ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 153

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam
2016. április 29.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Rendszerkockázati Testület

2016/C 153/01

Az Európai Rendszerkockázati Testület ajánlása (2016. március 24.) a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról szóló ERKT/2015/2 ajánlás módosításáról (ERKT/2016/3)

1


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2016/C 153/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2016/C 153/04

Euroátváltási árfolyamok

5

2016/C 153/05

A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

6


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2016/C 153/06

A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az AT.39745 – CDS-információs piac – ISDA ügyről

7

2016/C 153/07

A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az AT.39745 – CDS-információs piac – Markit ügyről

10

2016/C 153/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

13

2016/C 153/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

15

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2016/C 153/11

Az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

16


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Európai Rendszerkockázati Testület

29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/1


AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET AJÁNLÁSA

(2016. március 24.)

a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról szóló ERKT/2015/2 ajánlás módosításáról

(ERKT/2016/3)

(2016/C 153/01)

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. és 16–18. cikkére,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 458. cikke (8) bekezdésére,

tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. január 20-i ERKT/2011/1 európai rendszerkockázati testületi határozatra (3) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének e) pontjára és 18–20. cikkére,

mivel:

(1)

A makroprudenciális politika eredményességének és következetességének biztosításához szükséges, hogy a politikai döntéshozók kellő figyelmet fordítsanak az egyes tagállamok által elfogadott makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásaira, és – amennyiben indokolt – a viszonosságot biztosító megfelelő makroprudenciális politikai intézkedéseket hozzanak azok kezelésére.

(2)

A makroprudenciális politikai intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosság ERKT/2015/2 európai rendszerkockázati testületi ajánlásban (4) meghatározott keretének biztosítania kell, hogy a valamely tagállamban aktivált minden kitettségalapú makroprudenciális politikai intézkedés tekintetében a többi tagállamban viszonosságot biztosítsanak.

(3)

A belső minősítésen alapuló (IRB) módszert használó hitelintézetek belgiumi jelzáloghitel-kitettségeire az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontja alapján alkalmazott 5 százalékpontos kockázatisúly-többlet végrehajtásával összefüggő újabb belgiumi jogalkotási fejleményekre tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a belgiumi intézkedést felveszi azon makroprudenciális politikai intézkedések listájára, amelyek tekintetében az ERKT/2015/2 ajánlás alapján a viszonosság biztosítása ajánlott,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1. SZAKASZ

MÓDOSÍTÁSOK

Az ERKT/2015/2 ajánlás a következőképpen módosul:

1.

Az 1. szakaszban a C(1) ajánlás helyébe az alábbi szöveg lép:

„(1)

Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy biztosítsák a viszonosságot a más érintett hatóságok által elfogadott azon makroprudenciális politikai intézkedések tekintetében, amelyek tekintetében az ERKT a viszonosság biztosítását ajánlotta. A viszonosság biztosítása ajánlott a következő intézkedések tekintetében:

Belgium:

a belső minősítésen alapuló módszert használó hitelintézetek belgiumi jelzáloghitel-kitettségeire az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontja alapján alkalmazott 5 százalékpontos, a mellékletben részletesebben leírt kockázatisúly-többlet.”

2.

Az EKRT/2015/2 ajánlás mellékletként a mellékletben található szöveggel egészül ki.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. március 24-én.

az ERKT elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2010.12.15., 1. o.

(2)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(3)  HL C 58., 2011.2.24., 4. o.

(4)  Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2015/2 ajánlása (2015. december 15.) a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról (HL C 97., 2016.3.12., 9. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Belgium

A belső minősítésen alapuló módszert használó hitelintézetek (IRB-hitelintézetek) belgiumi jelzáloghitel-kitettségeire az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontja alapján alkalmazott 5 százalékpontos kockázatisúly-többlet

I.   Az intézkedés leírása

(1)

A belgiumi intézkedés az IRB-hitelintézetek által a belgiumi jelzáloghitelek kitettségértékére alkalmazott kockázati súlyok 5 százalékpontos növelésében áll. Konkrétabban, a lakossággal szembeni, Belgiumban található lakóingatlannal fedezett kitettségekre vonatkozó, az 575/2013/EU rendelet 154. cikkének (3) bekezdésével összhangban kiszámított kockázati súlyozás 5 százalékponttal emelkedik. Így például az IRB-hitelintézetek által a belgiumi jelzáloghitelekre alkalmazott 10 százalékos kockázati súlyozás 15 százalékra emelkedik.

II.   Viszonosság

(2)

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (5) bekezdésével összhangban az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot az országukban letelepedett IRB-hitelintézetek belföldön engedélyezett, Belgiumban található fióktelepei által kibocsátott jelzáloghitelek kitettségértékére vonatkozóan. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatározott határidő alkalmazandó.

(3)

Ahol nincsenek más tagállamokban található, Belgiumban letelepedett fióktelepekkel rendelkező, a belgiumi jelzáloghitel-piaccal szembeni jelentős kitettségekkel rendelkező IRB-hitelintézetek, az érintett hatóságok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (5) bekezdését. Amennyiben az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (9) bekezdése alapján a belgiumi intézkedés alkalmazásának meghosszabbításáról szóló új határozat kerül meghozatalra, az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy vizsgálják meg a helyzetet, és amennyiben szükségnek ítélik, a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot.

(4)

Az érintett hatóságok számára ajánlott továbbá, hogy a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot az országukban letelepedett IRB-hitelintézetek által határokon átnyúlóan közvetlenül nyújtott belgiumi jelzáloghitelek kitettségértékére vonatkozóan is. A C(2) ajánlással összhangban az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az ERKT-vel való konzultációt követően alkalmazzák az országukban elérhető azon makroprudenciális politikai intézkedést, amely a fent említett viszonossággal leginkább egyenértékű hatással rendelkezik, beleértve a 2013/36/EU irányelv VII. címe 2. fejezetének IV. szakaszában rögzített felügyeleti intézkedések elfogadását és felügyeleti hatásköröket is. Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az egyenértékű intézkedést hat hónapon belül fogadják el.

(5)

Ahol nincsenek más tagállamokban található, a belgiumi jelzáloghitel-piaccal szembeni jelentős közvetlen kitettségekkel rendelkező IRB-hitelintézetek, az érintett hatóságok dönthetnek úgy, hogy nem biztosítják a viszonosságot. Amennyiben az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (9) bekezdése alapján a belgiumi intézkedés alkalmazásának meghosszabbításáról szóló új határozat kerül meghozatalra, az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy vizsgálják meg a helyzetet, és amennyiben szükségnek ítélik, a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot.”


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 153/02)

2016. április 20-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és az után teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32016M7980 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 153/03)

2015. december 2-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak német nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32015M7817 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/5


Euroátváltási árfolyamok (1)

2016. április 28.

(2016/C 153/04)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1358

JPY

Japán yen

122,84

DKK

Dán korona

7,4432

GBP

Angol font

0,77838

SEK

Svéd korona

9,1763

CHF

Svájci frank

1,0974

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

9,2460

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

27,045

HUF

Magyar forint

310,70

PLN

Lengyel zloty

4,3880

RON

Román lej

4,4723

TRY

Török líra

3,1963

AUD

Ausztrál dollár

1,4906

CAD

Kanadai dollár

1,4262

HKD

Hongkongi dollár

8,8111

NZD

Új-zélandi dollár

1,6287

SGD

Szingapúri dollár

1,5273

KRW

Dél-Koreai won

1 295,54

ZAR

Dél-Afrikai rand

16,3328

CNY

Kínai renminbi

7,3562

HRK

Horvát kuna

7,4800

IDR

Indonéz rúpia

14 977,23

MYR

Maláj ringgit

4,4251

PHP

Fülöp-szigeteki peso

53,309

RUB

Orosz rubel

73,5195

THB

Thaiföldi baht

39,804

BRL

Brazil real

3,9907

MXN

Mexikói peso

19,6713

INR

Indiai rúpia

75,5310


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/6


A pénzforgalomba szánt euroérmék új nemzeti előlapja

(2016/C 153/05)

Image

A pénzforgalomba szánt euroérmék törvényes fizetőeszköznek minősülnek az euroövezet egészében. A nyilvánosság és a pénzérméket kezelő felek tájékoztatása céljából a Bizottság közzéteszi az új érmék rajzolatának leírását (1). A 2009. február 10-i tanácsi következtetéseknek (2) megfelelően az euroövezeti tagállamok és azok az országok, amelyek az Európai Unióval létrejött monetáris megállapodás alapján euroérmét bocsátanak ki, bizonyos feltételek – többek között a kéteurós címletre való korlátozás – betartása mellett pénzforgalomba szánt euro-emlékérmét bocsáthatnak ki. Technikai jellemzőit tekintve e pénzérme megegyezik a többi kéteurós érmével, de nemzeti előlapján a megemlékezéshez kapcsolódó, nemzeti vagy európai szinten kiemelkedő szimbolikus jelentéssel bíró rajzolat szerepel.

Kibocsátó ország : San Marino Köztársaság

A megemlékezés tárgya : William Shakespeare halálának 400. évfordulója

A rajzolat leírása : A rajzolaton a költő arcképe szerepel. Jobb oldalt félkörben az „1616–2016” dátum és a kibocsátó ország neve („San Marino”) olvasható; jobb oldalt alul helyezkedik el a művész monogramja („MB”). Bal oldalon félkörben a „William Shakespeare” felirat, a bal oldal alsó részén az „R” verdejel látható.

Az érme külső gyűrűjén az európai zászló 12 csillaga látható.

Kibocsátandó mennyiség : 85 000 darab

A kibocsátás időpontja : 2016. szeptember


(1)  A 2002-ben kibocsátott pénzérmék nemzeti előlapjait lásd: HL C 373., 2001.12.28., 1. o.

(2)  Lásd a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2009. február 10-i következtetéseit, valamint a pénzforgalomba szánt euróérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlást (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.).


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/7


A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az AT.39745 – CDS-információs piac – ISDA ügyről

(2016/C 153/06)

1.   Bevezetés

(1)

Az 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 9. cikke szerint amennyiben a Bizottság olyan határozatot szándékozik elfogadni, amely a jogsértés befejezését írja elő, és az érintett vállalkozások olyan kötelezettségvállalásokat ajánlanak fel, hogy a Bizottság által számukra az előzetes értékelésben kifejezett elvárásoknak eleget tesznek, a Bizottság határozatával ezeket a kötelezettségvállalásokat a vállalkozások számára kötelezővé teheti. Az ilyen határozat határozott időre fogadható el, és azt mondja ki, hogy a Bizottság részéről további intézkedésnek nincs helye. Ugyanezen rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság közzéteszi az ügy tömör összefoglalóját és a kötelezettségvállalások fő tartalmát. Az érdekelt harmadik felek a Bizottság által meghatározott határidőn belül nyújthatják be észrevételeiket. A 9. cikk szerinti bizottsági határozat nem állapít meg jogsértést.

2.   Az ügy összefoglalója

(2)

A Bizottság 2013. július 1-jén a 773/2004/EK bizottsági rendelet (2) 10. cikke szerinti kifogásközlést fogadott el a Szerződés 101. cikkének és az EGT-megállapodás 53. cikkének hitelderivatívákkal kapcsolatos, a Csereügyletek és Derivatívák Nemzetközi Társasága (ISDA) általi megsértése miatt. A kifogásközlésben meghatározott előzetes versenyjogi értékelés az 1/2003/EK rendelet 9. cikke szerinti kötelezettségvállalások alapját képezheti.

(3)

A kifogásközlésben a Bizottság feltételezte, hogy a hitelderivatívák tőzsdén kívüli kereskedési piacáról egyirányú, egyszeri elvándorlás kezdődhet a hitelderivatívák új, potenciális tőzsdei kereskedési piaca felé, mivel a tőzsdén kereskedett hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS-ek) és a hitelfutures-ügyletek észszerű helyettesítői lehetnek a tőzsdén kívül kereskedett likvid és szabványosított CDS-eknek. A CDS egy vállalati vagy államadóssággal (vagyis kötvényekkel és hitelekkel) kapcsolatos biztosítási szerződéshez hasonlítható: a CDS vevője negyedéves díjat fizet, a CDS eladója pedig ígéretet tesz az adós esetleges fizetésképtelenségéből adódó veszteségek fedezésére. A befektetési bankok a tőzsdén kívüli kereskedésben a vevők és az eladók közötti kétoldalú közvetítőként (CDS-kereskedőként) működnek, ugyanakkor a likviditás biztosítójaként a tőzsdei kereskedés induló szakaszában is fontos szerepet játszanak, habár ezt a szerepüket később elvesztik a közvetítők nélküli anonim kereskedési környezetben.

(4)

Az ISDA a pénzügyiderivatíva-ágazatot képviselő szakmai szövetség. Széles körű tagsága CDS-kereskedőket is magában foglal. Az ISDA 2003-ban kidolgozta a tőzsdén kívül kereskedett hitelderivatívák tekintetében standardként szolgáló hitelderivatíva-definíciókat (Credit Derivatives Definitions). A hitelderivatíva-definíciók meghatározzák a CDS-szerződések hiteleseményt követő teljesítésének módszertanát is: a hitelderivatíva-szerződés felei hitelesemény utáni árverés keretében állapítják meg a mögöttes nemteljesítő kötvény maradványértékének árát. Ez az ár a „Végső ár”, más néven „ISDA ár”. Az ISDA tulajdonjogot formál az ISDA-árra, konkrétabban engedélyezési jogot tart fenn magának a tőzsdén kereskedett hitelderivatíva-szerződések teljesítéséhez használt ISDA-ár tekintetében.

(5)

A kifogásközlés szerint a Deutsche Börse (a német tőzsde, Eurex) 2007-ben bevezetett egy tőzsdén kereskedett hitelfutures-terméket, példáját a CMDX – a Citadel fedezeti alap és a Chicago Mercantile Exhange (a chicagói árutőzsde) közös vállalkozása – 2008 végén szándékozott követni. A kifogásközlés szerint mindkét szervezet engedélyt kért arra, hogy tőzsdén kereskedett hitelderivatíváik referenciájaként az ISDA-árat használhassa a hitelfutures-ügyletek hiteleseményt követő árazásához. A kifogásközlés szerint az ISDA nem adott engedélyt az ISDA-ár használatára az Eurexnek (2007-ben) és a CMDX-nek (2008-ban). A kifogásközlés előzetesen úgy ítélte meg, hogy az ISDA igazgatótanácsa 2007-ben határozatot fogadott el az ISDA-ár tőzsdei kereskedési célokra való hasznosításának tilalmáról. E határozatot a kifogásközlés szerint a www.creditfixings.com weboldalon közzétett használati megállapodás ültette át a gyakorlatba. A használati megállapodás szövege azóta sem változott, és ma is hatályos.

(6)

A kifogásközlés előzetes versenyjogi aggályt fogalmazott meg a tekintetben, hogy az ISDA magatartása esetlegesen gátolhatta a potenciális belépőket a hitelderivatívák közvetítők nélküli tőzsdei kereskedési platformjának sikeres beindításában. Az ISDA vitatja, hogy az ISDA-ár nélkülözhetetlen lenne a tőzsdén kereskedett hitelderivatívák teljesítéséhez, és aggályai szerint a hitelesemény utáni árverés integritását veszélyeztetné, ha engedélyeznie kellene az ISDA-ár tőzsdei kereskedési célokra való hasznosítását. Az ISDA fő aggálya az, hogy az ajánlattevők az árverésen kívüli, tőzsdén kereskedett nyitott szerződéseik nyereségessége érdekében manipulálni tudják a hitelesemény utáni árverés kimenetelét.

(7)

A kifogásközlés előzetesen az engedélyezés ISDA általi állítólagos megtagadását a Szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti, vállalkozások társulásai által hozott olyan döntésnek minősítette, amely korlátozza a potenciális versenyt.

3.   A felajánlott kötelezettségvállalások lényege

(8)

Az ISDA nem ért egyet a kifogásközlésben szereplő előzetes következtetéssel, ennek ellenére az 1/2003/EK rendelet 9. cikke szerinti magatartási és szervezeti jellegű kötelezettségvállalásokat ajánlott fel annak érdekében, hogy eloszlassa a Bizottságnak az ISDA-ár engedélyezésével kapcsolatos előzetes versenyjogi aggályait. A kötelezettségvállalások fő elemeit az alábbiakban ismertetjük.

a)   Magatartási jellegű kötelezettségvállalások

(9)

Az ISDA vállalja, hogy tisztességes, ésszerű és megkülönböztetés-mentes (FRAND) feltételek mellett 120 napos tárgyalási időszakon belül (amely közös megegyezéssel 30 nappal meghosszabbítható) minden kérelmezőnek engedélyezi az ISDA-ár tőzsdei kereskedési célokra való hasznosítását.

(10)

Az ISDA mentesül a kötelezettségvállalásokban foglalt kötelezettségei alól, és a kötelezettségvállalások megszegése nélkül bármely bíróságon vagy törvényszéken ideiglenes intézkedés iránti keresetet nyújthat be a kérelmezővel szemben az ISDA-árral kapcsolatos jogai megsértése miatt, ha:

i.

a kérelmező nem fogadja el vagy nem teljesíti az ISDA-ár használatára vonatkozó megállapodás előírásait;

ii.

a kérelmezőt azonnali fizetésképtelenség fenyegeti, és nem nyújt biztosítékot az engedély díjának kifizetéséhez;

iii.

az ISDA-ár használatára vonatkozó megállapodás a kötelezettségvállalások 17. pontja szerinti körülmények között megszűnik.

(11)

A kötelezettségvállalások 17. pontja szerint az ISDA egyes szigorú feltételek mellett akkor is felmondhatja a megállapodást, ha bizonyítani tudja, hogy egy hitelesemény utáni árverés résztvevői egy tőzsdén kereskedett, ISDA-engedéllyel bíró hitelderivatíva speciális jellemzőivel összefüggésben manipulálják az árverést. Az ISDA szükségesnek tartja ezt az óvintézkedést az árverések integritásának megőrzéséhez, amennyiben egyéb, kevésbé súlyos intézkedések nem képesek az árverési manipulációval kapcsolatos aggály eloszlatására.

(12)

Az ISDA kérheti továbbá, hogy az engedélyezett kereskedési helyszínek jóhiszemű együttműködés keretében bocsássanak az árverés lebonyolítója rendelkezésére olyan anonim és összesített adatokat, mint például az engedélyezett hitelfutures-ügyletek nettó nyitott pozíciója. Az ISDA a hitelesemény utáni árverések szabályainak javítása kapcsán is kérheti az engedélyezett kereskedési helyszínek jóhiszemű együttműködését, különösen a tőzsdén kereskedett hitelderivatívákkal kapcsolatos árverési manipuláció kockázatának csökkentése érdekében.

(13)

A kötelezettségvállalások kétfajta vitarendezési mechanizmust irányoznak elő.

(14)

Ha a jogvita az engedély üzleti feltételeivel, vagyis a FRAND feltételekkel kapcsolatos, az ISDA vállalja, hogy részt vesz a kérelmező által választott független rangidős jogász vezette választott bírósági eljárásban. Ha a választott bírósági ítélet nem születik meg az előírt határidőn belül, az ISDA és a kérelmező a bírósághoz fordul.

(15)

Ha a jogvita konkrét árverési manipulációval kapcsolatos aggályra vonatkozik, és az ISDA az engedély visszavonására készül, akkor egy ellenőrző megbízottként eljáró szakértő hallgatja meg az ISDA-t, az engedélyezett kereskedési helyszínt és az árverés lebonyolítóját. A megbízott az összes fél javaslata és saját tapasztalatai alapján eldönti, hogy szükséges-e helyt adni az ISDA engedély-visszavonási kérelmének, vagy pedig rendelkezésre állnak-e kevésbé súlyos eszközök a hitelesemény utáni árverés integritásának védelmére, az árverési szabályok módosítását és/vagy a tőzsdén kereskedett hitelderivatíva jellemzőinek megváltoztatását beleértve. Az ellenőrző megbízottat az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága nevezi ki az ISDA három jelöltje közül. Minden jelöltnek szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a kereskedési helyszíneken folytatott árverések terén.

(16)

Az ellenőrző megbízott határozatai a felek számára véglegesek, de az Európai Bizottságot nem kötik.

(17)

Az ISDA végül vállalja, hogy a www.creditfixings.com weboldal adminisztrátorait utasítani fogja az ISDA-ár tőzsdei kereskedési célokra való hasznosítását gátló korlátozások eltávolítására.

b)   Szervezeti jellegű kötelezettségvállalások

(18)

Az ISDA vállalja, hogy módosítani fogja az ISDA-árral kapcsolatos engedélyezési eljárását annak érdekében, hogy kizárja a CDS-kereskedőket az engedélyezési határozatok meghozatalából. Az ISDA-árral kapcsolatos engedélyeket a továbbiakban nem az ISDA igazgatótanácsa vagy igazgatótanácsi albizottsága ítéli oda, mivel ezeknek CDS-kereskedők is tagjai lehetnek, hanem az ISDA vezérigazgatója. Az ISDA ugyan továbbra is konzultálhat tagjaival a hitelesemény utáni árverés módszertanára vonatkozó tisztán technikai kérdésekben, e konzultáció azonban közvetlenül és közvetve sem kapcsolódhat az egyedi engedélykérelmek érdemi elbírálásához. Ha egy egyedi engedélykérelem miatt szükségessé válik az árverés folyamatának vagy megszervezésének módosítása, az ISDA független szakértőktől kérhet technikai tanácsot.

(19)

Az ISDA vállalja, hogy e kötelezettségvállalásokat a Bizottság kötelezettségvállalási határozatáról szóló értesítés napjától kezdve 10 évig betartja. Az ellenőrző megbízott évente jelentést tesz a Bizottságnak a kötelezettségvállalások betartásáról.

(20)

A kötelezettségvállalások megtekinthetők a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján:

http://ec.europa.eu/competition/index_hu.html

4.   Felhívás észrevételek megtételére

(21)

A piaci tesztelés függvényében a Bizottság olyan határozatot kíván az 1/2003/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének értelmében elfogadni, amely megállapítja a fent összefoglalt és a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján közzétett kötelezettségvállalások kötelező jellegét.

(22)

Az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket a tervezett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. Ezen észrevételeknek e közzététel napjától számított egy hónapon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz. A Bizottság felkéri továbbá az érdekelt harmadik feleket arra, hogy nyújtsák be észrevételeik betekinthető változatát is, amelyből az üzleti titkokat és egyéb bizalmas részeket törölték, és azokat az elvárt módon betekinthető összefoglalóval és az „üzleti titok” vagy a „bizalmas” szóval helyettesítették. A harmadik felek kivételes körülmények között anonim módon is benyújthatják észrevételeiket, és ilyen esetben olyan betekinthető változatot nyújthatnak be, amelyben nevüket kitakarják.

(23)

Kérjük a válaszadókat, hogy észrevételeiket és megjegyzéseiket lehetőleg indokolják meg, és ismertessék a releváns tényeket is. Amennyiben a javasolt kötelezettségvállalások bármely részével kapcsolatban problémát állapítanak meg, a Bizottság azt is kéri, hogy tegyenek javaslatot e probléma megoldására.

(24)

Az észrevételeket az AT.39745 CDS Information Market hivatkozás feltüntetésével lehet a Bizottsághoz eljuttatni e-mailben (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o. Az EK-Szerződés 81. és 82. cikke 2009. december 1-jei hatállyal az EUMSZ 101., illetve 102. cikkévé vált. A két-két rendelkezés tartalmilag azonos. E közlemény alkalmazásában az EUMSZ 101. és 102. cikkére való hivatkozást értelemszerűen az EK-Szerződés 81. és 82. cikkére történő hivatkozásként kell érteni.

(2)  HL L 123., 2004.4.27., 18. o.


29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/10


A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az AT.39745 – CDS-információs piac – Markit ügyről

(2016/C 153/07)

1.   Bevezetés

(1)

Az 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 9. cikke szerint amennyiben a Bizottság olyan határozatot szándékozik elfogadni, amely a jogsértés befejezését írja elő, és az érintett vállalkozások olyan kötelezettségvállalásokat ajánlanak fel, hogy a Bizottság által számukra az előzetes értékelésben kifejezett elvárásoknak eleget tesznek, a Bizottság határozatával ezeket a kötelezettségvállalásokat a vállalkozások számára kötelezővé teheti. Az ilyen határozat határozott időre fogadható el és azt mondja ki, hogy a Bizottság részéről további intézkedésnek nincs helye. Ugyanezen rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság közzéteszi az ügy tömör összefoglalóját és a kötelezettségvállalások fő tartalmát. Az érdekelt harmadik felek a Bizottság által meghatározott határidőn belül nyújthatják be észrevételeiket. A 9. cikk szerinti bizottsági határozat nem állapít meg jogsértést.

2.   Az ügy összefoglalója

(2)

A Bizottság 2013. július 1-jén a 773/2004/EK bizottsági rendelet (2) 10. cikke szerinti kifogásközlést fogadott el a Szerződés 101. cikkének és az EGT-megállapodás 53. cikkének az előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetű, tőzsdén kívül kereskedett hitelderivatívák piacát és az előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetű, tőzsdén kereskedett hitelderivatívák potenciális piacát érintő, Markit általi állítólagos megsértése miatt. A kifogásközlés az 1/2003/EK rendelet 9. cikkének alkalmazásában előzetes értékelésnek minősülhet.

(3)

A kifogásközlés szerint a hitelderivatívák tőzsdén kívüli kereskedési piacáról egyirányú, egyszeri elvándorlás kezdődhet a hitelderivatívák potenciális tőzsdei kereskedési piaca felé, mivel a tőzsdén kereskedett hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS-ek) és a hitelfutures-ügyletek észszerű helyettesítői lehetnek a tőzsdén kívül kereskedett likvid és szabványosított CDS-eknek. A befektetési bankok a tőzsdén kívüli kereskedésben a vevők és az eladók közötti kétoldalú közvetítőként működnek, ugyanakkor a likviditás biztosítójaként a tőzsdei kereskedés induló szakaszában is fontos szerepet játszanak, habár ezt a szerepüket később elvesztik a közvetítők nélküli anonim kereskedési környezetben.

(4)

A Markit egy pénzügyi információs és szolgáltatási vállalkozás, amely hitelderivatívák és más eszközosztályok adatainak gyűjtésével és értékesítésével foglalkozik. A Markit 2008-ban az iTraxx és a CDX indexekhez („Indexek”) fűződő összes jogot birtokolta – e jogokat egy évvel korábban vásárolta meg bizonyos CDS-kereskedőktől. A kereskedők továbbra is fontos szerepet játszanak a Markit indextanácsadó bizottságaiban, többek között az Indexek új típusú termékekhez való engedélyezése kapcsán nyújtanak tanácsot a Markitnak. A kifogásközlés szerint a Citadel fedezeti alap és a Chicago Mercantile Exhange (a chicagói árutőzsde) 2008-ban egy közös vállalkozás (a CMDX) útján el akarta indítani a CDS-ek tőzsdei kereskedését. Olyan platformot akartak létrehozni, amelyen a felhasználók a CDS-ekkel tőzsdén kívül is, majd közvetítők nélkül is kereskedhettek volna (többek között központi limitáras megbízási könyv, „CLOB” révén), és ezért a Markittól engedélyt kértek az ITraxx és a CDX indexek használatához. A Markit a tőzsdén kívüli kereskedéshez és az elszámoláshoz kapcsolódó jegyzéskérésen (RFQ) kívüli célokra állítólag nem engedélyezte az ITraxx és a CDX indexek használatát. A kifogásközlés szerint a Markit kifejezetten kizárta a központi limitáras megbízási könyves kereskedést az engedély hatályából, ezzel kizárva a közvetítők nélküli kereskedést.

(5)

A kifogásközlés előzetes versenyjogi aggályt fogalmazott meg a tekintetben, hogy ez a magatartás esetlegesen gátolhatta a Citadelt és a CME-t a hitelderivatívák tőzsdei kereskedési platformjának sikeres beindításában. A kifogásközlés szerint a Markit azután hozta meg az Indexek tőzsdei kereskedési célokra való engedélyezésének megtagadásáról szóló döntést, miután konzultációt folytatott a három indextanácsadó bizottságában tag CDS-kereskedőkkel.

(6)

A kifogásközlés szerint az engedélyezés Markit általi állítólagos megtagadása a Szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti, vállalkozások társulásai által hozott olyan döntésnek minősül, amely korlátozza a potenciális versenyt.

3.   A felajánlott kötelezettségvállalások lényege

(7)

A Markit nem ért egyet a kifogásközlésben szereplő előzetes következtetéssel, ennek ellenére az 1/2003/EK rendelet 9. cikke szerinti magatartási és szervezeti jellegű kötelezettségvállalásokat ajánlott fel annak érdekében, hogy eloszlassa a Bizottság előzetes versenyjogi aggályait. A kötelezettségvállalások fő elemeit az alábbiakban ismertetjük.

a)   Magatartási jellegű kötelezettségvállalások

(8)

A Markit az engedélyezés tekintetében vállalja, hogy tisztességes, ésszerű és megkülönböztetésmentes (FRAND) feltételek mellett kérelemre engedélyezi az iTraxx és a CDX indexeken (vagy azok utódján) alapuló tőzsdén kereskedett pénzügyi termékek (köztük csereügyletek, határidős tőzsdei ügyletek és opciós termékek) létrehozását és/vagy kereskedését. Amennyiben a Markit által korábban kiadott hatályos engedélyek továbbra is kizárják az Indexek tőzsdei kereskedési célú felhasználását, a Markit vállalja, hogy ezeket az engedélyeket megfelelően módosítja, vagy FRAND feltételek mellett újat ajánl helyettük. A Markit a következő esetekben utasíthatja vissza a FRAND feltételek melletti indexengedély-kérelmeket:

a)

ha a javasolt tőzsdén kereskedett termék olyan komoly jogi vagy szabályozási kockázatot, vagy olyan igen komoly hírnévkockázatot teremt a Markit és/vagy az Indexek számára, amely felelősségkizáró nyilatkozattal vagy egyéb szerződéses rendelkezéssel nem kezelhető megfelelően; vagy

b)

ha a kereskedési helyszínnek nincsenek kellő tapasztalatai és erőforrásai a javasolt tőzsdén kereskedett termék kifejlesztésére és bevezetésére. Egy új termék bevezetése önmagában nem minősül a kellő tapasztalatok hiányának.

(9)

Ha egy hatályos engedély kizárólagossági időszakot tartalmaz, akkor a kötelezettségvállalást csak a kötelező kizárólagossági időszak lejártával kell alkalmazni a kötelezettségvállalás és a kizárólagosság össze nem egyeztethető feltételeinek tekintetében. Új kizárólagossági időszak nem engedélyezhető. A FRAND-kötelezettségvállalás nem akadályozza a Markitot abban, hogy két évet nem meghaladó kezdeti időszakra kedvezményes vagy előnyös feltételeket biztosítson, ha egy indexen alapuló új termék létrehozása és fejlesztése jelentős kezdeti beruházást tesz szükségessé, és ha a hasonló belépők hasonló bánásmódban részesülnek.

(10)

A Markit törekedni fog arra, hogy a FRAND feltételek melletti engedélykérelmek benyújtásától számított három hónapon belül megállapodásra jusson a kérelmezővel; e tárgyalási időszak bizonyos körülmények között hat hónapra meghosszabbítható. Amint a MiFIR (3) 37. cikkének (1) bekezdése alkalmazandóvá válik, az ilyen tárgyalási időszak nem haladhatja meg az említett rendeletben előirányzott időtartamot, amely jelenleg három hónap. Ha a felek a tárgyalási időszak végéig nem tudnak megállapodni a feltételekben, a kérelmező írásban arra kérheti a Markitot, hogy az ügyet utalják független harmadik fél vezette választott bíróság elé, hogy az határozzon a FRAND feltételek meghatározására szolgáló megfelelő eljárásról és módszerről.

(11)

A FRAND feltételek meghatározásával vagy az engedélykérelmek fenti 8. cikk a) és b) alpontja szerinti megfontolások miatti elutasításával kapcsolatos jogvitákat három főből álló választott bírói testület elé kell utalni, amelynek határozata kötelező erejű. A választott bírósági eljárásra Anglia és Wales joga az irányadó és a Londoni Nemzetközi Választott bíróság szabályai alkalmazandók. Ha a választott bírók kilenc hónapon belül nem határoznak, a kérelmező az ügyben Anglia és Wales bíróságaihoz fordulhat.

b)   Szervezeti jellegű kötelezettségvállalások

(12)

A Markit vállalja, hogy a CDS-ek tekintetében fennmaradó két indextanácsadó bizottságának (az IMC- és a CDX-bizottságnak) a tagságát kibővíti, hogy abban a CDS-kereskedőkön kívüli más fontos piaci szereplők is helyet kapjanak. A bizottságoknak legalább 25 tagból kell állniuk, köztük vagy az index, vagy a mögöttes piac tekintetében négy olyan árjegyzővel, amely nem nagykereskedő, legalább hat kereskedőnek nem minősülő vételi oldali vállalkozással vagy más vagyonkezelővel, továbbá legalább öt kereskedési platformmal, tőzsdével, elszámolóházzal vagy hasonlóan érdekelt piaci szereplővel. A tagok megbízatása legfeljebb két évig tart (meghosszabbítható), a tagság rotálódik, és az első év után minden kategóriában a kezdeti tagok legalább 50 %-ának le kell cserélődnie.

(13)

A Markit vállalja továbbá, hogy a bizottságok hatáskörét a technikai, operatív és adminisztratív ügyek megvitatására korlátozza. A Markit nem enged vitát az engedélyezési határozatokról vagy a CDX és az iTraxx indexekkel kapcsolatos feltételekről, üzleti szempontokról vagy bevételgeneráló javaslatokról, az ezen indexeken alapuló új, tőzsdén kereskedett pénzügyi termékekre vonatkozó javaslatok érdemi elbírálásáról, vagy az ezen indexeket alapul vevő termékek kereskedésére kifejlesztett új tőzsdei vagy hasonló platformok érdemi elbírálásáról (tiltott témakörök). A Markit egyik jogásza minden bizottsági ülésen és konferenciabeszélgetésben részt vesz, azokról felvételt és írásbeli jegyzőkönyvet készít. Ezeket a jegyzőkönyveket és felvételeket, valamint a benyújtott vitaanyagokat a Markit öt évig megőrzi.

(14)

A Markit a Bizottság jóváhagyása után ellenőrző megbízottat nevez ki. A megbízott évente jelentést tesz a Bizottságnak a javasolt kötelezettségvállalások betartásáról. Az ellenőrző megbízott ellenőrizni fogja különösen, hogy a kereskedők a bizottságokban ne befolyásolják indokolatlanul a Markit engedélyezési határozatait, és hogy ne kerüljön sor tiltott témakörök megvitatására.

(15)

A FRAND feltételeknek megfelelő végső ár minden kérelmező jogi személy előtti jövőbeli elérhetősége tekintetében a Markit vállalja, hogy a www.creditfixings.com weboldalról eltávolít minden olyan kikötést, amely kizárja a végső ár tőzsdei kereskedési célú felhasználását, és nem kér engedélyt, illetve nem számít fel jogdíjat olyan esetekben, amikor az ISDA már megadta az engedélyt.

(16)

A Markit vállalja, hogy e kötelezettségvállalásokat a Bizottság által az 1/2003/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján hozott kötelezettségvállalási határozatról szóló értesítés napjától kezdve 10 évig betartja, vagy – ha ez a rövidebb időszak – addig, amíg az Indexek a Markit tulajdonában állnak.

(17)

A kötelezettségvállalások megtekinthetők a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján:

http://ec.europa.eu/competition/index_hu.html

4.   Felhívás észrevételek megtételére

(18)

A piaci tesztelés függvényében a Bizottság olyan határozatot kíván az 1/2003/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének értelmében elfogadni, amely megállapítja a fent összefoglalt és a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján közzétett kötelezettségvállalások kötelező jellegét.

(19)

Az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket a tervezett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. Ezen észrevételeknek e közzététel napjától számított egy hónapon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz. A Bizottság felkéri továbbá az érdekelt harmadik feleket arra, hogy nyújtsák be észrevételeik betekinthető változatát is, amelyből az üzleti titkokat és egyéb bizalmas részeket törölték, és azokat az elvárt módon betekinthető összefoglalóval és az „üzleti titok” vagy a „bizalmas” szóval helyettesítették. A harmadik felek kivételes körülmények között anonim módon is benyújthatják észrevételeiket, és ilyen esetben olyan betekinthető változatot nyújthatnak be, amelyben nevüket kitakarják.

(20)

Kérjük a válaszadókat, hogy észrevételeiket és megjegyzéseiket lehetőleg indokolják meg, és ismertessék a releváns tényeket is. Amennyiben a javasolt kötelezettségvállalások bármely részével kapcsolatban problémát állapítanak meg, a Bizottság azt is kéri, hogy tegyenek javaslatot e probléma megoldására.

(21)

Az észrevételeket az AT.39745 CDS Information Market hivatkozás feltüntetésével lehet a Bizottsághoz eljuttatni e-mailben (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o. Az EK-Szerződés 81. és 82. cikke 2009. december 1-jei hatállyal az EUMSZ 101., illetve 102. cikkévé vált. A két-két rendelkezés tartalmilag azonos. E közlemény értelmében az EUMSZ 101. és 102. cikkére való hivatkozást értelemszerűen az EK-Szerződés 81. és 82. cikkére történő hivatkozásként kell érteni.

(2)  HL L 123., 2004.4.27., 18. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).


29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/13


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 153/08)

1.

2016. április 21-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az Apollo Management L.P leányvállalatai (a továbbiakban: Apollo Egyesült Államok) által igazgatott befektetési alapok által a Calm Eagle Holdings S.à.r.l. különleges célú gazdasági egység (a továbbiakban: Calm Eagle, Luxemburg) révén tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján kizárólagos irányítást szereznek az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Açoreana Seguros, S.A. (a továbbiakban: Açoreana, Portugália) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   az Apollo esetében: világszerte különféle ágazatokban – többek között az életbiztosítás és nem-életbiztosítás, a vegyipar, az üdülési célú hajózás, a logisztika, a papíripar és a fémipar területén – tevékenykedő befektetési alapok kezelése,

—   az Açoreana esetében: életbiztosítási és nem-életbiztosítási termékek és szolgáltatások nyújtása Portugáliában.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket az M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (faxszám: +32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/14


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 153/09)

1.

2016. április 21-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott a Norwegian Air Shuttle ASA (a továbbiakban: Norwegian, Norvégia) irányítása alá tartozó Norwegian Air Resources Holding Ltd (a továbbiakban: NARH, Írország) és a Shiphold Ltd (a továbbiakban: Shiphold, Ciprus) irányítása alá tartozó OSM Aviation Group Ltd (a továbbiakban: OSM Aviation Holding, Ciprus) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az OSM Aviation Ltd (a továbbiakban: OSM Aviation, Ciprus) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a NARH esetében: a légi személyszállítás piacán tevékeny Norwegian számára személyzetet rendelkezésre bocsátó és személyzeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó, erőforrást biztosító vállalkozás,

—   az OSM Aviation Holding esetében: a Shiphold irányítása alá tartozó, a hajózás területén aktív, hajótulajdonos holdingtársaság,

—   az OSM Aviation esetében: személyzeti erőforrás-gazdálkodás területén aktív vállalkozás, mely szolgáltatások széles körét nyújtja különböző légitársaságok számára, ideértve a pilótafülke/utaskísérő személyzet foglalkoztatását és a velük kapcsolatos erőforrás-gazdálkodást.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket az M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni az Európai Bizottsághoz faxon (faxszám: +32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).


29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/15


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2016/C 153/10)

1.

2016. április 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a KKR & Co LP (a továbbiakban: KKR, Egyesült Államok) közvetett irányítása alá tartozó Pillarstone Italy SpA (a továbbiakban: Pillarstone, Olaszország) befektetési alap által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Sirti SpA (a továbbiakban: Sirti, Olaszország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Pillarstone esetében: a Pillarstone a KKR közvetett irányítása alá tartozó alap; a Pillarstone vállalkozást befektetési vállalkozásként hozták létre abból a célból, hogy új tőkével lásson el vállalkozásokat,

—   a KKR esetében: a KKR globális befektetési vállalkozás, mely többféle eszközosztályban kezel befektetéseket, ideértve a magántőkét, az energiát, az infrastruktúrát, ingatlanokat, hiteltermékeket és fedezeti alapokat,

—   a Sirti esetében: a Sirti építőmérnöki szolgáltatásokat nyújtó, olaszországi székhelyű vállalkozás. A Sirti fő tevékenysége a távközlési, villamosenergia-, vasúti, közlekedési és televíziós ágazat számára hálózatok és rendszerek tervezése, építése, kivitelezése, karbantartása és kezelése. A Sirti ezen kívül az IT-szolgáltatások piacán is aktív és IT-szolgáltatásokat nyújt a távközlési, kormányzati és közüzemi ágazatban. A Sirti elsősorban Olaszországban aktív, de más európai országokban – pl. Svédországban – is folytat tevékenységeket.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket az M.8001 – Pillarstone/Sirti hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (faxszám: +32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/16


Az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

(2016/C 153/11)

Az Európai Bizottság a 2013. december 18-i 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 6. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban jóváhagyta az alábbi kisebb jelentőségű módosítást

KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  (2) 53. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban álló, kisebb jelentőségű módosítás jóváhagyására irányuló kérelem

„PROSCIUTTO DI NORCIA”

EU-szám: IT-PGI-0217-01363 – 2015.9.8.

OEM ( ) OFJ ( X ) HKT ( )

1.   Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Consorzio di tutela dell’IGP „Prosciutto di Norcia” IGP (a „Prosciutto di Norcia” OFJ védelmére alakult társulás)

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ITALIA

e-mail: info@prosciuttodinorcia.com

A Consorzio di tutela dell’IGP „Prosciutto di Norcia” IGP (a „Prosciutto di Norcia” OFJ védelmére alakult társulás) a Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mezőgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Minisztérium) 2013. október 14-i 12511. sz. rendelete 13. cikkének 1. albekezdése értelmében kérelem benyújtására jogosult.

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A termékleírás módosítással érintett rovata

A termék leírása

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat

Címkézés

Egyéb [Jogszabályi változások, Felügyeleti szerv, csomagolás]

4.   A módosítás típusa(i)

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek tekinthető módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum módosítását.

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek tekinthető módosítása, amely szükségessé teszi a közzétett egységes dokumentum módosítását.

Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot.

Bejegyzett HKT termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek tekinthető módosítása.

5.   Módosítás(ok)

Az előállítás módja

A Termékleírás 3. „Nyersanyagok” című cikke az alábbiak szerint módosult:

A „c) más fajtájú, keresztezett vagy hibrid sertésekből, feltéve, hogy azok olyan kiválasztási vagy keresztezési programokból származnak, amelyek feltételei összeegyeztethetők az olasz törzskönyvben a …” mondat helyébe

a következő lép:

„c)

más fajtájú, keresztezett vagy hibrid, zsírsertésnek szánt sertésekből”.

Az említett módosítás célja annak a tisztázása, ami már szerepel a termékleírásban, közvetlenül a következő bekezdés „c)” pontjában, miszerint „Nincsenek a sertések származási helyére vonatkozó megkötések”.

A javasolt módosítás az EU-Szerződés 101. és 119. cikkének teljes körű átültetése és végrehajtása mellett figyelembe veszi a nyíltpiaci kereskedelem, illetve a szabad verseny elvét is. A szóban forgó módosítás kisebb jelentőségűnek minősül, mivel nem jelent szigorítást a termék nyersanyagainak forgalmazására vonatkozó megszorításokban; azonkívül teljesíti az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (3) bekezdésének második albekezdése a) és e) pontjában foglaltakat.

Az „A takarmányozás és a tenyésztési módszerek révén biztosítható, hogy a tenyésztett zsírsertések súlya, fejlődésük során naponta csekély mértékben gyarapodjék.” mondat helyébe

a következő lép:

„A takarmányozás és a tenyésztési módszerek révén biztosítható a zsírsertések tenyésztése.”

Az „A jelen Termékleírásban foglaltak szerint az engedélyezett takarmányfajtákra, valamint a mennyiségük és adagolásuk módjára vonatkozó előírások célja hagyományos zsírsertés tenyésztése – ezt a célt kell idővel elérni, napi csekély mértékű súlygyarapodással, és az érvényben lévő általános szabályoknak megfelelő takarmányozással.” mondat helyébe

a következő lép:

„A jelen Termékleírásban foglaltak szerint az engedélyezett takarmányfajtákra, valamint a mennyiségük és adagolásuk módjára vonatkozó előírások célja hagyományos zsírsertés tenyésztése – ezt a célt kell idővel elérni az érvényben lévő általános szabályoknak megfelelő takarmányozással.”

A módosítás hátterében az áll, hogy a „csekély” jelző nem objektív meghatározás, és könnyen félreértelmezhető. A zsírsertések tenyésztése során alkalmazott takarmányozási módszer eltérhet a Termékleírás 3. pontjában ismertetett tenyésztési szakaszban lévő sertésekre alkalmazható módszerektől, különös tekintettel az alábbiakra: az 1., 2. és 3., az „engedélyezett tápokról”, a teljes, valamint a gabonafélék által jelképezett „szárazanyag-tartalomról” szóló táblázatok tartalma, nemkülönben a savó és író együttes használatára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos további specifikációk, a szárított burgonya és manióka együttes használata, az üledékkel társított nitrogéntartalom. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a termékleírás rendelkezéseinek és a vonatkozó szabályoknak a betartása mellett, eltérő táp-összetétellel eltérő mennyiségű napi súlygyarapodás érhető el, amelynek változékonysága nem teszi lehetővé, hogy „naponta csekély mértékű gyarapodás”-ként említsük.

Az „A sertéseket a születésüktől számított tizenötödik hónap vége előtt vágóhídra küldik.” mondat helyébe

a következő lép:

„A sertéseket a születésüktől számított 215. és 450. nap között küldik vágóhídra.”

A szóban forgó módosítás oka, hogy a sertéstáp-keverékek és az állattenyésztési/táp-adagolási technikák, noha alkalmazásukkal nem változnak a zsírsertéseknek a „Prosciutto di Norcia” OFJ termékleírásában ismertetett sajátosságai, jelentős fejlődésen mentek keresztül; ennek következtében, a genetikai tulajdonságok változatlanul hagyása mellett a hízósertések napi átlag súlygyarapodása határozottan nőtt, anélkül hogy a vágáskor/feldolgozáskor megváltozna a hús minősége. Emiatt a sertések súlya jóval 9 hónapos kor előtt (már 7-7,5 hónapos korban) elérik a termékleírásban előírt legkisebb, 15 hónapos koruk előtt pedig meghaladja az ugyanott előírt legnagyobb súlyt. A fentiek következtében csökken az a hasznos időtartam, ami alatt a sertések vágóhídra küldhetők, kevesebb a bekerülő nyersanyag, meginog a sertésfélék piacának stabilitása, és a tenyésztők büntetésnek vannak kitéve, ha a sertések nem felelnek meg a súlyra vagy életkorra vonatkozó előírásoknak. Ennélfogva a sertések vágóhídra küldhetőségének a 215 napos korra történő csökkentésre irányuló javaslat nagyobb mozgásteret hagyna a tenyésztők számára a magasabb átlagos napi súlygyarapodást elérő állatok esetében; mindemellett nem büntetné azokat a tenyésztőket, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy lépést tartsanak a tenyésztési technikákkal a hízósertések napi fejadagja tekintetében, és mint már korábban említettük, a hús minőségét mindez nem befolyásolná.

Az „A vágáskor a vágásból származó hasított sertéseknek a 3220/84/EGK rendelet, a Bizottság 2001. június 8-i 468/2001/EK határozata, valamint a 2002. július 11-i miniszteri rendelet által előírt formában zsírsertésnek kell minősülniük, és a sertéseknek a húsosságra vonatkozó hivatalos értékelési rendszer szerint átlagosan a középső osztályba kell tartozniuk.” mondat

helyébe a következő lép:

„A vágásból származó hasított sertéseknek az érvényben lévő szabályozás értelmében zsírsetésnek kell minősülniük, és a húsosságra vonatkozó hivatalos értékelési rendszer szerint átlagosan »E«, »U«, »R« és »O« osztályba kell tartozniuk.”

Az említett módosítást egyrészt az alkalmazandó keretszabályozás, másrészt az előállítás módjához kapcsolódó technikai okok indokolják. A szóban forgó módosítás egyben a termékleírásnak a jogszabályoknak történő megfeleltetése, mivel mind a 3220/84/EGK rendeletet, mind pedig a Bizottság 2001. június 8-i 468/2001/EK határozatát hatályon kívül helyezték. Az „E” húsossági osztályba tartozó hasított zsírsertés-comb felhasználásának engedélyezése a „Prosciutto di Norcia” előállításához, technikai szempontból az alábbiakat eredményezi: a termék előállításához jelenleg előírt „U” osztályba tartozó sertésekre jellemző zsírréteggel rendelkező, de az említett osztályénál magasabb (a vesepecsenyénél mért) sovány hústartalmuk ellenére is felhasználhatók a „Prosciutto di Norcia” előállításához.

Az alábbi mondat: „A sózási eljárás közepes szemcseméretű tengeri nátriumklorid, és csekély mennyiségű bors felhasználásával történik”.

törlésre került.

Az említett módosítás célja a termékleírás jobb érthetősége: mivel a sózás, a „tengeri sóval” megegyező tengeri nátrium-klorid említése, továbbá a vonatkozó műveletek leírása a „Prosciutto di Norcia” termékleírásának 4. cikkében ismertetett „előállítás módjára” történő utalás, a bors felhasználásának említése pedig a 4. cikken kívül az 5. „Érlelés” című cikkben előírt műveletek között is szerepel.

A Termékleírás 4. „Az előállítás módja” című cikke az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi mondat: „A sertéscombok feldolgozásának következő művelete a sózás, amely két ütemben, közepes szemcseméretű tengeri só felhasználásával történik.”

helyébe a következő lép:

„A sertéscombok feldolgozásának következő művelete a sózás, amely két ütemben, tengeri só felhasználásával történik.”

A szóban forgó módosítással egyidejűleg törlésre kerül az általánosan „közepesen finomként” meghatározott szemcseméretre történő utalás; mindez annak tudható be, hogy a korszerű sózóberendezések üzemi termelése eltérő lehet az automatikus kalibrálásnak köszönhetően; utóbbi nem pusztán az alapanyag eltérő tulajdonságaitól, hanem hőmérsékleti tényezőktől és az üzemi terület relatív páratartalmától is függ.

Az „A comb feldolgozása a hús kivéreztetésével kezdődik, ezt követően előbb nedves, majd száraz sóval történő bedörzsölés következik.” mondat után.

beillesztésre került a következő mondat:

„Amennyiben az 5. pontban tárgyalt, a sonka »réteggel való bevonásához« használt sertészsír nem tartalmaz borsot, a sózás szakaszában kevés bors kerül hozzáadásra.”

A bors hozzáadása a korábbi, 3. cikk szerinti módosítás átültetése, és összhangban áll az organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságok 6. cikk szerinti leírásával, miszerint az oltalom alatt álló termék illata jellegzetes, enyhén fűszeres; utóbbi tulajdonság a sertészsírnak is betudható, amely az 5. „Érlelés” című cikkben foglaltak szerint tartalmazhat borsot.

Egyéb

A Termékleírás 7. „Ellenőrzés” című cikke az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi mondat: „A termék jelen termékleírásnak való megfelelőségét az 510/2006/EU rendelet 10. és 11. cikkében foglaltak szerint a »3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.« elnevezésű felügyeleti szerv végzi, székhely Todi (PG), Fraz. Pantalla, tel. +39 07589571, Fax +39 0758957257, e-mail: certificazione@parco3a.org”

helyébe a következő lép:

„A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzése az 1151/2012/EU rendelet 37. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően történik. A termékleírás ellenőrzésére kijelölt felügyeleti szerv a következő: »3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.« székhely Todi (PG), Fraz. Pantalla, tel. +39 0758957201, Fax +39 0758957257, e-mail: certificazione@parco3a.org.”

A szóban forgó módosítás kizárólag a jogszabályi változások átültetéséről, valamint a felügyeleti szerv telefonszámának megváltozásáról szól.

A Termékleírás 8. „Jelölés és kiszerelés” című cikke az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi mondat után:

„A tanúsító jelzés egy beégetett logó, amelyen a »Prosciutto di Norcia« szöveg szerepel.”

beillesztésre került a következő bekezdés:

„A »Prosciutto di Norcia« kicsontozott, darabolt, változó formájú és súlyú darabokra vágott vagy szeletelt formában is fogyasztásra bocsátható. A felsorolt terméktípusok arra alkalmas, megfelelően lezárt és felcímkézett tárolóedényekben vagy élelmiszer-csomagolóanyagokban hozhatók forgalomba. A kicsontozott vagy darabolt formában fogyasztásra bocsátott sonkán a beégetett tanúsító jelzésnek minden esetben láthatónak kell lennie.”

A forgalomba kerülő terméktípusok egyértelműbb meghatározása, valamint a termék csomagolásával kapcsolatos különböző piaci követelmények kielégítése érdekében célszerűnek bizonyult a fenti bekezdést beilleszteni a termékleírásba.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„PROSCIUTTO DI NORCIA”

EU-szám: IT-PGI-0217-01363 – 2015.9.8.

OEM ( ) OFJ ( X )

1.   Elnevezés

„Prosciutto di Norcia”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.2. osztály. Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Prosciutto di Norcia” OFJ nyers, érlelt sonka, forgalomba kerülésekor jellegzetes „körte” alakú, súlya legalább 8,5 kg, vágáskor tömör, színe a rózsaszínestől a vörösig változhat. Illata jellegzetes, enyhén fűszeres, íze aromás, de nem sós.

3.3.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

A „Prosciutto di Norcia” előállításához az alábbi sertések combja kerül felhasználásra: az olasz törzskönyvből (Libro genealogico italiano) nemesített hagyományos olasz Large White és olasz Landrace fajták, illetve ezek leszármazottai, továbbá az olasz törzskönyvből (Libro genealogico italiano) nemesített olasz Duroc fajták. Ezenkívül felhasználhatók más fajtájú, keresztezett vagy hibrid, zsírsertésnek szánt egyedek. A sertések származási helyére vonatkozóan nincsenek megkötések.

Tilos az alábbiak felhasználása: ellentétes jellemzőket hordozó sertések, különös tekintettel a stresszérzékenységre (PSS); a termékleírás szempontjából alkalmatlannak tartott genetikai típusok és egyedek, valamint a Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc és Spotted Poland fajták fajtatiszta egyedei.

Az állatoknak adott takarmány megfelel a vonatkozó szabványok szerinti előírásoknak. A takarmányozás és a tenyésztési módszerek révén biztosítható a 160 kg (+/- 10 %) súlyú zsírsertések tenyésztése.

A 30 és 80 kg közötti élőtömegű sertések takarmányozása a termékleírás 1. és 2. táblázatában ismertetett takarmányok adásával történik oly módon, hogy a teljes, gabonafélék adta szárazanyag-tartalom legalább 45 %. A 80 kg-ot meghaladó élőtömegű sertések takarmányozása a termékleírás 2. táblázatában ismertetett takarmányok adásával történik oly módon, hogy a teljes, gabonafélék adta szárazanyag-tartalom legalább 55 %.

A savó és író napi fejadagja együttesen legfeljebb 15 liter lehet.

Ha üledékhez társul, az összes nitrogéntartalom 2 % alatt marad.

A napi fejadagot tekintve, a szárított burgonya és manióka együttesen legfeljebb a szárazanyag-tartalom 15 %-a lehet. A tűréshatár, a fentiekben ismertetett valamennyi paraméter esetében legfeljebb 10 %.

A takarmányadagot úgy kell összeállítani, hogy megfeleljen az állatok – termékleírás szerinti célok figyelembevételével meghatározott – szükségleteinek az egyes tenyésztési ciklusokban.

A takarmány – a hatályban lévő általános előírásokban meghatározott mértékig – kiegészíthető ásványi anyagokkal és vitaminokkal.

3.4.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A „Prosciutto di Norcia” előállítási és érlelési műveleteit a 4. pontban meghatározott előállítási területen kell végezni.

3.5.   A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

A „Prosciutto di Norcia” kicsontozott, darabolt, változó formájú és súlyú darabokra vágott vagy szeletelt formában bocsátható fogyasztásra. A felsorolt terméktípusok arra alkalmas, megfelelően lezárt és felcímkézett tárolóedényekben vagy élelmiszer-csomagolóanyagokban hozhatók forgalomba. A kicsontozott vagy darabolt formában fogyasztásra bocsátott sonkán a beégetett tanúsító jelzésnek minden esetben láthatónak kell lennie.

3.6.   A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A „Prosciutto di Norcia” megfelelő, a termék azonosítására szolgáló tanúsító jelzéssel ellátva kerül forgalomba. A tanúsító jelzés egy beégetett logó, amelyen a „Prosciutto di Norcia” szöveg szerepel. A címkén, a rajta szereplő minden más felirattól világosan megkülönböztethető módon, nem kitörölhető betűkkel fel kell tüntetni a „Prosciutto di Norcia” földrajzi jelzést, utána az „indicazione geografica protetta” (oltalom alatt álló földrajzi jelzés) feliratnak és az IGP (OFJ) rövidítésnek is szerepelnie kell, annak az országnak a nyelvén, ahol a terméket forgalomba hozzák. A fenti jelöléseket a termék logójával együtt kell használni. Tilos bárminemű, nem kifejezetten előírt minősítés használata.

Mindazonáltal megengedett olyan – nevekre, társasági formákra vagy magántulajdonban lévő márkajelzésekre – utaló jelölések használata, amelyeknek nincs dicsérő vagy a vásárlókat megtévesztő jelentése, valamint a sertéstelep nevének feltüntetése, ahonnan a termék származik.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Prosciutto di Norcia” előállítási területe Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto és Poggiodomo települések 500 m tengerszint fölötti magasság fölött elhelyezkedő területeit foglalja magában.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

A 4. cikkben körülírt előállítási terület az alábbiakkal jellemezhető: magas, a tenger felől érkező nedves levegő beáramlását megakadályozó hegyhátak, továbbá az esővíz elvezetésének kedvező, nagy mennyiségben megtalálható mészkő-képződmények. Az említett tulajdonságok a helyi lakosoknak a pásztorkodó életmódban és a sertés-feldolgozásban az idők során szerzett tapasztalatainak, valamint szaktudásának köszönhetően a földrajzi területen kialakulhattak a minőségi sonka előállításához szükséges optimális természeti és emberi tényezők.

A „Prosciutto di Norcia” vágási felülete tömör, színe a rózsaszínes és a vörös között változik, illata jellegzetes, enyhén fűszeres, íze aromás, de nem sós.

A „Prosciutto di Norcia” tulajdonságai az előállításra jellemző emberi tényezőkön kívül szorosan kapcsolódnak a környezeti körülményekhez is. A terület természetes környezete – éghajlati jellemzői, valamint a talaj fent ismertetett tulajdonságai miatt – különösen kedvező a sonka érleléséhez. Ezenkívül a sertéshús tartósításának művészete a Nursino vidékén már a Római-korban elhíresült. A hegyvidéki szegényes mezőgazdaságnak, nemkülönben a hideg évszak kikényszerítette tétlenségnek köszönhetően a terület lakosai a pásztorkodáshoz kötődő tevékenységekre szakosodtak. Utóbbit a Köztársaság, valamint a Római birodalom idején is támogatták, később az egyházi állam is a szárnyai alá vette, amikor a lazio-i földek valorizálásán dolgozott. A földművesek már jártasak voltak a sertésfélék anatómiájában, levágásában, a hús feldolgozásában és az egyes daraboknak mind a mai napig jellegzetességként fennmaradt tartósításában; a lesózott, érlelt darabokat a környező településeken értékesítették.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon tekinthető meg: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vagy

közvetlenül a Minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső sarkában) a „Prodotti DOP IGP” („OEM OFJ termékek”) címszóra, majd a „Prodotti DOP IGP STG” („OEM OFJ HKT termékek”) (a képernyő bal oldalán), végül a „Disciplinari di produzione all’Esame dell’UE” („Az uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások”) menüpontra kattintva.


(1)  HL L 179., 2014.6.19., 17. o.

(2)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.