ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.CA2014.074.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 74A

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

57. évfolyam
2014. március 13.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

2014/C 074A/01

Nyílt versenyvizsga-felhívás – EPSO/AD/276/14 – Tanácsosok (AD 5)

1

A HL C A VERSENYVIZSGA ÁTTEKINTÉSE

Itt találja a Hivatalos Lap C A sorozata idei publikációinak listáját.

Ellenkező jelzés híján, a HL-számok valamennyi nyelvi változatban elérhetők.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

HU

 


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

13.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 74/1


NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS

EPSO/AD/276/14

TANÁCSOSOK (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) felvételi tartaléklista összeállítása céljából vizsgákon alapuló nyílt versenyvizsgát hirdet a következő tanácsosi munkakörökre:

A versenyvizsga célja az európai uniós intézmények üres tisztviselői álláshelyeinek betöltésére szolgáló tartaléklista összeállítása.

Jelentkezés előtt olvassa el figyelmesen az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. március 1-jei C 60. A számában , valamint az EPSO honlapján közzétett, a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzatot.

Ez a dokumentum a versenyvizsga-felhívás szerves részét képezi, és a versenyvizsga-eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a jelentkezés módját ismerteti.

TARTALOMJEGYZÉK

I.

ÁLTALÁNOS KERET

II.

A MUNKAKÖRÖK JELLEGE

III.

A VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS KÖVETELMÉNYEI

IV.

ELŐVÁLOGATÓ TESZTEK

V.

ÉRTÉKELŐKÖZPONT (ASSESSMENT CENTRE)

VI.

TARTALÉKLISTA

VII.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

I.   ÁLTALÁNOS KERET

A sikeres pályázók száma: 137 fő.

II.   A MUNKAKÖRÖK JELLEGE

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők AD 5 besorolási fokozaton kezdik igazgatási tanácsosi karrierjüket az európai intézményeknél. Az ebben a besorolási fokozatban felvett tanácsosi – felügyelet mellett – a következő három nagy kategóriába sorolható munkát végezhetik az intézményeknél: szakpolitika-alakítás, operatív végrehajtás és erőforrás-gazdálkodás. Különösen olyan pályázókat várunk, akik képesek a szakmai továbbfejlődésre.

A tanácsosi általános feladata, hogy támogassák a döntéshozókat intézményük vagy szervezetük célkitűzéseinek végrehajtásában.

Legfontosabb – intézményenként adott esetben eltérő – feladataik a következők:

programok és cselekvési tervek kialakítása, végrehajtása, nyomon követése és ellenőrzése,

erőforrás-gazdálkodás (személyzet, pénzügyek, anyagi erőforrások),

a döntéshozók támogatása írásos és szóbeli anyagok útján,

szakpolitikai elemzések írása,

külső kommunikáció, valamint belső jelentéstétel és kommunikáció,

külső érintettekkel és a tagállamokkal való kapcsolattartás,

szakpolitikákat érintő, szolgálatközi és intézményközi koordináció és konzultáció,

a tagállamokból, az intézményekből és egyéb külső érintettekből álló munkacsoportok keretében történő egyeztetés,

szerződések szövegezése, ajánlattételi és pályázati felhívások előkészítése, az eljárások nyomon követésével és az ajánlatok odaítélésével foglalkozó értékelő bizottságokban való részvétel.

III.   A VERSENYVIZSGÁRA BOCSÁTÁS KÖVETELMÉNYEI

Az elektronikus jelentkezés benyújtási határidejének időpontjában a pályázónak az alábbi általános és speciális követelményeknek kell megfelelnie:

1.

Általános követelmények

a)

Az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára.

b)

Állampolgári jogai maradéktalanul megilletik.

c)

A katonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

d)

Megfelel a betöltendő munkakör ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek.

2.

Speciális követelmények

2.1.

Képzettség

Oklevéllel igazolt, legalább hároméves, befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettség.

A versenyvizsgán a felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét végzők is részt vehetnek, amennyiben oklevelüket legkésőbb 2014. július 31-ig megszerzik.

2.2.

Szakmai tapasztalat

Szakmai tapasztalat nem szükséges.

2.3.

Nyelvismeret (1)

Első nyelv

fő nyelv:

az Európai Unió valamely hivatalos nyelvének alapos ismerete

Második nyelv

második nyelv (az első nyelvtől kötelezően eltérő nyelv)

az angol, a francia vagy a német nyelv kielégítő ismerete

Az Európai Unió Bírósága (Nagytanács) által a C-566/10 P. sz., Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság ügyben hozott ítélettel összhangban az uniós intézmények kötelesek megindokolni, hogy e versenyvizsga tekintetében miért korlátozzák a választható második nyelvet az EU hivatalos nyelvei közül egy meghatározott számú nyelvre.

Erre tekintettel tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az e versenyvizsga keretében választható második nyelveket a szolgálatok érdekeinek megfelelően határoztuk meg, amelyeknek értelmében az újonnan felvett munkatársaknak azonnal képesnek kell lenniük feladataik ellátására és a mindennapos munkavégzéshez szükséges hatékony kommunikációra. Ellenkező esetben az intézmények megfelelő működése súlyosan sérülhetne.

Az uniós intézmények által a belső kommunikációban régóta használatos nyelvek, valamint a külső kommunikációhoz és az iratkezeléshez szükséges nyelvek vonatkozásában elmondható, hogy az angol, a francia és a német nyelv a legelterjedtebb. Továbbá az Európai Unióban messze az angol, a francia és a német nyelv számít a legelterjedtebb és a legszélesebb körben tanult második nyelvnek. Mindez összhangban áll az uniós intézmények álláshelyeire pályázóktól jelenleg elvárható iskolai végzettséggel és szakmai készségszinttel, amely szerint az említett nyelvek közül legalább egyet kell ismerni. Ezért a szolgálatok érdekei és a pályázók szükségletei és képességei között egyensúlyt teremtve és egyúttal a versenyvizsga különleges szakterületét figyelembe véve indokolt a vizsgákat e három nyelven megszervezni annak érdekében, hogy valamennyi pályázó – függetlenül attól, hogy melyik az első hivatalos nyelve – képes legyen e három hivatalos nyelv közül legalább egyet munkanyelv szintjén használni. A speciális készségek ily módon történő értékelése lehetővé teszi az uniós intézmények számára, hogy felmérjék a pályázók azon képességét, hogy a leendő munkakörükhöz hasonló körülmények között el tudják-e azonnal látni feladataikat.

Ugyanilyen okokból célszerű korlátozni a pályázók és az intézmény közötti kommunikáció nyelvét, azt a nyelvet is beleértve, amelyen a pályázati adatlapot kell összeállítani. Ez a követelmény továbbá biztosítja az összehasonlítás egységességét és a pályázók saját pályázati adatlapjuk feletti ellenőrzését.

Ezenfelül annak érdekében, hogy valamennyi pályázó egyenlő bánásmódban részesüljön, minden pályázó – beleértve azokat is, akiknek első hivatalos nyelve e három nyelv közül kerül ki – köteles bizonyos vizsgafeladatokat az e három nyelv közül választott második nyelven letenni.

Ez a rendelkezés nem érinti a harmadik munkanyelv későbbi elsajátítását a személyzeti szabályzat 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

IV.   ELŐVÁLOGATÓ TESZTEK

Az előválogató tesztekre számítógépen kerül sor az EPSO szervezésében. A tesztek nehézségi fokának meghatározása és a tesztek tartalmának jóváhagyása a vizsgabizottság feladata az EPSO javaslatai alapján.

1.

Meghívás

Az előválogató tesztekre azok a pályázók kapnak meghívást, akik jelentkezésüket a megadott határidőn belül érvényesítették (lásd a VII. címet).

Figyelem:

1.

jelentkezésének érvényesítésével a pályázó egyben nyilatkozik arról, hogy megfelel a III. címben felsorolt általános és speciális követelményeknek;

2.

a teszteken való részvételhez a pályázónak időpontot kell foglalnia; ezt a foglalást kötelezően az EPSO-fiókján keresztül közölt időszakban kell megtennie.

2.

A tesztek jellege és pontozása

Feleletválasztós kérdéssor a következő készségek és általános képességek felmérésére:

a) teszt

szövegértési készség

pontozás: 0–20 pont

b) teszt

matematikai-logikai készség

pontozás: 0–10 pont

minimálisan elérendő pontszám: 5 pont

c) teszt

absztrakciós készség

pontozás: 0–10 pont

 

minimálisan elérendő pontszám: az a) és a c) teszt összesített pontjaiból 15 pont.

d) teszt

helyzetmegítélési készség

pontozás: 0–40 pont

minimálisan elérendő pontszám: 24 pont

3.

A tesztek nyelve

Az a), b) és c) teszt esetében az első nyelv

A d) teszt esetében a második nyelv

V.   ÉRTÉKELŐKÖZPONT (ASSESSMENT CENTRE)

1.

Meghívás az értékelőközpontba

Az értékelőközpontba azok a pályázók kapnak meghívást, akik

valamennyi előválogató teszt során megszerezték a minimálisan elérendő pontszámot,

az a), c), és d) előválogató tesztek összessége tekintetében az egyik legjobb összpontszámot érték el (2), valamint

az elektronikus pályázati adatlapjukban megadott adataik vizsgálata alapján (3) eleget tesznek a III. cím szerinti általános és speciális követelményeknek.

A b) előválogató teszt kizáró jellegű, de a pontokat nem összesítjük a többi teszt pontjával az értékelőközpontba meghívandó pályázók azonosítása céljából.

Az értékelőközpontba megközelítőleg az e versenyvizsga-felhívásban megjelölt sikeres pályázói létszám két és félszeresét hívjuk be. Az EPSO a meghívott pályázók számát a versenyvizsgára bocsátást megelőzően közzéteszi a honlapján (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Értékelőközpont

Az értékelőközpontban az általános készségek (4) felmérésre szolgáló vizsgafeladatok tartalmát a vizsgabizottság hagyja jóvá az alábbi vizsgarészek útján:

e)

esettanulmány

f)

csoportgyakorlat

g)

szóbeli prezentáció

h)

strukturált interjú

A pályázókat az (értékelőközpontban végzett felmérés szerves részét képező) esettanulmány (5) elkészítésére és az értékelőközpont többi elemén való részvételre hívjuk meg, amelyre rendszerint Brüsszelben kerül sor, és amely egy–másfél napot vesz igénybe.

Minden készséget az alábbi táblázat szerint mérünk fel:

 

Esettanulmány

Csoportgyakorlat

Szóbeli prezentáció

Strukturált interjú

Elemző- és problémamegoldó készség

x

 

x

 

Kommunikációs készség

x

 

x

 

Minőségi és eredményes munkavégzés

x

 

x

 

Tanulási és fejlődési képesség

 

x

 

x

Szervezőkészség és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége

x

x

 

 

Munkabírás és rugalmasság

 

 

x

x

Együttműködési képesség

 

x

 

x

Vezetői készség

 

x

 

x

3.

Az értékelőközpontban használt nyelv

Második nyelv

4.

Pontozás

minden általános készségre 0–10 pont

minimálisan elérendő pontszám:

 

készségenként 3 pont

 

a 8 általános készségre összesen kapható 80 pontból 50 pont

VI.   TARTALÉKLISTA

1.

Tartaléklistára vétel

A vizsgabizottság azon pályázók nevét veszi tartaléklistára,

akik (6) valamennyi értékelő feladaton elérték az előírt minimális pontszámot és a legjobb összpontszámok egyikét (a sikeres pályázók számát lásd az I. címben)

és az igazoló dokumentumaik alapján megfelelnek a versenyvizsgára bocsátás valamennyi követelményének.

Az igazoló dokumentumok ellenőrzését pontszám szerinti csökkenő sorrendben mindaddig folytatjuk, amíg el nem értük a tartaléklistára vehető és a versenyvizsgára bocsátás valamennyi követelményének ténylegesen megfelelő pályázók számát.

E létszám betöltése után a további pályázók igazoló dokumentumait nem vizsgáljuk meg. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az elektronikus pályázati adatlapban megadott adatok (7) nem támaszthatók alá megfelelő igazoló dokumentumokkal, az érintett pályázót kizárjuk a versenyvizsgából.

2.

Sorrend

A listán a sikeres pályázók neve betűrendben szerepel.

VII.   A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

1.

Elektronikus jelentkezés

A versenyvizsgára a pályázóknak elektronikus úton kell jelentkezniük az EPSO honlapján és különösen a jelentkezési útmutatóban ismertetett eljárás szerint.

Hatá ridő (érvényesítéssel együtt): 2014. április 15., déli 12 óra, (brüsszeli idő szerint)

2.

Pályázati anyag

A teljes pályázati anyagot (aláírt elektronikus pályázati adatlap és igazoló dokumentumok) a pályázóknak az értékelőközpontba kell magukkal vinniük (8), amennyiben oda meghívást kapnak.

A benyújtás módja: lásd a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat 2.1.7. pontját.


(1)  Lásd a közös európai nyelvi referenciakeretet (CECR) – előírt legalacsonyabb szint: első nyelv = C1, második nyelv = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(2)  Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot ér el, e pályázók valamennyien behívást kapnak az értékelőközpontba.

(3)  Ezeket az adatokat a tartaléklista összeállítása előtt az igazoló dokumentumok alapján ellenőrizzük (lásd a VI. cím 1. pontját és a VII. cím 2. pontját).

(4)  E készségek részletes ismertetése a nyílt versenyvizsgákra vonatkozó szabályzat 1.2. pontjában található.

(5)  Szervezési okokból előfordulhat, hogy az esettanulmánnyal kapcsolatos feladatra az értékelőközpontban megoldandó többi vizsgarésztől függetlenül, a tagállamokban lévő vizsgaközpontokban kerül sor.

(6)  Amennyiben az utolsó helyen több pályázó is azonos pontszámot ér el, e pályázók valamennyien felkerülnek a tartaléklistára.

(7)  A nyilatkozatokat az általános követelmények vonatkozásában az EPSO, a speciális követelmények vonatkozásában a vizsgabizottság ellenőrzi.

(8)  Az értékelőközpontban való megjelenés időpontjáról a pályázót EPSO-fiókján keresztül időben értesítjük.