ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 134

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. április 16.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2018/C 134/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2018/C 134/02

C-518/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Cour du travail de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville de Nivelles kontra Rudy Matzak (Előzetes döntéshozatal — 2003/88/EK irányelv — A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme — Munkaidő-szervezés — 2. cikk — A munkaidő és a pihenőidő fogalma — 17. cikk — Eltérések — Tűzoltók — Készenléti idő — Otthoni készenlét)

2

2018/C 134/03

C-16/16. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2018. február 20-i ítélete – Belga Királyság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Fogyasztóvédelem — Online szerencsejáték-szolgáltatások — A fogyasztók és játékosok védelme, és a kiskorúak e játékoktól való távoltartása — 2014/478/EU bizottsági ajánlás — Jogilag nem kötelező uniós jogi aktus — EUMSZ 263. cikk)

3

2018/C 134/04

C-103/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jessica Porras Guisado kontra Bankia SA és társai (Előzetes döntéshozatal — Szociálpolitika — 92/85/EGK irányelv — A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések — A 2. cikk a) pontja — A 10. cikk 1–3. pontja — A munkavállaló terhessége kezdetétől a szülési szabadsága végéig tartó időszak alatti elbocsátásának tilalma — Hatály — Az érintett munkavállaló állapotával összefüggésbe nem hozott különleges esetek — 98/59/EK irányelv — Csoportos létszámcsökkentés — Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Nem a munkavállalók személyében rejlő okok — Csoportos létszámcsökkentés keretében elbocsátott várandós munkavállaló — Az elbocsátás indokolása — Elsőbbség a munkavállaló által betöltött állás megtartását illetően — Elsőbbség az áthelyezést illetően)

3

2018/C 134/05

C-326/16 P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 21-i ítélete – LL kontra Európai Parlament (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — Az EUMSZ 263. cikk hatodik bekezdése — Elfogadhatóság — Keresetindítási határidő — Számítás — Az Európai Parlament volt képviselője — A parlamenti asszisztensi támogatás behajtásáról szóló határozat — A Parlament tagjainak statútumára vonatkozó végrehajtási intézkedések — 72. cikk — A Parlamenten belüli panaszeljárás — A sérelmet okozó határozat közlése — A címzett által át nem vett ajánlott levél)

4

2018/C 134/06

C-328/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — Települési szennyvizek kezelése — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — A végrehajtás elmaradása — Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése — Pénzügyi szankciók — Átalányösszeg — Kényszerítő bírság)

5

2018/C 134/07

C-336/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2008/50/EK irányelv — A környezeti levegő minősége — A 13. cikk (1) bekezdése — A 22. cikk (3) bekezdése — XI. melléklet — A környezeti levegőben lévő PM10 szálló por koncentrációja — A határértékek egyes zónákban és agglomerációkban történő túllépése — A 23. cikk (1) bekezdése — Levegőminőségi tervek — A túllépés lehető legrövidebb időtartama — Megfelelő lépések tételének hiánya a környezeti levegő minőségének védelmére irányuló programokban — Helytelen átültetés)

6

2018/C 134/08

C-396/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (jelenleg fizetésképtelenségi eljárás alatt) kontra Republika Slovenija (Előzetes döntéshozatal — A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere — 2006/112/EK irányelv — 184. és 185. cikk — Az előzetesen megfizetett adó levonásának korrekciója — A levonás összegének meghatározásakor figyelembe vett tényezők módosulása — A részben vagy egészben kifizetetlen ügyletek fogalma — A csődegyezséget jóváhagyó jogerős határozat hatása)

7

2018/C 134/09

C-398/16. és C-399/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) kontra Staatssecretaris van Financiën (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikk — A letelepedés szabadsága — Adójogszabályok — Társasági adó — Az adózási egység létrehozásához fűződő előnyök — A határokon átnyúló csoportok kizárása)

7

2018/C 134/10

C-545/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Vámtarifaszámok — Áruszállító gépjármű — 8704 10 10 és 8704 21 91 vámtarifaalszámok — (EU) 2015/221 rendelet — Érvényesség)

8

2018/C 134/11

C-572/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – INEOS Köln GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland (Előzetes döntéshozatal — Környezet — Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere — 2003/87/EK irányelv — 10a. cikk — 2011/278/EU határozat — A kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok — A 2013 és 2020 közötti időszak — Kiosztás iránti kérelem — Téves adatok — Kiigazítás — Jogvesztő határidő)

9

2018/C 134/12

C-628/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Bundesfinanzgericht [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kreuzmayr GmbH kontra Finanzamt Linz (Előzetes döntéshozatal — Adózás — Hozzáadottérték-adó (héa) — Ugyanazon termékre vonatkozó, egymást követő értékesítések — A második értékesítés helye — Az első értékesítőtől származó információ — Héaazonosító szám — Levonási jog — Az adóalany jogos bizalma a levonási jog feltételeinek fennállása tekintetében)

9

2018/C 134/13

C-132/17. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peugeot Deutschland GmbH kontra Deutsche Umwelthilfe eV (Előzetes döntéshozatal — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — 2010/13/EU irányelv — Meghatározások — Az audiovizuális médiaszolgáltatás fogalma — Hatály — A YouTube-on elérhető, új személygépkocsi-modelleket bemutató reklámvideó-csatorna)

10

2018/C 134/14

C-182/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó (héa) — 2006/112/EK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a 9. cikk és a 13. cikk (1) bekezdése — Az adóalanyiság hiánya — A közjog által szabályozott szerv fogalma — Valamely önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, ezen önkormányzat egyes közszolgáltatási feladatainak ellátásával megbízott gazdasági társaság — E feladatoknak és azok díjazásának az e társaság és az említett önkormányzat között kötött szerződésben történő meghatározása)

11

2018/C 134/15

C-185/17. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2018. február 22-i ítélete (az Administrativen sad [Várna – Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mitnitsa Varna kontra SAKSA ООD (Előzetes döntéshozatal — Közös Vámtarifa — Az áruk besorolása — EN 590:2013 harmonizált európai szabvány — A Kombinált Nómenklatúra 2710 19 43 vámtarifaalszáma — Valamely áru gázolajként történő besorolása tekintetében releváns szempontok)

11

2018/C 134/16

C-658/17. sz. ügy: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Lengyelország) által 2017. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WB

12

2018/C 134/17

C-698/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-211/14. RENV. sz., Toni Klement kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. október 10-én hozott ítélete ellen Toni Klement által 2017. december 13-án benyújtott fellebbezés

13

2018/C 134/18

C-711/17. sz. ügy: Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2017. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Anke Hartog kontra British Airways plc

14

2018/C 134/19

C-727/17. sz. ügy: A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Lengyelország) által 2017. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

C-9/18. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Karlsruhe (Németország) által 2018. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Detlef Meyn elleni büntetőeljárás

15

2018/C 134/21

C-71/18. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2018. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra KPC Herning

16

2018/C 134/22

C-90/18. sz. ügy: A Visoki upravni sud (Horvátország) által 2018. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kontra Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

C-129/18. sz. ügy: A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2018. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SM kontra Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Törvényszék

2018/C 134/24

T-166/15. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – Gramberg kontra EUIPO – Mahdavi Sabet (mobiltelefon-tok) (Közösségi formatervezési minta — Törlési eljárás — Mobiltelefon-tokot ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — A formatervezési minta nyilvánosságra jutása — A 6/2002/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése — Első alkalommal a Törvényszék előtt benyújtott bizonyítékok)

18

2018/C 134/25

T-222/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – Hansen Medical kontra EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (Európai uniós védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — MAGELLAN európai uniós szóvédjegy — Tényleges használat — Bizonyítási teher — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 18. cikke és 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja] — A törlési osztály által vétett eljárási szabálytalanság — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke] — Szóbeli eljárás — A 207/2009 rendelet 77. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 96. cikke])

19

2018/C 134/26

T-307/16. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – CEE Bankwatch Network kontra Bizottság (A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Az Ukrajna atomreaktorjai biztonságának a javítását célzó program javára Euratom-kölcsönt nyújtó bizottsági határozatra vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés részleges megtagadása — A közérdeknek a nemzetközi kapcsolatok tekintetében való védelmére vonatkozó kivétel — A kereskedelmi érdekek védelmére vonatkozó kivétel — Nyomós közérdek — 1367/2006/EK rendelet — Az EAK-Szerződés keretében elfogadott határozatokat érintő dokumentumokra való alkalmazás)

19

2018/C 134/27

T-338/16. P. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – Zink kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A támogatás folyósításának adminisztratív hiba következtében több éven át történő elmaradása — A személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése — Észszerű határidő)

20

2018/C 134/28

T-260/15. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2018. február 20-i végzése – Iberdrola kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés — Állami támogatások — A spanyol adószabályozásban előírt támogatási program — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya)

21

2018/C 134/29

T-764/17. sz. ügy: 2017. november 22-én benyújtott kereset – Autoridad Portuaria de Vigo kontra Bizottság

21

2018/C 134/30

T-50/18. sz. ügy: 2018. január 30-án benyújtott kereset – Tassi kontra Bíróság

22

2018/C 134/31

T-51/18. sz. ügy: 2018. január 30-án benyújtott kereset – Kleani kontra Bíróság

22

2018/C 134/32

T-61/18. sz. ügy: 2018. február 5-én benyújtott kereset – Prieto kontra Bizottság

23

2018/C 134/33

T-63/18. sz. ügy: 2018. február 6-án benyújtott kereset – Torro Entertainment kontra EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

T-65/18. sz. ügy: 2018. február 6-án benyújtott kereset – Venezuela kontra Tanács

24

2018/C 134/35

T-66/18. sz. ügy: 2018. január 29-én benyújtott kereset – Tsapakidou kontra Bíróság

25

2018/C 134/36

T-76/18. sz. ügy: 2018. február 9-én benyújtott kereset – CN kontra Parlament

25

2018/C 134/37

T-77/18. sz. ügy: 2018. február 12-én benyújtott kereset – VE kontra ESMA

26

2018/C 134/38

T-79/18. sz. ügy: 2018. február 9-én benyújtott kereset – Bekat kontra EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

T-82/18. sz. ügy: 2018. február 13-án benyújtott kereset – Husky CZ kontra EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

T-83/18. sz. ügy: 2018. február 9-én benyújtott kereset – CH kontra Parlament

28

2018/C 134/41

T-88/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Gruppo Armonie kontra EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

T-89/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Guiral Broto kontra EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

T-90/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Guiral Broto kontra EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

T-91/18. sz. ügy: 2018. február 16-án benyújtott kereset – Equity Cheque Capital Corporation kontra EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

T-94/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Multifit Tiernahrungs kontra EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

T-96/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Cabell kontra EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

T-97/18. sz. ügy: 2018. február 16-án benyújtott kereset – DeepMind Technologies kontra EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

T-98/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset – Multifit Tiernahrungs kontra EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

T-99/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Stamatopoulos kontra ENISA

34

2018/C 134/50

T-102/18. sz. ügy: 2018. február 19-én benyújtott kereset – Knauf kontra EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

T-103/18. sz. ügy: 2018. február 19-án benyújtott kereset – S & V Technologies kontra EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

T-104/18. sz. ügy: 2018. február 22-én benyújtott kereset – Fundación Tecnalia Research & Innovation kontra REA

36

2018/C 134/53

T-105/18. sz. ügy: 2018. február 22-én benyújtott kereset – Deray kontra EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

T-107/18. sz. ügy: 2018. február 20-án benyújtott kereset –Aytekin kontra EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

T-116/07. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 22-i végzése – Franciaország kontra Bizottság

39

2018/C 134/56

T-288/07. sz. ügy: A Törvényszék 2018. február 22-i végzése – Alcan France kontra Bizottság

39


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2018/C 134/01)

Utolsó kiadvány

HL C 123., 2018.4.9.

Korábbi közzétételek

HL C 112., 2018.3.26.

HL C 104., 2018.3.19.

HL C 94., 2018.3.12.

HL C 83., 2018.3.5.

HL C 72., 2018.2.26.

HL C 63., 2018.2.19.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/2


A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Cour du travail de Bruxelles [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville de Nivelles kontra Rudy Matzak

(C-518/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 2003/88/EK irányelv - A munkavállalók biztonságának és egészségének védelme - Munkaidő-szervezés - 2. cikk - A „munkaidő” és a „pihenőidő fogalma” - 17. cikk - Eltérések - Tűzoltók - Készenléti idő - Otthoni készenlét))

(2018/C 134/02)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour du travail de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperes: Ville de Nivelles

Alperes: Rudy Matzak

Rendelkező rész

1)

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK0 európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (3) bekezdése c) pontjának iii. alpontját akként kell értelmezni, hogy az állami tűzoltószolgálatok által alkalmazott tűzoltók egyes kategóriáinak vonatkozásában a tagállamok nem térhetnek el az ezen irányelv rendelkezéseiből – ideértve ezen irányelvnek a „munkaidő” és a „pihenőidő” fogalmát meghatározó 2. cikkét – eredő kötelezettségek összességétől.

2)

A 2003/88 irányelv 15. cikkét akként kell értelmezni, hogy az nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy a munkaidő ezen irányelv 2. cikkében meghatározott fogalmánál kevésbé megszorító fogalommeghatározást tartsanak fenn vagy fogadjanak el.

3)

A 2003/88 irányelv 2. cikkét akként kell értelmezni, hogy az nem írja elő a tagállamok számára, hogy az alapügy tárgyát képezőkhöz hasonló, otthoni készenléti idők díjazását ezen időszakok „munkaidőnek” vagy „pihenőidőnek” való minősítése függvényében határozzák meg.

4)

A 2003/88 irányelv 2. cikkét akként kell értelmezni, hogy azt a készenléti időt, amelyet a munkavállaló otthonában tölt a munkáltató hívásaira való 8 percen belüli reagálási kötelezettség mellett, ami jelentős mértékben korlátozza más tevékenység végzésének a lehetőségét, „munkaidőnek” kell tekinteni.


(1)  HL C 414., 2015.12.14.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/3


A Bíróság (nagytanács) 2018. február 20-i ítélete – Belga Királyság kontra Európai Bizottság

(C-16/16. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Fogyasztóvédelem - Online szerencsejáték-szolgáltatások - A fogyasztók és játékosok védelme, és a kiskorúak e játékoktól való távoltartása - 2014/478/EU bizottsági ajánlás - Jogilag nem kötelező uniós jogi aktus - EUMSZ 263. cikk))

(2018/C 134/03)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Fellebbező: Belga Királyság (képviselők: L. Van den Broeck, M. Jacobs és J. Van Holm meghatalmazottak, segítőik: P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke és J. Auwerx advocaten)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Wilman és H. Tserepa-Lacombe meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Belga Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 145., 2016.4.25.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/3


A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Jessica Porras Guisado kontra Bankia SA és társai

(C-103/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szociálpolitika - 92/85/EGK irányelv - A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések - A 2. cikk a) pontja - A 10. cikk 1–3. pontja - A munkavállaló terhessége kezdetétől a szülési szabadsága végéig tartó időszak alatti elbocsátásának tilalma - Hatály - Az érintett munkavállaló állapotával összefüggésbe nem hozott különleges esetek - 98/59/EK irányelv - Csoportos létszámcsökkentés - Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontja - Nem a munkavállalók személyében rejlő okok - Csoportos létszámcsökkentés keretében elbocsátott várandós munkavállaló - Az elbocsátás indokolása - Elsőbbség a munkavállaló által betöltött állás megtartását illetően - Elsőbbség az áthelyezést illetően))

(2018/C 134/04)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Az alapeljárás felei

Felperes: Jessica Porras Guisado

Alperesek: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Az eljárásban részt vesz: Ministerio Fiscal

Rendelkező rész

1)

A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) 10. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi a várandós munkavállaló elbocsátását a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelv 1. cikke 1. pontjának a) alpontja értelmében vett csoportos létszámcsökkentés keretében.

2)

A 92/85 irányelv 10. cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés keretében anélkül bocsáthatja el a várandós munkavállalót, hogy a csoportos létszámcsökkentést alátámasztó okoktól eltérő okokra hivatkozna, feltéve hogy tájékoztatást nyújt az elbocsátani kívánt munkavállalók kiválasztásakor figyelembe vett objektív kritériumokról.

3)

A 92/85 irányelv 10. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezéssel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely nem tiltja meg főszabály szerint a várandós, gyermekágyas vagy szoptató nők elbocsátását (megelőző védelem), hanem csupán azt írja elő, hogy az elbocsátás jogellenessége esetén meg kell állapítani az elbocsátás semmisségét (jóvátételre irányuló védelem).

4)

A 92/85 irányelv 10. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a 98/59 irányelv értelmében vett csoportos létszámcsökkentés keretében nem tartalmaz olyan előírást, amely a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók számára ezen elbocsátás foganatosítását megelőzően elsőbbséget biztosítana az állás megtartását vagy az áthelyezést illetően, ugyanakkor ez semmilyen módon nem korlátozza a tagállamok lehetőségét a tekintetben, hogy a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók részére magasabb szintű védelmet biztosítsanak.


(1)  HL C 165., 2016.5.10.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/4


A Bíróság (ötödik tanács) 2018. február 21-i ítélete – LL kontra Európai Parlament

(C-326/16 P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Megsemmisítés iránti kereset - Az EUMSZ 263. cikk hatodik bekezdése - Elfogadhatóság - Keresetindítási határidő - Számítás - Az Európai Parlament volt képviselője - A parlamenti asszisztensi támogatás behajtásáról szóló határozat - A Parlament tagjainak statútumára vonatkozó végrehajtási intézkedések - 72. cikk - A Parlamenten belüli panaszeljárás - A sérelmet okozó határozat közlése - A címzett által át nem vett ajánlott levél))

(2018/C 134/05)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Fellebbező: LL (képviselő: J. Petrulionis advokatas)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők: G. Corstens és S. Toliušis meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének 2016. április 19-i LL kontra Parlament végzését (T-615/15, nem tették közzé, EU:T:2016:432) hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság az ügyet érdemi határozathozatalra visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 343., 2016.9.19.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/5


A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-328/16. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - 91/271/EGK irányelv - Települési szennyvizek kezelése - A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete - A végrehajtás elmaradása - Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdése - Pénzügyi szankciók - Átalányösszeg - Kényszerítő bírság))

(2018/C 134/06)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Zavvos, E. Manhaeve és D. Triantafyllou meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselő: E. Skandalou meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

A Görög Köztársaság – mivel nem hozta meg a 2004. június 24-i Bizottság kontra Görög Köztársaság ítéletben (C-119/02, nem tették közzé, EU:C:2004:385) foglaltak teljesítéséhez szükséges minden intézkedést – nem teljesítette az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

Amennyiben az 1. pontban említett kötelezettségszegés a jelen ítélet kihirdetésének napján továbbra is fennáll, a Bíróság kötelezi a Görög Köztársaságot, hogy fizessen meg az Európai Bizottságnak 3 276 000 euró összegű kényszerítő bírságot a 2004. június 24-i Bizottság kontra Görögország ítéletben (C-119/02, nem tették közzé, EU:C:2004:385) foglaltak teljesítésével kapcsolatos késedelem minden egyes félévére a jelen ítélet kihirdetésének napjától a 2004. június 24-i Bizottság kontra Görögország ítéletben (C-119/02, nem tették közzé, EU:C:2004:385) foglaltak maradéktalan teljesítésének napjáig, amelynek tényleges összege minden hat hónapos időszak végén számítandó úgy, hogy az ilyen időszakokra vonatkozó teljes összeg csökken olyan százalékos mértékben, amely megfelel az azon lakosegyenértékek számának, amelyek tekintetében a vizsgált időszak végén, a Thriasio Pedio régióban ténylegesen megfeleltek a 2004. június 24-i Bizottság kontra Görögország ítéletben (C-119/02, nem tették közzé, EU:C:2004:385) foglaltaknak, az azon lakosegyenértékek számához viszonyított arányával, amelyek tekintetében a jelen ítélet kihirdetésének napján, az említett régióban nem feleltek meg a 2004. június 24-i Bizottság kontra Görögország ítéletben (C-119/02, nem tették közzé, EU:C:2004:385) foglaltaknak.

3)

A Bíróság kötelezi a Görög Köztársaságot, hogy fizessen az Európai Bizottságnak 5 millió euró átalányösszeget.

4)

A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 402., 2016.10.31.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/6


A Bíróság (harmadik tanács) 2018. február 22-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-336/16. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - 2008/50/EK irányelv - A környezeti levegő minősége - A 13. cikk (1) bekezdése - A 22. cikk (3) bekezdése - XI. melléklet - A környezeti levegőben lévő PM10 szálló por koncentrációja - A határértékek egyes zónákban és agglomerációkban történő túllépése - A 23. cikk (1) bekezdése - Levegőminőségi tervek - A túllépés „lehető legrövidebb” időtartama - Megfelelő lépések tételének hiánya a környezeti levegő minőségének védelmére irányuló programokban - Helytelen átültetés))

(2018/C 134/07)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Herrmann, K. Petersen és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna, D. Krawczyk és K. Majcher meghatalmazottak)

Az ítélet rendelkező része

1)

A Lengyel Köztársaság, mivel:

2007-től kezdve 2015-ig – 2015-öt is ide értve – a PM10 szálló por koncentrációira alkalmazandó napi határértékeket 35 levegővizsgálati és -ellenőrzési zónában, a PM10 szálló por koncentrációira alkalmazandó éves határértékeket pedig 9 levegővizsgálati és -ellenőrzési zónában túllépte;

nem foglalt megfelelő intézkedést a levegőminőségi tervekbe annak érdekében, hogy a környezeti levegőben szálló PM10 szálló por koncentrációira vonatkozó határértékek túllépésének időtartama a lehető legrövidebb legyen;

a tűréshatárral emelt a PM10 szálló por koncentrációira alkalmazandó napi határértékeket 2010. január 1-jétől2011. június 10-ig Radom, Pruszków-Żyrardów és Kędzierzyn-Koźle zónában, valamint 2011. január 1-jétől2011. június 10-ig Ostrów-Kępno zónában túllépte, és

nem megfelelően ültette át a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdését,

nem teljesítette a 2008/50 irányelv XI. mellékletével összefüggésében értelmezett 13. cikkének (1) bekezdéséből, az ezen irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből, valamint az ezen irányelv XI. mellékletével összefüggésében értelmezett 22. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Lengyel Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 343., 2016.9.19.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/7


A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Vrhovno sodišče Republike Slovenije [Szlovénia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (jelenleg fizetésképtelenségi eljárás alatt) kontra Republika Slovenija

(C-396/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A hozzáadottérték-adó (héa) közös rendszere - 2006/112/EK irányelv - 184. és 185. cikk - Az előzetesen megfizetett adó levonásának korrekciója - A levonás összegének meghatározásakor figyelembe vett tényezők módosulása - A „részben vagy egészben kifizetetlen ügyletek” fogalma - A csődegyezséget jóváhagyó jogerős határozat hatása))

(2018/C 134/08)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperes: T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (jelenleg fizetésképtelenségi eljárás alatt)

Alperes: Republika Slovenija

Rendelkező rész

1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv185. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az adós kötelezettségeinek a csökkentése, amely valamely csődegyezség jogerős határozattal történő jóváhagyásából ered, a levonások összegének meghatározásakor figyelembe vett tényezők e rendelkezés szerinti módosulásának minősül.

2)

A 2006/112 irányelv 185. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az adós kötelezettségeinek valamely csődegyezség jogerős határozattal történő jóváhagyásából eredő csökkentése nem minősül részben vagy egészben kifizetetlen, az eredetileg elvégzett levonás korrekcióját lehetővé nem tevő ügyletnek, amennyiben e csökkentés végleges, aminek vizsgálata azonban a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

3)

A 2006/112 irányelv 185. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tagállam az e rendelkezésben biztosított lehetőség végrehajtása érdekében a részben vagy egészben kifizetetlen ügyletek esetében nem köteles kifejezetten előírni a levonások korrekciójának kötelezettségét.


(1)  HL C 335., 2016.9.12.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/7


A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-398/16. és C-399/16. sz. egyesített ügyek) (1)

((Előzetes döntéshozatal - EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikk - A letelepedés szabadsága - Adójogszabályok - Társasági adó - Az adózási egység létrehozásához fűződő előnyök - A határokon átnyúló csoportok kizárása))

(2018/C 134/09)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperesek: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Alperes: Staatssecretaris van Financiën

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapeljárásban szerepel, és amely szerint a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalat nem vonhatja le a kamatokat egy kapcsolt társasággal kötött szerződésen alapuló olyan kölcsön után, amely egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező leányvállalatba eszközölt tőkehozzájárulást finanszíroz, noha az anyavállalat, ha a leányvállalat ugyanebben a tagállamban rendelkezne illetőséggel, vele egy integrált adózási csoportot alkotva érvényesíthetné e levonást.

2)

Az EUMSZ 49. és EUMSZ 54. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapeljárásban szerepel, és amely szerint a valamely tagállamban illetőséggel rendelkező anyavállalat nem vonhatja le a nyereségéből az árfolyamváltozásokból eredő veszteséget egy másik tagállamban illetőséggel rendelkező leányvállalatban fennálló részesedéseinek összege tekintetében, ha ugyanezen szabályozás ezzel párhuzamosan nem vonja adóztatás alá az ezen árfolyamváltozásokból eredő nyereséget.


(1)  HL C 371., 2016.10.10.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/8


A Bíróság (hatodik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(C-545/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közös Vámtarifa - Vámtarifaszámok - Áruszállító gépjármű - 8704 10 10 és 8704 21 91 vámtarifaalszámok - (EU) 2015/221 rendelet - Érvényesség))

(2018/C 134/10)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Rendelkező rész

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőket, amelyek érinthetik az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2015. február 10-i (EU) 2015/221 bizottsági végrehajtási rendelet érvényességét.


(1)  HL C 14., 2017.1.16.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/9


A Bíróság (első tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Verwaltungsgericht Berlin [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – INEOS Köln GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-572/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Környezet - Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere - 2003/87/EK irányelv - 10a. cikk - 2011/278/EU határozat - A kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztására vonatkozó átmeneti szabályok - A 2013 és 2020 közötti időszak - Kiosztás iránti kérelem - Téves adatok - Kiigazítás - Jogvesztő határidő))

(2018/C 134/11)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: INEOS Köln GmbH

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Rendelkező rész

A 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikkét és a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozatot úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely a 2013 és 2020 közötti időszak vonatkozásában benyújtott, a kibocsátási egységek ingyenes kiosztása iránti kérelmek tekintetében jogvesztő határidőt ír elő, amelynek lejártát követően a kérelmező elveszíti a kérelem kiigazításának vagy kiegészítésének lehetőségét.


(1)  HL C 53., 2017.2.20.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/9


A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Bundesfinanzgericht [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kreuzmayr GmbH kontra Finanzamt Linz

(C-628/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Adózás - Hozzáadottérték-adó (héa) - Ugyanazon termékre vonatkozó, egymást követő értékesítések - A második értékesítés helye - Az első értékesítőtől származó információ - Héaazonosító szám - Levonási jog - Az adóalany jogos bizalma a levonási jog feltételeinek fennállása tekintetében))

(2018/C 134/12)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Kreuzmayr GmbH

Alperes: Finanzamt Linz

Rendelkező rész

1)

Az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 32. cikkének első bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezést a másodikra kell alkalmazni az ugyanazon termékre vonatkozó azon két egymást követő termékértékesítés esetében, amelyek közül csak az egyik során történt Közösségen belüli szállítás.

2)

Amennyiben egy két egymást követő, csak egy Közösségen belüli szállításhoz kapcsolódó értékesítésből álló lánc keretében történő második értékesítés a Közösségen belüli értékesítés, a bizalomvédelem elvét úgy kell értelmezni, hogy a végső vevő, aki jogosulatlanul érvényesítette a hozzáadottérték-adóhoz való jogát, az előzetesen felszámított hozzáadottérték-adó jogcímén nem vonhatja le kizárólag az értékesítését tévesen minősítő köztes gazdasági szereplő által átadott számlák alapján az értékesítőnek megfizetett hozzáadottérték-adót.


(1)  HL C 95., 2017.3.27.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/10


A Bíróság (kilencedik tanács) 2018. február 21-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Peugeot Deutschland GmbH kontra Deutsche Umwelthilfe eV

(C-132/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - 2010/13/EU irányelv - Meghatározások - Az „audiovizuális médiaszolgáltatás” fogalma - Hatály - A YouTube-on elérhető, új személygépkocsi-modelleket bemutató reklámvideó-csatorna))

(2018/C 134/13)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Peugeot Deutschland GmbH

Alperes: Deutsche Umwelthilfe eV

Rendelkező rész

A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 1. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az „audiovizuális médiaszolgáltatás” meghatározása nem foglalja magában sem az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló videócsatornát, amelyről az internetfelhasználók új személygépkocsi-modelleket bemutató rövid reklámvideókat kérhetnek le, sem önállóan e videók valamelyikét.


(1)  HL C 213., 2017.7.3.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/11


A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i ítélete (a Kúria [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(C-182/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Hozzáadottérték-adó (héa) - 2006/112/EK irányelv - A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a 9. cikk és a 13. cikk (1) bekezdése - Az adóalanyiság hiánya - A „közjog által szabályozott szerv” fogalma - Valamely önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, ezen önkormányzat egyes közszolgáltatási feladatainak ellátásával megbízott gazdasági társaság - E feladatoknak és azok díjazásának az e társaság és az említett önkormányzat között kötött szerződésben történő meghatározása))

(2018/C 134/14)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kúria

Az alapeljárás felei

Felperes: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Rendelkező rész

1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló tevékenység, amelynek keretében valamely társaság az e társaság és valamely önkormányzat között kötött szerződés alapján bizonyos közfeladatokat lát el, a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálat függvényében ellenszolgáltatás fejében teljesített, e rendelkezés alapján hozzáadottértékadó-köteles szolgáltatásnyújtásnak minősül.

2)

A 2006/112 irányelv 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni – fenntartva, hogy a kérdést előterjesztő bíróságnak átfogó értékelés keretében meg kell vizsgálnia a releváns ténybeli és nemzeti jogi elemeket –, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló tevékenység, amelynek keretében valamely társaság az e társaság és valamely önkormányzat között kötött szerződés alapján bizonyos közfeladatokat lát el, nem tartozik az e rendelkezésben előírt nem hozzáadottértékadó-alanyként történő kezelés szabályának hatálya alá, amennyiben e tevékenység az ezen irányelv 9. cikkének (1) bekezdése szerinti gazdasági tevékenységnek minősül.


(1)  HL C 221., 2017.7.10.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/11


A Bíróság (tizedik tanács) 2018. február 22-i ítélete (az Administrativen sad [Várna – Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mitnitsa Varna kontra „SAKSA” ООD

(C-185/17. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közös Vámtarifa - Az áruk besorolása - EN 590:2013 harmonizált európai szabvány - A Kombinált Nómenklatúra 2710 19 43 vámtarifaalszáma - Valamely áru gázolajként történő besorolása tekintetében releváns szempontok))

(2018/C 134/15)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad – Varna

Az alapeljárás felei

Felperes: Mitnitsa Varna

Alperes:„SAKSA” ООD

Az eljárásban részt vesz: Okrazhna prokuratura – Varna

Rendelkező rész

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, a 2014. október 16-i 1101/2014/EK bizottsági végrehajtási rendeletből eredő változat szerinti Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló ásványolajat a desztillációs jellemzői miatt nem lehet e nómenklatúra 2710 19 43 vámtarifaalszáma alá gázolajként besorolni, még akkor sem, ha ez az olaj megfelel az EN 590 harmonizált szabvány 2013. szeptember havi változatában a sarkvidéki vagy a zord téli éghajlaton történő felhasználásra szánt gázolajra vonatkozóan meghatározott követelményeknek.


(1)  HL C 213., 2017.7.3.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/12


Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Lengyelország) által 2017. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WB

(C-658/17. sz. ügy)

(2018/C 134/16)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Az alapeljárás kérelmezője

WB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezi az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 39. cikkének (2) bekezdésével összhangban értelmezett 46. cikke (3) bekezdésének b) pontját, hogy az öröklési ügyben hozott határozattal kapcsolatos tanúsítvány kiadására – amely tanúsítvány mintája a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról szóló, 2014. december 9-i 1329/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) 1. mellékletét képezi –, olyan határozatok tekintetében is lehetőség van, amelyek az örökös jogállását megerősítik, de amelyek nem (még részben sem) végrehajthatók?

2)

Úgy kell-e értelmezni a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontját, hogy a közjegyző által valamennyi, a tanúsítási eljárásban részt vevő fél nem vitatott kérelmével összhangban kiállított öröklési bizonyítvány, amely bizonyítvány az örökség megszerzésére vonatkozó jogerős bírósági határozat joghatásaival rendelkezik – köztük a lengyel közjegyző által kiállított öröklési bizonyítvány – e rendelkezés értelmében határozatnak minősül?

Ebből következően

úgy kell-e értelmezni 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének első mondatát, hogy az ilyen öröklési bizonyítványt kiállító közjegyző a fenti rendelkezés értelmében bíróságnak tekintendő?

3)

Úgy kell-e értelmezni a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (2) bekezdésének második mondatát, hogy a tagállam által a rendelet 79. cikkével összhangban elküldött értesítés tájékoztató jellegű, és az nem előfeltétele a rendelet 3. cikke (2) bekezdésének első mondata alapján igazságszolgáltatási feladatot bíróságon kívül ellátó öröklési jogi szakember általi elismerésnek amennyiben az megfelel az utóbbi rendelkezésből eredő feltételeknek?

4)

Az első, második vagy harmadik kérdésre adott nemleges válasz esetében:

Úgy kell-e értelmezni a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének i) pontját, hogy az örökös jogállását tanúsító olyan nemzeti eljárásjogi eszköznek – köztük a lengyel öröklési bizonyítványnak –, a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti határozatként történő elismerése kizárja annak közokiratként történő elismerését?

5)

A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetében:

Úgy kell-e értelmezni a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének i) pontját, hogy a tanúsítási eljárásban részt vevő összes fél által előterjesztett nem vitatott kérelem alapján kiállított öröklési bizonyítvány – köztük a lengyel közjegyző által kiállított öröklési bizonyítvány – e rendelkezés alapján közokiratnak minősül?


(1)  HL 2012. L 201., 107. o.

(2)  Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2014. december 9-i 1329/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2014. L 359., 30. o.)


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/13


A Törvényszék (hatodik tanács) T-211/14. RENV. sz., Toni Klement kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2017. október 10-én hozott ítélete ellen Toni Klement által 2017. december 13-án benyújtott fellebbezés

(C-698/17. P. sz. ügy)

(2018/C 134/17)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Toni Klement (képviselő: J. Weiser Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-211/14. RENV. sz. ügyben 2017. október 10-én hozott ítéletét;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező lényegében három jogalapra hivatkozik:

Első jogalapjával a fellebbező arra hivatkozik, hogy az azon megállapítást alátámasztó indokolás, hogy a térbeli védjegy megkülönböztető képességgel rendelkezik, nem megfelelő. Állítása szerint a fellebbezéssel megtámadott ítélet egyáltalán nem szolgáltat indokot arra, hogy a szóban forgó térbeli védjegy miért rendelkezik különösen nagy fokú megkülönböztető képességgel, noha a formája tisztán műszaki jellegű. Ezért az ítéletben szereplő indokolás egy alapvető szempontból nem világos és érthető, és ezért jogellenes.

Második jogalapjával a fellebbező arra hivatkozik, hogy azon megállapítás indokolása, amely szerint a szóban forgó védjegyhez annak használata során hozzáadott „Bullerjan” szóelem megkülönböztető képességgel rendelkezik, ellentmondásos és nem megfelelő. Állítása szerint a fellebbezéssel megtámadott ítélet elmulasztotta megállapítani, hogy a Törvényszék a hozzáadott szóelemnek milyen fokú megkülönböztető képességet tulajdonított. A hozzáadott elem megkülönböztető képessége foka meghatározásának hiányában nem lehet megállapítani, hogy ezen elem befolyásolta-e a szóban forgó védjegy megkülönböztető képességét. Azzal érvel, hogy a fellebbezéssel megtámadott ítélet e tekintetben ellentmondásos is. A Törvényszék ugyanis egyrészről azon az állásponton volt, hogy a szóelem megkönnyíti az áruk kereskedelmi származásának meghatározását, míg másrészről kimondta, hogy ezen elem nincs hatással a szóban forgó térbeli védjegy megkülönböztető képességére. A kereskedelmi származás meghatározásának megkönnyítése és a megkülönböztető képesség fokára gyakorolt hatás hiánya mindazonáltal kölcsönösen kizárják egymást.

Harmadik jogalapjával a fellebbező arra hivatkozik, hogy helytelen jogi értékelést végeztek a szóban forgó térbeli védjegy megkülönböztető képességének meghatározása során. Valamely térbeli védjegy megkülönböztető képessége fokának meghatározása érdekében az oltalmazott formát a piacon rendelkezésre álló formákkal kell összehasonlítani. A Törvényszék azonban érvelését nem a rendelkezésre álló formákra, hanem „általában valamely sütő formájára” alapította. A sütőknek ilyen átlagos formája azonban nem létezik.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/14


Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2017. december 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Anke Hartog kontra British Airways plc

(C-711/17. sz. ügy)

(2018/C 134/18)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Anke Hartog

Alperes: British Airways plc

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) alkalmazhatóságának a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti feltételét, hogy az utasok, akik megerősített helyfoglalással rendelkeznek, akkor „jelentkeznek”„utasfelvételre”, ha – amennyiben időpontot nem jelöltek meg – legalább 45 perccel a közzétett indulási időpont előtt megjelennek a légifuvarozó által az érintett utasfelvételre előírt pult sorában?


(1)  HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/14


A Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Lengyelország) által 2017. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(C-727/17. sz. ügy)

(2018/C 134/19)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Az alapeljárás felei

Felperes: ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie

Állami közigazgatási szerv: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének f) pontját, hogy „műszaki szabályoknak” – amelyek tervezetét a fenti irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében közölni kell a Bizottsággal – minősül az a jogszabályi rendelkezés is, amely oly módon korlátozza a szélerőművek telepítését, hogy azok telepítési helye és a lakóépületek vagy lakásfunkcióval is rendelkező vegyes funkciójú épületek közötti minimális távolságot a szélerőművek talajszinttől mért legmagasabb pontjának tízszeresével megegyező vagy annál nagyobb távolságban határozza meg, mely magasságba beleértendők a műszaki elemek, különösen a forgófej és a lapátok?

2)

Úgy kell-e értelmezni a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 15. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy az a jogszabályi rendelkezés is a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultságot vagy a szolgáltatási tevékenység gyakorlását területi korlátozásokhoz, különösen a meghatározott szolgáltatók közötti legkisebb földrajzi távolság formájában meghatározott korlátozásokhoz kötő rendelkezésnek minősül – amelyről az érintett tagállam a fenti irányelv 15. cikkének (7) bekezdése értelmében köteles értesíteni a Bizottságot – amely oly módon korlátozza a szélerőművek telepítését, hogy azok telepítési helye és a lakóépületek vagy lakásfunkcióval is rendelkező vegyes funkciójú épületek közötti minimális távolságot a szélerőművek a talajszinttől mért legmagasabb pontjának tízszeresével megegyező, vagy annál nagyobb távolságban határozza meg, mely magasságba beleértendők a műszaki elemek, különösen a forgófej és a lapátok?

3)

Úgy kell-e értelmezni a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról [helyesen: a megújuló energiaforrásból előállított energia felhasználásának támogatásáról], valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdését és 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdését, hogy azokkal ellentétes egy olyan nemzeti jogi szabályozás, amely oly módon korlátozza a szélerőművek telepítését, hogy azok telepítési helye és a lakóépületek vagy lakásfunkcióval is rendelkező vegyes funkciójú épületek közötti minimális távolságot a szélerőművek talajszinttől mért legmagasabb pontjának tízszeresével megegyező, vagy annál nagyobb távolságban határozza meg, mely magasságba beleértendők a műszaki elemek, különösen a forgófej és a lapátok?


(1)  HL 2015. L 241., 1. o.

(2)  HL 2006. L 376., 36. o.

(3)  HL 2009. L 140., 16. o.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/15


Az Oberlandesgericht Karlsruhe (Németország) által 2018. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Detlef Meyn elleni büntetőeljárás

(C-9/18. sz. ügy)

(2018/C 134/20)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Karlsruhe

Az alapeljárás felei

Vádlott: Detlef Meyn

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Fennáll-e a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) – harmadik vezetői engedély irányelv (a továbbiakban: 2006/126 irányelv) – 2. cikkének (1) bekezdése szerinti elismerési kötelezettség a vezetői engedély vezetésre való alkalmassági vizsgálat nélküli, valamely uniós tagállam általi cseréjét követően, amennyiben a korábbi vezetői engedélyre nem vonatkozik az elismerési kötelezettség (jelen esetben: az Európai Unió másik tagállama által kiállított korábbi vezetői engedély harmadik ország által kiállított engedély cseréjén alapult, a 2006/126 irányelv 11. cikke (6) bekezdésének harmadik mondata)?


(1)  HL 2006. L 403., 18. o.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/16


A Vestre Landsret (Dánia) által 2018. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteministeriet kontra KPC Herning

(C-71/18. sz. ügy)

(2018/C 134/21)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Vestre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteministeriet

Alperes: KPC Herning

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között összeegyeztethető-e a héairányelvnek (1) – ezen irányelv 135. cikke (1) bekezdésének k) pontjával, vö. 12. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 135. cikke (1) bekezdésének j) pontjával, vö. 12. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és (2) bekezdésével az, ha valamely tagállam építési telek hozzáadottértékadó-köteles (héaköteles) értékesítésének minősíti az olyan földterület értékesítését, amelyen az értékesítés időpontjában épület áll, amennyiben a felek az épületet teljes mértékben vagy részben le kívánják bontani annak érdekében, hogy új épületnek teremtsenek helyet?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 37., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o., HL 2015. L 323., 31. o.).


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/16


A Visoki upravni sud (Horvátország) által 2018. február 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) kontra Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(C-90/18. sz. ügy)

(2018/C 134/22)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Visoki upravni sud

Az alapeljárás felei

Felperes: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Alperes: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 15. cikk (3) bekezdésének második albekezdését és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.) 4. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely akkor is előírja a közpénzek használatára vonatkozó információhoz való kivétel nélküli hozzáférés lehetőségét, ha másfelől, az ezen információhoz való hozzáférés korlátozva van, mert üzleti titoknak (banktitoknak) minősül?


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/17


A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2018. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SM kontra Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(C-129/18. sz. ügy)

(2018/C 134/23)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: SM

Alperes: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Beavatkozó felek: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) és Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 2004/38 irányelv (1) 2. cikke 2. pontjának c) pontja értelmében vett egyenesági leszármazottnak minősül-e az a gyermek, aki valamely uniós polgár vagy polgárok gyámsága, „kafalah” vagy az illető származási országának joga által előírt, ezzel egyenértékű jogintézmény hatálya alatt áll?

2)

Az irányelv egyéb rendelkezései, és különösen a 27. és 35. cikk értelmezhető-e úgy, hogy megtagadható az ilyen gyermek beutazása, amennyiben kizsákmányolás, bántalmazás vagy emberkereskedelem áldozatául esett vagy ennek veszélye fennáll?

3)

Vizsgálhatja-e valamely tagállam, mielőtt a 2. cikk 2. pontjának c) pontja szerinti egyenesági leszármazottként ismer el egy olyan gyermeket, aki nem az EGT-állampolgár vér szerinti leszármazottja, hogy a gyermeknek az említett EGT-állampolgár gyámsága vagy felügyelete alá helyezésére vonatkozó eljárásra úgy került-e sor, hogy abban kellőképpen figyelembe vették az érintett gyermek mindenek felett álló érdekét?


(1)  Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.)


Törvényszék

16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/18


A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – Gramberg kontra EUIPO – Mahdavi Sabet (mobiltelefon-tok)

(T-166/15. sz. ügy) (1)

((„Közösségi formatervezési minta - Törlési eljárás - Mobiltelefon-tokot ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta - A formatervezési minta nyilvánosságra jutása - A 6/2002/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése - Első alkalommal a Törvényszék előtt benyújtott bizonyítékok”))

(2018/C 134/24)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Claus Gramberg (Essen, Németország) (képviselők: kezdetben S. Kettler, később F. Klopmeier és G. Becker ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: S. Hanne meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: Sorouch Mahdavi Sabet (Párizs, Franciaország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának a C. Gramberg és S. Mahdavi Sabet közötti törlési eljárással kapcsolatban 2015. január 13-án hozott határozatával (R 460/2013-3. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) harmadik fellebbezési tanácsának 2015. január 13–án hozott határozatát (R 460/2013-3. sz. ügy).

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék az EUIPO-t kötelezi saját költségein felül a Claus Gramberg részéről felmerült költségek viselésére is, beleértve az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségeket.


(1)  HL C 198., 2015.6.15.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/19


A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – Hansen Medical kontra EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(T-222/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Megszűnés megállapítása iránti eljárás - MAGELLAN európai uniós szóvédjegy - Tényleges használat - Bizonyítási teher - A 207/2009/EK rendelet 15. cikke és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 18. cikke és 58. cikke (1) bekezdésének a) pontja] - A törlési osztály által vétett eljárási szabálytalanság - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 94. cikke] - Szóbeli eljárás - A 207/2009 rendelet 77. cikke [jelenleg a 2017/1001 rendelet 96. cikke]”))

(2018/C 134/25)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: R. Kunze, G. Würtenberger és T. Wittmann ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: D. Gája és D. Walicka meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Svájc) (képviselők: R. Ingerl és D. Wiedemann ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Hansen Medical és a Covidien közötti megszűnés megállapítása iránti eljárással kapcsolatban 2016. február 3-án hozott határozata (R 3092/2014-2. és R 3118/2014-2. sz. ügyek) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Hansen Medical, Inc.-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 270., 2016.7.25.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/19


A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – CEE Bankwatch Network kontra Bizottság

(T-307/16. sz. ügy) (1)

((„A dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - Az Ukrajna atomreaktorjai biztonságának a javítását célzó program javára Euratom-kölcsönt nyújtó bizottsági határozatra vonatkozó dokumentumok - A hozzáférés részleges megtagadása - A közérdeknek a nemzetközi kapcsolatok tekintetében való védelmére vonatkozó kivétel - A kereskedelmi érdekek védelmére vonatkozó kivétel - Nyomós közérdek - 1367/2006/EK rendelet - Az EAK-Szerződés keretében elfogadott határozatokat érintő dokumentumokra való alkalmazás”))

(2018/C 134/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: CEE Bankwatch Network (Prága, Cseh Köztársaság) (képviselő: C. Kiss ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart és C. Cunniffe meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselik kezdetben: M. Holt és D. Robertson, később: S. Brandon meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az ukrán atomreaktorok biztonságának a javítását célzó program javára nyújtott Euratom-kölcsön megadásáról szóló, 2013. június 24-i C(2013) 3496 final bizottsági határozatra vonatkozó számos dokumentumhoz való hozzáférést az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.) alapján megtagadó, 2016. április 15-i C(2016) 2319 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A CEE Bankwatch Network maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

3)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 305., 2016. 8. 22.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/20


A Törvényszék 2018. február 27-i ítélete – Zink kontra Bizottság

(T-338/16. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Díjazás - Külföldi munkavégzési támogatás - A támogatás folyósításának adminisztratív hiba következtében több éven át történő elmaradása - A személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése - Észszerű határidő”))

(2018/C 134/27)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Richard Zink (Bamako, Mali) (képviselők: N. de Montigny és J.-N. Louis ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: T. Bohr és F. Simonetti meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második tanács) 2016. április 11-i Zink kontra Bizottság ítélete (F-77/15, EU:F:2016:74) ellen annak hatályon kívül helyezése iránt benyújtott fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második tanács) 2016. április 11-i Zink kontra Bizottság ítéletét (F-77/15) hatályon kívül helyezi.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottság Egyéni Jogosultságok Kezelési és Elszámolási Hivatalának (PMO) 2014. július 23-i határozatát megsemmisíti annyiban, amennyiben e határozat értelmében a Bizottság megtagadta a 2007. szeptember 1-jétől2009. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozó külföldi munkavégzési támogatás Richard Zink részére történő folyósítását.

3)

A Törvényszék a Közszolgálati Törvényszékhez benyújtott, F-77/15. szám alatt nyilvántartásba vett keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

4)

A Törvényszék a Bizottságot kötelezi a fellebbezési eljárásban és az elsőfokú eljárásban felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 305., 2016.8.22.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/21


A Törvényszék elnökének 2018. február 20-i végzése – Iberdrola kontra Bizottság

(T-260/15. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés - Állami támogatások - A spanyol adószabályozásban előírt támogatási program - A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - A sürgősség hiánya”))

(2018/C 134/28)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Iberdrola, SA (Bilbao, Spanyolország) (képviselők: J. Ruiz Calzado és J. Domínguez Pérez ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és P. Němečková meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Spanyolország által végrehajtott SA.35550 (13/C) (korábbi 13/NN) számú állami támogatásról – Külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén az üzleti vagy cégértékre alkalmazott adózási amortizációra vonatkozó program – szóló, 2014. október 15-i (EU) 2015/314 bizottsági határozat (HL 2015. L 56., 38. o.) végrehajtásának felfüggesztése iránt az EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk alapján benyújtott kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék a 2017. november 24-i Iberdrola kontra Bizottság végzést (T-260/15 R) visszavonja.

3)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/21


2017. november 22-én benyújtott kereset – Autoridad Portuaria de Vigo kontra Bizottság

(T-764/17. sz. ügy)

(2018/C 134/29)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Spanyolország) (képviselő: J. Costas Alonso ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 139., 2004.4.30.); magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet 45. kötet 14. o.) (Helyesbített változat: HL L 226 2004.6.25.) azon helyesbítését, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017. szeptember 23-i L 243. számában tettek közzé;

semmisítse meg az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 139, 2004.4.30.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet 45. kötet 75. o.) (Helyesbített változat: HL L 226, 2004.6.25), azon helyesbítését, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017. szeptember 21-i L 243. számában tettek közzé).

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a következőkre hivatkozik:

1.

Kifogásolja, hogy a Bizottság hallgatólagosan egyetértett az állati eredetű termékek importjára vonatkozó eltérő szabályoknak a tagállamok általi alkalmazásával, olyan, kifejezetten konkrét esetekben, mint például a Kínából származó, fagyasztott haltermékeket tartalmazó konténerek, ami összességében negatív hatást gyakorol a tagállamok közötti jogszerű versenyre.

2.

Az elsődleges probléma, amely azonosításra került az állati eredetű termékek importjára vonatkozik, valamint a harmadik államokban található vállalkozások számára szállító hajók úgynevezett „kettős listájának” követelménye.

3.

Valamely, az élelmiszeripari ágazathoz tartozó vállalkozás gazdasági szereplője, aki a Közösségen kívülről származó állati eredetű termékeket importál, csak akkor importálhat harmadik országból származó haltermékeket, ha a listán egyaránt szerepel az érintett harmadik ország, ahonnan a terméket hozzák, illetve az a vállalkozás, ahonnan feladták a terméket, és amelyben megszerezték, illetve elkészítették a terméket.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/22


2018. január 30-án benyújtott kereset – Tassi kontra Bíróság

(T-50/18. sz. ügy)

(2018/C 134/30)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Smaro Tassi (Berlin, Németország) (képviselő: E. Kleani ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Bíróság 2017. november 23-i (20173192. referenciaszámú) határozatát, amely elutasítja a felperesnek a görög nyelv vonatkozásában közzétett szabadúszó fordítókra vonatkozó 2017/S 002-001564. sz. ajánlati felhívás keretében benyújtott részvételi jelentkezését.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozathoz nem csatoltak a közbeszerzési eljárásban kért fordítások minőségének szintjét meghatározó kritériumokat vagy bármilyen javítási útmutatót vagy összehasonlító jelentést, amely az alperes álláspontja szerint igazolhatja, hogy a felperes által benyújtott próbafordítás nem érte el a megkövetelt minimális referenciaértékeket. A felperes úgy érvel e tekintetben, hogy a vitatott határozat nem volt megfelelően megindokolva, és hogy a kiválasztási eljárás nem volt átlátható.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/22


2018. január 30-án benyújtott kereset – Kleani kontra Bíróság

(T-51/18. sz. ügy)

(2018/C 134/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Efterpi Kleani (Berlin, Németország) (képviselő: S. Tassi ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Bíróság 2017. november 23-i (20172046. referenciaszámú) határozatát, amely elutasítja a felperesnek a görög nyelv vonatkozásában közzétett szabadúszó fordítókra vonatkozó 2017/S 002-001564. sz. ajánlati felhívás keretében benyújtott részvételi jelentkezését.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozathoz nem csatoltak a közbeszerzési eljárásban kért fordítások minőségének szintjét meghatározó kritériumokat vagy bármilyen javítási útmutatót vagy összehasonlító jelentést, amely az alperes álláspontja szerint igazolhatja, hogy a felperes által benyújtott próbafordítás nem érte el a megkövetelt minimális referenciaértékeket. A felperes úgy érvel e tekintetben, hogy a vitatott határozat nem volt megfelelően megindokolva, és hogy a kiválasztási eljárás nem volt átlátható.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/23


2018. február 5-én benyújtott kereset – Prieto kontra Bizottság

(T-61/18. sz. ügy)

(2018/C 134/32)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luxembourg) (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg és mondja ki:

elsődlegesen, hogy a Bizottság köteles a keletkezett károk megtérítésére, ezért köteles a felperesnek 68 831 eurót fizetni a vagyoni károk megtérítéseként és 100 000 eurót a nem vagyoni károk megtérítéseként;

másodlagosan, semmis a segítségnyújtás iránti kérelmet elutasító 2017. március 28-i határozat;

mindenképpen a Bizottság köteles a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes elsődlegesen arra hivatkozik, hogy a Bizottság szolgálati kötelezettségszegést követett el azáltal, hogy nem ismerte el a felperes visszaélést bejelentő személy jogállását, ami vagyoni és nem vagyoni kárt okozott a felperesnek, melyet az intézménynek kell megtérítenie. Másodlagosan a felperes azt állítja, hogy az intézmény megsértette a személyzeti szabályzat 24. cikkét, amikor megtagadta, hogy a büntetőeljárás lezárásakor az e rendelkezésben előírtak szerint segítséget nyújtson a felperesnek.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/23


2018. február 6-án benyújtott kereset – Torro Entertainment kontra EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(T-63/18. sz. ügy)

(2018/C 134/33)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgária) (képviselő: A. Kostov ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: TORRO Grande Meat in Style európai uniós ábrás védjegy – 14 744 452. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. december 20-án hozott határozata (R 1776/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részben helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, amennyiben az elutasította a felszólalási osztály határozata ellen benyújtott fellebbezést;

az EUIPO-t és a Grupo Osborne S. A.-t kötelezze a „Torro Entertainment” Ltd. részéről a Törvényszék előtti eljárás és a felszólalási eljárás kapcsán felmerült költségek viselésére.

Jogalapok

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

az indokolási kötelezettség és a gondossági kötelezettség megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/24


2018. február 6-án benyújtott kereset – Venezuela kontra Tanács

(T-65/18. sz. ügy)

(2018/C 134/34)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Venezuelai Bolivári Köztársaság (képviselők: F. de Gianni és L. Giuliano ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a felperesre vonatkozó részében semmisítse meg a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. november 13-i (EU) 2017/2063 tanácsi rendeletet; és

a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a Tanács megsértette a felperes meghallgatáshoz való jogát a korlátozó intézkedések oly módon történő elfogadásával, hogy korábban tájékoztatta volna a felperest erről a szándékáról, valamint anélkül, hogy korábban meghallgatta volna a felperes álláspontját a korlátozó intézkedéseket állítólagosan igazoló tényekről.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a Tanács megsértette az indokolási kötelezettségét és azt a kötelezettségét, hogy elegendő bizonyítékokat kell előterjesztenie a korlátozó intézkedések elfogadásához.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Tanács nyilvánvaló értékelési hibát követett el a korlátozó intézkedések alapjául szolgáló tényeket illetően.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a korlátozó intézkedések a nemzetközi szokásjog alapján jogellenes ellenintézkedéseknek minősülnek.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/25


2018. január 29-én benyújtott kereset – Tsapakidou kontra Bíróság

(T-66/18. sz. ügy)

(2018/C 134/35)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Argyro Tsapakidou (Berlin, Németország) (képviselő: E. Kleani ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Bíróság 2017. november 23-i (20173939. referenciaszámú) határozatát, amely elutasítja a felperesnek a görög nyelv vonatkozásában közzétett szabadúszó fordítókra vonatkozó 2017/S 002-001564. sz. ajánlati felhívás keretében benyújtott részvételi jelentkezését;

az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozat sérti az uniós alapelveket, amelyek szerint az adminisztratív aktusokat megfelelően indokolni kell, és meg kell állapítani az alapul szolgáló elveket. A vitatott határozat vonatkozásában nem teljesülnek e kritériumok. A felperes különösen úgy érvel, hogy az alperes által nyújtott indokolás elégtelen volt a részvételi feltételek 4.3.1. pontja alapján. Továbbá a felperessel közölt tájékoztatás nem tette lehetővé számára, hogy értékelje a szóban forgó próbafordítás során kapott eredmény érvényességét. Nem rendelkezett információval az étékelési útmutató vagy azon kritériumok tekintetében, amelyek alapján a vitatott határozat elfogadásra került.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/25


2018. február 9-én benyújtott kereset – CN kontra Parlament

(T-76/18. sz. ügy)

(2018/C 134/36)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CN (képviselők: C. Bernard-Glanz és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak;

rendelje el az APA Bizottság állásfoglalásának, az APA Bizottság tanúkihallgatásáról készült jegyzőkönyveknek, valamint az Európai Parlament elnöke részére az APA Bizottság belső szabályzatának 10. cikke értelmében megküldött dokumentumok alperes általi bemutatását;

semmisítse meg a megtámadott határozatot, és, amennyiben az szükséges, a panaszt elutasító határozatot;

kötelezze az alperest 68 500 euró összeg megfizetésére a felperest ér különböző nem vagyoni károk megtérítése címén;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 41. cikkének, az Európai Unió személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 25. cikkének, továbbá az indokolási kötelezettségnek, a megfelelő ügyintézés elvének, a meghallgatáshoz és a védelemhez való jognak, valamint a gondoskodási kötelezettségnek a megsértésére alapított első jogalap, amely hibák a jelen ügyben megtámadott határozatot, vagyis a felperes segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító európai parlamenti határozatot érintik.

2.

A második, a nyilvánvaló értékelési hibára, valamint a Charta 31. cikkének, a személyzeti szabályzat 12a. és 24. cikkének, valamint a gondoskodási kötelezettségnek a megsértésére alapított jogalap.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/26


2018. február 12-én benyújtott kereset – VE kontra ESMA

(T-77/18. sz. ügy)

(2018/C 134/37)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: VE (képviselők: L. Levi és N. Flandin ügyvédek)

Alperes: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg a jelen kereset elfogadhatóságát és megalapozottságát;

semmisítse meg a felperes 2016. évi értékelő jelentését, amennyiben az a felperes teljesítményét „nem megfelelőnek” értékeli;

ezzel együtt, amennyiben szükséges, semmisítse meg az ESMA-nak a felperes panaszát elutasító 2017. november 6-i határozatát;

kötelezze az alperest a felperes által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése címén méltányosan 10 000 euróra becsült kártérítés megfizetésére; és

rendelje el a jelen keresettel összefüggésben a felperes ügyvédeinél felmerült költségek megtérítését.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

A jogellenességre alapított jogalap, amennyiben az ESMA anélkül fogadott el értékelési útmutatót, hogy azt korábban – a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban – benyújtotta volna a személyzeti bizottságnak.

2.

A személyzeti szabályzat 43. cikke (1) bekezdésének és az értékelési útmutatónak a megsértésére alapított jogalap, amennyiben az alperes számos nyilvánvaló értékelési hibát követett el:

nyilvánvaló értékelési hibák a felperes fő tevékenységeivel összefüggésben, a „Teljesítmény”, „Alkalmasság” és „Magatartás” kritériumok tekintetében; és

az alperes által elkövetett nyilvánvaló értékelési hibák a felperes egyéb tevékenységeivel összefüggésben.

3.

A felperes egészségügyi problémáival kapcsolatban, valamint a felperesnek nyújtandó iránymutatás hiánya tekintetében a gondossági kötelezettség és a megfelelő ügyintézés kötelezettségének megsértése, továbbá kedvezőtlen munkakörülmények és a megfelelő képzések hiánya.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/27


2018. február 9-én benyújtott kereset – Bekat kontra EUIPO – Borbet (ARBET)

(T-79/18. sz. ügy)

(2018/C 134/38)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Németország) (képviselő: P. Kohl ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Borbet GmbH (Hallenberg, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes.

A vitatott védjegy: az ARBET európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 14 320 915. sz. védjegybejelentés.

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017 december 6-án hozott határozata (R 1117/2017-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és a felszólalási osztály 2017. március 30-i határozata ellen a beavatkozó fél által 2017. május 26-én előterjesztett fellebbezést;

az beavatkozó felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, a fellebbezési tanács előtti eljárás költségeit is beleértve.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/27


2018. február 13-án benyújtott kereset – Husky CZ kontra EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

(T-82/18. sz. ügy)

(2018/C 134/39)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Husky CZ s.r.o. (Prága, Cseh Köztársaság) (képviselő: L. Lorenc ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: HUSKY európai uniós ábrás védjegy kék, fekete és fehér színekben – 4 442 431. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. január 18-án hozott határozata (R 812/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A fellebbezési tanács nem vette kellőképpen figyelembe a felperes által előterjesztett érveket és bizonyítékokat, és ekképpen tévesen állapította meg, hogy a felszólalás mely korábbi jogokon alapult.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/28


2018. február 9-én benyújtott kereset – CH kontra Parlament

(T-83/18. sz. ügy)

(2018/C 134/40)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CH (képviselők: C. Bernard-Glanz és A. Tymen ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak;

kötelezze az alperest az APA bizottság következtetéseinek, az APA bizottság által meghallgatott tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvek és az Európai Parlament elnökének az APA bizottság belső szabályzatának 10. cikke értelmében továbbított akta bemutatására;

semmisítse meg a megtámadott határozatot és amennyiben ez szükséges, a panaszt elutasító határozatot;

kötelezze az alperest 68 500 euró megfizetésére a felperest ért különböző nem vagyoni károk megtérítéseként;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 41. cikkének, az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 25. cikkének és az indokolási kötelezettség, a megfelelő ügyintézés, a meghallgatáshoz való jog és a védelemhez való jog és a gondoskodási kötelezettség megsértésére vonatkozik, amelyek a jelen ügyben a megtámadott határozatot jellemzik, vagyis az Európai Parlamentnek a felperes segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító határozatát.

2.

A második jogalap nyilvánvaló értékelési hiba elkövetésére, a Charta 31. cikkének, a személyzeti szabályzat 12a. cikkének, a személyzeti szabályzat 24. cikkének és a gondoskodási kötelezettség megsértésére vonatkozik.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/29


2018. február 19-én benyújtott kereset – Gruppo Armonie kontra EUIPO (ARMONIE)

(T-88/18. sz. ügy)

(2018/C 134/41)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Olaszország) (képviselő: G. Medri ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: ARMONIE európai uniós szóvédjegy – 16 430 068. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. december 15-én hozott határozata (R 2063/2017-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot.

Jogalapok

A 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/29


2018. február 19-én benyújtott kereset – Guiral Broto kontra EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

(T-89/18. sz. ügy)

(2018/C 134/42)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanyolország) (képviselő: J. de Castro Hermida ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a Café del Sol európai uniós szóvédjegy – 6 105 985. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. december 4-én hozott határozata (R 1095/2017-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

vonja vissza és helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, annak megállapítása mellett, hogy a felszólaló, Ramón Guiral Broto korábbi elsőbbségű, a nemzetközi (nizzai) osztályozás szerinti 42. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó, 2348110. sz. spanyol védjegyén alapuló felszólalás megalapozott;

hagyja helyben a felszólalási osztály határozatát abban a részében, amelyben az megtagadta a Gastro & Soul GmbH nevű német gazdasági társaság által a nemzetközi (nizzai) osztályozás szerinti 43. osztályba tartozó „vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás” megnevezésű szolgáltatások tekintetében 6 105 985. számon bejelentett, CAFÉ DEL SOL európai uniós védjegy lajstromozását, figyelemmel a fogyasztók tekintetében fennálló összetéveszthetőségre, amely a vitatott védjegyek együttéléséből fakad, tekintettel a közöttük fennálló, állítólagos megnevezésbeli hasonlóságra és használatbeli azonosságra; vagy amennyiben a Törvényszéknek erre nincs hatásköre, utalja vissza a kérdést az [Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO)] fellebbezési tanácsához, a felszólalás megalapozottságának kötelező érvényű megállapítása mellett;

másodlagosan, vonja vissza és helyezze hatályon kívül a határozatot, amely következetlen, és sérti a felperes védelemhez és jogbiztonsághoz való jogát, amiatt, hogy kifejezetten megtagadta tőle azt a lehetőséget, hogy a 1095/2017-4. sz. fellebbezés keretében az ellentartott korábbi védjegy teljes fordítását benyújtsa, veszélyeztetve ezzel azokat az alapvető célokat, amelyek a az EUIPO fellebbezési tanácsai elé történő visszautalás céljait képezik, és amelyeket a Törvényszék a 2016. december 13-i T-548/15. sz. ítéletében mondott ki, amelyben elrendelte az ügynek az EUIPO fellebbezési tanácsa elé történő visszautalását, annak érdekében, hogy orvosolják a szabálytalanságokat és ennek alapján bírálják el a fellebbezést.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/30


2018. február 19-én benyújtott kereset – Guiral Broto kontra EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(T-90/18. sz. ügy)

(2018/C 134/43)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanyolország) (képviselő: J. de Castro Hermida ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a Café del Sol európai uniós ábrás védjegy – 6 104 608. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. december 4-én hozott határozata (R 1096/2017-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

vonja vissza és helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, annak megállapítása mellett, hogy a felszólaló, Ramón Guiral Broto korábbi elsőbbségű, a nemzetközi (nizzai) osztályozás szerinti 42. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó, 2348110. sz. spanyol védjegyén alapuló felszólalás megalapozott;

hagyja helyben a felszólalási osztály határozatát abban a részében, amelyben az megtagadta a Gastro & Soul GmbH nevű német gazdasági társaság által a nemzetközi (nizzai) osztályozás szerinti 43. osztályba tartozó „vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás” megnevezésű szolgáltatások tekintetében 6 104 608. számon bejelentett európai uniós védjegy lajstromozását, figyelemmel a fogyasztók tekintetében fennálló összetéveszthetőségre, amely a vitatott védjegyek együttéléséből fakad, tekintettel a közöttük fennálló, állítólagos megnevezésbeli hasonlóságra és használatbeli azonosságra; vagy amennyiben a Törvényszéknek erre nincs hatásköre, utalja vissza a kérdést az [Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO)] fellebbezési tanácsához, a felszólalás megalapozottságának kötelező érvényű megállapítása mellett;

másodlagosan, vonja vissza és helyezze hatályon kívül a határozatot, amely következetlen, és sérti a felperes védelemhez és jogbiztonsághoz való jogát, amiatt, hogy kifejezetten megtagadta tőle azt a lehetőséget, hogy a 1096/2017-4. sz. fellebbezés keretében az ellentartott korábbi védjegy teljes fordítását benyújtsa, veszélyeztetve ezzel azokat az alapvető célokat, amelyek a az EUIPO fellebbezési tanácsai elé történő visszautalás céljait képezik, és amelyeket a Törvényszék a 2016. december 13-i T-549/15. sz. ítéletében mondott ki, amelyben elrendelte az ügynek az EUIPO fellebbezési tanácsa elé történő visszautalását, annak érdekében, hogy orvosolják a szabálytalanságokat és ennek alapján bírálják el a fellebbezést.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/31


2018. február 16-án benyújtott kereset – Equity Cheque Capital Corporation kontra EUIPO (DIAMOND CARD)

(T-91/18. sz. ügy)

(2018/C 134/44)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Kanada) (képviselők: I. Berkeley barrister, P. Wheeler és C. Rani solicitors)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a DIAMOND CARD európai uniós ábrás védjegy bejelentése – 15 775 422. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. december 14-én hozott határozata (R 1544/2017-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a megtámadott határozatot helyezze hatályon kívül;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/32


2018. február 19-én benyújtott kereset – Multifit Tiernahrungs kontra EUIPO (fit+fun)

(T-94/18. sz. ügy)

(2018/C 134/45)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Németország) (képviselők: N. Weber és L. Thiel ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a fit+fun európai uniós szóvédjegy bejelentése – 15 996 432. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. december 7-én hozott határozata (R 847/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/32


2018. február 19-én benyújtott kereset – Cabell kontra EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

(T-96/18. sz. ügy)

(2018/C 134/46)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Robert W. Cabell (Renton, Washington, Egyesült Államok) (képviselő: K. Bröcker ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, California, Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: ZORRO európai uniós szóvédjegy –5 399 787. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. december 19-én hozott határozata (R 1637/2015-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

valamennyi vitatott áru és szolgáltatás tekintetében adjon helyt az 5 399 787. sz. európai uniós védjegy részleges törlése iránti kérelemnek;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 59. cikke (1) bekezdésének a) pontjával együttesen értelmezett 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/33


2018. február 16-án benyújtott kereset – DeepMind Technologies kontra EUIPO (STREAMS)

(T-97/18. sz. ügy)

(2018/C 134/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: DeepMind Technologies Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: T. St Quintin barrister, K. Gilbert és G. Lodge solicitors)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: STREAMS európai uniós szóvédjegy – 15 166 176. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. november 27-én hozott határozata (R 35/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a megtámadott határozatot, mivel az sérti az európai uniós védjegyrendelet 7. cikkét, másodlagosan;

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot ugyanezen okból;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 7. cikkének megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/33


2018. február 20-án benyújtott kereset – Multifit Tiernahrungs kontra EUIPO (MULTIFIT)

(T-98/18. sz. ügy)

(2018/C 134/48)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Németország) (képviselők: N. Weber és L. Thiel ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a MULTIFIT európai uniós szóvédjegy bejelentése – 15 996 291. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. november 15-én hozott határozata (R 846/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/34


2018. február 19-én benyújtott kereset – Stamatopoulos kontra ENISA

(T-99/18. sz. ügy)

(2018/C 134/49)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Grigorios Stamatopoulos (Athén, Görögország) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az ENISA humánerőforrás csoportjának 2017. július 27-i határozatát, amely elutasította a felperes pályázatát az „ENISA-TA16-AD-2017–03” pályázati felhívás szerinti pénzügyi és közbeszerzési vezető álláshelyre, annak érdekében, hogy az Ügynökség a felperes pályázatát tisztességes és átlátható módon újból értékelje;

kötelezze az alperest, hogy a felperes részére a megtámadott aktus szabálytalanságai miatt őt ért nem vagyoni kár megtérítéseként legalább ötezer (5 000) euró összeget fizessen meg; továbbá

az alperest kötelezze a jelen eljárással kapcsolatos saját költségeinek, valamint a felperes részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalappal a felperes azt állítja, hogy az alperes a megtámadott aktussal megsérti az indokolási kötelezettségét, mivel nem indokolja kellő módon a pályázat elutasítását. Noha az EINSA tájékoztatta a pályázót az összes kiválasztási szemponttal kapcsolatban elért pontszámáról és az összpontszámáról, az összes jelölt értékelése összehasonlító jellegű volt, és így az egyes pályázók számára kiosztott pontszámok ilyen összehasonlító elemzés eredményét képezték. A felperes tehát arra hivatkozik, hogy mivel az ENISA nem tájékoztatta őt az egyes szempontok alapján adott pontok különös indokolásáról, beleértve a személyes elbeszélgetés és a teszt szakaszába jutott sikeres pályázók viszonylagos előnyeit is, nem nyújtott olyan elegendő indokolást, amely lehetőséget adott volna a felperesnek arra, hogy meggyőződjön arról, hogy az őt hátrányosan érintő aktus megalapozott volt-e és szükséges-e keresetet indítania a Törvényszék előtt, másodszor pedig lehetővé tette volna a Törvényszék számára, hogy felülvizsgálja az aktus jogszerűségét.

2.

A második jogalappal a felperes azt állítja, hogy készségeit a kiválasztási bizottság nyilvánvalóan hibásan értékelte, különösen az alábbi kiválasztási szempontokra vonatkozó értékelés kapcsán: „Magas fokú szervezőkészség, pontosság és a komplex pénzügyi információk elemzésére, összegyűjtésére és összegzésére vonatkozó képesség”; „Kiváló tárgyalási és problémamegoldó készség”; „Emberek irányítására és konfliktuskezelésre vonatkozó erős készség”; „Mind szóban, mind írásban magas fokú angol nyelvű kommunikáció” és „Nagy munkaterhelés esetén is hatékony munkavégzésre és a munkakörnyezetbeli változásoktól függetlenül az előre tervezett határidők betartására való képesség”.

3.

A harmadik jogalappal a felperes úgy érvel, hogy a megtámadott aktus sérti az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elvét. A kiválasztási bizottság által a személyes elbeszélgetés és tesztek szakaszára bocsátott pályázók meghatározása céljából meghúzott küszöb önkényes és jogellenes volt. A felperes azt állítja, hogy az álláshirdetés nem tartalmazott semmilyen feltételt azt illetően, hogy a küszöb meghatározására mikor kerül sor és a kiválasztási bizottság milyen feltételeket vesz figyelembe annak meghatározásához. Ennek megfelelően a kiválasztási bizottság egyáltalán nem indokolta, hogy hogyan határozta meg annak szintjét és miért csak az értékelések lezárását követően közölte azt a pályázókkal.

4.

Végül, a fenti jogsértésekre tekintettel a felperes abból adódó nem vagyoni kárának megtérítését kéri, hogy részt vett a hibás és jogszerűtlen eljárásban és hogy nem indokolták az elutasítását, ami egyedül a vele szembeni tisztelet teljes hiányának és a megfelelő ügyintézéshez való joga megsértésének tekinthető.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/35


2018. február 19-én benyújtott kereset – Knauf kontra EUIPO (upgrade your personality)

(T-102/18. sz. ügy)

(2018/C 134/50)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Martin Knauf (Berlin, Németország) (képviselő: H. Jaeger ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: upgrade your personality európai uniós szóvédjegy – 15 750 029. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. december 18-án hozott határozata (R 1011/2017-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

Lastromozza az upgrade your personality európai uniós szóvédjegyet a 9. és 28. osztályba tartozó alábbi áruk vonatkozásában:

9. osztály: számítógépes programok (rögzített), számítógépes programok (letölthető), rögzített számítógépes programok, letölthető számítógépes programok, szoftverek, szoftverek számítógépes játékokhoz, számítógépes programok videojátékokhoz, számítógépes szoftverek videojátékokhoz játékszoftverek videokészülékekre, adatfeldolgozó szoftverek, szoftverek adatfelsdolgozáshoz, számítógépes grafikai szoftverek, virtuális valóság szoftver, virtuális valóság szoftver, optikai adathordozó rögzített szoftverrel, előre rögzített mágneses adathordozók, videokazetták, videoszalagok, videoszalagok (rögzített), rögzített videoszalagok;

28. osztály: játékkonzolok.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/36


2018. február 19-án benyújtott kereset – S & V Technologies kontra EUIPO – Smoothline (Smoothline)

(T-103/18. sz. ügy)

(2018/C 134/51)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Németország) (képviselők: T. Schmitz és M. Breuer ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Smoothline AG (Zürich, Svájc)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: Smoothline európai uniós szóvédjegy – 958 169. sz. Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. december 7-én hozott határozata (R 115/2017-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

A 2017/1001 rendelet 95. cikkének megsértése;

a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/36


2018. február 22-én benyújtott kereset – Fundación Tecnalia Research & Innovation kontra REA

(T-104/18. sz. ügy)

(2018/C 134/52)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spanyolország) (képviselők: P. Palacios Pesquera és M. Rius Coma ügyvédek)

Alperes: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa elfogadhatónak a jelen kérelmet és az abban foglalt megtámadási jogalapokat;

adjon helyt az e kérelemben felhozott megtámadási jogalapoknak, és ennek következtében semmisítse meg a megtámadott határozatot, és állapítsa meg, hogy a TECNALIA által elvégzett feladatoknak megfelelő összegeket nem kell visszafizetni;

a REA-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kérelem az FP7-SME-2013–605879-FOODWATCH grant agreement projektet érintő pénzügyi visszatérítésére vonatkozó kontradiktórius eljárásban hozott határozat ellen irányul. A FoodWatch projekt támogatási szerződésének megszüntetésre vonatkozó döntés alapja a BreadGuard projekt létezéséről való tájékoztatás felperes általi elmulasztása, amely projekt a REA szerint a céljai, munkamódszerei és elvárt eredményei szempontjából jelentős mértékben hasonlított a FoodWatch projektre.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap szerint a megtámadott határozat nem tartalmazott indokolást, mivel a kontradiktórius vizsgálati eljárás során a TECNALIA által felhozott védekezési jogalapokat nem vették figyelembe.

2.

A második jogalap értelmében megsértették a FoodWatch projekt Grant Agreementje II. mellékletének tartalmát, mivel az alperes nem közölte azon független szakértők kilétét, akik a megtámadott határozat alapjául szolgáló szakvéleményeket aláírták, megakadályozva ezzel a TECNALIA általi kifogásemelést.

3.

A harmadik jogalap a felróhatóság elvének azzal való megsértésén alapul, hogy az alperes nem vette figyelembe a TECNALIA kifogásolt cselekmények elkövetésében való közreműködésének mértékét.

4.

A negyedik jogalap a jogszerűség elvének megsértésén alapul, amennyiben a projekteket szabályszerűen végrehajtották és a TECNALIA a kötelezettségvállalások tekintetében nem követett el jogsértést vagy mulasztást.

5.

Az ötödik jogalap az arányosság elvének megsértésén alapul, mivel a kifogásolt cselekmény egyes résztvevői felróhatóságának mértékét nem vették figyelembe.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/37


2018. február 22-én benyújtott kereset – Deray kontra EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(T-105/18. sz. ügy)

(2018/C 134/53)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Deray (Bry-sur-Marne, Franciaország) (képviselő: S. Santos Rodríguez ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: LILI LA TIGRESSE európai uniós szóvédjegy – 015 064 462. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. december 13-án hozott határozata (R 1244/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére;

az EUIPO-t és a Charles Claire LLP-t kötelezze a felperes részéről az EUIPO előtti igazgatási eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/38


2018. február 20-án benyújtott kereset –Aytekin kontra EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

(T-107/18. sz. ügy)

(2018/C 134/54)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Erkan Aytekin (Ankara, Törökország) (képviselő: V. Martín Santos ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamura, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: Dienne európai uniós ábrás – 15 080 302. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. december 15-én hozott határozata (R 1444/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

a bejelentőt/beavatkozót és/vagy az EUIPO-t kötelezze a felperes részéről a jelen eljárással kapcsolatban felmerült költségek, valamint az EUIPO határozatival kapcsolatban felmerült valamennyi eljárási költség viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/39


A Törvényszék 2018. február 22-i végzése – Franciaország kontra Bizottság

(T-116/07. sz. ügy) (1)

(2018/C 134/55)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 140., 2007.6.23.


16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/39


A Törvényszék 2018. február 22-i végzése – Alcan France kontra Bizottság

(T-288/07. sz. ügy) (1)

(2018/C 134/56)

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 235., 2007.10.6.