bizottság megvizsgálta az ügyletnek a Németországban legelterjedtebb csomagok feltételezett piacaira gyakorolt hatásait. A vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások és vezetékes telefonszolgáltatások dual-play csomagjain kívül e piacokon jelen vannak a vezetékestelefon-, internet- és televíziós szolgáltatások hármas csomagjai; a vezetékestelefon-, internet- és mobilszolgáltatások hármas csomagjai; valamint a vezetékestelefon-, internet-, televíziós és mobilszolgáltatások négyes csomagjai.

(37)

A határozat arra a következtetésre jutott, hogy az ügylet által a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások németországi kiskereskedelmi piacára gyakorolt horizontális, nem koordinatív hatásokkal kapcsolatos megállapítások érvényesek a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások és vezetékes telefonszolgáltatások dual-play csomagjaira is, mivel a két piacot erőteljes átfedés jellemzi.

(38)

A többi típusú csomag tekintetében a Bizottság azt állapította meg, hogy az ügylet valószínűleg nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt, különösen azért, mert a felek együttes piaci részesedése és növekedése korlátozott (a vezetékestelefon-, internet- és mobilszolgáltatások hármas csomagjai, valamint a négyes csomagok), és/vagy azért, mivel a felek tevékenységének átfedése elhanyagolható a televíziós szolgáltatások terén.

VII.1.6.   A Németországban az MDU előfizetőknek szóló televíziós jelátvitelt biztosító kiskereskedelmi szolgáltatók kizárása

(39)

A határozatban a Bizottság megvizsgálta a versenyellenes vertikális, nem koordinatív hatások valószínűségét az MDU előfizetőknek szóló televíziós jelátvitel németországi kiskereskedelmi piacát, illetve a felek területi lefedettségének megfelelő potenciális regionális piacokat érintően. A Bizottság azt állapította meg, hogy nem alakul ki összefonódás-specifikus hatás a felek azon képességét vagy motivációját illetően, hogy kizárják a downstream kiskereskedelmi versenytársakat a közvetített televíziós jelátvitel piacán keresztül. Az ügylet nem hoz létre olyan új kapcsolatokat az ellátási lánc különböző szintjei között, amelyek nem léteznének az ügylet hiányában. Ez azért van így, mert mind a Vodafone, mind a Unitymedia már aktívak mind upstream (különböző földrajzi piacokon) a 3. szinten található jelek 4. szinten működő szolgáltatóknak történő biztosításában, mind downstream, a kiskereskedelmi televíziós jelátvitel MDU előfizetőknek történő biztosításában. Ahol ezek a vertikális kapcsolatok léteznek, az ügylet nem változtatja meg a piaci struktúrát az upstream vagy a downstream szinteken, ezért nem jár a piaci erő növekedésével.

(40)

Ezzel összefüggésben a Bizottság konkrétabban úgy ítélte meg, hogy az ügylet nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt vertikális, nem koordinatív hatások eredményeként a Tele Columbus kárára, amely hatások abból adódhatnak, hogy a Vodafone kereskedelempolitikáját esetleg átültetik a Unitymedia által lefedett területre. Még ha az összefonódással létrejött vállalkozásnak lenne is összefonódás-specifikus képessége és motivációja arra, hogy kizárja a Tele Columbust a Unitymedia által lefedett területen, a hatékony versenyt ezzel sem akadályozná jelentősen, tekintve, hogy a Tele Columbus korlátozott tevékenységet folytat a Unitymedia által lefedett területen és nem bővíti infrastruktúráját.

VII.1.7.   Kiskereskedelmi mobiltávközlési szolgáltatók kizárása Németországban

(41)

A határozatban a Bizottság megvizsgálta a versenyellenes vertikális, nem koordinatív hatások valószínűségét a kiskereskedelmi mobiltávközlési szolgáltatások és FMC csomagok biztosításának piacát érintően. A Bizottság azt állapította meg, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás nem rendelkezik összefonódás-specifikus képességgel, sem motivációval arra, hogy kizárja a versenytárs mobiltávközlési szolgáltatókat, tekintettel arra, hogy a Unitymedia nincs jelen az upstream piacon és csak elhanyagolható a pozíciója a downstream piacon.

(42)

Még ha az összefonódással létrejött vállalkozásnak lenne is összefonódás-specifikus képessége vagy motivációja, a Bizottság úgy vélte, hogy a hatékony versenyt nem érné jelentős hatás. A Németországban működő, mobilhálózatot nem üzemeltető legnagyobb vállalatok védettek, mivel őket több mobilhálózat-üzemeltető szolgálja ki. Ráadásul a mobilhálózatot nem üzemeltető vállalatok továbbra is élvezik a BNetzA által megállapított kötelezettségek, valamint a Bizottság által az M.7018. számú – Telefónica Deutschland/E-Plus ügyben elfogadott kötelezettségvállalások előnyeit. Végül, akárhogy is, a mobilhálózatot nem üzemeltető vállalatok általában nem jelentenek olyan versenykényszert, mint a mobilhálózat-üzemeltetők, mivel a nagykereskedelmi feltételektől függnek. Ezért aztán nem tudnak tényleges kényszert kifejteni a mobilhálózat-üzemeltetők kiskereskedelmi piacokon tanúsított versenymagatartására.

(43)

Ezzel összefüggésben a Bizottság konkrétabban úgy ítélte meg, hogy az ügylet nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt vertikális, nem koordinatív hatások eredményeként az FMC szereplők kárára, amely hatások abból adódhatnak, hogy nagyobb mértékű a motiváció a vezetékes hálózati infrastruktúrával rendelkező versenytársak (pl. városi szolgáltatók) kizárására. A Bizottság úgy vélte, hogy e szereplők pozíciója elhanyagolható a mobiltávközlési szolgáltatások vonatkozásában, és akkor is hatékonyan versenyezhetnének a vezetékes távközlési szolgáltatások tekintetében, ha az összefonódással létrejött vállalkozás megtagadná a nagykereskedelmi hozzáférési és a kezdeményezési szolgáltatásokat a mobilhálózatokon e szereplőkkel szemben.

VII.1.8.   Konglomerátumhatások Németországban

(44)

Az összefonódás-ellenőrzési eljárás során a Bizottsághoz több panasz érkezett be, amelyek szerint az ügyletet követő időszakban az összefonódással létrejött vállalkozás képes és motivált lesz arra, hogy televíziós szolgáltatásokat is magukban foglaló multiple play csomagok kínálata révén kizárja a versenytársakat más távközlési szolgáltatások terén.

(45)

A határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy az ügyletből eredő bármely konglomerátumhatás valószínűleg nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt. Ez különösen azért van így, mivel a multiple play ajánlatok még nagyon korai szakaszban vannak Németországban, és e kínálatok kihasználtsága az elkövetkezendő néhány évben sem fog jelentősen megemelkedni. Ezenfelül az ügylet ezt a folyamatot valószínűleg csak nagyon csekély mértékben gyorsítaná fel. Mindkét fél értékesít ugyanis már csomagokat, és az ügylet lényegesen nem változtat azon képességükön, hogy csomagokat értékesítsenek, sem azon képességükön és motivációjukon, hogy kizárják a versenytársakat.

VII.2.   Csehország

VII.2.1.   Bevezetés

(46)

A határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy a felek csehországi tevékenységei nagymértékben kiegészítik egymást. A Bizottság úgy találta, hogy az ügylet nem érint horizontálisan egyetlen piacot sem, vagy azért, mert a felek együttes piaci részesedése nem éri el a 20 %-ot, vagy azért, mivel a felek hálózatai műszakilag nem fedik egymást. A Bizottság ezenfelül megvizsgálta, de végül elvetette azt a lehetőséget, hogy a Vodafone-t a televíziós szolgáltatások kiskereskedelmi piacára vagy a vezetékes távközlési szolgáltatásokat és televíziós szolgáltatásokat magukban foglaló multiple play csomagok kiskereskedelmi piacára belépő szereplőnek lehetne tekinteni.

(47)

Ami a vertikális kapcsolatokat illeti, az ügylet eredményeként három vertikális kapcsolat műszaki érintettsége jöhet szóba (amely upstream a mobil- és vezetékes hálózatokon biztosított hívásvégződtetési szolgáltatások nagykereskedelmi piacára, downstream pedig a vezetékes telefonszolgáltatások és a mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piacára terjed ki). A Bizottság azt állapította meg, hogy e vertikális kapcsolatok nem vezetnek a hatékony verseny jelentős akadályozásához, mivel hiányzik a piaci erő vagy upstream, vagy downstream.

(48)

A Bizottsághoz végezetül több panasz is érkezett az ügylet esetleges konglomerátumhatásait érintően. A Bizottság e kérdésre vonatkozó megállapításait a következő szakasz foglalja össze.

VII.2.2.   Konglomerátumhatások

(49)

A piaci vizsgálatban több válaszadó felvetette annak lehetőségét, hogy az ügylet utáni időszakban az összefonódással létrejött vállalkozás képes lesz összekapcsolni a UPC nagy sebességű vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatását (a UPC fizetős televíziós szolgáltatásaival együtt vagy nélkülük) a Vodafone mobiltávközlési szolgáltatásaival, amelynek eredményeként kizárná a vezetékes vagy mobiltávközlési szolgáltatásokat nyújtó egyedi szolgáltatókat. Ez azért valósulhatna meg, mert a UPC kábelhálózata olyan sebességet tud biztosítani, amely állítólag magasabb, mint a versenytársaié, ezáltal a UPC erőfölényes helyzetben van a piacon.

(50)

A határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás sem nem lenne képes, sem nem lenne motivált arra, hogy ilyen piaclezárási stratégiában részt vegyen. Ami a képességet illeti, a Bizottság azt állapította meg, hogy a UPC nem rendelkezik piaci erővel a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások terén Csehországban. Ami a motivációt illeti, a Bizottság úgy találta, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás rövid távú veszteségeit valószínűleg nem kompenzálnák a hosszú távú nyereségek, így a kiszorítás nem lenne jövedelmező. A Bizottság végezetül azt állapította meg, hogy semmilyen feltételezett kizáró stratégia nem járna jelentős hatással a piacon, mivel a UPC hálózata a cseh háztartások csak viszonylag kis hányadát fedi le.

(51)

A Bizottság emellett elvetette azokat a lehetséges aggályokat is, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás a televíziós szolgáltatások (vagy a televíziós szolgáltatásokból és vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokból álló multiple play csomagok) kiskereskedelmi piacán megszerzett pozícióját áttehetné a mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piacára. Ez azért van így, mert az összefonódással létrejött vállalkozás nem rendelkezik piaci erővel a televíziós szolgáltatások kiskereskedelmi piacán, és mivel a televíziós és mobiltávközlési szolgáltatásokat magukban foglaló multiple play csomagok nem népszerűek Csehországban.

VII.3.   Magyarország

(52)

Az ügylet Magyarországon horizontálisan csak a távközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piacát érinti. A piaci vizsgálat keretében az egyik válaszadó azt állította, hogy az ügylet versenyellenes hatásokat eredményezhet a mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piacán Magyarországon, mivel kikerülne onnan a UPC, mint egyedi virtuális mobilszolgáltató. A határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy az ügylet eredményeként csak elhanyagolható mértékben növekedne a Vodafone piaci részesedése. A piaci vizsgálatban több válaszadó is úgy vélte, hogy a UPC nem gyakorol jelentős versenykényszert a Vodafone-ra. Végezetül a Bizottság megjegyezte, hogy az ügylet vizsgálata folyamán a Digi/Invitel belépett a mobiltávközlési szolgáltatások magyarországi kiskereskedelmi piacára mint mobilhálózat-üzemeltető. A Bizottság ezért azt állapította meg, hogy az ügylet nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt a mobiltávközlési szolgáltatások magyarországi kiskereskedelmi piacán jelentkező horizontális, nem koordinatív hatások okán.

(53)

Az ügylet emellett több piacot is érint vertikálisan; ezek tekintetében a Bizottság úgy vélte, hogy az ügylet nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt. Konkrétabban, a piaci vizsgálatban az egyik válaszadó azzal a panasszal élt, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás ki tudná őt zárni a mobiltávközlési szolgáltatások kiskereskedelmi piacáról azzal, hogy visszafogja a béreltvonal-kínálatát. A Bizottság ugyanakkor úgy vélte, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás nem lenne sem képes, sem motivált arra, hogy akár a panaszost, akár más mobiltávközlési szolgáltatót kizárjon. Ennek oka, hogy más olyan szereplők is aktívak e piacon, amelyek bérelt vonalakat (vagy mobil felhordó hálózatot) kínálnak, így a UPC-nek nincs piaci ereje.

(54)

A Bizottság ezenfelül megvizsgálta az ügyletnek az összefonódással létrejött vállalkozás azon képességére és motivációjára gyakorolt valószínűsíthető hatását, hogy kizárja a mobiltávközlési, a vezetékes telefonszolgáltatások, az internet-hozzáférési vagy televíziós szolgáltatások egyedi szolgáltatóit azzal, hogy egy csomagban értékesíti vezetékes és mobiltávközlési ajánlatait a konglomerátumhatások eredményeként. A Bizottság ugyanakkor azt állapította meg, hogy az ügylet konglomerátumhatások miatt nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt Magyarországon, főként mivel a felek egyike sem rendelkezik piaci erővel azokon a piacokon, ahol jelen van.

VII.4.   Románia

(55)

Romániában nincsenek horizontálisan érintett piacok. Az ügylet több piacot is érint vertikálisan; ezek tekintetében a Bizottság úgy vélte, hogy az ügylet nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt nem koordinatív hatások következtében.

(56)

A Bizottság ezenfelül megvizsgálta az ügyletnek az összefonódással létrejött vállalkozás azon képességére és motivációjára gyakorolt valószínűsíthető hatását, hogy kizárja a mobiltávközlési, a vezetékes telefonszolgáltatások, az internet-hozzáférési vagy televíziós szolgáltatások egyedi szolgáltatóit azzal, hogy egy csomagban értékesíti vezetékes és mobiltávközlési ajánlatait. A Bizottság ugyanakkor azt állapította meg, hogy az ügylet konglomerátumhatások miatt nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt Romániában, főként mivel a felek egyike sem rendelkezik piaci erővel azokon a piacokon, ahol jelen van.

VII.5.   Nemzetközi piacok

(57)

A Bizottság megvizsgálta az ügyletnek azon távközlési piacokra gyakorolt potenciális hatásait, amelyek területi hatálya a nemzetinél tágabb. E tekintetben a Bizottság azt állapította meg, hogy az ügylet nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt i. a nemzetközi összekapcsolási és hozzáférési szolgáltatások nagykereskedelmi piacán, ii. az internetes összekapcsolási szolgáltatások azon nagykereskedelmi piacain, ahol csak a Vodafone van jelen. A Vodafone piaci részesedése ugyanis mindkét piacon korlátozott, és az ügyletet követő időszakban is maradnak más aktív versenytársak.

VIII.   Kötelezettségvállalások

(58)

Ahhoz, hogy a tervezett kötelezettségvállalások elfogadhatók legyenek, képesnek kell lenniük arra, hogy a közös piaccal összeegyeztethetővé tegyék az összefonódást, mivel meg kell előzzék a hatékony verseny jelentős akadályozását minden olyan érintett piacon, ahol versenyjogi aggályok merültek fel. A határozatban vizsgált ügyben a Bizottság által a következők tekintetében azonosított versenyjogi aggályokat kellett felszámolni a kötelezettségvállalásokkal: i. horizontális, nem koordinatív hatások a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások kiskereskedelmi piacán Németországban, ii. horizontális, nem koordinatív hatások a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat és vezetékes telefonszolgáltatásokat tartalmazó 2P csomagok kiskereskedelmi piacán Németországban, és iii. horizontális, nem koordinatív hatások a televíziós jelátvitel nagykereskedelmi piacán Németországban.

VIII.1.   A végleges kötelezettségvállalások ismertetése

(59)

A végleges kötelezettségvállalások négy elemből állnak:

a)

Nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáférés: olyan megelőző korrekciós kötelezettségvállalás, amelynek keretében egy új kábelszolgáltató hozzáférést kap az összefonódással létrejött vállalkozás kábelhálózatához, hogy az új kábelszolgáltató kiskereskedelmi vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat (igény szerint vezetékes hangalapú szolgáltatásokat) tudjon kínálni, illetve saját vagy harmadik személyek OTT TV szolgáltatásait nyújthassa.

b)

OTT-kötelezettségvállalás: e kötelezettségvállalás értelmében nem korlátozzák sem közvetlenül, sem közvetve az összefonódással létrejött vállalkozás televíziós platformján kiszolgált műsorszolgáltatókat abban, hogy tartalmukat OTT szolgáltatáson keresztül terjesszék; emellett elegendő közvetlen összekapcsolási kapacitást tartanak fenn a Németországot lefedő internethálózatuk és az internetes összekapcsolási (tranzit-) szolgáltatást kínáló harmadik személy szolgáltatók között.

c)

A jelátviteli díjra vonatkozó kötelezettségvállalás: a kötelezettségvállalás értelmében nem emelik az FTA műsorszolgáltatók által fizetett jelátviteli díjakat.

d)

HbbTV-kötelezettségvállalás: a kötelezettségvállalás értelmében továbbra is biztosítják az FTA műsorszolgáltatók HbbTV jelének átvitelét.

(60)

A Vodafone és a Telefónica 2019. április 17-én kötöttek végleges megállapodást a nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáférésről. A későbbiekben aláírták a megállapodás módosítotását.

VIII.1.1.   Nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáférés

(61)

A Vodafone egy új kábelszolgáltatónak (Telefónica) nagykereskedelmi hozzáférést biztosít a Vodafone és a Unitymedia együttes kábelhálózatához. Az összefonódással létrejött vállalkozás hálózatához való hozzáférés a számátadási (vagy összekapcsolási) pontokon jön létre.

(62)

Ami az internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítását illeti, az új kábelszolgáltató három különböző sebességprofil közül választhat: 50/4 (letöltési/feltöltési sebesség Mbps-ban), 100/6 és 300/25, azon lehetőség mellett, hogy a letöltési sebességet 500 Mbps-ra növelik bizonyos idő elteltével (adott feltételek teljesülése esetén). A nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáférés keretében lehetőség van vezetékes telefon- és OTT TV szolgáltatásra. A végleges kötelezettségvállalások minimális időtartamra szólnak, a hosszabbítás lehetőségével.

(63)

A nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáférés árazása szorosan követi a Deutsche Telekom xDSL hálózatához való szabályozott nagykereskedelmi hozzáférés (az úgynevezett Kontingentmodell) pénzügyi feltételeit: e kockázatmegosztási árazás szerint az új kábelszolgáltató (vagy a hozzáférés kérelmezője a Deutsche Telekom szabályozott ajánlatával összefüggésben) előzetes kifizetést teljesít és volumennel kapcsolatos kötelezettségvállalást tesz, a folyamatos hozzáférésért cserébe pedig havidíjat fizet, amely alacsonyabb, mint a Deutsche Telekom általános díjtáblázata.

VIII.1.2.   OTT-kötelezettségvállalás

(64)

Az OTT-kötelezettségvállalás értelmében a Vodafone vállalja, hogy nem korlátozza a lineáris televízió-csatornák műsorszolgáltatói számára a tartalom OTT szolgáltatását, és hogy egy minimális szinten tartja az összekapcsolási kapacitást a Vodafone németországi IP hálózatában. Közelebbről, a Vodafone a következőket vállalja:

a)

nem köt olyan megállapodást adott műsorszolgáltatóval, amely közvetlenül vagy közvetve korlátozná a műsorszolgáltató azon képességét, hogy OTT TV szolgáltatásokat kínáljon harmadik személyeknek és/vagy végfelhasználóknak. Amennyiben ilyen korlátozások vannak a németországi műsorszolgáltatókkal kötött hatályos szerződésekben, azokat nem hajtják végre vagy nem újítják meg;

b)

elegendő összekapcsolási kapacitást biztosít, hogy lehetővé tegye a széles sávú vevők számára, hogy hozzáférjenek bármely OTT TV szolgáltatáshoz Németországban. Az összekapcsolási kapacitás és forgalom átláthatóságának garantálása érdekében a Vodafone havonta közzéteszi a releváns adatokat;

c)

ellenőrző megbízottat nevez ki, akit a Bizottságnak jóvá kell hagynia, és akinek az lesz a feladata, hogy felülvizsgálja a műsorszolgáltatókkal kötendő új, illetve meglévő megállapodásokat, valamint hogy meggyőződjön arról, hogy elegendő összekapcsolási kapacitás áll rendelkezésre.

(65)

Az OTT-kötelezettségvállalás nyolc évre szól.

(66)

A nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáférés és az OTT-kötelezettségvállalás lehetővé teszi az új kábelszolgáltató számára, hogy nagy sebességű széles sávot kínáljon, amelyen a saját vagy a harmadik személyek OTT TV szolgáltatásait terjesztheti a Unitymedia és a Vodafone együttes lefedettségi területén.

VIII.1.3.   A jelátviteli díjra vonatkozó kötelezettségvállalás

(67)

A jelátviteli díjra vonatkozó kötelezettségvállalás szerint a Vodafone annak biztosítására törekszik, hogy ne növelje a műsorszolgáltatók által fizetett jelátviteli díjakat. Ebből a célból a Vodafone a határozat elfogadásától számítva legkésőbb négy héttel visszavonhatatlan ajánlatot küld (a végleges kötelezettségvállalásokhoz mellékelve) valamennyi FTA műsorszolgáltatóknak, amely ajánlat vázolja a Vodafone következő kötelezettségeit:

a)

a Vodafone és a Unitymedia nem növeli a bekapcsolt háztartásonkénti díjat;

b)

a Vodafone és/vagy a Unitymedia a műsorszolgáltató belegyezésével módosíthatja a jelátviteli díjak struktúráját vagy más vonatkozásait, pl. hálózati integráció céljából. A jelátviteli díjak bármely módosított szerződés szerint sem haladják meg a Vodafone és a Unitymedia (kötelezettségvállaláshoz mellékelt) aktuális jelátviteli díjtáblázata szerint járó jelátviteli díjak összegét. Ez a kötelezettség akkor is fennáll, ha a jelátviteli szerződés megszűnik és a Vodafone és/vagy a Unitymedia új jelátviteli megállapodást köt, vagy beleegyezik további televíziós programok jeleinek továbbításába.

c)

Ha az összefonódással létrejött vállalkozás olyan FTA műsorszolgáltatóval köt jelátviteli megállapodást, amelynek jelenleg nincs ilyen megállapodása a felek egyikével, az e jelátviteli megállapodásban feltüntetett jelátviteli díjak nem haladhatják meg a Vodafone és a Unitymedia általános díjtáblázatában az ingyenesen fogható csatornákra meghatározott díjakat.

(68)

A jelátviteli megállapodások többi rendelkezését a jelátviteli díjra vonatkozó kötelezettségvállalás nem érinti.

VIII.1.4.   HbbTV-kötelezettségvállalás

(69)

A HbbTV-kötelezettségvállalás keretében a Vodafone annak biztosítására törekszik, hogy ne utasítsa vissza az FTA műsorszolgáltatók HbbTV-jelének további átvitelét a kábelhálózatán. Ebből a célból a Vodafone a határozat elfogadásától számítva legkésőbb négy héttel visszavonhatatlan ajánlatot küld (a végleges kötelezettségvállalásokhoz mellékelve) valamennyi FTA műsorszolgáltatóknak, amely vázolja a Vodafone következő kötelezettségeit:

(70)

A Vodafone és a Unitymedia folytatja a hibrid sugárzású széles sávú televíziós (HbbTV) jelek átvitelét, minden olyan televíziós programmal együtt, amelyet a Vodafone DVB-C formátumban továbbít.

(71)

A Vodafone és/vagy a Unitymedia a műsorszolgáltató beleegyezésével módosíthatja a HbbTV jelek átvitelével kapcsolatos kötelezettséget. Bármely módosított jelátviteli szerződés szerint, amelynek értelmében a televíziós jeleket a DVB-C szabvány szerint kell továbbítani, a Vodafone és a Unitymedia a műsorszolgáltató HbbTV jeleit legalább a következő műszaki minimumfeltételekkel továbbítja a kábelhálózatán, anélkül, hogy e továbbításért díjat számítana fel: a HbbTV jel AIT-ből (application information tables) és műsorfolyam-eseményekből (a DSM-CC átviteli szabvány szerint) áll, amelyeket belefoglalnak a HbbTV jelbe. A HbbTV jel maximális adatsebessége 15 Kbit/s (SD vagy HD) televíziós programonként. Ez a kötelezettség vonatkozik minden olyan megállapodásra, amely szerint HbbTV jelet televíziós programokkal együtt, a DVB-C szabványnak megfelelően kell továbbítani, amelyre jelenleg nem vonatkozik HbbTV továbbítására vonatkozó megállapodás, vagy az ilyen megállapodás és/vagy a jelátviteli szerződés lejártakor.

(72)

A HbbTV jelek kábelhálózaton történő átvitelével kapcsolatos kötelezettség nem ró kötelezettséget a Vodafone-ra vagy a Unitymediára a saját vagy harmadik személyek előfizetői végberendezésének funkcionalitásával összefüggésben, azaz nem kötelesek úgy kialakítani vagy megváltoztatni az előfizetői végberendezéseket, hogy azok fogadni tudják a HbbTV jeleket.

(73)

Ami az időtartamot illeti, a jelátviteli díjra vonatkozó és a HbbTV-kötelezettségvállalás a határozat elfogadásától számított nyolc évig érvényes.

VIII.2.   A végleges kötelezettségvállalások értékelése

(74)

A határozatban a Bizottság megállapította, hogy a végleges kötelezettségvállalások minden felmerült versenyjogi aggályt eloszlatnak az ügylet kapcsán. A Bizottság azt is megállapította, hogy a végleges kötelezettségvállalásokat rövid időn belül eredményesen végre lehet hajtani.

(75)

A Bizottság megjegyezte, hogy a nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségvállalás nyomán jelentősen megerősödik a nemzeti kiskereskedő versenytárs a vezetékes internet-hozzáférés és a vezetékes telefonszolgáltatások terén Németországban. A nagy sebességű internetkapcsolat elterjedésének felgyorsításával e kötelezettségvállalás hasznos lehet az olyan szolgáltatók által nyújtott OTT TV szolgáltatások terjesztésében is, mint például a műsorszolgáltatók, harmadik személy OTT platformok vagy az új kábelszolgáltató saját OTT platformja. A Bizottság összességében tehát úgy vélte, hogy a nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségvállalás kellően átfogó ahhoz, hogy felszámolja a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások (és 2P csomagok) németországi kiskereskedelmi piacát érintő versenyjogi aggályokat és hozzájárul a televíziós jelátvitel németországi nagykereskedelmi piacát érintő versenyjogi aggályok feloldásához.

(76)

Az OTT-kötelezettségvállalással a Vodafone vállalja, hogy megszüntet minden olyan megállapodást a felek és a televíziós műsorszolgáltatók között, amely korlátozza a televíziós műsorszolgáltatók azon képességét, hogy csatornáikat és tartalmukat OTT szolgáltatáson keresztül kínálják Németországban. A Vodafone azt is vállalja, hogy a felek a jövőben nem kötnek ilyen megállapodásokat. A Bizottság összességében tehát úgy vélte, hogy az OTT-kötelezettségvállalás hatálya kellően átfogó ahhoz, hogy i. kezelje az azzal kapcsolatos versenyjogi aggályokat, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás képes lenne megakadályozni, hogy a televíziós műsorszolgáltatók OTT szolgáltatásokat kínáljanak, és ii. hogy mérsékelje az összefonódással létrejött vállalkozás fizetős televíziós műsorszolgáltatókkal szembeni megnövekedett piaci erejét úgy, hogy a televíziós kínálat terjedelme és minősége ne csökkenjen jelentősen a kiskereskedelmi vevők kárára.

(77)

A jelátviteli díjra vonatkozó kötelezettségvállalás értelmében a Vodafone vállalja, hogy a következő nyolc évben nem növeli az FTA műsorszolgáltatók által azért fizetett jelátviteli díjat, hogy lineáris televízió-csatornáikat a Vodafone németországi kábelhálózatán továbbítsák. A Bizottság úgy vélte, hogy a jelátviteli díjra vonatkozó kötelezettségvállalás láthatóan kezeli az azzal kapcsolatos versenyjogi aggályokat, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás képes lenne csökkenteni a kiskereskedelmi vevőknek biztosított televíziós kínálat terjedelmét és minőségét azzal, hogy észszerűtlen feltételeket támaszt az FTA televíziós műsorszolgáltatókkal szemben.

(78)

A Bizottság megjegyezte továbbá, hogy a HbbTV-kötelezettségvállalás lehetővé teszi, hogy az FTA műsorszolgáltatók folytathassák a hibrid sugárzású széles sávú televíziós jelek átvitelét az összefonódással létrejött vállalkozás németországi kábelhálózatán. A Bizottság tehát úgy vélte, hogy a HbbTV-kötelezettségvállalás alkalmas arra, hogy felszámolja azon aggályt, amely szerint az összefonódással létrejött vállalkozás megakadályozhatja, hogy a műsorszolgáltatók további és innovatív szolgáltatásokat tudjanak nyújtani HbbTV jelen keresztül.

VIII.3.   A Telefónica mint új kábelszolgáltató értékelése

(79)

A Bizottság úgy vélte, hogy a Telefónica megfelel a korrekciós intézkedésekről szóló közleményben részletezett, vevővel kapcsolatos szokásos követelményeknek, ami a függetlenséget, a pénzügyi forrásokat és a prima facie versenyjogi aggályok hiányát illeti.

(80)

A Bizottság különösen úgy vélte, hogy a nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségvállalás alapján a Telefónica képes és motivált lesz arra, hogy az összefonódással létrejött vállalkozás és más versenytársak életképes és aktív versenytársaként működjön a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatások és a vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatásokat és vezetékes telefonszolgáltatásokat tartalmazó 2P csomagok kiskereskedelmi piacán, valamint a televíziós szolgáltatások kiskereskedelmi piacán.

(81)

Ezenfelül, tekintettel a Telefónica jelenleg korlátozott piaci pozíciójára, a Bizottság úgy vélte, hogy a Telefónica nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségvállalás eredményeként történő megerősödése nem vet fel versenyjogi aggályokat. Ráadásul, noha a nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségvállalás kereskedelmi feltételei kedvezőbbek, mint a Deutsche Telekom Kontingentmodelljének a feltételei, aminek következtében javulnak a Telefónica üzleti lehetőségei, a Telefónica versenyképességének növekedése nem jelent önmagában versenyjogi problémát. A Bizottság különösen úgy vélte, hogy a nagykereskedelmi vezetékes széles sávú hozzáféréssel kapcsolatos kötelezettségvállalás nem jár negatív hatással az optikai hálózat harmadik személyek általi telepítésére, sem nem gyorsítja fel a vezetékes–mobil konvergenciát Németországban.

(82)

A Bizottság felülvizsgálta a Vodafone és a Telefónica közötti megállapodást is, és megállapította, hogy annak feltételei megfelelnek a végleges kötelezettségvállalások követelményeinek.

IX.   Következtetés és javaslat

(83)

A fent említett okoknál fogva a határozatban a Bizottság megállapította, hogy – a bejelentő fél által tett kötelezettségvállalások teljesülésének függvényében – az ügylet nem akadályozná jelentősen a hatékony versenyt a belső piacon vagy annak jelentős részén. Következésképpen a határozat az összefonódást az összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével és 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja.

(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  Az IPTV az internetprotokoll alapú televíziózás rövidítése; olyan rendszer, amelyben a televíziós szolgáltatásokat internetprotokoll felhasználásával egy csomagkapcsolt adathálózaton, például az interneten keresztül biztosítják, a hagyományos földi, műholdasjel- vagy kábeltelevíziós formátumok helyett.

(3)  A kábelhálózat lábnyoma (azaz lefedettségi területe) a kábelhálózat területi kiterjedésére utal (a műszakilag elért felhasználók értelmében véve), de nem foglal magában minden háztartást azokban a szövetségi államokban, ahol a kábelhálózatok találhatók.

(4)  Azaz: i. alapvető helymegosztási szolgáltatások, például összekapcsolás, teljesítmény és létesítmények biztosítása helyben (arra a térségre korlátozódóan, ahol a tárhelyszolgáltató központ található); ii. osztott vagy dedikált tárhely nemzeti kínálata, amely abból áll, hogy tárhelyet biztosítanak egy vevő weboldala számára a tárhelyszolgáltató szerverén és biztosítják a szükséges támogató alkalmazásokat; iii. komplex üzleti alkalmazások és támogató infrastruktúra (ideértve a felhasználói és háttértámogatási alkalmazásokat, amelyeknek a szolgáltató platformján biztosítanak tárhelyet) kiszervezésére szánt irányított szolgáltatások nemzeti, esetlegesen határokon átnyúló regionális biztosítása, és iv. tartalomszolgáltatások nemzeti biztosítása.

(5)  A Bizottság 1269/2013/EK rendelete (2013. december 5.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 802/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 336., 2013.12.14., 1. o.).

(6)  A piaci vizsgálat során harmadik személyek azt állították, hogy a jelenleg a Deutsche Telekom hálózatán meglévő Vodafone-ügyfeleknek az összefonódással létrejött vállalkozás kábelhálózatára történő átállása csökkentené e szereplők (lényegében a Deutsche Telekom és egyes városi szolgáltatók) motivációját arra, hogy beruházzanak az optikai hálózat telepítésébe. A határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy az ügyiratok nem tartalmaznak olyan bizonyítékot, amely arra utalna, hogy az ügyletet követően különösen a Deutsche Telekom és a városi szolgáltatók megváltoztatnák az optikai hálózat telepítésének ütemét amiatt, hogy az ügylet negatív hatást gyakorol a kapcsolódó beruházások vállalására való képességükre és motivációjukra.


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/23


Pályázati felhívás 2020 – EAC/A03/2019

Európai Szolidaritási Testület

(2019/C 382/08)

1.   Bevezetés és célok

E pályázati felhívás alapja az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat (1) módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1475 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az Európai Szolidaritási Testület 2020. évi éves munkaprogramja. Az Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozik. Az Európai Szolidaritási Testület általános és konkrét célkitűzéseit az említett rendelet 3. és 4. cikke tartalmazza.

2.   Fellépések

A pályázati felhívás keretében az Európai Szolidaritási Testület következő fellépéseihez nyújtható támogatás:

Önkéntességi célú projektek

Önkéntességi célú partnerségek (a 2018 és 2020 közötti időszakot lefedő partnerségi keretmegállapodásban meghatározott, 2020-ra vonatkozó konkrét megállapodások) (2)

Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken

Szakmai gyakorlatok és állások

Szolidaritási projektek

Minőségi védjegy

3.   Támogatási feltételek

Bármely köz- vagy magánszervezet pályázhat az Európai Szolidaritási Testület által nyújtott támogatásra (3). Emellett az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált, fiatalokból álló csapatok is pályázhatnak szolidaritási projektek finanszírozására.

Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységében a következő országok vehetnek részt:

Az Európai Unió 28 tagállama teljes mértékben részt vehet az Európai Szolidaritási Testület fellépéseiben.

Egyes fellépésekhez a következő országok szervezetei is csatlakozhatnak:

EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia;

EU-tagjelölt országok: Törökország, Szerbia és az Észak-macedón Köztársaság;

partnerországok.

A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Európai Szolidaritási Testület 2020. évi útmutatójában.

A brit pályázók figyelmébe: Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a támogathatóság feltételeinek a támogatás nyújtásának teljes időtartama alatt teljesülniük kell. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága, az uniós támogatás folyósítását meg kell szüntetni – amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával – vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből.

4.   Költségvetés és a projektek időtartama

E pályázati felhívás végrehajtása a 2020-as költségvetésnek a költségvetési hatóság általi elfogadását követően a költségvetésben meghatározott előirányzatok rendelkezésre állásától, vagy ha a költségvetés nem kerül elfogadásra, az ideiglenes tizenkettedek rendszerétől függ.

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés becsült összege 117 650 000 EUR, amely az Európai Szolidaritási Testület 2020. évi munkaprogramján alapul.

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Európai Szolidaritási Testület 2020. évi éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. A Bizottság javasolja a potenciális pályázóknak, hogy a pályázati felhívás tárgyát képező fellépésekre vonatkozó költségvetést illetően rendszeresen tanulmányozzák az Európai Szolidaritási Testület 2020. évi munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő weboldalon érhetők el:

 

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en].

Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

5.   A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint 12.00-kor (délben) zárulnak le.

Önkéntességi célú projektek

2020. február 5.

2020. április 30.

2020. október 1.

Önkéntességi célú partnerségek (a 2018 és 2020 közötti időszakot lefedő partnerségi keretmegállapodásban meghatározott, 2020-ra vonatkozó konkrét megállapodások)

2020. április 30.

Önkéntescsapatok tevékenysége kiemelt területeken

2020. szeptember 17.

Szakmai gyakorlatok és állások

2020. február 5.

2020. április 30.

2020. október 1.

Szolidaritási projektek

2020. február 5.

2020. április 30.

2020. október 1.

A minőségi védjeggyel kapcsolatos pályázatokat folyamatosan be lehet benyújtani.

A pályázatok beadására vonatkozó részletes utasításokat lásd az Európai Szolidaritási Testület útmutatójában.

6.   További információk

A pályázati felhívás részletesebb feltételeit, ideértve a felhívás prioritásait is, lásd az Európai Szolidaritási Testület 2020. évi útmutatójában, amely a következő weboldalon érhető el:

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Az Európai Szolidaritási Testület 2020. évi útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra.


(1)  HL L 250., 2018.10.4., 1. o.

(2)  E fellépés keretében csak a 2018 és 2020 közötti időszakot lefedő partnerségi keretmegállapodást aláíró részt vevő szervezetek pályázhatnak.

(3)  Az e felhívásban foglalt egyedi fellépésekre alkalmazandó speciális pályázati feltételek sérelme nélkül.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/25


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 382/09)

1.   

2019. november 4-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a végső soron az Alfa, S.A.B. de C.V. (a továbbiakban: Alfa csoport, Mexikó) irányítása alá tartozó DAK Americas Exterior, S.L. (a továbbiakban: DAK Americas, Spanyolország),

Lotte Chemical UK Limited (a továbbiakban: Lotte UK, Egyesült Királyság).

Az Alfa csoport, leányvállalata, a DAK Americas révén az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez a Lotte UK egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a DAK Americas esetében: az Alfa csoport, egy Mexikóban székhellyel rendelkező ipari konglomerátum része, amely számos területen – például a poliészter, műanyagok és vegyi anyagok, alumínium gépjármű-alkatrészek, hűtött élelmiszerek előállítása, valamint az információtechnológia és a távközlés területén – tevékenykedik,

a Lotte UK esetében: polietilén-tereftalát (PET) gyanta előállítása.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/27


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám M.9573 – Brookfield/Iridium/Global Borealis)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 382/10)

1.   

2019. október 31-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Brookfield Asset Management Inc (a továbbiakban: Brookfield, Kanada),

az Actividades De Construcción Y Servicios, S.A. csoporthoz (a továbbiakban: ACS csoport, Spanyolország) tartozó Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A.D (a továbbiakban: Iridium, Spanyolország),

Global Borealis S.L. (a továbbiakban: Global Borealis, Spanyolország).

A Brookfield és az Iridium az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikkének (4) bekezdése értelmében közös irányítást szereznek a Global Borealis felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Brookfield esetében: vagyonkezelési szolgáltatások nyújtása világszerte. A Brookfield tevékenysége az ingatlanok, az infrastruktúra, a megújuló energia és a magántőke területére összpontosul,

az Iridium esetében: közlekedési és építési infrastruktúrákat magukban foglaló koncessziók fejlesztése, irányítása és karbantartása világszerte; az ACS építőipari vállalatcsoport része, amellyel már közös irányítást gyakorolnak a Global Borealis felett,

a Global Borealis esetében: koncessziók tulajdonlása és irányítása a közlekedési infrastrukturális és a kórházi ágazatban Spanyolországban.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9573 – Brookfield/Iridium/Global Borealis

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/28


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 382/11)

1.   

2019. október 31-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a Siemens AG (Németország) irányítása alá tartozó Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (a továbbiakban: SGRE, Spanyolország),

a Senvion GmbH (a továbbiakban: Senvion, Németország) európai szárazföldi szélerőműparkokat kiszolgáló üzletága valamennyi kapcsolódó eszközzel együtt, valamint a Senvion szélturbinalapát-gyártó létesítményei a portugáliai Vagosban és Oliveira de Fradesben, amelyeket jelenleg a Ria Blades S.A. üzemeltet (a továbbiakban együtt: Senvion-célüzletág).

Az SGRE az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez a Senvion-célüzletág felett.

Az összefonódásra eszközvásárlás és részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az SGRE szélenergia-megoldásokat szolgáltat, és tevékenysége három üzleti szegmensre terjed ki: szárazföldi szélenergia, tengeri szélenergia és kiszolgálás. Az SGRE 2017 áprilisában jött létre a Siemens Wind Power és a Gamesa Corporación Tecnológica egyesülésével,

a Senvion-célüzletág a Senvion csoport európai szárazföldi kiszolgáló üzletágának egy jelentős részét, a Senvion csoport szellemi tulajdonnal és információtechnológiával összefüggő tevékenységének teljes egészét, valamint a Senvionnak a portugáliai Vagosban és Oliveira de Fradesben található, jelenleg a Senvion csoporthoz tartozó Ria Blades S.A. által üzemeltetett szélturbinalapát-gyártó létesítményeit foglalja magában. A szárazföldi kiszolgáló üzletág különböző szolgáltatások nyújtását tartalmazza: időszakos karbantartás, távoli monitoring, alkatrészcsere, a turbinalapátok ellenőrzése stb.; a Senvion-célüzletág nem foglalja magában a Senvion szélturbinagyártó üzletágát, sem pedig a Senvion tulajdonképpeni turbinalapát-gyártó üzletágát (csupán a két turbinalapát-gyártó létesítményt).

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


Helyesbítések

11.11.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/29


Helyesbítés a következőhöz: Pályázati felhívás 2020 – EAC/A02/2019 Erasmus + program

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 373., 2019. november 5.)

(2019/C 382/12)

A 13. oldalon, a 4. pontban (Költségvetés és a projektek időtartama):

a következő szövegrész:

„Oktatás és képzés: 943,3 millió EUR”

helyesen:

„Oktatás és képzés: 2 943,3 millió EUR”.