ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 222

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. június 26.


Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2018/C 222/01

A Bizottság véleménye (2018. június 25.) a Németországban, azon belül Bajorországban található Gundremmingen KRB-II atomerőmű bontásából származó radioaktív hulladék végleges elhelyezésére vonatkozó tervről

1


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2018/C 222/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8927 – Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company) ( 1)

3


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2018/C 222/03

Értesítés a (KKBP) 2018/900 tanácsi határozattal módosított 2013/184/KKBP tanácsi határozatban, valamint az (EU) 2018/898 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

4

2018/C 222/04

Értesítés a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó, érintett személyek részére

5

2018/C 222/05

Értesítés a (KKBP) 2018/901 tanácsi határozattal módosított, a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 tanácsi határozatban, valamint az (EU) 2018/899 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

6

2018/C 222/06

Értesítés a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 tanácsi rendeletben meghatározott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

7

 

Európai Bizottság

2018/C 222/07

Euroátváltási árfolyamok

8

2018/C 222/08

Közlemény importőrök részére a regisztrált exportőrök rendszerének az Európai Unió általános preferenciarendszere keretében történő alkalmazásáról

9

 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

2018/C 222/09

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése

11

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2018/C 222/10

Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (16) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről

12


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 222/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8936 – Cinven/Partner in Pet Foods Holdings) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1)

17

2018/C 222/12

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8797 – Thales/Gemalto) ( 1)

19

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 222/13

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

20


 

Helyesbítések

2018/C 222/14

Helyesbítés az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében című bizottsági közleményhez ( HL C 209., 2018.6.15. )

30


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

VÉLEMÉNYEK

Európai Bizottság

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/1


A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2018. június 25.)

a Németországban, azon belül Bajorországban található Gundremmingen KRB-II atomerőmű bontásából származó radioaktív hulladék végleges elhelyezésére vonatkozó tervről

(Csak a német nyelvű változat hiteles)

(2018/C 222/01)

Az alábbi értékelés az Euratom-Szerződés rendelkezései alapján készült, és nem érinti az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján, illetve az abból és a másodlagos jogszabályokból eredő kötelezettségek értelmében végrehajtandó esetleges további értékeléseket (1).

2017. július 18-án az Európai Bizottság az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban megkapta a német kormánytól a Gundremmingen KRB-II atomerőmű bontásából származó radioaktív hulladék (2) végleges elhelyezésére vonatkozó terv általános adatait.

Ezen adatok és azon további információk alapján, amelyeket a Bizottság a német hatóságoktól 2017. október 4-én kért és 2018. február 13-án megkapott, valamint a szakértői csoporttal lefolytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1.

A telephely és a tagállamokkal – ez esetben Ausztriával – alkotott országhatár legközelebbi pontja közötti távolság 103 km.

2.

A Gundremmingen KRB-II atomerőmű bontásának szokásos körülményei között a környezetbe jutó folyékony és gáz-halmazállapotú radioaktív kibocsátások az alapvető biztonsági előírásokról szóló irányelvben (3) meghatározott dóziskorlátok figyelembevételével várhatóan nem lesznek jelentős hatással más tagállamok lakosságának egészségére.

3.

A szilárd radioaktív hulladékot ideiglenesen a telephelyen tárolják, majd később engedélyezett németországi, a hulladék tárolására vagy végleges elhelyezésre szolgáló létesítményekbe szállítják.

A felszabadítási szinteknél kisebb aktivitású nem radioaktív szilárd halmazállapotú hulladék és egyéb visszamaradó anyagok felett megszűnik a hatósági ellenőrzés, és közönséges hulladékként ártalmatlanításra, újrahasználatra vagy újrafeldolgozásra kerülnek. Erre az alapvető biztonsági előírásokról szóló irányelvben meghatározott feltételeknek megfelelően kerül sor.

4.

Az általános adatokban feltételezett típusú és súlyosságú balesetek esetén bekövetkező nem tervezett radioaktív kibocsátások miatt a más tagállamok lakosságát valószínűsíthetően érő sugárdózis az alapvető biztonsági előírásokról szóló irányelvben meghatározott vonatkoztatási szinteket figyelembe véve egészségügyi szempontból nem lenne jelentős.

A Bizottság következésképpen azon a véleményen van, hogy a Németországban, azon belül Bajorországban található Gundremmingen KRB-II atomerőmű bontásából származó radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó terv megvalósítása az új alapvető biztonsági irányelv rendelkezéseinek figyelembevételével várhatóan sem a szokásos műveletek során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú balesetek esetén nem okoz egészségi szempontból jelentős radioaktív szennyeződést más tagállamok vizeiben, talajában vagy légterében.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 25-én.

a bizottság részéről

Miguel ARIAS CAÑETE

a Bizottság tagja


(1)  Például az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján további környezetvédelmi szempontú vizsgálatokat is el kell végezni. A Bizottság szeretné például felhívni a figyelmet a 2014/52/EU irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv rendelkezéseire; a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelvre, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelvre, továbbá a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvre.

(2)  Radioaktívhulladék-ártalmatlanítás az Euratom-Szerződés 37. cikkének alkalmazásáról szóló, 2010. október 11-i 2010/635/Euratom bizottsági ajánlás 1. pontja szerinti értelemben (HL L 279., 2010.10.23., 36. o.).

(3)  A Tanács 2013/59/Euratom irányelve (2013. december 5.) az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról (HL L 13., 2014.1.17., 1. o.).


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/3


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8927 – Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 222/02)

2018. június 18-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8927 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/4


Értesítés a (KKBP) 2018/900 tanácsi határozattal módosított 2013/184/KKBP tanácsi határozatban, valamint az (EU) 2018/898 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

(2018/C 222/03)

Az Európai Unió Tanácsa az alábbi információt hozza azon személyek tudomására, akik a (KKBP) 2018/900 tanácsi határozattal (1) módosított 2013/184/KKBP tanácsi határozat (2) I. mellékletében, valamint az (EU) 2018/898 tanácsi végrehajtási rendelettel (3) végrehajtott, a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU tanácsi rendelet (4) IV. mellékletében szerepelnek.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyeket fel kell venni a 2013/184/KKBP határozatban és a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek é szervezetek jegyzékébe. Az érintett személyek jegyzékbe vételének indokolása az említett mellékletek vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek figyelmét arra, hogy kérvényezhetik az érintett tagállam(ok)nak a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU rendelet II. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 4b. cikkével).

Az érintett személyek kérvényezhetik a Tanácsnál annak a határozatnak a felülvizsgálatát, amellyel felkerültek az említett jegyzékekre. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt 2019. február 1. előtt, az alábbi címre kell küldeni:

Az Európai Unió Tanácsa

Főtitkárság

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

A Tanács a 2013/184/KKBP határozat 12. cikkével és a 401/2013/EU rendelet 4i. cikkének (4) bekezdésével összhangban elvégzett időszakos felülvizsgálat során figyelembe fogja venni a beérkezett észrevételeket.

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 160 I., 2018.6.25., 9. o.

(2)  HL L 111., 2013.4.23., 75. o.

(3)  HL L 160 I., 2018.6.25., 1. o.

(4)  HL L 121., 2013.5.3., 1. o.


26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/5


Értesítés a Mianmarral/Burmával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 401/2013/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó, érintett személyek részére

(2018/C 222/04)

Az Európai Unió Tanácsa a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 12. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására:

Ennek az adatkezelési műveletnek a jogalapja a 401/2013/EU tanácsi rendelet (2).

Az adatkezelési művelet adatkezelője az Európai Unió Tanácsa, melynek képviseletét a Tanács Főtitkársága C. Főigazgatóságának (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) főigazgatója látja el, az adatkezeléssel megbízott szolgálat pedig a C. Főigazgatóság 1C egysége. Elérhetőségük:

Az Európai Unió Tanácsa

Főtitkárság

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Az adatkezelési művelet célja a 401/2013/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének összeállítása és naprakésszé tétele.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek az említett rendeletben meghatározott kritériumait.

A művelet keretében az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor: az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatok, az indokolás, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos egyéb adat.

Előfordulhat, hogy a gyűjtött személyes adatok szükség esetén az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal is megosztásra kerülnek.

A 45/2001/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) és d) pontjában előírt korlátozások sérelme nélkül a hozzáférésre irányuló kérelmek, valamint a helyesbítésre irányuló, illetve a kifogást tartalmazó kérelmek a 2004/644/EK tanácsi határozat (3) 5. szakaszával összhangban kerülnek megválaszolásra.

A személyes adatokat az érintettnek a vagyoni eszközök befagyasztása által érintett személyek jegyzékéből való törlésének, illetve az intézkedés érvényessége lejártának időpontjától számított öt évig, illetve, ha az ügyben bírósági eljárás indult, annak lezárulásáig tárolják.

Az érintettek a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.


(1)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(2)  HL L 121., 2013.5.3., 1. o.

(3)  HL L 296., 2004.9.21., 16. o.


26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/6


Értesítés a (KKBP) 2018/901 tanácsi határozattal módosított, a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 tanácsi határozatban, valamint az (EU) 2018/899 tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

(2018/C 222/05)

Az Európai Unió Tanácsa az alábbi információkat hozza azon személyek tudomására, akik a (KKBP) 2018/901 tanácsi határozattal (1) módosított, a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 tanácsi határozat (2) I. mellékletében, valamint az (EU) 2018/899 tanácsi végrehajtási rendelettel (3) végrehajtott, a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 tanácsi rendelet (4) IV. mellékletében szerepelnek.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyeket fel kell venni a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozatban és (EU) 2017/2063 rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe. Az érintett személyek jegyzékbe vételének indokolása az említett mellékletek vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, amely szerint kérvényezhetik az érintett tagállamoknak a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet III. mellékletében szereplő webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy meghatározott kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 9. cikkével).

Az érintett személyek a Tanácsnál kérvényezhetik annak a határozatnak a felülvizsgálatát, amellyel felkerültek az említett jegyzékekre. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt 2018. szeptember 1. előtt, az alábbi címre kell küldeni:

Az Európai Unió Tanácsa

Főtitkárság

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

A Tanács a (KKBP) 2017/2074 határozat 13. cikkének és az (EU) 2017/2063 rendelet 17. cikke (4) bekezdésével összhangban elvégzett időszakos felülvizsgálat során figyelembe fogja venni a beérkezett észrevételeket.

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 160 I., 2018.6.25., 12. o.

(2)  HL L 295., 2017.11.14., 60. o.

(3)  HL L 160 I., 2018.6.25., 5. o.

(4)  HL L 295., 2017.11.14., 21. o.


26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/7


Értesítés a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 tanácsi rendeletben meghatározott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

(2018/C 222/06)

Az Európai Unió Tanácsa a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 12. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására:

Ennek az adatkezelési műveletnek a jogalapja az (EU) 2017/2063 tanácsi rendelet (2).

Az adatkezelési művelet viszonylatában az adatkezelő szerv az Európai Unió Tanácsa, melynek képviseletét a Tanács Főtitkársága C. Főigazgatóságának (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) főigazgatója látja el, az adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott szolgálat pedig a C. Főigazgatóság 1C egysége, melynek elérhetősége a következő:

Az Európai Unió Tanácsa

Főtitkárság

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Az adatkezelési művelet célja az (EU) 2017/2063 rendeletben meghatározott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének összeállítása és naprakésszé tétele.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek az említett rendeletben meghatározott kritériumait.

Az összegyűjtött személyes adatok magukban foglalják az érintett személyek megfelelő azonosításához szükséges adatokat, az indokolást, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos adatot.

Az összegyűjtött személyes adatok szükség esetén megoszthatók az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal.

A 45/2001/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott korlátozások sérelme nélkül a hozzáférésre irányuló kérelmek, valamint a helyesbítésre irányuló, illetve a kifogást tartalmazó kérelmek a 2004/644/EK tanácsi határozat (3) 5. szakaszának megfelelően kerülnek megválaszolásra.

A személyes adatokat az érintettnek a vagyoni eszközök befagyasztása által érintett személyek jegyzékéből való törlésének, illetve az intézkedés érvényessége lejártának időpontjától számított öt évig, vagy a bírósági eljárások időtartama alatt tárolják, amennyiben azok elkezdődtek.

Az érintettek a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.


(1)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(2)  HL L 295., 2017.11.14., 21. o.

(3)  HL L 296., 2004.9.21., 16. o.


Európai Bizottság

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/8


Euroátváltási árfolyamok (1)

2018. június 25.

(2018/C 222/07)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1700

JPY

Japán yen

128,21

DKK

Dán korona

7,4517

GBP

Angol font

0,88040

SEK

Svéd korona

10,3623

CHF

Svájci frank

1,1549

ISK

Izlandi korona

126,20

NOK

Norvég korona

9,4703

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,935

HUF

Magyar forint

325,42

PLN

Lengyel zloty

4,3370

RON

Román lej

4,6690

TRY

Török líra

5,4557

AUD

Ausztrál dollár

1,5742

CAD

Kanadai dollár

1,5542

HKD

Hongkongi dollár

9,1810

NZD

Új-zélandi dollár

1,6947

SGD

Szingapúri dollár

1,5930

KRW

Dél-Koreai won

1 303,95

ZAR

Dél-Afrikai rand

15,8282

CNY

Kínai renminbi

7,6468

HRK

Horvát kuna

7,3825

IDR

Indonéz rúpia

16 561,35

MYR

Maláj ringgit

4,6959

PHP

Fülöp-szigeteki peso

62,535

RUB

Orosz rubel

73,3376

THB

Thaiföldi baht

38,563

BRL

Brazil real

4,4042

MXN

Mexikói peso

23,4457

INR

Indiai rúpia

79,6450


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/9


Közlemény importőrök részére a regisztrált exportőrök rendszerének az Európai Unió általános preferenciarendszere keretében történő alkalmazásáról

(2018/C 222/08)

Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) értelmében az Európai Unió általános tarifális preferenciák rendszerének keretében kereskedelmi preferenciákat nyújt a fejlődő országoknak. Az említett rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően a származó termék fogalmának meghatározására vonatkozó származási szabályokat, valamint az igazgatási együttműködési eljárásokat és módszereket a vámjogszabályok határozzák meg, nevezetesen a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2), valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet (3).

Az általános preferenciarendszer (a továbbiakban: GSP) származási szabályainak 2010. évi reformjával az a döntés született, hogy 2017-től kezdődően az áruk származásának a FORM A származási bizonyítvánnyal történő igazolására szolgáló rendszert váltsa fel a regisztrált exportőrök öntanúsítási rendszere (származásmegjelölő nyilatkozat alkalmazásával). Az új rendszer a regisztrált exportőrök rendszere (REX-rendszer) nevet kapta. Az új jogszabályok értelmében a legfeljebb 6 000 EUR összértékű származó terméket tartalmazó szállítmányokra vonatkozó számlanyilatkozatok helyébe származásmegjelölő nyilatkozatok lépnek, amelyeket bármely exportőr kiállíthat.

A REX-rendszer 2017. január 1-jétől alkalmazandó a GSP-kedvezményezett országok vagy területek esetében. Az (EU) 2015/2447 rendelet 79. cikke alapján azonban valamennyi GSP-kedvezményezett ország és terület lehetőséget kapott arra, hogy maga döntse el, hogy 2017-ben, 2018-ban vagy 2019-ben kívánja-e megkezdeni a REX-rendszer alkalmazását. Minden esetben egyéves átmeneti időszakot engedélyeztek, amely további hat hónappal meghosszabbítható, amennyiben az érintett kedvezményezett ország vagy terület értesítést küld az Európai Bizottságnak.

Az átmeneti időszak alatt a GSP-kedvezményezett országok vagy területek illetékes hatóságai továbbra is kiállíthatnak FORM A származási bizonyítványokat a még nem regisztrált exportőrök számára. A regisztrált exportőrök esetében csak a REX-rendszer alkalmazható.

A REX-rendszer 2017. január 1-jén kezdte meg működését a következő GSP-kedvezményezett országok vagy területek esetében: Angola, Burundi, Bhután, Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, Comore-szigetek, Kongó, Cook-szigetek, Dzsibuti, Etiópia, Mikronézia, Egyenlítői-Guinea, Bissau-Guinea, India, Kenya, Kiribati, Laosz, Libéria, Mali, Nauru, Nepál, Niue, Pakisztán, Salamon-szigetek, Sierra Leone, Szomália, Dél-Szudán, São Tomé és Príncipe, Csád, Togo, Tonga, Kelet-Timor, Tuvalu, Jemen, Zambia.

Figyelembe véve az egyéves átmeneti időszakot és az említett időszak további hat hónappal történő meghosszabbításának lehetőségét, a fent említett GSP-kedvezményezett országoknak vagy területeknek 2018. július 1-jétől teljeskörűen alkalmazniuk kell a REX-rendszert. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a GSP kedvezményezett országai vagy területei csak akkor jogosultak a REX-rendszer alkalmazására, ha megfelelnek az (EU) 2015/2447 rendelet 70. és 72. cikkében meghatározott előfeltételeknek. Azon kedvezményezett országok vagy területek, amelyek a fenti időpontig nem teljesítik a szóban forgó előfeltételeket, nem alkalmazhatják a REX-rendszert. Következésképpen 2018. július 1-jétől nem élvezhetik a GSP-preferenciák előnyeit, mindaddig, amíg nem teljesítik teljeskörűen az előfeltételeket. A regisztrált exportőri rendszer valamennyi GSP-kedvezményezett ország vagy terület általi alkalmazásának dátumaira vonatkozó részletes információk az Europa honlapon (4) érhetők el. A Bizottság arra ösztönzi a gazdasági szereplőket, hogy rendszeresen látogassanak el a szóban forgó honlapra annak ellenőrzése céljából, hogy a fent említett GSP-kedvezményezett országok vagy területek jogosultak-e a REX-rendszer alkalmazására.

Az Európai Bizottság tájékoztatja az európai uniós gazdasági szereplőket, hogy 2018. július 1-jétől csak az említett GSP-kedvezményezett exportőr országokban vagy területeken regisztrált exportőrök vagy a szóban forgó országokban vagy területeken letelepedett exportőrök által kiállított származásmegjelölő nyilatkozatok használhatók az áruk preferenciális származásának igazolására, amennyiben a szállított származó termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t (5).

Ezért abban az esetben, ha a GSP preferenciális származás igazolására 2018. július 1-je után kiállított FORM A bizonyítvány kerül bemutatásra, a GSP-preferenciákat meg kell tagadni. A GSP-preferenciákat akkor is meg kell tagadni, ha a legfeljebb 6 000 EUR összértékű származó terméket tartalmazó szállítmányok esetében a GSP preferenciális származás igazolására 2018. július 1. után kiállított számlanyilatkozat kerül bemutatásra.

Ezért a Bizottság azt tanácsolja azon gazdasági szereplőknek, amelyek az Európai Unióban az általános preferenciarendszer keretében származást igazoló dokumentumokat mutatnak be, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést és óvintézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a fent említett GSP-kedvezményezett országok vagy területek beszállítói naprakész információval rendelkezzenek a preferenciális származás igazolásával kapcsolatos eljárás változásáról, valamint a helytelen származási igazolások (FORM A bizonyítvány vagy számlanyilatkozat) benyújtásának következményeiről.

Az Europa honlap tartalmazza azon GSP-kedvezményezett országok listáját is, amelyek az (EU) 2015/2447 rendelet 79. cikkének megfelelően bejelentették a REX-rendszer 2018. január 1-jétől (6) vagy 2019. január 1-jétől (7) történő alkalmazását az Európai Bizottságnak.


(1)  HL L 303., 2012.10.31., 1. o.

(2)  HL L 343., 2015.12.29., 1. o.

(3)  HL L 343., 2015.12.29., 558. o.

(4)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

(5)  Az (EU) 2015/2447 rendelet 92. és 93. cikke, valamint 22–07. melléklete.

(6)  Ezek a GSP-kedvezményezett országok legkésőbb 2019. július 1-jétől megkezdik a REX-rendszer teljeskörű alkalmazását.

(7)  Ezek a GSP-kedvezményezett országok legkésőbb 2020. július 1-jétől megkezdik a REX-rendszer teljeskörű alkalmazását.


Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/11


Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése

(2018/C 222/09)

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 36. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság „igazgatótanács[a] az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján elkészít egy nyilvánosságra hozandó jegyzéket azokról a tagállamok által kijelölt illetékes szervezetekről, amelyek külön-külön vagy hálózatok keretében segíthetik a Hatóságot küldetésének teljesítésében.”

E jegyzéket első alkalommal az EFSA igazgatótanácsának 2006. december 19-i ülésén állították össze, és az azóta eltelt időben azt:

i.

a Hatóság ügyvezető igazgatójának javaslatára rendszeresen frissítik, figyelembe véve a tagállamok által végzett felülvizsgálatokat és az általuk tett új kijelölési javaslatokat (összhangban a Bizottság 2230/2004/EK rendelete 2. cikkének (4) bekezdésével (2));

ii.

a Hatóság saját honlapján – ahol az illetékes szervezetek legfrissebb jegyzéke is megtekinthető – nyilvánosságra hozza; és

iii.

a 36. cikkben meghatározott illetékes szervezetek keresési adatbázisában hozzáférhetővé teszik azon szervezetek számára, amelyek megadják elérhetőségeiket és a szervezet saját tevékenységi körét.

Ez az információ a Hatóság honlapján is megtalálható, a következő címen:

i.

az illetékes szervezetek jegyzékének legutolsó, a Hatóság igazgatótanácsa által jóváhagyott módosításának dátuma: [2016/12/14] – [http://www.efsa.europa.eu/hu/events/event/161214-0];

ii.

az illetékes szervezetek legfrissebb jegyzéke – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; és

iii.

A 36. cikkben meghatározott illetékes szervezetek keresési adatbázisa: http://www.efsa.europa.eu/art36/search

A Hatóság ezt az értesítést – és különösen a megadott honlapok elérhetőségét – folyamatosan frissíti.

További információért írjon e-mailt a következő e-mail-címre: Cooperation.Article36@efsa.europa.eu


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(2)  Az Európai Bizottság 2230/2004/EK rendelete (2004. december 23.) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság küldetési területén működő szervezetek hálózatba szervezése vonatkozásában a 178/2002/EK európai parlamenti és bizottsági rendelet alkalmazásának végrehajtási szabályairól (HL L 379., 2004.12.24., 64. o.).


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/12


Frissített jegyzék a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (16) bekezdésében említett tartózkodási engedélyekről (1)

(2018/C 222/10)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 2. cikkének (16) bekezdésében említett tartózkodási engedélyek jegyzéke a Schengeni határ-ellenőrzési kódex (kodifikált szöveg) 39. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján teszik közzé.

A Hivatalos Lapban való közzététel mellett a Belügyi Főigazgatóság honlapján megtalálható a jegyzék havonta frissített változata is.

NÉMETORSZÁG

A HL C 247., 2006.10.13.-i számban közzétett jegyzék módosítása

A TAGÁLLAMOK ÁLTAL KIADOTT TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK JEGYZÉKE

1.

Egységes formátumban kiállított tartózkodási engedélyek

Aufenthaltserlaubnis

(Tartózkodási engedély)

Blaue Karte EU

(Európai kékkártya)

ICT-Karte (IKT)

Mobiler-ICT-Karte (Mobil IKT)

Niederlassungserlaubn is

(Letelepedési engedély)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(huzamos EK-tartózkodási engedély)

Aufenthaltsberechtigung

(Határozatlan időre szóló tartózkodási engedély)

Megjegyzés: Az „Aufenthaltsberechtigung (határozatlan időre szóló tartózkodási engedély)”2005. január 1-je előtt egységes formátumban került kibocsátásra és határozatlan ideig érvényes.

2.

A tartózkodási engedéllyel egyenértékű minden egyéb okmány harmadik országbeli állampolgárok számára

Aufenthaltserlaubnis-EU

(Tartózkodási engedély EU- vagy EGT-tagállam állampolgárainak olyan családtagjai számára, akik nem EU- vagy EGT-tagállam állampolgárai)

Megjegyzés: Ezek 2007. augusztus 28-ig kerültek kiadásra, és öt évig (vagy határozatlan ideig) érvényesek, tehát továbbra is forgalomban vannak.

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(Tartózkodási kártya uniós polgár családtagjai vagy EGT-tagállam állampolgárának családtagjai részére)

Megjegyzés: 2007. augusztus 28-tól adják ki és az „Aufenthaltserlaubnis-EU” helyébe lép.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(Tartózkodási engedély a Svájci Államszövetség állampolgárai és azok svájci állampolgársággal nem rendelkező családtagjai számára)

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Tartózkodási engedély EK-tagállamok állampolgárai számára)

Megjegyzés: A 2007. augusztus 28. előtt kiállított „Aufenthaltserlaubnis-EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind” (Tartózkodási engedély EU- vagy EGT-tagállam állampolgárainak olyan családtagjai számára, akik nem EU- vagy EGT-tagállam állampolgárai) az uniós polgárok szabad mozgásáról szóló jogszabály 15. cikke értelmében továbbra is érvényes tartózkodási kártya.

Megjegyzés: Ezek a tartózkodási engedélyek vízum nélküli beutazásra kizárólag akkor jogosítanak fel, ha az útlevélben szerepelnek, vagy külön, de az útlevéllel együtt adták ki vízumként érvényes engedélyként; ellenben akkor nem, ha nemzeti személyazonosító okmányként állították ki őket.

Az „Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” (kiutasítási intézkedés felfüggesztése (kivételes tartózkodási engedély)) és az „Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” (menedékkérők ideiglenes tartózkodási engedélye) nem jogosít vízum nélküli beutazásra.

Fiktionsbescheinigung

(Ideiglenes tartózkodási okmány)

Csak abban az esetben marad továbbra is érvényes a tartózkodási engedély, ha a harmadik oldalán a harmadik négyzetet jelölték meg. A beutazás kizárólag lejárt tartózkodási engedéllyel vagy vízummal együtt lehetséges.

Amennyiben az első vagy második négyzet kerül megjelölésre, a „Fiktionsbescheinigung” nem jogosít fel a vízum nélküli beutazásra.

Igazolványok a diplomáciai képviseletek tagjai számára:

Megjegyzés: 2003. augusztus 1-jétől új típusú igazolványt adnak ki a diplomáciai képviseletek tagjai és hivatásos konzuli képviselet tagjai számára. A 2003. augusztus 1-je előtt kiadott igazolvány típusok már nem érvényesek.

A biztosított kiváltságokat az egyes igazolványok hátoldalán tüntetik fel.

Diplomaták és családtagjaik számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „D” jelzéssel:

Diplomataigazolványok külföldi diplomaták számára:

Protokollausweis für Diplomaten

(Diplomata protokolligazolvány, 2003. augusztus 1-jétől)

Diplomataigazolványok jövedelemszerző magántevékenységet folytató családtagok számára:

Protokollausweis für Diplomaten „A”

(„A” diplomata protokolligazolvány, 2003. augusztus 1-jétől)

Diplomataigazolványok olyan diplomaták számára, akik német állampolgárok vagy Németországban állandó lakóhellyel rendelkeznek

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD

(Diplomata protokolligazolvány a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 38. cikke 1. bekezdésének értelmében, 2003. augusztus 1-jétől)

Igazgatási vagy műszaki személyzet és családtagjaik számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „VB” jelzéssel:

Protokolligazolvány külföldi igazgatási vagy műszaki személyzet számára:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára, 2003. augusztus 1-jétől)

Protokolligazolvány az igazgatási vagy műszaki személyzet jövedelemszerző magántevékenységet folytató családtagjai számára:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal „A”

(„A” protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára, 2003. augusztus 1-jétől)

Protokolligazolvány az igazgatási vagy műszaki személyzet olyan tagjai számára, akik német állampolgárok vagy Németországban állandó lakóhellyel rendelkeznek:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(Protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 38. cikke 2. bekezdésének értelmében, 2003. augusztus 1-jétől)

Kisegítő személyzet és családtagjaik számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „DP” jelzéssel:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Protokolligazolvány a kisegítő személyzet számára, 2003. augusztus 1-jétől)

Helyi személyzet és családtagjaik számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „OK” jelzéssel:

Protokollausweis für Ortskräfte

(Protokolligazolvány a helyi személyzet számára, 2003. augusztus 1-jétől)

Magán háztartási alkalmazottak számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „PP” jelzéssel:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Protokolligazolvány a magán háztartási alkalmazottak számára, 2003. augusztus 1-jétől)

Konzuli képviselet tagjai számára kiállított igazolványok:

A biztosított kiváltságokat az egyes igazolványok hátoldalán tüntetik fel.

Konzuli tisztviselők számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „K” jelzéssel:

Igazolványok külföldi konzuli tisztviselők számára:

Protokollausweis für Konsularbeamte

(Protokolligazolvány konzuli tisztviselők számára, 2003. augusztus 1-jétől)

Igazolványok olyan konzuli tisztviselők számára, akik német állampolgárok vagy Németországban állandó lakóhellyel rendelkeznek:

Protokollausweis für Konsularbeamte „Art. 71 I WÜK”

(Protokolligazolvány konzuli tisztviselők számára a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 71. cikke 1. bekezdésének értelmében) (2003. augusztus 1-jétől)

Hivatásos konzuli képviselet igazgatási vagy műszaki személyzete számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „VK” jelzéssel:

Protokolligazolvány külföldi igazgatási vagy műszaki személyzet számára:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára, 2003. augusztus 1-jétől)

Protokolligazolványok az igazgatási vagy műszaki személyzet olyan tagjai számára, akik német állampolgárok vagy Németországban állandó lakóhellyel rendelkeznek:

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(Protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 71. cikke 2. bekezdésének értelmében, 2003. augusztus 1-jétől)

Hivatásos konzuli képviselet kisegítő személyzete számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „DH” jelzéssel:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Protokolligazolvány kisegítő személyzet számára, 2003. augusztus 1-jétől)

Konzuli tisztviselők, illetve az igazgatási, műszaki vagy kisegítő személyzet családtagjai számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „KF” jelzéssel:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

(Protokolligazolvány a családtagok számára (konzuli) (2003. augusztus 1-jétől)

Hivatásos konzuli képviselet helyi személyzete számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „OK” jelzéssel:

Protokollausweis für Ortskräfte

(Protokolligazolvány a helyi személyzet számára) (2003. augusztus 1-jétől)

Hivatásos konzuli képviselet magán háztartási alkalmazottai számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „PP” jelzéssel:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Protokolligazolvány a magán háztartási alkalmazottak számára, 2003. augusztus 1-jétől)

Különleges igazolványok:

Nemzetközi szervezetek tagjai és azok családtagjai számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „IO” jelzéssel:

Sonderausweis „IO”

(„IO” különleges igazolvány, 1999-től)

Megjegyzés: nemzetközi szervezetek vezetői és azok családtagjai számára „D” jelzéssel ellátott igazolványt, nemzetközi szervezetek személyzetének magán háztartási alkalmazottai számára pedig „PP” jelzéssel ellátott igazolványt állítanak ki.

A közös háztartásban élők részére kiadott igazolványok a tartózkodási feltételekről szóló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének 5. pontja értelmében:

Hátoldalukon „S” jelzéssel:

Sonderausweis „S”

(„S” különleges igazolvány, 2005. január 1-jétől)

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson résztvevő személyek listája

A korábbi közzétételek listája

 

HL C 247., 2006.10.13., 1. o.

 

HL C 153., 2007.7.6., 5. o.

 

HL C 192., 2007.8.18., 11. o.

 

HL C 271., 2007.11.14., 14. o.

 

HL C 57., 2008.3.1., 31. o.

 

HL C 134., 2008.5.31., 14. o.

 

HL C 207., 2008.8.14., 12. o.

 

HL C 331., 2008.12.21., 13. o.

 

HL C 3., 2009.1.8., 5. o.

 

HL C 64., 2009.3.19., 15. o.

 

HL C 198., 2009.8.22., 9. o.

 

HL C 239., 2009.10.6., 2. o.

 

HL C 298., 2009.12.8., 15. o.

 

HL C 308., 2009.12.18., 20. o.

 

HL C 35., 2010.2.12., 5. o.

 

HL C 82., 2010.3.30., 26. o.

 

HL C 103., 2010.4.22., 8. o.

 

HL C 108., 2011.4.7., 6. o.

 

HL C 157., 2011.5.27., 5. o.

 

HL C 201., 2011.7.8., 1. o.

 

HL C 216., 2011.7.22., 26. o.

 

HL C 283., 2011.9.27., 7. o.

 

HL C 199., 2012.7.7., 5. o.

 

HL C 214., 2012.7.20., 7. o.

 

HL C 298., 2012.10.4., 4. o.

 

HL C 51., 2013.2.22., 6. o.

 

HL C 75., 2013.3.14., 8. o.

 

HL C 77., 2014.3.15., 4. o.

 

HL C 118., 2014.4.17., 9. o.

 

HL C 200., 2014.6.28., 59. o.

 

HL C 304., 2014.9.9., 3. o.

 

HL C 390., 2014.11.5., 12. o.

 

HL C 210., 2015.6.26., 5. o.

 

HL C 286., 2015.8.29., 3. o.

 

HL C 151., 2016.4.28., 4. o.

 

HL C 16., 2017.1.18., 5. o.

 

HL C 69., 2017.3.4., 6. o.

 

HL C 94., 2017.3.25., 3. o.

 

HL C 297., 2017.9.8., 3. o.

 

HL C 343., 2017.10.13., 12. o.

 

HL C 100., 2018.3.16., 25. o.

 

HL C 144., 2018.4.25., 8. o.

 

HL C 173., 2018.5.22., 6. o.


(1)  A korábbi közzétételek listáját lásd a dokumentum végén.

(2)  HL L 77., 2016.3.23., 1. o.


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/17


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8936 – Cinven/Partner in Pet Foods Holdings)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 222/11)

1.   

2018. június 15-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a Cinven csoporthoz (a továbbiakban: Cinven) tartozó Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited (Egyesült Királyság),

a Pamplona Capital Management LLP-hez tartozó Pamplona Capital Partners IV L.P. irányítása alá tartozó Partner in Pet Foods Hungaria Kft (Magyarország) (a továbbiakban: Partner in Pet Foods).

A Cinven az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében közvetve kizárólagos irányítást szerez a Partner in Pet Foods egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Cinven esetében: befektetéskezelési és befektetési tanácsadói szolgáltatások nyújtásával foglalkozó magántőke-társaság. A Cinven portfóliótársaságai különböző ágazatokban működnek,

—   a Partner in Pet Foods esetében: ipari úton előállított, kereskedelmi márkás és márkanévvel ellátott hobbiállat-eledel gyártása és beszállítása Európában.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8936 – Cinven/Partner in Pet Foods Holdings

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/19


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8797 – Thales/Gemalto)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 222/12)

1.   

2018. június 18-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Thales S.A. (a továbbiakban: Thales, Franciaország),

Gemalto N.V. (a továbbiakban: Gemalto, Hollandia).

A Thales az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez a Gemalto egésze felett.

Az összefonódásra a 2018. március 26-án meghirdetett nyilvános vételi ajánlat útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

A Thales olyan globális csoport, amely az aeronautika, az űrrepülés, a szárazföldi szállítás, a védelem és a biztonság területén folytat tevékenységet,

a Gemalto digitális biztonsággal foglalkozó nemzetközi vállalat, amelynek tevékenységi körébe a következők tartoznak: mobil platformok és szolgáltatások, (mobil) beágyazott szoftverek és termékek, fizetés, kormányzati programok, a gépek közötti kommunikáció (a „dolgok internete”), valamint vállalati biztonság.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8797 – Thales/Gemalto

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail-cím: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/20


Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

(2018/C 222/13)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem elleni felszólalásra.

AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEKHEZ/OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKLEÍRÁS NEM KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

„CIDRE DE BRETAGNE”/„CIDRE BRETON”

EU-szám: PGI-FR-02216 – 2017.1.4.

OEM ( ) OFJ ( X )

1.   Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Elnevezés

:

Organisme de défense et de gestion des cidres sous indication géographique protégée (Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott almaborok érdekvédelmi és irányító szervezete)

Cím

:

123 rue Saint-Lazare

75008 PÁRIZS

FRANCE

Tel.

:

+33 145222432

Fax

:

+33 145222485

E-mail

:

contact@odgcidresigp.com

A csoportosulás az 1901. július 1-jei törvény által szabályozott szervezet. A csoportosulást boralma termesztésével és feldolgozásával foglalkozó mezőgazdasági termelők alkotják, és ily módon jogosult arra, hogy a termékleírás módosítását kérje.

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

3.   A termékleírás módosítással (módosításokkal) érintett rovata

A termék elnevezése

A termék leírása

Földrajzi terület

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat

Címkézés

Egyéb: a kapcsolattartási adatok aktualizálása, ok-okozati kapcsolat, ellenőrző szerv, nemzeti előírások és mellékletek

4.   A módosítás(ok) típusa

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot

5.   Módosítás(ok)

5.1.   A termék leírása

Az „A »Cidre de Bretagne« almaborokat Bretagne-ban termesztett és feldolgozott, almabor előállítására alkalmas friss gyümölcsből készített must erjesztésével állítják elő” mondatot tartalmazó bekezdést a következő váltja fel:

„A »Cidre de Bretagne«/»Cidre breton« a jelen termékleírásban meghatározott földrajzi területen termesztett és feldolgozott friss boralmából készített must erjesztésével előállított habzó almabor”.

Ez a meghatározás kiemeli az almabor habzó jellegét és azt a tényt, hogy az almabor csak boralmából készülhet. A „Cidre de Bretagne” almabor előállításához a földrajzi terület gyümölcsfa-ültetvényeinek megfelelően mindig kizárólag boralmát használtak fel. Ezt a korlátozást a hatályos termékleírás nyersanyagokra vonatkozó bekezdése tartalmazza. Ez a pontosítás, amely megszünteti azt a kétértelműséget, miszerint más gyümölcsfajta is felhasználható lehet, már a termék leírásában helyet kap.

A hatályos termékleírás a felhasznált nyersanyaggal kapcsolatban az ajánlott boralmafajtákat felsoroló, mellékletben ismertetett jegyzékre hivatkozik. Ez a jegyzék, amely mintegy száz fajtát tartalmaz, nem kimerítő, és – tekintettel az almafajták változására – már nem naprakész. Azonban az összes fajta a boralma ugyanazon meghatározásának felel meg. Ezért a fajták indikatív jegyzékét a boralma következőképpen megfogalmazott meghatározása váltja fel: „»Boralmának« minősülnek az almabor előállítása céljából feldolgozott azon almák, amelyekből legalább 0,6 g/l teljes (természetes vagy oxidációs) tanninsavtartalmú (polifenoltartalmú) lé nyerhető.” Mivel a „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” almabort mindig ugyanazon tulajdonságokkal rendelkező boralmákból állítják elő, a módosítás az ok-okozati kapcsolatot nem érinti.

A termék kiszerelésével kapcsolatos bekezdések („különösen pezsgős palackban, egy- vagy másfél literes palackban, kis kiszerelésben [0,375 l, 0,33 l, 0,25 l] és csapoló hordókban”, „a palackokat pezsgős dugóval, csavaros dugóval vagy kupakkal zárják le”) törlésre kerültek. A felsorolt kiszerelések ugyanis tájékoztató jellegűek és a leggyakrabban használtaknak felelnek meg, azonban mindenfajta kiszerelés engedélyezett.

A bretagne-i gyümölcsösök fajtaösszetételére vonatkozó bekezdést („Az ültetett fajták 50 %-a édes-fanyar vagy fanyar fajta, 24 %-a pedig savanykás vagy kesernyés fajta. A Bretagne-ban legnagyobb számban ültetett fajták a Frequin Rouge, a Kermerrien, a Marie Ménard és a Jeanne Renard) a következő bekezdés váltja fel:

„A gyümölcsösök változatos fajtaösszetétele lehetővé teszi a különböző fajtatípusok közötti egyensúlynak a földrajzi terület szintjén történő megtalálását. A terület kicsit kevesebb mint felén fanyar és édes-fanyar almafajták, harmadán savanykás és kesernyés almák, a fennmaradó részen pedig édes almafajták teremnek, így a boralmatermesztők úgy válogathatják ki az almákat, hogy a legmegfelelőbb keverékeket érjék el.”

Az ültetett almafajták százalékos aránya és a többséget alkotó fajták jegyzéke törlésre került, mivel ezek az adatok idővel változhatnak. Noha az egyensúly alapvetően nem módosul, ezek az adatok az OFJ-t kérelmező csoportosulás gazdasági szereplői által hasznosított bretagne-i gyümölcsösök állapotával függnek össze.

Az összetevők (ivóvíz, cukor, adalékanyagok, tartósítószerek, édesítőszerek, szén-dioxid) jellegével és tulajdonságaival kapcsolatos bekezdés törlésre került, a karamellre vonatkozó mondat kivételével, amely átkerült „A termék előállítási módjának leírása” című részbe. Ez a mondat a következő: „A karamell az egyetlen engedélyezett színezőanyag”. Ezeknek az elemeknek a törlése az általános nemzeti és európai jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek a termékleírásból való eltávolítását célzó kiigazítás része.

Az „A bretagne-i almaborok megjelenésük szerint átlátszó vagy homályos italok, a folyadék felszínén vékony habréteggel, belsejében pedig buborékokkal” mondatot a következő váltja fel:

„A »Cidre de Bretagne« vagy »Cidre breton« almabor átlátszó vagy homályos megjelenésű ital, amelyet boralma húsának préselésével előállított must – víz hozzáadásával vagy anélkül történő – erjesztése útján nyernek. Belsejében apró buborékok vannak, felszínén pedig könnyű hab.” Ez a megfogalmazás magában foglalja a termékleírásban már szereplő elemeket (a must erjesztése, víz esetleges hozzáadása), és a buborékokkal és a habbal kapcsolatban pontosítja a szöveget. A módosítás nem érinti az almabor érzékszervi tulajdonságait.

A szöveg kiegészült azzal, hogy „Az ipari felhasználásra vagy összetett termékek előállítására szánt tételek forgalomba hozatalakor nem feltétel az almabor habzása.” Az almabor ugyanis ipari célokra, például ecetkészítéshez, vagy összetett termékek, például gyümölcslevek előállításához is felhasználható. Noha ez a gyakorlat kifejezetten nem szerepel a hatályos termékleírásban, a nem habzó „Cidre de Bretagne” almabor felhasználása folyamatos volt. Az ilyen használat termékleírásba foglalása a gyakorlat elismerését jelenti, és megkönnyíti a termék ellenőrzését.

A maximális vastartalom (10 mg/l), acetaldehid-tartalom (100 mg/l a ledugózott palackban forgalomba hozott, minőségi almabor, a „cidre bouché” esetében és 120 mg/l a többi almabornál) és teljes kén-dioxid-tartalom (150 mg/l a „cidre bouché” esetében és 175 mg/l a többi almabornál) törlésre került. A törlést az indokolja, hogy ezeket az értékeket az általános szabályozás tartalmazza.

A „Nagyon jó szomjoltók és gyakran igen jellegzetes kesernyés jegyeket mutatnak” mondatot a következő váltja fel: „A »Cidre de Bretagne« almabor a kesernyés, savanykás és édes ízek egyensúlyáról ismert”. E módosítás célja a szubjektív („szomjoltó”) és pontatlan („gyakran”) kifejezések törlése. Az újrafogalmazott mondat kiemeli a termelő szaktudását, ugyanakkor nem kérdőjelezi meg a „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” almaborra jellemző kesernyésség meglétét.

A különböző almabortípusok meghatározása és az azokkal kapcsolatos tulajdonságok („bouché”, édes, száraz, félszáraz) törlésre kerültek, mivel azokat az almaborokra vonatkozó általános szabályozás tartalmazza.

5.2.   Földrajzi terület

Az „A »Cidre de Bretagne« almaborokat (almaborokat és mustsűrítményeket) kizárólag Bretagne-ban állítják elő” mondatot a következő váltja fel:

„A boralma betakarítása és a »Cidre de Bretagne« előállítása a csomagolás kivételével az alábbiakban felsorolt községekből álló földrajzi területen történik. A földrajzi terület az Armorikai-hegységben fekszik, és Bretagne közigazgatási régió megyéire, valamint Mayenne, Loire-Atlantique és Maine-et-Loire megyék egy részére terjed ki.”.

A „Cidre de Bretagne” földrajzi területe kibővült több boralmatermesztő községgel, amelyeknek a hatályos termékleírás szerint 2015. december 31-ig lehetőségük volt arra, hogy a földrajzi területen lévő gazdasági szereplőknek boralmát szállítsanak. Tehát 2015 végéig eltérés révén volt egy 606 községből álló kiegészítő beszállító terület, mely községek Maine-et-Loire, Mayenne és Sarthe megyék egy részén találhatók.

A módosított termékleírásban a földrajzi terület ezek közül 120 községgel egészül ki, amelyek Mayenne megye keleti részén fekszenek. E községek területe 2 342,6 km2-t, azaz a hatályos termékleírásban meghatározott terület 6,55 %-át teszi ki.

Történeti szempontból az almatermesztés Bretagne közigazgatási határain túlra terjeszkedése a „Cidre de Bretagne” előállításának fejlődésével függ össze. Az almabor e régióbeli fogyasztásának a XX. század elején bekövetkezett jelentős növekedése ugyanis nagy keresletet támasztott a boralma iránt, amit helyben nem lehetett kielégíteni. Ezért a vállalatok és a szakmai szervezetek már nagyon korán ösztönözni kezdték a termelési terület kiterjesztését.

A boralmát termő gyümölcsösök megújításával Mayenne keleti része a „Cidre de Bretagne” termelési területének részévé vált. Ez a vidék összefüggő egységet képez a termelési terület többi részével, ugyanahhoz a geológiai egységhez (az Armorikai-hegységhez) tartozik, termelői a terület elismerése óta folyamatosan szállítják a „Cidre de Bretagne” OFJ előállítására szánt gyümölcsöt, gyümölcsöseinek fajtaösszetétele pedig megegyezik a földrajzi terület többi részével. Ez a pozíció az OFJ elismerése óta az új ültetések és a feldolgozók ellátását célzó újabb szerződések megkötése révén tovább erősödött.

A boralmatermelés tekintetében a 2010. évi általános mezőgazdasági felmérés során a jelenlegi földrajzi területen 1 071 termelőt összesítettek, akik 2 910 hektáron művelnek kifejezetten boralmát termő gyümölcsösöket, a kérelmezett kiegészítő területen pedig 63 termelőt 138 hektár termőterülettel (4,74 % kiegészítő terület, vagyis évi mintegy 3 000 tonna termelési mennyiség).

Az almaborral foglalkozó francia szakmaközi szervezet (Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole – Nemzeti almabortermelő szakmaközi szövetség) által Mayenne-ben összeírt almabortermelők száma 16. Nagy részük szerény méretű, háztáji jellegű termelő; közülük összesen 2 termelő – akik egyébként Mayenne nyugati részén találhatók – állít elő évi több mint 300 hektoliter almabort.

A kelet-mayenne-i termelők hosszú idők óta partnerségi szerződésben állnak a breton almabortermelőkkel: a Loïc Raison almaborüzemnek például 1923 óta szállítanak nyersanyagot.

Az ezen a vidéken termett gyümölcsöt mindig is összegyűjtötték, és az az egész földrajzi területen hozzájárult a termék hírnevének fejlődéséhez.

Történeti adalékként meg kell jegyezni, hogy egy jelentős méretű almaborüzem, a VOLCLER ebben a régióban telepedett le. Az üzem Mayenne városában volt, a várost átszelő azonos nevű folyó nyugati partján. Ez az üzem vette fel a térségben termett, többek között a Mayenne keleti részéről származó gyümölcs túlnyomó hányadát, és a „Cidre de Bretagne” földrajzi terület részét képezte. Az üzem tevékenységének 2008-as beszüntetésekor az ide szállító gyümölcstermesztők értelemszerűen a „Cidre de Bretagne” földrajzi terület egyéb almaborüzemeinek vonzáskörzetébe kerültek.

Így tehát a kérelmezett kiegészítő terület, noha nem örvend különleges hírnévnek, olyan gyümölcstermesztőket foglal magában, akiknek sorsa összefonódik a „Cidre de Bretagne” almabort történetileg előállító üzemekével. Ezért ez a terület a „Cidre de Bretagne” OFJ hírnevének egyik alkotóelemét képezi.

Maine-et-Loire keleti része és Sarthe, az eltérésben részesülő kiegészítő beszállító terület további részei külön esetet képeznek, mivel természeti viszonyaik (éghajlatuk és geológiai adottságaik) eltérnek, fajtaösszetételük más képet mutat, mert nagyobb szerepet kapnak benne a kettős felhasználású (almabor- és gyümölcslé-alapanyagul szolgáló) fajták, és szerződéses kapcsolataik rövidebb időre nyúlnak vissza. Ez a terület tehát nem került be a földrajzi területbe.

A hatályos termékleírás a meghatározott földrajzi területet megyékre és járásokra hivatkozva írja le. A járásokat az azokat alkotó községek váltják fel, ugyanis azok kevésbé változékonyak.

Az egyértelműség érdekében a termékleírás kiegészült a földrajzi terület térképével.

5.3.   A származás igazolása

Az „A »Cidre de Bretagne« almaborok a csomagolás kivételével csak a földrajzi területen található termelőegységekben állíthatók elő” bekezdést az almaborágazat nyomonkövethetőségével kapcsolatos követelmény erősítése céljából a következő váltja fel: „A gazdasági szereplők kötelesek biztosítani a nyomonkövethetőséget”.

A „gyártás” szót az „előállítás” váltja fel: az almaborágazatban ez a helyes kifejezés.

A „szállítási bizonylat” kifejezést minden egyes kiszállított tétel esetében a „szállítólevél” szó váltja fel. A szállítólevélen feltüntetik az alma jellegét („boralma jellegű”). A szállítólevél ily módon pontosabb megoldást kínál.

A boralma készletnyilvántartásával kapcsolatos részek elkülönülnek a must nyomonkövethetőségével kapcsolatos részektől. Ez a megfogalmazás jobb nyomonkövethetőséget biztosít.

Mivel a csomagolást nem kötelező a földrajzi területen végezni, törlésre került az a bekezdés, amely előírja, hogy a csomagolás és a forgalmazás szakaszában a gyártónak rendelkeznie kell a musttételek és mustsűrítmény-tételek azonosítására és tömegére, valamint a technológiai eljárások jellegére és alkalmazási időpontjára vonatkozó információkkal.

A termékleírás kiegészült a mennyiségek ismeretéhez és nyomon követéséhez szükséges nyilatkozatra vonatkozó rendelkezéssel, valamint azzal a kötelezettséggel, hogy a boralmatermelőknek nyilvántartásokat kell vezetniük (a parcellák elhelyezkedése, a megfelelő fajták, a boralmák és egyéb almák kategóriáinak megkülönböztetése), a többi gazdasági szereplőnek pedig készletnyilvántartást vagy annak megfelelő más elszámolási dokumentumot kell fenntartaniuk (boralma, must vagy mustsűrítmény és almabor átvétele és kiadása). E dokumentumok célja a termék nyomonkövethetőségének javítása.

Az egyes szakaszok és a megfelelő dokumentumok áttekintésének megkönnyítése érdekében a termékleírás kiegészült egy összefoglaló nyomonkövetési táblázattal.

5.4.   Az előállítás módja

Nyersanyagok:

Az ajánlott boralmafajták jegyzékére való hivatkozást a boralma meghatározása váltja fel (azok az almák, amelyekből legalább 0,6 g/l teljes – természetes vagy oxidációs – tanninsavtartalmú [polifenoltartalmú] lé nyerhető).

Ezt a módosítást az indokolja, hogy a „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” előállítását számos különböző, egymást kiegészítő ízű boralmafajta felhasználása jellemzi. Ezek a fajták a hatályos termékleírásban csak részben szerepelnek az „ajánlott” fajták korlátozott és kevéssé következetes jegyzékén. Például az 1967. április 20-i és az 1980. május 30-i határozatokban ajánlott fajták, amelyek ugyanakkor mind megfelelnek a nyersanyag megadott meghatározásának, nem szerepelnek teljeskörűen ezen a jegyzéken. Hasonlóképpen, egyes hagyományos, azonban rendkívül elterjedt helyi fajták szintén hiányoznak a jegyzékből. A következetesség és a pontosság érdekében, valamint amiatt, hogy nehéz kimerítő fajtajegyzékeket összeállítani, bevezetésre került egy, a boralmát megkülönböztető analitikai kritérium. A tanninsav jelenléte a boralma egyik jellegzetessége, amelyet a savassággal együtt – a fajta-összeállítás kialakítása céljából – a fajták ízcsoportok szerinti osztályozásához használnak. A meghatározott összeállításon belül a boralmafajtákat hagyományosan 5 kategóriába sorolják, amelyek segítségével az almabortermelők osztályozzák azokat.

Ennek megfelelően az „A boralmafajtákat 6 kategóriába sorolják, amelyek legfontosabb jellemzői a következők” mondatban a 6-os számot a tárgyi tévedés javítása érdekében 5-ös váltja fel.

Az előállítás szakaszai:

Az alma zúzása és préselése kapcsán a termékleírás kiegészült azzal, hogy az OFJ földrajzi területről származó boralmának a feldolgozási láncba való belépéskor tisztának kell lennie. Ez a követelmény az almák mosására vonatkozó előírás megszüntetéséhez kapcsolódik, lévén, hogy a mosás nem kötelező abban az esetben, ha az almát kézzel takarítják be és/vagy az alma nem érintkezik a talajjal.

Az erjedés előtti tisztításról szóló bekezdésben a felsorolt módszereket (megtisztítás, egyszerű vagy derítéssel kísért pektinkivonás, szeparációs műveletek) „a szokásosan alkalmazott gyakorlatok és kezelések” kifejezés váltja fel. Ezt az indokolja, hogy nem kötelező az összes felsorolt módszert szisztematikusan alkalmazni. A gazdasági szereplők szakmai gyakorlatától függ, hogy ezek közül mely műveleteket hajtják végre.

Az „Erjesztés” című bekezdésből törlésre kerülnek az engedélyezett gyakorlatok (az almaborok házasítása, édesítése, cukor használata „cidre bouché” előállítása céljából), mivel azokat az általános szabályozás tartalmazza. E részek törlése nincs hatással a termékre, mivel e műveletek nem kötelezőek, és az említett szabályozás alkalmazása révén továbbra is lehetségesek.

Az „Erjedés utáni tisztítás” című bekezdés meghatározza, hogy a derítést centrifugálás és/vagy szűrés követi „vagy követheti”. A hatályos termékleírás szerint a derítést centrifugálás követi, mivel az OFJ bejegyzését kérelmező csoportosulás tagjai általában nagy mennyiségeket dolgoztak fel. E módosítás célja, hogy megkönnyítse az OFJ szerinti termelést a kis mennyiséget előállító gazdasági szereplők számára, akik gyakorlatai eltérnek abban, hogy eltávolítják-e a seprőt. Ez a kiegészítés nem módosítja a terméket, ugyanis a „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” átlátszó vagy homályos megjelenésű is lehet.

A „Másodlagos erjedés és karbonizálás” című bekezdésben a „karbonizálás” („carbonisation”) szót a „szénsavasítás” („gazéification”) váltja fel. A szénsavasítást már a hatályos termékleírás is engedélyezi. E módosítás célja a pontosítás és a két azonos jelentésű kifejezéssel járó fogalomzavar elkerülése: az élelmiszeriparban az italok szénsavasítása konkrétan szén-dioxid hozzáadását jelenti (karbonizálás), hogy ily módon habzó (szénsavas) ital jöjjön létre.

A „Csomagolás” („Az almabor mikrobiológiai stabilizálás céljából pasztörizálható”) és a „Raktározás” (csomagolás után eltárolás száraz, szellőztetett, napfénytől és időjárási hatásoktól védett épületben; környezeti hőmérsékleten is lehetséges) bekezdések törlésre kerülnek, mivel azok az OFJ-nek megfelelő előállítást követő szakaszokra vonatkoznak.

Az egyértelműség kedvéért a termékleírás kiegészült a „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” előállításának különböző szakaszait összefoglaló termék-előállítási folyamatábrával.

5.5.   Címkézés

A címkézésre vonatkozó kikötések kizárólag az ital elnevezését érintik, amely a következő: „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton”.

A hatályos termékleírás e bekezdésében foglalt egyéb rendelkezések törlésre kerülnek, mivel azok túlnyomó részben – vagy az almaborokra (a „cidre bouché”, a tiszta gyümölcslé, a természetes habzás, a természetes másodlagos erjedés nem kötelező feltüntetése) vagy valamely tágabb termékkategóriára (megfelelőségi tanúsítvány) vonatkozóan – általános szabályok hatálya alá tartoznak. Más rendelkezések (a fogyasztó esetleges tájékoztatása a termék jellegéről, származásáról, előállításáról, sajátosságairól és érzékszervi tulajdonságairól) nem kötelező jellegűek.

Az ellenőrző szerv címkén való feltüntetésére vonatkozó előírás megszűnik, ugyanis e szerv változhat. Továbbá ez az információ többek között weboldalakon is elérhető.

Mivel az OFJ logó megjelenítése 2016. január 1-jétől kötelező, az „OFJ és/vagy Oltalom alatt álló földrajzi jelzés” feltüntetésére vonatkozó kötelezettségre való hivatkozás szintén visszavonásra kerül.

5.6.   Egyéb

A termékleírás kiigazítása

Az európai uniós szabályozáshoz való igazodás és az olvashatóság megkönnyítése érdekében sor került a termékleírás fejezetei egyes bekezdéseinek újrafogalmazására, összevonására vagy áthelyezésére. Ezek a módosítások különösen a termék leírását, az előállítás módját és az ok-okozati kapcsolatot érintik. Ezek formai módosítások, amelyek nincsenek hatással a hatályos rendelkezésekre.

A kapcsolattartási adatok aktualizálása

Az 1151/2012/EU rendeletnek megfelelően tagállami illetékes szolgálatként az Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) elérhetőségei kerülnek megadásra. Továbbá az ágazat szervezeti felépítésében bekövetkezett változások következtében a csoportosulás neve és kapcsolattartási adatai is módosultak.

Ellenőrző szerv

Az ellenőrző szerv kapcsolattartási adatait felváltják az ellenőrzésért felelős hatóság kapcsolattartási adatai. A módosítás célja, hogy az ellenőrző szerv megváltozása esetén ne kelljen módosítani a termékleírást.

Nemzeti előírások

A termékleírás kiegészült a főbb ellenőrizendő pontokat meghatározó táblázattal.

Mellékletek

A hatályos termékleírás mellékletei törlésre kerültek. Ezek ugyanis részben a földrajzi területre vonatkozó, a termékleírásba foglalt kötelező rendelkezéseket, részben nem kötelező információkat tartalmaznak.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„CIDRE DE BRETAGNE”/„CIDRE BRETON”

EU-szám: PGI-FR-02216 – 2017.1.4.

OEM ( ) OFJ ( X )

1.   Elnevezés

„Cidre de Bretagne”/„Cidre breton”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.8. osztály: A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek (fűszerek stb.)

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” a meghatározott földrajzi területen termesztett és feldolgozott friss boralmából készített must erjesztésével előállított habzó almabor.

A boralmamust részben származhat mustsűrítményből, olyan mértékben, hogy ez utóbbi aránya ne haladja meg a teljes feldolgozott mustmennyiség 40 %-át (a mustsűrítményből készített mustban kifejezve).

A gyümölcsösök változatos fajtaösszetétele lehetővé teszi a különböző fajtatípusok közötti egyensúlynak a földrajzi terület szintjén történő megtalálását. A terület kicsit kevesebb mint felén fanyar és édes-fanyar almafajták, harmadán savanykás és kesernyés almák, a fennmaradó részen pedig édes almafajták teremnek, így a boralmatermesztők úgy válogathatják ki az almákat, hogy a legmegfelelőbb keverékeket érjék el.

A „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” almabor átlátszó vagy homályos megjelenésű ital, amelyet boralma húsának préselésével előállított must – víz hozzáadásával vagy anélkül történő – erjesztése útján nyernek. Belsejében apró buborékok vannak, felszínén pedig könnyű hab.

A habzás az erjedés során keletkező és/vagy hozzáadott szén-dioxid jelenlétének eredménye.

A „Cidre de Bretagne”-t gazdag aromák jellemzik, amelyek lehetnek erőteljes karakterűek és rusztikusak vagy gyümölcsös és virágos aromák, amelyeket időnként érlelési aromák (fűszeres ízjegyek) gazdagítanak.

Tulajdonságai a bizonyos termékekre jellemző túlnyomórészt savas ízvilágtól és halványabb színtől a más termékekre jellemző túlnyomórészt kesernyés ízig és mahagónibarna színig terjednek.

A „Cidre de Bretagne” a kesernyés, savanyú és édes ízek egyensúlyáról ismert.

A legkisebb teljes alkoholtartalom eléri az 5 %-ot, a legkisebb tényleges alkoholtartalom pedig 1,5 %. A legnagyobb illósavtartalom 1 g/l (kénsav).

Az ipari felhasználásra vagy összetett termékek előállítására szánt tételek forgalomba hozatalakor nem feltétel az almabor habzása.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

A „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” előállítása céljából feldolgozott alma boralma. Desszertalma nem használható fel e célra. Boralmának minősülnek az almabor előállítása céljából feldolgozott azon almák, amelyekből legalább 0,6 g/l teljes (természetes vagy oxidációs) tanninsavtartalmú (polifenoltartalmú) lé nyerhető.

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

Almatermesztés és az alma feldolgozása almaborrá (must előállítása az alma préselése útján, almabor előállítása a must erjesztésével). Diffúziós lé nyerése nem melegített víz felhasználásával, erjesztés hidegen vagy környezeti hőmérsékleten, az egyetlen engedélyezett színezőanyag a karamell.

3.5.   A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

Az ital elnevezésének kötelező megjelenítése: „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton”.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

Côtes-d’Armor megye: valamennyi község,

Finistère megye: valamennyi község,

Ille-et-Vilaine megye: valamennyi község,

Morbihan megye: valamennyi község,

Loire-Atlantique megye következő községei:

Az alábbi községek teljes területe: Abbaretz, Ancenis, Anetz, Assérac, Avessac, Batz-sur-Mer, Baule-Escoublac (La), Belligné, Besné, Blain, Bonnœuvre, Bouée, Bouvron, Campbon, Carquefou, Casson, Cellier (Le), Chapelle-des-Marais (La), Chapelle-Glain (La), Chapelle-Launay (La), Chapelle-Saint-Sauveur (La), Chapelle-sur-Erdre (La), Châteaubriant, Chevallerais (La), Conquereuil, Cordemais, Couëron, Couffé, Croisic (Le), Crossac, Derval, Donges, Drefféac, Erbray, Fay-de-Bretagne, Fégréac, Fercé, Fresne-sur-Loire (Le), Gâvre (Le), Grand-Auverné, Grandchamps-des-Fontaines, Grigonnais (La), Guémené-Penfao, Guenrouet, Guérande, Herbignac, Héric, Issé, Jans, Joué-sur-Erdre, Juigné-des-Moutiers, Lavau-sur-Loire, Ligné, Louisfert, Lusanger, Malville, Marsac-sur-Don, Massérac, Maumusson, Mauves-sur-Loire, Meilleraye-de-Bretagne (La), Mésanger, Mesquer, Missillac, Moisdon-la-Rivière, Montoir-de-Bretagne, Montrelais, Mouais, Mouzeil, Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Noyal-sur-Brutz, Nozay, Orvault, Oudon, Pannecé, Petit-Auverné, Petit-Mars, Pierric, Pin (Le), Piriac-sur-Mer, Plessé, Pontchâteau, Pornichet, Pouillé-les-Côteaux, Pouliguen (Le), Prinquiau, Puceul, Quilly, Riaillé, Roche-Blanche (La), Rougé, Rouxière (La), Ruffigné, Saffré, Saint-André-des-Eaux, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Géréon, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Herblain, Saint-Herblon, Saint-Joachim, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Sulpice-des-Landes, Saint-Vincent-des-Landes, Sainte-Anne-sur-Brivet, Sainte-Luce-sur-Loire, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sautron, Savenay, Sévérac, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Sucé-sur-Erdre, Teillé, Temple-de-Bretagne (Le), Thouaré-sur-Loire, Touches (Les), Trans-sur-Erdre, Treffieux, Treillières, Trignac, Turballe (La), Varades, Vay, Vigneux-de-Bretagne, Villepot, Vritz.

Az alábbi községek területének egy része (a Loire folyótól északra): Indre, Nantes.

Maine-et-Loire megye következő községei:

Az alábbi községek teljes területe: Andigné, Angrie, Armaillé, Aviré, Avrillé, Beaucouzé, Bécon-les-Granits, Béhuard, Bouchemaine, Bouillé-Ménard, Bourg-d’Iré (Le), Bourg-l’Évêque, Brain-sur-Longuenée, Candé, Carbay, Challain-la-Potherie, Chambellay, Champtocé-sur-Loire, Chapelle-Hullin (La), Chapelle-sur-Oudon (La), Châtelais, Chazé-Henry, Chazé-sur-Argos, Combrée, Cornuaille (La), Ferrière-de-Flée (La), Freigné, Gené, Grugé-l’Hôpital, Hôtellerie-de-Flée (L’), Ingrandes, Jaille-Yvon (La), Lion-d’Angers (Le), Loiré, Louroux-Béconnais (Le), Louvaines, Marans, Membrolle-sur-Longuenée (La), Montguillon, Montreuil-sur-Maine, Noëllet, Noyant-la-Gravoyère, Nyoiseau, Plessis-Macé (le), Possonnière (La), Pouancé, Pouëze (La), Prévière (La), Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Clément-de-la-Place, Sainte-Gemmes-d’Andigné, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Michel-et-Chanveaux, Saint-Sauveur-de-Flée, Saint-Sigismond, Savennières, Segré, Tremblay (Le), Vergonnes, Vern-d’Anjou, Villemoisan.

Az alábbi községek területének egy része (a Loire folyótól északra és a Mayenne és Maine folyóktól nyugatra): Angers, Pruillé, Cantenay-Épinard, Grez-Neuville, Montreuil-Juigné.

Mayenne megye következő községei: Ahuillé, Alexain, Ampoigné, Andouillé, Argenton-Notre-Dame, Argentré, Aron, Arquenay, Assé-le-Bérenger, Astillé, Athée, Averton, Azé, Baconnière (La), Bais, Ballée, Ballots, Bannes, Bazoge-Montpinçon (La), Bazouge-de-Chemeré (La), Bazouge-des-Alleux (La), Bazougers, Beaulieu-sur-Oudon, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Belgeard, Bierné, Bignon-du-Maine (Le), Bigottière (La), Blandouet, Boissière (La), Bonchamp-lès-Laval, Bouchamps-lès-Craon, Bouère, Bouessay, Bourgneuf-la-Forêt (Le), Bourgon, Brains-sur-les-Marches, Brecé, Brée, Brûlatte (La), Buret (Le), Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Chammes, Champgenéteux, Changé, Chapelle-Anthenaise (La), Chapelle-au-Riboul (La), Chapelle-Craonnaise (La), Chapelle-Rainsouin (La), Château-Gontier, Châtelain, Châtillon-sur-Colmont, Châtres-la-Forêt, Chemazé, Chémeré-le-Roi, Chérancé, Chevaigné-du-Maine, Colombiers-du-Plessis, Commer, Congrier, Contest, Cosmes, Cossé-en-Champagne, Cossé-le-Vivien, Coudray, Couptrain, Courbeveille, Courcité, Craon, Crennes-sur-Fraubée, Croixille (La), Cropte (La), Cuillé, Daon, Denazé, Deux-Évailles, Dorée (La), Entrammes, Épineux-le-Seguin, Ernée, Évron, Fontaine-Couverte, Forcé, Fougerolles-du-Plessis, Fromentières, Gastines, Genest-Saint-Isle (Le), Gennes-sur-Glaize, Gesnes, Gesvres, Gravelle (La), Grazay, Grez-en-Bouère, Ham (Le), Hambers, Hardanges, Houssay, Huisserie (L’), Izé, Javron-les-Chapelles, Jublains, Juvigné, Laigné, Landivy, Larchamp, Laubrières, Launay-Villiers, Laval, Levaré, Lignières-Orgères, Livet, Livré, Loigné-sur-Mayenne, Loiron, Longuefuye, Loupfougères, Louverné, Louvigné, Madré, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Marigné-Peuton, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Mée, Ménil, Méral, Meslay-du-Maine, Mézangers, Montaudin, Montenay, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montjean, Montourtier, Montsûrs, Moulay, Neau, Neuilly-le-Vendin, Niafles, Nuillé-sur-Vicoin, Oisseau, Olivet, Origné, Pallu (La), Parigné-sur-Braye, Parné-sur-Roc, Pellerine (La), Peuton, Placé, Pommerieux, Pontmain, Port-Brillet, Pré-en-Pail, Préaux, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, Roë (La), Rouaudière (La), Ruillé-Froid-Fonds, Ruillé-le-Gravelais, Sacé, Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Aubin-du-Désert, Saint-Baudelle, Saint-Berthevin, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Brice, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Céneré, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Christophe-du-Luat, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Erblon, Saint-Fort, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-Buttavent, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Germain-d’Anxure, Saint-Germain-de-Coulamer, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Laurent-des-Mortiers, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Mars-sur-Colmont, Saint-Mars-sur-la-Futaie, Saint-Martin-de-Connée, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-de-Feins, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Ouën-des-Toits, Saint-Ouën-des-Vallons, Saint-Pierre-des-Landes, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Orthe, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Samson, Saint-Saturnin-du-Limet, Saint-Sulpice, Saint-Thomas-de-Courceriers, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Suzanne, Saulges, Selle-Craonnaise (La), Senonnes, Simplé, Soulgé-sur-Ouette, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Trans, Vaiges, Vautorte, Villaines-la-Juhel, Villepail, Villiers-Charlemagne, Vimarcé, Voutré.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

A „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” OFJ földrajzi területét óceáni jellegű éghajlat jellemzi, a minimum- és maximumértékek közötti mérsékelt eltéréssel, tengeri hatásokkal és bőséges, rendszeres csapadékkal. A nyarak enyhék és a telek nem zordak. Ezért a földrajzi területen nincs nyári vízhiány és alacsony a fagyos napok száma.

Ezek a természeti körülmények kedvező feltételeket biztosítanak az almafák fejlődéséhez, ugyanakkor kevéssé alkalmasak másfajta termelésre, például szőlőtermesztésre.

A boralmatermő gyümölcsösök, amelyeket a középkor óta ültetnek spanyolországi (vizcayai) fajtákat felhasználva, gyorsan elterjedtek Bretagne egész területén és az azzal határos vidékeken. A termesztők, majd később a helyi nemesítők és szaporítással foglalkozó szakemberek szelektálták, javították és a bretagne-i éghajlati és talajviszonyokhoz alakították a növényanyagot, aminek eredményeként igen nagy számú fajta jött létre, amelyeket tanninsavtartalmuk és különleges technológiai felhasználhatóságuk különbözteti meg. Az ágazat a helyi termelési és feldolgozási feltételekhez illeszkedő új fajták kialakítása vagy bevezetése révén garantálja a genetikai források sokféleségének fenntartását, ezáltal biztosítja a „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” előállításának állandóságát.

A földrajzi területen emellett kiforrott és sajátos almabor-készítési szaktudás fejlődött ki. Az almabortermelők ugyanis az idők során megtanulták, hogyan kell az egyes almacsaládokat a lehető legjobban hasznosítani annak érdekében, hogy házasítással a lehető legjobb egyensúlyt érjék el.

Az almabort a XIX. század közepéig háztáji körülmények között készítették. Később, a fogyasztás növekedésével a kis- és nagyiparosok elkezdték ennek az italnak a gyártását, a fejlődés érdekében a feldolgozási folyamat (tisztítási eljárások, hidegen tárolás, pasztörizálás, szénsavasítás) szakszerű elsajátítására támaszkodva.

A mechanikus préselési technikák lehetővé tették a léhozam növelését, anélkül, hogy az alma sajátos tulajdonságai módosultak volna.

A XX. század elejétől a szűrés is fokozatosan fejlődött, így javult az almaborok stabilitása. Az 1950-es évek felé az almaborüzemek az édes almaborokat a hosszabb eltarthatóság, a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozása és a nagy távolságra való kockázatmentesebb szállíthatóság érdekében pasztörizálni kezdték.

Bretagne Franciaország második boralmatermesztő régiója és az egyik legjelentősebb európai almabortermelő vidék.

A „Cidre breton” átlátszó vagy homályos megjelenésű, a boralma fajtájától és a feldolgozási eljárástól függően többé vagy kevésbé sötét színű, habzó almabor, amelyet kizárólag a földrajzi területről származó boralmából állítanak elő. Ezt az almabort az ízek széles skálája jellemzi, ami annak köszönhető, hogy különböző fajtájú boralmákat házasítanak, lehetővé téve a kesernyésség, a savasság és az erjesztésből megmaradó cukrok közötti kívánatos egyensúly megtalálását.

A „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” almabor nagy hírnévnek örvend.

A „Cidre de Bretagne” hírnevének két fő pillérét a jelentős boralmafa-ültetvények és az almabor előállításához kapcsolódó szaktudás képezik.

Ebben az ágazatban, ahol az alma a legfontosabb szereplő, az emberek alkalmazkodtak, és kialakult az almaborkészítők szaktudása. Az almák és tulajdonságaik ismerete olyan házasításokat tesz lehetővé, amelyek finom egyensúlyt hoznak létre a kesernyés, savanyú és édes ízek között.

A mechanikus préselés, az erjedés előtti és utáni tisztítás, az erjesztés és a stabilizálás eljárásai lehetővé tették a „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” kialakulását.

Az erős regionális identitás és a speciális ágazat kibontakozása az idők során a régió határain messze túlnyúlóan megerősítette a „Cidre de Bretagne”/„Cidre breton” hírnevét.

Középkori breton legendák, köztük a Kerekasztal lovagjai „az almafát mint nemes fát és gyümölcsét mint a boldogság szimbólumát” említik.

Az ancien régime alatt a Bretagne-i Parlament súlyos adóval terhelte az almabor forgalmazását, különösen a Francia Királyság területén, ami a forradalomig korlátozta az almabor terjedését. 1789 után megnyílt az út a bretagne-i almabor forgalmazása előtt, és a XIX. század első felében jelentősen felgyorsult ennek az italnak a forgalmazása. Az észak-bretagne-i almaborokat Új-Fundlandra és a gyarmatokra szállították, mivel azoknak megvan az a sajátossága, hogy „kibírják” a tengeri szállítást (az „egyetemes kereskedelmi kéziszótár” szerint, Léopold, 1819). Ezek az almaborok egyébként nagyon kedveltek Amerikában (az „Inventaire du patrimoine culinaire de la France – Bretagne” szerint, Albin Michel/CNAC, 1994).

A XX. század első fele tehát „az almabor aranykora Bretagne-ban”, ahogy azt Yves le Goas megfogalmazza (a „Le Cidre en Goëlo” című írás szerint, Ar Men 41. sz., 1992. február).

1956-ban René Dumont megállapítja, hogy Bretagne-ban „az almabor immár minden étkezés része, még vasárnap is”. Az almabor azonban mindenekelőtt a vidékiek itala, ezért a fogyasztása a század eleji tetőpont után az 1920-as évektől kezdve – a vidékről való elvándorlás következtében – fokozatosan csökkent.

Az almabor a bretagne-i kulturális és kulináris örökség szerves részét képezi. Az almabor, amelynek fogyasztása szorosan kötődik a bretagne-i palacsinta és lepény fogyasztásához, a palacsintázóval együtt a breton identitás egyik fő eleme és jelképe. A palacsintázók Bretagne területén kívüli terjedése magával vonta az almaborfogyasztás növekedését, és nagyban hozzájárult az almabor hírnevéhez, még Franciaország határain túl is.

A Bretagne-ban megforduló számos turista felfedezhette a helyi almaborokat és azok követeivé válhatott, a breton emberek utazó és vállalkozó kedve pedig a Bretagne területén kívül létrehozott vendéglátó helyek révén nagyban hozzájárult az almabor fogyasztásának növekedéséhez.

Mindemellett az almabort középpontba állító számos ünnep – például a Morbihan megyei Poul-Fetan községben és a Loire-Atlantique megyei Temple-de-Bretagne községben rendezett esemény – tanúskodik a termékhez való kötődésről és az életerős almaborkészítő kultúráról az OFJ szerinti földrajzi területen. Ez arra a megállapításra indította Gilles Pudlowskit, a Saveurs magazin szerzőjét (1995. június), hogy a boralma és származékai „szépen megmaradó bretagne-i ínyencségek”.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-01730da0-67f0-4587-bdf0-a9cdea491fae/telechargement


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.


Helyesbítések

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 222/30


Helyesbítés az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása keretében című bizottsági közleményhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 209., 2018. június 15. )

(2018/C 222/14)

Az alábbi szabványoknál:

a következő szövegrész:

„ESzSz (1)

A szabvány hivatkozási száma és címe

(és a referenciadokumentum)

A megfelelőség vélelmének kezdete - 0. megjegyzés

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja 1. megjegyzés

CEN

EN 342:2017

Védőruházat. Ruhaegyüttesek és ruhadarabok hideg elleni védelemhez

21/4/2018

EN 342:2004

2.1. megjegyzés

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Leesés elleni személyi védőeszközök. Vezetett típusú lezuhanásgátló eszközök, beleértve a rögzített vezetéket. 1. rész: Vezetett típusú lezuhanásgátló eszközök, beleértve a merev rögzített vezetéket

21/4/2018

EN 353-1:2014

2.1. megjegyzés

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Személyi szemvédő eszközök. Önműködő hegesztőszűrők

21/4/2018

EN 379:2003

2.1. megjegyzés

 

CEN

EN 565:2017

Hegymászó felszerelések. Heveder. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

21/4/2018

EN 565:2006

2.1. megjegyzés

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Nagy védőképességű ipari védősisakok

21/4/2018

EN 14052:2012

2.1. megjegyzés

 

CEN

EN 14058:2017

Védőruházat. Hideg környezet ellen védő ruhadarabok

21/4/2018

EN 14058:2004

2.1. megjegyzés

 

CEN

EN 14225-1:2017

Búvárruhák. 1. rész: Nedves ruhák. Követelmények és vizsgálati módszerek

21/4/2018

EN 14225-1:2005

2.1. megjegyzés

 

CEN

EN 14225-2:2017

Búvárruhák. 2. rész: Száraz ruhák. Követelmények és vizsgálati módszerek

21/4/2018

EN 14225-2:2005

2.1. megjegyzés

 

CEN

EN 14225-3:2017

Búvárruhák. 3. rész: Aktívan melegített vagy hűtött ruhák (rendszerek). Követelmények és vizsgálati módszerek

21/4/2018

EN 14225-3:2005

2.1. megjegyzés”

 

helyesen:

„ESzSz (1)

A szabvány hivatkozási száma és címe

(és a referenciadokumentum)

A megfelelőség vélelmének kezdete - 0. megjegyzés

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja 1. megjegyzés

CEN

EN 342:2017

Védőruházat. Ruhaegyüttesek és ruhadarabok hideg elleni védelemhez

21/4/2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Leesés elleni személyi védőeszközök. Vezetett típusú lezuhanásgátló eszközök, beleértve a rögzített vezetéket. 1. rész: Vezetett típusú lezuhanásgátló eszközök, beleértve a merev rögzített vezetéket

21/4/2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Személyi szemvédő eszközök. Önműködő hegesztőszűrők

21/4/2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Hegymászó felszerelések. Heveder. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

21/4/2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Nagy védőképességű ipari védősisakok

21/4/2018

 

 

CEN

EN 14058:2017

Védőruházat. Hideg környezet ellen védő ruhadarabok

21/4/2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Búvárruhák. 1. rész: Nedves ruhák. Követelmények és vizsgálati módszerek

21/4/2018

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Búvárruhák. 2. rész: Száraz ruhák. Követelmények és vizsgálati módszerek

21/4/2018

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Búvárruhák. 3. rész: Aktívan melegített vagy hűtött ruhák (rendszerek). Követelmények és vizsgálati módszerek

21/4/2018”