ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 389

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. november 23.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2015/C 389/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2015/C 389/02

C-303/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete – Európai Bizottság kontra Jørgen Andersen, Dán Királyság, Danske Statsbaner SV (DSB) (Fellebbezés — Verseny — Állami támogatások — A dán hatóságok által a Danske Statsbaner (DSB) közvállalkozás részére nyújtott támogatások — A Koppenhága (Dánia) és Ystad (Svédország) közötti vasúti személyszállításra vonatkozó szolgáltatásnyújtásra irányuló közszolgáltatási szerződések — A támogatást bizonyos feltételek mellett a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Anyagi jogi szabályok időbeli hatálya)

2

2015/C 389/03

C-650/13. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunal d’instance de Bordeaux [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thierry Delvigne kontra Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — 39. és 49. cikk — Európai Parlament — Választások — Választójog — Európai uniós polgárság — Az enyhébb büntetőtörvény visszaható hatálya — Olyan nemzeti szabályozás, amely az 1994. március 1-je előtt végső fokon hozott, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet esetén előírja a választójogból való kizárást)

3

2015/C 389/04

C-23/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Sø- og Handelsretten [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Post Danmark A/S kontra Konkurrencerådet (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EK 82. cikk — Erőfölénnyel való visszaélés — A tömeges postai küldemények kézbesítésének piaca — Címzett reklámküldemények — Visszamenőleges hatályú árengedményrendszer — Kiszorító hatás — A megegyező hatékonyságú versenytárs kritériuma — A versenyellenes hatás valószínűsége és komoly jellege)

4

2015/C 389/05

C-61/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato kontra Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme és társai (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 89/665/EGK irányelv — Közbeszerzés — Nemzeti jogszabály — A közigazgatási bírósági út igénybevételének díja a közbeszerzések területén — Hatékony jogorvoslathoz való jog — Visszatartó hatású illetékek — Közigazgatási aktusok bírósági felülvizsgálata — A tényleges érvényesülés és az egyenértékűség elve — Hatékony érvényesülés)

5

2015/C 389/06

C-69/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dragoș Constantin Târșia kontra Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve — Ítélt dolog — Jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelése — Valamely tagállam által az uniós jog megsértésével beszedett adók visszatérítése — Az uniós joggal összeegyeztethetetlen adófizetést előíró jogerős bírósági határozat — Ilyen bírósági határozattal szembeni perújítási kérelem — A csak a közigazgatási peres eljárásban hozott jogerős bírósági határozatokkal szembeni, a Bíróság által előzetes döntéshozatal keretében később hozott ítéletekre tekintettel történő perújítást lehetővé tevő tagállami jogszabály)

6

2015/C 389/07

C-71/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a First-tier Tribunal [Information Rights] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – East Sussex County Council kontra Information Commissioner (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Aarhusi Egyezmény — 2003/4/EK irányelv — 5. és 6. cikk — A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés — A környezeti információk szolgáltatásáért járó díj — Az ésszerű összeg fogalma — Az adatbázis fenntartási költségei és általános költségek — Az igazságszolgáltatáshoz való jog — A díjat felszámoló határozat feletti közigazgatási és bírósági felülvizsgálat)

6

2015/C 389/08

C-203/14. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunal Català de Contractes del Sector Públic [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Consorci Sanitari del Maresme kontra Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 267. cikk — A Bíróság hatásköre — A kérdést előterjesztő szerv bírósági jellege — Függetlenség — Kötelező hatáskör — 89/665/EGK irányelv — 2. cikk — A jogorvoslati eljárásokért felelős testületek — 2004/18/EK irányelv — Az 1. cikk (8) bekezdése és az 52. cikk — Közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — A közjogi intézmény fogalma — Közigazgatási szervek — Bennfoglaltság)

7

2015/C 389/09

C-298/14. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alain Laurent Brouillard kontra Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Személyek szabad mozgása — EUMSZ 45. cikk és EUMSZ 49. cikk — Munkavállalók — Közszolgálatban történő foglalkoztatás — 2005/36/EK irányelv — Szakmai képesítések elismerése — A szabályozott szakma fogalma — A Cour de cassation (Belgium) mellett működő jogi referensek versenyvizsgáján való részvétel engedélyezése)

8

2015/C 389/10

C-354/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunalul Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Capoda Import-Export SRL kontra Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Áruk szabad mozgása — Azonos hatású intézkedések — Németországban szabadon forgalmazott termékek — Termékek, amelyek tekintetében Romániában jóváhagyási ellenőrzéseket kell végezni — Más tagállam forgalmazója által kiállított megfelelőségi nyilatkozat — Az e termékek szabad forgalmazásának a lehetővé tételéhez elégtelennek minősített nyilatkozat — A kölcsönös elismerés elve — Részleges elfogadhatatlanság)

9

2015/C 389/11

C-404/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Nejvyšší soud České republiky [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marie Matoušková hagyatéki gondnok által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása házassági ügyekben és szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — 1. cikk, (1) bekezdés, b) pont — Tárgyi hatály — A túlélő házastárs és a gyám által képviselt kiskorú gyermekek közötti, hagyaték felosztásáról kötött egyezség — Minősítés — Az ilyen egyezség bíróság általi jóváhagyásának szükségessége — Szülői felelősségre vonatkozó intézkedés vagy öröklésre vonatkozó intézkedés)

10

2015/C 389/12

C-489/14. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a High Court of Justice, Family Division [England and Wales] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A kontra B (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása házassági ügyekben és szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban — 2201/2003/EK rendelet — Perfüggőség — 16. cikk és 19. cikk, (1) és (3) bekezdés — Különválás iránti eljárás az első tagállamban és házasságfelbontás iránti eljárás a második tagállamban — Azon bíróság joghatósága, amelyhez elsőként fordultak — A joghatóság megállapításának fogalma — Az első eljárás megszűnése és házasságfelbontás iránti új eljárás indítása az első tagállamban — Következmények — Tagállamok közötti időeltolódás — A bírósághoz fordulásra gyakorolt hatások)

11

2015/C 389/13

C-508/14. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Český telekomunikační úřad kontra T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2002/22/EK irányelv [egyetemes szolgáltatási irányelv] — Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek költségeinek számítása — A saját tőke megtérülési rátájának figyelembevétele — Közvetlen hatály — Időbeli hatály)

11

2015/C 389/14

C-531/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-474/12. sz., Giorgio Giorgis kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. szeptember 25-én hozott ítélete ellen Giorgio Giorgis által 2014. november 24-én benyújtott fellebbezés

12

2015/C 389/15

C-421/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-331/10. RENV és T-416/10. RENV. sz., Yoshida Metal Industry Co. Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) egyesített ügyekben 2015. május 21-én hozott ítélete ellen a Yoshida Metal Industry Co. Ltd által 2015. július 29-én benyújtott fellebbezés

13

2015/C 389/16

C-447/15. sz. ügy: A Krajský soud v Ostravě (Cseh köztársaság) által 2015. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ivo Muladi kontra Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

C-454/15. sz. ügy: A Hessisches Landesarbeitsgericht (Németország) által 2015. augusztus 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jürgen Webb-Sämann kontra Christopher Seagon (a Baumarkt Praktiker DIY GmbH vagyonfelügyelője)

16

2015/C 389/18

C-456/15. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BASF SE kontra Bundesrepublik Deutschland

16

2015/C 389/19

C-460/15. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

17

2015/C 389/20

C-469/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (második tanács) T-655/11. sz., FSL Holdings és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2015. június 16-án hozott ítélete ellen az FSL Holdings, a Firma Léon Van Parys és a Pacific Fruit Company Italy SpA által 2015. szeptember 4-én benyújtott fellebbezés

18

2015/C 389/21

C-484/15. sz. ügy: Az Općinski sud u Novom Zagrebu (Horvátország) által 2015. szeptember 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ibrica Zulfikarpašić kontra Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

C-488/15. sz. ügy: 2015. szeptember 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

20

2015/C 389/23

C-523/15. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-393/10. sz., Westfälische Drahtindustrie GmbH és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2015. július 15-én hozott ítélete ellen a Westfälische Drahtindustrie GmbH és társai által 2015. szeptember 30-án benyújtott fellebbezés

21

 

Törvényszék

2015/C 389/24

T-268/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – PPG és SNF kontra ECHA (REACH — Az akrilamid különösen veszélyes anyagkénti azonosítása — Intermedierek — Megsemmisítés iránti kereset — Közvetlen érintettség — Elfogadhatóság — Arányosság — Egyenlő bánásmód)

24

2015/C 389/25

T-674/11. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – TV2/Danmark kontra Bizottság (Állami támogatások — Közszolgálati műsorszolgáltatás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A dán hatóságok által a TV2/Danmark dán közszolgálati műsorszolgáltató javára végrehajtott támogatás — A közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek ellentételezése érdekében nyújtott állami finanszírozás — A támogatás fogalma — Altmark-ítélet)

25

2015/C 389/26

T-125/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Viasat Broadcasting UK kontra Bizottság (Állami támogatások — Közszolgálati műsorszolgáltatás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A dán hatóságok által a TV2/Danmark dán közszolgálati műsorszolgáltató javára végrehajtott támogatás — A közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek ellentételezése érdekében nyújtott állami finanszírozás — A támogatásnak a belső piaccal való összeegyeztethetősége — Altmark-ítélet)

26

2015/C 389/27

T-450/12. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete –Anagnostakis kontra Bizottság (Intézményi jog — Európai polgári kezdeményezés — Gazdaság- és monetáris politika — Az államadósság vissza nem fizetése — A szükségállapot elvének szabályozása — A nyilvántartásba vétel megtagadása — A Bizottság hatásköre — Indokolási kötelezettség)

27

2015/C 389/28

T-60/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Appelrath-Cüpper kontra OHIM – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az AC közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi AC ANN CHRISTINE nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek, valamint a korábbi AC ANN CHRISTINE OCEAN és AC ANN CHRISTINE INTIMATE közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2015/C 389/29

T-114/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Cerafogli kontra EKB (Fellebbezés — Az EKB személyi állománya — Hátrányos megkülönböztetés és lelki zaklatás miatt benyújtott panasz — Az EKB azon határozata, amellyel a panaszt követően megindított közigazgatási vizsgálatot lezárta — A bizonyítékokhoz a közigazgatási vizsgálat alatt való hozzáférés megtagadása — A bizonyítékok bírósági eljárás során való benyújtásának elrendelésére irányuló kérelem elutasítása — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Téves jogalkalmazás)

28

2015/C 389/30

T-124/13. és T-191/13. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Olaszország és Spanyolország kontra Bizottság (Nyelvhasználati szabályok — Tanácsosok és asszisztensek felvételére szolgáló nyíltversenyvizsga-kiírások — A második nyelv három nyelv közül történő kiválasztása — A versenyvizsgákon részt vevő pályázókkal való kapcsolattartás nyelve — 1. rendelet — A személyzeti szabályzat 1d. cikkének (1) bekezdése, 27. cikke és 28. cikkének f) pontja — A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve — Arányosság)

29

2015/C 389/31

T-156/13. és T-373/14. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. szeptember 18-i ítélete – Petro Suisse Intertrade kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Az államinál alacsonyabb szintet képviselő jogalany — Kereshetőségi jog és az eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Meghallgatáshoz való jog — Értesítési kötelezettség — Indokolási kötelezettség — Védelemhez való jog — Nyilvánvaló mérlegelési hiba — Tulajdonhoz való jog)

30

2015/C 389/32

T-261/13. és T-86/14. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Hollandia kontra Bizottság (HICP — 2494/95/EK rendelet — Változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek [HICP-CT] — 119/2013/EU rendelet — Sajátlakás-árindexek — 93/2013/EU rendelet — Eurostat — Komitológia — Végrehajtási intézkedések — Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás)

31

2015/C 389/33

T-360/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – VECCO és társai kontra Bizottság (REACH — A króm-trioxid felvétele az engedélyköteles anyagok listájára — Az engedélyezési kötelezettség alól mentes felhasználások vagy felhasználási kategóriák — Az adott anyag felhasználása tekintetében az emberi egészség és a környezet védelmével kapcsolatos minimumkövetelmények meghatározásáról szóló meglévő különös közösségi jogszabály fogalma — Nyilvánvaló értékelési hiba — Arányosság — Védelemhez való jog — A megfelelő ügyintézés elve)

32

2015/C 389/34

T-364/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Mocek és Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna kontra OHIM – Lacoste (KAJMAN) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A KAJMAN közösségi ábrás védjegy bejelentése — Egy krokodilt ábrázoló korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A beavatkozó által benyújtott törlési és megváltoztatás iránti kérelmek — Az 1991. május 2-i eljárási szabályzat 134. cikkének 3. § -a)

33

2015/C 389/35

T-400/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – L'Oréal kontra OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Az AINHOA közösségi szóvédjegy — A korábbi NOA közösségi és nemzetközi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése)

34

2015/C 389/36

T-426/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – L'Oréal kontra OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítására irányuló eljárás — Az AINHOA közösségi szóvédjegy — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma)

35

2015/C 389/37

T-557/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Németország kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — A burgonyakeményítő előállítására vonatkozó európai kvótarendszer keretében kifizetett kiadások — Védelemhez való jog)

36

2015/C 389/38

T-610/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Ecolab USA kontra OHIM (GREASECUTTER) (Közösségi védjegy — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi védjegy — GREASECUTTER szóvédjegy — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

37

2015/C 389/39

T-624/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 2-i ítélete – The Tea Board kontra OHIM Delta Lingerie (Darjeeling) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Darjeeling ábrás védjegy — DARJEELING korábbi együttes közösségi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése)

37

2015/C 389/40

T-625/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 2-i ítélete – The Tea Board kontra OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Darjeeling collection de lingerie ábrás védjegy — DARJEELING korábbi együttes közösségi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése)

38

2015/C 389/41

T-626/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 2-i ítélete – The Tea Board kontra OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Darjeeling collection de lingerie ábrás védjegy — DARJEELING korábbi együttes közösségi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése)

39

2015/C 389/42

T-627/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 2-i ítélete – The Tea Board kontra OHIM Delta Lingerie (Darjeeling) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Darjeeling ábrás védjegy — DARJEELING korábbi együttes közösségi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése)

40

2015/C 389/43

T-633/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Reed Exhibitions kontra OHIM (INFOSECURITY) (Közösségi védjegy — INFOSECURITY közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — Használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és (3) bekezdése — Indokolási kötelezettség)

41

2015/C 389/44

T-684/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – Copernicus-Trademarks kontra OHIM – Bolloré (BLUECO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BLUECO közösségi szóvédjegy bejelentése — BLUECAR korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A beavatkozó fél megváltoztatás iránti kérelme — A 207/2009 rendelet 65. cikkének (4) bekezdése)

42

2015/C 389/45

T-720/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Gat Microencapsulation kontra OHIM – BASF (KARIS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A KARIS közösségi szóvédjegy bejelentése — CARYX korábbi közösségi és nemzetközi szóvédjegyek — AKRIS korábbi nemzeti és Benelux szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

42

2015/C 389/46

T-136/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Tilda Riceland Private kontra OHIM – Siam Grains (BASmALI) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BASmALI közösségi ábrás védjegy bejelentése — BASMATI korábbi nem lajstromozott védjegy vagy megjelölés — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)

43

2015/C 389/47

T-193/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Cristiano di Thiene kontra OHIM – Nautica Apparel (AERONAUTICA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az AERONAUTICA közösségi szóvédjegy bejelentése — NAUTICA és NAUTICA BLUE korábbi közösségi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

44

2015/C 389/48

T-195/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Primagaz kontra OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PRIMA KLIMA közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi PRIMAGAZ közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Érintett közönség — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — Egy dícsérő jellegű szóelem megkülönböztető képessége — Fogalmi összehasonlítás — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

45

2015/C 389/49

T-205/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Schroeder kontra Tanács és Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Dömping — A Kínából származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék behozatala — A Bíróság által érvénytelennek nyilvánított 1355/2008/EK rendelet — A felperest a rendelet elfogadását követően állítólagosan ért kár — Kártérítési kereset — A belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése — Elfogadhatóság — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése — 384/96/EK rendelet, 2. cikk, (7) bekezdés, a) pont [jelenleg: 1225/2009/EK rendelet, 2. cikk, (7) bekezdés, a) pont] — Gondossági kötelezettség — Okozati összefüggés)

46

2015/C 389/50

T-206/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Hüpeden kontra Tanács és Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Dömping — A Kínából származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék behozatala — A Bíróság által érvénytelennek nyilvánított 1355/2008/EK rendelet — A felperest a rendelet elfogadását követően állítólagosan ért kár — Kártérítési kereset — A belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése — Elfogadhatóság — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése — 384/96/EK rendelet, 2. cikk, (7) bekezdés, a) pont [jelenleg: 1225/2009/EK rendelet, 2. cikk, (7) bekezdés, a) pont] — Gondossági kötelezettség — Okozati összefüggés)

46

2015/C 389/51

T-209/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – Bopp kontra OHIM (Nyolcszögletű zöld keret ábrázolása) (Közösségi védjegy — Nyolcszögletű zöld keretet ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

47

2015/C 389/52

T-211/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Klement kontra OHIM – Bullerjan (Egy kemence formája) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítására irányuló eljárás — Közösségi térbeli védjegy — Egy kemence formája — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A védjegyhasználat jellege — A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma)

48

2015/C 389/53

T-317/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Klement kontra OHIM – Bullerjan (Egy kemence formája) (Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítására irányuló eljárás — Közösségi térbeli védjegy — Egy kemence formája — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A védjegyhasználat jellege — A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma)

49

2015/C 389/54

T-366/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – August Storck kontra OHIM (2good) (Közösségi védjegy — A 2good közösségi szóvédjegy bejelentése — Reklámszlogenből álló védjegy — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

49

2015/C 389/55

T-369/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Sequoia Capital Operations kontra OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — SEQUOIA CAPITAL közösségi szóvédjegy — SEQUOIA korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja — Összetéveszthetőség)

50

2015/C 389/56

T-382/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Rintisch kontra OHIM – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi védjegy — A PROTICURD szóvédjegy — A korábbi PROTI és PROTIPLUS nemzeti szóvédjegyek — A korábbi Proti Power nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Elfogadhatóság — A 207/2009/EK rendelet 59. cikke és a 216/96/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke — A korábbi védjegyek tényleges használata — A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése — Összetéveszthetőség — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

51

2015/C 389/57

T-385/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Volkswagen kontra OHIM (ULTIMATE) (Közösségi védjegy — ULTIMATE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

51

2015/C 389/58

T-588/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Mechadyne International kontra OHIM (FlexValve) (Közösségi védjegy — A FlexValve közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Meghallgatáshoz való jog — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

52

2015/C 389/59

T-591/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – BSH kontra OHIM (PerfectRoast) (Közösségi védjegy — A PerfectRoast közösségi szóvédjegy bejelentése — Lajstromozás megtagadása — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

53

2015/C 389/60

T-641/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Dellmeier kontra OHIM – Dell (LEXDELL) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LEXDELL közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi DELL közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírének sérelme — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

54

2015/C 389/61

T-707/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – Grundig Multimedia kontra OHIM (DetergentOptimiser) (Közösségi védjegy — A DetergentOptimiser közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Egyenlő bánásmód)

54

2015/C 389/62

T-540/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 2-i végzése – Société européenne des chaux et liants kontra ECHA (Megsemmisítés iránti kereset — REACH — Igazgatási díj kiszabása a vállalkozás méretére vonatkozó nyilatkozatban szereplő hiba miatt — A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok — Keresetindítási határidő — Elfogadhatatlanság)

55

2015/C 389/63

T-38/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 5-i végzése – Kafetzakis és társai kontra Parlament és társai (Intézményi mulasztás megállapítása és kártérítés iránti kereset — A görög államadósság átütemezése — A magánszektor részvétele — Végkielégítés címén juttatott államkötvények értékcsökkenéséből eredő kár — Az euróövezet állam-, illetve kormányfőinek, valamint az uniós intézmények vezetőinek nyilatkozatai — Az Eurocsoport nyilatkozata — A hivatkozott kárral való okozati összefüggés pontosságának hiánya — Elfogadhatatlanság)

56

2015/C 389/64

T-350/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 5-i végzése – Arvanitis és társai kontra Parlament és társai (Intézményi mulasztás megállapítása és kártérítés iránti kereset — Az Olympiaki Aeroporia (OA) tevékenységének megszüntetése — Az OA ideiglenes alkalmazottai által azon okból feltételezetten elszenvedett kár, hogy az alperesek elmulasztották az Európai Unió jogszabályai alkalmazásának felügyeletét az elbocsátásuk alkalmával — A hivatkozott kár és az alperesek magatartása közötti okozati összefüggés pontosságának hiánya — Elfogadhatatlanság)

56

2015/C 389/65

T-413/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 5-i végzése – Grigoriadis és társai kontra Parlament és társai (Intézményi mulasztás megállapítása és kártérítés iránti kereset — A görög államadósság átütemezése — A magánszektor részvétele — Végkielégítés címén juttatott államkötvények értékcsökkenéséből eredő kár — Az euróövezet állam-, illetve kormányfőinek, valamint az uniós intézmények vezetőinek nyilatkozatai — Az Eurocsoport nyilatkozata — A hivatkozott kárral való okozati összefüggés pontosságának hiánya — Elfogadhatatlanság)

57

2015/C 389/66

T-464/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 8-i végzése – Nieminen kontra Tanács (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2010. és 2011. évi előléptetési időszak — A felperes AD 12 besorolási fokozatba való előléptetését mellőző határozat — A tisztességes eljáráshoz való jog — Védelemhez való jog — Az elsőfokú bírósági felülvizsgálat terjedelme — Nyilvánvaló értékelési hiba — Téves jogalkalmazás és elferdítés hiánya — Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző fellebbezés)

58

2015/C 389/67

T-545/14. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 6-i végzése – GEA Group kontra OHIM (Közösségi védjegy — Az engineering for a better world közösségi szóvédjegy bejelentése — Pusztán megerősítő határozat — A megerősített határozat jogerős jellege — Hivatalból való figyelembevétel — Elfogadhatatlanság)

59

2015/C 389/68

T-497/15. sz. ügy: 2015. augusztus 28-án benyújtott kereset – Oltis Group kontra Bizottság

59

2015/C 389/69

T-550/15. sz. ügy: 2015. szeptember 23-án benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

60

2015/C 389/70

T-551/15. sz. ügy: 2015. szeptember 25-én benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

62

2015/C 389/71

T-561/15. sz. ügy: 2015. szeptember 24-én benyújtott kereset – Universidad Internacional de la Rioja kontra OHIM – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

T-572/15. sz. ügy: 2015. szeptember 25-én benyújtott kereset – Aldi kontra OHIM – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

T-191/10. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – Greenwood Houseware (Zhuhai) és társai kontra Tanács

65

2015/C 389/74

T-267/15. sz. ügy: A Törvényszék 2015. október 7-i végzése – db Technologies Deutschland kontra OHIM – MIP Metro (Sigma)

65

 

Közszolgálati Törvényszék

2015/C 389/75

F-113/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2015. október 15-i végzése – DI kontra EASO (Közszolgálat — Az EASO személyi állománya — Szerződéses alkalmazott — Próbaidő — Nyilvánvaló alkalmatlanság miatti elbocsátás — Megsemmisítés iránti kereset — A kereset és a panasz közötti összhang szabálya — Hiány — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset)

66

2015/C 389/76

F-29/13. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2015. október 15-i végzése – Drakeford kontra EMA

66


HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

(2015/C 389/01)

Utolsó kiadvány

HL C 381., 2015.11.16.

Korábbi közzétételek

HL C 371., 2015.11.9.

HL C 363., 2015.11.3.

HL C 354., 2015.10.26.

HL C 346., 2015.10.19.

HL C 337., 2015.10.12.

HL C 328., 2015.10.5.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/2


A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete – Európai Bizottság kontra Jørgen Andersen, Dán Királyság, Danske Statsbaner SV (DSB)

(C-303/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Állami támogatások - A dán hatóságok által a Danske Statsbaner (DSB) közvállalkozás részére nyújtott támogatások - A Koppenhága (Dánia) és Ystad (Svédország) közötti vasúti személyszállításra vonatkozó szolgáltatásnyújtásra irányuló közszolgáltatási szerződések - A támogatást bizonyos feltételek mellett a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Anyagi jogi szabályok időbeli hatálya))

(2015/C 389/02)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: L. Armati és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Jørgen Andersen (képviselők: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke és M. Nissen ügyvédek), Dán Királyság (képviselők: C. Thorning és V. Pasternak Jørgensen meghatalmazottak, segítőjük: R. Holdgaard advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (képviselő: M. Honoré advokat)

A Jørgen Andersent támogató beavatkozó: Dansk Tog (képviselők: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés et M. Nissen ügyvédek)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének Andersen kontra Bizottság ítéletét (T-92/11, EU:T:2013:143) hatályon kívül helyezi annyiban, amennyiben a Törvényszék a 2005–2014-es évek tekintetében megkötött második közlekedési közszolgáltatási szerződés címén 2009. december 3-tól kifizetett támogatások vonatkozásában megsemmisítette a dán közlekedési minisztérium és a Danske Statsbaner közötti közlekedési közszolgáltatási szerződésekről (C 41/08 [korábbi NN 35/08] állami támogatás) szóló, 2010. február 24-i 2011/3/EU bizottsági határozat 1. cikkének második bekezdését.

2)

A Bíróság a fellebbezést ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a csatlakozó fellebbezéseket elutasítja.

4)

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé, hogy az a kereseti kérelem három jogalapjára tekintettel, figyelembe véve az 1370/2007 rendelet 8. cikkének (3) bekezdését, hozzon határozatot a 2011/3/EU határozat jogszerűségéről, amennyiben e határozat megállapította, hogy a 2005–2014-es évek tekintetében megkötött második közlekedési közszolgáltatási szerződés címén 2009. december 3-tól kezdődően kifizetett támogatások összeegyeztethetők voltak a belső piaccal.

5)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 252., 2013.8.31.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/3


A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunal d’instance de Bordeaux [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thierry Delvigne kontra Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(C-650/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - 39. és 49. cikk - Európai Parlament - Választások - Választójog - Európai uniós polgárság - Az enyhébb büntetőtörvény visszaható hatálya - Olyan nemzeti szabályozás, amely az 1994. március 1-je előtt végső fokon hozott, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet esetén előírja a választójogból való kizárást))

(2015/C 389/03)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal d’instance de Bordeaux

Az alapeljárás felei

Felperes: Thierry Delvigne

Alperesek: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Rendelkező rész

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 39. cikkének (2) bekezdését, valamint 49. cikke (1) bekezdésének utolsó mondatát úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan tagállami szabályozás, amely a törvény erejénél fogva kizárja az európai parlamenti választásokon a választójoggal rendelkezők köréből azokat a személyeket, akik az alapügy felpereséhez hasonlóan a súlyos bűncselekményben való büntetőjogi felelősséget megállapító olyan ítélet hatálya alatt állnak, amely 1994. március 1-je előtt vált jogerőssé.


(1)  HL C 129., 2014.4.28.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/4


A Bíróság (második tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Sø- og Handelsretten [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Post Danmark A/S kontra Konkurrencerådet

(C-23/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - EK 82. cikk - Erőfölénnyel való visszaélés - A tömeges postai küldemények kézbesítésének piaca - Címzett reklámküldemények - Visszamenőleges hatályú árengedményrendszer - Kiszorító hatás - A megegyező hatékonyságú versenytárs kritériuma - A versenyellenes hatás valószínűsége és komoly jellege))

(2015/C 389/04)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Sø- og Handelsretten

Az alapeljárás felei

Felperes: Post Danmark A/S

Alperes: Konkurrencerådet

Rendelkező rész

1)

Annak meghatározásához, hogy egy erőfölényben lévő vállalkozás által bevezetett olyan árengedményrendszer, mint amelyről az alapügyben szó van, az EK 82. cikket sértő kiszorító hatással rendelkezhet-e, az ügy összes körülményét meg kell vizsgálni, különösen az árengedmény adásának feltételeit és módjait, az érintett vállalkozás erőfölényének terjedelmét és az érintett piac sajátos versenyfeltételeit. Az a körülmény, hogy az említett árengedményrendszer a piacon megtalálható ügyfélkör nagy részét lefedi, hasznos információval szolgálhat e gyakorlat jelentőségéről és piacra kifejtett hatásáról, mivel megerősítheti a versenyellenes kiszorító hatás valószínűségét.

2)

A „megegyező hatékonyságú versenytárs” kritériumának alkalmazása nem jelenti valamely árengedményrendszer visszaélésszerű jellegének az EK 82. cikkre tekintettel való megállapításának elengedhetetlen feltételét. Egy olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben szó van, a „megegyező hatékonyságú versenytárs” kritériumának alkalmazása irreleváns.

3)

Az EK 82. cikket úgy kell értelmezni, hogy ahhoz, hogy az erőfölényben lévő vállalkozás által alkalmazott olyan árengedményrendszer, mint amelyről az alapügyben szó van, e cikk hatálya alá tartozzon, a versenyellenes hatásának valószínűnek kell lennie, anélkül, hogy bizonyítani kellene a komoly vagy érzékelhető jellegét.


(1)  HL C 78., 2014.3.15.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/5


A Bíróság (ötödik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato kontra Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme és társai

(C-61/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 89/665/EGK irányelv - Közbeszerzés - Nemzeti jogszabály - A közigazgatási bírósági út igénybevételének díja a közbeszerzések területén - Hatékony jogorvoslathoz való jog - Visszatartó hatású illetékek - Közigazgatási aktusok bírósági felülvizsgálata - A tényleges érvényesülés és az egyenértékűség elve - Hatékony érvényesülés))

(2015/C 389/05)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Az alapeljárás felei

Felperes: Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

Alperesek: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (TRGA)

Az eljárásban részt vesz: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Rendelkező rész

1)

A 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 1. cikkét, valamint az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatnak a közigazgatási bíróságok előtti megindításakor olyan bírósági illeték megfizetését írja elő, mint az alapügyben szóban forgó egységes illeték.

2)

A 2007/66 irányelvvel módosított 89/665 irányelv 1. cikkével, valamint az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvével nem ellentétes sem a többszörös bírósági illeték azon jogalany esetében való felszámítása, aki ugyanazon közbeszerzési eljárásra vonatkozóan több bírósági jogorvoslatot indít, sem az, ha e jogalany kiegészítő bírósági illetéket köteles fizetni a célból, hogy a folyamatban lévő bírósági eljárás keretében ugyanazon közbeszerzési eljárásra vonatkozóan kiegészítő jogalapokat hozhasson fel. Azonban, ha ezt valamelyik érintett fél vitatja, a nemzeti bíróság feladata az ugyanazon eljárás keretében a jogalany által indított keresetek vagy az általa felhozott jogalapok tárgyának a vizsgálata. Ha a nemzeti bíróság megállapítja, hogy az említett tárgyak ténylegesen nem különböznek egymástól, vagy nem minősülnek a már folyamatban lévő per tárgya jelentős kiterjesztésének, e bíróságnak mentesítenie kell e jogalanyt a halmozott bírósági illetékek megfizetésének kötelezettsége alól.


(1)  HL C 135., 2014.5.5.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/6


A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunalul Sibiu [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Dragoș Constantin Târșia kontra Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor

(C-69/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve - Ítélt dolog - Jogalap nélkül fizetett összeg visszakövetelése - Valamely tagállam által az uniós jog megsértésével beszedett adók visszatérítése - Az uniós joggal összeegyeztethetetlen adófizetést előíró jogerős bírósági határozat - Ilyen bírósági határozattal szembeni perújítási kérelem - A csak a közigazgatási peres eljárásban hozott jogerős bírósági határozatokkal szembeni, a Bíróság által előzetes döntéshozatal keretében később hozott ítéletekre tekintettel történő perújítást lehetővé tevő tagállami jogszabály))

(2015/C 389/06)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu

Az alapeljárás felei

Felperes: Dragoș Constantin Târșia

Alperesek: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor

Rendelkező rész

Az uniós jogot, különösen pedig az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes – olyan körülmények között, mint amilyenek az alapügyben szerepelnek –, ha nem lehetséges a nemzeti bíróság által a polgári jogi kereset keretében hozott jogerős bírósági határozattal szembeni perújítás, ha e határozat összeegyeztethetetlennek bizonyul az uniós jognak az Európai Unió Bírósága által, az említett határozat jogerőssé válását követően elfogadott értelmezésével, jóllehet e perújítás lehetséges az uniós joggal összeegyeztethetetlen, közigazgatási jogi kereset keretében hozott jogerős bírósági határozatok esetében.


(1)  HL C 142., 2014.5.12.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/6


A Bíróság (ötödik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a First-tier Tribunal [Information Rights] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – East Sussex County Council kontra Information Commissioner

(C-71/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Aarhusi Egyezmény - 2003/4/EK irányelv - 5. és 6. cikk - A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés - A környezeti információk szolgáltatásáért járó díj - Az „ésszerű összeg” fogalma - Az adatbázis fenntartási költségei és általános költségek - Az igazságszolgáltatáshoz való jog - A díjat felszámoló határozat feletti közigazgatási és bírósági felülvizsgálat))

(2015/C 389/07)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Information Rights)

Az alapeljárás felei

Felperes: East Sussex County Council

Alperes: Information Commissioner

Az eljárásban részt vesz: Property Search Group, Local Government Association

Rendelkező rész

1)

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a meghatározott fajtájú környezeti információ szolgáltatásáért felszámolt díj nem foglalhatja magában a hatóság által erre a célra használt, az alapügyben szóban forgóhoz hasonló adatbázis fenntartási költségeinek semmilyen részét, tartalmazhatja azonban az e díj megállapításához megfelelően figyelembe vett azon általános költségeket, amelyek az e hatóság személyzete által az egyéni információkérések megválaszolására fordított időre esnek, feltéve, hogy az említett díj teljes összege nem haladja meg az ésszerű határt.

2)

A 2003/4 irányelv 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely szerint a meghatározott fajtájú környezeti információ szolgáltatásáért felszámolt díj ésszerű jellege csak olyan korlátozott közigazgatási és bírósági felülvizsgálat tárgya lehet, amelyet az angol jog előír, feltéve, hogy ez a felülvizsgálat objektív tényezők alapján történik, valamint az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének megfelelően arra a kérdésre vonatkozik, hogy az e díjat felszámoló hatóság tiszteletben tartotta-e az ezen irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételeket, aminek az ellenőrzése a kérdést előterjesztő bíróság feladata.


(1)  HL C 102., 2014.4.7.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/7


A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunal Català de Contractes del Sector Públic [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Consorci Sanitari del Maresme kontra Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(C-203/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - EUMSZ 267. cikk - A Bíróság hatásköre - A kérdést előterjesztő szerv bírósági jellege - Függetlenség - Kötelező hatáskör - 89/665/EGK irányelv - 2. cikk - A jogorvoslati eljárásokért felelős testületek - 2004/18/EK irányelv - Az 1. cikk (8) bekezdése és az 52. cikk - Közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai - A „közjogi intézmény” fogalma - Közigazgatási szervek - Bennfoglaltság))

(2015/C 389/08)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Az alapeljárás felei

Felperes: Consorci Sanitari del Maresme

Alperes: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Rendelkező rész

1)

Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (8) bekezdése úgy értelmezendő, hogy az e rendelkezés második albekezdésében meghatározott „gazdasági szereplő” fogalma magában foglalja a közigazgatási szerveket, amelyek tehát részt vehetnek közbeszerzési eljárásokban, amennyiben jogosultak díjazás ellenében szolgáltatás nyújtani valamely piacon.

2)

A 2004/18 irányelv 52. cikke úgy értelmezendő, hogy bár az tartalmaz bizonyos követelményeket a gazdasági szereplők hivatalos nemzeti jegyzékekre való felvétele feltételeinek a meghatározását és a tanúsítást illetően, nem határozza meg kimerítően e gazdasági szereplőknek a hivatalos nemzeti jegyzékekre való felvételének vagy a tanúsítványra való jogosultságának a feltételeit, sem a közjogi intézmények ez irányú jogait és kötelezettségeit. Mindenesetre a 2004/18 irányelv úgy értelmezendő, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely értelmében egyrészt az érintett hirdetményben foglalt építési beruházás kivitelezésének, áruk szállításának és szolgáltatások nyújtásának felkínálására jogosult közigazgatási szervek nem vehetők fel e jegyzékekre, illetve nem részesülhetnek a szóban forgó tanúsítványban, másrészt viszont az ajánlati felhíváson való részvétel joga az említett jegyzékeken feltüntetett vagy ilyen tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplőknek van fenntartva.


(1)  HL C 235., 2014.7.21.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/8


A Bíróság (második tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Alain Laurent Brouillard kontra Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(C-298/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Személyek szabad mozgása - EUMSZ 45. cikk és EUMSZ 49. cikk - Munkavállalók - Közszolgálatban történő foglalkoztatás - 2005/36/EK irányelv - Szakmai képesítések elismerése - A „szabályozott szakma” fogalma - A Cour de cassation (Belgium) mellett működő jogi referensek versenyvizsgáján való részvétel engedélyezése))

(2015/C 389/09)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Alain Laurent Brouillard

Alperesek: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni egyfelől, hogy az alkalmazandó olyan helyzetben, mint amilyen az alapeljárásban is fennáll, amelyben valamely tagállam állampolgára, aki ebben a tagállamban lakik és dolgozik, valamely másik tagállamban szerzett oklevéllel rendelkezik, amelyre az előbbi tagállambeli Cour de cassation (semmítőszék) mellett működő jogi referensek felvételi eljárására való jelentkezésének kérelmezése érdekében hivatkozik, és másfelől, hogy az ilyen helyzet nem tartozik az EUMSZ 45. cikk (4) bekezdésének hatálya alá.

2)

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy a Cour de cassation (semmítőszék) mellett működő jogi referensi foglalkozás nem minősül az ezen irányelv értelmében vett „szabályozott szakmának”.

3)

Az EUMSZ 45. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy az alapeljárásban szóban forgó körülményekhez hasonló körülmények között a valamely tagállam bírósága mellett működő jogi referensek versenyvizsgájának felvételi bizottsága az e tagállam állampolgára általa benyújtott, e versenyvizsgán való részvétel iránti kérelem vizsgálata során e részvételt az említett tagállam jogszabályai által megkívánt oklevelekkel való rendelkezéshez vagy a valamely másik tagállam egyeteme által kiállított mesteroklevél akadémiai egyenértékűségének elismeréséhez köti, anélkül hogy figyelembe vennék az érintett okleveleinek, bizonyítványainak és egyéb tanúsítványainak összességét, valamint releváns szakmai tapasztalatát, összehasonlítva az ezek által igazolt szakmai képesítést az e jogszabályok által megkívánt szakmai képesítéssel.


(1)  HL C 303., 2014.9.8.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/9


A Bíróság (hetedik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Tribunalul Cluj [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SC Capoda Import-Export SRL kontra Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(C-354/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Áruk szabad mozgása - Azonos hatású intézkedések - Németországban szabadon forgalmazott termékek - Termékek, amelyek tekintetében Romániában jóváhagyási ellenőrzéseket kell végezni - Más tagállam forgalmazója által kiállított megfelelőségi nyilatkozat - Az e termékek szabad forgalmazásának a lehetővé tételéhez elégtelennek minősített nyilatkozat - A kölcsönös elismerés elve - Részleges elfogadhatatlanság))

(2015/C 389/10)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Cluj

Az alapeljárás felei

Felperes: SC Capoda Import-Export SRL

Alperesek: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 34. cikket és a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek [helyesen: összetevőinek] és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”) 31. cikkének (1) és (12) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely a közúti járművekhez való új alkatrészeknek – a jelen esetben vízszivattyúknak és üzemanyagszűrőknek – a valamely tagállamban történő forgalmazását ahhoz a feltételhez köti, hogy e tagállamban alkalmazzanak hitelesítési vagy jóváhagyási eljárást, feltéve, hogy e szabályozás ezenfelül előír olyan kivételeket, amelyek biztosítják, hogy a más tagállamban jogszerűen gyártott és forgalmazott termékek ezen eljárások alól mentesüljenek, vagy ha nem mentesülnek, olyan részekről legyen szó, amelyek jelentős mértékben veszélyeztethetik a jármű biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését, és biztosítják továbbá, hogy ezen jóváhagyási vagy hitelesítési eljárás a közúti biztonság védelmének vagy a környezetvédelemnek a céljai tekintetében szigorúan szükséges és arányos legyen.

2)

Uniós jogi szabályozás hiányában az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének a tiszteletben tartása mellett a tagállamoknak kell meghatározniuk az annak bizonyítására vonatkozó feltételeket, hogy az ilyen alkatrészeket már jóváhagyták vagy hitelesítették, vagy azok eredeti vagy ennek megfelelő minőségű részeknek minősülnek.


(1)  HL C 361., 2014.10.13.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/10


A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Nejvyšší soud České republiky [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marie Matoušková hagyatéki gondnok által indított eljárás

(C-404/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása házassági ügyekben és szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban - 2201/2003/EK rendelet - 1. cikk, (1) bekezdés, b) pont - Tárgyi hatály - A túlélő házastárs és a gyám által képviselt kiskorú gyermekek közötti, hagyaték felosztásáról kötött egyezség - Minősítés - Az ilyen egyezség bíróság általi jóváhagyásának szükségessége - Szülői felelősségre vonatkozó intézkedés vagy öröklésre vonatkozó intézkedés))

(2015/C 389/11)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší soud České republiky

Az alapeljárás felei

Marie Matoušková, hagyatéki gondnokként eljárva

Rendelkező rész

A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a kiskorú gyermekek nevében gyámjuk által kötött hagyatéki egyezség jóváhagyása a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett, szülői felelősség gyakorlására vonatkozó intézkedésnek minősül, és ezáltal a rendelet hatálya alá tartozik, nem pedig az említett rendelet 1. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében vett, öröklésre vonatkozó intézkedésnek, amely nem tartozik a rendelet hatálya alá.


(1)  HL C 431., 2014.12.1.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/11


A Bíróság (harmadik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a High Court of Justice, Family Division [England and Wales] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A kontra B

(C-489/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása házassági ügyekben és szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban - 2201/2003/EK rendelet - Perfüggőség - 16. cikk és 19. cikk, (1) és (3) bekezdés - Különválás iránti eljárás az első tagállamban és házasságfelbontás iránti eljárás a második tagállamban - Azon bíróság joghatósága, amelyhez elsőként fordultak - A joghatóság „megállapításának” fogalma - Az első eljárás megszűnése és házasságfelbontás iránti új eljárás indítása az első tagállamban - Következmények - Tagállamok közötti időeltolódás - A bírósághoz fordulásra gyakorolt hatások))

(2015/C 389/12)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Alperes: B

Rendelkező rész

Az ugyanazon felek között különválás és házasságfelbontás tárgyában két tagállam bíróságai előtt indított eljárásokkal kapcsolatban úgy kell értelmezni a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 19. cikkének (1) és (3) bekezdését, hogy olyan tényállás mellett, mint amilyen az alapeljárásban fennáll – amelyben az első tagállamban az elsőként eljáró bíróság előtti eljárás megszűnt, miután a második tagállamban a második bírósághoz fordultak –, a perfüggőségi kritériumok már nem állnak fenn, következésképpen nem tekinthető megállapíthatónak azon bíróság joghatósága, amelyhez elsőként fordultak.


(1)  HL C 26., 2015.1.26.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/11


A Bíróság (ötödik tanács) 2015. október 6-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Český telekomunikační úřad kontra T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(C-508/14. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 2002/22/EK irányelv [egyetemes szolgáltatási irányelv] - Az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek költségeinek számítása - A saját tőke megtérülési rátájának figyelembevétele - Közvetlen hatály - Időbeli hatály))

(2015/C 389/13)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: Český telekomunikační úřad

Alperesek: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

Az eljárásban részt vesznek: O2 Czech Republic a.s., korábban Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r. o.

Rendelkező rész

1)

Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 12. és 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nettó költsége magában foglalja e szolgáltatás nyújtójának „ésszerű nyereségét”, amelyet az a tőkemegtérülési ráta képez, amely mellett az egyetemes szolgáltatóhoz hasonló vállalkozás a kockázat szintjének figyelembevételével a megbízás teljes időtartamát tekintve az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtása mellett döntene.

2)

A 2002/22 irányelv 12. és 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azok közvetlen hatállyal rendelkeznek, és azokra a nemzeti szabályozó hatóság határozatának vitatása céljából a magánszemélyek közvetlenül hivatkozhatnak a nemzeti bíróságok előtt.

3)

A 2002/22 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazható a Cseh Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőző időszakban – azaz a 2004. évben január 1-je és április 30. között – a kijelölt vállalkozás által nyújtott egyetemes szolgáltatási kötelezettségek nettó költsége összegének meghatározása céljából.


(1)  HL C 56., 2015.2.16.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/12


A Törvényszék (hetedik tanács) T-474/12. sz., Giorgio Giorgis kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2014. szeptember 25-én hozott ítélete ellen Giorgio Giorgis által 2014. november 24-én benyújtott fellebbezés

(C-531/14. P. sz. ügy)

(2015/C 389/14)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Giorgio Giorgis (képviselők: M. Prado, A. Tornato avvocati)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Comigel SAS

2015. szeptember 2-i végzésével a Bíróság (hatodik tanács) elutasította a fellebbezést, és Giorgio Giorgis-t kötelezte saját költségei viselésére.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/13


A Törvényszék (hetedik tanács) T-331/10. RENV és T-416/10. RENV. sz., Yoshida Metal Industry Co. Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) egyesített ügyekben 2015. május 21-én hozott ítélete ellen a Yoshida Metal Industry Co. Ltd által 2015. július 29-én benyújtott fellebbezés

(C-421/15. P. sz. ügy)

(2015/C 389/15)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (képviselők: J. Cohen Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin Barrister)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM); Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

A fellebbező kérelmei

A fellebbező elsődlegesen azt kéri, hogy a Bíróság a következőképpen határozzon:

a)

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének (hetedik tanács) 2015. május 21-i Yoshida Metal Industry kontra OHIM ítéletét (T-331/10. RENV és T-416/10. RENV);

b)

adjon helyt a fellebbező által az OHIM első fellebbezési tanácsának 2010. május 20-i határozata (R 1235/2008-1. sz. ügy) ellen a Törvényszékhez benyújtott megsemmisítés iránti keresetnek, és helyezze hatályon kívül e határozatot;

c)

adjon helyt a fellebbező által az OHIM első fellebbezési tanácsának 2010. május 20-i határozata (R 1237/2008-1. sz. ügy) ellen a Törvényszékhez benyújtott megsemmisítés iránti keresetnek, és helyezze hatályon kívül e határozatot;

d)

az OHIM-ot és a beavatkozókat kötelezze a saját költségeik viselésére, valamint a fellebbező költségeinek megfizetésére, ideértve azokat a költségeket is, amelyekről a Bíróság a C-337/12. P. és C-340/12. P. sz. egyesített ügyekben 2014. március 6-án hozott ítéletében (EU:C:2014:129) nem határozott.

Amennyiben a Bíróság nem ad helyt a fő kereseti kérelmeknek, a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság másodlagosan a következőképpen határozzon:

a)

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének (hetedik tanács) 2015. május 21-i Yoshida Metal Industry kontra OHIM ítéletét (T-331/10 RENV és T-416/10 RENV) az alábbi, olyan áruk tekintetében, amelyekre vonatkozóan a 1371244. sz. és 1372580. sz. közösségi védjegyet lajstromozták: 8. osztály: kaszakövek; fejszék, bárdok; 21. osztály: tartályok háztartási vagy konyhai célokra (nem nemesfémből készült vagy azzal ellátott), késtartók.

b)

adjon helyt a fellebbező által az OHIM első fellebbezési tanácsának 2010. május 20-i határozata (R 1235/2008-1. sz. ügy) ellen a Törvényszékhez benyújtott keresetnek és helyezze hatályon kívül e határozatot az alábbi, olyan áruk tekintetében, amelyekre vonatkozóan a 1371244. sz. közösségi védjegyet lajstromozták: 8. osztály: kaszakövek; fejszék, bárdok; 21. osztály: tartályok háztartási vagy konyhai célokra (nem nemesfémből készült vagy azzal ellátott), késtartók;

c)

adjon helyt a fellebbező által az OHIM első fellebbezési tanácsának 2010. május 20-i határozata (R 1237/2008-1. sz. ügy) ellen a Törvényszékhez benyújtott keresetnek és helyezze hatályon kívül e határozatot az alábbi, olyan áruk tekintetében, amelyekre vonatkozóan a 1372580. sz. közösségi védjegyet lajstromozták: 8. osztály: kaszakövek; fejszék, bárdok; 21. osztály: tartályok háztartási vagy konyhai célokra (nem nemesfémből készült vagy azzal ellátott), késtartók;

d)

az OHIM-ot és a beavatkozókat kötelezze a saját költségeinek viselésére, valamint a fellebbező költségeinek megfizetésére, ideértve azokat a költségeket is, amelyekről a Bíróság a C-337/12. P. és C-340/12. P. sz. egyesített ügyekben 2014. március 6-án hozott ítéletében (EU:C:2014:129) nem határozott.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező két jogalapra hivatkozik fellebbezése alátámasztása érdekében.

a)

Először is, a Törvényszék tévesen értelmezte és következésképpen tévesen alkalmazta a rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontját a szóban forgó közösségi védjegyekben grafikusan ábrázolt megjelölésekre.

b)

Másodsorban a Törvényszék emellett vagy vagylagosan megsértette a rendelet 52. cikkének (3) bekezdését, mivel nem vizsgálta meg mindazon különböző árucsoport tekintetében a rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának alkalmazhatóságát, amelyek tekintetében a közösségi védjegyekben grafikusan ábrázolt megjelölést lajstromozták.

Az első jogalap alátámasztása érdekében a felperes lényegében az alábbiakra hivatkozik:

A Törvényszék a fellebbezés tárgyát képező ítélet 39. pontjában megállapította, hogy a rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja minden, akár ábrás, akár térbeli megjelölésre alkalmazandó, amennyiben a megjelölés valamennyi lényeges jellemzője műszaki funkciót tölt be. A Törvényszék ugyanakkor azáltal, hogy az előbbi következtetést vonta le és azt alkalmazta a szóban forgó közösségi védjegyre, megsértette (és következésképpen megfosztotta hatályától) a Bíróság Lego Juris kontra OHIM ítéletének (C-48/09 P, EU:C:2010:516) 48. pontjában szereplő megállapítást, mely szerint a 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja nem zárja ki a megjelölés védjegyként való lajstromozását „pusztán azon okból kifolyólag, hogy [az] használati jellemzőkkel rendelkezik”; a „kizárólag” és a „szükséges” szavak pedig azon megjelölésekre korlátozzák a rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának hatályát, amelyek „olyan formák, amelyekben kizárólag egy műszaki megoldás ölt testet.”

A Törvényszéknek a Lego-ítélet alapján arra a következtetésre kellett volna jutnia, hogy a 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja nem állapít meg semmilyen jogi követelményt az ábrás és a térbeli megjelölésekre nézve a tekintetben, hogy nem rendelkezhetnek használati jellemzőkkel, és nem zárja ki a vizuális szempontból olyan jelentős, dekorációs dizájn elemeket tartalmazó „hibrid megjelölések” lajstromozását, amelyekben nem „kizárólag egy műszaki megoldás ölt testet,” hanem a védjegyek által betöltendő megkülönböztető funkciót is ellát. A Törvényszék azonban megsértette (és következésképpen megfosztotta hatályuktól) a 7. cikk (1) bekezdése e) pontja ii. alpontjának alkalmazására vonatkozó releváns jogi kritériumokat azáltal, hogy nem abból indult ki, hogy a közösségi védjegyekben ábrázolt grafikus megjelölések „hibrid megjelölések”, amelyek dekorációs dizájn elemeket (a megfigyelő számára vizuális szempontból jelentős minták, amelyek rovások és színezett rovások által alkotott fekete pontokként jelennek meg) tartalmaznak, amelyek – amint azt az OHIM második fellebbezési tanácsának a fellebbezés tárgyát képező ítélet 5. pontjában hivatkozott 2001. október 31-i határozata megerősíti – megkülönböztető képességgel rendelkeznek.

Ha a Törvényszék nem értelmezte volna, és következésképpen nem alkalmazta volna tévesen a 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontját azáltal, hogy hibás megközelítésmódot fogadott el és alkalmazott a tekintetben, hogy a rovások egyszerre töltenek be funkcionális és megkülönböztető képességet a szóban forgó közösségi védjegyben ábrázolt grafikus megjelölések tekintetében, arra a következtetésre kellett volna jutnia, hogy e cikk rendelkezései nem zárják ki a kérdéses megjelölések lajstromozhatóságát, és hogy az OHIM első fellebbezési tanácsának ezzel ellentétes határozatai tévesek, és ezért hatályon kívül kell azokat helyezni.

A második jogalap alátámasztása érdekében a felperes lényegében az alábbiakra hivatkozik:

A rendelet 52. cikkének (3) bekezdése alapján a Törvényszék köteles volt megvizsgálni, hogy a 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja valamennyi, vagy csupán némelyik megjelölés tekintetében tette-e érvénytelenné a közösségi védjegyben ábrázolt grafikus megjelölések lajstromozását, mivel azok „olyan formák, amelyekben kizárólag egy műszaki megoldás ölt testet” (vö. a Bíróság Lego-ítéletének 48. pontjával), az utóbbi esetben pedig mely konkrét bejegyzett árucsoportok tekintetében tette a lajstromozást érvénytelenné. A Törvényszék nem folytatta le e vizsgálatot, amely lényeges követelménynek minősül, és ezért nem tett olyan megállapításokat, amelyektől az általa levont következtetéseknek a 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja alapján vizsgált jogszerűsége függött.

Ezen túlmenően a Törvényszék semmiképpen nem teljesítette az 52. cikk (3) bekezdésében szereplő lényeges követelményt azáltal, hogy a 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja szerint tett megállapításaira vonatkozó indokolást alkalmazta valamennyi fogantyú nélküli árura, amelyek tekintetében a közösségi védjegy által ábrázolt megjelöléséket lajstromozták. A megjelöléseket különösen az alábbi, fogantyú nélküli árukategóriák tekintetében lajstromozták, amelyekre vonatkozóan a Törvényszék által a 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja alapján tett megállapítások nem tarthatók fenn jogszerűen az 52. cikk (3) bekezdésében foglalt követelményekkel összhangban: 8. osztály: kaszakövek; fejszék, bárdok; 21. osztály: tartályok háztartási vagy konyhai célokra (nem nemesfémből készült vagy azzal ellátott), késtartók.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK rendelet (HL L 78., 1. o.).


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/15


A Krajský soud v Ostravě (Cseh köztársaság) által 2015. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ivo Muladi kontra Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(C-447/15. sz. ügy)

(2015/C 389/16)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský soud v Ostravě

Az alapeljárás felei

Felperes: Ivo Muladi

Alperes: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétesek-e a 2003/59/EK irányelv (1) 4. cikkének rendelkezéseivel az olyan nemzeti jogszabályok, amelyek az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetői számára előírt alapképesítés megszerzésének követelménye alóli mentességet további feltételekhez kötik?


(1)  HL L 226., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 7. kötet, 441. o.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/16


A Hessisches Landesarbeitsgericht (Németország) által 2015. augusztus 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jürgen Webb-Sämann kontra Christopher Seagon (a Baumarkt Praktiker DIY GmbH vagyonfelügyelője)

(C-454/15. sz. ügy)

(2015/C 389/17)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Hessisches Landesarbeitsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Jürgen Webb-Sämann

Alperes: Christopher Seagon (a Baumarkt Praktiker DIY GmbH vagyonfelügyelője)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a 2008/94/EK irányelv (1) 8. cikke szerinti szabályozással, illetve az uniós jog egyéb rendelkezéseivel valamely szabályozás olyan nemzeti értelmezése, amely szerint a munkáltatónak meghatározott napon történő nyugdíjpénztári befizetés céljából megőrzésre átadott, de a munkáltató által elkülönített számlára be nem fizetett esedékes munkabér-követelésekre nem terjed ki az InsO (a fizetésképtelenségi eljárásról szóló törvény) 47. § -a szerinti elkülönítési jog?


(1)  A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 283, 36. o.).


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/16


A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BASF SE kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-456/15. sz. ügy)

(2015/C 389/18)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: BASF SE

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat (1) és ellentétes-e a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel azáltal, hogy az egységes ágazatközi korrekciós tényezőt úgy állapítja meg, hogy az éves maximális kibocsátásiegység-mennyiség (Industrie-Cap) 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdése szerinti kiszámítása során a villamosenegria-termeléshez használt hulladékgázokból származó kibocsátásokat és a kapcsolt energiatermelésből adódó hőtermelésből származó kibocsátásokat nem veszi figyelembe?

2)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat és ellentétes-e a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel azáltal, hogy olyan asszimmetriát teremt, amelyben a hulladékgázok égetésével és a kapcsolt energiatermelésből adódó hőtermeléssel kapcsolatos kibocsátásokat kizárja a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (5) bekezdése második francia bekezdésének a) és b) pontja szerinti számításból, miközben ezek a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (1) és (4) bekezdése és a 2011/278/EU határozat (2) alapján a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (3) bekezdése alá nem tartozó létesítmények esetében a kibocsátási egységek ingyenes kiosztására jogosítanak?

3)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat és ellentétes-e a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel azáltal, hogy az egységes ágazatközi korrekciós tényezőt úgy állapítja meg, hogy az éves maximális kibocsátásiegység-mennyiség (Industrie-Cap) 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdése szerinti kiszámítása során nem veszi figyelembe azon létesítmények kibocsátásait, amelyekre csak a második időszakban vonatkozik a kibocsátási egységek kereskedelmének kötelezettsége, illetve amelyeket a kibocsátás-kereskedelembe „opt in”-nel vontak be?

4)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat és ellentétes-e a 2003/87/EK irányelv célkitűzéseivel azáltal, hogy az egységes ágazatközi korrekciós tényezőt úgy állapítja meg, hogy az éves maximális kibocsátásiegység-mennyiség (Industrie-Cap) 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (5) bekezdése szerinti kiszámítása során a 2011. június 30. előtt bezárt létesítmények kibocsátásait levonható elemekként veszi figyelembe, miközben e számításból kizárja azon létesítmények kibocsátásait, amelyek csak a második időszakban kezdték meg működésüket?

5)

Érvénytelen-e a 2013/448/EU határozat, és ellentétes-e az EUMSZ 298. cikkben és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkében foglalt, megfelelő ügyintézéshez való jog jogállami elvével azáltal, hogy megállapítja az egységes ágazatközi korrekciós tényezőt, mivel a korrekciós tényező számítását nem tették közzé?


(1)  Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő átmeneti ingyenes kiosztását szolgáló nemzeti végrehajtási intézkedésekről szóló, 2013. szeptember 5-i bizottsági határozat (HL L 240., 27. o.).

(2)  A kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i bizottsági határozat (az értesítés a C(2011) 2772. számú dokumentummal történt) (HL L 130., 1. o.).


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/17


A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2015. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-460/15. sz. ügy)

(2015/C 389/19)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Érvénytelen-e a 601/2012/EU bizottsági rendelet (1), és sérti-e a 2003/87/EK irányelv (2) céljait, amennyiben 49. cikke (1) bekezdésének második mondatában úgy rendelkezik, hogy a nem a 49. cikk (1) bekezdésének első mondata értelmében átadott CO2 a CO2-t előállító létesítmény kibocsátásának számít?

2)

Érvénytelen-e a 601/2012/EU bizottsági rendelet, és sérti-e a 2003/87/EK irányelv céljait, amennyiben IV. mellékletének 10. pontjában úgy rendelkezik, hogy a lecsapatott kalcium-karbonát gyártása céljából másik üzemnek átadott CO2 a CO2-t előállító létesítmény kibocsátásának számít?


(1)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló, 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendelet, HL L 181., 30. o.

(2)  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/18


A Törvényszék (második tanács) T-655/11. sz., FSL Holdings és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2015. június 16-án hozott ítélete ellen az FSL Holdings, a Firma Léon Van Parys és a Pacific Fruit Company Italy SpA által 2015. szeptember 4-én benyújtott fellebbezés

(C-469/15. P. sz. ügy)

(2015/C 389/20)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (képviselők: P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren és J. Auwerx advocaten)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

elsődlegesen, a megtámadott ítéletet helyezze hatályon kívül olyan bizonyíték felhasználása miatt, amelyet az összegyűjtésére vonatkozó eljárás szabályainak teljes figyelmen kívül hagyásával és a 2002. évi engedékenységi közlemény téves alkalmazásával szereztek be, következésképpen pedig teljes egészében semmisítse meg a Bizottság 2011. október 12-i határozatát;

másodlagosan, a megtámadott ítéletet annyiban helyezze hatályon kívül, amennyiben a Törvényszék nem folytatta le a fellebbezőkkel szemben kiszabott bírság teljes körű felülvizsgálatát, ennek eredményeként pedig lényegesen csökkentse a megtámadott ítélet értelmében a fellebbezőkkel szemben kiszabott bírság összegét;

harmadlagosan, a megtámadott ítéletet annyiban helyezze hatályon kívül, amennyiben a Törvényszék nem támasztotta alá kellőképpen, hogy a jogsértés célja vagy hatása a verseny korlátozása volt, következésképpen pedig az ügyet utalja vissza a Törvényszékhez, kivéve, ha a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a Bizottság határozatának megsemmisítéséhez elegendő információval rendelkezik;

bármely esetben a Bizottságot kötelezze a fellebbezők részéről a Bíróság és a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők négy jogalappal támasztják alá a fellebbezésüket:

Első jogalapjukban a fellebbezők előadják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, továbbá megsértette a védelemhez való jogukat és a lényeges eljárási szabályokat, amikor elutasította az olasz adóhatóságok által egy nemzeti adóügyi vizsgálati eljárás során összegyűjtött dokumentumok Bizottság részére történő megküldésének jogellenességével, valamint e jogellenesség következményeivel kapcsolatban a fellebbezők által megfogalmazott állítást. Először is, a Törvényszék tévedett, amikor úgy ítélte meg, hogy a Bizottságot az uniós jog értelmében nem terheli olyan kifejezett kötelezettség, amelynek keretében meg kellene előznie, hogy a versenyhatósági vizsgálat közigazgatási szakaszában helyrehozhatatlan sérelem érje a védelemhez való alapvető jogot. Másodszor, a Törvényszék tévedett, amikor figyelmen kívül hagyta a fellebbezők védelemhez való jogának, valamint az 1/2003 rendelet (1) 12. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott alapvető eljárási szabályoknak a Bizottság általi megsértését. Harmadszor, a Törvényszék tévedett, amikor elferdítette az elé terjesztett bizonyíték világos tartalmát, amennyiben megállapította, hogy a Bizottság által bizonyítékként felhasznált dokumentumok megszerzésének jogellenessége nem releváns.

A második jogalapban a fellebbezők előadják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor nem kifogásolta, hogy a Bizottság Dél-Európát illetően mentességet biztosított az engedékenységet kérelmezőnek, ezáltal pedig következetlenül alkalmazta a 2002. évi engedékenységi közleményt. Konkrétabban, a fellebbezők azt állítják, hogy Dél-Európát illetően nem kellett volna mentességet biztosítani az engedékenységet kérelmezőnek, következésképpen pedig az engedékenységet kérelmező által tett valamennyi szóbeli nyilatkozatot, valamint az e szóbeli nyilatkozatokon alapuló információkéréseket követően beszerzett valamennyi információt el kellett volna távolítani az ügy iratanyagából.

Másodlagosan, a harmadik jogalapban a fellebbezők előadják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel az 1/2003 rendelet 31. cikkében előírt korlátlan felülvizsgálati jogköre, valamint a hatékony bírói jogvédelemnek az EJEE 6. cikkében és a Charta 47. cikkében szabályozott elve ellenére elmulasztott hatékony bírói jogvédelmet biztosítani a Bizottság által velük szemben kiszabott büntető jellegű szankció ellen. A fellebbezők továbbá azt állítják, hogy e hatékony bírói jogvédelem biztosításának elmulasztásával a Törvényszék tévesen számította ki a bírságot.

Harmadlagosan, a negyedik jogalapban a fellebbezők előadják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor tévesen értelmezte a cél általi jogsértés fogalmát, aminek következtében jogilag tévesen minősítette a tényállást, és megsértette a fellebbezők védelemhez való jogát.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/20


Az Općinski sud u Novom Zagrebu (Horvátország) által 2015. szeptember 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ibrica Zulfikarpašić kontra Slaven Gajer

(C-484/15. sz. ügy)

(2015/C 389/21)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Općinski sud u Novom Zagrebu

Az alapeljárás felei

Felperes: Ibrica Zulfikarpašić

Alperes: Slaven Gajer

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az Ovršni zakonnak az európai végrehajtható okiratra vonatkozó rendelkezései összeegyeztethetőek-e a 805/2004/EK rendelettel (1), azaz, hogy a Horvát Köztársaságban egy végrehajtási eljárás keretében, közokiraton alapuló végrehajtási lap kiállítását illetően a „bíróság” fogalma alatt a közjegyzőket is érteni kell-e, amennyiben a közjegyzők kiállíthatnak közokiratokon alapuló jogerős és végrehajtható végrehajtási lapokhoz kapcsolódó európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványokat, olyan tanúsítványokat, amelyeket akkor állítanak ki, ha a hivatkozott végrehajtási lapokat nem vitatták, továbbá nemleges válasz esetén, hogy a bíróságok kiállíthatnak-e olyan európai végrehajtási okiratra vonatkozó tanúsítványokat, amelyek közokiraton alapuló, közjegyző által kiállított végrehajtási lapokhoz kapcsolódnak, ha e dokumentumok a tartalmuk szerint nem vitatott követelésekre vonatkoznak, és ebben az esetben, milyen alakiságot kell alkalmazni?


(1)  A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 143., 15. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet 7. kötet 38. o.).


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/20


2015. szeptember 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-488/15. sz. ügy)

(2015/C 389/22)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrovа meghatalmazottak)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kereseti kérelmek

Az Európai Bizottság azt kéri a Bíróságtól hogy:

tekintettel arra, hogy a Bolgár Köztársaság 2007-től legalább 2013-ig (2013-at is ideértve) szisztematikusan és folyamatosan megsértette a PM10 vonatkozásában az éves, valamint a napi határértékeket a következő zónákban és agglomerációkban: BG0001 Szófia agglomeráció; BG0002 Plovdiv agglomeráció; BG0004 Észak-Bulgária; BG0005 Dél-nyugat Bulgária és BG0006 Dél-kelet Bulgária,

valamint tekintettel arra, hogy a Bolgár Köztársaság 2007-től legalább 2013-ig (2013-at is ideértve) szisztematikusan és folyamatosan megsértette a PM10 vonatkozásában a napi határértékeket, valamint 2007-ben, 2008-ban, és 2010-től legalább 2013-ig (2013-at is ideértve) a PM10 vonatkozásában az éves határértékeket a következő zónában n: BG0003 Várna,

továbbá tekintettel olyan kiegészítő információknak a hiányára, amelyek bizonyítják, hogy a PM10-re vonatkozó napi és éves határértékeknek a fent említett zónákban és agglomerációkban való megsértésére vonatkozó ezen helyzet változott, állapítsa meg, hogy Bulgária nem teljesítette az irányelv (1) 13. cikkének a XI. mellékletével összefüggésben értelmezett (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

tekintettel arra, hogy a környezeti levegő minőségére vonatkozó, 2013-at érintő legutolsó éves jelentést kivéve a PM’§ éves és napi határértékeinek a túllépése valamennyi fent említett zónában és agglomerációban továbbra is fennáll, állapítsa meg továbbá azt, hogy a Bolgár Köztársaság nem teljesítette az irányelv 23. cikke (1) bekezdésének első albekezdéséből eredő kötelezettségeit, és különösen az annak biztosítására vonatkozó kötelezettségét, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson, és e kötelezettségszegés még mindig tart;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az utolsó benyújtott, a környezeti levegő minőségére vonatkozó éves jelentés, valamint az indokolással ellátott véleményre a bolgár hatóságok által adott válaszok alapján a Bizottságnak az a véleménye, hogy a Bolgár Köztársaság a jelen időpontig nem teljesítette a 13. cikk (1) bekezdésében előírt, a levegőben lévő mikro-porrészecskék (PM10) szintjének az éves és a napi határértékére vonatkozó kötelezettségeit, valamint az irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt, levegőminőségi tervek annak érdekében történő kidolgozására vonatkozó kötelezettségét, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson.

A Bizottság szükségesnek tartja azt, hogy az Európai Unió Bíróságához forduljon annak megállapítása érdekében, hogy a Bolgár Köztársaság nem teljesítette at irányelv előírásaiból eredő kötelezettségeit.


(1)  A környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 152., 1. o.).


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/21


A Törvényszék (hatodik tanács) T-393/10. sz., Westfälische Drahtindustrie GmbH és társai kontra Európai Bizottság ügyben 2015. július 15-én hozott ítélete ellen a Westfälische Drahtindustrie GmbH és társai által 2015. szeptember 30-án benyújtott fellebbezés

(C-523/15. P. sz. ügy)

(2015/C 389/23)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbezők: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (képvisdelő: C. Stadler, Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

1.

a megtámadott ítéletet helyezze hatályon kívül annyiban, amennyiben az a fellebbezőket hátrányosan érinti;

2.

másodlagosan, a megtámadott ítéletet teljes egészében helyezze hatályon kívül, és a 2010. szeptember 30-án hozott C (2010) 6676 végleges bizottsági határozattal, valamint a 2011. április 4-én hozott C (2011) 2269 végleges bizottsági határozattal módosított, az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/38.344 – „előfeszített acél”-ügy) 2010. június 30-án hozott C (2010) 4387 végleges bizottsági határozat 2. cikkének 8. pontját, továbbá a Bizottság Versenyjogi Főigazgatósága főigazgatójának 2011. február 14-i levelét a fellebbezőket érintő részében semmisítse meg;

másodlagosan, a fent hivatkozott bizottsági határozat 2. cikkének 8. pontjában a fellebbezőkkel szemben kiszabott bírságot csökkentse;

3.

az 1. és 2. pont szerinti kérelmekhez képest másodlagosan, az ügyet utalja vissza a Törvényszékhez;

4.

az elsőfokú eljárás alperesét kötelezze a jogvitában felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés az Európai Unió Törvényszéke hatodik tanácsának 2015. Július 15-én hozott ítélete ellen irányul.

A Westfälische Drahtindustrie GmbH, a Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG és a Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG a következőkre alapítja a fellebbezését:

Először is, a Törvényszék megsértette az EUMSZ 261. cikket és az 1/2003 rendelet (1) 31. cikkét, továbbá a hatáskör-megosztás és az intézményi egyensúly rendszerét, valamint a hatékony jogvédelem biztosításának követelményét, amennyiben nem tartotta tiszteletben a részére biztosított korlátlan felülvizsgálati jogkör kereteit, és az ügyben nem a megtámadott bizottsági határozatot vizsgálta felül, hanem önálló bírságkiszabási határozatot hozott. Ezáltal a Törvényszék a közigazgatás szerepét veszi át, a fellebbezőket pedig megfosztja attól a lehetőségtől, hogy a téves ténymegállapításokkal szemben védekezzenek, mivel a Törvényszék határozatai elleni fellebbezés jogkérdésekre korlátozódik.

Másodszor, a megtámadott ítélet azáltal is megsérti az EUMSZ 261. cikket és az 1/2003 rendelet 31. cikkét, hogy a Törvényszék a tény- és jogkérdések megítélése szempontjából irányadó időpontot figyelmen kívül hagyja, és a korlátlan felülvizsgálati jogkörének – a fentiek szerint ráadásul téves – gyakorlása keretében a határozatának időpontjában fennálló jogi és ténybeli helyzetet, illetőleg a 2011-től 2013-ig, vagyis a megtámadott bizottsági határozat elfogadását követően bekövetkezett tényeket veszi figyelembe. A Törvényszék által „ebben az értelemben” olvasandóként hivatkozott határozatok nem támasztják alá ezt az álláspontot, az uniós bíróságok ítélkezési gyakorlatából sokkal inkább az olvasható ki, hogy további információkat egyrészt csak az érintett vállalkozás javára, másrészt pedig csak akkor lehet figyelembe venni, ha azok már a bizottsági határozat időpontjában is fennálltak.

Harmadszor, a Törvényszék az arányosság elvének és az egyenlő bánásmód követelményének a megsértése révén megsérti a fellebbezők alapvető jogait. Amennyiben figyelmen kívül hagyja a bírságkiszabási iránymutatás 35. pontjában megállapított azon elvet, amely szerint azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a bírság tekintetében részletfizetési kedvezményben részesültek, főszabály szerint képesnek kell lenniük 3–5 év alatt kiegyenlíteni azt, a Törvényszék a fellebbezőkkel szemben olyan aránytalan bírságot szab ki, amelyet a fellebbezők mindenképp csak rendkívül hosszú idő alatt tudnának megfizetni. Ezenkívül a Törvényszék az elemzése keretében, a bírságkiszabási iránymutatás 35. pontja kapcsán kialakított elvek alkalmazása tekintetében, valamint a tényállások összehasonlíthatósága szempontjából irányadó időpontot illetően figyelmen kívül hagyja az egyenlő bánásmód követelményét.

Végül a Törvényszék a megtámadott ítélettel megsérti a fellebbezők hatékony jogvédelem biztosításához való alapvető jogát is, amennyiben a korlátlan felülvizsgálati jogkörének gyakorlása keretében nem foglalkozik a Bizottság által levezetett bírságszámításokkal és a felek által előadott körülményekkel. Ez nem lehet elegendő a bírságot kiszabó bizottsági határozatokkal szembeni hatékony jogvédelem keretében megkövetelt és egy semleges szerv által korlátozások nélkül lefolytatandó felülvizsgálathoz.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet. 205. o.).


Törvényszék

23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/24


A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – PPG és SNF kontra ECHA

(T-268/10. RENV. sz. ügy) (1)

((„REACH - Az akrilamid különösen veszélyes anyagkénti azonosítása - Intermedierek - Megsemmisítés iránti kereset - Közvetlen érintettség - Elfogadhatóság - Arányosság - Egyenlő bánásmód”))

(2015/C 389/24)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Brüsszel, Belgium), és SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Franciaország) (képviselők: R. Cana, D. Abrahams és E. Mullier ügyvédek)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (képviselők: M. Heikkilä, W. Broere és T. Zbihlej meghatalmazottak, segítőik: J. Stuyck és A.-M. Vandromme ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozók: Holland Királyság (képviselő: B. Koopman meghatalmazott), Európai Bizottság (képviselők: D. Kukovec, E. Manhaeve és Talabér-Ritz K. meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az ECHA azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely az akrilamidot (EK szám: 201-173-7) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 1. o.; helyesbítések: HL L 136., 3. o.; HL L 141., 22. o.; HL L 36., 84. o.; HL L 118., 2010.5.12., 89. o.; HL L 118., 89. o.) 59. cikke alapján az 57. cikkében említett kritériumokat teljesítő anyagként azonosította.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG)-t és az SNF SAS-t kötelezi saját költségeiken túl az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) részéről felmerült költségek viselésére.

3)

A Holland Királyság és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 274., 2010.10.9.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/25


A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – TV2/Danmark kontra Bizottság

(T-674/11. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Közszolgálati műsorszolgáltatás - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A dán hatóságok által a TV2/Danmark dán közszolgálati műsorszolgáltató javára végrehajtott támogatás - A közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek ellentételezése érdekében nyújtott állami finanszírozás - A támogatás fogalma - Altmark-ítélet”))

(2015/C 389/25)

Az eljárás nyelve: dán

Felek

Felperes: TV2/Danmark A/S (Odense, Dánia) (képviselő: O. Koktvedgaard ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky, C. Støvlbæk és U. Nielsen meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Dán Királyság (képviselők kezdetben: C. Vang és V. Pasternak Jørgensen meghatalmazottak, később: V. Pasternak Jørgensen, segítője: K. Lundgaard Hansen ügyvéd, és végül: C. Thorning meghatalmazott, segítői: K. Lundgaard Hansen és R. Holdgaard ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozó: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Kalsmose-Hjelmborg és M. Honoré ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Dánia által a TV2/Danmark javára végrehajtott intézkedésekről (C 2/03) szóló, 2011. április 20-i 2011/839/EU bizottsági határozat (HL L 340., 1. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Dánia által a TV2/Danmark javára végrehajtott intézkedésekről (C 2/03) szóló, 2011. április 20-i 2011/839/EU bizottsági határozatot megsemmisíti annyiban, amennyiben a Bizottság megállapította, hogy az 1995–1996-os évek reklámbevételei, amelyeket a TV2 Alap közvetítésével a TV2/Danmarknak utaltak át, állami támogatásnak minősülnek.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A TV2/Danmark A/S viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság költségeinek háromnegyedét.

4)

A Bizottság viseli saját költségeinek egynegyedét.

5)

A Dán Királyság és a Viasat Broadcasting UK Ltd viseli saját költségeit.


(1)  HL C 80., 2012.3.17.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/26


A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Viasat Broadcasting UK kontra Bizottság

(T-125/12. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Közszolgálati műsorszolgáltatás - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A dán hatóságok által a TV2/Danmark dán közszolgálati műsorszolgáltató javára végrehajtott támogatás - A közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek ellentételezése érdekében nyújtott állami finanszírozás - A támogatásnak a belső piaccal való összeegyeztethetősége - Altmark-ítélet”))

(2015/C 389/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Kalsmose-Hjelmborg és M. Honoré ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn és B. Stromsky meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Dán Királyság (képviselők kezdetben: C. Vang és V. Pasternak Jørgensen meghatalmazottak, később: V. Pasternak Jørgensen, segítője: K. Lundgaard Hansen ügyvéd, és végül: C. Thorning meghatalmazott, segítői: K. Lundgaard Hansen és R. Holgaard ügyvédek); és TV2/Danmark A/S (Odense, Dánia) (képviselő: O. Koktvedgaard ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Dánia által a TV2/Danmark javára végrehajtott intézkedésekről (C 2/03) szóló, 2011. április 20-i 2011/839/EU bizottsági határozat (HL L 340., 1. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A keresetről nem szükséges határozni annyiban, amennyiben az a Dánia által a TV2/Danmark javára végrehajtott intézkedésekről (C 2/03) szóló, 2011. április 20-i 2011/839/EU bizottsági határozat annyiban történő megsemmisítésére irányul, amennyiben a Bizottság megállapította, hogy az 1995–1996-os évek reklámbevételei, amelyeket a TV2 Alap közvetítésével a TV2/Danmark A/S-nek utaltak át, állami támogatásnak minősülnek.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Viasat Broadcasting UK Ltd viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság költségeit.

4)

A Dán Királyság viseli saját költségeit.

5)

A TV2/Danmark viseli saját költségeit.


(1)  HL C 138., 2012.5.12.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/27


A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete –Anagnostakis kontra Bizottság

(T-450/12. sz. ügy) (1)

((„Intézményi jog - Európai polgári kezdeményezés - Gazdaság- és monetáris politika - Az államadósság vissza nem fizetése - A »szükségállapot« elvének szabályozása - A nyilvántartásba vétel megtagadása - A Bizottság hatásköre - Indokolási kötelezettség”))

(2015/C 389/27)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Alexios Anagnostakis (Athén, Görögország) (képviselő: A. Anagnostakis ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Krämer és M. Konstantinidis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottsághoz 2012. július 13-án benyújtott „Egymillió aláírás a szolidáris Európáért” európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vétele iránti kérelmet elutasító, 2012. szeptember 6-i C (2012) 6289 final bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Alexios Anagnostakist kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 399., 2012.12.22.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/27


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Appelrath-Cüpper kontra OHIM – Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(T-60/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az AC közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi AC ANN CHRISTINE nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek, valamint a korábbi AC ANN CHRISTINE OCEAN és AC ANN CHRISTINE INTIMATE közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/28)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Köln, Németország) (képviselők: C. Schumann és A. Berger ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Bécs, Ausztria) (képviselők: M. Hartmann, N. Voß és S. Fröhlich ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG és a Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. november 28-án hozott határozata (R 108/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2012. november 28-án hozott határozatát (R 108/2012-4. sz. ügy), abban a részében, amelyben az részben helyt adott az Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG által előterjesztett felszólalásnak, hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM viseli a saját költségeit, valamint a Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH részéről felmerült költségek felét.

3)

Az Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG viseli a saját költségeit, valamint a Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH részéről a fellebbezési tanács előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségek felét.


(1)  HL C 101., 2013.4.6.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/28


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Cerafogli kontra EKB

(T-114/13. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Az EKB személyi állománya - Hátrányos megkülönböztetés és lelki zaklatás miatt benyújtott panasz - Az EKB azon határozata, amellyel a panaszt követően megindított közigazgatási vizsgálatot lezárta - A bizonyítékokhoz a közigazgatási vizsgálat alatt való hozzáférés megtagadása - A bizonyítékok bírósági eljárás során való benyújtásának elrendelésére irányuló kérelem elutasítása - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Téves jogalkalmazás”))

(2015/C 389/29)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Maria Concetta Cerafogli (Róma, Olaszország) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: F. Feyerbacher és B. Ehlers meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (harmadik tanács) a 2012. december 12-i Cerafogli kontra EKB ítélete (F-43/10, EBHT-KSZ, EU:F:2012:184) ellen benyújtott, és ezen ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (harmadik tanács) a 2012. december 12-i Cerafogli kontra EKB ítéletét (F-43/10).

2)

A Törvényszék az ügyet visszautalja a Közszolgálati Törvényszék elé.

3)

A Törvényszék a költségekről nem határoz.


(1)  HL C 114., 2013.4.20.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/29


A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Olaszország és Spanyolország kontra Bizottság

(T-124/13. és T-191/13. sz. egyesített ügyek) (1)

((„Nyelvhasználati szabályok - Tanácsosok és asszisztensek felvételére szolgáló nyíltversenyvizsga-kiírások - A második nyelv három nyelv közül történő kiválasztása - A versenyvizsgákon részt vevő pályázókkal való kapcsolattartás nyelve - 1. rendelet - A személyzeti szabályzat 1d. cikkének (1) bekezdése, 27. cikke és 28. cikkének f) pontja - A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve - Arányosság”))

(2015/C 389/30)

Az eljárás nyelve: olasz és spanyol

Felek

Felperesek: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, segítője: P. Gentili avvocato dello Stato) (T-124/13. sz. ügy); Spanyol Királyság (képviselők kezdetben: S. Centeno Huerta, később: J. García-Valdecasas Dorrego abogados del Estado) (T-191/13. sz. ügy)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: a T-124/13. sz. ügyben J. Currall, B. Eggers és G. Gattinara, valamint a T-191/13. sz. ügyben M. Currall, J. Baquero Cruz és B. Eggers meghatalmazottak)

Az Olasz Köztársaság felperest támogató beavatkozó: Spanyol Királyság (képviselők kezdetben: S. Centeno Huerta, később: J. García-Valdecasas Dorrego abogados del Estado)

Az ügy tárgya

A T-124/13. sz. ügyben elsősorban az ellenőrzés (audit), a pénzügyek és a számvitel, valamint a gazdaság és a statisztika területén asszisztensek felvételi tartaléklistájának összeállítása céljából kiírt EPSO/AST/125/12. számú nyílt versenyvizsga-kiírás (HL 2012. C 394A., 1. o.), másodsorban a biológia, az élet- és egészségtudományok, a vegyészet, a fizika és anyagtudományok és a nukleáris kutatás területén, továbbá az építőmérnöki és gépészmérnöki területen, valamint a villamos- és elektromérnöki területen asszisztensek felvételi tartaléklistájának összeállítása céljából kiírt EPSO/AST/126/12. számú nyílt versenyvizsga-kiírás (HL 2012. C 394A., 11. o.), és harmadsorban az épületbiztonság és a speciális építési technológiák mérnöki területén igazgatási tisztviselők (AD 6) felvételi tartaléklistájának összeállítása céljából kiírt EPSO/AD/248/13. számú nyílt versenyvizsga-kiírás (HL 2013. C 29A., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem, a T-191/13. sz. ügyben pedig az EPSO/AD/248/13. számú nyíltversenyvizsga-kiírás megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a határozathozatal céljából egyesíti a T-124/13. sz. és a T-191/13. sz. ügyet.

2)

A Törvényszék az ellenőrzés (audit), a pénzügyek és a számvitel, valamint a gazdaság és a statisztika területén asszisztensek felvételi tartaléklistájának összeállítása céljából kiírt EPSO/AST/125/12. számú nyílt versenyvizsga-kiírást, a biológia, az élet- és egészségtudományok, a vegyészet, a fizika és anyagtudományok és a nukleáris kutatás területén, továbbá az építőmérnöki és gépészmérnöki területen, valamint a villamos- és elektromérnöki területen asszisztensek felvételi tartaléklistájának összeállítása céljából kiírt EPSO/AST/126/12. számú nyílt versenyvizsga-kiírást, valamint az épületbiztonság és a speciális építési technológiák mérnöki területén igazgatási tisztviselők (AD 6) felvételi tartaléklistájának összeállítása céljából kiírt EPSO/AD/248/13. számú nyílt versenyvizsga-kiírást megsemmisíti.

3)

Az Európai Bizottság a saját költségein felül viseli az Olasz Köztársaság részéről a T-124/13. sz. ügyben és a Spanyol Királyság részéről a T-191/13. sz. ügyben felmerült költségeket.

4)

A Spanyol Királyság maga viseli a T-124/13. sz. ügybe való beavatkozásával összefüggésben felmerült saját költségeit.


(1)  HL C 164., 2013.6.8.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/30


A Törvényszék 2015. szeptember 18-i ítélete – Petro Suisse Intertrade kontra Tanács

(T-156/13. és T-373/14. sz. egyesített ügyek) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - Megsemmisítés iránti kereset - Az államinál alacsonyabb szintet képviselő jogalany - Kereshetőségi jog és az eljáráshoz fűződő érdek - Elfogadhatóság - Meghallgatáshoz való jog - Értesítési kötelezettség - Indokolási kötelezettség - Védelemhez való jog - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Tulajdonhoz való jog”))

(2015/C 389/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Svájc) (képviselők: J. Grayston solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington és D. Sellers ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és I. Rodios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. december 21-i 2012/829/KKBP tanácsi határozat (HL L 356., 71. o.) és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. december 21-i 1264/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 356., 55. o.) megsemmisítése, másrészt pedig a Bizottság 2014. március 14-i levelében foglalt, a felperessel szemben hozott korlátozó intézkedések fenntartásáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Petro Suisse Intertrade Co. SA viseli a saját költségein kívül az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket is.


(1)  HL C 147., 2013.5.25.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/31


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Hollandia kontra Bizottság

(T-261/13. és T-86/14. sz. egyesített ügyek) (1)

((„HICP - 2494/95/EK rendelet - Változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek [HICP-CT] - 119/2013/EU rendelet - Sajátlakás-árindexek - 93/2013/EU rendelet - Eurostat - Komitológia - Végrehajtási intézkedések - Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás”))

(2015/C 389/32)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Holland Királyság (képviselők: a T-261/13. sz. ügyben M. Bulterman, J. Langer és B. Koopman, a T-86/14. sz. ügyben M. Bulterman és J. Langer meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Clausen és P. van Nuffel meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A T-261/13. sz. ügyben elsődlegesen a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló 2214/96/EK rendelet változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. február 11-i 119/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 41., 1. o.) megsemmisítése, másodlagosan pedig a 119/2013 rendelet 1. cikke 2. pontjának a megsemmisítése iránti kérelem, valamint a T-86/14. sz. ügyben elsődlegesen a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2013. február 1-i 93/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 33., 14. o.) megsemmisítése, másodlagosan pedig a 93/2013 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a T-261/13. sz. ügyben megsemmisíti a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló 2214/96/EK rendelet változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. február 11-i 119/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének 2. pontját.

2)

A Törvényszék a T-86/14. sz. ügyben megsemmisíti a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2013. február 1-i 93/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikkének (1) bekezdését.

3)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi saját költségeinek, valamint a Holland Királyság részéről felmerült költségeknek a viselésére.


(1)  HL C 189., 2013.6.29.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/32


A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – VECCO és társai kontra Bizottság

(T-360/13. sz. ügy) (1)

((„REACH - A króm-trioxid felvétele az engedélyköteles anyagok listájára - Az engedélyezési kötelezettség alól mentes felhasználások vagy felhasználási kategóriák - »Az adott anyag felhasználása tekintetében az emberi egészség és a környezet védelmével kapcsolatos minimumkövetelmények meghatározásáról szóló meglévő különös közösségi jogszabály« fogalma - Nyilvánvaló értékelési hiba - Arányosság - Védelemhez való jog - A megfelelő ügyintézés elve”))

(2015/C 389/33)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Németország) és az ítélet mellékletében szereplő további 185 felperes (képviselők: C. Mereu, K. Van Maldegem ügyvédek és J. Beck solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: Talabér-Ritz K. és J. Tomkin meghatalmazottak)

A felpereseket támogató beavatkozók: Assogalvanica (Padova, Olaszország) és az ítélet mellékletében szereplő további 31 beavatkozó (képviselők: C. Mereu, K. Van Maldegem ügyvédek és J. Beck solicitor)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (képviselők: W. Broere, M. Heikkilä és T. Zbihlej meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról szóló, 2013. április 17-i 348/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 108., 1. o.) részbeni megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) és az I. mellékletben szereplő további felperesek saját költségeiken felül kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeiket.

3)

Az Assogalvanica és a II. mellékletben szereplő további beavatkozó felek maguk viselik saját költségeiket.

4)

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 260., 2013.9.7.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/33


A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Mocek és Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna kontra OHIM – Lacoste (KAJMAN)

(T-364/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A KAJMAN közösségi ábrás védjegy bejelentése - Egy krokodilt ábrázoló korábbi közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A beavatkozó által benyújtott törlési és megváltoztatás iránti kérelmek - Az 1991. május 2-i eljárási szabályzat 134. cikkének 3. § -a”))

(2015/C 389/34)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Eugenia Mocek és Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Lengyelország) (képviselők: K. Grala és B. Szczepaniak, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben P. Geroulakos, később D. Gája, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Lacoste SA (Párizs, Franciaország) (képviselő: P. Gaultier, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Lacoste, SA és az Eugenia Mocek és Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. május 10-én hozott határozata (R 2466/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék elutasítja a Lacoste SA által benyújtott törlési és megváltoztatás iránti kérelmeket.

3)

Az Eugenia Mocek és Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna viseli a keresettel kapcsolatos költségeket, valamint a Lacoste SA által benyújtott törlési és megváltoztatás iránti kérelmekkel kapcsolatban felmerült saját költségeit.

4)

A Lacoste SA viseli az általa benyújtott törlési és megváltoztatás iránti kérelmekkel kapcsolatos költségeket.


(1)  HL C 260., 2013.9.7.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/34


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – L'Oréal kontra OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(T-400/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Törlési eljárás - Az AINHOA közösségi szóvédjegy - A korábbi NOA közösségi és nemzetközi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró okok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése”))

(2015/C 389/35)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: L'Oréal (Párizs, Franciaország) (képviselők: H. Granado Carpenter és L. Polo Carreño ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Mondéjar Ortuño és A. Schifko meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spanyolország) (képviselők: L. Montoya Terán és J.-B. Devaureix ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a L'Oréal és a Cosmetica Cabinas, SL közötti törlési eljárással kapcsolatban 2013. június 6-án hozott határozata (R 1643/2012-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A L’Oréalt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 298., 2013.10.12.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/35


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – L'Oréal kontra OHIM – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(T-426/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Megszűnés megállapítására irányuló eljárás - Az AINHOA közösségi szóvédjegy - A védjegy tényleges használata - A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma”))

(2015/C 389/36)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: L'Oréal (Párizs, Franciaország) (képviselők: H. Granado Carpenter és L. Polo Carreño ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Mondéjar Ortuño és A. Schifko meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spanyolország) (képviselők: L. Montoya Terán és J.-B. Devaureix ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a L'Oréal és a Cosmetica Cabinas, SL közötti megszűnés megállapítására irányuló eljárással kapcsolatban 2013. június 6-án hozott határozata (R 1642/2012-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A L’Oréalt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 304., 2013.10.19.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/36


A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Németország kontra Bizottság

(T-557/13. sz. ügy) (1)

((„EMOGA - Garanciarészleg - EMGA és EMVA - A finanszírozásból kizárt kiadások - A burgonyakeményítő előállítására vonatkozó európai kvótarendszer keretében kifizetett kiadások - Védelemhez való jog”))

(2015/C 389/37)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és J. Möller meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és P. Rossi meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Holland Királyság (képviselők: M.K. Bulterman, C.S. Schillemans és J. Langer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2013. augusztus 13-i 2013/433/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 219., 49. o.) annyiban történő megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben az pénzügyi korrekciót alkalmaz a Németországi Szövetségi Köztársaság tekintetében a burgonyakeményítő-gyártás európai kvótarendszere keretében a 2003-tól 2005-ig terjedő évek vonatkozásában 6 1 92  951,34 euró összegben.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2013. augusztus 13-i 2013/433/EU bizottsági végrehajtási határozatot megsemmisíti annyiban, amennyiben az pénzügyi korrekciót alkalmaz a Németországi Szövetségi Köztársaság tekintetében a burgonyakeményítő-gyártás európai kvótarendszere keretében a 2003-tól 2005-ig terjedő évek vonatkozásában.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Holland Királyság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 9., 2014.1.11.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/37


A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Ecolab USA kontra OHIM (GREASECUTTER)

(T-610/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi védjegy - GREASECUTTER szóvédjegy - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”))

(2015/C 389/38)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Egyesült Államok) (képviselők: G. Hasselblatt és V. Töbelmann ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: L. Rampini meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a GREASECUTTER szóvédjegy Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajtromozásával kapcsolatban 2013. szeptember 5-én hozott határozata (R 1704/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Ecolab USA, Inc.-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 24., 2014.1.25.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/37


A Törvényszék 2015. október 2-i ítélete – The Tea Board kontra OHIM Delta Lingerie (Darjeeling)

(T-624/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Darjeeling ábrás védjegy - DARJEELING korábbi együttes közösségi szó- és ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró okok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése”))

(2015/C 389/39)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Tea Board (Kalkutta, India) (képviselők: A. Nordemann és M. Maier ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Palmero Cabezas meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Delta Lingerie (Cachan, Franciaország) (képviselők: G. Marchais és P. Martini-Berthon ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a The Tea Board és a Delta Lingerie közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. szeptember 17-én hozott határozata (R 1504/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2013. szeptember 17-i határozatát (R 1504/2012-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi a bejelentett védjegy árujegyzékében szereplő, és a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 25-i Nizzai Megállapodás szerinti 25. osztályba tartozó áruk és a bejelentett védjegy árujegyzékében szereplő, a fenti megállapodás szerinti 35. osztályba tartozó „Női alsóneműk és női fehérneműk, parfümök, piperevizek és kozmetikai szerek, háztartási és fürdéshez való vászonnemű kiskereskedelmi értékesítése” vonatkozásában.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/38


A Törvényszék 2015. október 2-i ítélete – The Tea Board kontra OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(T-625/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Darjeeling collection de lingerie ábrás védjegy - DARJEELING korábbi együttes közösségi szó- és ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró okok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése”))

(2015/C 389/40)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Tea Board (Kalkutta, India) (képviselők: A. Nordemann és M. Maier ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Palermo Cabezas meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Delta Lingerie (Cachan, Franciaország) (képviselők: G. Marchais és P. Martini-Berthon ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a The Tea Board és a Delta Lingerie közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. szeptember 17-én hozott határozata (R 1502/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2013. szeptember 17-i határozatát (R 1502/2012-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi a bejelentett védjegy árujegyzékében szereplő, és a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 25-i Nizzai Megállapodás szerinti 25. osztályba tartozó áruk és a bejelentett védjegy árujegyzékében szereplő, a fenti megállapodás szerinti 35. osztályba tartozó „Női alsóneműk és női fehérneműk, parfümök, piperevizek és kozmetikai szerek, háztartási és fürdéshez való vászonnemű kiskereskedelmi értékesítése” vonatkozásában.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/39


A Törvényszék 2015. október 2-i ítélete – The Tea Board kontra OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(T-626/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Darjeeling collection de lingerie ábrás védjegy - DARJEELING korábbi együttes közösségi szó- és ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró okok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése”))

(2015/C 389/41)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Tea Board (Kalkutta, India) (képviselők: A. Nordemann és M. Maier ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Palermo Cabezas meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Delta Lingerie (Cachan, Franciaország) (képviselők: G. Marchais és P. Martini-Berthon ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a The Tea Board és a Delta Lingerie közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. szeptember 17-én hozott határozata (R 1501/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2013. szeptember 17-i határozatát (R 1501/2012-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi a bejelentett védjegy árujegyzékében szereplő, és a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 25-i Nizzai Megállapodás szerinti 25. osztályba tartozó áruk és a bejelentett védjegy árujegyzékében szereplő, a fenti megállapodás szerinti 35. osztályba tartozó „Női alsóneműk és női fehérneműk, parfümök, piperevizek és kozmetikai szerek, háztartási és fürdéshez való vászonnemű kiskereskedelmi értékesítése” vonatkozásában.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/40


A Törvényszék 2015. október 2-i ítélete – The Tea Board kontra OHIM Delta Lingerie (Darjeeling)

(T-627/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Darjeeling ábrás védjegy - DARJEELING korábbi együttes közösségi szó- és ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró okok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése”))

(2015/C 389/42)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Tea Board (Kalkutta, India) (képviselők: A. Nordemann és M. Maier ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Palmero Cabezas meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Delta Lingerie (Cachan, Franciaország) (képviselők: G. Marchais és P. Martini-Berthon ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a The Tea Board és a Delta Lingerie közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. szeptember 17-én hozott határozata (R 1387/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2013. szeptember 17-i határozatát (R 1387/2012-2. sz. ügy) hatályon kívül helyezi a bejelentett védjegy árujegyzékében szereplő, és a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 25-i Nizzai Megállapodás szerinti 25. osztályba tartozó áruk és a bejelentett védjegy árujegyzékében szereplő, a fenti megállapodás szerinti 35. osztályba tartozó „Női alsóneműk és női fehérneműk, parfümök, piperevizek és kozmetikai szerek, háztartási és fürdéshez való vászonnemű kiskereskedelmi értékesítése” vonatkozásában.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 45., 2014.2.15.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/41


A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Reed Exhibitions kontra OHIM (INFOSECURITY)

(T-633/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - INFOSECURITY közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - Használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja és (3) bekezdése - Indokolási kötelezettség”))

(2015/C 389/43)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Egyesült Királyság) (képviselő: S. Malynicz, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: A. Poch és S. Hanne meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának az INFOSECURITY szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2013. szeptember 10-én hozott határozata (R 1544/2012-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Reed Exhibitions Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/42


A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – Copernicus-Trademarks kontra OHIM – Bolloré (BLUECO)

(T-684/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BLUECO közösségi szóvédjegy bejelentése - BLUECAR korábbi közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A korábbi védjegy megkülönböztető képessége - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A beavatkozó fél megváltoztatás iránti kérelme - A 207/2009 rendelet 65. cikkének (4) bekezdése”))

(2015/C 389/44)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Egyesült Királyság) (képviselők: L. Pechan és S. Körber ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Schifko meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bolloré SA (Érgue-Gaberic, Franciaország) (képviselők: kezdetben B. Fontaine, később O. Legrand ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Bolloré SA és a Copernicus-Trademarks Ltd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. október 8-án hozott határozata (R 2029/2012-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Bolloré SA által előterjesztett megváltoztatás iránti kérelmet elutasítja.

3)

A Törvényszék a Copernicus-Trademarks Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/42


A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Gat Microencapsulation kontra OHIM – BASF (KARIS)

(T-720/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A KARIS közösségi szóvédjegy bejelentése - CARYX korábbi közösségi és nemzetközi szóvédjegyek - AKRIS korábbi nemzeti és Benelux szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/45)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Gat Microencapsulation GmbH, korábban Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Ausztria) (képviselők: S. Soler Lerma és M. C. March Cabrelles, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: I. Harrington meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: BASF SE (Ludwigshafen, Németország)

Az ügy tárgya

Az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának a BASF SE és a Gat Microencapsulation AG közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. október 28-án hozott határozata (R 1862/2012-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Gat Microencapsulation GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 71., 2014.3.8.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/43


A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Tilda Riceland Private kontra OHIM – Siam Grains (BASmALI)

(T-136/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BASmALI közösségi ábrás védjegy bejelentése - BASMATI korábbi nem lajstromozott védjegy vagy megjelölés - Viszonylagos kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése”))

(2015/C 389/46)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, India) (képviselők: S. Malynicz barrister, N. Urwin és D. Sills solicitors)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: P. Geroulakos és P. Bullock meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thaiföld)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Tilda Riceland Private Ltd és a Siam Grains Co. Ltd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. december 18-án hozott határozata (R 1086/2012-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2013. december 18-i határozatát (R 1086/2012-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM maga viseli a saját költségeit, valamint a Tilda Riceland Private Ltd részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 135., 2014.5.5.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/44


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Cristiano di Thiene kontra OHIM – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(T-193/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az AERONAUTICA közösségi szóvédjegy bejelentése - NAUTICA és NAUTICA BLUE korábbi közösségi szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Olaszország) (képviselők: F. Fischetti és F. Celluprica, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: P. Bullock és N. Bambara, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Egyesült Államok) (képviselők: C. Hawkes, solicitor és B. Brandreth, barrister)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Nautica Apparel, Inc. és a Cristiano di Thiene SpA közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. január 10-én hozott határozata (R 96/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Cristiano di Thiene SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 151., 2014.5.19.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/45


A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Primagaz kontra OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA)

(T-195/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A PRIMA KLIMA közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi PRIMAGAZ közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Érintett közönség - Az áruk és szolgáltatások hasonlósága - A megjelölések hasonlósága - Egy dícsérő jellegű szóelem megkülönböztető képessége - Fogalmi összehasonlítás - A korábbi védjegy megkülönböztető képessége - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/48)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Párizs, Franciaország) (képviselő: D. Régnier ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: M. Fischer meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Gerhard Reeh (Radnice, Cseh Köztársaság) (képviselő: W. Riegger ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA és a Gerhard Reeh közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. január 7-én hozott határozata (R 2304/2012-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2014. január 7-én hozott határozatát (R 2304/2012-1. sz. ügy), abban a részében, amelyben a fellebbezési tanács elutasította a hozzá benyújtott fellebbezést a „Világító-, fűtő-, szárító-, szellőzőberendezések; aktívszén-szűrők szellőzőrendszerekhez” megnevezésű áruk tekintetében, hatályon kívül helyezi.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Mindegyik fél maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 175., 2014.6.10.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/46


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Schroeder kontra Tanács és Bizottság

(T-205/14. sz. ügy) (1)

((„Szerződésen kívüli felelősség - Dömping - A Kínából származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék behozatala - A Bíróság által érvénytelennek nyilvánított 1355/2008/EK rendelet - A felperest a rendelet elfogadását követően állítólagosan ért kár - Kártérítési kereset - A belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése - Elfogadhatóság - Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése - 384/96/EK rendelet, 2. cikk, (7) bekezdés, a) pont [jelenleg: 1225/2009/EK rendelet, 2. cikk, (7) bekezdés, a) pont] - Gondossági kötelezettség - Okozati összefüggés”))

(2015/C 389/49)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburg, Németország) (képviselő: K. Landry ügyvéd)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix meghatalmazott, segítői kezdetben: D. Geradin és N. Tuominen ügyvédek, később: N. Tuominen ügyvéd) és Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche és R. Sauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2012. március 22-i GLS-ítélettel (C-338/10, EBHT, EU:C:2012:158) érvénytelennek nyilvánított, a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin stb.) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről [helyesen: a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin stb.) behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről] szóló, 2008. december 18-i 1355/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 350., 35. o.) elfogadása miatt állítólagosan ért kár megtérítése iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az I. Schroeder KG (GmbH & Co.)-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 212., 2014.7.7.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/46


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Hüpeden kontra Tanács és Bizottság

(T-206/14. sz. ügy) (1)

((„Szerződésen kívüli felelősség - Dömping - A Kínából származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék behozatala - A Bíróság által érvénytelennek nyilvánított 1355/2008/EK rendelet - A felperest a rendelet elfogadását követően állítólagosan ért kár - Kártérítési kereset - A belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése - Elfogadhatóság - Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése - 384/96/EK rendelet, 2. cikk, (7) bekezdés, a) pont [jelenleg: 1225/2009/EK rendelet, 2. cikk, (7) bekezdés, a) pont] - Gondossági kötelezettség - Okozati összefüggés”))

(2015/C 389/50)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hamburg, Németország) (képviselő: K. Landry ügyvéd)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix meghatalmazott, segítői kezdetben: D. Geradin és N. Tuominen ügyvédek, később: N. Tuominen ügyvéd) és Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche és R. Sauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2012. március 22-i GLS-ítélettel (C-338/10, EBHT, EU:C:2012:158) érvénytelennek nyilvánított, a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin stb.) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről [helyesen: a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin stb.) behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről] szóló, 2008. december 18-i 1355/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 350., 35. o.) elfogadása miatt állítólagosan ért kár megtérítése iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 212., 2014.7.7.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/47


A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – Bopp kontra OHIM (Nyolcszögletű zöld keret ábrázolása)

(T-209/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Nyolcszögletű zöld keretet ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/51)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Carsten Bopp (Glashütten, Németország) (képviselő: C. Russ ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben A. Pohlmann, később S. Hanne meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy nyolcszögletű zöld keretet ábrázoló megjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2014. január 9-én hozott határozata (R 1276/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Carsten Boppot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 151., 2014.5.19.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/48


A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Klement kontra OHIM – Bullerjan (Egy kemence formája)

(T-211/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Megszűnés megállapítására irányuló eljárás - Közösségi térbeli védjegy - Egy kemence formája - A védjegy tényleges használata - A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A védjegyhasználat jellege - A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma”))

(2015/C 389/52)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Toni Klement (Dippoldiswalde, Németország) (képviselők: J. Weiser és A. Grohmann ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: A. Poch, D. Botis és A. Schifko meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Németország)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Toni Klement és a Bullerjan GmbH közötti megszűnés megállapítására irányuló eljárással kapcsolatban 2014. január 9-én hozott határozata (R 927/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Toni Klementet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 245., 2014.7.28.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/49


A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Klement kontra OHIM – Bullerjan (Egy kemence formája)

(T-317/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Megszűnés megállapítására irányuló eljárás - Közösségi térbeli védjegy - Egy kemence formája - A védjegy tényleges használata - A 207/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A védjegyhasználat jellege - A megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma”))

(2015/C 389/53)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Toni Klement (Dippoldiswalde, Németország) (képviselők: J. Weiser és A. Grohmann ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben D. Walicka, később A. Poch, D. Botis és A. Schifko meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Németország)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Toni Klement és a Bullerjan GmbH közötti megszűnés megállapítására irányuló eljárással kapcsolatban 2014. február 27-én hozott határozata (R 1656/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Toni Klementet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 261., 2014.8.11.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/49


A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – August Storck kontra OHIM (2good)

(T-366/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - A 2good közösségi szóvédjegy bejelentése - Reklámszlogenből álló védjegy - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/54)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: August Storck KG (Berlin, Németország) (képviselők: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum és T. Melchert ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Palmero Cabezas meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a 2good szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozásával kapcsolatban 2014. február 27-én hozott határozata (R 996/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az August Storck KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/50


A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Sequoia Capital Operations kontra OHIM – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(T-369/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Törlési eljárás - SEQUOIA CAPITAL közösségi szóvédjegy - SEQUOIA korábbi közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja - Összetéveszthetőség”))

(2015/C 389/55)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok) (képviselők: F. Delord, A. Rendle, solicitorok, és G. Hollingworth, barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben A. Pohlmann, később S. Hanne meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sequoia Capital LLP (London, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Sequoia Capital LLP és a Sequoia Capital Operations LLC közötti törlési eljárással kapcsolatban 2014. március 18-án hozott határozata (R 1457/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Sequoia Capital Operations LLC-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/51


A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Rintisch kontra OHIM – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(T-382/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi védjegy - A PROTICURD szóvédjegy - A korábbi PROTI és PROTIPLUS nemzeti szóvédjegyek - A korábbi Proti Power nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Elfogadhatóság - A 207/2009/EK rendelet 59. cikke és a 216/96/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke - A korábbi védjegyek tényleges használata - A 207/2009 rendelet 42. cikkének (2) bekezdése - Összetéveszthetőség - A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Bernhard Rintisch (Bottrop, Németország) (képviselő: A. Dreyer ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Schifko meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Franciaország) (képviselő: C. Hertz-Eichenrode ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Bernhard Rintisch és a Compagnie laitière européenne SA közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. március 14-én hozott határozata (R 609/2011–4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2014. március 14-én hozott határozatát (R 609/2011–4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM viseli, a saját költségein felül, a Bernhard Rintisch részéről felmerült költségeket.

3)

A Compagnie laitière européenne SA viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 282., 2014.8.25.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/51


A Törvényszék 2015. szeptember 30-i ítélete – Volkswagen kontra OHIM (ULTIMATE)

(T-385/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - ULTIMATE közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/57)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Volkswagen AG (Wolfsburg, Németország) (képviselő: U. Sander ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának az ULTIMATE szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2014. március 24-én hozott határozata (R 1787/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Volkswagen AG-t kötelezi saját költségei, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/52


A Törvényszék 2015. szeptember 23-i ítélete – Mechadyne International kontra OHIM (FlexValve)

(T-588/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - A FlexValve közösségi ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja - Meghallgatáshoz való jog - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke”))

(2015/C 389/58)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Egyesült Királyság) (képviselők: S. von Petersdorff-Campen és E. Schaper ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben A. Pohlmann, később S. Hanne meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a FlexValve ábrás megjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2014. június 3-án hozott határozata (R 2435/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Mechadyne International Ltd-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 361., 2014.10.13.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/53


A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – BSH kontra OHIM (PerfectRoast)

(T-591/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - A PerfectRoast közösségi szóvédjegy bejelentése - Lajstromozás megtagadása - Feltétlen kizáró okok - Leíró jelleg - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke”))

(2015/C 389/59)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Németország) (képviselő: S. Biagosch ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Schifko meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának a PerfectRoast szómegjelölés lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2014. június 16-án hozott határozata (R 359/2014-5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 2014. június 16-i határozatát (R 359/2014-5. sz. ügy) abban a részében, amelyben az elutasította az elbírálónak a PerfectRoast közösségi védjegy „vízmelegítők”, „merülőforralók” és „tojásfőzők” vonatkozásában történő lajstromozására irányuló kérelmet elutasító határozatával szemben benyújtott fellebbezést.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 351., 2014.10.6.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/54


A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Dellmeier kontra OHIM – Dell (LEXDELL)

(T-641/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A LEXDELL közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi DELL közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró okok - A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírének sérelme - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése - Összetéveszthetőség - A megjelölések hasonlósága - A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2015/C 389/60)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Alexandra Dellmeier (München, Németország) (képviselők: kezdetben J. Khöber, később H. Eckermann ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Dell, Inc. (Round Rock, Texas, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: A. Renck és E. Nicolás Gómez ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Dell, Inc. és Alexandra Dellmeier közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. június 4-én hozott határozata (R 966/2013-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Alexandra Dellmeiert kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 380., 2014.10.27.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/54


A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – Grundig Multimedia kontra OHIM (DetergentOptimiser)

(T-707/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - A DetergentOptimiser közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja - Egyenlő bánásmód”))

(2015/C 389/61)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Svájc) (képviselők: S. Walter és M. Neuner ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: I. Harrington meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a DetergentOptimiser szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2014. július 9-én hozott határozata (R 172/2014-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Grundig Multimedia AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 409., 2014.11.17.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/55


A Törvényszék 2015. október 2-i végzése – Société européenne des chaux et liants kontra ECHA

(T-540/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - REACH - Igazgatási díj kiszabása a vállalkozás méretére vonatkozó nyilatkozatban szereplő hiba miatt - A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok - Keresetindítási határidő - Elfogadhatatlanság”))

(2015/C 389/62)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Franciaország) (képviselő: J. Dezarnaud ügyvéd)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (képviselők: M. Heikkilä, A. Iber és C. Schultheiss meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az ECHA 2013. május 21-i SME (2013) 1665. számú határozatának a felperesre igazgatási díjat kiszabó részében való, részleges megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Société européenne des chaux et liants-t kötelezi saját költségein felül az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 31., 2014.2.1.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/56


A Törvényszék 2015. október 5-i végzése – Kafetzakis és társai kontra Parlament és társai

(T-38/14. sz. ügy) (1)

((„Intézményi mulasztás megállapítása és kártérítés iránti kereset - A görög államadósság átütemezése - A magánszektor részvétele - Végkielégítés címén juttatott államkötvények értékcsökkenéséből eredő kár - Az euróövezet állam-, illetve kormányfőinek, valamint az uniós intézmények vezetőinek nyilatkozatai - Az Eurocsoport nyilatkozata - A hivatkozott kárral való okozati összefüggés pontosságának hiánya - Elfogadhatatlanság”))

(2015/C 389/63)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Georgios Kafetzakis (Athén, Görögország), valamint 102 másik felperes, akiknek a neve a végzés mellékletében szerepel (képviselő: C. Papadimitriou ügyvéd)

Alperesek: Európai Parlament (képviselők: A. Troupiotis és L. Visaggio meghatalmazottak); Európai Tanács; Eurócsoport; az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. de Gregorio Merino, M. Balta és E. Dumitriu-Segnana meghatalmazottak); Európai Bizottság (képviselők: M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne és B. Smulders meghatalmazottak); Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: P. Papapaschalis és P. Senkovic meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt annak megállapítására irányuló kereset, hogy az alperesek jogellenesen tartózkodtak attól, hogy elfogadják az ahhoz szükséges jogszabályi intézkedéseket, hogy a felperesek mint az Olympiaki Aeroporia elbocsátott munkavállalói által birtokolt kötelezvényekre ne vonatkozzon a görög államadósság értékét csökkentő, a magánszektornak az államadósság finanszírozásában való részvételére irányuló program (PSI), másrészt pedig az e mulasztás következtében a felperesek által feltételezetten elszenvedett kár megtérítése iránti kereset

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Georgios Kafetzakist, valamint 102 másik felperest, akiknek a neve a végzés mellékletében szerepel, kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 292., 2014.9.1.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/56


A Törvényszék 2015. október 5-i végzése – Arvanitis és társai kontra Parlament és társai

(T-350/14. sz. ügy) (1)

((„Intézményi mulasztás megállapítása és kártérítés iránti kereset - Az Olympiaki Aeroporia (OA) tevékenységének megszüntetése - Az OA ideiglenes alkalmazottai által azon okból feltételezetten elszenvedett kár, hogy az alperesek elmulasztották az Európai Unió jogszabályai alkalmazásának felügyeletét az elbocsátásuk alkalmával - A hivatkozott kár és az alperesek magatartása közötti okozati összefüggés pontosságának hiánya - Elfogadhatatlanság”))

(2015/C 389/64)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Athanasios Arvanitis (Rodosz, Görögország), valamint 47 másik felperes, akiknek a neve a végzés mellékletében szerepel (képviselő: C. Papadimitriou ügyvéd)

Alperesek: Európai Parlament (képviselők: A. Troupiotis és L. Visaggio meghatalmazottak); Európai Tanács; Eurócsoport; az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. de Gregorio Merino és M. Balta meghatalmazottak); Európai Bizottság (képviselők: J.-P. Keppenne és M. Konstantinidis meghatalmazottak); Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: P. Papapaschalis és P. Senkovic meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt annak megállapítására irányuló kereset, hogy az alperesek jogellenesen tartózkodtak attól, hogy felügyeljék az Európai Unió bizonyos jogszabályainak megfelelő alkalmazását elbocsátásuk alkalmával, másrészt a felperesek által e mulasztás és a görög hatóságok által a Bizottság, az Eurogroup, valamint az Európai Központi Bank egyes határozatainak következményeképpen elfogadott intézkedések okán feltételezetten elszenvedett kár megtérítésére irányuló kereset

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Athanasios Arvanitist, valamint 47 másik felperest, akiknek a neve a végzés mellékletében szerepel, kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 439., 2014.12.8.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/57


A Törvényszék 2015. október 5-i végzése – Grigoriadis és társai kontra Parlament és társai

(T-413/14. sz. ügy) (1)

((„Intézményi mulasztás megállapítása és kártérítés iránti kereset - A görög államadósság átütemezése - A magánszektor részvétele - Végkielégítés címén juttatott államkötvények értékcsökkenéséből eredő kár - Az euróövezet állam-, illetve kormányfőinek, valamint az uniós intézmények vezetőinek nyilatkozatai - Az Eurocsoport nyilatkozata - A hivatkozott kárral való okozati összefüggés pontosságának hiánya - Elfogadhatatlanság”))

(2015/C 389/65)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Grigoris Grigoriadis (Athén, Görögország), Faidra Grigoriadou, (Athén), Ioannis Tsolias (Thesszaloniki, Görögország), Dimitrios Alexopoulos (Thesszaloniki), Nikolaos Papageorgiou (Athén) és Ioannis Marinopoulos, (Athén) (représentant: C. Papadimitriou, avocat)

Alperesek: Európai Parlament (képviselők: A. Troupiotis és L. Visaggio meghatalmazottak); Európai Tanács; Eurócsoport; az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. de Gregorio Merino és M. Balta meghatalmazottak); Európai Bizottság (képviselők: J.-P. Keppenne és M. Konstantinidis meghatalmazottak); Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: P. Papapaschalis és P. Senkovic meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt annak megállapítására irányuló kereset, hogy az alperesek jogellenesen tartózkodtak attól, hogy a felperesek mint az Olympiaki Aeroporia elbocsátott munkavállalói által birtokolt kötelezvényekre ne vonatkozzon a görög államadósság értékét csökkentő, a magánszektornak az államadósság finanszírozásában való részvételére irányuló program (PSI), másrészt pedig az e mulasztás következtében a felperesek által feltételezetten elszenvedett kár megtérítése iránti kereset

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Grigoris Grigoriadist, Faidra Grigoriadout, Ioannis Tsoliast, Dimitrios Alexopoulost, Nikolaos Papageorgiout és Ioannis Marinopoulost kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 439., 2014.12.8.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/58


A Törvényszék 2015. október 8-i végzése – Nieminen kontra Tanács

(T-464/14. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2010. és 2011. évi előléptetési időszak - A felperes AD 12 besorolási fokozatba való előléptetését mellőző határozat - A tisztességes eljáráshoz való jog - Védelemhez való jog - Az elsőfokú bírósági felülvizsgálat terjedelme - Nyilvánvaló értékelési hiba - Téves jogalkalmazás és elferdítés hiánya - Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző fellebbezés”))

(2015/C 389/66)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Risto Nieminen (Kraainem, Belgium) (képviselők: kezdetben: M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas és J. N. Louis, később J. N. Louis ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és E. Rebasti meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második tanács) 2014. április 10-i Nieminen kontra Tanács ítélete (F-81/12, EBHT-KSZ, EU:F:2014:50) ellen benyújtott és annak hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

A Törvényszék Risto Nieminent kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 261., 2014.8.11.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/59


A Törvényszék 2015. október 6-i végzése – GEA Group kontra OHIM

(T-545/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Az engineering for a better world közösségi szóvédjegy bejelentése - Pusztán megerősítő határozat - A megerősített határozat jogerős jellege - Hivatalból való figyelembevétel - Elfogadhatatlanság”))

(2015/C 389/67)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: GEA Group AG (Düsseldorf, Németország) (képviselő: J. Schneiders ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők kezdetben: A. Pohlmann, később: S. Hanne meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2014. június 2-án az engineering for a better world szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozására irányuló kérelemmel kapcsolatban hozott határozata (R 303/2014-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a GEA Group AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 339., 2014.9.29.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/59


2015. augusztus 28-án benyújtott kereset – Oltis Group kontra Bizottság

(T-497/15. sz. ügy)

(2015/C 389/68)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Oltis Group a.s. (Olomouc, Cseh Köztársaság) (képviselő: P. Konečný ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben elutasította a felperesnek a „The Innovation Programme IP 4 – IT Solutions for Attractive Railway Services” és a „The Innovation Programme IP 5 – Technologies for Sustainable & Attractive European Freight” innovációs programokra vonatkozóan a Shift2Rail projekt keretében benyújtott ajánlatát vagy ajánlatait;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a következő jogalapokra hivatkozik.

1.

Az első, az értékelő testület általi hatáskör-túllépésre alapított jogalap

A felperes e tekintetben többek között azt állítja, hogy az értékelő testület az eljárása során nem helyettesíthette a felperes arra vonatkozó kizárólagos jogát, hogy több különálló ajánlatot a „Shift2Rail” társaság társult tagja jogállásnak a megszerzéséhez egyetlen ajánlatba összekapcsoljon, és ezáltal az értékelő testület az értékelési eljárás során hibát követett el. A felperes továbbá előadja, hogy ha két különálló ajánlatnak egyetlen ajánlattevő általi, különböző innovációs programokra történő benyújtása az értékelő testület szerint nem felelt meg a közbeszerzési dokumentumoknak, és ha e dokumentumok nem szabályozzák az ilyen eseteket, akkor a felperest a közbeszerzési dokumentumok 8.2. részének megfelelően erre figyelmeztetni kellett volna, és ezért meg kell őriznie ahhoz való jogát, hogy a benyújtott ajánlatokkal rendelkezzen.

2.

A második, a közbeszerzési dokumentumoknak az értékelő testület eljárása általi megsértésére alapított jogalap

A felperes ezzel kapcsolatban azt állítja, hogy az értékelő testület nem a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően járt el annyiban, amennyiben anélkül döntött a felperes ajánlatairól, hogy azt erről értesítette volna vagy felhívta volna arra, hogy tisztázzon bizonyos félreértéseket vagy hibákat.

Továbbá a felperes azon a véleményen van, hogy az értékelő testületnek az ajánlatait külön-külön kellett volna értékelnie (és pontoznia) még azt követően is, hogy azokat egy ajánlatba kapcsolták össze, mivel csupán ezen eljárást követve lehet eleget tenni az objektív értékelés és vizsgálat elvének. Az értékelő testület olyan eljárása, hogy a felperes ajánlatait együtt értékelte és így azokat az értékelési kritériumokra tekintettel együtt pontozta, félrevezető, hátrányosan megkülönböztető és ellentétes a közbeszerzési dokumentumok alapelvével, valamint lehetetlenné teszi a határozat felülvizsgálatát.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/60


2015. szeptember 23-án benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

(T-550/15. sz. ügy)

(2015/C 389/69)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão és J. Saraiva de Almeida, meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

1.

semmisítse meg a 2015/1119/EU bizottsági végrehajtási határozatot (1) azon részében, amely a Portugál Köztársaság által a 2010-es, 2011-es és 2012-es üzleti évre vonatkozóan az egyéb közvetlen támogatások (juh- és kecskefélék) intézkedés keretében bejelentett kiadásokkal kapcsolatos 8 2 60  006,65 euró összeget kizárja az európai uniós finanszírozásból;

2.

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes az alábbi hiányosságokra vonatkozó jogalapokra hivatkozik.

A –

A 2009-es és 2010-es üzleti év tekintetében – A birtokon tartási időszak alatti ellenőrzések

1.

A 796/2004/EK (2) rendelet 34. cikke (2) bekezdésének téves értelmezése és alkalmazása „a birtokon tartási időszak alatt” végrehajtandó ellenőrzések fogalmát illetően;

2.

A visszaható hatály tilalma elvének az 1368/2011/EU rendelet (3) 2. cikke 10. pontjának a Bizottság általi visszaható hatályú alkalmazása által történt megsértése, mivel nincs összhangban az 1122/2009/EK (4) rendelet 41. cikkének módosításával az olyan helyszíni ellenőrzéseket előíró uniós szabályozás, amelyeket „a teljes birtokon tartási időszakra elosztva kell végrehajtani”

3.

A bizalomvédelem és a jogbiztonság elvének a megsértése, amennyiben ezek az elvek megkövetelik, hogy az intézmények joghatást kiváltó valamennyi jogi aktusa egyértelmű és pontos legyen, és azokat az érintettek tudomására hozzák, hogy azok teljes bizonyossággal tudják, hogy az adott jogi aktus mely időponttól kezdve vált ki joghatást;

4.

Az egyenlőség elvének a megsértése, mivel a 34. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó iránymutatást, amennyiben van ilyen, írásban kell meghatározni, anélkül az egyenlőség elve sérül, mivel nem biztosított, hogy az intézkedéseket az egyenlőség elvének alkalmazásában valamennyi tagállamban egységes módon hozzák meg;

5.

Az arányosság elvének és az EUMSZ 5. cikkének a megsértése, amennyiben a portugál hatóságok által végzett helyszíni vizsgálatok pontosan a szóban forgó rendelkezés által előírt célt érik el, függetlenül attól, hogy azokat az elején valósítják meg, amint azt a Bizottság állítja, vagy a közepén, vagy a végéhez közeledve, mivel azokat a birtokon tartási időszak alatt, váratlan és előre nem látható módon hajtják végre.

B –

A 2011-es üzleti év tekintetében – Az elektronikus azonosítás új szabályozási követelményei

1.

A 885/2006/EK rendelet (5) 11. cikkének megsértése, amennyiben a határozat nem kellően indokolt, az indokokat/jogalapokat pontatlanul tünteti fel, és ezzel sérti a 885/06 rendelet 11. cikkének értelmét és célját;

2.

Az 1290/2005 rendelet (6) 31. cikke (2) bekezdésének és az arányosság elvének a megsértése tekintettel arra, hogy a jelen ügyben nem tartották tiszteletben a Bizottság tárgyra vonatkozó iránymutatásában említett négy feltételt, és e négy feltételnek együttesen kell teljesülnie.


(1)  Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. június 22-i 2015/1119/EU bizottsági végrehajtási határozat (az értesítés a C(2015) 4076. sz. dokumentummal történt; [HL L 182,p. 39]).

(2)  A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK rendelet (HL 141, 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 44. kötet, 243. o.).

(3)  A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1121/2009/EK rendelet, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. december 21-i 1368/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 341, 33. o.).

(4)  A 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 316, 65. o.).

(5)  Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 171, 90. o.; helyesbítés: HL L 52., 17.).

(6)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209, 1. o.).


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/62


2015. szeptember 25-én benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság

(T-551/15. sz. ügy)

(2015/C 389/70)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão és J. Saraiva de Almeida meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

1.

semmisítse meg a 2015/1119/EU bizottsági végrehajtási határozatot (1) azon részében, amely a Portugál Köztársaság által az 1999/2000-es üzleti évre a lenre és kenderre vonatkozó intézkedés keretében bejelentett kiadásokkal kapcsolatos 5 01  445,57 euró összeget kizárja az európai uniós finanszírozásból;

2.

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három, az alábbi hiányosságokra vonatkozó jogalapra hivatkozik.

1.

A 729/70 rendelet (2) 5. cikke (2) bekezdésének megsértése: a Bizottság nem bizonyítja a közös piacszervezés szabályai megsértésének megvalósulását;

2.

A 729/70 rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megsértése, mivel a Bizottság által a VI/5330/97. sz. dokumentumban (3) szereplő egységes iránymutatásban a 25 %-os pénzügyi átalánykorrekció alkalmazásához előírt feltételek nem teljesülnek;

3.

Az 1290/2005 rendelet (4) 31. cikkének megsértése: több mint 24 hónappal korábban kifizetett kiadások, – mivel e megtámadott határozat azzal, hogy az 1999-ben és 2000-ben kifizetett kiadásokat kizárja a közösségi finanszírozásból, megtagadja a 24 hónappal azt megelőzően kifizetett kiadások finanszírozását, hogy a Bizottság írásban értesítette a portugál hatóságokat a 2006 április 28-i bizottsági határozat (5) megsemmisítéséből eredő vizsgálatok eredményeiről.


(1)  Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2015. június 22-i 2015/1119/EU bizottsági végrehajtási határozat (az értesítés a C(2015) 4076. sz. dokumentummal történt; [HL L 182, 39. o.]).

(2)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet.

(3)  Az EMOGA Garanciarészlege számláinak végső elszámolására vonatkozó határozat előkészítése során a pénzügyi következmények kiszámítására vonatkozó iránymutatás című, 1997. december 23-i VI/5330/97. sz. bizottsági dokumentum.

(4)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209, 1. o.).

(5)  Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2006. április 28-i bizottsági határozat (HL L 124, 21. o.).


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/63


2015. szeptember 24-én benyújtott kereset – Universidad Internacional de la Rioja kontra OHIM – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(T-561/15. sz. ügy)

(2015/C 389/71)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Spanyolország) (képviselők: C. Lema Devesa és A. Porras Fernandez-Toledano ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Universidad de la Rioja (Logroño, Spanyolország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: az „UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR” szóelemeket magában foglaló közösségi ábrás védjegy – 11 738 093. sz. védjegybejelentés

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2015. június 22-én hozott határozata (R 1914/2014-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot abban a részében, amelyben az megtagadta a 11 738 093. sz. védjegybejelentésben szereplő védjegy lajstromozását, és ennek következtében tegye lehetővé annak lajstromozását;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

A megtámadott határozat nem megfelelően határozza meg az érintett áruk és szolgáltatások átlagos fogyasztóit.

A megtámadott határozat nem megfelelően végzi el az összetéveszthetőség vizsgálatát.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/64


2015. szeptember 25-én benyújtott kereset – Aldi kontra OHIM – Rouard (GOURMET)

(T-572/15. sz. ügy)

(2015/C 389/72)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Németország) (képviselők: C. Fürsen és N. Bertram ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Pierre-André Rouard (Madrid, Spanyolország)

Az OHIM előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: felperes

A vitatott védjegy: a „GOURMET” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy – 1 0 5 09  446. sz. védjegybejelentés

Az OHIM előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2015. július 24-én hozott határozata (R 1985/2013-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 207/2009 rendelet 63. cikkének a 2868/95 rendelet 20. szabályának (7) bekezdésével összefüggésben történő megsértése;

a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/65


A Törvényszék 2015. július 16-i végzése – Greenwood Houseware (Zhuhai) és társai kontra Tanács

(T-191/10. sz. ügy) (1)

(2015/C 389/73)

Az eljárás nyelve: angol

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 179., 2010.7.3.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/65


A Törvényszék 2015. október 7-i végzése – db Technologies Deutschland kontra OHIM – MIP Metro (Sigma)

(T-267/15. sz. ügy) (1)

(2015/C 389/74)

Az eljárás nyelve: német

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 245., 2015.7.27.


Közszolgálati Törvényszék

23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/66


A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2015. október 15-i végzése – DI kontra EASO

(F-113/13. sz. ügy)

((Közszolgálat - Az EASO személyi állománya - Szerződéses alkalmazott - Próbaidő - Nyilvánvaló alkalmatlanság miatti elbocsátás - Megsemmisítés iránti kereset - A kereset és a panasz közötti összhang szabálya - Hiány - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság - Kártérítési kereset))

(2015/C 389/75)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: (képviselő: I. Vlaic ügyvéd)

Alperes: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (képviselők: . Cerdán Ortiz-Quintana meghatalmazott, D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a felperes három hónappal meghosszabbított próbaidejének lejártával felbontották a munkaszerződését.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan meglapozatlant elutasítja.

2)

DI maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal részéről felmerült költségeket.


23.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/66


A Közszolgálati Törvényszék 2015. október 15-i végzése – Drakeford kontra EMA

(F-29/13. RENV. sz. ügy)

(2015/C 389/76)

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.