ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 223

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. június 27.


Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2018/C 223/01

A Tanács ajánlása (2018. június 22.) – Magyarország középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésének korrekciójáról

1

2018/C 223/02

A Tanács ajánlása (2018. június 22.) – Románia középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésének korrekciójáról

3


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2018/C 223/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8945 – Permira/Cisco [Target Businesses]) ( 1)

5

2018/C 223/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2018/C 223/06

A Tanács határozata (2018. június 22.) az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

7

 

Európai Bizottság

2018/C 223/07

Euroátváltási árfolyamok

8


 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Beruházási Bank

2018/C 223/08

A pályázati felhívás eredménye – Az EBB Intézetének EIBURS támogatási programja

9

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 223/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1)

10

2018/C 223/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1)

12

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 223/11

Tájékoztatás a CHAP(2013)2466 számon nyilvántartásba vett panasszal kapcsolatos fejleményekről

13

2018/C 223/12

A 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet 42a. cikke alapján egy hagyományos kifejezés módosítására vonatkozó kérelmek közzététele

14


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Tanács

27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/1


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2018. június 22.)

Magyarország középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésének korrekciójáról

(2018/C 223/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 121. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

A szerződés 121. cikke szerint a tagállamoknak a túlzott költségvetési hiány elkerülése érdekében a gazdaságpolitikák összehangolása és a többoldalú felügyelet révén középtávon rendezett államháztartásra kell törekedniük.

(2)

A Stabilitási és Növekedési Paktum az árstabilitás és az erős, fenntartható, munkahelyteremtéshez vezető növekedés eszközeként a rendezett államháztartás célkitűzésén alapul.

(3)

A 2016. július 12-i tanácsi ajánlás szerint Magyarországnak 2017-ben a GDP 0,6 %-ának megfelelő mértékű költségvetési kiigazítást kellett megvalósítania, kivéve, ha a középtávú költségvetési cél ennél kisebb kiigazítással is teljesült (2).

(4)

A Bizottság 2018. tavaszi előrejelzése és az Eurostat által validált 2017. évi tényadatok alapján a diszkrecionális bevételi intézkedések és egyszeri tételek nélkül számított államháztartási kiadások növekedése jóval meghaladta a 2017-re vonatkozó kiadási referenciaértéket, jelentős (nevezetesen a GDP 2,4 %-ának megfelelő mértékű) eltérést mutatva az előírt strukturális kiigazítástól. A GDP –1,8 %-ának megfelelő mértékű 2016-os helyzetéhez képest a strukturális egyenleg 2017-ben a GDP –3,1 %-ára romlott, ami ugyancsak jelentős (a GDP 1,4 %-ának megfelelő mértékű) eltérést mutat. Az átfogó értékelés azt jelezte, hogy a kiadási referenciaértékre három tényező negatívan hatott, nevezetesen a túl alacsonyan megállapított középtávú potenciális növekedési ráta, a kiadási referenciaértéket megalapozó GDP-deflátor és egy tartós bevételi hatás. Az ezen tényezőknek megfelelő korrekciók elvégzését követően úgy tűnik, hogy a kiadási referenciaérték megfelelően tükrözi a költségvetési kiigazítást, és jelentős eltérést mutat. Ezt a következtetést alátámasztja a strukturális egyenlegre épülő értékelés is, amely a csökkenő kamatkiadások, a beruházások volatilitása és a többletbevételek hatásának figyelembevétele, valamint az említett tartós hatás kiszűrése után még mindig jelentős eltérést mutat. Az átfogó értékelés alapján tehát az a következtetés vonható le, hogy a középtávú költségvetési céltól való megfigyelhető eltérés 2017-ben jelentős volt.

(5)

A Bizottság átfogó értékelést követően 2018. május 23-án megállapította, hogy Magyarországon a középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérés áll fenn, és a Szerződés 121. cikkének (4) bekezdésével, valamint az 1466/97/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban figyelmeztetésben részesítette a tagállamot.

(6)

Az 1466/97/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban a figyelmeztetés elfogadásától számított egy hónapon belül a Tanács a szükséges szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó ajánlást intéz az érintett tagállamhoz. Az 1466/97/EK rendelet értelmében az ajánlás öt hónapnál nem hosszabb határidőt határoz meg a tagállam számára az eltérés kezelésére. Ezek alapján helyénvalónak tűnik, hogy Magyarország esetében 2018. október 15. legyen az eltérés kezelésének határideje. Magyarországnak e határidőn belül kell beszámolnia az ezen ajánlásra válaszul hozott intézkedésekről.

(7)

Magyarország strukturális egyenlege 2017-ben a becslések szerint a GDP 1,6 %-ának megfelelő mértékben tért el a GDP –1,5 %-ának megfelelő mértékű strukturális hiányként meghatározott középtávú költségvetési céltól. A kibocsátási résre vonatkozó, a Bizottság 2018. tavaszi előrejelzésében szereplő adatok alapján 2018-ban kedvező gazdasági helyzet áll fenn Magyarországon. Az ország adósságrátája a GDP 60 %-ában meghatározott küszöbérték felett van. Az 1466/97/EK rendelet és az aktuális gazdasági helyzetet, illetve a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő, a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében közösen elfogadott kiigazítási mátrix alapján 2018-ra előírt minimális strukturális kiigazítás legalább a GDP 1 %-ának felel meg. A Bizottság 2018. tavaszi előrejelzése 2018 tekintetében a strukturális egyenleg további, a GDP 0,5 %-ának megfelelő mértékű romlását valószínűsíti. Következésképpen a 2018-ra vonatkozó, legalább 1 %-os GDP-arányos strukturális javulás azt jelenti, hogy a Bizottság 2018. tavaszi előrejelzésében foglalt jelenlegi alapforgatókönyvhöz képest összesen a GDP 1,5 %-ának megfelelő kiigazításra van szükség. A minimális kiigazításra vonatkozó követelmény alapján előírt strukturális kiigazítás jelentős mértékére való tekintettel helyénvaló, hogy a GDP 1 %-ának megfelelő minimális követelményen felül ne kerüljön sor további kiigazítás előírására.

(8)

A 2018. évi strukturális egyenleg GDP 1 %-ának megfelelő javulására vonatkozó követelmény összhangban áll a nettó elsődleges államháztartási kiadások legfeljebb 2,8 %-os 2018. évi nominális növekedésével.

(9)

Helyénvaló, hogy ezt az ajánlást nyilvánosan közzétegyék.

(10)

Az ajánlott költségvetési célok elérése érdekében elengedhetetlen, hogy Magyarország elfogadja és szigorúan végrehajtsa a szükséges intézkedéseket, valamint szorosan nyomon kövesse a folyó kiadások alakulását,

AJÁNLJA, HOGY MAGYARORSZÁG:

(1)

hajtsa végre az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedése 2018-ban ne haladja meg a 2,8 %-ot, ami a GDP 1 %-át kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg, és a tagállamot a középtávú költségvetési cél eléréséhez vezető megfelelő korrekciós pályára állítja.

(2)

az összes rendkívüli bevételt a hiány csökkentésére használja fel. A költségvetési konszolidációs intézkedések révén növekedésbarát módon kell biztosítani az államháztartás strukturális egyenlegének tartós javulását.

(3)

2018. október 15-ig jelenésben számoljon be a Tanácsnak az ezen ajánlásra válaszul hozott intézkedésekről. A jelentésnek kellően részletesen ismertetnie kell a hitelesen bejelentett intézkedéseket, kitérve azok költségvetési hatására is, továbbá a jelentésben közölni kell a 2018-ra vonatkozó aktualizált és részletes költségvetési előrejelzéseket.

Ennek az ajánlásnak Magyarország a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. GORANOV


(1)  HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

(2)  A Tanács ajánlása (2016. július 12.) Magyarország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2016. évi konvergenciaprogramját (HL C 299., 2016.8.18., 49. o.).


27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/3


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2018. június 22.)

Románia középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésének korrekciójáról

(2018/C 223/02)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 121. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

A Szerződés 121. cikke szerint a tagállamoknak a túlzott költségvetési hiány elkerülése érdekében a gazdaságpolitikák összehangolása és a többoldalú felügyelet révén középtávon rendezett államháztartásra kell törekedniük.

(2)

A Stabilitási és Növekedési Paktum az árstabilitás és az erős, fenntartható, munkahelyteremtéshez vezető növekedés eszközeként a rendezett államháztartás célkitűzésén alapul.

(3)

A Tanács 2017. június 16-án azt ajánlotta (2) Romániának, hogy hajtsa végre az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások (3) nominális növekedése 2017-ben ne haladja meg a 3,3 %-ot, ami a GDP 0,5 %-át kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg, és az országot a középtávú költségvetési cél eléréséhez vezető megfelelő korrekciós pályára állítja. 2017. december 5-én a Tanács megállapította, hogy Románia a 2017. június 16-i tanácsi ajánlás (4) nyomán nem tett eredményes intézkedéseket. Ennek alapján a Tanács 2017. december 5-én kibocsátott felülvizsgált ajánlásában azt ajánlotta Romániának, hogy hozza meg az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedése 2018-ban ne haladja meg a 3,3 %-ot, ami a GDP 0,8 %-át kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg.

(4)

A Bizottság 2018. tavaszi előrejelzése és az Eurostat által validált 2017. évi tényadatok alapján 2017-ben a nettó elsődleges államháztartási kiadások növekedése jócskán meghaladta a kiadási referenciaértéket, jelentős (nevezetesen a GDP 3,3 %-ának megfelelő mértékű) eltérést eredményezve. A strukturális egyenleg a GDP –2,1 %-ának megfelelő pozícióról 2016-ban a GDP –3,3 %-ára romlott, ami szintén jelentős eltérést jelez a középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges kiigazítástól (a GDP 1,7 %-ának megfelelő eltérés). A strukturális egyenleg által jelzett eltérés mértékére negatívan hatott a potenciális GDP-növekedésre vonatkozóan adott, a kiadási referenciaérték számításához használt középtávú átlagos növekedést némileg meghaladó becslés, valamint az állami beruházások visszaesése, amit a kiadási referenciaértékben kisimítottak. Ettől az eltéréstől eltekintve mindkét mutató alátámasztja a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágának követelményeitől való jelentős eltérést 2017 tekintetében.

(5)

A Bizottság átfogó értékelést követően 2018. május 23-án megállapította, hogy Romániában a középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérés áll fenn, és a Szerződés 121. cikkének (4) bekezdésével, valamint az 1466/97/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban figyelmeztetésben részesítette a tagállamot.

(6)

Az 1466/97/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban a figyelmeztetés elfogadásától számított egy hónapon belül a Tanács a szükséges szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó ajánlást intéz az érintett tagállamhoz. Az 1466/97/EK rendelet értelmében az ajánlás öt hónapnál nem hosszabb határidőt határoz meg a tagállam számára az eltérés kezelésére. Ezek alapján helyénvalónak tűnik, hogy Románia esetében 2018. október 15. legyen az eltérés kezelésének határideje. Romániának e határidőn belül kell beszámolnia az ezen ajánlásra válaszul hozott intézkedésekről.

(7)

A kibocsátási résre vonatkozó, a Bizottság 2017. tavaszi előrejelzésében szereplő adatok alapján 2018-ban és 2019-ben rendes gazdasági körülmények maradnak Romániában. Románia adósságrátája a GDP 60 %-ában meghatározott küszöbérték alatt van. Tehát az 1466/97/EK rendelet és az aktuális gazdasági helyzetet, illetve az esetleges fenntarthatósági aggályokat is figyelembe vevő, a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében közösen elfogadott kiigazítási mátrix által előírt strukturális kiigazítás legalább a GDP 0,5 %-ának felel meg 2018 és 2019 vonatkozásában egyaránt.

(8)

Románia strukturális hiánya 2016-ban a GDP 2,1 %-ával, 2017-ben pedig a GDP 1,2 %-ával nőtt a GDP 3,3 %-ára 2017-ben. A minimális kiigazítási követelményen felül további kiigazítás szükséges ahhoz, hogy a kumulatív eltérést kiigazítsák és Románia a 2016-ban és 2017-ben bekövetkezett eltérés után visszatérjen a megfelelő kiigazítási pályára. A középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérés nagyságrendje miatt a GDP 0,3 %-át kitevő további kiigazítás tűnik megfelelőnek, amely felgyorsítja a középtávú költségvetési célhoz visszavezető korrekciót.

(9)

A 2018. és 2019. évi strukturális egyenleg GDP 0,8 %-ának megfelelő javulására vonatkozó követelmény összhangban áll a nettó elsődleges államháztartási kiadások legfeljebb 3,3 %-os 2018. évi és 5,1 %-os 2019. évi nominális növekedésével.

(10)

A Bizottság 2018. tavaszi előrejelzése 2018 tekintetében a strukturális egyenleg további, a GDP 0,4 %-ának, 2019 tekintetében pedig a GDP 0,4 %-ának megfelelő mértékű romlását vetíti előre. Következésképpen a 2018. és 2019. évi 0,8 %-os GDP-arányos strukturális javulás azt jelenti, hogy a Bizottság 2018. őszi előrejelzésében foglalt jelenlegi alapforgatókönyvhöz képest 2018-ban összesen a GDP 1,2 %-át kitevő strukturális kiigazításra, 2019-ben pedig a GDP 1,2 %-át kitevő strukturális kiigazításra irányuló további intézkedésekre van szükség.

(11)

A Bizottság 2018. tavaszi előrejelzése 2018 tekintetében a GDP 3,4 %-ának, 2019-ben pedig a GDP 3,8 %-ának megfelelő költségvetési hiánnyal számol, ami meghaladja a Szerződésben a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaértéket. Az előírt strukturális kiigazítás annak biztosítása szempontjából is helyénvalónak tűnik, hogy Románia 2018-ban és 2019-ben biztonsággal betartsa a Szerződésben a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaértéket.

(12)

A megfigyelt jelentős eltérés kiigazítására vonatkozó korábbi ajánlások végrehajtásának elmulasztása és a Szerződésben meghatározott referenciaérték 3 %-os GDP túllépésének kockázata sürgős intézkedést tesznek szükségessé annak érdekében, hogy Románia költségvetési politikája újra prudens pályára álljon.

(13)

Helyénvaló, hogy ezt az ajánlást nyilvánosan közzé tegyék.

(14)

Az ajánlott költségvetési célok elérése érdekében elengedhetetlen, hogy Románia elfogadja és szigorúan végrehajtsa a szükséges intézkedéseket, valamint szorosan nyomon kövesse a folyó kiadások alakulását,

AJÁNLJA, HOGY ROMÁNIA:

1.

hajtsa végre az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedése 2018-ban ne haladja meg a 3,3 %-ot, 2019-ben pedig az 5,1 %-ot, ami mindegyik évben a GDP 0,8 %-át kitevő éves strukturális kiigazításnak felel meg, és a tagállamot a középtávú költségvetési cél eléréséhez vezető megfelelő korrekciós pályára állítja.

2.

az összes rendkívüli bevételt a hiány csökkentésére használja fel. A költségvetési konszolidációs intézkedések révén növekedésbarát módon kell biztosítani az államháztartás strukturális egyenlegének tartós javulását.

3.

2017. október 15-ig jelenésben számoljon be a Tanácsnak az ezen ajánlásra válaszul hozott intézkedésekről. A jelentésnek kellően részletesen ismertetnie kell a hitelesen bejelentett intézkedéseket, kitérve azok költségvetési hatására is, továbbá a jelentésben közölni kell a 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó aktualizált és részletes költségvetési előrejelzéseket.

Ennek az ajánlásnak Románia a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. GORANOV


(1)  HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

(2)  A Tanács ajánlása (2017. június 16.) Románia középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésének korrekciójáról (HL C 216., 2017.7.6., 1. o.).

(3)  A nettó elsődleges államháztartási kiadások nem tartalmazzák a kamatkiadásokat, az uniós programokra fordított azon kiadásokat, amelyeket teljes mértékben ellentételeznek az uniós alapokból származó bevételek, sem pedig az álláskeresési ellátásokra fordított kiadások nem diszkrecionális változásait. A hazai finanszírozású bruttó állóeszköz-felhalmozás négyéves időszakra van szétterítve. A diszkrecionális bevételi intézkedéseket, illetve a törvényben előírt bevételnövelést figyelembe veszik, a bevételi és a kiadási oldalon végrehajtott egyszeri intézkedéseket pedig nettósítják.

(4)  A Tanács ajánlása (2017. december 5.) Románia középtávú költségvetési célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős, megfigyelhető eltérésének korrekciójáról (HL C 439., 2017.12.20., 1. o.).


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/5


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8945 – Permira/Cisco [Target Businesses])

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 223/03)

2018. június 19-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8945 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/5


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 223/04)

2018. június 22-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8922 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/6


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8890 – BNP Paribas/ABN AMRO Bank Luxembourg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 223/05)

2018. június 22-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8890 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/7


A TANÁCS HATÁROZATA

(2018. június 22.)

az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspont elfogadásáról

(2018/C 223/06)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével együtt értelmezett, az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 41. cikkére,

mivel:

2017. november 30-án sor került az Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végleges elfogadására (2),

a Bizottság 2018. május 23-án benyújtotta a 2018-as pénzügyi év általános költségvetésére vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetre irányuló javaslatát,

a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítésével kapcsolatos finanszírozási igények fedezésének és a folyamatosság biztosításának érdekében haladéktalanul el kell fogadni a 2018. évi általános költségvetésre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetet. Ezért indokolt a Tanács eljárási szabályzata 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban lerövidíteni a nemzeti parlamentek tájékoztatására vonatkozóan az (1.) jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott nyolchetes időtartamot,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Tanács 2018. június 22-én elfogadta az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontot.

A teljes szöveg megtekinthető a Tanács honlapján és letölthető onnan: http://www.consilium.europa.eu/.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. GORANOV


(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  HL L 57., 2018.2.28., 1. o.


Európai Bizottság

27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/8


Euroátváltási árfolyamok (1)

2018. június 26.

(2018/C 223/07)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1672

JPY

Japán yen

127,95

DKK

Dán korona

7,4510

GBP

Angol font

0,88160

SEK

Svéd korona

10,3383

CHF

Svájci frank

1,1543

ISK

Izlandi korona

125,20

NOK

Norvég korona

9,4718

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,900

HUF

Magyar forint

326,00

PLN

Lengyel zloty

4,3410

RON

Román lej

4,6669

TRY

Török líra

5,4053

AUD

Ausztrál dollár

1,5778

CAD

Kanadai dollár

1,5549

HKD

Hongkongi dollár

9,1608

NZD

Új-zélandi dollár

1,6998

SGD

Szingapúri dollár

1,5892

KRW

Dél-Koreai won

1 306,32

ZAR

Dél-Afrikai rand

15,8232

CNY

Kínai renminbi

7,6749

HRK

Horvát kuna

7,3810

IDR

Indonéz rúpia

16 548,56

MYR

Maláj ringgit

4,6956

PHP

Fülöp-szigeteki peso

62,714

RUB

Orosz rubel

73,5257

THB

Thaiföldi baht

38,523

BRL

Brazil real

4,4051

MXN

Mexikói peso

23,2370

INR

Indiai rúpia

79,7095


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Beruházási Bank

27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/9


A pályázati felhívás eredménye – Az EBB Intézetének EIBURS támogatási programja

(2018/C 223/08)

Az EBB egyetemi kutatásokat támogató programja (EIB University Research Sponsorship Programme, EIBURS) az EBB Intézete Tudásprogramjának részét képezi, amelyen keresztül az EBB az egyetemekkel és kutatóközpontokkal fenntartott kapcsolatokat erősíti. Az EIBURS évi 100 000 euró összegig terjedő támogatást nyújt három éven át olyan egyetemek és kutatóközpontok számára, amelyek az EBB Intézete által kiválasztott és az EBB számára kiemelten fontos területeken tevékenykednek. A támogatásokat versenyfolyamat keretében ítélik oda az EBB csoportot közvetlenül érintő területeken elismert szakértelemmel rendelkező, uniós tagállamokban, tagjelölt országokban vagy potenciális tagjelölt országokban működő érdeklődő szervezetek számára. A támogatás célja, hogy lehetővé tegye a kiválasztott egyetemek, illetve kutatóközpontok számára az e területeken végzett tevékenységeik bővítését.

A 2018 és 2020 közötti időszakra az EIBURS program két új kutatási témát választott:

„A közös európai biztonság- és védelempolitika gazdasági hatásai”: a pályázati felhívást a Hivatalos Lap 2018. február 16-i C 60. számában tették közzé, és az EBB Intézetéhez 5 pályázat érkezett be 4 különböző országból,

„A beruházási projektek közvetett hatásainak jobb mérése: a gazdasági hatásvizsgálati módszerek pontosítása és kalibrálása a költség-haszon elemzéssel való lehető legnagyobb fokú kompatibilitás érdekében”: a pályázati felhívást a Hivatalos Lap 2018. február 21-i C 65. számában tették közzé, és az EBB Intézetéhez 4 pályázat érkezett be 4 különböző országból.

Az EBB Intézetének Belső Irányítócsoportja (ISG) 2018. június 6-án döntött az alábbiakról:

„A közös európai biztonság- és védelempolitika gazdasági hatásai” témájában az EIBURS-támogatást az olaszországi Università di Bologna egyetemnek ítéli oda,

„A beruházási projektek közvetett hatásainak jobb mérése: a gazdasági hatásvizsgálati módszerek pontosítása és kalibrálása a költség-haszon elemzéssel való lehető legnagyobb fokú kompatibilitás érdekében” témájában az EIBURS-támogatást a spanyolországi Universidad Las Palmas de Gran Canaria egyetemnek ítéli oda.

Az eredményekről a két EIBURS-támogatásra pályázó szervezetek mindegyike közvetlen értesítést kapott.

Az EIBURS-szal és a Tudásprogram többi kezdeményezésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatásért kérjük, látogasson el az EBB Intézete honlapjának Tudásprogrammal foglalkozó oldalára.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/10


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 223/09)

1.   

2018. június 13-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Bouygues Construction S.A. (a továbbiakban: Bouygues Construction, Franciaország),

az Alpiq csoporthoz tartozó Alpiq InTec AG (a továbbiakban: Alpiq InTec, Svájc),

az Alpiq csoporthoz tartozó Kraftanlagen München GmbH (a továbbiakban: KAM, Németország).

A Bouygues Construction az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez az Alpic Intec és a KAM egésze felett, melyek együttesen az Alpiq csoport mérnöki szolgáltatások üzletágát alkotják.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Bouygues Construction esetében: építés, ingatlanfejlesztés, média és távközlés,

—   az Alpiq InTec esetében: épülettechnológia, létesítménykezelés, közlekedési és energiaellátási technológia,

—   a KAM esetében: energetika és erőmű-technológia, nukleáris technológia, közüzemi szolgáltatások és mérnöki szolgáltatások ipari létesítmények számára.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8910 – Bouygues Construction S.A./Alpiq InTec AG/Kraftanlagen München GmbH

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/12


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 223/10)

1.   

2018. június 20-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (a továbbiakban: CVC, Luxemburg),

Mehiläinen Holding AB (a továbbiakban: Mehiläinen, Svédország).

A CVC az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részesedés vásárlása útján kizárólagos irányítást szerez a Mehiläinen felett.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a CVC esetében: befektetési alapok és platformok kezelése,

—   a Mehiläinen esetében: az egészségügyi és szociális ellátási szolgáltatásokat nyújtó Mehiläinen Oy holdingtársasága.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8975 – CVC Capital Partners/Mehiläinen Holding

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/13


Tájékoztatás a CHAP(2013)2466 számon nyilvántartásba vett panasszal kapcsolatos fejleményekről

(2018/C 223/11)

Ez a tájékoztatás a spanyol hatóságok által a gibraltári határon végzett ellenőrzések kérdésében az Európai Bizottsághoz beérkezett panaszokhoz kapcsolódik. Az eredeti átvételi elismervény 2013/C 246/07 számon jelent meg a Hivatalos Lapban.

A Bizottság ezúton tájékoztatja a panaszosokat arról, hogy ez idáig sem felszólítás kibocsátásáról, sem pedig az ügy lezárásáról nem tudott dönteni, mert a panasz elbírálása a Spanyolországból Gibraltárra (és az ellenkező irányban) utazó személyek helyzetének alakulására vonatkozóan további ellenőrzéseket igényel, és ezek az ellenőrzések még folyamatban vannak.

A Bizottság tájékoztatni fogja a panaszosokat a panaszuk nyomán meghozott intézkedésekről.


27.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/14


A 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK rendelet 42a. cikke alapján egy hagyományos kifejezés módosítására vonatkozó kérelmek közzététele

(2018/C 223/12)

Ezzel a közzététellel a 607/2009/EK rendelet 37. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatoknak e közzététel napjától számítva két hónapon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

A hagyományos kifejezés módosítása iránti kérelem

„CRU CLASSÉ”

Benyújtás dátuma :

A kérelem nyelve : francia

Ügyiratszám : TDT-FR-A1646

Kérelmező :

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

DGPE

3, rue Barbet de Jouy

75349 Paris SP

FRANCIAORSZÁG

Elnevezés : Cru classé

A „Cru classé” az 1308/2013/EU rendelet 112. cikkének b) pontja szerinti hagyományos kifejezés.

A „cru classé” hagyományos kifejezést a „grand”, „premier grand”, „deuxième”, „troisième”, „quatrième”, „cinquième” kifejezések kísérhetik.

A hagyományos kifejezés nyelve : francia

Az érintett oltalom alatt álló eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések jegyzéke

A „cru classé” hagyományos kifejezés az alábbi oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok leírására használható:

Barsac

Côtes de Provence

Graves

Saint-Emilion-Grand-Cru

Médoc

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Sauternes

A szőlőből készült termékek kategóriái

A „cru classé” hagyományos kifejezés az 1308/2013/EU rendelet VII. melléklete II. részének 1. pontjában meghatározott bor megnevezésére használható.

Módosítás

A módosítással lehetővé válik, hogy a „cru classé” hagyományos kifejezést az „1855” megjelölés kísérje.

E módosítás célja, hogy lehetővé tegye az adott esetben a „grand”, a „premier grand”, a „deuxième”, a „troisième”, a „quatrième”, a „cinquième” kifejezésekkel együtt használt „cru classé” hagyományos kifejezésnek az „1855” megjelöléssel együtt való feltüntetését. Ez a lehetőség kizárólag a Chambre de Commerce de Bordeaux által az 1855. évi párizsi világkiállítás keretében besorolt, alábbi oltalom alatt álló eredetmegjelölések egyikéhez tartozó borászatoktól származó bordeaux-i borokra vonatkozik:

Barsac

Haut-Médoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Léognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe