ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 8

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam
2018. január 11.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2018/C 8/01 EKB/2017/44

Az Európai Központi Bank ajánlása (2017. december 28.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2017/44)

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2018/C 8/02

Euroátváltási árfolyamok

4

2018/C 8/03

A Bizottság végrehajtási határozata (2018. január 10.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak és egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás közzétételére való hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről (Cairanne [OEM])

5

2018/C 8/04

A Bizottság határozata (2017. május 8.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelv (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 14. cikke alapján Írország által bevezetni tervezett intézkedéseknek az uniós joggal való összeegyeztethetőségéről

10

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2018/C 8/05

Az Írország által a 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének megfelelően elfogadott, a 2017. május 8-i C(2017) 2898 határozat (1) preambulumbekezdésében említett intézkedések

12

2018/C 8/06

Munkaszüneti napok 2018-ban

14


HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Európai Központi Bank

11.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 8/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA

(2017. december 28.)

az osztalékfizetési politikákról

(EKB/2017/44)

(2018/C 8/01)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére és 132. cikkére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 34. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU európai központi banki rendeletre (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (2),

mivel:

A hitelintézeteknek az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) és a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) megfelelő időben történő és teljes körű alkalmazására való felkészülést kihívást jelentő makrogazdasági és pénzügyi körülmények között kell folytatniuk, ami nyomást gyakorol a hitelintézetek nyereségességére, és ennek következtében a tőkealapjuk kialakítására való képességükre is. Továbbá, noha a hitelintézeteknek finanszírozniuk kell a gazdaságot, a konzervatív osztalékfizetési politika a megfelelő kockázatkezelés és a stabil bankrendszer részét képezi. Ugyanazt a módszert kell alkalmazni, mint amely az EKB/2016/44 európai központi banki ajánlásban (5) meghatározásra került,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

I.

1.

A hitelintézeteknek az osztalékkal kapcsolatos politikájukat konzervatív és prudens feltételezések felhasználásával kell kialakítaniuk annak érdekében, hogy az osztalékfizetést követően meg tudjanak felelni az alkalmazandó tőkekövetelményeknek és a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) eredményeinek.

a)

A hitelintézetek mindenkor kötelesek megfelelni az alkalmazandó minimális tőkekövetelményeknek (1. pillér szerinti követelmények). Ez az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének megfelelően magában foglalja a 4,5 %-os elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatót, a 6 %-os alapvető tőkemegfelelési mutatót és a 8 %-os teljes tőkemegfelelési mutatót.

b)

Ezenkívül a hitelintézetek mindenkor kötelesek megfelelni az 1024/2013/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdése a) pontjának alkalmazásában a SREP-et követő határozatban előírt és az 1. pillér szerinti követelményeken túlterjedő tőkekövetelményeknek (2. pillér szerinti követelmények).

c)

A hitelintézetek ezenkívül kötelesek megfelelni a 2013/36/EU irányelv 128. cikkének 6. pontjában meghatározott kombinált pufferkövetelménynek.

d)

A hitelintézetek továbbá kötelesek az irányadó teljes bevezetési időpontig megfelelni a számukra előírt, teljes mértékben megvalósított (fully loaded  (6)) elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatónak, alapvető tőkemegfelelési mutatónak és teljes tőkemegfelelési mutatónak. Ez a fenti mutatóknak az átmeneti rendelkezések alkalmazását követő teljes alkalmazására, valamint a 2013/36/EU irányelv 128. cikke 6. pontjában meghatározott kombinált pufferkövetelmény teljes alkalmazására vonatkozik. Az átmeneti rendelkezéseket a 2013/36/EU irányelv XI. címe és az 575/2013/EU rendelet tizedik része tartalmazza.

E követelményeknek mind konszolidált szinten, mind pedig egyedi szinten meg kell felelni, kivéve, ha a prudenciális követelmények egyedi alapú alkalmazásától az 575/2013/EU rendelet 7. és 10. cikkében foglaltaknak megfelelően eltekintettek.

2.

A 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan 2018-ban osztalékot fizető hitelintézetek (7) tekintetében az EKB azt ajánlja, hogy:

a)

1. kategória: Azon hitelintézetek, amelyek i. eleget tesznek az 1. pont a), b) és c) alpontjában említett, alkalmazandó tőkekövetelményeknek, és ii. 2017. december 31-én már elérték az 1. pont d) alpontjában említett, teljes mértékben megvalósított mutatóikat, osztalékként a nettó nyereségüket osszák fel konzervatív módon annak érdekében, hogy még romló gazdasági és pénzügyi körülmények esetén is továbbra is eleget tudjanak tenni valamennyi követelménynek és a SREP eredményeinek;

b)

2. kategória: Azon hitelintézetek, amelyek 2017. december 31-én eleget tesznek az 1. pont a), b) és c) alpontjában említett, alkalmazandó tőkekövetelményeknek, azonban 2017. december 31-én még nem érték el az 1. pont d) alpontjában említett, teljes mértékben megvalósított mutatóikat, osztalékként a nettó nyereségüket osszák fel konzervatív módon annak érdekében, hogy még romló gazdasági és pénzügyi körülmények esetén is továbbra is eleget tudjanak tenni valamennyi követelménynek és a SREP eredményeinek. Emellett főszabály szerint csak annyiban fizessenek osztalékot, amennyiben legalább az 1. pont d) alpontjában hivatkozott, előírt és teljes mértékben megvalósított tőkekövetelményekre és a SREP eredményeire irányuló lineáris (8) pálya biztosított;

c)

3. kategória: Az 1. pont a), b), vagy c) alpontjában hivatkozott követelményeket nem teljesítő hitelintézetek főszabály szerint ne fizessenek osztalékot.

Azon hitelintézetek, amelyek azért nem képesek megfelelni az ezen ajánlásban foglaltaknak, mert úgy tekintik, hogy az osztalékfizetésre vonatkozó jogi kötelezettségük áll fenn, haladéktalanul lépjenek kapcsolatba a közös felügyeleti csoportjukkal.

A 2. pont a), b) és c) alpontjában említett, az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó hitelintézeteknek a 2. pillér szerinti útmutatásnak is meg kell felelniük. Az egyéb feltételek változatlansága esetén a tőkeszükséglet (9) várhatóan lényegében stabil marad. Amennyiben egy hitelintézet a 2. pillér szerinti útmutatás alatt működik vagy fog várhatóan működni, haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie a közös felügyeleti csoportjával. Az EKB megvizsgálja az okokat, amelyek miatt a hitelintézet tőkeszintje csökkent vagy várhatóan csökkenni fog, és megfontolja megfelelő és arányos intézményspecifikus intézkedések meghozatalát.

II.

Ezen ajánlás címzettjei a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. és 22. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok.

III.

Ezen ajánlás címzettjei továbbá az illetékes nemzeti hatóságok és a kijelölt nemzeti hatóságok, a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 7. és 23. pontjában meghatározott kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek és kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportok vonatkozásában. Az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok ezt az ajánlást az ezen szervezetekre és csoportokra szükség szerint alkalmazzák (10).

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. december 28-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 141., 2014.5.14., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(5)  Az Európai Központi Bank EKB/2016/44 ajánlása (2016. december 13.) az osztalékfizetési politikákról (HL C 481., 2016.12.23., 1. o.).

(6)  Valamennyi puffer esetében teljes mértékben megvalósított pufferről van szó.

(7)  A hitelintézetek különböző jogi formákat ölthetnek, lehetnek például tőzsdén jegyzett társaságok és nem részvénytársaság formájú társaságok, mint a kölcsönös biztosítók, szövetkezeti bankok vagy takarékpénztárak. Az „osztalék” kifejezés ezen ajánlásban bármely típusú készpénzkifizetésre vonatkozik, amely a közgyűlés jóváhagyásához kötött.

(8)  A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2014. december 31-én kezdődő négy éves időszak alatt a hitelintézeteknek az 1. pont d) alpontjában említett, teljes mértékben megvalósított elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatójuktól, alapvető tőkemegfelelési mutatójuktól és teljes tőkemegfelelési mutatójuktól őket elválasztó különbségnek főszabály szerint évente legalább 25 %-át vissza kell tartaniuk.

(9)  A tőkeszükséglet az 1. és a 2. pillér szerinti követelményeket, a tőkefenntartási puffert és a 2. pillér szerinti útmutatást jelenti. A hitelintézeteknek a tőkefenntartási puffer bevezetésétől függetlenül a jövőben is pozitív 2. pillér szerinti útmutatásra kell számítaniuk.

(10)  Amennyiben az ajánlás olyan kevésbé jelentős felügyelt szervezetek és kevésbé jelentős felügyelt csoportok vonatkozásában is alkalmazásra kerül, amelyek úgy tekintik, hogy azért nem képesek megfelelni annak, mivel az osztalékfizetésre vonatkozó jogi kötelezettségük áll fenn, úgy haladéktalanul kapcsolatba kell lépjenek az illetékes nemzeti hatóságukkal.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

11.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 8/4


Euroátváltási árfolyamok (1)

2018. január 10.

(2018/C 8/02)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1992

JPY

Japán yen

133,62

DKK

Dán korona

7,4469

GBP

Angol font

0,88670

SEK

Svéd korona

9,8110

CHF

Svájci frank

1,1725

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

9,6448

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,570

HUF

Magyar forint

309,92

PLN

Lengyel zloty

4,1814

RON

Román lej

4,6395

TRY

Török líra

4,5548

AUD

Ausztrál dollár

1,5289

CAD

Kanadai dollár

1,4931

HKD

Hongkongi dollár

9,3809

NZD

Új-zélandi dollár

1,6654

SGD

Szingapúri dollár

1,5981

KRW

Dél-Koreai won

1 280,95

ZAR

Dél-Afrikai rand

14,9214

CNY

Kínai renminbi

7,7996

HRK

Horvát kuna

7,4493

IDR

Indonéz rúpia

16 105,86

MYR

Maláj ringgit

4,8004

PHP

Fülöp-szigeteki peso

60,624

RUB

Orosz rubel

68,3985

THB

Thaiföldi baht

38,506

BRL

Brazil real

3,8952

MXN

Mexikói peso

23,1300

INR

Indiai rúpia

76,2630


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


11.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 8/5


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. január 10.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumnak és egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás közzétételére való hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről

(Cairanne [OEM])

(2018/C 8/03)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 97. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Franciaország az 1308/2013/EU rendelet II. része II. címe I. fejezetének 2. szakaszával összhangban kérelmet nyújtott be a „Cairanne” elnevezés oltalom alá helyezése iránt.

(2)

Az 1308/2013/EU rendelet 97. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság megvizsgálta a kérelmet, és megállapította, hogy teljesülnek a szóban forgó rendelet 93–96. cikkében, 97. cikke (1) bekezdésében, valamint 100., 101. és 102. cikkében meghatározott feltételek.

(3)

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat benyújtásának lehetővé tétele érdekében az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni az említett rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerinti egységes dokumentumot és a kapcsolódó termékleírásnak a „Cairanne” elnevezés oltalom alá helyezése iránti kérelem vizsgálatára irányuló nemzeti eljárás keretében történő közzétételére való hivatkozást,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A „Cairanne” (OEM) elnevezéshez tartozó, az 1308/2013/EU rendelet 94. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerint elkészített egységes dokumentumot és a kapcsolódó termékleírás közzétételére való hivatkozást e határozat melléklete tartalmazza.

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkének megfelelően e határozat kihirdetése jogot keletkeztet arra, hogy az e cikk első bekezdésében szereplő elnevezés oltalom alá helyezése ellen a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése időpontjától számított két hónapon belül kifogást emeljenek.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 10-én.

a Bizottság részéről

Phil HOGAN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.


MELLÉKLET

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„CAIRANNE”

PDO-FR-02175

A kérelem benyújtásának időpontja: 2016.7.13.

1.   Bejegyzendő elnevezés(ek)

„Cairanne”

2.   A földrajzi árujelző típusa

OEM – oltalom alatt álló eredetmegjelölés

3.   A szőlőből készült termékek kategóriái

1.

Bor

4.   A bor(ok) leírása

Vörösborok

A főként „Syrah” és „Mourvèdre” szőlőfajtákkal házasított „Grenache noir” szőlőfajtából előállított vörösborok tüzesek és erőteljes színintenzitással rendelkeznek. A piros gyümölcsök íze, valamint virágillat jellemzi. Ízleléskor meghatározó a tanninok lágysága és finomsága, amely elegáns és összetett lecsengést biztosít.

A borok természetes, térfogatszázalékban megadott alkoholtartalma legalább 12,5 %.

Csomagoláskor:

almasavtartalma legfeljebb 0,4 g/l,

erjeszthetőcukor-tartalom ≤ 3 g/l, ha a térfogatszázalékban kifejezett természetes alkoholtartalom ≤ 14 %,

erjeszthetőcukor-tartalom ≤ 4 g/l, ha a térfogatszázalékban kifejezett természetes alkoholtartalom > 14 %,

színintenzitás (optikai sűrűség: 420 nm + 520 nm + 620 nm) ≥ 5,

az összes polifenoltartalomra vonatkozó index (optikai sűrűség: 280 nm) ≥ 45.

Az egyéb kritériumok megfelelnek az uniós szabályozásnak.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék)

14

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter)

16,33

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

100

Fehérborok

A fehérborok főként „Clairette”, „Grenache blanc” és Roussanne” szőlőfajtákból készülnek. Virágos illatuk és gyümölcsös–ásványos ízük van.

A borok természetes, térfogatszázalékban megadott alkoholtartalma legalább 12 %.

Az egyéb kritériumok megfelelnek az uniós szabályozásnak.

Általános analitikai jellemzők

Maximális teljes alkoholtartalom (térfogatszázalék)

13,5

Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter)

16,33

Maximális teljes kén-dioxid-tartalom (mg/l):

150

5.   Borkészítési eljárások

a)    Alapvető borászati eljárások

A szőlőültetvény művelése

Művelési gyakorlat

—   Ültetési sűrűség

A sorok közötti távolság legfeljebb 2,40 méter lehet.

Az egyes tőkék legfeljebb 2,50 négyzetméternyi területet foglalnak el. Ez a terület a sorok közötti távolság és a tőkék egyazon soron belüli térközei szorzataként kapható meg.

Az ugyanazon sorban elhelyezkedő tőkék közötti távolságnak 0,80 méter és 1,25 méter között kell lennie.

—   A metszésre vonatkozó szabályok

A tőkéket rövidmetszéssel művelik (bakműveléssel vagy Royat-kordonműveléssel), legfeljebb 6 csapot hagyva a tőkén. Az egyes csapokon legfeljebb 2 rügy lehet.

Tilos a talajtakaró fóliák használata.

Tilos a szőlőtőke kémiai zöldválogatása, valamint a parcellákban a vegyszeres gyomirtás.

Tilos a csírázás előtti növényvédőszerek használata a sorok között és a forgók mentén.

Tilos az ipari iszap és a friss ürülék terítése.

Tilos az OEM termelésére szánt parcellák domborzati szerkezetének és természetes talajszekvenciájának jelentős módosítása.

Az öntözés engedélyezhető.

Borászati eljárások

Különleges borászati eljárás

A szőlőt kézzel szüretelik. A sérült és nem megfelelően érett szőlőszemek eltávolítása érdekében a szőlőtermesztők kötelezővé teszik a leszüretelt termésválogatását. A szőlőszemek minimális cukortartalma 207 g/l a vörös fajták esetében (a „Grenache noir” szőlőfajta kivételével, amelynél a minimális cukortartalom 216 g/l) és 196 g/l a fehér fajták esetében.

A vörösborok természetes, térfogatszázalékban megadott alkoholtartalma legalább 12,5 %.

A fehérborok természetes, térfogatszázalékban megadott alkoholtartalma legalább 12 %.

Tilos a folyamatos prések használata.

A leszüretelt termés bármely olyan hőkezelése tilos, amely során a hőmérséklet 40 °C fölé emelkedik.

Fadarabok alkalmazása tilos.

b)    Maximális hozamok

Vörösborok

40 hektoliter hektáronként.

Fehérborok

42 hektoliter hektáronként.

6.   Körülhatárolt terület

A szőlő betakarítása, a bor erjesztése, készítése és érlelése a Vaucluse megyében található Cairanne település területén történik. A körülhatárolt terület kiterjedése 2 042 ha.

7.   Fontosabb borszőlőfajták

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Clairette B

 

Mourvèdre N

 

Syrah N

 

Roussanne B

8.   A kapcsolat(ok) leírása

Az Aygues (nyugaton) és az Ouvèze (keleten) folyók völgyei között elhelyezkedő dombvidéki hegység által határolt földrajzi terület csupán a délkelet-franciaországi Vaucluse megye Cairanne települését foglalja magában.

A termelési terület optimális adottságokkal rendelkezik: legmagasabb pontja 335 méteren található, majd folyamatosan lejt és kiterjedt síksággá válik. A domborzat a szőlőtőke számára részleges védelmet nyújt az észak/északnyugati uralkodó széllel, a Misztrállal szemben, amely az év közel 165 napján fúj. Az éghajlat mediterrán jellegű, az éves átlaghőmérséklet 14 °C és 14,5 °C között változik, az éves átlagos csapadékmennyiség 720 milliméter. Csapadék elsősorban a tavaszi és az őszi időszakban hullik. Ezek az éghajlati viszonyok elsősorban a beültetett szőlőfajtáknak kedveznek.

A talajtani jellemzőktől függően, beleértve a topográfiát is, válogatás történt. Ez lehetővé tette, hogy csak a szőlő érettsége és a Cairanne-ra utaló jegyek szempontjából legelőnyösebb szektorok, parcellák vagy parcellarészeket használják. Az említett körülmények elengedhetetlenné teszik a szőlőnövény és termelési potenciáljának optimális kezelését. A „Cairanne” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borokra tehát a „Côtes du Rhône Villages” eredetmegjelöléssel ellátott boroknál alacsonyabb hektáronkénti hozam és magasabb minimális természetes alkoholtartalom jellemző. A Grenache szőlőfajta jelenléte meghatározó (legalább 50 %, a „Côtes du Rhône Villages” eredetmegjelöléssel ellátott borok esetében meghatározott legalább 40 %-kal szemben). A kézi szüretelés és a válogatás is olyan, a „Cairanne” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borokra jellemző megkülönböztető eljárások, amelyek elősegítik a szőlő érzékszervi potenciáljának megőrzését. Ily módon előtérbe került az olyan borok előállítása, amelyek rendelkeznek a szükséges minimális analitikai jellemzőkkel és a tüzesség és lágyság alább ismertetett érzékszervi jellemzőivel.

Cairanne település része az 1937. november 19-i határozattal elismert „Côtes du Rhône” ellenőrzött eredetmegjelölés földrajzi területének.

A Cairanne településen előállított borok egyediségét 1953-ban ismerték el a „Côtes du Rhône” földrajzi eredetmegjelölés kiegészítő földrajzi neveként, 1999-ben pedig a „Côtes du Rhône Villages” OEM kiegészítő földrajzi neveként. A Cairanne borok csendes és száraz vörös- és fehérborok.

A főként „Syrah” és „Mourvèdre” szőlőfajtákkal házasított”Grenache noir” szőlőfajtából (a napsütés órák számához és a szárazsághoz jól alkalmazkodó szőlőfajták) előállított vörösborok tüzesek és erőteljes színintenzitással rendelkeznek. A piros gyümölcsök íze, valamint virágillat jellemzi. Ízleléskor meghatározó a tanninok lágysága és finomsága, amely elegáns és összetett lecsengést biztosít.

A fehérborok főként „Clairette”, „Grenache blanc” és Roussanne” szőlőfajtákból készülnek. Virágos illatuk, valamint gyümölcsös és – a többnyire meszes talajok révén hangsúlyos – ásványos ízük van.

2013-ban a Cairanne szőlőültetvénye több mint 1 000 hektárt tett ki. A borok 80 %-a üvegben kerül forgalmazásra.

A mediterrán éghajlat, amelyet a napsütéses órák magas száma jellemez, valamint a parcellák elsősorban déli fekvése együttesen optimális feltételeket teremtenek a szőlőszemek éréséhez és cukortartalmának koncentrációjához, valamint fokozza a borok aromagazdagságát és teltségét.

Ezenfelül a Misztrál hatására erőteljes száraz éghajlat elősegíti az egészséges termést, valamint a polifenoloknak a szőlőszemekben való felhalmozódását. Ebben a helyzetben a termés válogatására vonatkozó előírás, amelynek értelmében csak a legjobb minőségű szemeket lehet felhasználni, hozzájárul a must cukortartalmának növekedéséhez, valamint a szőlőszemekben rejlő aromák érvényesüléséhez.

A közös történelem, a szakértelem, valamint az Aygues és a Ouvèze folyók találkozásánál lévő egyedi környezethez kapcsolódó közös szándék együttesen járult hozzá a bor identitásának meghatározásához. Az alkotóelemek közötti kapcsolat egy eposzt idéz: egy borászattal foglalkozó falunak és lakosainak a történetét a századok során. Olyannyira, hogy Cairanne szőlőtermesztői maguk is megállapítják: „Cairanne a falu, Cairanne a bor, és e kettő a kezdetektől összekapcsolódik az emberek gondolkodásában.”

9.   További alapvető feltételek

A földrajzi terület közvetlen szomszédságában lévő terület

Jogi keret

nemzeti jogszabályok.

A további feltétel típusa

a körülhatárolt földrajzi területen való előállítás tekintetében biztosított eltérés.

A feltétel leírása

A borok erjesztése, készítése és érlelése tekintetében biztosított eltérés kapcsán meghatározott, közvetlen közelben lévő terület a következő települések területét foglalja magában:

Drôme megye: Mirabel-aux-Baronnies, Rochegude, Tulette.

Vaucluse megye: Buisson, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières, Gigondas, Lagarde-Paréol, Mornas, Orange, Rasteau, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Roman-de-Malegarde, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Villedieu, Violès, Visan.

Nagyobb földrajzi egység

Jogi keret

nemzeti jogszabályok.

A további feltétel típusa

a címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések.

A feltétel leírása

Az ellenőrzött eredetmegjelöléssel ellátott borok címkéjén feltüntethető a „Cru des Côtes du Rhône” nagyobb földrajzi egysége is.

Kisebb földrajzi egységek

Jogi keret

nemzeti jogszabályok.

A további feltétel típusa

a címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések.

A feltétel leírása

Az ellenőrzött eredetmegjelölésű borok címkéjén pontosítható a kisebb földrajzi egység, feltéve, hogy:

ún. kataszteri területről van szó,

a terület neve szerepel a betakarítási nyilatkozatban.

A termékleírás közzétételére történő hivatkozás

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-25a5999e-1720-472a-bb4b-65e29f4f2adc


11.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 8/10


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2017. május 8.)

a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelv (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 14. cikke alapján Írország által bevezetni tervezett intézkedéseknek az uniós joggal való összeegyeztethetőségéről

(2018/C 8/04)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a 2010/13/EU irányelv 29. cikke alapján létrehozott bizottság véleményére,

mivel:

(1)

2017. február 7-i levelében Írország értesítette a Bizottságot egyes, a 2010/13/EU irányelv 14. cikkének (1) bekezdése alapján bevezetni tervezett intézkedéseiről, amelyek a jelenleg hatályos, a 2007. június 25-i bizottsági határozattal (2) jóváhagyott intézkedések aktualizálását célozzák. A bevezetni tervezett intézkedések egy olyan, két olyan eseményt tartalmazó jegyzék meghatározását érintik, amely a jelenleg hatályos intézkedésekben nem szerepel.

(2)

A Bizottság az értesítés beérkezésétől számított három hónapon belül megvizsgálta, hogy a meghozandó intézkedések – különösen arányosságuk és a nemzeti szintű konzultációs eljárás átláthatósága tekintetében – összeegyeztethetők-e az uniós joggal.

(3)

A bevezetni tervezett intézkedések vizsgálata során a Bizottság figyelembe vette az ír audiovizuális piacról rendelkezésre álló adatokat, köztük különösen a televíziós piacra gyakorolt hatásokkal kapcsolatosakat.

(4)

A jelenleg hatályos intézkedéseken felüli, társadalmi szempontból kiemelten jelentős két esemény jegyzékét Írország egyértelmű és átlátható módon, széles körű konzultáció alapján állította össze.

(5)

Az ír hatóságok által átadott részletes információk és nézettségi adatok alapján a Bizottság meggyőződött arról, hogy a jelenleg hatályos intézkedéseken felüli két eseménynek az Írország által a 2010/13/EU irányelv 14. cikkének (1) bekezdése alapján kijelölt jegyzéke a következő, az események társadalmi jelentősége szempontjából mértékadónak tekintett kritériumok közül legalább kettőt teljesít: i. az esemény a tagállamban széles körben különös visszhangot kelt, és nem csupán az adott sport, illetve tevékenység szokásos közönségének fontos; ii. az eseménynek – különösen a kulturális önazonosság erősítésében – általánosan elismert egyedi kulturális jelentősége van a tagállam lakossága számára; iii. az ország csapata résztvevője a nemzetközi jelentőségű verseny vagy bajnokság keretében zajló eseménynek; valamint iv. az eseményről hagyományosan ingyenes televíziós közvetítést adnak, amely nagy nézettségnek örvend.

(6)

A jelenleg hatályos intézkedéseken felüli két esemény bejelentett jegyzéke két olyan kijelölt eseményt tartalmaz, amelyek társadalmi szempontból kiemelten jelentősnek tekinthetők, úgymint az összírországi felnőtt női labdarúgódöntő és az összírországi felnőtt camogie-döntő.

(7)

Az ír hatóságok bemutatták, hogy az összírországi felnőtt női labdarúgódöntő széles körben különös visszhangot kelt és kulturális jelentősége van az ír társadalomban, nem pedig csupán e sport szokásos közönségének körében. Ez az esemény nagy televíziós nézettségnek örvend, és hagyományosan ingyenesen fogható televíziós csatornákon nézhető.

(8)

Az ír hatóságok bemutatták, hogy az összírországi felnőtt camogie-döntő széles körben különös visszhangot kelt és kulturális jelentősége van az ír társadalomban, és jelentősége túlmutat e sport szokásos közönségének körén. Ez az esemény nagy televíziós nézettségnek örvend, és hagyományosan ingyenesen fogható televíziós csatornákon nézhető.

(9)

A megjelölt intézkedések nem lépnek túl azokon a kereteken, amelyeket az elérni kívánt célok – vagyis a tájékozódáshoz való jog védelme, valamint a nyilvánosságnak a társadalmi szempontból kiemelten jelentős események televíziós közvetítéséhez való széles körű hozzáférése – kijelölnek. A Bizottság következtetésében figyelembe veszi a szóban forgó események tervezett közvetítési módját, a „jogosult közvetítő” fogalommeghatározását, a High Court szerepét az intézkedések végrehajtásával kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésében, továbbá azt, hogy a kijelölés várhatóan nem lesz hatással a közvetítési jogokat érintő meglévő szerződésekre. Ezért kimondható, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkében meghatározott, a tulajdonhoz való jogra gyakorolt hatásaikat tekintve az intézkedések nem lépnek túl azokon a kereteken, amelyek az eseményeknek a 2010/13/EU irányelv 14. cikkének (1) bekezdése szerinti jegyzékre való felvételéből szükségszerűen következnek.

(10)

Ugyanebből a megfontolásból a bevezetni tervezett intézkedések arányosnak tekinthetők, mert csak a szükséges mértékben szűkítik a szolgáltatásnyújtásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 56. cikke szerinti alapszabadsága érvényesülését. Fontos közérdek annak biztosítása, hogy a nyilvánosság széleskörűen hozzáférjen a társadalmi szempontból kiemelten jelentős események televíziós közvetítéséhez. Az ír intézkedések továbbá nem valósítanak meg hátrányos megkülönböztetést, és nem zárják le a piacot más tagállamok műsorszolgáltatói, jogtulajdonosai és más gazdasági szereplői előtt.

(11)

A megjelölt intézkedések továbbá összeegyeztethetők az Európai Unió versenyszabályaival is. A jegyzéken szereplő események közvetítésére jogosult műsorszolgáltatók körét objektív kritériumok alapján jelölik ki, ezért az egyes események közvetítési jogának megszerzéséért tényleges verseny folyik vagy folyhat. Megállapítható továbbá, hogy a jegyzéken szereplő események száma nem túlzott, így nem torzítja az ingyenesen és a díjfizetés ellenében fogható televíziós csatornák közötti versenyt. Ezért kimondható, hogy a piaci verseny szabadságára gyakorolt hatásaikat tekintve az intézkedések nem lépnek túl azokon a kereteken, amelyek az eseményeknek a 2010/13/EU irányelv 14. cikkének (1) bekezdése szerinti jegyzékre való felvételéből szükségszerűen következnek.

(12)

A Bizottság az Írország által bevezetni kívánt intézkedésekről tájékoztatta a többi tagállamot, és megállapításait ismertette a 2010/13/EU irányelv 29. cikke alapján létrehozott bizottsággal. A bizottság kedvező véleményt alkotott,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

(1)   Az Írország által a 2010/13/EU irányelv 14. cikkének (1) bekezdése alapján meghozni kívánt, a Bizottságnak az irányelv 14. cikkének (2) bekezdése alapján bejelentett intézkedések összeegyeztethetők az uniós joggal.

(2)   Az Írország által meghozandó intézkedéseket közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 8-án.

a Bizottság részéről

Andrus ANSIP

alelnök


(1)  HL L 95., 2010.4.15., 1. o.

(2)  A Bizottság 2007/478/EK határozata (2007. június 25.) (HL L 180., 2007.7.10., 17. o.)


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

11.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 8/12


Az Írország által a 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének megfelelően elfogadott, a 2017. május 8-i C(2017) 2898 határozat (1) preambulumbekezdésében említett intézkedések

(2018/C 8/05)

S.I. No. 465 of 2017

BROADCASTING ACT 2009 (DESIGNATION OF MAJOR EVENTS)

ORDER 2017

Alulírott DENIS NAUGHTEN, a hírközlésért, éghajlat-politikáért és környezetvédelemért felelős miniszter, a Broadcasting Act 2009 (2009/18.) 162. szakaszának – a Communications, Energy and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2016 (S.I. No. 421 of 2016) által módosított – (1) alszakasza értelmében kapott felhatalmazás alapján, valamint az említett szakasz – a Tourism and Sport (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions [No. 2] Order 2011 [S.I. No. 217 of 2011]) által módosított – (5) alszakasza értelmében a közlekedésért, turizmusért és sportért felelős miniszterrel folytatott konzultációt követően a következő rendeletet bocsátom ki, amelynek tervezete – az említett szakasz (6) alszakaszával összhangban – előzőleg az Oireachtas mindkét háza elé benyújtásra, és általuk határozatban jóváhagyásra került.

1.

E rendeletre a Broadcasting Act 2009 (Designation of Major Events) Order 2017 cím alapján lehet hivatkozni.

2.

A jegyzékben felsorolt események olyan, kiemelt társadalmi fontosságú eseményeknek minősülnek, amelyeknél a közérdek megköveteli, hogy alkalmas műsorszolgáltató kezébe kerüljön az élő és teljes, valamint ingyenes televíziós közvetítés joga.

3.

A Hat Nemzetek rögbi-világbajnokságon az ír csapat által vívott összes mérkőzés külön-külön olyan, kiemelt társadalmi fontosságú eseménynek minősül, amelynél a közérdek megköveteli, hogy alkalmas műsorszolgáltató kezébe kerüljön az időben késleltetett, teljes, valamint ingyenes televíziós közvetítés joga.

4.

A Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 (S.I. No. 99 of 2003) rendeletet visszavonom.

Az e jogi aktus (Statutory Instrument) kidolgozásáról szóló értesítés az Iris Oifigiúil2017. október 27-i számában került közzétételre.

JEGYZÉK

2. cikk

Nyári olimpia

Az összírországi megyeközi felnőtt labdarúgó- és hurling-bajnokság döntője

A labdarúgó-Európa-bajnokságon és a FIFA-világbajnokságon az ír csapat által vívott hazai és külföldi selejtező mérkőzések

A labdarúgó-Európa-bajnokság és a FIFA-világbajnokság döntő szakaszának az ír csapat által játszott mérkőzései

A labdarúgó-Európa-bajnokság és a FIFA-világbajnokság döntő szakaszának nyitó mérkőzése, elődöntői és döntője

A rögbi-világbajnokság döntő szakaszának az ír csapat által vívott mérkőzései

Az Irish Grand National és az Irish Derby lóverseny

A Dublin Horse Show keretében megrendezett nemzetek kupája

Az összírországi gael futball női döntő

Az összírországi camogie női döntő

2017. október 25.

DENIS NAUGHTEN

a hírközlésért, éghajlat-politikáért és környezetvédelemért felelős miniszter


11.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 8/14


Munkaszüneti napok 2018-ban

(2018/C 8/06)

Belgique/België

1.1, 1.4, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 11.5, 20.5, 21.5, 11.7, 21.7, 15.8, 27.9, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

България

1.1, 3.3, 4.3, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 1.5, 6.5, 7.5, 24.5, 6.9, 22.9, 23.9, 24.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 29.3, 30.3, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 3.10, 25.12, 26.12

Eesti

1.1, 24.2, 30.3, 1.4, 1.5, 20.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 4.6, 6.8, 29.10, 25.12, 26.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12

España

1.1, 2.1, 29.3, 30.3, 2.4, 1.5, 9.5, 10.5, 21.5, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 31.12

France

1.1, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 21.5, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 31.5, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 2.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 1.4, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 30.3, 1.4, 2.4, 30.4, 1.5, 4.5, 13.5, 23.6, 24.6, 9.7, 18.11, 19.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 1.4, 1.5, 6.5, 3.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12

Luxembourg

1.1, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 15.3, 30.3, 2.4, 1.5, 21.5, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 30.3, 31.3, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 21.5, 31.5, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 3.5, 31.5, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 30.3, 1.4, 25.4, 1.5, 31.5, 10.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 24.1, 8.4, 9.4, 1.5, 27.5, 28.5, 1.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 2.1, 8.2, 1.4, 2.4, 27.4, 1.5, 2.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12

Slovensko

1.1, 6.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 22.6, 6.12, 24.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 30.3, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 6.6, 23.6, 3.11, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 27.8, 25.12, 26.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 12.7, 27.8, 25.12, 26.12

Scotland: 1.1, 2.1, 30.3, 7.5, 28.5, 6.8, 30.11, 25.12, 26.12