ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 6

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. január 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2017/C 6/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

Törvényszék

2017/C 6/02

A hivatalvezető kinevezése

2


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2017/C 6/03

C-448/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Davitas GmbH kontra Stadt Aschaffenburg (Előzetes döntéshozatal — Új élelmiszerek és élelmiszer-alapanyagok — 258/97/EK rendelet — Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja — Az új elsődleges molekulaszerkezettel rendelkező élelmiszerek és élelmiszer-összetevők fogalma)

3

2017/C 6/04

C-465/14. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra F. Wieland, H. Rothwangl (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 18. cikk és EUMSZ 45. cikk — Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — 3. cikk és 94. cikk — 859/2003/EK rendelet — A 2. cikk (1) és (2) bekezdése — Öregséginyugdíj-biztosítás és életbiztosítás — Az Európai Unió tagállamává 1995-ben vált harmadik országból származó egykori tengerészek — Az öregségi nyugellátásokra való jogosultságból történő kizárás)

4

2017/C 6/05

C-506/14. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy kontra Työ- ja elinkeinoministeriö (Előzetes döntéshozatal — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere — 2003/87/EK irányelv — 10a. cikk — A kibocsátási egységek ingyenes kiosztási módja — Az egységes, ágazatközi korrekciós tényező kiszámítása — 2013/448/EU határozat — 4. cikk — II. melléklet — Érvényesség — Az egységes, ágazatközi korrekciós tényezőnek a kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatokba tartozó létesítményekre történő alkalmazása — A forró fémre vonatkozó termék-referenciaérték meghatározása — 2011/278/EU határozat — A 10. cikk (9) bekezdése — I. melléklet — Érvényesség)

5

2017/C 6/06

C-537/14. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. október 27-i ítélete – Debonair Trading Internacional Lda kontra Groupe Léa Nature SA, Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése — A SO’BiO ētic szóelemeket magában foglaló ábrás védjegy — A SO…? szóelemet magában foglaló európai uniós és nemzeti szó- és ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása — A lajstromozás megtagadása)

6

2017/C 6/07

C-554/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a Sofiyski gradski sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Atanas Ognyanov elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — 2008/909/IB kerethatározat — 17. cikk — A szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtására irányadó jog — Az elítélt által a kibocsátó államban töltött fogva tartása során végzett munka miatt a büntetés mérséklését előíró végrehajtó állambeli nemzeti szabály értelmezése — A kerethatározatok joghatása — Az összhangban álló értelmezés kötelezettsége)

6

2017/C 6/08

C-590/14. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) kontra Alouminion tis Ellados VEAE, korábban Alouminion AE, Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — Alumíniumgyártás — Szerződéssel biztosított kedvezményes villamosenergia-díjszabás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A szerződés megszüntetése — A szerződés megszüntetéséből eredő joghatások bírósági felfüggesztése — A támogatást jogellenesnek nyilvánító határozat — Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése — A létező támogatás és az új támogatás fogalma — Különbségtétel)

7

2017/C 6/09

C-611/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Retten i Glostrup [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Canal Digital Danmark A/S elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — 2005/29/EK irányelv — 6. és 7. cikk — Műholdas televíziós előfizetés hirdetése — A havi előfizetési díjon felül a műsorok dekódolásához szükséges kártya hat hónapos díját is tartalmazó előfizetési díj — A havi díjhoz képest kevésbé észrevehető módon vagy egyáltalán nem feltüntetett hat hónapos előfizetési díj — Megtévesztő tevékenység — Megtévesztő mulasztás — Egy irányelv rendelkezésének kizárólag az átültető nemzeti jogszabály előkészítő anyagaiba, nem pedig magába a jogszabályszövegbe való átültetése)

8

2017/C 6/10

C-613/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – James Elliott Construction Limited kontra Irish Asphalt Limited (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 267. cikk — A Bíróság hatásköre — Az uniós jogi rendelkezés fogalma — 89/106/EGK irányelv — Az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése — Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által az Európai Bizottság megbízása alapján jóváhagyott szabvány — A szabványnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele — Az EN 13242:2002 harmonizált szabvány — Az EN 13242:2002 harmonizált szabványt átültető nemzeti szabvány — Magánszemélyek közötti jogvita — Valamely terméknek egy harmonizált szabványt átültető nemzeti szabványnak való megfelelősége (hiánya) megállapítására szolgáló módszer — Valamely termék e szabványnak való megfelelősége (hiánya) megállapításának időpontja — 98/34/EK irányelv — A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás — Hatály)

9

2017/C 6/11

C-41/15. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gerard Dowling és társai kontra Minister for Finance (407/2010/EU rendelet — Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus — 2011/77/EU végrehajtási határozat — Írországnak nyújtott európai uniós pénzügyi támogatás — A nemzeti bankok újratőkésítése — Társasági jog — 77/91/EGK második irányelv — 8., 25. és 29. cikk — Valamely bank utasító bírósági végzés útján történő újratőkésítése — A közgyűlés határozata és a kibocsátott részvények korábbi részvényesek számára jegyzési elsőbbségre történő felkínálása nélkül történő alaptőke-emelés — Új részvények névértéknél alacsonyabb árfolyamon való kibocsátása)

10

2017/C 6/12

C-42/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 9-i ítélete (az Okresný súd Dunajská Streda [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Home Credit Slovakia a.s. kontra Klára Bíróová (Előzetes döntéshozatal — 2008/48/EK irányelv — Fogyasztóvédelem — Fogyasztói hitel — Az 1. cikk (3) bekezdésének m) pontja, a 10. cikk (1) és (2) bekezdése, a 22. cikk (1) bekezdése és a 23. cikk — A nyomtatott formában és a más tartós adathordozón kifejezések értelmezése — Egy másik dokumentumra hivatkozó megállapodás — A nemzeti jog értelmében vett írásbeli forma követelménye — A megkövetelt információknak objektív paraméterekre való hivatkozással történő megjelölése — Határozott idejű hitelmegállapodásban feltüntetendő tartalmi elemek — A kötelező információk hiányának következményei — Arányosság)

11

2017/C 6/13

C-43/15. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), LG Electronics Inc. (Fellebbezés — Európai uniós védjegy — A compressor technology szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy bejelentése — A KOMPRESSOR PLUS és a KOMPRESSOR szóvédjegyek jogosultjának felszólalása — A lajstromozás részleges megtagadása — 207/2009/EK rendelet — 60. cikk — 216/96/EK rendelet — A 8. cikk (3) bekezdése — Kapcsolódó fellebbezés — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi nemzeti védjegyek csekély megkülönböztető képessége — Összetéveszthetőség)

12

2017/C 6/14

C-114/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Cour d’appel de Pau [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) és társai elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Áruk szabad mozgása — EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 36. cikk — Mennyiségi korlátozások — Állatgyógyászati készítmények párhuzamos importja — 2001/82/EK irányelv — 65. cikk — Előzetes engedélyezésre vonatkozó nemzeti rendszer — Állattenyésztőknek az egyszerűsített forgalombahozatali engedélyezési eljárásból történő kizárása — A nagykereskedelmi forgalmazásra vonatkozó engedéllyel való rendelkezés kötelezettsége — Az importáló tagállam területén telephellyel rendelkezésre vonatkozó kötelezettség — Farmakovigilanciai kötelezettségek)

12

2017/C 6/15

C-149/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (Cour d’ appel de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sabrina Wathelet kontra Garage Bietheres & Fils SPRL (Előzetes döntéshozatal — 1999/44/EK irányelv — Fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás — Hatály — Az eladó fogalma — Közvetítő — Kivételes körülmények)

13

2017/C 6/16

C-195/15 sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SCI Senior Home, f.a., kontra Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Fizetésképtelenségi eljárások — 1346/2000/EK rendelet — 5. cikk — A harmadik személyek dologi jogai fogalma — Ingatlanokat terhelő és az ingatlanadó beszedését biztosító közteher)

14

2017/C 6/17

C-211/15. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. október 26-i ítélete – Orange, korábban: France Télécom kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Állami támogatások — A Francia Köztársaság által a France Télécom számára nyújtott támogatás — A France Télécom által foglalkoztatott állami alkalmazottak nyugdíja finanszírozási módjának reformja — A France Télécom által az államnak fizetendő ellentételezés csökkentése — A támogatást bizonyos feltételek mellett a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A támogatás fogalma — A gazdasági előny fogalma — Szelektív jelleg — A verseny érintettsége — A tények elferdítése — Az indokolási kötelezettség megsértése — Az indokolás megváltoztatása)

14

2017/C 6/18

C-212/15. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (a Tribunalul Mureş [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ENEFI Energiahatákonysági Nyrt kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Fizetésképtelenségi eljárás — 1346/2000/EK rendelet — 4. cikk — Valamely tagállam szabályozása által a fizetésképtelenségi eljárás tárgyát nem képező követelések tekintetében előírt hatások — Megszűnés — A követelés adójellege — Hatás hiánya — 15. cikk — A folyamatban lévő eljárások fogalma — Végrehajtási eljárások — Kizártság)

15

2017/C 6/19

C-220/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Áruk szabad mozgása — 2007/23/EK irányelv — A pirotechnikai termékek forgalomba hozatala — 6. cikk — Az irányelv követelményeinek megfelelő pirotechnikai termékek szabad mozgása — Olyan nemzeti szabályozás, amely a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalát kiegészítő követelményektől teszi függővé — A pirotechnikai termékek használati utasításainak ellenőrzésére és módosítására jogosult nemzeti szervezetnél történő előzetes bejelentésre vonatkozó kötelezettség)

16

2017/C 6/20

C-243/15. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lesoochranárske zoskupenie VLK kontra Obvodný úrad Trenčín (Előzetes döntéshozatal — Környezet — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — A 6. cikk (3) bekezdése — Aarhusi Egyezmény — A nyilvánosságnak a döntéshozatali folyamatban való részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben — 6. és 9. cikk — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Körülkerítési projekt — A Strážovské vrchy védett terület — Engedélyezési közigazgatási eljárás — Környezetvédelemi szervezet — Az eljárásban részt vevő ügyfél minőség elismerése iránti kérelem — Elutasítás — Bírósági jogorvoslat)

16

2017/C 6/21

C-269/15. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Hof van Cassatie [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rijksdienst voor Pensioenen kontra Willem Hoogstad (Előzetes döntéshozatal — Szociális biztonság — 1408/71/EGK rendelet — 4. cikk — Tárgyi hatály — A jogszabályban előírt öregségi nyugdíjból és minden egyéb kiegészítő juttatásból levont összegek — 13. cikk — Az alkalmazandó jogszabályok meghatározása — Másik tagállamban található lakóhely)

17

2017/C 6/22

C-276/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hecht-Pharma GmbH kontra Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, tulajdonosi minőségben (Előzetes döntéshozatal — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 2001/83/EK irányelv — Hatály — A 2. cikk (1) bekezdése — Iparilag előállított vagy ipari folyamat bevonásával járó módszerrel gyártott gyógyszerek — A 3. cikk 2. pontja — Gyógyszertári készítmények)

18

2017/C 6/23

C-290/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Patrice D’Oultremont és társai kontra Région wallonne (Előzetes döntéshozatal — Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata — 2001/42/EK irányelv — A 2. cikk a) pontja és a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja — A tervek és programok fogalma — A szélerőművek telepítésére vonatkozó, végrehajtási rendeletben megállapított feltételek — Elsősorban biztonsági, ellenőrzési, helyreállítási és üzembiztonsági intézkedésekre, valamint az övezetek érintettsége tekintetében meghatározott, zajszinttel kapcsolatos előírásokra vonatkozó rendelkezések)

19

2017/C 6/24

C-292/15. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Vergabekammer Südbayern [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hörmann Reisen GmbH kontra Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Előzetes döntéshozatal — Közbeszerzési szerződések — Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás — 1370/2007/EK rendelet — A 4. cikk (7) bekezdése — Alvállalkozás — A szolgáltató számára előírt azon kötelezettség, hogy a személyszállítási közszolgáltatás nagy részét maga nyújtsa — Terjedelem — Az 5. cikk (1) bekezdése — Szerződés-odaítélési eljárás — A közbeszerzési szerződésnek a 2004/18/EK irányelv alapján történő odaítélése)

20

2017/C 6/25

C-428/15. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Child and Family Agency kontra J. D. (Előzetes döntéshozatal — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — 15. cikk — Az ügy másik tagállam bíróságához való áttétele — Hatály — Alkalmazási feltételek — Alkalmasabb bíróság — A gyermek mindenekfelett álló érdeke)

21

2017/C 6/26

C-468/15. P. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. október 26-i ítélete – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Fellebbezés — Dömping — 1138/2011/EU és 1241/2012/EU végrehajtási rendelet — Az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatala — 1225/2009/EK rendelet — A 2. cikk (10) bekezdésének i. pontja — Kiigazítás — A jutalékalapon dolgozó ügynökéhez hasonló feladatok — A 2. cikk (10) bekezdésének első albekezdése — A rendes érték és az exportár közötti szimmetria — A megfelelő ügyintézés elve)

22

2017/C 6/27

C-482/15. P. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete – Westermann Lernspielverlage GmbH, korábban Westermann Lernspielverlag GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (Fellebbezés — Európai uniós védjegybejelentés — A bambino és lük szóbeli elemeket tartalmazó ábrás védjegy — Felszólalási eljárás — A bambino szóbeli elemet tartalmazó korábbi európai uniós ábrás védjegy — A lajstromozás részbeni megtagadása — A felszólalás alapjául szolgáló korábbi védjegy megszűnése — A felperesnek a Törvényszéket e megszűnésről tájékoztató levele — E levél ügy irataihoz való csatolásának Törvényszék általi megtagadása — Az indokolás hiánya)

22

2017/C 6/28

C-439/16. PPU. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emil Milev elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás — Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — (EU) 2016/343 irányelv — 3. és 6. cikk — Időbeli hatály — Valamely vádlott előzetes letartóztatásának bírósági felülvizsgálata — Olyan nemzeti szabályozás, amely az eljárás tárgyalási szakaszában tiltja annak vizsgálatát, hogy megalapozott-e annak gyanúja, hogy a vádlott bűncselekményt követett el — Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával és (4) bekezdésével fennálló ellentmondás — A nemzeti bíróságokat azzal kapcsolatban megillető mérlegelési mozgástér, hogy az említett egyezmény alkalmazásáról dönthessenek)

23

2017/C 6/29

C-317/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-346/14. sz., Yanukovych kontra Tanács ügyben 2015. március 11-én hozott végzése ellen Ukrajna által 2016. június 2-án benyújtott fellebbezés

23

2017/C 6/30

C-318/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (kilencedik tanács) T-347/14. sz., Yanukovych kontra Tanács ügyben 2015. március 11-én hozott végzése ellen Ukrajna által 2016. június 2-án benyújtott fellebbezés

24

2017/C 6/31

C-319/16. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-348/14. sz., Yanukovych kontra Tanács ügyben 2015. március 11-én hozott végzése ellen Ukrajna által 2016. június 2-án benyújtott fellebbezés

24

2017/C 6/32

C-488/16. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-167/15. sz., Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V. kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyben 2016. július 5-én hozott ítélete ellen a Bundesverbandes Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. által 2016. szeptember 13-án benyújtott fellebbezés

24

2017/C 6/33

C-519/16. sz. ügy: A Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugália) által 2016. október 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Superfoz – Supermercados Lda kontra Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

C-531/16. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2016. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VST kontra ST

27

2017/C 6/35

C-532/16. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kontra AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

C-540/16. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB Spika, AB Senoji Baltija , UAB Stekutis, UAB Prekybos namai Aistra kontra Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

C-541/16 sz. ügy: 2016. október 25-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Dán Királyság

30

2017/C 6/38

C-543/16. sz. ügy: 2016. október 27-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

31

 

Törvényszék

2017/C 6/39

T-579/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 9-i ítélete – Birkenstock Sales kontra EUIPO (Egymást keresztező hullámvonalak mintájának ábrázolása) (Európai uniós védjegy — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy — Egymást keresztező hullámvonalak mintáját ábrázoló ábrás védjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Felületminta — A felületmintának az áruk csomagolásán való alkalmazása)

33

2017/C 6/40

T-67/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 10-i ítélete – Polo Club kontra EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN európai uniós ábrás védjegy bejelentése — A korábbi BEVERLY HILLS POLO CLUB európai uniós ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — További bizonyítékok előterjesztése — A 207/2009 rendelet 76. cikkének (2) bekezdése által biztosított mérlegelési jogkör — Az ügy részbeni visszautalása a felszólalási tanács elé — A 207/2009 rendelet 64. cikkének (1) és (2) bekezdése)

33

2017/C 6/41

T-184/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 9-i ítélete – Trivisio Prototyping kontra Bizottság (Pénzügyi támogatás — A kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hatodik keretprogram — Az ULTRA, a CINeSPACE és az IMPROVE projektekre vonatkozó szerződések — A kereset részleges átminősítése — Végrehajtható okiratot képező határozat — EUMSZ 299. cikk — Választottbírósági kikötés — Elszámolható költségek — A folyósított összegek visszafizetése)

34

2017/C 6/42

T-290/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 9-i ítélete – Smarter Travel Media kontra EUIPO (SMARTER TRAVEL) (Európai uniós védjegy — A SMARTER TRAVEL európai uniós ábrás védjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b)és c) pontja, valamint (2) bekezdése — Egyenlő bánásmód)

35

2017/C 6/43

T-315/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 17-i ítélete – Vince kontra EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) (Európai uniós védjegy — Az ELECTRIC HIGHWAY európai uniós szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

35

2017/C 6/44

T-579/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 8-i ítélete – For Tune kontra EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) (Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A fortune európai uniós ábrás védjegy bejelentése — FORTUNE-HOTELS korábbi német szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

36

2017/C 6/45

T-157/16. P. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 17-i ítélete – Fedtke kontra EGSZB (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Pusztán megerősítő aktus — Új és lényeges tények — Bizonyítási teher)

36

2017/C 6/46

T-746/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. november 9-i végzése – Biofa kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Növényvédő szerek — (EU) 2015/2069 végrehajtási rendelet — A nátrium hidrogén karbonát egyszerű anyag jóváhagyása — Közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság)

37

2017/C 6/47

T-12/16. sz. ügy: A Törvényszék 2016. október 7-i végzése – Szlovénia kontra Bizottság (EMOGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Szlovénia által teljesített kiadások — Az (EU) 2016/1059 végrehajtási határozat elfogadása — Okafogyottság)

38

2017/C 6/48

T-281/16. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2016. november 11-i végzése – Solelec és társai kontra Parlament (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Építési beruházásra irányuló közbeszerzések — Közbeszerzési eljárás — Elektromos áram (egyenáram) a luxembourgi Konrad Adenauer épület kibővítését és felújítását érintő projekt keretében — Egy ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés egy másik ajánlattevőnek való odaítélése — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Sürgősség hiánya)

38

2017/C 6/49

T-738/16. sz. ügy: 2016. október 25-én benyújtott kereset – La Quadrature du Net és társai kontra Bizottság

39

2017/C 6/50

T-745/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – BPCE kontra EKB

40

2017/C 6/51

T-749/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – Stemcor London és Samac Steel Supplies kontra Bizottság

41

2017/C 6/52

T-750/16. sz. ügy: 2016. október 28-án/ benyújtott kereset – FV kontra Tanács

42

2017/C 6/53

T-751/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – Confédération Nationale du Crédit Mutuel kontra EKB

42

2017/C 6/54

T-756/16. sz. ügy: 2016. november 2-án benyújtott kereset – Euro Castor Green kontra EUIPO – Netlon France (fedőrács)

43

2017/C 6/55

T-757/16. sz. ügy: 2016. október 28-án benyújtott kereset – Société générale kontra EKB

44

2017/C 6/56

T-758/16. sz. ügy: 2016. október 31-én benyújtott kereset – Crédit Agricole kontra EKB

45

2017/C 6/57

T-760/16. sz. ügy: 2016. november 4-én benyújtott kereset – Basil kontra EUIPO – Artex (kerékpárkosarak)

46

2017/C 6/58

T-763/16. sz. ügy: 2016. október 31-én benyújtott kereset – PY kontra EUCAP Száhel Niger

46

2017/C 6/59

T-765/16. sz. ügy: 2016. november 5-én benyújtott kereset – Grupo Ganaderos de Fuerteventura kontra EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

T-766/16. sz. ügy: 2016. november 7-én benyújtott kereset – Hércules Club de Fútbol kontra Bizottság

48

2017/C 6/61

T-768/16. sz. ügy: 2016. október 31-én benyújtott kereset – BNP Paribas kontra EKB

49

2017/C 6/62

T-770/16. sz. ügy: 2016. november 2-án benyújtott kereset – Korwin-Mikke kontra Parlament

50

2017/C 6/63

T-774/16. sz. ügy: 2016. november 7-én benyújtott kereset – Consejo Regulador del Cava kontra EUIPO – Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

T-780/16. sz. ügy: 2016. november 8 -án benyújtott kereset – Mediaexpert kontra EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

T-784/16. sz. ügy: 2016. november 1-jén benyújtott kereset – Pilla kontra Bizottság és EACEA

52

2017/C 6/66

T-785/16. sz. ügy: 2016. november 9-én benyújtott kereset – BSH Electrodomesticos España kontra EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

T-795/16. sz. ügy: 2016. november 9-én benyújtott kereset – Krasnyiy oktyabr kontra EUIPO – Kondyterska korporatsiia Roshen (CRABS)

54

2017/C 6/68

T-796/16. sz. ügy: 2016. november 11-én benyújtott kereset – CEDC International kontra EUIPO – Underberg AG (Egy üvegben elhelyezett zöldesbarna fűszál ábrázolása)

54

2017/C 6/69

T-798/16. sz. ügy: 2016. november 14-én benyújtott kereset – Hanso Holding kontra EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

T-720/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – Bizottság kontra CINAR

56

2017/C 6/71

T-732/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – ICA Laboratoires és társai kontra Bizottság

56


 

Helyesbítések

2017/C 6/72

Helyesbítés a Hivatalos Lapban a T-698/16. sz. ügyben közzétett közleményhez ( HL C 441., 2016.11.28. )

57


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2017/C 006/01)

Utolsó kiadvány

HL C 475., 2016.12.19.

Korábbi közzétételek

HL C 462., 2016.12.12.

HL C 454., 2016.12.5.

HL C 441., 2016.11.28.

HL C 428., 2016.11.21.

HL C 419., 2016.11.14.

HL C 410., 2016.11.7.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Törvényszék

9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/2


A hivatalvezető kinevezése

(2017/C 006/02)

Emmanuel Coulon, az Európai Unió Törvényszéke hivatalvezetőjének megbízatása 2017. október 5-én lejár.

A Törvényszék 2016. november 16-án úgy határozott, hogy az eljárási szabályzat 32. cikke (4) bekezdésének megfelelően megújítja Emmanuel Coulon megbízatását a 2017. október 6-tól2023. október 5-ig terjedő időszakra.


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/3


A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (a Bayerischer Verwaltungsgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Davitas GmbH kontra Stadt Aschaffenburg

(C-448/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Új élelmiszerek és élelmiszer-alapanyagok - 258/97/EK rendelet - Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja - Az „új elsődleges molekulaszerkezettel rendelkező élelmiszerek és élelmiszer-összetevők” fogalma))

(2017/C 006/03)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Davitas GmbH

Alperes: Stadt Aschaffenburg

Az eljárásban részt vesz: Landesanwaltschaft Bayern

Rendelkező rész

A 2009. június 18-i 596/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontját úgy kell értelmezni, hogy az „új elsődleges molekulaszerkezet” kifejezés azokra az élelmiszerekre vagy élelmiszer-összetevőkre vonatkozik, amelyek az Európai Unió területén 1997. május 15. előtt nem képezték emberi fogyasztás tárgyát.


(1)  HL C 448., 2014.12.15.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/4


A Bíróság (első tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank kontra F. Wieland, H. Rothwangl

(C-465/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - EUMSZ 18. cikk és EUMSZ 45. cikk - Migráns munkavállalók szociális biztonsága - 1408/71/EGK rendelet - 3. cikk és 94. cikk - 859/2003/EK rendelet - A 2. cikk (1) és (2) bekezdése - Öregséginyugdíj-biztosítás és életbiztosítás - Az Európai Unió tagállamává 1995-ben vált harmadik országból származó egykori tengerészek - Az öregségi nyugellátásokra való jogosultságból történő kizárás))

(2017/C 006/04)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Centrale Raad van Beroep

Az alapeljárás felei

Felperes: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Alperesek: F. Wieland, H. Rothwangl

Rendelkező rész

1)

Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 2005. április 13-i 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított változata 94. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely az öregséginyugdíj-jogosultságok meghatározásánál nem veszi figyelembe a saját jogszabályai alapján valamely külföldi munkavállaló által állítólagosan megszerzett biztosítási időt olyan esetben, amikor az az állam, amelynek e munkavállaló az állampolgára, ezen időszakot követően csatlakozott az Európai Unióhoz.

2)

Az EUMSZ 18. cikket és az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát képező, amelynek értelmében egy olyan tengerész, aki meghatározott időn keresztül egy olyan tengerjáró hajó legénységéhez tartozott, amelynek honi kikötője e tagállam területén található, és e hajó fedélzetén volt a lakóhelye, ezen időszak tekintetében ki van zárva az öregséginyugdíj-biztosítás kedvezményéből amiatt, hogy az említett időszakban nem volt egyik tagállamnak sem állampolgára.

3)

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezéseinek valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán állampolgárságuk okán nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló, 2003. május 14-i 859/2003/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a tagállami szabályozás, amely szerint a valamely olyan munkavállaló által e tagállam jogszabályainak megfelelően letöltött foglalkoztatási időt, aki ebben az időszakban nem volt egyik tagállam állampolgára sem, azonban az öregségi nyugdíj folyósításának kérelmezése időpontjában e rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik, e tagállam e munkavállaló nyugdíjjogosultságainak megállapításánál nem veszi figyelembe.


(1)  HL C 448., 2014.12.15.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/5


A Bíróság (hatodik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy kontra Työ- ja elinkeinoministeriö

(C-506/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek az Európai Unión belüli kereskedelmi rendszere - 2003/87/EK irányelv - 10a. cikk - A kibocsátási egységek ingyenes kiosztási módja - Az egységes, ágazatközi korrekciós tényező kiszámítása - 2013/448/EU határozat - 4. cikk - II. melléklet - Érvényesség - Az egységes, ágazatközi korrekciós tényezőnek a kibocsátásáthelyezés kockázatának jelentős mértékben kitett ágazatokba tartozó létesítményekre történő alkalmazása - A forró fémre vonatkozó termék-referenciaérték meghatározása - 2011/278/EU határozat - A 10. cikk (9) bekezdése - I. melléklet - Érvényesség))

(2017/C 006/05)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperesek: Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

Alperes: Työ- ja elinkeinoministeriö

Rendelkező rész

1)

A harmadik és a negyedik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat 15. cikke (3) bekezdésének érvényességét.

2)

A hatodik és a hetedik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené a 2011/278 határozat I. mellékletének érvényességét.

3)

Az ötödik kérdés vizsgálata nem tárt fel egyetlen olyan tényezőt sem, amely érintené a 2011/278 határozat 10. cikke (9) bekezdése első albekezdésének érvényességét.

4)

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i 2013/448/EU bizottsági határozat 4. cikke és II. melléklete érvénytelen.

5)

A 2013/448 határozat 4. cikkét és II. mellékletét érintő érvénytelenség megállapításának az időbeli hatálya korlátozásra kerül oly módon, hogy egyrészt az csak a 2016. április 28-i Borealis Polyolefine és társai ítélet (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 és C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311) kihirdetésének az időpontjától számított tíz hónapos időszak lejártával hatályosul annak érdekében, hogy az Európai Bizottságnak lehetősége nyíljon a szükséges intézkedések elfogadására, és másrészt az ezen időszak során az érvénytelenített rendelkezések alapján elfogadott intézkedések nem vitathatóak.


(1)  HL C 34., 2015.2.2.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/6


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2016. október 27-i ítélete – Debonair Trading Internacional Lda kontra Groupe Léa Nature SA, Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

(C-537/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Európai uniós védjegy - 207/2009/EK rendelet - A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése - A „SO’BiO ētic” szóelemeket magában foglaló ábrás védjegy - A „SO…?” szóelemet magában foglaló európai uniós és nemzeti szó- és ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása - A lajstromozás megtagadása))

(2017/C 006/06)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Debonair Trading Internacional Lda (képviselők: D. Selden advocate, T. Alkin barrister)

A többi fél az eljárásban: Groupe Léa Nature SA (képviselő: S. Arnaud ügyvéd), Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: D. Gája és P. Geroulakos meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének 2014. szeptember 23-i Groupe Léa Nature kontra OHIM – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) ítéletét (T-341/13, nem tették közzé, EU:T:2014:802) hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3)

A költségekről jelenleg nem szükséges határozni.


(1)  HL C 118., 2015.4.13.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/6


A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a Sofiyski gradski sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Atanas Ognyanov elleni büntetőeljárás

(C-554/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - 2008/909/IB kerethatározat - 17. cikk - A szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtására irányadó jog - Az elítélt által a kibocsátó államban töltött fogva tartása során végzett munka miatt a büntetés mérséklését előíró végrehajtó állambeli nemzeti szabály értelmezése - A kerethatározatok joghatása - Az összhangban álló értelmezés kötelezettsége))

(2017/C 006/07)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski gradski sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Atanas Ognyanov

Az eljárásban részt vesz: Sofyiska gradska prokuratura

Rendelkező rész

1)

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés–büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat 17. cikkének (1) és (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az akként értelmezett nemzeti szabály, hogy a végrehajtó állam mérsékelheti az elítélt büntetését az általa a kibocsátó államban a fogva tartás során végzett munka miatt, jóllehet ez utóbbi állam illetékes hatóságai ezen állam joga szerint a büntetést ily módon nem mérsékelhetik.

2)

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy a nemzeti bíróságnak a nemzeti jog szabályainak összességét figyelembe kell vennie, és azt – amennyire csak lehetséges – a 2009/299 kerethatározattal módosított 2008/909 kerethatározattal összhangban kell értelmeznie az ebben meghatározott cél eléréséhez, és szükség esetén – bírói hatalmánál fogva – mellőznie kell a végső fokon eljáró nemzeti bíróság által elfogadott értelmezést, amennyiben ez az értelmezés nem egyeztethető össze az uniós joggal.


(1)  HL C 73., 2015.3.2.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/7


A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) kontra Alouminion tis Ellados VEAE, korábban Alouminion AE, Európai Bizottság

(C-590/14. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Állami támogatások - Alumíniumgyártás - Szerződéssel biztosított kedvezményes villamosenergia-díjszabás - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A szerződés megszüntetése - A szerződés megszüntetéséből eredő joghatások bírósági felfüggesztése - A támogatást jogellenesnek nyilvánító határozat - Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése - A „létező támogatás” és az „új támogatás” fogalma - Különbségtétel))

(2017/C 006/08)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (képviselők: E. Bourtzalas ügyvéd, valamint E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras és A. Oikonomou dikigoroi)

A többi fél az eljárásban: Alouminion tis Ellados VEAE, korábban Alouminion AE (képviselők: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos és N. Keramidas dikigoroi)

Európai Bizottság (képviselők: É. Gippini Fournier és A. Bouchagiar meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének 2014. október 8-i Alouminion kontra Bizottság ítéletét (T-542/11, EU:T:2014:859) hatályon kívül helyezi.

2)

A Bíróság a T-542/11. sz. ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 65., 2015.2.23.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/8


A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Retten i Glostrup [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Canal Digital Danmark A/S elleni büntetőeljárás

(C-611/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok - 2005/29/EK irányelv - 6. és 7. cikk - Műholdas televíziós előfizetés hirdetése - A havi előfizetési díjon felül a műsorok dekódolásához szükséges kártya hat hónapos díját is tartalmazó előfizetési díj - A havi díjhoz képest kevésbé észrevehető módon vagy egyáltalán nem feltüntetett hat hónapos előfizetési díj - Megtévesztő tevékenység - Megtévesztő mulasztás - Egy irányelv rendelkezésének kizárólag az átültető nemzeti jogszabály előkészítő anyagaiba, nem pedig magába a jogszabályszövegbe való átültetése))

(2017/C 006/09)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Retten i Glostrup

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Canal Digital Danmark A/S

Rendelkező rész

1)

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) 7. cikkének (1) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy annak vizsgálatakor, hogy egy kereskedelmi gyakorlatot megtévesztő mulasztásnak kell-e tekinteni, figyelembe kell venni az említett gyakorlat megvalósulásának körülményeit, többek között az említett kereskedelmi gyakorlatban alkalmazott kommunikációs eszközben rejlő korlátokat, az e kommunikációs eszköz által meghatározott térbeli és időbeli korlátokat, illetve minden olyan intézkedést, amelyet a kereskedő annak érdekében tett, hogy az információt más módon eljuttassa a fogyasztókhoz, jóllehet ez a követelmény nem következik kifejezetten a szóban forgó nemzeti jogszabály szövegéből.

2)

A 2005/29 irányelv 6. cikkének (1) bekezdése úgy értelmezendő, hogy megtévesztőnek kell tekinteni azt a kereskedelmi gyakorlatot, amelynek értelmében egy termék árát több összetevőre bontják, és azok egyikét kiemelik, amennyiben e gyakorlat nyomán az átlagfogyasztóban egyrészt az a téves benyomás alakulhat ki, hogy számára kedvező árat ajánlanak, másrészt ezen átlagfogyasztó olyan ügyleti döntést hozhat, amelyet egyébként nem hozott volna meg; mindezeknek a vizsgálata az alapeljárás valamennyi releváns körülményének figyelembevételével a kérdést előterjesztő bíróság feladata. Ugyanakkor az egyes kommunikációs eszközökkel, például a televíziós reklámbejátszásokkal esetlegesen együtt járó időbeli korlátok nem vehetők figyelembe egy kereskedelmi gyakorlat ezen irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerinti megtévesztő jellegének vizsgálatakor.

3)

A 2005/29 irányelv 7. cikke úgy értelmezendő, hogy – ha a kereskedő egy előfizetés teljes árát úgy tünteti fel, hogy a fogyasztónak havi díjat és hat hónapos díjat is kell fizetnie – megtévesztő mulasztásnak minősül, ha a havi díjat különösen kiemelik a kereskedelmi gyakorlatban, míg a hat hónapos díjat egyáltalán nem, vagy csak kevésbé észrevehető módon tüntetik fel, amennyiben e mulasztás ahhoz vezet, hogy a fogyasztó olyan ügyleti döntést hoz, amelyet egyébként nem hozott volna meg; mindezeknek a vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata, figyelembe véve az alkalmazott kommunikációs eszközben rejlő korlátokat, a termék jellegét és tulajdonságait, illetve minden olyan intézkedést, amelyet a kereskedő ténylegesen megtett annak érdekében, hogy a termékre vonatkozó lényeges információkat a fogyasztó rendelkezésére bocsássa.

4)

A 2005/29 irányelv 7. cikkének (4) bekezdése úgy értelmezendő, hogy az a vásárlásra való felhívásban feltüntetendő lényeges információk kimerítő felsorolását tartalmazza. A nemzeti bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy a szóban forgó kereskedő eleget tett-e a tájékoztatási kötelezettségének, figyelembe véve a termék jellegét és tulajdonságait, valamint a vásárlásra való felhíváskor alkalmazott kommunikációs eszközt, továbbá az említett kereskedő által esetlegesen nyújtott kiegészítő tájékoztatást. Az, hogy a kereskedő a vásárlásra való felhívásban az ezen irányelv 7. cikkének (4) bekezdésében felsorolt valamennyi információt szerepelteti, nem zárja ki, hogy ez a felhívás az említett irányelv 6. cikkének (1) bekezdése vagy 7. cikkének (2) bekezdése értelmében vett megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak legyen minősíthető.


(1)  HL C 73., 2015.3.2.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/9


A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – James Elliott Construction Limited kontra Irish Asphalt Limited

(C-613/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - EUMSZ 267. cikk - A Bíróság hatásköre - Az „uniós jogi rendelkezés” fogalma - 89/106/EGK irányelv - Az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése - Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által az Európai Bizottság megbízása alapján jóváhagyott szabvány - A szabványnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele - Az EN 13242:2002 harmonizált szabvány - Az EN 13242:2002 harmonizált szabványt átültető nemzeti szabvány - Magánszemélyek közötti jogvita - Valamely terméknek egy harmonizált szabványt átültető nemzeti szabványnak való megfelelősége (hiánya) megállapítására szolgáló módszer - Valamely termék e szabványnak való megfelelősége (hiánya) megállapításának időpontja - 98/34/EK irányelv - A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás - Hatály))

(2017/C 006/10)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperes: James Elliott Construction Limited

Alperes: Irish Asphalt Limited

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 267. cikk első bekezdését akként kell értelmezni, hogy az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik az 1993. július 22-i 93/68/EGK tanácsi irányelvvel módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében vett olyan harmonizált szabvány előzetes döntéshozatal keretében történő értelmezésére, amelynek hivatkozásait az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétette.

2)

A „Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz” elnevezésű EN 13242:2002 harmonizált szabványt akként kell értelmezni, hogy az nem köti azt a nemzeti bíróságot, amelyhez az egyik felet az e harmonizált szabványt átültető nemzeti szabványnak megfelelő építési termék leszállítására kötelező magánjogi szerződés teljesítésére vonatkozó jogvitával fordulnak, legyen szó akár az ilyen építési termék szerződésben szereplő előírásoknak való megfelelősége megállapításának módjáról, akár arról a pillanatról, amelyre nézve az ilyen építési termék megfelelőségét meg kell állapítani.

3)

A 93/68 irányelvvel módosított 89/106 irányelv 4. cikkének – az irányelv tizenkettedik preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett – (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy egy harmonizált szabványnak megfelelően gyártott valamely építési termék használhatóságának vélelme nem kötelező a nemzeti bíróságra nézve az ilyen termék kereskedelmi minősége vagy rendeltetésnek való megfelelése megállapításához, amennyiben az alapeljárásbelihez hasonló, az áruk értékesítésére irányadó általános jellegű nemzeti szabályozás megköveteli, hogy az építési termék ilyen jellemzőkkel rendelkezzen.

4)

A legutóbb a 2006. november 20-i 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 11. pontját akként kell értelmezni, hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló azon nemzeti rendelkezések, amelyek – a felek eltérő akarata hiányában – az értékesített termékek kereskedelmi minőségére és használhatóságára, illetve minőségére vonatkozó hallgatólagos szerződési feltételeket írnak elő, nem minősülnek az e rendelkezés értelmében vett olyan „műszaki szabályoknak”, amelyek tervezeteinek a 2006/96 irányelvvel módosított 98/34 irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében előírt előzetes közlés tárgyát kell képezniük.


(1)  HL C 96., 2015.3.23.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/10


A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gerard Dowling és társai kontra Minister for Finance

(C-41/15. sz. ügy) (1)

((407/2010/EU rendelet - Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus - 2011/77/EU végrehajtási határozat - Írországnak nyújtott európai uniós pénzügyi támogatás - A nemzeti bankok újratőkésítése - Társasági jog - 77/91/EGK második irányelv - 8., 25. és 29. cikk - Valamely bank utasító bírósági végzés útján történő újratőkésítése - A közgyűlés határozata és a kibocsátott részvények korábbi részvényesek számára jegyzési elsőbbségre történő felkínálása nélkül történő alaptőke-emelés - Új részvények névértéknél alacsonyabb árfolyamon való kibocsátása))

(2017/C 006/11)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited

Alperes: Minister for Finance

Az eljárásban részt vesz: Permanent TSB Group Holdings plc, korábban Irish Life and Permanent Group Holdings plc, Permanent TSB plc, korábban Irish Life and Permanent plc

Rendelkező rész

A biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében [az EUMSZ 54. cikk második bekezdése] szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 1976. december 13-i 77/91/EGK második tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését, valamint a 25. és 29. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan intézkedés, mint amilyen az alapügyben szereplő, valamely tagállam gazdasági és a pénzügyi rendszerének súlyos, az Unió pénzügyi stabilitását veszélyeztető zavara esetében elfogadott utasító végzés, amely valamely részvénytársaság tőkéjének, annak közgyűlésének hozzájárulása nélkül történő emelésével jár, és új részvényeknek a névértéknél alacsonyabb árfolyamon és a korábbi részvényesek értékpapírjegyzésre vonatkozó elsőbbsége nélkül történő kibocsátására vonatkozik.


(1)  HL C 138., 2015.4.27.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/11


A Bíróság (harmadik tanács) 2016. november 9-i ítélete (az Okresný súd Dunajská Streda [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Home Credit Slovakia a.s. kontra Klára Bíróová

(C-42/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 2008/48/EK irányelv - Fogyasztóvédelem - Fogyasztói hitel - Az 1. cikk (3) bekezdésének m) pontja, a 10. cikk (1) és (2) bekezdése, a 22. cikk (1) bekezdése és a 23. cikk - A „nyomtatott formában” és a „más tartós adathordozón” kifejezések értelmezése - Egy másik dokumentumra hivatkozó megállapodás - A nemzeti jog értelmében vett „írásbeli forma” követelménye - A megkövetelt információknak objektív paraméterekre való hivatkozással történő megjelölése - Határozott idejű hitelmegállapodásban feltüntetendő tartalmi elemek - A kötelező információk hiányának következményei - Arányosság))

(2017/C 006/12)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Okresný súd Dunajská Streda

Az alapeljárás felei

Felperes: Home Credit Slovakia a.s.

Alperes: Klára Bíróová

Rendelkező rész

1)

A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének (1) és (2) bekezdését – ezen irányelv 3. cikkének m) pontjával összefüggésben – a következőképpen kell értelmezni:

a hitelmegállapodást nem kell szükségszerűen egyetlen dokumentumban elkészíteni, azonban az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett összes tartalmi elemet nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón kell elkészíteni;

az irányelvvel nem ellentétes, hogy a tagállam nemzeti szabályozásában előírja egyrészt azt, hogy a 2008/48 irányelv hatálya alá tartozó, és nyomtatott formában elkészített hitelmegállapodást a feleknek alá kell írniuk, másrészt pedig azt, hogy az aláírásra vonatkozó ezen követelmény az említett megállapodás ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében előírt összes tartalmi elemére alkalmazandó.

2)

A 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének h) pontját úgy kell értelmezni, hogy nem szükséges, hogy a hitelmegállapodás a fogyasztó által teljesítendő fizetések minden egyes esedékességét konkrét időpontra való hivatkozással jelölje meg, amennyiben e megállapodás feltételei lehetővé teszik az említett fogyasztó számára e fizetések időpontjainak nehézség nélküli és bizonyossággal történő azonosítását.

3)

A 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontját úgy kell értelmezni, hogy az olyan határozott idejű hitelmegállapodásnak, amely előírja a tőke egymást követő fizetésekkel való törlesztését, nem kell törlesztési táblázat formájában pontosítania az egyes fizetéseknek e tőke visszafizetését szolgáló részét. Az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett e rendelkezésekkel ellentétes az, hogy a tagállam nemzeti szabályozásában ilyen kötelezettséget ír elő.

4)

A 2008/48 irányelv 23. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely tagállam nemzeti szabályozásában előírja, hogy amennyiben valamely hitelmegállapodás nem tartalmazza az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében megkövetelt összes tartalmi elemet, úgy ezt a megállapodást kamat- és költségmentesnek kell tekinteni, ha olyan tartalmi elemről van szó, amelynek hiánya kétségessé teheti a fogyasztó azon lehetőségének meglétét, hogy a kötelezettségvállalásának mértékét értékelje.


(1)  HL C 155., 2015.5.11.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/12


A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), LG Electronics Inc.

(C-43/15. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Európai uniós védjegy - A „compressor technology” szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy bejelentése - A KOMPRESSOR PLUS és a KOMPRESSOR szóvédjegyek jogosultjának felszólalása - A lajstromozás részleges megtagadása - 207/2009/EK rendelet - 60. cikk - 216/96/EK rendelet - A 8. cikk (3) bekezdése - „Kapcsolódó” fellebbezés - 40/94/EK rendelet - A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja - A korábbi nemzeti védjegyek csekély megkülönböztető képessége - Összetéveszthetőség))

(2017/C 006/13)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (képviselők: S. Biagosch és R. Kunz-Hallstein Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott), LG Electronics Inc.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 146., 2015.5.4.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/12


A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Cour d’appel de Pau [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) és társai elleni büntetőeljárás

(C-114/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Áruk szabad mozgása - EUMSZ 34. cikk és EUMSZ 36. cikk - Mennyiségi korlátozások - Állatgyógyászati készítmények párhuzamos importja - 2001/82/EK irányelv - 65. cikk - Előzetes engedélyezésre vonatkozó nemzeti rendszer - Állattenyésztőknek az egyszerűsített forgalombahozatali engedélyezési eljárásból történő kizárása - A nagykereskedelmi forgalmazásra vonatkozó engedéllyel való rendelkezés kötelezettsége - Az importáló tagállam területén telephellyel rendelkezésre vonatkozó kötelezettség - Farmakovigilanciai kötelezettségek))

(2017/C 006/14)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Pau

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace), Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL, Soulard Max EARL, Francisco Xavier Erneta Azanza, Amestoya GAEC, La Vinardière GAEC reconnu, Lagunarte GAEC, André Jacques Iribarren, Ramuntcho Iribarren, Phyteron 2000 SAS, Cataloune SCL

Az eljárásban részt vesz: Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, korábban Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires, Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral, Direction des douanes et des droits indirects

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 34. és EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az állatgyógyászati készítmények párhuzamos importjához való hozzáférést a 2009. június 18-i 596/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 65. cikkében előírt engedéllyel rendelkező nagykereskedelmi forgalmazóknak tartja fenn, és következésképpen az ilyen importhoz való hozzáférésből kizárja azokat az állattenyésztőket, akik a saját gazdaságuk szükségletei céljából kívánnak állatgyógyászati készítményeket importálni.

2)

Az EUMSZ 34. és EUMSZ 36. cikket úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezésekkel nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a saját gazdaságuk szükségleteinek a céljaira állatgyógyászati készítményeket párhuzamosan importáló állattenyésztőket arra kötelezi, hogy a rendeltetési tagállam területén telephellyel rendelkezzenek, és feleljenek meg az 596/2009 rendelettel módosított 2001/82 irányelv 72–79. cikkében előírt valamennyi farmakovigilanciai kötelezettségnek.


(1)  HL C 171., 2015.5.26.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/13


A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (Cour d’ appel de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sabrina Wathelet kontra Garage Bietheres & Fils SPRL

(C-149/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - 1999/44/EK irányelv - Fogyasztási cikkek adásvétele és a kapcsolódó jótállás - Hatály - Az „eladó” fogalma - Közvetítő - Kivételes körülmények))

(2017/C 006/15)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: Sabrina Wathelet

Alperes: Garage Bietheres & Fils SPRL

Rendelkező rész

Az „eladónak” a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében vett fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az egy magánszemély nevében és javára közvetítőként eljáró olyan eladóra vagy szolgáltatóra is vonatkozik, aki nem tájékoztatta megfelelően a fogyasztót-vásárlót arról a tényről, hogy az értékesített fogyasztási cikk tulajdonosa magánszemély, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata, az ügy összes körülményének figyelembevétele mellett. Ez az értelmezés nem függ attól a kérdéstől, hogy a közvetítő kap-e díjazást fellépéséért, vagy sem.


(1)  HL C 213., 2015.6.29.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/14


A Bíróság (ötödik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SCI Senior Home, f.a., kontra Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

(C-195/15 sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - Fizetésképtelenségi eljárások - 1346/2000/EK rendelet - 5. cikk - A „harmadik személyek dologi jogai” fogalma - Ingatlanokat terhelő és az ingatlanadó beszedését biztosító közteher))

(2017/C 006/16)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: SCI Senior Home, f.a.

Alperesek: Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

Rendelkező rész

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy e cikk értelmében vett „dologi jognak” minősül a nemzeti jog valamely olyan rendelkezése értelmében képzett biztosíték, mint az alapügy tárgyát képező rendelkezés, amely szerint az ingatlanadó-tartozással rendelkező adós ingatlana a törvény erejénél fogva ingatlanközteherrel terhelt, és e tulajdonosnak tűrnie kell az adótartozás jogcímén ezen ingatlanra vezetett végrehajtást.


(1)  HL C 254., 2015.8.3.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/14


A Bíróság (első tanács) 2016. október 26-i ítélete – Orange, korábban: France Télécom kontra Európai Bizottság

(C-211/15. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Állami támogatások - A Francia Köztársaság által a France Télécom számára nyújtott támogatás - A France Télécom által foglalkoztatott állami alkalmazottak nyugdíja finanszírozási módjának reformja - A France Télécom által az államnak fizetendő ellentételezés csökkentése - A támogatást bizonyos feltételek mellett a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A „támogatás” fogalma - A „gazdasági előny” fogalma - Szelektív jelleg - A verseny érintettsége - A tények elferdítése - Az indokolási kötelezettség megsértése - Az indokolás megváltoztatása))

(2017/C 006/17)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Orange, korábban: France Télécom (képviselők: S. Hautbourg és S. Cochard-Quesson ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és L. Flynn meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Orange-ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 245., 2015.7.27.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/15


A Bíróság (ötödik tanács) 2016. november 9-i ítélete (a Tribunalul Mureş [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ENEFI Energiahatákonysági Nyrt kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

(C-212/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - Fizetésképtelenségi eljárás - 1346/2000/EK rendelet - 4. cikk - Valamely tagállam szabályozása által a fizetésképtelenségi eljárás tárgyát nem képező követelések tekintetében előírt hatások - Megszűnés - A követelés adójellege - Hatás hiánya - 15. cikk - A „folyamatban lévő eljárások” fogalma - Végrehajtási eljárások - Kizártság))

(2017/C 006/18)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Mureş

Az alapeljárás felei

Felperes: ENEFI Energiahatákonysági Nyrt

Alperes: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

Rendelkező rész

1)

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikkét úgy kell értelmezni, hogy ennek alkalmazási körébe tartoznak azon tagállam, amelynek területén a fizetésképtelenségi eljárást megindították, belső jogi rendelkezései, amelyek az ezen eljárásban részt nem vevő hitelező tekintetében előírják a követelés érvényesítéséhez való joga megszűnését, illetve az ilyen követelés végrehajtásának felfüggesztését egy másik tagállamban.

2)

Az azon tagállamtól eltérő tagállamban, ahol a fizetésképtelenségi eljárást megindították, végrehajtás tárgyát képező követelés adójellege az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben nincs hatással az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésre adandó válaszra.


(1)  HL C 262., 2015.8.10.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/16


A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-220/15. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - Áruk szabad mozgása - 2007/23/EK irányelv - A pirotechnikai termékek forgalomba hozatala - 6. cikk - Az irányelv követelményeinek megfelelő pirotechnikai termékek szabad mozgása - Olyan nemzeti szabályozás, amely a pirotechnikai termékek forgalomba hozatalát kiegészítő követelményektől teszi függővé - A pirotechnikai termékek használati utasításainak ellenőrzésére és módosítására jogosult nemzeti szervezetnél történő előzetes bejelentésre vonatkozó kötelezettség))

(2017/C 006/19)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Kukovec és A. C. Becker meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur Rechtsanwalt)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze, J. Möller és K. Petersen meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Németországi Szövetségi Köztársaság – mivel a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló 2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményein túl és a pirotechnikai termékekre vonatkozó korábban lefolytatott megfelelőségértékelési eljárás ellenére előírta egyrészt, hogy a 2013. július 25-i törvénnyel módosított Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (a robbanóanyagokról szóló törvény végrehajtására vonatkozó első rendelet) 6. § -ának (4) bekezdésében rögzített eljárást e termékek forgalomba hozatalát megelőzően el kell végezni, és másrészt, hogy a Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfunghoz (Anyagkutatásért és -tesztelésért felelős szövetségi intézet, Németország) e rendelkezés alapján hatáskörrel rendelkezik e termékek használati utasításainak ellenőrzésére, és szükség esetén azok módosítására – nem teljesítette az ezen irányelv 6. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 228., 2015.7.13.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/16


A Bíróság (nagytanács) 2016. november 8-i ítélete (a Najvyšší súd Slovenskej republiky [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lesoochranárske zoskupenie VLK kontra Obvodný úrad Trenčín

(C-243/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Környezet - 92/43/EGK irányelv - A természetes élőhelyek védelme - A 6. cikk (3) bekezdése - Aarhusi Egyezmény - A nyilvánosságnak a döntéshozatali folyamatban való részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog környezeti ügyekben - 6. és 9. cikk - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 47. cikk - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Körülkerítési projekt - A Strážovské vrchy védett terület - Engedélyezési közigazgatási eljárás - Környezetvédelemi szervezet - Az eljárásban részt vevő ügyfél minőség elismerése iránti kérelem - Elutasítás - Bírósági jogorvoslat))

(2017/C 006/20)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: Lesoochranárske zoskupenie VLK

Alperes: Obvodný úrad Trenčín

Az eljárásban részt vesz: Biely potok a.s.

Rendelkező rész

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét, amely, összefüggésben az Aarhusban 1998. június 25-én aláírt és az Európai Közösség nevében a 2005. február 17-i 2005/370/EK tanácsi határozattal jóváhagyott, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezmény 9. cikkének (2) és (4) bekezdésével, az ezen egyezmény 2. cikkének (5) bekezdésében előírt követelményeket teljesítő környezetvédelmi szervezetek uniós jogból, a jelen esetben a 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvvel módosított, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének ezen egyezmény 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben értelmezett (3) bekezdéséből, eredő jogainak hatékony bírói jogvédelmét biztosítja olyan feltételekkel, amelyek az igazságszolgáltatáshoz való széles körű hozzáférést biztosítanak, akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy, az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben a nemzeti eljárásjogi szabályok olyan értelmezése, amely szerint az olyan határozat ellen benyújtott keresetet, amely egy ilyen szervezettől megtagadja a 2006/105 irányelvvel módosított 92/43 irányelv értelmében egy védett területen megvalósítandó projekt engedélyezésére vonatkozó közigazgatási eljárásban részt vevő ügyfél minőséget, nem szükséges elbírálni ezen eljárás tartama alatt, amely jogerősen lezárulhat azt megelőzően, hogy meghoznák az ügyféli minőségre vonatkozó jogerős bírósági határozatot, és azt automatikusan elutasítják, amint e projektet engedélyezték, miáltal e szervezet arra kényszerülhet, hogy más típusú keresetet nyújtson be e minőség elismerése céljából, és bírósági felülvizsgálatnak vesse alá azt, hogy az illetékes nemzeti hatóságok betartják-e az ezen irányelv 6. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeiket.


(1)  HL C 279., 2015.8.24.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/17


A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Hof van Cassatie [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Rijksdienst voor Pensioenen kontra Willem Hoogstad

(C-269/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Szociális biztonság - 1408/71/EGK rendelet - 4. cikk - Tárgyi hatály - A jogszabályban előírt öregségi nyugdíjból és minden egyéb kiegészítő juttatásból levont összegek - 13. cikk - Az alkalmazandó jogszabályok meghatározása - Másik tagállamban található lakóhely))

(2017/C 006/21)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie

Az alapeljárás felei

Felperes: Rijksdienst voor Pensioenen

Alperes: Willem Hoogstad

Az eljárásban részt vesz: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Rendelkező rész

Az 1998. június 29-i 1606/98/EK tanácsi rendelettel módosított, az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amelyről az alapügyben szó van, amely az említett 1408/71 rendelet – módosított – 4. cikkében felsorolt szociális biztonsági ágakat szabályozó jogszabályokkal közvetlen és elegendően releváns kapcsolatban álló járulékoknak a kiegészítő nyugdíjrendszerből származó ellátásokból történő levonását írja elő, jóllehet e kiegészítő nyugdíjra jogosult személy lakóhelye nem ebben a tagállamban található, és ugyanezen rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében a lakóhelye szerinti tagállam szociális biztonságra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá tartozik.


(1)  HL C 311., 2015.9.21.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/18


A Bíróság (első tanács) 2016. október 26-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hecht-Pharma GmbH kontra Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, tulajdonosi minőségben

(C-276/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek - 2001/83/EK irányelv - Hatály - A 2. cikk (1) bekezdése - Iparilag előállított vagy ipari folyamat bevonásával járó módszerrel gyártott gyógyszerek - A 3. cikk 2. pontja - Gyógyszertári készítmények))

(2017/C 006/22)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Hecht-Pharma GmbH

Alperes: Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, tulajdonosi minőségben

Rendelkező rész

A 2011. június 8-i 2011/62/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló, emberi felhasználásra szánt gyógyszer – amely a nemzeti szabályozás értelmében nem forgalombahozatali-engedélyköteles, mivel bizonyítottan gyakori orvosi vagy fogorvosi rendelvények alapján az alapvető gyártási műveletek útján a gyógyszertárban naponta legfeljebb 100 forgalmazásra kész csomagban készítik el a gyógyszertár szokásos működése keretében, és a hatályos gyógyszertár-üzemeltetési engedély keretében történő forgalmazásra szánják – nem tekinthető e rendelkezés értelmében iparilag előállítottnak vagy ipari folyamat bevonásával járó módszerrel gyártottnak, és ennélfogva – a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő ténymegállapítások fenntartásával – nem tartozik ezen irányelv hatálya alá.

Azonban abban az esetben, ha e megállapítások alapján a kérdést előterjesztő bíróság úgy találná, hogy az alapügyben szóban forgó gyógyszert iparilag állították elő vagy ipari folyamat bevonásával járó módszerrel gyártották, továbbá azt a választ kell adni, hogy a 2011/62 irányelvvel módosított 2001/83 irányelv 3. cikkének 2. pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan rendelkezés, mint a gyógyszerek forgalmazásáról szóló törvény 21. § -a (2) bekezdésének a gyógyszertár-üzemeltetésről szóló rendelet 6. cikke (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 1. pontja, amennyiben e rendelkezések lényegében azt írják elő a gyógyszerészek számára, hogy a gyógyszertári készítmények készítésénél tartsák tiszteletben a gyógyszerkönyvet. Mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az elé terjesztett tényállás alapján az alapügyben szóban forgó gyógyszert a gyógyszerkönyvi előírásoknak megfelelően készítették-e el.


(1)  HL C 294., 2015.9.7.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/19


A Bíróság (második tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Patrice D’Oultremont és társai kontra Région wallonne

(C-290/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Bizonyos tervek és programok környezeti hatásvizsgálata - 2001/42/EK irányelv - A 2. cikk a) pontja és a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja - A „tervek és programok” fogalma - A szélerőművek telepítésére vonatkozó, végrehajtási rendeletben megállapított feltételek - Elsősorban biztonsági, ellenőrzési, helyreállítási és üzembiztonsági intézkedésekre, valamint az övezetek érintettsége tekintetében meghatározott, zajszinttel kapcsolatos előírásokra vonatkozó rendelkezések))

(2017/C 006/23)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Patrice D’Oultremont, Henri Tumelaire, François Boitte, Éoliennes à tout prix? ASBL

Alperes: Région wallonne

Az eljárásban részt vesz: Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA)

Rendelkező rész

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontját, valamint 3. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy a „terveknek és programoknak” az ezen irányelv értelmében vett fogalmába tartozik az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan végrehajtási rendelet, amely a szélerőművek telepítésére vonatkozó, az ilyen erőművek telepítésével és üzemeltetésével kapcsolatos közigazgatási engedélyek kiadásának keretében tiszteletben tartandó különféle rendelkezéseket tartalmaz.


(1)  HL C 279., 2015.8.24.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/20


A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Vergabekammer Südbayern [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hörmann Reisen GmbH kontra Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

(C-292/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Közbeszerzési szerződések - Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás - 1370/2007/EK rendelet - A 4. cikk (7) bekezdése - Alvállalkozás - A szolgáltató számára előírt azon kötelezettség, hogy a személyszállítási közszolgáltatás nagy részét maga nyújtsa - Terjedelem - Az 5. cikk (1) bekezdése - Szerződés-odaítélési eljárás - A közbeszerzési szerződésnek a 2004/18/EK irányelv alapján történő odaítélése))

(2017/C 006/24)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Vergabekammer Südbayern

Az alapeljárás felei

Felperes: Hörmann Reisen GmbH

Alperesek: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

Rendelkező rész

1)

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási szerződés odaítélési eljárása során e szerződésre e rendelet 4. cikkének (7) bekezdése továbbra is alkalmazandó.

2)

Az 1370/2007 rendelet 4. cikkének (7) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha az ajánlatkérő 70 %-ban állapítja meg az olyan, autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás igazgatásával és ellátásával megbízott szolgáltató általi saját üzemeltetésű működtetés arányát, mint amilyen közszolgáltatásról az alapügyben szó van.


(1)  HL C 294., 2015.9.7.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/21


A Bíróság (harmadik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Supreme Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Child and Family Agency kontra J. D.

(C-428/15. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban - 2201/2003/EK rendelet - 15. cikk - Az ügy másik tagállam bíróságához való áttétele - Hatály - Alkalmazási feltételek - Alkalmasabb bíróság - A gyermek mindenekfelett álló érdeke))

(2017/C 006/25)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Child and Family Agency

Alperes: J. D.

Az eljárásban részt vesz: R. P. D.

Rendelkező rész

1)

A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 15. cikkét akként kell értelmezni, hogy azt alkalmazni kell valamely tagállam illetékes hatósága által a közjog alapján, szülői felelősséggel kapcsolatos intézkedések elfogadása tárgyában indított, az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló gyermekvédelmi keresetre, amennyiben valamely másik tagállam bírósága joghatóságának megállapításához az szükséges, hogy a későbbiekben e másik tagállam valamely hatósága – saját belső joga értelmében és figyelemmel az esetlegesen eltérő ténybeli körülményekre – az első tagállamban indítottól eltérő eljárást indítson.

2)

A 2201/2003 rendelet 15. cikkének (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni:

annak felmérése érdekében, hogy egy másik olyan tagállam bírósága, amely tagállamhoz a gyermeket különös kötelék fűzi, alkalmasabb az ügy tárgyalására, a joghatósággal rendelkező bíróságnak arról kell megbizonyosodnia, hogy az ügynek egy ilyen bírósághoz való áttétele – tekintettel többek között az említett másik tagállamban alkalmazandó eljárási szabályokra – tényleges és konkrét hozzáadott értékkel bírhat az ügy vizsgálata szempontjából;

annak felmérése érdekében, hogy ez az áttétel megfelel a gyermek mindenekfelett álló érdekének, a joghatósággal rendelkező bíróságnak többek között arról kell megbizonyosodnia, hogy az említett áttétel esetén nem áll fenn a gyermek helyzetére nézve gyakorolt hátrányos hatás kockázata.

3)

A 2201/2003 rendelet 15. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy e rendelkezésnek a szülői felelősséggel kapcsolatos adott ügyben való végrehajtása során valamely tagállam joghatósággal rendelkező bírósága nem veheti figyelembe sem az ezen ügynek egy másik tagállam bíróságához való esetleges áttétele által a szóban forgó gyermektől eltérő, érintett személyek szabad mozgáshoz való jogára gyakorolt hatást, sem pedig azt az okot, amely miatt e gyermek anyja a bírósághoz fordulást megelőzően élt ezzel a joggal, hacsak e megfontolások nem hatnak vissza hátrányosan e gyermek helyzetére.


(1)  HL C 320., 2015.9.28.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/22


A Bíróság (kilencedik tanács) 2016. október 26-i ítélete – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

(C-468/15. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Dömping - 1138/2011/EU és 1241/2012/EU végrehajtási rendelet - Az Indiából, Indonéziából és Malajziából származó egyes zsíralkoholok és keverékeik behozatala - 1225/2009/EK rendelet - A 2. cikk (10) bekezdésének i. pontja - Kiigazítás - A jutalékalapon dolgozó ügynökéhez hasonló feladatok - A 2. cikk (10) bekezdésének első albekezdése - A rendes érték és az exportár közötti szimmetria - A megfelelő ügyintézés elve))

(2017/C 006/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (képviselő: D. Luff ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselő: J.-P. Hix meghatalmazott, segítője: N. Tuominen ügyvéd), Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland és M. França meghatalmazottak), Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mast (PT Musim Mas) kötelezi saját költségeinek viselésén kívül az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 354., 2015.10.26.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/22


A Bíróság (tizedik tanács) 2016. október 26-i ítélete – Westermann Lernspielverlage GmbH, korábban Westermann Lernspielverlag GmbH kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

(C-482/15. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Európai uniós védjegybejelentés - A „bambino” és „lük” szóbeli elemeket tartalmazó ábrás védjegy - Felszólalási eljárás - A „bambino” szóbeli elemet tartalmazó korábbi európai uniós ábrás védjegy - A lajstromozás részbeni megtagadása - A felszólalás alapjául szolgáló korábbi védjegy megszűnése - A felperesnek a Törvényszéket e megszűnésről tájékoztató levele - E levél ügy irataihoz való csatolásának Törvényszék általi megtagadása - Az indokolás hiánya))

(2017/C 006/27)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Westermann Lernspielverlage GmbH, korábban Westermann Lernspielverlag GmbH (képviselők: A. Nordemann és M. Maier Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Westermann Lernspielverlage GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 406., 2015.12.7.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/23


A Bíróság (negyedik tanács) 2016. október 27-i ítélete (a Spetsializiran nakazatelen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emil Milev elleni büntetőeljárás

(C-439/16. PPU. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal - Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás - Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - (EU) 2016/343 irányelv - 3. és 6. cikk - Időbeli hatály - Valamely vádlott előzetes letartóztatásának bírósági felülvizsgálata - Olyan nemzeti szabályozás, amely az eljárás tárgyalási szakaszában tiltja annak vizsgálatát, hogy megalapozott-e annak gyanúja, hogy a vádlott bűncselekményt követett el - Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával és (4) bekezdésével fennálló ellentmondás - A nemzeti bíróságokat azzal kapcsolatban megillető mérlegelési mozgástér, hogy az említett egyezmény alkalmazásáról dönthessenek))

(2017/C 006/28)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Emil Milev

Rendelkező rész

A Varhoven kasatsionen sad (legfelsőbb semmítőszék, Bulgária) 2016. április 7-én, a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló (EU) 2016/343 irányelv átültetésére nyitva álló időszak kezdetén kiadott véleménye, amely az előzetes letartóztatás elrendelése elleni jogorvoslat elbírálására hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságokra bízza annak eldöntését, hogy a büntetőeljárás tárgyalási szakaszában a vádlott előzetes letartóztatásának fenntartása az annak eldöntésére is kiterjedő bírósági felülvizsgálat alá tartozzon-e, hogy megalapozott-e annak gyanúja, hogy a vádlott elkövette a terhére rótt bűncselekményt, nem veszélyezteti komolyan az ezen irányelv átültetési határidejének lejártát követően az irányelv által meghatározott célok megvalósítását.


(1)  HL C 364., 2016.10.3.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/23


A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-346/14. sz., Yanukovych kontra Tanács ügyben 2015. március 11-én hozott végzése ellen Ukrajna által 2016. június 2-án benyújtott fellebbezés

(C-317/16. P. sz. ügy)

(2017/C 006/29)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Ukrajna (képviselő: M. Kostytska ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Viktor Fedorovych Yanukovych, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Lengyel Köztársaság

2016. október 5-i végzésével a Bíróság (nyolcadik tanács) a fellebbezést elfogadhatatlannak nyilvánította.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/24


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-347/14. sz., Yanukovych kontra Tanács ügyben 2015. március 11-én hozott végzése ellen Ukrajna által 2016. június 2-án benyújtott fellebbezés

(C-318/16. P. sz. ügy)

(2017/C 006/30)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Ukrajna (képviselő: M. Kostytska ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Viktor Viktorovych Yanukovych, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

2016. október 5-i végzésével a Bíróság (nyolcadik tanács) a fellebbezést elfogadhatatlannak nyilvánította.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/24


A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-348/14. sz., Yanukovych kontra Tanács ügyben 2015. március 11-én hozott végzése ellen Ukrajna által 2016. június 2-án benyújtott fellebbezés

(C-319/16. P. sz. ügy)

(2017/C 006/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Ukrajna (képviselő: M. Kostytska ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Oleksandr Viktorovych Yanukovych, az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

2016. október 5-i végzésével a Bíróság (nyolcadik tanács) a fellebbezést elfogadhatatlannak nyilvánította.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/24


A Törvényszék (harmadik tanács) T-167/15. sz., Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V. kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ügyben 2016. július 5-én hozott ítélete ellen a Bundesverbandes Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. által 2016. szeptember 13-án benyújtott fellebbezés

(C-488/16. sz. ügy)

(2017/C 006/32)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise e.V. (képviselő: B. Bittner ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Freistaat Bayern

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

1.

helyezze hatályon kívül a 2016. július 5-i T-167/15. sz. ítéletet;

2.

törölje a 010144392. sz., „Neuschwanstein” európai uniós védjegyet;

3.

az EUIPO-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező szerint a T-167/15. sz., megtámadott ítélet sérti a 207/2009/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját, 52. cikke (1) bekezdésének b) pontját a következő okok miatt:

1.

A Törvényszék figyelmen kívül hagyta azt, hogy a „Neuschwanstein” megjelölés földrajzi származásra utaló jelzés. Az ítélet 27. pontja megállapította – önmagában is ellentmondásos módon – hogy noha a Neuschwanstein kastély „helye földrajzilag meghatározható”, az nem „földrajzi hely”, hiszen a hely fő funkciója a kulturális örökség megőrzése, nem pedig szuvenír áruk és szolgáltatások előállítása és értékesítése. Valamely földrajzi hely „főfunkciója” azonban semmilyen szerepet nem játszik a földrajzi származás megjelölésére vonatkozó feltétlen kizáró ok esetében. A Neuschwanstein kastély helye egyértelműen és megváltoztathatatlanul meghatározható, és a Törvényszék álláspontjával ellentétben az abban különbözik a szokásos múzeumoktól, amelyeket az abban lévő kiállítási tárgyak határoznak meg, hogy a Neuschwanstein kastélyt nem lehet áthelyezni.

Az érintett vásárlóközönség ezt a nevet nem elemzően, a „hattyú új köve” jelentéssel értelmezi, ahogyan az a megtámadott ítéletben szerepel, hanem a fantázianevet kizárólag a világszerte ismert kastéllyal hozza összefüggésbe. Következésképpen a megtámadott ítélet a Bíróság Windsurfing Chiemsee-ítéletben (2) szereplő megállapításainak is ellentmond, mivel az érintett vásárlóközönség a „Neuschwanstein” megjelöléssel megjelölt árukat Neuschwanstein kastéllyal mint világhírű turisztikai központtal hozza összefüggésbe. Ez a hely ennélfogva kétségtelenül alkalmas arra, hogy az ehhez a helyhez kapcsolódó pozitív érzelmek révén a fogyasztó preferenciáit befolyásolja. Ezért a megjelölés – mint a földrajzi származás jelzése – nem oltalmazható. A közérdeket szolgálja, hogy az ismert turisztikai látványosságok neve legalább a tipikus szuvenír áruk tekintetében – amelyeket azért terjesztenek és árusítanak, hogy az adott turisztikai látványosságra emlékeztessenek – ne kerüljön monopolizálásra valamely védjegyoltalom által. Márpedig a Törvényszék a védjegybejelentésben foglalt árukat és szolgáltatásokat egyáltalán nem elemezte abból a szempontból, hogy azok alkalmasak lennének-e szuvenír áruknak. Erre pedig különösen amiatt lett volna szükség, hogy a vitatott védjegyet valamely általános kifejezés tekintetében jelentették be, amely a tipikus szuvenír árukra is kiterjed. Ezeken az elveken nem változtat az, hogy a jelen esetben a bejelentő a Freistaat Bayern mivel – ahogyan azt a Törvényszék a Monaco-ítéletben (3) hangsúlyozta – valamely államra mint bejelentőre ugyanazok az elvek alkalmazandóak mint a többi piaci szereplőre.

2.

A korábbi ítélkezési gyakorlatban kifejtett követelményekkel ellentétben a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, a megkülönböztető képesség hiányán alapuló kizáró okot illetően a Törvényszék arra következtetett, hogy az érintett vásárlóközönség fel fogja ismerni, hogy a védjeggyel megjelölt valamennyi árut a Freistaat Bayern ellenőrzése alatt gyártották, forgalmazták és szállították (lásd ebben az értelemben a megtámadott ítélet 43. pontját). Márpedig azon áruk vevői, amelyeket hagyományosan a turisztikai látványosság közelében kínálnak eladásra, és amelyeken e látványosság nevét feltüntetik, ezt a megjelölést nem a turisztikai látványosság tulajdonosára való utalásként értelmezik, és nem várják el, hogy ezeket az árukat az utóbbi gyártsa vagy forgalmazza. A „Neuschwanstein” megjelölés kizárólag arra szolgál, hogy turisztikai látványosság megtekintésére és az árusítás helyére emlékeztesse őket. Az érintett személyek csoportja számára közömbös a gyártó személye.

3.

Abból kell kiindulni, hogy a Neuschwanstein védjegy bejelentője a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében rosszhiszemű volt, mivel az érintett vásárlóközönség és bizonyíthatóan védjegybejelentő számára már a vitatott védjegy bejelentése előtt ismert volt, hogy a Neuschwanstein közvetlen környékén különböző olyan árukat kínálnak eladásra, amelyeken e turisztikai látványosság nevét tüntették fel.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.).

(2)  1999. május 4-i Windsurfing Chiemsee ítélet (C-108/97 és C-109/97, EU:C:1999:230).

(3)  2015. január 15-i MEM kontra OHIM (MONACO) ítélet (T-197/13, EU:T:2015:16).


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/26


A Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugália) által 2016. október 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Superfoz – Supermercados Lda kontra Fazenda Pública

(C-519/16. sz. ügy)

(2017/C 006/33)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Az alapeljárás felei

Felperes: Superfoz – Supermercados Lda

Alperes: Fazenda Pública

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Lehet-e úgy értelmezni a 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelet (1) 27. cikkének (10) bekezdését, illetve bármely olyan egyéb európai uniós jogszabályt vagy általános elvet, amelyet az Európai Unió Bírósága esetleg alkalmazandónak vél, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely az élelmiszerbiztonsági hatósági ellenőrzések finanszírozása érdekében olyan díjat hoz létre, amely csak az élelmiszer- vagy vegyes kiskereskedelemmel foglalkozó létesítmények tulajdonosait terheli, anélkül, hogy ez a díj valamely olyan konkrét hatósági ellenőrzéshez kapcsolódna, amelyet e díjfizetésre kötelezett személyek miatt vagy azok javára végeznének el?

2)

Más lenne-e a válasz abban az esetben, ha díj helyett valamely állami szerv javára megfizetendő olyan pénzügyi hozzájárulás létrehozására kerülne sor, amely ugyanezen díjfizetésre kötelezett személyeket terhelné, és amelynek a célja az élelmiszerminőségi ellenőrzések költségeinek fedezése lenne, vagy amelynek egyedüli célja az lenne, hogy az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjére kiterjessze az ezen ellenőrzések finanszírozásáért való felelősséget?

3)

A belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősül-e – amennyiben az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése alapján bizonyos vállalkozások vagy termékek előnyben részesítésével a versenyt torzítja vagy azzal fenyeget – bizonyos gazdasági szereplőknek az olyan élelmiszerbiztonsági díj alóli mentesítése, amely csak bizonyos élelmiszer- vagy vegyes kiskereskedelemmel foglalkozó létesítményeket terhel (alapvetően az élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó nagyvállalkozásokat), és amelynek célja az élelmiszerbiztonság, az állatok védelme, az állategészségügy, a növények védelme és a növényegészségügy terén végrehajtott hatósági ellenőrzések költségeinek finanszírozása, vagy legalábbis az előbbiekben hivatkozott díj alóli mentesítés az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése alapján az Európai Bizottság értesítésének kötelezettsége alá eső állami támogatás részét képezi?

4)

Ellentétes-e az európai uniós jog elveivel, alapvetően az egyenlőség, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, a verseny (ideértve a fordított irányú hátrányos megkülönböztetés tilalmát is), valamint a vállalkozás szabadságának elvével az olyan nemzeti rendelkezés, amely:

a)

a díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséget kizárólag az élelmiszerek kiskereskedelmével foglalkozó nagyvállalkozásokkal szemben írja elő?

b)

kizárja a díj hatálya alól a 2 000 m2-nél kisebb eladótérrel rendelkező azon létesítményeket, illetve mikrovállalkozásokat, amelyek nem tagjai olyan csoportnak, illetve nem tartoznak olyan vállalkozáshoz, amely egy vagy több cégjelzést használ, és amely nemzeti szinten összesen legalább 6 000 m2 eladótérrel rendelkezik?


(1)  A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 165., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet, 200. o.)


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/27


A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2016. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VST kontra ST

(C-531/16. sz. ügy)

(2017/C 006/34)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező felek: Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras és UAB „Specializuotas transportas”

Más felek az eljárásban: UAB„VSA Vilnius”, UAB „Švarinta”, UAB „Specialus autotransportas” és UAB „Ecoservice”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A személyek EUMSZ 45. cikkben és a szolgáltatások EUMSZ 56. cikkben rögzített szabad mozgását, valamint az ajánlattevők egyenlőségének és az átláthatóságnak a 2004/18 irányelv (1) 2. cikkében lefektetett elvét, továbbá a gazdasági szereplők közötti szabad és tisztességes versenynek az előbbiekből következő elvét (együttesen vagy külön külön, de nem korlátozva a fenti rendelkezésekre) úgy kell e értelmezni, hogy:

ha a kapcsolt ajánlattevők, akiknek egymással való gazdasági, ügyvezetési, pénzügyi vagy egyéb kapcsolatai megkérdőjelezik függetlenségüket és a bizalmas információk védelmét és/vagy (potenciálisan) megteremthetik számukra annak előfeltételeit, hogy a többi ajánlattevőhöz képest előnybe kerüljenek, úgy döntenek, hogy külön külön (független) ajánlatot nyújtanak be ugyanazon közbeszerzési eljárásban, mindenképpen kötelesek e tájékoztatni a köztük fennálló kapcsolatról az ajánlatkérőt, akkor is, ha az ajánlatkérő erre külön nem kéri őket, és függetlenül attól, hogy a közbeszerzési eljárást szabályozó nemzeti szabályok előírnak e ilyen kötelezettséget?

2)

Amennyiben az első kérdésre adandó válasz:

a)

igenlő (vagyis az ajánlattevőknek mindenképpen közölniük kell a köztük fennálló kapcsolatot az ajánlatkérővel), az a körülmény, hogy ilyen esetben ezt a kötelezettséget nem teljesítették, vagy nem megfelelően teljesítették, elegendő-e ahhoz, hogy az ajánlatkérő megállapítsa, vagy a felülvizsgálatra jogosult szerv (bíróság) úgy döntsön, hogy az ugyanazon közbeszerzési eljárásban külön ajánlatot benyújtó kapcsolt ajánlattevők tényleges verseny nélkül (és a verseny látszata mellett) vesznek részt az eljárásban?

b)

nemleges (vagyis az ajánlattevőknek nincs – a jogszabályban vagy az ajánlattételi feltételek között nem szereplő – további kötelezettségük a kapcsolat közlésére), az ajánlatkérőnek kell-e viselnie azt a veszélyt, amit a kapcsolt gazdasági szereplők részvétele és az abból eredő következmények jelentenek, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban nem tüntette fel, hogy az ajánlattevőknek ilyen közlési kötelezettségük van?

3)

Az első kérdésre adandó választól függetlenül, és tekintettel a Bíróságnak a C-538/13. sz. eVigilo-ügyben hozott ítéletére, az első kérdésben hivatkozott jogszabályokat, valamint a 89/665 irányelv (2) 1. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdését és 2. cikke (1) bekezdésének b) pontját (együttesen vagy külön-külön, de nem korlátozva a fenti rendelkezésekre) úgy kell-e értelmezni, hogy

a)

ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő számára valamiképpen egyértelművé válik, hogy egyes ajánlattevők között jelentős kapcsolat (összefonódás) áll fenn, az illető ajánlatkérőnek az említett tényre és (vagy) más körülményekre (például az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok formális és tartalmi különbözősége, az ajánlattevők nyilvános kötelezettségvállalása arra, hogy a többi ajánlattevővel tisztességes versenyben vesznek részt stb.) vonatkozó saját értékelésétől függetlenül külön-külön kell foglalkoznia a kapcsolt ajánlattevőkkel, és fel kell őket kérnie, hogy adjanak felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevők közötti szabad és tisztességes versennyel összeegyeztethető-e a személyes helyzetük, és ha igen, hogyan?

b)

ha az ajánlatkérőnek ilyen kötelezettsége van, de annak teljesítését elmulasztja, ez elégséges alapot szolgáltat-e a bíróságnak annak megállapítására, hogy az ajánlatkérő jogellenesen járt el, mivel nem biztosította az eljárás átláthatóságát és tárgyilagosságát, és mivel nem kért bizonyítékot a felperestől, vagy nem hozott hivatalból határozatot arról, hogy a kapcsolt személyek személyes helyzete milyen esetleges hatással lehet a közbeszerzési eljárás kimenetelére?

4)

A harmadik kérdésben szereplő jogszabályok és az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdése (együttesen vagy külön-külön, de nem korlátozva a fenti rendelkezésekre) úgy értelmezendő-e a Bíróság C-538/13. sz. eVigilo-ügyben, C-74/14. sz. sz Eturas és társai ügyben és C-542/14. sz. VM Remonts ügyben hozott ítélete alapján, hogy:

a)

ha valamely ajánlattevő (a felperes) tudomására jut, hogy a két kapcsolt ajánlattevő egyike (A ajánlattevő) által benyújtott legalacsonyabb árú ajánlatot elutasították, és a másik ajánlattevő (B ajánlattevő) lett a nyertes ajánlattevő, valamint figyelemmel az említett ajánlattevők és a közbeszerzési eljárásban való részvételükkel összefüggő egyéb körülményekre (az a tény, hogy A és B ajánlattevő igazgatótanácsa közös; az a tény, hogy ugyanaz az anyavállalatuk, amely nem vett részt a közbeszerzési eljárásban; az a tény, hogy A és B ajánlattevő nem tájékoztatta az ajánlatkérőt a köztük fennálló kapcsolatokról és nem nyújtottak be külön kiegészítő felvilágosítást e kapcsolatokat illetően, egyebek mellett azért, mert nem vizsgálták ezeket a kapcsolatokat; az a tény, hogy A ajánlattevő ajánlatában következetlen információt közölt arra vonatkozóan, hogy az ajánlat szerinti közlekedési eszköz (hulladékgyűjtő jármű) megfelel-e az ajánlati felhívás EURO V-re vonatkozó feltételének; az a tény, hogy az az ajánlattevő, amely a legalacsonyabb árú ajánlatot nyújtotta be, amelyet a benne feltárt hiányosságok miatt elutasítottak, először is, nem kifogásolta az ajánlatkérő határozatát, majd másodszor, jogorvoslatot kért az elsőfokú bíróság határozata ellen, amely jogorvoslati kérelemben egyebek mellett az elutasítás jogellenességét [kifogásolta] stb.), és ha e körülményeket illetően ajánlatkérő nem tett semmiféle lépést, ez az információ önmagában elégséges-e ahhoz, hogy megalapozza a felülvizsgálatra jogosult szervhez intézett panaszt, miszerint ajánlatkérő eljárását jogellenesnek kell tekinteni, mivel nem biztosította az eljárás átláthatóságát és tárgyilagosságát, és emellett nem kért a felperestől konkrét bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az A és B ajánlattevő tisztességtelenül járt el?

b)

A és B ajánlattevő nem bizonyította az ajánlatkérő felé, hogy ténylegesen és tisztességesen vesz részt a közbeszerzési eljárásban csupán azzal, hogy B ajánlattevő önkéntesen benyújtott egy nyilatkozatot a tényleges részvételről, a közbeszerzési eljárásban való részvételre vonatkozó ügyvezetési minőségi szabványokat B ajánlattevő alkalmazta, és hogy ezenfelül az említett ajánlattevők által benyújtott ajánlatok formailag és tartalmilag nem voltak azonosak?

5)

Az egymáshoz kölcsönösen kapcsolt gazdasági szereplők (ahol mindketten ugyanazon vállalat leányvállalatai) fellépése főszabály szerint értékelhető-e az EUMSZ 101. cikk rendelkezései és a Bíróságnak az említett rendelkezések értelmezésére vonatkozó ítélkezési gyakorlata alapján, ha az említett gazdasági szereplők külön-külön részt vesznek ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, amelynek értéke eléri a nemzetközi közbeszerzési eljárás értékét, és a közbeszerzési eljárást kiíró ajánlatkérő szerv székhelye, valamint a jövendőbeli szolgáltatás helye nincs messze egy másik tagállamtól (Lett Köztársaság)?


(1)  Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 134., 11. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.).

(2)  Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL 1989. L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.).


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/28


A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kontra AB SEB bankas

(C-532/16. sz. ügy)

(2017/C 006/35)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ellenérdekű fél: AB SEB bankas

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 184–186. cikkét, hogy az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között a 2006/112 irányelvben rögzített adólevonás-korrekciós mechanizmus nem alkalmazható olyan esetekben, amelyekben a hozzáadottérték-adó (héa) eredeti levonására egyáltalán nem kerülhetett volna sor azért, mert a szóban forgó ügylet földterület értékesítésével kapcsolatos adómentes ügylet volt?

2.

Érinti-e az első kérdésre adandó választ az, hogy 1. a földterületek vásárlását terhelő héát eredetileg levonták az adóhatóság azon gyakorlata miatt, amely alapján a szóban forgó értékesítést tévesen a héa hatálya alá tartozó építésitelek-értékesítésnek tekintették a 2006/112 irányelv 12. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján, és/vagy hogy 2. a vevő által elvégzett eredeti adólevonást követően a földterület eladója héajóváírási értesítést állított ki a vevő részére, amelyben korrigálta az eredeti számlán feltüntetett (rögzített) héaösszegeket?

3.

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 184. és/vagy 185. cikkét, hogy amennyiben az eredeti adólevonásra egyáltalán nem kerülhetett volna sor azért, mert a szóban forgó ügylet héamentes volt, úgy kell tekinteni, hogy az adóalany említett adólevonás korrekciójára vonatkozó kötelezettsége azonnal létrejött, vagy csak akkor, amikor ismertté vált, hogy az eredeti adólevonást nem lehetett volna elvégezni?

4.

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelvet és különösen annak 179., 184–186. és 250. cikkét, hogy a levonható előzetesen felszámított héa korrigált összegeit abban az adómegállapítási időszakban kell levonni, amelyben az adóalany eredeti adólevonás korrekciójára vonatkozó kötelezettsége és/vagy ahhoz való joga keletkezett?


(1)  HL L 347., 1. o.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/29


A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2016. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Spika”, AB „Senoji Baltija” , UAB „Stekutis”, UAB „Prekybos namai Aistra” kontra Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

(C-540/16. sz. ügy)

(2017/C 006/36)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperesek: UAB „Spika”, AB „Senoji Baltija”, UAB „Stekutis”, UAB „Prekybos namai Aistra”

Alperes: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Egyéb felek: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, BUAB „Sedija”, UAB „Starkis”, UAB „Baltijos šprotai”, UAB „Ramsun”, AB „Laivitė”, UAB „Baltlanta”, UAB „Strimelė”, V. Malinausko gamybinė-komercinė firma „Stilma”, UAB „Banginis”, UAB „Monistico”, UAB „Rikneda”, UAB „Baltijos jūra”, UAB „Grinvita”, BUAB „Baltijos žuvys”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11 i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 17. cikkét, valamint 2. cikke (5) bekezdésének c) pontját az Európai Unió Alapjogi Chartájának 17. és 20. cikke alapján úgy kell e értelmezni, hogy ha valamely tagállam gyakorolja a 16. cikk (6) bekezdése szerinti mérlegelési jogkört, a számára kiosztott halászati kvóták kiosztására nem használhat olyan módszert, amely az ezen a téren tevékenykedő gazdasági szereplők között egyenlőtlen versenyfeltételeket hoz létre a kiosztott halászati lehetőségek nagyobb mennyisége alapján, még akkor sem, ha ez a módszer átlátható és objektív követelményeken alapul?


(1)  HL 2013. L 354., 22. o.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/30


2016. október 25-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Dán Királyság

(C-541/16 sz. ügy)

(2017/C 006/37)

Az eljárás nyelve: dán

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Grønfeldt és J. Hottiaux meghatalmazottak)

Alperes: Dán Királyság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Dán Királyság nem teljesítette a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 8. cikkével összefüggésben értelmezett 2. cikkének 6. pontjából eredő kötelezettségeit,

a Bíróság a Dán Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság arra hivatkozik, hogy az 1072/2009 rendelet 8. cikkének (2) bekezdése kimerítő módon szabályozza kabotázsművelet végzésének az árufuvarozók számára, ugyanezen cikk által előírt feltételek mellett történő engedélyezését. A rendelkezés nem határozza meg a berakodási és/vagy kirakodási helyek maximális számát ugyanazon kabotázsművelet során. A három kabotázsműveletrevonatkozó korlátozás nem jelenti azt, hogy valamely kabotázsműveletnek meghatározott számú ki/vagy berakodási helyet kell magában foglalnia.

A dán szabályozás értelmében a kabotázsművelet több berakodási helyet vagy több kirakodási helyet is érinthet, de nem mindkét típusú helyet. A dán szabályozás megakadályozza, hogy a nem belföldi illetőségű árufuvarozók több berakodási helyet és kirakodási helyet érintő kabotázsműveletet hajtsanak végre, ami korlátozza e vállalkozások arra vonatkozó lehetőségét, hogy Dániában az 1072/2009 rendelet által lehetővé tett mértékben kabotázsműveleteket hajtsanak végre.


(1)  A nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009, L 300, 72. o.)


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/31


2016. október 27-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-543/16. sz. ügy)

(2017/C 006/38)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Hermes és E. Menhaeve meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság megsértette a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv (1) II. és III. mellékletével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (5) és (7) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, amennyiben nem fogadott el járulékos intézkedéseket vagy megerősített cselekvéseket akkor, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az irányelvben meghatározott célok megvalósítása érdekében álló cselekvési program intézkedései nem lesznek elegendőek, és a cselekvési programot nem dolgozta át annak érdekében, hogy azt összhangba hozza a II. és a III. mellékletben szereplő kötelező követelményekkel;

a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Németországi Szövetségi Köztársaság megsértette az 5. cikk (5) bekezdését, mivel egyáltalán nem fogadott el járulékos intézkedéseket vagy megerősített cselekvéseket, jóllehet legkésőbb a Németországnak az irányelv 10. cikke szerinti, a 2008–2011-re nézve, 2012. július 4-én átadott jelentésével nyilvánvalóvá vált, hogy a német cselekvési program intézkedései nem lesznek elegendőek az irányelvben meghatározott célok megvalósításához.

Ezenkívül a Németországi Szövetségi Köztársaság megsértette az irányelv 5. cikkének (7) bekezdését, mivel a német cselekvési programot nem dolgozta át, jóllehet a fent említett 2012. július 4-i jelentésben ismertetett helyzetre tekintettel szükséges lett volna. A Németországi Szövetségi Köztársaságnak legalább azokat az intézkedéseket meg kellett volna tennie, amelyek az irányelv II. és III. mellékletével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeknek teljes mértékben megfelelnek.

Az alkalmazandó német szabályokra ez nem igaz, mivel

a kiegyensúlyozott trágyázás elvét illetően a trágyaszükséglet olyan meghatározását tartalmazzák, amely nem veszi figyelembe az egyes kultúrák tényleges tápanyagigényét, a különböző talajviszonyokkal bíró területek szükségleteit, és a trágyázásnak a vízvédelemre kifejtett hatását, és amely lehetővé teszi az évente legfeljebb 60 kg nitrogén/hektár tápanyagtöbbletet (lásd az irányelv III. melléklete 1. pontjának 3. alpontját);

a tilalmi időszakokban kivételt tesznek a „szárnyasürülék nélküli szilárd trágya” tekintetében, nem tesznek különbséget a területek között a talajviszonyok szerint, a trágyafajták szerint, a trágyázási gyakorlat szerint és más környezeti tényezők szerint, és csupán két és fél, három hónap tilalmi időt írnak elő (lásd az irányelv III. melléklete 1. pontjának 1. alpontját, és II. melléklete A. pontjának 1. alpontját);

a szervestrágya-tároló tartályok űrtartalmát illetően olyan tárolókapacitást írnak elő, amelyek a túl rövid tilalmi időből indulnak ki, és amelyek – Berlin, Szászország és Türingia tartományok rendeleteinek kivételével – csupán a hígtrágya tárolására vonatkoznak (lásd az irányelv II. melléklete A. pontjának 5. alpontját);

legelőkön és mezőkön bizonyos feltételek mellett lehetővé teszik az évente legfeljebb 230 kg nitrogén/hektár szervestrágya kijuttatását (lásd az irányelv III. melléklete 2. pontjának első bekezdését);

a trágya meredek lejtésű mezőgazdasági területre történő kijuttatását illetően a szárnyasürülék nélküli szilárd trágyára kivételt írnak elő, a magas nitrogéntartalmú trágyák kijuttatásának korlátozását csak a 10 %-ot meghaladó lejtés esetén, tilalmat pedig ebben az esetben is csak a vízfelszín felső cserjehatárától számított három méter távolságban állapítanak meg, több szempontból is eltérve a vonatkozó tudományos elemzésektől (lásd az irányelv II. melléklete A. pontjának 2. alpontját és a III. melléklete 1. pontjának 3. alpontját);

a trágya kijuttatását csak az 5 cm-t meghaladó hótakaró és „tartósan fagyott és napközben fel nem olvadó felszínű talaj” esetében tiltják (lásd az irányelv II. melléklete A. pontjának 3. alpontját és III. melléklete 1. pontja 3. alpontjának a) és b) bekezdését).

A német kormánynak a trágyázásról szóló rendelet tervezett módosítására történő rendszeres utalása nem teszi kétségessé az irányelv 5. cikke (5) és (7) bekezdésének hivatkozott megsértését. Hiszen a vonatkozó szabályok sem az indokolással ellátott véleményben kitűzött határidő lejártáig, vagyis 2014. szeptember 11-éig, sem pedig azóta nem léptek hatályba.


(1)  HL L 375., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 68. o.


Törvényszék

9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/33


A Törvényszék 2016. november 9-i ítélete – Birkenstock Sales kontra EUIPO (Egymást keresztező hullámvonalak mintájának ábrázolása)

(T-579/14. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy - Egymást keresztező hullámvonalak mintáját ábrázoló ábrás védjegy - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Felületminta - A felületmintának az áruk csomagolásán való alkalmazása”))

(2017/C 006/39)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Németország) (képviselők: C. Menebröcker és V. Töbelmann ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: kezdetben: G. Schneider és D. Walicka, később: D. Walicka meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUIPO első fellebbezési tanácsának egy egymást keresztező hullámvonalak mintáját ábrázoló ábrás védjegy Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozásával kapcsolatban 2014. május 15-én hozott határozata (R 1952/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2014. május 15-i határozatát (R 1952/2013-1. sz. ügy) a következő áruk tekintetében hatályon kívül helyezi: „művégtagok, -szemek és -fogak”, „sebészeti varratanyagok; sebészeti varratanyagok operatív célra” és „állatbőrök, irhák”.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Birkenstock Sales GmbH viseli a saját költségein felül az EUIPO részéről felmerült költségek felét. Az EUIPO viseli saját költségeinek felét.


(1)  HL C 351., 2014.10.6.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/33


A Törvényszék 2016. november 10-i ítélete – Polo Club kontra EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)

(T-67/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN európai uniós ábrás védjegy bejelentése - A korábbi BEVERLY HILLS POLO CLUB európai uniós ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - További bizonyítékok előterjesztése - A 207/2009 rendelet 76. cikkének (2) bekezdése által biztosított mérlegelési jogkör - Az ügy részbeni visszautalása a felszólalási tanács elé - A 207/2009 rendelet 64. cikkének (1) és (2) bekezdése”))

(2017/C 006/40)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Polo Club (Gassin, Franciaország) (képviselő: D. Masson ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: kezdetben V. Melgar és H. Kunz, később: H. O’Neil meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Lifestyle Equities CV (Amszterdam, Hollandia) (képviselők: D. Russo és V. Wellens ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Lifestyle Equities és a Polo Club közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. november 21-én hozott határozata (R 1882/2013-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Polo Clubot kötelezi a jelen eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 118., 2015.4.13.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/34


A Törvényszék 2016. november 9-i ítélete – Trivisio Prototyping kontra Bizottság

(T-184/15. sz. ügy) (1)

((„Pénzügyi támogatás - A kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hatodik keretprogram - Az ULTRA, a CINeSPACE és az IMPROVE projektekre vonatkozó szerződések - A kereset részleges átminősítése - Végrehajtható okiratot képező határozat - EUMSZ 299. cikk - Választottbírósági kikötés - Elszámolható költségek - A folyósított összegek visszafizetése”))

(2017/C 006/41)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Trivisio Prototyping GmbH (Trier, Németország) (képviselők kezdetben: A. Bartosch és A. Böhlke, később: A. Böhlke ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Delaude és F. Moro meghatalmazottak, segítőik: R. van der Hout és S. Blazek ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt az EUMSZ 263. cikken alapuló, a 385 112,19 euró összeg és kamatainak beszedéséről szóló, 2015. február 2-i C(2015) 633 final bizottsági határozat megsemmisítésére, másrészt az EUMSZ 272. cikken alapuló, annak megállapítására irányuló kérelem, hogy nem áll fenn a Bizottságnak a Trivisio Prototypinggal szembeni követelése.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Trivisio Prototyping GmbH maga viseli a saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 262., 2015.8.10.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/35


A Törvényszék 2016. november 9-i ítélete – Smarter Travel Media kontra EUIPO (SMARTER TRAVEL)

(T-290/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - A SMARTER TRAVEL európai uniós ábrás védjegy bejelentése - Viszonylagos kizáró okok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b)és c) pontja, valamint (2) bekezdése - Egyenlő bánásmód”))

(2017/C 006/42)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Smarter Travel Media LLC (Boston, Massachusetts, Egyesült Államok) (képviselő: P. Olson, ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: L. Rampini, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a SMARTER TRAVEL ábrás megjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemre vonatkozó, 2015. március 20-i határozata (R 1986/2014-2. Sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Smarter Travel Media LLC-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 262., 2015.8.10.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/35


A Törvényszék 2016. november 17-i ítélete – Vince kontra EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY)

(T-315/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Az ELECTRIC HIGHWAY európai uniós szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”))

(2017/C 006/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Dale Vince (Stroud, Egyesült Királyság) (képviselő: B. Longstaff barrister)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: S. Bonne meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának az ELECTRIC HIGHWAY szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2015. március 3-án hozott határozata (R 1442/2014-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Dale Vince-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 406., 2015.12.7.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/36


A Törvényszék 2016. november 8-i ítélete – For Tune kontra EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(T-579/15. sz. ügy) (1)

((„Európai uniós védjegy - Felszólalási eljárás - A fortune európai uniós ábrás védjegy bejelentése - FORTUNE-HOTELS korábbi német szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2017/C 006/44)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: For Tune sp. z o.o. (Varsó, Lengyelország) (képviselő: K. Popławska, ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: L. Rampini, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hamburg, Németország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Gastwerk Hotel Hamburg és a For Tune közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2015. augusztus 7-én hozott határozata (R 2808/2014-5. Sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a For Tune sp. z o.o.-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 398., 2015.11.30.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/36


A Törvényszék 2016. november 17-i ítélete – Fedtke kontra EGSZB

(T-157/16. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Pusztán megerősítő aktus - Új és lényeges tények - Bizonyítási teher”))

(2017/C 006/45)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Ingrid Fedtke (Wezembeek-Oppem, Belgium) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) (képviselők: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal és L. Camarena Januzec meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács) 2016. február 5-i Fedtke kontra EGSZB végzése (F-107/15, EU:F:2016:15) ellen benyújtott és ezen végzés hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács) 2016. február 5-i Fedtke kontra EGSZB végzését (F-107/15).

2)

A Törvényszék az ügyet a Törvényszéknek a jelen fellebbezést elbíráló tanácsától eltérő tanácsa elé utalja.

3)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL 2016. C 191., 2016.5.30.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/37


A Törvényszék 2016. november 9-i végzése – Biofa kontra Bizottság

(T-746/15. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Növényvédő szerek - (EU) 2015/2069 végrehajtási rendelet - A nátrium hidrogén karbonát egyszerű anyag jóváhagyása - Közvetlen érintettség hiánya - Elfogadhatatlanság”))

(2017/C 006/46)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Biofa AG (Münsingen, Németország) (képviselők kezdetben: C. Stallberg és S. Knoblich, később: C. Stallberg ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Ondrůšek, G. von Rintelen és F. Moro meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A nátrium-hidrogén-karbonát egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról szóló, 2015. november 17-i (EU) 2015/2069 bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2015. L 301., 42. o.) megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Dán Királyság beavatkozási kérelméről nem kell határozni.

3)

A Törvényszék a Biofa AG-t kötelezi a költségek – köztük az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségek – viselésére.

4)

A Dán Királyság maga viseli a beavatkozási kérelemmel összefüggésben felmerült saját költségeit.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/38


A Törvényszék 2016. október 7-i végzése – Szlovénia kontra Bizottság

(T-12/16. sz. ügy) (1)

((„EMOGA és EMVA - A finanszírozásból kizárt kiadások - Szlovénia által teljesített kiadások - Az (EU) 2016/1059 végrehajtási határozat elfogadása - Okafogyottság”))

(2017/C 006/47)

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Szlovén Köztársaság (képviselő: L. Bembič meghatalmazott)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Rous Demiri és D. Triantafyllou meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. november 13-i (EU) 2015/2098 bizottság végrehajtási határozatnak (HL L 33., 35. o.) a Szlovén Köztársaságra vonatkozó része megsemmisítésére irányuló kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a saját költségei és a Szlovén Köztársaság részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 98., 2016.3.14.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/38


A Törvényszék elnökének 2016. november 11-i végzése – Solelec és társai kontra Parlament

(T-281/16. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Építési beruházásra irányuló közbeszerzések - Közbeszerzési eljárás - Elektromos áram (egyenáram) a luxembourgi Konrad Adenauer épület kibővítését és felújítását érintő projekt keretében - Egy ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés egy másik ajánlattevőnek való odaítélése - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - Sürgősség hiánya”))

(2017/C 006/48)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Luxemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange), Paul Wagner et fils SA (Luxembourg), Socom SA (Foetz) (képviselő: S. Marx ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: M. Mraz és L. Chrétien meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 278. és az EUMSZ 279. cikken alapuló, és egyrészt a felpereseknek a luxembourgi Konrad Adenauer épület kibővítését és felújítását érintő projekt 75. tételére vonatkozó, az INLO-D-UPIL-T-15-AO6. referenciaszámú közbeszerzési eljárás keretében 2016. január 14-én benyújtott ajánlatának elutasításáról szóló, 2016. május 27-i parlamenti határozat, másrészt e tétel másik ajánlattevőnek történő odaítéléséről szóló határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke a T–281/16. R. sz. ügyben 2016. június 9-én hozott végzést visszavonja.

3)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/39


2016. október 25-én benyújtott kereset – La Quadrature du Net és társai kontra Bizottság

(T-738/16. sz. ügy)

(2017/C 006/49)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: La Quadrature du Net (Párizs, Franciaország), French Data Network (Amiens, Franciaország), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (képviselő: H. Roy ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a 2016. július 12-i 2016/1250 (EU) bizottsági végrehajtási határozat ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 47. cikkével;

semmisítse meg e határozatot.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) megsértésére alapított jogalap, mivel az Egyesült Államok szabályozása engedélyezi az általános jelleggel történő adatgyűjtést. A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1250 bizottsági végrehajtási határozat (HL 2016. L 207., 1. o.; a továbbiakban: megtámadott határozat) ilyen jogsértést jelent, mivel nem vonja le azon következtetést, hogy az Egyesült Államok szabályozása különösen sérti a Charta 7. cikkében biztosított, a magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jog lényeges tartalmát.

2.

A második, a Charta megsértésére alapított jogalap, mivel a megtámadott határozat tévesen állapítja meg, hogy az EU–USA adatvédelmi pajzs – az Egyesült Államok szabályozása által engedélyezett műveleteknek a feltétlenül szükséges mértékűre való korlátozásának hiánya ellenére – az Unióban biztosított szinttel lényegében azonos védelmi szintet biztosít.

3.

A harmadik, a Charta megsértésére alapított jogalap, mivel a megtámadott határozat nem veszi figyelembe, hogy az Egyesült Államok szabályozása nem biztosít hatékony jogorvoslatot, és ennek ellenére megállapítja a fent említett védelem megfelelőségét.

4.

A negyedik, a Charta megsértésére alapított jogalap, mivel a megtámadott határozat nyilvánvalóan tévesen állapítja meg, hogy az EU–USA adatvédelmi pajzs – az Egyesült Államok szabályozásában előírt független felügyelet hiánya ellenére – az Unióban biztosított szinttel lényegében azonos védelmi szintet biztosít.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/40


2016. október 28-án benyújtott kereset – BPCE kontra EKB

(T-745/16. sz. ügy)

(2017/C 006/50)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BPCE (Párizs, Franciaország) (képviselők: A. Gosset-Grainville, C. Renner és P. Kupka ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperese azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Központi Bank 2016. augusztus 24-i ECB/SSM/2016 – 9695005MSXI0YEMGDF46/195. sz. határozatát;

mindenképpen az Európai Központi Bankot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Központi Bank (EKB) azon 2016. augusztus 24-i határozatát (a továbbiakban: megtámadott határozat) érintő hatáskör hiányára alapított jogalap, amely elutasította a felperes által annak érdekében benyújtott kérelmet, hogy a Caisse des dépôt et consignations-nal szembeni, a szabályozott megtakarítások keretében gyűjtött központosított pénzeszközökből eredő kitettségeknek a tőkeáttételi mutató számításából való kizárásából részesüljön, amennyiben az EKB nem rendelkezett hatáskörrel a kért kizárás biztosításának azt követően történő megtagadására, hogy megállapította, hogy az alkalmazandó uniós rendelkezésekben előírt összes feltétel teljesült.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az alperes számos alkalommal tévesen alkalmazta a jogot. A felperes ugyanis úgy véli, hogy még ha az EKB hatáskörrel rendelkezne is a megtámadott határozat elfogadására, az említett határozat nem lenne érvényes, mivel abban mind a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (HL 2013. L 176., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 208., 1. o.; HL 2013. L 321., 6. o.; a továbbiakban: 575/2013 rendelet), mind pedig az uniós jogalkotó szándékára figyelemmel számos alkalommal tévesen alkalmazták a jogot, mivel az EKB tévesen értelmezte a szóban forgó szabályozást, és ily módon olyan határozatot hozott, amely:

ellentétes a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó szabályok céljával, figyelmen kívül hagyva nem pusztán magát a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó szabályozás célját, hanem a jogalkotó azon szándékát is, amely az 575/2013 rendelet 429. cikke (14) bekezdésének elfogadásában nyilvánul meg;

módosítja az alaprendelkezést azzal, hogy két olyan új feltételt vesz figyelembe, amelyek nem képezik a szóban forgó rendelkezés tárgyát;

megfosztja a hatékony érvényesüléstől az 575/2013 rendelet 429. cikkének (14) bekezdését

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat számos nyilvánvaló mérlegelési hibában szenved, különösen ami a központosított szabályozott megtakarítási pénzeszközök természetét, a pénzeszközöknek a bank mérlegfőösszegében való szerepeltetésének hatásait és a központosított összegek kiigazítási mechanizmusainak hatásait illetően.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az uniós jog számos általános elvét, így az arányosság elvét, a jogbiztonság elvét és a megfelelő ügyintézés elvét megsértették, amennyiben az EKB megsértette a gondossági kötelezettségét.

5.

Az ötödik, a megtámadott határozat indokolásának hiányára alapított jogalap, mivel az EKB-t fokozott indokolási kötelezettség terheli, és az említett határozatot nem megfelelően és ellentmondásosan indokolták.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/41


2016. október 28-án benyújtott kereset – Stemcor London és Samac Steel Supplies kontra Bizottság

(T-749/16. sz. ügy)

(2017/C 006/51)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Stemcor London Ltd (London, Egyesült Királyság), Samac Steel Supplies Ltd. (képviselők:: F. Di Gianni és C. Van Hemelrijck ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból és az Oroszországi Föderációból származó egyes hidegen síkhengerelt acéltermékek nyilvántartásba vett behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2016. július 29-i (EU) 2016/1329 bizottsági végrehajtási rendeletet (HL 2016. L 210., 27. o.), és

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap, amelynek a keretében a felperesek arra hivatkoznak, hogy az (EU) 2016/1036 dömpingellenes alaprendelet 10. cikke (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott, az „importőrnek tudomására” vonatkozó feltétel értelmezése és alkalmazása téves és jogellenes.

Első rész: az (EU) 2016/1036 dömpingellenes alaprendelet 10. cikke (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott, az „importőrnek tudomására” vonatkozó feltételnek az (EU) 2016/1329 rendeletben (a továbbiakban: vitatott rendelet) alkalmazott értelmezése téves és jogellenes.

Második rész: az (EU) 2016/1036 dömpingellenes alaprendelet 10. cikke (4) bekezdése c) pontjának az uniós jog értelmezésére vonatkozó, általánosan elismert eszközök és a dömpingellenes WTO-egyezmény alapján való értelmezése azt mutatja, hogy a Bizottságnak annak a megállapításához, hogy e feltétel teljesül-e, értékelnie kell az importőr tényleges tudását.

2.

A második jogalap, amelynek a keretében a felperesek arra hivatkoznak, hogy a „behozatal jelentős mértékű növekedésére” vonatkozó feltétel értékelésének jogellenes módon az az időszak képezte az alapját, amely a vizsgálat megindításának a Hivatalos Lapban való közzétételét követő első teljes hónappal kezdődött, és az ideiglenes intézkedések megállapítását megelőző utolsó teljes hónappal végződött.

3.

A harmadik jogalap, amelynek a keretében a felperesek arra hivatkoznak, hogy az (EU) 2016/1036 dömpingellenes alaprendelet 10. cikke (4) bekezdésének d) pontjában meghatározott, a „javító hatás komoly rontására” vonatkozó feltételnek a vitatott rendeletben alkalmazott értelmezése téves és jogellenes.

Első rész: a Bizottság jogellenes módon globális értékelést végzett az (EU) 2016/1036 dömpingellenes alaprendelet 10. cikke (4) bekezdésének d) pontjában meghatározott, a „javító hatás komoly rontására” vonatkozó feltétel tekintetében, pedig minden egyes importőr magatartását egyénileg kellett volna elemeznie annak a megállapítása érdekében, hogy az importjai hozzájárultak-e a vám javító hatásának az állítólagos rontásához.

Második rész: a vitatott rendelet jogellenes abban a tekintetben, hogy azt állapítja meg, hogy az importvámoknak a nyilvántartásba vételi időszak során való, visszaható hatályú alkalmazása megakadályozza a vám javító hatásának a komoly rontását.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/42


2016. október 28-án/ benyújtott kereset – FV kontra Tanács

(T-750/16. sz. ügy)

(2017/C 006/52)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: FV (Rhode-St-Genèse, Belgium) (képviselők: L. Levi és A. Tymen, ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen:

semmisítse meg a tisztviselők személyzeti szabályzatának 42c. cikke alapján 2015. december 8-án hozott határozatot;

szükség esetén semmisítse meg a felperes 2016. március 8-i panaszát elutasító 2016. július 19-i határozatot;

kötelezze az alperest arra, hogy a felperest ért vagyoni károk megtérítése címén ideiglenesen 151 101 euróban megállapított összegű kártérítést fizessen meg;

kötelezze az alperest arra, hogy a felperest ért nem vagyoni károk megtérítése címén méltányosan 70 000 euróban megállapított összegű kártérítést fizessen meg;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 42c. cikkével szembeni jogellenességi kifogásra, az Európai Unió Alapjogi Chartája 20. és 21. cikkének megsértésére, a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78 irányelv (HL 2000., L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.) megsértésére, valamint a személyzeti szabályzat 1d. cikkének megsértésére vonatkozik.

2.

A második jogalap a személyzeti szabályzat 42c. cikkének megsértésére, a személyzeti szabályzat 42c. cikkének végrehajtásáról tájékoztatást adó 71/15. sz. személyzeti közlemény megsértésére, valamint a felperes nyugdíjazásához vezető indokolásban szereplő nyilvánvaló ténybeli és jogi pontatlanságok és szabálytalanságokra vonatkozik.

3.

A harmadik jogalap a meghallgatáshoz való jog és a védekezéshez való jog megsértésére vonatkozik.

4.

A negyedik jogalap a gondoskodási kötelezettség megsértésére vonatkozik.

5.

Az ötödik jogalap hatáskörrel való visszaélésre vonatkozik.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/42


2016. október 28-án benyújtott kereset – Confédération Nationale du Crédit Mutuel kontra EKB

(T-751/16. sz. ügy)

(2017/C 006/53)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Párizs, Franciaország) (képviselő: M. Grégoire ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke alapján az EKB 2016. augusztus 24-i határozatát, amelyet a Crédit Mutuel által annak engedélyezése iránt benyújtott kérelem tárgyában hozott, hogy az 575/2013/EU rendelet 429. cikke (14) bekezdésének megfelelően a tőkeáttételi mutató számításából kizárja a közszektorral szembeni kitettségeket a Crédit Mutuel és a tőkeáttételi mutató alá tartozó csoport összes tagja tekintetében (ECB/SSM/2016 – 9695000CG7B84NLR5984/92);

az Európai Központi Bankot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a megtámadott határozatot érintő hatáskör túllépésére alapított jogalap. A felperes álláspontja szerint az Európai Központi Bank (EKB) nem rendelkezik hatáskörrel az annak érdekében megkövetelt feltételek teljesülésének vizsgálatára – amellyel azok gyakorlati alkalmazását biztosítják, megerősítésük vagy relevanciájuk értékelése nélkül -, hogy valamely intézmény jogosulttá váljon arra, hogy eltérjen a Bizottság által kizárólagos hatáskör alapján, az Európai Unió banki és pénzügyi környezete sajátosságainak figyelembevételére szolgáló felhatalmazáson alapuló rendelet útján pontosan és véglegesen meghatározotthoz hasonló, tőkeáttételi mutató számítására vonatkozó szabályoktól.

2.

A második, az első jogalaphoz képest másodlagosan előterjesztett, arra alapított jogalap, hogy az EKB tévesen alkalmazta a jogot a megtámadott határozatban. A felperes álláspontja szerint a közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek, amennyiben azokat a központi kormányzattal szembeni kitettségekhez sorolják, nulla kitettségértékűnek kell tekinteni, amennyiben azokat a fenti központi kormányzat nemzeti pénznemében tartják nyilván.

3.

A harmadik, az első két jogalaphoz képest másodlagosan előterjesztett, nyilvánvaló értékelési hibára alapított jogalap. A felperes álláspontja szerint, figyelemmel a szabályozott megtakarítás jellemzőire, a megtámadott határozat a prudenciális követelmények által elérni kívánt célokhoz képest nyilvánvalóan nem megfelelő, továbbá az általa az érintett intézményre gyakorolt negatív következményeket illetően nyilvánvalóan aránytalan.

4.

A negyedik, az indokolási kötelezettség, valamint a megfelelő ügyintézés elvének megsértésére alapított jogalap, amennyiben az EKB a jelen ügyben nem vizsgálta és nem vette figyelembe az összes releváns körülményt.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/43


2016. november 2-án benyújtott kereset – Euro Castor Green kontra EUIPO – Netlon France (fedőrács)

(T-756/16. sz. ügy)

(2017/C 006/54)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Euro Castor Green (Bagnolet, Franciaország) (képviselő: B. Lafont ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Netlon France (Saint Saulve, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott formatervezési minta jogosultja: felperes

A vitatott formatervezési minta: 001 197 966-0001. sz. közösségi formatervezési minta

A megtámadott határozat: az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának 2016. augusztus 11-én hozott határozata (R 754/2014-3. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a kereset és annak mellékletei elfogadhatóak;

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 6/2002 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megsértése;

a 6/2002 rendelet 5. cikkének megsértése;

a 6/2002 rendelet 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 6/2002 rendelet 6. cikkének megsértése;

a 6/2002 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének megsértése.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/44


2016. október 28-án benyújtott kereset – Société générale kontra EKB

(T-757/16. sz. ügy)

(2017/C 006/55)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Société générale (Párizs, Franciaország) (képviselők: A. Gosset-Grainville, C. Renner és P. Kupka ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Központi Bank 2016. augusztus 24-i ECB/SSM/2016 – 02RNE8IBXP4ROTD8PU41/72. sz. határozatát;

mindenképpen az Európai Központi Bankot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Központi Bank (EKB) azon 2016. augusztus 24-i határozatát (a továbbiakban: megtámadott határozat) érintő hatáskör hiányára alapított jogalap, amely elutasította a felperes által annak érdekében benyújtott kérelmet, hogy a Caisse des dépôt et consignations-nal szembeni, a szabályozott megtakarítások keretében gyűjtött központosított pénzeszközökből eredő kitettségeknek a tőkeáttételi mutató számításából való kizárásából részesüljön, amennyiben az EKB nem rendelkezett hatáskörrel a kért kizárás biztosításának azt követően történő megtagadására, hogy megállapította, hogy az alkalmazandó uniós rendelkezésekben előírt összes feltétel teljesült.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az alperes számos alkalommal tévesen alkalmazta a jogot. A felperes ugyanis úgy véli, hogy még ha az EKB hatáskörrel rendelkezne is a megtámadott határozat elfogadására, az említett határozat nem lenne érvényes, mivel abban mind a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (HL 2013. L 176., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 208., 1. o.; HL 2013. L 321., 6. o.; a továbbiakban: 575/2013 rendelet), mind pedig az uniós jogalkotó szándékára figyelemmel számos alkalommal tévesen alkalmazták a jogot, mivel az EKB tévesen értelmezte a szóban forgó szabályozást, és ily módon olyan határozatot hozott, amely:

ellentétes a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó szabályok céljával, figyelmen kívül hagyva nem pusztán magát a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó szabályozás célját, hanem a jogalkotó azon szándékát is, amely az 575/2013 rendelet 429. cikke (14) bekezdésének elfogadásában nyilvánul meg;

módosítja az alaprendelkezést azzal, hogy két olyan új feltételt vesz figyelembe, amelyek nem képezik a szóban forgó rendelkezés tárgyát;

megfosztja a hatékony érvényesüléstől az 575/2013 rendelet 429. cikkének (14) bekezdését

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat számos nyilvánvaló mérlegelési hibában szenved, különösen ami a központosított szabályozott megtakarítási pénzeszközök természetét, a pénzeszközöknek a bank mérlegfőösszegében való szerepeltetésének hatásait és a központosított összegek kiigazítási mechanizmusainak hatásait illetően.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az uniós jog számos általános elvét, így az arányosság elvét, a jogbiztonság elvét és a megfelelő ügyintézés elvét megsértették, amennyiben az EKB megsértette a gondossági kötelezettségét.

5.

Az ötödik, a megtámadott határozat indokolásának hiányára alapított jogalap, mivel az EKB-t fokozott indokolási kötelezettség terheli, és az említett határozatot nem megfelelően és ellentmondásosan indokolták.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/45


2016. október 31-én benyújtott kereset – Crédit Agricole kontra EKB

(T-758/16. sz. ügy)

(2017/C 006/56)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Crédit Agricole SA (Montrouge, Franciaország) (képviselők: A. Champsaur és A. Delors ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EUMSZ 256. és az EUMSZ 263. cikk alapján az Európai Központi Bank 2016. augusztus 24-i ECB/SSM/2016 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/165. sz. határozatát;

az Európai Központi Bankot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 176., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 208., 1. o.; HL 2013. L 321., 6. o.; a továbbiakban: 575/2013 rendelet) rendelkezéseinek értelmezésével összefüggésben tévesen alkalmazta a jogot.

Így a felperes különösen azt kifogásolja az EKB 2016. augusztus 24-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) szemben, amely elutasította az annak engedélyezése iránt benyújtott kérelmét, hogy a tőkeáttételi mutató számításából kizárja a közszektorral szembeni kitettségeket, hogy az

ellentétes az uniós jogalkotó szándékával és az 575/2013 rendelet által elérni kívánt célokkal;

teljesen megfosztja a hatékony érvényesüléstől az említett rendelet 429. cikkének (14) bekezdését;

az EKB által az uniós jogalkotó hatáskörébe való beavatkozásnak minősül.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nyilvánvaló mérlegelési hibában szenved a szabályozott megtakarításokhoz kapcsolódó prudenciális kockázatok vonatkozásában, amennyiben az EKB nem vette figyelembe az e megtakarításra vonatkozó jogi keretet és empirikus adatokat, valamint az Európai Bankhatóság vonatkozó jelentéseit, és ilyen mérlegelési hibát vétett mind a tőkeáttételi kockázat, mind pedig az ezzel összefüggő prudenciális kockázatok vonatkozásában.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat sérti az arányosság elvét, amennyiben egyrészt sérti az arányosságnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt általános elvét, másrészt pedig nem felel meg a prudenciális felügyelet vonatkozásában az arányosság elvéhez kapcsolódó egyedi követelményeknek, amelyek előírják, hogy a prudenciális követelményeket a bank üzleti modelljéhez és az azzal összefüggő, a pénzügyi ágazatra és a gazdaságra irányuló kockázatokhoz kell igazítani.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/46


2016. november 4-én benyújtott kereset – Basil kontra EUIPO – Artex (kerékpárkosarak)

(T-760/16. sz. ügy)

(2017/C 006/57)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Basil BV (Silvolde, Hollandia) (képviselők: N. Weber és J. von der Thüsen ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Artex SpA (Zeno di Cassola, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott formatervezési minta jogosultja: felperes

A vitatott formatervezési minta: 142 245-0001. sz. közösségi formatervezési minta

A megtámadott határozat: az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának 2016. július 7-én hozott határozata (R 535/2015-3. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az alperest, és adott esetben az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 6/2002 rendelet 52. cikke (3) bekezdésének megsértése;

a 6/2002 rendelet 7. cikkének, a bizonyítási teherre vonatkozó elveknek, valamint a bizonyítékok értékelése során a logikus gondolkozás szabályainak megsértése;

a 6/2002 rendelet 6. cikkének megsértése.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/46


2016. október 31-én benyújtott kereset – PY kontra EUCAP Száhel Niger

(T-763/16. sz. ügy)

(2017/C 006/58)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: PY (Souffelweyersheim, Franciaország) (képviselők: S. Rodrigues és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: EUCAP Száhel Niger (Niamey, Niger)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a jelen keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen:

állapítsa meg a Missziónak az EUMSZ 340. cikk értelmében vett felelősségét;

rendelje el a felperes vagyoni kárának megtérítését;

rendelje el a felperes 70 000 euróra becsült nem vagyoni kárának megtérítését;

az alperest kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amelyet az EUCAP Száhel Niger Misszió (a továbbiakban: Misszió) által elkövetett olyan szerződésszegésekre alapít, amelyek az EUMSZ 340. cikk értelmében megalapozzák annak szerződéses felelősségét.

A felperes, aki korábban a Misszió személyi állományának tagja volt, a Misszió által a belső vizsgálati eljárásokkal és a munkahelyi zaklatási helyzet jelentése esetén a sértettek védelmére irányuló eljárásokkal kapcsolatban elkövetett szerződéses mulasztásokat kifogásolja. A felperes által kifogásolt zaklatási helyzet a Misszió tétlensége és a belső vizsgálat megindításának elmaradása következtében tovább folytatódott, súlyosabbá vált és súlyosan károsította a felperes egészségi állapotát, aminek következtében a felperest sürgősen haza kellett szállítani. A felperes soha nem tudta újra ellátni a feladatait, mielőtt lejárt volna a szerződése.

Következésképpen a felperes azon nem vagyoni kárának megtérítését kéri, amely abból ered, hogy hosszú hónapokon át el kellett viselnie azt a zaklatási helyzetet, amelyet pedig jelentett, és amelyet a Misszió megakadályozhatott volna, továbbá abból, hogy a felperes kénytelen volt beszüntetni a szakmai tevékenységét, végül az egészségi állapotának romlásából, különösen pedig az azóta fennálló depressziójából. A felperes azon vagyoni kárának megtérítését is kéri, amely az illetményének a betegség miatti 30 napos munkaképtelenség utáni elvesztéséből, valamint az alkalmazotti szerződése megújítása lehetőségének elvesztéséből ered.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/47


2016. november 5-én benyújtott kereset – Grupo Ganaderos de Fuerteventura kontra EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

(T-765/16. sz. ügy)

(2017/C 006/59)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL (Puerto del Rosario, Spanyolország) (képviselő: E. Manresa Medina ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: az „EL TOFIO El sabor de CANARIAS” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 13 308 259. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. július 28-án hozott határozata (R 1404/2015-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) és j) pontjának megsértése.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/48


2016. november 7-én benyújtott kereset – Hércules Club de Fútbol kontra Bizottság

(T-766/16. sz. ügy)

(2017/C 006/60)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Spanyolország) (képviselők: S. Rating és Y. Martínez Mata ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a C (2016) 4060 final európai bizottsági határozatot; és

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott határozat tárgya – a Hérculesre vonatkozó részében – egy 18 millió euró összegű kölcsön, amelyet egy magánjogi jogalany nyújtott egy másik magánjogi jogalany, a Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante részére, amely a nyújtott összeg jelentős részét a Hércules CF részvényeinek tőkeemelés keretében történő jegyzésére fordította. Az említett kölcsönért egy közjogi pénzintézet, az Institut Valencià de Finances vállalt kezességet.

A Bizottság azt állítja, hogy az említett ügylet révén a Hércules FC állami támogatásban részesült, amely a kezességvállalás tárgyát képező kölcsön tényleges költsége és azon költség közötti különbségnek felel meg, amelyet a Hércules CF állítólagos piaci feltételek mellett viselt volna, hozzászámítva a kölcsön nyújtásának időpontjától kezdve a határozat meghozatalának időpontjáig járó kamatokat is.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény téves alkalmazásán alapul.

A felperes e tekintetben előadja, hogy ő nem volt a 2004. évi iránymutatás értelmében vett „nehéz helyzetben lévő vállalkozás”, és hogy a nyújtott kezesség ténylegesen figyelembe vette a nemfizetés kockázatát és a kölcsön biztosítékait.

2.

A másodlagosan felhozott második jogalap a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás hiányán alapul.

A Hércules CF e tekintetben előadja, hogy nem tudott részt venni az európai szintű versenyben, és hogy az állítólagos támogatás semmilyen versenyelőnnyel nem járt a számára.

3.

A szintén másodlagosan felhozott harmadik jogalap a feltételezett támogatás összegének hibás megállapításán alapul.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/49


2016. október 31-én benyújtott kereset – BNP Paribas kontra EKB

(T-768/16. sz. ügy)

(2017/C 006/61)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BNP Baribas (Párizs, Franciaország) (képviselők: A. Champsaur és A. Delors ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EUMSZ 256. és az EUMSZ 263. cikk alapján az Európai Központi Bank 2016. június 24-i ECB/SSM/2016 – R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136. sz. határozatát;

az Európai Központi Bankot kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 176., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 208., 1. o.; HL 2013. L 321., 6. o.; a továbbiakban: 575/2013 rendelet) rendelkezéseinek értelmezésével összefüggésben tévesen alkalmazta a jogot.

Így a felperes különösen azt kifogásolja az EKB 2016. augusztus 24-i határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) szemben, amely elutasította az annak engedélyezése iránt benyújtott kérelmét, hogy a tőkeáttételi mutató számításából kizárja a közszektorral szembeni kitettségeket, hogy az

ellentétes az uniós jogalkotó szándékával és az 575/2013 rendelet által elérni kívánt célokkal;

teljesen megfosztja a hatékony érvényesüléstől az említett rendelet 429. cikkének (14) bekezdését;

az EKB által az uniós jogalkotó hatáskörébe való beavatkozásnak minősül.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nyilvánvaló mérlegelési hibában szenved a szabályozott megtakarításokhoz kapcsolódó prudenciális kockázatok vonatkozásában, amennyiben az EKB nem vette figyelembe az e megtakarításra vonatkozó jogi keretet és empirikus adatokat, valamint az Európai Bankhatóság vonatkozó jelentéseit, és ilyen mérlegelési hibát vétett mind a tőkeáttételi kockázat, mind pedig az ezzel összefüggő prudenciális kockázatok vonatkozásában.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat sérti az arányosság elvét, amennyiben egyrészt sérti az arányosságnak az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt általános elvét, másrészt pedig nem felel meg a prudenciális felügyelet vonatkozásában az arányosság elvéhez kapcsolódó egyedi követelményeknek, amelyek előírják, hogy a prudenciális követelményeket a bank üzleti modelljéhez és az azzal összefüggő, a pénzügyi ágazatra és a gazdaságra irányuló kockázatokhoz kell igazítani.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/50


2016. november 2-án benyújtott kereset – Korwin-Mikke kontra Parlament

(T-770/16. sz. ügy)

(2017/C 006/62)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Janusz Korwin-Mikke (Jozefow, Lengyelország) (képviselő: M. Cherchi ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

jelen keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen,

semmisítse meg az Európai Parlament elnökségének 2016. augusztus 1-jei határozatát;

semmisítse meg a Parlament elnökének korábbi, 2016. július 5-i határozatát, amely ugyanezen szankciókat szabta ki;

rendelje el a megtámadott határozatok által okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését, azaz ítéljen meg 13 306 eurót a felperesnek;

mindenesetre az Európai Parlamentet kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az Európai Parlament eljárási szabályzata 166. cikkének, valamint az uniós polgárok szólás- és véleménynyilvánítási szabadságának megsértésére alapított jogalap, azzal a különleges körülménnyel, hogy a határozat által célzott állítást egy, az Európai Unió intézményein belül, feladatkörében eljáró európai parlamenti képviselő fogalmazta meg, valamint az Európai Unió intézményei aktusaira vonatkozó indokolási kötelezettség elvének megsértésére alapított jogalap.

2.

A második, az Európai Unió intézményei aktusaira vonatkozó indokolási kötelezettség elvének és az emberi jogok európai egyezménye 6. cikkének, és/vagy a pártatlanság általános elvének megsértésére alapított jogalap.

3.

A harmadik, az emberi jogok európai egyezménye 6. cikkének, a védelemhez való jognak és az Európai Parlament eljárási szabályzata 166. cikke (1) bekezdésének megsértésére alapított jogalap.

4.

A negyedik, az Európai Unió intézményei aktusaira vonatkozó indokolási kötelezettség elvének, valamint az arányosság és a ne bis in idem elvének megsértésére alapított jogalap.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/50


2016. november 7-én benyújtott kereset – Consejo Regulador del Cava kontra EUIPO – Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

(T-774/16. sz. ügy)

(2017/C 006/63)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Consejo Regulador del Cava (Villafranca del Penedès, Spanyolország) (képviselő: C. Prat ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (Tain L’Hermitage, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy:„CAVE DE TAIN” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy –11 345 824. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: Törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 5-én hozott határozata (R 980/2015-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, amennyiben az nem törölte a megtámadott európai uniós védjegyet a „bejegyzett eredetmegjelöléssel rendelkező habzó borok” tekintetében;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

az 1308/2013rendelet 102. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 103. cikke (2) bekezdése b) pontjával együttesen értelmezett 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/51


2016. november 8 -án benyújtott kereset – Mediaexpert kontra EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

(T-780/16. sz. ügy)

(2017/C 006/64)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Mediaexpert sp. z o.o. (Varsó, Lengyelország) (képviselő: J. Aftyka ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mediaexpert S.A. (Varsó, Lengyelország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy:„mediaexpert” szóelemet magában foglaló, fekete, sárga és fehér színű európai uniós ábrás védjegy – 11 674 132. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: Törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. augusztus 11-én hozott határozata (R 2583/2015-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

helyezze hatályon kívül a törlési osztály által az N 000009371 C. sz. törlési kérelem ügyében hozott 2015. október 29-i határozatot;

utalja vissza az ügyet az EUIPO elé, hogy az módosítsa az ügy érdemében hozott határozatát és törölje a 11 674 132. sz. európai uniós védjegyet valamennyi érintett szolgáltatás tekintetében;

az EUIPO-t kötelezze a törlési osztály, a fellebbezési tanács és a Törvényszék előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával együttesen értelmezett 53. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/52


2016. november 1-jén benyújtott kereset – Pilla kontra Bizottság és EACEA

(T-784/16. sz. ügy)

(2017/C 006/65)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Rinaldo Pilla (Venafro, Olaszország) (képviselő: A. Silvestri avvocato)

Alperesek: Európai Bizottság és az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a folyamatban lévő kiválasztás eljárás felfüggesztését követően – súlyos jogszabálysértés miatt – teljes egészében semmisítse meg az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának 2016. szeptember 2-i Ref. Ares 2016 4930111. sz., a Rinaldo Pilla finanszírozási projektből való kizárására vonatkozó intézkedését, ennek hiányában pedig – jogszabálysértésből eredő jogellenessége miatt – teljes egészében semmisítse meg a kiválasztási eljárást.

arra az esetre, ha a Törvényszék Rinaldo Pilla ajánlattevő alkalmatlanságát állapítja meg, kötelezze az alpereseket a felperes esélyének a szóban forgó európai finanszírozási projektből való igazolatlan és indokolatlan kizárásból eredő elvesztése címén a felperes által elszenvedett károk – elsődlegesen 1 050 000,00 euró, másodlagosan pedig 400 000,00 euró összegben történő – megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset a felperesnek az európai finanszírozásban (Call for proposals EAC/S05/2016, Support for a preparatory action to create en EU Festival Award and an EU Festival Label in the field of Culture: EFFE [Europe for Festivals – Festivals for Europe]) való részvétel kiválasztási eljárásából való kizárásával kapcsolatos intézkedés ellen irányul.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, a 2013. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás melléklete I. címének, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 320. o.) 2. cikke 28. pontjának, továbbá a 2013. december 17-i tanácsi előrejelzések és a 2016. évi stabilitási törvény 1. cikke (821) bekezdésének súlyos megsértésére alapított jogalap

első kereseti kérelmének alátámasztására a felperes azzal érvel, hogy a strukturális alapokhoz való hozzáférés alkalmazásában a szabadfoglalkozású személyek – még ha nem is tartoznak szakmai szövetségbe – egyenértékűek a vállalkozásokkal, függetlenül jogi formájuktól. A szabadfoglalkozású személyek hozzáférhetnek a tudományos kutatási, valamint a kulturális és ipari innovációs alapokhoz. A felperes álláspontja szerint a megtámadott intézkedés nem vette figyelembe, hogy az egyik 2013-as európai ajánlást átültető 2016. évi stabilitási törvény véglegesen egyértelművé tette, hogy a szabadfoglalkozású személyek egyenértékűek a vállalkozásokkal. A szabadfoglalkozású felperest – mint héamentességet élvező, szabadfoglalkozású személyt – alkalmas ajánlattevőnek kell tekinteni.

2.

A második, a kártérítési kérelemre irányuló jogalap

a felperes e tekintetben azzal érvel, hogy a kiválasztási eljárásból való kizárása súlyos kárt okozott neki, hiszen kétségtelen, hogy a „VENAFRO EUROPEAN FESTIVAL OF LITERATURE” projekt kiválasztási eljárásában való részvételének elmaradása nyilvánvaló esélyvesztést képez, amelyet méltányosan, magának a projektnek a jellegére és léptékére figyelemmel kell értékelni, továbbá amelynek értékelését – előzetesen – csakis magának a finanszírozásnak a mértékéhez lehet mérni.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/53


2016. november 9-én benyújtott kereset – BSH Electrodomesticos España kontra EUIPO – DKSH International (Ufesa)

(T-785/16. sz. ügy)

(2017/C 006/66)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: BSH Electrodomesticos España, SA (Huarte-Pamplona, Spanyolország) (képviselő: M. de Justo Bailey ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: DKSH International Ltd. (Zürich, Svájc)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban résztvevő másik fél

A vitatott védjegy: az „Ufesa” európai uniós szóvédjegy – 10 587 29. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. július 13-án hozott határozata (R 1691/2015-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének megsértése.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/54


2016. november 9-én benyújtott kereset – „Krasnyiy oktyabr” kontra EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen” (CRABS)

(T-795/16. sz. ügy)

(2017/C 006/67)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Moscow Confectionery Factory „Krasnyiy oktyabr” OAO (Moszkva, Oroszország) (képviselők: O. Spuhler és M. Geitz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia „Roshen” (Kijev, Ukrajna)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott védjegy: a „CRABS” szóelemet magában foglaló, az Európai Uniót megjelölő nemzetközi ábrás védjegy – 1 186 110. sz. védjegybejelentés.

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás.

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. augusztus 11-én hozott határozata (R 2507/2015-1. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/54


2016. november 11-én benyújtott kereset – CEDC International kontra EUIPO – Underberg AG (Egy üvegben elhelyezett zöldesbarna fűszál ábrázolása)

(T-796/16. sz. ügy)

(2017/C 006/68)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Lengyelország) (képviselő: M. Siciarek ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Underberg AG (Dietlikon, Svájc)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: európai uniós térbeli védjegy (Egy üvegben elhelyezett zöldesbarna fűszál ábrázolása) – 33 266. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: Felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. augusztus 29-én hozott határozata (R 1248/2015-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a felperes részéről a Törvényszék és a fellebbezési tanács előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának, 42. cikke (2) és (3) bekezdésének, 75. cikkének és 76. cikke (1) bekezdésének megsértése.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/55


2016. november 14-én benyújtott kereset – Hanso Holding kontra EUIPO (REAL)

(T-798/16. sz. ügy)

(2017/C 006/69)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Hanso Holding AS (Tomasjord, Norvégia) (képviselő: M. Wirtz ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a „REAL” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 14 020 093. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 2-án hozott határozata (R 2405/2015-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, valamint 7. cikke (3) bekezdésének megsértése.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/56


A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – Bizottság kontra CINAR

(T-720/15. sz. ügy) (1)

(2017/C 006/70)

Az eljárás nyelve: angol

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 59., 2016.2.15.


9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/56


A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – ICA Laboratoires és társai kontra Bizottság

(T-732/15. sz. ügy) (1)

(2017/C 006/71)

Az eljárás nyelve: angol

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 78., 2016.2.29.


Helyesbítések

9.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 6/57


Helyesbítés a Hivatalos Lapban a T-698/16. sz. ügyben közzétett közleményhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 441., 2016. november 28. )

(2017/C 006/72)

A T-698/16. sz. Trasta Komercbanka a.o. kontra EKB ügyben közzétett közlemény szövege helyesen:

2016. szeptember 23-án benyújtott kereset – Trasta Komercbanka a. o. kontra Európai Központi Bank

(T-698/16. sz. ügy)

(2016/C 441/34)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettország) és 6 társa (képviselők: O. Behrends, L. Feddern és M. Kirchner ügyvédek).

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EKB 2016. július 11-i határozatát, amely visszavonta a Trasta Komercbanka AS működési engedélyét, és

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az EKB megsértette az SSM-rendelet (1) 24. cikkét, valamint az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az EKB korábbi határozatának az Igazgatási Felülvizsgálati Tanács általi felülvizsgálatával összefüggésben.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az EKB nem vizsgálta meg és nem értékelte gondosan és pártatlanul az összes ténybeli vonatkozást, ideértve például azt, hogy az EKB nem válaszolt megfelelő módon arra, hogy a helyi lett szabályozó hatóság által rendelkezésre bocsátott információ és dokumentumok pontatlanok voltak.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy az EKB megsértette az arányosság elvét azzal, hogy nem ismerte el azt, hogy alternatív intézkedések is alkalmazhatóak.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az EKB megsértette az egyenlő bánásmód elvét.

5.

Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy az EKB megsértette az 1024/2013 rendelet 19. cikkét és (75) preambulumbekezdését, és visszaélt a hatáskörével.

6.

A hatodik, arra alapított jogalap, hogy az EKB megsértette a bizalomvédelem és a jogbiztonság elvét.

7.

A hetedik, arra alapított jogalap, hogy az EKB megsértette az eljárási szabályokat, így a meghallgatáshoz való jogot, az iratbetekintési jogot, a megfelelően indokolt határozathoz való jogot, valamint az SSM-keretrendelet 83. cikke (1) bekezdésének a megsértése.


(1)  Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (HL 2013. L 287., 63. o.)