ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 421

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. november 24.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 421/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 421/02

C-374/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Varhoven administrativen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Valimar OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Varna (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dömping — Oroszországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek — 384/96/EK rendelet — 2. cikk (8) és (9) bekezdés, és 11. cikk (2), (3), (9) és (10) bekezdés — Időközi felülvizsgálat — Felülvizsgálat a dömpingellenes intézkedések megszűnése miatt — Az 1279/2007/EK rendelet érvényessége — Az exportár meghatározása a harmadik országokba irányuló eladások alapján — Az exportárak megbízhatósága — Az árra vonatkozó kötelezettségvállalások figyelembevétele — A körülmények megváltozása — Az eredeti vizsgálat során használttól különböző módszer alkalmazása)

2

2014/C 421/03

C-399/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. október 7-i ítélete – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset — Az Európai Unió külső fellépése — EUMSZ 218. cikk (9) bekezdése — Nemzetközi megállapodással létrehozott szervben az Európai Unió által képviselendő álláspont kialakítása — Olyan nemzetközi megállapodás, amelyben az Európai Unió nem részes — Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) — A joghatással bíró jogi aktusok fogalma — Az OIV ajánlásai)

3

2014/C 421/04

C-426/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingsdienst/Z van de rijksbelastingdienst (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — A 2. cikk (4) bekezdésének b) pontja — Kettős felhasználású energiatermékek — Fogalom)

3

2014/C 421/05

C-441/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV kontra Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vállalkozások joga — 2003/71/EK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — Értékpapírok nyilvános kibocsátása esetén tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség — Értékpapírok kényszerárverése)

4

2014/C 421/06

C-487/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Juzgado Contencioso-Admnistrativo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vueling Airlines S. A. kontra Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Légi közlekedés — A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok az Európai Unióban — 1008/2008/EK rendelet — Szabad árképzés — Poggyászfeladás — Felár — A légi viteldíjak fogalma — Fogyasztóvédelem — Bírság kiszabása a fuvarozóra tisztességtelen szerződéses feltétel miatt — Olyan nemzeti jogszabály, amelynek értelmében az utas szállítását és a poggyász feladását a repülőjegy alapárának tartalmaznia kell — Az uniós joggal való összeegyeztethetőség)

5

2014/C 421/07

C-562/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Strukturális alapok — 1083/2006/EK és 1080/2006/EK rendelet — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — Az Észt Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti európai területi együttműködés előmozdítására irányuló operatív program — A monitoring bizottság támogatást elutasító határozata — E bizottság határozatainak bírósági felülvizsgálatát kizáró rendelkezés — EUMSZ 267. cikk — Uniós intézmény, szerv vagy hivatal jogi aktusa — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós jog végrehajtása — 47. cikk — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A bírósághoz fordulás joga — Azon tagállam meghatározása, amelynek bíróságai hatáskörrel rendelkeznek a kereset elbírálására)

5

2014/C 421/08

C-3/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AS Baltic Agro kontra Maksu- ja Tolliamenti Ida maksu- ja tollikeskus (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Antidömping — 661/2008/EK rendelet — Az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám — A mentesség feltételei — A 3. cikk (1) bekezdése — Első független uniós vásárló — Az ammóniumnitrát-műtrágya közvetítő vállalkozás általi megszerzése — Az áruk kiadása — A vámáru-nyilatkozatok érvénytelenítése iránti kérelem — 2008/577/EK határozat — Vámkódex — 66. és 220. cikk — Hiba — 2454/93/EGK rendelet — 251. cikk — Utólagos ellenőrzés)

6

2014/C 421/09

C-7/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Förvaltningrätten i Stockholm [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige kontra Skatteverket (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — Héacsoport — Valamely harmadik államban székhellyel rendelkező anyavállalat által valamely tagállambeli héacsoporthoz tartozó fióktelepe részére nyújtott szolgáltatások utáni belső számlázás — A nyújtott szolgáltatások adóköteles jellege)

7

2014/C 421/10

C-47/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Martin Grund kontra Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös agrárpolitika — Közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai — Egységes támogatási rendszer — Az állandó legelő fogalma — Gyep és egyéb egynyári takarmánynövények termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt évig nem szereplő földterület — Ezen időszak alatt felszántott és a földterületen korábban termesztett növénytől eltérő egynyári takarmánynövénnyel bevetett földterület)

8

2014/C 421/11

C-101/13. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – U. kontra Stadt Karlsruhe (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2252/2004/EK rendelet — A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 9303-as dokumentumának 1. része — A tagállamok által kiállított útlevelekre és úti okmányokra vonatkozó minimális biztonsági előírások — Géppel olvasható útlevél — A születési névnek az útlevél személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalára történő bejegyzése — A név összetévesztés veszélye nélkül történő bejegyzése)

9

2014/C 421/12

C-127/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete – Guido Strack kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A meghallgatáshoz való jog — A törvényes bíróhoz való jog — Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés — A szóban forgó dokumentumokhoz való hozzáférés felperes számára történő engedélyezésének részleges megtagadása — A hozzáférést megtagadó első határozat — A megtagadással kapcsolatos hallgatólagos döntés kialakítása — Megtagadással kapcsolatos hallgatólagos döntés kifejezett határozatokkal történő felváltása — Eljáráshoz fűződő érdek a hozzáférést megtagadó kifejezett határozatok elfogadását követően — A dokumentumokhoz való hozzáférés alóli kivételek — A megfelelő ügyintézéshez fűződő érdek védelme — A személyes adatok és a kereskedelmi érdekek védelme)

10

2014/C 421/13

C-205/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hauck GmbH & Co. KG kontra Stokke A/S és társai (Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja — Kizáró, illetve törlési okok — Térbeli védjegy — Tripp Trapp állítható gyerekszék — Kizárólag olyan formából álló megjelölés, amely az áru jellegéből következik — Olyan formából álló megjelölés, amely az árunak jelentős értéket kölcsönöz)

10

2014/C 421/14

C-242/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Commerz Nederland NV kontra Havenbedrijf Rotterdam NV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verseny — Állami támogatások — Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése — A támogatás fogalma — Harmadik személy kölcsönbe vevőnek történő hitelnyújtás érdekében állami vállalat által banknak nyújtott kezességvállalások — Ezen állami vállalat igazgatója által a vállalat alapszabályának rendelkezéseit megsértve, szándékosan nyújtott kezességvállalások — Az említett vállalat tulajdonosaként eljáró közjogi jogalany tiltakozására vonatkozó vélelem — A kezességvállalások államnak való betudhatósága)

11

2014/C 421/15

C-254/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orgacom BVBA kontra Vlaamse Landmaatschappij (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vámmal azonos hatású díjak — Belső adók — A Flamand Régióba behozott állati trágyára vonatkozó importlefölözés — EUMSZ 30. cikk és EUMSZ 110. cikk — Az importőr által fizetendő lefölözés — Annak függvényében változó mértékű lefölözés, hogy az állati trágyát behozták a Flamand Régióba vagy onnan származik)

12

2014/C 421/16

C-308/13. P. és C-309/13. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Società Italiana Calzature SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Vicini SpA (Fellebbezések — Közösségi védjegyek — 40/94/EK rendelet — A GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN és a BY GIUSEPPE ZANOTTI szóelemeket tartalmazó ábrás védjegyek lajstromozása — A ZANOTTI szóelemet tartalmazó, közösségi és nemzeti szó- és ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása — A felszólalás fellebbezési tanács általi elutasítása)

13

2014/C 421/17

C-341/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cruz & Companhia Lda kontra Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — 3. cikk — Szabálytalansággal kapcsolatos eljárás — Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) — Jogosultatlanul kapott export-visszatérítések behajtása — Elévülési idő — Hosszabb nemzeti jogi elévülési idő alkalmazása — Az általános szabályok szerinti elévülési idő — Közigazgatási intézkedések és szankciók)

13

2014/C 421/18

C-393/13. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 1-jei ítélete – Európai Unió Tanácsa kontra Alumina d. o.o., Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — 464/2011/EU végrehajtási rendelet — A Bosznia-Hercegovinából származó zeolit-A-por behozatala — 1225/2009/EK rendelet — 2. cikk — A rendes érték meghatározása — A szokásos kereskedelmi forgalom fogalma)

14

2014/C 421/19

C-436/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 1-jei ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E. kontra B. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A 2201/2003/EK rendelet — 8., 12. és 15. cikk — Joghatóság a szülői felelősségre vonatkozó ügyekben — Olyan gyermek felügyeletére vonatkozó eljárás, akinek szokásos tartózkodási helye az anyja tartózkodási helye szerinti tagállamban van — Az e gyermek apjának tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága javára történő megállapodás a joghatóságról — Hatály)

14

2014/C 421/20

C-446/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Fonderie 2A kontra Ministre de l’Économie et des Finances (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hatodik héairányelv — 8. cikk, (1) bekezdés, a) pont — Termékértékesítés helyének meghatározása — A vevő székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett eladó — A termék feldolgozása a vevő székhelye szerinti tagállamban)

15

2014/C 421/21

C-478/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. október 2-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2001/18/EK irányelv — Géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) környezetbe történő szándékos kibocsátása — Forgalomba hozatal — A 31.cikk (3) bekezdésének b) pontja — A termesztett GMO-k helye — Az illetékes hatóságoknak való bejelentés kötelezettsége — Nyilvános nyilvántartás létrehozásának kötelezettsége — Lojális együttműködés)

15

2014/C 421/22

C-525/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Hof van Cassatie van België [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vlaams Gewest kontra Heidi Van Den Broeck (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös agrárpolitika — 2419/2001/EK rendelet — Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere — Területalapú támogatási kérelem — 33. cikk — Szankciók — Szándékosan elkövetett szabálytalanságok)

16

2014/C 421/23

C-549/13. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Vergabekammer Arnsberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesdruckerei GmbH kontra Stadt Dortmund (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — EUMSZ 56. cikk — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Korlátozások — 96/71/EK irányelv — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — Nemzeti szabályozás, amely előírja az ajánlattevők és alvállalkozóik számára, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy a közbeszerzési szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat teljesítő alkalmazottaik számára minimálbért fizetnek — Másik tagállamban székhellyel rendelkező alvállalkozó)

17

2014/C 421/24

C-501/13. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-221/13. sz., Page Protective Services Ltd kontra EKSZ ügyben 2013. július 9-én hozott végzése ellen a Page Protective Service Ltd által 2013. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

17

2014/C 421/25

C-246/14. sz. ügy: A Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Olaszország) által 2014. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vittoria De Bellis és társai kontra Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

C-380/14. sz. ügy: Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dorothea Eckert és Karl-Heinz Dallner kontra Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

C-408/14. sz. ügy: 2014. augusztus 28 tribunal du travail de BruxellesBelgiumAliny WojciechowskiOffice national des pensions (ONP)408/14franciaA tribunal du travail de Bruxelles (Belgium) által 2014. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aliny Wojciechowski kontra Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

C-421/14. sz. ügy: A Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanyolország) által 2014. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco Primus S.A. kontra Jesús Gutiérrez García

19

2014/C 421/29

C-422/14. sz. ügy: A Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spanyolország) által 2014. szeptember 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Christian Pujante Rivera kontra Gestora Clubs Dir., S.L. és Fondo de Garantía Salarial

20

2014/C 421/30

C-427/14. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2014. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valsts ieņēmumu dienests kontra SIA Veloservis

21

2014/C 421/31

C-429/14. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2014. szeptember 18-án/-én/-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air Baltic Corporation AS kontra Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21

2014/C 421/32

C-430/14. sz. ügy: Az Augstākā tiesa (Lett Köztársaság) által 2014. szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valsts ieņēmumu dienests kontra Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

C-440/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-578/12. sz., National Iranian Oil Company kontra Tanács ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a National Iranian Oil Company által 2014. szeptember 23-án benyújtott fellebbezés

22

2014/C 421/34

C-441/14. sz. ügy: A Højesteret (Dánia) által 2014. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Ajos A/S nevében eljáró DI kontra Karsten Eigil Rasmussen hagyatéka

24

2014/C 421/35

C-447/14. P. sz. ügy: A Törvényszék (ötödik tanács) T-309/12. sz., Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg kontra Európai Bizottság ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. által 2014. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

25

 

Törvényszék

2014/C 421/36

T-68/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – Soliver kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A járműipari üveg európai piaca — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — Piacfelosztó megállapodások és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréje — 1/2003/EK rendelet — Egységes és folyamatos jogsértés — A jogsértésben való részvétel)

27

2014/C 421/37

T-177/10. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alcoa Trasformazioni kontra Bizottság (Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjszabás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat — Előny — Indokolási kötelezettség — A támogatás összege — Új támogatás)

27

2014/C 421/38

T-208/11. és T-508/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – LTTE kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — A 2580/2001/EK rendelet fegyveres konfliktusokra való alkalmazhatósága — Lehetőség arra, hogy valamely harmadik állam hatósága a 2001/931/KKBP közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóságnak minősüljön — A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja — Terrorcselekményekre történő hivatkozás — A 2001/931 közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóság határozatának szükségessége)

28

2014/C 421/39

T-291/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Portovesme kontra Bizottság (Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjszabás — A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Az állami támogatás fogalma — Új támogatás — Egyenlő bánásmód — Ésszerű határidő)

29

2014/C 421/40

T-308/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Eurallumina kontra Bizottság (Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjszabás — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A támogatás fogalma — Új támogatás)

30

2014/C 421/41

T-542/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Alouminion kontra Bizottság (Állami támogatások — Alumínium — Szerződéssel biztosított kedvezményes villamosenergia-díjszabás — A támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — A szerződés megszüntetése — A szerződés megszüntetéséből eredő joghatások ideiglenes intézkedés keretében történő bírósági felfüggesztése — Új támogatás)

30

2014/C 421/42

T-297/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A Bizottság által a felperes hírnevére állítólagosan sérelmes adatok harmadik személyek részére történő közlése — Nem vagyoni kár — A magánszemélyek számára jogokat keletkeztető valamely jogszabály kellően súlyos megsértése)

31

2014/C 421/43

T-342/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Fuchs kontra OHIM – Les complices (körben lévő csillag) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Körben lévő csillagot ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Körben lévő csillagot ábrázoló korábbi közösségi és nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A korábbi védjegy megkülönböztető képessége — A 207/2009/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi közösségi védjegy oltalmának megszűnése — Az eljáráshoz fűződő érdek fennmaradása — A részleges okafogyottság hiánya)

32

2014/C 421/44

T-444/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Novartis kontra OHIM – Tenimenti Angelini (LINEX) [Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A LINEX közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi LINES PERLA nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 76. cikke (1) bekezdésének vége — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]

32

2014/C 421/45

T-515/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – El Corte Inglés kontra OHIM – English Cut (The English Cut) [Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A The English Cut közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi El Corte Inglés nemzeti szó-, és közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Gondolati társíthatóság hiánya — A megjelölések közötti kapcsolat — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]

33

2014/C 421/46

T-517/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alro kontra Bizottság (Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjak — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást megindító határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható jogi aktus — Teljes mértékben, részben a határozathozatal időpontjában, részben a kereset benyújtásának időpontjában végrehajtott támogatási intézkedés — Elfogadhatatlanság)

34

2014/C 421/47

T-529/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Felvétel — Álláshirdetés — Igazgatói álláshelyre történő kinevezés — A felperes pályázatának visszavonása — Másik pályázó kinevezése — Megsemmisítés iránti kérelmek — Az aktus kibocsátója hatáskörének hiánya miatt megtámadott álláshirdetés első fokon történő megsemmisítése — A felek által előterjesztett összes jogalapra és érvre vonatkozó kifejezett válasz hiánya — A megfelelő ügyintézés elve — A megtámadott álláshirdetés alapján hozott határozatok megsemmisítésére irányuló kérelmek elfogadhatatlansága — A személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdése — Kártérítési kérelem — Hatékony bírói jogvédelemhez való jog — A Közszolgálati Törvényszék indokolási kötelezettsége — Ügy, amelynek érdemben való eldöntését a per állása megengedi — A fellebbezés elutasítása)

34

2014/C 421/48

T-530/12. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 9-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Lelki zaklatás — Az Unió érdekeit sértő jogellenes tevékenységek — A tisztviselőkre vonatkozó kötelezettségek súlyos megszegése — A személyzeti szabályzat 12a. és 22a. cikke — A felperes általi feljelentés — Újrabeosztás e feljelentés miatt — Az OLAF-hoz történő fordulás elmulasztása az információkat megkapó felettes által — Sérelmet okozó aktusok — Jóhiszeműség — Védelemhez való jog — Az aktus kibocsátójának hatásköre)

35

2014/C 421/49

T-129/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alpiq RomIndustries és Alpiq RomEnergie kontra Bizottság (Állami támogatások — Villamos energia — Kedvezményes díjak — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról szóló határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható aktus — A kereset benyújtásának időpontjában teljes mértékben végrehajtott támogatási intézkedés — Elfogadhatatlanság)

36

2014/C 421/50

T-262/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – Skysoft Computersysteme kontra OHIM – British Sky Broadcasting Group és Sky IP International (SKYSOFT) [Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SKYSOFT közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi SKY közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]

37

2014/C 421/51

T-297/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Junited Autoglas Deutschland kontra OHIM – Belron Hungary (United Autoglas) [Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A United Autoglas közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi AUTOGLASS nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja]

37

2014/C 421/52

T-340/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Federación Española de Hostelería kontra EACEA (Megsemmisítés iránti kereset — Az egész életen át tartó tanulás területén létrehozott program — A turizmusban dolgozók nyelvtanulását szolgáló virtuális szimulátor [e-client] projektre vonatkozó szerződés — Előzetes tájékoztató levél — A jogvita szerződéses jellege — Keresettel meg nem támadható aktus — A szerződés újraminősítésének a hiánya — Elfogadhatatlanság)

38

2014/C 421/53

T-444/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – EMA kontra BU (Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozott időre szóló szerződés — A meghosszabbítást mellőző határozat — A Közszolgálati Törvényszék hatásköre — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkének első bekezdése — Gondoskodási kötelesség)

39

2014/C 421/54

T-458/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE) (Közösségi védjegy — A GRAPHENE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

39

2014/C 421/55

T-459/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE) [Közösségi védjegy — A GRAPHENE közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja]

40

2014/C 421/56

T-479/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – Marchiani kontra Parlament (Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat — Parlamenti asszisztensi juttatás — A jogalap nélkül folyósított összegek visszatérítése)

40

2014/C 421/57

T-663/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – Számvevőszék kontra BF (Fellebbezés — Közszolgálat — Felvétel — Személyzeti igazgatói állásba történő kinevezés — Pályázat elutasítása — Az előválogató bizottság által bemutatott jelentés indokolására vonatkozó kötelezettség)

41

2014/C 421/58

T-26/14. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Schönberger kontra Számvevőszék (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2011. évi előléptetési időszak — Referencia szorzótényezők — Kontradiktórius eljárás)

41

2014/C 421/59

T-215/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – MPM-Quality és Eutech kontra OHIM – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) [Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A MANUFACTURE PRIM 1949 közösségi ábrás védjegy — A korábbi PRIM nemzetközi és nemzeti védjegyek — Rosszhiszeműség — A 207/2009/EK rendelet 165. cikkének (4) bekezdése — A 207/2009 rendelet 41. és 56. cikke — A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogalapot nélkülöző kereset]

42

2014/C 421/60

T-410/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. szeptember 30-i végzése – Bitiqi és társai kontra Bizottság és társai (Megsemmisítés iránti kereset — Közös kül- és biztonságpolitika — Az Európai Unió koszovóijogállamiság-missziója [Eulex Kosovo] — Szerződéses alkalmazott — A misszióvezetőnek a munkaszerződések meg nem hosszabbítására vonatkozó határozatai — A hatáskör nyilvánvaló hiánya)

43

2014/C 421/61

T-447/13. P. sz. ügy: A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A megtérítendő összegek megtérítése — A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 92. cikkének 1. § -a — Párhuzamos jogorvoslatra vonatkozó kifogás — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

43

2014/C 421/62

T-706/14. sz. ügy: 2014. október 3-án benyújtott kereset – Holistic Innovation Institute kontra REA

44

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 421/63

F-55/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. október 15-i ítélete – Moschonaki kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé utalás — Felvétel — Intézményen belüli álláshirdetés — Az álláshirdetésben szereplő kiválasztási feltételek — A kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre)

46

2014/C 421/64

F-103/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CG kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Lelki zaklatás — Vizsgálati eljárás — Az elnök azon határozata, amelyben nem ad helyt a panasznak — A vizsgálóbizottság véleménye — A lelki zaklatás téves meghatározása — A magatartás szándékos jellege — A lelki zaklatásra utaló magatartás és jelek fennállásának megállapítása — Az okozati összefüggés feltárása — Hiány — A vizsgálóbizottság véleményének következetlensége — Nyilvánvaló értékelési hiba — Közszolgálati kötelességszegés — Titoktartási kötelezettség — A személyes adatok védelme — Kártérítési kereset)

46

2014/C 421/65

F-115/11. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CG kontra EBB (Közszolgálat — Az EBB személyi állománya — Kinevezés — Egységvezetői álláshely — A felperestől eltérő pályázó kinevezése — A kiválasztási eljárás szabálytalanságai — A kiválasztó bizottság pártatlansági kötelezettsége — A kiválasztó bizottság tagjainak pártatlansági kötelezettsége — A kiválasztó bizottság elnökének a felperessel szembeni kifogásolható magatartása — Összeférhetetlenség — Az összes pályázó számára kötelező szóbeli előadás — A szóbeli előadáshoz rendelkezésre bocsátott dokumentumok, amelyek kedvezhetnek az egyik pályázónak — A rendelkezésre bocsátott dokumentumok szövegezésében részt vevő pályázó — Az egyenlőség elvének megsértése — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kérelem)

47

2014/C 421/66

F-26/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Cerafogli kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférése — Az EKB személyi állományának kérelmeire alkalmazandó szabályok — Pert megelőző eljárás — Megfelelési szabály — Először a keresetben felhozott jogellenességi kifogás — Elfogadhatóság — A hatékony bírói jogvédelemhez való jog — Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeire alkalmazandó szabályok elfogadásával kapcsolatban a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció)

48

2014/C 421/67

F-153/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. május 6-i ítélete – Forget kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselő — Díjazás — Családi támogatások — Háztartási támogatás — A juttatás feltétele — A luxemburgi törvények szerint bejegyzett élettársi kapcsolat — Házastársi kötelékben nem élő állandó élettársak, akiknek lehetőségük van a polgári házasságkötésre — A személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikke (2) bekezdése c) pontja iv) alpontja szerinti feltételeknek meg nem felelő tisztviselő)

49

2014/C 421/68

F-157/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. június 19-i ítélete – BN kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Megsemmisítés iránti kereset — Az igazgató melletti tanácsadói tisztséget ideiglenesen betöltő, AD14 besorolási fokozatú tisztviselő — A főigazgató által elkövetett lelki zaklatásra vonatkozó állítás — Elhúzódó betegszabadság — Másik főigazgatóságon lévő tanácsadói tisztségre kinevező határozat — Gondoskodási kötelezettség — A megfelelő ügyintézés elve — Szolgálati érdek — A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés szabálya — Kártérítési kereset — Nem döntéshozói magatartásból eredő kár)

49

2014/C 421/69

F-7/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Radelet kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselők — A személyzeti szabályzat X. mellékletének 5. és 23. cikke — Lakásnak az intézmény általi rendelkezésre bocsátása — A tisztviselőnek lakás bérlésére adott engedély — Kártérítési kereset — Nem vagyoni kár — Kényelmetlen és egészségtelen lakás biztosítása — Bizonyíték hiánya)

50

2014/C 421/70

F-42/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. május 22-i ítélete – CU kontra EGSZB (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Határozott időre szóló szerződés — A szerződést megszüntető határozat)

50

2014/C 421/71

F-48/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CW kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelő jelentés — Az értékelő jelentésben szereplő értékelések és megjegyzések — Nyilvánvaló mérlegelési hibák — Hatáskörrel való visszaélés — Hiány)

51

2014/C 421/72

F-54/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – CV kontra EGSZB (Közszolgálat — Kártérítési kereset — Adminisztratív vizsgálatok — Fegyelmi eljárás — Lelki zaklatás)

52

2014/C 421/73

F-107/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. október 15-i ítélete – de Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Nyugalmazott tisztviselő — Fegyelmi eljárás — Fegyelmi intézkedés — Levonás a nyugdíjból — Terhelő vallomást tevő tanúnak a fegyelmi bizottság általi meghallgatása — Az érintett tisztviselő meghallgatásának elmaradása — A meghallgatáshoz való jog tiszteletben nem tartása)

52

2014/C 421/74

F-15/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2014. október 15-i ítélete – De Bruin kontra Parlament (Közszolgálat — Próbaidős tisztviselő — A személyzeti szabályzat 34. cikke — A próbaidős tisztviselő alkalmatlanságát megállapító, a próbaidőt értékelő jelentés — Próbaidő meghosszabbítása — A próbaidő végén történő elbocsátás — Az elbocsátás okai — Teljesítmény — A szolgáltatások teljesítésének gyorsasága — Nyilvánvaló értékelési hibák — Eljárási szabálytalanságok — Az értékelésért felelős bizottság véleményének meghozatala tekintetében megszabott határidő)

53

2014/C 421/75

F-35/12. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 30-i végzése – DM kontra BEREC (Közszolgálat — Szerződéses alkalmazott — Alkalmazási feltételek — Az alkalmazást megelőző orvosi vizsgálat — Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 100. cikke — Orvosi fenntartás — A próbaidő leteltekor történő elbocsátás — Okafogyottá vált, megsemmisítés iránti kereseti kérelem — Az érdekeltnek más európai uniós ügynökség általi alkalmazása során érvényesített orvosi kifogás — Hatás hiánya — Okafogyottság)

54

2014/C 421/76

F-9/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 9-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Keresetindítási határidő — Elkésettség — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

54

2014/C 421/77

F-22/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i végzése – Mészáros kontra Bizottság (Közszolgálat — Versenyvizsga — EPSO/AD/207/11 versenyvizsga-kiírás — A versenyvizsga tartaléklistára felvett sikeres pályázója — Az AD7 besorolási fokozatot érintő versenyvizsgán való részvétel feltételeinek a kinevezésre jogosult hatóság általi ellenőrzése — A megkövetelt legrövidebb időtartamnál rövidebb időtartamú szakmai tapasztalat — A vizsgabizottság nyilvánvaló értékelési hibája — Az alkalmazási ajánlatnak a kinevezésre jogosult hatóság általi visszavonása — A kinevezésre jogosult hatóság hatásköre)

55

2014/C 421/78

F-33/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. március 20-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság (Közszolgálat — Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. § -a — Keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél — Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása — A kereset elkésettsége — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

55

2014/C 421/79

F-71/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 12-i végzése – CL kontra EEA (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazott — Segítségnyújtási kötelezettség — A személyzeti szabályzat 24. cikke — A felettes által elkövetett lelki zaklatás — A közigazgatási vizsgálat megindítása iránti kérelem elutasítása — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

56

2014/C 421/80

F-75/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 13-i végzése – Probst kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselő — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4. cikke — Felülvizsgálati kérelem — Új és lényeges tények hiánya — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

56

2014/C 421/81

F-98/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2014. szeptember 9-i végzése – Moriarty kontra Parlament (Közszolgálat — Előléptetés — 2012. évi előléptetési időszak — Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése — Jogilag nyilvánvalóan teljesen alaptalan kereset)

57

2014/C 421/82

F-118/13. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. szeptember 18-i végzése – Giorgio Lebedef kontra Európai Bizottság (Közszolgálat — Közbenső kérdések — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

57

2014/C 421/83

F-39/14. sz. ügy: 2014. április 25-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

58

2014/C 421/84

F-53/14. sz. ügy: 2014. június 12-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

58

2014/C 421/85

F-55/14. sz. ügy: 2014. június 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

59

2014/C 421/86

F-57/14. sz. ügy: 2014. június 25–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

60

2014/C 421/87

F-60/14. sz. ügy: 2014. június 30-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

60

2014/C 421/88

F-61/14. sz. ügy: 2014. július 7-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

61

2014/C 421/89

F-63/14. sz. ügy: 2014. július 11–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

61

2014/C 421/90

F-85/14. sz. ügy: 2014. augusztus 26–án benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

62

2014/C 421/91

F-89/14. sz. ügy: 2014. szeptember 2–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

62

2014/C 421/92

F-91/14. sz. ügy: 2014. szeptember 5–én benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Tanács

63

2014/C 421/93

F-95/14. sz. ügy: 2014. szeptember 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra EKB

63

2014/C 421/94

F-121/11. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. március 31-i végzése – BO kontra Bizottság

64

2014/C 421/95

F-3/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. március 31-i végzése – CK kontra Bizottság

64

2014/C 421/96

F-83/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

64

2014/C 421/97

F-105/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Deweerdt és társai kontra Számvevőszék

65

2014/C 421/98

F-123/13. sz. Ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

65

2014/C 421/99

F-2/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Deweerdt és Lebrun kontra Számvevőszék

65

2014/C 421/00

F-18/14. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

65

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

2014/C 421/01

Utolsó kiadvány

HL C 409., 2014.11.17.

Korábbi közzétételek

HL C 395., 2014.11.10.

HL C 388., 2014.11.3.

HL C 380., 2014.10.27.

HL C 372., 2014.10.20.

HL C 361., 2014.10.13.

HL C 351., 2014.10.6.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/2


A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Varhoven administrativen sad [Bulgária] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – „Valimar” OOD kontra Nachalnik na Mitnitsa Varna

(C-374/12. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Dömping - Oroszországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek - 384/96/EK rendelet - 2. cikk (8) és (9) bekezdés, és 11. cikk (2), (3), (9) és (10) bekezdés - Időközi felülvizsgálat - Felülvizsgálat a dömpingellenes intézkedések megszűnése miatt - Az 1279/2007/EK rendelet érvényessége - Az exportár meghatározása a harmadik országokba irányuló eladások alapján - Az exportárak megbízhatósága - Az árra vonatkozó kötelezettségvállalások figyelembevétele - A körülmények megváltozása - Az eredeti vizsgálat során használttól különböző módszer alkalmazása))

2014/C 421/02

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven administrativen sad

Az alapeljárás felei

Felperes:„Valimar” OOD

Alperes: Nachalnik na Mitnitsa Varna

Rendelkező rész

Az előterjesztett kérdések vizsgálata egyetlen olyan körülményt sem állapított meg, amely befolyásolná az Orosz Föderációból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a Thaiföldről és Törökországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 30-i 1279/2007/EK tanácsi rendelet érvényességét.


(1)  HL C 311., 2012.10.13.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/3


A Bíróság (nagytanács) 2014. október 7-i ítélete – Németországi Szövetségi Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-399/12. sz. ügy) (1)

((Megsemmisítés iránti kereset - Az Európai Unió külső fellépése - EUMSZ 218. cikk (9) bekezdése - Nemzetközi megállapodással létrehozott szervben az Európai Unió által képviselendő álláspont kialakítása - Olyan nemzetközi megállapodás, amelyben az Európai Unió nem részes - Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) - A „joghatással bíró jogi aktusok” fogalma - Az OIV ajánlásai))

2014/C 421/03

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze, B. Beutler és N. Graf Vitzthum, meghatalmazottak)

Felperest támogató beavatkozók: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, E. Ruffer és D. Hadroušek meghatalmazottak), Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: P. Frantzen meghatalmazott), Magyarország (képviselők: Fehér M. Z. és Szíjjártó K. meghatalmazottak), Holland Királyság (képviselők: M. Bulterman, B. Koopman és J. Langer meghatalmazottak), Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer meghatalmazott), Szlovák Köztársaság (képviselő: B. Ricziová meghatalmazott), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselő: J. Holmes barrister)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Sitbon és J.-P. Hix meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: F. Erlbacher, B. Schima és B. Eggers meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság keresetet elutasítja.

2)

A Bíróság a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Cseh Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 343., 2012.11.10.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/3


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – X kontra Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingsdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(C-426/12. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 2003/96/EK irányelv - Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása - A 2. cikk (4) bekezdésének b) pontja - Kettős felhasználású energiatermékek - Fogalom))

2014/C 421/04

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof de ’s-Hertogenbosch

Az alapeljárás felei

Felperes: X

Alperes: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingsdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Rendelkező rész

1)

A 2004. április 29-i 2004/74/EK tanácsi irányelvvel módosított, az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az a tény, hogy a szenet egyfelől a cukorgyártás folyamatában tüzelő-, fűtőanyagként, másfelől pedig az ezen energiatermék elégetésekor keletkező szén-dioxidot műtrágya gyártásához használják fel, nem minősül az említett energiatermék e rendelkezés értelmében vett „kettős felhasználásának”.

Ezzel szemben ilyen „kettős felhasználásnak” minősül az a tény, hogy a szenet egyfelől a cukorgyártás folyamatában tüzelő-, fűtőanyagként, másfelől pedig az ezen energiatermék elégetésekor keletkező szén-dioxidot ugyanezen gyártási folyamathoz használják fel, amennyiben vitathatatlan, hogy a cukor gyártási folyamata nem végezhető el a szén elégetéséből keletkező széndioxid alkalmazása nélkül.

2)

Valamely tagállam jogosult belső jogában a „kettős felhasználás” fogalmát szűkebb terjedelemmel felruházni, mint amellyel e fogalom a 2004/74 irányelvvel módosított 2003/96 irányelv 2. cikke (4) bekezdése b) pontjának második francia bekezdése értelmében rendelkezik, a célból, hogy adót vethessen ki az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó energiatermékekre.


(1)  HL C 399., 2012.12.22.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/4


A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV kontra Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

(C-441/12. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Vállalkozások joga - 2003/71/EK irányelv - A 3. cikk (1) bekezdése - Értékpapírok nyilvános kibocsátása esetén tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség - Értékpapírok kényszerárverése))

2014/C 421/05

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperesek: Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV

Alperesek: Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA

Rendelkező rész

A 2008. március 11-i 2008/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 24-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tájékoztató bármely nyilvános értékpapír-kibocsátást megelőző közzétételére vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alapügyben szóban forgóhoz hasonló értékpapír-kényszerárverésre.


(1)  HL C 9., 2013.1.12.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/5


A Bíróság (ötödik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Juzgado Contencioso-Admnistrativo [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vueling Airlines S. A. kontra Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(C-487/12. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Légi közlekedés - A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok az Európai Unióban - 1008/2008/EK rendelet - Szabad árképzés - Poggyászfeladás - Felár - A „légi viteldíjak” fogalma - Fogyasztóvédelem - Bírság kiszabása a fuvarozóra tisztességtelen szerződéses feltétel miatt - Olyan nemzeti jogszabály, amelynek értelmében az utas szállítását és a poggyász feladását a repülőjegy alapárának tartalmaznia kell - Az uniós joggal való összeegyeztethetőség))

2014/C 421/06

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

a Juzgado Contencioso-Admnistrativo

Az alapeljárás felei

Felperes: Vueling Airlines S. A.

Alperes: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Rendelkező rész

A Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan szabályozás, mint az alapügyben szóban forgó, amely a légi fuvarozókat arra kötelezi, hogy a repülőjegy áráért minden esetben ne csak az utast, de az általa feladott poggyászokat is szállítsák, amennyiben e poggyászok megfelelnek bizonyos – különösen a súlyukra vonatkozó – követelményeknek, anélkül hogy az ilyen poggyászok szállításáért felárat lehetne kérni.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/5


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

(C-562/12. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Strukturális alapok - 1083/2006/EK és 1080/2006/EK rendelet - Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) - Az Észt Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti európai területi együttműködés előmozdítására irányuló operatív program - A monitoring bizottság támogatást elutasító határozata - E bizottság határozatainak bírósági felülvizsgálatát kizáró rendelkezés - EUMSZ 267. cikk - Uniós intézmény, szerv vagy hivatal jogi aktusa - Az Európai Unió Alapjogi Chartája - Az uniós jog végrehajtása - 47. cikk - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - A bírósághoz fordulás joga - Azon tagállam meghatározása, amelynek bíróságai hatáskörrel rendelkeznek a kereset elbírálására))

2014/C 421/07

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Tartu Ringkonnakohus

Az alapeljárás felei

Felperes: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Alperes: Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

Az Eesti Vabariigi Siseministeerium részvételével.

Rendelkező rész

1)

Az EUMSZ 263. cikket úgy kell értelmezni, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet, és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, az európai területi együttműködés előmozdítására irányuló operatív program keretében a monitoring bizottság támogatási kérelmet elutasító határozatával szembeni kereset nem tartozik az Európai Unió Törvényszékének hatáskörébe.

2)

Az EUMSZ 267. cikk első bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az 1083/2006 és az 1080/2006 rendelet hatálya alá tartozó, két tagállam közötti európai területi együttműködés előmozdítására irányuló operatív program keretében a monitoring bizottság által elfogadott olyan programútmutató, mint amely az alapeljárás tárgya, nem minősül valamely uniós intézmény, szerv vagy hivatal jogi aktusának, és ezért az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel az ilyen útmutató rendelkezései érvényességének vizsgálatára.

3)

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkével összefüggésben az 1083/2006 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a két tagállam által közösen létrehozott és az európai területi együttműködés előmozdítására irányuló operatív program keretében a monitoring bizottság által elfogadott programútmutató olyan rendelkezése, amely nem írja elő, hogy a monitoring bizottság támogatási kérelmet elutasító határozatával szemben a tagállami bíróság előtt jogorvoslatnak van helye.


(1)  HL C 38., 2013.2.9.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/6


A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Tartu Ringkonnakohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – AS Baltic Agro kontra Maksu- ja Tolliamenti Ida maksu- ja tollikeskus

(C-3/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Antidömping - 661/2008/EK rendelet - Az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám - A mentesség feltételei - A 3. cikk (1) bekezdése - Első független uniós vásárló - Az ammóniumnitrát-műtrágya közvetítő vállalkozás általi megszerzése - Az áruk kiadása - A vámáru-nyilatkozatok érvénytelenítése iránti kérelem - 2008/577/EK határozat - Vámkódex - 66. és 220. cikk - Hiba - 2454/93/EGK rendelet - 251. cikk - Utólagos ellenőrzés))

2014/C 421/08

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Tartu Ringkonnakohus

Az alapeljárás felei

Felperes: AS Baltic Agro

Alperes: Maksu- ja Tolliamenti Ida maksu- ja tollikeskus

Rendelkező rész

1)

A 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot és a 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2008. július 8-i 661/2008/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a valamely tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás, amely egy szintén valamely tagállamban székhellyel rendelkező más vállalkozás közvetítésével Oroszországból származó ammónium-nitrátot vásárolt annak az Európai Unióba való importálása céljából, e rendelkezés értelmében nem minősülhet az első független európai uniós vásárlónak, és így nem részesülhet az e rendeletben az ezen ammónium-nitrát vonatkozásában kivetett végleges dömpingellenes vám alóli mentességben.

2)

A 2006. november 20-i 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 66. cikkét és 220. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezésekkel nem ellentétes az, ha a vámhatóság elvégzi a dömpingellenes vám utólagos könyvelésbe vételét abban az esetben, ha – amint az az alapügy tárgyát képező körülmények esetében történt – a címzettnek a vámáru-nyilatkozatokban való téves feltüntetése miatt e nyilatkozatok érvénytelenítését kérelmezték, és e hatóság az említett nyilatkozatokat elfogadta, vagy az említett kérelmek átvételét követően ellenőrzést végzett.

3)

Az 1791/2006 rendelettel módosított 2913/92 rendelet 66. cikke és a 2009. április 16-i 312/2009/EK bizottsági rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet 251. cikke összhangban áll az Európai Unió Alapjogi Chartájának 20. cikkében foglalt, törvény előtti egyenlőségre vonatkozó alapjoggal, ha az EUMSZ 28. cikkben és az EUMSZ 31. cikkben előírt közös vámtarifa keretében az 1791/2006 rendelettel módosított 2913/92 rendeletnek és a 312/2009 rendelettel módosított 2454/93 rendeletnek az említett rendelkezései nem teszik lehetővé a téves vámáru-nyilatkozatnak a kérelemre történő érvénytelenítését, és azt, hogy dömpingellenes vám alóli mentességben részesüljön a címzett, aki hivatkozhatott volna e mentességre abban az esetben, ha ez a hiba nem történik meg.


(1)  HL C 63., 2013.3.2.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/7


A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Förvaltningrätten i Stockholm [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige kontra Skatteverket

(C-7/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Közös hozzáadottértékadó-rendszer - 2006/112/EK irányelv - Héacsoport - Valamely harmadik államban székhellyel rendelkező anyavállalat által valamely tagállambeli héacsoporthoz tartozó fióktelepe részére nyújtott szolgáltatások utáni belső számlázás - A nyújtott szolgáltatások adóköteles jellege))

2014/C 421/09

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Förvaltningrätten i Stockholm

Az alapeljárás felei

Felperes: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige

Alperes: Skatteverket

Rendelkező rész

1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, 9. cikkét és 11. cikkét úgy kell értelmezni, hogy valamely harmadik országbeli anyavállalat által a valamely tagállamban található fióktelepe részére történő szolgáltatásnyújtás adóköteles ügyletnek minősül, amennyiben e fióktelep olyan személyek csoportjához tartozik, amelyek egyetlen hozzáadottértékadó-alanynak tekinthetők.

2)

A 2006/112 irányelv 56., 193. és 196. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben, amelyben valamely társaság harmadik országbeli székhelye ellenérték fejében nyújt szolgáltatásokat ugyanezen társaság valamely tagállamban található fióktelepe részére, és az említett fióktelep e tagállamban olyan személyek csoportjához tartozik, amelyek egyetlen hozzáadottértékadó-alanynak tekinthetők, e csoport mint az említett szolgáltatások igénybevevője köteles a felszámítandó hozzáadottérték-adó megfizetésére.


(1)  HL C 55., 2013.2.23.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/8


A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Bundesverwaltungsgericht [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Martin Grund kontra Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(C-47/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Közös agrárpolitika - Közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai - Egységes támogatási rendszer - Az „állandó legelő” fogalma - Gyep és egyéb egynyári takarmánynövények termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt évig nem szereplő földterület - Ezen időszak alatt felszántott és a földterületen korábban termesztett növénytől eltérő egynyári takarmánynövénnyel bevetett földterület))

2014/C 421/10

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Martin Grund

Alperes: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Rendelkező rész

Az „állandó legelőnek” a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 73/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikkének c) pontjában szereplő meghatározását úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja azt a mezőgazdasági földterületet, amelyet jelenleg és legalább öt éve gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövények termesztésére használnak, még akkor is, ha a földterületet ezen időszak alatt felszántják, és a korábban e földterületen termesztettől eltérő fajtájú egynyári takarmánynövénnyel vetik be.


(1)  HL C 108., 2013.4.13.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – U. kontra Stadt Karlsruhe

(C-101/13. sz. ügy) (1)

((A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - 2252/2004/EK rendelet - A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 9303-as dokumentumának 1. része - A tagállamok által kiállított útlevelekre és úti okmányokra vonatkozó minimális biztonsági előírások - Géppel olvasható útlevél - A születési névnek az útlevél személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalára történő bejegyzése - A név összetévesztés veszélye nélkül történő bejegyzése))

2014/C 421/11

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: U.

Alperes: Stadt Karlsruhe

Rendelkező rész

1)

A 2009. május 6-i 444/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet mellékletét akként kell értelmezni, hogy az előírja, hogy a tagállamok által kiállított útlevelek géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalának meg kell felelnie a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 9303-as dokumentumának 1. részében foglalt minden kötelező előírásnak.

2)

A 444/2009 rendelettel módosított 2252/2004 rendeletnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 9303-as dokumentumának 1. részével összefüggésben értelmezett mellékletét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy ha valamely tagállam joga szerint valamely személy neve keresztneveiből és családnevéből áll, ezen állam emellett a születési nevet is bejegyezhesse elsődleges azonosító jellemzőként az útlevél géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalának 06. rovatába, másodlagos azonosító jellemzőként ugyanezen oldal 07. rovatába, vagy az említett 06. és 07. rovatokból álló egyetlen rovatba.

3)

A 444/2009 rendelettel módosított 2252/2004 rendeletnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 9303-as dokumentuma 1. része IV. szakaszának 8.6 pontja szerinti szabályokkal összefüggésben értelmezett mellékletét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, hogy – ha valamely tagállam szabályozása szerint valamely személy neve keresztneveiből és családnevéből áll – ezen állam a születési nevet is bejegyezhesse választható személyes adatként az útlevél géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalának 13. rovatába.

4)

A 444/2009 rendelettel módosított 2252/2004 rendeletnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 9303-as dokumentuma 1. részének rendelkezéseivel összefüggésben értelmezett mellékletét az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. cikkének fényében akként kell értelmezni, hogy ha valamely tagállam szabályozása szerint valamely személy neve keresztneveiből és családnevéből áll, amennyiben ezen állam mindazonáltal úgy dönt, hogy az útlevél géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldala 06. és/vagy 07. rovatába bejegyzi az útlevél birtokosának születési nevét, egyértelmű módon fel kell tüntetnie e rovatok megnevezésében, hogy azokba a születési nevet jegyzik be.


(1)  HL C 156., 2013.6.1.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/10


A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete – Guido Strack kontra Európai Bizottság

(C-127/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - A meghallgatáshoz való jog - A törvényes bíróhoz való jog - Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés - A szóban forgó dokumentumokhoz való hozzáférés felperes számára történő engedélyezésének részleges megtagadása - A hozzáférést megtagadó első határozat - A megtagadással kapcsolatos hallgatólagos döntés kialakítása - Megtagadással kapcsolatos hallgatólagos döntés kifejezett határozatokkal történő felváltása - Eljáráshoz fűződő érdek a hozzáférést megtagadó kifejezett határozatok elfogadását követően - A dokumentumokhoz való hozzáférés alóli kivételek - A megfelelő ügyintézéshez fűződő érdek védelme - A személyes adatok és a kereskedelmi érdekek védelme))

2014/C 421/12

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Guido Strack (képviselő: H. Tettenborn Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: B. Conte és P. Costa de Oliveira meghatalmazottak)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke Strack kontra Bizottság ítéletét (T-392/07, EU:T:2013:8) abban a részében, amelyben a Törvényszék megsemmisítette a Bizottság 2007. július 24-i határozatát.

2)

A Bíróság a csatlakozó fellebbezést ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

4)

A Bíróság a megsemmisítés iránti keresetet a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti megerősítő kérelmek elutasításáról szóló határozatokra vonatkozó nyilvántartás kivonatához való hozzáférést megtagadó bizottsági határozatra irányuló részében elutasítja.

5)

Guido Strack maga viseli a jelen fellebbezési eljárással összefüggésben felmerült költségeit, valamint a Bíróság kötelezi a Bizottság részéről felmerült költségek egyharmadának viselésére.

6)

Az Európai Bizottság viseli a jelen eljárással összefüggésben felmerült költségeinek kétharmadát.

7)

A Strack kontra Bizottság ítélettel (T-392/07, EU:T:2013:8) záruló elsőfokú eljárással összefüggő költségeket az ítélet rendelkező részének 7. pontjában meghatározott módon kell viselni.


(1)  HL C 147., 2013.5.25.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/10


A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hauck GmbH & Co. KG kontra Stokke A/S és társai

(C-205/13. sz. ügy) (1)

((Védjegyek - 89/104/EGK irányelv - A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja - Kizáró, illetve törlési okok - Térbeli védjegy - „Tripp Trapp” állítható gyerekszék - Kizárólag olyan formából álló megjelölés, amely az áru jellegéből következik - Olyan formából álló megjelölés, amely az árunak jelentős értéket kölcsönöz))

2014/C 421/13

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Hauck GmbH & Co. KG

Alperesek: Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S

Rendelkező rész

1)

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának első francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés szerinti kizáró ok alkalmazható az olyan megjelölésre, amelyik kizárólag olyan formából áll, amely az áru egy vagy több olyan alapvető, az áru fő funkciójához, illetve funkcióihoz szorosan kapcsolódó használati jellemzőjével rendelkezik, amelyet a fogyasztó alkalmasint a versenytársak áruiban is kereshet.

2)

A 89/104 első irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés szerinti kizáró ok alkalmazható olyan megjelölésre, amelyik kizárólag olyan formából áll, amely több olyan jellemzővel bír, amelyek különböző jelentős értékeket kölcsönözhetnek az árunak. Az, ahogyan a célzott vásárlóközönség a formát észleli, a szóban forgó kizáró ok alkalmazhatóságának eldöntésénél csak az egyik értékelési elemnek minősül.

3)

A 89/104 első irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés első és harmadik francia bekezdésében foglalt kizáró okokat nem lehet együttesen alkalmazni.


(1)  HL C 189., 2013.6.29.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/11


A Bíróság (második tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Commerz Nederland NV kontra Havenbedrijf Rotterdam NV

(C-242/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Verseny - Állami támogatások - Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése - A „támogatás” fogalma - Harmadik személy kölcsönbe vevőnek történő hitelnyújtás érdekében állami vállalat által banknak nyújtott kezességvállalások - Ezen állami vállalat igazgatója által a vállalat alapszabályának rendelkezéseit megsértve, szándékosan nyújtott kezességvállalások - Az említett vállalat tulajdonosaként eljáró közjogi jogalany tiltakozására vonatkozó vélelem - A kezességvállalások államnak való betudhatósága))

2014/C 421/14

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Commerz Nederland NV

Alperes: Havenbedrijf Rotterdam NV

Rendelkező rész

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy annak megállapításakor, hogy valamely állami vállalat által nyújtott kezességvállalások betudhatók-e az e vállalatot irányító hatóságnak, vagy sem, az alapügy körülményeiből és az e kezességvállalások hátterét képező összefüggésekből eredő valószínűsítő körülmények összességével együtt relevánsak azok a körülmények, hogy egyrészről az említett vállalat e kezességvállalásokat nyújtó egyedüli ügyvezetője szabálytalanul járt el, szándékosan titokban tartotta azok nyújtását, és megsértette vállalatának alapszabályát, másrészről pedig e hatóság tiltakozott volna az említett kezességvállalások nyújtása ellen, ha arról tájékoztatták volna. E körülmények azonban az alapügyben szóban forgó helyzethez hasonló helyzetben önmagukban nem zárják ki e betudhatóságot.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/12


A Bíróság (hetedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Orgacom BVBA kontra Vlaamse Landmaatschappij

(C-254/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Vámmal azonos hatású díjak - Belső adók - A Flamand Régióba behozott állati trágyára vonatkozó importlefölözés - EUMSZ 30. cikk és EUMSZ 110. cikk - Az importőr által fizetendő lefölözés - Annak függvényében változó mértékű lefölözés, hogy az állati trágyát behozták a Flamand Régióba vagy onnan származik))

2014/C 421/15

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Brussel

Az alapeljárás felei

Felperes: Orgacom BVBA

Alperes: Vlaamse Landmaatschappij

Rendelkező rész

Az EUMSZ 30. cikkel ellentétes az olyan lefölözés, mint amilyet a Flamand Régiónak a 2003. március 28-i rendelettel módosított, a környezet trágyázószerek okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 1991. január 23-i rendelete 21. cikkének 5. § -a ír elő, amelyet kizárólag az állati trágya vagy más műtrágyák által képzett trágyatöbblet Flamand Régióba történő behozatala esetén az importőrnek kell megfizetni, míg a flamand területen előállított trágyatöbbletet terhelő és az előbbi lefölözésre vonatkozó szabályoktól eltérő szabályok alapján kiszámított mértékű lefölözést a gyártóra vetik ki. E tekintetben nem bír jelentőséggel, hogy a Flamand Régióba behozott trágyatöbblet származás szerinti tagállama e többletek más tagállamba történő exportja esetében a lefölözés mérséklését írja elő.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/13


A Bíróság (hetedik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Società Italiana Calzature SpA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Vicini SpA

(C-308/13. P. és C-309/13. P. sz. egyesített ügyek) (1)

((Fellebbezések - Közösségi védjegyek - 40/94/EK rendelet - A GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN és a BY GIUSEPPE ZANOTTI szóelemeket tartalmazó ábrás védjegyek lajstromozása - A ZANOTTI szóelemet tartalmazó, közösségi és nemzeti szó- és ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása - A felszólalás fellebbezési tanács általi elutasítása))

2014/C 421/16

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Società Italiana Calzature SpA (képviselők: A. Rapisardi és C. Ginevra avvocati)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott), Vicini SpA (képviselők: M. Franzosi és C. Giorgetti avvocati)

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezéseket elutasítja.

2)

A Società Italiana Calzature SpA viseli a költségeket.


(1)  HL C 233., 2013.08.10.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/13


A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cruz & Companhia Lda kontra Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(C-341/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme - 2988/95/EK, Euratom rendelet - 3. cikk - Szabálytalansággal kapcsolatos eljárás - Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) - Jogosultatlanul kapott export-visszatérítések behajtása - Elévülési idő - Hosszabb nemzeti jogi elévülési idő alkalmazása - Az általános szabályok szerinti elévülési idő - Közigazgatási intézkedések és szankciók))

2014/C 421/17

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperes: Cruz & Companhia Lda

Alperes: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

Rendelkező rész

1)

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az vonatkozik az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) keretében az export-visszatérítések kifizetését végző nemzeti ügynökség által megállapított szabálytalanság alapján az uniós támogatások kedvezményezettjeivel szemben a nemzeti hatóságok által megindított eljárásokra.

2)

A 2988/95 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott elévülési időt nemcsak az e rendelet 5. cikke szerinti közigazgatási szankciók kiszabását eredményező szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásokra kell alkalmazni, hanem az említett rendelet 4. cikke szerinti közigazgatási intézkedések elfogadását eredményező eljárásokra is. Noha ugyanezen rendelet 3. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára az e cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerinti négy- vagy háromévesnél hosszabb olyan elévülési idő alkalmazását, amely az említett rendelet elfogadásának időpontja előtti általános rendelkezésekből ered, a húszéves elévülési idő alkalmazása meghaladja azt a mértéket, amely az Unió pénzügyi érdekei védelme céljának eléréséhez szükséges.


(1)  HL C 260., 2013.9.7.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/14


A Bíróság (második tanács) 2014. október 1-jei ítélete – Európai Unió Tanácsa kontra Alumina d. o.o., Európai Bizottság

(C-393/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Dömping - 464/2011/EU végrehajtási rendelet - A Bosznia-Hercegovinából származó zeolit-A-por behozatala - 1225/2009/EK rendelet - 2. cikk - A rendes érték meghatározása - A „szokásos kereskedelmi forgalom” fogalma))

2014/C 421/18

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix meghatalmazott, segítője kezdetben: G. Berrisch ügyvéd, később: D. Gerardin ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Alumina d. o.o. (képviselők: J.-F. Bellis és B. Servais ügyvédek), Európai Bizottság

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 274., 2013.9.21.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/14


A Bíróság (második tanács) 2014. október 1-jei ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – E. kontra B.

(C-436/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - A 2201/2003/EK rendelet - 8., 12. és 15. cikk - Joghatóság a szülői felelősségre vonatkozó ügyekben - Olyan gyermek felügyeletére vonatkozó eljárás, akinek szokásos tartózkodási helye az anyja tartózkodási helye szerinti tagállamban van - Az e gyermek apjának tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága javára történő megállapodás a joghatóságról - Hatály))

2014/C 421/19

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: E.

Alperes: B.

Rendelkező rész

Szülői felelősségre vonatkozó ügyekben a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i, 2201/2003/EK tanácsi rendelet 12. cikkének (3) bekezdése alapján, megállapodásban valamely tagállam olyan bírósága javára kikötött joghatóság, amelyhez a szülői felelősség jogosultjai közös megállapodás alapján fordultak, megszűnik az adott eljárásban a jogerős határozat meghozatalával.


(1)  HL C 298., 2013.10.12.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/15


A Bíróság (második tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Conseil d’État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Fonderie 2A kontra Ministre de l’Économie et des Finances

(C-446/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Hatodik héairányelv - 8. cikk, (1) bekezdés, a) pont - Termékértékesítés helyének meghatározása - A vevő székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban letelepedett eladó - A termék feldolgozása a vevő székhelye szerinti tagállamban))

2014/C 421/20

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Société Fonderie 2A

Alperes: Ministre de l’Économie et des Finances

Rendelkező rész

Az 1995. április 10-i 95/7/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 8. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy egy termék valamely tagállamban letelepedett társaság általi, valamely más tagállamban letelepedett vevő számára történő értékesítésének helyét, amely terméken az eladó valamely, ebben a másik tagállamban letelepedett szolgáltatóval e terméket az értékesítésre alkalmassá tévő utómegmunkálást végeztet azt megelőzően, hogy e szolgáltatóval feladatná e terméket a vevő számára, úgy kell tekinteni, mint amely ez utóbbi székhelye szerinti tagállamban található.


(1)  HL C 304., 2013.10.19.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/15


A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. október 2-i ítélete – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-478/13. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - 2001/18/EK irányelv - Géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) környezetbe történő szándékos kibocsátása - Forgalomba hozatal - A 31.cikk (3) bekezdésének b) pontja - A termesztett GMO-k helye - Az illetékes hatóságoknak való bejelentés kötelezettsége - Nyilvános nyilvántartás létrehozásának kötelezettsége - Lojális együttműködés))

2014/C 421/21

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Bianchi és M. Owsiany-Hornung meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság (képviselő: B. Majczyna meghatalmazott)

Rendelkező rész

1)

Mivel a nemzeti jogrendben nem írta elő a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv C. része értelmében termesztett, géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) helyének az illetékes lengyel hatóságok részére történő bejelentését, nem hozott létre a GMO-k helyéről nyilvántartást, és ezeket nem tette ismertté a nyilvánosság számára, a Lengyel Köztársaság megszegte az ezen irányelv 31. cikke (3) bekezdésének b) pontjából eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Lengyel Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 336., 2013.11.16.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/16


A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. október 2-i ítélete (a Hof van Cassatie van België [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vlaams Gewest kontra Heidi Van Den Broeck

(C-525/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Közös agrárpolitika - 2419/2001/EK rendelet - Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere - Területalapú támogatási kérelem - 33. cikk - Szankciók - Szándékosan elkövetett szabálytalanságok))

2014/C 421/22

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Cassatie van België

Az alapeljárás felei

Felperes: Vlaams Gewest

Alperes: Heidi Van Den Broeck

Rendelkező rész

A 2004. január 23-i 118/2004/EK bizottsági rendelettel módosított, a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel az egyes közösségi támogatási intézkedésekre vonatkozóan létrehozott egységes igazgatási és ellenőrzési rendszer részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. december 11-i 2419/2001/EK bizottsági rendelet 33. cikkének első bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a területalapú támogatási kérelem keretében megállapított szándékos szabálytalanság esetében a termelőtől meg kell vonni az összes olyan támogatást, amelyre az e kérelemben érintett támogatási programok alapján jogosult lett volna, és amelyre az e szabálytalansággal érintett terménycsoport jogosult lett volna.


(1)  HL C 377., 2013.12.21.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/17


A Bíróság (kilencedik tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete (a Vergabekammer Arnsberg [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Bundesdruckerei GmbH kontra Stadt Dortmund

(C-549/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - EUMSZ 56. cikk - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Korlátozások - 96/71/EK irányelv - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai - Nemzeti szabályozás, amely előírja az ajánlattevők és alvállalkozóik számára, hogy vállaljanak kötelezettséget arra, hogy a közbeszerzési szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat teljesítő alkalmazottaik számára minimálbért fizetnek - Másik tagállamban székhellyel rendelkező alvállalkozó))

2014/C 421/23

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Vergabekammer Arnsberg

Az alapeljárás felei

Felperes: Bundesdruckerei GmbH

Alperes: Stadt Dortmund

Rendelkező rész

Az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben, amikor az ajánlattevő valamely közbeszerzési szerződést kizárólag az ajánlatkérő tagállamától eltérő tagállamban székhellyel rendelkező alvállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók igénybevételével kíván teljesíteni, ellentétes az EUMSZ 56. cikkel az ezen ajánlatkérő tagállamában érvényes azon szabályozás alkalmazása, amely alapján ez az alvállalkozó köteles az említett munkavállalók számára az e szabályozásban rögzített minimálbér megfizetésére.


(1)  HL C 24., 2014.1.25.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/17


A Törvényszék (ötödik tanács) T-221/13. sz., Page Protective Services Ltd kontra EKSZ ügyben 2013. július 9-én hozott végzése ellen a Page Protective Service Ltd által 2013. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

(C-501/13. sz. ügy)

2014/C 421/24

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Page Protective Service Ltd (képviselők: J.-P. Hordies avocat, segítője: E. Lock solicitor)

A másik fél az eljárásban: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

A bíróság (hatodik tanács) 2014. október 2-án hozott végzésével elutasította a fellebbezést, és kimondta, hogy a Page Protective Services Ltd maga viseli saját költségeit.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/18


A Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Olaszország) által 2014. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vittoria De Bellis és társai kontra Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(C-246/14. sz. ügy)

2014/C 421/25

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia

Az alapeljárás felei

Felperesek: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Alperes: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

A Bíróság (ötödik tanács) 2014. október 15-i végzésében megállapította, hogy nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel az elé terjesztett kérdések megválaszolására.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/18


Az Amtsgericht Rüsselsheim (Németország) által 2014. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dorothea Eckert és Karl-Heinz Dallner kontra Condor Flugdienst GmbH

(C-380/14. sz. ügy)

2014/C 421/26

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Rüsselsheim

Az alapeljárás felei

Felperes: Dorothea Eckert és Karl-Heinz Dallner

Alperes: Condor Flugdienst GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bíróság 2014. szeptember 9-i végzésében elrendelte az ügy törlését.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/18


2014. augusztus 28 tribunal du travail de BruxellesBelgiumAliny WojciechowskiOffice national des pensions (ONP)408/14franciaA tribunal du travail de Bruxelles (Belgium) által 2014. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Aliny Wojciechowski kontra Office national des pensions (ONP)

(C-408/14. sz. ügy)

2014/C 421/27

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal du travail de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperes: Aliny Wojciechowski

Alperes: Office national des pensions (ONP)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e egyrészt a lojális együttműködés elvével és az EUSZ 4. cikk (3) bekezdésével, másrészt az Alapjogi Charta 34. cikkének (1) bekezdésével az, hogy valamely tagállam csökkenti vagy akár megtagadja a munkavállaló számára az e tagállam jogszabályai szerint végzett tevékenység alapján járó öregségi nyugdíjat, amennyiben az e tagállamban és az európai intézményekben megszerzett szolgálati idő meghaladja az 1967. október 24-i arrêté royal no 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés 10a. cikkében rögzített 45 éves egységes szolgálati időt?


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/19


A Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanyolország) által 2014. szeptember 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Banco Primus S.A. kontra Jesús Gutiérrez García

(C-421/14. sz. ügy)

2014/C 421/28

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Az alapeljárás felei

Felperes: Banco Primus S.A.

Alperes: Jesús Gutiérrez García

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Első kérdés:

1)

Úgy kell-e értelmezni az 1/2013. sz. törvény 4. átmeneti rendelkezését, hogy az nem képezheti akadályát a fogyasztói érdekek védelmének?

2)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (1), különösen 6. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése alapján, annak érdekében, hogy az egyenértékűség és a teljes érvényesülés elvének megfelelően biztosítsa a fogyasztók és felhasználók védelmét, a fogyasztó, amennyiben a nemzeti jogszabályban e bejelentésre előírt határidő letelt, jogosult-e a célból bejelenteni, hogy a szerződésben tisztességtelen kikötések szerepelnek, hogy a nemzeti bíróság állást foglaljon az említett kikötések tekintetében?

3)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv, különösen 6. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése alapján a nemzeti bíróságnak annak érdekében, hogy az egyenértékűség és a teljes érvényesülés elvének megfelelően biztosítsa a fogyasztók és felhasználók védelmét, hivatalból kell-e vizsgálni, hogy a szerződésben tisztességtelen kikötés szerepel, a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazása mellett, jóllehet korábban eltérő határozatot hozott, illetve ezen értékelés a nemzeti eljárásjogi szabályok szerint jogerőssé vált?

Második kérdés:

4)

Milyen feltételek mellett befolyásolhatja a minőség/ár viszony a szerződés nem alapvető feltételei tisztességtelen jellegének vizsgálatát? Az ilyen típusú tényezők ilyen jellegű közvetett befolyásának vizsgálatakor figyelembe kell-e venni a nemzeti jogszabályokban előírt, az árakra vonatkozó jogi korlátozásokat? Előfordulhat-e, hogy az absztrakt módon kikötött érvényes feltételek érvényüket vesztik annak megállapítását követően, hogy az ügylet ára a szokásos piaci árhoz képest nagyon magasnak bizonyul?

Harmadik kérdés:

5)

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikke alapján figyelembe lehet-e venni a szerződés megkötésének időpontját követően fennálló körülményeket, amennyiben a nemzeti jogszabály vizsgálata ide vezet?

Negyedik kérdés:

6)

Úgy kell-e értelmezni a 1/2013. sz. törvénnyel módosított LEC 693. cikkének (2) bekezdését, hogy az nem képezheti akadályát a fogyasztói érdekek védelmének?

7)

Ha a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv, különösen 6. cikkének (1) bekezdése és 7. cikkének (1) bekezdése alapján, annak érdekében, hogy az egyenértékűség és a teljes érvényesülés elvének megfelelően biztosítsa a fogyasztók és felhasználók védelmét, a nemzeti bíróság azt állapítja meg, hogy a szerződésben előrehozott lejáratra vonatkozóan tisztességtelen kikötés szerepel, akkor azt ki nem kötöttnek kell-e tekintenie és az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményeket kell-e alkalmaznia, akkor is, ha a szolgáltató (pénzintézet) megvárta a nemzeti rendelkezésben előírt minimális időtartam elteltét?


(1)  HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet 288. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/20


A Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spanyolország) által 2014. szeptember 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Christian Pujante Rivera kontra Gestora Clubs Dir., S.L. és Fondo de Garantía Salarial

(C-422/14. sz. ügy)

2014/C 421/29

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Az alapeljárás felei

Felperes: Christian Pujante Rivera

Alperesek: Gestora Clubs Dir., S.L. és Fondo de Garantía Salarial

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Amennyiben úgy tekintjük, hogy a határozott időtartamra alkalmazott munkavállalók, akiknek a szerződései a határozott idő lejárta miatt szabályszerű teljesüléssel szűnnek meg, nem tartoznak a csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59 irányelv (1) hatálya és az általa biztosított védelem alá az irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés okán (a folyamatban lévő C 392/13. sz. előzetes döntéshozatal iránti kérelem), összeegyeztethető lenne-e az irányelv céljával, hogy ezeket a munkavállalókat – ezzel szemben – a munkahelyen (vagy spanyolországi vállalkozásnál) „rendszerint [helyesen: rendszeresen]” foglalkoztatott munkavállalók számának meghatározása tekintetében a csoportos létszámcsökkentésnek az irányelv 1. cikke a) pontjának i) alpontjában szabályozott küszöbértékének (10 % vagy 30 munkavállaló) kiszámítása során figyelembe vennék?

2)

A „felmondásoknak [helyesen: megszüntetéseknek]” az „elbocsátásokkal” azonos kezelésére vonatkozó rendelkezés, amelyet az irányelv 1. cikke (1) bekezdése b) pontjának második albekezdése határoz meg, ahhoz a feltételhez kötött, hogy az „elbocsátottak száma legalább öt fő”. Úgy kell-e értelmezni, hogy ez a feltétel az irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt, a munkáltató által a korábbiakban foganatosított vagy kezdeményezett „elbocsátásokra” vonatkozik, nem pedig a „hasonló megszüntetések” minimális számára az említett azonos kezelés érvényre juttatása érdekében?

3)

A „munkaszerződések munkáltató által egy vagy több, nem az érintett egyéni munkavállalók személyében rejlő ok miatt kezdeményezett felmondásának [helyesen: megszüntetésének]” a 98/59 irányelv 1. cikke (1) bekezdésének utolsó bekezdésében meghatározott fogalmába beletartozik-e a szerződésnek a munkáltató és a munkavállaló között létrejött megegyezés következtében történő megszüntetése, amelyet ugyan a munkavállaló kezdeményezett, de arra a munkafeltételeknek a munkáltató által a vállalkozás válsághelyzete miatt kezdeményezett megváltoztatását követően kerül sor, és amely esetben végül a munkavállaló akkora összegű kártérítésben részesül, amely megegyezik a jogellenes elbocsátás esetében járó összeggel?


(1)  A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelv (HL L 225., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 327. o.)


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/21


Az Augstākā tiesa (Lettország) által 2014. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valsts ieņēmumu dienests kontra SIA „Veloservis”

(C-427/14. sz. ügy)

2014/C 421/30

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Valsts ieņēmumu dienests

A másik fél az eljárásban: SIA „Veloservis”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

 

Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (1) 78. cikkének (3) bekezdését, hogy a bizalomvédelem elve korlátozza egy újabb utólagos ellenőrzés végrehajtásának lehetőségét és az első utólagos ellenőrzés eredményeinek újbóli vizsgálatát?

 

Valamely tagállam nemzeti joga előírhatja-e a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 78. cikke (3) bekezdése szerinti utólagos ellenőrzések elvégzésének eljárását, illetve az ellenőrzések eredményeinek felülvizsgálatára vonatkozó korlátokat?

 

Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 78. cikkének (3) bekezdését, hogy jogszerű az, ha valamely nemzeti törvény az első utólagos ellenőrzés eredményeinek felülvizsgálatára vonatkozó korlátozásokat tartalmaz, amennyiben olyan információra derül fény, amely szerint téves és hiányos tájékoztatás alapján alkalmazták a vámszabályozást, amely körülmény nem volt ismeretes az első utólagos ellenőrzésre vonatkozó határozat meghozatalakor?


(1)  HL L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet 4. kötet 307. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/21


A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2014. szeptember 18-án/-én/-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air Baltic Corporation AS kontra Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

(C-429/14. sz. ügy)

2014/C 421/31

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

A felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Air Baltic Corporation AS

Az eljárásban részes többi fél: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy értendő és értelmezendő-e a Montreali Egyezmény 19., 22. és 29. cikke, hogy valamely légi fuvarozó felel a harmadik felekkel szemben, többek között az utas jogi személy munkáltatójával szemben, akivel a nemzetközi utasfuvarozásra vonatkozó ügylet létrejött, valamely járat késedelme miatt bekövetkezett kárért, amely miatt a felperesnek (a munkáltatónak) a késedelemmel kapcsolatosan további kiadásai (például útiköltség-térítés) merültek fel?

2)

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén, úgy kell-e érteni és értelmezni a Montreali Egyezmény 29. cikkét, hogy ezek a harmadik felek más alapon, például a nemzeti jogra hivatkozva jogosultak keresetet indítani a légi fuvarozóval szemben?


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/22


Az Augstākā tiesa (Lett Köztársaság) által 2014. szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Valsts ieņēmumu dienests kontra Artūrs Stretinskis

(C-430/14. sz. ügy)

2014/C 421/32

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa

Az alapeljárás felei

Felperes: Valsts ieņēmumu dienests

Másik fél a felülvizsgálati eljárásban: Artūrs Stretinskis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (1) végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) 143. cikke (1) bekezdésének h) pontját, hogy az nemcsak olyan helyzetekre vonatkozik, amelyekben az ügyletben részes felek kizárólag természetes személyek, hanem olyan helyzetekre is, amelyekben az ügylet egyik részes felének (jogi személy) vezető tisztségviselője és a másik fél (természetes személy) vagy (jogi személy esetén) ennek vezető tisztségviselője között családi vagy rokonsági kapcsolat áll fenn?

2)

Igenlő válasz esetén az ügyben eljáró bíróságnak részletesen meg kell-e vizsgálnia az eset körülményeit a szóban forgó természetes személynek a jogi személyre gyakorolt valós hatása tekintetében?


(1)  HL L 302.; 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet 4. kötet 307. o.

(2)  HL L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet 6. kötet 3. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/22


A Törvényszék (hetedik tanács) T-578/12. sz., National Iranian Oil Company kontra Tanács ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a National Iranian Oil Company által 2014. szeptember 23-án benyújtott fellebbezés

(C-440/14. P. sz. ügy)

2014/C 421/33

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: National Iranian Oil Company (képviselő: J.-M. Thouvenin ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

a Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke hetedik tanácsa által a T-578/12. sz. ügyben 2014. július 16-án hozott ítéletet;

adjon helyt a fellebbező által az Európai Unió Törvényszéke előtt előterjesztett kereseti kérelmeknek;

kötelezze az alperest mindkét eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező a Törvényszék 2014. július 16-án kihirdetett ítéletével szemben hat kifogást hoz fel.

Az első hatályon kívül helyezési jogalap tekintetében a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék a megtámadott ítélet 43. pontjában tévesen alkalmazta a jogot, amikor azt állapította meg, hogy a 945/2012/EU tanácsi végrehajtási rendeletet (1) – mivel érinti a 267/2012/EU rendelet (2) 46. cikkének (2) bekezdését – úgy kell tekinteni, hogy az pontosan említi, hogy jogalapját e 46. cikk (2) bekezdése képezi. A jogalap ugyanis előírja azt a jogi formát, amellyel azon jogi aktusnak rendelkeznie kell, amelynek az alapján képezi; márpedig a 46. cikk (2) bekezdése nem ír elő semmilyen jogi formát.

A második jogalappal összefüggésben a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék a megtámadott ítélet 54–56. pontjában tévesen alkalmazta a jogot, amely pontok azon állítással foglalhatók össze, hogy „a 215. cikk (2) bekezdéséből nem tűnik ki, hogy a természetes vagy jogi személyekkel, csoportokkal vagy nem állami, illetve államisággal nem rendelkező entitásokkal szemben hozott egyedi korlátozó intézkedéseket az EUMSZ 215. cikk (1) bekezdésében előírt eljárás szerint kell elfogadni”. Egyrészt a 215. cikk (1) bekezdése – amely az EUMSZ egyetlen olyan rendelkezése, amely a korlátozó intézkedésekre vonatkozik – pontosan kifejti, hogy az ilyen intézkedésekre alkalmazandó eljárás az, amelyet előír és semmilyen más eljárást nem rögzít. Másrészt az EUMSZ 291. cikk összeegyeztethetetlen lenne az EUMSZ 215. cikk (2) bekezdésével. Végül másodlagosan az EUMSZ 291. cikk (2) bekezdése nem tekinthető úgy, hogy az a Tanács számára a korlátozó intézkedések elfogadásához az EUMSZ 215. cikk (2) bekezdéséhez képest kiegészítő jogalapként szolgálhat.

A harmadik jogalap tekintetében, amelyet másodlagosan arra az esetre nyújtottak be, ha a Bíróság úgy ítélné meg, hogy az eredetileg az EUMSZ 215. cikken alapuló korlátozó intézkedések elfogadására vonatkozó politika keretében jogilag lehetséges az EUMSZ 291. cikk (2) bekezdésének az alkalmazása az egyedi korlátozó intézkedések elfogadásának a megalapozásához, a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az ítéletének 74–83. pontjában lényegében azt állapította meg, hogy az Unió Tanácsa a 291. cikk (2) bekezdése kifejezéseinek az átvételével „kellően indokolt[an]” alkalmazta a jelen ügyben ezt az eltérő eljárást. Egyrészt az így meghatározott igazolási követelmény nem elégszik meg a nem kifejezett igazolással. Másrészt még annak a feltételezésével is, hogy a hallgatólagos igazolás teljesítheti e követelményt, utóbbi a jelen esetben nem teljesül, mivel a Törvényszék az érintett szövegeket tévesen értelmezte.

A negyedik jogalap tekintetében, amelyet másodlagosan arra az esetre nyújtottak be, ha a Bíróság úgy ítélné meg, hogy az EUMSZ 215. cikken alapuló korlátozó intézkedések elfogadására vonatkozó politika keretében jogilag lehetséges az EUMSZ 291. cikk (2) bekezdésének az alkalmazása az egyedi korlátozó intézkedések elfogadásának a megalapozásához, a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az ítéletének 86. pontjában azt állapította meg, hogy a 267/2012 rendelet 46. cikkének (2) bekezdése „fenntartja a Tanács számára az említett rendelet 23. cikke (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek a végrehajtására vonatkozó hatáskört”, amely elegendő az indokolási kötelezettség teljesítéséhez az e rendelkezés jogalapjának a megjelölése tekintetében, amely jogalap az EUMSZ 291. cikk (2) bekezdése. A fellebbező szerint a Törvényszék a 267/2012 rendelet 46. cikke (2) bekezdésének jogilag téves értelmezése alapján jutott erre a következtetésre.

Az ötödik jogalap tekintetében, amelyet másodlagosan arra az esetre nyújtottak be, ha a Bíróság úgy ítélné meg, hogy az EUMSZ 215. cikken alapuló korlátozó intézkedések elfogadására vonatkozó politika keretében jogilag lehetséges az EUMSZ 291. cikk (2) bekezdésének az alkalmazása az egyedi korlátozó intézkedések elfogadásának a megalapozásához, a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék ítéletének 87. pontjában tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy értékelte, hogy az uniós jogi aktusokra vonatkozó indokolási kötelezettség nem kötelezi a Tanácsot annak kifejezett megjelölésére, hogy ami a 267/2012 rendelet 46. cikke (2) bekezdésének a jogalapját illeti, a 267/2012/EU rendelet az EUMSZ 291. cikk (2) bekezdésén alapult.

A hatodik jogalap keretében a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot ítéletének 115. pontjában, amikor azt állapította meg, hogy a 267/2012/EU rendelet 23. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott kritérium (a továbbiakban: vitatott kritérium) megfelel a jogállamiság elveinek, általánosabban pedig az európai uniós jognak, mivel az „nem önkényes és nem diszkrecionális”, valamint amikor ítéletének 123. pontjában azt állapította meg, hogy „a vitatott kritérium objektív kritériumok bevezetésével korlátozza a Tanács mérlegelési jogkörét, valamint biztosítja az uniós jog által megkövetelt előreláthatósági szintet”. A Törvényszék a fellebbező védelemhez való jogát is megsértette. A fellebbező először hangsúlyozza, hogy a Törvényszék a vitatott kritérium átírásának árán állapította meg annak megfelelőségét az uniós joggal, miközben a rendeletben szereplő kritériumnak a jogszerűségét kell értékelnie. A fellebbező ezt követően megjegyzi, hogy az a tény, hogy a Törvényszék átírta a vitatott kritériumot a jogszerűségének megállapítása érdekében, sérti a védelemhez való jogát, mivel megfosztja attól a jogtól, hogy a védelmének megszervezése érdekében az említett átírt szövegre hivatkozzon, ugyanis a fellebbező nem ismerte ezen átírásnak az általa ellenzett értelmét az átírás kifejtésekor. Végül a fellebbező megállapítja a Törvényszék érvelése összhangjának a hiányát, amely sérti az indokolási kötelezettségét.


(1)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. október 15-i 945/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 282., 16. o.)

(2)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (HL L 88., 1. o.; helyesbítés: HL L 93., 85. o.)


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/24


A Højesteret (Dánia) által 2014. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Ajos A/S nevében eljáró DI kontra Karsten Eigil Rasmussen hagyatéka

(C-441/14. sz. ügy)

2014/C 421/34

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Højesteret

Az alapeljárás felei

Felperes: Az Ajos A/S nevében eljáró DI (Dansk Industri)

Alperes: Karsten Eigil Rasmussen hagyatéka

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az uniós jog életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó általános elve magában foglalja-e az olyan rendszer tilalmát, mint a dán rendszer, amelynek értelmében a munkavállalók nem jogosultak végkielégítésre akkor, ha jogosultak olyan nyugdíjbiztosítási rendszer keretében a munkáltatójuk által fizetett öregségi nyugdíjra, amelybe 50. életévük betöltését megelőzően léptek be, tekintet nélkül arra, hogy a munkaerő-piacon maradást vagy a nyugdíjba vonulást választják-e?

2)

Összeegyeztethető-e az uniós joggal, ha valamely dán bíróság egy munkavállaló és a magánjog hatálya alá tartozó munkáltatója között olyan végkielégítés tárgyában folyamatban lévő ügyben, amelyet az 1) kérdésben foglaltak értelmében a munkáltató a nemzeti jog szerint nem köteles megfizetni, de amelynek ezen eredménye nem összeegyeztethető az uniós jog életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó általános elvével, ezt az elvet és annak közvetlen alkalmazhatóságát a jogbiztonság elvére és a bizalomvédelem kapcsolódó elvére tekintettel mérlegeli, és ezen mérlegelést követően arra a következtetésre jut, hogy a jogbiztonság elvének elsőbbséget kell élveznie az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvével szemben, azzal az eredménnyel, hogy a nemzeti jog értelmében a munkáltató mentesül a végkielégítés megfizetése alól? A tekintetben is iránymutatásra van szükség, hogy az a tény, miszerint a dán jog uniós joggal való összeegyeztethetetlenségének eredményeképpen a munkavállaló a körülmények függvényében kártérítést igényelhet az államtól, befolyásolja-e azt a kérdést, hogy figyelembe vehető-e az ilyen mérlegelés.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/25


A Törvényszék (ötödik tanács) T-309/12. sz., Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg kontra Európai Bizottság ügyben 2014. július 16-án hozott ítélete ellen a Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. által 2014. szeptember 25-én benyújtott fellebbezés

(C-447/14. P. sz. ügy)

2014/C 421/35

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg i. L. (képviselő: A. Kerkmann ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Saria Bio-Industries AG & Co. KG, SecAnim GmbH, Knochen- und Fett-Union GmbH (KFU)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

1.

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke T-309/12. sz., Zweckverband Tierkörperbeseitigung kontra Bizottság ügyben hozott ítéletét, (1) és amennyiben úgy véli, hogy rendelkezik valamennyi szükséges információval ahhoz, hogy a jogvitában maga is végleges határozatot tudjon hozni, semmisítse meg a Németország által a Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg javára nyújtott SA.25051 (C 19/2010, korábbi NN 23/2010) állami támogatásról szóló, 2012. április 25-i C(2012) 2557 végleges bizottsági határozatot, és a Bizottságot kötelezze a fellebbezési eljárás és a Törvényszék előtti eljárás összes költségének viselésére;

2.

másodlagosan helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, és az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé, a költségekről pedig jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező lényegében a következő jogalapokra hivatkozik:

A Törvényszék tévesen minősítette állami támogatásnak a járvány esetére előirányzott tartaléknak a fellebbező tagjai által fizetett hozzájárulásokból való finanszírozását, mivel abból indult ki, hogy a fellebbező a társulás illetékességi területén a tartalékkapacitás állatjárvány esetére való fenntartásával kapcsolatos tevékenysége során az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett vállalkozásnak tekintendő. Noha először helyesen indul ki abból, hogy a közhatalmi jogkörök gyakorlásával összefüggő tevékenységek nem bírnak olyan gazdasági jelleggel, amely igazolná az EUMSZ versenyszabályainak alkalmazását. A Törvényszék szintén helyesen fejti ki, hogy a fellebbező minden egyes tevékenységét külön-külön kell megvizsgálni arra tekintettel, hogy közhatalom gyakorlásáról lehet-e szó. A Törvényszék azonban tévesen jut arra az eredményre, hogy a tartalékkapacitás járvány esetére való fenntartása nem jár közhatalmi jogkörök gyakorlásával, hanem gazdasági tevékenységet jelent, amely a fellebbezőt összességében vállalkozásnak minősíti.

Annak megállapításával, hogy a tartalék járvány esetére való fenntartása a fellebbező számára nem jár nettó költségekkel, a Törvényszék megsértette továbbá az ítéletek indokolására vonatkozó kötelezettséget. Ezenkívül elmulasztotta megvizsgálni a fellebbező bizonyítékait, amelyek alátámasztják, hogy kizárt a gazdasági tevékenységek hozzájárulások révén történő kereszttámogatása.

A Törvényszék álláspontjával ellentétben a tartalékkapacitás járvány esetére való fenntartását illetően, ideértve annak fellebbező általi megszervezését és finanszírozását is, általános gazdasági érdekű szolgáltatásról (ÁGÉSZ) van szó. Ennélfogva a megtámadott ítélet sérti az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdését és a 107. cikk (1) bekezdését.

Ezenkívül a Törvényszék azon két megállapításával is megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, miszerint a fellebbező előnyhöz jutott, mivel a Bíróság Altmark-ítéletében (2) foglalt kritériumok nem teljesültek, és hogy a hozzájárulások fizetése, amelyeket fertőzött területek szanálására használtak fel, támogatásnak minősül.

Továbbá a Törvényszék annak megállapításakor, hogy a fellebbező nem hivatkozhatott volna az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdésének megsértésére anélkül, hogy ne kérdőjelezné meg a Bizottság ÁGÉSZ-re vonatkozó uniós keretszabályozását, megsértette az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdését.


(1)  ECLI:EU:T:2014:676.

(2)  Altmark-ítélet, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.


Törvényszék

24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/27


A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – Soliver kontra Bizottság

(T-68/09. sz. ügy) (1)

((„Verseny - Kartellek - A járműipari üveg európai piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Piacfelosztó megállapodások és kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréje - 1/2003/EK rendelet - Egységes és folyamatos jogsértés - A jogsértésben való részvétel”))

2014/C 421/36

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Soliver NV (Roeselare, Belgium) (képviselők: H. Gilliams, J. Bocken és T. Baumé ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet, M. Kellerbauer és F. Ronkes Agerbee meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2009. február 11-i C(2009) 863 végleges bizottsági határozattal módosított, az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.125 – „járműipari üveg”-ügy) 2008. november 12-én hozott C(2008) 6815 végleges bizottsági határozatnak a felperest érintő részében történő megsemmisítése iránti kérelem, valamint másodlagosan az e határozatban kiszabott bírság összegének csökkentése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a 2009. február 11-i C(2009) 863 végleges bizottsági határozattal módosított, az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.125 – „járműipari üveg”-ügy) 2008. november 12-én hozott C(2008) 6815 végleges bizottsági határozat 1. cikkének d) pontját és 2. cikkének d) pontját, amennyiben azok egyrészt megállapítják, hogy a Soliver NV 2001. november 19-től2003. március 11-ig a járműipari üveg piacát érintő jogellenes kartellben vett részt az Európai Gazdasági Térségben (EGT), másrészt ennek címén 4 3 96  000 euró összegű bírságot kiszabnak ki rá.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 90., 2009.4.18.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/27


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alcoa Trasformazioni kontra Bizottság

(T-177/10. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Villamos energia - Kedvezményes díjszabás - A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat - Előny - Indokolási kötelezettség - A támogatás összege - Új támogatás”))

2014/C 421/37

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Alcoa trasformazioni Srl (Portoscuso, Olaszország) (képviselők: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, F. Salerno, G. Scassellati Sforzolini és G. Rizza ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: V. Di Bucci és E. Gippini Fournier meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri, meghatalmazotti minőségben, segítője: S. Fiorentino avvocato dello Stato)

Az ügy tárgya

Az Olaszország által az Alcoa Trasformazioni számára bevezetett [helyesen: végrehajtott] C 38/A/04 (korábbi NN 58/04) és a C 36/B/06 (korábbi NN 38/06) állami támogatásokról szóló, 2009. november 19-i 2010/460/EK bizottsági határozat (HL 2010. L 227., 62. o.) megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Alcoa Trasformazioni Srl maga viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költségeit is.

3)

Az Olasz Köztársaság maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 161., 2010.6.19.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/28


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – LTTE kontra Tanács

(T-208/11. és T-508/11. sz. egyesített ügyek) (1)

((„Közös kül- és biztonságpolitika - A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések - A pénzeszközök befagyasztása - A 2580/2001/EK rendelet fegyveres konfliktusokra való alkalmazhatósága - Lehetőség arra, hogy valamely harmadik állam hatósága a 2001/931/KKBP közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóságnak minősüljön - A pénzeszközök befagyasztására vonatkozó határozatok ténybeli alapja - Terrorcselekményekre történő hivatkozás - A 2001/931 közös álláspont értelmében vett hatáskörrel rendelkező hatóság határozatának szükségessége”))

2014/C 421/38

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Dánia) (képviselők: V. Koppe, A. M. van Eik és T. Buruma ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: G. Étienne és E. Finnegan meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Holland Királyság (képviselik a T-208/11. sz. ügyben kezdetben: M. Bulterman, N. Noort és C. Schillemans, később, valamint a T-508/11. sz. ügyben: C. Wissels, M. Bulterman és J. Langer meghatalmazottak); Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselik kezdetben: S. Behzadi-Spencer, H. Walker és S. Brighouse, később: S. Behzadi-Spencer, H. Walker és E. Jenkinson meghatalmazottak, segítőjük: M. Gray barrister) (beavatkozó kizárólag a T-208/11. sz. ügyben); Európai Bizottság (képviselik kezdetben: F. Castillo de la Torre és S. Boelaert, később: M. Castillo de la Torre és É. Cujo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Eredetileg a T-208/11. sz. ügyben a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és a 610/2010/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. január 31-i 83/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 28., 14. o.) felperest érintő részében való megsemmisítése iráni kérelem, a T-508/11. sz. ügyben pedig a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint a 610/2010/EK és a 83/2011/EK végrehajtási rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 18-i 687/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 188., 2. o.) felperest érintő részében való megsemmisítése iráni kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék megsemmisíti a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint a 610/2010/EU, a 83/2011/EU, a 687/2011/EU, az 1375/2011/EU, az 542/2012/EU, az 1169/2012/EU és a 714/2013/EU végrehajtási rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. január 31-i 83/2011/EU, 2011. július 18-i 687/2011/EU, 2011. december 22-i 1375/2011/EU, 2012. június 25-i 542/2012/EU, 2012. december 10-i 1169/2012/EU, 2013. július 25-i 714/2013/EU, 2014. február 10-i 125/2014/EU és 2014. július 22-i 790/2014/EU tanácsi végrehajtási rendeleteket annyiban, amennyiben e jogi aktusok a Liberation Tigers of Tamil Eelamre (LTTE) vonatkoznak.

2)

A Törvényszék a 790/2014 végrehajtási rendelet joghatásait a jelen ítélet kihirdetésétől számított három hónapig fenntartja.

3)

A Törvényszék az Európai Unió Tanácsát a saját költségein kívül az LTTE részéről felmerült költségek viselésére kötelezi.

4)

A Holland Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 179., 2011.6.18.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/29


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Portovesme kontra Bizottság

(T-291/11. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Villamos energia - Kedvezményes díjszabás - A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - Az állami támogatás fogalma - Új támogatás - Egyenlő bánásmód - Ésszerű határidő”))

2014/C 421/39

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Portovesme Srl (Róma, Olaszország) (képviselők: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati és A. Vinci ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: V. Di Bucci és É. Gippini Rounier meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az Olaszország által a Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA és Syndial SpA részére nyújtott állami támogatásról (a C 38/B/04 [korábbi NN 58/04] és a C 13/06 [korábbi N 587/05] állami támogatási intézkedések) szóló, 2011. február 23-i 2011/746/EU bizottsági határozat (HL L 309., 1. o.) teljes vagy a Törvényszék „belátása szerinti mértékben” történő részleges megsemmisítése, másodlagosan az említett határozat annyiban történő megsemmisítése iránti kérelem, amennyiben az elrendeli a szóban forgó támogatások visszatéríttetését

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Portovesme Srl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 232., 2011.8.6.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/30


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Eurallumina kontra Bizottság

(T-308/11. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Villamos energia - Kedvezményes díjszabás - A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - A támogatás fogalma - Új támogatás”))

2014/C 421/40

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Eurallumina SpA (Portoscuso, Olaszország) (képviselő: V. Leone ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: V. Di Bucci és É. Gippini Fournier meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen a C 38/B/04 (ex NN 58/04) et C 13/06 (ex N 587/05), Olaszország által a Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA et Syndial SpA javára végrehajtott állami támogatásokról szóló, 2011. február 23-i 2011/746/EU bizottsági határozat (HL L 309., 1. o.) felperesre vonatkozó részében történő megsemmisítése iránti kereset, másodlagosan az említett határozat 2. és 3. cikkének megsemmisítése iránti kereset, mely utóbbi elrendelte a felperesnek nyújtott állami támogatások visszatéríttetését, harmadlagosan pedig ugyanezen határozat 3. cikkének a felperesre vonatkozó részében való megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Eurallumina SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 238., 2011.8.13.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/30


A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Alouminion kontra Bizottság

(T-542/11. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Alumínium - Szerződéssel biztosított kedvezményes villamosenergia-díjszabás - A támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - A szerződés megszüntetése - A szerződés megszüntetéséből eredő joghatások ideiglenes intézkedés keretében történő bírósági felfüggesztése - Új támogatás”))

2014/C 421/41

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Alouminion AE (Marousi, Görögország) (képviselők: G. Dellis, N. Korogiannakis, E. Chrysafis, D. Diakopoulos és N. Keramidas ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafyllou és É. Gippini Fournier meghatalmazottak, segítőjük: V. Chatzopoulos ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozó: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athén, Görögország) (képviselők: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, E. Salaka és C. Synodinos ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Görögország által az Aluminium of Greece SA-nak nyújtott SA.26117 – C 2/2010 (korábbi NN 62/2009) számú állami támogatásról szóló, 2011. július 13-i 2012/339/EU bizottsági határozat (HL 2012. L 166., 83. o.) megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Görögország által az Aluminium of Greece SA-nak nyújtott SA.26117 – C 2/2010 (korábbi NN 62/2009) számú állami támogatásról szóló, 2011. július 13-i 2012/339/EU bizottsági határozatot megsemmisíti.

2)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Alouminion AE részéről felmerült költségeket is.

3)

A Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 370., 2011.12.17.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/31


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

(T-297/12. sz. ügy) (1)

((Szerződésen kívüli felelősség - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - A Bizottság által a felperes hírnevére állítólagosan sérelmes adatok harmadik személyek részére történő közlése - Nem vagyoni kár - A magánszemélyek számára jogokat keletkeztető valamely jogszabály kellően súlyos megsértése))

2014/C 421/42

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselő(k): V. Christianos és S. Paliou)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Lejeune és S. Delaude meghatalmazottak, segítőjük: E. Petritsi ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság által a 2007. július 3-i levélben, egyrészt a felperest érintő bizottsági közigazgatási vizsgálatra, másrészt az utóbbi munkaerő-felvételi politikájára vonatkozó egyes adatok harmadik személyek részére történő közlése által állítólagosan elszenvedett kár megtérítési iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 273., 2012.9.8.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/32


A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Fuchs kontra OHIM – Les complices (körben lévő csillag)

(T-342/12. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Körben lévő csillagot ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése - Körben lévő csillagot ábrázoló korábbi közösségi és nemzeti ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A korábbi védjegy megkülönböztető képessége - A 207/2009/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A korábbi közösségi védjegy oltalmának megszűnése - Az eljáráshoz fűződő érdek fennmaradása - A részleges okafogyottság hiánya”))

2014/C 421/43

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Max Fuchs (Freyung, Németország) (képviselő: C. Onken ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Les Complices SA (Montreuil-sous-Bois, Franciaország)

Az ügy tárgya

Az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának 2012. május 8-i – a Les Complices SA és Max Fuchs közötti felszólalási eljárással kapcsolatos – határozata (R 2040/20011-5. sz. ügy) ellen benyújtott hatályon kívül helyezés iránti kereset

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Max Fuchs-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 295., 2012.9.29.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/32


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Novartis kontra OHIM – Tenimenti Angelini (LINEX)

(T-444/12. sz. ügy) (1)

([„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A LINEX közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi LINES PERLA nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 76. cikke (1) bekezdésének vége - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”])

2014/C 421/44

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Novartis AG (Bázel, Svájc) (képviselő: M. Douglas ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Olaszország) (képviselő: R. Almaraz Palmero ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Tenimenti Angelini SpA és a Novartis AG közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. augusztus 6-án hozott határozata (R 414/2011-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2012. augusztus 6-án hozott határozatát (R 414/2011-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM viseli a saját, valamint a felperes költségeit.

3)

A beavatkozó viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 399., 2012.12.22.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/33


A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – El Corte Inglés kontra OHIM – English Cut (The English Cut)

(T-515/12. sz. ügy) (1)

([„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A The English Cut közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi El Corte Inglés nemzeti szó-, és közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró okok - Összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Gondolati társíthatóság hiánya - A megjelölések közötti kapcsolat - A megjelölések hasonlóságának hiánya - A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”])

2014/C 421/45

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: E. Seijo Veiguela, J. L. Rivas Zurdo és I. Munilla Muñoz ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik/többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: The English Cut, SL (Malaga, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának az El Corte Inglés, SA és a The English Cut, SL közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. szeptember 6-án hozott határozata (R 1673/2011-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az El Corte Inglés, SA viselia költségeket.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/34


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alro kontra Bizottság

(T-517/12. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Villamos energia - Kedvezményes díjak - Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást megindító határozat - Megsemmisítés iránti kereset - Keresettel meg nem támadható jogi aktus - Teljes mértékben, részben a határozathozatal időpontjában, részben a kereset benyújtásának időpontjában végrehajtott támogatási intézkedés - Elfogadhatatlanság”))

2014/C 421/46

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Alro SA (Slatina, Románia) (képviselők: C. Quigley QC, O. Bretz solicitor és S. Verschuur ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: É. Gippini Fournier és T. Maxian Rusche, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az ALRO Slatina S. A. számára Romániában kedvezményes villamosenergia-díjak formájában nyújtott SA.33624 (2012/C) (korábbi 2011/NN) sz. állami támogatás tekintetében az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról szóló, 2012. április 25-i C(2012) 2517 végleges bizottsági határozat megsemmisítése, másodlagosan pedig a 2007. január 1-je és 2009. december 31. közötti időszak vonatkozásában a C(2012) 2517 végleges határozat megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék az Alro SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 32., 2013.2.2.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/34


A Törvényszék 2014. október 8-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB

(T-529/12. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Felvétel - Álláshirdetés - Igazgatói álláshelyre történő kinevezés - A felperes pályázatának visszavonása - Másik pályázó kinevezése - Megsemmisítés iránti kérelmek - Az aktus kibocsátója hatáskörének hiánya miatt megtámadott álláshirdetés első fokon történő megsemmisítése - A felek által előterjesztett összes jogalapra és érvre vonatkozó kifejezett válasz hiánya - A megfelelő ügyintézés elve - A megtámadott álláshirdetés alapján hozott határozatok megsemmisítésére irányuló kérelmek elfogadhatatlansága - A személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdése - Kártérítési kérelem - Hatékony bírói jogvédelemhez való jog - A Közszolgálati Törvényszék indokolási kötelezettsége - Ügy, amelynek érdemben való eldöntését a per állása megengedi - A fellebbezés elutasítása”))

2014/C 421/47

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Moises Bermejo Garde (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) (képviselők: M. Lernhart meghatalmazott, segítőjük: de B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) F-51/10. sz., Bermejo Garde kontra EGSZB ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen benyújtott, annak részleges hatályon kívül helyezése iránti fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) az F-51/10. sz., Bermejo Garde kontra EGSZB ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítéletét, amennyiben az indokolás nélkül elutasította a felperes kártérítési kérelmét.

2)

A Törvényszék a fellebbezést az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék elutasítja a Közszolgálati Törvényszékhez M. Moises Bermejo Garde által benyújtott kártérítési kérelmet.

4)

M. Bermejo Garde maga viseli a jelen eljárásban felmerült saját költségeit.

5)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) maga viseli mind a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásban, mind a jelen eljárásban felmerült saját költségeit, valamint köteles viseli az M. Bermejo Garde részéről az első fokú eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 55., 2013.2.23.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/35


A Törvényszék 2014. október 9-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB

(T-530/12. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Lelki zaklatás - Az Unió érdekeit sértő jogellenes tevékenységek - A tisztviselőkre vonatkozó kötelezettségek súlyos megszegése - A személyzeti szabályzat 12a. és 22a. cikke - A felperes általi feljelentés - Újrabeosztás e feljelentés miatt - Az OLAF-hoz történő fordulás elmulasztása az információkat megkapó felettes által - Sérelmet okozó aktusok - Jóhiszeműség - Védelemhez való jog - Az aktus kibocsátójának hatásköre”))

2014/C 421/48

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Moises Bermejo Garde (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) (képviselők kezdetben: G. Nijborg, később U. Schwab és M. Lernhart meghatalmazottak, segítőjük: de B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) F-41/10. sz., Bermejo Garde kontra EGSZB ügyben 2012. szeptember 25-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen benyújtott, annak hatályon kívül helyezése iránti fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) az F-41/10. sz., Bermejo Garde kontra EGSZB 2012. szeptember 25-én hozott ítéletét, amennyiben az elutasítja M. Moises Bermejo Garde kereseti kérelmét, amelyben a korábbi feladatkörének megszüntetéséről szóló, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) által 2010. március 24-én hozott 133/10 A. sz. határozat, továbbá az újrabeosztásáról szóló, az EGSZB által 2010. április 13-én hozott 184/10. sz., határozat megsemmisítését kéri.

2)

A Törvényszék a fellebbezést az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Törvényszék az ügyet visszautalja a Közszolgálati Törvényszék elé.

4)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 55., 2013.2.23.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/36


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Alpiq RomIndustries és Alpiq RomEnergie kontra Bizottság

(T-129/13. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - Villamos energia - Kedvezményes díjak - Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról szóló határozat - Megsemmisítés iránti kereset - Keresettel meg nem támadható aktus - A kereset benyújtásának időpontjában teljes mértékben végrehajtott támogatási intézkedés - Elfogadhatatlanság”))

2014/C 421/49

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Alpiq RomIndustries Srl (Bukarest, Románia) és Alpiq RomEnergie Srl (Bukarest) (képviselők: H. Wollmann és F. Urlesberger ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche és R. Sauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az SA.33451. (2012/C.) (korábbi 2012/NN.) számú állami támogatás tekintetében az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról szóló, 2012. április 25-i C(2012) 2542 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem – Románia – A Hidroelectrica SA és a villamosenergia-szolgáltatók közötti szerződésekben szereplő kedvezményes díjak

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Alpiq RomIndustries Srl-t és az Alpiq RomEnergie Srl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 141., 2013.5.18.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/37


A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – Skysoft Computersysteme kontra OHIM – British Sky Broadcasting Group és Sky IP International (SKYSOFT)

(T-262/13. sz. ügy) (1)

([„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A SKYSOFT közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi SKY közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”])

2014/C 421/50

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Skysoft Computersysteme GmbH (Kleinmachnow, Németország) (képviselők: P. Ehrlinger és T. Hagen ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: P. Bullock és N. Bambara meghatalmazottak)

A többi fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozók a Törvényszék előtti eljárásban: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Egyesült Királyság); és Sky IP International Ltd (Isleworth) (képviselők: J. Barry, S. Wright solicitorok és P. Roberts barrister)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az egyrészt a British Sky Broadcasting Group plc és a Sky IP International Ltd, másrészt a British Sky Broadcasting Group plc és a Skysoft Computersysteme GmbH közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. március 20-án hozott határozata (R 2503/2011-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Skysoft Computersysteme GmbH viseli a költségeket.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/37


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Junited Autoglas Deutschland kontra OHIM – Belron Hungary (United Autoglas)

(T-297/13. sz. ügy) (1)

([„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A United Autoglas közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi AUTOGLASS nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”])

2014/C 421/51

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Köln, Németország) (képviselő: C. Weil ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: M. Rajh és J. Crespo Carrillo meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Belron Hungary Kft – Zug Branch (Zug, Svájc) (képviselő: L. Christy ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Belron Hungary Kft – Zug Branch és a Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. április 3-án hozott határozata (R 206/2012-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG viseli a költségeket.


(1)  HL C 215., 2013.7.27.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/38


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Federación Española de Hostelería kontra EACEA

(T-340/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Az egész életen át tartó tanulás területén létrehozott program - »A turizmusban dolgozók nyelvtanulását szolgáló virtuális szimulátor [e-client]« projektre vonatkozó szerződés - Előzetes tájékoztató levél - A jogvita szerződéses jellege - Keresettel meg nem támadható aktus - A szerződés újraminősítésének a hiánya - Elfogadhatatlanság”))

2014/C 421/52

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Federación Española de Hostelería (Madrid, Spanyolország) (képviselők: B. Miguelsanz Roldán, F. J. del Nogal Méndez, R. Fernández Flores és M. P. Abad Marco ügyvédek)

Alperes: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) (képviselők: H. Monet és A. Jaume meghatalmazottak, segítőjük kezdetben: J. L. Buendía Sierra, N. Ruiz García és A. Balcells Cartagena, később: J. L. Buendía Sierra és A. Balcells Cartagena ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EACEA 2013. április 5-i azon előzetes tájékoztató levelének a megsemmisítése iránti kérelem, amelyben arról tájékoztatta a felperest, hogy „A turizmusban dolgozók nyelvtanulását szolgáló virtuális szimulátor (e-client)” projekt pénzügyi ellenőrzését követően vissza kell fizetnie 1 81  686,11 eurós összeget.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Törvényszék a Federación Española de Hosteleríát kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 245., 2013.8.24.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/39


A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – EMA kontra BU

(T-444/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - Határozott időre szóló szerződés - A meghosszabbítást mellőző határozat - A Közszolgálati Törvényszék hatásköre - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikkének első bekezdése - Gondoskodási kötelesség))

2014/C 421/53

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (képviselők: T. Jabłoński és N. Rampal Olmedo meghatalmazottak, segítőik: D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: BU (London, Egyesült Királyság) (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (harmadik tanács) F-135/11., F-51/12. és F-110/12 sz., BU kontra EMA egyesített ügyekben 2013. június 26-án hozott ítélete (EBHT-KSZ, EU:F:2013:93) ellen benyújtott, annak hatályon kívül helyezése iránti fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni BU részéről a jelen eljárás során felmerült költségeket.


(1)  HL C 325., 2013.11.9.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/39


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE)

(T-458/13. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - A GRAPHENE közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”))

2014/C 421/54

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Joseba Larrañaga Otaño (San-Sebastián, Spanyolország) és Mikel Larrañaga Otaño (San-Sebastián, Spanyolország) (képviselő: F. Bueno Salamero ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: Ó. Mondéjar Ortuño, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a GRAPHENE szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelmével kapcsolatban 2013. június 10-én hozott határozata (R 208/2013-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Joseba Larrañaga Otañót és Mikel Larrañaga Otañót kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2013.10.26.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/40


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Larrañaga Otaño kontra OHIM (GRAPHENE)

(T-459/13. sz. ügy) (1)

([„Közösségi védjegy - A GRAPHENE közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja”])

2014/C 421/55

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Joseba Larrañaga Otaño (San-Sebastián, Spanyolország); és Mikel Larrañaga Otaño (San-Sebastián, Spanyolország) (képviselő: F. Bueno Salamero ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: Ó. Mondéjar Ortuño, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a GRAPHENE szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozásával kapcsolatban 2013. június 12-én hozott határozata (R 210/2013-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A keresetet elutasítja.

2)

Joseba Larrañaga Otaño és Mikel Larrañaga Otaño viseli a költségeket.


(1)  HL C 313., 2013.10.26.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/40


A Törvényszék 2014. október 10-i ítélete – Marchiani kontra Parlament

(T-479/13. sz. ügy) (1)

((„Az Európai Parlament képviselőit megillető költségtérítésekre és juttatásokra vonatkozó szabályzat - Parlamenti asszisztensi juttatás - A jogalap nélkül folyósított összegek visszatérítése”))

2014/C 421/56

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jean-Charles Marchiani (Toulon, Franciaország) (képviselő: C.-S. Marchiani ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: N. Lorenz és C. Karamarcos meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Európai Parlament Főtitkára által 2013. július 4-én hozott, 1 07  694,72 euró felperes általi visszatérítésére vonatkozó határozat, másrészt az arra vonatkozó 2013. július 5-i terhelési értesítés megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Közszolgálati Törvényszék Jean-Charles Marchianit kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 336., 2013.11.16.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/41


A Törvényszék 2014. október 15-i ítélete – Számvevőszék kontra BF

(T-663/13. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Felvétel - Személyzeti igazgatói állásba történő kinevezés - Pályázat elutasítása - Az előválogató bizottság által bemutatott jelentés indokolására vonatkozó kötelezettség”))

2014/C 421/57

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Számvevőszéke (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: T. Kennedy és J. Vermer meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: BF (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) F-69/11. sz., BF kontra Számvevőszék ügyben 2013. október 17-én hozott ítélete ellen benyújtott és annak hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

Az Európai Unió Számvevőszéke viseli saját költségeit, valamint a BF részéről a jelen eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 52., 2014.2.22.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/41


A Törvényszék 2014. október 16-i ítélete – Schönberger kontra Számvevőszék

(T-26/14. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2011. évi előléptetési időszak - Referencia szorzótényezők - Kontradiktórius eljárás”))

2014/C 421/58

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: O. Mader ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Számvevőszéke (képviselők: B. Schäfer és I. Ní Riagáin Düro meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 5-i Schönberger kontra Számvevőszék ítélete (F-14/12, RecFP, EU:F:2013:167) ellen benyújtott és annak hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Közszolgálati Törvényszék (első tanács) F-14/12. sz., Schönberger kontra Számvevőszék ügyben 2013. november 5-én hozott ítéletét.

2)

A Törvényszék az ügyet visszautalja a Közszolgálati Törvényszék elé.

3)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 93., 2014.3.29.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/42


A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – MPM-Quality és Eutech kontra OHIM – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(T-215/12. sz. ügy) (1)

([„Közösségi védjegy - Törlési eljárás - A MANUFACTURE PRIM 1949 közösségi ábrás védjegy - A korábbi PRIM nemzetközi és nemzeti védjegyek - Rosszhiszeműség - A 207/2009/EK rendelet 165. cikkének (4) bekezdése - A 207/2009 rendelet 41. és 56. cikke - A 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A korábbi védjegy tényleges használatának hiánya - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogalapot nélkülöző kereset”])

2014/C 421/59

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperesek: MPM-Quality v. o.s. (Frýdek-Místek, Cseh Köztársaság); és Eutech a.s. (Šternberk, Cseh Köztársaság) (képviselő: M. Kyjovský ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: D. Gája és D. Botis meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Elton Hodinářská a.s. (Nové Mesto nad Metují, Cseh Köztársaság) (képviselő: T. Matoušek ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az egyrészt az MPM-Quality v. o.s. és Eutech a.s., másrészt az Elton Hodinářská a.s. közötti törlési eljárással kapcsolatban 2012. március 5-én hozott határozata (R 826/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az MPM-Quality v. o.s. és az Eutech a.s. viseli a költségeket.


(1)  HL C 273., 2012.9.8.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/43


A Törvényszék 2014. szeptember 30-i végzése – Bitiqi és társai kontra Bizottság és társai

(T-410/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Közös kül- és biztonságpolitika - Az Európai Unió koszovói”jogállamiság„-missziója [Eulex Kosovo] - Szerződéses alkalmazott - A misszióvezetőnek a munkaszerződések meg nem hosszabbítására vonatkozó határozatai - A hatáskör nyilvánvaló hiánya”))

2014/C 421/60

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Burim Bitiqi (London, Egyesült Királyság); Arlinda Gjebrea (Pristina, Koszovó); Anna Gorska (Varsó, Lengyelország); Agim Hajdini (London); Josefa Martínez Estéve (Valencia, Spanyolország); Denis Vasile Miron (Bukarest, Románia); James Nicholls (Swindon, Egyesült Királyság); Zornitsa Popova Glodzhani (Várna, Bulgária); Andrei Mihai Popovici (Bukarest) és Amaia San José Ortiz (Llodio, Spanyolország) (képviselők kezdetben: A. Coolen, D. de Abreu Caldas, É. Marchal és J.-N. Louis, később: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas és J.-N. Louis ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: F. Erlbacher és A.-C. Simon meghatalmazottak), Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) (képviselők: S. Marquardt, É. Chaboureau és M. Silva meghatalmazottak) és Eulex Kosovo (képviselők: B. Borchardt meghatalmazott, segítője: A. Fouquet Dörte ügyvéd)

Az alpereseket támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A. Vitro és M. Bauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió koszovói „jogállamiság”-missziója (Eulex Kosovo) vezetőjének a felperesek munkaszerződései meg nem hosszabbítására vonatkozó 2013. május 27-i és július 2-i határozatainak a megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék Burim Bitiqit, Arlinda Gjebreát, Anna Gorskát, Agim Hajdinit, Josefa Martínez Estévét, Denis Vasile Miront, James Nichollst, Zornitsa Popova Glodzhanit, Andrei Mihai Popovicit, valamint Amaia San José Ortizt kötelezi az Európai Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és az Eulex Kosovo részéről felmerült költségek viselésére.

3)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 325., 2013.11.9.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/43


A Törvényszék 2014. október 2-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(T-447/13. P. sz. ügy) (1)

((„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - A megtérítendő összegek megtérítése - A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 92. cikkének 1. § -a - Párhuzamos jogorvoslatra vonatkozó kifogás - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”))

2014/C 421/61

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben C. Berardis-Kayser és J. Baquero Cruz, később C. Berardis-Kayser és G. Gattinara meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (egyesbíró) a Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. június 18-án hozott végzése (F-143/11, RecFP, EU:F:2013:81) ellen benyújtott, és az e végzés hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

Luigi Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottságnál a jelen üggyel összefüggésben felmerült költségeket.


(1)  HL C 291., 2013.10.5.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/44


2014. október 3-án benyújtott kereset – Holistic Innovation Institute kontra REA

(T-706/14. sz. ügy)

2014/C 421/62

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Holistic Innovation Institute, SLU (Madrid, Spanyolország) (képviselő: R. Muñiz García abogado)

Alperes: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a megtámadott határozatot, amely a felperest kizárja az INACHUS és ZONeSEC projektek alól;

rendelje el kártérítés fizetését a felperes számára, és az alperest kötelezze 7 81  250 euró összegnek, amely azon két projektnek felel meg, amelyek alól a felperest kizárták, valamint a kifizetések esedékessé válásának időpontjától számított törvényes kamatainak megfizetésére, és

rendelje el kártérítés fizetését a felperes számára, és az alperest kötelezze a Törvényszék által kirendelt szakértő által meghatározott összeg megfizetésére a projektekből való kizárás által okozott további károk címén.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset tárgya a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) 2014. július 24-i, ARES (2014) 2461172. sz., azon határozatának megsemmisítése, amely véget vet a tárgyalásnak, és megtagadja a felperes hetedik keretprogram FP7-SEC-2013-1. sz. pályázat INACHUS (607522) és ZONeSEC (607292) projektekben való részvételét.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

A felperes úgy véli, hogy a határozat nyilvánvalóan megalapozatlan, mivel csak látszólagos indokolást tartalmaz.

2.

A független elbírálók kedvező véleményt fogalmaztak meg azon projektekkel kapcsolatban, amelyekben a felperes társaság részt vett.

3.

E jelentéseket követően az alperes megváltoztatta a megtorlási intézkedés kritériumait a felperessel szemben, aki korábban az Európai Bizottsággal szemben a Rose Visión S.L. társasággal kapcsolatos vita ügyében indított eljárást.

4.

Az alperes alkalmazottai a határozathozatalt megelőzően nyomást gyakoroltak a projekt többi részvevőjére annak érdekében, hogy zárják ki a felperest, elkerülve, hogy meg kelljen hozniuk a megtámadott határozatot.

5.

Az alperes eljárása következtében a felperes kárt szenvedett.


Közszolgálati Törvényszék

24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/46


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. október 15-i ítélete – Moschonaki kontra Bizottság

(F-55/10. sz. ügy)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé utalás - Felvétel - Intézményen belüli álláshirdetés - Az álláshirdetésben szereplő kiválasztási feltételek - A kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre))

2014/C 421/63

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Chrysanthe Moschonaki (Brüsszel, Belgium) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Hatályon kívül helyezést követően a Közszolgálati Törvényszék elé utalás – Azon határozat megsemmisítése, amelyben megtagadták a felperes könyvtári asszisztensi állásra benyújtott pályázatának figyelembe vételét és a Bizottság kötelezése a felperes számára vagyoni és nem vagyoni károk megtérítéseként bizonyos összeg megfizetésére.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a Bizottság által 2009. szeptember 30-án hozott, a C. Moschonaki „[k]önyvtári asszisztensi/[i]ratkezelő” állásra benyújtott pályázatát elutasító határozatot.

2)

Az Európai Bizottság köteles megfizetni C. Moschonakinak 5  000 eurót.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a C. Moschonakinál az F-55/10. sz., T-476/11. sz. és F-55/10. RENV. sz. ügyekben felmerült költségeket.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/46


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CG kontra EBB

(F-103/11. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Az EBB személyi állománya - Lelki zaklatás - Vizsgálati eljárás - Az elnök azon határozata, amelyben nem ad helyt a panasznak - A vizsgálóbizottság véleménye - A lelki zaklatás téves meghatározása - A magatartás szándékos jellege - A lelki zaklatásra utaló magatartás és jelek fennállásának megállapítása - Az okozati összefüggés feltárása - Hiány - A vizsgálóbizottság véleményének következetlensége - Nyilvánvaló értékelési hiba - Közszolgálati kötelességszegés - Titoktartási kötelezettség - A személyes adatok védelme - Kártérítési kereset))

2014/C 421/64

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CG (képviselő kezdetben N. Thieltgen, később J.-N. Louis és D. de Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: EBB (képviselők: G. Nuvoli és T. Gilliams meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

A felperest támogató beavatkozó: európai adatvédelmi biztos (képviselő kezdetben: I. Chatelier és H. Kranenborg, később: I. Chatelier és A. Buchta meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EBB elnöke azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely az állítólagos lelki zaklatást érintő vizsgálati eljárást követően nem rendelt el további intézkedéseket, továbbá a vizsgálóbizottság végkövetkeztetésének megsemmisítése iránti kérelem, valamint kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Beruházási Bank elnökének 2011. július 27-i határozatát megsemmisíti.

2)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Beruházási Bankot arra kötelezi, hogy CG-nek fizessen meg 35  000 eurót.

3)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4)

Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a CG-nél felmerült költségeket.

5)

Az európai adatvédelmi biztos beavatkozóként maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 6., 2012.1.7., 25. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/47


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CG kontra EBB

(F-115/11. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Az EBB személyi állománya - Kinevezés - Egységvezetői álláshely - A felperestől eltérő pályázó kinevezése - A kiválasztási eljárás szabálytalanságai - A kiválasztó bizottság pártatlansági kötelezettsége - A kiválasztó bizottság tagjainak pártatlansági kötelezettsége - A kiválasztó bizottság elnökének a felperessel szembeni kifogásolható magatartása - Összeférhetetlenség - Az összes pályázó számára kötelező szóbeli előadás - A szóbeli előadáshoz rendelkezésre bocsátott dokumentumok, amelyek kedvezhetnek az egyik pályázónak - A rendelkezésre bocsátott dokumentumok szövegezésében részt vevő pályázó - Az egyenlőség elvének megsértése - Megsemmisítés iránti kereset - Kártérítési kérelem))

2014/C 421/65

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CG (képviselők: kezdetben: N. Thieltgen ügyvéd, később: J.–N. Louis és D. de Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Beruházási Bank (EBB) (képviselők: G. Nuvoli és T. Gilliams, meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EBB elnöke azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely nem a felperest, hanem más pályázót nevezett ki az EBB egyik egységvezetői álláshelyére, és kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Beruházási Bank elnökének 2011. július 28-i határozatát, amely a „Díjszabás és kockázatpolitika” egység egységvezetői álláshelyére A-t nevezte ki.

2)

Az Európai Beruházási Bank köteles megfizetni CG-nek 25  000 eurót.

3)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4)

Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a CG részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 6., 2012.1.7., 28. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/48


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Cerafogli kontra EKB

(F-26/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Az EKB személyi állománya - Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférése - Az EKB személyi állományának kérelmeire alkalmazandó szabályok - Pert megelőző eljárás - Megfelelési szabály - Először a keresetben felhozott jogellenességi kifogás - Elfogadhatóság - A hatékony bírói jogvédelemhez való jog - Az EKB személyi állományának a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeire alkalmazandó szabályok elfogadásával kapcsolatban a személyzeti bizottsággal folytatott konzultáció))

2014/C 421/66

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt-am-Main) (képviselő: S. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: A. Sáinz de Vicuña Barroso, E. Carlini és S. Lambrinoc meghatalmazottak, D. Waegenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EKB azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely elutasította a felperes dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmét, valamint kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2011. június 21-i határozatot, amelyben az Európai Központi Bank „Emberi erőforrások, költségvetés és szervezet” főigazgatóságának főigazgató-helyettese részben elutasította az M. C. Cerafogli által 2011. május 20-án benyújtott, bizonyos dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet.

2)

Az Európai Központi Bank köteles 1  000 eurót megfizetni M. C. Cerafogli számára.

3)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladóan elutasítja.

4)

Az Európai Központi Bank maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az M. C. Cerafogli részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 184., 2012.6.23., 22. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/49


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. május 6-i ítélete – Forget kontra Bizottság

(F-153/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselő - Díjazás - Családi támogatások - Háztartási támogatás - A juttatás feltétele - A luxemburgi törvények szerint bejegyzett élettársi kapcsolat - Házastársi kötelékben nem élő állandó élettársak, akiknek lehetőségük van a polgári házasságkötésre - A személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikke (2) bekezdése c) pontja iv) alpontja szerinti feltételeknek meg nem felelő tisztviselő))

2014/C 421/67

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Claude Forget (Steinfort, Luxemburg) (képviselő: M. Kerger ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és A. Bisch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperestől a háztartási támogatást és az élettársa utáni özvegyi nyugdíjat megtagadó határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

C. Forget maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

3)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 55., 2013.2.23., 26. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/49


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. június 19-i ítélete – BN kontra Parlament

(F-157/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Megsemmisítés iránti kereset - Az igazgató melletti tanácsadói tisztséget ideiglenesen betöltő, AD14 besorolási fokozatú tisztviselő - A főigazgató által elkövetett lelki zaklatásra vonatkozó állítás - Elhúzódó betegszabadság - Másik főigazgatóságon lévő tanácsadói tisztségre kinevező határozat - Gondoskodási kötelezettség - A megfelelő ügyintézés elve - Szolgálati érdek - A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés szabálya - Kártérítési kereset - Nem döntéshozói magatartásból eredő kár))

2014/C 421/68

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BN (képviselők: S. Rodrigues és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: O. Caisou-Rousseau és V. Montebello-Demogeot meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperest újrabeosztó határozat, és azon hallgatólagos határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely visszaható hatállyal megszüntette az Európai Parlament egyik igazgatóságának igazgatója melletti tanácsadói tisztségét, valamint kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Európai Parlament maga viseli a saját költségeit, és köteles viselni a BN részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 71., 2013.3.9., 31. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/50


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – Radelet kontra Európai Bizottság

(F-7/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselők - A személyzeti szabályzat X. mellékletének 5. és 23. cikke - Lakásnak az intézmény általi rendelkezésre bocsátása - A tisztviselőnek lakás bérlésére adott engedély - Kártérítési kereset - Nem vagyoni kár - Kényelmetlen és egészségtelen lakás biztosítása - Bizonyíték hiánya))

2014/C 421/69

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Luc Radelet (Antananarivo, Madagaszkár) (képviselő: É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és C. Ehrbar meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat – A Bizottság antananarivói (Madagaszkár) képviseletére beosztott felperes azon kérelmére válaszként hozott határozat elleni panaszt elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy nyújtsanak számára kártérítést az említett városban való letelepedésekor felmerült nehézségekért.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

L. Radelet viseli saját költségeit és az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 114., 2013.4.20., 47. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/50


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. május 22-i ítélete – CU kontra EGSZB

(F-42/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazott - Határozott időre szóló szerződés - A szerződést megszüntető határozat))

2014/C 421/70

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CU (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (képviselők: kezdetben M. Arsène és L. Camarena Januzec meghatalmazottak, F.-M. Hislaire és M. Troncoso Ferrer ügyvédek, később M. Pascua Mateo és L. Camarena Januzec meghatalmazottak, F.-M. Hislaire és M. Troncoso Ferrer ügyvédek)

Az ügy tárgya

A felperes munkaszerződését megszüntető határozat megsemmisítése, valamint a felperest állítólag ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. október 16-i és 2013. január 31-i, CU határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződését megszüntető határozatait.

2)

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy fizessen meg CU részére 25  000 eurót.

3)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a CU részéről felmerült költségeket is.


(1)  JO C 207., 2013.7.20., 61. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/51


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i ítélete – CW kontra Parlament

(F-48/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelő jelentés - Az értékelő jelentésben szereplő értékelések és megjegyzések - Nyilvánvaló mérlegelési hibák - Hatáskörrel való visszaélés - Hiány))

2014/C 421/71

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: CW (képviselő: C. Bernard-Glanz ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: M. Dean és S. Alves meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2011. évi értékelési időszakra vonatkozó értékelő jelentésének megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

CW maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Parlament részéről felmerült költségeket is.


(1)  JO C 207., 2013.7.20., 63. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/52


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. szeptember 18-i ítélete – CV kontra EGSZB

(F-54/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Kártérítési kereset - Adminisztratív vizsgálatok - Fegyelmi eljárás - Lelki zaklatás))

2014/C 421/72

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CV (képviselők: T. Bontinck és A. Guillerme ügyvédek)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (képviselők: kezdetben M. Arsène és L. Camarena Januzec meghatalmazottak, F.-M. Hislaire és M. Troncoso Ferrer ügyvédek, később M. Pascua Mateo és L. Camarena Januzec meghatalmazottak, F.-M. Hislaire és M. Troncoso Ferrer ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EGSZB azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott, az iránti kérelmet, hogy térítsék meg az őt állítólag ért nyomás, sőt zaklatás miatt keletkezett kárát

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 207., 2013.7.20., 64. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/52


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. október 15-i ítélete – de Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság

(F-107/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugalmazott tisztviselő - Fegyelmi eljárás - Fegyelmi intézkedés - Levonás a nyugdíjból - Terhelő vallomást tevő tanúnak a fegyelmi bizottság általi meghallgatása - Az érintett tisztviselő meghallgatásának elmaradása - A meghallgatáshoz való jog tiszteletben nem tartása))

2014/C 421/73

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lisszabon, Portugália) (képviselők: É. Boigelot és R. Murru ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Ehrbar mehatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben a felperest a személyzeti szabályzat IX. melléklete 9. cikkének (2) bekezdése szerinti fegyelmi intézkedéssel sújtotta, valamint az állítólagosan elszenvedett nem vagyoni kár és a korábban visszatartott összegek megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Bizottság 2013. március 14-i azon határozatát, amely fegyelmi intézkedésként elrendeli, hogy két éven keresztül vonják le J. A. de Brito Sequeira nyugdíja havi nettó összegének egyharmadát.

2)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a J. A. de Brito Sequeira Carvalho részéről felmerült költségeket is.


(1)  HL C 24., 2014.01.25., 41. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/53


A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2014. október 15-i ítélete – De Bruin kontra Parlament

(F-15/14. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Próbaidős tisztviselő - A személyzeti szabályzat 34. cikke - A próbaidős tisztviselő alkalmatlanságát megállapító, a próbaidőt értékelő jelentés - Próbaidő meghosszabbítása - A próbaidő végén történő elbocsátás - Az elbocsátás okai - Teljesítmény - A szolgáltatások teljesítésének gyorsasága - Nyilvánvaló értékelési hibák - Eljárási szabálytalanságok - Az értékelésért felelős bizottság véleményének meghozatala tekintetében megszabott határidő))

2014/C 421/74

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Evert Anton De Bruin (Lent, Hollandia) (képviselő: A. Salerno ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselő: M. Dean és M. Ecker meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes próbaideje meghosszabbításának végén a felperes munkaszerződésének megszüntetésére vonatkozó parlamenti határozat megsemmisítésére irányuló kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Evert Anton De Bruin maga viseli saját költségeit, köteles továbbá viselni az Európai Parlamentnél felmerült költségeket.


(1)  HL C 184., 2014.6.16., 40. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/54


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. szeptember 30-i végzése – DM kontra BEREC

(F-35/12. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Szerződéses alkalmazott - Alkalmazási feltételek - Az alkalmazást megelőző orvosi vizsgálat - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 100. cikke - Orvosi fenntartás - A próbaidő leteltekor történő elbocsátás - Okafogyottá vált, megsemmisítés iránti kereseti kérelem - Az érdekeltnek más európai uniós ügynökség általi alkalmazása során érvényesített orvosi kifogás - Hatás hiánya - Okafogyottság))

2014/C 421/75

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: DM (képviselők: kezdetben D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és S. Orlandi ügyvédek, később D. Abreau Caldas, J.-N. Louis és S. Orlandi ügyvédek)

Alperes: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) (képviselők: M. Chiodi meghatalmazott, D. Waelbroeck, A. Duron ügyvédek)

Az ügy tárgya

A felperesre szolgálatba lépésétől kezdődően orvosi fenntartást alkalmazó határozat és a felperes panaszát elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A keresetről már nem kell határozni.

2)

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a DM részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 138., 2012.5.12., 37. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/54


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 9-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-9/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Keresetindítási határidő - Elkésettség - Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset))

2014/C 421/76

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság arról szóló határozatának megsemmisítése iránti kérelem, hogy azon összegbe, amelynek megtérítésére a Törvényszék a T-176/04. sz. ügyben költségek címén kötelezte, beszámítja azt a magasabb összeget, amelyet a felperesnek a T-241/03. sz. ügyben hozott végzés nyomán kell megtérítenie.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2)

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, köteles továbbá viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 215., 2013.7.27., 20. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/55


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. július 10-i végzése – Mészáros kontra Bizottság

(F-22/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Versenyvizsga - EPSO/AD/207/11 versenyvizsga-kiírás - A versenyvizsga tartaléklistára felvett sikeres pályázója - Az AD7 besorolási fokozatot érintő versenyvizsgán való részvétel feltételeinek a kinevezésre jogosult hatóság általi ellenőrzése - A megkövetelt legrövidebb időtartamnál rövidebb időtartamú szakmai tapasztalat - A vizsgabizottság nyilvánvaló értékelési hibája - Az alkalmazási ajánlatnak a kinevezésre jogosult hatóság általi visszavonása - A kinevezésre jogosult hatóság hatásköre))

2014/C 421/77

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Mészáros Mátyás Tamás (Krakkó, Lengyelország) (képviselő: M. Pecyna ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és G. Gattinara meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes felvétele iránt az ESTAT által előterjesztett kérelmet elutasító és azt megállapító határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy a felperes nem teljesíti az EPSO/AD/207/11 versenyvizsgára bocsátási feltételeket.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a Mészáros M. T. részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 291., 2013.10.5., 7. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/55


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. március 20-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-33/13. sz. ügy)

((Közszolgálat - Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. § -a - Keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél - Az ügyvédnek a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása - A kereset elkésettsége - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság))

2014/C 421/78

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselők: G. Cipressa és L. Mansullo ügyédek)

Alperes: Európai Bizottság

Az ügy tárgya

A felperesnek a 2002. január 4. és 2005. május 31. közötti betegszabadsága miatt ki nem vett szabadnapok miatti kártérítés megfizetésére irányuló kérelme elutasításának megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2)

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/56


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 12-i végzése – CL kontra EEA

(F-71/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazott - Segítségnyújtási kötelezettség - A személyzeti szabályzat 24. cikke - A felettes által elkövetett lelki zaklatás - A közigazgatási vizsgálat megindítása iránti kérelem elutasítása - Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset))

2014/C 421/79

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: CL (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency, EEA) (képviselők: O. Cornu meghatalmazott, B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes által benyújtott, a zaklatás tényének megállapítása, illetve pontos meghatározása érdekében közigazgatási vizsgálat megindítása iránti kérelmet elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

CL viseli saját költségeit és a Európai Környezetvédelmi Ügynökség részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 274., 2013.9.21., 32. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/56


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. február 13-i végzése – Probst kontra Bizottság

(F-75/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Tisztviselő - Külföldi munkavégzési támogatás - A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4. cikke - Felülvizsgálati kérelem - Új és lényeges tények hiánya - Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset))

2014/C 421/80

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Norbert Probst (Genval, Belgium) (képviselők: kezdetben D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és S. Orlandi ügyvédek, később D. Abreu Caldas, J.-N. Louis és S. Orlandi ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és V. Joris meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A külföldi munkavégzési támogatás felperesnek való juttatását elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2)

N. Probst maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 274., 2013.9.21., 34. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/57


A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2014. szeptember 9-i végzése – Moriarty kontra Parlament

(F-98/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Előléptetés - 2012. évi előléptetési időszak - Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése - Jogilag nyilvánvalóan teljesen alaptalan kereset))

2014/C 421/81

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Rainer Moriarty (Colmar-Berg, Luxemburg) (képviselők: A. Salerno és B. Cortese ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: E. Despotopoulou és E. Taneva meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2012. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listáját megállapító határozat azon részének megsemmisítése iránti kérelem, amelyben egyrészt nem szerepel a felperes neve a tanúsítványt nem szerzett, AST 6 besorolási fokozatú, AST 7 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők között, másrészt az más tisztviselő nevét tartalmazza.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék R. Moriarty keresetét mint jogilag nyilvánvalóan teljesen alaptalant elutasítja.

2)

R. Moriarty maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Parlamentnél felmerült költségeket.


(1)  HL C 367., 2013.12.14., 40. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/57


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. szeptember 18-i végzése – Giorgio Lebedef kontra Európai Bizottság

(F-118/13. sz. ügy) (1)

((Közszolgálat - Közbenső kérdések - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság))

2014/C 421/82

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2001. július 1-jétől2002. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó előmeneteli jelentés, illetve a 2003. évi előléptetési időszak során adott érdempontok megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2)

G. Lebedef maga viseli saját költségeit, és köteles az Európai Bizottság költségeinek viselésére.


(1)  HL C 52., 2014.2.22., 53. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/58


2014. április 25-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

(F-39/14. sz. ügy)

2014/C 421/83

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: A. Pappas ügyvéd)

Alperes: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)

A jogvita tárgya és leírása

A felperes szerződését meg nem hosszabbító határozat megsemmisítése és a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2013. június 28-i, a felperes szerződést meg nem hosszabbító ESMA/2013/ED/23 határozatot;

kötelezze az alperest, hogy a felperest ért nem vagyoni kár címén fizessen meg a felperesnek 20  000 euró kártérítést;

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/58


2014. június 12-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-53/14. sz. ügy)

2014/C 421/84

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: V. Simeons ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Azon határozatok megsemmisítése, amelyek megvonták a felperestől mind az eltartott gyermek után járó azon támogatást, amelyet az édesanyja után biztosítottak neki, mind pedig az európai intézmények közös egészségbiztosítási rendszere (KEBR) keretében nyújtott biztosítást, továbbá a felperesnek kifizetett összegek visszatérítését előíró határozatok megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2013. augusztus 20-i, azon határozatok visszavonásáról szóló PMO.1 határozatokat, amelyek eredetileg támogatást nyújtottak a felperes édesanyjának eltartására a 2010. március 1-je és 2013. február 28. közötti időszakra (a 2010. május 11-i, 2011. május 5-i és 2012. január 16-i határozatok);

semmisítse meg a 2013. szeptember 25-i PMO.3 határozatot, amely visszavonta a felperes édesanyjára vonatkozó KBER biztosítást, továbbá tájékoztatta a felperest arról, hogy vissza kell térítenie a gyógykezelési költségek megtérítését;

semmisítse meg a túlfizetett összegeknek a személyzeti szabályzat 85. cikke alapján történő visszatérítéséről szóló, 2013. október 23-i PMO.1 határozatot;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a panasz elutasításáról szóló, 2014. március 12-i határozatot;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/59


2014. június 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-55/14. sz. ügy)

2014/C 421/85

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L. Levi, A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes szerződésének – melynek határozatlan időre kellett volna szólnia – meghosszabbítását mellőző határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes szerződéses alkalmazotti szerződésének – melynek határozatlan időre kellett volna szólnia – meghosszabbítását mellőző 2013. október 31-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződés megkötésére jogosult hatóságnak a felperes 2013. november 15-i panaszát elutasító 2014. március 6-i határozatát annyiban, amennyiben az a 2013. október 31-i megtámadott határozatban nem szereplő kiegészítő bizonyítékokra hivatkozik;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg 20  000 euró összegű kártérítést a felperes részére;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/60


2014. június 25–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-57/14. sz. ügy)

2014/C 421/86

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L. Massaux ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A fegyelmi vizsgálatot követően a felperesre megrovás fegyelmi büntetést kiszabó határozat megsemmisítése és kártérítés megítélése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2014. március 19-én kelt és 2014. március 20-án közölt határozatát, és amennyiben szükséges a Személyzeti és Biztonsági Főigazgatóság által 2013. szeptember 6-án hozott határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen meg számára méltányossági alapon megállapított 5  000 eurót.

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/60


2014. június 30-án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-60/14. sz. ügy)

2014/C 421/87

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságának az Unió nyugdíjrendszerébe való átvitele során a nyugdíjjogosultság jóváírására vonatkozó azon javaslat megsemmisítése, amely a tisztviselők személyzeti szabályzata VIII. mellékletének 11. és 12. cikkére vonatkozó új általános végrehajtási rendelkezéseket alkalmazza.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek és alkalmazhatatlannak a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 9. cikkét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes szolgálatba lépése előtt szerzett nyugdíjjogosultságának az Európai Unió intézményeinek nyugdíjrendszerébe való átvitele keretében a nyugdíjjogosultságot a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó 2011. március 3-i általános végrehajtási rendelkezések alkalmazásával beszámító 2013. november 4-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/61


2014. július 7-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-61/14. sz. ügy)

2014/C 421/88

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: A. Salerno ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Azon határozat megsemmisítése, amelyben a felperest a 2013. évi előléptetési időszakban nem léptették elő AD 13 besorolási fokozatba.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azon határozatot, amelyben a felperest a 2013. évi előléptetési időszakban nem léptették elő AD 13 besorolási fokozatba;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/61


2014. július 11–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-63/14. sz. ügy)

2014/C 421/89

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ és társai (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelére vonatkozó azon határozatok megsemmisítése, amelyek a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 11. és 12. cikkére vonatkozó új általános végrehajtási rendelkezéseket alkalmazzák.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek, és ennélfogva alkalmazhatatlannak a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 9. cikkét;

semmisítse meg a felperesek által a szolgálatba lépésüket megelőzően megszerzett nyugdíjjogosultságok jóváírásáról szóló határozatokat, amelyek e nyugdíjjogosultságoknak az európai uniós intézményekbe történő átvitele körében a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó, 2011. március 3-i általános végrehajtási rendelkezések alapján rendelik el a jóváírást;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/62


2014. augusztus 26–án benyújtott kereset – ZZ és társai kontra Bizottság

(F-85/14. sz. ügy)

2014/C 421/90

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és társai (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló, 2013. október 22-i 1023/2013/EU, EURATOM európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított személyzeti szabályzat V. melléklete 7. cikkének és VII. melléklete 8. cikkének alkalmazhatatlansága, valamint azon határozatok megsemmisítése, amely visszavonta a munkavégzés helye és a származási hely közötti utazási költség visszatérítését, és eltörölte az utazási időt.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat V. melléklete 7. cikkének és VII. melléklete 8. cikkének jogellenességét;

semmisítse meg azon határozatot, amely 2014. évtől kezdődően megtagadta utazási idő biztosítását és az éves utazási költség megtérítését a felperesek számára;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/62


2014. szeptember 2–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-89/14. sz. ügy)

2014/C 421/91

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A külföldi munkavégzési támogatás nyújtását megtagadó bizottsági határozat megsemmisítése, és a felperes szolgálatbelépésének időpontjától kezdődően kamatokkal történő megfizetésére való kötelezés.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság (PMO) által 2013. november 11-én elfogadott és 2013. november 19-én közölt, a felperestől külföldi munkavégzési támogatás nyújtását megtagadó határozatot;

kötelezze az alperest, hogy a Bizottságnál való szolgálatbelépésének időpontjától kezdődően fizesse meg számára e támogatást;

kötelezze az alperest arra, hogy az EKB által a refinanszírozási műveleteire alkalmazott kamatláb mértékével megegyező kamatot fizessen számára e támogatás megfelelő összege után az esedékessége időpontjától kezdődően a teljes megfizetéséig;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/63


2014. szeptember 5–én benyújtott kereset – ZZ és ZZ kontra Tanács

(F-91/14. sz. ügy)

2014/C 421/92

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és ZZ (képviselők: D. de Abreu Caldas és M. de Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Tanács

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelével kapcsolatban a tisztviselők személyzeti szabályzata VIII. mellékletének 11. és 12. cikkére vonatkozó új általános végrehajtási rendelkezések alapján hozott határozatok megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az első felperes által a Tanácsnál történő szolgálatba lépése előtt szerzett nyugdíjjogosultságai jóváírásának kiszámításáról szóló határozatot, valamint a második felperes által a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 11. és 12. cikke értelmében véglegesen megszerzett nyugdíjszerző szolgálati évek számát megállapító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/63


2014. szeptember 17–én benyújtott kereset – ZZ kontra EKB

(F-95/14. sz. ügy)

2014/C 421/93

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EKB vezetőségének a 2014. évi illetmények és jutalmak felülvizsgálati eljárása kapcsán a felperes számára a további illetményemelést mellőző határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a vezetőség által 2014. február 25-én meghozott és a személyzeti állománnyal 2014. március 3-án közölt, a felperes számára a 2014. évben a további illetményemelést mellőző határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a különleges jogorvoslatot elutasító, 2014. július 1-jén kelt és 2014. július 8-án kézhez vett határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék – amennyiben szükséges – semmisítse meg az Emberi erőforrások, költségvetés és szervezeti felépítés főigazgatóság illetékes osztályvezetőjének a felperest a további illetményemelés szempontjából tekintetbe nem vevő és őt arra nem javasló, hallgatólagosan a vezetőség 2014. február 25-i és a különleges jogorvoslatot elutasító 2014. július 1-jei határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a 2014. évi további illetményemelés esélyének elvesztésében, avagy az eljárásnak a 2014. február 25-i határozatot és az EKB által szervezett új, 2004. évre vonatkozó további illetményemeléseket megállapító eljárást eredményező megsemmisítésében megnyilvánuló, 54  635 euróra tartott vagyoni kár megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a méltányossági alapon 5  000 euróban meghatározott nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az EKB-t kötelezze az összes költség viselésére.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/64


A Közszolgálati Törvényszék 2014. március 31-i végzése – BO kontra Bizottság

(F-121/11. sz. Ügy) (1)

2014/C 421/94

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 25., 2012.1.28., 72. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/64


A Közszolgálati Törvényszék 2014. március 31-i végzése – CK kontra Bizottság

(F-3/13. sz. Ügy) (1)

2014/C 421/95

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 129., 2013.5.4., 31. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/64


A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

(F-83/13. sz. Ügy) (1)

2014/C 421/96

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 344., 2013.11.23., 69. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/65


A Közszolgálati Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Deweerdt és társai kontra Számvevőszék

(F-105/13. sz. Ügy) (1)

2014/C 421/97

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 15., 2014.1.18., 21. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/65


A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

(F-123/13. sz. Ügy) (1)

2014/C 421/98

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 52., 2014.2.22., 54. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/65


A Közszolgálati Törvényszék 2014. május 7-i végzése – Deweerdt és Lebrun kontra Számvevőszék

(F-2/14. sz. ügy) (1)

2014/C 421/99

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 61., 2014.3.1., 22. o.


24.11.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 421/65


A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

(F-18/14. sz. ügy)

2014/C 421/100

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.