ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 114

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. március 26.


Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2019/C 114/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.9254 – MUTB/CFSGAM) ( 1 )

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2019/C 114/02

A Tanács következtetései az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós jegyzékéről

2

 

Európai Bizottság

2019/C 114/03

Euroátváltási árfolyamok

9

 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

2019/C 114/04

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése

10


 

V   Hirdetmények

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2019/C 114/05

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem nyomán módosított egységes dokumentum közzététele

11

2019/C 114/06

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyása nyomán módosított egységes dokumentum közzététele

15


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

26.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.9254 – MUTB/CFSGAM)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 114/01)

2019. március 20-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32019M9254 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

26.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/2


A Tanács következtetései az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós jegyzékéről

(2019/C 114/02)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA:

1.

EMLÉKEZTET az adóztatás külügyi stratégiájáról és az adóegyezményekkel való visszaélések elleni intézkedésekről szóló, 2016. május 25-i tanácsi következtetésekre, az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzéke összeállításának kritériumairól és folyamatáról szóló, 2016. november 8-i tanácsi következtetésekre és az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékéről szóló, 2017. december 5-i tanácsi következtetésekre;

2.

ÜDVÖZLI azt a munkát, amelyet a magatartási kódexszel foglalkozó csoport (társasági adózás) (a továbbiakban: a magatartási kódexszel foglalkozó csoport) a Tanács Főtitkárságának támogatásával és az Európai Bizottság szolgálatainak segítségnyújtásával végzett az országok, illetve területek által tett kötelezettségvállalások végrehajtásának figyelemmel kísérése és a releváns OECD-fórumok által végzett munka nyomon követése területén;

3.

ÜDVÖZLI, hogy az érintett országok, illetve területek többsége nyílt és konstruktív párbeszédet folytat a magatartási kódexszel foglalkozó csoporttal, és a szükséges intézkedéseknek a kölcsönösen elfogadott határidőn belüli hatálybaléptetésével orvosolta az adózás átláthatósága, a méltányos adóztatás, valamint az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni standardok végrehajtása területén azonosított hiányosságokat;

4.

ugyanakkor SAJNÁLATTAL állapítja meg, hogy néhány ország, illetve terület 2018 végéig nem léptette hatályba azokat az intézkedéseket, amelyekre kötelezettséget vállalt, más országok, illetve területek pedig nem is vállaltak kötelezettséget a jó adóügyi kormányzás minden elvének – vagy ezen elvek közül azoknak, amelyek tekintetében megállapítást nyert, hogy nem teljesítik azokat – a végrehajtására;

5.

ennek megfelelően JÓVÁHAGYJA az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós jegyzékét, amely az I. mellékletben található;

6.

ÚGY VÉLI, hogy azok az okok, amelyekre hivatkozva egyes országok, illetve területek – kézzelfogható erőfeszítéseik ellenére – nem vezették be teljeskörűen a vállalt intézkedések mindegyikét, bizonyos esetekben jogosnak tekinthetők, ezért EGYETÉRT azzal, hogy ezekben az esetekben a kötelezettségvállalások végrehajtásának határidejét meg kell hosszabbítani a II. mellékletben foglaltak szerint;

7.

ÚGY VÉLI különösen, hogy:

1.

egyes fejlődő országok számára hosszabb határidőt kell engedélyezni a gyártási tevékenységekre, illetve az azokhoz hasonlóan kevéssé mobil tevékenységekre vonatkozó, káros preferenciális adóügyi rendszereik reformjához, figyelembe véve ezeknek a reformoknak az érintett országok gazdaságára gyakorolt fokozott hatását;

2.

azon országok, illetve területek számára, amelyeknél tényleges intézményi, illetve alkotmányos akadályok léptek fel, és ezért nem tudták 2018-ban végrehajtani a vállalásaikat, szintén észszerű határidő-hosszabbítást kell engedélyezni a reformjaik végrehajtására, feltéve, hogy az adott ország, illetve terület megfelelő jogszabálytervezeteket nyújtott be;

3.

azon országok, illetve területek esetében, amelyek bizonyos káros preferenciális adóügyi rendelkezések eltörlésével összefüggésben jogviták kockázatával szembesülnek, szintén meg kell hosszabbítani a szerzett jogi rendelkezések alkalmazásának fenntartására vonatkozó határidőt;

4.

azon országok, illetve területek számára, amelyek a megkeresés alapján történő információcsere tekintetében részben megfelelő minősítést kaptak, és jelenleg a globális fórum által elvégzendő kiegészítő felülvizsgálat eredményére várnak, szintén meg kell hosszabbítani a határidőt addig, amíg meg nem kapják a felülvizsgált minősítésüket;

8.

elégedettségének AD HANGOT azzal kapcsolatban, hogy a 2.2. kritérium által érintett számos ország, illetve terület 2018 folyamán hatályba léptette a szükséges reformokat, és így törölni lehetett őket a II. mellékletből, mindazonáltal FELKÉRI a magatartási kódexszel foglalkozó csoportot, hogy évente vizsgálja meg, hogy az említett országok, illetve területek megfelelően alkalmazzák-e a szóban forgó jogszabályokat és végrehajtási rendelkezéseket;

9.

ELISMERI, hogy a 2.2. kritérium hatálya alá tartozó kollektív befektetési alapokra vonatkozó, az érdemi gazdasági tevékenységgel kapcsolatos, elfogadható követelmények kidolgozása további munkát igényel, és FELKÉRI a magatartási kódexszel foglalkozó csoportot, hogy folytassa a párbeszédet és 2019 közepéig nyújtson további technikai iránymutatást az érintett országoknak, illetve területeknek;

10.

AGGODALOMMAL FIGYELI, hogy egyes országok, illetve területek a káros preferenciális adóügyi rendelkezéseiket hasonló hatású intézkedésekkel váltották fel, SAJNÁLATÁT fejezi ki amiatt, hogy ezen országok, illetve területek egyike nem tett elégséges kötelezettségvállalást ezen intézkedések 2019 végéig történő módosítására vagy eltörlésére, és HANGSÚLYOZZA, hogy 2020 elején, amikor a Tanács ismét értékelni fogja a kért kötelezettségvállalások végrehajtásának helyzetét, sem további késedelmeket, sem pedig a káros rendelkezések hasonló hatású intézkedésekkel való felváltását nem fogja elfogadni;

11.

NYUGTÁZZA, hogy a magatartási kódexszel foglalkozó csoport továbbra is arra fog törekedni, hogy azok az országok, illetve területek, amelyek még nem vállaltak kötelezettséget a feltárt hiányosságok megszüntetésére, tegyenek erre vonatkozó kötelezettségvállalást;

12.

MEGJEGYZI, hogy a magatartási kódexszel foglalkozó csoport továbbra is nyomon fogja követni a pénzügyi központtal nem rendelkező fejlődő országok által vállalt kötelezettségeknek a 2019 végéig történő tényleges végrehajtását az adózási átláthatóság és az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni minimumstandardok végrehajtása tekintetében, valamint a vonatkozó átláthatósági és az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni minimumstandardok végrehajtását azokban az országokban, illetve területeken, amelyek nem tudnak vagy nem kívánnak a globális fórum vagy az OECD adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos átfogó keretrendszerének tagjaivá válni;

13.

ÜDVÖZLI a magatartási kódexszel foglalkozó csoportnak az egyes országokban, illetve területeken újonnan azonosított preferenciális rendelkezések felülvizsgálatával, valamint az ezen országok, illetve területek által az ilyen rendelkezések káros elemeinek eltávolítására tett vállalások nyomon követésével kapcsolatban végzett munkáját;

14.

ÜDVÖZLI az együttműködő országok és területek által a jó adóügyi kormányzás elveinek végrehajtása érdekében vállalt, a II. mellékletben foglalt kötelezettségek jelenlegi állását;

15.

FELKÉRI a magatartási kódexszel foglalkozó csoportot és annak elnökét, hogy – a Tanács Főtitkárságának támogatásával és az Európai Bizottság szolgálatainak technikai segítségnyújtásával – folytassa az érintett országokkal és területekkel való interakciót és párbeszédet, többek között a „háromból kettő” általános megközelítés alkalmazásának 2019. június végén történő lezárása tekintetében;

16.

Emlékeztetve az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékéről szóló, 2017. december 5-i tanácsi következtetések 11. pontjára MEGERŐSÍTI, hogy a magatartási kódexszel foglalkozó csoportnak javasolnia kell a Tanácsnak, hogy bármikor, de legalább évente egyszer az újonnan tett kötelezettségvállalások vagy ezek végrehajtása alapján frissítse az I. mellékletben foglalt uniós jegyzéket, valamint az együttműködés aktuális állásáról szóló II. mellékletet; azonban 2020-tól az uniós jegyzéket legfeljebb évente kétszer lehet frissíteni, adott esetben kellő időt hagyva a tagállamoknak arra, hogy módosítsák tagállami jogszabályaikat;

17.

EMLÉKEZTET az uniós átvilágítási eljárás földrajzi hatályának más országokra és területekre való, 2018-ban elfogadott kiterjesztésére, és FELKÉRI a magatartási kódexszel foglalkozó csoportot, hogy vizsgálja felül az országok és területek 2020-ban történő kiválasztásához felhasznált gazdasági adatokat a 2021-től alkalmazandó gazdasági adatok megállapítása érdekében;

18.

MEGERŐSÍTI, hogy a 3.2. kritérium (az országonkénti jelentéstételre vonatkozó minimumstandard végrehajtása) alkalmazása megkezdődött, és ISMÉTELTEN felkéri a magatartási kódexszel foglalkozó csoportot, hogy véglegesítse a jövőbeli 1.4. kritérium (a tényleges tulajdonos átláthatósága) tekintetében folytatott megbeszéléseket;

19.

ÜDVÖZLI, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi e tanácsi következtetések I. mellékletét az uniós finanszírozási és beruházási műveletek végrehajtása során, valamint a nem együttműködő országokkal és területekkel szemben hozott, nem adóügyi területekre vonatkozó koordinált óvintézkedések tekintetében a Tanács 2017. december 5-i következtetései óta elért megállapodásokat (1);

20.

ugyanakkor ISMÉTELTEN felkéri a magatartási kódexszel foglalkozó csoportot, hogy véglegesítse a további koordinált óvintézkedésekre irányuló megbeszéléseket, a tagállamok uniós és nemzetközi jog szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül;

21.

FELKÉRI az uniós intézményeket és adott esetben a tagállamokat, hogy megfelelő módon vegyék figyelembe az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek I. mellékletben foglalt, felülvizsgált európai uniós jegyzékét az érintett harmadik országokkal folytatott külpolitikai és gazdasági kapcsolatokban és a fejlesztési együttműködésben, a kritériumoknak való megfelelés kérdésének tekintetében pedig törekedjenek átfogó megközelítés alkalmazására, a tagállamok és az Unió Szerződésekből eredő hatásköreinek sérelme nélkül;

22.

MEGISMÉTLI, hogy a magatartási kódexszel foglalkozó csoportnak – a Tanács Főtitkárságának támogatásával és az Európai Bizottság szolgálatainak technikai segítségnyújtásával – folytatnia kell az uniós átvilágítási, jegyzékbe vételi és nyomonkövetési eljárások lebonyolítását és felügyeletét a magas szintű adóügyi munkacsoporttal együttműködésben.

(1)  (EU) 2017/2402 rendelet az értékpapírosítás általános keretrendszeréről, (EU) 2017/2396 rendelet az Európai Stratégiai Beruházási Alapról és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról, (EU) 2018/412 határozat az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról, valamint (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról.


I. MELLÉKLET

Az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzéke

1.   Amerikai Szamoa

Amerikai Szamoa nem alkalmaz automatikus rendszert a pénzügyi információk továbbítására, nem írta alá és nem erősítette meg – azon országon keresztül sem, amellyel függőségi viszonyban áll – az OECD adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló módosított egyezményét, nem vállalta, hogy alkalmazza az adóalap-erózióra és nyereségátcsoportosításra vonatkozó minimumstandardokat, továbbá nem vállalta, hogy rendezi ezeket a problémákat.

2.   Aruba

Aruba még egyetlen káros preferenciális adóügyi rendelkezést sem módosított vagy szüntetett meg.

3.   Barbados

Barbados hasonló hatású intézkedéssel váltotta fel káros preferenciális adóügyi rendelkezéseit, és nem vállalta, hogy azt 2019 végéig módosítja vagy megszünteti.

4.   Belize

Belize még egyetlen káros preferenciális adóügyi rendelkezést sem módosított vagy szüntetett meg.

Nyomon kell követni Belize azon vállalását, hogy 2019 végéig módosítja vagy megszünteti az újonnan azonosított káros preferenciális adóügyi rendelkezéseit.

5.   Bermuda

Bermuda kedvező környezetet teremt az olyan offshore struktúrák vagy megoldások számára, amelyek célja az olyan nyereségnek az országba vonzása, amely nem tükröz az országban zajló tényleges gazdasági tevékenységet, és még nem oldotta meg ezt a problémát.

Nyomon kell követni Bermuda azon vállalását, amelynek értelmében 2019 végéig rendezi a kollektív befektetési alapok területén végzett gazdasági tevékenységhez kapcsolódó aggályokat.

6.   Dominika

Dominika nem alkalmaz automatikus rendszert a pénzügyi információk továbbítására, nem írta alá és nem erősítette meg az OECD adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló módosított egyezményét, továbbá még nem oldotta meg ezeket a problémákat.

7.   Fidzsi

Fidzsi még egyetlen káros preferenciális adóügyi rendelkezését sem módosította vagy szüntette meg.

Fidzsinek az 1.2., 1.3. és 3.1. kritériumnak 2019 végéig történő megfelelésre vonatkozó kötelezettségvállalását továbbra is nyomon kell követni.

8.   Guam

Guam nem alkalmaz automatikus rendszert a pénzügyi információk továbbítására, nem írta alá és nem erősítette meg – azon országon keresztül sem, amellyel függőségi viszonyban áll – az OECD adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló módosított egyezményét, nem vállalta, hogy alkalmazza az adóalap-erózióra és nyereségátcsoportosításra vonatkozó minimumstandardokat, továbbá nem vállalta, hogy rendezi ezeket a problémákat.

9.   Marshall-szigetek

A Marshall-szigetek kedvező környezetet teremt az olyan offshore struktúrák vagy megoldások számára, amelyek célja az olyan nyereségnek az országba vonzása, amely nem tükröz az országban zajló tényleges gazdasági tevékenységet, és még nem oldotta meg ezt a problémát.

A Marshall-szigeteknek az 1.2. kritériumnak való megfelelésre vonatkozó kötelezettségvállalását továbbra is nyomon kell követni: ez jelenleg a globális fórum kiegészítő felülvizsgálatának eredményére vár.

10.   Omán

Omán nem alkalmaz automatikus rendszert a pénzügyi információk továbbítására, nem írta alá és nem erősítette meg az OECD adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló módosított egyezményét, továbbá még nem oldotta meg ezeket a problémákat.

11.   Szamoa

Szamoa káros preferenciális adóügyi rendelkezéseket alkalmaz, és nem vállalta, hogy rendezi ezt a problémát.

Szamoa továbbá vállalta, hogy 2018 végéig megfelel a 3.1. kritériumnak, ám ennek még nem tett eleget.

12.   Trinidad és Tobago

Trinidad és Tobago az adóügyi átláthatósággal és információcserével foglalkozó globális fórumtól „nem teljesítő” minősítést kapott a megkeresés alapján való információcserét illetően.

Trinidad és Tobagónak az 1.1., 1.2., 1.3. és 2.1. kritériumnak 2019 végéig történő megfelelésre vonatkozó kötelezettségvállalását nyomon kell követni.

13.   Egyesült Arab Emírségek

Az Egyesült Arab Emírségek kedvező környezetet teremt az olyan offshore struktúrák vagy megoldások számára, amelyek célja az olyan nyereségnek az országba vonzása, amely nem tükröz az országban zajló tényleges gazdasági tevékenységet, és még nem oldotta meg ezt a problémát.

14.   Amerikai Virgin-szigetek

Az Amerikai Virgin-szigetek nem alkalmaz automatikus rendszert a pénzügyi információk továbbítására, nem írta alá és nem erősítette meg – azon országon keresztül sem, amellyel függőségi viszonyban áll – az OECD adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló módosított egyezményét, káros preferenciális adóügyi rendelkezéseket alkalmaz, nem vállalta, hogy alkalmazza az adóalap-erózióra és nyereségátcsoportosításra vonatkozó minimumstandardokat, továbbá nem vállalta, hogy rendezi ezeket a problémákat.

15.   Vanuatu

Vanuatu kedvező környezetet teremt az olyan offshore struktúrák vagy megoldások számára, amelyek célja az olyan nyereségnek az országba vonzása, amely nem tükröz az országban zajló tényleges gazdasági tevékenységet, és még nem oldotta meg ezt a problémát.


II. MELLÉKLET

A jó adóügyi kormányzás elveinek végrehajtása érdekében vállalt kötelezettségeket illetően az EU-val folytatott együttműködés jelenlegi állása

1.   Átláthatóság

1.1.   Az automatikus információcsere megvalósításának vállalása, az illetékes hatóságok multilaterális megállapodásának aláírása vagy kétoldalú megállapodások révén

Az alábbi országok, illetve területek vállalják, hogy 2019 végéig megvalósítják az automatikus információcserét:

Palau és Törökország

1.2.   Tagság az adóügyi átláthatósággal és információcserével foglalkozó globális fórumban (a továbbiakban: globális fórum) és a megkeresés alapján való információcseréhez kapcsolódó megfelelő minősítés

Az alábbi országok, illetve területek – amelyek vállalták, hogy 2018 végéig megfelelő minősítést szereznek – a globális fórum kiegészítő felülvizsgálatának eredményére várnak:

Anguilla és Curaçao.

Az alábbi országok, illetve területek vállalták, hogy 2019 végéig a globális fórum tagjává válnak és/vagy megfelelő minősítést szereznek:

Jordánia, Namíbia, Palau, Törökország és Vietnám.

1.3.   Az OECD adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló módosított egyezményének aláírása és megerősítése, illetve hasonló célú, valamennyi uniós tagállamra kiterjedő egyezmények biztosítása

Az alábbi országok, illetve területek vállalták, hogy 2019 végéig aláírják és megerősítik a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló egyezményt, illetve gondoskodnak a valamennyi uniós tagállamra kiterjedő hasonló egyezményekről:

Bosznia-Hercegovina, Botswana, Észak-Macedónia, Jordánia, Maldív-szigetek, Marokkó, Mongólia, Montenegró, Namíbia, Örményország, Palau, Szerbia, Szváziföld, Thaiföld, Vietnám és Zöld-foki-szigetek.

2.   Méltányos adóztatás

2.1.   Fennálló káros adóügyi rendelkezések

Az alábbi országok, illetve területek – amelyek vállalták, hogy 2018 végéig módosítják vagy megszüntetik a gyártási tevékenységekre, illetve az azokhoz hasonlóan kevéssé mobil tevékenységekre vonatkozó káros adóügyi rendelkezéseiket, és amelyek kézzelfogható előrehaladást mutattak fel e reformok 2018-ban való elindításában – 2019 végéig kaptak haladékot, hogy módosítsák jogszabályaikat:

Costa Rica és Marokkó.

Az alábbi országok, illetve területek – amelyek vállalták, hogy 2018 végéig módosítják vagy megszüntetik a káros adóügyi rendelkezéseiket, ám amelyeket tényleges intézményi, illetve alkotmányos nehézségek megakadályoztak ebben a 2018-ban elért kézzelfogható előrehaladás ellenére – 2019 végéig kaptak haladékot, hogy módosítsák jogszabályaikat:

Cook-szigetek, Maldív-szigetek és Svájc.

Az alábbi ország vállalta, hogy 2019. november 9-ig módosítja, illetve megszünteti az azonosított káros adóügyi rendelkezéseit:

Namíbia.

Az alábbi országok, illetve területek vállalták, hogy 2019 végéig módosítják, illetve megszüntetik a káros adóügyi rendelkezéseiket:

Antigua és Barbuda, Ausztrália, Curaçao, Marokkó, Mauritius, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia és Seychelle-szigetek.

Az alábbi országok, illetve területek vállalták, hogy 2020 végéig módosítják, illetve megszüntetik a káros adóügyi rendelkezéseiket:

Jordánia.

2.2.   Olyan fennálló adóügyi rendelkezések, amelyek kedvező környezetet teremtenek az olyan offshore struktúrák számára, amelyek célja olyan nyereségnek az országba, illetve területre vonzása, amely nem tükröz az országban, illetve a területen zajló tényleges gazdasági tevékenységet

Az alábbi országok, illetve területek – amelyek vállalták, hogy rendezik a kollektív befektetési alapok területén végzett gazdasági tevékenységhez kapcsolódó aggályokat, pozitív párbeszédet kezdtek a csoporttal és végig együttműködők maradtak, ám további technikai iránymutatásra van szükségük – 2019 végéig (1) kaptak haladékot, hogy módosítsák jogszabályaikat:

Bahama-szigetek, Brit Virgin-szigetek és Kajmán-szigetek.

3.   Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni intézkedések

3.1.   Tagság az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos átfogó keretrendszerben, illetve elköteleződés az OECD adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni minimumstandardjainak teljesítése mellett

Az alábbi országok, illetve területek vállalták, hogy 2019 végéig az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos átfogó keretrendszer tagjává válnak vagy teljesítik az OECD adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni minimumstandardjait:

Albánia, Bosznia-Hercegovina, Jordánia, Marokkó, Montenegró, Namíbia és Szváziföld.

Az alábbi országok, illetve területek vállalták, hogy az adóalap-erózióval és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos átfogó keretrendszer tagjává válnak vagy teljesítik az OECD adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni minimumstandardjait, ha és amikor e kötelezettségvállalás relevánssá válik:

Nauru, Niue és Palau.


(1)  Ez a határidő a csoport által elfogadandó technikai iránymutatástól és az érintett országokkal, illetve területekkel folytatott párbeszédtől függően felülvizsgálható.


Európai Bizottság

26.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/9


Euroátváltási árfolyamok (1)

2019. március 25.

(2019/C 114/03)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1325

JPY

Japán yen

124,65

DKK

Dán korona

7,4646

GBP

Angol font

0,85638

SEK

Svéd korona

10,4450

CHF

Svájci frank

1,1237

ISK

Izlandi korona

136,30

NOK

Norvég korona

9,6590

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,759

HUF

Magyar forint

316,84

PLN

Lengyel zloty

4,2953

RON

Román lej

4,7553

TRY

Török líra

6,3425

AUD

Ausztrál dollár

1,5931

CAD

Kanadai dollár

1,5204

HKD

Hongkongi dollár

8,8888

NZD

Új-zélandi dollár

1,6413

SGD

Szingapúri dollár

1,5286

KRW

Dél-Koreai won

1 283,07

ZAR

Dél-Afrikai rand

16,2997

CNY

Kínai renminbi

7,6015

HRK

Horvát kuna

7,4170

IDR

Indonéz rúpia

16 058,85

MYR

Maláj ringgit

4,6081

PHP

Fülöp-szigeteki peso

59,411

RUB

Orosz rubel

72,7646

THB

Thaiföldi baht

35,804

BRL

Brazil real

4,4032

MXN

Mexikói peso

21,6039

INR

Indiai rúpia

78,0460


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

26.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/10


Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése

(2019/C 114/04)

A 178/2002/EK rendelet (1) 36. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság „igazgatótanács[a] az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján elkészít egy nyilvánosságra hozandó jegyzéket azokról a tagállamok által kijelölt illetékes szervezetekről, amelyek külön-külön vagy hálózatok keretében segíthetik a Hatóságot küldetésének teljesítésében.”

E jegyzéket első alkalommal az EFSA igazgatótanácsának 2006. december 19-i ülésén állították össze, és az azóta eltelt időben azt:

i.

a Hatóság ügyvezető igazgatójának javaslatára rendszeresen frissítik, figyelembe véve a tagállamok által végzett felülvizsgálatokat és az általuk tett új kijelölési javaslatokat (összhangban a Bizottság 2230/2004/EK rendelete 2. cikkének (4) bekezdésével (2));

ii.

a Hatóság saját honlapján – ahol az illetékes szervezetek legfrissebb jegyzéke is megtekinthető – nyilvánosságra hozza; és

iii.

a 36. cikkben meghatározott illetékes szervezetek keresési adatbázisában hozzáférhetővé teszik azon szervezetek számára, amelyek megadják elérhetőségeiket és a szervezet saját tevékenységi körét.

Ez az információ a Hatóság honlapján is megtalálható, a következő címen:

i.

az illetékes szervezetek jegyzékének legutolsó, a Hatóság igazgatótanácsa által jóváhagyott módosításának dátuma: [2019/3/20] – [https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/mb190320];

ii.

az illetékes szervezetek legfrissebb jegyzéke – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; és

iii.

A 36. cikkben meghatározott illetékes szervezetek keresési adatbázisa: http://www.efsa.europa.eu/art36/search

A Hatóság ezt az értesítést – és különösen a megadott honlapok elérhetőségét – folyamatosan frissíti.

További információért írjon e-mailt a következő e-mail-címre: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(2)  Az Európai Bizottság 2230/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK európai parlamenti és bizottsági rendelet alkalmazásának végrehajtási szabályairól (HL L 379., 2004.12.24., 64. o.).


V Hirdetmények

EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

26.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/11


Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem nyomán módosított egységes dokumentum közzététele

(2019/C 114/05)

Az Európai Bizottság a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 6. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban jóváhagyta ezt a kisebb jelentőségű módosításra irányuló kérelmet.

Ez a kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem a Bizottság DOOR adatbázisában kerül közzétételre.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„PROVOLONE VALPADANA”

EU-szám: PDO-IT-0021-AM02 – 2018.4.20.

OEM ( X ) OFJ ( )

1.   Elnevezés

„Provolone Valpadana”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.3. osztály: Sajtok

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A fejéstől számított 60 órán belül összegyűjtött, természetes erjesztősav-tartalmú nyers, teljes tehéntejből készült, félkemény, formázott sajttésztájú sajt, amely az alábbi kezeléseknek vethető alá:

az édes és a csípős típusú, 6 kg-ot meg nem haladó sajtformák esetében – hőkezelés, legfeljebb a pasztőrözés mértékéig;

a csípős típus esetében – termizálás.

A sajt érlelésének időtartama az alábbiak szerint változhat:

 

6 kg-ig: minimális érlelési idő 10 (tíz) nap;

 

6 kg fölött: minimális érlelési idő 30 (harminc) nap;

 

15 kg fölött, csak a csípős típus esetében: minimális érlelési idő 90 (kilencven) nap;

 

30 kg fölött, P.V.S. jelöléssel ellátott, csípős típus esetén: az érlelés időtartama 8 hónapnál hosszabb.

A sajt lehet füstölt is.

Tömege a formájától függően változhat.

A sajt formája különböző lehet: szalámirúd, sárgadinnye, tölcsér, körte, akár gömb alakú fejjel (flaska); felszínén lehetnek kisebb bemélyedések, amelyek a tartózsinórok nyomán keletkeztek.

A sajt kérge sima, vékony, halványsárga, aranyos színű, olykor sárgásbarna. Engedélyezett, hogy a darabolva való kiszerelésre szánt, édes típusnak ne legyen kérge.

A sajttészta általában tömör, és elszórtan kisebb lyukak lehetnek benne; a rövid érlelésű sajt esetében kisebb, a hosszú érlelésű sajt esetében nagyobb mértékű, jellegzetes repedezettség megengedett; a sajttészta színe általában szalmasárga.

A sajt íze három hónapnál nem hosszabb érlelési időtartam esetén enyhe, három hónapnál hosszabb érlelési idő, illetve kecskéből és/vagy bárányból származó tejoltó alkalmazása esetén erőteljes és csípősbe hajló.

A sajt maximális víztartalma:

 

legfeljebb 46 %-os lehet az édes és a legfeljebb 6 kg-os csípős típusú sajtformák esetében;

 

legfeljebb 43 %-os lehet a 6 kg-nál nehezebb, csípős típusú sajtformák esetében.

A zsírtartalom a szárazanyagban legalább 44 % és legfeljebb 54 % lehet.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

A tejelő tehenek alaptakarmányozása legalább 50 %-ban az előállítási területről származó zöldtakarmánnyal vagy tartósított takarmánnyal, táppal és koncentrált táppal történik, amelyet a tejelő tehenek, a szárazon álló állatok és a hét hónaposnál idősebb üszők esetében alkalmaznak. A napi adagon belül a takarmányok szárazanyagának legalább 75 %-a a tej előállítási területén termelt takarmányokból származik. Az engedélyezett takarmányok a következők: állandó vagy váltott legelőkről származó friss szálastakarmány, takarmányesszenciák, takarmányesszenciák mezőn történő kiszárításával nyert széna, gabonaszalma, silózott takarmány, vágott takarmány, silószéna. Az engedélyezett tápok a következők: gabonafélék és származékaik, kukoricakásák, olajos magvak és származékaik, gumók és gyökerek, dehidratált szálastakarmányok, cukoripari származékok, többek között melasz és/vagy származékai, csak technológiai adalékanyagokként és ízfokozóként, legfeljebb a szárazanyag napi adagjának 2,5 %-áig. Engedélyezettek ezenkívül: hüvelyesek magvai, szárított szentjánoskenyér és származékai, zsiradékok, az érvényes jogszabályok által engedélyezett ásványi anyagok és adalékanyagok, úgymint az érvényes jogszabályok által engedélyezett vitaminok, nyomelemek, aminosavak, aromaanyagok, antioxidánsok, azzal a kitétellel, hogy az antioxidánsok és aromaanyagok közül csak természetes vagy természetazonos anyagok engedélyezettek. Az inaktivált sörélesztő használata engedélyezett.

Nyersanyagok: Tej, tejoltó, só.

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

Az előállítás valamennyi műveletét a meghatározott földrajzi területen hajtják végre.

3.5.   A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

Valamennyi egész sajtformán, egy megfelelő, sérthetetlen (fém, műanyag) hordozófelületen rajta kell lennie a „Provolone Valpadana” oltalom alatt álló eredetmegjelölés logójának.

A márkajelölést a sajtformákon, azoknak az érlelőraktárakban történő elhelyezésekor kell feltüntetni. A kisméretű (6 kg-nál nem nagyobb tömegű) sajtformák esetében a márkajelölés történhet az érlelőraktár elhagyásakor, amennyiben az érlelőraktárba érkezéskor a formákat a vállalat által felállított rendszer szerint megfelelő eszközökkel egyértelműen azonosították.

A „Provolone Valpadana” sajt – az egész korongok kereskedelmi forgalomba kerülése előtt – papírcsíkokkal, címkékkel, tasakokkal vagy ezekkel egyenértékű anyagokkal egyedileg megjelölhető. A felsorolt egyedi jelölések mindegyikén kötelező a logó feltüntetése és a „Provolone Valpadana” oltalom alatt álló eredetmegjelölés rövidítések nélküli kiírása, legalább akkora méretben, mint a kereskedelmi márkajelzés hatodrésze; ez alól a 6 kg-nál nem nagyobb tömegű sajtformák kivételt képeznek.

Tintás festékkel történő jelölés esetén – a fent meghatározott korlátozások figyelembevételével – a „Provolone Valpadana” megjelölést mindenképpen fel kell tüntetni, azonban a termék logójának feltüntetése nem kötelező.

Az érlelés nyolcadik hónapjának befejeztével, kizárólag a csípős típusú „Provolone Valpadana” birtokosai kérhetik a „P.V.S.” jelölés – a „Provolone Valpadana Stagionato” (érlelt Provolone Valpadana) rövidítésének – beleégetését a formákba. A fent említett márkajelzést csak akkor lehet a sajton elhelyezni, ha a sajt – birtokosának kifejezett kérésére – szakemberek által lefolytatott technikai vizsgálaton esik át, melynek költségeit szintén a sajt birtokosa viseli. A válogatás során vizsgálatnak vetik alá a sajtformák külsejét (nem lehetnek rajtuk repedések, és ütögetésre egyenletes hangot kell kiadniuk), a sajttészta szerkezetét (repedezett, buborékmentes és nem rugalmas sajttészta a megfelelő), színét (szalmasárgába hajló fehér), ízét (érezhetően csípős, de nem sós) és aromáját (intenzív, a sajt illatával kevert).

A végső fogyasztóknak szánt termék csomagolásán, az alkalmazott csomagolóanyag méretével arányosan fel kell tüntetni az eredetmegjelölést tartalmazó logót, oly módon, hogy az legalább a csomagoláson rendelkezésre álló hely 10 %-át elfoglalja. A „Provolone Valpadana” eredetmegjelölést azonos betűtípussal kell feltüntetni. A „Denominazione di Origine Protetta” (oltalom alatt álló eredetmegjelölés) jelzés a közösségi szimbólummal is helyettesíthető.

Image 1

A logó alkalmazható egyszínnyomásos változatban is.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Piacenza megyék egész területe, valamint Bergamo, Mantova, Lodi megyék és Trento önálló megye szomszédos települései, amelyek együttesen egybefüggő földrajzi területet alkotnak.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

A termék előállítási területét a Pó-síkság egy része alkotja, ahol jó takarmány terem, nagy mennyiségű tej áll rendelkezésre, és az éghajlati viszonyok kifejezetten kedvezőek a tejelő tehenek tenyésztéséhez. Ezek a környezeti tényezők teremtették meg a „Provolone Valpadana” sajt előállításához szükséges feltételeket az előállítási területen.

A „Provolone Valpadana” egy formázott sajttésztából készült sajt, mely sajttípus, bár Olaszország déli részéről ered, a szükséges technikai ismeretekkel és alapanyaggal ugyancsak rendelkező Pó-síkság sajtkészítési mesterségében rejlő potenciálnak köszönhetően az északi vidékeken is meghonosodott. A „Provolone Valpadana” előállításában különösen fontos az előző megmunkálásból visszamaradt, természetes savó használata; a területen működő sajtkészítők tudása, amellyel a különféle, bárányból, kecskéből és borjúból származó tejoltókat szakszerűen használják; valamint a sajttészta formázása és megmunkálása során tanúsított kézügyességük és szakértelmük.

A „Provolone Valpadana” íze három hónapnál nem hosszabb érlelési időtartam esetén enyhe, három hónapnál hosszabb érlelési idő esetén, illetve a felhasznált tejoltó típusától függően erőteljes és csípősbe hajló. A „Provolone Valpadana” különböző – szalámirúd, sárgadinnye, tölcsér, körte – formát ölthet, és mérete is eltérő lehet, tömege akár a 30 kg-ot is meghaladhatja. A sajttészta tömör, de nem száraz, szemben a dél-olaszországi formázott sajttésztájú sajtokkal, amelyek kisméretűek, és ennélfogva csak kiszáradás útján tudnak beérni és csípőssé válni, ami által reszelni való sajt lesz belőlük.

Az előállítási területen a XIX. század második felétől készítenek „Provolone Valpadana” sajtot, és bár a formázott sajttészta tipológiájába tartozó sajtok előállítása délről származik, a XX. században már Észak-Olaszországban is jellemző termék volt, amint azt Besana (1916) és Fascetti (1923) művei is tanúsítják.

A „Provolone Valpadana”-gyártás elterjedésének kedvezett a Pó-síkság menti gyártók felkészültsége, amelyre az idők során szert tettek a sajtgyártás technikáinak terén, köszönhetően annak, hogy tejelő tehenek tenyészésére különösen alkalmas tulajdonságokkal bíró földrajzi területen jelentős mennyiségű feldolgozásra alkalmas tej állt rendelkezésre. A „Provolone Valpadana” előállítási módszerének egyik jellemző eleme az előző megmunkálásból visszamaradt savó mint oltóanyag használata a következő sajtkészítéshez. Valójában ez a módszer mind a származási terület, mind pedig a „Provolone Valpadana” előállításának módszere szempontjából meghatározóan jellegzetes, tekintve hogy a sajtgyártásban ritkán használják. Az előállítási technika fejlődése hatással volt a termék néhány kereskedelmi jellemzőjére, például a sajtformák alakjára és méreteire, de ettől a „Provolone Valpadana” alapvető tulajdonságai változatlanok maradtak. A „Provolone Valpadana” különböző formái és méretei a földrajzi területen élő sajtkészítők azon tudásának eredményeként alakultak ki, melynek segítségével a formázás során olyan képlékennyé teszik a sajttésztát, hogy abból különféle, akár nagyobb méreteket és formákat is lehessen készíteni. Ezek a kereskedelmi jellemzők az előállítási területhez társíthatók, mivel ezen a földrajzi területen fejlesztették ki és adták tovább őket generációk óta. Ezenkívül az, hogy a sajtnak kétféle típusa is létezik – édes és csípős –, a sajtkészítők leleményességét dicséri, amellyel, különféle tejoltók használatával, hasonló előállítási folyamatok alkalmazása mellett olyan „Provolone Valpadana” sajtokat tudnak készíteni, melyek kisebb tömegű formákban és rövidebb érlelési idő után jellemzően enyhe zamatúak, jelentősebb tömegű formákban és hosszabb érlelési idő után pedig csípősek, és amelyek sajttésztája tömör, de sosem annyira száraz, hogy reszelt sajtként kelljen felhasználni, mint a legjellegzetesebb dél-olaszországi formázott sajttésztájú sajtokat.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthető az alábbi internetes oldalon: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vagy

közvetlenül az olasz Mezőgazdasági, Élelmiszerügyi és Erdészeti Minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső sarkában) a „Qualità” (minőség) címszóra, majd a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások) menüpontra kattintva.


(1)  HL L 179., 2014.6.19., 17. o.


26.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/15


Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyása nyomán módosított egységes dokumentum közzététele

(2019/C 114/06)

Az Európai Bizottság a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 6. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban jóváhagyta ezt a kisebb jelentőségű módosítást.

E kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem a Bizottság DOOR adatbázisában tekinthető meg.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„ECHALOTE D’ANJOU”

EU-szám: PGI-FR-01253-AM01 – 2018.9.11.

OEM ( ) OFJ ( X )

1.   Elnevezés

„Echalote d’Anjou”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

Az „Echalote d’Anjou” a liliomfélék (Liliaceae) családjába, az Allium nemzetségbe, a cepa fajhoz és kizárólag a csokros hagymafélék (aggregatum) csoportjába tartozó egyszikű növény.

Az „Echalote d’Anjou” (vegetatív szaporításból származó) „hagyományos”, rózsaszín, Jersey fajtatípusú, friss állapotban értékesített hosszú mogyoróhagyma.

Az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagymát a csoportosulás által elismert és folyamatosan frissített fajtajegyzékben nyilvántartott fajtákból termesztik. Az új fajták bejegyzése olyan eljárás szerint történik, amely lehetővé teszi az „Echalote d’Anjou” technikai kritériumainak (többek között a terméshozam, az osztódási ráta, az eltarthatóság, a termesztési mód, a környezethez való alkalmazkodás képessége, a kórokozókkal szembeni ellenálló képesség, a tápanyagigény, a hulladékarány, a gépesítésre alkalmasság, a betakarítás, a feldolgozó állomáson a futószalagra helyezés), valamint főbb tulajdonságainak (méret, alak, küllem, hosszúság, héj színe, szárazanyag-tartalom) ellenőrzését is.

Az engedélyezett fajták jegyzékét minden egyes módosítást követően eljuttatják a termelőknek, valamint az ellenőrző szervnek és az illetékes ellenőrző hatóságoknak.

Fizikai tulajdonságok

a)

a hagymának keménynek és szilárdnak kell lennie, nem lehet üreges vagy megkeményedett magszára, és gyakorlatilag bojtos gyökérzettől mentesnek kell lennie. A következő kisebb hibák azonban előfordulhatnak rajta, amennyiben azok nem érintik a termék általános küllemét, minőségét, tárolását és kiszerelését: kisebb alakhiba, a külső buroklevélen előforduló felületi repedések, amennyiben a hús védve van.

b)

alak: az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma szabályos alakú, kissé hosszúkás és vékony, mérete 20 és 55 mm közötti, magasságának és átlagos átmérőjének (*) aránya több mint 1,2.

(*) átlagos átmérő = (a hossztengelyre merőlegesen mért nagy átmérő + a hossztengelyre merőlegesen mért kis átmérő)/2.

c)

a hagyma héja vékony és csillogó, vöröses és világossárga, vagy akár halványsárga árnyalatú, az érettségi és szárazsági fokától, valamint a szállítás előtti tárolásának időtartamától függően színe egyre inkább rézvörösbe hajlik.

Kémiai tulajdonság

Szárazanyag-tartalma magas, legalább 16 %.

Érzékszervi tulajdonságok

Az „Echalote d’Anjou” a következő érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik: tapintásra kemény, húsa halvány rózsaszín, állaga puha. Az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma aromaintenzitása egyedi, illata és íze markánsan csípős.

A termék kiszerelése

Az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma kiszerelése kétféle lehet:

az idény legelején elszállított korai vagy félszáraz mogyoróhagyma;

az év többi részében elszállított és igen száraznak látszó nyaki résszel rendelkező, eltartható vagy száraz mogyoróhagyma.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A hagyma ültetése, felszedése és szántóföldi szárítása a földrajzi területen történik.

3.5.   A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

Az „Echalote d’Anjou” első tárolási, előkészítési, válogatási, méretosztályozási és minősítési műveletére a földrajzi területen kerül sor.

Ezek a műveletek lehetővé teszik a fizikai, kémiai és kiszerelési tulajdonságainak ellenőrzését és ily módon az egyedi tulajdonságainak a megőrzését.

Az említett műveleteknél a gazdasági szereplők szaktudása jól bevált folyamathoz igazodik, amelynek során a kézzel végzett előkészítési és válogatási munkát, majd a végleges minősítés előtt a végleges méretosztályozást váltogatják. Ez a folyamat – a forgalmazásra, vagy akár exportra szánt tételektől függően – egész évben lehetővé teszi a mogyoróhagyma optimális előkészítését a termék szárításának jobb kezelése érdekében. Ez a szaktudás az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma minőségének és tulajdonságai megőrződésének további záloga, ami ténylegesen garantált, ha ezekre a műveletekre az előállítás földrajzi területén kerül sor.

Az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagymát a termék egészét vagy egy részét láthatóvá tevő egyedi csomagolásban vagy a végső fogyasztók részére egységekben történő értékesítésre szánt védőcsomagolásban forgalmazzák egész évben. E csomagolási egységek maximális tömege 20 kg.

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

Minden egyes csomagolást vagy egyéb, a fogyasztók számára történő értékesítés céljára kiszerelt egységet a következő információkkal kell azonosítani:

a termék bejegyzett elnevezése és az Európai Unió OFJ szimbóluma ugyanabban a látómezőben feltüntetve;

a kereskedelmi kategória;

az igazoló szerv.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A földrajzi terület Maine-et-Loire megye (49) alábbi településeinek területéből áll:

Allonnes, Artannes-sur-Thouet, Beaufort-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Blou, Bois d’Anjou (Les), Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Loire-Aubance (Alleuds (Les), Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire és Saulgé-l’Hôpital volt önálló települések egykori területe), Chacé, Cornillé-les-Caves, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (Meigné volt önálló település egykori területe), Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire, Jarzé-Villages (Chaumont d’Anjou, Jarzé és Lué-en-Baugeois volt önálló települések egykori területe), Loire-Authion, Longué-Jumelles, Louresse-Rochemenier, Mazé-Milon, Ménitré (La), Montsoreau, Neuillé, Parnay, Rosiers-sur-Loire (Les), Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Philbert-du-Peuple, Sarrigné, Saumur, Sermaise, Souzay-Champigny, Tuffalun, Turquant, Ulmes (Les), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vernantes, Verrie, Villebernier, Vivy.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

Az „Echalote d’Anjou” OFJ a termék szabályos és hosszúkás alakját, csípős érzékszervi tulajdonságát és eltarthatóságát biztosító természeti tényezőkön és emberi tényezőkön alapul. Ezek a sajátosságok hozzájárultak ahhoz, hogy az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma hírneve messze túllépje az országhatárokat.

Az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma földrajzi területe a párizsi medence külső vonzáskörzetében fekszik, kelet-nyugati irányban a Loire nagyrészt agyagos-meszes allúviumokkal és üledékes geológiai formációkkal tarkított völgye szeli át. Talaja viszonylag könnyű szerkezetű és finom szemcsézettségű; altalaja jelentős víztartalékot rejt.

Anjou vidéke óceáni éghajlatú. Jellemzésére egyébként gyakran használják a jól ismert „douceur angevine” (anjou-i enyheség) kifejezést. Ezt az éghajlatot mérsékelt hőmérséklet, éves szinten kismértékű (kb. 15 °C) hőmérséklet-ingadozás, rendszeres és mérsékelt mennyiségű (kb. 650 mm) csapadék, valamint enyhe széljárás jellemzi. A Maine-et-Loire megyei 1842-es kertészeti statisztikában megjelent bizottsági jelentés szerint előfordult a megyében mogyoróhagyma.

1962-ben Mazé vidékének termelői szervezetbe tömörülnek és fokozatosan tökéletesítik a Jersey típusú mogyoróhagyma termesztését.

Az 1975 és 1980 közötti időszaktól kezdődően a hosszú mogyoróhagyma termesztése jelentősen fellendül. Ekkor kirajzolódik az Anjou-vidéki mogyoróhagyma-termesztő gazdaságok sajátos tipológiája: e gazdaságokat mérsékelten nagy földterületek jellemzik, amelyeken – más speciális növénykultúrákkal kiegészítve – átlagosan 3–4 hektáron termeszthető mogyoróhagyma.

A jelenleg alkalmazott technikák a túlnyomórészt kétkezi munka igénybevételével jellemzett hagyományos termesztési gyakorlatokra és technikákra épülnek, ezek többek között a következők: a használt fajták nemesítése és szaporítása (rendszeresen végzett hőterápiás csávázás), vetésforgó, szalmával történő talajtakarás, kézi ültetés és felszedés, szántóföldi vagy tárolás közbeni szárítás lebonyolítása, a mogyoróhagyma-tételek elkészítése (magszár eltávolítása), válogatás (szemrevételezéses ellenőrzés) és minősítés előtti méretosztályozás, ami lehetővé teszi, hogy a következő betakarításig tartó közel egy év során minőségi terméket lehessen forgalmazni.

Az „Echalote d’Anjou” tulajdonságai különösen a következők:

alakja hosszúkásabb és vékonyabb, mint a félhosszú mogyoróhagymáé, külleme ezáltal vonzóbb a vásárlók és a fogyasztók számára; sokkal inkább vöröses-sárgás árnyalatú, világosabb, sőt egészként halványsárga árnyalatú;

kémiai tulajdonságai: magas, legalább 16 %-os szárazanyag-tartalom;

érzékszervi tulajdonságai: tapintásra kemény, húsa halvány rózsaszín és puha, aromaintenzitása egyedi, illata és íze markánsan csípős jellegű, ami megkülönbözteti a más régiókban termesztett mogyoróhagymától és fokozza a termény kulináris vonzerejét;

eltarthatósága: teljesen érett állapotban történő betakarítása lehetővé teszi, hogy megfelelő körülmények között több hónapig lehessen tárolni és meg lehessen őrizni a hagyma igen nagyfokú szilárdságát, ugyanakkor minimálisra lehessen csökkenteni a tömegvesztését;

szabályos összetétele: a vegetatív szaporításból származó valamennyi hagyma genetikailag teljesen azonos, ami nem fordulhat elő az ivaros szaporítással előállított szaporítóanyag esetén (banán-salott és sonkahagyma).

Alakja, textúrája és színe különbözteti meg a más régiókban termesztett azonos terméktől. Az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma ezenkívül kiemelkedő hírnévnek örvend, ami messze túllépi a termelési régiójának, sőt Franciaországnak a határait is.

A földrajzi terület meghatározása az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma sajátosságait (hosszúkás alak, magas szárazanyag-tartalom, érzékszervi tulajdonságok, eltarthatóság és szabályosság) meghatározó természeti és emberi tényezők kölcsönhatásán alapul, és lehetővé teszi a többi termesztett mogyoróhagymától való megkülönböztetését.

A talaj finom és szabályos szemcsézettségű, a mogyoróhagyma így könnyen és mélyen gyökeret ereszthet, és végül harmonikusan kifejlődhet a szabályossága és az alakja révén jellegzetes hagyma.

A földrajzi területen bőségesen rendelkezésre álló víz hozzájárul a növény rendszeres vízellátásához; a kissé nagyobb mennyiségben hulló májusi csapadék tökéletesen egybeesik az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma hagymaképződési szakasz alatti igényeivel.

Az anjou-i enyhe éghajlat megfelel az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma hőmérsékleti igényeinek, és lehetővé teszi az érzékszervi tulajdonságait esetlegesen érintő fiziológiai égési problémák elkerülését.

Az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma sajátosságai a XIX. századig visszanyúló, az 1960-as évektől egyre inkább szervezett keretek között végzett és fokozatosan fejlesztett hagyományos helyi gyakorlatokból fakadó termelői szaktudásra is visszavezethetők.

Szakosodott mezőgazdasági üzemekben a fajták és a dughagymák nemesítésére mindig is kiemelt figyelmet fordítottak és azt szakmai szempontból is figyelemmel kísérték. Az ültetés előtti hőterápiás csávázással a hagyma megvédhető a talajban előforduló élősködők esetleges támadásaitól.

A talaj körültekintő előkészítését követően az ültetés kézzel történik, ami lehetővé teszi többek között az ültetés mélységének megfelelő alakítását annak érdekében, hogy az „Echalote d’Anjou” a lehető legharmonikusabban fejlődjön. A kézi felszedés a termelők szaktudását igényli, akik meg tudják állapítani a mogyoróhagyma megfelelő érettségi fokát.

A szántóföldön történő természetes szárítás végezetül lehetővé teszi az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma magas szárazanyag-tartalmának kialakulását és aromáinak koncentrálódását, ezáltal hozzájárulva annak jellegzetes csípősségéhez.

Az „Echalote d’Anjou” mogyoróhagyma országos hírnévnek örvend, amely azóta túllépte Franciaország határait. A jelenleg termelt „Echalote d’Anjou” mogyoróhagymának közel 40 %-át egyes észak-európai országokban forgalmazzák, továbbá az Egyesült Államokban, Kanadában és Délkelet-Ázsiában exportra értékesítik.

A nagykereskedelmi forgalmazásra szánt „Echalote d’Anjou” jelentős szakmai vevőkört érint, amely – különösen a szabályossága és a tartóssága miatt – igen nagyra értékeli ezt a terméket. A Confrérie des Amis de l’Echalote d’Anjou elnevezésű egyesület által Chemellier-ben szervezett Nagy Mogyoróhagyma-ünnephez (Grande Fête de l’Echalote) hasonló népszerű rendezvények szintén hozzájárulnak e termék hírnevének a nagyközönség körében történő fenntartásához és növeléséhez.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e6b6e010-dc41-48c8-99e1-3080eb6d5cf2


(1)  HL L 179., 2014.6.19., 17. o.