ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 83

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

62. évfolyam
2019. március 5.


Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2019/C 83/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.9226 – CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2019/C 83/02

Értesítés az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a (KKBP) 2019/354 tanácsi határozattal módosított 2014/119/KKBP tanácsi határozatban, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a 2019/352 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2

2019/C 83/03

Értesítés az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP tanácsi határozatban, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

3

2019/C 83/04

Értesítés a (KKBP) 2019/351 tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2013/255/KKBP tanácsi határozatban és az (EU) 2019/350 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

4

2019/C 83/05

Értesítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozatban és 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

5

 

Európai Bizottság

2019/C 83/06

Euroátváltási árfolyamok

6

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2019/C 83/07

Felszámolási eljárások – Határozat a Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete f.a.-val szembeni felszámolási eljárás megindításáról (Közzététel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II. irányelv) 280. cikke alapján)

7


 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2019/C 83/08

Pályázati felhívás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a transzeurópai távközlő hálózatok területén a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó munkaprogram alapján (a Bizottság C(2018) 568 végrehajtási határozata)

8

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2019/C 83/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9254 – MUTB/CFSGAM) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

9

2019/C 83/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

13

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2019/C 83/13

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem nyomán módosított egységes dokumentum közzététele

15

2019/C 83/14

Értesítés az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az (EU) 2019/353 bizottsági rendelet értelmében felvett HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN számára

19


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.9226 – CommScope/ARRIS)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 83/01)

2019. február 22-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32019M9226 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/2


Értesítés az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a (KKBP) 2019/354 tanácsi határozattal módosított 2014/119/KKBP tanácsi határozatban, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a 2019/352 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

(2019/C 83/02)

Az Európai Unió Tanácsa az alábbi információt hozza azon személyek tudomására, akik az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a (KKBP) 2019/354 tanácsi határozattal (1) módosított 2014/119/KKBP tanácsi határozat (2) mellékletében és az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, a 2019/352 tanácsi végrehajtási rendelettel (3) végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendelet (4) I. mellékletében szerepelnek.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyeket fel kell venni az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozatban és 208/2014/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe. Az érintett személyek jegyzékbe vételének indokolása az említett mellékletek vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a megfelelő tagállam(ok)nak a 208/2014/EU rendelet II. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál kérvényezhetik a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználásának engedélyezését (vö. a rendelet 4. cikkével).

Az érintett személyek a Tanácsnál kérvényezhetik annak a határozatnak a felülvizsgálatát, amellyel felkerültek az említett jegyzékre. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt 2019. november 1. előtt, az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 64., 2019.3.5., 7. o.

(2)  HL L 66., 2014.3.6., 26. o.

(3)  HL L 64., 2019.3.5., 1. o.

(4)  HL L 66., 2014.3.6., 1. o.


5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/3


Értesítés az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP tanácsi határozatban, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

(2019/C 83/03)

Az Európai Unió Tanácsa az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 16. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására:

Ezen adatkezelési művelet jogalapja a (KKBP) 2019/354 tanácsi határozattal (2) módosított 2014/119/KKBP határozat (3), valamint az (EU) 2019/352 tanácsi végrehajtási rendelettel (4) végrehajtott 208/2014/EU tanácsi rendelet (5).

Az adatkezelési művelet viszonylatában az adatkezelő szerv az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán belül a RELEX Főigazgatóság (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) 1.C osztálya, melynek elérhetősége a következő:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

A Főtitkárság adatvédelmi tisztviselője az alábbi e-mail-címen érhető el:

Adatvédelmi tisztviselő

data.protection@consilium.europa.eu

Az adatkezelési művelet célja a (KKBP) 2019/354 határozattal módosított 2014/119/KKBP határozatnak, valamint az (EU) 2019/352 végrehajtási rendelettel végrehajtott 208/2014/EU rendeletnek megfelelően korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének a létrehozása és aktualizálása.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek a 2014/119/KKBP határozatban és a 208/2014/EU rendeletben meghatározott kritériumait.

Az összegyűjtött személyes adatok magukban foglalják az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatokat, az indokolást, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos adatot.

Az összegyűjtött személyes adatok szükség esetén megoszthatók az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal.

Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke szerinti korlátozások sérelme nélkül, az érintettek jogainak – például a betekintési jognak, valamint a helyesbítéshez való jognak és a kifogásolási jognak – a gyakorlására az (EU) 2018/1725 rendelet az irányadó.

A személyes adatokat az érintettnek a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékéből való törlésének, illetve az intézkedés érvényessége lejártának időpontjától számított öt évig, illetve, ha az ügyben bírósági eljárás indult, annak lezárulásáig őrzik meg.

A bírósági, közigazgatási vagy nem bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintettek az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően panaszt tehetnek az európai adatvédelmi biztosnál (edps@edps.europa.eu).


(1)  HL L 295., 2018.11.21., 39. o.

(2)  HL L 64., 2019.5.5., 7. o.

(3)  HL L 66., 2014.3.6., 26. o.

(4)  HL L 64., 2019.5.5., 1. o.

(5)  HL L 66., 2014.3.6., 1. o.


5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/4


Értesítés a (KKBP) 2019/351 tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2013/255/KKBP tanácsi határozatban és az (EU) 2019/350 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

(2019/C 83/04)

Az Európai Unió Tanácsa az alábbi információt hozza a (KKBP) 2019/351 tanácsi végrehajtási határozattal (1) végrehajtott, a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozat (2) I. mellékletében, valamint az (EU) 2019/350 tanácsi végrehajtási rendelettel (3) végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendelet (4) II. mellékletében jegyzékbe vett személyek tudomására.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben felsorolt személyeket fel kell venni a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében és a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt személyek jegyzékébe. Az érintett személyek jegyzékbe vételének indokolása az említett mellékletek vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek figyelmét arra, hogy kérvényezhetik az érintett tagállam(ok)nak a 36/2012/EU rendelet III. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 16. cikkével).

Az érintett személyek 2019. március 29-ig kérvényezhetik a Tanácsnál annak a határozatnak a felülvizsgálatát, amellyel felkerültek az említett jegyzékre. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

A Tanács a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékének a 2013/255/KKBP határozat 34. cikkével, illetve a 36/2012/EU rendelet 32. cikkének (4) bekezdésével összhangban elvégzett következő felülvizsgálatakor figyelembe fogja venni a beérkezett észrevételeket.

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 63. I, 2019.3.4., 4. o.

(2)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(3)  HL L 63. I, 2019.3.4., 1. o.

(4)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/5


Értesítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozatban és 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

(2019/C 83/05)

Az Európai Unió Tanácsa az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 16. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására:

Ezen adatkezelési művelet jogalapja a (KKBP) 2019/351 (2) tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2013/255/KKBP tanácsi határozat (3), valamint az (EU) 2019/350 (4) tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 36/2012/EU tanácsi rendelet (5).

Az adatkezelési művelet viszonylatában az adatkezelő szerv az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán belül a RELEX Főigazgatóság (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) 1.C osztálya, melynek elérhetősége a következő:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail-cím: sanctions@consilium.europa.eu

A Főtitkárság adatvédelmi tisztviselője az alábbi e-mail-címen érhető el:

Adatvédelmi tisztviselő

data.protection@consilium.europa.eu

Az adatkezelési művelet célja a (KKBP) 2019/351 tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2013/255/KKBP határozatnak, valamint az (EU) 2019/350 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott 36/2012/EU rendeletnek megfelelően korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének a létrehozása és aktualizálása.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek a 2013/255/KKBP határozatban és a 36/2012/EU rendeletben meghatározott kritériumait.

A művelet keretében az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor: az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatok, az indokolás, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos egyéb adat.

Az összegyűjtött személyes adatok szükség esetén megoszthatók az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal.

Az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikke szerinti korlátozások sérelme nélkül, az érintettek által a jogaik – például a betekintési jog, valamint a helyesbítéshez való jog és a kifogásolási jog – gyakorlása tekintetében az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően kell választ adni.

A személyes adatokat az érintettnek a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékéből való törlésének, illetve az intézkedés érvényessége lejártának időpontjától számított öt évig, illetve, ha az ügyben bírósági eljárás indult, annak lezárulásáig őrzik meg.

A bírósági, közigazgatási vagy nem bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintettek az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően panaszt tehetnek az európai adatvédelmi biztosnál (edps@edps.europa.eu).


(1)  HL L 295., 2018.11.21., 39. o.

(2)  HL L 63. I, 2019.3.4., 4. o.

(3)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(4)  HL L 63. I, 2019.3.4., 1. o.

(5)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


Európai Bizottság

5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/6


Euroátváltási árfolyamok (1)

2019. március 4.

(2019/C 83/06)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1337

JPY

Japán yen

126,91

DKK

Dán korona

7,4616

GBP

Angol font

0,85775

SEK

Svéd korona

10,5543

CHF

Svájci frank

1,1352

ISK

Izlandi korona

136,20

NOK

Norvég korona

9,7633

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,621

HUF

Magyar forint

315,84

PLN

Lengyel zloty

4,2989

RON

Román lej

4,7412

TRY

Török líra

6,1023

AUD

Ausztrál dollár

1,5990

CAD

Kanadai dollár

1,5092

HKD

Hongkongi dollár

8,8986

NZD

Új-zélandi dollár

1,6660

SGD

Szingapúri dollár

1,5361

KRW

Dél-Koreai won

1 276,68

ZAR

Dél-Afrikai rand

16,1463

CNY

Kínai renminbi

7,5985

HRK

Horvát kuna

7,4325

IDR

Indonéz rúpia

16 019,18

MYR

Maláj ringgit

4,6204

PHP

Fülöp-szigeteki peso

58,726

RUB

Orosz rubel

74,5435

THB

Thaiföldi baht

36,142

BRL

Brazil real

4,2794

MXN

Mexikói peso

21,9374

INR

Indiai rúpia

80,3630


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/7


Felszámolási eljárások

Határozat a Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.”-val szembeni felszámolási eljárás megindításáról

(Közzététel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II. irányelv) 280. cikke alapján)

(2019/C 83/07)

Biztosító

Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.”

Hajdúnánás

Bocskai u. 45.

4080

MAGYARORSZÁG

A határozat kelte, hatálybalépése és jellege

2019. január 31.

Hatálybalépés: 2019. január 31.

Felszámolási eljárás elrendelése felszámoló kinevezésével.

Illetékes hatóságok

Debreceni Törvényszék

Debrecen

Széchenyi utca 9.

4025

MAGYARORSZÁG

Felügyeleti hatóság

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Krisztina krt. 39.

1013

MAGYARORSZÁG

Kinevezett felszámoló

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.,

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

1055

MAGYARORSZÁG

Alkalmazandó jog

Magyarország jogszabályai:

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény negyedik része

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/8


Pályázati felhívás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a transzeurópai távközlő hálózatok területén a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban nyújtható támogatásokra vonatkozó munkaprogram alapján

(a Bizottság C(2018) 568 végrehajtási határozata)

(2019/C 83/08)

Az Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága a következő pályázati felhívást teszi közzé olyan projektek támogatása céljából, amelyek megfelelnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a transzeurópai távközlő hálózatok területén a 2019–2020-as munkaprogramban meghatározott, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó prioritásoknak és célkitűzéseknek.

E felhívás keretében az alábbi területen várjuk a pályázatokat:

CEF-TC-2019-3: Elektronikus archiválás

Az e felhívás keretében kiválasztott pályázatokra rendelkezésre álló indikatív költségvetés összesen 2,1 millió EUR.

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. május 14.

Az egyes felhívások dokumentációja az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz távközléssel foglalkozó weboldalán olvasható:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/9


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9254 – MUTB/CFSGAM)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 83/09)

1.   

2019. február 25-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (a továbbiakban: MUTB, Japán),

Colonial First State Global Asset Management csoport (a továbbiakban: CFSGAM, Ausztrália).

Az MUTB az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében teljes irányítást szerez a CFSGAM felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az MUTB a Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (a továbbiakban: MUFG) 100 %-ban tulajdonolt leányvállalata, mely banki szolgáltatások teljes körét nyújtja világszerte; a földrajzi régiótól függően e szolgáltatások kiterjednek lakossági, vállalati és befektetési banki szolgáltatásokra, továbbá eszközkezelési, értékesítési és kereskedési szolgáltatásokra,

a CFSGAM a Commonwealth Bank of Australia (a továbbiakban: CBA) globális vagyonkezelési üzletága; a CFSGAM részvényekkel, rögzített hozamú eszközökkel és alternatív eszközökkel (ingatlan és infrastruktúra) kapcsolatos termékeket kínál intézményi befektetőknek, valamint vállalati/lakossági befektetőknek; a CFSGAM több városban, pl. Sydney-ben, Edinburgh-ben, Hong Kongban, Londonban, New Yorkban és Szingapúrban tevékeny; Ausztrálián kívül First State Investments (a továbbiakban: FSI) néven ismert.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9254 – MUTB/CFSGAM

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/11


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 83/10)

1.   

2019. február 21-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

ArcelorMittal SA (a továbbiakban: ArcelorMittal, Luxemburg),

CLN – Coils Lamiere Nastri SpA (a továbbiakban: CLN, Olaszország),

az ArcelorMittal és a CLN irányítása alá tartozó ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl (a továbbiakban: AMCLN, Olaszország),

az ArcelorMittal irányítása alá tartozó Ilva Legarnóban és Paderno Dugnanóban működő acélipari szolgáltató központjai (a továbbiakban: Ilva SSCs, Olaszország).

Az ArcelorMittal és a CLN az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke (4) bekezdése értelmében közös irányítást szereznek az Ilva SSCs felett.

Az összefonódásra az ArcelorMittal vállalkozástól az AMCLN vállalkozásra történő tulajdonjog-átruházás útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   az ArcelorMittal esetében: acéltermékek gyártása, forgalmazása, marketingje és értékesítése,

—   a CLN esetében: acélból készült gépjárműalkatrészek és acélkerekek gyártása, továbbá acéltermékek forgalmazása az SSCs vállalkozásokon keresztül Olaszországon kívül,

—   az Ilva SSCs esetében: két acélipari szolgáltató központ Legarnóban és Paderno Dugnanóban.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/12


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 83/11)

1.   

2019. február 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

LG Electronics Inc., (a továbbiakban: LGE, Dél-Korea),

Lufthansa Technik AG (a továbbiakban: LHT, Németország),

újonnan alapított közös vállalkozás (a továbbiakban: JV, Németország).

Az LGE és az LHT az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke (4) bekezdése értelmében közös irányítást szereznek a JV felett.

Az összefonódásra újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   az LGE esetében: elektronikai termékek, mobil telekommunikációs eszközök és háztartási gépek,

—   az LHT esetében: motorok, alkatrészek, továbbá légi járművek karbantartása, javítása és nagyjavítása; az LHT tevékenységi körébe tartozik továbbá kabinkezelő rendszerek és fedélzeti szórakoztatórendszerek (CMS/IFE), valamint azok alkatrészeinek fejlesztése, tervezése, gyártása és beszállítása,

—   a JV esetében: kabinkezelő rendszerek és fedélzeti szórakoztatórendszerek, továbbá kijelzőkkel kapcsolatos rendszerek tervezése, gyártása, karbantartása és értékesítése.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/13


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 83/12)

1.   

2019. február 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a Carlyle Group, L.P. (a továbbiakban: Carlyle, Amerikai Egyesült Államok) csoporthoz tartozó Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P.,

TA Associates L.P. (a továbbiakban: TA Associates, Amerikai Egyesült Államok),

a végső soron a Cortec Group Fund V, L.P. irányítása alá tartozó és a Weiman csoportot tulajdonló Wu Holdco, Inc. (a továbbiakban: Weiman csoport, Amerikai Egyesült Államok).

A Carlyle és a TA Associates az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében közös irányítást szereznek a Weiman csoport egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Carlyle esetében: alternatív eszközkezelő, amely a következő négy befektetési ágazatban befektetéseket végző alapokat kezel világszerte: vállalati magántőke (kivásárlás és növekedési tőke); ingatlanvagyon (ingatlan, infrastruktúra, energia és megújuló energiaforrások); globális hitel (tőkeáttételes kölcsönök és strukturált hitelek, opportunista hitelek, energiahitelek, magánhitelek és nemteljesítő hitelek), és megoldások (magántőkealapok alapja, valamint kapcsolódó társbefektetési és másodlagos tevékenységek),

a TA Associates a magántőke-befektetések területén különböző alapokon keresztül a következő öt kulcságazatban tevékeny vállalkozás: technológia, pénzügyi szolgáltatások, egészségügy, fogyasztási cikkek és üzleti szolgáltatások Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában,

a Weiman csoport felületekre szánt tisztítószereket gyárt és forgalmaz háztartások és üzleti ügyfelek számára az élelmiszeriparban és az egészségügyi szolgáltatások területén.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/15


Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem nyomán módosított egységes dokumentum közzététele

(2019/C 83/13)

Az Európai Bizottság jóváhagyta ezt a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 6. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti kisebb jelentőségű módosítást.

Ez a kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem a Bizottság DOOR adatbázisában tekinthető meg.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„ANGLESEY SEA SALT”/„HALEN MÔN”

EU-szám: PDO-GB-0105-01068-AM01 – 2018.3.26.

OEM ( X ) OFJ ( )

1.   Elnevezés

„Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Egyesült Királyság

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.8. osztály: A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek (fűszerek stb.)

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

Az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” az észak-walesi Anglesey-ben található Menai-szorosból kitermelt sókristály elnevezése. Ezek kristályfehér, lágy, lapos, pehelyszerű kristályok, amelyek több mint 30 nyomelemet tartalmaznak, és adalékanyag-mentesek. A sókristályok átmérője osztályozáskor legfeljebb 2 centiméter. Az ásványianyag-tartalomnak köszönhető, hogy az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” megjelenése, állaga, íze és fogyasztáskori érzete határozottan sajátos. Íze intenzíven sós, állaga ropogós, ami az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” fehér színét és a túlzott kalciumtartalom miatt esetleg előforduló kesernyésséget nélkülöző, tiszta ízét eredményező, egyedülálló átmosási folyamat után megmaradó természetes kalciumnak és magnéziumnak köszönhető.

Az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” egyedülálló tulajdonságai a nyersanyagoknak – a tiszta tengervíznek és a só kristályosítására és átmosására alkalmazott eljárásnak – köszönhetők. Az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” olyan adalékanyag-mentes tengeri só, amely az alábbi, természetesen előforduló nyomelemeket és ásványi anyagokat tartalmazza:

Összetétel

Nátrium-klorid

több mint 90 % (m/m)

Víz

kevesebb mint 4 %

Ólom

kevesebb mint 2 mg/kg

Ón

kevesebb mint 200 mg/kg

Arzén

kevesebb mint 0,5 mg/kg

Higany

kevesebb mint 0,1 mg/kg

Kadmium

kevesebb mint 0,5 mg/kg

Réz

kevesebb mint 2 mg/kg

Cink

nyomokban

Magnézium

legalább 0,2 %

Jód

legfeljebb 1 mg/kg

Kalcium

0,08 %–0,15 %

Három különböző méretű (durva szemcséjű, finom szemcséjű és porított) kristályt állítanak elő.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

3.5.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok

A végtermék egységes minőségének biztosítása érdekében az előállítás és az előkészítés valamennyi eljárását – köztük az alábbiakat – a meghatározott területen, ellenőrzött körülmények között kell elvégezni:

A tengervíz szivattyúzása és szűrése

A sóoldat sűrítése

Kristályosítás

A sókristályok betakarítása

Öblítés

Csomagolás

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

Menai-szoros, Anglesey, Észak-Wales. A Menai-szoros az Anglesey szigetét Wales törzsterületeitől elválasztó víztest. A szoros az Ordnance Survery (OS) 115. számú térképén ábrázolt SH 115 440610 számú törzsterületi körzet délnyugati végén található Fort Belantól és az Anglesey felőli oldalon található 115 SH 443615 számú Aber Menai-foktól az Anglesey felőli oldalon az SH 580740 számú ponton a szorosba benyúló móló és az SH 582 736 számú törzsterületi körzetben található bangori kikötő vége közötti vonalig tart. A terület a Caernarfon Harbour Trust fennhatósága alatt áll.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

A terület sajátosságai az éghajlati adottságokon, az árapály ingadozásán, valamint a nagymértékű ipari terhelés és hajóforgalom hiányán alapulnak.

A termék különlegessége részben a szélsőséges, akár 9,5 métert is meghaladó árapálynak köszönhető, aminek eredményeképpen a szoros vize az érkező dagállyal naponta kétszer kicserélődik. A Golf-áramlat sziget körüli áramlásakor jelentkező, szokatlan kettős dagály elősegíti a nyomelemek egyensúlyát, és hatására a forrásként használható tengervíz naponta frissül.

A Golf-áramlat az Atlanti-óceán felől érkezik, és Nagy-Britannia nyugati partjai mentén halad végig. Vize melegebb, mint a keleti part vize, nyáron a felszínen 15 fokos, a fenéken 12 fokos átlaghőmérsékletet is elér. E területen a tengervíz átlagos sótartalma 3,425–3,5 %, azonban elérheti akár a 3,6 %-ot is. Ez hatással van az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” ízének intenzitására, így kevesebb termék elegendő a szükséges ízesítéshez.

Ezenfelül a homokos és kagylós tengerpart hozzájárul a víz előszűréséhez, a mészhéjú állatok pedig a tenyészidőszakban kalciumot vonnak ki a tengervízből. A nyersanyag minősége közvetlenül befolyásolja a tengeri só minőségét. Ugyanígy az átmosási folyamat is a termék egyedülálló jellemzője.

5.2.   A termék sajátosságai

Ásványianyag-tartalmának köszönhetően az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” megjelenése, állaga, íze és fogyasztáskori érzete határozottan sajátos. Pehelyszerű kristályai nagyok, ropogósak, laposak és nem szemcsések. A só íze intenzíven sós, állaga ropogós. A só fehér színe és a túlzott kalciumtartalom miatt esetleg előforduló kesernyésséget nélkülöző, tiszta íze az átmosási folyamatnak köszönhető.

A tiszta tengervíz biztosította nyersanyagok és a só kristályosítására és átmosására alkalmazott eljárás biztosítja az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” egyedülálló tulajdonságait. Olyan adalékanyag-mentes tengeri só, amely természetesen előforduló nyomelemeket és ásványi anyagokat tartalmaz.

Az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” az Egyesült Királyságban és világszerte jól ismert és széles körben elismert az élelmiszeriparban. Számos vezető séf és gasztronómiai szakember alkalmazza ezt a minőségi terméket, amely rendszeresen szerepel menüik alapanyagai között. Több neves étterem-tulajdonos és agrár-élelmiszeripari vállalat igazolhatóan ezt a sót részesíti előnyben.

Az alábbi szavakkal méltatják az „Anglesey Sea Salt”/„Halen Môn” ízét és a termék származási régióját.

„Az »Anglesey Sea Salt«/»Halen Môn« felülmúlhatatlan: tiszta ízű, tökéletes érzetű és finoman ropogós állagú.”

Chris Chown

Főszakács és tulajdonos, Plas Bodegroes, Pwllheli, Wales

„Azért használom az »Anglesey Sea Salt«/»Halen Môn« sót, mert megfelel az ételekkel kapcsolatos filozófiámnak; kiváló hozzávalókból kevés munkával nagyszerű étel készíthető. Az »Anglesey Sea Salt«/»Halen Môn« ízletesebbé tesz minden ételt, amelyben használom.”

Jane Milton

Élelmiszeripari szakértő, blogger és mesterszakács

„Az »Anglesey Sea Salt«/»Halen Môn« só kitermelését rendkívüli gondossággal, a Menai-szoros friss, hullámzó tengervizének nyomelemeit és ásványi anyagait megőrző, innovatív rendszer alkalmazásával végzik. Az »Anglesey Sea Salt«/»Halen Môn« összetett ásványianyag-szerkezetének hatására szájpadlásunk valamennyi ízérzékelésért felelős területe fokozottan érzékennyé és aktívvá válik, így az étel ízét rendkívül gazdagnak érezzük.”

Colin Pressdee

Gasztroíró

„A bio tengeri só finom kristályainak köszönhetően a forrásául szolgáló tiszta, anglesey-i tengervízhez hasonló, nagyszerű íz hosszan érezhető, és e só rendkívüli részletgazdagságot kölcsönöz minden ételnek, amelyben használják. Megváltoztatja az életedet.”

Simon Majumdar

Író, gasztroíró és műsorvezető

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat

A történeti feljegyzések szerint Anglesey szigetén már a rómaiak korában is állítottak elő sót, majd a tevékenység a 18. század elején élte aranykorát. A fő szigethez egy út révén kapcsolódó Salt Island (Só-sziget, walesiül „Ynys Halen”) északi részén fekvő Holyheadben sótelep romjai találhatók. A Salt Island a tengervíz feldolgozásával tengeri sót előállító sótelepekről kapta a nevét. A gyárat a 18. században bezárták, mivel kősót használtak a sóoldat „feldúsítására”, ami hamisításnak minősült.

A Menai-szorost a tiszta Golf-áramlat táplálja, és partjain nem találhatók nagyvárosok vagy nagymértékben iparosodott területek. Ezenkívül a szélsőséges árapálynak köszönhetően a szoros vize az érkező dagállyal naponta kétszer kicserélődik, ami hozzájárul a nyomelemek egyensúlyához, naponta felfrissíti a tengervizet, valamint biztosítja az „Anglesey sea salt”/„Halen Môn” jellegzetes ízét és megjelenését.

A só megfelelő ízvilága és külleme csak szakértő, hagyományokra épülő kézműves képzéssel érhető el.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730659/anglesey-sea-salt-spec-amended.pdf


(1)  HL L 179., 2014.6.19., 17. o.


5.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/19


Értesítés az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett jegyzékbe az (EU) 2019/353 bizottsági rendelet értelmében felvett HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN számára

(2019/C 83/14)

1.   

A (KKBP) 2016/1693 tanácsi határozat (1) felkéri az Uniót, hogy az 1267(1999) és az 1333(2000) ENSZ BT-határozat alapján összeállított, és az 1267(1999) ENSZ BT-határozattal létrehozott ENSZ-bizottság által rendszeresen felülvizsgált jegyzékben említetteknek megfelelően fagyassza be az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szervezet tagjai, valamint a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait.

Az ENSZ-bizottság által összeállított jegyzék az alábbiakra terjed ki:

az ISIL (Dáis) és az al-Kaida,

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek és csoportok, valamint

az említett, összeköttetésben álló személyek, szervezetek, testületek és csoportok tulajdonát képező, ezek ellenőrzése alatt álló vagy ezeket más módon támogató jogi személyek, szervezetek és testületek.

Az alábbi cselekmények, illetve tevékenységek jelzik azt, hogy valamely személy, csoport, vállalkozás vagy szervezet „összeköttetésben áll” az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával:

a)

az ISIL (Dáis) és az al-Kaida vagy az azzal összeköttetésben álló bármely sejt, fiókszervezet vagy frakció által, azzal együttműködve, annak nevében, képviseletében vagy javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében való részvétel;

b)

fegyver és kapcsolódó felszerelés biztosítása, eladása vagy szállítása bármelyikük számára;

c)

bármelyik említett szervezet számára történő toborzás; vagy

d)

egyéb támogatás nyújtása bármelyikük cselekményeihez, illetve tevékenységeihez.

2.   

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának bizottsága 2019. február 28-án jóváhagyta HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN bejegyzésének az ISIL (Dáis) és az al-Kaida szankcióbizottság jegyzékébe való felvételét.

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN bármikor – igazoló dokumentumokkal kiegészített – kérelmet terjeszthet az ENSZ ombudsmanja elé annak érdekében, hogy az ombudsman vizsgálja felül az őt az ENSZ fent említett jegyzékébe felvevő döntést. E kérelmet a következő címre kell elküldeni:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

További információk az alábbi internetcímen találhatók: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

A 2. pontban említett ENSZ-határozat alapján a Bizottság elfogadta az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet I. mellékletét (2) módosító (EU) 2019/353 végrehajtási rendeletet (3). A 881/2002/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7a. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítás kiegészíti a rendelet I. mellékletében (a továbbiakban: I. melléklet) szereplő jegyzéket HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN nevével.

A 881/2002/EK rendelet alábbi intézkedései vonatkoznak az I. mellékletbe felvett személyekre és szervezetekre:

(1)

az érintett személyek és szervezetek tulajdonát képező, illetve birtokában lévő valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, továbbá pénzeszközök és gazdasági erőforrások részükre vagy javukra közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre bocsátásának mindenkire vonatkozó tilalma (2. és 2a. cikk); valamint

(2)

az érintett személyek és szervezetek bármelyike részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítségnyújtás vagy képzés felajánlásának, eladásának, nyújtásának vagy szállításának tilalma (3. cikk).

4.   

A 881/2002/EK rendelet 7a. cikke felülvizsgálati eljárásról rendelkezik, amennyiben a jegyzékbe felvettek észrevételeket nyújtanak be a jegyzékbe vétel okaira vonatkozóan. Az I. mellékletbe az (EU) 2019/353 végrehajtási rendelet alapján felvett személyek és szervezetek kérelmet intézhetnek a Bizottsághoz a jegyzékbe vételük okaira vonatkozóan. Ezt a kérelmet a következő címre kell elküldeni:

European Commission

„Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően eljárást indíthatnak az (EU) 2019/353 végrehajtási rendelet ellen az Európai Unió Törvényszékénél.

6.   

A szabályszerűség érdekében felhívjuk az I. mellékletbe felvett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy az említett rendelet 2a. cikkével összhangban kérelemmel fordulhatnak az érintett tagállamok 881/2002/EK rendelet II. mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat használhassanak fel alapvető szükségletek kielégítése vagy meghatározott kifizetések teljesítése érdekében.


(1)  HL L 255., 2016.9.21., 25. o.

(2)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(3)  HL L 64., 2019.3.5., 5. o.