ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 277

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. augusztus 21.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 277/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 277/02

C-258/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2017. június 13-i ítélete (a Curtea de Apel Alba Iulia [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eugenia Florescu és társai kontra Casa Judeţeană de Pensii Sibiu és társai (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 143. cikk — Valamely tagállam fizetési mérlegével kapcsolatos nehézségek — Az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatás — Az Európai Unió és a kedvezményezett tagállam között létrejött egyetértési megállapodás — Szociálpolitika — Az egyenlő bánásmód elve — Az állami öregségi nyugdíj és a valamely közintézményben folytatott tevékenység után kapott munkabér halmozódását tiltó nemzeti jogszabály — Az alkotmány által előírt megbízatással felruházott személyek és a hivatásos bírák közötti eltérő bánásmód)

2

2017/C 277/03

C-368/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Ilves Jakelu Oy által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal — 97/67/EK irányelv — 9. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Postai szolgáltatások — Az egyetemes szolgáltatás és az alapvető követelmények fogalma — Általános és egyedi engedélyek — Egyedileg megtárgyalt szerződések teljesítése keretében nyújtott postai szolgáltatások engedélyezése — Előírt feltételek)

3

2017/C 277/04

C-436/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kontra Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras UAB (Előzetes döntéshozatal — Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — A 3. cikk (1) bekezdése — A Kohéziós Alapból biztosított finanszírozás — A hulladékgazdálkodás regionális rendszerének fejlesztésére irányuló projekt — Szabálytalanságok — A többéves program fogalma — A többéves program végleges lezárása — Elévülési idő)

4

2017/C 277/05

C-513/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Agrodetalė UAB által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal — Belső piac — EK-típusjóváhagyás — 2003/37/EK irányelv — Hatály — Mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok — Harmadik országból behozott használt járművek forgalomba hozatala és nyilvántartásba vétele az Európai Unióban — Az új jármű és a forgalomba helyezés fogalma)

5

2017/C 277/06

C-549/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. június 22-i ítélete (a Förvaltningsrätten i Linköping [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E.ON Biofor Sverige AB kontra Statens energimyndighet (Előzetes döntéshozatal — A megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatása — A közlekedésben használt bioüzemanyagok — 2009/28/EK irányelv — A 18. cikk (1) bekezdése — A biogáz előírt fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelését biztosítani hivatott tömegmérlegrendszer — Érvényesség — EUMSZ 34. és EUMSZ 114. cikk — A tömegmérleg egyértelműen körülhatárolt helyszínen való elérését megkövetelő nemzeti szabályozás — Az illetékes nemzeti hatóság olyan gyakorlata, amely lehetővé teszi az e feltételnek való megfelelést akkor, ha a fenntartható biogázt a nemzeti gázhálózaton keresztül szállítják — Az említett hatóság olyan határozata, amely kizárja az ugyanezen feltételnek való megfelelést a fenntartható biogáz egymással összekapcsolt nemzeti gázhálózatokon keresztül más tagállamokból való behozatala esetén — Áruk szabad mozgása)

5

2017/C 277/07

C-587/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kontra Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Előzetes döntéshozatal — Gépjármű-felelősségbiztosítás — Olyan gépjárművek 2006-ban bekövetkezett balesete, amelyek szokásos üzembentartási helye eltérő tagállamok területén található — A tagállamok nemzeti biztosító irodái tanácsának belső szabályzata — A Bíróság hatáskörének hiánya — 2009/103/EK irányelv — Időbeli hatálytalanság — 72/166/EGK, 84/5/EGK és 2000/26/EK irányelv — Tárgyi hatálytalanság — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke — Alkalmazhatatlanság — Az uniós jog végrehajtásának hiánya)

6

2017/C 277/08

C-591/15. sz. ügy: A Bíróság (Nagytanács) 2017. június 13-i ítélete (a High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Queen, aThe Gibraltar Betting and Gaming Association Limited kérelme alapján, kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury (Előzetes döntéshozatal — Az EUMSZ 355. cikk (3) bekezdése — Gibraltár jogállása — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Kizárólag belső jellegű helyzet — Elfogadhatatlanság)

7

2017/C 277/09

C-610/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stichting Brein kontra Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Előzetes döntéshozatal — Szellemi és ipari tulajdon — 2001/29/EK irányelv — A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása — A 3. cikk (1) bekezdése — Nyilvánossághoz közvetítés — Fogalom — Online megosztó platform — Védelem alatt álló fájlok megosztása a jogosult engedélye nélkül)

8

2017/C 277/10

C-621/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. június 21-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – N. W, L. W, C. W kontra Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Előzetes döntéshozatal — 85/374/EGK irányelv — Hibás termékekért való felelősség — 4. cikk — Gyógyszerészeti laboratóriumok — Hepatitis B elleni oltás — Szklerózis multiplex — Az oltóanyag hibája, illetve a hiba és a bekövetkezett kár közötti okozati összefüggés bizonyítása — Bizonyítási teher — Bizonyítási mód — A tudományos konszenzus hiánya — Az érdemben eljáró bíróság mérlegelésére bízott komoly, pontos és egybehangzó valószínűsítő körülmények — Megengedhetőség — Feltételek)

8

2017/C 277/11

C-678/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohammad Zadeh Khorassani kontra Kathrin Pflanz (Előzetes döntéshozatal — 2004/39/EK irányelv — A pénzügyi eszközök piacai — A 4. cikk (1) bekezdésének 2) pontja — A befektetési szolgáltatások fogalma — Az I. melléklet A. szakaszának 1. pontja — Egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás fogadása és továbbítása — A portfóliókezelési szerződés megkötése érdekében történő közvetítés esetleges bennfoglaltsága)

9

2017/C 277/12

C-685/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht Oberösterreich [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Online Games Handels GmbH és társai kontra Landespolizeidirektion Oberösterreich (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 49. cikk — A letelepedés szabadsága — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Valamely tagállam korlátozó szabályozása — Büntetőjogi jellegű közigazgatási szankciók — Közérdeken alapuló kényszerítő okok — Arányosság — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Büntetőjogi jellegű közigazgatási jogsértések üldözése keretében a bíróság részére, az elé terjesztett ügy tényállása hivatalból történő vizsgálatának kötelezettségét előíró nemzeti szabályozás — Összeegyeztethetőség)

10

2017/C 277/13

C-9/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. június 21-i ítélete (az Amtsgericht Kehl [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az A elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 562/2006/EK rendelet — A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexe [Schengeni határ-ellenőrzési kódex] — 20. és 21. cikk — Belső határok átlépése — Ellenőrzések a tagállamok területén — A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményben részes más államokkal közös határtól számított 30 kilométeres övezetben feltartóztatott személyek személyazonosságának megállapítása céljából ellenőrzéseket engedélyező nemzeti szabályozás — Az ellenőrzésnek az érintett személy magatartásától vagy rendkívüli körülmények fennállásától függetlenül meglévő lehetősége — Személyek vasútállomás területén történő ellenőrzésére vonatkozó bizonyos intézkedéseket lehetővé tévő nemzeti szabályozás)

10

2017/C 277/14

C-19/16 P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. június 15-i ítélete – Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés — Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) — A terrorizmus elleni küzdelem — Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott korlátozó intézkedések — 881/2002/EK rendelet — Az Egyesült Nemzetek szankcióbizottsága által létrehozott valamely jegyzékben szereplő természetes és jogi személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása — E személyek nevének a 881/2002 rendelet I. mellékletében szereplő jegyzékbe való, az eredeti felvétel megsemmisítését követő újbóli felvétele — A jogi személy megszűnése az eljárás során — Perképesség)

11

2017/C 277/15

C-20/16. sz. ügy: A Bíróság (tízedik tanács) 2017. június 22-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel kontra Finanzamt Offenburg (Előzetes döntéshozatal — Munkavállalók szabad mozgása — A lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban szerzett jövedelem — Progresszivitási kikötéssel alkalmazott mentesítési módszer a lakóhely szerinti tagállamban — A lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban szerzett jövedelemből levont egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékok — E járulékok levonása — Az adómentes jövedelmekkel való közvetlen kapcsolat hiányára vonatkozó feltétel)

12

2017/C 277/16

C-26/16. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa [CAAD] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Portugália] – Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda kontra Autoridade Tributária e Aduaneira (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó (héa) — 2006/112/EK irányelv — A 138. cikk (2) bekezdésének a) pontja — Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítésének adómentességéhez kapcsolódó feltételek — A beszerző rendeltetési hely szerinti tagállambeli lakóhelye — A rendeltetési hely szerinti tagállamban való ideiglenes nyilvántartásba vétel — Az adócsalás kockázata — Az eladó jóhiszeműsége — Az eladó gondossági kötelezettsége)

12

2017/C 277/17

C-38/16. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2017. június 14-i ítélete (a First-tier Tribunal [Tax Chamber] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Compass Contract Services Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Előzetes döntéshozatal — Hozzáadottérték-adó (héa) — A jogalap nélkül megfizetett héa visszatérítése — Héalevonási jog — Szabályok — Az egyenlő bánásmód és az adósemlegesség elve — A tényleges érvényesülés elve — Elévülési időt bevezető nemzeti szabályozás)

13

2017/C 277/18

C-49/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. június 22-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Unibet International Ltd. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Előzetes döntéshozatal — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Korlátozások — Távszerencsejáték-szervezésre irányuló koncesszió nyújtásának feltételei — Ilyen engedély más tagállamban letelepedett gazdasági magánszereplők általi megszerzésének gyakorlati lehetetlensége)

14

2017/C 277/19

C-75/16. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Tribunale Ordinario di Verona [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli kontra Banco Popolare – Società Cooperativa (Előzetes döntéshozatal — Fogyasztóvédelem — Alternatív vitarendezési eljárások — 2008/52/EK irányelv — 2013/11/EU irányelv — A 3. cikk (2) bekezdése — Hitelintézet által kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárás keretében a fogyasztó által benyújtott ellentmondás — Az igazságszolgáltatás igénybevételéhez való jog — Közvetítési eljárás kötelező igénybevételét előíró nemzeti szabályozás — Ügyvéd segítségének kötelező igénybevétele — A kereset elfogadhatóságának feltétele)

15

2017/C 277/20

C-126/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2017. június 22-i ítélete (a Rechtbank Midden-Nederland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Federatie Nederlandse Vakvereniging és társai kontra Smallsteps BV (Előzetes döntéshozatal — 2001/23/EK irányelv — 3–5. cikk — Vállalkozások átruházása — A munkavállalók jogainak védelme — Kivételek — Fizetésképtelenségi eljárás — pre-pack — A vállalkozás fennmaradása)

15

2017/C 277/21

C-249/16. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2017. június 15-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Saale Kareda kontra Stefan Benkö (Előzetes döntéshozatal — Joghatóság a polgári és kereskedelmi ügyekben — 1215/2012/EU rendelet — A 7. cikk 1. pontja — A szerződéssel kapcsolatos ügy és a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés fogalma — Kölcsönszerződés egyetemleges adóstársai közötti visszkereset — A kölcsönszerződés teljesítési helyének meghatározása)

16

2017/C 277/22

C-279/16. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2017. június 15-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság, Lett Köztársaság (Fellebbezés — Megsemmisítés iránti kereset — EMOGA, EMGA és EMVA — Az Európai Unió finanszírozásából kizárt kiadások — A Spanyol Királyság által kifizetett kiadások)

17

2017/C 277/23

C-349/16. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T.KUP SAS kontra Belgische Staat (Előzetes döntéshozatal — Dömping — 1472/2006/EK rendelet — Kínából és Vietnamból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatala — Az 1294/2009/EU végrehajtási rendelet érvényessége — Hatályukat vesztő dömpingellenes intézkedések felülvizsgálatára vonatkozó eljárás — Független importőrök — Mintavétel — Az Európai Unió érdeke)

17

2017/C 277/24

C-422/16. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Landgericht Trier [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verband Sozialer Wettbewerb eV kontra TofuTown.com GmbH (Előzetes döntéshozatal — A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése — 1308/2013/EU rendelet — A 78. cikk és a VII. melléklet III. része — 2010/791/EU határozat — Meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések — Tej és tejtermékek — Tisztán növényi élelmiszerek reklámozásához és forgalmazásához alkalmazott megjelölések)

18

2017/C 277/25

C-444/16. és C-445/16. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Cour d’appel de Mons [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16) kontra État belge (Előzetes döntéshozatal — 78/660/EGK irányelv — Meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolója — A megbízható és valós összkép elve — Az óvatosság elve — Részvényopciót kibocsátó társaság, amely az opció értékesítésének árát abban az üzleti évben számolja el könyveiben, amelynek során az opciót lehívják vagy annak érvényességi ideje lejár)

19

2017/C 277/26

C-449/16. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2017. június 21-i ítélete (a Corte d'appello di Genova [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kerly Del Rosario Martinez Silva kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova (Előzetes döntéshozatal — Szociális biztonság — 883/2004/EK rendelet — 3. cikk — Családi ellátások — 2011/98/EU irányelv — 12. cikk — Egyenlő bánásmódhoz való jog — Harmadik országok összevont engedéllyel rendelkező állampolgárai)

19

2017/C 277/27

C-662/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-109/16. sz., Laboratoire de la mer kontra Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyben 2016. október 18-án hozott végzése ellen a Laboratoire de la mer által 2016. december 21-én benyújtott fellebbezés

20

2017/C 277/28

C-37/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-330/15. sz., Rudolf Keil kontra Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2016. december 15-én hozott ítélete ellen Rudolf Keil által 2017. január 24-én benyújtott fellebbezés

20

2017/C 277/29

C-87/17. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-655/16. sz., CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH kontra az Európai Unió Bírósága ügyben 2017. február 17-én hozott végzése ellen a CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH által 2016. december 19-én benyújtott fellebbezés

20

2017/C 277/30

C-177/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2017. április 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Demarchi Gino S.a.s. kontra Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

C-178/17. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2017. április 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Graziano Garavaldi kontra Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

C-207/17. sz. ügy: A Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Olaszország) által 2017. április 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rotho Blaas Srl kontra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

C-216/17. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl kontra Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) és társai

23

2017/C 277/34

C-270/17. sz. ügy: A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2017. május 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Openbaar Ministerie kontra Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

C-271/17. sz. ügy: A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2017. május 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Openbaar Ministerie kontra Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

C-272/17. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2017. május 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K. M. Zyla kontra Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

C-322/17. sz. ügy: A High Court (Írország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eugen Bogatu kontra Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

C-323/17. sz. ügy: A High Court (Írország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – People Over Wind, Peter Sweetman kontra Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

C-345/17. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2017. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

C-382/17. sz. ügy: 2017. június 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

27

2017/C 277/41

C-383/17. sz. ügy: 2017. június 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

28

2017/C 277/42

C-415/17. sz. ügy: 2017. július 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Horvát Köztársaság

28

 

Törvényszék

2017/C 277/43

T-67/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 11-i ítélete – Viraj Profiles kontra Tanács (Dömping — Indiából származó rozsdamentes acélhuzalok egyes típusainak behozatala — A termelési költség meghatározása — Értékesítési költségek, igazgatási kiadások és egyéb általános költségek — Indokolási kötelezettség — Kár — Okozati összefüggés — Panasz — A vizsgálat megindítása — Nyilvánvaló értékelési hiba)

30

2017/C 277/44

T-74/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 6-i ítélete – Franciaország kontra Bizottság (Állami támogatások — Franciaország által az SNCM javára végrehajtott támogatások — Szerkezetátalakítási támogatások és privatizációs terv keretében hozott intézkedések — A piacgazdasági magánbefektető kritériuma — A támogatásokat jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A hivatalos vizsgálati eljárás újbóli megindítása — Indokolási kötelezettség)

30

2017/C 277/45

T-343/14. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – Cipriani kontra EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — CIPRIANI európai uniós szóvédjegy — Rosszhiszeműség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Közismert személy nevéhez fűződő jog megsértésének hiánya — A 207/2009 rendelet 53. cikke (2) bekezdésének a) pontja)

31

2017/C 277/46

T-1/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 6-i ítélete – SNCM kontra Bizottság (Állami támogatások — Franciaország által az SNCM javára végrehajtott támogatások — Szerkezetátalakítási támogatások és privatizációs terv keretében megtett intézkedések — A piacgazdasági magánbefektető kritériuma — A támogatásokat jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A tagállamok szociális politikája — A hivatalos vizsgálati eljárás újbóli megindítása — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Az Alapjogi Charta 41. cikke)

32

2017/C 277/47

T-215/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 7-i ítélete – Azarov kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének a jegyzéken való fenntartása — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — A tulajdonhoz való jog — Gazdasági tevékenység gyakorlásához való jog — Arányosság — Hatáskörrel való visszaélés — A megfelelő ügyintézés elve — Nyilvánvaló értékelési hiba)

32

2017/C 277/48

T-221/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 7-i ítélete – Arbuzov kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének fenntartása a jegyzékben — A megfelelő ügyintézés elve — Védelemhez való jog — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Tulajdonhoz való jog)

33

2017/C 277/49

T-234/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 4-i ítélete – Systema Teknolotzis kontra Bizottság (Hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007–2013) — A PlayMancer, Mobiserv és PowerUp projektekre vonatkozó támogatási megállapodások — EUMSZ 299. cikk — Végrehajtható okiratot képező határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Megtámadható aktus — Elfogadhatóság — Arányosság — Gondossági kötelezettség — Indokolási kötelezettség)

34

2017/C 277/50

T-287/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 28-i ítélete – Tayto Group kontra EUIPO – MIP Metro (real) (Európai uniós védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — A real európai uniós ábrás védjegy — Tényleges használat — A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma — A 207/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése második franciabekezdésének a) pontja — A védjegy harmadik fél általi használata — A 207/2009 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése — A tényleges használat igazolása — A 207/2009 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — Indokolási kötelezettség)

34

2017/C 277/51

T-333/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 28-i ítélete – Josel kontra EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy — Az NN szóvédjegy — A korábbi NN nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdése második franciabekezdésének a) pontja és 42. cikkének (2) bekezdése — A megkülönbözető képességet érintő elemekben eltérő forma)

35

2017/C 277/52

T-392/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 4-i ítélete – European Dynamics Luxembourg és társai kontra az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége információs rendszerének fejlesztésére irányuló külső szolgáltatásnyújtás — Valamely ajánlattevő ajánlatának rangsorolása — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Indokolási kötelezettség — Kirívóan alacsony összegű árajánlat)

36

2017/C 277/53

T-623/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 11-i ítélete – Lidl Stiftung kontra EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) (Európai uniós védjegy — A JEDE FLASCHE ZÄHLT! európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Reklámjelmondatból álló védjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

36

2017/C 277/54

T-3/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 5-i ítélete – Allstate Insurance kontra EUIPO (DRIVEWISE) (Európai uniós védjegy — A DRIVEWISE európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (2) bekezdése — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

37

2017/C 277/55

T-27/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – Egyesült Királyság kontra Bizottság (EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Gyümölcs és zöldség — Téves jogalkalmazás — Az 1433/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) és (3) bekezdése — Az 1580/2007/EK rendelet 52. cikkének (1) és (2) bekezdése — A jogszerűség elve — Jogbiztonság — Egyenlő bánásmód — A hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elv — Indokolási kötelezettség)

37

2017/C 277/56

T-63/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – E-Control kontra ACER (Energia — A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételek — A nemzeti szabályozó hatóságok által hozott, a határokon átnyúló átviteli kapacitás felosztási módszereit jóváhagyó határozatok — A 714/2009/EK irányelvnek való megfelelés — Az ACER véleménye — Az ACER előtti fellebbezéssel megtámadható határozat forgalma — A 713/2009/EK rendelet 19. cikke — Az ACER fellebbezési tanácsának a fellebbezést elfogadhatatlanság miatt elutasító határozata — Téves jogalkalmazás — Indokolási kötelezettség)

38

2017/C 277/57

T-81/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 4-i ítélete – Pirelli Tyre kontra EUIPO (Két görbe vonal a gumiabroncs oldalfalán) (Európai uniós védjegy — Gumiabroncs oldalfalán körbefutó két görbe vonalat ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése — A 207/2009 rendelet 75. cikke — A 207/2009 rendelet 76. cikke)

39

2017/C 277/58

T-90/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 4-i ítélete – Murphy kontra EUIPO – Nike Innovate (Elektronikus karóra) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Egy elektronikus karórát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Egyéni jelleg — Eltérő összbenyomás — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási kötelezettség — A 6/2002 rendelet 62. cikke)

39

2017/C 277/59

T-306/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 5-i ítélete – Gamet kontra EUIPO – Metal-Bud II Robert Gubała (Ajtókilincs) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — Ajtókilincset ábrázoló, lajstromozott formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Törlési ok — Az egyéni jelleg hiánya — Az alkotói szabadság foka — Eltérő összbenyomás hiánya — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A felszólalás alátámasztásaként az előírt határidőn túl benyújtott bizonyítékok — A bizonyítékoknak első alkalommal a fellebbezési tanács előtti eljárásban történő előterjesztése — A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre — A 6/2002 rendelet 63. cikke)

40

2017/C 277/60

T-359/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 7-i ítélete – Axel Springer kontra EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A TestBild európai uniós szóvédjegy bejelentése — Test korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Áruk és szolgáltatok hasonlósága — Megjelölések hasonlósága — Önmagában rejlő megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

41

2017/C 277/61

T-406/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 11-i ítélete – Dogg Label kontra EUIPO – Chemoul (JAPRAG) (Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — A JAPRAG európai uniós szóvédjegy — A korábbi JAPAN-RAG nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

41

2017/C 277/62

T-427/16-T-429/16. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – Martín Osete kontra EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE és társai) (Európai uniós védjegy — Megszűnés megállapítása iránti eljárás — AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER et AN IDEAL HUSBAND európai uniós szóvédjegyek — A védjegy tényleges használatának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A használat elmaradása megfelelő igazolásának hiánya)

42

2017/C 277/63

T-448/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – Mr. Kebab kontra EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A Mr. KEBAB európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi MISTER KEBAP spanyol ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

43

2017/C 277/64

T-470/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 28-i ítélete – X-cen-tek kontra EUIPO (Egy háromszög ábrázolása) (Európai uniós védjegy — Egy háromszöget ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

43

2017/C 277/65

T-479/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 28-i ítélete – Colgate-Palmolive kontra EUIPO (AROMASENSATIONS) (Európai uniós védjegy — Az AROMASENSATIONS európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése)

44

2017/C 277/66

T-506/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 6-i ítélete – Bodson és társai kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — A munkaviszony szerződéses jellege — Díjazás — Az EBB díjazási és bérfejlesztési rendszerének reformja — Jogos bizalom — Jogbiztonság — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Arányosság — Gondossági kötelezettség — Az EBB eljárási szabályzata 11. cikkének (3) bekezdése)

44

2017/C 277/67

T-508/16. sz. ügy: A Törvényszék 2017. július 6-i ítélete – Bodson és társai kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — A munkaviszony szerződéses jellege — Díjazás — A jutalmazási rendszer reformja — Jogos bizalom — Jogbiztonság — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Arányosság — Gondossági kötelezettség — Az EBB eljárási szabályzata 11. cikkének (3) bekezdése — Egyenlő bánásmód)

45

2017/C 277/68

T-282/17. sz. ügy: 2017. május 11-én benyújtott kereset –  UI ( *1 ) kontra Tanács

46

2017/C 277/69

T-338/17. sz. ügy: 2017. május 30-án benyújtott kereset – Air France kontra Bizottság

46

2017/C 277/70

T-377/17. sz. ügy: 2017. június 15-én benyújtott kereset – SQ kontra EBB

48

2017/C 277/71

T-399/17. sz. ügy: 2017. június 28-án benyújtott kereset – Dalli kontra Bizottság

49

2017/C 277/72

T-402/17. sz. ügy: 2017. június 27-én benyújtott kereset – Vienna International Hotelmanagement kontra EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

T-403/17. sz. ügy: 2017. június 27-én benyújtott kereset – Vienna International Hotelmanagement kontra EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

T-411/17. sz. ügy: 2017. június 30-án benyújtott kereset – Landesbank Baden-Württemberg kontra ESZT

51

2017/C 277/75

T-413/17. sz. ügy: 2017. június 29-én benyújtott kereset – Karl Storz kontra EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

T-414/17. sz. ügy: 2017. július 3-án benyújtott kereset – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank kontra ESZT

53

2017/C 277/77

T-416/17. sz. ügy: 2017. július 3-án benyújtott kereset – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra EUIPO – Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

T-417/17. sz. ügy: 2017. július 3-án benyújtott kereset – Ciprus kontra EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

T-418/17. sz. ügy: 2017. július 4-én benyújtott kereset – Eduard Meier GmbH kontra EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

T-419/17. sz. ügy: 2017. július 4-én benyújtott kereset – Mendes kontra EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

T-420/17. sz. ügy: 2017. július 10-én benyújtott kereset – Portigon kontra ESZT

56

2017/C 277/82

T-425/17. sz. ügy: 2017. július 3-án benyújtott kereset – Capo d’Anzio kontra Bizottság

57

2017/C 277/83

T-426/17. sz. ügy: 2017. július 5-én benyújtott kereset – Item Industrietechnik kontra EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

T-427/17. sz. ügy: 2017. július 5-én benyújtott kereset – Item Industrietechnik kontra EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

T-428/17. sz. ügy: 2017. július 11-én benyújtott kereset – Alpine Welten Die Bergführer kontra EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

T-778/15. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 29-i végzése – It Works kontra EUIPO – KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

T-53/17. sz. ügy: A Törvényszék 2017. június 30-i végzése – Austrian Power Grid kontra ACER

61


 


HU

 

Személyesadat-védelmi okokból az ebben a számban található bizonyos információk a továbbiakban nem hozhatók nyilvánosságra, ezért került sor ennek az új, hiteles változatnak kiadására.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2017/C 277/01)

Utolsó kiadvány

HL C 269., 2017.8.14.

Korábbi közzétételek

HL C 256., 2017.8.7.

HL C 249., 2017.7.31.

HL C 239., 2017.7.24.

HL C 231., 2017.7.17.

HL C 221., 2017.7.10.

HL C 213., 2017.7.3.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/2


A Bíróság (nagytanács) 2017. június 13-i ítélete (a Curtea de Apel Alba Iulia [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Eugenia Florescu és társai kontra Casa Judeţeană de Pensii Sibiu és társai

(C-258/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - EUMSZ 143. cikk - Valamely tagállam fizetési mérlegével kapcsolatos nehézségek - Az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatás - Az Európai Unió és a kedvezményezett tagállam között létrejött egyetértési megállapodás - Szociálpolitika - Az egyenlő bánásmód elve - Az állami öregségi nyugdíj és a valamely közintézményben folytatott tevékenység után kapott munkabér halmozódását tiltó nemzeti jogszabály - Az alkotmány által előírt megbízatással felruházott személyek és a hivatásos bírák közötti eltérő bánásmód))

(2017/C 277/02)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Alba Iulia

Az alapeljárás felei

Felperesek: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (az elhunyt Mircea Bădilă örököseként eljárva), Anca Vidrighin (az elhunyt Mircea Bădilă örököseként eljárva), Eugenia Elena Bădilă (az elhunyt Mircea Bădilă örököseként eljárva)

Alperesek: Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Statul român, Ministerul Finanţelor Publice

Rendelkező rész

1)

Az Európai Közösség és Románia közötti, 2009. június 23-án Bukarestben és Brüsszelben kötött egyetértési megállapodást valamely európai uniós intézmény EUMSZ 267. cikk értelmében vett jogi aktusának kell tekinteni, amely az Európai Unió Bírósága által értelmezhető.

2)

Az Európai Közösség és Románia közötti, 2009. június 23-án Bukarestben és Brüsszelben kötött egyetértési megállapodást úgy kell értelmezni, hogy az nem írja elő az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti jogszabály elfogadását, amely tiltja a közszférában végzett tevékenység után járó nettó öregségi nyugdíj és a közintézményekben folytatott tevékenység után kapott munkabér halmozódását, ha a nyugdíj összege meghaladja az állami társadalombiztosítási költségvetés megállapításának alapját képező országos bruttó átlagbér szintjét.

3)

Az EUSZ 6. cikket és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti jogszabály, amely tiltja a közszférában végzett tevékenység után járó nettó öregségi nyugdíj és a közintézményekben folytatott tevékenység után kapott munkabér halmozódását, ha a nyugdíj összege meghalad egy bizonyos szintet.

4)

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés nem alkalmazandó az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan nemzeti jogszabály értelmezésére, amely szerint az e jogszabályban előírt, a nettó öregségi nyugdíj és a közintézményekben folytatott tevékenység után kapott munkabér halmozódásának arra az esetre vonatkozó tilalma, ha e nyugdíj összege meghaladja az állami társadalombiztosítási költségvetés megállapításának alapját képező országos bruttó átlagbér szintjét, csak a hivatásos bírákra alkalmazandó, a nemzeti alkotmány által előírt megbízatással felruházott személyekre azonban nem.


(1)  HL C 292., 2014.9.1.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/3


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Ilves Jakelu Oy által indított eljárás

(C-368/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 97/67/EK irányelv - 9. cikk - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Postai szolgáltatások - Az egyetemes szolgáltatás és az alapvető követelmények fogalma - Általános és egyedi engedélyek - Egyedileg megtárgyalt szerződések teljesítése keretében nyújtott postai szolgáltatások engedélyezése - Előírt feltételek))

(2017/C 277/03)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Ilves Jakelu Oy

Az eljárásban részt vesz: Liikenne- ja viestintäministeriö

Rendelkező rész

1)

A 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan, postai küldeményekre vonatkozó szolgáltatás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, nem tartozik az egyetemes szolgáltatás körébe, ha nem minősül meghatározott minőségű postai szolgáltatás állandó biztosításának a terület minden pontján, minden felhasználó számára elérhető áron. Az egyetemes szolgáltatás körébe nem tartozó, postai küldeményekre vonatkozó szolgáltatásnyújtás csupán általános engedély kiállításához köthető.

2)

A 2008/6 irányelvvel módosított 97/67 irányelv 9. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az egyetemes szolgáltatás körébe nem tartozó postai szolgáltatások nyújtására vonatkozóan előírhatók olyan követelmények, mint amelyeket az említett, módosított irányelv 9. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdése említ.


(1)  HL C 311., 2015.9.21.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/4


A Bíróság (harmadik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra kontra „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB

(C-436/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme - 2988/95/EK, Euratom rendelet - A 3. cikk (1) bekezdése - A Kohéziós Alapból biztosított finanszírozás - A hulladékgazdálkodás regionális rendszerének fejlesztésére irányuló projekt - Szabálytalanságok - A „többéves program” fogalma - A többéves program végleges lezárása - Elévülési idő))

(2017/C 277/04)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Alperesek:„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB

Az eljárásban részt vesz: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Skirnuva” UAB, „Parama” UAB, „Alkesta” UAB, „Dzūkijos statyba” UAB

Rendelkező rész

1)

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második mondatában meghatározott „többéves program” fogalmába tartozik az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, az Európai Unió forrásaiból finanszírozott projekt, amely egy meghatározott régió hulladékgazdálkodási rendszerének létrehozásában áll, és amelynek a végrehajtását több évre tervezték.

2)

A 2988/95 rendelet 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy, az alapügy tárgyát képező projekthez hasonló, „többéves program” keretében elkövetett szabálytalanság elévülési ideje a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdése értelmében a szóban forgó szabálytalanság elkövetésének időpontjától kezdődik, hozzátéve, hogy amennyiben „folyamatos vagy ismételt” szabálytalanságról van szó, az elévülési idő azon a napon kezdődik, amikor a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében a szabálytalanság megszűnt.

Ezenfelül a „többéves program” a 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második mondata értelmében az e program tekintetében – a programra vonatkozó szabályok szerint – meghatározott befejezési időpontban tekintendő „véglegesen lezárultnak”. Különösen az 1999. június 21-i 1264/1999/EK tanácsi rendelettel, és az 1999. június 21-i 1265/1999/EK tanácsi rendelettel, valamint a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet által szabályozott többéves programok az említett rendelkezés értelmében az adott projektet jóváhagyó európai bizottsági határozatban a munkák befejezésére és a kapcsolódó támogatható kiadások kifizetésére előírt határidő lejártának időpontjában minősülnek „véglegesen lezárultnak”, kivéve ha a Bizottság esetleges hosszabbításról hozott ilyen értelmű új határozatot.


(1)  HL C 337., 2015.10.12.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/5


A Bíróság (ötödik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az „Agrodetalė” UAB által indított eljárás

(C-513/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Belső piac - EK-típusjóváhagyás - 2003/37/EK irányelv - Hatály - Mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok - Harmadik országból behozott használt járművek forgalomba hozatala és nyilvántartásba vétele az Európai Unióban - Az „új jármű” és a „forgalomba helyezés” fogalma))

(2017/C 277/05)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

„Agrodetalė” UAB

Rendelkező rész

1)

A 2014. március 18-i 2014/44/EU bizottsági irányelvvel módosított, a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy a harmadik országból behozott használt traktoroknak valamely tagállamban történő első forgalomba hozatala és nyilvántartásba vétele során be kell tartani az ezen irányelvben előírt műszaki követelményeket.

2)

A 2014/44 irányelvvel módosított 2003/37 irányelv 23. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy annak rendelkezéseit alkalmazni kell az Európai Unióba harmadik országból behozott T1, T2 és T3 kategóriába tartozó használt járművekre, ha azokat az Unióban először 2009. július 1-jét követően helyezték forgalomba.


(1)  HL C 414., 2015.12.14.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/5


A Bíróság (második tanács) 2017. június 22-i ítélete (a Förvaltningsrätten i Linköping [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E.ON Biofor Sverige AB kontra Statens energimyndighet

(C-549/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatása - A közlekedésben használt bioüzemanyagok - 2009/28/EK irányelv - A 18. cikk (1) bekezdése - A biogáz előírt fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelését biztosítani hivatott „tömegmérlegrendszer” - Érvényesség - EUMSZ 34. és EUMSZ 114. cikk - A tömegmérleg egyértelműen körülhatárolt helyszínen való elérését megkövetelő nemzeti szabályozás - Az illetékes nemzeti hatóság olyan gyakorlata, amely lehetővé teszi az e feltételnek való megfelelést akkor, ha a fenntartható biogázt a nemzeti gázhálózaton keresztül szállítják - Az említett hatóság olyan határozata, amely kizárja az ugyanezen feltételnek való megfelelést a fenntartható biogáz egymással összekapcsolt nemzeti gázhálózatokon keresztül más tagállamokból való behozatala esetén - Áruk szabad mozgása))

(2017/C 277/06)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Förvaltningsrätten i Linköping

Az alapeljárás felei

Felperes: E.ON Biofor Sverige AB

Alperes: Statens energimyndighet

Rendelkező rész

1)

A megújuló energiaforrásból előállított energia [helyesen: energia felhasználásának] támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy annak nem célja az, hogy a tagállamok terhére olyan kötelezettséget vezessen be, miszerint engedélyezniük kell az ezen irányelv 17. cikkében előírt fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő és bioüzemanyagként való felhasználásra szánt biogáznak az egymással összekapcsolt nemzeti gázhálózataikon keresztül való importját.

2)

A második kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan elemet sem, amely érintené a 2009/28 irányelv 18. cikke (1) bekezdésének érvényességét.

3)

Az EUMSZ 34. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan határozat, mint az alapügyben szóban forgó határozat, amelyben valamely nemzeti hatóság az e hatóság által hozott rendelkezés értelmében ki kívánja zárni azt, hogy valamely gazdasági szereplő a 2009/28 irányelv 18. cikkének (1) bekezdése értelmében vett tömegmérlegrendszert alkalmazhassa az egymással összekapcsolt nemzeti gázhálózatokon keresztül szállított fenntartható biogáz esetében, mivel az említett rendelkezés szerint e tömegmérleget „egyértelműen körülhatárolt helyszínen” kell elérni, miközben az említett hatóság e rendelkezés alapján elismeri, hogy a tömegmérlegrendszer alkalmazható olyan fenntartható biogáz esetében, amelyet az ugyanezen hatóság helye szerinti tagállam nemzeti gázhálózatán keresztül szállítottak.


(1)  HL C 7., 2016.1.11.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/6


A Bíróság (első tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras kontra Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

(C-587/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Gépjármű-felelősségbiztosítás - Olyan gépjárművek 2006-ban bekövetkezett balesete, amelyek szokásos üzembentartási helye eltérő tagállamok területén található - A tagállamok nemzeti biztosító irodái tanácsának belső szabályzata - A Bíróság hatáskörének hiánya - 2009/103/EK irányelv - Időbeli hatálytalanság - 72/166/EGK, 84/5/EGK és 2000/26/EK irányelv - Tárgyi hatálytalanság - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke - Alkalmazhatatlanság - Az uniós jog végrehajtásának hiánya))

(2017/C 277/07)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras

Alperes: Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė

Rendelkező rész

A Bíróság nem rendelkezik hatáskörrel előzetes döntés meghozatalára a kérdést előterjesztő bíróság azon kérdései tekintetében, amelyek a 72/166/EGK tanácsi irányelvnek a gépjármű-felelősségbiztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról szóló, 2003. július 28-i 2003/564/EK bizottsági határozat mellékletéhez függelékként csatolt, az Európai Gazdasági Térség tagállamai és más társult államok Nemzeti Irodái között a 2002. május 30-i megállapodással elfogadott, az Irodák Tanácsának belső szabályzata értelmezésére vonatkoznak.

Mivel a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv időbeli hatálya okán nem alkalmazható az alapeljárásra,

mivel a 2005. május 11-i 2005/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv, a 2005/14 irányelvvel módosított, a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i 84/5/EGK tanácsi irányelv, valamint a gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, valamint a 73/239/EGK és a 88/357/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2000. május 16-i 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv tárgyi hatálya okán nem alkalmazható e jogvitára, és következésképpen,

mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke, 51. cikkének (1) bekezdése értelmében vett uniós jog végrehajtása hiányában sem alkalmazható az említett jogvitára,

az említett irányelveket és a Charta 47. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal a jelen ügyben nem ellentétesek a kérdést előterjesztő bíróság ítélkezési gyakorlatából eredő azon következmények, miszerint a kártérítés iránti kereset tekintetében a Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurasra (litván gépjármű-biztosító iroda) hárul az alapügy felpereseinek a 2006. július 20-án bekövetkezett balesetért való polgári jogi felelőssége fennállását alátámasztó bizonyítékok összességére vonatkozó bizonyítási teher.


(1)  HL C 27., 2016.1.25.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/7


A Bíróság (Nagytanács) 2017. június 13-i ítélete (a High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Queen, aThe Gibraltar Betting and Gaming Association Limited kérelme alapján, kontra Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

(C-591/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Az EUMSZ 355. cikk (3) bekezdése - Gibraltár jogállása - EUMSZ 56. cikk - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Kizárólag belső jellegű helyzet - Elfogadhatatlanság))

(2017/C 277/08)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Az alapeljárás felei

Felperes: The Queen, a The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited kérelme alapján

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury

Rendelkező rész

Az EUMSZ 355. cikk (3) bekezdését az EUMSZ 56. cikkel együttesen úgy kell értelmezni, hogy a Gibraltáron letelepedett piaci szereplők által az Egyesült Királyságban letelepedett személyek számára történő szolgáltatásnyújtás az uniós jog szempontjából olyan helyzetnek minősül, amelynek minden eleme egyetlen tagállamra korlátozódik.


(1)  HL C 27., 2016.1.25.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/8


A Bíróság (második tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Stichting Brein kontra Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

(C-610/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szellemi és ipari tulajdon - 2001/29/EK irányelv - A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása - A 3. cikk (1) bekezdése - Nyilvánossághoz közvetítés - Fogalom - Online megosztó platform - Védelem alatt álló fájlok megosztása a jogosult engedélye nélkül))

(2017/C 277/09)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Stichting Brein

Alperes: Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Rendelkező rész

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között kiterjed az olyan megosztó platform interneten történő rendelkezésre bocsátására és üzemeltetésére, amely a védelem alatt álló művekre vonatkozó metaadatok indexálásával és keresőmotor működtetésével e platform felhasználói számára lehetővé teszi, hogy e műveket megtalálják, és azokat egy peer-to-peer hálózat keretében megosszák.


(1)  HL C 48., 2016.02.08.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/8


A Bíróság (második tanács) 2017. június 21-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – N. W, L. W, C. W kontra Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

(C-621/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 85/374/EGK irányelv - Hibás termékekért való felelősség - 4. cikk - Gyógyszerészeti laboratóriumok - Hepatitis B elleni oltás - Szklerózis multiplex - Az oltóanyag hibája, illetve a hiba és a bekövetkezett kár közötti okozati összefüggés bizonyítása - Bizonyítási teher - Bizonyítási mód - A tudományos konszenzus hiánya - Az érdemben eljáró bíróság mérlegelésére bízott komoly, pontos és egybehangzó valószínűsítő körülmények - Megengedhetőség - Feltételek))

(2017/C 277/10)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperesek: N. W, L. W, C. W

Alperesek: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko

Rendelkező rész

1)

A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes egy olyan nemzeti bizonyítási szabályrendszer, mint amelyről az alapügyben szó van, amely szerint az oltóanyag gyártójának az oltóanyag vélt hibája miatti felelősségének kérdését illető kérelem alapján érdemben eljáró bíróság az e tekintetben ráruházott, önálló mérlegelési jogkörét gyakorolva kimondhatja, hogy – függetlenül attól, hogy az orvosi kutatás nem állapítja meg, de nem is tagadja az összefüggést az oltás beadása és a károsultat megtámadó betegség jelentkezése között – a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél által hivatkozott bizonyos ténybeli körülmények olyan komoly, pontos és egybehangzó valószínűsítő körülményeket alkotnak, amelyek alkalmasak az oltóanyag hibájának, illetve a hiba és a betegség közötti okozati összefüggés fennállásának bizonyítására. A nemzeti bíróságoknak azonban biztosítaniuk kell, hogy az említett bizonyítási szabályrendszer általuk történő alkalmazása ne vezessen sem az említett 4. cikkben meghatározott bizonyítási teher, sem pedig az ezen irányelv által létrehozott felelősségi rendszer tényleges érvényesülésének megsértéséhez.

2)

A 85/374 irányelv 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan, vélelmekre alapító bizonyítási szabályrendszer, amely szerint amennyiben az orvosi kutatás nem állapítja meg, de nem is tagadja az összefüggést az oltás beadása és a károsultat megtámadó betegség jelentkezése között, az oltóanyagnak tulajdonított hiba és a károsult által elszenvedett kár közötti okozati összefüggés fennállása mindig bizonyítottnak tekintendő, ha az okozatosságot valószínűsítő bizonyos, előre meghatározott ténybeli körülmények megvalósulnak.


(1)  HL C 48., 2016.2.8.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mohammad Zadeh Khorassani kontra Kathrin Pflanz

(C-678/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 2004/39/EK irányelv - A pénzügyi eszközök piacai - A 4. cikk (1) bekezdésének 2) pontja - A „befektetési szolgáltatások” fogalma - Az I. melléklet A. szakaszának 1. pontja - Egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás fogadása és továbbítása - A portfóliókezelési szerződés megkötése érdekében történő közvetítés esetleges bennfoglaltsága))

(2017/C 277/11)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Mohammad Zadeh Khorassani

Alperes: Kathrin Pflanz

Rendelkező rész

A pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklete A. szakaszának 1. pontjával összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) bekezdésének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy az egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás fogadásából és továbbításából álló befektetési szolgáltatás nem foglalja magában a portfóliókezelési tevékenységre irányuló szerződés megkötése érdekében történő közvetítést.


(1)  HL C 106., 2016.3.21.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/10


A Bíróság (második tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Landesverwaltungsgericht Oberösterreich [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Online Games Handels GmbH és társai kontra Landespolizeidirektion Oberösterreich

(C-685/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - EUMSZ 49. cikk - A letelepedés szabadsága - EUMSZ 56. cikk - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Szerencsejátékok - Valamely tagállam korlátozó szabályozása - Büntetőjogi jellegű közigazgatási szankciók - Közérdeken alapuló kényszerítő okok - Arányosság - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 47. cikk - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Büntetőjogi jellegű közigazgatási jogsértések üldözése keretében a bíróság részére, az elé terjesztett ügy tényállása hivatalból történő vizsgálatának kötelezettségét előíró nemzeti szabályozás - Összeegyeztethetőség))

(2017/C 277/12)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Az alapeljárás felei

Felperesek: Online Games Handels GmbH, Frank Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

Alperes: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Rendelkező rész

A különösen a 2014. április 30-i Pfleger és társai ítéletben (C-390/12, EU:C:2014:281) foglaltak szerint értelmezett EUMSZ 49. és EUMSZ 56. cikket az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére figyelemmel úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti eljárásjogi szabályozás, amely szerint a büntetőjogi jellegű közigazgatási jogsértési eljárások keretében az a bíróság, amelynek határoznia kell olyan szabályozás uniós joggal való összeegyeztethetőségéről, amely az Európai Unió egyik alapszabadságát, így az Európai Unión belüli letelepedés vagy szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozza, köteles az elé terjesztett ügy tényállását a közigazgatási szabálysértések megvalósulásának vizsgálata keretében hivatalból vizsgálni, feltéve hogy az ilyen szabályozás nem jár azzal a következménnyel, hogy az említett bíróság köteles az érintett tagállam azon hatáskörrel rendelkező hatóságainak helyébe lépni, amelyek feladata azon bizonyítékok szolgáltatása, amelyek e korlátozás igazoltsága felülvizsgálatának az említett bíróság részére történő lehetővé tételéhez szükségesek.


(1)  HL C 118., 2016.4.4.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/10


A Bíróság (első tanács) 2017. június 21-i ítélete (az Amtsgericht Kehl [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az A elleni büntetőeljárás

(C-9/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - 562/2006/EK rendelet - A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexe [Schengeni határ-ellenőrzési kódex] - 20. és 21. cikk - Belső határok átlépése - Ellenőrzések a tagállamok területén - A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményben részes más államokkal közös határtól számított 30 kilométeres övezetben feltartóztatott személyek személyazonosságának megállapítása céljából ellenőrzéseket engedélyező nemzeti szabályozás - Az ellenőrzésnek az érintett személy magatartásától vagy rendkívüli körülmények fennállásától függetlenül meglévő lehetősége - Személyek vasútállomás területén történő ellenőrzésére vonatkozó bizonyos intézkedéseket lehetővé tévő nemzeti szabályozás))

(2017/C 277/13)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Kehl

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

A

Az eljárásban részt vesz: Staatsanwaltschaft Offenburg

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdését, valamint a 2013. június 26-i 610/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. és 21. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az érintett tagállam rendőrségét felruházza azon hatáskörrel, hogy a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én, Schengenben (Luxemburg) aláírt egyezményben részes államokkal közös szárazföldi határától húzódó, legfeljebb 30 kilométeres sávban valamennyi személynek a személyazonosságát ellenőrizhetik a személy magatartásától, valamint különös körülményektől függetlenül, annak érdekében, hogy megakadályozzák vagy megtiltsák az említett tagállam területére történő jogellenes beutazást, illetve megelőzzenek bizonyos, a határ biztonsága vagy a határvédelem ellátása ellen irányuló vagy a határátlépéssel összefüggésben elkövetett bűncselekményeket, kivéve ha e szabályozás előírja az e hatáskör gyakorlásához szükséges keretet, amely biztosítja, hogy az említett hatáskör gyakorlati alkalmazása ne lehessen a határforgalom-ellenőrzéssel azonos hatású, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

2)

Az EUMSZ 67. cikk (2) bekezdését, valamint az 610/2013 rendelettel módosított 562/2006 rendelet 20. és 21. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az érintett tagállam rendőri hatóságai számára lehetővé teszi, hogy e tagállamban a vonatokon és a vasúti létesítmények területén bárkinek a személyazonosságát vagy a határátlépésre jogosító okmányait ellenőrizzék, valamint e célból bárkit rövid időre feltartóztassanak és kikérdezzenek, amennyiben a tények ismeretében vagy határrendészeti tapasztalatok alapján feltételezhető, hogy e vonatokat vagy vasúti létesítményeket jogellenes beutazáshoz használják, feltéve hogy az említett ellenőrzések a nemzeti jogban olyan pontosításoknak és korlátozásoknak vannak alávetve, melyek meghatározzák ezen ellenőrzések intenzitását, gyakoriságát és szelektív jellegét, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.


(1)  HL C 136., 2016.4.18.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/11


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. június 15-i ítélete – Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd kontra Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa

(C-19/16 P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) - A terrorizmus elleni küzdelem - Az Oszáma bin Ládennel, az al-Kaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott korlátozó intézkedések - 881/2002/EK rendelet - Az Egyesült Nemzetek szankcióbizottsága által létrehozott valamely jegyzékben szereplő természetes és jogi személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása - E személyek nevének a 881/2002 rendelet I. mellékletében szereplő jegyzékbe való, az eredeti felvétel megsemmisítését követő újbóli felvétele - A jogi személy megszűnése az eljárás során - Perképesség))

(2017/C 277/14)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (képviselők: N. Garcia-Lora solicitor, E. Grieves barrister)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: F. Ronkes Agerbeek, D. Gauci és J. Norris-Usher meghatalmazottak), az Európai Unió Tanácsa (képviselők: G. Étienne, J.-P. Hix és H. Marcos Fraile meghatalmazottak)

Az ítélet rendelkező része

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság Al-Bashir Mohammed Al-Faqihot, Ghunia Abdrabbahot és Taher Nasufot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 106., 2016.3.21.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/12


A Bíróság (tízedik tanács) 2017. június 22-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel kontra Finanzamt Offenburg

(C-20/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Munkavállalók szabad mozgása - A lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban szerzett jövedelem - Progresszivitási kikötéssel alkalmazott mentesítési módszer a lakóhely szerinti tagállamban - A lakóhely szerinti tagállamtól eltérő tagállamban szerzett jövedelemből levont egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékok - E járulékok levonása - Az adómentes jövedelmekkel való közvetlen kapcsolat hiányára vonatkozó feltétel))

(2017/C 277/15)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

Alperes: Finanzamt Offenburg

Rendelkező rész

Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében az e tagállamban lakóhellyel rendelkező és valamely más tagállam közigazgatásában dolgozó adóalany a lakóhelye szerinti tagállamban nem csökkentheti a jövedelemadója adóalapját az alkalmazási helye szerinti tagállamban a munkabéréből levont öregséginyugdíj- és egészségbiztosítási járulékaival, eltérően a lakóhelye szerinti tagállamban befizetett hasonló társadalombiztosítási járulékoktól, ha a két tagállam közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján a munkabért nem adóztathatják meg a munkavállaló lakóhelye szerinti tagállamban, és az csupán az egyéb jövedelmekre alkalmazandó adó mértékét növeli.


(1)  HL C 118., 2016.4.4.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/12


A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Tribunal Arbitral Tributário [Centro de Arbitragem Administrativa [CAAD] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Portugália] – Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda kontra Autoridade Tributária e Aduaneira

(C-26/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Hozzáadottérték-adó (héa) - 2006/112/EK irányelv - A 138. cikk (2) bekezdésének a) pontja - Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítésének adómentességéhez kapcsolódó feltételek - A beszerző rendeltetési hely szerinti tagállambeli lakóhelye - A rendeltetési hely szerinti tagállamban való ideiglenes nyilvántartásba vétel - Az adócsalás kockázata - Az eladó jóhiszeműsége - Az eladó gondossági kötelezettsége))

(2017/C 277/16)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Az alapeljárás felei

Felperes: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

Alperes: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rendelkező rész

1)

Az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek valamely új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítésének adómentességét azon feltételnek rendelik alá, hogy e közlekedési eszköz beszerzője az említett közlekedési eszköz rendeltetési helye szerinti tagállamban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkezzen, ellentétesek a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 138. cikke (2) bekezdésének a) pontjával.

2)

A 2006/112 irányelv 138. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az új közlekedési eszköz értékesítésének adómentessége nem utasítható el a termékértékesítés helye szerinti tagállamban kizárólag azzal az indokkal, hogy e közlekedési eszközt a rendeltetési hely szerinti tagállamban csak ideiglenesen vették nyilvántartásba.

3)

Ellentétes a 2006/112 irányelv 138. cikke (2) bekezdésének a) pontjával az, hogy a beszerző által valamely másik tagállamba szállított és ez utóbbi tagállamban ideiglenesen nyilvántartásba vett új közlekedési eszköz eladója utólagosan köteles legyen a hozzáadottérték-adó megfizetésére, amennyiben nem kerül bizonyításra, hogy az átmeneti nyilvántartásba vételi időszak lejárt, és az említett adót a rendeltetés helye szerinti tagállamban fizették meg, vagy megfizetésére ott kerül sor.

4)

Ellentétes a 2006/112 irányelv 138. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, valamint a jogbiztonság, az arányosság és a bizalomvédelem elvével az, hogy a beszerző által valamely másik tagállamba szállított és ez utóbbi tagállamban ideiglenesen nyilvántartásba vett új közlekedési eszköz eladója a beszerző által elkövetett adócsalás esetén utólagosan köteles legyen a hozzáadottérték-adó megfizetésére, feltéve hogy objektív körülmények alapján nem kerül bizonyításra, hogy az említett eladó tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az általa teljesített ügylettel a vevő által elkövetett adócsaláshoz járult hozzá, és nem tett meg minden tőle telhető észszerű intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az e csalásban való részvételt. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az alapügy minden tényállási elemének és körülményének átfogó értékelése alapján ez a helyzet áll-e fenn.


(1)  HL C 136., 2016.4.18.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/13


A Bíróság (negyedik tanács) 2017. június 14-i ítélete (a First-tier Tribunal [Tax Chamber] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Compass Contract Services Limited kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(C-38/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Hozzáadottérték-adó (héa) - A jogalap nélkül megfizetett héa visszatérítése - Héalevonási jog - Szabályok - Az egyenlő bánásmód és az adósemlegesség elve - A tényleges érvényesülés elve - Elévülési időt bevezető nemzeti szabályozás))

(2017/C 277/17)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Compass Contract Services Limited

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Rendelkező rész

Az adósemlegesség, az egyenlő bánásmód és a tényleges érvényesülés elvével nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amely egyrészt a jogalap nélkül megfizetett hozzáadottérték-adó visszatérítése iránti kérelmekre, másrészt pedig az előzetesen megfizetett hozzáadottérték-adó levonására irányuló kérelmekre vonatkozó elévülési idő csökkentése keretében különböző átmeneti időszakokat rögzít, ennélfogva pedig két negyedéves adóbevallási időszakot érintő kérelmekre különböző elévülési idők vonatkoznak aszerint, hogy e kérelmek tárgya a jogalap nélkül megfizetett hozzáadottérték-adó visszatérítése vagy az előzetesen megfizetett hozzáadottérték-adó levonása.


(1)  HL C 106., 2016.3.21.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/14


A Bíróság (első tanács) 2017. június 22-i ítélete (a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Unibet International Ltd. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

(C-49/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Korlátozások - Távszerencsejáték-szervezésre irányuló koncesszió nyújtásának feltételei - Ilyen engedély más tagállamban letelepedett gazdasági magánszereplők általi megszerzésének gyakorlati lehetetlensége))

(2017/C 277/18)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Unibet International Ltd.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, a távszerencsejáték-szervezésre irányuló koncessziós és engedélyezési rendszert létrehozó szabályozás, amennyiben az hátrányosan megkülönböztető szabályokat tartalmaz a más tagállamokban letelepedett gazdasági szereplőkkel szemben, vagy amennyiben az ugyan hátrányos megkülönböztetéstől mentes szabályokat ír elő, de azokat nem átlátható módon alkalmazzák, vagy úgy hajtják végre, hogy azzal megakadályozzák vagy megnehezítik egyes más tagállamokban letelepedett ajánlattevők számára a pályázat benyújtását.

2)

Az EUMSZ 56. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek az alapügyben szóban forgóhoz hasonló szankciók, amelyeket a szerencsejáték-szervezésre irányuló koncessziós és engedélyezési rendszert létrehozó nemzeti szabályozás megsértéséért szabtak ki, amennyiben az ilyen nemzeti szabályozás e cikkel ellentétesnek bizonyul.


(1)  HL C 136., 2016.4.18.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/15


A Bíróság (első tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Tribunale Ordinario di Verona [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli kontra Banco Popolare – Società Cooperativa

(C-75/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Fogyasztóvédelem - Alternatív vitarendezési eljárások - 2008/52/EK irányelv - 2013/11/EU irányelv - A 3. cikk (2) bekezdése - Hitelintézet által kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárás keretében a fogyasztó által benyújtott ellentmondás - Az igazságszolgáltatás igénybevételéhez való jog - Közvetítési eljárás kötelező igénybevételét előíró nemzeti szabályozás - Ügyvéd segítségének kötelező igénybevétele - A kereset elfogadhatóságának feltétele))

(2017/C 277/19)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Ordinario di Verona

Az alapeljárás felei

Felperesek: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli

Alperes: Banco Popolare – Società Cooperativa

Rendelkező rész

A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan szabályozás, amely az ezen irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt jogviták tekintetében közvetítési eljárás igénybevételét írja elő az ugyanezen jogvitákra vonatkozó keresetek benyújtása elfogadhatóságának feltételeként, amennyiben e követelmény nem akadályozza a feleket az igazságszolgáltatási rendszer igénybevételéhez való joguk gyakorlásában.

Ezzel szemben az említett irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely azt írja elő, hogy az ilyen közvetítési eljárás keretében a fogyasztóknak ügyvéd segítségét kell igénybe venniük, illetve hogy a fogyasztók csak akkor léphetnek vissza a közvetítési eljárástól, ha bizonyítják, hogy e döntésük megfelelő indokon alapul.


(1)  HL C 156., 2016.5.2.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/15


A Bíróság (harmadik tanács) 2017. június 22-i ítélete (a Rechtbank Midden-Nederland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Federatie Nederlandse Vakvereniging és társai kontra Smallsteps BV

(C-126/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 2001/23/EK irányelv - 3–5. cikk - Vállalkozások átruházása - A munkavállalók jogainak védelme - Kivételek - Fizetésképtelenségi eljárás - „pre-pack” - A vállalkozás fennmaradása))

(2017/C 277/20)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Midden-Nederland

Az alapeljárás felei

Felperesek: Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

Alperes: Smallsteps BV

Rendelkező rész

A munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelvet és különösen az 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a munkavállalók ezen irányelv 3. és 4. cikkében előírt védelmét továbbra is biztosítani kell olyan helyzetben, mint amilyenről az alapügyben szó van, amelyben a vállalkozás átruházására a fizetésképtelenné nyilvánítást követően, egy azt megelőzően előkészített és közvetlenül a csődeljárás megindítása után meg is valósuló „pre-pack”-kel összefüggésben kerül sor, amelynek keretében többek között bíróság által kinevezett, „kirendelni tervezett csődgondnok” vizsgálja az e vállalkozás tevékenységének harmadik személy általi esetleges folytatására vonatkozó lehetőségeket, és előkészíti a közvetlenül a csődeljárás megindítását követően a tevékenység ilyen módon történő folytatásának megvalósítása érdekében megteendő lépéseket, valamint e tekintetben egyébként nem releváns, hogy az ezen „pre-pack” ügylet célja az eszközök átruházásából származó bevételnek a szóban forgó vállalkozás összes hitelezője számára történő maximalizálására is irányul.


(1)  HL C 165., 2016.5.10.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/16


A Bíróság (harmadik tanács) 2017. június 15-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Saale Kareda kontra Stefan Benkö

(C-249/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Joghatóság a polgári és kereskedelmi ügyekben - 1215/2012/EU rendelet - A 7. cikk 1. pontja - A „szerződéssel kapcsolatos ügy” és a „szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés” fogalma - Kölcsönszerződés egyetemleges adóstársai közötti visszkereset - A kölcsönszerződés teljesítési helyének meghatározása))

(2017/C 277/21)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Saale Kareda

Alperes: Stefan Benkö

Rendelkező rész

1)

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy a kölcsönszerződés egyetemleges adóstársai közötti visszkereset az e rendelkezés értelmében vett, „szerződéssel kapcsolatos ügyek” körébe tartozik.

2)

Az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontja b) alpontjának második francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan, hitelintézet és két egyetemleges adóstárs között létrejött kölcsönszerződést, mint amely az alapügyben szerepel, az e rendelkezésben említett, „szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésnek” kell minősíteni.

3)

Az 1215/2012 rendelet 7. cikke 1. pontja b) alpontjának második francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a hitelintézet két egyetemleges adóstársnak nyújtott kölcsönt, a rendelkezés értelmében véve „a tagállam területén az a hely, ahol a szerződés szerint a szolgáltatást nyújtották, vagy kellett volna nyújtani”, eltérő megállapodás hiányában e hitelintézet székhelye, többek között az ezen adóstársak közötti visszkeresetet elbíráló bíróság illetékességének meghatározása szempontjából.


(1)  HL C 305., 2016.8.22.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/17


A Bíróság (hatodik tanács) 2017. június 15-i ítélete – Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság, Lett Köztársaság

(C-279/16. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Megsemmisítés iránti kereset - EMOGA, EMGA és EMVA - Az Európai Unió finanszírozásából kizárt kiadások - A Spanyol Királyság által kifizetett kiadások))

(2017/C 277/22)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Spanyol Királyság (képviselők: J. García-Valdecasas Dorrego és V. Ester Casas meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafyllou és I. Galindo Martín meghatalmazottak), Lett Köztársaság

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 279., 2016.8.1.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/17


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T.KUP SAS kontra Belgische Staat

(C-349/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Dömping - 1472/2006/EK rendelet - Kínából és Vietnamból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatala - Az 1294/2009/EU végrehajtási rendelet érvényessége - Hatályukat vesztő dömpingellenes intézkedések felülvizsgálatára vonatkozó eljárás - Független importőrök - Mintavétel - Az Európai Unió érdeke))

(2017/C 277/23)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Az alapeljárás felei

Felperes: T.KUP SAS

Alperes: Belgische Staat

Rendelkező rész

Az előterjesztett kérdések vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, amely érintené a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti, az intézkedések lejárati felülvizsgálatot követően a Vietnamból és a Kínai Népköztársaságból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó, a Makaó Különleges Közigazgatási Területről szállított – a Makaóból való származás bejelentésére tekintet nélkül –, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára kiterjesztett – végleges dömpingellenes vám kivetéséről [helyesen: a Vietnamból és a Kínai Népköztársaságból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó, és a Makaó Különleges Közigazgatási Területről szállított egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára a Makaóból való származás bejelentésére tekintet nélkül kiterjesztett végleges dömpingellenes vámnak a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti lejárati felülvizsgálatot követő kivetéséről] szóló, 2009. december 22-i 1294/2009/EU tanácsi végrehajtási rendelet érvényességét.


(1)  HL C 335., 2016.9.12.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/18


A Bíróság (hetedik tanács) 2017. június 14-i ítélete (a Landgericht Trier [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verband Sozialer Wettbewerb eV kontra TofuTown.com GmbH

(C-422/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése - 1308/2013/EU rendelet - A 78. cikk és a VII. melléklet III. része - 2010/791/EU határozat - Meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések - „Tej” és „tejtermékek” - Tisztán növényi élelmiszerek reklámozásához és forgalmazásához alkalmazott megjelölések))

(2017/C 277/24)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Trier

Az alapeljárás felei

Felperes: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Alperes: TofuTown.com GmbH

Rendelkező rész

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 78. cikkének (2) bekezdését és VII. mellékletének III. részét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes, hogy a „tej” megjelölést és az e rendelet által kizárólag a tejtermékek számára fenntartott megjelöléseket a forgalmazás során vagy a reklámban tisztán növényi termék megjelölésére használják, még ha e megjelöléseket a szóban forgó termék növényi eredetét jelző magyarázó vagy leíró toldatokkal egészítik is ki, kivéve ha e terméket felsorolja az 1234/2007 tanácsi rendelet XII. melléklete III.1. pontjának második bekezdésében említett termékek jegyzékéről szóló, 2010. december 20-i 2010/791/EU bizottsági határozat I. melléklete.


(1)  HL C 350., 2016.9.26.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/19


A Bíróság (kilencedik tanács) 2017. június 15-i ítélete (a Cour d’appel de Mons [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16) kontra État belge

(C-444/16. és C-445/16. sz. egyesített ügyek) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 78/660/EGK irányelv - Meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolója - A megbízható és valós összkép elve - Az óvatosság elve - Részvényopciót kibocsátó társaság, amely az opció értékesítésének árát abban az üzleti évben számolja el könyveiben, amelynek során az opciót lehívják vagy annak érvényességi ideje lejár))

(2017/C 277/25)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Mons

Az alapeljárás felei

Felperesek: Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)

Alperes: État belge

Rendelkező rész

A megbízható és valós összkép elvét, illetve az óvatosság elvét – amely elveket a 2003. június 18-i 2003/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, [az EUMSZ 50. cikk (2) bekezdésének g) pontja] alapján meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (3) bekezdése és 31. cikke (1) bekezdésének c) pontja mondja ki – akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az a számviteli elszámolási módszer, amely szerint egy részvényopciós jogot alapító társaság ezen opció értékesítésének árát abban az üzleti évben számolja el bevételként, amelynek során az említett opciót lehívják vagy annak érvényességi ideje lejár.


(1)  HL C 410., 2016.6.7.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/19


A Bíróság (hetedik tanács) 2017. június 21-i ítélete (a Corte d'appello di Genova [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kerly Del Rosario Martinez Silva kontra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

(C-449/16. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szociális biztonság - 883/2004/EK rendelet - 3. cikk - Családi ellátások - 2011/98/EU irányelv - 12. cikk - Egyenlő bánásmódhoz való jog - Harmadik országok összevont engedéllyel rendelkező állampolgárai))

(2017/C 277/26)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte d'appello di Genova

Az alapeljárás felei

Felperes: Kerly Del Rosario Martinez Silva

Alperesek: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

Rendelkező rész

A harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amilyen az alapügyben szerepel, amelynek értelmében az ezen irányelv 2. cikkének c) pontja értelmében vett összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár nem részesülhet olyan ellátásban, mint az 1998. december 23-i legge n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (a stabilizációs és fejlesztési költségvetési intézkedésekről szóló 448/1998. sz. törvény) által bevezetett, a legalább három kiskorú gyermeket nevelő háztartások számára járó támogatás.


(1)  HL C 410., 2016.11.7.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/20


A Törvényszék (hatodik tanács) T-109/16. sz., Laboratoire de la mer kontra Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyben 2016. október 18-án hozott végzése ellen a Laboratoire de la mer által 2016. december 21-én benyújtott fellebbezés

(C-662/16. P. sz. ügy)

(2017/C 277/27)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Laboratoire de la mer (képviselő: J. Blanchard ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala

A Bíróság (hatodik tanács) 2017. június 20-i végzésében megállapította, hogy a fellebbezés elfogadhatatlan.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/20


A Törvényszék (hetedik tanács) T-330/15. sz., Rudolf Keil kontra Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2016. december 15-én hozott ítélete ellen Rudolf Keil által 2017. január 24-én benyújtott fellebbezés

(C-37/17. P. sz. ügy)

(2017/C 277/28)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Rudolf Keil (képviselő: J. Sachs ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az Európai Unió Bírósága (tizedik tanács) 2017. május 31-i végzésével a fellebbezést elutasította, és úgy rendelkezett, hogy a fellebbező viseli a saját költségeit.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/20


A Törvényszék (harmadik tanács) T-655/16. sz., CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH kontra az Európai Unió Bírósága ügyben 2017. február 17-én hozott végzése ellen a CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH által 2016. december 19-én benyújtott fellebbezés

(C-87/17. P. sz. ügy)

(2017/C 277/29)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (képviselő: A. Schuster ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Bírósága

Az Európai Unió Bírósága (tizedik tanács) 2017. július 5-i végzésével elutasította a fellebbezést, és a fellebbezőt kötelezte saját költségeinek viselésére.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/21


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2017. április 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Demarchi Gino S.a.s. kontra Ministero della Giustizia

(C-177/17. sz. ügy)

(2017/C 277/30)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Az alapeljárás felei

Felperes: Demarchi Gino S.a.s.

Alperes: Ministero della Giustizia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének (2) bekezdésében és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésében rögzített, az [EUSZ] 6. cikk harmadik bekezdése által az uniós jog részévé tett alapelvnek – amely szerint mindenkinek joga van arra, hogy ügyét pártatlan bíróság észszerű időn belül tárgyalja – az EUMSZ 67. cikkből eredő alapelvvel – amely szerint az Unió a jog érvényesülésén alapuló közös térséget hoz létre az alapvető jogok, valamint az EUMSZ 81. és EUMSZ 82. cikkből levezethető azon alapelv tiszteletben tartásával, amelynek értelmében az Unió a határokon átnyúló vonatkozású polgári és büntető jogi ügyekben a bírósági és a bíróságon kívül hozott határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapuló igazságügyi együttműködést hoz létre – együttes értelmezésével ellentétes-e a 89/2001 törvény 5 sexies cikkében foglalt olasz szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a bírósági eljárások észszerűtlen elhúzódása miatt „méltányos kártérítés” jogcímén az olasz állam által fizetendő összegek jogosultjaként már elismert személyeknek a kifizetéshez egy sor kötelezettséget kell teljesíteniük, valamint meg kell várniuk a 89/2001 törvény hivatkozott 5 sexies cikkének (5) bekezdésében rögzített határidő elteltét anélkül, hogy időközben bírósági végrehajtási cselekményt indíthatnának vagy hogy a késedelmes kifizetéssel összefüggő káraik megtérítését a későbbiekben követelhetnék, még azokban az esetekben is, amelyekben valamely, határokon átnyúló vonatkozású vagy egyébként az Európai Unió hatásköreibe tartozó kérdésben és/vagy a bírósági okiratoknak az Európai Unió által előírt kölcsönös elismerésével érintett kérdésben folytatott polgári eljárás észszerűtlen elhúzódása miatt a „méltányos kártérítést” a bíróság már megítélte?


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/21


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Olaszország) által 2017. április 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Graziano Garavaldi kontra Ministero della Giustizia

(C-178/17. sz. ügy)

(2017/C 277/31)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Az alapeljárás felei

Felperes: Graziano Garavaldi

Alperes: Ministero della Giustizia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének (2) bekezdésében és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésében rögzített, az [EUSZ] 6. cikk harmadik bekezdése által az uniós jog részévé tett alapelvnek – amely szerint mindenkinek joga van arra, hogy ügyét pártatlan bíróság észszerű időn belül tárgyalja – az EUMSZ 67. cikkből eredő alapelvvel – amely szerint az Unió a jog érvényesülésén alapuló közös térséget hoz létre az alapvető jogok, valamint az EUMSZ 81. és EUMSZ 82. cikkből levezethető azon alapelv tiszteletben tartásával, amelynek értelmében az Unió a határokon átnyúló vonatkozású polgári és büntető jogi ügyekben a bírósági és a bíróságon kívül hozott határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapuló igazságügyi együttműködést hoz létre – együttes értelmezésével ellentétes-e a 89/2001 törvény 5 sexies cikkében foglalt olasz szabályozáshoz hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a bírósági eljárások észszerűtlen elhúzódása miatt „méltányos kártérítés” jogcímén az olasz állam által fizetendő összegek jogosultjaként már elismert személyeknek a kifizetéshez egy sor kötelezettséget kell teljesíteniük, valamint meg kell várniuk a 89/2001 törvény hivatkozott 5 sexies cikkének (5) bekezdésében rögzített határidő elteltét anélkül, hogy időközben bírósági végrehajtási cselekményt indíthatnának vagy hogy a késedelmes kifizetéssel összefüggő káraik megtérítését a későbbiekben követelhetnék, még azokban az esetekben is, amelyekben valamely, határokon átnyúló vonatkozású vagy egyébként az Európai Unió hatásköreibe tartozó kérdésben és/vagy a bírósági okiratoknak az Európai Unió által előírt kölcsönös elismerésével érintett kérdésben folytatott polgári eljárás észszerűtlen elhúzódása miatt a „méltányos kártérítést” a bíróság már megítélte?


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/22


A Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Olaszország) által 2017. április 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rotho Blaas Srl kontra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(C-207/17. sz. ügy)

(2017/C 277/32)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

Az alapeljárás felei

Felperes: Rotho Blaas Srl

Alperes: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

„A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről” szóló 91/2009/EK rendelet  (1) , „a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 91/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról” szóló 924/2012/EK végrehajtási rendelet[tel  (2) együtt], [és a] Kínai Népköztársaságból származó, valamint – kiterjesztés alapján – a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az 1225/2009/EK rendelet  (3) 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről” szóló 519/2015 végrehajtási rendelet érvénytelen/jogellenes/összeegyeztethetetlen-e az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkével és a WTO DSB 2011. július 28-i határozatával?

2)

a dömpingellenes vámot bevezető 91/2009/EK rendelet, valamint az ahhoz kapcsolódó 924/2012 és 519/2015 végrehajtási rendeletek érvénytelensége/jogellenessége/összeegyeztethetetlensége esetén a vitatott intézkedések alapján bevezetett dömpingellenes vámok hatályon kívül helyezése a 278/2016/EU végrehajtási rendelet (4) hatálybalépésétől vagy a vitatott intézkedés, vagyis a 91/2009/EK „alaprendelet” hatálybalépésétől kezdve bír e joghatással?


(1)  2009. január 26-i tanácsi rendelet (HL 2009 L 29., 1. o.)

(2)  2012. október 4-i tanácsi rendelet (HL 2012 L 275., 1. o.)

(3)  2015. március 26-i tanácsi rendelet (HL 2015 L 82., 78. o.)

(4)  A Kínai Népköztársaságból származó, valamint – kiterjesztés alapján – a Malajziában feladott, akár Malajziából származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. február 26-i (EU) 2016/278 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2016 L 52., 24. o.)


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/23


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2017. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl kontra Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) és társai

(C-216/17. sz. ügy)

(2017/C 277/33)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

Alperesek: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Értelmezhető-e úgy a 2004/18/EK irányelv (1) [1.] cikkének (5) bekezdése és 32. cikke, valamint a 2014/24/EU irányelv (2) 33. cikke, hogy azok lehetővé teszik az olyan keretmegállapodás megkötését, amelyben:

az ajánlatkérő szerv saját és olyan más, kifejezetten megjelölt ajánlatkérő szervek nevében jár el, amelyek ugyanakkor nem vesznek részt közvetlenül a keretmegállapodás aláírásában;

nem határozzák meg a keretmegállapodást alá nem író ajánlatkérő szervek által a keretmegállapodás szerinti, a későbbi közbeszerzési szerződéseknek az e szervek által történő megkötésekor kérhető szolgáltatások mennyiségét?

2)

Az (1) kérdésre adott nemleges válasz esetén,

értelmezhető-e úgy a 2004/18/EU irányelv 2. cikkének (5) bekezdése és 32. cikke, valamint a 2014/24/EU irányelv 33. cikke, hogy az lehetővé teszi az olyan keretmegállapodás megkötését, amelyben:

az ajánlatkérő szerv saját és olyan más, kifejezetten megjelölt ajánlatkérő szervek nevében jár el, amelyek ugyanakkor nem vesznek részt közvetlenül a keretmegállapodás aláírásában;

a keretmegállapodást alá nem író ajánlatkérő szervek által a keretmegállapodás szerinti, későbbi közbeszerzési szerződéseknek az e szervek által történő megkötésekor kérhető szolgáltatások mennyisége az e szervek általános szükségleteire való hivatkozással kerül meghatározásra?


(1)  Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004 L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 7. kötet 132. o.)

(2)  A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014 L 94., 65. o.)


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/24


A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2017. május 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Openbaar Ministerie kontra Tadas Tupikas

(C-270/17. sz. ügy)

(2017/C 277/34)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: Openbaar Ministerie

Alperes: Tadas Tupikas

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az olyan fellebbviteli eljárás

amelynek során az ügy érdemi vizsgálatára került sor, és

amelynek során az érintettet (ismét) elítélték és/vagy helyben hagyták az elsőfokú elítélést,

az európai elfogatóparancs pedig ezen elítélés végrehajtását szolgálja,

a 2002/584/IB kerethatározat (1) 4a. cikke (1) bekezdésének értelmében vett „határozat meghozatalát eredményező tárgyalásnak” minősül-e?


(1)  Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/24


A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2017. május 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Openbaar Ministerie kontra Sławomir Andrzej Zdziaszek

(C-271/17. sz. ügy)

(2017/C 277/35)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: Openbaar Ministerie

Alperes: Sławomir Andrzej Zdziaszek

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az olyan eljárás,

amelynek keretében a kibocsátó tagállam bírósága olyan elkülönült szabadságvesztés-büntetések szabadságvesztés-összbüntetésbe foglalásáról dönt, amelyeket korábban jogerősen szabtak ki az érintett személlyel szemben és/vagy olyan szabadságvesztés-összbüntetés módosításáról, amelyet korábban jogerősen szabtak ki az érintett személlyel szemben, és

amelynek keretében e bíróság már nem dönt a bűnösség kérdéséről,

mint például a 2014. március 25-i cumulative sentence-hez [összbüntetésbe foglaló ítélet] vezető eljárás, a 2002/584/IB kerethatározat (1) 4a. cikke (1) bekezdésének értelmében vett „határozat meghozatalát eredményező tárgyalásnak” minősül-e?

2)

A végrehajtó igazságügyi hatóság:

abban az esetben, ha az átadni kért személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson,

ugyanakkor a kibocsátó igazságügyi hatóság sem az európai elfogatóparancsban, sem a 2002/584/IB kerethatározat 15. cikkének (2) bekezdése által kért kiegészítő információkban nem közölte a 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikke (1) bekezdésének a)-d) pontjában hivatkozott egy vagy több körülmény alkalmazhatóságára vonatkozó adatokat az európai elfogatóparancs formanyomtatványa d) részének 3. pontjában szereplő egy vagy több kategória megfogalmazásának megfelelően,

megállapíthatja-e kizárólag ebből az okból, hogy a 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikke (1) bekezdésének bevezető mondatában és a)-d) pontjában szereplő egyik feltétel sem teljesült és pusztán ebből az okból megtagadhatja-e az európai elfogatóparancs végrehajtását?

3)

Az olyan fellebbviteli eljárás

amelynek során az ügy érdemi vizsgálatára került sor, és

amelynek során az érintettet (ismét) elítélték és/vagy helyben hagyták az elsőfokú elítélést,

az európai elfogatóparancs pedig ezen elítélés végrehajtását szolgálja,

a 2002/584/IB kerethatározat 4a. cikke (1) bekezdésének értelmében vett „határozat meghozatalát eredményező tárgyalásnak” minősül-e?


(1)  Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/25


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2017. május 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – K. M. Zyla kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-272/17. sz. ügy)

(2017/C 277/36)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: K. M. Zyla

Ellenérdekű fél: Staatssecretaris van Financiën

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 45. cikket, hogy azzal ellentétes valamely tagállam olyan rendelkezése, amely szerint az a munkavállaló, aki az 1408/71 rendelet (1) vagy a 883/2004 rendelet (2) alapján csak a naptári év egy részében biztosított a társadalombiztosítás érintett tagállambeli rendszerében, a megfelelő biztosítási járulékok megállapítása során az általános adójóváírás járulékhányadának csak a biztosítási időszakkal arányos részét veheti igénybe, ha e munkavállaló a naptári év fennmaradó részében nem biztosított az érintett tagállam társadalombiztosítási rendszerében, ezen időszakban másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, és (szinte) teljes éves jövedelmét az elsőként említett tagállamban szerezte meg?


(1)  A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL 1971. L 149., 2. o; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 1. kötet 35. o.).

(2)  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 5. kötet 72. o.).


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/26


A High Court (Írország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eugen Bogatu kontra Minister for Social Protection

(C-322/17. sz. ügy)

(2017/C 277/37)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Eugen Bogatu

Alperes: Minister for Social Protection

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 883/2004/EK rendeletet (1) és különösen annak 67. cikkét, a 11. cikk (2) bekezdésével összhangban, hogy az a rendelet 1. cikkének z) pontja szerinti „családi ellátásokra” való jogosultsághoz azt követeli meg, hogy az adott személy a (rendelet 1. cikkének s) pontja szerinti) illetékes tagállamban munkaviszonyban álljon vagy önálló vállalkozó legyen, avagy azt, hogy a rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti pénzbeli ellátásban részesüljön?

2)

A 11. cikk (2) bekezdése szerinti „pénzbeli ellátásra” való hivatkozást úgy kell-e értelmezni, hogy az csak arra az időszakra vonatkozik, amelynek során a pénzbeli ellátást a kérelmező számára ténylegesen folyósítják, vagy az bármely olyan időszakot magában foglal, amelyre tekintettel a kérelmező a jövőre nézve pénzbeli ellátásra jogosult, függetlenül attól, hogy ezen ellátást a családi ellátás kérelmezésekor már igénybe vették vagy sem?


(1)  A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o., magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.).


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/26


A High Court (Írország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – People Over Wind, Peter Sweetman kontra Coillte Teoranta

(C-323/17. sz. ügy)

(2017/C 277/38)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court

Az alapeljárás felei

Felperesek: People Over Wind, Peter Sweetman

Alperes: Coillte Teoranta

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Figyelembe kell-e venni, és ha igen, milyen körülmények között az kárenyhítő intézkedéseket az élőhelyvédelmi irányelv (1) 6. cikkének (3) bekezdése szerinti megfelelő vizsgálat elvégzése során?


(1)  A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.).


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/27


Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2017. június 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sergejs Buivids

(C-345/17. sz. ügy)

(2017/C 277/39)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Sergejs Buivids

Ellenérdekű fél: Datu valsts inspekcija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 95/46 irányelv (1) hatálya alá tartoznak-e a jelen ügyben vitatott tevékenységekhez hasonló tevékenységek, azaz egy adott rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő rendőrtisztekről való felvételkészítés és a videó közzététele a www.youtube.com internetes oldalon?

2)

Úgy kell-e értelmezni a 95/46 irányelvet, hogy az említett tevékenységek személyes adatok újságírás céljából történő kezelésének minősülhet a szóban forgó irányelv 9. cikke szempontjából?


(1)  A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995, L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.)


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/27


2017. június 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-382/17. sz. ügy)

(2017/C 277/40)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Costa de Oliveire és L. Nicolae meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel a lobogó szerinti állam kötelezettségeivel kapcsolatos tevékenységei operatív részeihez 2012. június 17-ig nem fejlesztett ki, vezetett be és tartott fenn a vonatkozó nemzetközi minőségi szabványok szerint tanúsított minőségirányítási rendszert – nem teljesítette a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 8. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv 8. cikkének (1) bekezdése egyértelműen előírja, hogy a tagállamok a hatóságaiknak a lobogó szerinti állam kötelezettségeivel kapcsolatos tevékenységei operatív részeihez 2012. június 17-ig minőségirányítási rendszert fejlesztenek ki, vezetnek be és tartanak fenn.

Már 2017 júniusa van, és a Portugál Köztársaság még nem teljesítette az e cikkben foglalt kötelezettségeit.

Ily módon a portugál közigazgatás sérti az irányelv által követett célkitűzéseket, és veszélyezteti a tangeri biztonságot és a környezetvédelmet. Ezenfelül a közigazgatás magatartása azzal a kockázattal jár, hogy tisztességtelen versenyelőnyt teremt a portugál flotta számára más tagállamok flottáival szemben.


(1)  HL 2009 L 131., 132. o.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/28


2017. június 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-383/17. sz. ügy)

(2017/C 277/41)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Costa de Oliveira és L. Nicolae meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel semmiféle jelentést nem küldött a Bizottsággal a nevében eljáró elismert szervezetek ellenőrzésének eredményeit illetően – nem teljesítette a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 11. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv 9. cikkének (2) bekezdése egyértelműen előírja, hogy minden tagállam legalább kétévenként elvégzi a nevében eljáró elismert szervezet ellenőrzését és ezen ellenőrzési tevékenység eredményeiről az ellenőrzés elvégzésének évét követő év március 31-ig a Bizottságot és a többi tagállamot jelentésben tájékoztatja.

Mivel az irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére nyitva álló határidő 2011. június 17-én lejárt, a 13. cikk (1) bekezdésének értelmében a Portugál Köztársaságnak legkésőbb 2013. március 31-ig meg kellett volna küldenie az első jelentést, tekintve, hogy úgy dönthetett, hogy az első ellenőrzést a 2011. vagy a 2012. év során végzi el.

Jelenleg viszont 2017 júniusa van, és a Portugál Köztársaság még semmiféle jelentést nem küldött.


(1)  HL 2009 L 131., 47. o.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/28


2017. július 10-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Horvát Köztársaság

(C-415/17. sz. ügy)

(2017/C 277/42)

Az eljárás nyelve: horvát

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Støvlbæk, M. Mataija és G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Horvát Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az Európai Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Horvát Köztársaság – mivel 2016. június 17-ig nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL 2014. L 158., 196. o.), vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelv 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján kötelezze a Horvát Köztársaságot a jelen irányelv átültetési intézkedéseinek közlésére vonatkozó kötelezettség megsértését megállapító ítélet kihirdetésének időpontjától kezdődően napi 9 275,20 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére;

a Horvát Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Horvát Köztársaság nem teljesítette a 2014/56/EU irányelv átültetési intézkedéseinek közlésére vonatkozó kötelezettségét az ezen irányelv 2. cikkében előírt határidőn belül.


Törvényszék

21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/30


A Törvényszék 2017. július 11-i ítélete – Viraj Profiles kontra Tanács

(T-67/14. sz. ügy) (1)

((„Dömping - Indiából származó rozsdamentes acélhuzalok egyes típusainak behozatala - A termelési költség meghatározása - Értékesítési költségek, igazgatási kiadások és egyéb általános költségek - Indokolási kötelezettség - Kár - Okozati összefüggés - Panasz - A vizsgálat megindítása - Nyilvánvaló értékelési hiba”))

(2017/C 277/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Viraj Profiles Ltd (Maharashtra, India) (képviselők: V. Akritidis és Y. Melin ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben B. Driessen, később H. Marcos Fraile meghatalmazottak, segítőik: R. Bierwagen, C. Hipp és D. Reich ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozó fél: Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland és A. Stobiecka-Kuik meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és az Indiából származó rozsdamentes acélhuzalok egyes típusainak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2013. november 5-i 1106/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek (HL L 298., 1. o.) a felperest érintő részében történő megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Indiából származó rozsdamentes acélhuzalok egyes típusainak behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2013. november 5-i 1106/2013/EU tanácsi végrehajtási rendeletet megsemmisíti a Viraj Profiles Ltd.-t érintő részében.

2)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit, valamint a Viraj Profiles részéről felmerült költségeket.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 112., 2014.4.14.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/30


A Törvényszék 2017. július 6-i ítélete – Franciaország kontra Bizottság

(T-74/14. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Franciaország által az SNCM javára végrehajtott támogatások - Szerkezetátalakítási támogatások és privatizációs terv keretében hozott intézkedések - A piacgazdasági magánbefektető kritériuma - A támogatásokat jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - A hivatalos vizsgálati eljárás újbóli megindítása - Indokolási kötelezettség”))

(2017/C 277/44)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francia Köztársaság (képviselők kezdetben: G. de Bergues, D. Colas, E. Belliard és J. Bousin, később: D. Colas, E. Belliard és J. Bousin meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: V. Di Bucci et B. Stromsky meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Franciaország által az SNCM javára végrehajtott SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) állami támogatásokról szóló, 2013. november 20-i C(2013) 7066 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 135., 2014.5.5.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/31


A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – Cipriani kontra EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(T-343/14. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - CIPRIANI európai uniós szóvédjegy - Rosszhiszeműség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Közismert személy nevéhez fűződő jog megsértésének hiánya - A 207/2009 rendelet 53. cikke (2) bekezdésének a) pontja”))

(2017/C 277/45)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Arrigo Cipriani (Velence, Olaszország) (képviselők: A. Vanzetti, G. Sironi és S. Bergia ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Hotel Cipriani Srl (Velence, Olaszország) (képviselők: kezdetben C. Hoole solicitor, később T. Alkin, B. Brandreth barristers, W. Sandern, P. Cantrill, M. Pearce, A. Hall és A. Ward solicitors, végül B. Brandreth barrister, A. Poulter és P. Brownlow solicitors)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának az A. Cipriani és a Hotel Cipriani közötti törlési eljárással kapcsolatban 2014. március 14-én hozott határozata (R 224/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott keresete.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Arrigo Cipriani viseli a saját költségeit, valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és a Hotel Cipriani Srl költségeit.


(1)  HL C 261., 2014.8.11.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/32


A Törvényszék 2017. július 6-i ítélete – SNCM kontra Bizottság

(T-1/15. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Franciaország által az SNCM javára végrehajtott támogatások - Szerkezetátalakítási támogatások és privatizációs terv keretében megtett intézkedések - A piacgazdasági magánbefektető kritériuma - A támogatásokat jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - A tagállamok szociális politikája - A hivatalos vizsgálati eljárás újbóli megindítása - Indokolási kötelezettség - Egyenlő bánásmód - Az Alapjogi Charta 41. cikke”))

(2017/C 277/46)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, Franciaország) (képviselők: F.-C. Laprévote, C. Froitzheim és A. Dupuis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: V. Di Bucci és B. Stromsky meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: a Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) üzemi tanácsa (Marseille) (képviselő: C. Bonnefoi ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozó: Corsica Ferries France (Bastia, Franciaország) (képviselők: N. Flandin és S. Rodrigues ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikkre alapított, a Franciaország által az SNCM javára végrehajtott SA.16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) állami támogatásokról szóló, 2013. november 20-i C(2013) 7066 final bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) köteles viselni az Európai Bizottság és a Corsica Ferries France részéről felmerült költségeket, valamint saját költségeit.

3)

A Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) üzemi tanácsa maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 56., 2015.2.16.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/32


A Törvényszék 2017. július 7-i ítélete – Azarov kontra Tanács

(T-215/15. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó - A felperes nevének a jegyzéken való fenntartása - Indokolási kötelezettség - Védelemhez való jog - A tulajdonhoz való jog - Gazdasági tevékenység gyakorlásához való jog - Arányosság - Hatáskörrel való visszaélés - A megfelelő ügyintézés elve - Nyilvánvaló értékelési hiba”))

(2017/C 277/47)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Mykola Yanovych Azarov (Kijev, Ukraine) (képviselők: G. Lansky és A. Egger ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix és F. Naert meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikkre alapított, és az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2015. március 5-i 2015/364/KKBP tanácsi határozatnak (HL 2015. L 62., 25. o.), valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2015. március 5-i 2015/357/EU tanácsi végrehajtási rendeletnek (HL 2015. L 62., 1. o.) az abban a részben való megsemmisítése iránti kérelem, amelyben e jogi aktusok a felperes nevét a szóban forgó korlátozó intézkedések által érintett személyek jegyzékén fenntartják.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Mykola Yanovych Azarovot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 221., 2015.7.6.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/33


A Törvényszék 2017. július 7-i ítélete – Arbuzov kontra Tanács

(T-221/15. sz. ügy) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó - A felperes nevének fenntartása a jegyzékben - A megfelelő ügyintézés elve - Védelemhez való jog - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Tulajdonhoz való jog”))

(2017/C 277/48)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Sergej Arbuzov (Kijev, Ukrajna) (képviselők: M. Machytková és V. Fišar ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix és A. Westerhof Löfflerová meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikkén alapuló, és az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2015. március 5-i 2015/364/KKBP tanácsi határozat (HL 2015. L 62., 25. o.), az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2015. március 5-i 2015/357/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2015. L 62., 1. o.), az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. március 4-i 2016/318/KKBP tanácsi határozat (HL 2016. L 60., 76. o.) és az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2016. március 4-i 2016/311/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2016. L 60., 1. o.) megsemmisítésére irányuló kérelem, amennyiben e jogi aktusok a felperesre vonatkoznak.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Sergej Arbuzov maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 279., 2015.8.24.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/34


A Törvényszék 2017. július 4-i ítélete – Systema Teknolotzis kontra Bizottság

(T-234/15. sz. ügy) (1)

((„Hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007–2013) - A PlayMancer, Mobiserv és PowerUp projektekre vonatkozó támogatási megállapodások - EUMSZ 299. cikk - Végrehajtható okiratot képező határozat - Megsemmisítés iránti kereset - Megtámadható aktus - Elfogadhatóság - Arányosság - Gondossági kötelezettség - Indokolási kötelezettség”))

(2017/C 277/49)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Systema Teknolotzis AE – Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikis (Athén, Görögország) (képviselő: E. Georgilas ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Estrada de Solà és L. Di Paolo meghatalmazottak, segítőjük: E. Politis ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperessel szemben 716 334,05 euró kamatokkal növelt összeg végrehajtásáról szóló, 2015. március 10-én hozott C(2015) 1677 final bizottsági végrehajtható határozat megsemmisítése érdekében benyújtott, az EUMSZ 263. cikkre alapított kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Systema Teknolotzis AE – Efarmogon Ilektronikis kai Pliroforikist kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 270., 2015.8.17.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/34


A Törvényszék 2017. június 28-i ítélete – Tayto Group kontra EUIPO – MIP Metro (real)

(T-287/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Megszűnés megállapítása iránti eljárás - A real európai uniós ábrás védjegy - Tényleges használat - A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma - A 207/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése második franciabekezdésének a) pontja - A védjegy harmadik fél általi használata - A 207/2009 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése - A tényleges használat igazolása - A 207/2009 rendelet 15. cikkének (1) bekezdése és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja - Indokolási kötelezettség”))

(2017/C 277/50)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Tayto Group Ltd (Corby, Egyesült Királyság) (képviselő: G. Würtenberger és R. Kunze ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Gája meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Németország) (képviselők: J.-C. Plate és R. Kaase ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Tayto Group és a MIP Metro Group Intellectual Property közötti megszűnés megállapítása iránti eljárással kapcsolatban 2015. május 16-án hozott határozata (R 2285/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a jelen keresetet elutasítja.

2)

A Tayto Group Ltd viseli a költségeket.


(1)  HL C 279., 2015.8.24.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/35


A Törvényszék 2017. június 28-i ítélete – Josel kontra EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (NN)

(T-333/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy - Az NN szóvédjegy - A korábbi NN nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya - A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdése második franciabekezdésének a) pontja és 42. cikkének (2) bekezdése - A megkülönbözető képességet érintő elemekben eltérő forma”))

(2017/C 277/51)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Josel, SL (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: kezdetben J. L. Rivas Zurdo, később J. Güell Serra ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Gája meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Nationale-Nederlanden Nederland BV ('s-Gravenhage, Hollandia) (képviselők: kezdetben E. Morée és A. Janssen, később A. Janssen, R. Sjoerdsma és C. Jehoram ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Josel és a Nationale-Nederlanden Nederland közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. április 14-én hozott határozata (R 1531/2014-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Josel, SL-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 262., 2015.8.10.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/36


A Törvényszék 2017. július 4-i ítélete – European Dynamics Luxembourg és társai kontra az Európai Unió Vasúti Ügynöksége

(T-392/15. sz. ügy) (1)

((„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége információs rendszerének fejlesztésére irányuló külső szolgáltatásnyújtás - Valamely ajánlattevő ajánlatának rangsorolása - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása - Indokolási kötelezettség - Kirívóan alacsony összegű árajánlat”))

(2017/C 277/52)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxemburg), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) és European Dynamics Belgium SA (Brüsszel, Belgium) (képviselők kezdetben: I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede és D. Papadopoulou, később M. Sfyri, C.-N. Dede és D. Papadopoulou ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (képviselők kezdetben: J. Doppelbauer, később G. Stärkle és Z. Pyloridou meghatalmazottak, segítőjük: V. Christianos ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége által az ERA/2015/01/OP „ESP EISD 5 – Az [ezen ügynökség] információs rendszerének fejlesztéséhez külső szolgáltatásnyújtás” megnevezésű közbeszerzési eljárás 1. és 2. része tekintetében a felperesek által benyújtott ajánlatok rangsorolásáról hozott határozat megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a European Dynamics Luxembourg SA-t, az Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE-t és a European Dynamics Belgium SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 328., 2015.10.5.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/36


A Törvényszék 2017. július 11-i ítélete – Lidl Stiftung kontra EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!)

(T-623/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A JEDE FLASCHE ZÄHLT! európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Reklámjelmondatból álló védjegy - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 277/53)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Németország) (képviselők: M. Wolter, A. Marx és A. Berger ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: M. Eberl és A. Schifko meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a JEDE FLASCHE ZÄHLT! ábrás megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. szeptember 7-én hozott határozata (R 479/2015-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Lidl Stiftung & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 16., 2016.1.18.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/37


A Törvényszék 2017. július 5-i ítélete – Allstate Insurance kontra EUIPO (DRIVEWISE)

(T-3/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A DRIVEWISE európai uniós szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (2) bekezdése - A 207/2009 rendelet 75. cikke”))

(2017/C 277/54)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Allstate Insurance Company (Northfield, Illinois, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: G. Würtenberger és N. Martzivanou ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Folliard-Monguiral és K. Doherty meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a DRIVEWISE szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. október 8-án hozott határozata (R 956/2015-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Allstate Insurance Company-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 78., 2016.2.29.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/37


A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – Egyesült Királyság kontra Bizottság

(T-27/16. sz. ügy) (1)

((„EMGA és EMVA - A finanszírozásból kizárt kiadások - Gyümölcs és zöldség - Téves jogalkalmazás - Az 1433/2003/EK rendelet 3. cikkének (1) és (3) bekezdése - Az 1580/2007/EK rendelet 52. cikkének (1) és (2) bekezdése - A jogszerűség elve - Jogbiztonság - Egyenlő bánásmód - A hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó elv - Indokolási kötelezettség”))

(2017/C 277/55)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: J. Kraehling és G. Brown meghatalmazottak, segítőik: S. Lee és M. Gray barristers)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Sauka és K. Skelly meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló kérelem, amely az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. november 13-i (EU) 2015/2098 bizottsági végrehajtási határozat (HL 2015. L 303., 35. o.) részleges megsemmisítésére irányul, amely határozatban a Bizottság többek között a 2008–2012-es pénzügyi évekre 1 849 194,86 euró összegű pénzügyi korrekciót alkalmazott azt követően, hogy kizárt a finanszírozásból egyes költségeket a gyümölcs- és zöldségágazat egyesült királysági termelői szervezeteinek 2008. és 2009. évi operatív programjai vonatkozásában az e programok kulcsfontosságú ellenőrzési rendszerében felmerült hiányosságok miatt.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 111., 2016.3.29.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/38


A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – E-Control kontra ACER

(T-63/16. sz. ügy) (1)

((„Energia - A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételek - A nemzeti szabályozó hatóságok által hozott, a határokon átnyúló átviteli kapacitás felosztási módszereit jóváhagyó határozatok - A 714/2009/EK irányelvnek való megfelelés - Az ACER véleménye - Az ACER előtti fellebbezéssel megtámadható határozat forgalma - A 713/2009/EK rendelet 19. cikke - Az ACER fellebbezési tanácsának a fellebbezést elfogadhatatlanság miatt elutasító határozata - Téves jogalkalmazás - Indokolási kötelezettség”))

(2017/C 277/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Bécs, Ausztria) (képviselő: F. Schuhmacher ügyvéd)

Alperes: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (képviselő: E. Tremmel meghatalmazott)

A felperest támogató beavatkozó: Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer ügynök)

Az alperest támogató beavatkozó: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, T. Müller és J. Vláčil meghatalmazottak), Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott) és Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Lengyelország) (képviselők kezdetben: M. Motylewski és A. Kulińska, később H. Napieła és K. Figurska ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az ACER fellebbezési tanácsának a nemzeti szabályozó hatóságok által hozott, a határokon átnyúló átviteli kapacitás közép- és kelet-európai régióban való felosztási módszereit jóváhagyó határozatoknak a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (HL L 211., 15. o.), ideértve az e rendelet I. mellékletében megállapított, a nemzeti hálózatok közötti rendszerösszekötők rendelkezésre álló átviteli kapacitásának kezelésére és felosztására vonatkozó iránymutatásoknak való megfeleléséről az ACER által 2015. szeptember 23-án hozott 09/2015. sz. vélemény ellen benyújtott fellebbezést elutasító, 2015. december 16-i A-001-2012 határozatának megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) maga viseli saját költségeit, valamint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) részéről felmerült költségeket.

3)

A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 156., 2016. 05. 02.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/39


A Törvényszék 2017. július 4-i ítélete – Pirelli Tyre kontra EUIPO (Két görbe vonal a gumiabroncs oldalfalán)

(T-81/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Gumiabroncs oldalfalán körbefutó két görbe vonalat ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése - A 207/2009 rendelet 75. cikke - A 207/2009 rendelet 76. cikke”))

(2017/C 277/57)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Pirelli Tyre SpA (Milánó, Olaszország) (képviselő: T.M. Müller és F. Togo ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: L. Rampini meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a gumiabroncs oldalfalán körbefutó két görbe vonalból álló pozícióvédjegy lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. december 9-én hozott határozata (R 1019/2015-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Pirelli Tyre SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 156., 2016.5.2.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/39


A Törvényszék 2017. július 4-i ítélete – Murphy kontra EUIPO – Nike Innovate (Elektronikus karóra)

(T-90/16. sz. ügy) (1)

((„Közösségi formatervezési minta - Megsemmisítési eljárás - Egy elektronikus karórát ábrázoló, lajstromozott közösségi formatervezési minta - Korábbi közösségi formatervezési minta - Megsemmisítési ok - Egyéni jelleg - Eltérő összbenyomás - A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Indokolási kötelezettség - A 6/2002 rendelet 62. cikke”))

(2017/C 277/58)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Thomas Murphy (Dublin, Írország) (képviselők: N. Travers SC, J. Gormley barrister és M. O’Connor solicitor)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Gája meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Nike Innovate CV (Beaverton, Oregon, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: C. Spintig, S. Pietzcker és M. Prasse ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának az T. Murphy és a Nike Innovative közötti megsemmisítési eljárással kapcsolatban 2015. november 19-én hozott határozata (R 736/2014-3. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Thomas Murphy viseli a költségeket.


(1)  HL C 156., 2016.5.2.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/40


A Törvényszék 2017. július 5-i ítélete – Gamet kontra EUIPO – „Metal-Bud II” Robert Gubała (Ajtókilincs)

(T-306/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - Ajtókilincset ábrázoló, lajstromozott formatervezési minta - Korábbi formatervezési minta - Törlési ok - Az egyéni jelleg hiánya - Az alkotói szabadság foka - Eltérő összbenyomás hiánya - A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A felszólalás alátámasztásaként az előírt határidőn túl benyújtott bizonyítékok - A bizonyítékoknak első alkalommal a fellebbezési tanács előtti eljárásban történő előterjesztése - A fellebbezési tanács mérlegelési jogköre - A 6/2002 rendelet 63. cikke”))

(2017/C 277/59)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Gamet S.A. (Toruń, Lnegyelország) (képviselő: A. Rolbiecka ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: J. Ivanauskas meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban. Firma produkcyjno-handlowa „Metal-Bud II” Robert Gubała (Świątniki Górne, Lnegyelország) (képviselő: M. Mikosza ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának a Firma produkcyjno-handlowa „Metal-Bud II” Robert Gubała és a Gamet közötti törlési eljárással kapcsolatban 2016. március 17-én hozott határozata (R 2040/2014-3. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Gamet S.A.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 296., 2016.08.16.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/41


A Törvényszék 2017. július 7-i ítélete – Axel Springer kontra EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild)

(T-359/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A TestBild európai uniós szóvédjegy bejelentése - Test korábbi nemzeti ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Áruk és szolgáltatok hasonlósága - Megjelölések hasonlósága - Önmagában rejlő megkülönböztető képesség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 277/60)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Axel Springer SE (Berlin, Németország), (képviselők: K. Hamacher és G. Müllejans ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Stiftung Warentest (Berlin) (képviselők: kezdetben J. Smid, T. Brach, H. Nieland és A.-K. Kornrumpf, később J. Smid ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a Stiftung Warentest és az Axel Springer közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2016. május 4-én hozott határozata (R 555/2015-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) negyedik fellebbezési tanácsának 2016. május 4-én hozott határozatának (R 555/2015-4. sz. ügy) azon részét, amelyben megállapítja az összetéveszthetőség fennállását a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 16. osztályba tartozó „nyomdaipari termékek, különösen tesztmagazinok, fogyasztói tájékoztatás, prospektusok, katalógusok, könyvek, újságok és folyóiratok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével” áruk vonatkozásában.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 296., 2016.8.16.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/41


A Törvényszék 2017. július 11-i ítélete – Dogg Label kontra EUIPO – Chemoul (JAPRAG)

(T-406/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Törlési eljárás - A JAPRAG európai uniós szóvédjegy - A korábbi JAPAN-RAG nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - A megjelölések hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 277/61)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dogg Label (Marseille, Franciaország) (képviselő: M. Angelier ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Patrick Chemoul (Párizs, Franciaország) (képviselő: E. Hoffman ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Dogg Label és P. Chemoul közötti törlési eljárással kapcsolatban 2016. május 13-án hozott határozata (R 2336/2015-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2016. május 13-i határozatát (R 2336/2015-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

A Dogg Label, az EUIPO és Patrick Chemoul maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 364., 2016.10.3.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/42


A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – Martín Osete kontra EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE és társai)

(T-427/16-T-429/16. sz. egyesített ügyek) (1)

((„Európai uniós védjegy - Megszűnés megállapítása iránti eljárás - AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER et AN IDEAL HUSBAND európai uniós szóvédjegyek - A védjegy tényleges használatának hiánya - A 207/2009/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A használat elmaradása megfelelő igazolásának hiánya”))

(2017/C 277/62)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Isabel Martín Osete (Párizs, Franciaország) (képviselő: V. Wellens ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: D. Gája meghatalmazott)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Danielle Rey (Toulouse, Franciaország) (képviselők: P. Wallaert és J. Cockain-Barere ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Rey és Martín Osete közötti megszűnés megállapítása iránti eljárással kapcsolatban 2016. április 21-én hozott határozata (R 1528/2015-2., R 1527/2015-2. és R 1526/2015-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Isabel Martín Osetét kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 343., 2016.9.19.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/43


A Törvényszék 2017. június 29-i ítélete – Mr. Kebab kontra EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB)

(T-448/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A Mr. KEBAB európai uniós ábrás védjegy bejelentése - A korábbi MISTER KEBAP spanyol ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 277/63)

Az eljárás nyelve: szlovák

Felek

Felperes: Mr. Kebab s. r. o. (Košice-Západ, Szlovákia) (képviselő: L. Vojčík ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: A. Folliard-Monguiral és R. Cottrellovú meghatalmazottak)

A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Mister Kebap, SL (Finestrat, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Mister Kebap és a Mr. Kebab közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2006. május 11-én hozott határozata (R 987/2015-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Mr. Kebab s. r. o. viseli a költségeket.


(1)  HL C 383., 2016.10.17.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/43


A Törvényszék 2017. június 28-i ítélete – X-cen-tek kontra EUIPO (Egy háromszög ábrázolása)

(T-470/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Egy háromszöget ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 277/64)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Németország) (képviselő: H. Hillers ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: A. Schifko meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának egy háromszöget ábrázoló ábrás megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2016. június 17-én hozott határozata (R 2565/2015-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az X-cen-tek GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 383., 2016.10.17.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/44


A Törvényszék 2017. június 28-i ítélete – Colgate-Palmolive kontra EUIPO (AROMASENSATIONS)

(T-479/16. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Az AROMASENSATIONS európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése”))

(2017/C 277/65)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Egyesült Államok) (képviselő: M. Zintler és A. Stolz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: A. Folliard-Monguiral és M. Simandlova meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának az AROMASENSATIONS ábrás megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2016. június 6-án hozott határozata (R 2482/2015-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Colgate-Palmolive Co-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 383., 2016.10.17.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/44


A Törvényszék 2017. július 6-i ítélete – Bodson és társai kontra EBB

(T-506/16. sz. ügy) (1)

((„Közszolgálat - Az EBB személyi állománya - A munkaviszony szerződéses jellege - Díjazás - Az EBB díjazási és bérfejlesztési rendszerének reformja - Jogos bizalom - Jogbiztonság - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Arányosság - Gondossági kötelezettség - Az EBB eljárási szabályzata 11. cikkének (3) bekezdése”))

(2017/C 277/66)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxemburg) és azon 483 további felperes, akiknek neveit a jelen ítélet melléklete tartalmazza (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (EBB) (képviselők: kezdetben C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli és T. Gilliams, később T. Gilliams és G. Faedo meghatalmazottak, segítőjük: P.-E. Partsch ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikkre alapított kérelem, amely arra irányul, hogy a Törvényszék egyrészt semmisítse meg a 2013. áprilisi és azt követő illetmény-elszámolásokban foglalt azon határozatokat, amelyek értelmében a felperesekre alkalmazni kell az EBB igazgatótanácsának 2012. december 18-i határozatát és az EBB igazgatási bizottságának 2013. január 29-i határozatát, valamint semmisítse meg az interneten 2013. február 5-én közzétett azon cikket, amely a személyi állományt tájékoztatja e két határozat elfogadásáról, másrészt pedig kötelezze az EBB-t, hogy fizesse meg a felpereseknek a fent említett határozatok alapján folyósított díjazások összege és a korábbi rendszer alapján járó díjazások összege közötti különbözetnek megfelelő összeget, valamint fizessen a felpereseknek kártérítést azon kár megtérítése jogcímén, amely a vásárlóerejük csökkenése következtében állítólag érte őket.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Jean-Pierre Bodsont és az Európai Beruházási Bank (EBB) személyi állományának azon egyéb tagjait kötelezi a költségek viselésére, akiknek neveit a melléklet tartalmazza.


(1)  HL C 207., 2013.7.20. (az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékén eredetileg F-45/13. szám alatt nyilvántartásba vett és 2016. szeptember 1-jén az Európai Unió Törvényszékére áttett ügy).


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/45


A Törvényszék 2017. július 6-i ítélete – Bodson és társai kontra EBB

(T-508/16. sz. ügy) (1)

((„Közszolgálat - Az EBB személyi állománya - A munkaviszony szerződéses jellege - Díjazás - A jutalmazási rendszer reformja - Jogos bizalom - Jogbiztonság - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Arányosság - Gondossági kötelezettség - Az EBB eljárási szabályzata 11. cikkének (3) bekezdése - Egyenlő bánásmód”))

(2017/C 277/67)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jean-Pierre Bodson (Luxembourg, Luxemburg) és azon 450 további felperes, akiknek neveit a jelen ítélet melléklete tartalmazza (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (EBB) (képviselők: kezdetben C. Gómez de la Cruz, G. Nuvoli és T. Gilliams, később T. Gilliams és G. Faedo meghatalmazottak, segítőjük: P.-E. Partsch ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 270. cikkre alapított kérelem, amely arra irányul, hogy a Törvényszék egyrészt semmisítse meg a 2013. áprilisi illetmény-elszámolásokban foglalt azon határozatokat, amelyek értelmében a felperesekre alkalmazni kell az EBB igazgatótanácsának 2010. december 14-i határozatát és az EBB igazgatási bizottságának 2010. november 9-i, 2011. június 29-i és november 16-i, valamint 2013. február 20-i határozatait, másrészt pedig kötelezze az EBB-t, hogy fizesse meg a felpereseknek a fent említett határozatok alapján folyósított díjazások összege és a korábbi rendszer – vagy ennek hiányában a helyesen végrehajtott új rendszer – alapján járó díjazások összege közötti különbözetnek megfelelő összeget, valamint fizessen a felpereseknek kártérítést a vásárlóerejük csökkenése folytán bekövetkezett vagyoni kár, valamint az állítólag őket ért nem vagyoni kár jogcímén.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Jean-Pierre Bodsont és az Európai Beruházási Bank (EBB) személyi állományának azon egyéb tagjait kötelezi a költségek viselésére, akiknek neveit a melléklet tartalmazza.


(1)  HL C 274., 2013.9.21. (az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékén eredetileg F-61/13. szám alatt nyilvántartásba vett és 2016. szeptember 1-jén az Európai Unió Törvényszékére áttett ügy).


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/46


2017. május 11-én benyújtott kereset –  UI (*1) kontra Tanács

(T-282/17. sz. ügy)

(2017/C 277/68)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes:  UI (*1) (képviselő: J. Diaz Cordova ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

kötelezze az alperest arra, hogy véglegesítse a felperest az AST/SC 2 álláshelyen a Tanács Főtitkárságán (DG A3).

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset alátámasztása érdekében a felperes lényegében megkérdőjelezi azon eljárások jogszerűségét, amelyek a felperes állítása szerint tévesen eredményezték a szóban forgó álláshelyen való véglegesítésének elmaradását. A felperes különösen az alperes által készített kiegészítő dokumentumra utal, amelyet a felperes állítása szerint nem kell figyelembe venni a felperes értékelésekor, mivel azt jóval a próbaidejének lejárta után nyújtották be. A felperes azt állítja, hogy az alperes megsértett bizonyos alapvető jogokat a felperes értékelésekor, beleértve a magánélethez való jogot, a kommunikáció titkosságát és a panasztételi jogot is.


(*1)  Törölt információ az egyének személyes adatainak védelme érdekében.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/46


2017. május 30-án benyújtott kereset – Air France kontra Bizottság

(T-338/17. sz. ügy)

(2017/C 277/69)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Société Air France (Tremblay-en-France, Franciaország) (képviselők: A. Wachsmann és S. Thibault-Liger ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

elsődlegesen az EUMSZ 263. cikk alapján teljes egészében semmisítse meg az AT.39258 – „légi árufuvarozás” ügyben 2017. március 17-én hozott C(2017) 1742 final európai bizottsági határozatot a felperest érintő részében, valamint a rendelkező részének alapjául szolgáló indokolást, a felperes első, második és harmadik jogalapja alapján;

másodlagosan, amennyiben a Törvényszék az első, második vagy harmadik jogalap alapján nem semmisíti meg teljes egészében a C(2017) 1742 final határozatot:

először is,

semmisítse meg a C(2017) 1742 final határozat 1. cikkének első bekezdését, 1) pontjának c) alpontját, 2) pontjának c) alpontját, 3) pontjának c) alpontját és 4) pontjának c) alpontját, amennyiben a vele szemben megállapított egységes és folyamatos jogsértés a Lufthansa által a bírságmentesség iránti kérelmében szolgáltatott elfogadhatatlan bizonyítékokon alapul, és semmisítse meg az ennek alapjául szolgáló indokolást, valamint a határozat 3. cikkének b) pontját, amennyiben az vele szemben 182 920 000 euró bírságot szab ki, és semmisítse meg a határozat 4. cikkét, következésképpen az EUMSZ 261. cikk alapján csökkentse e bírság összegét, az első jogalapjának megfelelően,

semmisítse meg a C(2017) 1742 final határozat 1. cikkének első bekezdését, 1) pontjának c) alpontját, 2) pontjának c) alpontját, 3) pontjának c) alpontját és 4) pontjának c) alpontját, amennyiben az a vele szemben megállapított egységes és folyamatos jogsértés köréből kizár olyan légitársaságokat, amelyek a határozat indokolása szerint részt vettek a jogsértésben, és semmisítse meg az ennek alapjául szolgáló indokolást, valamint a határozat 3. cikkének b) pontját, amennyiben az vele szemben 182 920 000 euró bírságot szab ki, és semmisítse meg a határozat 4. cikkét, következésképpen az EUMSZ 261. cikk alapján csökkentse e bírság összegét, a második jogalapjának megfelelően,

semmisítse meg a C(2017) 1742 final határozat 1. cikkének első bekezdését, 2) pontjának c) alpontját és 3) pontjának c) alpontját, amennyiben az megállapítja, hogy a vele szemben megállapított egységes és folyamatos jogsértés magában foglalja az EGT-be irányuló árufuvarozási szolgáltatásokat (inbound EGT-forgalom), és semmisítse meg az ennek alapjául szolgáló indokolást, továbbá a határozat 3. cikkének b) pontját, amennyiben az vele szemben 182 920 000 euró bírságot szab ki, és semmisítse meg a határozat 4. cikkét, következésképpen az EUMSZ 261. cikk alapján csökkentse e bírság összegét, a harmadik jogalapjának megfelelően,

másodszor semmisítse meg a C(2017) 1742 final határozat 1. cikkének első bekezdését, 1) pontjának c) alpontját, 2) pontjának c) alpontját, 3) pontjának c) alpontját és 4) pontjának c) alpontját, amennyiben az megállapítja, hogy a szállítmányozói jutalék fizetésének megtagadása a vele szemben megállapított egységes és folyamatos jogsértéstől elkülönülő elemnek minősül, és semmisítse meg az ennek alapjául szolgáló indokolást, továbbá a határozat 3. cikkének b) pontját, amennyiben az vele szemben 182 920 000 euró bírságot szab ki, és semmisítse meg a határozat 4. cikkét, következésképpen az EUMSZ 261. cikk alapján csökkentse e bírság összegét, a negyedik jogalapjának megfelelően,

és harmadszor semmisítse meg a C(2017) 1742 final határozat 3. cikkének b) pontját, amennyiben az vele szemben 182 920 000 euró bírságot szab ki, azzal az indokkal, hogy a Bizottság e bírság kiszámítása során figyelembe vette a felperes árufuvarozási díjait, valamint az EGT-be irányuló árufuvarozási szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételeinek (inbound EGT-bevételek) 50 %-át (az ötödik jogalapja szerint), továbbá túlértékelte a vele szemben megállapított jogsértés súlyát (a hatodik jogalapja szerint), tévesen állapította meg a jogsértésben való részvételének időtartamát (a hetedik jogalapja szerint), és a vonatkozó jogszabályok címén nem kellő mértékben csökkentette a bírságot (a nyolcadik jogalapja szerint), valamint semmisítse meg az ennek alapjául szolgáló indokolást, és az EUMSZ 261. cikk alapján megfelelő összegre csökkentse e bírságot;

mindenesetre kötelezze az Európai Bizottságot az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes nyolc jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette a 2002. évi engedékenységi közleményt, a bizalomvédelem elvét, valamint az Air France és a Lufthansa közötti egyenlő bánásmód és hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, amely jogsértés érinti a Lufthansa mentesség iránti kérelme keretében benyújtott iratok elfogadhatóságát. E jogalap négy részből áll:

az első rész az első jogalap elfogadhatóságán alapul;

a második rész a Lufthansának nyújtott mentesség visszavonásán alapul;

a harmadik rész a Lufthansa mentesség iránti kérelmében benyújtott bizonyítékok elfogadhatatlanságán alapul;

a negyedik rész azon alapul, hogy a Lufthansa által a mentesség iránti kérelmében benyújtott bizonyítékok elfogadhatatlansága miatt a határozatot mindenképpen meg kell semmisíteni.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette az indokolási kötelezettséget, az egyenlő bánásmód elvét, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét és a Bizottság önkényes beavatkozásával szembeni védelem elvét, mivel a határozat rendelkező részéből kizárt olyan légitársaságokat, amelyek részt vettek a magatartásokban. E jogalap két részből áll:

az első rész azon az érven alapul, miszerint azt, hogy a határozat rendelkező részéből kizártak olyan társaságokat, amelyek részt vettek a magatartásokban, az indokolási kötelezettség megsértése jellemzi;

a második rész azon az érven alapul, miszerint az, hogy a határozat rendelkező részéből kizártak olyan társaságokat, amelyek részt vettek a magatartásokban, sérti az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, valamint a Bizottság önkényes beavatkozásával szembeni védelem elvét.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy sérti a Bizottság területi illetékességét meghatározó szabályokat annak megállapítása, hogy az inbound EGT-forgalom az egységes és folyamatos jogsértés részét képezi. E jogalap két részből áll:

az első rész azon alapul, hogy az inbound EGT-forgalommal kapcsolatos magatartásokat nem az EGT-n belül hajtották végre;

a második rész azon alapul, hogy a Bizottság nem bizonyította, hogy az inbound EGT-forgalommal kapcsolatos magatartások az EGT-n belül minősített hatásokkal jártak.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy az indokolás ellentmondásos, és hogy nyilvánvaló mérlegelési hiba jellemzi azt a megállapítást, miszerint a szállítmányozói jutalék fizetésének megtagadása az egységes és folyamatos jogsértéstől elkülönülő elemnek minősül. E jogalap két részből áll:

az első rész szerint az említett megállapítást az indokolás ellentmondásossága jellemzi;

a második rész szerint az említett megállapítást nyilvánvaló mérlegelési hiba jellemzi.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy az Air France bírságának kiszámításakor figyelembe vett eladások értéke hibás, és két részből áll:

az első rész azon alapul, hogy a díjaknak az eladások értékébe való beszámítása ellentmondásos indokoláson, több tekintetben téves jogalkalmazáson és nyilvánvaló mérlegelési hibán alapul;

a második rész azon alapul, hogy az inbound EGT-bevételek 50 %-ának az eladások értékébe való beszámítása sérti a 2006. évi bírságkiszámítási iránymutatást és a ne bis in idem elvét.

6.

A hatodik jogalap a jogsértés súlyának téves értékelésén alapul, és két részből áll:

az első rész azon az érven alapul, miszerint a magatartások súlyának túlértékelése több nyilvánvaló mérlegelési hibán, valamint a büntetések arányossága elvének és az egyenlő bánásmód elvének megsértésén alapul;

a második rész azon az érven alapul, miszerint a magatartások súlyának túlértékelése abból ered, hogy a Bizottság a területi illetékességére vonatkozó szabályokat megsértve belefoglalta a jogsértés körébe az EGT-n kívül végrehajtott magatartásokra vonatkozó kapcsolatfelvételeket.

7.

A hetedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen számította ki a jogsértés időtartamát.

8.

A nyolcadik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság nem indokolta meg a vonatkozó jogszabályok címén nyújtott 15 %-os csökkentést, és e csökkentés nem kellő mértékű.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/48


2017. június 15-én benyújtott kereset – SQ kontra EBB

(T-377/17. sz. ügy)

(2017/C 277/70)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: SQ (képviselők: N. Cambonie és P. Walter ügyvédek)

Alperes: Európai Beruházási Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részlegesen semmisítse meg a megtámadott határozatot, amennyiben az elnök abban tévesen állapítja meg először is azt, hogy a kommunikációs igazgató által a felperessel szemben életbe léptetett, a jelentés 20–24., 25., 31., 34., 46., 50. és 51. pontjában említett gyakorlatok nem képezik lelki zaklatás módjait, másodszor, hogy nem kellett megindítani a fegyelmi eljárást az említett igazgatóval szemben, valamint harmadszor, hogy szigorúan bizalmasnak kell maradnia a megtámadott határozatnak, amely azt állapítja meg, hogy a felperes lelki zaklatás áldozatává vált;

kötelezze az EBB-t, hogy először is a megtámadott határozatban megállapított, a kommunikációs igazgató általi lelki zaklatásból eredően elszenvedett nem vagyoni kár miatt fizessen részére kártérítést, és ezen a címen a Bíróság ítéljen meg részére 121 992 (egyszázhuszonegyezer-kilencszázkilencvenkettő) eurót, másodszor, az általa elszenvedett és a megtámadott határozat részleges megsemmisítésének jogszerűtlenségétől elkülöníthető nem vagyoni kár miatt fizessen részére kártérítést, és ezen a címen a Bíróság ítéljen meg részére 25 000 (huszonötezer) euró kártérítést, és harmadszor egyrészről a megfelelési vezető által lefolytatott értesítési eljárás függetlenségének a személyzeti főigazgató általi megsértéséből, másrészről pedig a felperes személyzeti főigazgató általi megfélemlítéséből, illetve megtorlással való megfenyegetéséből eredő nem vagyoni kár miatt fizessen részére kártérítést, és ezen a címen a Bíróság ítéljen meg részére 25 000 (huszonötezer) euró kártérítést;

az EBB-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Beruházási Bank (EBB) 2017. március 20-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) összefüggésben a felperes által felrótt bizonyos gyakorlatok minősítésével kapcsolatban a téves jogalkalmazásra és nyilvánvaló értékelési hibákra alapított jogalap:

az első, azon feltétel alkalmazásával kapcsolatos téves jogalkalmazásra alapított rész, amely feltétel szerint a lelki zaklatásnak ismétlődő jellegűnek kell lennie;

a második, az abból eredő nyilvánvaló értékelési hibákra alapított rész, hogy a felperes által felrótt bizonyos gyakorlatok objektív jellegűek voltak és sérelmet okoztak önbizalmában és önértékelésében.

2.

A második, a fegyelmi eljárás megindításának elmaradásával összefüggő hibákra alapított jogalap, amely két részre tagolódik:

az elsődlegesen felhozott, a téves jogalkalmazásra alapított első rész;

a másodlagosan felhozott, egy nyilvánvaló értékelési hibára és/vagy az arányosság elvének megsértésére alapított második rész.

3.

A harmadik, a téves jogalkalmazása és nyilvánvaló értékelési hibákra alapított jogalap azzal kapcsolatban, hogy a kommunikációs igazgató arra kötelezte a felperest, hogy őrizze meg a megtámadott határozat bizalmas jellegét, amely határozat szerint lelki zaklatás áldozatává vált.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/49


2017. június 28-án benyújtott kereset – Dalli kontra Bizottság

(T-399/17. sz. ügy)

(2017/C 277/71)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: John Dalli (St. Julians, Málta) (képviselők: L. Levi és S. Rodrigues ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

rendelje el a kár megtérítését, különösen az ideiglenesen 1 000 000 euróra becsült nem vagyoni kárt;

az alperest kötelezze a teljes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Kártérítés iránti keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik az állítólagos jogellenességgel összefüggésben.

1.

Az első, az OLAF eljárásának jogellenességére alapított jogalap.

Az OLAF jogellenes eljárását különösen a következők képezik: a vizsgálat megindítására vonatkozó határozat jogellenessége; hiányosság a vizsgálat jellemzésében és a vizsgálati hatály kiterjesztésének jogellenessége; a bizonyítékgyűjtés elveinek megsértése (ideértve a bizonyítékok elferdítését és meghamisítását), a védelemhez való jog megsértése és különböző uniós rendelkezések (mint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikkének, az 1073/1999/EK rendelet 4., 8. cikkének, illetve 11. cikke (7) bekezdésének, az 1999/396 bizottsági határozat 4. cikkének, az OLAF-utasítások 18. cikkének és a Felügyelő Bizottság szabályzata 13. cikke (5) bekezdésének) megsértése, továbbá az ártatlanság vélelmének és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése.

2.

A második, a Bizottság eljárásának jogellenességére alapított jogalap.

A Bizottság jogellenes eljárását a következők képezik: a megfelelő és gondos ügyintézés elvének megsértése, az objektív, pártatlan, lojális és a függetlenség elvét tiszteletben tartó eljárásra való kötelezettség megsértése, továbbá az OLAF függetlenségének megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/50


2017. június 27-én benyújtott kereset – Vienna International Hotelmanagement kontra EUIPO (Vienna House)

(T-402/17. sz. ügy)

(2017/C 277/72)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Vienna International Hotelmanagement AG (Bécs, Ausztria) (képviselő: M. Zrzavy ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „Vienna House” európai uniós szóvédjegy – 14 501 357. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. április 25-én hozott határozata (R 333/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/51


2017. június 27-én benyújtott kereset – Vienna International Hotelmanagement kontra EUIPO (VIENNA HOUSE)

(T-403/17. sz. ügy)

(2017/C 277/73)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Vienna International Hotelmanagement AG (Bécs, Ausztria) (képviselő: M. Zrzavy ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „VIENNA HOUSE” európai uniós szóvédjegy – 14 501 308. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. április 25-én hozott határozata (R 332/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/51


2017. június 30-án benyújtott kereset – Landesbank Baden-Württemberg kontra ESZT

(T-411/17. sz. ügy)

(2017/C 277/74)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Németország) (képviselők: H. Berger és K. Rübsamen ügyvédek)

Alperes: Egységes Szanálási Testület (ESZT)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa semmisnek az Egységes Szanálási Testület ügyvezetői testületének az Egységes Szanálási Alapba fizetendő 2017. évi előzetes hozzájárulások kiszámításáról szóló, 2017. április 11-i (SRB/ES/SRF/2017/05) határozatát és annak mellékletét a felperes hozzájárulását érintő részében; és

az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 296. cikke második bekezdésének, valamint 41. cikke (1) bekezdésének és (2) bekezdése c) pontjának a megtámadott határozat elégtelen indokolása okán fennálló megsértésére alapított jogalap

2.

A második, a Charta 41. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja szerinti meghallgatáshoz való jognak a felperes meghallgatásának elmulasztása okán fennálló megértésére alapított jogalap

3.

A harmadik, a Charta 47. cikkének (1) bekezdése szerinti hatékony jogvédelemhez való alapjognak a határozat hiányzó felülvizsgálhatósága okán fennálló megértésére alapított jogalap

4.

A negyedik, a 2014/59/EU irányelv (1) 103. cikke (7) bekezdése h) pontjának, az 575/2013/EU rendelet (2) 113. cikke (7) bekezdésének, a 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (3) 6. cikke (5) bekezdése első mondatának, a Charta 16. és 20. cikkének, valamint az arányosság elvének az IPS (Institutional Protection Scheme)-Index tekintetében szorzó alkalmazása okán fennálló megsértésére alapított jogalap

5.

Az ötödik, a Charta 16. cikkének és az arányosság elvének a kockázatkiigazítási szorzó alkalmazása okán fennálló megsértésére alapított jogalap

6.

A hatodik, a 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 4-7. és 9. cikke, valamint az említett felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének jogellenességére alapított jogalap


(1)  A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 173., 190. o.).

(2)  A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 176., 1. o.).

(3)  A 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 21-i 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL 2015. L 11., 44. o.).


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/52


2017. június 29-én benyújtott kereset – Karl Storz kontra EUIPO (3D)

(T-413/17. sz. ügy)

(2017/C 277/75)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Németország) (képviselő: S. Gruber ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „3D” szóelemet magában foglaló ábrás megjelölés vonatkozásában az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy – 1 272 627. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. április 11-én hozott határozata (R 1502/2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala második fellebbezési tanácsának 2017. április 11-én hozott határozatát (R 1502/2016-2. sz. ügy), és rendelje el az 1 272 627. sz., „3D”, Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy lajstromozását valamennyi bejelentett áru tekintetében, ideértve a vitatott határozattal továbbra is érintett árukat;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának a 7. cikk (2) bekezdésével összefüggő megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának a 7. cikk (2) bekezdéssel összefüggő megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/53


2017. július 3-án benyújtott kereset – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank kontra ESZT

(T-414/17. sz. ügy)

(2017/C 277/76)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Ausztria) (képviselő: G. Eisenberger ügyvéd)

Alperes: Egységes Szanálási Testület (ESZT)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa semmisnek az Egységes Szanálási Testület (ESZT) ügyvezetői testületének az Egységes Szanálási Alapba fizetendő 2017. évi előzetes hozzájárulások kiszámításáról szóló, 2017. április 11-i (SRB/ES/SRF/2017/05) határozatát („Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)”) a felperes hozzájárulását érintő részében; és

az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, lényeges eljárási szabályoknak a határozat nem teljes közzétételének okán fennálló nyilvánvaló megsértésére alapított jogalap

2.

A második, lényeges eljárási szabályoknak a határozat hiányos indokolása okán fennálló nyilvánvaló megsértésére alapított jogalap


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/53


2017. július 3-án benyújtott kereset – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra EUIPO – Papouis Dairies (fino)

(T-416/17. sz. ügy)

(2017/C 277/77)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Ciprus) (képviselő: S. Malynicz QC és V. Marsland Solicitor)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Papouis Dairies LTD (Nicosia, Ciprus)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: a „fino” szóelemet magában foglaló európai uniós színes ábrás védjegy – 11 180 791. sz. védjegybejelentés.

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. április 20-án hozott határozata (R 2759/2014-4. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze saját költségeiknek és a felperes költségeinek a viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/54


2017. július 3-án benyújtott kereset – Ciprus kontra EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

(T-417/17. sz. ügy)

(2017/C 277/78)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Ciprusi Köztársaság (képviselők: S. Malynicz QC és V. Marsland Solicitor)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Papouis Dairies LTD (Nicosia, Ciprus)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a „fino Cyprus Halloumi Cheese” szóelemeket magában foglaló európai uniós színes ábrás védjegy – 11 180 791. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. április 20-án hozott határozata (R 2650/2014-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a saját költségeinek és a felperes részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/55


2017. július 4-én benyújtott kereset – Eduard Meier GmbH kontra EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

(T-418/17. sz. ügy)

(2017/C 277/79)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Eduard Meier GmbH (München, Németország) (képviselők: S. Schicker és M. Knitter ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: Safari Club európai uniós szóvédjegy – 13 186 036. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. május 2-án hozott határozata (R 1158/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/55


2017. július 4-én benyújtott kereset – Mendes kontra EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

(T-419/17. sz. ügy)

(2017/C 277/80)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Mendes SA (Lugano, Svájc) (képviselő: G. Carpineti ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Actial Farmaceutica Srl (Róma, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: a „VSL#3” európai uniós szóvédjegy - 1 437 789 sz. európai uniós védjegy.

Az EUIPO előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. május 3-án hozott határozata (R 1306/2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

elsődlegesen, a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében és alkalmazásában helyezze hatályon kívül az OHIM fellebbezési tanácsának megtámadott határozatát;

másodlagosan, a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése c) pontjának értelmében és alkalmazásában helyezze hatályon kívül az OHIM fellebbezési tanácsának megtámadott határozatát;

minden esetben rendelkezzen úgy, hogy a felperes részére teljes egészében térítsék meg az eljárás költségeit, vagy legalább úgy, hogy minden fél teljes egészében maga viselje a saját költségeit.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának a megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/56


2017. július 10-én benyújtott kereset – Portigon kontra ESZT

(T-420/17. sz. ügy)

(2017/C 277/81)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Portigon AG (Düsseldorf, Németország) (képviselők: D. Bliesener és V. Jungkind ügyvédek)

Alperes: Egységes Szanálási Testület (ESZT)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az alperesnek az Egységes Szanálási Alaphoz való 2017. évi előzetes hozzájárulás meghatározásáról szóló, 2017. április 11-i határozatát (Az.: SRB/ES/SRF/2017/05) a felperest érintő részében; valamint

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a 806/2014/EU rendeletnek (1) a 2014/59/EU irányelv (2) 103. cikkének (7) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2015/81/EU végrehajtási rendelet (3) 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben értelmezett 70. cikke (2) bekezdése elsőtől harmadik albekezdésének megsértésére alapított jogalap

Az alperes a felperest jogellenesen kötelezte az Alapba történő hozzájárulásra, mivel a 806/2014/EU rendelet és a 2014/59/EU irányelv nem ír elő hozzájárulási kötelezettséget a felszámolás alatt álló intézmények vonatkozásában. Az EUMSZ 114. cikk tiltja a felperes intézményéhez hasonló, felszámolás alatt álló intézmények vonatkozásában történő hozzájárulási kötelezettség előírását. Az EUMSZ 114. cikk (1) bekezdés szerinti intézkedések elfogadásának feltételei a felperes vonatkozásában nem teljesülnek. Az EUMSZ 114. cikk (2) bekezdéssel is ellentétes a hozzájárulás előírása.

Az alperes a felperest jogellenesen kötelezte az Alapba történő hozzájárulásra, mivel az intézménynek nincsen kockázati kitettsége, a 806/2014/EU rendelet szerinti felszámolás kizárt, és az intézmény nem befolyásolja a pénzügyi rendszer stabilitását. A hozzájárulás sérti a 2014/59/EU irányelv 103. cikke (7) bekezdésének a), d) és g) pontját.

A felperes 2012 eleje óta nem folytatja tevékenységét, és az Európai Bizottság támogatásról szóló határozata alapján felszámolás alatt áll. A fennmaradó kötelezettségek legnagyobb részét vagyonkezelőként valamely harmadik személy számára kezeli, amely átvállalta az e tevékenységből származó kockázatot és hasznot.

A 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló rendelet (4) sérti az EUMSZ 114. cikket, valamint a 2014/59/EU irányelv 103. cikkének (7) bekezdését, mint a hozzájárulás kiszámítására vonatkozó alapvető rendelkezést (az EUMSZ 290. cikk (1) bekezdésének második mondata). Továbbá az alperest nem lehetett volna felhatalmazni további kockázati mutatók megállapítására (az EUMSZ 290. cikk (1) bekezdése).

2.

A második, az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 16. cikkének és 20. cikkének megsértésére alapított jogalap, mivel a felperesnek az egyéb hozzájárulásra köteles hitelintézetekhez viszonyított különös helyzete okán a határozat sérti az egyenlőség általános elvét. Ráadásul a határozat aránytalanul befolyásolja a felperes vállalkozási szabadságát.

3.

A harmadik, a 806/2014/EU rendeletnek a 2014/59/EU irányelv 103. cikkének (7) bekezdésével összefüggésben értelmezett 70. cikke (2) bekezdésének megsértésére alapított másodlagos jogalap, mivel az alperes a hozzájárulás mértékének kiszámításakor jogellenesen elmulasztotta a hozzájárulás növelése szempontjából jelentős kötelezettségek köréből kivenni a felperes kockázat nélküli mérlegen belüli fiduciárius ügyletét.

4.

A 806/2014/EU rendeletnek a 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (3) és (4) bekezdésével összefüggésben értelmezett 70. cikke (6) bekezdésének megsértésére alapított másodlagos jogalap, mivel az alperes a felperes hozzájárulását jogellenesen számította ki a származtatott ügyletek bruttó figyelembevételével.

5.

Az ötödik, 806/2014/EU rendeletnek a 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikke (8) bekezdésének a) pontjával összefüggésben értelmezett 70. cikke (6) bekezdésének megsértésére alapított (másodlagos) jogalap, amennyiben az alperes a felperes hozzájárulása összegének kiszámításakor jogellenesen tekintette átszervezés alatt álló intézménynek, és a 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikk (5) bekezdés c) pontja szerinti kockázati mutatót a legalacsonyabb értékkel kellett volna meghatározni állapítani.

6.

A hatodik, a Charta 41. cikke (1) bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjának a felperes meghallgatásának hiánya okán történő megsértésére alapított jogalap

7.

A hetedik, a Charta 41. cikke (1) bekezdésének és (2) bekezdése c) pontjának a határozat elégtelen indokolása okán történő megsértésére alapított jogalap


(1)  A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.).

(2)  A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i európai 2014/59/EU parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 173., 190. o.).

(3)  A 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes alkalmazási feltételeinek az Egységes Szanálási Alaphoz való előzetes hozzájárulás tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2014. december 19-i 2015/81/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2015. L 15., 1. o.).

(4)  A 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 21-i 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL 2015. L 11., 44. o.).


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/57


2017. július 3-án benyújtott kereset – Capo d’Anzio kontra Bizottság

(T-425/17. sz. ügy)

(2017/C 277/82)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Capo d’Anzio SpA (Anzio, Olaszország) (képviselő: S. Carloni ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

az EUMSZ 263. cikk értelmében semmisítse meg a késedelmi kamatokkal növelt, eredetileg a felperesnek a LIFE10 ENV/IT/000369 – LCA4PORTS támogatási szerződés keretében megelőlegezett előfinanszírozás jogcímén nyújtott 193 120 euró visszatérítéséről szóló, 2017. április 28-i C (2017) 2953 végleges bizottsági határozatot.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a következőkre hivatkozik:

1.

A Cado d’Anzio társaság 2011. október 14-én írta alá a LIFE10 ENV/IT/000369 – LCA4PORTS támogatási szerződést, amellyel az Európai Bizottság a Capo d’Anzio SpA társaságnak támogatást nyújtott (a teljes összeg 45 %-ának megfelelő mértékben, maximum 485 300,00 euró összegben) az Anzio kikötőjének környezetvédelmi szempontból fenntartható fejlesztésére vonatkozó tanulmánnyal kapcsolatos projekt keretében, amelyet az illetékes hatóságok által jóváhagyott megvalósítási, rekonstrukciós és bővítési projekt írt elő.

2.

A projektben előírt tevékenységek folytatása során a Bizottság – a szerződéses és törvényi szabályoknak való kezdeti teljes megfeleléssel szemben – egyes alakszerűségi követelmények megsértését állapította meg, megszakította a projektet, és később a megtámadott intézkedésben az elismert összegek visszatérítését követelte.

3.

A felperes a projekt megszakítása és a támogatási szerződés megszüntetése, valamint az előfinanszírozás visszatéríttetése iránti kereset esetén alkalmazandó eljárásokat szabályozó közös rendelkezések 11. és ezt követő cikkeinek megsértésére hivatkozik.

4.

A jelen ügyben a Bizottság azt állítja, hogy a Capo d’Anziótól értesítéseket kapott, amelyek saját gazdasági-pénzügyi nehézségeinek átmeneti jellegét tanúsítják, kifejezett utalással arra, hogy az említett nehézségeket a társaság akaratától független jogellenes cselekmények és tények határozták meg.

5.

A Cado d’Anzio SpA társaság folyamatosan és lojálisan tájékoztatta a Bizottságot a neki fel nem róható nehézségekről, 2015. november 2-i, valamint 2015. december 7-i feljegyzésében utolsóként azt kérve, hogy ezeket a Bizottság vegye figyelembe a szerződéssel kapcsolatos határozatok elfogadása során, ezenfelül a felperes még egy találkozót is kért, hogy kifejthesse érveit, kifejezetten elkötelezve magát az előszerződés abban az esetben történő visszafizetése mellett, ha véglegesen képtelenné válna a projekt elszámolására irányuló felszólításával szemben.

6.

A Bizottság ahelyett, hogy figyelembe vette volna az előterjesztett igazolást, és részletes magyarázatot kért volna, hogy lehetővé vált volna számára, hogy gyakorolhassa a jelenlegi felperes által hivatkozott védelemhez való jogot, a közös rendelkezéseket alkalmazta, és a Capo d’Anzio SpA magatartását szándékos kötelezettségszegéssel egyenértékűnek tekintette.

7.

A Capo d’Anzio SpA-nak joga volt ahhoz, hogy lehetősége legyen ellentmondani a Bizottságnak, és bizonyítania, hogy nem történt részéről szándékos kötelezettségszegés, és ily módon, hogy arra hivatkozzon, hogy ne hozzanak döntést tekintetében egy neki fel nem róható helyzet miatt.

8.

A Bizottság magatartásának tehát az volt a lényege, hogy korlátozta a Capo d’Anzio SpA jogait, és megsértette azokat az általános jogelveket, amelyek a szerződések megszüntetését szándékos kötelezettségszegéshez kötik.

9.

Az eljárási és anyagi jogi szabályok megsértése a megtámadott intézkedés jogellenességében konkretizálódik, amely intézkedés visszavonja a részben kifizetett támogatást, annak ellenére, hogy a Capo d’Anzio SpA lényegében szabályosan használta fel a Bizottságtól a projekt végrehajtásával megbízott szakemberek kifizetésére kapott összegeket, kiemelve azt a pusztán alakszerű tényt, hogy nem tudott azonnali elszámolást bemutatni az elvégzett tevékenységekről.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/59


2017. július 5-én benyújtott kereset – Item Industrietechnik kontra EUIPO (EFUSE)

(T-426/17. sz. ügy)

(2017/C 277/83)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Németország) (képviselik: G. Hasselblatt, V. Töbelmann és M. Vitt ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„EFUSE” uniós szóvédjegy -15 463 003. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. április 18-án hozott határozata (R 1881/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/59


2017. július 5-én benyújtott kereset – Item Industrietechnik kontra EUIPO (EFUSE)

(T-427/17. sz. ügy)

(2017/C 277/84)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Item Industrietechnik GmbH (Solingen, Németország) (képviselik: G. Hasselblatt, V. Töbelmann és M. Vitt ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„EFUSE” uniós szóvédjegy – 15 463 011. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. április 18-án hozott határozata (R 1882/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/60


2017. július 11-én benyújtott kereset – Alpine Welten Die Bergführer kontra EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

(T-428/17. sz. ügy)

(2017/C 277/85)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG (Berghülen, Németország) (képviselő: T.–C. Leisenberg ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy:„ALPINEWELTEN Die Bergführer” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 15 187 826. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. április 25-én hozott határozata (R 1339/2016-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/60


A Törvényszék 2017. június 29-i végzése – It Works kontra EUIPO – KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

(T-778/15. sz. ügy) (1)

(2017/C 277/86)

Az eljárás nyelve: angol

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 90., 2016.3.7.


21.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 277/61


A Törvényszék 2017. június 30-i végzése – Austrian Power Grid kontra ACER

(T-53/17. sz. ügy) (1)

(2017/C 277/87)

Az eljárás nyelve: angol

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 95., 2017.3.27.