ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 338

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. szeptember 21.


Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2018/C 338/01 ERKT/2018/5

Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2018. július 16.) a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról szóló ERKT/2015/2 ajánlás módosításáról (ERKT/2018/5)

1


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2018/C 338/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.9069 – Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners) ( 1 )

7

2018/C 338/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.9024 – Abry Partners/Link) ( 1 )

7


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2018/C 338/04

A Tanács határozata (2018. szeptember 18.) az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyvezető igazgatójának kinevezéséről

8

 

Európai Bizottság

2018/C 338/05

Euroátváltási árfolyamok

9

2018/C 338/06

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottságnak a 2018. július 10-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.40465 – Asus ügyre vonatkozó határozattervezetről – Előadó: Svédország

10

2018/C 338/07

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Ügyszám: AT.40465 – Asus

11

2018/C 338/08

A Bizottság határozatának összefoglalója (2018. július 24.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti eljárással kapcsolatban (AT.40465 – Asus ügy [vertikális korlátozások]) (az értesítés a C(2018) 4773 final dokumentummal történt)

13

2018/C 338/09

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. július 10-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.40182 – Pioneer ügyre vonatkozó határozattervezetről – Előadó: Svédország

16

2018/C 338/10

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Ügyszám: AT.40182 – Pioneer

17

2018/C 338/11

A Bizottság határozatának összefoglalója (2018. július 24.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatban (AT.40182 – Pioneer [vertikális korlátozások] ügy) (az értesítés a C(2018) 4790 final számú dokumentummal történt)  ( 1 )

19

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2018/C 338/12

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és más okmányok biztonságának megerősítéséről szóló rendeletjavaslatról

22


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 338/13

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8994 – Microsoft/GitHub) ( 1 )

25

2018/C 338/14

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8785 – The Walt Disney Company/Twenty First Century Fox) ( 1 )

27

2018/C 338/15

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9102 – Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

28


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Európai Rendszerkockázati Testület

21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/1


AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET AJÁNLÁSA

(2018. július 16.)

a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról szóló ERKT/2015/2 ajánlás módosításáról

(ERKT/2018/5)

(2018/C 338/01)

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. és 16–18. cikkére,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 458. cikke (8) bekezdésére,

tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. január 20-i ERKT/2011/1 európai rendszerkockázati testületi határozatra (3) és különösen annak 18–20. cikkére,

mivel:

(1)

Az eredményes és következetes nemzeti makroprudenciális politikai intézkedések biztosítása érdekében fontos, hogy az uniós jog által előírt kötelező viszonosságot önkéntes viszonosság egészítse ki.

(2)

A makroprudenciális politikai intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosság ERKT/2015/2 európai rendszerkockázati testületi ajánlásban (4) meghatározott keretének célja annak biztosítása, hogy a valamely tagállamban aktivált minden kitettségalapú makroprudenciális politikai intézkedés tekintetében a többi tagállamban viszonosságot biztosítsanak.

(3)

Az ERKT/2017/4 európai rendszerkockázati testületi ajánlás (5) az érintett aktiváló hatóság számára azt ajánlja, hogy amikor az Európai Rendszerkockázati Testülethez (ERKT) viszonosság iránti kérelmet nyújt be, javasoljon a jelentős jellegre vonatkozó maximális küszöbértéket, amely alatt egy adott pénzügyi szolgáltatónak az azonosított makroprudenciális kockázattal szemben abban az országban fennálló kitettsége, ahol az aktiváló hatóság a makroprudenciális politikai intézkedést alkalmazza, nem jelentősnek tekinthető. Az ERKT – ERKT/2015/4 európai rendszerkockázati testületi határozat (6) alapján létrehozott – állandó értékelési csoportja eltérő küszöbértéket javasolhat, amennyiben ezt szükségesnek tartja.

(4)

2018. április 30-tól a Belgiumban engedélyezett és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámításához a belső minősítésen alapuló módszert használó hitelintézetekre az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontja alapján a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségekre az alábbiakból álló kockázatisúly-többlet vonatkozik: a) egy átalány jellegű, 5 százalékpontos kockázatisúly-többlet; és b) a kockázati súlyok kitettséggel súlyozott átlagának adott hányadából (33 százalék) álló arányos kockázatisúly-többlet.

(5)

A Belgium által az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (8) bekezdése alapján az ERKT-hoz intézett kérelem nyomán, valamint az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontja vi. alpontjának megfelelően Belgiumban alkalmazott makroprudenciális politikai intézkedés végrehajtásából eredő, elszivárgások és szabályozási arbitrázs formájában megmutatkozó határokon átnyúló esetleges kedvezőtlen hatások kialakulásának megakadályozása érdekében az ERKT igazgatótanácsa úgy döntött, hogy az intézkedést felveszi azon makroprudenciális politikai intézkedések listájára, amelyek tekintetében az ERKT/2015/2 ajánlás alapján a viszonosság biztosítása ajánlott.

(6)

Az ERKT/2015/2 ajánlást erre tekintettel megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

MÓDOSÍTÁSOK

Az ERKT/2015/2 ajánlás a következőképpen módosul:

1.

Az 1. szakaszban a C(1) ajánlás helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy biztosítsák a viszonosságot a más érintett hatóságok által elfogadott azon makroprudenciális politikai intézkedések tekintetében, amelyek tekintetében az ERKT a viszonosság biztosítását ajánlotta. A viszonosság biztosítása ajánlott a következő, a mellékletben részletesebben leírt intézkedések tekintetében:

Észtország:

az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével összhangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferráta;

Finnország:

a Finnországban engedélyezett és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámításához a belső minősítésen alapuló (IRB) módszert használó hitelintézetekre az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontjának megfelelően alkalmazott, 15 százalékos alsó korlát a finnországi lakóegységet terhelő jelzáloggal fedezett lakáscélú jelzáloghitelekre vonatkozó átlagos kockázati súly tekintetében;

Belgium:

a Belgiumban engedélyezett és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámításához az IRB-módszert használó hitelintézetekre az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontjának megfelelően alkalmazott, a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozó, az alábbiakból álló kockázatisúly-többlet:

a)

egy átalány jellegű, 5 százalékpontos kockázatisúly-többlet; és

b)

a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek portfóliójára alkalmazott kockázati súlyok kitettséggel súlyozott átlagának 33 százalékát kitevő arányos kockázatisúly-többlet.”

2.

A melléklet helyébe ezen ajánlás melléklete lép.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. július 16-án.

Francesco MAZZAFERRO

az ERKT Titkárságának vezetője,

az ERKT igazgatótanácsa nevében


(1)  HL L 331., 2010.12.15., 1. o.

(2)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(3)  HL C 58., 2011.2.24., 4. o.

(4)  Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2015/2 ajánlása (2015. december 15.) a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról (HL C 97., 2016.3.12., 9. o.).

(5)  Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2017/4 ajánlása (2017. október 20.) a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról szóló ERKT/2015/2 ajánlás módosításáról (HL C 431., 2017.12.15., 1. o.).

(6)  Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2015/4 határozata (2015. december 16.) a nemzeti makroprudenciális politikai intézkedésekről az illetékes hatóságok által küldött értesítéseknek, valamint az ERKT véleményei és ajánlásai kiadásának koordinálására szolgáló keretrendszerről és az ERKT/2014/2 határozat hatályon kívül helyezéséről (HL C 97., 2016.3.12., 28. o.).


MELLÉKLET

Melléklet

Észtország

Az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével összhangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferráta

I.   Az intézkedés leírása

(1)

Az észt intézkedés az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével összhangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferrátát jelent.

II.   Viszonosság

(2)

Amennyiben a tagállamok a nemzeti jogban végrehajtották a 2013/36/EU irányelv 134. cikkét, az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az észt intézkedés tekintetében a 2013/36/EU irányelv 134. cikke (1) bekezdésével összhangban biztosítsák a viszonosságot a belföldön engedélyezett intézmények Észtországban található kitettségeire vonatkozóan. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatározott határidő alkalmazandó.

(3)

Amennyiben a tagállamok a nemzeti jogban nem hajtották végre a 2013/36/EU irányelv 134. cikkét, az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az észt intézkedés tekintetében a C(2) ajánlással összhangban biztosítsák a viszonosságot a belföldön engedélyezett intézmények Észtországban található kitettségeire vonatkozóan. Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az egyenértékű intézkedést hat hónapon belül fogadják el.

Finnország

A belső minősítésen alapuló (IRB) módszert használó hitelintézetekre (a továbbiakban: IRB-hitelintézetek) az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontja alapján alkalmazandó, hitelintézet-specifikus 15 százalékos minimális szint a finnországi lakóegységet terhelő jelzáloggal fedezett hitelekre vonatkozó átlagos kockázati súly tekintetében.

I.   Az intézkedés leírása

(1)

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontjának megfelelően alkalmazott finn intézkedést egy hitelintézet-specifikus, az IRB-hitelintézetekre alkalmazandó, a finnországi lakóegységgel fedezett lakáscélú jelzáloghitelek átlagos kockázati súlyára vonatkozó és portfólió-szinten érvényesülő 15 százalékos alsó korlát alkotja.

II.   Viszonosság

(2)

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (5) bekezdésével összhangban a vonatkozó tagállamok érintett hatóságai számára ajánlott, hogy a finn intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot és az intézkedést alkalmazzák az IRB-hitelintézetek finnországi lakóegységgel fedezett olyan lakossági jelzáloghitelekből álló portfólióira vonatkozóan, amely hiteleket belföldön engedélyezett, Finnországban található fióktelepek bocsátották ki. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatározott határidő alkalmazandó.

(3)

Az érintett hatóságok számára ajánlott továbbá, hogy a finn intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot és az intézkedést alkalmazzák az IRB-hitelintézetek finnországi lakóegységgel fedezett olyan lakossági jelzáloghitelekből álló portfólióira vonatkozóan, amely hiteleket az országukban letelepedett hitelintézetek határokon átnyúlóan közvetlenül bocsátották ki. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatározott határidő alkalmazandó.

(4)

A C(2) ajánlással összhangban az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az ERKT-vel való konzultációt követően az országukban elérhető olyan makroprudenciális politikai intézkedést alkalmazzanak, amely a fent említett intézkedéssel, amelynek tekintetében a viszonosság biztosítása ajánlott, leginkább egyenértékű hatással rendelkezik, beleértve a 2013/36/EU irányelv VII. címe 2. fejezetének IV. szakaszában rögzített felügyeleti intézkedések elfogadását és felügyeleti hatásköröket is. Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az egyenértékű intézkedést négy hónapon belül fogadják el.

III.   A jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték

(5)

A de minimis elv viszonosságot biztosító tagállamok általi esetleges alkalmazásának irányítása érdekében az intézkedéshez a jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték kapcsolódik, amely a finnországi lakáscélú jelzáloghitelek piacának való 1 milliárd euro összegű kitettségnek felel meg.

(6)

Az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszával összhangban a vonatkozó tagállam érintett hatóságai mentességet biztosíthatnak azon egyes IRB-hitelintézetek számára, amelyek a finnországi lakóegységgel fedezett lakossági jelzáloghitelekből álló nem jelentős, vagyis a jelentős jellegre vonatkozó 1 milliárd euro összegű küszöbérték alatti portfólióval rendelkeznek. Ebben az esetben az érintett hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és számukra ajánlott, hogy biztosítsák a viszonosságot, amennyiben egy IRB-hitelintézet túllépi az 1 milliárd eurós küszöbértéket.

(7)

Ahol nincsenek más vonatkozó tagállamban engedélyezett, Finnországban található fiókteleppel rendelkező vagy Finnországban közvetlenül pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó, a finnországi jelzáloghitel-piaccal szemben 1 milliárd euro vagy azt meghaladó kitettséggel rendelkező IRB-hitelintézetek, a vonatkozó tagállamok érintett hatóságai dönthetnek úgy, hogy az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszában foglaltak szerint nem biztosítják a viszonosságot. Ebben az esetben az érintett hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és számukra ajánlott, hogy biztosítsák a viszonosságot, amennyiben egy IRB-hitelintézet túllépi az 1 milliárd eurós küszöbértéket.

Belgium

A Belgiumban engedélyezett és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámításához az IRB-módszert használó hitelintézetek számára előírt és az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontjának megfelelően alkalmazott, a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozó kockázatisúly-többlet. Ezt két összetevő alkotja:

a)

egy átalány jellegű, 5 százalékpontos kockázatisúly-többlet; és

b)

a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek portfóliójára alkalmazott kockázati súlyok kitettséggel súlyozott átlagának 33 százalékát kitevő arányos kockázatisúly-többlet.

I.   Az intézkedés leírása

(1)

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontja vi. alpontjának megfelelően alkalmazott és a Belgiumban engedélyezett, az IRB-módszert használó hitelintézetek számára előírt belgiumi intézkedést egy a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségekre alkalmazandó kockázatisúly-többlet alkotja, amely két összetevőből áll:

a)

Az első összetevő a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek kockázati súlyának 5 százalékponttal történő emelése, amelyre a kockázatisúly-többlet második részének b) pont szerinti kiszámítása után kerül sor.

b)

A második összetevőt a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek portfóliójára alkalmazott kockázati súlyok kitettséggel súlyozott átlagának 33 százalékát kitevő kockázatisúly-emelés alkotja. A kitettséggel súlyozott átlag az egyedi hitelek 575/2013/EU rendelet 154. cikkével összhangban kiszámított kockázati súlyainak átlaga, a vonatkozó kitettségértékkel súlyozva.

II.   Viszonosság

(2)

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (5) bekezdésével összhangban a vonatkozó tagállamok érintett hatóságai számára ajánlott, hogy a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot azáltal, hogy azt a C(3) ajánlásban megjelölt határidőn belül a belföldön engedélyezett, az IRB-módszert használó hitelintézetek Belgiumban található fióktelepeire alkalmazzák.

(3)

Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot azáltal, hogy azt a belföldön engedélyezett, az IRB-módszert használó azon hitelintézetekre alkalmazzák, amelyek Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni közvetlen kitettséggel rendelkeznek. A C(2) ajánlással összhangban az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy a C(3) ajánlásban megjelölt határidőn belül az aktiváló hatóság által Belgiumban végrehajtott intézkedéssel azonos intézkedést alkalmazzanak.

(4)

Amennyiben az országukban ugyanaz a makroprudenciális politikai intézkedés nem elérhető, az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az ERKT-vel való konzultációt követően az országukban elérhető olyan makroprudenciális politikai intézkedést alkalmazzanak, amely a fent említett intézkedéssel, amelynek tekintetében a viszonosság biztosítása ajánlott, leginkább egyenértékű hatással rendelkezik, beleértve a 2013/36/EU irányelv VII. címe 2. fejezetének IV. szakaszában rögzített felügyeleti intézkedések elfogadását és felügyeleti hatásköröket is. Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az egyenértékű intézkedést legkésőbb ezen ajánlás Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított négy hónapon belül fogadják el.

III.   A jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték

(5)

A de minimis elv – intézkedés tekintetében viszonosságot biztosító – érintett hatóságok általi esetleges alkalmazásának irányítása érdekében az intézkedéshez 2 milliárd euro összegű, a jelentős jellegre vonatkozó intézményspecifikus küszöbérték kapcsolódik.

(6)

Az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszával összhangban a vonatkozó tagállam érintett hatóságai mentességet biztosíthatnak a belföldön engedélyezett, az IRB-módszert használó azon hitelintézetek számára, amelyeknek a belgiumi lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettsége nem jelentős, vagyis a jelentős jellegre vonatkozó 2 milliárd euro összegű küszöbérték alatti kitettséggel rendelkeznek. A jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték alkalmazása során az érintett hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és számukra ajánlott, hogy a belgiumi intézkedést a korábban mentesített, belföldön engedélyezett egyedi hitelintézetekre alkalmazzák, amennyiben azok túllépik a 2 milliárd eurós küszöbértéket.

(7)

Ahol nincsenek a vonatkozó tagállamban engedélyezett, Belgiumban található fiókteleppel rendelkező vagy Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni közvetlen kitettséggel rendelkező olyan hitelintézetek, amelyek az IRB-módszert használják és a belgiumi lakóingatlan-piaccal szemben 2 milliárd euro vagy azt meghaladó mértékű kitettséggel rendelkeznek, a vonatkozó tagállamok érintett hatóságai dönthetnek úgy, hogy az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszában foglaltak szerint nem biztosítják a viszonosságot a belgiumi intézkedés tekintetében. Ebben az esetben az érintett hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és számukra ajánlott, hogy a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot, amennyiben az IRB-módszert használó valamely hitelintézet túllépi az 2 milliárd eurós küszöbértéket.

(8)

Az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszával összhangban a jelentős jellegre vonatkozó 2 milliárd eurós küszöbérték a küszöbérték ajánlott maximális szintjét jelenti. A viszonosságot biztosító érintett hatóságok ezért a javasolt küszöbérték alkalmazása helyett országukra vonatkozóan adott esetben meghatározhatnak alacsonyabb küszöbértéket, vagy az intézkedés tekintetében biztosíthatnak viszonosságot a jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték nélkül.

II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/7


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.9069 – Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 338/02)

2018. szeptember 14-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M9069 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/7


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.9024 – Abry Partners/Link)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 338/03)

2018. szeptember 17-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M9024 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/8


A TANÁCS HATÁROZATA

(2018. szeptember 18.)

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyvezető igazgatójának kinevezéséről

(2018/C 338/04)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 158. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (a továbbiakban: a Hivatal) igazgatótanácsa 2018. június 8-án benyújtotta a Tanácsnak a Hivatal ügyvezető igazgatói posztjának betöltésére jelölt személyek listáját,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1.   A Tanács Christian L.L.G. ARCHAMBEAU-t (születési helye és ideje: Vielsalm, Belgium, 1960. április 11.) nevezi ki az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (a továbbiakban: a Hivatal) ügyvezető igazgatójává, ötéves hivatali időre.

2.   Az (1) bekezdésben említett ötéves időtartam kezdetének időpontját a Hivatal igazgatótanácsa határozza meg.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. szeptember 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. BLÜMEL


(1)  HL L 154., 2017.6.16., 1. o.


Európai Bizottság

21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/9


Euroátváltási árfolyamok (1)

2018. szeptember 20.

(2018/C 338/05)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1769

JPY

Japán yen

131,98

DKK

Dán korona

7,4592

GBP

Angol font

0,88590

SEK

Svéd korona

10,3350

CHF

Svájci frank

1,1312

ISK

Izlandi korona

129,60

NOK

Norvég korona

9,5885

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,560

HUF

Magyar forint

323,75

PLN

Lengyel zloty

4,2925

RON

Román lej

4,6545

TRY

Török líra

7,4320

AUD

Ausztrál dollár

1,6158

CAD

Kanadai dollár

1,5174

HKD

Hongkongi dollár

9,2313

NZD

Új-zélandi dollár

1,7643

SGD

Szingapúri dollár

1,6064

KRW

Dél-Koreai won

1 316,62

ZAR

Dél-Afrikai rand

17,0297

CNY

Kínai renminbi

8,0559

HRK

Horvát kuna

7,4265

IDR

Indonéz rúpia

17 471,00

MYR

Maláj ringgit

4,8694

PHP

Fülöp-szigeteki peso

63,436

RUB

Orosz rubel

78,0670

THB

Thaiföldi baht

38,055

BRL

Brazil real

4,8390

MXN

Mexikói peso

22,0233

INR

Indiai rúpia

84,7510


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/10


A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottságnak a 2018. július 10-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.40465 – Asus ügyre vonatkozó határozattervezetről

Előadó: Svédország

(2018/C 338/06)

1.   

A tanácsadó bizottság tagjai egyetértenek a Bizottság azon értékelésével, hogy a határozattervezet tárgyát képező magatartás az EUMSZ 101. cikk két egységes és folytatólagos megsértését jelenti.

2.   

A tanácsadó bizottság tagjai egyetértenek a Bizottsággal a bírság végleges összege tekintetében, beleértve az 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról szóló 2006. évi iránymutatás 37. pontja szerinti csökkentést is.

3.   

A tanácsadó bizottság tagjai javasolják a tanácsadó bizottság véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.


21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/11


A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (1)

Ügyszám: AT.40465 – Asus

(2018/C 338/07)

(1)   

Az AsusTek Computer Inc., az Asus Computer GmbH és az Asus France SARL (a továbbiakban együttesen: Asus) vállalkozáshoz címzett határozattervezet megállapítja, hogy az Asus megsértette az EUMSZ 101. cikkét azon tevékenységével, amelynek célja a németországi, illetve franciaországi kiskereskedők korlátozása volt abban, hogy viszonteladói áraikat önállóan határozhassák meg.

(2)   

A vizsgálat 2015 márciusában németországi és franciaországi kiskereskedőknél előzetes bejelentés nélkül tartott ellenőrzésekkel kezdődött.

(3)   

A Bizottság 2017. február 2-án a 773/2004/EK rendelet (2) 2. cikkének (1) bekezdése szerint eljárást indított az Asus ellen. A Bizottság 2017. február 15-én tájékoztatási kérelemmel fordult az Asus Computer GmbH-hoz, amire az Asus Computer GmbH 2017. március 13-án válaszolt.

(4)   

Az Asus röviddel az eljárás megindítása után jelezte a Bizottságnak együttműködési szándékát. Az Asus […] -án/-én további bizonyítékokat nyújtott be a szóban forgó magatartásra vonatkozóan.

(5)   

Az Asus […] -i levelében hivatalos együttműködési ajánlatot (a továbbiakban: egyezségi beadvány) nyújtott be határozat elfogadására való tekintettel. Az egyezségi beadvány a következőket tartalmazza:

az Asus felelősségének világos és egyértelmű elismerése a két összefoglalóan leírt jogsértés tekintetében a jogsértés tárgyát, a főbb tényeket és ezek jogi minősítését illetően, beleértve az AsusTek Computer Inc., az Asus Germany és az Asus France részvételét a két jogsértésben,

a Bizottság által az Asus szerint várhatóan kiszabandó pénzbírság maximális összegének feltüntetése, amelyet az együttműködési eljárás keretében elfogadnának,

annak megerősítése, hogy az Asus megfelelő tájékoztatást kapott a vele szemben emelni kívánt bizottsági kifogásokról, és megfelelő lehetőséget kapott álláspontjának a Bizottság előtti kifejtésére,

annak megerősítése, hogy az Asus nem kíván további iratbetekintési lehetőséggel, illetve újabb szóbeli meghallgatással élni, kivéve abban az esetben, ha a bizottsági kifogásközlésben és a végleges határozatban foglaltak nem felelnek meg az egyezségi beadvány tartalmának,

hozzájárulás ahhoz, hogy az Asus a kifogásközlést és a végleges határozatot angol nyelven kapja kézhez.

(6)   

A Bizottság 2018. május 24-én elfogadta a kifogásközlést, amelyre válaszolva az Asus megerősítette, hogy a kifogásközlésben foglaltak megfelelnek az egyezségi beadvány tartalmának.

(7)   

A határozattervezetben megállapított jogsértések és kiszabott bírságok megfelelnek az egyezségi beadványban elismerteknek és elfogadottaknak. A bírságok összege 40 %-kal csökken, mivel az Asus a jogi kötelezettségén túlmenően is együttműködött a Bizottsággal a következők tekintetében: i. a Bizottság birtokában lévő addigi bizonyítékokhoz képest jelentős hozzáadott értéket képviselő olyan további bizonyítékok szolgáltatása, amelyek nagymértékben elősegítették a jogsértések Bizottság általi bizonyíthatóságát; ii. az EUMSZ 101. cikke megsértésének elismerése a magatartással kapcsolatban; valamint iii. bizonyos eljárási jogokról való lemondás, ami adminisztratív hatékonyságot eredményezett.

(8)   

A 2011/695/EU határozat 16. cikke szerint megvizsgáltam, hogy a határozattervezet csak azokat a kifogásokat érinti-e, amelyekre vonatkozóan az Asusnak lehetősége nyílt álláspontja ismertetésére, és ezt megerősítő következtetésre jutottam.

(9)   

Összességében véve úgy ítélem meg, hogy az ügyben tiszteletben tartották az eljárási jogok hatékony gyakorlását.

Brüsszel, 2018. július 12.

Wouter WILS


(1)  A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i 2011/695/EU európai bizottsági elnöki határozat (HL L 275., 2011.10.20., 29. o.) 16. és 17. cikke alapján.

(2)  A Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló, 2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 123., 2004.4.27., 18. o.).


21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/13


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2018. július 24.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti eljárással kapcsolatban

(AT.40465 – Asus ügy [vertikális korlátozások])

(az értesítés a C(2018) 4773 final dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2018/C 338/08)

2018. július 24-én a Bizottság határozatot fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti eljárással kapcsolatban. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton közzéteszi a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét.

1.   BEVEZETÉS

(1)

A határozat címzettje az AsusTek Computer Inc., az Asus Computer GmbH és az Asus France SARL (a továbbiakban együttesen: Asus). Az Asus számítógépes hardverek és elektronikai termékek gyártásával foglalkozik. Az Asus Computer GmbH és az Asus France SARL az AsusTek Computer Inc (Tajvan) kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata.

(2)

A határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 101. cikkének két egységes és folytatólagos megsértésével kapcsolatos. Az Asus Computer GmbH és az Asus France SARL az EUMSZ 101. cikkének megsértésével olyan tevékenységet folytatott, amelynek célja a kiskereskedők korlátozása volt abban, hogy németországi, illetve franciaországi viszonteladói áraikat önállóan határozhassák meg.

2.   AZ ÜGY LEÍRÁSA

2.1.   Eljárás

(3)

Az Asussal szembeni eljárás egy németországi, illetve egy franciaországi online kiskereskedőnél előzetes bejelentés nélkül tartott 2015. március 10-i ellenőrzéssel kezdődött. A két kiskereskedő többek között az Asus termékeit értékesíti.

(4)

A Bizottság 2017. február 2-án eljárást indított az 1/2003/EK rendelet III. fejezete szerinti határozat hozatala céljából.

(5)

Az Asus röviddel az eljárás megindítása után jelezte a Bizottságnak együttműködési szándékát, és további bizonyítékokat nyújtott be a szóban forgó magatartásra vonatkozóan.

(6)

Az Asus ezt követően hivatalos együttműködési ajánlatot nyújtott be az 1/2003/EK rendelet 7. cikke és 23. cikke szerinti határozat elfogadására való tekintettel.

(7)

A Bizottság 2018. május 24-én az Asusnak címzett kifogásközlést fogadott el. Az Asus 2018. május 28-án benyújtotta a kifogásközlésre adott válaszát.

(8)

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. július 10-én kedvező véleményt nyilvánított.

(9)

A Bizottság 2018. július 24-én elfogadta a határozatot.

2.2.   Címzettek és időtartam

(10)

A következő vállalkozások az alábbiakban jelzett időszakokban folytatott közvetlen versenyellenes tevékenységükkel megsértették az EUMSZ 101. cikkét:

Vállalkozás

Időtartam

Jogsértés Németországban: ASUS Computer GmbH

2011. március 3. – 2014. június 27.

Jogsértés Franciaországban: ASUS France SARL

2013. április 7. – 2014. december 15.

2.3.   A jogsértések összefoglalása

(11)

A határozattal érintett termékek a következők: i. Németország vonatkozásában az Asus Systems vállalatcsoport által értékesített termékek, valamint az Open Platform vállalatcsoport által értékesített hálózati, asztali és kijelzőtermékek; valamint ii. Franciaország vonatkozásában az Open Platform vállalatcsoport által értékesített valamennyi termék. Ezeket a termékek az Asus németországi és franciaországi üzleti stratégiájának hatálya alá tartoztak, amelynek célja az volt, hogy a viszonteladói árakat a két tagállamban stabilan az ajánlott viszonteladói ár szintjén tartsák.

(12)

Az Asus független forgalmazók útján forgalmazza termékeit. Ennek ellenére az Asus németországi és franciaországi ügyfélkapcsolati menedzserei gyakran megkeresték a kiskereskedőket, jóllehet nem áll fenn köztük semmilyen közvetlen beszállítói kapcsolat.

(13)

A jogsértések időszakában az Asus Németországban és Franciaországban különböző eszközökkel követte nyomon az árakat: különösen az ár-összehasonlító weboldalak figyelésével, valamint egyes termékkategóriák esetében olyan belső szoftverfigyelő eszközökkel, amelyek lehetővé tették, hogy az Asus kiválassza azokat a kiskereskedőket, akik a kívánt árszint – jellemzően az ajánlott viszonteladói ár – alatt értékesítették az Asus termékeit.

(14)

Az Asus más kiskereskedők panaszaiból is értesült arról, ha valamely kiskereskedő alacsony árakon értékesítette a termékeket. A kívánt árszintet nem tartó kiskereskedőket az Asus jellemzően megkereste, és az ár felemelésére szólította fel.

(15)

Azokat a kiskereskedőket, amelyek ismételten nem tartották magukat a kívánt viszonteladói árszinthez, az Asus megfenyegette és/vagy szankciókkal sújtotta.

2.4.   Szankciók

(16)

A Bizottság határozatában a bírságok megállapításáról szóló 2006. évi iránymutatást (2) alkalmazza.

2.4.1.   A bírság alapösszege

(17)

A bírságok megállapítása során a Bizottság figyelembe vette az eljárásban érintett termékek 2013. évi értékesítésének értékét. 2013. volt az Asus Computer GmbH németországi, illetve az Asus France SARL franciaországi jogsértésben való részvételének utolsó teljes üzleti éve.

(18)

A Bizottság figyelembe vette, hogy a viszonteladói ár fenntartása jellegénél fogva az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdés értelmében korlátozza a versenyt, valamint hogy az olyan vertikális megállapodások és összehangolt magatartások, mint a viszonteladói árak fenntartása, jellegüknél fogva a horizontális megállapodásoknál kevésbé károsak a versenyre nézve. E tényezők figyelembevételével és az ügy sajátos körülményeire való tekintettel a Bizottság az értékesítési értékek hányadát 7 %-ban állapította meg.

(19)

A Bizottság figyelembe vette a két egységes és folytatólagos jogsértés fent említett időtartamát.

2.4.2.   Az alapösszeg kiigazításai

(20)

Az ügyben sem súlyosító, sem enyhítő körülmény nem merült fel.

2.4.3.   Az árbevétel 10 %-ára vonatkozó korlátozás alkalmazása

(21)

A kiszabott bírságok egyike sem haladja meg az Asus globális árbevételének 10 %-át.

2.4.4.   A bírság csökkentése az együttműködés miatt

(22)

A Bizottság megállapítja, hogy mivel az Asus a jogi kötelezettségén túlmenően, hatékonyan együttműködött a Bizottsággal, az egyébként kiszabandó bírságot a bírságokról szóló iránymutatás 37. pontja szerint 40 %-kal csökkenteni kell.

3.   KÖVETKEZTETÉS

(23)

A fentiekre való tekintettel az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint az Asusra kiszabott bírság végleges összege a németországi egységes és folytatólagos jogsértés tekintetében 58 162 000 EUR, míg a franciaországi egységes és folytatólagos jogsértés tekintetében 5 360 000 EUR.

(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  HL C 210., 2006.9.1., 2. o.


21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/16


A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. július 10-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.40182 – Pioneer ügyre vonatkozó határozattervezetről

Előadó: Svédország

(2018/C 338/09)

1.   

A tanácsadó bizottság tagjai egyetértenek a Bizottság értékelésével, miszerint a határozattervezet tárgyát képező magatartás az EUMSZ 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke egységes és folytatólagos megsértésének minősül.

2.   

A tanácsadó bizottság tagjai egyetértenek a Bizottsággal az 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírság végső összege tekintetében, ideértve annak a bírságok megállapításáról szóló 2006. évi iránymutatás 37. pontja szerinti csökkentését is.

3.   

A tanácsadó bizottság tagjai javasolják a bizottság véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.


21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/17


A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (1)

Ügyszám: AT.40182 – Pioneer

(2018/C 338/10)

(1)   

A határozattervezet szerint – amelynek címzettjei a Pioneer Europe N.V. (a továbbiakban: Pioneer Europe), a Pioneer GB Ltd és legfelső szintű anyavállalatuk, a Pioneer Corporation (a továbbiakban együttesen: Pioneer) – a Pioneer megsértette az EUMSZ 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét azáltal, hogy olyan gyakorlatokat alkalmazott, amelyek célja, hogy korlátozzák egyrészt a kiskereskedők azon képességét, hogy viszonteladói áraikat függetlenül határozzák meg, másrészt a területet, ahol a kiskereskedők értékesíthetnek.

(2)   

A vizsgálat 2013 decemberében kezdődött, amikor a Pioneer Europe belgiumi telephelyén előre be nem jelentett helyszíni vizsgálatokat végeztek.

(3)   

Kevéssel a helyszíni vizsgálatot követően a Pioneer úgy nyilatkozott, hogy együtt kíván működni a Bizottsággal. […] -én a Pioneer további bizonyítékokat nyújtott be a szóban forgó magatartásra vonatkozóan.

(4)   

2017. február 2-án a Bizottság a 773/2004/EK rendelet (2) 2. cikkének (1) bekezdése értelmében eljárást indított a Pioneer Europe, a Pioneer Corporation, valamint a közvetlen vagy közvetett ellenőrzésük alá tartozó összes jogi személy ellen. 2017. február 7-én a Bizottság információkérést intézett a Pioneer Europe-hoz, amelyre a Pioneer Europe 2017. február 27-én válaszolt.

(5)   

[…] -án/-én a Pioneer Corporation és a Pioneer Europe hivatalos együttműködési ajánlatot (a továbbiakban: vitarendezési beadvány) nyújtott be. A vitarendezési beadvány tartalmazza:

a Pioneer Corporation és a Pioneer Europe egyetemleges felelősségének világos és egyértelmű elismerését a jogsértést illetően, összefoglalva a jogsértés tárgyát, főbb tényeit és azok jogi minősítését, a jogsértésben betöltött szerepüket és részvételük időtartamát is beleértve; A Pioneer Europe elismerte felelősségét a Pioneer GB Ltd nevében is;

a bírság maximális összegének megjelölését, amelyet a Pioneer Corporation és a Pioneer Europe szerint a Bizottság várhatóan ki fog rájuk szabni, és amelyet elfogadnának az együttműködési eljárás keretében;

annak megerősítését, hogy a Pioneer Corporation és a Pioneer Europe megfelelő tájékoztatásban részesült a Bizottság által velük szemben felhozni kívánt kifogásokról, valamint hogy megfelelő lehetőséget kaptak, hogy a Bizottsággal közöljék álláspontjukat;

annak megerősítését, hogy a Pioneer Corporation és a Pioneer Europe nem tervezi, hogy a továbbiakban betekintést kérjen az aktába, illetve hogy szóbeli meghallgatás keretében újra meghallgassák őket – kivéve abban az esetben, ha a Bizottság kifogásközlése és határozata nem tükrözné a vitarendezési beadványában foglaltakat;

a kifogásközlés és a végleges határozat angol nyelvű változatának átvételére vonatkozó megállapodást.

(6)   

A Bizottság 2018. június 7-én elfogadta a kifogásközlést, és az erre adott közös válaszukban a Pioneer Europe, a Pioneer GB Ltd és a Pioneer Corporation ismételten hangsúlyozták elkötelezettségüket az együttműködési eljárás követése iránt, és megerősítették, hogy a kifogásközlés tükrözi a vitarendezési beadvány tartalmát. A Pioneer Europe, a Pioneer GB Ltd és a Pioneer Corporation megerősítették, hogy nem kérik, hogy a Bizottság újra meghallgassa őket.

(7)   

A határozattervezetben megállapított jogsértés és meghatározott bírságok megfelelnek a vitarendezési beadványban elismerteknek és elfogadottaknak. A bírságok összege 50 %-kal csökken, mivel a Pioneer a jogi kötelezettségét meghaladó mértékben együttműködött a Bizottsággal azáltal, hogy: i. a Bizottság birtokában lévő bizonyítékokhoz képest jelentős hozzáadott értéket képviselő további bizonyítékokat szolgáltatott, mivel e bizonyítékok rendkívül jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a Bizottság képes legyen bizonyítani a jogsértést; ii. a magatartással kapcsolatban elismerte az EUMSZ 101. cikkének megsértését; és iii. lemondott bizonyos eljárási jogokról, aminek jóvoltából javult az adminisztráció hatékonysága.

(8)   

A 2011/695/EU határozat 16. cikke szerint megvizsgáltam, hogy a határozattervezet csak azokat a kifogásokat érinti-e, amelyekre vonatkozóan a Pioneer Europe, a Pioneer GB Ltd és a Pioneer Corporation lehetőséget kapott álláspontjuk ismertetésére, és ezt megerősítő következtetésre jutottam.

(9)   

Összességében véve úgy ítélem meg, hogy az ügyben tiszteletben tartották az eljárási jogok hatékony gyakorlását.

Brüsszel, 2018. július 12.

Wouter WILS


(1)  A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i 2011/695/EU európai bizottsági elnöki határozat 16. és 17. cikke alapján (HL L 275., 2011.10.20., 29. o.).

(2)  A Bizottság 773/2004/EK rendelete (2004. április 7.) a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról (HL L 123., 2004.4.27., 18. o.).


21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/19


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2018. július 24.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatban

(AT.40182 – Pioneer [vertikális korlátozások] ügy)

(az értesítés a C(2018) 4790 final számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 338/11)

A Bizottság 2018. július 24-én határozatot fogadott el egy, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatban. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton közzéteszi a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét.

1.   BEVEZETÉS

(1)

E határozat címzettjei a Pioneer Corporation, a Pioneer Europe N.V. és a Pioneer GB Ltd (a továbbiakban együttesen: Pioneer). A jogsértés időszakában a Pioneer Europe N.V. és a Pioneer GB Ltd a Pioneer Corporation (Japán) 100 %-ban tulajdonolt leányvállalata volt.

(2)

A határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 101. cikkének és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 53. cikkének egységes és folytatólagos megsértésével kapcsolatos. Az EUMSZ 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét sértve a Pioneer 12 EGT-országban olyan gyakorlatokat alkalmazott, amelyek célja, hogy korlátozzák egyrészt a kiskereskedők azon képességét, hogy viszonteladói áraikat függetlenül határozzák meg, másrészt a területet, ahol a kiskereskedők értékesíthetnek.

2.   AZ ÜGY LEÍRÁSA

2.1.   Az eljárás

(3)

A Pioneer ellen irányuló ügy megindítása a Pioneer Europe N.V. belgiumi telephelyén 2013. december 3-án végzett, előre be nem jelentett helyszíni vizsgálat alapján történt, amelyre a viszonteladási ár kikötésének a Pioneer fogyasztói elektronikai termékei tekintetében felmerült gyanúja miatt került sor. Kevéssel a helyszíni vizsgálatot követően a Pioneer úgy nyilatkozott, hogy együtt kíván működni a Bizottsággal, és további bizonyítékokat nyújtott be a szóban forgó magatartásra vonatkozóan.

(4)

2015. március 10-én a Bizottság előre be nem jelentett helyszíni vizsgálatokat végzett egy franciaországi, majd egy németországi online kiskereskedő telephelyén. E kiskereskedők többek között Pioneer termékeket is értékesítenek.

(5)

2017. február 2-án a Bizottság eljárást indított azzal a céllal, hogy határozatot hozzon az 1/2003/EK rendelet III. fejezete szerint.

(6)

Ezt követően a Pioneer hivatalos együttműködési ajánlatot nyújtott be az 1/2003/EK rendelet 7. cikke és 23. cikke szerinti határozat elfogadása céljából.

(7)

A Bizottság 2018. június 7-én elfogadta a Pioneernek címzett kifogásközlést. 2018. június 14-én a Pioneer benyújtotta a kifogásközlésre adott válaszát.

(8)

A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. július 10-én kedvező véleményt alkotott.

(9)

A Bizottság 2018. július 24-én elfogadta a határozatot.

2.2.   Címzettek és időtartam

(10)

Az alábbi vállalkozás megsértette az EUMSZ 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét azáltal, hogy az alábbiakban megjelölt időszakban versenyellenes gyakorlatokat folytatott:

Vállalkozás

Időtartam

Pioneer

2011. január 2. – 2013. november 14.

2.3.   A jogsértés összefoglalása

(11)

A határozat által érintett termékek a Pioneer háztartási részlegének fogyasztói elektronikai termékei.

(12)

A jogsértés időszakában a Pioneer egy páneurópai stratégiát dolgozott ki azzal a céllal, hogy ösztönözze, koordinálja és elősegítse a viszonteladói árak szoros nyomon követését a háztartási részlegének termékei vonatkozásában. Ezzel összefüggésben a Pioneer intézkedéseket hozott a 12 EGT-országban működő kiskereskedők viszonteladói árainak nyomon követése érdekében, valamint kérte és megszerezte a kiskereskedők beleegyezését a viszonteladói áraik növelésére. Ezt úgy sikerült elérni, hogy kereskedelmi nyomást gyakoroltak az alacsonyabb árat ajánló kiskereskedőkre, és néhány esetben megtorló intézkedéseket hoztak azon kiskereskedők ellen, amelyek nem működtek együtt. Ezenfelül a Pioneer intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy korlátozza, visszaszorítsa vagy megakadályozza a háztartási részleg termékeinek EGT-n belüli párhuzamos kereskedelmét.

(13)

A Pioneer beavatkozásait egyrészt a kiskereskedők által a versenytársak viszonteladási áraival kapcsolatban benyújtott panaszok ösztönözték, másrészt azokat a Pioneer proaktívan kezdeményezte. A viszonteladói árak növelésére és a más EGT-országokba történő, határon átnyúló online értékesítés megelőzésére a sorozatszám követése révén került sor, ami lehetővé tette a Pioneer számára, hogy azonosítsa az alacsonyabb árakat kínáló kiskereskedőket/párhuzamos kereskedőket.

(14)

A Pioneer leggyakrabban Franciaországban, Németországban, Belgiumban és Hollandiában kötötte ki a viszonteladói árakat, ugyanakkor a Pioneer általános megközelítése a viszonteladói ár tekintetében hasonló volt a többi érintett EGT-országban is (Dánia, Finnország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, az Egyesült Királyság és Norvégia).

(15)

A Pioneer – a kiskereskedők viszonteladói árainak szoros figyelemmel kísérése, a legalacsonyabb árat ajánló kiskereskedőket célzó, az áraik növelésére irányuló beavatkozások, valamint a határokon átnyúló online értékesítés megelőzése révén – a teljes (online) kiskereskedelmi hálózatában az online árerózió elkerülésére vagy lassítására törekedett.

2.4.   Jogorvoslat

(16)

A Bizottság a határozatban a bírságok megállapításáról szóló 2006. évi iránymutatást (2) alkalmazza.

2.4.1.   A bírság alapösszege

(17)

A bírságok megállapításakor a Bizottság figyelembe vette az értékesítések értékét 2012-ben, amely az utolsó olyan teljes üzleti év volt, amikor a Pioneer részt vett a jogsértésben.

(18)

A Bizottság figyelembe vette azt a tényt, hogy a viszonteladási ár kikötése és a párhuzamos kereskedelem korlátozása természetüknél fogva az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése és az EGT-megállapodás 53. cikke értelmében korlátozzák a versenyt. A Bizottság figyelembe vette továbbá, hogy a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások természetüknél fogva gyakran kevésbé károsítják a versenyt, mint a horizontális megállapodások. Figyelembe véve ezeket a tényezőket, valamint tekintettel az eset sajátos körülményeire, az értékesítési értékek arányát 8 %-ban állapították meg.

(19)

A Bizottság figyelembe vette a fent említett egységes és folytatólagos jogsértés időtartamát.

2.4.2.   Az alapösszeg kiigazításai

(20)

Az ügyben súlyosbító vagy enyhítő körülmény nem merült fel.

2.4.3.   A forgalom 10 %-ára vonatkozó korlátozás alkalmazása

(21)

A kiszámított pénzbírság nem haladja meg a Pioneer világszintű forgalmának 10 %-át.

2.4.4.   A bírság csökkentése az együttműködés miatt

(22)

A Bizottság megállapítja, hogy annak figyelembevétele érdekében, hogy a Pioneer a jogi kötelezettségét meghaladó mértékben, rendkívül hatékonyan együttműködött a Bizottsággal, a bírságok megállapításáról szóló iránymutatás 37. pontjának megfelelően 50 %-kal csökkenteni kell az egyébként kiszabandó bírságot.

3.   KÖVETKEZTETÉS

(23)

A fentiek fényében a Pioneer számára az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírság végleges összege az egységes és folytatólagos jogsértés tekintetében 10 173 000 EUR.

(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  HL C 210., 2006.9.1., 2. o.


Európai Adatvédelmi Biztos

21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/22


Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és más okmányok biztonságának megerősítéséről szóló rendeletjavaslatról

(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: www.edps.europa.eu)

(2018/C 338/12)

Ez a vélemény felvázolja az európai adatvédelmi biztos álláspontját az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról.

Ebben az összefüggésben az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy a Bizottság egyértelműen úgy döntött, hogy a javaslat szabad mozgásra vonatkozó szempontjait helyezi előtérbe, és a biztonsággal kapcsolatos célkitűzést ennek velejárójaként kezeli. Az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy ez hatással lehet a javaslat elemeinek szükségességére és arányosságára vonatkozó elemzésre.

Az európai adatvédelmi biztos támogatja az Európai Bizottság azon célkitűzését, hogy javítsa a személyi igazolványokra és a tartózkodási okmányokra vonatkozó biztonsági előírásokat, hozzájárulva ezzel az Unió egészének biztonságához. Ugyanakkor az európai adatvédelmi biztos úgy véli, hogy ebben az összefüggésben a javaslat nem indokolja kellőképpen a kétféle biometrikus adat (arcképmás és ujjnyomatok) kezelésének szükségességét, miközben a meghatározott célok kevésbé tolakodó megközelítéssel is elérhetők.

Az EU jogi kerete, valamint a korszerűsített 108. sz. egyezmény keretei között a biometrikus adatok különleges adatoknak minősülnek, és különleges védelem alatt állnak. Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy a javaslat alapján kezelt arcképmások és ujjnyomatok egyértelműen a különlegesadat-kategóriába tartoznak.

Továbbá az európai adatvédelmi biztos úgy véli, hogy a javaslat széles körű hatással lesz 370 millió uniós polgárra, potenciálisan az Unió lakosságának 85 %-át kötelezve ujjnyomatadásra. Ez a széles kör, a kezelt, nagyon különleges adatokkal kombinálva (arcképmások ujjnyomatokkal) szigorú szükségességi vizsgálat szerint alapos vizsgálatot igényel.

Az európai adatvédelmi biztos továbbá elismeri, hogy a személyazonosító igazolványok és az útlevelek közötti különbségek miatt a személyazonosító igazolványokhoz és útlevelekhez megfelelőnek ítélt biztonsági elemek bevezetése nem történhet automatikusan, hanem megfontolást és alapos elemzést igényel.

Továbbá az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozni kívánja, hogy a szóban forgó kezelésre az általános adatvédelmi rendelet (1) 35. cikkének (10) bekezdése alkalmazandó. Ebben az összefüggésben az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy a javaslatot kísérő hatásvizsgálat látszólag nem támogatja a Bizottság által választott szakpolitikai alternatívát, azaz a személyazonosító igazolványokon (és a tartózkodási okmányokon) az arcképmások és ujjnyomatok kötelező bevezetését. Következésképpen a javaslatot kísérő hatásvizsgálat nem tekinthető elegendőnek az általános adatvédelmi rendelet 35. cikke (10) bekezdésének való megfelelés céljából. Ezért az európai adatvédelmi biztos javasolja, hogy ebben az összefüggésben értékeljék újra a biometrikus adatok (arcképmások ujjnyomatokkal kombinálva) kezelésének szükségességét és arányosságát.

Ezenkívül a javaslatnak explicit módon biztosítékot kell nyújtania a nemzeti daktiloszkópiai adatbázisokat létrehozó tagállamok ellen a javaslat végrehajtása keretében. A javaslatnak tartalmaznia kell egy olyan rendelkezést, amely kifejezetten kimondja, hogy az ebben az összefüggésben kezelt biometrikus adatokat a chipre való felvételük után azonnal törölni kell, és azokat a javaslatban kifejezetten meghatározott céloktól eltérő célokra nem lehet tovább kezelni.

Az európai adatvédelmi biztos megérti, hogy a biometrikus adatok felhasználását törvényes, csalás elleni intézkedésnek lehet tekinteni, de a javaslat nem indokolja kétféle biometrikus adat tárolásának szükségességét az abban meghatározott célokra. Az egyik megfontolandó lehetőség az alkalmazott biometrikus adatok egyfélére való korlátozása (például kizárólag az arcképmásra).

Ezenkívül az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy megérti, hogy az ujjnyomatképek tárolása növeli az interoperabilitást, ugyanakkor növeli a kezelt biometrikus adatok mennyiségét és a személyes adatok megsértése esetén a hasonmássággal való visszaélés kockázatát. Így az európai adatvédelmi biztos azt javasolja, hogy az okmányok csipjén tárolt ujjnyomatadatokat minuciákra vagy mintákra, azaz az ujjnyomatképből kivont jellemzők egy részhalmazára korlátozzák.

Végezetül, figyelembe véve a fent említett javaslat széles körét és lehetséges hatásait, az európai adatvédelmi biztos javasolja a 14 éves korhatár megállapítását a gyermekek javaslat szerinti ujjnyomatgyűjtése tekintetében, az egyéb uniós jogszabályokkal összhangban.

1.   BEVEZETÉS ÉS HÁTTÉR

1.

2018. április 17-én az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) javaslatot terjesztett elő az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), amelynek célja az uniós polgárok személyazonosító igazolványaival és a nem uniós polgár családtagjai tartózkodási okmányaival (a továbbiakban: a javaslat) kapcsolatos biztonsági elemek javítása.

2.

Ez a rendeletjavaslat része az úti okmányokkal való visszaéléssel szembeni európai reagálás megerősítésére irányuló, 2016. decemberi cselekvési tervnek (a továbbiakban: 2016. decemberi cselekvési terv(3), amelyben a Bizottság meghatározta az okmányok (ideértve a személyazonosító igazolványokat és a tartózkodási okmányokat is) biztonságára irányuló intézkedéseket az Európában nemrégiben elkövetett terrorista támadásokkal összefüggésben.

3.

A személyazonosító igazolványok adminisztratív és kereskedelmi célból fontos szerepet játszanak a személyek azonosításának biztosításában, amit a Bizottság 2016. szeptember 14-i közleményében ki is emelt: „Fokozott biztonság a mobilitás korában: a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos információcsere javítása és a külső határok megerősítése” (4). Ezen dokumentumok biztonsága javításának szükségességét a 2017-es „Jelentés az uniós polgárságról” is kiemelte.

4.

Az európai adatvédelmi biztos küldetésének része, hogy tanácsot adjon a Bizottság szolgálatainak az új jogszabályi javaslatok megfogalmazásához az adatvédelmi vonatkozásokkal kapcsolatban.

5.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy nem hivatalos módon már konzultált az Európai Bizottsággal a javaslattervezetről, és lehetőséget kapott arra, hogy az adatvédelmi szempontokat is figyelembe vegye.

7.   KÖVETKEZTETÉSEK

Az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy a Bizottság egyértelműen úgy döntött, hogy a javaslat szabad mozgásra vonatkozó szempontjait helyezi előtérbe, és a biztonsággal kapcsolatos célkitűzést ennek velejárójaként kezeli. Az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy ez hatással lehet a javaslat elemeinek szükségességére és arányosságára vonatkozó elemzésre.

Az európai adatvédelmi biztos támogatja az Európai Bizottság azon célkitűzését, hogy javítsa a személyi igazolványokra és a tartózkodási okmányokra vonatkozó biztonsági előírásokat, hozzájárulva ezzel az Unió egészének biztonságához. Ugyanakkor az európai adatvédelmi biztos úgy véli, hogy ebben az összefüggésben a javaslat nem indokolja kellőképpen a kétféle biometrikus adat (arcképmás és ujjnyomatok) kezelésének szükségességét, miközben a meghatározott célok kevésbé tolakodó megközelítéssel is elérhetők.

Az EU jogi kerete, valamint a korszerűsített 108. sz. egyezmény keretei között a biometrikus adatok különleges adatoknak minősülnek, és különleges védelem alatt állnak. Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy a javaslat alapján kezelt arcképmások és ujjnyomatok egyértelműen a különlegesadat-kategóriába tartoznak.

Továbbá az európai adatvédelmi biztos úgy véli, hogy a javaslat széles körű hatással lesz 370 millió uniós polgárra, potenciálisan az Unió lakosságának 85 %-át kötelezve ujjnyomatadásra. Ez a széles kör, a kezelt, nagyon különleges adatokkal kombinálva (arcképmások ujjnyomatokkal) szigorú szükségességi vizsgálat szerint alapos vizsgálatot igényel.

Az európai adatvédelmi biztos továbbá elismeri, hogy a személyazonosító igazolványok és az útlevelek közötti különbségek miatt a személyazonosító igazolványokhoz és útlevelekhez megfelelőnek ítélt biztonsági elemek bevezetése nem történhet automatikusan, hanem megfontolást és alapos elemzést igényel.

Ezenkívül az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozni kívánja, hogy a szóban forgó kezelésre az általános adatvédelmi rendelet 35. cikkének (10) bekezdése alkalmazandó. Ebben az összefüggésben az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy a javaslatot kísérő hatásvizsgálat látszólag nem támogatja a Bizottság által választott szakpolitikai alternatívát, azaz a személyazonosító igazolványokon (és a tartózkodási okmányokon) az arcképmások és ujjnyomatok kötelező bevezetését. Következésképpen a javaslatot kísérő hatásvizsgálat nem tekinthető elegendőnek az általános adatvédelmi rendelet 35. cikke (10) bekezdésének való megfelelés céljából. Ezért az európai adatvédelmi biztos javasolja, hogy ebben az összefüggésben értékeljék újra a biometrikus adatok (arcképmások ujjnyomatokkal kombinálva) kezelésének szükségességét és arányosságát.

Ezenkívül a javaslatnak explicit módon biztosítékot kell nyújtania a nemzeti daktiloszkópiai adatbázisokat létrehozó tagállamok ellen a javaslat végrehajtása keretében. A javaslatnak tartalmaznia kell egy olyan rendelkezést, amely kifejezetten kimondja, hogy az ebben az összefüggésben kezelt biometrikus adatokat a chipre való felvételük után azonnal törölni kell, és azokat a javaslatban kifejezetten meghatározott céloktól eltérő célokra nem lehet tovább kezelni.

Az európai adatvédelmi biztos megérti, hogy a biometrikus adatok felhasználását törvényes, csalás elleni intézkedésnek lehet tekinteni, de a javaslat nem indokolja kétféle biometrikus adat tárolásának szükségességét az abban meghatározott célokra. Az egyik megfontolandó lehetőség az alkalmazott biometrikus adatok egyfélére való korlátozása (például kizárólag az arcképmásra).

Ezenkívül az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy megérti, hogy az ujjnyomatképek tárolása növeli az interoperabilitást, ugyanakkor növeli a kezelt biometrikus adatok mennyiségét és a személyes adatok megsértése esetén a hasonmássággal való visszaélés kockázatát. Így az európai adatvédelmi biztos azt javasolja, hogy az okmányok chipjén tárolt ujjnyomatadatokat részletekre vagy mintákra, azaz az ujjnyomatképből kivont jellemzők egy részhalmazára korlátozzák.

Végezetül, figyelembe véve a fent említett javaslat széles körét és lehetséges hatásait, az európai adatvédelmi biztos javasolja a 14 éves korhatár megállapítását a gyermekek javaslat szerinti ujjnyomatgyűjtése tekintetében, az egyéb uniós jogszabályokkal összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 10-én.

Giovanni BUTTARELLI

európai adatvédelmi biztos


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), HL L 119., 2016.5.4., 1. o.

(2)  Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2018. április 17.) az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről, COM(2018) 212 final, 2018/0104(COD)

(3)  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2016. december 8): Az úti okmányokkal való visszaéléssel szembeni európai reagálás megerősítésére irányuló cselekvési terv, COM(2016) 790 final

(4)  A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak „Fokozott biztonság a mobilitás korában: a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos információcsere javítása és a külső határok megerősítése”, COM(2016) 602 final.


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/25


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8994 – Microsoft/GitHub)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 338/13)

1.   

2018. szeptember 14-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Microsoft Corporation (Egyesült Államok),

GitHub Inc. (Egyesült Államok).

A Microsoft Corporation az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez a GitHub Inc. felett. Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Microsoft Corporation esetében: számítógépes szoftverek tervezése, fejlesztése és kínálata (beleértve a különféle szoftverfejlesztési és operációs (a továbbiakban: DevOps) eszközöket), hardvereszközök és kapcsolódó szolgáltatások, felhőalapú megoldások, online reklámozás, toborzás és professzionális közösségioldal-szolgáltatások,

—   a GitHub Inc. esetében: DevOPs eszközök és különösen a népszerű verzió-ellenőrző szoftver kínálata, online (szolgáltatásként) és telephelyen történő felhasználásra, valamint álláslistákkal kapcsolatos szolgáltatások.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8994 – Microsoft/GitHub

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/27


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8785 – The Walt Disney Company/Twenty First Century Fox)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 338/14)

1.   

2018. szeptember 14-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

The Walt Disney Company (a továbbiakban: TWDC, Egyesült Államok),

Twenty-First Century Fox, Inc. (a továbbiakban: Fox, Egyesült Államok).

A TWDC az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részleges irányítást szerez a Fox felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a TWDC elsősorban a filmek filmszínházi forgalmazása, az audiovizuális tartalom kínálata/engedélyezése, televíziós csatornák üzemeltetése, fogyasztói termékek, könyvek és magazinok nagykereskedelmi értékesítése, élő szórakoztató műsorok szolgáltatása és a zenéhez kapcsolódó szerzői jogi engedélyek terén tevékenykedik. Emellett egy szórakoztató park, a Disneyland Paris tulajdonosa és üzemeltetője, üdülési célú hajóutakat kínál a Disney Cruise Line útvonalon, és utazási csomagokat nyújt,

a Fox elsősorban a filmek filmszínházi forgalmazása, az audiovizuális tartalom kínálata/engedélyezése, valamint televíziós csatornák üzemeltetése és nagykereskedelmi értékesítése terén tevékenykedik.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8785 – The Walt Disney Company/Twenty First Century Fox

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


21.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 338/28


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9102 – Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 338/15)

1.   

2018. szeptember 14-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a The Carlyle Group irányítása alá tartozó CEP IV Daisy S.à r.l. (együttesen: Carlyle, Egyesült Államok),

az Investindustrial csoport irányítása alá tartozó Investindustrial Vehicle (együttesen: Investindustrial, Egyesült Királyság),

B&B Italia SpA (a továbbiakban: B&B Italia, Olaszország),

Louis Poulsen A/S (a továbbiakban: Louis Poulsen, Dánia),

Flos SpA (a továbbiakban: Flos, Olaszország).

A Carlyle és az Investindustrial az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke (4) bekezdése értelmében közös irányítást szerez a B&B Italia, a Flos és a Louis Poulsen egésze felett. Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Carlyle esetében: globális alternatív eszközkezelőként olyan alapokat kezel, amelyek világszerte kivásárlási tőkébe és növekedési tőkébe, ingatlanokba, infrastruktúrába és energiába, strukturált hitelekbe, fedezeti alapokba, középpiaci hitelekbe és magántőkébe fektetnek be,

—   az Investindustrial esetében: befektetési, holding- és pénzügyi tanácsadó cégek európai csoportjaként olyan ágazatokban tevékeny középvállalkozásokba fektet be, mint az ipari gyártás, a kiskereskedelem, a szabadidő és az üzleti szolgáltatások,

—   a B&B Italia esetében: otthoni beltéri és kültéri bútorokra – többek között nappali, hálószoba- és konyhabútorokra, továbbá beltéri használatra szánt lámpatestekre – összpontosító, formatervezett bútorok gyártásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozás,

—   a Louis Poulsen esetében: formatervezett világítási megoldások gyártása és forgalmazása, beleértve a fogyasztóknak és professzionális felhasználóknak szánt beltéri és kültéri világítástechnikai termékeket is,

—   a Flos esetében: formatervezett világítási megoldások gyártása és forgalmazása, beleértve a fogyasztóknak és professzionális felhasználóknak szánt beltéri és kültéri világítástechnikai termékeket is.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9102 – Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.