ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 183

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. május 29.


Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2018/C 183/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8856 – Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt) ( 1 )

1

2018/C 183/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8764 – Sedgwick/Cunningham Lindsey) ( 1 )

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2018/C 183/03

Értesítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozatban, valamint a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

2

2018/C 183/04

Értesítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

3

 

Európai Bizottság

2018/C 183/05

Euroátváltási árfolyamok

4

 

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság

2018/C 183/06

A1. sz. ajánlás (2017. október 18.) a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett tanúsítvány kibocsátásáról ( 2 )

5


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 183/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8919 – Permira/Exclusive Group) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

15

2018/C 183/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

17


 

Helyesbítések

2018/C 183/09

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó menetes temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról szóló értesítéshez ( HL C 162., 2018.5.8. )

18


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

 

(2)   EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg.

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8856 – Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 183/01)

2018. május 18-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8856 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.8764 – Sedgwick/Cunningham Lindsey)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 183/02)

2018. április 12-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32018M8764 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/2


Értesítés a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP tanácsi határozatban, valamint a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek részére

(2018/C 183/03)

A Tanács az alábbi információkat hozza a (KKBP) 2018/778 tanácsi határozattal (1) módosított 2013/255/KKBP tanácsi határozat (2) I. mellékletében, valamint az (EU) 2018/774 tanácsi végrehajtási rendelettel (3) végrehajtott, a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendelet (4) II. mellékletében felsorolt személyek és szervezetek tudomására.

Az Európai Unió Tanácsa a fent említett mellékletekben szereplő személyek és szervezetek jegyzékének felülvizsgálatát követően megállapította, hogy a 2013/255/KKBP határozatban, illetve a 36/2012/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedéseket továbbra is alkalmazni kell ezekre a személyekre és szervezetekre.

Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra, hogy kérvényezhetik a megfelelő tagállam(ok)nak a 36/2012/EU tanácsi rendelet IIa. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 16. cikkével).

Az érintett személyek és szervezetek 2019. március 1-jéig kérvényezhetik a Tanácsnál a jegyzékbe vételükről szóló döntés felülvizsgálatát. A kérvényt az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

A Tanács a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékének a 2013/255/KKBP tanácsi határozat 34. cikkével, illetve a 36/2012/EU tanácsi rendelet 32. cikkének (4) bekezdésével összhangban elvégzett következő felülvizsgálatakor figyelembe fogja venni a beérkezett észrevételeket.


(1)  HL L 131., 2018.5.29., 16. o.

(2)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(3)  HL L 131., 2018.5.29., 1. o.

(4)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.


29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/3


Értesítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó érintettek részére

(2018/C 183/04)

Az Európai Unió Tanácsa a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 12. cikkének megfelelően az alábbi információt hozza az érintettek tudomására:

Ennek az adatkezelési műveletnek a jogalapja a 36/2012/EU tanácsi rendelet (2).

Az adatkezelő az Európai Unió Tanácsa, melynek képviseletét a Tanács Főtitkársága C. Főigazgatóságának (Külügyek, Bővítés és Polgári Védelem) főigazgatója látja el, az adatkezelési művelettel megbízott szolgálat pedig a C. Főigazgatóság 1C egysége. Elérhetőségük:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Az adatkezelési művelet célja a 36/2012/EU rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékének összeállítása és naprakésszé tétele.

Az érintettek azok a természetes személyek, akik teljesítik a jegyzékbe vételnek az említett rendeletben meghatározott kritériumait.

Az összegyűjtött személyes adatok magukban foglalják az érintett személy megfelelő azonosításához szükséges adatokat, az indokolást, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatos adatot.

Az összegyűjtött személyes adatok szükség esetén megoszthatók az Európai Külügyi Szolgálattal és a Bizottsággal.

A 45/2001/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének a) és d) pontjában előírt korlátozások sérelme nélkül a hozzáférésre irányuló kérelmek, valamint a helyesbítésre irányuló, illetve a kifogást tartalmazó kérelmek a 2004/644/EK tanácsi határozat (3) 5. szakaszával összhangban kerülnek megválaszolásra.

A személyes adatokat az érintettnek a vagyoni eszközök befagyasztása által érintett személyek jegyzékéből való törlésének, illetve az intézkedés érvényessége lejártának időpontjától számított öt évig, vagy a bírósági eljárások időtartama alatt tárolják, amennyiben azok elkezdődtek.

Az érintettek a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak.


(1)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(2)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

(3)  HL L 296., 2004.9.21., 16. o.


Európai Bizottság

29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/4


Euroátváltási árfolyamok (1)

2018. május 28.

(2018/C 183/05)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1644

JPY

Japán yen

127,33

DKK

Dán korona

7,4474

GBP

Angol font

0,87465

SEK

Svéd korona

10,2373

CHF

Svájci frank

1,1577

ISK

Izlandi korona

123,20

NOK

Norvég korona

9,5113

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,731

HUF

Magyar forint

319,42

PLN

Lengyel zloty

4,3053

RON

Román lej

4,6360

TRY

Török líra

5,3482

AUD

Ausztrál dollár

1,5410

CAD

Kanadai dollár

1,5114

HKD

Hongkongi dollár

9,1354

NZD

Új-zélandi dollár

1,6756

SGD

Szingapúri dollár

1,5615

KRW

Dél-Koreai won

1 250,83

ZAR

Dél-Afrikai rand

14,4979

CNY

Kínai renminbi

7,4508

HRK

Horvát kuna

7,3950

IDR

Indonéz rúpia

16 324,88

MYR

Maláj ringgit

4,6316

PHP

Fülöp-szigeteki peso

61,112

RUB

Orosz rubel

72,6316

THB

Thaiföldi baht

37,272

BRL

Brazil real

4,2953

MXN

Mexikói peso

22,7650

INR

Indiai rúpia

78,5280


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


A szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság

29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/5


A1. sz. AJÁNLÁS

(2017. október 18.)

a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében említett tanúsítvány kibocsátásáról

(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)

(2018/C 183/06)

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értelmében az igazgatási bizottság feladata az e rendelettel és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) kapcsolatban felmerülő igazgatási és értelmezési kérdések kezelése,

tekintettel a 987/2009/EK rendeletnek egy személy helyzetének bemutatására kiállított dokumentumok és bizonyítékok jogi értékéről szóló 5. cikkére,

tekintettel a 987/2009/EK rendeletnek a 883/2004/EK rendelet II. címe szerint alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó tanúsítványról szóló 19. cikkének (2) bekezdésére,

a 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelően,

mivel:

(1)

A 987/2009/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az érintett személy vagy a munkáltató kérésére azon tagállam illetékes intézménye, amelynek jogszabályai a 883/2004/EK rendelet II. címe szerint alkalmazandók, tanúsítja, hogy ezeket a jogszabályokat kell alkalmazni, és adott esetben jelzi, hogy mely időpontig és milyen feltételekkel.

(2)

Az Igazgatási Bizottság határozza meg a birtokos tekintetében alkalmazandó jogra vonatkozó A1 hordozható dokumentum szerkezetét és tartalmát.

(3)

A 987/2009/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy e dokumentumot a többi tagállam intézményei mindaddig elfogadják, amíg azokat a kiállító tagállam vissza nem vonja vagy érvénytelenné nem nyilvánítja.

(4)

A jóhiszemű együttműködés elve alapján, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése rögzít és amelyet a 883/2004/EK rendelet 76. cikke pontosít az intézmények kötelesek a szociális biztonság tekintetében alkalmazandó jogszabályok megállapítása tekintetében irányadó tényeket megfelelően vizsgálni és következésképpen az A1 hordozható dokumentumban szereplő információk helyességét igazolni.

(5)

E dokumentumoknak meg kell alapozniuk azt a vélelmet, hogy a birtokos jogszerűen bejelentkezett annak a tagállamnak a szociális biztonsági rendszerébe, amelynek intézménye azokat kibocsátotta,

A KÖVETKEZŐKET AJÁNLJA AZ ILLETÉKES SZOLGÁLATOKNAK ÉS INTÉZMÉNYEKNEK:

1.

Annak érdekében, hogy az A1 hordozható dokumentumnak – például egyes lapok különböző dokumentumok közötti kicserélésével történő – hamisítása elkerülhető legyen, javasolt hitelesítő megoldások alkalmazása a tanúsítványok kiállítása során, amelyek:

a)

a dokumentumok elektronikus kiállítása esetén minden oldalon szereplő sorszám vagy azonosító szám. Ebben az esetben a továbbiakban nincs szükség aláírásra vagy pecsétre;

b)

amennyiben a dokumentumok kiállítása manuálisan történik, azokat a papír mindkét oldalára kell nyomtatni és a lapokat úgy kell összekapcsolni, hogy azokat ne lehessen könnyen szétválasztani. Ezt például a bal felső sarok behajtásával, összetűzésével és a hátoldal lepecsételésével lehet elérni.

2.

Ezen felül javasolt minden kiadott A1 hordozható dokumentumot úgy nyilvántartásba venni, hogy annak hitelessége könnyen és gyorsan ellenőrizhető legyen.

3.

A tagállamok értesítik az igazgatási bizottságot arról, hogy az intézményeik milyen módokon állítják ki az A1 hordozható dokumentumot. Az igazgatási bizottság küldöttségei ezt az információt megosztják megfelelő felügyeleteikkel.

4.

Az A1 hordozható dokumentum kiállítása előtt javasolt az összes releváns tény intézmények által történő értékelése, vagy a hivatalos forrásokban található adatok útján, vagy a szükséges információk kérelmezőtől történő bekérése segítségével. Az intézmények irányítása érdekében a mellékletben szerepel a közös kérdések és a 883/2004/EK rendelet irányadó egyes cikkeire vonatkozó különös kérdések nem kimerítő jellegű, szabványosított listája. Ezeket az érintett esetekben megfelelően módosítani lehet.

5.

A kérelmeken szerepelnie kell egy olyan nyilatkozatnak, amelyben a kérelmező kijelenti, hogy minden kérdésre a legjobb tudomása szerint helyesen válaszolt és tisztában van az ellenőrzések lehetőségével, amelynek következtében a dokumentum visszaható hatállyal visszavonható.

6.

Az illetékes intézmények számára javasolt a kiállított A1 hordozható dokumentumokra vonatkozó információk nyilvántartása, lehetőleg elektronikus adatbázisban. Az illetékes intézmények a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjének (EESSI) rendszerén keresztül értesítik egymást minden, a 987/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerinti, más tagállamban folytatott tevékenység vonatkozásában alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatos döntésről.

7.

Ezt az ajánlást az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. A kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az igazgatási bizottság elnöke

Agne NETTAN-SEPP


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 284., 2009.10.30., 1. o.


MELLÉKLET

Az A1 hordozható dokumentum kiállítására irányuló kérelmekre vonatkozó szabvány kérdéscsoportok

A.   AZ A1 HORDOZHATÓ DOKUMENTUMMAL (A TOVÁBBIAKBAN: PD A1) ÉRINTETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ KÖZÖS KÉRDÉSEK

Minden kérelem esetén az alábbi kérdéseket kell alkalmazni és azokat a kibocsátó intézménynek ellenőrizniük kell:

Családi név

Utónév

Születési idő

Nem: férfi/nő/ismeretlen

Személyi azonosító szám

Születési hely

Állampolgárság

A személy jogszerűen tartózkodik valamely tagállamban (harmadik ország állampolgára esetén)

A lakóhely szerinti államban lévő cím (legalább város, irányítószám, ország)

A tartózkodás szerinti államban lévő cím (legalább város, irányítószám, ország)

A személy értesítési címe

Munkakör/Foglalkozás/Szakma

B.   A PD A1 KÉRELMEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖRÜLMÉNYEKTŐL FÜGGŐ KÜLÖNÖS KÉRDÉSEK

Az előbbieken túlmenően, alább meghatározásra kerülnek a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) II. címe szerinti olyan körülményektől függő különös kérdések, amelyek esetén PD A1 kérelmezhető.

1.   A 883/2004/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti kérelem (munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként egy tagállamban végzett tevékenység)

Munkáltató

Név

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

Önálló vállalkozói tevékenység

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

Munkavégzés kezdő/záró időpontja

2.   A 883/2004/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti kérelem (köztisztviselők)

Munkáltató (munkáltató igazgatási szervezet)

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

Külföldi munkavégzés(ek) helye (kérjük, szükség szerint ismételje meg)

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkahely szerinti államban nincs állandó lakcíme

A külföldi munkavégzés kezdő időpontja

A külföldi munkavégzés záró időpontja

3.   A 883/2004/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti kérelem (tengeri hajó fedélzetén végzett gazdasági tevékenység)

Munkáltató

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkahely szerinti államban nincs állandó lakcíme

A hajó neve

Tagállam, amelynek lobogója alatt a tengeri hajó közlekedik

A díjazást olyan vállalkozás fizeti, amelynek székhelye vagy üzletviteli helye más államban található: igen/nem

A munkavégzés kezdő időpontja

A munkavégzés záró időpontja

4.   A 883/2004/EK rendelet 11. cikkének (5) bekezdése szerinti kérelem (légiszemélyzet és a légiutas-kísérő személyzet)

Munkáltató

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A bázishely fekvésének helye

A munkavégzés kezdő időpontja

A munkavégzés záró időpontja

5.   A 883/2004/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem (munkáltatók kiküldetése)

Munkáltató a kiküldő államban

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A gazdasági tevékenységek NACE szerinti statisztikai osztályozása az Európai Közösségben

Vállalkozás(ok) a fogadó államban/a kiküldetés helyén(helyein)

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági i szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkahely szerinti államban nincs állandó lakcíme

A kiküldetés kezdő időpontja

A kiküldetés záró időpontja

A munkavállaló a kiküldetést megelőző egy hónapban a kiküldő állam jogszabályainak hatálya alá tartozott: igen/nem

A kiküldetést közvetlenül megelőző egy hónapban végzett tevékenység részletei

A tevékenység jellege a kiküldő államban

A tevékenység jellege a fogadó államban

A munkavállalót olyan céllal küldik ki, hogy egy másik kiküldött munkavállalót váltson fel: igen/nem

Amennyiben igen, kérjük, írja le, hogy a felváltásra milyen okból van szükség

A munkavállaló korábban már dolgozott az érintett fogadó tagállamban: igen/nem

Amennyiben igen, írja le a korábbi kiküldetések időtartamát (kezdő és záró időpont)

A munkáltató kiküldő államban lévő munkavállalóinak száma (kivéve az igazgatási munkát végző munkavállalók)

a kiküldő államban lévő, igazgatási munkát végző munkavállalók száma

Kiküldött munkavállalók száma

A kiküldő államban teljesített szerződések száma

A fogadó államban teljesített szerződések száma

Árbevétel a kiküldő államban (%-ban kifejezve)

Árbevétel a fogadó tagállamban (%-ban kifejezve)

A kiküldő államban lévő munkáltató a kiküldetés alatt felbonthatja a munkaszerződést a munkavállalókkal: igen/nem

A kiküldő államban lévő munkáltató meghatározhatja a fogadó államban végzett tevékenység kulcsfontosságú elemeit: igen/nem

A munkaszerződés a következő féllel kerül megkötésre: a kiküldő államban lévő munkáltató/a fogadó államban lévő vállalkozás

A munkáltató bérét a következő fél fizeti meg: a kiküldő államban lévő munkáltató/a fogadó államban lévő vállalkozás

A munkaviszony fennmarad a kiküldetés ideje alatt: igen/nem

A fogadó vállalkozás, ahová a munkavállalót kiküldték, más vállalkozás számára a munkavállalót rendelkezésre fogja bocsátani: igen/nem

6.   A 883/2004/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerinti kérelem (önálló vállalkozók kiküldetése)

Önálló vállalkozás a kiküldő államban

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

Önálló vállalkozás a fogadó államban/a kiküldetés helyén

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkahely szerinti államban nincs állandó lakcíme

A kiküldetés kezdő időpontja

A kiküldetés záró időpontja

Az önálló vállalkozó korábban már dolgozott az érintett fogadó tagállamban: igen/nem

Amennyiben igen, írja le a korábbi kiküldetések időtartamát (kezdő és záró időpont)

A kiküldetés időtartama alatt a kiküldő államban az üzleti felépítés fenntartásra kerül annak érdekében, hogy a külföldről való hazatérést követően az üzleti tevékenység folytatható legyen: igen/nem

A fogadó tagállamból való hazatérést követően az üzleti tevékenység folytatásra kerül

A tevékenység jellege a kiküldő államban

A tevékenység jellege a fogadó államban

7.   A 883/2004/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem (két vagy több tagállamban történő munkavégzés, ha a munkáltató[k] a személy tartózkodási helye szerinti tagállamban található[k])

Munkáltató

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

Államok, amelyekben munkavégzés történik

Külföldi munkavégzés helye(i) (kérjük, szükség szerint ismételje meg)

Vállalkozás neve

Azonosító szám(ok)

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkahely szerinti államban nincs állandó lakcíme

Államok, amelyekre a munkavállaló rendes munkaidejének kevesebb, mint 5 %-a és/vagy a teljes díjazásának kevesebb, mint 5 %-a esik

A munkavégzés kezdő időpontja vállalkozásonként

A munkavégzés záró időpontja vállalkozásonként

8.   A 883/2004/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem (munkavégzés két vagy több tagállamban – egyéb helyzetek)

Munkáltató(k) (kérjük, szükség szerint ismételje meg)

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkáltató gazdasági tevékenységeinek NACE szerinti statisztikai osztályozása az Európai Közösségben

Államok, amelyekben munkavégzés történik

Külföldi munkavégzés helye(i) (kérjük, szükség szerint ismételje meg)

Vállalkozás neve

Azonosító szám(ok)

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkahely szerinti államban nincs állandó lakcíme

Államok, amelyekre a munkavállaló rendes munkaidejének kevesebb, mint 5 %-a és/vagy a teljes díjazásának kevesebb, mint 5 %-a esik

Államok, amelyekre a munkavállaló rendes munkaidejének legalább 25 %-a és/vagy a teljes díjazásának legalább 25 %-a esik

A munkavégzés kezdő időpontja vállalkozásonként

A munkavégzés záró időpontja vállalkozásonként

9.   A 883/2004/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti kérelem (önálló vállalkozás két vagy több tagállamban)

Önálló vállalkozói tevékenység

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

Az önálló vállalkozói gazdasági tevékenység NACE szerinti statisztikai osztályozása az Európai Közösségben

Államok, amelyekben munkavégzés történik

Külföldi munkavégzés helyére (helyeire) vonatkozó részletek (kérjük, szükség szerint ismételje meg)

Vállalkozás neve (adott esetben)

Azonosító szám(ok) (adott esetben)

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkahely szerinti államban nincs állandó lakcíme

Árbevétel és/vagy jövedelem minden olyan államban, ahol tevékenység végzésére sor kerül

Munkával töltött idő minden olyan államban, ahol tevékenység végzésére sor kerül

Teljesített szolgáltatások száma minden olyan államban, ahol tevékenység végzésére sor kerül

A tevékenység kezdő időpontja

A tevékenység záró időpontja

10.   A 883/2004/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése szerinti kérelem (munkavállalás és önálló vállalkozás két vagy több tagállamban)

Önálló vállalkozói tevékenység (kérjük, szükség szerint ismételje meg)

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

Munkáltató (kérjük, szükség szerint ismételje meg)

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkáltató gazdasági tevékenységeinek NACE szerinti statisztikai osztályozása az Európai Közösségben

Államok, amelyekben munkavégzés történik

Tevékenység végzésének helyeire vonatkozó részletek (kérjük, szükség szerint ismételje meg)

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkahely szerinti államban nincs állandó lakcíme

Államok, amelyekre a munkavállaló rendes munkaidejének kevesebb, mint 5 %-a és/vagy a teljes díjazásának kevesebb, mint 5 %-a esik

Államok, amelyekre a munkavállaló rendes munkaidejének legalább 25 %-a és/vagy a teljes díjazásának legalább 25 %-a esik

A tevékenység kezdő időpontja

A tevékenység záró időpontja

11.   A 883/2004/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdése szerinti kérelem (köztisztviselő egy államban és munkavállaló vagy önálló vállalkozó egy másik államban)

Munkáltató (munkáltató szervezet)

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

Önálló vállalkozói és/vagy munkavégzési tevékenység (kérjük, szükség szerint ismételje meg)

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkavégzés kezdő időpontja

A munkavégzés záró időpontja

12.   A 883/2004/EK rendelet 15. cikke szerinti kérelem (az Európai Unió szerződéses személyzete)

Munkáltató (foglalkoztató uniós intézmény vagy szerv)

Név

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

Munkavégzés külföldi helye

Név

Regisztrációs szám

Szociális biztonsági szám

Adószám

Cím (legalább város, irányítószám, ország)

A munkahely szerinti államban nincs állandó lakcíme

Az Európai Unió szerződéses személyzete tagjaként való munkavégzés kezdő időpontja

Azon jogszabályok alkalmazása, amelyet az érintett személy választott: annak az államnak a joga, amelyben munkaviszonya áll fenn/annak az államnak a joga, amely alá legutóbb tartozott/az állampolgársága szerinti állam joga

C.   A KÉRELMEKBEN ALKALMAZANDÓ MINTANYILATKOZATOK

1.   Általános:

„Kijelentem, hogy az e nyomtatványon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek és teljesek.”

„Minden kérdésre a legjobb tudásom szerint helyesen válaszoltam.”

2.   Munkavállalók kiküldetése:

„Kijelentem, hogy tisztában vagyok a kiküldetés időtartama alatti ellenőrzések lehetőségével, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy ez az időtartam nem ért véget. Ezen ellenőrzések különösen a járulékok fizetésére és a közvetlen kapcsolat fenntartására irányulhatnak.”

„A kiküldött munkavállaló munkáltatójaként kijelentem, hogy az információ teljes és helytálló. Tisztában vagyok vele, hogy a megadott információkat a <kiküldő tagállam neve>-ban/ben, valamint a fogadó államban az illetékes intézmények ellenőrizhetik. Amennyiben a megadott információ nem felel meg a tényleges helyzetnek, az alkalmazandó jogra vonatkozó dokumentum visszaható hatállyal visszavonható. Ebben az esetben annak a fogadó államnak a jogát kell alkalmazni, ahol a munkavégzés ténylegesen történik. Kötelezettséget vállalok arra, hogy értesítem <kiküldő tagállam neve> illetékes intézményét, ha i) a munkavállaló kiküldetésére nem kerül sor, vagy a kiküldetés időtartama több mint két hónapra megszakad, vagy ii) ha a kiküldetés a tervezett időtartama előtt megszűnik.”

3.   Önálló vállalkozók kiküldetése:

„Kijelentem, hogy tisztában vagyok az ellenőrzések lehetőségével az ideiglenes tevékenység időtartama alatt abban az államban, ahol a tevékenységet végzem annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy az e tevékenységre vonatkozó feltételek nem változtak. Ezen ellenőrzések különösen a járulékok fizetésére és a tevékenységem folytatásához szükséges infrastruktúra letelepedésem szerinti államban történő fenntartására irányulhatnak.”

4.   Egy munkáltató javára két vagy több tagállamban folytatott tevékenysége – a munkáltató nyilatkozata:

„Kijelentem, hogy az információ teljes és helytálló. Tisztában vagyok vele, hogy a megadott információkat a <kiküldő tagállam neve>-ban/ben, valamint a munkavégzés szerinti fogadó államban az illetékes intézmények ellenőrizhetik. Amennyiben a megadott információ nem felel meg a tényleges helyzetnek, az alkalmazandó jogra vonatkozó dokumentum visszaható hatállyal visszavonható. Ebben az esetben az alkalmazandó jogot a tényleges körülmények alapján újból meg kell állapítani. Kötelezettséget vállalok arra, hogy értesítem <kiküldő tagállam neve> illetékes intézményét a munkaviszonyra vonatkozó minden változásról (például a munkáltató megváltozása, az érdekeltségi központ megváltozása, a munkaidő megváltozása, új tevékenység kezdése) tájékoztatom.”


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/15


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8919 – Permira/Exclusive Group)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 183/07)

1.   

2018. május 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a Permira Holdings Limited (Egyesült Királyság) irányítása alá tartozó Permira VI G.P. Limited (Egyesült Királyság)

az Exclusive France Holding és az Exclusive Management SAS (Franciaország).

A Permira VI G.P. az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez az Exclusive France Holding és az Exclusive Management SAS felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Permira VI G.P. esetében: végső soron a Permira Holdings Limited irányítása alá tartozó magántőke-befektetési alap számos ágazatban tevékeny vállalkozásokba való magántőke-befektetésekkel,

—   az Exclusive France Holding és az Exclusive Management SAS esetében: informatikai termékek, különösen hardver, szoftver, számítási felhőn alapuló megoldások, valamint vállalati információbiztonsággal és szoftverirányítású adatközpontokkal kapcsolatos szolgáltatások nagykereskedelmi forgalmazása.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8919 – Permira/Exclusive Group

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/17


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 183/08)

1.   

2018. május 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Strabag AG (a továbbiakban: Strabag, Ausztria),

Max Bögl International SE (a továbbiakban: Bögl, Németország),

SMB Construction International GmbH (a továbbiakban. SMB, Németország).

A Strabag és a Bögl az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke (4) bekezdése értelmében közös irányítást szereznek az SMB felett.

Az összefonódásra újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Strabag esetében: az építőipar valamennyi területe, különösen az útépítés, a mélyépítés, a projektmenedzsment és az építőanyagok,

—   a Bögl esetében: az építőipar több részterülete, különösen a középület-építés, a mélyépítés és az infrastruktúra-építés,

—   az SMB esetében: túlemeléses ívek építése gépjárművek próbapályáihoz.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Postacím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


Helyesbítések

29.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 183/18


Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó menetes temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések hatályvesztési felülvizsgálatának megindításáról szóló értesítéshez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 162., 2018. május 8. )

(2018/C 183/09)

A 16. oldalon:

a következő szövegrész:

„E-mail-címek:

Dömpinggel kapcsolatos e-mail-cím:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Kárral kapcsolatos e-mail-cím:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”

helyesen:

„E-mail-címek:

Dömpinggel kapcsolatos e-mail-cím:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Kárral kapcsolatos e-mail-cím:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”