ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 201A

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. június 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2015/C 201A/01

Nyílt versenyvizsga-felhívás — EPSO/AD/310/15 — 1. kurátor (AD 7) — 2. múzeumpedagógus (AD 7) — 3. konzervátor – restaurálási és gyűjteményi igazgató (AD 7) — EPSO/AST/136/15 — 1. kurátorasszisztens (AST 3) — 2. restaurálási és gyűjteményi igazgatósági asszisztens (AST 3)

1


HU

 


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

18.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 201/1


NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS

EPSO/AD/310/15

1.

kurátor (AD 7)

2.

múzeumpedagógus (AD 7)

3.

konzervátor – restaurálási és gyűjteményi igazgató (AD 7)

EPSO/AST/136/15

1.

kurátorasszisztens (AST 3)

2.

restaurálási és gyűjteményi igazgatósági asszisztens (AST 3)

(2015/C 201 A/01)

A regisztráció határideje: 2015. július 23. brüsszeli idő szerint déli 12 óra

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) képesítéseken és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgákat szervez azon tartaléklista összeállítása céljából, amelyből az Európai Parlament kiválasztja az Európai Történelem Házába „tanácsos” és „asszisztens” beosztásban (AD, illetve AST besorolási csoportban) felvehető új tisztviselőket.

Az elvárt sikeres pályázók száma versenyvizsgánként és profilonként:

Kurátor (AD 7): 20

Múzeumpedagógus (AD 7): 15

Konzervátor (restaurálási és gyűjteményi igazgató) (AD 7): 5

Kurátorasszisztens (AST 3): 10

Restaurálási és gyűjteményi igazgatósági asszisztens (AST 3): 5

A kiválasztási eljárás jogilag kötelező érvényű keretét ez a versenyvizsga-felhívás, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2015. február 27-i C 70 A számában közzétett, nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) alkotja.

Ez a felhívás két versenyvizsgára vonatkozik, amelyek mindegyike több profilt foglal magában. Minden pályázó versenyvizsgánként csak egy profilra jelentkezhet. A pályázónak az internetes jelentkezéskor kell választania. Döntését az internetes jelentkezési lap érvényesítése után már nem változtathatja meg.

MILYEN FELADATKÖRÖKRE LEHET SZÁMÍTANI?

A kurátor feladata a múzeum kiállításainak – különös tekintettel az időszaki és vándorkiállításokra – kidolgozása, az állandó kiállítás frissítése, a tartalommal és tárgyakkal kapcsolatos kutatás, a múzeumi gyűjtemény bővítése és a vonatkozó kiadványok megtervezése. Ezenfelül képviseli az Európai Történelem Házát (a továbbiakban: ETH) a külső érdekelt felekkel szemben. A kurátorasszisztens a kurátor(ok) munkáját segíti bizonyos fent említett feladatok elvégzésében.

A múzeumpedagógus feladata a kiállításokkal kapcsolatos oktatási stratégiák és programok kidolgozása és végrehajtása. Vonzó és változatos oktatási kínálatot kell biztosítania valamennyi célközönség számára. Ezenfelül kapcsolatot tart az iskolákkal és műhelyfoglalkozásokat vezet.

A konzervátor felelős az ETH gyűjteményének és a kölcsönzött tárgyaknak a megóvásáért: ellátja a tárolási és kiállítási környezet ellenőrzését, konzervátori nyilvántartást vezet, elvégzi a tárgyak állagvizsgálatát, javaslatokat tesz a restaurálási és állagmegőrzési intézkedésekre és költségbecsléseket végez ezekre vonatkozóan. Továbbá felügyeli a külső szolgáltatókkal kötött szerződéseket. A konzervátorasszisztens a konzervátor(ok) munkáját segíti bizonyos fent említett feladatok elvégzésében a gyűjteménymegóvás területén.

A szokásos feladatkörökről bővebb tájékoztatás az I. MELLÉKLETBEN található.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

A jelentkezés érvényesítésekor a következő feltételeknek kell MARADÉKTALANUL eleget tenni:

Általános feltételek

Az EU valamely tagállamának állampolgára, és állampolgári jogai maradéktalanul megilletik.

Maradéktalanul eleget tett a katonai szolgálatra vonatkozó tagállami jogszabályokban előírt kötelezettségeinek.

Megfelel a betöltendő munkakör ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek.

Speciális feltételek: nyelvismeret

Első nyelv: elvárt szint – a 24 hivatalos uniós nyelv egyikének legalább C1 szintű ismerete.

Második nyelv: elvárt szint – az angol, a francia vagy a német nyelv legalább B2 szintű ismerete; ez a nyelv nem lehet azonos az első nyelvvel.

A nyelvi szintekről részletes tájékoztatás a közös európai nyelvi referenciakeretben (https://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr) található.

Speciális feltételek: képesítés és szakmai tapasztalat

Az egyes versenyvizsgák és profilok esetében szükséges képesítésről és szakmai tapasztalatról bővebb tájékoztatás a II. MELLÉKLETBEN található.

Az oklevelekről részletes tájékoztatás a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) I. mellékletében található.

Második nyelvként az angol, a francia vagy a német nyelv választható. Ezek az uniós intézmények fő munkanyelvei, és a szolgálati érdekek szükségessé teszik, hogy az újonnan felvett munkatársak azonnal képesek legyenek e nyelvek legalább egyikén ellátni feladataikat, és a mindennapos munkavégzéshez szükséges hatékony kommunikációt folytatni.

Az uniós versenyvizsgák lebonyolításánál használt nyelvekről bővebb tájékoztatás a III. MELLÉKLETBEN található.

MI A KIVÁLASZTÁS MÓDJA?

1.    Számítógépes feleletválasztós tesztek

Amennyiben a pályázók száma versenyvizsgánként és profilonként meghalad egy bizonyos , az EPSO mint kinevezésre jogosult hatóság által megállapított határszámot , azok a pályázók, akik a határidőn belül érvényesítették jelentkezési lapjukat, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kapnak meghívást, amely az EPSO akkreditált központjainak egyikében zajlik.

Amennyiben a pályázók száma nem éri el az említett határszámot , e tesztek elvégzése az értékelőközpontban (3. pont) történik.

A számítógépes feleletválasztós tesztek a következőképpen épülnek fel:

Teszt

Nyelv

Kérdések

Időtartam

Minimálisan elérendő pontszám

Szövegértési készség

Első nyelv

20 kérdés

35 perc

10/20

Matematikai-logikai készség

Első nyelv

10 kérdés

20 perc

Matematikai-logikai és absztrakciós készség együttesen: 10/20

Absztrakciós készség

Első nyelv

10 kérdés

10 perc

Amennyiben e teszteken a pályázó nem éri el a minimálisan elérendő pontszámot, kiesik a versenyvizsgából. Továbbjutása esetén azonban az itt szerzett pontszám nem adódik hozzá az értékelőközpont többi vizsgáján szerzett pontszámhoz.

2.    Képesítés szerinti kiválasztás

Első lépésben a pályázó által az internetes jelentkezéskor megadott adatok alapján ellenőrzésre kerül, hogy a pályázó megfelel-e a pályázati feltételeknek. Két eset lehetséges:

Amennyiben a számítógépes feleletválasztós tesztek lebonyolítására előzetesen kerül sor , a pályázati anyagok ellenőrzése az ott szerzett pontszám szerinti csökkenő sorrendben történik, és akkor fejeződik be, amikor a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók száma eléri az 1. pontban említett határszámot. A további anyagok ellenőrzésére nem kerül sor.

Amennyiben a számítógépes feleletválasztós tesztek lebonyolítására nem előzetesen kerül sor , valamennyi pályázó anyaga ellenőrzésre kerül.

Második lépésben kizárólag a fentiek szerint kiválasztott, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók körében sor kerül a képesítés szerinti kiválasztásra a pályázó által a jelentkezési lap „tehetségszűrő” részében (talent screener/évaluateur de talent/Talentfilter) megadott adatok alapján. A vizsgabizottság minden kiválasztási kritériumot annak viszonylagos fontossága szerint 1-től 3-ig súlyoz, és a pályázó válaszait egyenként 0–4 ponttal értékeli.

Ezután a vizsgabizottság megszorozza a pontszámot az adott kritérium súlyával, majd az összpontszám alapján kiválasztja az adott feladatkör ellátására leginkább megfelelő pályázókat.

Az egyes versenyvizsgákra és profilokra vonatkozó kritériumok felsorolása a II. MELLÉKLETBEN található.

3.    Értékelőközpont (assessment centre)

Ebbe a szakaszba versenyvizsgánként és profilonként az elvárt sikeres pályázói létszám legfeljebb háromszorosának megfelelő számú pályázó kap meghívást. Az a pályázó, aki a képesítés szerinti kiválasztáson a legmagasabb összpontszámokat elérők közé tartozik, egy-két napos értékelőközpontban való részvételre kap meghívást, amely nagy valószínűséggel Brüsszelben , a pályázó második nyelvén zajlik.

Amennyiben az 1. pontban említett számítógépes feleletválasztós tesztekre nem előzetesen kerül sor , e teszteket is az értékelőközpontban kell elvégezni.

Az értékelőközpontban 4 vizsgán (az általános, valamint a speciális készségeket felmérő készségalapú interjún, a csoportgyakorlaton és az esettanulmányon) az AST besorolási csoport esetében hét, az AD besorolási csoport esetében nyolc általános készség, valamint az egyes versenyvizsgák és profilok tekintetében elvárt speciális készségek felmérésére kerül sor az alábbi modell szerint:

Készség

Vizsga

1.

Elemző- és problémamegoldó készség

Esettanulmány

Csoportgyakorlat

2.

Kommunikációs készség

Esettanulmány

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

3.

Minőségi és eredményes munkavégzés

Esettanulmány

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

4.

Tanulási és fejlődési képesség

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

5.

Szervezőkészség, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége

Esettanulmány

Csoportgyakorlat

6.

Munkabírás és rugalmasság

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

7.

Együttműködési képesség

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

8.

Vezetői készség (csak az AD szintű versenyvizsga esetében)

Csoportgyakorlat

Általános készségeket felmérő készségalapú interjú

Minimálisan elérendő pontszám az AST szintű versenyvizsga esetében

készségenként 3/10 és együttesen 35/70

Minimálisan elérendő pontszám az AD szintű versenyvizsga esetében

készségenként 3/10 és együttesen 40/80

Az általános készségek súlya

az összpontszám 45 %-a


Készség

Teszt

A szakterületre vonatkozó speciális készségek

Speciális készségeket felmérő készségalapú interjú

Minimálisan elérendő pontszám (az AST és az AD szintű versenyvizsga esetében egyaránt)

50/100

A speciális készségek súlya

az összpontszám 55 %-a

4.    Tartaléklista

A pályázók igazoló dokumentumainak ellenőrzése után a vizsgabizottság versenyvizsgánként és profilonként tartaléklistára veszi azon pályázók nevét, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, és az értékelőközpont után a legmagasabb pontszámokkal rendelkeznek. A tartaléklistára vétel akkor fejeződik be, amikor a vizsgabizottság eléri az elvárt sikeres pályázói létszámot. A tartaléklistán a nevek betűrendben szerepelnek.

MIKOR ÉS HOL LEHET JELENTKEZNI?

A versenyvizsgára az EPSO honlapján (http://jobs.eu-careers.eu) lehet jelentkezni

2015. július 23-án brüsszeli idő szerint déli 12 óráig.


I. MELLÉKLET

A MUNKAKÖRÖK JELLEGE

EPSO/AD/310/15

1.   Kurátor (AD 7)

A kurátor feladata a múzeum kiállításainak – különös tekintettel az időszaki és a vándorkiállításokra – megvalósítása. Kutatásokat végez e kiállítások tartalmára és kiállítási tárgyaira vonatkozóan, ellátja a kiállításokkal kapcsolatos kurátori teendőket és a kiállítástervezőkkel együttműködve kivitelezi azokat. Ezzel párhuzamosan felelős az állandó kiállítás frissítéséért és a múzeumi gyűjtemény gyarapításáért is.

A munkakör a következő feladatokat foglalja magában:

a múzeum időszaki és vándorkiállításával kapcsolatos kurátori teendők ellátása a legmagasabb muzeológiai normák szerint,

az állandó kiállítás frissítése és megújítása,

a kiállításokon bemutatásra kerülő tárgyak, képek, filmek és egyéb anyagok felkutatása,

a saját gyűjtemény egyes részeivel kapcsolatos kutatás és annak gyarapítása,

a kiállítási szövegek és a kapcsolódó kiadványok megfogalmazása a nagyközönségnek és a tudományos normáknak megfelelően egyaránt,

kapcsolattartás más múzeumokkal és az egyes érdekelt felekkel azok illetékességi területén belül,

az Európai Történelem Házának képviselete a tudományos szakközönség és a múzeumi látogatók körében,

a kurátorasszisztensek csoportjának koordinálása.

2.   Múzeumpedagógus (AD 7)

A múzeumpedagógus feladata annak biztosítása, hogy a kiállítás a lehető legteljesebb tanulási élményt nyújtsa a különböző célcsoportok és az egyéni látogatók számára.

A munkakör a következő feladatokat foglalja magában:

a tanulási és oktatási stratégia, valamint az oktatási programok kidolgozása,

e programok megszervezése és lebonyolítása,

részvétel az időszaki és vándorkiállítások oktatási komponensének kidolgozásában,

az oktatási segédanyagok kidolgozása oly módon, hogy azok a célcsoportok legszélesebb körével megismertessék a múzeum gyűjteményét,

kapcsolattartás a tanárokkal, iskolákkal, munkatársakkal és szolgáltatókkal,

a különféle szolgáltatási szerződések kezelése,

a múzeumpedagógusi asszisztensek csoportjának igazgatása,

közreműködés a kiállítások tartalmának kidolgozásában és részvétel a multidiszciplináris munkacsoport tevékenységében,

a különböző célcsoportok látogatásainak és műhelytalálkozóinak lebonyolítása.

3.   Konzervátor – Restaurálási és gyűjteményi igazgató (AD 7)

A konzervátor felelős a saját gyűjtemény és a kölcsönzött tárgyak megóvásáért. A különféle anyagok állagmegóvását célzó technikák általános ismerete szükséges.

A munkakör a következő feladatokat foglalja magában:

a múzeumi gyűjtemény kezelése és a múzeumi tárgyak áramlásának igazgatása,

az ETH gyűjteményi stratégiája végrehajtásának felügyelete,

a gyűjteménnyel kapcsolatos kérdésekben hozott döntések előkészítése, ideértve a beszerzéseket, a gyűjtemények nyilvános hozzáférhetőségét és a szerzői jogi kérdéseket,

a gyűjtemény tárolási vagy bemutatási környezetének felügyelete, figyelemmel kísérése és ellenőrzése,

a kiállítási tárgyak állagának vizsgálata,

a tárgyak állagára vonatkozó teljes körű konzevátori nyilvántartás vezetése, ideértve a vizuális nyilvántartást is,

a kiállítási tárgyak állagmegóvását célzó megelőző restaurálási intézkedések végrehajtása,

a külső szerződő felek által végzett restaurálási intézkedések felügyelete,

javaslattétel restaurálási intézkedésekre és az azok költségeivel kapcsolatos becslések elvégzése,

megfelelő szabványok kidolgozása és fenntartása, a legújabb gyűjteményigazgatási és restaurálási technikák és gyakorlatok megismerése kutatás és képzések útján,

a konzervátorasszisztensek csoportjának igazgatása.

EPSO/AST/136/15

1.   Kurátorasszisztens (AST 3)

A kurátorasszisztens segíti a kurátor(ok) munkáját az állandó kiállítás egyes területein. A hatáskörén belül tartalmi és tárgyi jellegű kutatásokat végez a kiállításokra és a múzeum gyűjteményére vonatkozóan, valamint támogatást nyújt az időszaki és vándorkiállítások szervezéséhez és az e kiállításokra vonatkozó kurátori tevékenységhez.

A munkakör a következő feladatokat foglalja magában:

a kurátorok munkájának támogatása a tartalomra és a gyűjteményre vonatkozó kutatásaik során,

a tartalomra vonatkozó kutatások támogatása,

segítségnyújtás a kiállításokon bemutatásra kerülő tárgyak, képek, filmek és egyéb anyagok kutatása során,

szervezési támogatás nyújtása az időszaki és vándorkiállítások lebonyolításához,

segítségnyújtás a nagyközönség részére szóló és a tudományos normáknak megfelelő kiállítási szövegek és kiadványok megfogalmazásához,

kapcsolattartás más múzeumokkal és az egyes érdekelt felekkel azok illetékességi területén belül.

2.   Restaurálási és gyűjteményi igazgatósági asszisztens (AST 3)

A restaurálási és gyűjteményi igazgatósági asszisztens segíti a restaurálási és gyűjteményi igazgató munkáját a saját gyűjtemény és a kölcsönzött tárgyak megóvása és igazgatása terén. Feladata a tárgyak kezelése, a tárgyak állagának ellenőrzése, a restaurálási intézkedések, a tárgyak szállítása és az ezekkel kapcsolatos kérdések.

A munkakör a következő feladatokat foglalja magában:

a gyűjtemény tárolási vagy bemutatási környezetének figyelemmel kísérése és ellenőrzése,

a kiállítási tárgyak állagának vizsgálata,

a tárgyak állagára vonatkozó teljes körű konzervátori nyilvántartás vezetése, ideértve a vizuális nyilvántartást is,

a kiállítási tárgyak állagmegóvását célzó megelőző restaurálási intézkedések végrehajtása,

a külső szerződő felek által végzett restaurálási intézkedések felügyelete,

javaslattétel restaurálási intézkedésekre és az azok költségeivel kapcsolatos becslések elvégzése,

a bejövő és kimenő tárgyak kezelése és azok megfelelő csomagolásának és szállításának felügyelete; a kölcsönzött tárgyak állagának vizsgálata,

megfelelő szabványok kidolgozása és fenntartása; a legújabb restaurálási technikák és gyakorlatok megismerése kutatás és képzések útján,

segítségnyújtás a kiállítási tárgyak szállításának megszervezéséhez, ideértve a futárszolgálatot is.

Az I. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez


II. MELLÉKLET

KÉPESÍTÉSEK, SZAKMAI TAPASZTALAT ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

EPSO/AD/310/15

Kurátor (AD 7)

1.   Képesítések és szakmai tapasztalat

Oklevéllel igazolt, legalább négyéves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség a történelemtudományok területén vagy más kapcsolódó területen, és azt követően szerzett legalább hatéves szakirányú szakmai tapasztalat valamely, a profilhoz kapcsolódó területen.

2.   Kiválasztási kritériumok

A képesítés szerinti kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

1.

PhD fokozat a történelemtudományok területén vagy más hasonló, a munkakör ellátása szempontjából releváns területen;

2.

a PhD fokozattól eltérő posztgraduális képzés a történelemtudományok, a muzeológia területén vagy más hasonló, a munkakör ellátása szempontjából releváns területen;

3.

szakmai tapasztalat történelmi kiállítások kurátori feladatainak ellátása terén;

4.

szakmai tapasztalat a különböző típusú tartalmakra és/vagy kiállítási tárgyakra – például tárgyakra, képekre és/vagy videofelvételekre – vonatkozó kutatások terén;

5.

szakmai tapasztalat múzeumi gyűjteményekre vonatkozó kutatások és/vagy az ilyen gyűjtemények bővítése terén;

6.

szakmai tapasztalat a nagyközönség részére szánt szövegek – nevezetesen kiállítási szövegek, katalóguscikkek és audiovizuális anyagokhoz tartozó hangalámondás szövegének megfogalmazása terén;

7.

szakmai tapasztalat a tudományos normáknak megfelelő szövegek megfogalmazása terén;

8.

szakmai tapasztalat a muzeológiai szakmai normák alkalmazása terén;

9.

részvétel szakirányú nemzetközi szakmai hálózatokban és/vagy nemzetközi konferenciákon;

10.

szakmai tapasztalat a csoportirányítás területén;

11.

szakmai tapasztalat a nemzetközi és/vagy interdiszciplináris környezetben történő munkavégzés terén;

12.

szakmai tapasztalat az angol, francia vagy német nyelven történő szövegírás terén.

Múzeumpedagógus (AD 7)

1.   Képesítések és szakmai tapasztalat

Oklevéllel igazolt, legalább négyéves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség a múzeumpedagógia, a muzeológia, a történelemtudományok területén vagy más kapcsolódó területen, és azt követően szerzett legalább hatéves szakirányú szakmai tapasztalat valamely, a profilhoz kapcsolódó területen.

2.   Kiválasztási kritériumok

A képesítés szerinti kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

1.

szakmai tapasztalat a múzeumi programszervezés területén;

2.

szakmai tapasztalat oktatási tevékenységek – például különböző célcsoportoknak szóló műhelyfoglalkozások és/vagy idegenvezetés – kidolgozása és/vagy végrehajtása terén;

3.

szakmai tapasztalat a kiállítások oktatási komponensének (például megérinthető kiállítási tárgyak) kidolgozása terén;

4.

szakmai tapasztalat a kiállítások tartalmához és/vagy a célcsoportokhoz igazított oktatási segédanyagok kidolgozása és/vagy megszövegezése terén;

5.

szakmai tapasztalat nyilvános felmérések kidolgozása és/vagy közönségelégedettségi felmérések értékelése terén;

6.

szakmai tapasztalat a muzeológia szakmai normáinak alkalmazása terén;

7.

részvétel nemzetközi szakmai hálózatokban és/vagy nemzetközi konferenciákon a munkakör szempontjából releváns területeken;

8.

szakmai tapasztalat a projektmenedzsment területén, ideértve a projektcsoportok irányítását;

9.

szakmai tapasztalat a közbeszerzési eljárások terén;

10.

nemzetközi és/vagy interdiszciplináris környezetben történő munkavégzéssel kapcsolatos szakmai tapasztalat;

11.

szakmai tapasztalat az angol, francia vagy német nyelven történő szövegírás terén.

Konzervátor – Restaurálási és gyűjteményi igazgató (AD 7)

1.   Képesítések és szakmai tapasztalat

Oklevéllel igazolt, legalább négyéves , befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség a restaurátori tudományok, a muzeológia területén vagy más kapcsolódó területen, és azt követően szerzett legalább hatéves szakirányú szakmai tapasztalat valamely, a profilhoz kapcsolódó területen.

2.   Kiválasztási kritériumok

A képesítés szerinti kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

1.

posztgraduális képzés a restaurátori tudományok, a muzeológia területén vagy más hasonló, a munkakör ellátása szempontjából releváns területen;

2.

szakmai tapasztalat gyűjtemények és/vagy kiállítási tárgyak igazgatása területén;

3.

szakmai tapasztalat a kiállítási tárgyak állagának értékelése és/vagy a restaurálási intézkedések szükségességének és/vagy költségeinek becslése terén;

4.

szakmai tapasztalat a tároló- és kiállítóhelyiségek és/vagy bemutatóvitrinek légköri és fényviszonyainak ellenőrzése terén;

5.

szakmai tapasztalat a kiállítási tárgyak kezelése terén;

6.

szakmai tapasztalat létesítményi jelentésekkel (facility report) kapcsolatos munkavégzés terén;

7.

szakmai tapasztalat a tárgyak és anyagok széles körére kiterjedő megelőző restaurálás terén;

8.

szakmai tapasztalat a muzeológia szakmai normáinak alkalmazása terén;

9.

részvétel nemzetközi szakmai hálózatokban és/vagy nemzetközi konferenciákon a munkakör szempontjából releváns területeken;

10.

szakmai tapasztalat a csoportirányítás területén;

11.

szakmai tapasztalat a nemzetközi és/vagy interdiszciplináris környezetben történő munkavégzés terén;

12.

szakmai tapasztalat az angol, francia vagy német nyelven történő szövegírás terén.

EPSO/AST/136/15

Kurátorasszisztens (AST 3)

1.   Képesítések és szakmai tapasztalat

Oklevéllel igazolt, középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett végzettség a történelemtudományok területén vagy más kapcsolódó területen és legalább hároméves szakmai tapasztalat a múzeumi kiállításokkal kapcsolatos területen.

VAGY

Középfokúnál magasabb szintű tanulmányok folytatására jogosító bizonyítvánnyal igazolt, középfokú oktatásban szerzett végzettség és azt követően szerzett legalább hatéves szakirányú szakmai tapasztalat valamely, a profilhoz kapcsolódó területen, amelyből legalább három év a múzeumi kiállítások területére vonatkozik.

2.   Kiválasztási kritériumok

A képesítés szerinti kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

1.

posztgraduális képzés a történelemtudományok, a muzeológia területén vagy más hasonló, a munkakör ellátása szempontjából releváns területen;

2.

szakmai tapasztalat történelmi kiállítások kurátori feladatainak ellátása terén;

3.

szakmai tapasztalat a különböző típusú tartalmakra és/vagy kiállítási tárgyakra – például tárgyakra, képekre és/vagy videofelvételekre – vonatkozó kutatások terén;

4.

szakmai tapasztalat a nagyközönség részére szánt szövegek – nevezetesen kiállítási szövegek, katalóguscikkek és/vagy audiovizuális anyagokhoz tartozó hangalámondás szövegének megfogalmazása terén;

5.

szakmai tapasztalat a szakmai normák alkalmazása terén a muzeológia területén;

6.

részvétel nemzetközi szakmai hálózatokban és/vagy nemzetközi konferenciákon valamely, a munkakör szempontjából releváns területen;

7.

szakmai tapasztalat a nemzetközi és/vagy interdiszciplináris környezetben történő munkavégzés terén;

8.

szakmai tapasztalat az angol, francia vagy német nyelven történő szövegírás terén.

Restaurálási és gyűjteményi igazgatósági asszisztens (AST 3)

1.   Képesítések és szakmai tapasztalat

Oklevéllel igazolt, középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett restaurátori végzettség és azt követően szerzett legalább hároméves szakirányú szakmai tapasztalat valamely, a profilhoz kapcsolódó területen.

VAGY

Középfokúnál magasabb szintű tanulmányok folytatására jogosító bizonyítvánnyal igazolt, középfokú oktatásban szerzett végzettség és azt követően szerzett legalább hatéves szakirányú szakmai tapasztalat valamely, a profilhoz kapcsolódó területen.

2.   Kiválasztási kritériumok

A képesítés szerinti kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

1.

képzés a tárgyak és anyagok széles körére kiterjedő restaurálási technikák terén;

2.

szakmai tapasztalat a tárgyak és anyagok széles körére kiterjedő restaurálási és/vagy állagmegóvási technikák terén;

3.

szakmai tapasztalat a kiállítási tárgyak állagának értékelése és/vagy a restaurálási intézkedések szükségességének és/vagy költségeinek becslése terén;

4.

szakmai tapasztalat a tároló- és kiállítóhelyiségek és/vagy bemutatóvitrinek légköri és fényviszonyainak ellenőrzése vagy a létesítményi jelentésekkel (facility report) kapcsolatos munkavégzés terén;

5.

szakmai tapasztalat a tárgyak állagára vonatkozó konzervátori nyilvántartás vezetése terén, ideértve a vizuális nyilvántartást is;

6.

szakmai tapasztalat a tárgyak és anyagok széles körére kiterjedő megelőző restaurálás terén;

7.

szakmai tapasztalat a bejövő és/vagy kimenő tárgyak megfelelő csomagolásának és szállításának kezelése és/vagy felügyelete terén;

8.

szakmai tapasztalat a szakmai normák alkalmazása terén a muzeológia területén;

9.

részvétel nemzetközi szakmai hálózatokban és/vagy nemzetközi konferenciákon valamely, a munkakör szempontjából releváns területen;

10.

szakmai tapasztalat a nemzetközi és/vagy interdiszciplináris környezetben történő munkavégzés terén;

11.

szakmai tapasztalat az angol, francia vagy német nyelven történő szövegírás terén.

A II. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez


III. MELLÉKLET

NYELVEK

Az uniós intézmények az Európai Unió Bírósága (nagytanács) által a C-566/10. P. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben hozott ítéletre való tekintettel meg kívánják indokolni, miért korlátozzák e versenyvizsga második nyelve tekintetében a választható uniós hivatalos nyelvek számát.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az e versenyvizsgánál választható második nyelveket a szolgálati érdekek szem előtt tartásával határoztuk meg, amelyek szükségessé teszik, hogy az újonnan felvett munkatársak azonnal képesek legyenek ellátni feladataikat és a mindennapos munkavégzéshez szükséges hatékony kommunikációt folytatni. Ellenkező esetben súlyosan sérülhetne az intézmények hatékony működése.

Az uniós intézmények – és különösen az Európai Történelem Háza – belső kommunikációjában hosszú évek óta főként az angol, a francia és a német nyelv használatos, és többnyire a külvilággal történő kommunikációhoz, illetve az ügykezeléshez is e nyelvekre van szükség. Az Európai Unióban emellett az angol, a francia és a német nyelv a legelterjedtebb és a legszélesebb körben tanult második nyelv. Mindez összhangban áll az uniós intézmények álláshelyeire pályázóktól jelenleg elvárt iskolai végzettséggel és szakmai készségszinttel, amely szerint az említett nyelvek közül legalább egyet kell ismerni. Következésképpen – a szolgálati érdekek és a pályázók készségei közötti egyensúlyra törekedve és egyúttal e versenyvizsga sajátos szakterületét figyelembe véve – indokolt a vizsgákat e három nyelven megrendezni annak érdekében, hogy valamennyi pályázó – függetlenül attól, hogy melyik az első hivatalos nyelve – képes legyen e három hivatalos nyelv közül legalább egyet munkanyelvként használni. A speciális készségek ily módon történő értékelése lehetővé teszi, hogy az intézmények felmérjék, képesek-e a pályázók azonnal ellátni a feladataikat a leendő munkakörükhöz hasonló körülmények között.

Ugyanezen okokból célszerű korlátozni a pályázók és az intézmény közötti kommunikáció nyelvét, azt a nyelvet is beleértve, amelyen a jelentkezési lapot kell kitölteni. Ez a követelmény biztosítja továbbá, hogy a pályázók összehasonlítása és jelentkezési lapjuk ellenőrzése egységes legyen.

A pályázókkal való egyenlő bánásmód érdekében minden pályázó – az is, akinek első hivatalos nyelve e három nyelv egyike – köteles bizonyos vizsgákat az e három nyelv közül választott második nyelven letenni.

Mindez nem érinti a személyzeti szabályzat 45. cikkének (2) bekezdésében előírt harmadik munkanyelv elsajátítására irányuló későbbi nyelvi képzést.

A III. MELLÉKLET vége, vissza a főszöveghez