ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 323

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. szeptember 18.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

2014/C 323/01

Tájékoztató az olvasók számára

1

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Számvevőszék

2014/C 323/02

Az Európai Számvevőszék éves beszámolója a 2013-as pénzügyi évről

2

HU

 


18.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 323/1


TÁJÉKOZTATÓ AZ OLVASÓK SZÁMÁRA

2014/C 323/01

A Számvevőszék az 1987. pénzügyi év zárása óta évente független könyvvizsgálóval ellenőrizteti bevételeit és kiadásait, anélkül, hogy ez érintené az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikkének rendelkezéseit – mely a Számvevőszék feladatává teszi az Unió valamennyi bevételének és kiadásának ellenőrzését –, valamint ugyanezen szerződésnek a zárszámadás elfogadásáról rendelkező 319. cikkét.

A Számvevőszék külső ellenőre a Számvevőszék beszámolójáról készített jelentését 1987 és 1991 között csak az Európai Parlament költségvetés-ellenőrzési bizottsága elnökének küldte meg.

A Számvevőszék tagjainak az 1993. július 8-i számvevőszéki ülésen hozott határozata értelmében a külső ellenőr jelentései az 1992-es pénzügyi évről szóló jelentéssel kezdve az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelennek.

A Számvevőszék nevében

Eduardo RUIZ GARCÍA

az Európai Számvevőszék főtitkára


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

18.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 323/2


AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2013-AS PÉNZÜGYI ÉVRŐL

2014/C 323/02

TARTALOMJEGYZÉK

A beszámoló hitelesítése

A független könyvvizsgáló jelentése

Pénzügyi kimutatások és kiegészítő melléklet

A 2013. december 31-i mérleg

Eredménykimutatás

Pénzforgalmi kimutatás

Kimutatás a nettó eszközállomány változásáról

Számviteli politika és megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz

1.

Általános bevezető

2.

Jogszabályi háttér és számviteli szabályok

3.

Megjegyzések a mérleghez

4.

Megjegyzések az eredménykimutatáshoz

5.

Egyéb jelentős közzétételek

Költségvetési információk a 2013-as pénzügyi évről

A.

A költségvetési eredmény számítása

B.

A gazdasági eredmény és a költségvetési eredmény egyeztetése

Független megbízhatósági jelentés

A BESZÁMOLÓ HITELESÍTÉSE

Az Európai Számvevőszék 2013-as éves beszámolójának hitelesítése

Az Európai Számvevőszék 2013-as éves beszámolója az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet IX. címének, a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak, és az általam elfogadott számviteli elveknek és módszereknek megfelelően készült.

Tudatában vagyok a költségvetési rendelet 68. cikke szerinti, az Európai Számvevőszék éves beszámolójának elkészítésére és közzétételére vonatkozó felelősségemnek.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő valamennyi olyan adatot rendelkezésemre bocsátott – és igazolta azok megbízhatóságát –, amelyek az Európai Számvevőszék eszközeit és forrásait, valamint költségvetésének végrehajtását bemutató beszámoló összeállításához szükségesek.

Kijelentem, hogy ezen adatok, valamint a beszámoló ellenjegyzéséhez általam szükségesnek ítélt ellenőrzések alapján ésszerű bizonyossággal rendelkezem arról, hogy a beszámoló minden lényeges szempontból híven tükrözi az Európai Számvevőszék pénzügyi helyzetét, működésének eredményét és pénzforgalmát.

Luxembourg, 2014. május 28.

Isidoro RODRÍGUEZ DE LAS PARRAS

az Európai Számvevőszék számvitelért felelős tisztviselője


A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE

az Európai Számvevőszék

vezetőségének

Elvégeztük az Európai Számvevőszék mellékelt pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát. A beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, pénzforgalmi kimutatásból, a nettó eszközérték változásainak kimutatásából áll, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalását és további magyarázatokat is tartalmaz, a 8. oldalon kezdődik és a 17. oldalon ér véget.

A vezetők felelőssége a pénzügyi beszámolóért

A pénzügyi beszámolónak az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a költségvetési rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel összhangban történő elkészítése és valós bemutatása, valamint az akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibától mentes pénzügyi beszámoló elkészítéséhez a vezetőség által szükségesnek ítélt belsőkontroll-mechanizmusok kialakítása a vezetőség felelőssége.

A hites könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk a pénzügyi beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a „Commission de Surveillance du Secteur Financier” (a pénzügyi ágazat felügyelőbizottsága) által Luxemburgra vonatkozóan elfogadott Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardoknak megfelelően hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy ésszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi beszámoló nem tartalmaz lényeges hibát.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyíték szerzése a pénzügyi beszámolóban szereplő összegekről és információkról. Az eljárások kiválasztása a hites könyvvizsgáló szakmai megítélésén alapul, mely magában foglal egy kockázatelemzést is arról, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a pénzügyi beszámolóban. Kockázatértékelése során a hites könyvvizsgáló tekintetbe veszi a szervezetnek a pénzügyi beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsőkontroll-mechanizmusait; ezt nem azért teszi, hogy véleményt mondjon az ellenőrzött szervezet belső kontrolljának eredményességéről, hanem azért, hogy a körülményeknek megfelelően tervezze meg a könyvvizsgálati eljárásokat. A könyvvizsgálat felméri továbbá, hogy az alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetők számviteli becslései ésszerűek-e, valamint értékelést ad a pénzügyi beszámoló általános bemutatásáról is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint a pénzügyi beszámoló az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a költségvetési rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel összhangban valós és hű képet ad az Európai Számvevőszék 2013. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen fordulónappal végződő év pénzügyi teljesítményéről és pénzforgalmáról.

Luxembourg, 2014. május 28.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

képviseletében

Pierre KRIER


PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2013. december 31-i mérleg

(euro)

 

Megj.

2013. december 31.

2012. december 31.

Befektetett eszközök

 

 

 

Immateriális javak

3.1.

4 1 48  978

2 2 71  343

Ingatlanok, gépek és berendezések

3.2.

9 5 6 10  315

9 5 4 37  237

Követelések

 

25

25

 

 

9 9 7 59  318

9 7 7 08  605

Forgóeszközök

 

 

 

Követelések

3.3.

3 89  149

1 5 87  108

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

3.4.

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

 

 

1 2 8 68  957

2 5 2 12  151

Eszközök összesen

 

11 2 6 28  275

12 2 9 20  756

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

Munkavállalói juttatások

3.5.

6 6 3 74  932

5 8 9 35  308

Egyéb kötelezettségek

3.6.

1 75  000

1 75  000

 

 

6 6 5 49  932

5 9 1 10  308

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

Céltartalékok

3.7.

1 0 52  207

3 0 66  916

Kötelezettségek

3.8.

1 4 2 80  819

2 3 7 02  306

 

 

1 5 3 33  026

2 6 7 69  222

Kötelezettségek összesen

 

8 1 8 82  958

8 5 8 79  530

Nettó eszközök

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  227

Felhalmozott többlet/(hiány)

 

3 7 0 41  226

3 9 4 60  724

A tárgyév gazdasági eredménye

 

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Nettó eszközök

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

A kiegészítő melléklet a pénzügyi beszámoló szerves részét képezi.

Eredménykimutatás

(euro)

 

Megjegyzés

2013

2012

A Bizottságtól egyéb intézményeknek átutalt pénzeszközök

4.1.

11 2 8 00  000

11 7 7 95  049

Igazgatási tevékenységek bevételei

4.2.

1 7 3 09  843

1 9 3 04  343

Egyéb működési bevételek

4.3.

30  268

45  439

Működési bevételek összesen

4.4

13 0 1 40  111

13 7 1 44  831

Személyi ráfordítások

4.5.

(9 9 3 47  366)

(10 3 4 41  065)

Eszközökhöz kapcsolódó kiadások

3.1–3.2. és 4.6.

(5 9 88  272)

(3 3 51  126)

Egyéb igazgatási kiadások

4.7.

(1 9 7 88  770)

(2 3 5 43  939)

Működési kiadások

4.8.

(12  695)

(18  586)

Működési kiadások összesen

 

(12 5 1 37  103)

(13 0 3 54  716)

Többlet/(hiány) a működési tevékenységekből

 

5 0 03  008

6 7 90  115

Pénzügyi bevételek

4.9.

646

59  336

Pénzügyi kiadások

4.10.

(20  020)

(20  025)

Nyugdíjak változásai (– kiadás, + bevétel)

3.5. és 4.11.

(1 1 2 79  543)

(9 2 48  924)

Többlet/(hiány) a működési tevékenységekből

 

(1 1 2 98  917)

(9 2 09  613)

A tárgyév gazdasági eredménye

 

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

A kiegészítő melléklet a pénzügyi beszámoló szerves részét képezi.

Pénzforgalmi kimutatás

(euro)

 

2013

2012

A tárgyév gazdasági eredménye

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Működési tevékenységek – Kiigazítások

 

 

Értékvesztés

1 97  753

2 09  828

Értékcsökkenés

5 7 61  980

3 1 39  253

Céltartalékok (növekedése)/csökkenése

(2 0 14  710)

2 1 68  917

Követelések (növekedése)/csökkenése

1 1 97  959

(1 1 63  164)

 

 

 

Kötelezettségek növekedése/(csökkenése)

(9 4 21  487)

1 2 8 43  333

 

 

 

Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom

(1 0 5 74  414)

1 4 7 78  669

Befektetési műveletekből származó pénzforgalom

 

 

Ingatlanok, gépek és berendezések, valamint immateriális javak beszerzése (–)

(8 0 38  985)

(4 4 5 35  664)

Ingatlanok, gépek és berendezések, valamint immateriális javak hasznosításából származó bevételek (+)

28  540

2  043

Befektetési műveletekből származó nettó pénzforgalom

(8 0 10  445)

(4 4 5 33  621)

Munkavállalói juttatások növekedése/(csökkenése)

7 4 39  624

5 2 70  865

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó növekedése/(csökkenése)

(1 1 1 45  235)

(2 4 4 84  087)

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes az év kezdetén

2 3 6 25  043

4 8 1 09  130

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes az év végén

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

A kiegészítő melléklet a pénzügyi beszámoló szerves részét képezi.

Kimutatás a nettó eszközállomány változásáról

(euro)

Nettó eszközök

2013

2012

Egyenleg az év kezdetén

3 7 0 41  226

3 9 4 60  724

A tárgyév gazdasági eredménye

(6 2 95  909)

(2 4 19  498)

Egyenleg az év végén

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

A kiegészítő melléklet a pénzügyi beszámoló szerves részét képezi.

Számviteli politika és megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz

1.    Általános bevezető

Az Európai Számvevőszéket (a továbbiakban: a Számvevőszék) az 1975. július 22-i Brüsszeli Szerződés hozta létre. Működését az Unió külső ellenőrzési szerveként 1977 októberében kezdte meg, luxembourgi székhellyel.

Az Európai Számvevőszék küldetése

A Számvevőszék a Szerződés által az Európai Unió pénzügyeinek ellenőrzése céljából létrehozott uniós intézmény. A Számvevőszék az Unió külső ellenőreként elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként jár el.

Ellenőrzési szolgáltatásai révén a Számvevőszék értékeli az uniós pénzeszközök beszedését és kiadását. Megvizsgálja, hogy megfelelően tartják-e nyilván és teszik-e közzé, illetve jogszerűen és szabályszerűen hajtják-e végre és irányítják-e a pénzügyi műveleteket, és hogy e műveletek során érvényesülnek-e a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei. Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék egyértelmű, releváns és tárgyilagos jelentésekben teszi közzé. A Számvevőszék pénzgazdálkodási kérdésekben véleményeket is ad ki.

A Számvevőszék előmozdítja az elszámoltathatóságot és átláthatóságot, illetve segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós költségvetés végrehajtásának felügyeletében, különösen a zárszámadási eljárás során. A Számvevőszék elkötelezte magát amellett, hogy a közpénzek ellenőrzése és a közigazgatás terén a fejlődés élvonalában, hatékony szervezetként működjék.

A Számvevőszéknél a pénzügyi év január 1-jétől december 31-ig tart.

2.    Jogszabályi háttér és számviteli szabályok

2.1.   A közzététel alapja

A Számvevőszék beszámolójának elkészítése az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) és a költségvetési rendelet alkalmazási szabályairól szóló 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) rendelkezései szerint történik.

2.2.   Számviteli alapelvek

A költségvetési rendelet 144. cikke szerint a pénzügyi kimutatások az információkat – beleértve a számviteli politikát – releváns, megbízható, összehasonlítható és érthető módon mutatják be. A költségvetési számláknak be kell tartaniuk a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési alapelveket. Azoknak megbízható és valós képet kell nyújtaniuk a költségvetési bevételi és kiadási műveletekről.

A pénzügyi beszámoló elkészítése az Európai Unió számviteli szabályaival (az EU számviteli szabályaival) összhangban történik, amelyek alapjául a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak. A számviteli szabályokat a többi intézménnyel folytatott konzultációt követően a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője fogadja el.

2.3.   Idegen pénznemben nyilvántartott egyenlegek és tranzakciók értékelése

Az idegen pénznemben lebonyolított tranzakciókat a tranzakció napján érvényes árfolyamon számítjuk át euróra.

Az idegen pénznemben elszámolt tranzakciókból és az idegen pénznemben nyilvántartott pénzügyi eszközök és források év végi átváltásából származó árfolyamnyereségek és -veszteségek az eredménykimutatásban jelennek meg.

Az idegen pénznemben nyilvántartott pénzügyi eszközök és források év végi egyenlegének euróra való átváltása a december 31-én érvényes árfolyam alapján történik.

2.4.   Immateriális javak

A vásárolt számítógépes szoftverlicenceket a felhalmozott értékcsökkenéssel és az értékvesztéssel csökkentett eredeti bekerülési értéken mutatják ki. Az eszközök amortizációja négy év alatt, lineárisan történik. A saját előállítású immateriális javak aktiválására akkor kerül sor, amikor a bizottsági számviteli szabályok vonatkozó kritériumai teljesülnek. Az aktiválható költségek az eszköz fejlesztéséhez, gyártásához, elkészítéséhez és a vezetés igényeit figyelembe vevő üzembe helyezéséhez szükséges közvetlen költségeket foglalják magukba. A kutatási tevékenységekhez kapcsolódó költségeket, a nem aktivált fejlesztési költségeket és a karbantartási költségeket kiadásként számolják el felmerülésükkor.

2.5.   Ingatlanok, gépek és berendezések

Valamennyi ingatlan, gép és berendezés kimutatása az értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett eredeti bekerülési értéken történik. Az eredeti bekerülési érték az eszköz beszerzéséhez vagy befejezéséhez közvetlenül hozzárendelhető kiadásokat foglalja magában.

A később felmerülő költségek az eszköz könyv szerinti értékében, vagy adott esetben külön eszközként kerülnek aktiválásra, de csak akkor, ha az eszközzel kapcsolatos jövőbeli gazdasági előnyöket vagy szolgáltatási potenciált valószínűsíthetően a Számvevőszék élvezi, és az eszköz költségét megbízhatóan lehet mérni. A javítási és karbantartási költségek az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra abban a költségvetési időszakban, amelyben felmerültek. Mivel a Számvevőszék nem vesz fel hitelt az ingatlanok, gépek és berendezések beszerzéséhez, az ilyen beszerzésekhez kapcsolódóan nem merül fel hitelfelvételi költség.

A földterületekre és a műalkotásokra nem számolnak el értékcsökkenési leírást, mivel határozatlan élettartammal rendelkezőknek tekintendők. A befejezetlen beruházásokra nem számolnak el értékcsökkenési leírást, mivel ezek az eszközök még nem használhatók fel. A többi eszköz értékcsökkenési leírása a becsült hasznos élettartam során lineáris módszerrel történik, a következők szerint:

Épületek

25 év, ill. várható hasznos élettartam

Berendezések, gépek és szerszámok

4, 8 év

Bútorzat és járműpark

4, 8, 10 év

Számítógépes hardver

4 év

Bérelt épületek berendezései

a bérlet időtartama

Egyéb szerelvények és berendezések

4, 6, 8 év

2.6.   Munkavállalói juttatások

A „munkavállalói juttatások” tétel a számvevőszéki tagok jövőbeli nyugdíjjogosultságaiból tevődik össze. A Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló, 1977. október 18-i 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (3) 19. cikkének megfelelően az e nyugdíjrendszerben meghatározott juttatások folyósítását szerepeltetni kell az Unió költségvetésében, és a tagállamok közösen szavatolják e juttatások folyósítását.

A jövőben kifizetendő nyugdíjakból eredő kötelezettségek könyvelése és kimutatása a „munkavállalói juttatásokra” vonatkozó, 12. sz. EU számviteli szabály szerint történik. A források kiszámítási módszere figyelembe veszi a nyugdíjrendszernek az IPSAS 25. sz. számviteli szabályában meghatározott jellemzőit.

A biztosításmatematikai kötelezettségvállalást folyamatosan kell meghatározni, figyelembe véve mind az aktív életszakasz során kilátásba helyezett juttatásokat, mind pedig az előre látható fizetésemeléseket. A források számításához alkalmazott biztosításmatematikai értékelési modell a „kivetített jóváírási egység módszere”.

A kötelezettségekből levonják azt a becsült adóösszeget, mely a jövőbeli nyugdíjkifizetéseket fogja terhelni, hiszen ezek az adók bevételként visszaáramlanak az Unió költségvetésébe.

A nyugdíjkötelezettségeket a beszámoló fordulónapjára minden évben újraszámolják. Az eredménykimutatásban a tárgyévi nyugdíjkiadások az év folyamán kifizetett nyugdíjakból és a nyugdíjkötelezettségek év végi kiigazításából áll; mindkét összegből előzetesen levonva az adókat. A biztosításmatematikai nyereségek és veszteségek az eredménykimutatásban jelennek meg.

Ami az esetleges „Eszközfedezetet” illeti, a Számvevőszéknek jelenleg nincsenek a nyugdíjkötelezettségek finanszírozását szolgáló eszközei.

2.7.   Céltartalékok

Céltartalékok kimutatására akkor kerül sor, ha múltbeli események eredményeként a Számvevőszéknek meglévő jogi vagy vélelmezett kötelme állt fenn harmadik felekkel szemben, és nagy a valószínűsége, hogy a kötelem kiegyenlítéséhez forráskiáramlásra lesz szükség, amelynek összegét megbízhatóan becsülni lehet. A jövőbeli működési veszteségekre nem képeznek céltartalékot. A céltartalék összege a meglévő kötelem kiegyenlítéséhez szükséges várható kiadások beszámolókészítési időpontban tett legjobb becslésével egyenlő.

2.8.   A kiadások kimutatása

Az EU számviteli szabályai szerint a gazdasági eseményeket és ügyleteket abban az időszakban jelenítik meg a pénzügyi kimutatásokban, amelyhez kapcsolódnak. A számviteli időszak végén az elhatárolt kiadásokat az adott időszakban esedékes átutalási kötelezettség becsült összege alapján jelenítik meg. Az elhatárolt kiadások kiszámítását a részletes működési és gyakorlati iránymutatásoknak megfelelően végzik el, amelyek célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet nyújtsanak.

3.    Megjegyzések a mérleghez

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

3.1.   Immateriális javak

A 2013-as pénzügyi év során az immateriális javakban a következő változások következtek be:

(euro)

 

Bruttó könyv szerinti érték

2013. január 1.

Beszerzés

Bruttó könyv szerinti érték

2013. december 31.

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

2013. december 31.

Nettó könyv szerinti érték

2013. december 31.

Számítógépes szoftver

1 4 03  346

1 49  047

1 5 52  393

(1 2 64  183)

2 88  210

Fejlesztés alatt álló immateriális javak

1 9 34  427

1 9 26  341

3 8 60  768

 

3 8 60  768

Összesen

3 3 37  773

2 0 75  388

5 4 13  161

(1 2 64  183)

4 1 48  978

2013-ban nem merültek fel kutatási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

3.2.   Ingatlanok, gépek és berendezések

A 2013-as év során az ingatlanok, gépek és berendezések eszközcsoportban a következő változások következtek be:

(euro)

 

Bruttó könyv szerinti érték

2013. január 1.

Beszerzés

Értékesítés

Átterhelés

Bruttó könyv szerinti érték

2013. december 31.

Halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

2013. december 31.

Nettó könyv szerinti érték

2013. december 31.

Telkek

7 76  631

 

 

 

7 76  631

 

7 76  631

Épületek

12 2 8 59  988

6  658

 

 

12 2 8 66  646

(3 7 1 78  783)

8 5 6 87  863

Gépek és berendezések

6 52  847

1 05  224

(5  368)

 

7 52  703

(3 38  700)

4 14  003

Számítógépes hardver

4 7 30  767

1 2 39  504

(1 1 71  654)

 

4 7 98  617

(3 2 06  316)

1 5 92  301

Bútorzat és jármű

4 4 46  526

3 98  659

(2 59  961)

 

4 5 85  224

(1 6 90  621)

2 8 94  603

Egyéb szerelvények és berendezések

1 8 91  828

68  569

(1 42  385)

 

1 8 18  012

(1 7 22  180)

95  832

Befejezetlen eszközök

4  099

4 1 44  983

 

4 1 49  082

 

4 1 49  082

Összesen

13 5 3 62  686

5 9 63  597

(1 5 79  368)

13 9 7 46  915

(4 4 1 36  600)

9 5 6 10  315

FORGÓESZKÖZÖK

3.3.   Követelések

(euro)

 

2013. december 31.

2012. december 31.

Folyó követelések, elsősorban munkatársak nemzeti nyugdíjjogosultságainak áthozatalából adódóan

2  768

2  030

Egyéb követelések, elsősorban bér- és kiküldetési előlegfizetésből adódóan

1 89  485

2 00  942

Aktív időbeli elhatárolások ingatlanbérlésre és informatikai szerződésekre

1 95  197

1 3 82  757

Uniós szervezetekkel szemben fennálló követelések

1  699

1  379

Összesen

3 89  149

1 5 87  108

3.4.   Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

(euro)

 

2013. december 31.

2012. december 31.

Kézi pénztár

1  000

1  000

Banki folyószámla

3 32  783

2 6 27  191

Vagyonkezelői számla

1 2 1 46  025

2 0 9 96  852

Összesen

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

2010. január 27-én az Európai Számvevőszék vagyonkezelői számlát nyitott a luxemburgi Banque et Caisse d’épargne de l’Etat banknál. E vagyonkezelői számla révén az Európai Számvevőszék kezelni tudja a K3 épület építési projektje kapcsán a költségvetési hatóság által rendelkezésére bocsátott költségvetést (lásd: 5.3. megjegyzés).

A vagyonkezelői számlát az Európai Számvevőszék csak bizonyos, a luxemburgi Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat bankkal kötött szerződésben foglalt feltételek mellett használja.

Erről a vagyonkezelői számláról kizárólag a projektmenedzserként eljáró konzorcium operatív bankszámlájára történik kifizetés. Ezt az operatív bankszámlát a projektmenedzser kizárólag arra használja, hogy innen fizesse ki az építővállalatok számláit.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

3.5.   Munkavállalói juttatások

A kötelezettségek számítását az Eurostat végzi, melyet szakképzett független szakértő segít a módszertan követésében és a kapcsolódó biztosításmatematikai előfeltevések meghatározásában.

A jövőben kifizetendő nyugdíjakból eredő kötelezettségek nem tartalmazzák azokat az adókat, melyek a jövőben esedékes kifizetéskor levonásra kerülnek (lásd még: 2.6. pont).

(euro)

 

2013. december 31.

2012. december 31.

Bruttó összeg

8 1 9 44  360

7 2 8 04  580

Adókulcs (%) (4)

19,00 %

19,05 %

Adó

1 5 5 69  428

1 3 8 69  273

Adózott összeg

6 6 3 74  932

5 8 9 35  308

A számvevőszéki tagokkal kapcsolatos nettó nyugdíjfizetési kötelezettségek változása

7 4 39  624

5 2 70  865

A tagok számára fenntartott nyugdíjrendszer meghatározott juttatási rendszer. A meghatározott juttatások a következők:

átmeneti járandóság (a megbízatás lejárta után hároméves időszakra folyósítják)

öregségi nyugdíj,

rokkantsági nyugdíj és támogatás,

hozzátartozói nyugellátás (a tag halála után fizetendő, függetlenül attól, hogy ez a nyugdíjba vonulás előtt vagy után történt).

A kedvezményezettek következő körére kell a kötelezettségeket kiszámolni:

aktív tagok,

átmeneti járandóságban részesülő nem aktív tagok,

nem aktív tagok az átmeneti időszakot követően (késleltetett nyugdíj),

nyugdíjba vonult tagok,

véglegesen megváltozott munkaképességűek,

ideiglenesen megváltozott munkaképességűek,

túlélő házastársak,

árvák.

A nyugdíjfizetési kötelezettség értékeléséhez gazdasági és demográfiai szempontokhoz kötött változók alkalmazására van szükség. A főbb biztosításmatematikai feltételezések a következők:

Biztosításmatematikai feltételezés

2012.12.31.

2013.12.31.

A házas férfiak és nők közötti átlagos korkülönbség

3 év

3 év

Házasság valószínűsége férfiak esetén

89 %

81 %

Házasság valószínűsége nők esetén

24 %

49 %

Családi állapot

Családi állapot a referencia-időpontban

Családi állapot a referencia-időpontban

Az árvaellátás és az elvált házastársnak nyújtott ellátás együtthatója

0 %

0 %

Feltételezett nyugdíjkorhatár

65

65

A nyugdíjrendszer időtartamára becsült inflációs ráta

1,7 %

1,5 %

Nominális diszkontráta (NDR)

3,3 %

3,3 %

Reál diszkontráta (RDR)

1,6 %

1,8 %

Általános bérnövekedés (GSG)

0,0 %

- 0,1 %

Nyugdíjak általános újraértékelése (GPR)

0,0 %

- 0,1 %

Egyedi fizetésemelkedés (ISP)

Nincs (az új kinevezések kivételével)

Nincs (az új kinevezések kivételével)

Egészséges személyek élettartam-táblázata

2008 ICSLT (5)

2013 ICSLT (5)

Rokkantak élettartam-táblázata

A 3 évvel idősebb egészséges személyeknek megfelelő érték

A 3 évvel idősebb egészséges személyeknek megfelelő érték

3.6.   Egyéb kötelezettségek

A 1 75  000 EUR-s összeg a szerződés értelmében a K9 épület bérlésének befejezésekor esedékes.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

3.7.   Céltartalékok

2012. január 11-én a Bizottság úgy határozott, hogy eljárást indít a Bíróságon a Tanács ellen, mivel az nem fogadta el az uniós alkalmazottak díjazásának éves kiigazítását. A Bíróság 2013. november 19-i C-63/12 ítéletében úgy határozott, hogy a Bizottságnak új javaslatot kell benyújtania a 2011. évi fizetéskiigazításra vonatkozóan. 2014. április 14-én a Tanács jóváhagyta az Európai Parlament álláspontját az uniós alkalmazottak illetménye és nyugdíjai éves kiigazításáról szóló rendelettervezetről, amely 2011-re vonatkozóan 0 %-os, míg 2012-re 0,8 %-os – 2012. július 1-jétől esedékes – kiigazítást irányoz elő.

E határozatot követően az adó és nyugdíjjárulék nélküli nettó bértömeg 0,8 %-át kitevő, szóban forgó összegre rövid lejáratú céltartalékot képeztek.

3.8.   Kötelezettségek

(euro)

 

2013. december 31.

2012. december 31.

Folyó kötelezettségek

14  393

4 45  830

Bérrel és a személyzettel kapcsolatos egyéb kötelezettségek

(10  212)

3 44  427

Elhatárolt kiadások

1 4 1 07  180

2 2 8 64  727

Konszolidációba bevont uniós szervezetekkel, elsősorban az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal szemben fennálló kötelezettségek

1 69  458

47  322

Összesen

1 4 2 80  819

2 3 7 02  306

4.    Megjegyzések az eredménykimutatáshoz

4.1.

„A Bizottságtól egyéb intézményeknek átutalt pénzeszközök”: ide a Bizottság terhére történő havi pénzlehívások tartoznak, amelyeket a Számvevőszék a bankszámlája feltöltése érdekében eszközöl.

4.2.

„Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek”: ez a címsor túlnyomórészt a számvevőszéki tagok és alkalmazottak illetményéből adó és társadalombiztosítási hozzájárulás címén levont összegeket tartalmazza.

4.3.

Az „Egyéb működési bevételek” többek között árfolyamnyereségből származnak.

4.4

A visszterhes és nem visszterhes ügyletekből származó bevételek az alábbiak:

(euro)

 

2013

2012

Visszterhes ügyletekből származó bevételek

22  378

41  910

Nem visszterhes ügyletekből származó bevételek

13 0 1 17  733

13 7 1 02  921

Összes bevétel

13 0 1 40  111

13 7 1 44  831

4.5.

A „Személyi ráfordítások” a tagok, az állandó, a szerződéses és az ideiglenes alkalmazottak illetményét tartalmazza. A korábbi tagok átmeneti járandósága, valamint a tagok nyugdíjával és átmeneti járandóságával kapcsolatos adók a „Nyugdíjak változásai” sorban szerepelnek (lásd: 4.11. pont).

4.6.

Az „Eszközökhöz kapcsolódó kiadások” a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékcsökkenéséből/amortizációjából tevődnek össze.

4.7.

Az „Egyéb igazgatási kiadások” közé tartozó tételek közül a következők a legfontosabbak:

épületek bérlete és a járulékos költségek,

informatika és távközlés,

kiküldetési költségek,

takarítás és biztonsági szolgálat.

4.8.

A „Működési költségek” többek között az árfolyamveszteségből adódnak.

4.9.

A „Pénzügyi bevételek” a Számvevőszék folyószámlája és vagyonkezelői számlája után kapott banki kamat.

4.10.

A „Pénzügyi kiadások” a Számvevőszék folyószámlája és vagyonkezelői számlája után fizetett banki költségek.

4.11.

A „Nyugdíjak változásai” minden olyan kiadást tartalmaz, amely a számvevőszéki tagok nyugdíjával kapcsolatos. Ide értendőek tehát a tárgyév folyamán kifizetett nyugdíjak és átmeneti járandóságok, valamint az összes jövőbeli nyugdíjfizetési kötelezettség tárgyév végi kiigazítása, amely magyarázatot ad a két év közötti eltérésekre.

(euro)

 

2013

2012

A számvevőszéki tagokkal kapcsolatos nettó nyugdíjfizetési kötelezettségek változása

7 4 39  624

5 2 70  865

Kifizetett öregségi nyugdíj

2 7 15  911

2 5 90  511

Kifizetett hozzátartozói nyugellátások

3 25  474

3 50  485

Kifizetett átmeneti járandóságok

1 5 37  185

1 7 85  937

Kifizetett rokkantsági nyugdíjak

23  809

Tárgyév során kifizetett nyugdíjak részösszege

4 5 78  570

4 7 50  742

Korrekciós együttható

1 62  071

1 63  476

A kifizetésekből levont adók

(9 00  722)

(9 36  159)

Nyugdíjak változásai összesen

1 1 2 79  543

9 2 48  924

5.    Egyéb jelentős közzétételek

5.1.   Függő követelések

Az alábbi banki garanciákat beszállítók adták a szerződéses kötelezettségeknek megfelelően:

(euro)

 

2013. december 31.

2012. december 31.

 

50  000

50  000

 

2  500

2  500

 

7 1 96  680

7 0 96  680

 

1  361

1  361

 

20  000

20  000

 

7 2 70  541

7 1 70  541

5.2.   Kötelezettségvállalások jövőbeli finanszírozásra

(euro)

 

2013. december 31.

2012. december 31.

Épületek tartós bérlete

5 60  000

2 5 79  580

Informatikai és egyéb berendezések, valamint gépjárművek operatív lízingje

2 3 73  573

1 0 44  344

Részösszeg

2 9 33  573

3 6 23  924

A még fel nem használt előirányzatokra vállalt kötelezettségek (RAL), a 2013-as időbeli elhatárolások levonása után

9 3 64  602

1 3 85  871

Összesen

1 2 2 98  175

5 0 09  795

A RAL (Restant à liquider – „kifizetésre vár”) a költségvetési számvitel azon eleme, mely a fennálló kötelezettségvállalások értékét jelenti. Tehát a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti különbözetről van szó, mely abból adódik, hogy időbeli eltolódás van a kötelezettségvállalás keletkezése és az abból eredő kifizetés folyósítása között.

5.3.   A Számvevőszék építési projektjei

A Számvevőszék 1988-ban költözött be központi épületébe (a K1 épületbe), amelyet az alatta fekvő telekkel együtt már 1990-ben megvásárolt. 1999-ben a Számvevőszék keretmegállapodást kötött a luxemburgi állammal, amelynek értelmében 1 EUR összegért cserébe (egyszer megújítható) 49 éves használati jogot szerzett egy második telekre, hogy azon újabb épületet (a K2 épületet) emelhessen. A további bővítés, a K3 épület esetében azonban a projektkivitelezés eltérő feltételei miatt a két félnek, a luxemburgi államnak és a Számvevőszéknek új keretszerződést kellett kötnie 2008. február 22-én.

A fent említett két bővítményhez (K2 és K3) kapcsolódó két telket az állam jelképes összegért, 1 EUR-ért eladta a Számvevőszéknek.

Ha a Számvevőszék valaha is megfontolás tárgyává teszi, hogy az egyik vagy másik épületet az Unió szervein vagy intézményein kívüli harmadik félre ruházza át, a telek tulajdonjoga 1 EUR jelképes áron visszaszáll Luxemburg államra, amelynek ezenkívül opciós joga is van az épület független szakértő által meghatározott áron történő megvételére. Amennyiben Luxemburg állam nem él ezzel az opcióval, telekhasználati jogot fog biztosítani az épület megvásárlóinak.

Luxemburgban az irodaépületekre 15 éves időtartamra adnak ki használati engedélyt; ennek leteltével korszerűsíteni kell őket, hogy megfeleljenek a mindenkori egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. A K1 épületen ezért egészségügyi és balesetvédelmi munkálatokat kellett végezni. Ezek a munkálatok véget értek, a végleges hivatalos átadásra 2010-ben sor került. A K2 épületet 2003 novemberében vették használatba, így annak engedélye („autorisation d’exploitation”) 2018-ig érvényes.

A K3 épület építési munkálatai 2010 márciusában kezdődtek, az épület használatba vétele 2012. november 15-én történt meg.

5.4.   Peres ügyekkel kapcsolatban várható jelentős kötelezettségek  (6)

Nincsenek peres ügyekkel kapcsolatban várható jelentős kötelezettségek.


(1)  HL L 298., 2012.10.26.,1. o.

(2)  HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

(3)  HL L 268., 1977.10.20., 1. o.

(4)  Kerekítve.

(5)  A nemzetközi köztisztviselők élettartam-táblázata.

(6)  10. sz. EU számviteli szabály: Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések.


KÖLTSÉGVETÉSI INFORMÁCIÓK A 2013-AS PÉNZÜGYI ÉVRŐL

A.   A költségvetési eredmény számítása

A tárgyév költségvetési eredményét a költségvetési teljesítés számadatai alapján számítják ki.

(euro)

A 2013. évi előirányzatokból folyósított kifizetések

(12 0 8 69  858)

Átvitt kifizetési előirányzatokból kifizetett összegek

(1 1 1 09  965)

Célhoz kötött bevételekkel kapcsolatos előirányzatok terhére folyósított kifizetések

(1 74  759)

A tárgyévi visszafizetési felszólításokból 2013-ban befolyt összeg

1 7 3 14  791

2013 előtt kibocsátott költségvetési visszafizetési felszólításokból 2013-ban befolyt összeg

Korábbi évek visszafizetési felszólításaival kapcsolatos kiigazítás

2013-ra áthozott kifizetési előirányzatok

(1 1 4 29  492)

A korábbi évekről áthozott előirányzatok

1 2 6 77  899

December 31-én rendelkezésre álló, célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok előző évi áthozatalával kapcsolatos kiigazítás

4 52  139

Költségvetési eredmény

(11 3 1 39  245)

Sem kiegészítésre, sem pedig csökkentésre nem került sor az eredeti és a végleges költségvetés között.

B.   A gazdasági eredmény és a költségvetési eredmény egyeztetése

(euro)

A tárgyév gazdasági eredménye

(6 2 95  909)

A gazdasági eredményben igen, de a költségvetési eredményben nem szereplő tételekkel kapcsolatos kiigazítás

(9 0 9 10  188)

 

Az előző év végi és a tárgyév végi időbeli elhatárolások közötti különbség

(3 1 92  546)

 

A bizottsági átvezetési számláról származó, a gazdasági eredménykimutatáshoz könyvelt összeg

(11 2 8 00  000)

 

Az év végén kifizetetlen, de a kiadásokhoz könyvelt számlák (6. osztály)

44  362

 

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése

6 7 01  213

 

Céltartalékok

7 4 39  624

 

Értékvesztés

 

 

2013-ban kibocsátott, a 7. osztályba tartozó visszafizetési felszólítások kapcsán be nem szedett összegek

(13  025)

 

Átvitt kifizetési előirányzatokból kifizetett összegek

1 1 1 09  965

 

Egyéb

(2 04  585)

 

Árfolyamkülönbözetek

4  804

A költségvetési eredményben igen, de a gazdasági eredményben nem szereplő tételekkel kapcsolatos kiigazítás

(1 5 9 33  148)

 

(A tárgyév során kifizetett) eszközbeszerzések

(6 5 23  653)

 

A 2013 előtt kibocsátott költségvetési visszafizetési felszólításokból a tárgyévben befolyt összeg

 

2013-ra áthozott kifizetési előirányzatok

(1 1 4 29  492)

 

Az előző évről áthozott, fel nem használt kifizetési előirányzatok törlése

1 5 67  934

 

December 31-én rendelkezésre álló, célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok előző évi áthozatalával kapcsolatos kiigazítás

4 52  139

 

Nyugdíjkifizetések (ezek költségvetési kifizetések, de a céltartalékok terhére vannak elkönyvelve)

 

 

Egyéb

(76)

Költségvetési eredmény

(11 3 1 39  245)


FÜGGETLEN MEGBÍZHATÓSÁGI JELENTÉS

Az Európai Számvevőszék

vezetőségének

Megvizsgáltuk, hogy az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: Számvevőszék) számára az Európai Bizottság által biztosított pénzügyi forrásokat a szándékolt céloknak megfelelően használták fel, illetve hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselők által bevezetett kontrolleljárások biztosítják a szükséges garanciákat ahhoz, hogy a pénzügyi műveletek megfeleljenek a 2013. január 1-től2013. december 31-ig terjedő időszakban rendelkezésre álló és felhasznált pénzügyi forrásokra vonatkozóan alkalmazandó szabályoknak és rendeleteknek.

A könyvvitel és a nyilvántartások vezetése, valamint a megfelelő kontrollmechanizmusok kialakítása és fenntartása a Számvevőszék vezetőinek felelőssége. A mi felelősségünk az, hogy vizsgálatunk alapján kifejtsük véleményünket.

Vizsgálatunkat úgy hajtottuk végre, hogy megfeleljen a bizonyosságot nyújtó megbízásokra vonatkozó ISAE 3000 nemzetközi standardnak („Múltbeli időszakra vonatkozó pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások”), annak a „Commission de Surveillance du Secteur Financier” (a pénzügyi ágazat felügyelőbizottsága) által elfogadott formájában. Ez a standard megköveteli, hogy a vizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy az kellő bizonyossággal feltárja, ha a források rendeltetésellenes felhasználása lényegesen befolyásolja a Számvevőszék könyvelését. Munkánk során teszteléssel és mintavételes vizsgálattal elsősorban az arra irányuló bizonyítékokat vizsgáltuk, hogy:

a Számvevőszék számára biztosított erőforrásokat a szándékolt céloknak megfelelően használták-e fel,

a bevezetett kontrolleljárások biztosítják-e a szükséges garanciákat ahhoz, hogy a pénzügyi műveletek megfeleljenek a vonatkozó szabályoknak és rendeleteknek.

A vizsgálathoz a következő szabályokat és rendeleteket használtuk kritériumokként:

az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére (a továbbiakban: költségvetés) alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: költségvetési rendelet),

a Bizottság 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (a továbbiakban: végrehajtási szabályok),

az Európai Számvevőszék 2013. június 27-én elfogadott, a Számvevőszék költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső szabályokról szóló 31-2013. sz. határozata. Ezek a rendelkezések a Szerződések értelmében vagy az azok alapján létrejött megállapodások értelmében kialakított, a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó működési folyamatra vonatkozó eljárások részét képezik.

Különösen az alábbi belső szabályokat alkalmaztuk kritériumokként:

7. cikk – Aláírások – „A bevételek megállapításához és beszedéséhez, valamint az összegek lekötéséhez és a kifizetésekhez kapcsolódó tevékenységek megtervezésében, ellenőrzésében és nyilvántartásában részt vevő összes érintettnek dátumozott aláírással kell tanúsítania a folyamatban való részvételét”,

8. cikk – Építési projektek – „Az elnök tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a Számvevőszék költségvetésére várhatóan jelentős pénzügyi kihatással lévő ingatlanprojektekről. Mielőtt a Számvevőszék jóváhagyna bármilyen építési projektre vonatkozó szerződéses kötelezettségvállalást, a felelős szervezeti egységnek egy indokló dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a projekt összeegyeztethető a pénzügyi kerettel”,

11.2. cikk – „Aláírás előtt a banki átutalási megbízás aláírására jogosult személyek ellenőrzik, hogy a banki átutalási megbízás adatai megfelelnek-e a fizetési megbízáson találhatókkal.”,

17.2. cikk – „Az átutalási megbízáshoz csatolni kell a 17.2. cikkben szereplő információkat”,

18.4. cikk – „A számvitelért felelős tisztviselőnek a központi informatikai rendszeren keresztül elérhetővé kell tennie az engedélyezésre jogosult tisztviselők számára az átvitt összegek felsorolását. Az engedélyezésre jogosult tisztviselők felelősek annak biztosításáért, hogy az év végén csak azok az összegek kerüljenek átvitelre, amelyek esetében erre jogi kötelezettség áll fenn”,

20. cikk – Vagyonleltár – „A tárgyi eszközök leltárát egy valamennyi engedélyezésre jogosult tisztviselő által hozzáférhető közös adatbázisban kell tárolni a főtitkár által elfogadott eljárásokkal összhangban és a számvitelért felelős tisztviselővel folytatott konzultációt követően”,

22.1. cikk – Minimálisan alkalmazandó irányítási és belsőkontroll-eljárások – „Az irányítási és belsőkontroll-eljárásokat az engedélyezésre jogosult tisztviselők készítik el a Számvevőszék által elfogadott minimális belsőkontroll-standardokkal összhangban”.

Meggyőződésünk, hogy az elvégzett vizsgálat megfelelő alapot nyújt véleményünk megfogalmazásához.

Az e jelentésben leírt tevékenységünk során nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely miatt – minden lényeges szempontot és a fent leírt kritériumokat figyelembe véve – azt állapíthatnánk meg, hogy:

a Számvevőszék számára biztosított erőforrásokat nem a szándékolt célokra használták fel;

az alkalmazott kontrolleljárások nem biztosítják a szükséges garanciákat ahhoz, hogy a pénzügyi műveletek megfeleljenek a vonatkozó szabályoknak és rendeleteknek.

Jelentésünk kizárólag az első bekezdésben meghatározott célt és az Önök tájékoztatását szolgálja, az nem használható fel semmilyen más célra, és nem adható át harmadik félnek, kivéve az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel céljából.

Luxembourg, 2014. május 28.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

hites könyvvizsgáló

képviseletében

Pierre KRIER