ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 438

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. december 30.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2015/C 438/01

Az Európai Központi Bank ajánlása (2015. december 17.) az osztalékfizetési politikákról (EKB/2015/49)

1


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2015/C 438/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7834 – Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Banking Corporation/PT Summit OTO Finance/PT OTO Multiartha) ( 1 )

4


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 438/03

Euroátváltási árfolyamok

5


 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 438/04

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7889 – Engie/REC/TEN) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

6

2015/C 438/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7900 – CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

7

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 438/06

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

8


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Európai Központi Bank

30.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 438/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA

(2015. december 17.)

az osztalékfizetési politikákról

(EKB/2015/49)

(2015/C 438/01)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére és 132. cikkére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 34. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU európai központi banki rendeletre (EKB/2014/17) (2),

mivel:

A hitelintézeteknek az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) és a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) megfelelő időben történő és teljes körű alkalmazására való felkészülést olyan kihívást jelentő makrogazdasági és pénzügyi körülmények között kell folytatniuk, amelyek nyomást gyakorolnak a hitelintézetek nyereségességére, és ennek következtében a tőkealapjuk kialakítására való képességükre is. Továbbá, noha a hitelintézeteknek finanszírozniuk kell a gazdaságot, a konzervatív osztalékfizetési politika a megfelelő kockázatkezelés és a stabil bankrendszer részét képezi. Az EKB/2015/2 ajánlásban (5) meghatározott módszertant szükséges alkalmazni,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

I.

(1)

A hitelintézeteknek az osztalékkal kapcsolatos politikájukat konzervatív és prudens feltételezések felhasználásával kell kialakítaniuk annak érdekében, hogy osztalékfizetést követően meg tudjanak felelni az alkalmazandó tőkekövetelményeknek.

a)

A hitelintézetek mindenkor kötelesek megfelelni az alkalmazandó minimális tőkekövetelményeknek (1. pillér szerinti követelmények). Ez az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének megfelelően magában foglalja a 4,5 %-os elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatót, a 6 %-os alapvető tőkemegfelelési mutatót és a 8 %-os teljes tőkemegfelelési mutatót.

b)

Ezenkívül a hitelintézetek mindenkor kötelesek megfelelni az 1024/2013/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdése a) pontjának alkalmazásában a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásról szóló, vonatkozó határozat eredményeként előírt, az 1. pillér szerinti követelményeken túlterjedő tőkekövetelményeknek (2. pillér szerinti követelmények).

c)

A hitelintézeteknek ezen kívül meg kell felelniük a 2013/36/EU irányelv 128. cikke (2), (3), (4) és (5) bekezdésében említett anticiklikus tőkepuffereknek és rendszerszempontú puffereknek, valamint az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok által meghatározott valamennyi egyéb puffernek.

d)

A hitelintézetek továbbá kötelesek az irányadó teljes bevezetési időpontig megfelelni a számukra előírt, teljes mértékben megvalósított (fully loaded (6)) elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatónak, alapvető tőkemegfelelési mutatónak és teljes tőkemegfelelési mutatónak. Ez a fenti mutatóknak az átmeneti rendelkezések alkalmazását követő teljes alkalmazására, valamint a 2013/36/EU irányelv 128. cikke (2), (3), (4) és (5) bekezdésében említett anticiklikus tőkepuffer és rendszerszempontú pufferek, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok által meghatározott minden egyéb puffer teljes alkalmazását jelenti. Az átmeneti rendelkezéseket a 2013/36/EU irányelv XI. címe és az 575/2013/EU rendelet tizedik része tartalmazza.

E követelményeknek mind konszolidált szinten, mind pedig egyedi szinten meg kell felelni, kivéve, ha a prudenciális követelmények egyedi alapú alkalmazásától az 575/2013/EU rendelet 7. és 10. cikkében foglaltaknak megfelelően eltekintettek.

(2)

A 2015-es pénzügyi évre vonatkozó, 2016-ben történő osztalékfizetés (7) tekintetében az EKB azt ajánlja, hogy:

a)    1. kategória : Azon hitelintézetek, amelyek eleget tesznek az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett, alkalmazandó tőkekövetelményeknek, és amelyek 2015. december 31-én már elérték az (1) bekezdés d) pontjában említett, teljes mértékben megvalósított mutatóikat, osztalékként a nettó nyereségüket osszák fel konzervatív módon annak érdekében, hogy még romló gazdasági és pénzügyi körülmények esetén is lehetővé tegye számukra valamennyi követelmény teljesítését;

b)    2. kategória : Azon hitelintézetek, amelyek eleget tesznek az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett, alkalmazandó tőkekövetelményeknek, és amelyek 2015. december 31-én még nem érték el az (1) bekezdés d) pontjában említett, teljes mértékben megvalósított mutatóikat, osztalékként a nettó nyereségüket osszák fel konzervatív módon annak érdekében, hogy még romló gazdasági és pénzügyi körülmények esetén is lehetővé tegye számukra valamennyi követelmény teljesítését; Emellett főszabály szerint csak annyiban fizessenek osztalékot, amennyiben legalább az (1) bekezdés d) pontjában hivatkozott, előírt és teljes mértékben megvalósított tőkekövetelmény mutatóikra irányuló lineáris (8) pálya biztosított;

c)    3. kategória : Az (1) bekezdés a), b), vagy c) pontjában hivatkozott követelményeket nem teljesítő hitelintézetek főszabály szerint ne fizessenek osztalékot.

Azon hitelintézetek, amelyek azért nem képesek megfelelni az ezen ajánlásban foglaltaknak, mert azok akként értékelik, hogy osztalékfizetésre vonatkozó jogi kötelezettségük áll fenn, haladéktalanul kapcsolatba kell lépjenek a közös felügyeleti csoportjukkal.

II.

Ezen ajánlás címzettjei a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. és 22. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok.

III.

Ezen ajánlásnak címzettjei továbbá az illetékes nemzeti hatóságok és a kijelölt nemzeti hatóságok, a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 7. és 23. pontjában meghatározott kevésbé jelentős felügyelt szervezetek és kevésbé jelentős felügyelt csoportok vonatkozásában. Az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok ezt az ajánlást az ezen szervezetekre és csoportokra szükség szerint alkalmazzák (9).

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. december 17-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 141., 2014.5.14., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(5)  Az Európai Központi Bank EKB/2015/2 ajánlása (2015. január 28.) az osztalékfizetési politikákról (HL C 51., 2015.2.13., 1. o.).

(6)  A tőkefenntartási puffer kivételével valamennyi teljes mértékben megvalósított puffer, amelyeket módszertani okokból a 2016-os bevezetési szinten kell meghatározni a teljes mértékben történő megvalósításra vonatkozó számítások során.

(7)  A hitelintézetek különböző jogi formákat ölthetnek, lehetnek például tőzsdén jegyzett társaságok és nem részvénytársaság formájú társaságok, mint a kölcsönös biztosítók, szövetkezeti bankok vagy takarékpénztárak. Az „osztalék” kifejezés ezen ajánlásban bármely típusú készpénzkifizetésre vonatkozik, amely a közgyűlés jóváhagyásához kötött.

(8)  A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 2014. december 31-én kezdődő négy éves időszak alatt a hitelintézeteknek az (1) bekezdés d) pontjában említett, teljes mértékben megvalósított elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatójuktól, alapvető tőkemegfelelési mutatójuktól és teljes tőkemegfelelési mutatójuktól őket elválasztó különbségnek főszabály szerint évente legalább 25 %-át vissza kell tartaniuk.

(9)  Amennyiben az ajánlás olyan kevésbé jelentős felügyelt szervezetek és kevésbé jelentős felügyelt csoportok vonatkozásában is alkalmazásra kerül, amelyek akként értékelik, hogy azért nem képesek megfelelni a feltételeknek, mert osztalékfizetésre vonatkozó jogi kötelezettségük áll fenn, úgy azok haladéktalanul kapcsolatba kell lépjenek az illetékes nemzeti hatóságukkal.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

30.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 438/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám: M.7834 – Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Banking Corporation/PT Summit OTO Finance/PT OTO Multiartha)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2015/C 438/02)

2015. december 18-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és az után teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) a 32015M7834 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

30.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 438/5


Euroátváltási árfolyamok (1)

2015. december 29.

(2015/C 438/03)

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,0952

JPY

Japán yen

131,88

DKK

Dán korona

7,4629

GBP

Angol font

0,74005

SEK

Svéd korona

9,1567

CHF

Svájci frank

1,0846

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

9,5115

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

27,028

HUF

Magyar forint

314,26

PLN

Lengyel zloty

4,2364

RON

Román lej

4,5370

TRY

Török líra

3,1878

AUD

Ausztrál dollár

1,5056

CAD

Kanadai dollár

1,5241

HKD

Hongkongi dollár

8,4882

NZD

Új-zélandi dollár

1,5949

SGD

Szingapúri dollár

1,5467

KRW

Dél-Koreai won

1 282,17

ZAR

Dél-Afrikai rand

16,7598

CNY

Kínai renminbi

7,1065

HRK

Horvát kuna

7,6383

IDR

Indonéz rúpia

15 029,86

MYR

Maláj ringgit

4,7055

PHP

Fülöp-szigeteki peso

51,514

RUB

Orosz rubel

79,4319

THB

Thaiföldi baht

39,518

BRL

Brazil real

4,2187

MXN

Mexikói peso

18,8429

INR

Indiai rúpia

72,6458


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

30.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 438/6


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.7889 – Engie/REC/TEN)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2015/C 438/04)

1.

2015. december 18-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a végső soron az Engie SA (a továbbiakban: Engie, Franciaország) irányítása alá tartozó E.CL SA és a végső soron a Red Eléctrica Corporación SA (a továbbiakban: REC, Spanyolország) irányítása alá tartozó Red Eléctrica Chile SpA által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Transmisora Eléctrica del Norte SA (a továbbiakban: TEN, Chile) egésze felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   az Engie esetében: globális energiapiaci szereplő, továbbá jártas üzemeltetőnek számít három kulcsfontosságú ágazat, a villamos energia, a földgáz és az energiaszolgáltatások területén,

—   a REC esetében: Spanyolországban a nemzeti villamosenergia-hálózat és átviteli rendszer üzemeltetője, továbbá néhány dél-amerikai országban is tevékenységet folytat,

—   a TEN esetében: jelenleg nem folytat piaci tevékenységet, azonban a későbbiekben egy chilei villamosenergia-szállítóvezeték fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozik majd.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket az M.7889 – Engie/REC/TEN hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


30.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 438/7


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.7900 – CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2015/C 438/05)

1.

2015. december 18-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (a továbbiakban: CVC csoport, Luxemburg) és a Universities Superannuation Scheme Limited (a továbbiakban: USS, Egyesült Királyság) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikkének (4) bekezdése értelmében a Moto Holdings Limited (a továbbiakban: célvállalkozás, Egyesült Királyság) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a CVC csoport esetében: tanácsadás befektetési alapoknak, valamint befektetési alapok kezelése,

—   a USS esetében: a Universities Superannuation Scheme (egyetemi nyugellátási program) egyetlen vagyonkezelő társasága, amely az egyik legnagyobb magánszektorbeli nyugdíjalap az Egyesült Királyságban. A program az egyesült királysági egyetemek és egyéb felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek egyetemi személyzete és hasonló munkakörben dolgozó alkalmazottai első számú nyugdíjrendszerének igazgatását végzi,

—   a célvállalkozás esetében: autópálya melletti pihenőhelyek üzemeltetése „moto” márkanév alatt az Egyesült Királyságban.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a M.7900 – CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

30.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 438/8


Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

(2015/C 438/06)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem elleni felszólalásra.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A Tanács 510/2006/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról  (2)

„PATATA DEL FUCINO”

EK-szám: IT-PGI-0005-01217 – 2014.3.21.

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   Elnevezés

„Patata del Fucino”

2.   Tagállam vagy harmadik ország

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1.   A termék típusa

1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2.   Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A „Patata del Fucino” elnevezés a Solenaceae (burgonyafélék) családjához tartozó Solanum tuberosum fajnak a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékében szereplő vetőburgonyafajtákból termesztett, érett gumóit jelöli.

A gumók mérete legalább 35 mm, és legfeljebb 80 mm, formájuk kerek, kerekded-ovális, ovális vagy hosszúkás-ovális. A héj nem válik el a gumótól, húsa kemény, nyomásra nem mélyed be, színe a fajta jellegzetes, a fehértől a sárga különböző árnyalataiig terjedő színű. Az ehető rész legalább 95 %.

Kémiai tulajdonságai (100 g ehető részre vetítve) az alábbi értékekkel írhatók le: Szárazanyag-tartalom ≥ 14, keményítő ≥ 8 g, kálium ≥ 300 mg, foszfor ≥ 35 mg.

A „Patata del Fucino” betakarítása a teljes természetes érettség elérésekor, július végén kezdődik, csomagolása arra megfelelő létesítményekben történik, és a betakarítást követő év májusáig tartható el eredeti sajátosságainak megváltozása nélkül.

Megengedett minőségi eltérések

A válogatott csomagolásban forgalomba kerülő, oltalomra jogosult burgonya az alábbi sajátosságokkal írható le:

a)

a gumók mérete egységes: legalább 35 mm és legfeljebb 80 mm, az egyes csomagokban legfeljebb 20 mm a megengedett méretbeli eltérés;

b)

a gumók épek, kemények, tiszták, csíramentesek, és minden biotikus (élőlény okozta), vagy abiotikus (élettelen dolog okozta) sérüléstől mentesek.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében)

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A „Patata del Fucino” ültetését, termesztését és betakarítását a meghatározott előállítási területen kell végezni.

3.6.   A szeletelésre, az aprításra, a csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok

A burgonya tárolása 4–10 °C fokos hőmérsékleten, 88–95 % relatív páratartalmú helyiségekben elhelyezett tárolóedényekben (ún. bins) történik.

A gumók hűtőszekrényben hosszabb ideig is tárolhatók, de ez az időszak legfeljebb 9 hónap lehet.

A tartósított gumók, a vonatkozó hatályos jogszabályok betartása mellett kezelhetők csírázásgátló szerekkel.

A „Patata del Fucino” OFJ fogyasztásra bocsátás céljából történő kereskedelmi forgalomba hozatala az alábbi csomagolástípusokban történhet:

az alábbi kiszerelésű zsákokban: 5 kg – 20 kg

az alábbi kiszerelésű hálókban: 1,5 kg – 2 kg – 2,5 kg

az alábbi kiszerelésű göngyölegekben: vertbag, quickbac, girsac, tasak: 1,5 kg – 2 kg – 2,5 kg – 5 kg

legalább 3 kg, legfeljebb 20 kg kiszerelésű kartondobozokban vagy rekeszekben.

Valamennyi göngyölegtípusban tiszta (lekefélt és/vagy lemosott) terméket kell elhelyezni, és a göngyöleget oly módon kell lezárni, hogy tartalmát a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen eltávolítani.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

A csomagoláson lévő címkén – a közösségi jelölésen és a törvényi követelmények szerinti adatokon túl – a következő információkat kell feltüntetni:

a „Patata del Fucino” megjelölés, amelyet az I.G.P. rövidítés vagy az Indicazione Geografica Protetta szöveg követ,

a) az egyéni termelő és/vagy termelői szövetkezet és a csomagolást végző neve vagy cégneve, illetve címe vagy székhelye,

a termék eredeti nettó súlya;

fajta,

a termék alábbi logója:

Image

Tilos bárminemű, nem kifejezetten előírt minősítés használata.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása

A területet a Strada Provinciale Circonfucense határolja, és az magában foglalja a terület L’Aquila megye alábbi településeihez tartozó, gazdasági bekötőutakkal és számozott parcellákkal tagolt részeit: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli; Pescina; S. Benedetto dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai

A „Patata del Fucino” termesztése az azonos nevű, 1875-ben kiszárított és lecsapolt, 700 m tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő „Fucino” tó medrében történik.

A terület fő alaktani elemei az alábbi három elkülönült részre oszthatók: a valamikori tó medencéje, egy teraszos terület 670 és 720 m közötti magasságban, valamint egy, az utóbbiak fölött elhelyezkedő, alaktanilag összetett terület.

Az egykori tó medencéje miatt az üledékes képződmények túlsúlyban vannak a talajerózió következtében létrejött képződményekkel szemben.

Az iszapos-agyagos jellegű talajban nagy mennyiségben található kalcium- és magnézium-karbonát, valamint az aktív mészkő jelenléte a talajképződési folyamatok során létrejött üledékek karbonát-tartalmának tudható be. Kémhatása az enyhén lúgos és a lúgos között változik, szervesanyag-, nitrogén-, felvehető foszfor- és kicserélhető kálium-tartalma magas.

A magas szervesanyag-tartalom a földművesek által rendszeresen végzett, bőséges trágyázásnak köszönhetően fenntartható.

A talaj összetétele miatt jó a vízelvezetés, és a kifejlődő gumók egységes méretűek, szabályos formájúak.

A hegységek által körülhatárolt terület különös sajátosságainak köszönhetően egyáltalán nem érezhető a keleti irányban – kevesebb, mint 80 km-re – lévő tenger hatása. Ehelyett a terület éghajlata jellegzetesen kontinentális jelleget ölt: a tél rendkívül zord és csapadékos, nyáron a meleg gyakran a kánikuláig fokozódik.

A termőidőszakban a nappali (T≈ 30 °C) és az éjszakai (10 °C–15 °C) hőmérséklet közötti ingadozás kedvezően hat a növény fejlődésére.

A talaj vízvisszatartó képessége és a nedvességnek az alsó talajvízrétegekből a hajszálereken át történő beszivárgása egyaránt jó; mindezek a gyakori hajnali harmattal együtt biztosítanak a növény számára egy bizonyos elérhető vízmennyiséget.

A terület éghajlati jellemzőit az esőzések, a hóesések és a jellegzetes, gyakran mikrocsapadék jelleget öltő harmat teszi teljessé.

Hidrológiai szempontból a terület jól ellátott, ami a síkságot körülölelő hegyekről alázúduló hegyi patakoknak és természetes vízfolyásoknak, és az agrárreform (1950) éveiben végrehajtott tólecsapolás óta kifejezetten erre a célra létrehozott mértani csatornahálózatnak köszönhető. Az említett csatornahálózatot az akkortájt létrehozott „Ente Fucino” (Fucinoi Hivatal) kettős céllal alakította ki: egyrészt a talajvíz elvezetése, másrészt annak érdekében, hogy az öntözővízként hasznosítható legyen a földeken, ezzel biztosítva a gazdálkodók számára a növénytermesztés feltételeinek optimalizálását.

5.2.   A termék sajátosságai

A „Patata del Fucino” burgonyát a más területeken termesztett fajtáktól húsának jellegzetes minőségi sajátosságai különböztetik meg, amelyeknek köszönhetően háztartási és ipari felhasználásra egyaránt alkalmas. A „Patata del Fucino” húsa kemény, nyomásra nem mélyed be, héja nem válik el a gumótól. Pároláskor a burgonya húsa meglehetősen finom szemcséjű, főzés utáni feketedéstől (after cooking blackening) mentes. Ezenkívül a növény különösen kedvelt sajátossága a sütés utáni barnulásra való csekély hajlam. A „Patata del Fucino” vizsgálata (panel tesztje) során a szakképzett kóstolóbírák a termék ízhatását az alábbiak szerint írták le: „jóízű” vagy markánsan „burgonyaízű”, szinte teljesen mentes a negatív mellékízektől (fém, fű, stb.). Az említett organoleptikus (érzékszervi) sajátosságok több hónap tárolás után is megmaradnak.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat

Az előállítási területen a „Patata del Fucino” termesztési ciklusa az összes évszakon átível: tavasszal vetik, nyáron fejlődik és terem, betakarítása pedig csak a teljes szedési érettség elérését követően, nyár végén vagy ősszel történik – ezáltal kihasználva az egyes évszakok időjárási hatásait.

A „Patata del Fucino” minősége a tómeder nyújtotta termesztési feltételekhez kötött. A talaj jellemzői lehetővé teszik a burgonya olyan természetes módon történő termesztését, amelynek köszönhetően kialakulnak a termék jellegzetes organoleptikus (érzékszervi) sajátosságai.

A könnyű, friss, túlnyomórészt iszapos jellegű terület rendkívül termékeny, makro és mikro tápanyagokkal természetesen ellátott, szerves anyagban – következésképpen a szerves anyagok évszázadok alatt történt leülepedéséből származó humuszban – gazdag talajának köszönhetően a gumókon a növekedés, illetve a betakarítás során nem keletkeznek felületi sérülések és/vagy repedések, hanem szabályos formájúra nőnek, héjuk pedig a húsukhoz tapad.

Az ismertetett talaj- és éghajlati viszonyok (talajösszetétel, jó vízbeszivárgás a hajszálereken keresztül, hőmérsékleti adottságok, az öntözővíz megléte) miatt a Fucino különösen alkalmas a burgonyatermesztésre. A területen termesztett burgonya kiváló minőségű, a nemzeti piacon kezdettől fogva ismert és elismert. Mindez az alábbi tényezők összességének köszönhető: a helyi termelők termesztésben szerzett megszilárdult tapasztalata, a mezőgazdasági technikáknak az ökológiailag fenntartható technikák előnyben részesítésével történő fejlesztésére, valamint a termőterület védelmére fordított figyelem.

2002-től kezdődően Fucino területén számos társult termelő az „integrált termesztés” tanúsítási rendszerének megfelelően termeszti a burgonyát, kifejezetten a „Patata del Fucino” megjelölés termékleírásának elfogadásával, ami az elnevezésnek a termelői-kereskedelmi nyelvezetben történő használatáról tanúskodik.

Számos cikk jelent meg olyan ágazati lapokban, mint a „L’informatore agrario” (Mezőgazdasági hírlap), amelyekben említésre kerül a „Patata del Fucino” elnevezés, Fucino mint a burgonyatermesztésre különösen alkalmas terület, valamint Fucino, mint a burgonya fajtakísérletek helyszíne:

Le varietà di patata coltivate in Italia e la loro destinazione d’uso” (Az Olaszországban termesztett burgonyafajták és felhasználásuk – 2002/2. szám, 61. oldal),

„Ecco perchè in Italia non si produce patata da seme” (Ezért nem termesztenek vetőburgonyát Olaszországban – 2008/46. szám, 34 – 36. oldal),

„Produzione di patata da seme: contributo per la valorizzazione dell’agricoltura montana” (Vetőburgonya-termesztés: a hegyvidéki mezőgazdaság hasznosításának elősegítése – 1997/18. szám, 27 – 29. oldal),

„Sperimentazione varietale 1998 su patata comune nel centro e nel nord” (Közönséges burgonya fajtakísérletek 1998-ban, a középső és északi országrészben – 1998/48. szám, 39 – 46. oldal).

Az évek során a helyi termelők részéről számos erőfeszítés történt a „Patata del Fucino” promóciója és értékeinek kiemelése érdekében, ezek közül az alábbiakat említjük:

Fucinóban, nevezetesen Avezzano községben 1971 óta kerül megrendezésre a „Sagra della Patata” elnevezésű burgonyafesztivál,

A FAO (Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet) által a burgonya nemzetközi évének választott 2008-as esztendőben a „Patata del Fucino” termelői az „Albánia projekt” keretében technikai támogatást nyújtottak, és mezőgazdasági eszközöket szállítottak az albán zadrimai termelők részére,

2001-ben a Canale 5 csatornán sugárzott, „Il gusto” (Ízek) című televízió műsor egy teljes adást szentelt a „Patata del Fucino” terméknek,

1993-ban a RAI adón sugárzott „Linea verde” (Zöld vonal) című műsor egyik adásában országosan népszerűsítik a „Patata del Fucino” hírnevét.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(510/2006/EK rendelet (3) 5. cikk (7) bekezdés)

Ez a közigazgatási szerv a „Patata del Fucino” OFJ elismerésére irányuló javaslatnak az Olasz Köztársaság 2014. február 14-i, 37. számú Hivatalos Közlönyében történő közzétételével, a fenti kérelem vonatkozásában elindította a nemzeti kifogásolási eljárást.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon tekinthető meg: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Vagy

közvetlenül a Minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső sarkában) a „Prodotti DOP IGP” („OEM OFJ termékek”) címszóra, majd a „Prodotti DOP IGP STG” („OEM OFJ HKT termékek”) (a képernyő bal oldalán), végül a „Disciplinari di produzione all’Esame dell’UE” („Az uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások”) menüpontra kattintva.


(1)  HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o. A rendeletet felváltotta az 1151/2012/EU rendelet.

(3)  Lásd a 2. lábjegyzetet.