ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 175

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. június 10.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2014/C 175/01

Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2014/C 175/02

C-231/11. P.–C-233/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A gázszigetelt kapcsolóberendezésekre vonatkozó projektek piaca — A bírság megfizetésére vonatkozó egyetemleges kötelezettség — A vállalkozás fogalma — A személyes felelősségnek és a büntetések és joghátrányok egyéniesítésének elve — A Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogköre — A ne ultra petita elve — Az arányosság és az egyenlő bánásmód elve)

2

2014/C 175/03

C-247/11. P.–C-253/11. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Areva kontra Alstom SA, T&D Holding SA, korábban Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, korábban Areva T&D SA, Alstom Grid AG, korábban Areva T&D AG, Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A gázszigetelt kapcsolóberendezésekre vonatkozó projektek piaca — A leányvállalatok jogsértő magatartásának az anyavállalataiknak való betudhatósága — Indokolási kötelezettség — A bírság megfizetésére vonatkozó egyetemleges kötelezettség — A vállalkozás fogalma — Úgynevezett tényleges egyetemlegesség — A jogbiztonság és a büntetések és joghátrányok egyéniesítésének elve — Az arányosság és az egyenlő bánásmód elve)

3

2014/C 175/04

C-616/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. április 9-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T-Mobile Austria GmbH kontra Verein für Konsumenteninformation (2007/64/EK irányelv — Pénzforgalmi szolgáltatások — A 4. cikk 23. pontja — A fizetési eszköz fogalma — Az internetes és a befizetési utalvánnyal történő átutalási megbízás — Az 52. cikk (3) bekezdése — A kedvezményezettnek valamely fizetési eszköz használatáért a fizető féltől kért kezelési díj felszámításának joga — A tagállamok általános tilalom bevezetésére irányuló hatásköre — Digitálistelefon-szolgáltató és magánszemélyek közötti szerződés)

4

2014/C 175/05

C-190/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. április 10-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Letelepedés szabadsága — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — Jogi személyek jövedelemadója — A belföldi és a külföldi illetőségű befektetési alapok részére fizetett osztalékok közötti eltérő bánásmód — Az adómentesség kizárása — Igazolatlan korlátozás)

5

2014/C 175/06

C-288/12. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2014. április 8-i ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — 95/46/EK irányelv — A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok szabad áramlása — A 28. cikk (1) bekezdése — Nemzeti felügyelő hatóságok — Függetlenség — A felügyelő hatóság megbízatását a megbízatási idő lejárta előtt megszüntető nemzeti jogszabály — Új felügyelő hatóság létrehozása és másik személy elnökké történő kinevezése)

6

2014/C 175/07

C-293/12. és C-594/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. április 8-i ítélete (a High Court [Írország], a Verfassungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Írország és az Attorney General (C-293/12. sz. ügy), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl és társai (C-594/12. sz. ügy) (Elektronikus hírközlés — 2006/24/EK irányelv — Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások vagy nyilvános hírközlő hálózatok — Az e szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy kezelt adatok megőrzése — Érvényesség — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke)

6

2014/C 175/08

C-435/12. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 10-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ACI Adam BV és társai kontra Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szellemi tulajdon — Szerzői jog és szomszédos jogok — Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása — 2001/29/EK irányelv — Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése — Többszörözési jog — Kivételek és korlátozások — Magáncélú másolat — A másolat eredetijének jogszerű mivolta — 2004/48/EK irányelv — Hatály)

7

2014/C 175/09

C-485/12. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2014. április 10-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer kontra Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Mezőgazdaság — Közös agrárpolitika — Közvetlen támogatási rendszerek — 73/2009/EK rendelet — Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere — Mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer — Jogosultsági feltételek — Adminisztratív ellenőrzések — Helyszíni ellenőrzések — 796/2004/EK rendelet — A támogatható területek meghatározása — Távérzékelés — A mezőgazdasági parcellák fizikai ellenőrzése)

8

2014/C 175/10

C-583/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. április 9-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sintax Trading OÜ kontra Maksu- ja Tolliameti (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 1383/2003/EK rendelet — Hamisított és kalózáruk forgalomba hozatalának megakadályozására irányuló intézkedések — 13. cikk (1) bekezdés — A szellemi tulajdonjog megsértésének megállapítására vonatkozó vámhatósági hatáskör)

9

2014/C 175/11

C-609/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. április 10-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ehrmann AG kontra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A fogyasztók tájékoztatása és védelme — 1924/2006/EK rendelet — Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások — Ezen élelmiszerek címkézése és megjelenítése — 10. cikk, (2) bekezdés — Időbeli hatály — 28. cikk, (5) és (6) bekezdés — Átmeneti intézkedések)

10

2014/C 175/12

C-74/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. április 9-i ítélete (a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GSV Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — 7019590010 és 7019590090 TARIC-kód — A Kínai Népköztársaságból származó egyes hálós üvegszálszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló rendeletek — Eltérő nyelvi változatok — Dömpingellenes vámfizetési kötelezettség)

11

2014/C 175/13

C-85/13. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 91/271/EGK irányelv — A települési szennyvíz kezelése — 3–5. és 10. cikk — I. melléklet, A. és B. rész)

11

2014/C 175/14

C-115/13. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország (Tagállami kötelezettségszegés — Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója — 92/83/EGK irányelv — A jövedékiadó-mérték meghatározása — Etilalkoholnak szeszfőzdében történő, 0%-os jövedékiadó-mérték alá tartozó bérfőzése — Etilalkohol magánszemélyek által történő előállításának jövedékiadó-mentessége)

13

2014/C 175/15

C-225/13. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2014. április 9-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix kontra Région wallonne (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Környezet — Hulladékok — 75/442/EGK irányelv — A 7. cikk (1) bekezdése — Hulladékgazdálkodási terv — Megfelelő hulladékártalmatlanító telepek és létesítmények — A hulladékgazdálkodási terv fogalma — 1999/31/EK irányelv — 8. és 14. cikk — Az ezen irányelv átültetésekor engedéllyel rendelkező vagy működő hulladéklerakók)

13

2014/C 175/16

C-269/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Acino AG kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — A Clopidogrel hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek egyes gyártási tételei forgalmazásának felfüggesztése és forgalomból történő kivonásuk — A forgalombahozatali engedély módosítása — Forgalmazási tilalom — 726/2004/EK rendelet és 2001/83/EK irányelv — Az elővigyázatosság elve — Arányosság — Indokolási kötelezettség)

14

2014/C 175/17

C-28/13. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. február 6-i végzése – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP kontra Európai Központi Bank (EKB) (Fellebbezés — A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke — A Bíróság eljárási szabályzata 169. cikkének (2) bekezdése — A fellebbezési kérelem szükséges tartalma)

15

2014/C 175/18

C-33/13. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2014. február 6-i végzése (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marcin Jagiełło kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Előzetes döntéshozatalra utalás — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Adózás — Héa — Hatodik irányelv — Levonási jog — Megtagadás — A cégnevét rendelkezésre bocsátó társaság által kiállított számla)

16

2014/C 175/19

C-97/13. sz. és C-214/13. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. február 3-i végzése (a Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Silvia Georgiana Câmpean kontra Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13. sz. ügy), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria kontra George Ciocoiu (C-214/13. sz. ügy) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belső adók — EUMSZ 110. cikk — A gépjárművek első nyilvántartásba vételekor kivetett környezetszennyezési adó — A behozott használt gépjárművek és a belföldi piacon már jelen lévő hasonló járművek közötti adósemlegesség)

16

2014/C 175/20

C-223/13. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. február 6-i végzése – Holland Királyság kontra Európai Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — 93/2013/EU rendelet — Az Európai Unió Törvényszékéhez való áttétel)

17

2014/C 175/21

C-301/13. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2014. február 6-i végzése – El Corte Inglés, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont — CLUB GOURMET és CLUB DEL GOURMET szóvédjegy — A felszólalás elutasítása — A Bíróság eljárási szabályzata — 181. cikk — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

18

2014/C 175/22

C-372/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. január 30-i végzése (Polymeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE kontra SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia (A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Olyan kérdésekkel megegyező, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések, amelyekről a Bíróság már határozott — A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás [TRIPS-megállapodás] — 27. cikk — Szabadalmaztatható találmány — 70. cikk — Az oltalom jelenlegi tárgyai)

18

2014/C 175/23

C-397/13. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. január 29–i végzése – Simone Gbagbo kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Elefántcsontparti Köztársaság (Fellebbezés — Határidő — Alaki követelmények — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

19

2014/C 175/24

C-462/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. január 30-i végzése (Polymeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE kontra Minerva Farmakeftiki AE (A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Olyan kérdésekkel megegyező, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések, amelyekről a Bíróság már határozott — A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás [TRIPS-megállapodás] — 27. cikk — Szabadalmaztatható találmány — 70. cikk — Az oltalom jelenlegi tárgyai)

20

2014/C 175/25

C-110/14. sz. ügy: A Judecătoria Oradea (Románia) által 2014. március 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Horațiu Ovidiu Costea kontra SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

C-115/14. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Koblenz (Németország) által 2014. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RegioPost GmbH & Co. KG kontra Stadt Landau

21

2014/C 175/27

C-124/14. sz. ügy: 2014. március 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

22

2014/C 175/28

C-125/14. sz. ügy: A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2014. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Iron & Smith Kft. kontra Unilever NV

23

2014/C 175/29

C-126/14. sz. ügy: A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2014. március 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sveda UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

C-132/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

24

2014/C 175/31

C-133/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

25

2014/C 175/32

C-134/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

26

2014/C 175/33

C-135/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

26

2014/C 175/34

C-136/14. sz. ügy: 2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

27

2014/C 175/35

C-146/14. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2014. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Direktor na Direktsia Migratsia pri Ministerstvo na vatreshnite raboti kontra Bashir Mohamed Ali Mahdi.

28

2014/C 175/36

C-159/14. sz. ügy: Az Administrativen sad – Varna (Bulgária) által 2014. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Koela-N EOOD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

29

2014/C 175/37

C-160/14. sz. ügy: A Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugália) által 2014. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – João Filipe Ferreira da Silva e Brito és társai kontra Portugál állam

30

2014/C 175/38

C-165/14. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alfredo Rendón Marín kontra Administración del Estado (spanyol állam)

31

2014/C 175/39

C-168/14. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grupo Itevelsea S.L. és társai kontra Oca Inspección Técnica de Vehículos SA és társa

31

2014/C 175/40

C-169/14. sz. ügy: A Sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Spanyolország) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juan Carlos Sánchez Morcillo és María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

C-451/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. január 16-i végzése (az Audiencia Provincial de Salamanca [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Josune Esteban Garcia kontra Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

C-460/12. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2014. február 7-i végzése (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SKP kontra Ján Bríla

33

2014/C 175/43

C-298/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. január 31-i végzése (a Tribunal d’instance d’Orléans [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA kontra Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

C-444/13. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2014. január 16-i végzése (a Tribunalul Braşov [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Imre Solyom, Luiza Solyom kontra Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Törvényszék

2014/C 175/45

T-340/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 10-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A Kiadóhivatal közbeszerzési eljárása — A CORDIS internetes oldallal kapcsolatos közzétételi, illetve kommunikációs szolgáltatások támogatása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítására és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélésére vonatkozó határozat — Az ajánlattevő ajánlatának rangsorolása — Indokolási kötelezettség — A végrehajtási szabályok 148. cikkének (1) és (3) bekezdése — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség)

35

2014/C 175/46

T-623/11. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Pico Food kontra OHIM – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MILANÓWEK CREAM FUDGE közösségi védjegy bejelentése — Egy tehenet ábrázoló korábbi nemzeti ábrás védjegy, valamint az Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT és SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 76. cikkének (1) bekezdése)

35

2014/C 175/47

T-144/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Comsa kontra OHIM – COMSA (COMSA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A COMSA közösségi szóvédjegy bejelentése — Comsa, SA korábbi kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró ok — Valamely megjelölés helyi jelentőségűt meghaladó mértékű kereskedelmi forgalomban történő használatának hiánya — A szolgáltatások hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)

36

2014/C 175/48

T-150/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Görögország kontra Bizottság (Állami támogatások — A gabonaágazatban mezőgazdasági szövetkezetek szervezetei számára a görög hatóságok által állami garancia biztosításával nyújtott kamatmentes hitelek — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Indokolási kötelezettség — Előny — Valamely tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatások)

37

2014/C 175/49

T-288/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – EI du Pont de Nemours kontra OHIM – Zueco Ruiz (ZYTeL) [Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZYTeL ábrás védjegy bejelentése — A korábbi ZYTEL közösségi szóvédjegy és a Párizsi Egyezmény 6a. cikke értelmében vett közismert ZYTEL védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének sérelme — A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése]

37

2014/C 175/50

T-386/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Elite Licensing kontra OHIM – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az elite BY MONDARIZ közösségi ábrás védjegy bejelentése — ELITE korábbi közösségi és nemzetközi ábrás védjegyek — A fellebbezési eljárás nyelve — Határidők — A fellebbezés elfogadhatósága a fellebbezési tanács előtt — A 2868/95/EK rendelet 48. szabályának (2) bekezdése, 49. szabályának (1) bekezdése és 96. szabályának (1) bekezdése — Az összetéveszthetőség hiánya — A megjelölések hasonlóságának hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A jóhírnév megsértése — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése)

38

2014/C 175/51

T-488/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – CITEB és Belgo-Metal kontra Parlament (Építési beruházásra irányuló közbeszerzések — Közbeszerzési eljárás — A brüsszeli Eastman-épület felújítási és bővítési munkálatai — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Az értékelő bizottság jelentésének közlése — Indokolási kötelezettség)

38

2014/C 175/52

T-501/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Farmaceutisk Laboratorium Ferring kontra OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OCTASA közösségi szóvédjegy bejelentése — PENTASA korábbi nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

39

2014/C 175/53

T-502/12. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Ferring kontra OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az OCTASA közösségi szóvédjegy bejelentése — PENTASA és OCTOSTIM korábbi nemzeti, Benelux és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

40

2014/C 175/54

T-209/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 11-i ítélete – Olive Line International kontra OHIM (OLIVE LINE) (Közösségi védjegy — Az OLIVE LINE közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

40

2014/C 175/55

T-249/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – MHCS kontra OHIM – Ambra (DORATO) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A DORATO közösségi ábrás védjegy bejelentése — Üveg nyakán található címkét magában foglaló korábbi közösségi és nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A 2868/95/EK rendelet 50. szabályának (1) bekezdése)

41

2014/C 175/56

T-293/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – CNIEL kontra Bizottság (Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság)

41

2014/C 175/57

T-302/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – CNIPT kontra Bizottság (Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság)

42

2014/C 175/58

T-306/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Val’hor kontra Bizottság (Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság)

43

2014/C 175/59

T-313/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Onidol kontra Bizottság (Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság)

43

2014/C 175/60

T-314/09. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Intercéréales és Grossi kontra Bizottság (Állami támogatások — A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere — Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás — A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A határozat visszavonása — Okafogyottság)

44

2014/C 175/61

T-270/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. március 31-i végzése – SACBO kontra Bizottság és INEA (Megsemmisítés iránti kereset — Közösségi pénzügyi támogatás közös érdekű projektek javára a Transzeurópai Közlekedési Hálózat és az energia ágazatában — A közvetlen érintettség hiánya — Keresettel meg nem támadható aktus — Előkészítő aktus — Elfogadhatatlanság)

44

2014/C 175/62

T-644/13. R. sz. ügy: Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2014. február 4-i végzése – Serco Belgium és társai kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti eljárás — Közbeszerzés — Pályázati eljárás — Ajánlat elutasítása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Fumus boni iuris)

45

2014/C 175/63

T-154/14. sz. ügy: 2014. március 7-én benyújtott kereset – ANKO kontra Bizottság

46

2014/C 175/64

T-155/14. sz. ügy: 2014. március 7-én benyújtott kereset – ANKO kontra Bizottság

46

2014/C 175/65

T-165/14. sz. ügy: 2014. március 7-én benyújtott kereset – ANKO kontra Bizottság és AER

47

2014/C 175/66

T-195/14. sz. ügy: 2014. március 19-én benyújtott kereset – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz kontra OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA).

48

2014/C 175/67

T-215/14. sz. ügy: 2014. április 8-án benyújtott kereset – Gmina Miasto Gdynia és Port Lotniczy Gdynia Kosakowo kontra Bizottság

48

2014/C 175/68

T-219/14. sz. ügy: 2014. április 2-án benyújtott kereset – Regione autonoma della Sardegna kontra Bizottság

49

2014/C 175/69

T-220/14. sz. ügy: 2014. április 2-án benyújtott kereset – Saremar kontra Bizottság

50

2014/C 175/70

T-222/14. sz. ügy: 2014. április 10-én benyújtott kereset – Deluxe Laboratories kontra OHIM (deluxe)

51

2014/C 175/71

T-144/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology kontra Bizottság

52

2014/C 175/72

T-145/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance kontra Bizottság

52

2014/C 175/73

T-146/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology kontra Bizottság

52

2014/C 175/74

T-147/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source kontra Bizottság

52

2014/C 175/75

T-575/13. sz. ügy: A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Lesaffre et Compagnie kontra OHIM – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Közszolgálati Törvényszék

2014/C 175/76

F-14/14. sz. ügy: 2014. február 17-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Bizottság

54

2014/C 175/77

F-16/14. sz. ügy: 2014. február 24–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

54

2014/C 175/78

F-20/14. sz. ügy: 2014. március 10–én benyújtott kereset – ZZ kontra EGSZB

55

2014/C 175/79

F-24/14. sz. ügy: 2014. március 21–én benyújtott kereset – ZZ kontra OHIM

55

2014/C 175/80

F-26/14. sz. ügy: 2014. március 24-én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

56

2014/C 175/81

F-30/14. sz. ügy: 2014. március 28–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

56

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/1


Az Európai Unió Bírósága utolsó kiadványai az Európai Unió Hivatalos Lapjában

2014/C 175/01

Utolsó kiadvány

HL C 159., 2014.5.26.

Korábbi közzétételek

HL C 151., 2014.5.19.

HL C 142., 2014.5.12.

HL C 135., 2014.5.5.

HL C 129., 2014.4.28.

HL C 112., 2014.4.14.

HL C 102., 2014.4.7.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/2


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA

(C-231/11. P.–C-233/11. P. sz. egyesített ügyek) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartell - A gázszigetelt kapcsolóberendezésekre vonatkozó projektek piaca - A bírság megfizetésére vonatkozó egyetemleges kötelezettség - A vállalkozás fogalma - A személyes felelősségnek és a büntetések és joghátrányok egyéniesítésének elve - A Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogköre - A ne ultra petita elve - Az arányosság és az egyenlő bánásmód elve))

2014/C 175/02

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbezők: az Európai Bizottság (képviselők: A. Antoniadis, R. Sauer és N. von Lingen meghatalmazottak), Siemens Transmission & Distribution Ltd (C-232/11. P.), Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (C-233/11. P.) (képviselők: H. Wollmann és F. Urlesberger Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd Siemens Transmission & Distribution SA Nuova Magrini Galileo SpA (képviselők: H. Wollmann és F. Urlesberger Rechtsanwälte), Európai Bizottság (képviselők: A. Antoniadis, R. Sauer és N. von Lingen meghatalmazottak)

Tárgy

A Törvényszék (második tanács) T-122/07–T-124/07. sz., Siemens Österreich és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. március 3-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítélet tárgya elsődlegesen az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/F/38.899 – „gázszigetelt kapcsolóberendezések”-ügy) 2007. január 24-én hozott C (2006) 6762 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése iránti kérelem, valamint másodlagosan a felperesekkel szemben kiszabott bírság csökkentése iránti kérelem volt.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke T-122/07–T-124/07. sz., Siemens Österreich és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. március 3-án hozott ítélete rendelkező részének 2) pontját annyiban, amennyiben az megsemmisíti az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/F/38.899 – „gázszigetelt kapcsolóberendezések”-ügy) 2007. január 24-én hozott C(2006) 6762 végleges bizottsági határozat 2. cikkének j) és k) pontját.

2)

A Bíróság hatályon kívül helyezi a Törvényszék T-122/07–T-124/07. sz., Siemens Österreich és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. március 3-án hozott ítélete rendelkező részének 3) pontjának első francia bekezdését.

3)

A Bíróság hatályon kívül helyezi a Törvényszék T-122/07–T-124/07. sz., Siemens Österreich és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. március 3-án hozott ítélete rendelkező része 3) pontjának másodiktól negyedik francia bekezdését annyiban, amennyiben az a bírság azon összegei részarányainak rögzítésével jár, amelynek megfizetésére az első fokú eljárás felpereseit egyetemlegesen kötelezték.

4)

A Bíróság elutasítja a fellebbezések ezt meghaladó részét.

5)

A Bíróság a Siemens AG Österreich-et, a VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG-et, a Siemens Transmission & Distribution Ltd-t, a Siemens Transmission & Distribution SA-t és a Nuova Magrini Galileo SpA-t kötelezi a C-231/11. P. sz. ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos költségek viselésére.

6)

A Bíróság a Siemens Transmission & Distribution Ltd-t kötelezi a C-232/11. P. sz. ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos költségek viselésére.

7)

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a C-233/11. P. sz. ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos költségek viselésére.

8)

A Bíróság úgy határoz, hogy az első fokú eljárással kapcsolatos költségek megoszlása a Törvényszék T-122/07–T-124/07. sz., Siemens Österreich és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. március 3-án hozott ítélete rendelkező részének 5)–7) pontjában rögzítettekhez képest nem módosul.


(1)  HL C 204., 2011.7.9.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/3


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Areva kontra Alstom SA, T&D Holding SA, korábban Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, korábban Areva T&D SA, Alstom Grid AG, korábban Areva T&D AG, Európai Bizottság

(C-247/11. P.–C-253/11. P. sz. egyesített ügyek) (1)

((Fellebbezés - Verseny - Kartell - A gázszigetelt kapcsolóberendezésekre vonatkozó projektek piaca - A leányvállalatok jogsértő magatartásának az anyavállalataiknak való betudhatósága - Indokolási kötelezettség - A bírság megfizetésére vonatkozó egyetemleges kötelezettség - A vállalkozás fogalma - Úgynevezett tényleges egyetemlegesség - A jogbiztonság és a büntetések és joghátrányok egyéniesítésének elve - Az arányosság és az egyenlő bánásmód elve))

2014/C 175/03

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Areva (C-247/11. P.) (képviselők: A. Schild, C. Simphal és E. Estellon ügyvédek), Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, Alstom Grid AG (C-253/11. P.), (képviselők: J. Derenne, A. Müller-Rappard és M. Lagrue ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Alstom SA, T&D Holding SA, korábban Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, korábban Areva T&D SA, Alstom Grid AG, korábban Areva T&D AG (képviselők: J. Derenne, A. Müller-Rappard és M. Lagrue ügyvédek), az Európai Bizottság (képviselők: Bottka V. és N. von Lingen, meghatalmazottak), Areva (képviselők: A. Schild, C. Simphal és E. Estellon ügyvédek)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (második tanács) T-117/07. és T-121/07. sz., Areva és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. március 3 -án hozott ítélete ellen, amellyel a Törvényszék elutasította a EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban 2007. január 24-én hozott C (2006) 6762 végleges bizottsági határozat (COMP/F/38.899 ügy) részleges megsemmisítésére irányuló keresetet – Gázszigetelt kapcsolóberendezések – A védelemhez való jog megsértése – Az indokolási kötelezettség megsértése – A bírságok megfizetéséért való egyetemleges felelősség – A jogsértő magatartás betudhatósága

Rendelkező rész

1)

A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke T-117/07. és T-121/07. sz., Areva és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. március 3-án hozott ítélete rendelkező része 3) pontjának második francia bekezdését.

2)

A Bíróság megsemmisíti az [EK 81. cikk] és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/F/38.899 – „gázszigetelt kapcsolóberendezések”-ügy) 2007. január 24-én hozott C(2006) 6762 végleges bizottsági határozat 2. cikkének c) pontját.

3)

A Bíróság a C(2006) 6762 végleges bizottsági határozat 1. cikkének b)–f) pontjában megállapított jogsértésekre tekintettel az Alstommal szemben 27 795 000 euró összegű bírságot szab ki, amelynek megfizetéséért az Alstom Grid SAS-szal egyetemlegesen felelős, továbbá az Areva SA-val, a T&D Holding SA-val és az Alstom Grid AG-val szemben 20 400 000 euró összegű bírságot szab ki, amelynek megfizetéséért az Alstom Grid SAS-szal egyetemlegesen felelősek.

4)

A Bíróság a fellebbezéseket ezt meghaladó részükben elutasítja.

5)

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi mind az első fokú eljárásban, mind a fellebbezési eljárásban felmerült saját költségein felül az Areva SA, az Alstom SA, a T & D Holding SA, az Alstom Grid SAS és az Alstom Grid AG első fokú eljárásban, valamint fellebbezési eljárásban felmerült költségei egyötödének viselésére.

6)

Az Areva SA, az Alstom SA, a T&D Holding SA, az Alstom Grid SAS és az Alstom Grid AG maguk viselik az első fokú eljárásban, valamint a fellebbezési eljárásban felmerült saját költségeik négyötödét.


(1)  HL C 211., 2011.7.16.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/4


A Bíróság (ötödik tanács) 2014. április 9-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – T-Mobile Austria GmbH kontra Verein für Konsumenteninformation

(C-616/11. sz. ügy) (1)

((2007/64/EK irányelv - Pénzforgalmi szolgáltatások - A 4. cikk 23. pontja - A fizetési eszköz fogalma - Az internetes és a befizetési utalvánnyal történő átutalási megbízás - Az 52. cikk (3) bekezdése - A kedvezményezettnek valamely fizetési eszköz használatáért a fizető féltől kért kezelési díj felszámításának joga - A tagállamok általános tilalom bevezetésére irányuló hatásköre - Digitálistelefon-szolgáltató és magánszemélyek közötti szerződés))

2014/C 175/04

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: T-Mobile Austria GmbH

Alperes: Verein für Konsumenteninformation

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberster Gerichtshof – A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 319., 1. o.) 4. cikke 23. pontjának és 52. cikke (3) bekezdésének értelmezése – Hatály – A „fizetési eszköz” fogalma – Nemzeti szabályozás, amely általában tiltja, hogy valamely fizetési eszköz használatáért kezelési díjat számítsanak fel – Digitálistelefon-szolgáltató és magánszemélyek közötti szerződés – Aláírt, papíralapú befizetési utalvány útján, illetve papíralapú vagy elektronikus átutalási rendszer keretében történő fizetés

Rendelkező rész

1)

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 52. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az alkalmazandó a valamely fizetési eszköznek a mobiltelefon-szolgáltató mint kedvezményezett és annak ügyfele mint fizető fél között létrejött szerződéses jogviszony keretében való használatára.

2)

A 2007/64 irányelv 4. cikkének 23. pontját úgy kell értelmezni, hogy mind a fizető fél által saját kezűleg aláírt befizetési utalvánnyal kezdeményezett átutalási megbízás kibocsátásán alapuló eljárás, mind pedig az internetes átutalási megbízás kibocsátásán alapuló eljárás e rendelkezés értelmében vett fizetési eszköznek minősül.

3)

A 2007/64 irányelv 52. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy általános jelleggel megtiltsák, hogy a kedvezményezett a fizetési eszközök használatáért a fizető féllel szemben díjat számítson fel, amennyiben a nemzeti szabályozás egésze figyelembe veszi a verseny ösztönzésének kívánalmát és a hatékony fizetési eszközök használatának szükségességét, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.


(1)  HL C 73., 2012.3.10.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/5


A Bíróság (első tanács) 2014. április 10-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(C-190/12. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Letelepedés szabadsága - A tőke szabad mozgása - EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk - Jogi személyek jövedelemadója - A belföldi és a külföldi illetőségű befektetési alapok részére fizetett osztalékok közötti eltérő bánásmód - Az adómentesség kizárása - Igazolatlan korlátozás))

2014/C 175/05

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Wojewódzki Sad Administracyjny w Bydgoszczy (Lengyelország) – AZ EUMSZ 63. és EUMSZ 65. cikk értelmezése – A letelepedés szabadsága és a tőke szabad mozgása – A tagállamok területén letelepedett befektetési alapoknak fizetett osztalékok társaságiadó-mentességét előíró, míg a harmadik országokban letelepedett befektetési alapokat e mentesség kedvezményéből kizáró adójogszabályok

Rendelkező rész

1)

A tőke szabad mozgására vonatkozó EUMSZ 63. cikk alkalmazandó olyan helyzetben, mint amelyről az alapügyben is szó van, amikor valamely nemzeti adójogszabály alapján a valamely tagállamban letelepedett társaságok által a valamely harmadik államban letelepedett befektetési alap részére fizetett osztalékok nem részesülhetnek adómentességben, míg az említett tagállamban letelepedett befektetési alapok élvezik ezen adómentességet.

2)

Az EUMSZ 63. cikket és az EUMSZ 65. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan tagállami adójogi szabályozás, mint az alapügybeli, amelynek értelmében az adott tagállamban letelepedett társaságok által harmadik országban található befektetési alap részére fizetett osztalékok nem részesülhetnek adómentességben, amennyiben az említett tagállam és a szóban forgó harmadik állam között kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásra vonatkozó olyan egyezményi kötelezettség áll fenn, amely lehetővé teszi a nemzeti adóhatóságok számára a befektetési alap által szolgáltatott információk ellenőrzését. A kérdést előterjesztő bíróság feladata az alapeljárás keretében annak vizsgálata, hogy az említett együttműködés keretében meghatározott információcsere-mechanizmus ténylegesen lehetővé teszi-e a lengyel adóhatóságok számára, hogy adott esetben ellenőrizzék az Amerikai Egyesült Államok területén letelepedett befektetési alapok által a tevékenységeik létrehozásának és gyakorlásának feltételeivel kapcsolatban nyújtott információkat annak megállapítása érdekében, hogy az uniós szabályozási kerettel egyenértékű szabályozási keretben működnek.


(1)  HL C 209., 2012.7.14.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/6


A Bíróság (nagytanács) 2014. április 8-i ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-288/12. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - 95/46/EK irányelv - A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok szabad áramlása - A 28. cikk (1) bekezdése - Nemzeti felügyelő hatóságok - Függetlenség - A felügyelő hatóság megbízatását a megbízatási idő lejárta előtt megszüntető nemzeti jogszabály - Új felügyelő hatóság létrehozása és másik személy elnökké történő kinevezése))

2014/C 175/06

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Talabér-Ritz K. és B. Martenczuk meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország (képviselő: Fehér M. Z. meghatalmazott)

A felperest támogató beavatkozó: európai adatvédelmi biztos (képviselők: I. Chatelier, A. Buchta, Belényessy Zs. és H. Kranenborg meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) megsértése – A tagállamok azon kötelezettsége, hogy az irányelv alapján elfogadott rendelkezések alkalmazását egy vagy több, feladatainak gyakorlása során teljes függetlenségben eljáró hatóság felügyelje – Az adatvédelmi biztos hatéves megbízatását ezen időszak letelte előtt megszüntető nemzeti jogszabály elfogadása – Nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság létrehozása – Az adatvédelmi biztostól különböző személynek kilenc évre e hatóság elnökévé történő kinevezése

Rendelkező rész

1)

Magyarország – mivel idő előtt megszüntette a személyes adatok védelmét felügyelő hatóság megbízatását – nem teljesítette a személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság Magyarországot kötelezi a költségek viselésére.

3)

Az európai adatvédelmi biztos maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 227., 2012.7.28.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/6


A Bíróság (nagytanács) 2014. április 8-i ítélete (a High Court [Írország], a Verfassungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Írország és az Attorney General (C-293/12. sz. ügy), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl és társai (C-594/12. sz. ügy)

(C-293/12. és C-594/12. sz. egyesített ügyek) (1)

((Elektronikus hírközlés - 2006/24/EK irányelv - Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások vagy nyilvános hírközlő hálózatok - Az e szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy kezelt adatok megőrzése - Érvényesség - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke))

2014/C 175/07

Az eljárás nyelve: angol és német

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court, Verfassungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12. sz. ügy), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl és társai (C-594/12. sz. ügy)

Alperesek: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, a Minister for Justice, Equality and Law Reform, a Commissioner of the Garda Síochána, Írország és az Attorney General (C-293/12. sz. ügy)

Az eljárásban részt vesz: Irish Human Rights Commission (C-293/12. sz. ügy)

Tárgy

(C-293/12. sz. ügy)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Ireland – A nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 105., 54. o.) (adatmegőrzési irányelv) 3., 4. és 6. cikkének értelmezése – Mobiltelefon-szolgáltatás terén a felperes jogainak korlátozása – Az EUMSZ 5. cikkének (4) bekezdésével és 21. cikkével való összeegyeztethetőség – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8., 10. és 41. cikkével való összeegyeztethetőség

(C-594/12. sz. ügy)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verfassungsgerichtshof – A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 105., 54. o.; helyesbítés: HL 2009. L 50., 52. o.) 3–9. cikkének érvényessége az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikkére tekintettel – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának és különösen annak 7., 8., 52. és 53. cikkének, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 8., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.) értelmezése – A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről szóló 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető, szövetségi hírközlési törvény egyes rendelkezéseinek esetleges alkotmányellenességére vonatkozó alkotmánybírósági jogorvoslati kérelem

Rendelkező rész

A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érvénytelen.


(1)  HL C 258., 2012.8.25.

HL C 79., 2013.3.16.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/7


A Bíróság (negyedik tanács) 2014. április 10-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ACI Adam BV és társai kontra Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

(C-435/12. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Szellemi tulajdon - Szerzői jog és szomszédos jogok - Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása - 2001/29/EK irányelv - Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése - Többszörözési jog - Kivételek és korlátozások - Magáncélú másolat - A másolat eredetijének jogszerű mivolta - 2004/48/EK irányelv - Hatály))

2014/C 175/08

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperesek: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Alperesek: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Hoge Raad der Nederlanden – Hollandia – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.) 5. cikke (2) és (5) bekezdésének, valamint a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.) 14. cikkének értelmezése – Többszörözési jog – Kivételek és korlátozások – A szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása – Költségek – Hatály

Rendelkező rész

1)

Az uniós jog, különösen az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett (2) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló olyan nemzeti szabályozás, mely nem tesz különbséget azon esetek között, amelyekben a magáncélú többszörözésre jogszerű forrásból, illetve amelyekben jogellenes forrásból került sor.

2)

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az nem alkalmazandó az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló jogvitára, amelyben a méltányos díj megfizetésre kötelezettek azt kérik, hogy a kérdést előterjesztő bíróság tegyen megállapításokat az e díj beszedésével és a szerzői jog jogosultjai számára történő szétosztásával megbízott szervezet terhére, amely e kérelemmel szemben védekezik.


(1)  HL C 399., 2012.12.22.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/8


A Bíróság (első tanács) 2014. április 10-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer kontra Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(C-485/12. sz. ügy) (1)

((Mezőgazdaság - Közös agrárpolitika - Közvetlen támogatási rendszerek - 73/2009/EK rendelet - Egyes támogatási programok integrált igazgatási és ellenőrzési rendszere - Mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer - Jogosultsági feltételek - Adminisztratív ellenőrzések - Helyszíni ellenőrzések - 796/2004/EK rendelet - A támogatható területek meghatározása - Távérzékelés - A mezőgazdasági parcellák fizikai ellenőrzése))

2014/C 175/09

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperes: Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Alperes: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Hollandia – A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 141., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 44. kötet, 243. o.) 32. cikkének értelmezése – Területalapú támogatási rendszerekkel kapcsolatos egységes kérelmekre vonatkozó helyszíni vizsgálatok – Távérzékelés – Légi felvételek alapján valamely mezőgazdasági termelő nyilatkozatának pontatlanságára következtető illetékes hatóság

Rendelkező rész

A 2007. augusztus 20-i 972/2007/EK bizottsági rendelettel módosított, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendeletet úgy kell értelmezni, hogy amennyiben valamely mezőgazdasági termelő által az egységes támogatási kérelmében bejelentett mezőgazdasági parcellák támogathatóságának ellenőrzésére irányuló automatikus keresztellenőrzéseket, a mezőgazdaságiparcella-azonosító rendszer folyamatban lévő naprakésszé tétele okán, a mezőgazdasági termelő nyilatkozatában pontatlanságok megállapításához vezető új légifelvételek alapján történő ellenőrzés egészíti ki, az illetékes hatóság nem köteles helyszíni ellenőrzés végzésére, hanem e rendelet 24. cikkének (2) bekezdése alapján mérlegelési mozgástérrel rendelkezik annak tekintetében, hogy ennek következtében milyen intézkedéseket fogad el. Az említett hatóság különösen nem köteles a szóban forgó parcellákon helyszíni méréseket végezni, amennyiben semmiféle kétsége nincs a rendelkezésére álló légifelvételekből kinyert mérési adatokat illetően.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/9


A Bíróság (második tanács) 2014. április 9-i ítélete (a Riigikohus [Észtország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sintax Trading OÜ kontra Maksu- ja Tolliameti

(C-583/12. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 1383/2003/EK rendelet - Hamisított és kalózáruk forgalomba hozatalának megakadályozására irányuló intézkedések - 13. cikk (1) bekezdés - A szellemi tulajdonjog megsértésének megállapítására vonatkozó vámhatósági hatáskör))

2014/C 175/10

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Riigikohus

Az alapeljárás felei

Felperes: Sintax Trading OÜ

Alperes: Maksu- ja Tolliameti

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Riigikohus – Az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló, 2003. július 22-i 1383/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 196., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 13. kötet, 469. o.) 13. cikke (1) bekezdésének és 17. cikkének, valamint (1), (2) és (3) preambulumbekezdésének értelmezése – Hamisított és kalózáruk forgalomba hozatalának megakadályozására irányuló intézkedések – Annak megállapítására irányuló eljárás, hogy a szellemi tulajdonjogot megsértették-e – A szellemi tulajdonjog megsértésének megállapítására vonatkozó vámhatósági hatáskör – A vámhatóságok arra irányuló joga, hogy hivatalból megindítsák a szellemi tulajdonjog megsértésének megállapítására irányuló eljárást, anélkül hogy szükséges lenne az eljárás jogosult általi megindítása.

Rendelkező rész

Az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló, 2003. július 22-i 1383/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy a vámhatóságok a szellemi tulajdonjog jogosultjának bármilyen kezdeményezése hiányában maguk indítsák meg és folytassák le az e rendelkezésben szereplő eljárást, feltéve hogy az e hatóságok által e tárgyban hozott határozatok olyan kereset tárgyává tehetők, amelyek biztosítják a jogalanyok uniós jogból, és különösen e rendeletből eredő jogainak védelmét.


(1)  HL C 55., 2013.2.23.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/10


A Bíróság (ötödik tanács) 2014. április 10-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ehrmann AG kontra Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

(C-609/12. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A fogyasztók tájékoztatása és védelme - 1924/2006/EK rendelet - Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások - Ezen élelmiszerek címkézése és megjelenítése - 10. cikk, (2) bekezdés - Időbeli hatály - 28. cikk, (5) és (6) bekezdés - Átmeneti intézkedések))

2014/C 175/11

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Ehrmann AG

Alperes: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesgerichtshof – A 2009. február 10-i 116/2010/EU bizottsági rendelettel (HL L 37., 16. o.) módosított, az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 404., 9. o.) 10. cikke (1) és (2) bekezdésének, 28. cikke (5) bekezdésének, valamint 29. cikkének értelmezése – Egészségre vonatkozó állítások – Különleges feltételek – Időbeli hatály

Rendelkező rész

A 2010. február 9-i 116/2010/EU bizottsági rendelettel módosított, az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet akként kell értelmezni, hogy az e rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségek 2010-ben már hatályban voltak azon egészségre vonatkozó állítások tekintetében, amelyek az említett rendelet 28. cikkének (5) és (6) bekezdésével összefüggésben értelmezett 10. cikkének (1) bekezdése alapján nem voltak tilosak.


(1)  HL C 101., 2013.4.6.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/11


A Bíróság (második tanács) 2014. április 9-i ítélete (a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – GSV Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(C-74/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Közös Vámtarifa - Tarifális besorolás - Kombinált Nómenklatúra - 7019590010 és 7019590090 TARIC-kód - A Kínai Népköztársaságból származó egyes hálós üvegszálszövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló rendeletek - Eltérő nyelvi változatok - Dömpingellenes vámfizetési kötelezettség))

2014/C 175/12

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: GSV Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – A Kínai Népköztársaságból származó egyes üvegszál szitaszövetek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2011. február 16-i 138/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 43., 9. o.) (14) preambulumbekezdésének, valamint 1. cikke (1) bekezdésének értelmezése – Azon üvegszálszövetek mentesülése a dömpingellenes vám alól, amelyek nem felelnek meg a TARIC 7019590010 vámtarifaalszámnak a rendeletek importőr nyelvén megjelent változataiban szereplő leírásának – Más nyelvi változatok szerint az említett vámtarifaalszám alá besorolható áruk

Rendelkező rész

1)

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2. cikkében létrehozott, az Európai Közösségek integrált vámtarifájának 7019 59 00 10 kódját akként kell értelmezni, hogy e vámtarifaszám alá tartozhatnak azok a termékek, amelyeket a kérdést előterjesztő bíróság ismertetett, és különösen olyan üvegszálszövetekből állnak, amelyek szemnagysága hosszában és szélességében 4 mm, fajlagos tömegük több mint 35 g/m2, és amelyeket az építőipari ágazatban történő felhasználásra szántak.

2)

Az a körülmény, hogy az alapügybeli vámáru-nyilatkozatban szereplő termék, amely teljesen megfelel az Európai Közösségek integrált vámtarifája 7019 59 00 10 kódjában leírt és az e termékre dömpingellenes vámot kivető rendeletekben foglalt jellemzőknek, de nem felel meg annak az elnevezésnek, amely e termék vonatkozásában a bejelentő illetősége szerinti tagállam nyelvén közzétett kódban és rendeletekben szerepel, amelyekre a bejelentő kizárólagosan támaszkodott a nyilatkozatában, nem eredményezheti az említett termék e kód alá történő tarifális besorolásának hatályon kívül helyezését, amely besorolást a vámhatóságok ugyanezen kód és az említett rendeletek valamennyi más nyelvi változata alapján végeztek el.


(1)  HL C 164., 2013.6.8.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/11


A Bíróság (tizedik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-85/13. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - 91/271/EGK irányelv - A települési szennyvíz kezelése - 3–5. és 10. cikk - I. melléklet, A. és B. rész))

2014/C 175/13

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve és L. Cimaglia meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, M. Russo avvocato dello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A 2008. október 22-i 1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 311., 1. o.; helyesbítés: HL L 276., 80. o.) módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (HL L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.) 3., 4., 5. és 10. cikkének való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának, illetve közlésének elmulasztása

Rendelkező rész

1)

Az Olasz Köztársaság, mivel nem tette meg az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy

a Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio, és Vigevano (Lombardia) 10 000 lakosegyenértéket meghaladó és a 2008. október 22-i 1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében „érzékeny területeknek” minősülő befogadó vizekbe szennyvizet kibocsátó agglomerációi a települési szennyvízre szolgáló gyűjtőrendszerekkel rendelkezzenek az említett irányelv 3. cikkének megfelelően,

a Pescasseroli (Abruzzo), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Szardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Szicília), Courmayeur (Valle d’Aosta) és Thiene (Veneto) 10 000 lakosegyenértéket meghaladó agglomerációiban a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet a vízbe történő kibocsátás előtt másodlagos kezelésnek vagy egy ezzel egyenértékű kezelésnek vessék alá az 1137/2008 rendelettel módosított 91/271 irányelv 4. cikkének megfelelően,

a Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Szardínia) és Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini és Trappeto (Szicília) 10 000 lakosegyenértéket meghaladó és az 1137/2008 rendelettel módosított 91/271 irányelv értelmében „érzékeny területeknek” minősülő befogadó vizekbe szennyvizet kibocsátó agglomerációiban a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet a vízbe történő kibocsátás előtt a másodlagos kezelésnél vagy az ezzel egyenértékű kezelésnél szigorúbb követelményeket kielégítő kezelésnek vessék alá ugyanezen irányelv 5. cikkének megfelelően, és

a Pescasseroli (Abruzzo), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo / Sedegliano / Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone / Porcia / Roveredo / Cordenons, Sacile, Udine (Friuli Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Szardínia), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Szicília), Courmayeur (Valle d’Aosta) és Thiene (Veneto) agglomerációiban az 1137/2008 rendelettel módosított 91/271 irányelv 4–7. cikke követelményeinek kielégítése érdekében épített települési szennyvíztisztító telepek úgy legyenek megtervezve, megépítve, működtetve és karbantartva, hogy minden normálisnak tekinthető helyi időjárási helyzetben megfelelő teljesítményt biztosítsanak, valamint hogy a telepek tervezésekor figyelembe vegyék a terhelés évszakoktól függő változásait,

nem teljesítette az 1137/2008 rendelettel módosított 91/271 irányelv 3. cikkéből és/vagy 4. cikkéből és/vagy 5. cikkéből, valamint 10. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

Az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 147., 2013.5.25.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/13


A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-115/13. sz. ügy) (1)

((Tagállami kötelezettségszegés - Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója - 92/83/EGK irányelv - A jövedékiadó-mérték meghatározása - Etilalkoholnak szeszfőzdében történő, 0%-os jövedékiadó-mérték alá tartozó bérfőzése - Etilalkohol magánszemélyek által történő előállításának jövedékiadó-mentessége))

2014/C 175/14

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Barslev és Sipos A. meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország (képviselők: Fehér M. Z., Szíjjártó K. és Molnár K. meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvnek (HL L 316., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 206. o.) az ugyanezen irányelv 22. cikke (7) bekezdésével, valamint az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK tanácsi irányelv (HL L 316., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 213. o.) 3. cikke (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 19–21. cikkének megsértése – A jövedéki adó meghatározása – Etilalkoholnak szeszfőzdében történő, 0%-os jövedékiadó-mérték alá tartozó bérfőzése – Etilalkohol magánszemélyek által történő előállításának jövedékiadó-mentessége

Rendelkező rész

1)

Magyarország – mivel olyan szabályozást fogadott el és alkalmaz, amely előírja, hogy az általa meghatározott feltételek között etilalkohol szeszfőzdében történő bérfőzése 0%-os jövedékiadó-mérték alá tartozik, és etilalkohol magánszemélyek általi előállítása jövedékiadó-mentes – nem teljesítette a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánnyal módosított, az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvnek az ugyanezen irányelv 22. cikke (7) bekezdésével, valamint az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 19–21. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság Magyarországot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 129., 2013.5.4.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/13


A Bíróság (második tanács) 2014. április 9-i ítélete (a Conseil d’État [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix kontra Région wallonne

(C-225/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Környezet - Hulladékok - 75/442/EGK irányelv - A 7. cikk (1) bekezdése - Hulladékgazdálkodási terv - Megfelelő hulladékártalmatlanító telepek és létesítmények - A „hulladékgazdálkodási terv” fogalma - 1999/31/EK irányelv - 8. és 14. cikk - Az ezen irányelv átültetésekor engedéllyel rendelkező vagy működő hulladéklerakók))

2014/C 175/15

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix

Alperesek: Région wallonne

Az eljárásban részt vesz: Shanks SA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Conseil d'État – A hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv (HL L 194., 39. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 7. cikkének, valamint a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 197., 30. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.) 2. cikke a) pontjának értelmezése – A hulladékok ártalmatlanítása – A hulladékgazdálkodási terv fogalma – Olyan nemzeti szabályozás, amely nem engedélyezi az említett gazdálkodási tervben megjelölt területeken kívül elhelyezkedő hulladéklerakókat – Eltérést engedő szabály, amely lehetővé teszi a hulladékgazdálkodási terv hatálybalépése után az említett terv hatálybalépése előtt a hulladéklerakókra kiadott engedélyek megújítását – A terv és program fogalma

Rendelkező rész

Az 1996. május 24-i 96/350/EK bizottsági határozattal módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15 i 75/442/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti normatív rendelkezés, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely azon főszabály alól, amely szerint csak az e cikkben előírt hulladékgazdálkodási tervben megjelölt területen elhelyezkedő hulladéklerakók kaphatnak engedélyt, olyan kivételt enged, hogy az e terv hatálybalépése előtt engedéllyel rendelkező hulladéklerakók tekintetében ezen időpontot követően új engedélyezési eljárás folytatható ugyanazon földterületekkel kapcsolatban, nem minősül „hulladékgazdálkodási tervnek” a 96/350 határozattal módosított 75/442 irányelv e rendelkezése értelmében.

Mindazonáltal a 2011. december 5-i 2011/97/EU tanácsi irányelvvel módosított, a hulladéklerakókról szóló, 1999. Április-26 i 1999/31/EK tanácsi irányelv 8. cikkével nem ellentétes az olyan nemzeti normatív rendelkezés, amely jogalapjának ezen irányelv 14. cikke tekinthető, és amely alkalmazható az ugyanezen irányelv átültetésének időpontjában engedéllyel rendelkező vagy már működő hulladéklerakók tekintetében, amennyiben az ezen 14. cikkben említett többi feltétel teljesül, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/14


A Bíróság (hatodik tanács) 2014. április 10-i ítélete – Acino AG kontra Európai Bizottság

(C-269/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek - A Clopidogrel hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek egyes gyártási tételei forgalmazásának felfüggesztése és forgalomból történő kivonásuk - A forgalombahozatali engedély módosítása - Forgalmazási tilalom - 726/2004/EK rendelet és 2001/83/EK irányelv - Az elővigyázatosság elve - Arányosság - Indokolási kötelezettség))

2014/C 175/16

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Acino AG (képviselők: R. Buchner és E. Burk Rechtsanwälte)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: M. Šimerdová és B.-R. Killmann meghatalmazottak)

Tárgy

A Törvényszék (hetedik tanács) T-539/10. sz., Acino kontra Bizottság ügyben 2013. március 7-én hozott ítéletének azon része ellen benyújtott fellebbezés, amelyben a Törvényszék elutasította az egy bizonyos helyen gyártott „Clopidogrel” hatóanyagot tartalmazó emberi felhasználásra szánt gyógyszerek forgalmazásának felfüggesztéséről, az e gyógyszer gyártási tételeinek forgalomból történő kivonásáról, a forgalombahozatali engedélyek módosításáról, valamint az említett gyógyszerek forgalmazási tilalmáról szóló, 2010. március 29-i C(2010)2203, C(2010)2205, C(2010)2210, C(2010)2218 bizottsági határozatok, valamint 2010. szeptember 16-i C(2010)6430, C(2010)6432, C(2010)6434, C(2010)6435 bizottsági határozatok megsemmisítése iránti keresetet – Az elővigyázatosság elve – Arányosság – Indokolási kötelezettség

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Acino AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 215., 2013.7.27.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/15


A Bíróság (ötödik tanács) 2014. február 6-i végzése – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP kontra Európai Központi Bank (EKB)

(C-28/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - A Bíróság eljárási szabályzatának 181. cikke - A Bíróság eljárási szabályzata 169. cikkének (2) bekezdése - A fellebbezési kérelem szükséges tartalma))

2014/C 175/17

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP (képviselők: M. Stephens és R. Lands solicitors, valamint T. Pitt-Payne QC)

A másik fél az eljárásban: Európai Központi Bank (EKB) (képviselők: M. López Torres és S. Lambrinoc meghatalmazottak)

Tárgy

A Törvényszék (hetedik tanács) T-590/10. sz., Gabi Thesing és Bloomberg Finance LP kontra Európai Központi Bank (EKB) ügyben 2012. november 29-én hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben a Törvényszék elutasította az Európai Központi Bank államadósságra és költségvetési hiányra vonatkozó két dokumentumhoz való hozzáférés felperesek részére történő biztosítását megtagadó 2010. október 21-i határozatának megsemmisítése iránti keresetet.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság Gabi Thesinget és a Bloomberg Finance LP-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 101., 2013.4.6.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/16


A Bíróság (ötödik tanács) 2014. február 6-i végzése (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Marcin Jagiełło kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(C-33/13. sz. ügy) (1)

((Előzetes döntéshozatalra utalás - A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Adózás - Héa - Hatodik irányelv - Levonási jog - Megtagadás - A cégnevét rendelkezésre bocsátó társaság által kiállított számla))

2014/C 175/18

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Az alapeljárás felei

Felperes: Marcin Jagiełło

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 5. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 4. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint 17. cikke (2) bekezdése a) pontjának értelmezése – Az előzetesen megfizetett héa levonásához való jog – A héalevonáshoz való jog megtagadása az értékesítés kedvezményezettjével szemben abban az esetben, ha az értékesítő más személy cégneve alatt jár el – Az értékesítő saját tevékenységének színlelése – Az értékesítőn kívüli más személy által kiállított számla – Az arra vonatkozó bizonyítás szükségességének hiánya, hogy a vevő tudta, hogy az érintett ügylet az értékesítő vagy a vele együttműködő személy által elkövetett bűncselekménnyel vagy más szabálytalansággal áll összefüggésben

Rendelkező rész

A 2001. december 20-i 2001/115/EK irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha megtagadják, hogy az adóalany levonja a számára értékesített termékek után fizetendő vagy már megfizetett hozzáadottérték-adót, azzal az indokkal, hogy az ezen értékesítéshez kapcsolódó számla kibocsátója által elkövetett csalások vagy szabálytalanságok miatt úgy kell tekinteni, hogy a számla kibocsátója ténylegesen nem teljesítette az utóbbi értékesítést, kivéve ha objektív körülmények alapján, és anélkül, hogy az adóalanyt olyan ellenőrzésre köteleznék, amely nem is a feladata, bizonyítást nyer, hogy az adóalany tudta vagy tudnia kellett volna, hogy az említett értékesítés hozzáadottértékadó-csalás részét képezi, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.


(1)  HL C 141., 2013.5.18.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/16


A Bíróság (nagytanács) 2014. február 3-i végzése (a Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Silvia Georgiana Câmpean kontra Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13. sz. ügy), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria kontra George Ciocoiu (C-214/13. sz. ügy)

(C-97/13. sz. és C-214/13. sz. egyesített ügyek) (1)

((Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Belső adók - EUMSZ 110. cikk - A gépjárművek első nyilvántartásba vételekor kivetett környezetszennyezési adó - A behozott használt gépjárművek és a belföldi piacon már jelen lévő hasonló járművek közötti adósemlegesség))

2014/C 175/19

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperesek: Silvia Georgiana Câmpean (C-97/13. sz. ügy), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria (C-214/13. sz. ügy)

Alperesek: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13. sz. ügy), George Ciocoiu (C-214/13. sz. ügy)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – A használt gépjárműveket első nyilvántartásba vételükkor vagy a tulajdonjog első átírásakor terhelő környezetszennyezési adó – A korábbi adókötelezettségek alá tartozó járművek mentesítése – Ezen utóbbi járművekre vonatkozó azon lehetőség, hogy bírósági úton vissza lehessen téríttetni a megfizetett adót – A más tagállamokban vásárolt használt gépjárművek forgalomba helyezésétől való esetleges visszatartás – A nemzeti szabályozásnak az EUMSZ 110. cikkel való összeegyeztethetősége

Rendelkező rész

Az EUMSZ 110. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan adózási rendszer, mint az alapügyekben vitatott nemzeti szabályozás által létrehozott, majd leírt adózási rendszer, amely által valamely tagállam olyan környezetszennyezési adóval sújtja a gépjárműveket, amelyet oly módon alakítottak ki, hogy az visszatart a más tagállamokban vásárolt használt járműveknek az e tagállamban való forgalomba helyezésétől, anélkül azonban, hogy visszatartana a belföldi piacon jelenlévő, ugyanolyan életkorú és használtsági fokú használt járművek megvásárlásától.


(1)  HL C 129.., 2013.5.4.

HL C 189., 2013.6.29.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/17


A Bíróság (hetedik tanács) 2014. február 6-i végzése – Holland Királyság kontra Európai Bizottság

(C-223/13. sz. ügy) (1)

((Megsemmisítés iránti kereset - 93/2013/EU rendelet - Az Európai Unió Törvényszékéhez való áttétel))

2014/C 175/20

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Holland Királyság (képviselők: M. Bulterman és J. Langer meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Clausen és P. Van Nuffel meghatalmazottak)

Tárgy

A sajátlakás árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2013. február 1-jei 93/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 33., 14. o.) megsemmisítése.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a C-223/13. sz. ügyet átteszi az Európai Unió Törvényszékéhez.

2)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 189., 2013.6.29.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/18


A Bíróság (hatodik tanács) 2014. február 6-i végzése – El Corte Inglés, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

(C-301/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Közösségi védjegy - 207/2009/EK rendelet - 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont - CLUB GOURMET és CLUB DEL GOURMET szóvédjegy - A felszólalás elutasítása - A Bíróság eljárási szabályzata - 181. cikk - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset))

2014/C 175/21

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: El Corte Inglés, SA (képviselők: J. L. Rivas Zurdo és E. Seijo Veiguela abogados)

A másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: O. Mondéjar Ortuño meghatalmazott)

Tárgy

A Törvényszék (negyedik tanács) T-571/11. sz., El Corte Inglés kontra OHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET) ügyben 2013. március 20-án hozott azon ítéletével szemben benyújtott fellebbezés, amely elutasította az OHIM első fellebbezési tanácsának az El Corte Inglés, SA és a Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. július 28-án hozott határozata (R 1946/2010–1. sz. ügy) ellen benyújtott keresetet.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az El Corte Inglés, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/18


A Bíróság (harmadik tanács) 2014. január 30-i végzése (Polymeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE kontra SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

(C-372/13. sz. ügy) (1)

((A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Olyan kérdésekkel megegyező, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések, amelyekről a Bíróság már határozott - A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás [TRIPS-megállapodás] - 27. cikk - Szabadalmaztatható találmány - 70. cikk - Az oltalom jelenlegi tárgyai))

2014/C 175/22

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Polymeles Protodikeio Athinon

Az alapeljárás felei

Felperes: Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Alperes: SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Polymeles Protodikeio Athinon – A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezményhez csatolt, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (HL L 336., 214. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 21. kötet, 80. o.; TRIPs Megállapodás) 27. és 70. cikkének értelmezése – A közösségi jog hatálya alá és a tagállami hatáskörbe tartozó területek közötti különbségtétel – A szabadalmak területe – Vegyi anyagok és gyógyszerek

Rendelkező rész

1)

a A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó, 1994. április 15-én Marrakeshben megkötött, majd a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezmény 1 C. mellékletét képező, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás 27. cikke a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik.

2)

A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás 27. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a gyógyszeripari termékekre vonatkozó olyan találmányok, mint például a gyógyszerek hatóanyagai, az ezen cikk (2) vagy (3) bekezdése értelmében vett eltérés hiányában az említett cikk (1) bekezdésében említett feltételek alapján szabadalmaztathatók.

3)

Az olyan szabadalmat, amelyre az oltalmat mind a gyógyszertermék gyártási eljárása, mind maga a gyógyszertermék vonatkozásában igényelték, de csak a gyártási eljárás tekintetében adták meg, nem lehet a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás 27. és 70. cikkében foglalt szabályokra tekintettel e megállapodás hatálybalépésétől kezdve az említett gyógyszertermékre is kiterjedő szabadalomnak tekinteni.


(1)  HL C ##., ##.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/19


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2014. január 29–i végzése – Simone Gbagbo kontra az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Elefántcsontparti Köztársaság

(C-397/13. P. sz. ügy) (1)

((Fellebbezés - Határidő - Alaki követelmények - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság))

2014/C 175/23

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Simone Gbagbo (képviselő: J.-C. Tchikaya ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen és M. Chavrier meghatalmazottak), Európai Bizottság, Elefántcsontparti Köztársaság képviselő: J.-P. Mignard ügyvéd)

Tárgy

A Törvényszék (ötödik tanács) T-119/11. sz., Gbagbo kontra Tanács ügyben 2013. április 25—én hozott ítélete ellen benyújott fellebbezés, amely ítélettel a Törvényszék elutasította az egyrészt az Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2010/656/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló, 2011. január 14-i 2011/18/KKBP tanácsi határozatnak (HL L 11, 36. o.), másrészt az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. január 14—i 25/2011/EU tanácsi rendeletnek (HL L 11., 1. o.) a felperest érintő részében való megsemmisítésére irányuló kérelem tárgyában benyújtott keresetet – A pénzeszközök befagyasztása – Indokolási kötelezettség – Nyilvánvaló mérlegelési hiba

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2)

A Törvényszék Simone Gbagbót kötelezi saját költségei viselésén túl az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.

3)

Az Elefántcsontparti Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 274., 2013.09.21.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/20


A Bíróság (harmadik tanács) 2014. január 30-i végzése (Polymeles Protodikeio Athinon [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE kontra Minerva Farmakeftiki AE

(C-462/13. sz. ügy) (1)

((A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke - Olyan kérdésekkel megegyező, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések, amelyekről a Bíróság már határozott - A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás [TRIPS-megállapodás] - 27. cikk - Szabadalmaztatható találmány - 70. cikk - Az oltalom jelenlegi tárgyai))

2014/C 175/24

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Polymeles Protodikeio Athinon

Az alapeljárás felei

Felperes: Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Alperes: Minerva Farmakeftiki AE

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Polymeles Protodikeio Athinon – A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezményhez csatolt, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (HL L 336., 214. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 21. kötet, 80. o.; TRIPs Megállapodás) 27. és 70. cikkének értelmezése – A közösségi jog hatálya alá és a tagállami hatáskörbe tartozó területek közötti különbségtétel – A szabadalmak területe – Vegyi anyagok és gyógyszerek

Rendelkező rész

1)

a A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó, 1994. április 15-én Marrakeshben megkötött, majd a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozattal jóváhagyott egyezmény 1 C. mellékletét képező, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás 27. cikke a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik.

2)

A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás 27. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a gyógyszeripari termékekre vonatkozó olyan találmányok, mint például a gyógyszerek hatóanyagai, az ezen cikk (2) vagy (3) bekezdése értelmében vett eltérés hiányában az említett cikk (1) bekezdésében említett feltételek alapján szabadalmaztathatók.

3)

Az olyan szabadalmat, amelyre az oltalmat mind a gyógyszertermék gyártási eljárása, mind maga a gyógyszertermék vonatkozásában igényelték, de csak a gyártási eljárás tekintetében adták meg, nem lehet a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás 27. és 70. cikkében foglalt szabályokra tekintettel e megállapodás hatálybalépésétől kezdve az említett gyógyszertermékre is kiterjedő szabadalomnak tekinteni.


(1)  HL C ##., ##.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/21


A Judecătoria Oradea (Románia) által 2014. március 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Horațiu Ovidiu Costea kontra SC Volksbank România SA

(C-110/14. sz. ügy)

2014/C 175/25

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Judecătoria Oradea

Az alapeljárás felei

Felperes: Horațiu Ovidiu Costea

Alperes: SC Volksbank România SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek (1) a „fogyasztó” fogalmának meghatározására vonatkozó 2. cikkének b) pontját, hogy a fogalom magában foglalja vagy – éppen ellenkezőleg – kizárja azt a természetes személyt, aki ügyvéd, és anélkül köt egy bankkal hitelmegállapodást, hogy a szerződés meghatározná a hitel célját, amennyiben a szóban forgó szerződés a szóban forgó természetes személy ügyvédi irodáját jelzálog-kötelezettként határozza meg?


(1)  HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/21


Az Oberlandesgericht Koblenz (Németország) által 2014. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RegioPost GmbH & Co. KG kontra Stadt Landau

(C-115/14. sz. ügy)

2014/C 175/26

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Koblenz

Az alapeljárás felei

Felperes: RegioPost GmbH & Co. KG

Alperes: Stadt Landau

A többi fél az eljárásban: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 3. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 56. cikkének első bekezdését, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi az ajánlatkérőt, hogy csak olyan vállalkozásokkal kössön szerződést, amelyek és amelyek alvállalkozói az ajánlattétel során írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése keretében foglalkoztatott munkavállalóiknak megfizetik az államilag csak a közbeszerzési szerződések tekintetében – a magánjogi szerződések tekintetében azonban nem – meghatározott minimálbért, ha nem létezik sem jogszabályban meghatározott általános minimálbér, sem a potenciális szerződő partner és az esetleges alvállalkozó által általánosan alkalmazandó kollektív szerződés?

2.

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot a közbeszerzési szerződések odaítélése területén, különösen az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 26. cikkét, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az LTTG 3. § -a (1) bekezdésének harmadik mondata, amely az ajánlat kötelező kizárását írja elő abban az esetben, ha valamely gazdasági szereplő az ajánlattétel során nem vállal kötelezettséget külön nyilatkozatban olyan cselekmény megtételére, amire szerződéskötés esetén a szerződés alapján e kötelezettségvállalási nyilatkozat megtétele nélkül is köteles lenne?


(1)  HL L 18.,1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 2. kötet 431. o.

(2)  HL L 134., 114. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/22


2014. március 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-124/14. sz. ügy)

2014/C 175/27

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Cattabriga és M. van Beek meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság, mivel a Servizio sanitario nazionale „vezetői” személyzetét (vagyis az orvosokat) kizárta a legfeljebb 48 órás heti átlagos munkaidőhöz való jog alól, továbbá ugyanezen szolgálat teljes személyzetét a 11 összefüggő órából álló napi pihenőidőhöz való jog alól, anélkül, hogy számukra egyenértékű kompenzáló pihenőidőt biztosított volna, nem teljesítette a 2003/88/EK irányelv (1) 3. cikkéből, 6. cikkéből és 17. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/88/EK irányelv 3. és 6. cikke előírja a tagállamok számára, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést egyrészt annak biztosítására, hogy minden munkavállalót 24 órás időtartamonként 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő illessen meg, másrészt hogy hétnapos időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve, ne haladja meg a 48 órát. Az e rendelkezésektől való eltérések, noha nincsenek teljesen kizárva, pontos feltételekhez vannak kötve.

A 2003/88 irányelv végrehajtása során az olasz jogalkotó megsértette e rendelkezéseket azzal, hogy kizárta a Servizio sanitario nazionale valamennyi orvosvezetőjét a munkaidő átlagos maximális időtartamára vonatkozó rendelkezések alkalmazási köréből, illetve ugyanezen szolgálat teljes egészségügyi személyzetét a napi pihenőidőre vonatkozó szabályok köréből.

A Bizottság megjegyzi különösen, hogy először is Olaszországban a Servizio sanitario nazionaléra vonatkozó jogszabályok és kollektív megállapodások értelmében az e szolgálatnál alkalmazott valamennyi orvos „vezetőnek” minősül, anélkül, hogy szükségszerűen vezetői jogkörökkel vagy a saját munkaidejére vonatkozó autonómiával rendelkezne. Másodszor, az olasz hatóságok nem tudták bizonyítani, hogy a Servizio sanitario nazionale egészségügyi személyzete számára, noha ki van zárva a 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő alól, közvetlenül a munkaidő végeztével megfelelő, egyenértékű összefüggő kompenzáló pihenőidőt biztosítanának.


(1)  A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK irányelv (HL L 299, 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/23


A Fővárosi Törvényszék (Magyarország) által 2014. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Iron & Smith Kft. kontra Unilever NV

(C-125/14. sz. ügy)

2014/C 175/28

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Iron & Smith Kft.

Ellenérdekű fél: Unilever NV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A közösségi védjegy jóhírnevének igazolásához a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2008/95/EK (1) irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 4. cikke (3) bekezdésének értelmében elegendő lehet-e az egy tagállamban fennálló jóhírnév abban az esetben is, ha az annak alapján benyújtott felszólalással érintett nemzeti védjegybejelentést az adott tagállamtól eltérő országban tették?

2)

A közösségi védjegy jóhírnevének vizsgálata során alkalmazott területi kritériumok körében alkalmazhatók-e a közösségi védjegy tényleges használata tekintetében az EU Bírósága által rögzített elvek?

3)

Ha a korábbi közösségi védjegy jogosultja a nemzeti bejelentéssel érintett tagállamon kívüli – az Európai Unió területének jelentős részét lefedő –országokban igazolja a közösségi védjegy jóhírnevét, meg lehet-e ettől függetlenül követelni, hogy az érintett tagállam tekintetében is sikeres bizonyítást terjesszen elő?

4)

Ha az előző kérdésre a válasz nemleges, a belső piac sajátosságait is szem előtt tartva, adódhat-e olyan eset, amikor az Európai Unió jelentős részén intenzíven használt védjegy a releváns nemzeti fogyasztói körben ismeretlennek minősül, és ezáltal nem teljesül az Irányelv 4. cikke (3) bekezdésében foglalt lajstromozást gátló ok fennállásához szükséges másik előfeltétel, azaz nem áll fenn a jóhírnév, illetve a megkülönböztető képesség sérelmének vagy tisztességtelen kihasználásának a veszélye; és ha igen, akkor milyen körülményeket kell igazolnia a közösségi védjegy jogosultjának ahhoz, hogy az említett előfeltétel teljesüljön?


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről; HL L 299., 25. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/24


A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2014. március 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sveda UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(C-126/14. sz. ügy)

2014/C 175/29

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: Sveda UAB

Alperes: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Érdekelt harmadik fél: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottérték-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1)168. cikkét, hogy az feljogosítja az adóalanyt a szóban forgó ügyben szereplőkhöz hasonló, olyan gazdasági célokra szánt tárgyi eszközök előállítása vagy beszerzése után fizetett héa levonására, i. amelyeket közvetlenül a nyilvánosság általi térítésmentes igénybevételre szántak, de ii. amelyek olyan eszközöknek tekinthetők, amelyek célja a nyilvánosság olyan helyre vonzása, ahol az adóalany gazdasági tevékenység végzése közben termékértékesítést és/vagy szolgáltatásnyújtást tervez?


(1)  HL 2006. L 347., 1. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/24


2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-132/14. sz. ügy)

2014/C 175/30

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: I. Liukkonen és L. Visaggio meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg az 850/98/EK és az 1224/2009/EU tanácsi rendelet, valamint az 1069/2009/EK, a 1379/2013/EU és a 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1385/2013/EU tanácsi rendeletet (1);

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Parlament az 1385/2013/EU rendelet megsemmisítését kéri, amelyet a Tanács az EUMSZ 349. cikk mint jogalap alapján fogadott el.

A Parlament vitatja a Tanács e jogalapválasztását, mivel az EUMSZ 349. cikken nem alapulhat jogosan valamennyi elfogadott intézkedés, hanem közülük csak néhány, azok, amelyek az uniós jog Mayotte-ra való alkalmazásától eltéréseket biztosítanak. Márpedig a megtámadott rendelet a közös halászati politika, valamint a közegészség védelme alá tartozó területekre is vonatkozik, anélkül hogy ezen intézkedések speciálisan Mayotte gazdasági és társadalmi strukturális helyzetén alapuló okokból fakadnának.

A Parlament szerint a szóban forgó jogi aktust az általa szabályozott különböző tárgyaknak megfelelően együttesen az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdése, 168. cikk (4) bekezdésének b) pontja és 349. cikk alapján kellett volna elfogadni, és nem kizárólag ez utóbbi cikk alapján.


(1)  HL L 354., 86. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/25


2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-133/14. sz. ügy)

2014/C 175/31

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: R. Lyal, W. Mölls és D. Martin meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a 91/271/EGK és a 1999/74/EK tanácsi irányelv, valamint a 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK és a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról szóló, 2013. december 17-i 2013/64/EU tanácsi irányelvet (1);

a megfelelő jogalapokon nyugvó új irányelv hatálybalépéséig tartsa fenn a 2013/64/EU irányelv joghatásait;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a 2013/64/EU irányelv megsemmisítését kéri, amelyet a Tanács az EUMSZ 349. cikk mint jogalap alapján fogadott el.

A Bizottság azt kifogásolja, hogy a Tanács azon javaslata ellenére elfogadta ezen irányelvet, hogy ágazati jogalapokra alapozza e jogi aktust, nevezetesen az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdésére, 114. cikkre, 153. cikk (2) bekezdésére, 168. cikkre és 192. cikkének (1) bekezdésére.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megtámadott irányelv céljainak megfelelően az EUMSZ 349. cikk nem alkalmazható érvényesen jogalapként. Ez utóbbi EUMSZ 349. cikk csak akkor alkalmazható, ha az elsődleges jog legkülső régiókra való alkalmazásának elvétől való eltérésről van szó, amint azt az EUMSZ 355. cikk (1) bekezdése megállapítja. Márpedig a szóban forgó irányelv a Szerződésektől való eltérés nélkül mindössze másodlagos jogot fogad el a Mayotte jogállásának változása által kiváltott helyzet megoldása érdekében. Ezen értelmezést nem csak az EUMSZ 349. cikk szövege erősíti meg, hanem a Szerződés jogalapjainak rendszere, valamint e cikk történelmi eredete is.


(1)  HL L 353., 8. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/26


2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-134/14. sz. ügy)

2014/C 175/32

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: R. Lyal, W. Mölls és D. Martin meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról szóló 2010/18/EU irányelvnek a Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról szóló, 2013. december 17-i 2013/62/EU tanácsi irányelvet (1);

a megfelelő jogalapokon nyugvó új irányelv hatálybalépéséig tartsa fenn a 2013/62/EU irányelv joghatásait;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a 2013/62/EU irányelv megsemmisítését kéri, amelyet a Tanács az EUMSZ 349. cikk mint jogalap alapján fogadott el.

A Bizottság azt kifogásolja, hogy a Tanács azon javaslata ellenére elfogadta ezen irányelvet, hogy ágazati jogalapokra alapozza e jogi aktust, nevezetesen az EUMSZ 155. cikk (2) bekezdésére.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megtámadott irányelv céljainak megfelelően az EUMSZ 349. cikk nem alkalmazható érvényesen jogalapként. Ez utóbbi EUMSZ 349. cikk csak akkor alkalmazható, ha az elsődleges jog legkülső régiókra való alkalmazásának elvétől való eltérésről van szó, amint azt az EUMSZ 355. cikk (1) bekezdése megállapítja. Márpedig a szóban forgó irányelv a Szerződésektől való eltérés nélkül mindössze másodlagos jogot fogad el a Mayotte jogállásának változása által kiváltott helyzet megoldása érdekében. Ezen értelmezést nem csak az EUMSZ 349. cikk szövege erősíti meg, hanem a Szerződés jogalapjainak rendszere, valamint e cikk történelmi eredete is.


(1)  HL L 353., 7. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/26


2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-135/14. sz. ügy)

2014/C 175/33

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: R. Lyal, W. Mölls és D. Bianchi meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg az 850/98/EK és az 1224/2009/EU tanácsi rendelet, valamint az 1069/2009/EK, a 1379/2013/EU és a 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1385/2013/EU tanácsi rendeletet (1);

a megfelelő jogalapokon nyugvó új rendelet hatálybalépéséig tartsa fenn az 1385/2013/EU rendelet joghatásait;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság az 1385/2013/EU rendelet megsemmisítését kéri, amelyet a Tanács az EUMSZ 349. cikk mint jogalap alapján fogadott el.

A Bizottság azt kifogásolja, hogy a Tanács azon javaslata ellenére elfogadta e rendeletet, hogy ágazati jogalapokra alapozza e jogi aktust, nevezetesen az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdésére és 168. cikk (4) bekezdésének b) pontjára.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megtámadott irányelv céljainak megfelelően az EUMSZ 349. cikk nem alkalmazható érvényesen jogalapként. Ez utóbbi EUMSZ 349. cikk csak akkor alkalmazható, ha az elsődleges jog legkülső régiókra való alkalmazásának elvétől való eltérésről van szó, amint azt az EUMSZ 355. cikk (1) bekezdése megállapítja. Márpedig a szóban forgó irányelv a Szerződésektől való eltérés nélkül mindössze másodlagos jogot fogad el a Mayotte jogállásának változása által kiváltott helyzet megoldása érdekében. Ezen értelmezést nem csak az EUMSZ 349. cikk szövege erősíti meg, hanem a Szerződés jogalapjainak rendszere, valamint e cikk történelmi eredete is.


(1)  HL L 354., 86. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/27


2014. március 21-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-136/14. sz. ügy)

2014/C 175/34

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: J. Rodrigues és L. Visaggio meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a 91/271/EGK és a 1999/74/EK tanácsi irányelv, valamint a 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK és a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról szóló, 2013. december 17-i 2013/64/EU tanácsi irányelvet (1);

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Parlament az 2013/64/EU irányelv megsemmisítését kéri, amelyet a Tanács az EUMSZ 349. cikk mint jogalap alapján fogadott el.

A Parlament szerint a Tanács jogalapválasztása téves, mivel a megtámadott irányelv tárgyát képező intézkedések az Unió különböző közös politikák szerinti hatáskörei alá tartoznak. Ezen intézkedéseket tehát a környezet, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó ágazati jogalapok alapján kellett volna elfogadni, nevezetesen az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdése, 114. cikke, 153. cikk (2) bekezdése, 168. cikke és 192. cikk (1) bekezdése alapján, és nem az EUMSZ 349. cikk alapján.

A Parlament szerint nem alapíthatók érvényesen az EUMSZ 349. cikkre mint jogalapra azok az intézkedések, amelyeknek nem az a céljuk, hogy a legkülső régiókat érintő gazdasági vagy társadalmi jellegű kényszereket az uniós jognak az érintett régión belüli teljeskörű alkalmazásától való eltérés révén megoldják. Így nem tartoznak e cikk hatálya alá azok az intézkedések, amelyek kizárólag arra irányulnak, hogy időben elhalasszák az uniós jog bizonyos rendelkezéseinek valamely legkülső régióra való alkalmazását.


(1)  HL L 353., 8. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/28


Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2014. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Direktor na Direktsia „Migratsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti kontra Bashir Mohamed Ali Mahdi.

(C-146/14. sz. ügy)

2014/C 175/35

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Sofia-grad

Az alapeljárás felei

Felperes: Direktor na Direktsia „Migratsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

Alperes: Bashir Mohamed Ali Mahdi

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell e értelmezni a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16 i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. és 47. cikkével, valamint a bírósági felülvizsgálathoz és a hatékony [bírói jogvédelemhez] való joggal összefüggésben értelmezett 15. cikkének (3) és (6) bekezdését, hogy

a)

abban az esetben, ha a közigazgatási hatóság valamely tagállam nemzeti joga alapján havonta köteles felülvizsgálni az őrizetben tartást anélkül, hogy kifejezetten köteles lenne közigazgatási intézkedést elrendelni, és a nemzeti bíróságnak hivatalból meg kell küldenie a kitoloncolási akadályok miatt az első őrizet jogszabályban meghatározott maximális időtartamát meghaladóan őrizetben tartott harmadik országbeli állampolgárok jegyzékét, a közigazgatási hatóság köteles arra, hogy az első őrizetről szóló, egyedi határozatban meghatározott időszak lejártakor az őrizetben tartásnak az őrizetben tartási időszak meghosszabbítására vonatkozóan az uniós jogban rögzített indokokra figyelemmel történő felülvizsgálatára irányuló kifejezett intézkedést rendeljen el, vagy az érintettet szabadon bocsássa?

b)

abban az esetben, ha a tagállam nemzeti joga olyan hatáskört ír elő a nemzeti bíróság számára, amelynek keretében az első őrizetnek a nemzeti jogban rögzített maximális időtartamának a lejártát követően el kell rendelnie az őrizetben tartási időszak kitoloncolás céljából történő meghosszabbítását, vagy az őrizetet kevésbé kényszerítő intézkedéssel kell felváltania, vagy el kell rendelnie a harmadik országbeli állampolgár szabadon bocsátását, a nemzeti bíróságnak olyan helyzetben, mint amely az alapügy tárgyát képezi, meg kell vizsgálnia az őrizetben tartás felülvizsgálatára irányuló, az őrizetben tartási időszak meghosszabbítása szükségességének és a meghosszabbítás időtartamának jogi és ténybeli indokait feltüntető intézkedés jogszerűségét oly módon, hogy érdemben határoz az őrizet fenntartásáról, felváltásáról vagy az érintett szabadon bocsátásáról?

c)

e rendelkezések lehetővé teszik a nemzeti bíróság számára, hogy az őrizetben tartási időszak meghosszabbításának uniós jogban rögzített indokaira figyelemmel megvizsgálja az őrizetben tartás felülvizsgálatára irányuló, csak azon indokokat feltüntető intézkedés jogszerűségét, amelyek miatt a harmadik országbeli állampolgár kitoloncolásáról szóló határozat nem hajtható végre, oly módon, hogy kizárólag a közigazgatási hatóság által előadott tények és előterjesztett bizonyítékok, valamint a harmadik országbeli állampolgár által előadott kifogások és tények alapján határoz érdemben a vitában az őrizet fenntartásáról, felváltásáról vagy az érintett szabadon bocsátásáról szóló határozat útján?

2)

Az olyan helyzetben, mint amely az alapügy tárgyát képezi, úgy kell e értelmezni a 2008/115 irányelv 15. cikkének (1) és (6) bekezdését, hogy olyan indokként, amely az uniós jog szempontjából az irányelv 15. cikkének (6) bekezdésében szereplő mindkét esetet felöleli, megengedett a nemzeti jogban rögzített azon önálló őrizetmeghosszabbítási indok, hogy „az érintett nem rendelkezik személyazonosító okmánnyal”, ha a tagállam nemzeti joga szerint az említett körülmény alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az érintett meg fogja kísérelni a kitoloncolási határozat végrehajtásának meghiúsítását, ami másfelől a szökés veszélyét jelenti e tagállam joga szerint?

3)

Az olyan helyzetben, mint amely az alapügy tárgyát képezi, úgy kell e értelmezni a 2008/115 irányelv 15. cikke (1) bekezdésének a harmadik országbeli állampolgárok emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartására, valamint az arányosság elvének alkalmazására vonatkozó (2) és (13) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett a) és b) pontját és (6) bekezdését, hogy e rendelkezések lehetővé teszik a szökés megalapozott veszélyére való következtetést azon körülmények alapján, hogy az érintett nem rendelkezik személyazonosító okmánnyal, illegálisan lépte át az államhatárt, és úgy nyilatkozik, hogy nem kíván visszatérni származási országába, jóllehet korábban az országába való önkéntes visszatérésről szóló nyilatkozatot töltött ki, és helyes adatokat szolgáltatott személyazonosságáról, ha e körülmények a kiutasítási határozat címzettje esetében fennálló, az irányelv értelmében vett „szökés[i] veszély[…]” fogalmába tartoznak, amely fogalmat a nemzeti jog a tények alapján fennálló, arra vonatkozó megalapozott feltételezésként határozza meg, hogy az érintett meg fogja kísérelni a kiutasítási határozat végrehajtásának meghiúsítását?

4)

Az olyan helyzetben, mint amely az alapügy tárgyát képezi, úgy kell e értelmezni a 2008/115 irányelv 15. cikke (1) bekezdésének a harmadik országbeli állampolgárok emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartására, valamint az arányosság elvének alkalmazására vonatkozó (2) és (13) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett a) és b) pontját és (6) bekezdését, hogy

а)

a harmadik országbeli állampolgár nem működik együtt a származási országába való kiutasításáról szóló határozat végrehajtásának előkészítésében, ha származási országa nagykövetségének egyik tisztviselője előtt szóban úgy nyilatkozik, hogy nem kíván származási országába visszatérni, jóllehet korábban az önkéntes visszatérésről szóló nyilatkozatot töltött ki, és helyes adatokat szolgáltatott személyazonosságáról, és hogy késlekedik a dokumentumok valamely harmadik országtól való beszerzése, és ésszerű lehetőség látszik a kiutasítási határozat végrehajtására, ha e körülmények között a származási ország nagykövetsége nem állítja ki az érintett származási országába való utazásához szükséges okmányt, jóllehet igazolta az érintett személyazonosságát?

b)

abban az esetben, ha a kitoloncolási határozat végrehajtása ésszerű lehetőségének hiánya miatt szabadon bocsátják azt a harmadik országbeli állampolgárt, aki nem rendelkezik személyazonosító okmánnyal, illegálisan lépte át az államhatárt, és úgy nyilatkozik, hogy nem kíván visszatérni származási országába, abból kell kiindulni, hogy a tagállam köteles kiállítani az érintett jogállására vonatkozó ideiglenes okmányt, ha a származási ország nagykövetsége e körülmények között nem állítja ki az érintett származási országába való utazásához szükséges okmányt, jóllehet igazolta az érintett személyazonosságát?


(1)  HL L 348., 98. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/29


Az Administrativen sad – Varna (Bulgária) által 2014. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Koela-N” EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-159/14. sz. ügy)

2014/C 175/36

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad – Varna

Az alapeljárás felei

Felperes:„Koela-N” EOOD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 14. cikkének (1) bekezdését, hogy a birtokba vehető dolog feletti tulajdonosként való rendelkezés a fuvarozó arra való utasításának jogát is magában foglalja, hogy az árut egy harmadik, a számlán feltüntetett címzettől eltérő személynek szállítsa le, és ebben az értelemben önmagában már az áru e harmadik személy általi átvétele bizonyítja az előzőleg teljesített termékértékesítéseket?

2)

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 14. cikkének (1) bekezdését, hogy az áru közvetlen értékesítő általi tényleges birtoklásának hiánya – függetlenül attól, hogy a vevő az árut átvette – azt jelenti, hogy nem teljesülnek az értékesítés fennállásának irányelvi feltételei?

3)

Arra utaló objektív jelnek tekintendő-e az a körülmény, hogy az értékesítési lánc előszállítói nem működtek együtt az adóhatósággal, valamint az áru berakodásának hiánya, hogy az adóalany tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jog megalapozására általa felhozott ügylettel adócsalásban vesz részt?


(1)  HL L 347., 1. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/30


A Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugália) által 2014. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – João Filipe Ferreira da Silva e Brito és társai kontra Portugál állam

(C-160/14. sz. ügy)

2014/C 175/37

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Varas Cíveis de Lisboa

Az alapeljárás felei

Felperesek: João Filipe Ferreira da Silva e Brito és társai

Alperes: Portugál állam

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelvet (1), és különösen az 1. cikkének (1) bekezdését, hogy az „üzlet átruházásának” fogalma vonatkozik arra a helyzetre, amelyben a főrészvényes – amely egyébként a repülési ágazatban működő vállalkozás – döntése alapján végelszámolnak a charterjáratok piacán működő valamely vállalkozást, és amelyben a végelszámolással összefüggésben az anyavállalat:

i)

a repülőgépek lízing szerződéseiben és az utazásszervezőkkel a charterjáratok üzemeltetése tárgyában kötött szerződésekben a végelszámolt társaság helyébe lép;

ii)

folytatja a korábban a végelszámolt társaság által végzett tevékenységet;

iii)

újra alkalmaz néhány, az addig a végelszámolt társaság által alkalmazott munkavállalót és azokat a korábbival azonos munkakörbe helyezi;

iv)

a végelszámolt társaság kisebb berendezéseit átveszi?

2)

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 267. cikket (korábbi 234. cikk), hogy figyelembe véve az előző kérdésben kifejtett tényeket és azt a körülményt, hogy az ügyben eljáró alsóbb fokú nemzeti bíróságok egymásnak ellentmondó határozatokat hoztak, a Supremo Tribunal Justiçának előzetes döntéshozatal céljából az Európai Közösségek Bírósága elé kellett volna utalnia a 2001/23/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „üzlet átruházása” fogalmának helyes értelmezésére irányuló kérdést?

3)

Ellentétes-e a közösségi joggal, és különösen az Európai Közösségek Bírósága által – a közösségi jognak a végső fokon eljáró nemzeti bíróság által elkövetett megsértésével magánszemélyeknek okozott károkért való állami felelősségre vonatkozó – Köbler ítéletben (2) kimondott elvekkel az olyan nemzeti jogszabály alkalmazása, amely az állammal szembeni kártérítés iránti kérelem alapjaként előírja a jogsértő határozat előzetes visszavonását?


(1)  HL L 82., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 98. o.

(2)  C-224/01, EU:C:2003:513.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/31


A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Alfredo Rendón Marín kontra Administración del Estado (spanyol állam)

(C-165/14. sz. ügy)

2014/C 175/38

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera (spanyol legfelsőbb bíróság, közigazgatási kollégium, harmadik tanács)

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Alfredo Rendón Marín

Ellenérdekű fél: Administración del Estado (spanyol állam)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a Bíróság C-200/02. sz. ügyben (1)2004. október 19-én és a C-34/09. sz. ügyben (2)2011. március 8-án hozott ítélete fényében értelmezett 20. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, amely kizárja a tartózkodási engedély megadásának lehetőségét az uniós polgársággal rendelkező, arra rászoruló kiskorú eltartásáról gondoskodó olyan szülő tekintetében, aki a kérelem benyújtásának helye szerinti országban nyilvántartott büntetett előélettel rendelkezik, jóllehet ez együtt járna azzal, hogy a kiskorúnak – szülőjét követve – szükségszerűen el kell hagynia az Unió területét?


(1)  EU:C:2004:639

(2)  EU:C:2011:124


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/31


A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grupo Itevelsea S.L. és társai kontra Oca Inspección Técnica de Vehículos SA és társa

(C-168/14. sz. ügy)

2014/C 175/39

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperesek: Grupo Itevelsea S.L., Applus Itevue Technology, Certio ITV S.L. és Asistencia Técnica Industrial SAE

Alperesek: Oca Inspección Técnica de Vehículos SA és Generalidad de Cataluña

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i európai parlamenti és tanácsi 2006/123/EK irányelv (1) 2. cikke (2) bekezdésének d) pontja kizárja-e a szóban forgó irányelv hatálya alól a gépjárművek időszakos műszaki vizsgálatának tevékenységét (a továbbiakban: ITV), ha azt – a nemzeti szabályoknak megfelelően – magánjogi kereskedelmi szervezetek végzik valamely tagállam közigazgatási felügyelete alatt?

2)

Az előző kérdésre adandó nemleges válasz esetén (vagyis ha az ITV tevékenységek főszabály szerint a 2006/123/EK irányelv hatálya alá tartoznának) alkalmazható lenne-e az említett irányelv 2. cikke (2) bekezdésének i) pontja szerinti kizárási ok azon tény alapján, hogy a szolgáltatást nyújtó magánjogi szervezetek megelőző intézkedésként kivonhatják a forgalomból az olyan gépjárművet, amelynek a forgalomban való részvétele biztonsági hiányosságai folytán közvetlen veszélyt jelentene?

3)

Amennyiben a 2006/123/EK irányelv alkalmazható az ITV tevékenységekre, a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló, 2009. május 6-i 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 2. cikkével (vagy a korábbi, 96/96/EK irányelv azonos rendelkezésével) összefüggésben történő értelmezése lehetővé teszi-e, hogy e tevékenységeket minden esetben előzetes közigazgatási engedélyhez kössék? Befolyásolják-e a választ az Európai Unió Bírósága által a C-438/08. sz. ügyben (3)2009. október 2-én hozott ítélet 26. pontjában foglalt megállapítások?

4)

Összeegyeztethető-e a 2006/123/EK irányelv 10. és 14. cikkével és adott esetben – ha az említett irányelvet nem lehetne alkalmazni – az EK-Szerződés 43. cikkével (a Európai Unió működéséről szóló szerződés jelenlegi 49. cikkével) az olyan nemzeti szabályozás, amely az ITV-létesítmények számára kiadott engedélyek számát egy olyan területi terv tartalmától teszi függővé, amelyben a mennyiségi korlátozás igazolására felhívott indokként a megfelelő területi lefedettség és a szolgáltatás minőségének biztosítása, valamint a szolgáltatók közötti verseny előmozdítása szerepel, és alátámasztásul gazdasági tervezési elemekre is hivatkozik?


(1)  HL L 376., 36. o.

(2)  HL L 141., 12. o.

(3)  EU:C:2009:651


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/32


A Sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón (Spanyolország) által 2014. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Juan Carlos Sánchez Morcillo és María del Carmen Abril García kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(C-169/14. sz. ügy)

2014/C 175/40

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Provincial de Castellón

Az alapeljárás felei

Felperesek: Juan Carlos Sánchez Morcillo és María del Carmen Abril García

Alperes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a 93/13 irányelv (1) 7. cikkének (1) bekezdésével – amely a tagállamok számára előírja, hogy a fogyasztók érdekében gondoskodjanak arról, hogy megfelelő és hatékony eszközök álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy megszüntessék az eladók vagy szolgáltatók fogyasztókkal kötött szerződéseiben a tisztességtelen feltételek alkalmazását – a spanyol Ley de Enjuiciamiento Civil 695. cikkének (4) bekezdéséhez hasonló olyan eljárásjogi szabály, amely a jelzálogjoggal vagy zálogjoggal terhelt vagyontárgyakra vezetett végrehajtás elleni kifogást elbíráló határozattal szembeni jogorvoslat szabályozásában kizárólag a végrehajtást megszüntető vagy a tisztességtelen feltétel alkalmazásának mellőzését elrendelő végzés ellen biztosít fellebbezési lehetőséget, és egyéb esetben kizárja a jogorvoslatot, és amelynek közvetlen következménye az, hogy miközben a végrehajtást kérő fellebbezéssel élhet akkor, ha az adós kifogásának helyt adnak és az eljárás megszüntetéséről vagy a tisztességtelen feltétel alkalmazásának mellőzéséről határoznak, az adós fogyasztó nem fellebbezhet kifogásának elutasítása ellen?

2)

A 93/13/EGK irányelvben foglalt, fogyasztóvédelemre vonatkozó európai uniós szabályozás alkalmazásának területén összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának (2) 47. cikkében kimondott, a hatékony jogorvoslathoz, illetve a tisztességes tárgyaláshoz, valamint a fegyveregyenlőséghez való jog elvével a nemzeti jognak a spanyol Ley de Enjuiciamiento Civil 695. cikkének (4) bekezdéséhez hasonló olyan rendelkezése, amely a jelzálogjoggal vagy zálogjoggal terhelt vagyontárgyakra vezetett végrehajtás elleni kifogást elbíráló határozattal szembeni jogorvoslat szabályozásában kizárólag a végrehajtást megszüntető vagy a tisztességtelen feltétel alkalmazásának mellőzését elrendelő végzés ellen biztosít fellebbezési lehetőséget, egyéb esetben pedig kizárja a jogorvoslatot, és amelynek közvetlen következménye az, hogy miközben a végrehajtást kérő fellebbezéssel élhet akkor, ha az adós kifogásának helyt adnak és az eljárás megszüntetéséről vagy a tisztességtelen feltétel alkalmazásának mellőzéséről határoznak, az adós fogyasztó nem fellebbezhet kifogása elutasítása ellen?


(1)  A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet 288. o.)

(2)  HL 2000 C 364., 1. o.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/33


A Bíróság elnökének 2014. január 16-i végzése (az Audiencia Provincial de Salamanca [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) –Josune Esteban Garcia kontra Cachorros Plus CBF SCP

(C-451/12. sz. ügy) (1)

2014/C 175/41

Az eljárás nyelve: spanyol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 399., 2012.12.22.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/33


A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2014. február 7-i végzése (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – SKP kontra Ján Bríla

(C-460/12. sz. ügy) (1)

2014/C 175/42

Az eljárás nyelve: szlovák

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 46., 2013.2.16.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/33


A Bíróság elnökének 2014. január 31-i végzése (a Tribunal d’instance d’Orléans [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA kontra Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

(C-298/13. sz. ügy) (1)

2014/C 175/43

Az eljárás nyelve: francia

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 215., 2013.7.27.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/34


A Bíróság elnökének 2014. január 16-i végzése (a Tribunalul Braşov [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Imre Solyom, Luiza Solyom kontra Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

(C-444/13. sz. ügy) (1)

2014/C 175/44

Az eljárás nyelve: román

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 325., 2013.11.9.


Törvényszék

10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/35


A Törvényszék 2014. április 10-i ítélete – Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

(T-340/09. sz. ügy) (1)

((Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - A Kiadóhivatal közbeszerzési eljárása - A CORDIS internetes oldallal kapcsolatos közzétételi, illetve kommunikációs szolgáltatások támogatása - Az ajánlattevő ajánlatának elutasítására és a szerződés más ajánlattevőnek történő odaítélésére vonatkozó határozat - Az ajánlattevő ajánlatának rangsorolása - Indokolási kötelezettség - A végrehajtási szabályok 148. cikkének (1) és (3) bekezdése - Nyilvánvaló értékelési hiba - Szerződésen kívüli felelősség))

2014/C 175/45

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és M. Dermitzakis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: S. Delaude és N. Bambara, később: S. Delaude meghatalmazott, segítőjük: C. Erkelens ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyfelől az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának a felperessel a 2009. június 9-i levélben közölt határozatának – amelyben elutasította a felperes ajánlatát, amelyet a 10 017. sz. „CORDIS” közbeszerzési eljárás B része „Szerkesztői és kiadói szolgáltatások” és C része „Új digitális információs szolgáltatások nyújtása” vonatkozásában tett, és amelyben a harmadik helyre rangsorolta az ugyanezen közbeszerzési eljárás E része „Alapszolgáltatások fejlesztése és karbantartása” tekintetében tett ajánlatát – megsemmisítése, másfelől kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

Az Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE viseli saját költségei 90%-át és az Európai Bizottság részéről felmerült költségek 90%-át, az utóbbi viseli a saját költségei 10%-át és az Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 267., 2009.11.7.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/35


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Pico Food kontra OHIM – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)

(T-623/11. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A MILANÓWEK CREAM FUDGE közösségi védjegy bejelentése - Egy tehenet ábrázoló korábbi nemzeti ábrás védjegy, valamint az Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT és SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE korábbi nemzeti ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Az összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 76. cikkének (1) bekezdése))

2014/C 175/46

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Pico Food GmbH (Tamm, Németország) (képviselő: M. Douglas ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: M. Vuijst és P. Geroulakos meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bogumił Sobieraj (Milanówek, Lengyelország) (képviselő: O. Bischof ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Pico Food GmbH és Bogumił Sobieraj közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. szeptember 8-án hozott határozata (R 553/2010–1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Pico Food GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 32., 2012.2.4.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/36


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Comsa kontra OHIM – COMSA (COMSA)

(T-144/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A COMSA közösségi szóvédjegy bejelentése - Comsa, SA korábbi kereskedelmi név - Viszonylagos kizáró ok - Valamely megjelölés helyi jelentőségűt meghaladó mértékű kereskedelmi forgalomban történő használatának hiánya - A szolgáltatások hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése))

2014/C 175/47

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Comsa, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: kezdetben M. Aznar Alonso, később A. Gómez López ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Constructora de obras municipales, SA (COMSA) (Madrid, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Comsa, SA és a Constructora de obras municipales, SA (COMSA) közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. január 10-én hozott határozata (R 518/2011–2. és R 795/2011–2. sz. egyesített ügyek) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának a Comsa, SA és a Constructora de obras municipales, SA (COMSA) közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. január 10-én hozott határozatát (R 518/2011–2. és R 795/2011–2. sz. egyesített ügyek) hatályon kívül helyezi, amennyiben az a 42 osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében hatályon kívül helyezi a felszólalási osztály határozatát és ugyanezen szolgáltatások tekintetében helyt ad a lajstromozás iránti kérelemnek.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Comsa viseli a saját költségeit, valamit az OHIM részéről felmerült költségek háromnegyedét. Az OHIM viseli költségeinek egyharmadát.


(1)  HL C 194., 2012.6.30.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/37


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Görögország kontra Bizottság

(T-150/12. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A gabonaágazatban mezőgazdasági szövetkezetek szervezetei számára a görög hatóságok által állami garancia biztosításával nyújtott kamatmentes hitelek - A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat - Indokolási kötelezettség - Előny - Valamely tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatások”))

2014/C 175/48

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Görög Köztársaság (képviselők: I. Chalkias, X. Basakou és A. Vasilopoulou, meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben S. Thomas és D. Triantafyllou, később M. Triantafyllou és P. Němečkova, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Görögország által a gabonatermelők és gabonabegyűjtő szövetkezetek részére nyújtott támogatásról szóló, 2012. január 25-i 2012/320/EU bizottsági határozat (HL L 164., 10. o.) megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 184., 2012.6.23.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/37


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – EI du Pont de Nemours kontra OHIM – Zueco Ruiz (ZYTeL)

(T-288/12. sz. ügy) (1)

([„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A ZYTeL ábrás védjegy bejelentése - A korábbi ZYTEL közösségi szóvédjegy és a Párizsi Egyezmény 6a. cikke értelmében vett közismert ZYTEL védjegy - Viszonylagos kizáró okok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének sérelme - A 207/2009 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”])

2014/C 175/49

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Delaware, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: E. Armijo Chávarri ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Geraulakos meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Enrique Zueco Ruiz (Zaragoza, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az EI du Pont de Nemours and Company és Enrique Zueco Ruiz közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. március 29-én hozott határozata (R 464/2011-2. sz. ügy) ellen indított kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az EI du Pont de Nemours and Company –t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 273., 2012. 9.8.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/38


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Elite Licensing kontra OHIM – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)

(T-386/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az elite BY MONDARIZ közösségi ábrás védjegy bejelentése - ELITE korábbi közösségi és nemzetközi ábrás védjegyek - A fellebbezési eljárás nyelve - Határidők - A fellebbezés elfogadhatósága a fellebbezési tanács előtt - A 2868/95/EK rendelet 48. szabályának (2) bekezdése, 49. szabályának (1) bekezdése és 96. szabályának (1) bekezdése - Az összetéveszthetőség hiánya - A megjelölések hasonlóságának hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A jóhírnév megsértése - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése))

2014/C 175/50

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Elite Licensing Company SA (Freiburg, Svájc) (képviselő: J. Albrecht ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: E Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Spanyolország) (képviselő: T. Andrade Boué ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM ötödik fellebbezési tanácsának az Elite Licensing Company SA és az Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL. közötti törlési eljárással kapcsolatban 2012. június 6-án hozott határozata (R 9/2011–5. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ötödik fellebbezési tanácsának az Elite Licensing Company SA és az Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL. közötti törlési eljárással kapcsolatban 2012. június 6-án hozott határozatát (R 9/2011–5. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM maga viseli saját költségeit, valamint az Elite Licensing Company SA részéről felmerült költségeket.

3)

Az Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 355., 2012.11.17.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/38


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – CITEB és Belgo-Metal kontra Parlament

(T-488/12. sz. ügy) (1)

((Építési beruházásra irányuló közbeszerzések - Közbeszerzési eljárás - A brüsszeli Eastman-épület felújítási és bővítési munkálatai - Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása - Az értékelő bizottság jelentésének közlése - Indokolási kötelezettség))

2014/C 175/51

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Cit Blaton SA (CITEB) (Schaerbeek, Belgium) és Belgo-Metal (Wetteren, Belgium) (képviselő: R. Simar ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: F. Poilvache és L. Fedel meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Parlament által hozott, a felpereseknek a brüsszeli (Belgium) Eastman-épület felújítási és bővítési munkálatainak teljesítésére vonatkozó, NINLO.AO-2012-005-BRU-UPIB-02. referenciaszámú, az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítésében (HL 2012/S 92-1563620) 2012. május 19-én közzétett közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény keretében benyújtott ajánlatát elutasító, valamint a szerződést másik ajánlattevőnek odaítélő, 2012. szeptember 7-i, határozatának megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Cit Blaton SA-t (CITEB) és a Belgo-Metalt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 9., 2013.1.12.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/39


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Farmaceutisk Laboratorium Ferring kontra OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA)

(T-501/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az OCTASA közösségi szóvédjegy bejelentése - PENTASA korábbi nemzeti szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

2014/C 175/52

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Koppenhága, Dánia) (képviselők: kezdetben I. Fowler solicitor, A. Renck és J. Fuhrmann ügyvédek, később I. Fowler, A. Renck és D. Slopek ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Svájc) (képviselő: T. Alkin barrister)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S és a Tillotts Pharma AG. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. szeptember 6-án hozott határozata (R 1214/2011–4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2012. szeptember 6-án hozott határozatát (R 1214/2011–4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM maga viseli saját költségeit, valamint a Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S részéről felmerült költségek felét.

3)

A Tillotts Pharma AG maga viseli saját költségeit, valamint a Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S részéről felmerült költségek felét.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/40


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – Ferring kontra OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA)

(T-502/12. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az OCTASA közösségi szóvédjegy bejelentése - PENTASA és OCTOSTIM korábbi nemzeti, Benelux és nemzetközi szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

2014/C 175/53

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ferring BV (Haarlem, Hollandia) (képviselők: kezdetben I. Fowler solicitor, A. Renck és J. Fuhrmann ügyvédek, később I. Fowler, A. Renck és D. Slopek ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Svájc) (képviselő: T. Alkin barrister)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Ferring BV és a Tillotts Pharma AG. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. szeptember 6-án hozott határozata (R 1216/2011–4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2012. szeptember 6-án hozott határozatát (R 1216/2011–4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi.

2)

Az OHIM maga viseli saját költségeit, valamint a Ferring BV részéről felmerült költségek felét.

3)

A Tillotts Pharma AG maga viseli saját költségeit, valamint a Ferring BV részéről felmerült költségek felét.


(1)  HL C 26., 2013.1.26.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/40


A Törvényszék 2014. április 11-i ítélete – Olive Line International kontra OHIM (OLIVE LINE)

(T-209/13. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Az OLIVE LINE közösségi ábrás védjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja))

2014/C 175/54

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Olive Line International, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselő: M. Aznar Alonso ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: Ó. Mondéjar Ortuño meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának az OLIVE LINE ábrás megjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2013. január 31-én hozott határozata (R 1447/2012–1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az Olive Line International SL-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 178., 2013.6.22.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/41


A Törvényszék 2014. április 9-i ítélete – MHCS kontra OHIM – Ambra (DORATO)

(T-249/13. sz. ügy) (1)

((Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A DORATO közösségi ábrás védjegy bejelentése - Üveg nyakán található címkét magában foglaló korábbi közösségi és nemzeti ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A 2868/95/EK rendelet 50. szabályának (1) bekezdése))

2014/C 175/55

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: MHCS (Épernay, Franciaország) (képviselők: P. Boutron, N. Moya Fernández és L.-É. Balleydier ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: P. Bullock, N. Bambara és A. Folliard-Monguiral meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Ambra S. A. (Varsó, Lengyelország) (képviselő: M. Kaczan-Parchimowicz ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az MHCS és az Ambra S. A. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2013. február 19-én hozott határozata (R 1877/2011–2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék az MHCS-t kötelezi a költségek viselésére, ideértve az Ambra S. A. részéről a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) fellebbezési tanácsa előtti eljárás során felmerült szükségszerű költségeket.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/41


A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – CNIEL kontra Bizottság

(T-293/09. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere - Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás - A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A határozat visszavonása - Okafogyottság”))

2014/C 175/56

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) (Párizs, Franciaország) (képviselők: kezdetben A. Cabanes és V. Kostrzewski-Pugnat, később A. Cabanes, A.-C. Jeux és L. Sersiron, végül pedig A. Cabanes, L. Sersiron és M. Spy, ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben B. Stromsky és C. Urraca Caviedes, később B. Stromsky és S. Thomas, végül pedig B. Stromsky, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszeréről szóló, az 561/2008. sz. állami támogatással kapcsolatos, 2008. december 10-i C (2008) 7846 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 244., 2009.10.10.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/42


A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – CNIPT kontra Bizottság

(T-302/09. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere - Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás - A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A határozat visszavonása - Okafogyottság”))

2014/C 175/57

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Párizs, Franciaország) (képviselők: V. Ledoux és B. Néouze, ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben B. Stromsky és C. Urraca Caviedes, később B. Stromsky és S. Thomas, végül pedig B. Stromsky, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszeréről szóló, az 561/2008. sz. állami támogatással kapcsolatos, 2008. december 10-i C (2008) 7846 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 244., 2009.10.10.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/43


A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Val’hor kontra Bizottság

(T-306/09. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere - Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás - A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A határozat visszavonása - Okafogyottság”))

2014/C 175/58

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Val’hor (Párizs, Franciaország) (képviselők: V. Ledoux és B. Néouze, ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben B. Stromsky és C. Urraca Caviedes, később B. Stromsky és S. Thomas, végül pedig B. Stromsky, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszeréről szóló, az 561/2008. sz. állami támogatással kapcsolatos, 2008. december 10-i C (2008) 7846 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 244., 2009.10.10.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/43


A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Onidol kontra Bizottság

(T-313/09. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere - Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás - A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A határozat visszavonása - Okafogyottság”))

2014/C 175/59

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux (Onidol) (Párizs, Franciaország) (képviselők: kezdetben B. Le Bret és L. Olza Moreno, később B. Le Bret és C. Renner, ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben B. Stromsky és C. Urraca Caviedes, később B. Stromsky és S. Thomas, végül pedig B. Stromsky, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszeréről szóló, az 561/2008. sz. állami támogatással kapcsolatos, 2008. december 10-i C (2008) 7846 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 244., 2009.10.10.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/44


A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Intercéréales és Grossi kontra Bizottság

(T-314/09. sz. ügy) (1)

((„Állami támogatások - A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszere - Kötelezővé tett önkéntes járulékokból történő finanszírozás - A támogatási programot a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - A határozat visszavonása - Okafogyottság”))

2014/C 175/60

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Intercéréales (Párizs, Franciaország) és Alain Grossi (Nîmes, Franciaország) (képviselők: kezdetben B. Le Bret és L. Olza Moreno, később B. Le Bret és C. Renner, ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben B. Stromsky és C. Urraca Caviedes, később B. Stromsky és S. Thomas, végül pedig B. Stromsky, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Franciaországban elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezetek által a képviselt mezőgazdasági szervezetek tagjainak javára kifejthető tevékenységek keretrendszeréről szóló, az 561/2008. sz. állami támogatással kapcsolatos, 2008. december 10-i C (2008) 7846 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 244., 2009.10.10.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/44


A Törvényszék 2014. március 31-i végzése – SACBO kontra Bizottság és INEA

(T-270/13. sz. ügy) (1)

((„Megsemmisítés iránti kereset - Közösségi pénzügyi támogatás közös érdekű projektek javára a Transzeurópai Közlekedési Hálózat és az energia ágazatában - A közvetlen érintettség hiánya - Keresettel meg nem támadható aktus - Előkészítő aktus - Elfogadhatatlanság”))

2014/C 175/61

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Olaszország) (képviselők: M. Muscardini és G. Greco ügyvédek)

Alperesek: Európai Bizottság (képviselők: J. Hottiaux és E. Montaguti meghatalmazottak) és az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) (képviselők: I. Ramallo meghatalmazott, M. Merola, C. Santacroce és L. Armati ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának (TEN-TEA) a Bergamo-Orio al Serio repülőtér (Olaszország) intermodális fejlesztéséről szóló tanulmány megvalósítása során, az Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC, olasz polgári repülési ügynökség) által nyújtott pénzügyi támogatást követően felmerült költségekre vonatkozó határozata megsemmisítése iránti kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Lengyel Köztársaság beavatkozás iránti kérelméről nem szükséges határozni.

3)

A Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) maga viseli a saját költségeit, valamint az Európai Bizottság és az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 207., 2013.7.20.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/45


Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2014. február 4-i végzése – Serco Belgium és társai kontra Bizottság

(T-644/13. R. sz. ügy)

((„Ideiglenes intézkedés iránti eljárás - Közbeszerzés - Pályázati eljárás - Ajánlat elutasítása - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - »Fumus boni iuris«”))

2014/C 175/62

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Serco Belgium SA (Brüsszel, Belgium), SA Bull NV (Brüsszel) és Unisys Belgium SA (Brüsszel) (képviselők: V. Ost és M. Vanderstraeten ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Delaude, L. Cappelletti és F. Moro meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsősorban az Európai Bizottság 2013. október 30-i azon határozata végrehajtásának felfüggesztése, amellyel elutasította a felperesek által alkotott OPTIMUS konzorcium ajánlatát az DIGIT/R2/PO/2012/026 – ITIC-SM (IT-szolgáltatásmenedzsment az Európai Bizottság integrált és konszolidált IT-desktop környezetéhez) közbeszerzési eljárás (HL 2012/S 69–112905) keretében, és egy másik ajánlattevőnek ítélte oda a szerződést, másodsorban a Bizottság számára annak megtiltása, hogy a szóban forgó keretszerződést, vagy ennek keretében a konkrét szerződéseket megkösse, harmadsorban pedig minden egyéb megfelelő ideiglenes intézkedés megtétele iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

A Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/46


2014. március 7-én benyújtott kereset – ANKO kontra Bizottság

(T-154/14. sz. ügy)

2014/C 175/63

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athén, Görögország) (képviselő: V. Christianos ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a Bizottság által már a felperes részére az OASIS projektre már kifizetett 185 664,10 eurós teljes összeg, valamint a PERFORM projektre már kifizetett 465 062,84 eurós teljes összeg elszámolható költségnek minősül;

állapítsa meg, hogy a Bizottság által az OASIS projektre ki nem fizetett 1 824,05 eurós összeg, valamint PERFORM projektre pénzügyi támogatás címén ki nem fizetett 637 117,17 eurós összeg olyan elszámolható költségnek minősül, amelyet ennek megfelelően a Bizottságnak ki kell fizetnie az ANKO részére;

kötelezze a Bizottságot a felperes felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset tárgya a Bizottságnak az EUMSZ 272. cikk alapján az a) OASIS–projekt, valamint a b) PERFORM–projekt teljesítésére irányuló a) 215 754. sz., illetve b) 215 952. sz. szerződéssel kapcsolatos felelőssége.

A felperes pontosabban azt állítja, hogy annak ellenére, hogy szerződéses kötelezettségeit teljesítette, a Bizottság a fent hivatkozott szerződések megszegésével, illetve a jogos bizalomnak, a joggal való visszaélés tilalmának, valamint az arányosság elvének megsértésével azt követeli, hogy az ANKO fizesse vissza a neki kifizetett összegeket, mivel azok nem minősülnek elszámolható költségeknek, valamint hogy a Bizottság nem hajlandó a pénzügyi támogatás maradékösszegét kifizetni részére. A felperes ezért először arra hivatkozik, hogy a Bizottság megsérti az ANKO-val szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit azáltal, hogy az OASIS– és a PERFORM–projektre nyújtott pénzügyi támogatásnak majdnem az egészéről azt állítja, hogy nem elszámolható. Másodszor arra hivatkozik, hogy ezen összegek visszahívása aránytalan és visszaélésszerű.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/46


2014. március 7-én benyújtott kereset – ANKO kontra Bizottság

(T-155/14. sz. ügy)

2014/C 175/64

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athén, Görögország) (képviselő: V. Christianos ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a Bizottság által nem elszámolható költségek címén követelt, és a felperesnek a PERSONA–projektre már kifizetett 325 823,16 euró teljes összeg, valamint a Bizottság által nem elszámolható költségek címén követelt, és a felperesnek a TERREGOV–projektre már kifizetett 280 747,45 euró teljes összeg elszámolható költségnek minősül;

állapítsa meg, hogy az ANKO-nál a PERSONA-projekt keretében felmerült 6 752,74 euró összeg elszámolható költségnek minősül, amelyet ennek megfelelően a Bizottságnak ki kell fizetnie az ANKO részére;

kötelezze a Bizottságot a felperes felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset tárgya a Bizottságnak az EUMSZ 272. cikk alapján az a) PERSONA –projekt, valamint a b) TERREGOV–projekt teljesítésére irányuló a) 045 459. sz., illetve b) 507 749. sz. szerződéssel kapcsolatos felelőssége.

A felperes pontosabban azt állítja, hogy annak ellenére, hogy szerződéses kötelezettségeit teljesítette, a Bizottság a fent hivatkozott szerződések megszegésével, illetve a jogos bizalomnak, a joggal való visszaélés tilalmának, valamint az arányosság elvének megsértésével azt követeli, hogy az ANKO fizesse vissza a neki kifizetett összegeket, mivel azok nem minősülnek elszámolható költségeknek, valamint hogy a Bizottság nem hajlandó a pénzügyi támogatás maradékösszegét kifizetni részére. A felperes ezért először arra hivatkozik, hogy a Bizottság megsérti az ANKO-val szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit azáltal, hogy a PERSONA– és a TERREGOV –projektre nyújtott pénzügyi támogatásnak majdnem az egészéről azt állítja, hogy nem elszámolható. Másodszor arra hivatkozik, hogy ezen összegek visszahívása aránytalan és visszaélésszerű.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/47


2014. március 7-én benyújtott kereset – ANKO kontra Bizottság és AER

(T-165/14. sz. ügy)

2014/C 175/65

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athén, Görögország) (képviselő: V. Christianos ügyvéd)

Alperesek: az Európai Bizottság és Agence exécutive pour la recherche

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a Bizottság megbízásából eljáró AER által elrendelt és hatályban tartott kifizetés–felfüggesztés a Bizottságnak a felperessel szemben az „Emergency Support System” (ESS) projektben való részvétele címén fennálló tartozásának összege tekintetében a Bizottság szerződéses kötelezettségeinek megszegését képezi;

állapítsa meg, hogy az a 125 253,82 euró összeg, amelyet a felperesnek az ESS–projektben való részvétele címén a Bizottság továbbra sem hajlandó kifizetni, elszámolható költségnek minősül, amelyet ennek megfelelően a Bizottságnak ki kell fizetnie az ANKO részére;

állapítsa meg, hogy az ESS–projektben való részvétele címén a Bizottság által a felperesnek már kifizetett 216 172,68 euró teljes összeg elszámolható költségnek minősül; és

kötelezze az AER-t és a Bizottságot a felperes felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset tárgya a Bizottságnak az EUMSZ 272. cikk alapján az ESS–projekt teljesítésére irányuló 217 951. sz. szerződéssel kapcsolatos felelőssége.

A felperes pontosabban azt állítja, hogy a Bizottság megbízásából eljáró AER anélkül függesztette fel az ANKO részére történő kifizetést, hogy arra jogosult lett volna. A felperes továbbá azzal érvel, hogy azzal, hogy a Bizottság a „kiterjesztés” módszerét kívánta alkalmazni, minden jogalap nélkül, és mind a szerződés, mind az alkalmazandó jog megsértésével vonta kétségbe az ANKO ESS–projekttel kapcsolatos kiadásai összességének elszámolhatóságát.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/48


2014. március 19-én benyújtott kereset – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz kontra OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA).

(T-195/14. sz. ügy)

2014/C 175/66

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Párizs, Franciaország) (képviselő: D. Régnier ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Gerhard Reeh (Radnice, Cseh Köztársaság)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2014. január 7-i határozatát (R 2304/2012-1. sz. ügy).

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Gerhard Reeh.

Az érintett közösségi védjegy: a PRIMA KLIMA szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy a 11. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a PRIMAGAZ szóelemet tartalmazó ábrás védjegy, valamint a PRIMALOTISSEMENT, a PRIMACOMPTEUR, a PRIMAVILLAGE, a PRIMAFAMILLE, a PRIMAPAC, a PRIMAENERGY, a PRIMA CHAUFFAGE, a PRIMA CLIM, a PRIMAGRILL és a PRIMAWATT nemzeti szóvédjegyek a 11. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/48


2014. április 8-án benyújtott kereset – Gmina Miasto Gdynia és Port Lotniczy Gdynia Kosakowo kontra Bizottság

(T-215/14. sz. ügy)

2014/C 175/67

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperesek: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Lengyelország) és Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o. o. (Gdynia) (képviselő: T. Koncewicz ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottságnak az SA.35 388. sz. ügyben 2014. február 11-én hozott határozatát, amellyel elrendelte, hogy Lengyelország téríttesse vissza a Gdynia-Kosakowo repülőtérnek jogosulatlanul kifizetett állami támogatást;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek a következő jogalapokra hivatkoznak.

1.

Első jogalap:

A megtámadott határozat alapjául szolgáló tényállás önkényes és nyilvánvalóan téves megállapítása, és ez alapján a Bizottság hatáskörrel való visszaélése, illetve a bizonyítékok téves értékelése.

2.

Második jogalap:

A Gdynia-Kosakowo repülőtéri beruházások jogi megítélése szempontjából releváns tényezők és körülmények vizsgálatának Bizottság általi elmulasztása.

3.

Harmadik jogalap:

A Bizottság hatáskörrel való visszaélése azon ítélkezési gyakorlat értelmében, amely szerint a mérlegelési mozgástérrel rendelkező valamely szerv köteles kifejteni, hogy egyes bizonyítékokat és tényeket milyen alapon vesz figyelembe, másokat pedig miért utasít el.

4.

Negyedik jogalap:

Az uniós jog egy alapelvével – a jogbiztonság elvével és a szervnek a jogalanyokkal szembeni lojalitása elvével – összefüggésben az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése, annak téves alkalmazása és értelmezése miatt.

5.

Ötödik jogalap:

A tények és bizonyítékok téves jogi minősítése miatt, és ennek alapján a megtámadott határozattal az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése, amennyiben a Bizottság abból indult ki, hogy az ügyben nem teljesültek az annak megállapítására vonatkozó feltételek, hogy a felperesek intézkedései összhangban álltak a magánbefektetőkre vonatkozó követelményekkel, és nem bizonyította, hogy a tervezett beruházást egy magánbefektető hajtotta végre – aminek következtében a Gdynia-Kosakowo repülőtéri beruházások jogellenes állami támogatásnak minősültek.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/49


2014. április 2-án benyújtott kereset – Regione autonoma della Sardegna kontra Bizottság

(T-219/14. sz. ügy)

2014/C 175/68

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Regione autonoma della Sardegna (képviselők: T. Ledda, S. Sau, G. Roberti, G. Bellitti és I. Perego ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg teljes egészében vagy részben a megtámadott határozatot, amennyiben az:

a közszolgáltatás 2012. augusztus 7-i 15. sz. regionális törvénnyel történt ellentételezését és a Saremar részvényeseinek közgyűlése által 2012. június 15-én elhatározott tőkejuttatást állami támogatásnak minősítette;

megállapította, hogy ezek az intézkedések nem összeegyeztethetők a belső piaccal, és elrendelte azok visszatéríttetését;

az EUMSZ 277. cikk alapján nyilvánítsa jogellenesnek és alkalmazhatatlannak a 2012/21/EU határozat 4. cikkének f) pontját, valamint a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabály (2011) 9. pontját;

az alperest kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset az Európai Bizottságnak a Regione Sardegna által a Saremar javára végrehajtott SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C). sz. támogatási intézkedésekről szóló, 2014. január 22-i határozata ellen irányul. Ez a határozat a belső piaccal ellentétesnek nyilvánítja a felhasználók számára a megfizethetőség maximalizálására irányuló, a Szardínia és a kontinens közötti, 2011-ben és 2012-ben működtetett kabotázzsal összefüggő általános érdekű szolgáltatás nyújtásának biztosítása céljából a felperes által a Saremar javára biztosított támogatást.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Az alperes a tények téves értékelésével és az indokolás hiányával megsértette az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdését, amennyiben – amellett, hogy nem helytállóan határozta meg a Saremar közszolgáltatási kötelezettségeit – nem szorítkozott valamely nyilvánvaló hiba értékelésére, hanem a tagállami határozatok érdemi részébe, ily módon pedig gazdasági és szociálpolitikai döntéseibe is beavatkozott;

2.

Az alperes megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését és az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdését, mivel megállapította, hogy a jelen ügyben nem teljesülnek az Altmark-ügyben hozott ítéletben előírt követelmények. A Bizottság e tekintetben tévesen értékelte a tényeket és határozatát nem indokolta, amennyiben többek között úgy vélte, hogy a piac rendelkezik a Regione által meghatározott közszolgáltatási követelmények teljesítéséhez megfelelő és elegendő biztosítékokkal;

3.

Az alperes megsértette továbbá az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdését, valamint a 2005/824/EK és 2012/21/EU határozatokat, továbbá tévesen értékelte a tényeket és határozatát nem indokolta, amennyiben i. úgy vélte, hogy a 2005/824/EK határozatot időbeli hatálya alapján nem lehet alkalmazni; ii. mindenesetre azt a következtetést vonta le, hogy az említett határozatokban megállapított elvek a jelen ügyben nem teljesülnek;

4.

Az alperes megsértette az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdését, tévesen értékelte a tényeket, és határozatát nem indokolta, amennyiben a Saremar társaságot a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősítette;

5.

Az alperes megsértette az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdését, mivel tévesen értékelte a tényeket és a jogot, amennyiben úgy vélte, hogy nem teljesülnek az intézkedés összeegyeztethetőségének a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabályban (2011) előírt feltételei;

6.

Az alperes végezetül megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, valamint tévesen értékelte a tényeket és a jogot, amennyiben a Saremar társaság Regione Sardegna általi feltőkésítésének jellegét illetően úgy vélte, hogy az előnyt jelent a Saremar számára, ekként pedig nem felel meg a piacgazdasági befektető elvének.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/50


2014. április 2-án benyújtott kereset – Saremar kontra Bizottság

(T-220/14. sz. ügy)

2014/C 175/69

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (Cagliari, Olaszország) (képviselők: G. Roberti, G. Bellitti és I. Perego ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg teljes egészében vagy részben a megtámadott határozatot, amennyiben az:

a közszolgáltatás 2012. augusztus 7-i 15. sz. regionális törvénnyel történt ellentételezését és a Saremar részvényeseinek közgyűlése által 2012. június 15-én elhatározott tőkejuttatást állami támogatásnak minősítette;

megállapította, hogy ezek az intézkedések nem összeegyeztethetők a belső piaccal, és elrendelte azok visszatéríttetését;

az EUMSZ 277. cikk alapján nyilvánítsa jogellenesnek és alkalmazhatatlannak a 2012/21/EU határozat 4. cikkének f) pontját, valamint a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásról szóló európai uniós keretszabály (2011) 9. pontját;

az alperest kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felhozott jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-219/14. sz., Regione autonoma della Sardegna kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/51


2014. április 10-én benyújtott kereset – Deluxe Laboratories kontra OHIM (deluxe)

(T-222/14. sz. ügy)

2014/C 175/70

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Deluxe Laboratories, Inc. (Burbank, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: S. Serrat Viñas ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 1250/2013-2. sz. ügyben 2014. január 22-én hozott határozatát;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a 9., 35., 37., 39., 40., 41., 42. és 45. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, „deluxe” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy –11 253 044. sz. közösségi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

a 207/2009 rendelet 75. cikkének megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;

a 207/2009 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megsértése;

a bizalomvédelem elvének, a szerzett jogok elvének és a közösségi jogi aktusok jogszerűsége elvének megsértése.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/52


A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology kontra Bizottság

(T-144/13. sz. ügy) (1)

2014/C 175/71

Az eljárás nyelve: francia

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 123., 2013.4.27.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/52


A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance kontra Bizottság

(T-145/13. sz. ügy) (1)

2014/C 175/72

Az eljárás nyelve: francia

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 123., 2013.4.27.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/52


A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology kontra Bizottság

(T-146/13. sz. ügy) (1)

2014/C 175/73

Az eljárás nyelve: francia

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 123., 2013.4.27.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/52


A Törvényszék 2014. április 1-jei végzése – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source kontra Bizottság

(T-147/13. sz. ügy) (1)

2014/C 175/74

Az eljárás nyelve: francia

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 123., 2013.4.27.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/53


A Törvényszék 2014. április 2-i végzése – Lesaffre et Compagnie kontra OHIM – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(T-575/13. sz. ügy) (1)

2014/C 175/75

Az eljárás nyelve: francia

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 31., 2014.2.1.


Közszolgálati Törvényszék

10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/54


2014. február 17-én benyújtott kereset – ZZ kontra Európai Bizottság

(F-14/14. sz. ügy)

2014/C 175/76

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: A. Carrozzini ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes rokkantsági támogatásából 2013. áprilistól szeptemberig különféle összegek levonásának megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes nyugdíjelszámolásaiban 2013. április és szeptember közötti hónapokra vonatkozóan szereplő – április hónapra 504,67 euró, május hónapra 504,72 euró, júniustól szeptemberig havi 508,38 euró – azon rokkantsági támogatásból való levonására irányuló határozatokat, amelyre a felperes közvetlenül az említett hónapokban volt jogosult;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a fent említett határozatokkal szemben emelt, 2013. július 16-i és 2013. október 7-i panaszokat elutasító határozatot, annak formájától függetlenül;

semmisítsen meg a 2013. október 24-i feljegyzésben szereplő valamennyi határozatot, amely feljegyzés az első oldalának jobb felső részében a „Ref. Ares(2013) 3327388 – 24.10.2013” hivatkozást tartalmazza;

semmisítsen meg a 2013. május 17-i feljegyzésben szereplő valamennyi határozatot;

kötelezze a Bizottságot a következő összegek felperes részére történő megfizetésére: 1) 504,67 euró – 2013. május 1-jétől a tényleges kifizetés napjáig számított évi tőkésítés melletti, évi 10% kamattal növelt – összeg; 2) 504,72 euró – 2013. június 1-jétől a tényleges kifizetés napjáig számított évi tőkésítés melletti, évi 10% kamattal növelt – összeg; 3) 508,38 euró – 2013. július 1-jétől a tényleges kifizetés napjáig számított évi tőkésítés melletti, évi 10% kamattal növelt – összeg; 4) 508,38 euró – 2013. augusztus 1-jétől a tényleges kifizetés napjáig számított évi tőkésítés melletti, évi 10% kamattal növelt – összeg; 5) 508,38 euró – 2013. szeptember 1-jétől a tényleges kifizetés napjáig számított évi tőkésítés melletti, évi 10% kamattal növelt – összeg; 6) 508,38 euró – 2013. október 1-jétől a tényleges kifizetés napjáig számított évi tőkésítés melletti, évi 10% kamattal növelt – összeg;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/54


2014. február 24–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-16/14. sz. ügy)

2014/C 175/77

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitelével kapcsolatos, a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 11. és 12. cikkére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezéseket alkalmazó határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 9. cikkének jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2013. május 24-i, a felperes által szolgálatba lépése előtt szerzett nyugdíjjogosultságait az Európai Unió intézményeinek nyugdíjrendszerébe történő átvitel keretében a 2011. március 3-i személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések alkalmazásával jóváíró határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/55


2014. március 10–én benyújtott kereset – ZZ kontra EGSZB

(F-20/14. sz. ügy)

2014/C 175/78

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: N. Nikolajsen ügyvéd)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az EGSZB azon határozatának megsemmisítése, amely elutasította a felperesnek a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdése értelmében a nyugdíjjogosultságainak csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazására vonatkozó kérelmét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EGSZB határozatát, amely megtagadta a felperestől a személyzeti szabályzat 2013. december 31-ig hatályos változata VIII. melléklete 9. cikke (2) bekezdésének 2013-ra vonatkozó alkalmazását;

a Közszolgálati Törvényszék az EGSZB-t kötelezze a költségek viselésére.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/55


2014. március 21–én benyújtott kereset – ZZ kontra OHIM

(F-24/14. sz. ügy)

2014/C 175/79

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2011. október 1-je és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozó előmeneteli jelentésének megsemmisítése, valamint kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest részére a 2011. október 1-je és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan elkészített, az értékelő által véglegesített és aláírt előmeneteli jelentést;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az OHIM-ot, hogy fizessen a felperes részére a Közszolgálati Törvényszék által méltányosan megállapítandó – 500 eurónál nem alacsonyabb – összegű megfelelő kártérítést a vitatott előmeneteli jelentés által számára okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése címén.

A Közszolgálati Törvényszék az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/56


2014. március 24-én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

(F-26/14. sz. ügy)

2014/C 175/80

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi, C. Bernard-Glanz és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperes által lelki zaklatás miatt előterjesztett segítségnyújtás iránti kérelmet elutasító határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2013. február 13-i segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító hallgatólagos határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2013. augusztus 26-i panaszát elutasító 2013. augusztus 26-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperes számára olyan kártérítést, amely alkalmas az őt ért 7 500 euró vagyoni kár és 50 000 euró nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Parlamentet kötelezze a költségek megtérítésére.


10.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175/56


2014. március 28–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-30/14. sz. ügy)

2014/C 175/81

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: V. Wellens ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperessel szemben alacsonyabb besorolási fokozatba sorolás fegyelmi szankciót alkalmazó határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a határozatot, amelyben amiatt alkalmaztak a felperessel szemben alacsonyabb besorolási fokozatba sorolás fegyelmi szankciót, hogy a felperes nem közölte a Bizottsággal, hogy a tisztviselők személyzeti szabályzata 67. cikke (2) bekezdése szerinti, eltartott gyermekek után járó családi támogatásokon felül ugyanilyen jellegű nemzeti támogatásban is részesül;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek megtérítésére.