ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.CA2014.088.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 88A

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. március 27.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 088A/01

Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/278/14 – Tanácsosok (AD 7) az alábbi területeken:

1

A HL C A VERSENYVIZSGA ÁTTEKINTÉSE

Itt találja a Hivatalos Lap C A sorozata idei publikációinak listáját.

Ellenkező jelzés híján, a HL-számok valamennyi nyelvi változatban elérhetők.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

HU

 


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

27.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 88/1


NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS

EPSO/AD/278/14 – TANÁCSOSOK (AD 7)

az alábbi területeken:

1.

DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKA

2.

OPERATÍV ELEMZÉS

(2014/C 88 A/01)

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) felvételi tartaléklista összeállítása céljából képzettségen és vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát hirdet tanácsosi munkakörökre. (1)

E versenyvizsga célja az Európai Csalás Elleni Hivatal brüsszeli üres tisztviselői álláshelyeinek betöltésére szolgáló két tartaléklista felállítása.

Jelentkezés előtt olvassa el figyelmesen az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. március 1-jei C 60. A számában , valamint az EPSO honlapján közzétett, a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzatot.

Ez a dokumentum a versenyvizsga-felhívás szerves részét képezi, és a versenyvizsga-eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a jelentkezés módját ismerteti.

TARTALOMJEGYZÉK

I.

ÁLTALÁNOS KERET

II.

A MUNKAKÖRÖK JELLEGE

III.

A VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS KÖVETELMÉNYEI

IV.

ELŐVÁLOGATÓ TESZTEK

V.

VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS ÉS KÉPZETTSÉG SZERINTI KIVÁLASZTÁS

VI.

ÉRTÉKELŐKÖZPONT

VII.

TARTALÉKLISTÁK

VIII.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

I.   ÁLTALÁNOS KERET

1.

A sikeres pályázók száma szakterületenként

1. szakterület = 16 fő

2. szakterület = 16 fő

2.

Megjegyzések

E felhívás két szakterületre vonatkozik. Minden pályázó csak egy meghirdetett szakterületre jelentkezhet.

A pályázónak az elektronikus jelentkezéskor kell választania. Döntését az elektronikus pályázati adatlap érvényesítése és elküldése után már nem változtathatja meg.

II.   A MUNKAKÖRÖK JELLEGE

Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) hármas küldetése van:

védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit azáltal, hogy kivizsgálja a csalással, a korrupcióval és az egyéb illegális tevékenységekkel kapcsolatos eseteket,

az uniós intézmények és szervek tagjainak és alkalmazottainak szakmai feladatai teljesítéséhez kapcsolódó súlyos szabálysértések felderítése és kivizsgálása, amely fegyelmi vagy büntetőeljárást vonhat maga után,

az Európai Bizottság támogatása a csalás megelőzésére és felderítésére irányuló politikák kidolgozásában és végrehajtásában.

Az OLAF főigazgatójának függetlenségét jogszabály garantálja a vizsgálatok tekintetében.

Az OLAF független vizsgálati hatásköre kiterjed valamennyi uniós intézményre és szervre, valamint az uniós költségvetéshez kapcsolódó tagállami és harmadik országbeli gazdasági szereplőkre.

Az egyes szakmai profilok leírása a mellékletben található.

III.   A VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS KÖVETELMÉNYEI

Az elektronikus jelentkezés benyújtási határidejének időpontjában, a pályázónak az alábbi általános és speciális követelményeknek kell megfelelnie:

1.

Általános követelmények

a)

Az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára.

b)

Állampolgári jogai maradéktalanul megilletik.

c)

A katonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

d)

Megfelel a betöltendő munkakör ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek.

2.

Speciális követelmények

2.1

Képzettség és oklevelek

Lásd a mellékletek 2. pontját

2.2

Szakmai tapasztalat

Lásd a mellékletek 3. pontját

2.3

Nyelvismeret (2)

Első nyelv

Fő nyelv:

az Európai Unió valamely hivatalos nyelvének alapos ismerete

Második nyelv

Második nyelv (az első nyelvtől kötelezően eltérő nyelv):

az angol, a francia vagy a német nyelv kielégítő ismerete

Az OLAF e két területén (digitális kriminalisztika és operatív elemzés) történő alkalmazáshoz kiváló szóbeli és írásbeli angol nyelvtudás szükséges.

Az angol nyelv a korrupció és/vagy a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelem területén, nemzetközi környezetben dolgozó digitális kriminalisztikai szakértők és operatív elemzők fő nyelve. Ezért az angol nyelv magas szintű ismerete nélkülözhetetlen, mind az előadások és viták, mind jelentések készítése céljából a tagállamok és a harmadik országok nemzeti hatóságaival való együttműködés és információcsere hatékonyságának biztosítása érdekében.

Az Európai Unió Bírósága (Nagytanács) által a C-566/10 P. sz. Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben hozott ítéletre tekintettel az uniós intézmények kötelesek megindokolni, hogy e versenyvizsga tekintetében miért korlátozzák a választható második nyelvet az EU hivatalos nyelvei közül egy meghatározott számú nyelvre.

Erre tekintettel tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az e versenyvizsga keretében választható második nyelveket a szolgálatok érdekeinek megfelelően határoztuk meg, amelyeknek értelmében az újonnan felvett munkatársaknak azonnal képesnek kell lenniük feladataik ellátására és a mindennapos munkavégzéshez szükséges hatékony kommunikációra. Ellenkező esetben az intézmények megfelelő működése súlyosan sérülhetne.

Az uniós intézmények által a belső kommunikációban régóta használatos nyelvek, valamint a külső kommunikációhoz és az iratkezeléshez szükséges nyelvek vonatkozásában elmondható, hogy az angol, a francia és a német nyelv a legelterjedtebb. Továbbá az Európai Unióban messze az angol, a francia és a német nyelv számít a legelterjedtebb és a legszélesebb körben tanult második nyelvnek. Mindez összhangban áll az uniós intézmények álláshelyeire pályázóktól jelenleg elvárható iskolai végzettséggel és szakmai készségszinttel, amely szerint az említett nyelvek közül legalább egyet kell ismerni. Ezért a szolgálatok érdekei és a pályázók képességei között egyensúlyt teremtve és egyúttal a versenyvizsga különleges szakterületét figyelembe véve indokolt a vizsgákat e három nyelven megszervezni annak érdekében, hogy valamennyi pályázó – függetlenül attól, hogy melyik az első hivatalos nyelve – képes legyen e három hivatalos nyelv közül legalább egyet munkanyelv szintjén használni. A speciális készségek ily módon történő értékelése lehetővé teszi az uniós intézmények számára, hogy felmérjék a pályázók azon képességét, hogy a leendő munkakörükhöz hasonló körülmények között el tudják-e azonnal látni feladataikat.

Ugyanilyen okokból célszerű korlátozni a pályázók és az intézmény közötti kommunikáció nyelvét, azt a nyelvet is beleértve, amelyen a pályázati adatlapot kell összeállítani. Ez a követelmény továbbá biztosítja az összehasonlítás egységességét és a pályázók saját pályázati adatlapjuk feletti ellenőrzését.

Ezenfelül annak érdekében, hogy valamennyi pályázó egyenlő bánásmódban részesüljön, minden pályázó – beleértve azokat is, akiknek első hivatalos nyelve e három nyelv közül kerül ki – köteles bizonyos vizsgafeladatokat az e három nyelv közül választott második nyelven letenni.

Ezek a rendelkezések nem érintik a harmadik munkanyelv későbbi elsajátítását a személyzeti szabályzat 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

IV.   ELŐVÁLOGATÓ TESZTEK

Az előválogató tesztekre számítógépen kerül sor az EPSO szervezésében. A tesztek nehézségi fokának meghatározása és a tesztek tartalmának jóváhagyása a vizsgabizottság feladata az EPSO javaslatai alapján.

Számítógépes előválogató tesztekre kizárólag akkor kerül sor, ha a jelentkezők száma meghalad egy bizonyos határszámot. A jelentkezési határidő lejártát követően az EPSO igazgatója – mint kinevezésre jogosult hatóság – állapítja meg a határszámot. A határszám az egyes szakterületek esetében eltérő lehet, a pályázó erről az EPSO-fiókján keresztül kap értesítést.

Ellenkező esetben az értékelőközpontban kerül sor alkalmassági tesztek szervezésére (lásd a VI. cím 2. pontját).

1.

Meghívás a tesztekre

Az előválogató tesztekre azok a pályázók kapnak meghívást, akik jelentkezésüket a megadott határidőn belül érvényesítették (lásd a VIII. címet).

Figyelem:

1.

jelentkezésének érvényesítésével a pályázó egyben nyilatkozik arról, hogy megfelel a III. címben felsorolt általános és speciális követelményeknek;

2.

a teszteken való részvételhez a pályázónak időpontot kell foglalnia; ezt a foglalást kötelezően az EPSO-fiókján keresztül közölt határidőn belül kell megtennie.

2.

A tesztek jellege és pontozása

Feleletválasztós kérdéssor a következő feladatmegoldó készségek felmérésére:

a) teszt

szövegértési készség

pontozás: 0–20 pont

minimálisan elérendő pontszám: 10 pont

b) teszt

matematikai-logikai készség

pontozás: 0–10 pont

c) teszt

absztrakciós készség

pontozás: 0–10 pont

 

Minimálisan elérendő pontszám: a b) és a c) teszt összesített pontjaiból 10 pont.

3.

A tesztek nyelve

Első nyelv

V.   VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS ÉS KÉPZETTSÉG SZERINTI KIVÁLASZTÁS

1.   Eljárás

Az általános és speciális követelmények vizsgálata, valamint a képzettség alapján történő kiválasztás először a pályázó által a pályázati adatlapon megadott nyilatkozatok alapján történik.

a)

Az általános és speciális követelményeket illető kérdésekre adott válaszok alapján megállapítjuk azon pályázók listáját, akik a versenyvizsgára bocsátás valamennyi feltételének megfelelnek.

Amennyiben a versenyvizsgát megelőzően előválogató tesztekre kerül sor, az általános és speciális követelmények vizsgálatát az előválogató teszteken szerzett pontszám alapján csökkenő sorrendben végezzük versenyvizsgánként a kinevezésre jogosult hatóság által megállapított határszám  (3) eléréséig azon pályázók közül, akik:

megszerezték a minimálisan elérendő pontszámot, és a vizsgázók közül a legmagasabb pontszámokat érték el az előválogató teszteken, valamint

megfelelnek a versenyvizsgára bocsátás követelményeinek.

Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot ér el, a vizsgabizottság valamennyi érintett pályázót figyelembe veszi a képzettség szerinti kiválasztási szakaszban. A fenti határszám betöltése után a további pályázók elektronikus pályázati adatlapját nem vizsgáljuk meg.

b)

Ezt követően a versenyvizsgára bocsátás követelményeinek megfelelő pályázók közül a vizsgabizottság kiválasztja azokat, akiknek a képzettsége (különösen oklevelei és szakmai tapasztalata) a leginkább megfelel a versenyvizsga-felhívásban leírt munkakörök jellegének és a kiválasztási szempontoknak. Erre a kiválasztásra kizárólag a pályázati adatlap „tehetségszűrő” részében (Talent Screener/évaluateur de talent/Talentfilter) tett nyilatkozatok alapján kerül sor a következő módon megállapított pontozás szerint:

a vizsgabizottság minden kiválasztási kritériumot 1-től 3-ig súlyoz attól függően, hogy az adott kritérium mennyire fontos a munkakör ellátásához;

a vizsgabizottság megvizsgálja a pályázók válaszait, és válaszonként 0–4 pontot ad rájuk, a pályázó képzettségétől függően. Az egyes válaszokra adott pontszámot megszorozza az adott kérdés súlyával, majd az eredményeket összesíti – az így kapott érték alkotja a pályázó összpontszámát.

Ezt követően a vizsgabizottság a kapott összpontszámok alapján rangsorolja a pályázókat. Az értékelőközpontba (assessment center) szakterületenként legfeljebb háromszor annyi pályázót hívunk be (4), mint amennyi a sikeres pályázók száma (5). Az EPSO a meghívott pályázók számát közzéteszi a honlapján (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   A pályázók által megadott adatok ellenőrzése

Az értékelőközpontban való részvételt követően és az ott elért eredményektől függően az EPSO az általános követelmények, a vizsgabizottság pedig a speciális követelmények tekintetében ellenőrzi a pályázók által benyújtott igazoló dokumentumok alapján az elektronikus pályázati adatlapon megadott adatok helytállóságát. A képzettség szerinti értékeléskor az igazoló dokumentumokat csak a „tehetségszűrő” (Talent Screener/évaluateur de talent/Talentfilter) részben adott válaszok megerősítése céljából vesszük figyelembe. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer (6), hogy a megadott adatok nem támaszthatók alá megfelelő igazoló dokumentumokkal, az érintett pályázót kizárjuk a versenyvizsgából.

Az ellenőrzést az elért eredmény alapján csökkenő sorrendben végezzük el azon pályázók esetében, akik az értékelőközpontban végzett d), f), g) és h) teszten megszerezték a minimálisan elérendő pontszámot, és a vizsgázók közül a legmagasabb pontszámokat érték el (lásd a VI. cím 2. pontját). E pályázókkal szemben adott esetben követelmény, hogy előzőleg az a), b) és c) alkalmassági teszten, valamint a nyelvi megértési képességet vizsgáló e) teszten is megszerezzék a minimálisan elérendő pontszámot. Az igazoló dokumentumok ellenőrzését mindaddig folytatjuk, amíg el nem értük a tartaléklistára vehető és a versenyvizsgára bocsátás valamennyi követelményének ténylegesen megfelelő pályázók számát. E létszám betöltése után a további pályázók igazoló dokumentumait nem vizsgáljuk meg.

VI.   ÉRTÉKELŐKÖZPONT

1.

Meghívás

Amennyiben Ön azon pályázók közé tartozik, akik

elektronikus jelentkezésükkor megadott adataik alapján megfelelnek a III. cím szerinti általános és speciális versenyvizsgára bocsátási követelményeknek,

és

a képzettség szerinti kiválasztás során a legmagasabb pontszámokat érték el,

behívást kap az értékelőközpontba, amelyre várhatóan Brüsszelben (7) egy-két napon keresztül kerül sor.

2.

Értékelőközpont

Az értékelő feladatok keretében a pályázónak három különböző értékelésen kell részt vennie, amelyek tartalmát a vizsgabizottság hagyja jóvá:

feladatmegoldó készségek értékelése, amennyiben e készségeket a korábban megrendezett előválogató tesztek során még nem vizsgáltuk, az alábbi tesztek útján:

a)

szövegértési készséget vizsgáló teszt

b)

matematikai-logikai készséget vizsgáló teszt

c)

absztrakciós készséget vizsgáló teszt

speciális készségek az alábbi vizsgarészek útján:

d)

strukturált interjú a szakterülettel kapcsolatos speciális készségekről a pályázati adatlap „tehetségs zűrő ” (Talent Screener/évaluateur de talent/Talentfilter) részében megjelölt válaszok alapján;

e)

a nyelvi megértési képességet vizsgáló teszt,

általános készségek  (8), az alábbi vizsgarészek útján:

f)

esettanulmány

g)

csoportgyakorlat

h)

strukturált interjú.

Az egyes általános készségek felmérése az alábbi modell szerint történik:

 

Esettanulmány

Csoportgyakorlat

Strukturált interjú

Elemző- és problémamegoldó készség

x

x

 

Kommunikációs készség

x

 

x

Minőségi és eredményes munkavégzés

x

 

x

Tanulási és fejlődési képesség

 

x

x

Szervezőkészség és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége

x

x

 

Munkabírás és rugalmasság

 

x

x

Együttműködési képesség

 

x

x

Vezetői készség

 

x

x

3.

Az értékelőközpontban használt nyelv

Az a), b) és c) vizsgarész esetében az első nyelv

Az e) teszt esetében az angol nyelv

A d), f), g) és h) vizsgarész esetében a második nyelv

4.

Pontozás és súlyozás

Feladatmegoldó készségek:

a)

szövegértési készség: 0–20 pont

minimálisan elérendő pontszám: 10 pont

b)

matematikai-logikai készség: 0–10 pont

c)

absztrakciós készség: 0–10 pont

Minimálisan elérendő pontszám: a b) és a c) vizsgarész összesített pontjaiból 10 pont

Az a), b) és c) vizsgarész kizáró jellegű, de az azokra adott pontszámokat nem összesítjük az értékelőközpontban lebonyolított többi vizsgarészre kapott pontszámmal.

Speciális készségek (d) és e) vizsgarész)

d) teszt: 0–100 pont

minimálisan elérendő pontszám: 50 pont

e) teszt: 0–10 pont

minimálisan elérendő pontszám: 5 pont

Az e) teszt kizáró jellegű, de az arra adott pontszámokat nem összesítjük az értékelőközpontban lebonyolított többi vizsgarészre kapott pontszámmal.

Súlyozás: az összpontszám 60 %-a

Általános készségek (f), g) és h) vizsgarész)

valamennyi általános készségre összesen 0–80 pont (készségenként 10 pont)

minimálisan elérendő pontszám:

 

készségenként 3 pont és

 

a 8 általános készségre összesen kapható 80 pontból 40 pont

Súlyozás: az összpontszám 40 %-a

VII.   TARTALÉKLISTÁK

1.

Tartaléklistára vétel

A vizsgabizottság azon pályázók nevét veszi tartaléklistára, akik

az értékelőközpont valamennyi vizsgarészén (az a)–h) vizsgarészen) elérték az előírt minimális pontszámot és a d), f), g) és h) vizsgarészen a legjobb összpontszámok egyikét (9) (a sikeres pályázók számát lásd az I. cím 1. pontjában)

és az igazoló dokumentumaik alapján megfelelnek a versenyvizsgára bocsátás e versenyvizsga-felhívás III. és IV. cikkében meghatározott valamennyi feltételének.

2.

Sorrend

A szakterületek szerinti listán a jelöltek neve betűrendben szerepel.

VIII.   A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

1.

Elektronikus jelentkezés

A versenyvizsgára a pályázóknak elektronikus úton kell jelentkezniük az EPSO honlapján és különösen a jelentkezési útmutatóban ismertetett eljárás szerint.

Határidő (érvényesítéssel együtt): 2014. április 29., déli 12 óra, brüsszeli idő szerint.

2.

Pályázati anyag

A teljes pályázati anyagot (aláírt elektronikus pályázati adatlap és igazoló dokumentumok) a pályázóknak az értékelőközpontba kell magukkal vinniük (10), amennyiben oda meghívást kapnak.

A benyújtás módja: lásd a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat 2.1.7. pontját.


(1)  Az e személyzeti szabályzatban található, férfiakra vonatkozó utalások egyúttal a nőkre vonatkozó utalásnak is tekintendők.

(2)  Lásd a közös európai nyelvi referenciakeretet (CECR) – előírt legalacsonyabb szint: első nyelv = C1, második nyelv = B2, angol nyelv = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  Ez a szám megegyezik a IV. cím második bekezdésében említett küszöbértékkel.

(4)  Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot ér el, e pályázók valamennyien meghívást kapnak az értékelőközpontba.

(5)  Azoknak a pályázóknak, akik nem kaptak meghívást az értékelőközpontba, megküldjük értékelésük eredményét, valamint az egyes kérdések vizsgabizottság általi súlyozását.

(6)  Ezeket az adatokat a tartaléklista összeállítása előtt ellenőrizzük az igazoló dokumentumok alapján (lásd a VII. cím 1. pontját és a VIII. cím 2. pontját).

(7)  Szervezési okokból előfordulhat, hogy az alkalmassági tesztekre a tagállamokban lévő vizsgaközpontokban, az értékelőközpont többi elemétől függetlenül kerül sor.

(8)  E készségek részletes ismertetése a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat 1.2. pontjában található.

(9)  Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot ér el, e pályázók valamennyien felkerülnek a tartaléklistára.

(10)  Az értékelőközpontban való megjelenés időpontjáról a pályázót EPSO-fiókján keresztül időben értesítjük.


I. MELLÉKLET

1. SZAKTERÜLET: DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKA

1.   A munkakör jellege

E nyílt versenyvizsga AD 7 besorolású tanácsosok felvételére irányul a digitális kriminalisztika területén.

A főbb feladatok a következők:

a nyomozók támogatása feladataik során a digitális kriminalisztikai műveletek végrehajtása érdekében a helyszíni ellenőrzések és az ellenőrző látogatások során,

a nyomozóknak nyújtott tanácsadás a digitális kriminalisztika területén az esetleges bizonyítékok felügyeleti láncának védelme érdekében követendő eljárásokról, hogy a bizonyítékok elfogadhatók legyenek a bírósági eljárások során,

adatok gyűjtése a digitális média valamennyi típusától (számítógépes memória, merevlemez, szalag, okostelefon stb.) a digitális kriminalisztikának megfelelő módon,

szakértés a digitális kriminalisztika területén, például törölt adatok/dokumentumok keresése a szabad területeken az esetleges digitális bizonyítékok azonosítása érdekében,

a másolt képekben (forensic image) kulcsszavas és időrend szerinti kereséssel, valamint más részletes keresési technikákkal nyert adatokból/dokumentumokból származó esetleges bizonyítékok szolgáltatása a nyomozók számára,

a fejlődés figyelemmel kísérése a digitális kriminalisztikával kapcsolatos technológia terén (hardver és szoftver) annak érdekében, hogy az OLAF a legkorszerűbb kriminalisztikai felszereléssel rendelkezzen,

a digitális kriminalisztika terén tevékenységi jelentések, szakértői jelentések megszövegezése angol nyelven, az OLAF vizsgálatainak támogatására,

tanúskodás a főigazgató engedélyével, bíróság előtt vagy egy fegyelmi bizottság meghallgatásán.

2.   Képzettség és oklevelek

Oklevéllel igazolt, legalább négyéves, befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség az álláshelyek jellegéhez kapcsolódó területen vagy egy engedélyezett közigazgatási szerv/nemzetközi szerv által elismert/igazolt (például rendőrtiszti iskola, vámtiszti iskola, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners stb.) szakképzés/ennek megfelelő szintű szakmai képesítés az álláshelyek jellegéhez kapcsolódó területen.

VAGY

Oklevéllel igazolt, legalább hároméves, befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség az álláshelyek jellegéhez kapcsolódó területen vagy egy engedélyezett közigazgatási szerv/nemzetközi szerv által elismert/igazolt (például rendőrtiszti iskola, vámtiszti iskola, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners stb.) szakképzés/ennek megfelelő szintű szakmai képesítés az álláshelyek jellegéhez kapcsolódó területen, majd annak megszerzését követően egy év szakirányú szakmai tapasztalat.

Megjegyzés: A legalább egyéves szakmai tapasztalat az oklevél szerves részét képezi, és az alább megkövetelt szakmai tapasztalat éveinek számába nem számítható be.

3.   Szakmai tapasztalat

A betöltendő munkakörrel kapcsolatos megfelelő szintű, legalább hatéves szakmai tapasztalat a digitális kriminalisztika szakértőjeként az állami korrupció és/vagy a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelmet célzó vizsgálatok támogatása területén.

Előírás, hogy a pályázó szakmai tapasztalatát egy tagállam vagy nemzetközi szervezet bűnüldöző hatóságánál szerezte meg.

Ezenfelül a pályázóknak gyakorlati és igazolt informatikai ismeretekkel kell rendelkezniük a digitális eszközök megszerzése és technológiai vizsgálata terén, nevezetesen tapasztalattal az FTK, Encase és X-Ways eszközök terén.

Csak az a szakmai tapasztalat vehető figyelembe, amelyet a pályázó a versenyvizsgán való részvételre jogosító oklevél megszerzése után szerzett.

4.   Kiválasztási szempontok:

A képzettség alapján történő kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi számításba:

1.

a versenyvizsgában való részvételre jogosító oklevéltől eltérő oklevél az alábbi területek egyikén: digitális kriminalisztika, informatika, információs és kommunikációs technológiák vagy műszaki tudományok;

2.

a digitális kriminalisztika és/vagy a különleges digitális kriminalisztikai eszközök, mint például az Encase, FTK, X-Ways stb. használata terén szerzett képesítés;

3.

szakmai tapasztalat a közigazgatási és/vagy büntetőjogi vizsgálatok digitális kriminalisztikai támogatása terén, például a rendőri, vámügyi vagy korrupcióellenes hatóságoknál;

4.

digitális kriminalisztikai küldetések a külföldön folytatott vizsgálatok támogatására;

5.

szakmai tapasztalat a részletes keresési technikák terén (a kulcsszavas vagy időrendben történő keresés kivételével), amelyet arra használnak, hogy egy másolt képből (forensic image) esetleges digitális bizonyítékokat nyerjenek;

6.

szakmai tapasztalat a jelentések megszövegezésében a digitális kriminalisztika területén;

7.

szakmai tapasztalat a digitális kriminalisztika informatikai infrastruktúrájának megtervezése és kialakítása terén;

8.

szakmai tapasztalat a digitális kriminalisztika informatikai infrastruktúrájának karbantartása terén;

9.

szakmai tapasztalat képzések szervezésében a digitális kriminalisztika terén;

10.

szakmai tapasztalat a digitális kriminalisztikával kapcsolatos témák konferenciákon, szemináriumokon vagy műhelytalálkozókon történő előadása terén;

11.

nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat a digitális kriminalisztika területén.


II. MELLÉKLET

2. SZAKTERÜLET: OPERATÍV ELEMZÉS

1.   A munkakör jellege

E nyílt versenyvizsga AD 7 besorolású tanácsosok felvételére irányul az operatív elemzés területén az OLAF vizsgálatainak támogatása érdekében.

A főbb feladatok a következők:

információk szolgáltatása és az elemzésekben nyújtott segítség az OLAF nyomozói számára a Hivatal illetékességébe tartozó területeken folytatott nyomozások során,

az információk és bűnüldözési operatív információk összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje,

bűnüldözési operatív információk és az elemzésben nyújtott segítség a tagállami partnerek, az uniós intézmények és a nemzetközi szervezetek számára a közös érdekű vizsgálatok során,

az operatív főigazgatóságoknak nyújtott támogatás elemzési eszközök és módszerek útján a kockázatalapú ellenőrzési stratégiáikban,

az OLAF feladataival kapcsolatos fenyegetésértékelések, stratégiai elemzések és általános helyzetjelentések készítése angol nyelven,

hozzájárulás az Európai Bizottság politikai kezdeményezéseihez (pl. csalás elleni stratégia, a szervezett csempészet elleni cselekvési terv az EU keleti határán),

az OLAF nyomozóinak képzése a kereskedelmi adatbázisokból és nyílt forrásokból származó információk kutatásával és elemzésével kapcsolatos tevékenységek terén,

tanúskodás a főigazgató engedélyével, bíróság előtt vagy fegyelmi bizottság meghallgatásán.

2.   Képzettség és oklevelek

Oklevéllel igazolt, legalább négyéves, befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség az álláshelyek jellegéhez kapcsolódó területen vagy egy engedélyezett közigazgatási szerv/nemzetközi szerv által elismert/igazolt (például rendőrtiszti iskola, vámtiszti iskola, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners stb.) szakképzés/ennek megfelelő szintű szakmai képesítés az álláshelyek jellegéhez kapcsolódó területen.

VAGY

Oklevéllel igazolt, legalább hároméves, befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség az álláshelyek jellegéhez kapcsolódó területen vagy egy engedélyezett közigazgatási szerv/nemzetközi szerv által elismert/igazolt („például rendőrtiszti iskola” vámtiszti iskola, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners stb.) szakképzés/ennek megfelelő szintű szakmai képesítés az álláshelyek jellegéhez kapcsolódó területen, majd annak megszerzését követően egy év szakirányú szakmai tapasztalat.

Megjegyzés: A legalább egyéves szakmai tapasztalat az oklevél szerves részét képezi, és az alább megkövetelt szakmai tapasztalat éveinek számába nem számítható be.

3.   Szakmai tapasztalat

A betöltendő munkakörrel kapcsolatos megfelelő szintű, legalább hatéves szakmai tapasztalat operatív elemzőként az állami korrupció és/vagy a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelmet célzó vizsgálatok támogatása területén.

Előírás, hogy a pályázó szakmai tapasztalatát egy tagállam vagy nemzetközi szervezet bűnüldöző hatóságánál szerezte meg.

Ezenfelül a pályázóknak gyakorlati és igazolt informatikai ismeretekkel kell rendelkezniük a bűnüldözési operatív információk gyűjtése és elemzése terén, nevezetesen tapasztalattal az adatbázisok lekérdezése és kezelése terén, olyan eszközökkel, mint MS-Access, SQL Server vagy Oracle; az adatok megjelenítése terén olyan alkalmazások segítségével, mint a Business Objects vagy a Tableau; a specifikus bűnüldözési operatív eszközök terén, mint az iBase vagy Analyst Notebook.

Csak az a szakmai tapasztalat vehető figyelembe, amelyet a pályázó a versenyvizsgán való részvételre jogosító oklevél megszerzése után szerzett.

4.   Kiválasztási szempontok:

A képzettség alapján történő kiválasztás során a vizsgabizottság a következő kritériumokat veszi számításba:

1.

A versenyvizsgában való részvételre jogosító oklevéltől eltérő oklevél az alábbi területek egyikén: kriminológia, közgazdaságtan, pénzügyek, információs és kommunikációs technológiák, jog, matematika vagy statisztika;

2.

a különleges bűnüldözési operatív szoftverek használata, mint például az iBase, Analyst Notebook stb. terén szerzett képesítés;

3.

szakmai tapasztalat a közigazgatási és/vagy büntetőjogi vizsgálatok operatív támogatása terén, például a rendőri, vámügyi vagy korrupcióellenes hatóságoknál;

4.

szakmai tapasztalat a közigazgatási és/vagy büntetőjogi vizsgálatok terén, amelyekben adat- és szövegbányászati eszközöket használtak a nagy mennyiségű operatív adatok elemzésére;

5.

szakmai tapasztalat az operatív elemzési jelentések megszövegezésében az OLAF illetékességébe tartozó területeken;

6.

szakmai tapasztalat az információgyűjtésre és bűnüldözési operatív információk cseréjére vonatkozó informatikai infrastruktúra megtervezése és kialakítása terén;

7.

szakmai tapasztalat az információgyűjtésre és bűnüldözési operatív információk cseréjére vonatkozó informatikai infrastruktúra karbantartása terén;

8.

szakmai tapasztalat a kereskedelmi adatbázisokból és nyilvános forrásokból származó információk kutatásával és elemzésével kapcsolatos képzések terén;

9.

szakmai tapasztalat az elemzések eredményeinek konferenciákon, szemináriumokon vagy műhelytalálkozókon történő ismertetése terén;

10.

nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat az operatív elemzés területén.