ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.156.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 156

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam
2013. június 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2013/C 156/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 147., 2013.5.25.

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2013/C 156/02

C-399/10. P. és C-401/10. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2013. március 19-i ítélete — Bouygues SA, Bouyges Télécom SA kontra Európai Bizottság és társai, valamint Európai Bizottság, Francia Köztársaság kontra Bouygues SA és társai (C-401/10. P. sz. ügy) (Fellebbezések — Állami támogatások — A France Télécom javára elfogadott pénzügyi intézkedések — Részvényesi előlegre vonatkozó terv — A francia kormány tagjának nyilvános nyilatkozatai — Az állami támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését el nem rendelő határozat — Az állami támogatás fogalma — A gazdasági előny fogalma — Az állami források elkötelezésének fogalma)

2

2013/C 156/03

C-85/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2013. április 9-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — 2006/112/EK irányelv — 9. és 11. cikk — Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet)

3

2013/C 156/04

C-92/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (2003/55/EK irányelv — A földgáz belső piaca — 93/13/EGK irányelv — Az 1. cikk (2) bekezdése és a 3-5. cikk — Szolgáltatók és fogyasztók között kötött szerződések — Általános szerződési feltételek — Tisztességtelen feltételek — A szolgáltatási díjak vállalkozás általi egyoldalú módosítása — A fogyasztók más kategóriájára vonatkozó, kötelező érvényű szabályozásra utalás — A 93/13/EGK irányelv alkalmazhatósága — A világos és érthető megfogalmazásra és az átláthatóságra irányuló követelmény)

3

2013/C 156/05

C-254/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége kontra Oskar Shomodi (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom — 1931/2006/EK rendelet — 562/2006/EK rendelet — Leghosszabb tartózkodási idő — Számítási szabályok)

4

2013/C 156/06

C-258/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Supreme Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peter Sweetman és társai kontra An Bord Pleanala (Környezet — 92/43/EGK irányelv — 6. cikk — A természetes élőhelyek védelme — Különleges természetmegőrzési területek — Valamely terv vagy program védett természeti területre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Annak értékelése során alkalmazandó kritériumok, hogy mi a valószínűsége annak, hogy valamely terv vagy program hátrányosan befolyásolja az érintett természeti terület épségét — A Lough Corrib természeti terület — Galway várost elkerülő N6-os út terve)

4

2013/C 156/07

C-260/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — David Edwards, Lilian Pallikaropoulos kérelme alapján The Queen kontra Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Környezet — Århusi egyezmény — 85/337/EGK irányelv — 2003/35/EK irányelv — 10a. cikk — 96/61/EK irányelv — 15a. cikk — A környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jog — A nem (…) mértéktelenül drága bírósági eljárás fogalma)

5

2013/C 156/08

C-335/11. és C-337/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (második tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Sø- og Handelsretten (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a Jette Ring nevében eljáró HK Danmark kontra Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), a Lone Skouboe Werge nevében eljáró HK Danmark kontra a csődeljárás alatt álló Pro Display nevében eljáró Dansk Arbejdsgiverforening (C-337/11) (Szociálpolitika — A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény — 2000/78/EK irányelv — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód — 1., 2. és 5. cikk — A fogyatékosságon alapuló eltérő bánásmód — Elbocsátás — A fogyatékosság fennállása — A munkavállalónak a fogyatékossága miatti távollétei — Alkalmazkodási kötelezettség — Részmunkaidős foglalkoztatás — A felmondási idő hossza)

6

2013/C 156/09

C-375/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA kontra État belge (Távközlési szolgáltatások — 2002/20/EK irányelv — A 3. és a 12-14. cikk — Rádiófrekvencia-használati jogok — Rádiófrekvencia-használati jogok díjai — A rádiófrekvencia-használati jogok odaítéléséért és meghosszabbításáért fizetendő egyszeri díjak — Számítási módszer — A fennálló jogok módosítása)

7

2013/C 156/10

C-401/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Blanka Soukupová kontra Ministerstvo zemědělství (Mezőgazdaság — EMOGA — 1257/1999/EK rendelet — Vidékfejlesztési támogatás — A korengedményes nyugdíjazás támogatása — A mezőgazdasági üzemet átruházó, legalább 55 éves, de a rendes nyugdíjkorhatárt még el nem érő személy — A rendes nyugdíjkorhatár fogalma — A nyugdíjkorhatárt nemtől, illetve nők esetében a felnevelt gyermekek számától eltérően meghatározó nemzeti szabályozás — Az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános elve)

7

2013/C 156/11

C-405/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Buczek Automotive sp. z o.o., Lengyel Köztársaság (Fellebbezés — Állami támogatások — A lengyel acélipar szerkezetátalakítása — Az állami támogatás fogalma — Köztartozások behajtása — Az adós vállalkozással szembeni csődeljárás megindítása elmulasztásának állami támogatásként minősítése — A magánhitelező kritériuma — A bizonyítási teher megoszlása — A bírósági felülvizsgálat korlátai)

8

2013/C 156/12

C-443/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — F. P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — EUMSZ 45. cikk — 1408/71/EGK rendelet — 71. cikk — Teljes munkanélküli atipikus határ menti munkavállaló, aki szakmai és személyes kapcsolatot tart fenn a legutolsó munkaviszonya szerinti tagállammal — 883/2004/EK rendelet — 65. cikk — Ellátásokra való jogosultság a lakóhely szerinti tagállamban — A kifizetésnek a legutolsó munkaviszony szerinti tagállam általi megtagadása — Megengedhetőség — Az 1/85. sz. Miethe-ügyben 1986. június 12-én hozott ítélet relevanciája — Átmeneti rendelkezések — A 87. cikk (8) bekezdése — A változatlan helyzet fogalma)

8

2013/C 156/13

C-535/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Landgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Novartis Pharma GmbH kontra Apozyt GmbH (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 726/2004/EK rendelet — Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Engedélyezési eljárás — Engedélyezési követelmény — Az e rendelet mellékletének 1. pontjában szereplő bizonyos biotechnológiai eljárásokkal kifejlesztett gyógyszerek fogalma — Újracsomagolási művelet — Egyszeri felhasználásra szánt olyan üvegekben forgalmazott, befecskendezhető oldat, amelyek a terápiás oldat orvosi kezelés céljából ténylegesen felhasznált mennyiségénél jóval nagyobb mennyiséget tartalmaznak — Az ilyen üvegek tartalma egy részének az orvos rendelvényére az előírt adagoknak megfelelően előretöltött fecskendőkbe történő, a gyógyszer megváltoztatása nélküli áttöltése)

9

2013/C 156/14

C-613/11. sz. ügy: A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — Az Olasz Köztársaság által a szardíniai hajózási ágazat részére nyújtott állami támogatás — E támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és a kedvezményezettekkel való visszatéríttetését elrendelő 2008/92/EK bizottsági határozat — A végrehajtás elmulasztása a kitűzött határ)

10

2013/C 156/15

C-636/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Landgericht München I (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Karl Berger kontra Freistaat Bayern (178/2002/EK rendelet — Fogyasztóvédelem — Élelmiszerbiztonság — A polgárok tájékoztatása — Emberi fogyasztásra alkalmatlan, egészségügyi kockázatot azonban nem jelentő élelmiszer forgalomba hozatala)

10

2013/C 156/16

C-645/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Land Berlin kontra Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown (44/2001/EK rendelet — Az 1. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk 1. pontja — A polgári és kereskedelmi ügy fogalma — Állami szerv által jogalap nélkül teljesített kifizetés — E kifizetés bírósági eljárásban történő visszakövetelése — A joghatósággal rendelkező bíróság meghatározása összefüggő ügyekben — A keresetek közötti szoros kapcsolat — Harmadik országban lakóhellyel rendelkező alperes)

11

2013/C 156/17

C-652/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. április 11-i ítélete — Mindo Srl kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartell — A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának olasz piaca — A bírság egyetemleges adóstárs általi megfizetése — Az eljáráshoz fűződő érdek — Bizonyítási teher)

11

2013/C 156/18

C-91/12. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skatteverket kontra PFC Clinic AB (Héa — 2006/112/EK irányelv — Adómentességek — A 132. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja — Kórházi és orvosi gyógykezelés, valamint azokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek — Orvosi és paramedicinális hivatások gyakorlása keretében nyújtott egészségügyi ellátások — Sebészeti beavatkozásokra és esztétikai kezelésekre irányuló szolgáltatások — Kizárólag a beteg akaratától függő, pusztán kozmetikai beavatkozások)

12

2013/C 156/19

C-129/12. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Magdeburger Mühlenwerke kontra Finanzamt Magdeburg (Regionális támogatási program — Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos beruházás — Bizottsági határozat — A közös piaccal való összeegyeztethetetlenség — Az összeegyeztethetetlen támogatások megvonása — A támogatás nyújtásának időpontja — A bizalomvédelem elve)

13

2013/C 156/20

C-138/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 11-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rusedespred OOD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 203. cikk — Az adósemlegesség elve — A megfizetett adó visszatérítése az értékesítő részére abban az esetben, ha az adómentes ügylet kedvezményezettjétől megtagadják az adólevonási jogot)

13

2013/C 156/21

C-158/12. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2013. április 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország (Tagállami kötelezettségszegés — Környezet — 2008/1/EK irányelv — 5. cikk — A környezetszennyezés integrált csökkentése és megelőzése — A meglévő létesítmények engedélyezési feltételei — Az annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy az említett létesítmények az irányelvben előírt követelményeknek megfelelően működjenek)

14

2013/C 156/22

C-197/12. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — 148. cikk — Utasok díjazás ellenében történő szállítására vagy kereskedelmi tevékenyég folytatására irányuló bizonyos ügyeletek adómentessége — A nyílt tengeri hajózásra való használat feltétele)

14

2013/C 156/23

C-244/12. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Salzburger Flughafen GmbH kontra Umweltsenat (Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — 85/337/EGK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdése és a 4. cikk (2) bekezdése — A II. melléklet hatálya alá tartozó projektek — Repülőtér infrastruktúrájának a bővítésére vonatkozó munkálatok — Küszöbértékek vagy kritériumok alapján történő vizsgálat — A 4. cikk (3) bekezdése — Kiválasztási kritériumok — A III. melléklet 2. pontjának g) alpontja — Sűrűn lakott területek)

15

2013/C 156/24

C-290/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Tribunale di Napoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Oreste Della Rocca kontra Poste Italiane SpA (Szociálpolitika — 1999/70/EK irányelv — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás — 2. szakasz — A keretmegállapodás hatálya — Munkaerő-kölcsönző vállalkozás — Kölcsönzött munkavállalók egy kölcsönvevő vállalkozás rendelkezésére bocsátása — Egymást követő határozott idejű munkaszerződések)

15

2013/C 156/25

C-522/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 21-i végzése (a Giudice di pace di Lecce (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Abdoul Khadre Mbaye elleni büntetőeljárás (Az eljárási szabályzat 99. cikke — A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség — 2008/115/EK irányelv — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normák és eljárások — A jogellenes tartózkodást büntetőjogi jogkövetkezményekkel szankcionáló tagállami szabályozás)

16

2013/C 156/26

C-153/12. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 21-i végzése (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sani Treyd EOOD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Az eljárási szabályzat 99. cikke — Héa — 2006/112/EK irányelv — A 62., 63., 65., 73. és 80. cikk — Ráépítési jog alapítása nem adóalany és adófizetésre nem kötelezett természetes személyek által valamely társaság javára, az általa az e természetes személyek részére épített ingatlan ellenében — Csereügylet — Ingatlanépítési szolgáltatások utáni héa — Adóztatandó tényállás — Felszámíthatóság — A teljes ellenérték előzetes megfizetése — Előleg — A termékekből vagy szolgáltatásokból álló ellenérték esetében az ügylet adóalapja)

16

2013/C 156/27

C-24/13. sz. ügy: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft. kontra Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

C-26/13. sz. ügy: Kúria (Magyarország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kásler Árpád és Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

C-89/13. sz. ügy: A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Luigi D'Aniello és társai kontra Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

C-101/13. sz. ügy: A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2013. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — U kontra Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

C-113/13. sz. ügy: A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ASL n. 5 Spezzino és társai kontra San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

C-124/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

21

2013/C 156/33

C-125/13. sz. ügy: 2013. március 14-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

21

2013/C 156/34

C-139/13. sz. ügy: 2013. március 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

22

2013/C 156/35

C-140/13. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2013. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Annett Altmann és társai kontra Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

C-157/13. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nickel & Goeldner Spedition GmbH kontra Kintra UAB, felszámolás alatt

23

2013/C 156/37

C-162/13. sz. ügy: A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2013. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Damijan Vnuk kontra Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

C-168/13. sz. ügy: A Conseil Constitutionnel (Franciaország) által 2013. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jeremy F. kontra Premier ministre

24

2013/C 156/39

C-175/13. sz. ügy: A Riigikohus (Észtország) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

C-178/13. sz. ügy: 2013. április 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

25

2013/C 156/41

C-188/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

25

2013/C 156/42

C-148/12. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2013. március 13-i végzése — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság, támogatják: a Francia Köztársaság, Románia, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság

25

 

Törvényszék

2013/C 156/43

T-31/07. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Du Pont de Nemours (France) és társai kontra Bizottság (Növényvédő szerek — Fluzilazol hatóanyag — A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel — Megsemmisítés iránti kereset — Részleges megsemmisítés — Elválaszthatatlanság — Elfogadhatatlanság — Szerződésen kívüli felelősség — A felvétel tizennyolc hónapra és négy növényre való korlátozása — Az elővigyázatosság elve — Az arányosság elve — A meghallgatáshoz való jog — Egyenlő bánásmód — Indokolás — Hatáskörrel való visszaélés — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése)

26

2013/C 156/44

T-392/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — AEPI kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

26

2013/C 156/45

T-398/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

27

2013/C 156/46

T-401/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

27

2013/C 156/47

T-410/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — GEMA kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

28

2013/C 156/48

T-411/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Artisjus kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

28

2013/C 156/49

T-413/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SOZA kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

29

2013/C 156/50

T-414/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

29

2013/C 156/51

T-415/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Irish Music Rights Organisation kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

30

2013/C 156/52

T-416/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Eesti Autorite Ühing kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

30

2013/C 156/53

T-417/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Sociedade Portuguesa de Autores kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

31

2013/C 156/54

T-418/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — OSA kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

31

2013/C 156/55

T-419/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — LATGA-A kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

32

2013/C 156/56

T-420/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SAZAS kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

32

2013/C 156/57

T-421/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Performing Right Society kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

33

2013/C 156/58

T-422/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SACEM kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

33

2013/C 156/59

T-425/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — KODA kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

34

2013/C 156/60

T-428/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — STEF kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

35

2013/C 156/61

T-432/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — AKM kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

35

2013/C 156/62

T-433/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SIAE kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

36

2013/C 156/63

T-434/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Tono kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

36

2013/C 156/64

T-442/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — CISAC kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Bizonyítás — Az ártatlanság vélelme)

37

2013/C 156/65

T-451/08. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Stim kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok — Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat — A földrajzi piac felosztása — A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások — Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás — Az EK 151. cikk (4) bekezdése — Kulturális sokszínűség)

37

2013/C 156/66

T-99/09. és T-308/09. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság (ERFA — Regionális operatív program (POR) 2000-2006 Campania tartomány számára — 1260/1999/EK rendelet — A 32. cikk (3) bekezdésének f) pontja — A hulladékgazdálkodásra és -ártalmatlanításra vonatkozó POR intézkedése alapján járó időközi kifizetéseket visszatartó határozat — Jogsértési eljárás Olaszországgal szemben)

37

2013/C 156/67

T-347/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Adelholzener Alpenquellen kontra OHIM (Dombornyomású ábrázolást tartalmazó palack formája) (Közösségi védjegy — Térbeli közösségi védjegy bejelentése — Dombornyomású ábrázolást tartalmazó palack formája — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az oltalom terjedelmére vonatkozó nyilatkozat hiánya — A 207/2009/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése — A védelemhez való jog megsértése — A 207/2009/EK rendelet 75. cikkének második mondata)

38

2013/C 156/68

T-383/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i ítélete — Continental Bulldog Club Deutschland kontra OHIM (CONTINENTAL) (Közösségi védjegy — A CONTINENTAL közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

38

2013/C 156/69

T-51/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság (ESZA — Képzési program — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Elévülés — Jogbiztonság — Védelemhez való jog — Ésszerű határidő — Indokolási kötelezettség)

38

2013/C 156/70

T-52/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság (ESZA — Képzési program — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Elévülés — Jogbiztonság — Védelemhez való jog — Ésszerű határidő — Indokolási kötelezettség)

39

2013/C 156/71

T-53/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság (ESZA — Képzési program — Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Elévülés — Jogbiztonság — Védelemhez való jog — Ésszerű határidő — Indokolási kötelezettség)

39

2013/C 156/72

T-109/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 23-i ítélete — Apollo Tyres kontra OHIM — Endurance Technologies (ENDURACE) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ENDURACE közösségi szóvédjegy bejelentése — Az ENDURANCE korábbi közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró okok — Az áruk és szolgáltatások hasonlósága — A megjelölések hasonlósága — A lajstromozás részleges megtagadása — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Összetéveszthetőség)

40

2013/C 156/73

T-404/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 17-i ítélete — TCMFG kontra Tanács (Közös kül-és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Pénzeszközök befagyasztása — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba)

40

2013/C 156/74

T-454/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Luna kontra OHIM — Asteris (Al bustan) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Az Al bustan közösségi ábrás védjegy — Az ALBUSTAN korábbi nemzeti ábrás védjegy — A korábbi védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése)

40

2013/C 156/75

T-506/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 18-i ítélete — Peek & Cloppenburg kontra OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Peek & Cloppenburg közösségi szóvédjegy bejelentése — A Peek & Cloppenburg korábbi nemzeti kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)

41

2013/C 156/76

T-507/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 18-i ítélete — Peek & Cloppenburg kontra OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Peek & Cloppenburg közösségi szóvédjegy bejelentése — A Peek & Cloppenburg korábbi nemzeti kereskedelmi név — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)

41

2013/C 156/77

T-537/11. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Hultafors Group kontra OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Snickers közösségi ábrás védjegy bejelentése — A KICKERS korábbi nemzeti szóvédjegy — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

42

2013/C 156/78

T-66/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — Zuckerfabrik Jülich kontra Bizottság (Mezőgazdaság — Cukor — Termelési illeték — 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása — Okafogyottság)

42

2013/C 156/79

T-86/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — British Sugar kontra Bizottság (Mezőgazdaság — Cukor — Termelési illeték — 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása — Okafogyottság)

42

2013/C 156/80

T-102/10. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — Südzucker és társai kontra Bizottság (Mezőgazdaság — Cukor — Termelési illeték — 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása — Okafogyottság)

43

2013/C 156/81

T-467/12. sz. ügy: A Törvényszék 2013. április 11-i végzése — Tridium kontra OHIM — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

43

2013/C 156/82

T-406/12. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-54/11. sz., BG kontra Ombudsman ügyben 2012. július 17-én hozott ítélete ellen BG által 2013. március 21-én benyújtott fellebbezés

44

2013/C 156/83

T-165/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — Talanton kontra Bizottság

44

2013/C 156/84

T-166/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — Ben Ali kontra Tanács

45

2013/C 156/85

T-176/13. sz. ügy: 2013. március 22-én benyújtott kereset — DTL Corporación kontra OHIM — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

T-178/13. sz. ügy: 2013. március 15-én benyújtott kereset — Jaczewski kontra Bizottság

46

2013/C 156/87

T-181/13. sz. ügy: 2013. március 29-én benyújtott kereset — Sharif University of Technology kontra Tanács

47

2013/C 156/88

T-185/13. sz. ügy: 2013. március 26-án benyújtott kereset — Continental Wind Partners kontra OHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

T-186/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Hollandia kontra Bizottság

48

2013/C 156/90

T-188/13. sz. ügy: 2013. április 4-én benyújtott kereset — Murnauer Markenvertrieb kontra OHIM — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

T-190/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Gemeente Leidschendam-Voorburg kontra Bizottság

49

2013/C 156/92

T-193/13. sz. ügy: 2013. április 2-án benyújtott kereset — Bouwfonds Ontwikkeling és Schouten & De Jong Projectontwikkeling kontra Bizottság

50

2013/C 156/93

T-197/13. sz. ügy: 2013. április 1-jén benyújtott kereset — M.E.M. kontra OHIM (MONACO)

51

2013/C 156/94

T-199/13. sz. ügy: 2013. április 8-án benyújtott kereset — DTM Ricambi kontra OHIM — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

T-203/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-92/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés

52

2013/C 156/96

T-204/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-95/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés

52

2013/C 156/97

T-205/13 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-100/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés

52

2013/C 156/98

T-210/13. sz. ügy: 2013. április 12-én benyújtott kereset — Versalis kontra Bizottság

52

2013/C 156/99

T-211/13. sz. ügy: 2013. április 15-én benyújtott kereset — Eni kontra Európai Bizottság

53

2013/C 156/00

T-216/13. sz. ügy: 2013. április 9-én benyújtott kereset — Telefónica kontra Bizottság

54

 

Közszolgálati Törvényszék

2013/C 156/01

F-21/13. sz. ügy: 2013. március 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

55

2013/C 156/02

F-23/13. sz. ügy: 2013. március 20-án benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság

55

2013/C 156/03

F-25/13. sz. ügy: 2013. március 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

55

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/1


2013/C 156/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 147., 2013.5.25.

Korábbi közzétételek

HL C 141., 2013.5.18.

HL C 129., 2013.5.4.

HL C 123., 2013.4.27.

HL C 114., 2013.4.20.

HL C 108., 2013.4.13.

HL C 101., 2013.4.6.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/2


A Bíróság (nagytanács) 2013. március 19-i ítélete — Bouygues SA, Bouyges Télécom SA kontra Európai Bizottság és társai, valamint Európai Bizottság, Francia Köztársaság kontra Bouygues SA és társai (C-401/10. P. sz. ügy)

(C-399/10. P. és C-401/10. P. sz. egyesített ügyek) (1)

(Fellebbezések - Állami támogatások - A France Télécom javára elfogadott pénzügyi intézkedések - Részvényesi előlegre vonatkozó terv - A francia kormány tagjának nyilvános nyilatkozatai - Az állami támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatéríttetését el nem rendelő határozat - Az állami támogatás fogalma - A gazdasági előny fogalma - Az állami források elkötelezésének fogalma)

2013/C 156/02

Az eljárás nyelve: francia

Felek

(C-399/10. P. sz. ügy)

Fellebbezők: Bouygues SA, Bouyges Télécom SA (képviselők: C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau és D. Theophile avocats)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: C. Giolito, D. Grespan és S. Thomas meghatalmazottak), Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és J. Gstalter meghatalmazottak), France Télécom SA (képviselők kezdetben: S. Hautbourg, S. Quesson és L. Olza Moreno avocats, később: S. Hautbourg és S. Quesson avocats), Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

A Francia Köztársaságot támogató beavatkozó: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és J. Möller meghatalmazottak, segítőjük: U. Soltész Rechtsanwalt)

(C-401/10. P. sz. ügy)

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: C. Giolito, D. Grespan és S. Thomas meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és J. Gstalter meghatalmazottak), Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (képviselők: C. Baldon, J. Blouet-Gaillard, J. Vogel, F. Sureau és D. Theophile avocats), France Télécom SA (képviselők kezdetben: S. Hautbourg, S. Quesson és L. Olza Moreno avocats, később: S. Hautbourg és S. Quesson avocats), Association française des opérateurs de réseaux és services de télécommunications (AFORS Télécom)

A Francia Köztársaságot támogató beavatkozó: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: T. Henze és J. Möller meghatalmazottak, segítőjük: U. Soltész Rechtsanwalt)

Tárgy

A Törvényszék (harmadik tanács) T-425/04., T-444/04., T-450/04. és T-456/04. sz. egyesített ügyekben 2010. május 21-én hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amelyben a Törvényszék megsemmisítette a Franciaország részéről a France Télécom részére biztosított állami támogatásról szóló, 2004. augusztus 2-i 2006/621/EK bizottsági határozat (HL L 257., 11. o.) 1. cikkét — A kormány tagja által tett nyilatkozatok és a részvényesi előleg „támogatásnak” való minősítése

Rendelkező rész

1.

A Bíróság az Európai Unió Törvényszéke T-425/04., T-444/04., T-450/04. és T-456/04. sz., Franciaország és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2010. május 21-én hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2.

A Bíróság a T-425/04., a T-444/04. és a T-450/04. sz. ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszékéhez annak érdekében, hogy az határozzon az előtte felhozott azon jogalapokról és a hozzá benyújtott azon kérelmekről, amelyeket a Bíróság nem bírált el.

3.

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 317., 2010.11.20.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/3


A Bíróság (nagytanács) 2013. április 9-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország

(C-85/11. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Adózás - 2006/112/EK irányelv - 9. és 11. cikk - Nem adóalanyok olyan csoportba tartozását lehetővé tévő nemzeti szabályozás, amely egyetlen héaalanynak minősülhet)

2013/C 156/03

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselő: R. Lyal megbízott)

Alperes: Írország (képviselők: D. O’Hagan meghatalmazott, G. Clohessy SC és N. Travers BL)

Az alperest támogató beavatkozók: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek és T. Müller meghatalmazottak), Dán Királyság (képviselő kezdetben: C. Vang, később: V. Pasternak Jørgensen meghatalmazottak), Finn Köztársaság (képviselők: H. Leppo és S. Hartikainen meghatalmazottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: H. Walker meghatalmazott, M. Hall barrister)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 9. és 11. cikkének megsértése — Nem adóalanyok HÉA-csoportban való részvételét megengedő nemzeti szabályozás.

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2.

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

3.

A Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Finn Köztársaság, és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 145., 2011.5.14.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/3


A Bíróság (első tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — RWE Vertrieb AG kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

(C-92/11. sz. ügy) (1)

(2003/55/EK irányelv - A földgáz belső piaca - 93/13/EGK irányelv - Az 1. cikk (2) bekezdése és a 3-5. cikk - Szolgáltatók és fogyasztók között kötött szerződések - Általános szerződési feltételek - Tisztességtelen feltételek - A szolgáltatási díjak vállalkozás általi egyoldalú módosítása - A fogyasztók más kategóriájára vonatkozó, kötelező érvényű szabályozásra utalás - A 93/13/EGK irányelv alkalmazhatósága - A világos és érthető megfogalmazásra és az átláthatóságra irányuló követelmény)

2013/C 156/04

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: RWE Vertrieb AG

Alperes: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesgerichtshof — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.) 1. cikke (2) bekezdésének és a melléklet 1. pontjának j) alpontjával és 2. pontja b) alpontjának második mondatával összefüggésben értelmezett 3. és 5. cikkének értelmezése — A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 176., 57. o.; magyar nyelvű különkiadás 12. fejezet, 2. kötet, 230. o.) A. mellékletének b) és c) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikke (3) bekezdésének értelmezése — A szolgáltató számára azon jogot biztosító kikötés, hogy utólag egyoldalúan módosítsa a szolgáltatás árát a fogyasztók más kategóriájára vonatkozó, kötelező érvényű szabályozásra utalva — A 93/13/EGK irányelv alkalmazhatósága — A világos és érthető megfogalmazásra és az átláthatóságra irányuló követelmények

Rendelkező rész

1.

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy ez az irányelv alkalmazható valamely szolgáltató és egy fogyasztó között kötött szerződésben foglalt általános szerződési feltételek azon feltételeire, amelyek valamely más szerződéstípusra alkalmazandó nemzeti jogi előírásokat vesznek át, és amelyek nem tartoznak a szóban forgó nemzeti szabályozás hatálya alá.

2.

A 93/13 irányelvnek a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett 3. és 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy annak mérlegeléséhez, hogy az a szerződési szabványfeltétel, amellyel az ellátó vállalkozás fenntartja magának a földgázszállítás árának egyoldalú módosítása lehetőségét, megfelel-e a jóhiszeműség, az egyensúly és az átláthatóság e rendelkezésekben támasztott követelményeinek, vagy sem, különösen az alábbiak bírnak alapvető jelentőséggel:

annak meghatározása, hogy a szerződés ezen díjak megváltoztatásának indokát és módját átlátható jelleggel, úgy tünteti-e fel, hogy a fogyasztó egyértelmű és érthetően megfogalmazott kritériumok alapján előre láthassa e díjak esetleges módosítását. A szerződéskötést megelőző ez irányú tájékoztatás elmulasztását főszabály szerint nem egyenlíti ki önmagában az, hogy a fogyasztókat a szerződés teljesítése során megfelelő időben előre tájékoztatják az ármódosításokról, és a szerződés felmondásához való jogukról, amennyiben ezen módosításokat nem kívánják elfogadni; és

annak meghatározása, hogy az adott körülmények között a fogyasztó ténylegesen gyakorolhatja-e a számára biztosított felmondási jogot.

A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy ezt a jelen eset összes körülményére tekintettel mérlegelje, beleértve a fogyasztói szerződések általános szerződési feltételeiben található azon feltételek összességét, amelyeknek a vitatott feltétel részét képezi.


(1)  HL C 211., 2011.7.16.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyarország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége kontra Oskar Shomodi

(C-254/11. sz. ügy) (1)

(A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom - 1931/2006/EK rendelet - 562/2006/EK rendelet - Leghosszabb tartózkodási idő - Számítási szabályok)

2013/C 156/05

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Az alapeljárás felei

Felperes: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Alperes: Oskar Shomodi

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 405., 1. o.) 2. cikke a) pontjának, 3. cikke (3) bekezdésének és 5. cikkének, valamint a schengeni vívmányok egyéb releváns rendelkezéseinek értelmezése — Harmadik ország állampolgárának a kishatárforgalmi rendszer keretében valamely tagállam területére történő belépés iránti kérelmének azzal az indokkal történő elutasítása, hogy az érintett személy által a szóban forgó tagállamban a perbeli belépés iránti kérelem előterjesztését megelőző hat hónapon belül eszközölt egyedi tartózkodások együttes időtartama meghaladta a megengedhető leghosszabb időt — A kishatárforgalmi rendszer keretében megengedhető leghosszabb tartózkodási idő számításának szabályai.

Rendelkező rész

1.

A tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy az e rendelet által létrehozott különleges kishatárforgalmi rendszer keretében kiadott kishatárforgalmi engedély jogosultja — az említett rendeletben, valamint az annak végrehajtása céljából az állampolgársága szerinti harmadik állam és az azzal szomszédos tagállam által kötött egyezményben előírt kereteken belül — egyrészt szabadon mozoghat a határ menti területen három hónapon keresztül, amennyiben tartózkodása megszakítás nélküli, másrészt a tartózkodás minden egyes megszakítását követően újabb három hónapos tartózkodási jog illeti meg.

2.

Az 1931/2006 rendelet 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a tartózkodás e cikkben említett megszakításának minősül a határ menti tagállam és a kishatárforgalmi engedély jogosultjának lakóhelye szerinti harmadik állam közti határ ezen engedélyben rögzített feltételek szerinti átlépése, függetlenül annak gyakoriságától, amely akár naponta többszöri is lehet.


(1)  HL C 232., 2011.8.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/4


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Supreme Court (Írország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Peter Sweetman és társai kontra An Bord Pleanala

(C-258/11. sz. ügy) (1)

(Környezet - 92/43/EGK irányelv - 6. cikk - A természetes élőhelyek védelme - Különleges természetmegőrzési területek - Valamely terv vagy program védett természeti területre gyakorolt hatásainak vizsgálata - Annak értékelése során alkalmazandó kritériumok, hogy mi a valószínűsége annak, hogy valamely terv vagy program hátrányosan befolyásolja az érintett természeti terület épségét - A Lough Corrib természeti terület - Galway várost elkerülő N6-os út terve)

2013/C 156/06

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperesek: Peter Sweetman, Ireland, Attorney General, Minister for the Environment, Heritage and Local Government

Alperes: An Bord Pleanala

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Supreme Court, Ireland — A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.) 6. cikke (3) és (4) bekezdésének értelmezése — Valamely terv vagy program védett természeti területre gyakorolt hatásainak vizsgálata — Annak értékelése során alkalmazandó kritériumok, hogy mi a valószínűsége annak, hogy valamely terv vagy program hátrányosan befolyásolja az érintett természeti terület épségét — Az elővigyázatosság elve alkalmazásának következményei — Olyan út építése, amelynek nyomvonala különleges természetvédelmi területnek javasolt területen halad át

Rendelkező rész

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a természeti terület kezeléséhez közvetlenül nem kapcsolódó, illetve ahhoz nem nélkülözhetetlen terv vagy program hátrányosan befolyásolja e természeti terület épségét, ha megakadályozhatja az érintett természeti területnek az olyan elsődleges fontosságú természetes élőhely jelenlétéhez kötődő alapvető tulajdonságainak fenntartását, amelynek megőrzéséhez fűződő cél indokolta ezen irányelv értelmében e természeti területnek a közösségi jelentőségű természeti területek jegyzékébe való felvételét. E vizsgálat során az elővigyázatosság elve alkalmazandó.


(1)  HL C 226., 2011.7.30.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/5


A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — David Edwards, Lilian Pallikaropoulos kérelme alapján The Queen kontra Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(C-260/11. sz. ügy) (1)

(Környezet - Århusi egyezmény - 85/337/EGK irányelv - 2003/35/EK irányelv - 10a. cikk - 96/61/EK irányelv - 15a. cikk - A környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való jog - A „nem (…) mértéktelenül drága” bírósági eljárás fogalma)

2013/C 156/07

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperesek: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos, The Queen

Alperesek: Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Supreme Court of the United Kingdom — A környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 156., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 466. o.) módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 348. o.) 10a. cikkének értelmezése — A Bizottság nyilatkozata (HL L 156, 17. o.) — A 2003/35/EK irányelvvel módosított, a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv (HL 1996. L 257., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 80. o.) 15a. cikkének értelmezése — Az Európai Közösség nevében a 2005. február 17-i tanácsi határozattal (HL L 124., 1. o.) megkötött, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló (Århusi) egyezmény 9. cikke (4) bekezdésének értelmezése — A pervesztes félnek az eljárás költségeinek viselésére való kötelezése — A bírósági eljárás „nem (…) mértéktelenül drága” voltának fogalma

Rendelkező rész

Az az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 10a. cikkének ötödik bekezdésében és a 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv 15a. cikkének ötödik bekezdésében meghatározott követelmény, miszerint a bírósági eljárás nem lehet mértéktelenül drága, azt jelenti, hogy az eljárásból fakadó pénzügyi teher nem akadályozhatja az érintett személyeket azon joguk gyakorlásában, hogy az e cikkek hatálya alá tartozó bírósági jogorvoslati lehetőséggel éljenek. Amennyiben valamely nemzeti bíróság határozathozatalát kérik egy környezetvédelmi jogvitában felperesként pervesztes magánszemélynek a költségek viselésére való kötelezése kapcsán, vagy általánosabb jelleggel, ha arra kérik fel — mint az az Egyesült Királyság bíróságai esetében lehetséges —, hogy az eljárást megelőző szakaszban foglaljon állást a pervesztes félre terhelhető költségek esetleges korlátozásáról, tiszteletben kell tartania ezt a követelményt, szem előtt tartva mind a jogait védeni kívánó személy érdekeit, mind pedig a környezet védelméhez fűződő közérdeket.

Ezen értékelés keretében a nemzeti bíróság nem alapozhat kizárólag az érdekelt fél anyagi helyzetére, hanem a költségek összegének objektív elemzését is el kell végeznie. Figyelembe kell vennie továbbá az adott felek helyzetét, a kérelmező pernyertességének ésszerű esélyét, az ügy tétjének e kérelmező, illetve a környezet védelme számára képviselt fontosságát, a jogi kérdés és az alkalmazott eljárás bonyolultságát, a különböző szakaszokban való jogorvoslat esetlegesen vakmerő jellegét, valamint hogy létezik-e a költségmentesség vagy költségkorlátozás nemzeti rendszere.

Ezzel szemben az, hogy a költségek az érdekeltet ténylegesen nem tartották vissza az eljárás folytatásától, önmagában nem elegendő ahhoz, hogy az eljárás ne minősüljön mértéktelenül drágának.

Végül ez az értékelés nem követhet eltérő szempontokat attól függően, hogy elsőfokú, fellebbezési vagy második fellebbezési eljárásban végezték el.


(1)  HL C 226., 2011.7.30.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/6


A Bíróság (második tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Sø- og Handelsretten (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — a Jette Ring nevében eljáró HK Danmark kontra Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), a Lone Skouboe Werge nevében eljáró HK Danmark kontra a csődeljárás alatt álló Pro Display nevében eljáró Dansk Arbejdsgiverforening (C-337/11)

(C-335/11. és C-337/11. sz. egyesített ügyek) (1)

(Szociálpolitika - A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény - 2000/78/EK irányelv - A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód - 1., 2. és 5. cikk - A fogyatékosságon alapuló eltérő bánásmód - Elbocsátás - A fogyatékosság fennállása - A munkavállalónak a fogyatékossága miatti távollétei - Alkalmazkodási kötelezettség - Részmunkaidős foglalkoztatás - A felmondási idő hossza)

2013/C 156/08

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Sø- og Handelsretten

Az alapeljárás felei

Felperesek: a Jette Ring nevében eljáró HK Danmark (C-335/11), a Lone Skouboe Werge nevében eljáró HK Danmark (C-337/11)

Alperesek: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB (C-335/11), a csődeljárás alatt álló Pro Display nevében eljáró Dansk Arbejdsgiverforening (C-337/11)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sø- og Handelsretten — A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.) 1., 2. és 5. cikkének, valamint a Bíróság C-13/05. sz., Chacón Navas ügyben hozott ítéletének értelmezése — A fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma — A munkáltató azon jogát előíró nemzeti szabályozás, hogy elbocsássa azt a munkavállalót, aki valamely egymást követő 12 hónap alatt összesen 120 napig tartó, betegség miatti távolmaradása alatt bért kapott — A fogyatékosság fogalma — Olyan személyek, akiknek a tartósan megváltozott munkaképessége nem tesz szükségessé különleges eszközöket, csupán azt jelenti, hogy az érintett személy teljes munkaidőben nem képes a munkavégzésre — A fogyatékos személyek érdekében tett ésszerű alkalmazkodási intézkedések

Rendelkező rész

1.

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvben foglalt „fogyatékosság” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja az orvosilag gyógyíthatónak, illetve gyógyíthatatlannak minősített betegség által okozott kóros állapotot, mivel ez a betegség olyan korlátozottsággal jár, amely különösen valamilyen testi, szellemi vagy lelki ártalmon alapul, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a szakmai életben, és ez a korlátozottság hosszan tartó. Azon intézkedések természete, amelyeket a munkáltatónak meg kell hoznia, nem meghatározó annak vizsgálata során, hogy valamely személy egészségi állapota e fogalom alá tartozik-e.

2.

A 2000/78 irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a munkaidő csökkentése az e cikkben meghatározott alkalmazkodási intézkedésnek minősülhet. A nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az alapügyek körülményei között a munkaidő csökkentése mint alkalmazkodási intézkedés aránytalan terhet jelent-e a munkáltatók számára.

3.

A 2000/78 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja az érintett fogyatékos munkavállalót, aki a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 napig fizetett betegszabadságot vett igénybe, abban az esetben, ha ezek a távollétek abból erednek, hogy a munkáltató — az ezen irányelv 5. cikke szerinti ésszerű alkalmazkodások megtételére vonatkozó kötelezettsége ellenére — nem hozta meg a megfelelő intézkedéseket.

4.

A 2000/78 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja az érintett fogyatékos munkavállalót, aki a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 napig fizetett betegszabadságot vett igénybe, abban az esetben, ha ezek a távollétek a munkavállaló fogyatékosságából erednek, kivéve ha ez a rendelkezés jogszerű cél elérésére irányul, és nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.


(1)  HL C 269., 2011.9.10.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/7


A Bíróság (negyedik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Cour constitutionnelle (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA kontra État belge

(C-375/11. sz. ügy) (1)

(Távközlési szolgáltatások - 2002/20/EK irányelv - A 3. és a 12-14. cikk - Rádiófrekvencia-használati jogok - Rádiófrekvencia-használati jogok díjai - A rádiófrekvencia-használati jogok odaítéléséért és meghosszabbításáért fizetendő egyszeri díjak - Számítási módszer - A fennálló jogok módosítása)

2013/C 156/09

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour constitutionnelle

Az alapeljárás felei

Felperesek: Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA

Alperes: État belge

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cour constitutionnelle (Belgium) — Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Engedélyezési irányelv) 3., 12., 13. cikkének és 14. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmezése (HL L 108., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 337. o.) — Olyan nemzeti szabályozás, amely a nemzeti területen a mobiltelefon hálózat létesítésének és működtetésének tizenöt éves időszakra való engedélyezése keretében a mobiltelefon frekvenciák egyedi felhasználási jogaival rendelkező szolgáltatók számára egyszeri díj megfizetését írja elő — Szolgáltatók egyedi jogainak meghosszabbítása — Új jogok megszerzésére pályázó szolgáltatók részére olyan, az éves díjon felüli, egyszeri díj megfizetésének előírása, amelynek összegét árverés útján határozzák meg — Megengedhetőség.

Rendelkező rész

1.

Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) 12. és 13. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha valamely tagállam a rádiófrekvencia-használati jogokkal rendelkező mobiltelefon-szolgáltatókra számára olyan egyszeri díjat vet ki, amelyet mind a rádiófrekvencia-használati jogok újonnan történő megszerzése, mind az utóbbi jogok meghosszabbítása esetén meg kell fizetni, és amely nemcsak a frekvenciák rendelkezésre bocsátásért járó éves díjat egészíti ki — amely az éves díjnak az erőforrások optimális használatának ösztönzése a célja — hanem az engedélyezés ügyintézési költségeit fedező díjat is, feltéve hogy ezen díjak célja valóban az e frekvenciák által képviselt erőforrások optimális használatának biztosítása, azok tárgyilagos mérce szerint indokoltak, átláthatóak, megkülönböztetéstől mentesek és a céljukkal arányosak, továbbá megállapításuk az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) 8. cikkében szereplő célkitűzések figyelembevétele mellett történik, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.

Ugyanezen előfeltevésből kiindulva a rádiófrekvencia-használati jogokra vonatkozó egyszeri díj összegének akár a frekvenciák és a frekvenciák használatával érintett hónapok száma alapján kiszámított, korábbi, egyszeri koncessziós díj összegére, akár az árverésből eredő összegre hivatkozással történő meghatározása megfelelő módszer lehet a rádiófrekvenciák értékének meghatározására.

2.

A 2002/20 irányelv 14. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely tagállam az alapügyben szóban forgóhoz hasonló díjat vet ki egy mobiltelefon-szolgáltatóra, feltéve hogy ezt a módosítást objektíve indokolt esetekben és arányos módon végzik el, valamint azt előzetesen valamennyi érintett féllel közölték annak érdekében, hogy lehetővé tegyék számukra az álláspontjuk kifejtését, amit az alapügy körülményeinek fényében a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálni.

3.

A 2002/20 irányelv 14. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely tagállam a mobiltelefon-szolgáltatóra az alapügyben szóban forgóhoz hasonló díjat vet ki.


(1)  HL C 282., 2011.9.24.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/7


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Blanka Soukupová kontra Ministerstvo zemědělství

(C-401/11. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság - EMOGA - 1257/1999/EK rendelet - Vidékfejlesztési támogatás - A korengedményes nyugdíjazás támogatása - A mezőgazdasági üzemet átruházó, legalább 55 éves, de a rendes nyugdíjkorhatárt még el nem érő személy - A „rendes nyugdíjkorhatár” fogalma - A nyugdíjkorhatárt nemtől, illetve nők esetében a felnevelt gyermekek számától eltérően meghatározó nemzeti szabályozás - Az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános elve)

2013/C 156/10

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: Blanka Soukupová

Alperes: Ministerstvo zemědělství

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nejvyšší správní soud — Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 80. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 25. kötet, 391. o.) 11. cikkének, valamint az egyenlő bánásmód általános elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalma általános elvének értelmezése — A gazdálkodásból történő korengedményes nyugdíjazás támogatása, amelyet a mezőgazdasági üzemet átruházó, olyan személynek lehet nyújtani, aki az átruházás időpontjában legalább 55 éves, de még nem érte el a rendes nyugdíjkorhatárt — A „rendes nyugdíjkorhatár” fogalma — Olyan nemzeti jogszabály, amely eltérően határozza meg a nyugdíjkorhatárt a nem alapján, valamint a nők esetében a felnevelt gyermekek száma alapján.

Rendelkező rész

Nem összeegyeztethető az uniós joggal és az egyenlő bánásmód, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmának általános elvével az, hogy az érintett tagállam a nemzeti nyugdíjrendszer nyugdíjjogosultsághoz előírt életkorra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése értelmében vett „rendes nyugdíjkorhatárt” a mezőgazdasági korengedményes nyugdíjazáshoz nyújtott támogatást kérelmezők esetében nemüktől, illetve női kérelmezők esetében az általuk felnevelt gyermekek számától függően eltérően határozzák meg.


(1)  HL C 311., 2011.10.22.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/8


A Bíróság (hatodik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Buczek Automotive sp. z o.o., Lengyel Köztársaság

(C-405/11. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Állami támogatások - A lengyel acélipar szerkezetátalakítása - Az „állami támogatás” fogalma - Köztartozások behajtása - Az adós vállalkozással szembeni csődeljárás megindítása elmulasztásának állami támogatásként minősítése - A magánhitelező kritériuma - A bizonyítási teher megoszlása - A bírósági felülvizsgálat korlátai)

2013/C 156/11

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: A. Stobiecka-Kuik és T. Maxian Rusche meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Buczek Automotive sp. z o.o. (képviselő: J. Jurczyk, radca prawny), Lengyel Köztársaság (képviselő: M. Krasnodębska-Tomkiel meghatalmazott)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (második tanács) T-1/08. sz., Buczek Automotive kontra Bizottság ügyben 2011. május 17-én hozott ítélete ellen, amelyben a Törvényszék részben megsemmisítette a Lengyelország által a Grupa Technologie Buczek acélgyártó részére nyújtott C-23/06 (ex NN 35/06) állami támogatásról szóló, 2007. október 23-i 2008/344/EK bizottsági határozatot (HL 2008. L 116., 26. o.) — Az adós vállalkozással szembeni csődeljárás megindítása elmulasztásának állami támogatásként minősítése — A feltételezett magánhitelezői teszt Bizottság általi alkalmazásának mérlegelésével, valamint a bizonyítási teher megosztásával kapcsolatos téves jogalkalmazás

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

3.

A Lengyel Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 311., 2011.10.22.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/8


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Rechtbank Amsterdam (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — F. P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(C-443/11. sz. ügy) (1)

(Migráns munkavállalók szociális biztonsága - EUMSZ 45. cikk - 1408/71/EGK rendelet - 71. cikk - Teljes munkanélküli atipikus határ menti munkavállaló, aki szakmai és személyes kapcsolatot tart fenn a legutolsó munkaviszonya szerinti tagállammal - 883/2004/EK rendelet - 65. cikk - Ellátásokra való jogosultság a lakóhely szerinti tagállamban - A kifizetésnek a legutolsó munkaviszony szerinti tagállam általi megtagadása - Megengedhetőség - Az 1/85. sz. Miethe-ügyben 1986. június 12-én hozott ítélet relevanciája - Átmeneti rendelkezések - A 87. cikk (8) bekezdése - A „változatlan helyzet” fogalma)

2013/C 156/12

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperesek: F. P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold

Alperes: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rechtbank Amsterdam — Az EUMSZ 45. cikknek, a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet (HL L 257., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 15. o.) 7. cikke (2) bekezdésének, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.) 71. cikkének és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.) 65. cikkének és 87. cikke (8) bekezdésének értelmezése — Teljes munkanélküli határ menti ingázó — A lakóhely szerinti állam által nyújtott ellátásokhoz való jog — Az utolsó munkahelye szerinti tagállamban személyi és szakmai kötelékeket fenntartó és a szakmai visszailleszkedésre legnagyobb eséllyel ott rendelkező munkavállaló — Olyan tagállam, amely a nemzeti jogszabályai értelmében és kizárólag a más tagállamban lévő lakóhely okán elutasítja a munkanélküli-ellátások biztosítását e munkavállaló számára.

Rendelkező rész

1.

A 2009. szeptember 16-i 988/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépését követően e rendelet 65. cikkének rendelkezéseit nem az 1/85. sz. Miethe-ügyben 1986. június 12-én hozott ítélet fényében kell értelmezni. Azon teljes munkanélküli határ menti munkavállaló tekintetében, aki olyan szakmai és személyes kapcsolatot tart fenn a legutolsó munkaviszonya szerinti tagállammal, miáltal e tagállamban jobb esélyei vannak a szakmai beilleszkedésre, e 65. cikk akként értelmezendő, hogy nem a célból teszi lehetővé e munkavállaló számára, hogy kiegészítő lépésként e tagállam foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére álljon, hogy ott munkanélküli-ellátásban is részesüljön, hanem kizárólag azért, hogy az új munkahely találásához nyújtott szolgáltatásokban részesüljön.

2.

A munkavállalók szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseket és különösen az EUMSZ 45. cikkben foglalt rendelkezéseket akként kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes a legutolsó munkaviszony szerinti tagállam olyan határozata, amely a teljes munkanélkülivé vált határ menti munkavállalótól, aki az említett tagállamban rendelkezik a legjobb eséllyel a szakmai újrabeilleszkedésre, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kizárólag azért tagadja meg munkanélküli-ellátásokat, mert a munkavállaló nem a területén rendelkezik lakóhellyel, mivel, a 988/2009 rendelettel módosított 883/2004 rendelet 65. cikke rendelkezéseinek megfelelően a lakóhely szerinti tagállam jogszabályai alkalmazandók.

3.

A 988/2009 rendelettel módosított 883/2004 rendelet 87. cikkének (8) bekezdését alkalmazni kell az olyan, teljes munkanélküli határ menti munkavállalókra, akik, tekintettel azon kapcsolatra, amelyet a legutolsó munkaviszonyuk szerinti tagállammal fenntartottak, az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 2008. június 17-i 592/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 71. cikke értelmében ettől a tagállamtól, e tagállam jogszabályainak megfelelően kapnak munkanélküli-ellátást.

A „változatlan helyzet” 988/2009 rendelettel módosított 883/2004 rendelet 87. cikke (8) bekezdése értelmében vett fogalmát a társadalombiztosításról szóló nemzeti jogszabályok fényében kell értékelni. A nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az olyan munkavállalók, mint M. A. Peeters és J. G. J. Arnold, teljesítik-e az e jogszabályok által azon munkanélküli-ellátás folyósításának folytatásához előírt feltételeket, amelyekben az említett jogszabályok értelmében, az 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint az 592/2008 rendelettel módosított 1408/71 rendelet 71. cikkének megfelelően, részesültek.


(1)  HL C 355., 2011.12.3.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Landgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Novartis Pharma GmbH kontra Apozyt GmbH

(C-535/11. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - 726/2004/EK rendelet - Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek - Engedélyezési eljárás - Engedélyezési követelmény - Az e rendelet mellékletének 1. pontjában szereplő bizonyos biotechnológiai eljárásokkal „kifejlesztett” gyógyszerek fogalma - Újracsomagolási művelet - Egyszeri felhasználásra szánt olyan üvegekben forgalmazott, befecskendezhető oldat, amelyek a terápiás oldat orvosi kezelés céljából ténylegesen felhasznált mennyiségénél jóval nagyobb mennyiséget tartalmaznak - Az ilyen üvegek tartalma egy részének az orvos rendelvényére az előírt adagoknak megfelelően előretöltött fecskendőkbe történő, a gyógyszer megváltoztatása nélküli áttöltése)

2013/C 156/13

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Novartis Pharma GmbH

Alperes: Apozyt GmbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Landgericht Hamburg — Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet (HL L 136., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 229. o.) mellékletének értelmezése — Az említett melléklet 1. pontjában foglalt „hergestellt” („kifejlesztett” a magyar változatban) kifejezés terjedelme — Valamely folyékony gyógyszer eredeti tárolóedényből egyszer használatos injekciós üvegekbe történő áttöltésének esetleges bennfoglaltsága

Rendelkező rész

Az olyan tevékenységek, mint amelyekről az alapügyben szó van — amennyiben nem vezetnek az érintett gyógyhatású termék megváltoztatásához, és azokat kizárólag az ilyen műveleteket előíró egyedi rendelvények alapján végzik, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia — nem teszik szükségessé az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti forgalombahozatali engedély megszerzését, hanem azokat mindenesetre továbbra is a 2010. december 15-i 2010/84/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései szabályozzák.


(1)  HL C 13., 2012.1.14.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/10


A Bíróság (kilencedik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-613/11. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Állami támogatások - Az Olasz Köztársaság által a szardíniai hajózási ágazat részére nyújtott állami támogatás - E támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és a kedvezményezettekkel való visszatéríttetését elrendelő 2008/92/EK bizottsági határozat - A végrehajtás elmulasztása a kitűzött határ)

2013/C 156/14

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és D. Grespan meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, segítője: S. Fiorentino ügyvéd)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az olasz állam által a szardíniai hajózás részére nyújtott állami támogatásokról szóló, 2007. július 10-i 2008/92/EK bizottsági határozat (HL L 29., 2008.2.2., 24. o.) 2. és 5. cikkének való megfeleléshez szükséges valamennyi rendelkezésnek az előírt határidőn belül történő elfogadása elmulasztása — A Bizottság határozatai azonnali és hatékony végrehajtásának követelménye — A szóban forgó jogellenes támogatás visszatéríttetési eljárásának elégtelen jellege

Rendelkező rész

1.

Az Olasz Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem fogadott el minden olyan intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy visszatéríttesse a kedvezményezettekkel az olasz állam által a szardíniai hajózás részére nyújtott állami támogatásról szóló 2007. július 10-i 2008/92/EK bizottsági határozat 1. cikkével jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek minősített állami támogatást — nem teljesítette e határozat 2. és 5. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2.

Az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 32., 2012.2.4.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/10


A Bíróság (negyedik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Landgericht München I (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Karl Berger kontra Freistaat Bayern

(C-636/11. sz. ügy) (1)

(178/2002/EK rendelet - Fogyasztóvédelem - Élelmiszerbiztonság - A polgárok tájékoztatása - Emberi fogyasztásra alkalmatlan, egészségügyi kockázatot azonban nem jelentő élelmiszer forgalomba hozatala)

2013/C 156/15

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht München I

Az alapeljárás felei

Felperes: Karl Berger

Alperes: Freistaat Bayern

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Landgericht München I — Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 31., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 463. o.) 10. cikkének értelmezése — Időbeli hatály — Az állampolgárok tájékoztatását lehetővé tevő nemzeti szabályozás, ha az egészségre konkrétan veszélyt nem jelentő, de fogyasztásra alkalmatlan és undorkeltő élelmiszer kerül piacra.

Rendelkező rész

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely az élelmiszer és azon élelmiszeripari vállalkozás megjelölése mellett, amelynek neve vagy cégneve alatt az élelmiszert vagy takarmányt előállították vagy kezelték, illetve amelynek neve vagy cégneve alatt az élelmiszer a piacra került, lehetővé teszi a polgárok tájékoztatását, ha egy ilyen élelmiszer az egészségre ugyan nem ártalmas, de emberi fogyasztásra alkalmatlan. Az említett rendelet 17. cikke (2) bekezdésének második albekezdését akként kell értelmezni, hogy az az alapeljárásbelihez hasonló körülmények esetén lehetővé teszi, hogy a nemzeti hatóságok a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében szereplő követelmények tiszteletben tartása mellett erről tájékoztassák a polgárokat.


(1)  HL C 98., 2012.3.31.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/11


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Land Berlin kontra Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

(C-645/11. sz. ügy) (1)

(44/2001/EK rendelet - Az 1. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk 1. pontja - A „polgári és kereskedelmi ügy” fogalma - Állami szerv által jogalap nélkül teljesített kifizetés - E kifizetés bírósági eljárásban történő visszakövetelése - A joghatósággal rendelkező bíróság meghatározása összefüggő ügyekben - A keresetek közötti szoros kapcsolat - Harmadik országban lakóhellyel rendelkező alperes)

2013/C 156/16

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Land Berlin

Alperesek: Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesgerichtshof — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o., HL 2011. L 124., 47. o.) 1. cikke (1) bekezdésének és 6. cikke 1. pontjának értelmezése — A „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalma — A nemzetiszocialista rendszer által okozott kár megtérítésére irányuló eljárásban állami szerv által tartozatlanul teljesített kifizetés miatti, jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése iránti kereset idetartozása vagy ide nem tartozása.

Rendelkező rész

1.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „polgári és kereskedelmi ügy” fogalma kiterjed a jogalap nélkül teljesített kifizetések visszakövetelése iránti keresetekre is, ha valamely önkényuralmi rendszer általi üldöztetések miatti kárpótlásról szóló törvény által létrehozott hatóság egy állami szervet arra utasít, hogy kárpótlás céljából fizesse ki a károsultnak a valamely ingatlan adásvételéből származó vételár egy részét, a szerv azonban ehelyett tévedésből a teljes vételárat átutalja a károsultnak, majd ezt követően bírósági úton követeli vissza a jogalap nélküli gazdagodást.

2.

A 44/2001 rendelet 6. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett szoros kapcsolat akkor is fennáll a más tagállamokban lakóhellyel rendelkező alperesek ellen indított keresetek között, ha az alperesek az alapeljárás körülményeire tekintettel további kárpótlási igényekre hivatkoznak, amelyek tárgyában csak egységes határozat hozható.

3.

A 44/2001 rendelet 6. cikkének 1. pontját úgy kell értelmezni, hogy az azokra az alperesekre nem alkalmazható, akiknek lakóhelye nem valamely tagállamban van, amennyiben őket olyan kereset alapján indult eljárásban idézik, amelyet több alperes ellen indítottak, és közülük több alperes lakóhelye az Európai Unióban található.


(1)  HL C 80., 2012.3.17.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/11


A Bíróság (hetedik tanács) 2013. április 11-i ítélete — Mindo Srl kontra Európai Bizottság

(C-652/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Verseny - Kartell - A nyersdohány felvásárlásának és elsődleges feldolgozásának olasz piaca - A bírság egyetemleges adóstárs általi megfizetése - Az eljáráshoz fűződő érdek - Bizonyítási teher)

2013/C 156/17

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Mindo Srl (képviselők: G. Mastrantonio, C. Osti és A. Prastaro avvocati)

A másik fél az eljárásban: az Európai Bizottság (képviselők: N. Khan és L. Malferrari meghatalmazottak, segítőik: F. Ruggeri Laderchi és R. Nazzini avvocati)

Tárgy

A Törvényszék (harmadik tanács) T-19/06. sz., Mindo kontra Bizottság ügyben 2011. október 5-én hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben a Törvényszék megállapította, hogy a termelőknek és egyéb köztes kereskedőknek fizetett árak rögzítésére, valamint az olasz nyersdohány-piac szállítóinak felosztására irányuló kartellel kapcsolatos, az EK 81. cikk (1) alkalmazására vonatkozó eljárásban hozott 2005. október 20-i C(2005) 4012 végleges bizottsági határozat (COMP/C.38.281/B.2 „nyersdohány — Olaszország” ügy) részleges megsemmisítésére irányuló keresetről, illetve a fellebbezővel szemben kiszabott bírság törléséről vagy csökkentéséről nem kell határozni — Bírósági eljárás során fizetésképtelenség megállapítása iránti eljárás hatálya alá került fellebbező — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése.

Rendelkező rész

1.

A Bíróság az Európai Unió Törvényszéke T-19/06. sz., Mindo kontra Bizottság ügyben 2011. október 5-én hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2.

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3.

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 49., 2012.2.18.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/12


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Skatteverket kontra PFC Clinic AB

(C-91/12. sz. ügy) (1)

(Héa - 2006/112/EK irányelv - Adómentességek - A 132. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja - Kórházi és orvosi gyógykezelés, valamint azokhoz szorosan kapcsolódó tevékenységek - Orvosi és paramedicinális hivatások gyakorlása keretében nyújtott egészségügyi ellátások - Sebészeti beavatkozásokra és esztétikai kezelésekre irányuló szolgáltatások - Kizárólag a beteg akaratától függő, pusztán kozmetikai beavatkozások)

2013/C 156/18

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta förvaltningsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteverket

Alperes: PFC Clinic AB

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Högsta förvaltningsdomstolen — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 132. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának értelmezése — Az orvosi gyógykezelések és az egészségügyi ellátások mentességei — Az előzetesen megfizetett adó levonása — Esztétikai és helyreállító plasztikai sebészeti szolgáltatások nyújtása — A műtét vagy kezelés céljának figyelembevétele vagy figyelmen kívül hagyása.

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontját úgy kell értelmezni, hogy:

az alapügy tárgyát képezőkhöz hasonló olyan szolgáltatások, amelyek esztétikai műtéteket, illetve esztétikai kezeléseket foglalnak magukban, ezen (1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében vett „orvosi gyógykezelések” vagy „egészségügyi ellátások” fogalmába tartoznak, ha e szolgáltatások célja betegségek vagy egészségügyi zavarok diagnosztizálása, kezelése vagy gyógyítása, valamint az egészség védelme, fenntartása vagy helyreállítása;

az esztétikai beavatkozást igénybe vevő személynek a beavatkozásról alkotott puszta véleménye önmagában nem meghatározó azon kérdés megítélésében, hogy e beavatkozás gyógyászati célt szolgál-e;

azon körülmények, hogy az alapügy tárgyát képezőkhöz hasonló szolgáltatásokat engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberek nyújtják vagy végzik, vagy az, hogy ilyen szakemberek döntik el az ilyen beavatkozások célját, hatással vannak azon kérdés megítélésére, hogy az ügyben szereplőkhöz hasonló beavatkozások a 2006/112 irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b), illetve c) pontja értelmében vett „orvosi gyógykezelések” vagy „egészségügyi ellátások” fogalma alá tartoznak-e; és

annak megítéléséhez, hogy az alapügyben szereplőkhöz hasonló szolgáltatásnyújtások a 2006/112 irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b) vagy c) pontja értelmében véve mentesek-e a hozzáadottérték-adó alól, figyelembe kell venni az e 132. cikk (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában támasztott valamennyi követelményt, valamint ezen irányelv IX. címe 1. és 2. fejezetének egyéb olyan releváns rendelkezéseit, mint az említett irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b) pontja esetében az irányelv 131., 133. és 134. cikke.


(1)  HL C 118., 2012.4.21.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/13


A Bíróság (második tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Magdeburger Mühlenwerke kontra Finanzamt Magdeburg

(C-129/12. sz. ügy) (1)

(Regionális támogatási program - Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos beruházás - Bizottsági határozat - A közös piaccal való összeegyeztethetetlenség - Az összeegyeztethetetlen támogatások megvonása - A támogatás nyújtásának időpontja - A bizalomvédelem elve)

2013/C 156/19

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Az alapeljárás felei

Felperes: Magdeburger Mühlenwerke

Alperes: Finanzamt Magdeburg

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — A Németország által regionális célú, létező támogatási programok alapján németországi mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához lehetségesen nyújtott állami támogatásokról szóló, 1998. május 20-i 1999/183/EK bizottsági határozat (HL 1999. L 60., 61. o.) értelmezése — Németország azon kötelezettsége, hogy eltörölje azon létező támogatási programokat, amelyek nem felelnek meg a Bizottság által az ilyen támogatásokra vonatkozó közleményben javasolt keretnek — E kötelezettség időbeli hatálya — Az érintett tagállam azon lehetősége, hogy a határozat átültetésére nyitva álló határidő lejártáig és a tagállamnak az ilyen beruházásokhoz nyújtott támogatások eltörlésére irányuló szándékának közzétételéig ne törölje az ilyen tervezett beruházásokhoz nyújtott támogatásokat, ha a szóban forgó beruházást a határozat átültetését követően teljesítették.

Rendelkező rész

A Németország által regionális célú, létező támogatási programok alapján németországi mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtható állami támogatásokról szóló, 1998. május 20-i 1999/183/EK bizottsági határozat 2. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan malomipari beruházási támogatások odaítélése, amelyre nézve a végleges beruházási döntés meghozatalára a Németországi Szövetségi Köztársaságnak az utóbbi határozatnak való megfelelésre meghatározott határidő lejártát, illetve a tervezett intézkedések Bundessteuerblattban való közzétételét megelőzően került sor, azonban a beruházás tárgyát képező tárgyi eszköz szállítására, valamint az adókedvezmény megállapítására és kifizetésére a szóban forgó határidő lejártát, illetve a szóban forgó közzétételt követően került sor, amennyiben a beruházási szubvenció odaítélésének időpontja a hivatkozott határidő lejárta utánra esik. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak az időpontnak a meghatározása, amikor az alapeljáráshoz hasonló beruházási szubvenciót odaítéltnek kell tekinteni, figyelembe véve a nemzeti jog által a szóban forgó támogatás odaítélése tekintetében támasztott feltételek összességét és biztosítva azt, hogy az 1999/183 határozat 2. cikkének 1) pontja ne kerüljön kijátszásra.


(1)  HL C 174., 2012.6.16.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/13


A Bíróság (ötödik tanács) 2013. április 11-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rusedespred OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-138/12. sz. ügy) (1)

(Adózás - Héa - 2006/112/EK irányelv - 203. cikk - Az adósemlegesség elve - A megfizetett adó visszatérítése az értékesítő részére abban az esetben, ha az adómentes ügylet kedvezményezettjétől megtagadják az adólevonási jogot)

2013/C 156/20

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad — Varna

Az alapeljárás felei

Felperes: Rusedespred OOD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Administrativen sad — Varna — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 203. cikkének értelmezése — Az adósemlegesség, a tényleges érvényesülés és az egyenlő bánásmód elve — Az előzetesen megfizetett adó levonásához való jog — Termékértékesítés esetén az értékesítő ahhoz fűződő joga, hogy visszaigényelje a tartozatlanul megfizetett adót, ha a termék beszerzőjétől azzal az indokolással tagadták meg az adólevonási jogot, hogy az adott termékértékesítés a belső jog szerint adómentes.

Rendelkező rész

1.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 203. cikkére vonatkozó ítélkezési gyakorlatban konkretizált hozzáadottértékadó-semlegesség elvét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha az e cikk átültetésére irányuló nemzeti rendelkezés alapján az adóhatóság az adómentes szolgáltatás nyújtójának nem téríti vissza az utóbbi ügyfelével szemben tévesen felszámított hozzáadottérték-adót abból az okból, hogy ez a szolgáltató nem helyesbítette a hibás számlát, miközben e hatóság jogerősen megtagadta ezen ügyféltől az említett hozzáadottérték-adó levonásához való jogot, és e jogerős elutasító határozat következtében a nemzeti törvényben előírt helyesbítési eljárás már nem alkalmazható.

2.

Az adóalany hivatkozhat a 2006/112 irányelv 203. cikkére vonatkozó ítélkezési gyakorlatban konkretizált hozzáadottértékadó-semlegesség elvére olyan nemzeti jogszabállyal szemben, amely a tévesen felszámított hozzáadottérték-adó visszatérítését a hibás számla helyesbítéséhez köti, miközben az említett hozzáadottérték-adó levonásához való jogot jogerősen megtagadták, és e jogerős elutasító határozat következtében a nemzeti törvényben előírt helyesbítési eljárás már nem alkalmazható.


(1)  HL C 151., 2012.5.26.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/14


A Bíróság (hetedik tanács) 2013. április 11-i ítélete — Európai Bizottság kontra Írország

(C-158/12. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Környezet - 2008/1/EK irányelv - 5. cikk - A környezetszennyezés integrált csökkentése és megelőzése - A meglévő létesítmények engedélyezési feltételei - Az annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy az említett létesítmények az irányelvben előírt követelményeknek megfelelően működjenek)

2013/C 156/21

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Petrove és K. Mifsud-Bonnici meghatalmazottak)

Alperes: Írország (képviselő: E. Creedon meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 24., 8. o.) 5. cikke (1) bekezdésének megsértése — A meglévő létesítmények engedélyezési feltételei — Az annak biztosítására vonatkozó kötelezettség, hogy az említett létesítmények az irányelvben előírt követelményeknek megfelelően működjenek

Rendelkező rész

1.

Írország — mivel 13 már meglévő sertéstelep és baromfitelep tekintetében a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. és 8. cikkének megfelelően nem adott ki engedélyeket, illetve nem biztosította megfelelően az engedélyezési feltételek felülvizsgálatát, és adott esetben azok frissítését, ekként pedig nem biztosította, hogy valamennyi meglévő létesítmény legkésőbb 2007. október 30-ra az ezen irányelv 3., 7., 9., 10. és 13. cikkével, 14. cikkének a) és b) pontjával, valamint 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban működjön — nem teljesítette az említett irányelv 5. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság Írországot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 174., 2012.6.16.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/14


A Bíróság (tizedik tanács) 2013. március 21-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

(C-197/12. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Adózás - Héa - 2006/112/EK irányelv - 148. cikk - Utasok díjazás ellenében történő szállítására vagy kereskedelmi tevékenyég folytatására irányuló bizonyos ügyeletek adómentessége - A nyílt tengeri hajózásra való használat feltétele)

2013/C 156/22

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Dintilhac és C. Soulay meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, J.-S. Pilczer és D. Colas meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 148. cikke a), c) és d) pontjának megsértése — Utasok díjazás ellenében történő szállítására vagy kereskedelmi tevékenyég folytatására irányuló bizonyos ügyeletek adómentessége — A nyílt tengeri hajózásra való használat feltétele — Az irányelvben előírt mentességeket jogtalanul kiterjesztő nemzeti intézkedés összeegyeztethetősége

Rendelkező rész

1.

A Francia Köztársaság — mivel az általános adókódex 262. cikke II. része 2., 3., 6. és 7. pontjában szereplő ügyletek hozzáadottértékadó-mentességét nem rendelte alá a nyílt tengeri hajózásra való használat követelményének az olyan hajók esetében, amelyeket utasok díjazás ellenében történő szállítására és kereskedelmi tevékenyég folytatására használtak — nem teljesítette a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvből, és különösen ezen irányelv 148. cikke a), c) és d) pontjából eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 217., 2012.7.21.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/15


A Bíróság (ötödik tanács) 2013. március 21-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Salzburger Flughafen GmbH kontra Umweltsenat

(C-244/12. sz. ügy) (1)

(Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata - 85/337/EGK irányelv - A 2. cikk (1) bekezdése és a 4. cikk (2) bekezdése - A II. melléklet hatálya alá tartozó projektek - Repülőtér infrastruktúrájának a bővítésére vonatkozó munkálatok - Küszöbértékek vagy kritériumok alapján történő vizsgálat - A 4. cikk (3) bekezdése - Kiválasztási kritériumok - A III. melléklet 2. pontjának g) alpontja - Sűrűn lakott területek)

2013/C 156/23

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Salzburger Flughafen GmbH

Alperes: Umweltsenat

További felek: Landesumweltanwaltschaft Salzburg, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Verwaltungsgerichtshof — Az 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelvvel (HL L 73., 5. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 151. o.) módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv (HL L 175., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 248. o.) értelmezése — Értékelhető projektek — Repülőtér bővítése — Tagállami szabályozás, amely az ilyen projekt esetében környezeti hatásvizsgálatot csak arra az esetre ír elő, ha a gépmozgások száma ennek folytán évente legalább 20 000-rel emelkedik.

Rendelkező rész

1.

Az 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdésével, 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjával, valamint 4. cikkének (3) bekezdésével ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a repülőtér infrastruktúrájának módosítására vonatkozó és az irányelv II. mellékletének hatálya alá tartozó projektek tekintetében csak akkor ír elő környezeti hatásvizsgálatot, ha e projektek a gépmozgások számát évente legalább 20 000-rel növelhetik.

2.

Ha valamely tagállam a 97/11 irányelvvel módosított 85/337 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján az irányelv II. mellékletének hatálya alá tartozó projekteket érintően olyan küszöbértéket határoz meg, mint amely az alapügyben vitatott, amely ellentétes az irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében és 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségekkel, az említett irányelv 2. cikke (1) bekezdésének, 4. cikke (2) bekezdése a) pontjának, valamint 4. cikke (3) bekezdésének rendelkezései közvetlen hatályt váltanak ki, amelynek következtében az illetékes nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell először is annak vizsgálatát, hogy az érintett projektek a környezetre várhatóan jelentős hatással járnak-e, és amennyiben igen, ezt követően el kell végezniük e projektek hatásvizsgálatát.


(1)  HL C 235., 2012.8.4.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/15


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. április 11-i ítélete (a Tribunale di Napoli (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Oreste Della Rocca kontra Poste Italiane SpA

(C-290/12. sz. ügy) (1)

(Szociálpolitika - 1999/70/EK irányelv - Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás - 2. szakasz - A keretmegállapodás hatálya - Munkaerő-kölcsönző vállalkozás - Kölcsönzött munkavállalók egy kölcsönvevő vállalkozás rendelkezésére bocsátása - Egymást követő határozott idejű munkaszerződések)

2013/C 156/24

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Napoli

Az alapeljárás felei

Felperes: Oreste Della Rocca

Alperes: Poste Italiane SpA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale di Napoli — Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.) 2. és 5. szakaszának értelmezése — Hatály — Az irányelv munkaerő-kölcsönző társaságokra való alkalmazhatósága — E társaságok arra irányuló lehetősége, hogy a kölcsönzött munkavállaló és a kölcsönvevő vállalkozás közötti munkaviszony ideiglenes jellegét igazoló körülmények miatt a kölcsönzött munkavállalókkal egymást követő, határozott idejű munkaszerződéseket kössenek.

Rendelkező rész

Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvet, valamint az ezen irányelv mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, 1999. március 18-án kötött keretmegállapodást úgy kell értelmezni, hogy azok sem a kölcsönzött munkavállaló és a munkaerő-kölcsönző vállalkozás közötti határozott idejű munkaviszonyra, sem egy ilyen munkavállaló és a kölcsönvevő vállalkozás közötti határozott idejű munkaviszonyra nem alkalmazandók.


(1)  HL C 243., 2012.8.11.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/16


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. március 21-i végzése (a Giudice di pace di Lecce (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Abdoul Khadre Mbaye elleni büntetőeljárás

(C-522/11. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 99. cikke - A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség - 2008/115/EK irányelv - A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normák és eljárások - A jogellenes tartózkodást büntetőjogi jogkövetkezményekkel szankcionáló tagállami szabályozás)

2013/C 156/25

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Giudice di pace di Lecce

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Abdoul Khadre Mbaye

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Uffucio del Giudice di Pace di Lecce — A harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 348., 98. o.) 2. cikke (2) bekezdése b) pontjának, valamint 6., 7. és 8. cikkének értelmezése — Az ország területére jogellenesen belépő, vagy ott jogellenesen tartózkodó külföldi állampolgárral szembeni 5 000–10 000 euró pénzbüntetést előíró nemzeti szabályozás — A jogellenes tartózkodás bűncselekményének megengedhetősége — A pénzbüntetést helyettesítő, legalább öt évre történő azonnali kiutasítás megengedhetősége

Rendelkező rész

1.

Harmadik országok jogellenes tartózkodás bűncselekménye miatt valamely nemzeti jogszabály alapján büntetőeljárás alá vont vagy elítélt állampolgárai nem vonhatók ki pusztán a jogellenes tartózkodás bűncselekményére tekintettel a harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alól, ezen irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében.

2.

A 2008/115 irányelvvel nem áll ellentétben az alapügyben szóban forgóhoz hasonló olyan nemzeti jogszabállyal, amely a harmadik országok állampolgárainak jogellenes tartózkodását kiutasítással helyettesíthető pénzbüntetéssel szankcionálja, ám e helyettesítés csakis akkor alkalmazható, ha az érdekelt helyzete megfelel ezen irányelv 7. cikkének (4) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyikének.


(1)  HL C 370., 2011.12.17.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/16


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2013. március 21-i végzése (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Sani Treyd EOOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-153/12. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 99. cikke - Héa - 2006/112/EK irányelv - A 62., 63., 65., 73. és 80. cikk - Ráépítési jog alapítása nem adóalany és adófizetésre nem kötelezett természetes személyek által valamely társaság javára, az általa az e természetes személyek részére épített ingatlan ellenében - Csereügylet - Ingatlanépítési szolgáltatások utáni héa - Adóztatandó tényállás - Felszámíthatóság - A teljes ellenérték előzetes megfizetése - Előleg - A termékekből vagy szolgáltatásokból álló ellenérték esetében az ügylet adóalapja)

2013/C 156/26

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad — Varna

Az alapeljárás felei

Felperes: Sani Treyd EOOD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Administrativen sad — Varna — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 62. cikke 1. pontjának, valamint 63., 73. és 80. cikkének értelmezése — Nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy minden olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ellenértéke teljesen vagy részlegesen termékekben vagy szolgáltatásokban van kifejezve, két kölcsönös kapcsolatban álló termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak minősül — Olyan jogszabályok, amelyek a kölcsönös kapcsolatban álló csereügyletek esetében az adóztatandó tényállás megvalósulásának időpontját az elsőként teljesített értékesítés tényállásszerű megvalósulásának időpontjához kötik, noha ezen értékesítés ellenszolgáltatását még nem teljesítették — Olyan természetes személyek, akik valamely társaság javára ráépítési jogot alapítottak lakóépület felépítése céljából a társaság arra irányuló kötelezettségvállalása ellenében, hogy az építési engedély megadásától számított tizenkét hónapon belül az épületet saját eszközeinek felhasználásával felépíti és a jogalapítókra ruházza a teljes beépített terület tulajdonjogának 25 %-át — Az adóalap meghatározása — Az adóztatandó tényállás fogalmának alkalmazhatósága az adómentes ügyletekre abban az esetben is, ha azokat olyan személy teljesíti, aki nem minősül sem adóalanynak, sem adófizetésre kötelezett személynek

Rendelkező rész

1.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 63. és 65. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az alapügyben szereplő körülmények között — amennyiben ráépítési jogot alapítanak valamely társaság javára olyan épület felépítése céljából, amely tekintetében e társaság fogja megszerezni a teljes beépített terület tulajdonjogának 75 %-át, a maradék 25 % megépítése pedig, amely tekintetében az említett társaság kötelezettséget vállal az e ráépítési jogot alapító személyek javára történő kulcsrakész átadásra, e jog ellenértéke — azzal nem ellentétes, hogy az ezen építési szolgáltatásokra vonatkozó hozzáadottérték-adó felszámítható a ráépítési jog alapításának időpontjától, azaz e szolgáltatásnyújtások teljesítését megelőzően, amennyiben e jog alapításának időpontjában e jövőbeni szolgáltatásnyújtások valamennyi lényeges eleme ismert, és különösen a szóban forgó szolgáltatásokat kifejezetten megjelölték, és az említett jog értéke kifejezhető készpénzben, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata. E tekintetben közömbös, hogy az említett ráépítési jog alapítása adómentes ügylet, amelyet olyan személyek teljesítenek, akik az említett irányelv értelmében nem minősülnek sem adóalanynak, sem adófizetésre kötelezett személynek.

2.

Az alapügyben szereplő körülmények között, amelyek szerint az ügylet nem olyan személyek között jött létre, akik között a 2006/112 irányelv 80. cikk szerinti kapcsolat áll fenn, aminek vizsgálata mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság feladata, az említett irányelv 73. és 80. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint az alapügybeli, amely szerint amikor valamely termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértéke teljes mértékben termékekből vagy szolgáltatásokból áll, az ügylet adóalapja mindenképpen az értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások szabadpiaci forgalmi értéke.


(1)  HL C 165., 2012.6.9.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/17


Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft. kontra Vidékfejlesztési Miniszter

(C-24/13. sz. ügy)

2013/C 156/27

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft.

Alperes: Vidékfejlesztési Miniszter

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Értelmezhető-e úgy a 1698/2005/EK (1) Tanácsi rendelet, illetve az 1974/2006/EK (2) Bizottsági rendelet, hogy a mezőgazdasági támogatások vonatkozásában létrehozott helyi akciócsoportok az adott tagállamban csak jogilag meghatározott szervezeti formában működhetnek?

2.

Tehető-e olyan különbség a fenti rendeletek alapján, hogy tagállami jogalkotó csak bizonyos jogi szervezeti formákra nézve adjon a helyi akciócsoportoknak elismerést a 1698/2005/EK rendelet 62. cikk 1. §-ától független egyéb, szigorúbb vagy más feltételek előírásával?

3.

Elegendő-e a fenti rendeletek alapján, ha a tagállamban a helyi akciócsoport csak a 1698/2005/EK rendelet 62. cikk 1. §-ában foglalt feltételeknek felel meg? Szűkítheti-e ezt az előírást a tagállam oly módon, hogy a 1698/2005/EK rendelet 62. cikk 1. §-ában foglalt feltételeknek megfelelő szervezettel szemben további formai, illetve jogi követelményeket támaszt?

4.

Értelmezhetők-e úgy a fenti rendeletek, hogy az adott tagállamnak mérlegelési jogkörébe tartozik azon döntés, hogy a 1698/2005/EK rendelet 62. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek megfelelően működő helyi akciócsoportot, amely egyébként működése során mindvégig megfelelt az összes vonatkozó tagállami és közösségi jogszabálynak, a feltételektől függetlenül megszűntté nyilvánítson, és csak egy új szervezeti formában működő helyi akciócsoport részére tegye lehetővé a működést?

5.

Értelmezhetők-e úgy a fenti rendeletek, hogy az adott tagállam a már folyamatban lévő támogatási programok, illetve programozási időszak alatt is megváltoztathatja adott esetben a helyi akciócsoportok működési jogi kereteit?

6.

Hogyan kell értelmezni a fenti rendeleteket abban az esetben, ha a korábban eredményesen és jogszerűen működő helyi akciócsoport megszűnik? A helyi akciócsoport által vállalt kötelezettségeknek és szerzett jogoknak mi lesz ebben az esetben a sorsa, különös tekintettel a visszavonással érintett teljes személyi körre?

7.

Értelmezhető-e úgy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (MVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK Tanácsi rendelet 62. cikk 2. bekezdése, hogy elfogadható és jogszerű azon tagállami rendelkezés, mely alapján a nonprofit gazdasági társasági formában működő Leader helyi akciócsoportoknak egy éven belül át kell alakulniuk egyesületi formává azzal az indokkal, hogy az egyesületi forma, mint társadalmi szervezet képes csak megfelelően biztosítani a helyi partnerek közötti hálózatépítést, mivel a hatályos magyar jog szerint a gazdasági társaság elsődleges célja a haszonszerzés, valamint a gazdasági érdekek miatt a nyilvános toborzás és tagfelvétel kizárt.


(1)  A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, HL L 277., 1. o.

(2)  A Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról, HL L 368., 15. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/18


Kúria (Magyarország) által 2013. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kásler Árpád és Káslerné Rábai Hajnalka kontra OTP Jelzálogbank Zrt.

(C-26/13. sz. ügy)

2013/C 156/28

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kúria

Az alapeljárás felei

Felperes: Kásler Árpád és Káslerné Rábai Hajnalka

Alperes: OTP Jelzálogbank Zrt.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A Tanács 93/13/EGK (1) irányelv (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről (a továbbiakban: irányelv) 4. cikk (2) bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy külföldi pénznemben meghatározott, de ténylegesen hazai pénznemben folyósított és a fogyasztó által kizárólag hazai pénznemben törlesztendő kölcsöntartozás esetén az átváltási árfolyamokat meghatározó, egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses kikötések a „szerződés elsődleges tárgyának meghatározása” fogalma alá vonhatók-e?

Amennyiben nem, az irányelv 4. cikk (2) bekezdésének második fordulata alapján az eladási és vételi árfolyam különbözete olyan díjazásnak tekintendő-e, melynek a szolgálatatással arányban állása a tisztességtelenség szempontjából nem vizsgálható? E körben van-e jelentősége annak, hogy a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között tényleges átváltásra sor kerül?

2.

Amennyiben az irányelv 4. cikk (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tagállami bíróság — függetlenül nemzeti jogának rendelkezésétől — az abban meghatározott szerződési feltételek tisztességtelenségét is vizsgálhatja, ha azok nem világosak és érthetőek, akkor ez utóbbi követelmény alatt azt kell-e érteni, hogy a fogyasztó számára a szerződési feltételnek önmagában nyelvtanilag kell világosnak és érthetőnek lennie, avagy ezen túlmenően a szerződési feltétel alkalmazása gazdasági indokainak, illetve a szerződés többi feltételével való kapcsolatának is világosnak és érthetőnek kell lennie?

3.

Az irányelv 6. cikk (1) bekezdését és a C-618/10. számú, Banco Espanol ügyben hozott ítélet 73. pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott általános szerződési feltétel tisztességtelen rendelkezésének érvénytelenségét a tagállami bíróság az adott szerződési feltétel módosításával, kiegészítésével a fogyasztó javára akkor sem szüntetheti meg, ha egyébként a rendelkezés elhagyása esetén a megmaradt szerződési rendelkezések alapján a szerződés nem teljesíthető? E körben van-e jelentősége annak, hogy a nemzeti jog tartalmaz-e olyan diszpozitív szabályt, amely az érvénytelen rendelkezés hiányában az adott jogkérdést szabályozza?


(1)  A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről, HL L 95., 29. o., magyar különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/18


A Tribunale di Napoli (Olaszország) által 2013. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Luigi D'Aniello és társai kontra Poste Italiane SpA

(C-89/13. sz. ügy)

2013/C 156/29

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Napoli

Az alapeljárás felei

Felperes: Luigi D'Aniello és társai

Alperes: Poste Italiane SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Ellentétes-e az egyenértékűség elvével a belső jog olyan rendelkezése, amely az 1999/70/EK irányelv (1) alkalmazása kapcsán a határozott időre vonatkozó semmis kikötést tartalmazó munkaszerződés teljesítésének jogellenes felfüggesztése esetére eltérő és jelentősen alacsonyabb gazdasági következményeket ír elő, mint a határozott időre vonatkozó semmis kikötést tartalmazó polgári jogi szerződés teljesítésének jogellenes felfüggesztése esetére;

2.

összeegyeztethető-e az európai jogrenddel az, hogy ennek alkalmazási körében, egy szankció érvényesülése a visszaélést tanúsító munkáltatónak kedvez a visszaélést elszenvedő munkavállaló kárára oly módon, hogy az eljárás időtartama, még ha szükséges is, közvetlenül károsítja a munkavállalót a munkáltató javára, és hogy a helyreállítás hatékonysága az eljárás időtartamának növekedésével arányosan csökken, míg csaknem megszűnik;

3.

az európai jogrendnek a Nizzai Charta 51. cikke szerinti alkalmazási körében összeegyeztethető-e a(z alapjogi) Charta 47. cikkével és az EJEE 6. cikkével az, hogy az eljárás időtartama, még ha szükséges is, közvetlenül károsítja a munkavállalót a munkáltató javára, és hogy a helyreállítás hatékonysága az eljárás időtartamának növekedésével arányosan csökken, míg csaknem megszűnik;

4.

tekintettel a 2000/78/EK irányelv (2) 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és a 2006/54/EK irányelv (3) 14. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt magyarázatokra, beleértendőek-e az 1999/70/EK irányelv 4. szakasza szerinti foglalkoztatási feltételek fogalmába a munkaviszony jogellenes megszüntetésének következményei;

5.

az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, igazolható-e a 4. szakasz alapján a belső jogrendben a határozatlan idejű munkaviszony, illetve a határozott idejű munkaviszony jogellenes megszüntetésére rendszerint előírt jogkövetkezmények közötti eltérés;

6.

úgy kell-e értelmezni — a Lisszaboni Szerződés által átvett, Rómában, 1950. november 4-én aláírt, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkével, és a Nizzában, 2000. december 7-én kihirdetett Európai Unió Alapjogi Chartája 46., 47. cikkével és 52. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett — hatályos közösségi jognak a jogbiztonságra, a jogos bizalom védelmére, az eljárási fegyveregyenlőségre, a hatékony bírói jogvédelemre, a független bírósághoz való jogra és nagyobb általánosságban a méltányos eljáráshoz való jogra vonatkozó, az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdése (amint azt a Lisszaboni Szerződés 1.8. cikke módosította, és amelyre az Unióról szóló szerződés 46. cikke utal) által biztosított általános elveit, hogy azokkal ellentétes egy olyan jogszabályi rendelkezésnek az olasz állam által jelentős idő (9 év) elteltével történő elfogadása, mint a 183/10. sz. törvény 32. cikkének (7) bekezdése, amely úgy változtatja meg a folyamatban lévő eljárások következményeit, hogy közvetlenül károsítja a munkavállalót a munkáltató javára, és hogy a helyreállítás hatékonysága az eljárás időtartamának növekedésével arányosan csökken, míg csaknem megszűnik;

7.

amennyiben a Bíróságnak nem azt kellene elismernie, hogy a hivatkozott elvek az Európai Unió jogrendjének alapvető elveinek értékével bírnak, azok általános és horizontális alkalmazása tekintetében, hanem csak azt, hogy egy olyan rendelkezés, mint a 183/10. sz. törvény 32. cikke (5)-(7) bekezdése (amint azt a 92/2012. sz. törvény 1. cikkének (1)bekezdése értelmezte) kizárólag az 1999/70/EK irányelv és a Nizzai Charta szerinti kötelezettségekkel ellentétes, állami szervezetnek tekintendő-e az uniós jog és különösen az 1999/70/EK irányelv 4. szakasza, továbbá a Nizzai Charta közvetlen, felfelé történő vertikális alkalmazása szempontjából az 55-61. pontban leírt jellemzőkkel rendelkező olyan társaság, mint az alperes;

8.

amennyiben az Európai Unió Bírósága az 1), 2), 3), illetve 4) kérdésekre igenlő választ adna, a jóhiszemű együttműködés, mint az Európai Unió egyik alapelve lehetővé teszi-e egy olyan értelmező rendelkezés alkalmazásának mellőzését, mint a 92/12. sz. törvény 1. cikkének (1) bekezdése, amely lehetetlenné teszi az 1)-4) kérdésekre adott válaszból következő elvek tiszteletben tartását?


(1)  HL L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 3. kötet 368. o.

(2)  HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 4. kötet 79. o.

(3)  HL L 204., 23. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/19


A Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Németország) által 2013. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — U kontra Stadt Karlsruhe

(C-101/13. sz. ügy)

2013/C 156/30

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Az alapeljárás felei

Felperes: U

Alperes: Stadt Karlsruhe

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 2252/2004/EK rendelet (1) melléklete alapján a tagállamok által kiállított útlevelek géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldala kiállítási módjának meg kell-e felelnie a géppel olvasható útlevelekről szóló 9303-as ICAO (2) dokumentum 1. részében foglalt minden kötelező előírásnak?

2.

Ha valamely tagállamnak a személyek nevére vonatkozó szabályozása szerint valamely személy neve keresztnevéből és családnevéből áll, lehetősége van-e a tagállamnak a 2252/2004/EK rendeletnek a géppel olvasható útlevelekről szóló 9303-as ICAO-dokumentum 1. része IV. szakaszának 8.6. pontja szerinti szabályokkal összefüggésben értelmezett melléklete alapján arra, hogy a születési nevet is bejegyezze elsődleges azonosító jellemzőként az útlevél géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalának 6. rovatába?

3.

Ha valamely tagállamnak a személyek nevére vonatkozó szabályozása szerint valamely személy neve keresztnevéből és családnevéből áll, lehetősége van-e a tagállamnak a 2252/2004/EK rendeletnek a géppel olvasható útlevelekről szóló 9303-as ICAO-dokumentum 1. része IV. szakaszának 8.6. pontja szerinti szabályokkal összefüggésben értelmezett melléklete alapján arra, hogy a születési nevet is bejegyezze másodlagos azonosító jellemzőként az útlevél géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalának 7. rovatába?

4.

A második vagy harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a személy nevének az Alapjogi Charta (3) 7. cikke és az EJEE (4) 8. cikke szerinti védelme alapján köteles-e az a tagállam, amelynek a személyek nevére vonatkozó szabályozása szerint valamely személy neve keresztnevéből és családnevéből áll, az útlevél géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldala azon adatmezőjének elnevezésében, amelybe a születési nevet bejegyzik, feltüntetni, hogy ebbe a rovatba a születési nevet is bejegyzik?

5.

A negyedik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: a személy nevének az Alapjogi Charta 7. cikke és az EJEE 8. cikke szerinti védelme alapján köteles-e az a tagállam, amelynek a személyek nevére vonatkozó szabályozása szerint valamely személy neve keresztnevéből és családnevéből áll, és amelynek az útlevelekre vonatkozó nemzeti szabályozása szerint az útlevél géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldala adatmezőinek elnevezése angol és francia nyelven is fel van tüntetve, és az útlevél géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalának 6. rovatában egy önálló sorba a születési nevet és e születési név előtt a „született” szó „szül.” rövidítését is be kell jegyezni, a „született” szó „szül.” rövidítését angol és francia nyelven is feltüntetni?

6.

Ha valamely tagállamnak a személyek nevére vonatkozó szabályozása szerint valamely személy neve keresztnevéből és családnevéből áll, lehetősége van-e a tagállamnak a 2252/2004/EK rendeletnek a géppel olvasható útlevelekről szóló 9303-as ICAO-dokumentum 1. része IV. szakaszának 8.6. pontja szerinti szabályokkal összefüggésben értelmezett melléklete alapján arra, hogy a születési nevet is bejegyezze választható személyes adatként az útlevél géppel olvasható, személyazonosító adatokat tartalmazó adatoldalának 13. rovatába?


(1)  A tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 385., 1. o.).

(2)  Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.

(3)  Az Európai Unió Alapjogi Chartája.

(4)  Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/20


A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2013. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ASL n. 5 „Spezzino” és társai kontra San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

(C-113/13. sz. ügy)

2013/C 156/31

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: ASL n. 5 „Spezzino” és társai

Alperesek: San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Ellentétes-e az EUMSZ 49., 56., 105. és 106. cikkel az olyan belső szabályozás, amely előírja, hogy az egészségügyi szállítást elsődlegesen az önkéntes szervezetek, az Olasz Vöröskereszt és más, erre feljogosított közjogi intézmények vagy hatóságok részére kell odaítélni olyan megállapodások alapján, amelyek kizárólag a ténylegesen viselt költségek megtérítését írják elő?

2.

Ellentétes-e a közbeszerzésekre vonatkozó uniós joggal — a jelen ügyben, mivel zárt szerződésekről van szó, a szabad verseny, a megkülönböztetés-mentesség, az arányosság és az átláthatóság általános elveivel — az olyan nemzeti szabályozás, amely lehetővé teszi az egészségügyi szállítási szolgáltatás közvetlen odaítélését, mivel visszterhesnek kell tekinteni a jelen jogvita tárgyát képezőhöz hasonló olyan keretmegállapodást, amely a fix és időben tartósan jelentkező költségek megtérítését is előírja?


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/21


2013. március 14-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-124/13. sz. ügy)

2013/C 156/32

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: L G. Knudsen, I. Liukkonen és R. Kaškina, meghatalmazotti minőségben)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló 1342/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. december 19-i 1243/2012/EU tanácsi rendeletet, (1)

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Parlament egyetlen kereseti kérelmet terjeszt elő a vitatott rendelet megsemmisítése iránt azon az alapon, hogy az EUMSZ 43. cikk (3) bekezdése nem szolgáltat megfelelő jogalapot a vitatott rendeletnek, és hogy azt az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdése alapján kellett volna elfogadni, mivel ez utóbbi rendelkezés biztosítja az Európai Unió jogalkotásának a vitatott rendelet céljának és tartalmának megfelelő jogi aktus elfogadásához szükséges hatásköröket. Az alkalmazott jogalap kizárta a Parlamentet abból, hogy a jogi aktus elfogadásában részt vegyen, holott az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdése a rendes jogalkotási eljárás lefolytatását írja elő. A téves jogalap a vitatott rendelet megsemmisítéséhez kell, hogy vezessen.

A jogalapjának első részében a Parlament kifejti, hogy a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló minden többéves terv, mint a halállomány védelmét és kezelését szolgáló intézkedés, egy egésznek tekintendő, amely a KHP fenntarthatósági és állományvédelmi célkitűzéseit követő rendelkezéseket tartalmaz, és amelynek egészét éppen ezért az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdése alapján kell elfogadni.

A Parlament jogalapjának második része kifejti, hogy a vitatott rendeletnek a Bizottság javaslatának fennmaradó részétől elkülönült elfogadása mindenképpen eljárással való visszaélésnek minősül, és kiüríti a jogi aktus súlypontjára tekintettel a jogalap megválasztására vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlat tartalmát. A javaslat kettéosztása lehetővé tette a Tanács számára, hogy a javasolt jogi aktus bizonyos tényezőire nézve mesterséges módon külön jogalapot válasszon, holott az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdésének egyetlen jogalapja vonatkozhatott volna rájuk, amennyiben a jogi aktust az eredeti javaslatnak megfelelően egy egészben fogadják el.


(1)  HL L 352., 10. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/21


2013. március 14-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-125/13. sz. ügy)

2013/C 156/33

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Banks, A. Bouquet, A. Szmytkowska, meghatalmazotti minőségben)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló 1342/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. december 19-i 1243/2012/EU tanácsi rendeletet, (1)

a megsemmisített tanácsi rendelet joghatásait az ítéletet követően ésszerű ideig, vagyis az ítélethozatalt követő év január 1-jétől számított legfeljebb egy teljes naptári évig tartsa fenn, és

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen keresetben a Bizottság azt kéri a Bíróságtól, hogy semmisítse meg a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló 1342/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. december 19-i 1243/2012/EU tanácsi rendeletet, a rendelet joghatásait azonban a jelen ügyben hozott ítéletet követő ésszerű ideig, vagyis az ítélethozatalt követő év január 1-jétől számított legfeljebb egy teljes naptári évig tartsa fenn.

A Bizottság a keresetét a következő három jogalapra alapítja:

a)

A vitatott rendelet jogi alapját (EUMSZ 43. cikk (2) bekezdése) illető téves jogalkalmazásra alapított első jogalapjában a Bizottság azzal érvel, hogy a Tanács tévesen választotta ketté a Bizottság javaslatát, és fogadta el annak egy részét az EUMSZ 43. cikk (3) bekezdése alapján, holott a Bizottság javaslatának megfelelően annak egészét az EUMSZ 43. cikk (2) bekezdése alapján kellett volna elfogadni. A vitatott rendelet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nem tartoznak a — csupán a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozó intézkedések jogalapját biztosító — 43. cikk (3) bekezdésének hatálya alá.

b)

A második jogalapjában, amely azon alapul, hogy a határozathozatali eljárást és az Európai Parlamentnek a rendes jogalkotási eljárásban való részvételére vonatkozó intézményi előjogait, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt illetően következményekkel járó téves jogalkalmazásra került sor (az EUMSZ 294. és 43. cikk (2) bekezdésének megsértése), a Bizottság azzal érvel, hogy a szóban forgó javaslatot a Tanács egyedül fogadta el, az Európai Parlament pedig nem vett részt úgy az elfogadásában, ahogyan tette volna a rendes jogalkotási eljárásban, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal nem konzultált kellően.

c)

Végül a vitatott rendeletnek a Bizottság javaslata hiányában vagy a Bizottság javaslatának elferdítésével (franciául dénaturation) történő elfogadására (az EUSZ 17. cikk és az EUMSZ 43. cikk (3) bekezdésének megsértése) alapított harmadik jogalapjában a Bizottság azt bizonygatja, hogy a Tanács javaslatának kettéosztása, illetve annak egy részének eltorzítása a Bizottság javaslatának eltorzításához vezetett, ami sérti a Bizottság kizárólagos kezdeményezési jogát.


(1)  HL L 352., 10. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/22


2013. március 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

(C-139/13. sz. ügy)

2013/C 156/34

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Maidani és G. Wils meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Belga Királyság — mivel 2009. június 28-ra, a 2252/2004/EK rendelet (1) 6. cikkében meghatározott határidőre nem alkalmazta az ujjlenyomatokat tartalmazó biometrikus útlevek kiállításával kapcsolatos technikai előírásokat a 2006. június 28-i C(2006) 2909 bizottsági határozatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően — nem teljesítette az említett rendeletből eredő kötelezettségeit;

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság keresetében azt kifogásolja, hogy a Belga Királyság nem fogadta el a 2252/2004/EK rendeletben előírt határidőn belül az ujjlenyomatokat tartalmazó biometrikus útlevelek kiállításának biztosításához szükséges intézkedéseket.


(1)  A tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 385., 1. o.).


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/22


A Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2013. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Annett Altmann és társai kontra Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(C-140/13. sz. ügy)

2013/C 156/35

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Az alapeljárás felei

Felperesek: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Doris Anschütz, Heinz Anschütz, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Andrea Arnold, Klaus Arnold, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Alperes: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Összeegyeztethető az uniós joggal az, ha az olyan nemzeti eljárásjogi rendelkezés, mint a VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung; közigazgatási bírósági rendtartás) 99. §-ában szereplő rendelkezés alkalmazása és értelmezése meghiúsíthatja a pénzügyi szolgáltató vállalkozások feletti felügyeletet gyakorló nemzeti hatóságokra vonatkozó, és az irányadó uniós jogi aktusokon (itt: a 2004/109/EK (1), a 2006/48/EK (2) és a 2009/65/EK (3) irányelveken) alapuló kötelező titoktartási kötelezettséget, amelyet megfelelően átültettek a nemzeti jogba, amint ez a Németországi Szövetségi Köztársaságban a hitelágazatról szóló törvény (Gesetz über das Kreditwesen) 9. §-a és az értékpapírok kereskedelméről szóló törvény (Wertpapierhandelsgesetz) 8. §-a révén megtörtént?

2.

Az olyan felügyeleti hatóság, mint a német Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Pénzügyi Szolgáltatási Szövetségi Felügyelet), abban az esetben is hivatkozhat-e a többek között az uniós jog értelmében rá vonatkozó olyan titoktartási kötelezettségeire, mint amelyeket a hitelágazatról szóló törvény 9. §-a és az értékpapírok kereskedelméről szóló törvény 8. §-a is szabályoz, azzal a személlyel szemben, aki az információ szabadságáról szóló német törvény szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatóra vonatkozó információkhoz való hozzáférésre irányuló kérelmet terjesztett elő, ha a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó, de időközben tevékenységét fizetésképtelenség miatt megszüntető, és felszámolás alatt álló társaság üzleti koncepciója lényegében a befektetők tudatos megkárosításával járó nagymértékű befektetési csalásban állt, és az e társaságért felelős személyeket jogerősen többévi szabadságvesztésre ítélték?


(1)  A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 390., 38. o.)

(2)  A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 177., 1. o.)

(3)  Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 302., 32. o.)


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/23


A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2013. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nickel & Goeldner Spedition GmbH kontra Kintra UAB, felszámolás alatt

(C-157/13. sz. ügy)

2013/C 156/36

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Alperes: Kintra UAB, felszámolás alatt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Amennyiben a vállalkozás valamennyi hitelezője érdekében eljáró és a lehető legtöbb hitelező igényeinek kielégítése érdekében a vállalkozás fizetőképességének helyreállítását és a fizetésképtelen vállalkozás vagyoni eszközeinek növelését célzó felszámoló terjeszti elő a keresetet — miközben megjegyzendő, hogy ugyanezen hatást kívánja elérni például a felszámoló megtámadási keresete (actio Pauliana) is, amelyet a fizetésképtelenségi eljáráshoz szorosan kapcsolódónak ismertek el —, és mivel a szóban forgó ügyben a tartozás kifizetését a CMR Egyezmény és a litván polgári törvénykönyv (a magánjogi általános rendelkezések) értelmében igénylik az elvégzett nemzetközi árufuvarozásért, úgy ezt a kérelmet a felperes fizetésképtelenségi eljárásához szorosan (közvetlenül) kapcsolódónak kell e tekinteni, az ügy elbírálására irányuló joghatóságot az 1346/2000 rendelet (1) rendelkezései alapján kell e meghatározni, és az a 44/2001 rendelet (2) alkalmazása alóli kivétel hatálya alá tartozik e?

2.

Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas annak magyarázatát várja a Bíróságtól, hogy amennyiben a felperes tekintetében folyamatban lévő fizetésképtelenségi eljárás megindítását megelőzően keletkezett a szóban forgó kötelezettség (szerződéses kötelezettségeinek hibás teljesítésén alapulva az alperes azon kötelezettsége, hogy a nemzetközi árufuvarozásért a felperesnek megfizesse a tartozás és a kamat összegét), úgy az 1346/2000 rendelet 44. cikke (3) bekezdésének a) pontjára kell e hivatkozni, és e rendelet alkalmazását mellőzni kell e, mivel különös egyezmény rendelkezéseként a CMR Egyezmény 31. cikkével összhangban kell meghatározni a joghatóságot?

3.

Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó, és a szóban forgó jogvita a 44/2001 rendelet hatálya alá tartozik, a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas annak magyarázatát várja a Bíróságtól, hogy a jelen ügyben, amennyiben a CMR Egyezmény 31. cikkének (1) bekezdése nem ellentétes a 44/2001 rendelet 2. cikkének (1) bekezdésével, tételezzük e fel azt, hogy a szóban forgó viszonyokat a CMR Egyezmény (a különös egyezmény) hatálya alá sorolva a CMR Egyezmény 31. cikkének (1) bekezdése szerinti jogi szabályokat kell alkalmazni annak megállapítása során, hogy a vita tárgyát képező ügyben melyik állam bírósága rendelkezik joghatósággal, ha e jogi szabályok nem ellentétesek a 44/2001 rendelet alapvető céljaival, nem vezetnek a belső piac megfelelő működésének biztosítása tekintetében kedvezőtlenebb eredményekhez, és elég egyértelműek és pontosak?


(1)  A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 160., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 1. kötet, 191. o.; helyesbítés: HL 2006. L 234., 43. o.).

(2)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o., HL 2011. L 124., 47. o.).


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/24


A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2013. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Damijan Vnuk kontra Zavarovalnica Triglav d.d.

(C-162/13. sz. ügy)

2013/C 156/37

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperes: Damijan Vnuk

Alperes: Zavarovalnica Triglav d.d.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a „gépjármű közúti forgalomban való részvételének” a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv (1) 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti fogalmát, hogy az nem foglalja magában a jelen ügy körülményeit — amikor is az alperes biztosítottja a pótkocsival felszerelt traktorjával a felperes létrájának ütközött, miközben ez utóbbi a szénabálákat rakodta egy tanya udvarán — mivel a káresemény nem a közúti forgalommal összefüggésben következett be


(1)  HL L 103., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 10. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/24


A Conseil Constitutionnel (Franciaország) által 2013. április 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jeremy F. kontra Premier ministre

(C-168/13. sz. ügy)

2013/C 156/38

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil Constitutionnel

Az alapeljárás felei

Felperes: Jeremy F.

Alperes: Premier ministre

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (1) 27. és 28. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes, ha a tagállamok biztosítják a fellebbezés lehetőségét, felfüggesztve ezáltal akár valamely személlyel szemben az átadása előtt elkövetett, az átadás alapjául szolgáló bűncselekménytől eltérő másik bűncselekmény miatti büntetőeljárás megindításához, a személy elítéléséhez, illetve szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából történő fogvatartásához való hozzájárulás megadása iránti, akár valamely személynek a végrehajtó tagállamtól eltérő más tagállam számára — az átadása előtt elkövetett bűncselekményre tekintettel kibocsátott európai elfogatóparancs alapján — történő átadása iránti kérelem beérkezését követő harminc napon belül határozatot hozó igazságügyi hatóság határozatának végrehajtását?


(1)  HL L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/24


A Riigikohus (Észtország) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — MTÜ Liivimaa Lihaveis kontra Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

(C-175/13. sz. ügy)

2013/C 156/39

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Riigikohus (Észtország)

Az alapeljárás felei

Felperes és fellebbező: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Alperes és ellenérdekű fél a fellebbezési eljárásban: Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee (a 2007–2013. évi észt–lett program monitoring bizottsága)

A fellebbezési eljárásban részt vevő beavatkozó: Eesti Vabariigi Siseministeerium (az Észt Köztársaság Belügyminisztériuma)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

2.1.

Az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke (1) bekezdésének harmadik mondata és az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének első bekezdése alapján kötelesek-e a 2007–2013. évi észt-lett programban részt vevő tagállamok a 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (1) 63. cikkének (1) bekezdésében és a 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 14. cikkének (3) bekezdésében említett monitoring bizottság létrehozásakor megállapodni arról, hogy mely bíróság rendelkezik joghatósággal a monitoring bizottság határozataival szemben indított keresetek elbírálására, és melyik jog alapján hozandó döntés az ilyen keresetről?

2.2.

A 2.1. pontban foglalt kérdésre adandó igenlő válasz, de a megfelelő megállapodás hiánya esetén összhangban van-e a 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 63. cikkének (2) bekezdésével, ha a monitoring bizottság határozatával szemben indított keresetet a felperes állampolgársága szerinti tagállam bírósága a nemzeti jog alapján bírálja el?


(1)  Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 25. o.).

(2)  Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 210., 1. o.).


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/25


2013. április 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Finn Köztársaság

(C-178/13. sz. ügy)

2013/C 156/40

Az eljárás nyelve: finn

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: I. Koskinen és J. Hottiaux)

Alperes: Finn Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Finn Köztársaság — mivel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetőkre vonatkozóan nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló, 2002. március 11-i 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) vagy legalábbis e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette a 2002/15/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdéséből, 3–7. cikkéből és 11. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Finn Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2009. március 23-án lejárt.


(1)  HL L 80., 35. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 224. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/25


2013. április 12-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Szlovén Köztársaság

(C-188/13. sz. ügy)

2013/C 156/41

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Rous és J. Hottiaux)

Alperes: Szlovén Köztársaság

Kereseti kérelmek

állapítsa meg, hogy a Szlovén Köztársaság — mivel nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átültesse a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II., V. és VI. mellékletének módosításáról szóló, 2011. március 1-jei 2011/18/EU bizottsági irányelvet (1) vagy legalábbis e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette az említett irányelv 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Szlovén Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2011. december 31-én lejárt.


(1)  HL L 57., 1. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/25


A Bíróság elnökének 2013. március 13-i végzése — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság, támogatják: a Francia Köztársaság, Románia, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság

(C-148/12. sz. ügy) (1)

2013/C 156/42

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 138., 2012.5.12.


Törvényszék

1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/26


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Du Pont de Nemours (France) és társai kontra Bizottság

(T-31/07. sz. ügy) (1)

(Növényvédő szerek - Fluzilazol hatóanyag - A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel - Megsemmisítés iránti kereset - Részleges megsemmisítés - Elválaszthatatlanság - Elfogadhatatlanság - Szerződésen kívüli felelősség - A felvétel tizennyolc hónapra és négy növényre való korlátozása - Az elővigyázatosság elve - Az arányosság elve - A meghallgatáshoz való jog - Egyenlő bánásmód - Indokolás - Hatáskörrel való visszaélés - Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése)

2013/C 156/43

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, Franciaország); Du Pont Portugal — Serviços, Sociedade Unipessoal Lda (Lisszabon, Portugália); Du Pont Ibérica, SL (Barcelona, Spanyolország); Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA (Mechelen, Belgium); Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milánó, Olaszország); Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Hollandia); Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg vor der Höhe, Németország); DuPont CZ s.r.o. (Prága, Cseh Köztársaság); DuPont Magyarország Kereskedelmi Kft. (Budaörs, Magyarország); DuPont Poland sp. z o.o. (Varsó, Lengyelország); DuPont Romania Srl (Bukarest, Románia); DuPont (UK) Ltd (Stevenage, Egyesült Királyság); Dy-Pont Agkro Ellas AE (Halandri, Görögország); DuPont International Operations SARL (Le Grand-Saconnex, Svájc); és DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux) (képviselők: kezdetben: D. Waelbroeck és N. Rampal, később D. Waelbroeck ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: U. Zinsmeister és I. Antypas ügyvédek)

A felpereseket támogató beavatkozó: European Crop Protection Association (ECPA) (Brüsszel, Belgium) (képviselők: U. Zinsmeister és I. Antypas ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fluzilazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2006. december 11-i 2006/133/EK bizottsági irányelv (HL 2006., L 349., 27. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem annyiban, amennyiben mindössze négy növényre és tizennyolc hónapra korlátozza a fluzilazolnak a 91/414/EGK rendelet I. mellékletébe történő felvételét, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék kötelezi a Du Pont de Nemours (France) SAS-t, a Du Pont Portugal — Serviços, Sociedade Unipessoal Lda-t, a Du Pont Ibérica, SL-t, a Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA-t, a Du Pont de Nemours Italiana Srl-t, a Du Pont De Nemours (Nederland) BV-t, a Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH-t,a DuPont CZ s.r.o.-t, a DuPont Magyarország Kereskedelmi Kft.-t, a DuPont Poland sp. z o.o.-t, a DuPont Romania Srl, DuPont (UK) Ltd-t, a Dy-Pont Agkro Ellas AE-t, a DuPont International Operations SARL-t és a DuPont Solutions (France) SAS-t a saját, valamint az Európai Bizottság részéről az alapeljárásban, valamint az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségek viselésére

3.

A Törvényszék kötelezi a European Crop Protection Association (ECPA)-t saját költségeinek viselésére.


(1)  HL C 69., 2007.3.24.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/26


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — AEPI kontra Bizottság

(T-392/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/44

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Athén, Görögország) (képviselők kezdetben: P. Xanthopoulos és T. Asprogerakas Grivas, később: T. Asprogerakas Grivas ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Christoforou és F. Castillo de la Torre megbízottak, segítőjük kezdetben: M. Moustakali, később: S. Dempegiotis ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének az AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE -t érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikkének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — az AEPI-t érintő részét megsemmisíti.

3.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

A Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint az AEPI költségeinek felét.

5.

Az AEPI viseli saját költségeinek felét.

6.

Minden fél viseli az ideiglenes intézkedés iránti eljárással kapcsolatban felmerült saját költségeit.


(1)  HL C 301., 2008.11.22.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/27


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS kontra Bizottság

(T-398/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/45

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (Varsó, Lengyelország) (képviselők: B. Borkowska és M. Błeszyński ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és K. Mojzesowicz ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Stowarzyszenie Autorów ZAiKS -ot érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikke (2) és (3) bekezdésének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — a Stowarzyszenie Autorów ZAiKS -ot érintő részét megsemmisíti.

3.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

A Törvényszék a Bizottságot kötelezi az alapeljárással kapcsolatos költségek viselésére.

5.

Az Autorów ZAiKS és a Bizottság viselik az ideiglenes intézkedés iránti eljárással kapcsolatban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 285., 2008.11.8.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/27


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto kontra Bizottság

(T-401/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/46

Az eljárás nyelve: finn

Felek

Felperes: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto (Helsinki, Finnország) (képviselő: H. Pokela ügyvéd)

Alperes: Bizottság (képviselők kezdetben: E. Paasivirta, F. Castillo de la Torre és P. Aalto, később: E. Paasivirta és F. Castillo de la Torre meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ryt érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikkének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — a Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ryt érintő részét megsemmisíti.

3.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a saját költségeinek, valamint a Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto részéről felmerült költségek felének viselésére.

5.

A Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto viseli saját költségei felét.

6.

A Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto és a Bizottság viseli az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült saját költségeit.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/28


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — GEMA kontra Bizottság

(T-410/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/47

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlin, Németország) (képviselők: R. Bechtold, I. Brinker, T. Holzmüller ügyvédek és J. Schwarze egyetemi tanár)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre meghatalmazott, A. Antoniadis és O. Weber meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: RTL Group SA (Luxembourg, Luxemburg); CLT-UFA (Luxembourg); Music Choice Europe Ltd (London, Egyesült Királyság); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Németország); Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Svédország); Viasat Broadcasting UK Ltd (London) és Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlin) (képviselők kezdetben: M. Hansen, A. Weitbrecht és É. Barbier de La Serre ügyvédek, később: M. Hansen, A. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado ügyvédek és J. Kallaugher solicitor)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und machanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)-t érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikke (2) és (3) bekezdésének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — a GEMA-t érintő részét megsemmisíti.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint a GEMA költségeit, a beavatkozással kapcsolatos költségek kivételével.

4.

Az RTL Group SA, a CLT-UFA, a Music Choice Europe Ltd, a ProSiebenSat.1 Media AG, a Modern Times Group MTG AB, a Viasat Broadcasting UK Ltd és a Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) maguk viselik saját költségeiket, valamint a GEMA beavatkozással kapcsolatos költségeit.

5.

A GEMA, a Bizottság, az RTL Group, a CLT-UFA és a Music Choice Europe viselik az ideiglenes intézkedés iránti eljárással kapcsolatban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/28


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Artisjus kontra Bizottság

(T-411/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/48

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Magyarország) (képviselők: Hegymegi-Barakonyi Z., Vörös P. és Horányi M. ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és Bottka V. meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületet érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikke (2) és (3) bekezdésének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — az Artisjust érintő részét megsemmisíti.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi az alapeljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

4.

Az Artisjus és az Európai Bizottság maguk viselik az ideiglenes intézkedés iránti eljárással kapcsolatban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 301., 2008.11.22.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/29


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SOZA kontra Bizottság

(T-413/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/49

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Pozsony, Szlovákia) (képviselő: M. Favart ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre, A. Biolan és J. Bourke meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, France) (képviselők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)-t érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 301., 2008.11.22.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/29


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība kontra Bizottság

(T-414/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/50

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (Riga, Lettország) (képviselő: M. Favart ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és A. Biolan meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek) és European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svájc) (képviselők: D. Waelbroeck ügyvéd és D. Slater solicitor)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének az Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība-t érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi az költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/30


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Irish Music Rights Organisation kontra Bizottság

(T-415/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/51

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Irish Music Rights Organisation Ltd (Dublin, Írország) (képviselők: M. Favart ügyvéd és D. Collins solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és J. Bourke meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek) és a European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svájc) (képviselők: D. Waelbroeck ügyvéd és D. Slater solicitor)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének az Irish Music Rights Organisation Ltd-et érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi az költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/30


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Eesti Autorite Ühing kontra Bizottság

(T-416/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/52

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Eesti Autorite Ühing (Tallin, Észtország) (képviselő: M. Favart ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és A. Biolan meghatalmazottak)

A felperes kérelmeit támogató beavatkozók: International Confederation of Societies of Authors and Composer (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselők: J.-F. Bellis és K.Van Hove ügyvédek); és a European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svájc) (képviselők: D. Waelbroeck és D. Slater ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének az Eesti Autorite Ühinget érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/31


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Sociedade Portuguesa de Autores kontra Bizottság

(T-417/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/53

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Sociedade Portuguesa de Autores CRL (Lisszabon, Portugália) (képviselő: M. Favart ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és A. Biolan meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek) és European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svájc) (képviselők: D. Waelbroeck ügyvéd és D. Slater solicitor)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Sociedade Portuguesa de Autores CRL -t érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi az költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/31


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — OSA kontra Bizottság

(T-418/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/54

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA) (Prága, Cseh Köztársaság) (képviselő: M. Favart ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és A. Biolan meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek) és European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svájc) (képviselők: D. Waelbroeck ügyvéd és D. Slater solicitor)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének az Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)-t érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi az költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/32


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — LATGA-A kontra Bizottság

(T-419/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/55

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A) (Vilnius, Litvánia) (képviselők: M. Favart ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és A. Biolan meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek) és European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svájc) (képviselők: D. Waelbroeck ügyvéd és D. Slater sollicitor)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA-A)-t érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/32


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SAZAS kontra Bizottság

(T-420/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/56

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (SAZAS) (Trzin, Szlovénia) (képviselő: M. Favart ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és A. Biolan meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek) és European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svájc) (képviselők: D. Waelbroeck ügyvéd és D. Slater solicitor)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenijét (SAZAS) érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/33


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Performing Right Society kontra Bizottság

(T-421/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/57

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Performing Right Society Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: J. Rivas Andrés, M. Nissen ügyvédek és G. Eclair-Heath solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és J. Bourke meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spanyolország) (képviselők: R. Allendesalazar Corcho et R. Vallina Hoset ügyvédek)

A felperest támogató beavatkozók: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spanyolország) (képviselők: R. Allendesalazar Corcho és R. Vallina Hoset ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az Európai Bizottság által előterjesztett pervezetési intézkedések iránti kérelmet elutasítja.

2.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Performing Right Society Ltd-et érintő részét megsemmisíti.

3.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikke (2) bekezdésének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — a Performing Right Society-t érintő részét megsemmisíti.

4.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

5.

A Performing Right Society viseli saját költségei felét, a Bizottság oldalán való beavatkozással kapcsolatos költségek kivételével.

6.

A Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) viseli saját költségei felét.

7.

A Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint a Performing Right Societynél felmerült költségek felét, a Bizottság oldalán való beavatkozással kapcsolatos költségek kivételével, és az SGAE költségeinek felét.

8.

Az International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) maga viseli saját költségeit, valamint a Performing Right Society beavatkozással kapcsolatos költségeit.

9.

A RTL Group SA, a CLT-UFA, a Music Choice Europe Ltd, a ProSiebenSat.1 Media AG, a Modern Times Group MTG AB, a Viasat Broadcasting UK Ltd és a Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV maguk viselik saját költségeiket, valamint a Performing Right Society költségeit, és a bevatkozásukkal kapcsolatban felmerült költségeket.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/33


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SACEM kontra Bizottság

(T-422/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/58

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselő: H. Calvet ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és E. Gippini Fournier meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Francia Köztársaság (képviselők kezdetben: G. de Bergues, E. Belliard és A.-L. Vendrolini, később: G. de Bergues és J. Gstalter meghatalmazottak) és Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spanyolország) (képviselők: R. Allendesalazar Corcho, R. Vallina Hoset és P. Hernández Arroyo ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozók: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zürich, Svájc) (képviselők: L. Uusitalo és L. Rechardt ügyvédek); RTL Group SA (Luxembourg, Luxemburg); CLT-UFA (Luxembourg); Music Choice Europe Ltd, (London, Egyesült Királyság); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Németország); Modern Times Group MTG AB (Stockholm, Svédország); Viasat Broadcasting UK Ltd (London, Egyesül Királyság), Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlin, Németország) (képviselők kezdetben: M. Hansen, É. Barbier de La Serre ügyvédek ést O. Zafar solicitor, később: M. Hansen, J. Ruiz Calzado, A. Weitbrecht ügyvédek és J. Kallaugher solicitor)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az Európia Bizottság által előterjesztett pervezető intézkedések iránti kérelmet elutasítja.

2.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)-et érintő részét megsemmisíti.

3.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikke (2) és (3) bekezdésének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — az SACEM-et érintő részét megsemmisíti.

4.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

5.

La SACEM viseli saját költségeinek felét, a Bizottság oldalán való beavatkozással kapcsolatos költségek kivételével.

6.

A Francia Köztársaság maga viseli saját költségeit.

7.

A Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) viseli saját költségeinek felét.

8.

A Bizottság viseli a saját költségeit, valamint a SACEM költségeinek felét, a Bizottság oldalán való beavatkozással kapcsolatos költségek kivételével, és az SGAE költségeinek felét.

9.

Az International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) viseli a saját költségeit, valamint a SACEM költségeit, és a beavatkozásával kapcsolatos költségeket.

10.

Az RTL Group SA, a CLT-UFA, a Music Choice Europe Ltd, a ProSiebenSat.1 Media AG, a Modern Times Group MTG AB, a Viasat Broadcasting UK Ltd és a Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) viselik a saját költségeiket, valamint a SACEM költségeit, és a beavatkozásukkal kapcsolatos költségeket.

11.

A SACEM, a Commission, az RTL Group, a CLT-UFA és a Music Choice Europe viselik az ideiglenes intézkedés iránti eljárással kapcsolatos saját költségeiket.


(1)  HL C 327., 2008.12.20.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/34


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — KODA kontra Bizottság

(T-425/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/59

Az eljárás nyelve: dán

Felek

Felperes: Koda (Koppenhága, Dánia) (képviselők kezdetben: K. Dyekjær és J. Borum, később: J. Borum és C. Karhula Lauridsen, végül: J. Borum és G. Holtsø ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: F. Castillo de la Torre és N. Rasmussen, később: F. Castillo de la Torre és U. Nielsen meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zürich, Svájc) (képviselők: L. Uusitalo és L. Rechardt ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Kodát érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikke (2) és (3) bekezdésének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — a Kodát érintő részét megsemmisíti.

3.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

Az Európai Bizottság viseli saját költségeit, valamint a felperesnél felmerült költségeket, a beavatkozással kapcsolatos költségek kivételével.

5.

Az International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) viseli saját költségeit, valamint a Koda költségeit és a beavatkozással kapcsolatos költségeket.

6.

A Koda és a Bizottság viselik az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 327., 2008.12.20.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/35


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — STEF kontra Bizottság

(T-428/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/60

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) (Rejkjavík, Izland) (képviselő: H. Melkorka Óttarsdóttir ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és J. Bourke meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Samband tónskálda og eigenda flutningsréttart (STEF) érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/35


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — AKM kontra Bizottság

(T-432/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/61

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Bécs, Ausztria) (képviselők: H. Wollmann és F. Urlesberger ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis és O. Weber meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM)-t érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikkének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — az AKM-et érintő részét megsemmisíti.

3.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

Az Európai Bizottság viseli a saját költségeit és az AKM költségeinek felét.

5.

Az AKM viseli saját költségeinek felét.

6.

Az Osztrák Köztársaság viseli saját költségeit.


(1)  HL C 327., 2008.12.20.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/36


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — SIAE kontra Bizottság

(T-433/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/62

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (Róma, Olaszország) (képviselők: M. Siragusa, L. Vullo és S. Valentino ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (V. Di Bucci és F. Castillo de la Torre meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Società italiana degli autori ed editori (SIAE)-t érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat 4. cikke (2) bekezdésének — annyiban, amennyiben az a 3. cikkre hivatkozik — az SIAE-t érintő részét megsemmisíti.

3.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi az alapeljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

5.

A SIAE és a Bizottság maguk viselik az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 301., 2008.11.22.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/36


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Tono kontra Bizottság

(T-434/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/63

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Tono (Oslo, Norvégia) (képviselők: S. Teigum és A. Ringnes ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és J. Bourke meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének a Tonot érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi az alapeljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

4.

A Tono és az Európai Bizottság maga viseli az ideiglenes intézkedéssel kapcsolatban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/37


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — CISAC kontra Bizottság

(T-442/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Bizonyítás - Az ártatlanság vélelme)

2013/C 156/64

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képviselők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és A. Biolan, meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: European Broadcasting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Svájc) (képviselők: D. Waelbroeck ügyvéd és D. Slater solicitor)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. június 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) 3. cikkének az International Confederation of Societies of Authors and Composerst érintő részét megsemmisíti.

2.

A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 82., 2009.4.4.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/37


A Törvényszék 2013. április 12-i ítélete — Stim kontra Bizottság

(T-451/08. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Zeneművek interneten, műholdon keresztül történő nyilvános előadásával, illetve kábelen történő továbbközvetítésével kapcsolatos szerzői jogok - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - A földrajzi piac felosztása - A nemzeti közös jogkezelő társaságok közötti kétoldalú megállapodások - Több országra érvényes multirepertoár engedélyek kiadását kizáró összehangolt magatartás - Az EK 151. cikk (4) bekezdése - Kulturális sokszínűség)

2013/C 156/65

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim) (Stockholm, Svédország) (képviselők: C. Thomas solicitor és N. Pourbaix avocat)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Castillo de la Torre és V. Bottka agents)

Az ügy tárgya

Az (EK 81. cikk) és az EGT-megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. július 16-án hozott C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698 „CISAC”-ügy) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim)-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 313., 2008.12.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/37


A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság

(T-99/09. és T-308/09. sz. ügy) (1)

(ERFA - Regionális operatív program (POR) 2000-2006 Campania tartomány számára - 1260/1999/EK rendelet - A 32. cikk (3) bekezdésének f) pontja - A hulladékgazdálkodásra és -ártalmatlanításra vonatkozó POR intézkedése alapján járó időközi kifizetéseket visszatartó határozat - Jogsértési eljárás Olaszországgal szemben)

2013/C 156/66

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: P. Gentili, a T-99/09. sz. ügyben G. Palmieri avvocato dello Statóval egyetemben)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Recchia és A. Steiblytė, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2008. december 22-i, 2009. február 2-i és 6-i (012480., 00080010. és 4159. sz. — T-99/09. sz. ügy), valamint 2009. május 20-i (004263. sz. — T-308/99. sz. ügy) leveleiben közölt, az olasz hatóságok által a „Campania” operatív program 1.7 intézkedése alapján 2007. június 29-ét követően eszközölt kiadások megtérítésére vonatkozóan benyújtott kérelmeket a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 1. kötet, 31. o.) 32. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében elfogadhatatlannak nyilvánító határozatok megsemmisítése iránti kérelmek.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a kereseteket elutasítja.

2.

Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 102., 2009.5.1.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/38


A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Adelholzener Alpenquellen kontra OHIM (Dombornyomású ábrázolást tartalmazó palack formája)

(T-347/10. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Térbeli közösségi védjegy bejelentése - Dombornyomású ábrázolást tartalmazó palack formája - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Az oltalom terjedelmére vonatkozó nyilatkozat hiánya - A 207/2009/EK rendelet 37. cikkének (2) bekezdése - A védelemhez való jog megsértése - A 207/2009/EK rendelet 75. cikkének második mondata)

2013/C 156/67

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Németország) (képviselők: O. Rauscher és C. Onken, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben S. Schäffner, később A. Schifko, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy dombornyomású ábrázolást tartalmazó palack formája közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2010. június 9-én hozott határozata (R 1516/2009-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Adelholzener Alpenquellen GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 288., 2010.10.23.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/38


A Törvényszék 2013. április 17-i ítélete — Continental Bulldog Club Deutschland kontra OHIM (CONTINENTAL)

(T-383/10. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A CONTINENTAL közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

2013/C 156/68

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Continental Bulldog Club Deutschland eV (Berlin, Németország) (képviselők: kezdetben S. Vollmer, később: U. Rühl ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben S. Schäffner, később: D. Walicka meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a CONTINENTAL szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2010. június 23-án hozott határozata (R 300/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Continental Bulldog Club Deutschland eV-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 301., 2010.11.6.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/38


A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság

(T-51/11. sz. ügy) (1)

(ESZA - Képzési program - Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése - 2988/95/EK, Euratom rendelet - Elévülés - Jogbiztonság - Védelemhez való jog - Ésszerű határidő - Indokolási kötelezettség)

2013/C 156/69

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisszabon, Portugália) (képviselők: kezdetben J. da Cruz Vilaça és L. Pinto Monteiro ügyvédek, később L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves és N. Morais Sarmento ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Guerra e Andrade és D. Recchia meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes részére képzési program finanszírozása céljából az 1988. április 29-i C(88) 831 határozattal (88 0369 P1. sz. ügy) az Európai Szociális Alapból (ESZA) odaítélt pénzügyi támogatásra jogosult kiadások végleges összegét meghatározó, 2010. október 27-i bizottsági határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços-t (Aecops) kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 139., 2011.5.7.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/39


A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság

(T-52/11. sz. ügy) (1)

(ESZA - Képzési program - Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése - 2988/95/EK, Euratom rendelet - Elévülés - Jogbiztonság - Védelemhez való jog - Ésszerű határidő - Indokolási kötelezettség)

2013/C 156/70

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisszabon, Portugália) (képviselők: kezdetben J. da Cruz Vilaça és L. Pinto Monteiro ügyvédek, később L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves és N. Morais Sarmento ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Guerra e Andrade és D. Recchia meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes részére képzési program finanszírozása céljából az 1989. március 22-i C(89) 570 határozattal (89 0979 P3. sz. ügy) az Európai Szociális Alapból (ESZA) odaítélt pénzügyi támogatásra jogosult kiadások végleges összegét meghatározó, 2010. október 27-i bizottsági határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços-t (Aecops) kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 139., 2011.5.7.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/39


A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Aecops kontra Bizottság

(T-53/11. sz. ügy) (1)

(ESZA - Képzési program - Az eredetileg nyújtott támogatás csökkentése - 2988/95/EK, Euratom rendelet - Elévülés - Jogbiztonság - Védelemhez való jog - Ésszerű határidő - Indokolási kötelezettség)

2013/C 156/71

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisszabon, Portugália) (képviselők: kezdetben J. da Cruz Vilaça és L. Pinto Monteiro ügyvédek, később L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves és N. Morais Sarmento ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Guerra e Andrade és D. Recchia meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes részére képzési program finanszírozása céljából az 1989. március 22-i C(89) 570 határozattal (89 0771 P1. sz. ügy) az Európai Szociális Alapból (ESZA) odaítélt pénzügyi támogatásra jogosult kiadások végleges összegét meghatározó, 2010. október 27-i bizottsági határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços-t (Aecops) kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 139., 2011.5.7.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/40


A Törvényszék 2013. április 23-i ítélete — Apollo Tyres kontra OHIM — Endurance Technologies (ENDURACE)

(T-109/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az ENDURACE közösségi szóvédjegy bejelentése - Az ENDURANCE korábbi közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró okok - Az áruk és szolgáltatások hasonlósága - A megjelölések hasonlósága - A lajstromozás részleges megtagadása - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Összetéveszthetőség)

2013/C 156/72

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Apollo Tyres AG (Baden, Svájc) (képviselő: S. Szilvasi, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Endurance Technologies Pvt Ltd (Aurangabad, India)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának az Endurance Technologies Pvt Ltd és az Apollo Tyres AG közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2010. november 25-én hozott határozata (R 625/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék az Apollo Tyres AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 130., 2011.4.30.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/40


A Törvényszék 2013. április 17-i ítélete — TCMFG kontra Tanács

(T-404/11. sz. ügy) (1)

(Közös kül-és biztonságpolitika - Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések - Pénzeszközök befagyasztása - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló értékelési hiba)

2013/C 156/73

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Turbo Compressor Manufacturer (TCMFG) (Teherán, Irán) (képviselő: K. Kleinschmidt ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és J.-P. Hix meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: F. Erlbacher és T. Scharf meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2011. május 23-i 2011/299/KKBP tanácsi határozat (HL L 136., 65. o.) felperest érintő részének megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék megsemmisíti az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2011. május 23-i 2011/299/KKBP tanácsi határozatot a Turbo Compressor Manufacturert (TCMFG) érintő részében.

2.

A Törvényszék a 2011/299 határozat joghatásait a TCMFG tekintetében a jelen ítélet kihirdetésétől számított két hónapot és tíz napot meg nem haladó időszakra fenntartja.

3.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit, valamint a TCMFG részéről felmerült költségeket.

4.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 290., 2011.10.1.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/40


A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Luna kontra OHIM — Asteris (Al bustan)

(T-454/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Törlési eljárás - Az Al bustan közösségi ábrás védjegy - Az ALBUSTAN korábbi nemzeti ábrás védjegy - A korábbi védjegy tényleges használata - A 207/2009/EK rendelet 57. cikkének (2) és (3) bekezdése)

2013/C 156/74

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Luna International Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselő: S. Malynicz, barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Asteris Industrial and Commercial Company SA (Athén, Görögország)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az Asteris Industrial and Commercial Company SA és a Luna International Ltd. közötti törlési eljárással kapcsolatban 2011. május 20-án hozott határozata (R 1358/2008-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Luna International Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 319., 2011.10.29.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/41


A Törvényszék 2013. április 18-i ítélete — Peek & Cloppenburg kontra OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(T-506/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Peek & Cloppenburg közösségi szóvédjegy bejelentése - A Peek & Cloppenburg korábbi nemzeti kereskedelmi név - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)

2013/C 156/75

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Németország) (képviselők: kezdetben S. Abrar, később P. Lange, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Peek & Cloppenburg (Hamburg, Németország) (képviselők: A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann, M. Petersenn, ügyvédek és I. Fowler, solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Peek & Cloppenburg és Peek & Cloppenburg KG. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. február 28-án hozott határozata (R 53/2005-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Peek & Cloppenburg KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 362., 2011.12.10.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/41


A Törvényszék 2013. április 18-i ítélete — Peek & Cloppenburg kontra OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(T-507/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Peek & Cloppenburg közösségi szóvédjegy bejelentése - A Peek & Cloppenburg korábbi nemzeti kereskedelmi név - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése)

2013/C 156/76

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Németország) (képviselők: kezdetben S. Abrar, később P. Lange, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Peek & Cloppenburg (Hamburg, Németország) (képviselők: A. Renck, V. von Bomhard, T. Heitmann, M. Petersenn, ügyvédek és I. Fowler, solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Peek & Cloppenburg és Peek & Cloppenburg KG. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. február 28-án hozott határozata (R 262/2005-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Peek & Cloppenburg KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 362., 2011.12.10.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/42


A Törvényszék 2013. április 19-i ítélete — Hultafors Group kontra OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers)

(T-537/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Snickers közösségi ábrás védjegy bejelentése - A KICKERS korábbi nemzeti szóvédjegy - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2013/C 156/77

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Hultafors Group AB (Bollebygd, Svédország) (képviselők: A. Rasmussen és T. Swanstrøm, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Società Italiana Calzature SpA (Milánó, Olaszország) (képviselők: G. Cantalupi, A. Rapisardi és C. Ginevra, ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Società Italiana Calzature SpA és a Hultafors Group AB. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. augusztus 9-én hozott határozata (R 2519/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Hultafors Group AB viseli a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és a Società Italiana Calzature SpA részéről, a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket, valamint a Società Italiana Calzature SpA részéről a fellebbezési tanács előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket.


(1)  HL C 362., 2011.12.10.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/42


A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — Zuckerfabrik Jülich kontra Bizottság

(T-66/10. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság - Cukor - Termelési illeték - 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása - Okafogyottság)

2013/C 156/78

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Zuckerfabrik Jülich GmbH (korábban: Zuckerfabrik Jülich AG) (Jülich, Németország) (képviselők: H.-J. Prieß és B. Sachs ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Rossi és B. Schima meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Spanyol Királyság (képviselők kezdetben: F. Diez Moreno, később: A. Rubio Gonzâlez abogados del Estado) és Litván Köztársaság (képviselők kezdetben: R. Janeckaitè és R. Krasuckaitè, később: R. Krasuckaitè és R. Mackevičienè meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról szóló, 2009. november 3-i 1193/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 321., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit és a Zuckerfabrik Jülich GmbH részéről felmerült költségeket.

3.

A Spanyol Királyság és a Litván Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 113., 2010.5.1.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/42


A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — British Sugar kontra Bizottság

(T-86/10. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság - Cukor - Termelési illeték - 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása - Okafogyottság)

2013/C 156/79

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: British Sugar plc (London, Egyesült Királyság) (képviselők: kezdetben K. Lasok, QC, G. Facenna barrister, W. Robinson, P. Doris és D. Das solicitors, később K. Lasok, G. Facenna, W. Robinson és D. Das)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Banks és P. Rossi meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Spanyol Királyság (képviselők kezdetben: F. Díez Moreno, később: A. Rubio González abogados del Estado); és Litván Köztársaság (képviselők: R. Janeckaitė és R. Krasuckaitė meghatalmazottak)

Az allperest támogató beavatkozók: Lett Köztársaság (képviselők: K. Drēviņa és K. Krasovska meghatalmazottak) és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők kezdetben: S. Behzadi-Spencer és S. Hathaway, később: S. Behzadi-Spencer és A. Robinson meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról szóló, 2009. november 3-i 1193/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 321., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit és a British Sugar plc részéről felmerült költségeket.

3.

A Spanyol Királyság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 113., 2010.5.1.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/43


A Törvényszék 2013. április 9-i végzése — Südzucker és társai kontra Bizottság

(T-102/10. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság - Cukor - Termelési illeték - 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek a kereset indítását követő részleges megsemmisítésének és érvénytelenségének megállapítása - Okafogyottság)

2013/C 156/80

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt (Mannheim, Németország), Agrana Zucker GmbH (Bécs, Ausztria), Südzucker Polska S.A. (Breslau, Lengyelország), Raffinerie tirlemontoise (Brüsszel, Belgium), és Saint Louis Sucre SA (Párizs, Franciaország) (képviselők: H.-J. Prieß és B. Sachs ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Rossi és B. Schima meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Spanyol Királyság (képviselők kezdetben: F. Díez Moreno, később: A. Rubio González abogados del Estado) és Litván Köztársaság (képviselők kezdetben: R. Janeckaitė és R. Krasuckaitė, később: R. Krasuckaitė és R. Mackevičienè meghatalmazottak)

Az allperest támogató beavatkozók: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők kezdetben: S. Behzadi-Spencer és S. Hathaway, később: S. Behzadi-Spencer és A. Robinson meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról szóló, 2009. november 3-i 1193/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 321., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint a Südzueker AG Mannheim/Ochsenfurt, az Agrana Zucker GmbH, a Südzucker PoIska S.A., a Raffinerie tirlemontoise és a Saint Louis Sucre SA részéről felmerült költségeket.

3.

A Spanyol Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a Litván Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 113., 2010.5.1.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/43


A Törvényszék 2013. április 11-i végzése — Tridium kontra OHIM — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

(T-467/12. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalás - A felszólalás visszavonása - Okafogyottság)

2013/C 156/81

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Tridium, Inc. (Richmond, Virginia, Egyesült Államok) (képviselő: M. Nentwig, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Geroulakos, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: q-bus Mediatektur GmbH (Berlin, Németország) (képviselő: M.-T. Schott, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a q-bus Mediatektur GmbH és Tridium, Inc közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2012. augusztus 2-án hozott határozata (R 1943/2011-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1.

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A Törvényszék a felperest és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezi saját költségeinek, valamint az alperes részéről felmerült költségek fele-fele részben történő viselésére.


(1)  HL C 9., 2013.1.12.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/44


A Közszolgálati Törvényszék F-54/11. sz., BG kontra Ombudsman ügyben 2012. július 17-én hozott ítélete ellen BG által 2013. március 21-én benyújtott fellebbezés

(T-406/12. P. sz. ügy)

2013/C 156/82

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: BG (lakóhelye: Strasbourg, Franciaország) (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Ombudsman

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke F-54/11. sz., BG kontra Ombudsman ügyben 2012. július 17-én hozott ítéletét;

továbbá ennek következményeként adjon helyt a fellebbező által az elsőfokú eljárásban előterjesztett kérelmeknek, éspedig;

elsődlegesen az őt felmentő határozat hatálybalépésének időpontjára visszamenőlegesen helyezze vissza az A5 besorolási fokozatú és 2. fizetési fokozatú tanácsosi beosztásába, és ítélje meg neki az ezen időszak teljes tartamára járó pénzügyi jogosultságokat az EKB által alkalmazottnál két százalékponttal magasabb mértékű késedelmi kamatokkal együtt;

másodlagosan ítéljen meg neki az azon díjazásnak megfelelő összeget, amelyet az őt felmentő határozat 2010. augusztusi hatálybalépésének időpontja és a rá vonatkozó nyugdíjkorhatár 2040. júliusi elérése közötti időszakban kapott volna, továbbá rendelje el a nyugdíjjogosultságai kiigazítását;

mindenesetre ítéljen meg neki 65 000 eurós kártérítést az őt ért nem vagyoni kár címén;

kötelezze az elsőfokú eljárás alperesét valamennyi költség viselésére;

kötelezze az elsőfokú eljárás alperesét az elsőfokú és a fellebbviteli eljárás valamennyi költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap — amely a megtámadott ítélet 68. pontjára vonatkozik — azon alapul, hogy a Közszolgálati Törvényszék elferdítette az ügy iratait, amikor a fegyelmi eljárásra vonatkozó előírások tiszteletben tartását, és különösen az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata IX. melléklete 25. cikkének megsértését vizsgálta, mivel hibásan értelmezte a „büntetőeljárás” fogalmát.

2.

A második jogalap — amely a megtámadott ítélet 102. és 103. pontjára vonatkozik — azon alapul, hogy a Közszolgálati Törvényszék nem megfelelően vizsgálta az indokolási kötelezettséget és elferdítette az ügy iratait, mivel arra a megállapításra jutott, hogy az Ombudsman nem sértette meg az indokolási kötelezettséget, holott eltért a fegyelmi tanács véleményétől.

3.

A harmadik jogalap — amely a megtámadott ítélet 115–130. pontjára vonatkozik — azon alapul, hogy a Közszolgálati Törvényszék nem vizsgálta a nyilvánvaló mérlegelési hiba fennállását és az arányosság elvének megsértését, továbbá elferdítette az ügy iratait, mivel arra a megállapításra jutott, hogy az Ombudsman nem sértette meg az arányosság elvét, amikor vele szemben a személyzeti szabályzatban szereplő szankciók közül a legsúlyosabbat alkalmazta.

4.

A negyedik jogalap — amely a megtámadott ítélet 139. és az követő pontjaira vonatkozik — azon alapul, hogy a Közszolgálati Törvényszék nem vizsgálta a férfiak és nők közötti egyenlőség elvének tiszteletben tartását és megsértette az indokolási kötelezettséget, amikor nem vizsgálta, hogy a fellebbezőt a terhessége folytán, amellyel a neki felrótt cselekmény összefüggött, érte-e közvetett hátrányos megkülönböztetés.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/44


2013. március 20-án benyújtott kereset — Talanton kontra Bizottság

(T-165/13. sz. ügy)

2013/C 156/83

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Talanton AE — Simvouleftiki-Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketigk kai Dioikisis Epicheiriseon (Athén, Görögország) (képviselők: M. Angelopoulos és K. Damis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a felperes „A sophisticated multi-parametric system for the continuous — effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)” projekttel kapcsolatos szerződés tekintetében felmerült 578 937 eurónak megfelelő költségeinek az Európai Bizottság általi, a 11-BA135–006. sz. ellenőrzési jelentés alapján történő elutasítása az Európai Bizottság szerződéses kötelezettségeinek megsértését képezi, valamint hogy a felperesnek 21 171 euro — az Európai Bizottság által meghatározandó — átalány-kártérítéssel (liquidated damages) növelt összeget és nem 487 101 eurót kellene visszafizetnie az Európai Bizottság számára;

állapítsa meg, hogy a felperes „Point-of-Care MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)” projekttel kapcsolatos szerződés tekintetében felmerült 153 117 eurónak megfelelő költségeinek az Európai Bizottság általi, a 11-BA135–006. sz. ellenőrzési jelentés alapján történő elutasítása az Európai Bizottság szerződéses kötelezettségeinek megsértését képezi, valamint hogy a felperesnek 143 671 euro — az Európai Bizottság által meghatározandó — átalány-kártérítéssel (liquidated damages) növelt összeget és nem 273 559,63 eurót kellene visszafizetnie az Európai Bizottság számára.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

Elsősorban, a Bizottság „A sophisticated multi-parametric system for the continuous — effective assessment and monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)” projekt megvalósításával kapcsolatos FP7–215952. sz. szerződés és a 11-BA135–006. sz. ellenőrzési jelentés tekintetében fennálló felelősségének az EUMSZ 272. cikknek megfelelő megállapítására irányuló kereset. A felperes többek között azzal érvel, hogy az Európai Bizottság megsértette szerződéses kötelezettségeit, valamint a bizalomvédelem és az arányosság elveit.

Másodsorban, a Bizottság „Point-of-Care MONitoring and Diagnostics for Autoimmune Diseases (POCEMON)” projekt megvalósításával kapcsolatos FP7–216088. sz. szerződés és a 11-BA135–006. sz. ellenőrzési jelentés tekintetében fennálló felelősségének az EUMSZ 272. cikknek megfelelő megállapítására irányuló kereset. A felperes többek között azzal érvel, hogy az Európai Bizottság megsértette szerződéses kötelezettségeit, valamint a bizalomvédelem és az arányosság elveit.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/45


2013. március 20-án benyújtott kereset — Ben Ali kontra Tanács

(T-166/13. sz. ügy)

2013/C 156/84

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Franciaország) (képviselő: A. de Saint Remy ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

fogadjon el eljárási szabályzatának 64. cikke alapján pervezető intézkedést a Bizottság arra való felhívása érdekében, hogy tegye hozzáférhetővé a megtámadott rendelet „elfogadására vonatkozó valamennyi dokumentumot”;

semmisítse meg a 2011. január 31-i 2011/72/KKBP határozat és a 2011. február 4-i 2011/79/KKBP végrehajtási határozat hatályát meghosszabbító, 2012. január 27-i 2012/50/KKBP határozatot, amelyek értelmében Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI sérelmére több, pénzeszközei, vagyona és egyéb gazdasági erőforrásai egészét érintő befagyasztásból álló korlátozó intézkedéseket vezettek be;

kötelezze az Európai Unió Tanácsát arra, hogy fizessen a felperesnek összesen 50 000 eurót különböző okokból bekövetkezett kárai megtérítéseként;

kötelezze az Európai Unió Tanácsát arra, hogy fizessen a felperesnek 10 500 eurót a jelen keresetet alátámasztó védekezés költségei miatt, ezen felül az eljárási szabályzat 91. cikkének megfelelően a megtérítendő költségek közül a védekezés költségei címén;

kötelezze az Európai Unió Tanácsát az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik, amelyek lényegében azonosak a T-301/11. sz., Ben Ali kontra Tanács ügyben (1) hivatkozott jogalapokkal és érvekkel, vagy azokhoz hasonlóak.


(1)  HL 2011. C 226., 29. o.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/46


2013. március 22-én benyújtott kereset — DTL Corporación kontra OHIM — Vallejo Rosell (Generia)

(T-176/13. sz. ügy)

2013/C 156/85

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: DTL Corporación, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselő: A. Zuazo Araluze ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Mar Vallejo Rosell (Pinto, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2013. január 24-i azon határozatát (R 661/2012-4. sz. ügy), amely elutasította az azon határozat ellen benyújtott fellebbezést, amely a 9., 11., 37., 40., 41. és 42. osztályba tartozó valamennyi áru és szolgáltatás vonatkozásában, illetve a 35. osztályba tartozó szolgáltatások egy része vonatkozásában megtagadta a 8 830 821. sz. „Generia” szóvédjegy lajstromozását;

a Törvényszék eljárási szabályzatának 87. cikke alapján az OHIM-ot és a jelen keresettel ellenérdekű feleket és személyeket kötelezze a jelen eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „Generia” szóvédjegy a 9., 11., 35., 37., 40., 41. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 8 830 821. sz. védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Mar Vallejo Rosell.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „Generalia generación renovable” szóelemeket tartalmazó szürke és fehér ábrás védjegy a 7., 35. és 40. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 63. cikke (2) bekezdésének és 75. cikkének megsértése.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/46


2013. március 15-én benyújtott kereset — Jaczewski kontra Bizottság

(T-178/13. sz. ügy)

2013/C 156/86

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Grzegorz Jaczewski (Bielany, Lengyelország) (képviselő: M. Gross ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

részben semmisítse meg a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanács rendelet 132. cikke alapján a Lengyelországban a 2012. évre vonatkozó kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések nyújtásának az engedélyezésére vonatkozó, 2012. július 24-i (a C(2012) 5049 irattal közzétett) európai bizottsági végrehajtási határozatot, amellyel bevezették a modulációnak az 5 000 eurót meghaladó kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekre történő alkalmazását.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap: a Bizottság megsértette a jogszabályi hierarchia elvét azáltal, hogy olyan intézkedéseket hozott, amelyek — figyelembe véve a 73/2009 rendelet 10. cikkével összefüggésben értelmezett 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazását — ellentétesek e rendelet 132. cikkével annyiban, amennyiben a modulációt kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekre alkalmazta, holott a modulációs mechanizmus az új tagállamokban 2012-ben nem volt alkalmazandó.

2.

A második jogalap: a Bizottság megsértette az egyenlő bánásmód elvét és az EUMSZ 40.cikk (2) bekezdésének második albekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 39. cikket, mivel a modulációnak a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések területén történő alkalmazása ahhoz vezet, hogy az új tagállamok mezőgazdasági termelőinek fizetett összegek olyan mértékre csökkennek, amelyek alacsonyabbak az új tagállamoktól eltérő tagállamokban a megfelelő mezőgazdasági termelőknek fizetett összegeknél, és mivel a megtámadott határozat elfogadása során az Európai Unió egyes régióinak helyzete közötti különbségeket nem vette figyelembe.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/47


2013. március 29-én benyújtott kereset — Sharif University of Technology kontra Tanács

(T-181/13. sz. ügy)

2013/C 156/87

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Sharif University of Technology (Teherán, Irán) (képviselő: M. Happold barrister)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2012. december 21-i 2012/829/KKBP tanácsi határozat (1) mellékletét, a 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (2) II. mellékletét, a 2012. december 21-i 1264/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (3) mellékletét, valamint a 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet (4) IX. mellékletét a felperesre vonatkozó részében; és

kötelezze az alperest a felperes keresete költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalapjában azt állítja, hogy a 2012/829/KKBP tanácsi határozatot és az 1264/2012/EU tanácsi végrehajtási rendeletet a felperes védelemhez való jogának, valamint hatékony bírói jogvédelemhez való jogának megsértésével fogadták el. A Tanács megsértette indokolási kötelezettségét, ugyanis az általa szolgáltatott indokok a felperes számára elégtelenek azon jogalap megértéséhez, amely alapján korlátozó intézkedések hatálya alá került. A Tanács megsértette a felperes védelemhez való jogát, mivel nem biztosította számára az ügy irataihoz való hozzáférést, valamint e mulasztásnak az volt a következménye, hogy a felperes a vele szemben kiszabott intézkedéseket igazoló terhelő bizonyítékok tekintetében nem fejthette ki álláspontját. A Tanács határozata indokolásának, valamint a felperesnek az ügy irataihoz való hozzáférése biztosításának elmulasztása egyaránt megsértette a felperes hatékony bírói jogvédelemhez való jogát.

2.

A második jogalapjában azt állítja, hogy a Tanács nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el a felperessel szembeni korlátozó intézkedések elfogadása tekintetében. A felperes tagadja a vele szemben tett állításokat és az ellene felhozott tények szigorú bizonyítására hívja fel a Tanácsot.

3.

A harmadik jogalapjában azt állítja, hogy a vele szemben kiszabott korlátozó intézkedések sértik a tulajdonhoz való jogát, valamint aránytalanok. A felperes megjelölése nem a jog által előírt feltételek alapján történt. Ezen kívül a Tanács teljes egészében elmulasztotta figyelembe venni azt a tényt, hogy a felperes nem gazdasági társaság, hanem egy felsőoktatási intézmény, valamint a megjelöléséből nemcsak rá, hanem diákjai, a kar és a munkatársakra nézve következő hatásokat.


(1)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2012. december 21-i 2012/829/KKBP tanácsi határozat (HL 2012. L 356., 71. o.)

(2)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL 2010. L 195., 39. o.)

(3)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 267/2012/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2012. december 21-i 1264/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2012. L 356., 55. o.)

(4)  Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanács rendelet (HL 2012. L 88., 1. o.)


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/47


2013. március 26-án benyújtott kereset — Continental Wind Partners kontra OHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

(T-185/13. sz. ügy)

2013/C 156/88

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Continental Wind Partners LLC (Wilmington, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: O. Bischof ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannover, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második fellebbezési tanácsának 2013. január 10-én az R 2204/2011-2. sz. ügyben hozott határozatát;

az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „CONTINENTAL WIND PARTNERS” szóelemeket tartalmazó ábrás védjegy a 7., 9., 11., 35., 36., 37., 39. és 40. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 8 445 561. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Continental Reifen Deutschland GmbH.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „Continental” szóelemet tartalmazó, az EU-ra vonatkozó megnevezéssel lajstromozott nemzetközi ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/48


2013. április 2-án benyújtott kereset — Hollandia kontra Bizottság

(T-186/13. sz. ügy)

2013/C 156/89

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Holland Királyság (képviselők: M. Bulterman, B. Koopman és J. Langer)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset a Leidschendam-Voorburg önkormányzatának állítólagosan a piaci ár alatti földterület-értékesítésével kapcsolatban Hollandia által nyújtott SA.24123 (2012/C) (korábbi 2011/NN) állami támogatásról szóló, 2013. január 23-i C(2013) 87 bizottsági határozat ellen irányul.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése

Nem áll fenn az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett támogatás. A holland kormány álláspontja szerint a jelen ügyben nem lehet előnyről beszélni, olyan előnyről pedig semmiképpen, amelyet valamely piaci szereplő szokásos körülmények között nem kapott volna meg. A Bizottság téves feltételezésekből kiindulva azt a hibás következtetést vonta le, hogy az önkormányzatnak a Damplein-projekt megépítésére más lehetőségei is voltak. A fennálló megállapodásokhoz való ragaszkodás nem vezetett volna a kívánt eredményhez, és a szerződés újratárgyalása sem jelentett kiutat. A Bizottság nyilvánvalóan tévesen ítélte meg továbbá azt a kérdést, hogy a tagállamok közötti kereskedelem korlátozódik-e. A Leidschendam Centrumra vonatkozó projekt, főleg pedig a Damplein-alprojekt a terjedelmét tekintve olyan korlátozott, hogy nem lehet a tagállamok közötti kereskedelem korlátozásáról beszélni. A határozat ezért sérti az EUMSZ 107. cikket.

2.

Második jogalap: az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése c) pontjának megsértése

A Bizottság a tényállást nyilvánvalóan tévesen ítélte meg, és ennek alapján úgy tekintette, hogy a földterület árának csökkentése nem egyeztethető össze a belső piaccal. A földterület árának csökkentése megfelel valamennyi követelménynek, és a Bizottság különösen a korábbi bizottsági határozatokra tekintettel nem fejtette ki megfelelően, hogy a földterület árának csökkentése miért nem egyeztethető össze a belső piaccal. Továbbá a Bizottság tévesen alkalmazta az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése c) pontja alkalmazásának kritériumaként a piac hiányosságát. A Bizottság ezért tévesen alkalmazta az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontját.

3.

Harmadik jogalap: a támogatás nagyságának több számítási hiba alapján való téves meghatározása

A Bizottság a támogatás nagyságának megállapításakor három jelentős hibát követett el. Először is a Bizottság nem vette figyelembe, hogy a földterület árának csökkentését és a díjak elengedését csak 50 %-ban finanszírozták állami forrásokból. Másodszor a Bizottság a földterület ára csökkentésének kiszámításakor nem vette figyelembe a korábbi, 2006-os és 2008-as árcsökkentéseket. Harmadszor a Bizottság a díjak kiszámításakor nem a Damplein-alprojekt területéből, hanem a Leidschendam Centrumra vonatkozó projekt területéből indult ki. Figyelmen kívül hagyta továbbá a 2004-től 2010-ig megfizetett kamatokat is. A Bizottság ezáltal a támogatás nagyságának megállapításakor téves tényállásból indult ki, ezért a 6 922 121 eurós támogatási összeg nem helytálló.

4.

Negyedik jogalap: az általános elveknek és az Alapjogi Charta 41. cikkének a megsértése. A Bizottság a határozat meghozatalához vezető eljárás aránytalanul hosszú időtartama miatt nem volt jogosult a visszakövetelésre.

Attól az időponttól kezdve, hogy a Bizottság az egész tényállást megismerte, aránytalanul hosszú idő telt el addig, amíg a Bizottság a határozatot meghozta. Az adott körülmények között a Bizottságnak el kellett volna tekintenie a visszaköveteléstől. A Bizottság ezért megsértette a gondosság, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/49


2013. április 4-én benyújtott kereset — Murnauer Markenvertrieb kontra OHIM — Healing Herbs (NOTFALL)

(T-188/13. sz. ügy)

2013/C 156/90

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Németország) (képviselő: F. Traub és H. Daniel ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Healing Herbs Ltd (Walkerstone, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának az R 132/2012-4. sz. ügyben 2013. február 4-én hozott határozatát;

az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a3., 5. és 30. osztályba tartozó árukra vonatkozó „NOTFALL” szóvédjegy — 9 089 681. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: Healing Herbs Ltd.

A törlés iránti kérelem indokolása: A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjával és (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a törlés iránti kérelemnek részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

A 207/2009 rendeletnek az egyenlő bánásmód alapelvével összefüggésben értelmezett 83. cikkének megsértése.

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése.

A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/49


2013. április 2-án benyújtott kereset — Gemeente Leidschendam-Voorburg kontra Bizottság

(T-190/13. sz. ügy)

2013/C 156/91

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg, Hollandia) (képviselők: A. de Groot és J. J. M. Sluijs ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a megtámadott határozatot semmisítse meg;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset a Leidschendam-Voorburg önkormányzatának állítólagosan a piaci ár alatti földterület-értékesítésével kapcsolatban Hollandia által nyújtott SA.24123 (2012/C) (korábbi 2011/NN) állami támogatásról szóló, 2013. január 23-i C(2013) 87 bizottsági határozat ellen irányul.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: lényeges eljárási szabályok megsértése és/vagy az indokolási kötelezettség megsértése

Először is ésszerűtlenül hosszú idő telt el addig, amíg a Bizottság az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást megindította, így a felek bízhattak abban, hogy a vitatott megállapodás nem sérti az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését.

Másodszor a Bizottság a tényállást helytelenül és hiányosan értékelte.

Harmadszor a Bizottság az állami forrásokból való finanszírozást illetően hibásan állapította meg a tényállást.

2.

Második jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hibás alkalmazása

Először is az önkormányzat úgy járt el, ahogyan egy magánvállalkozás ugyanilyen helyzetben eljárt volna.

Másodszor a Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV a Bouwfonds Ontwikkeling BV-vel együtt nem jutott olyan előnyhöz, amelyet a piacon rendes üzleti forgalomban nem kaptak volna meg.

3.

Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésére vonatkozó, harmadik jogalap: amennyiben megállapításra kerülne, hogy az önkormányzat támogatást nyújtott, ez utóbbi az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésével összeegyeztethető.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/50


2013. április 2-án benyújtott kereset — Bouwfonds Ontwikkeling és Schouten & De Jong Projectontwikkeling kontra Bizottság

(T-193/13. sz. ügy)

2013/C 156/92

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: Bouwfonds Ontwikkeling BV (Hoevelaken, Hollandia) és Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (Leidschendam, Hollandia) (képviselők: E. Pijnacker Hordijk és X. Reintjes ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

a megtámadott határozatot semmisítse meg, és

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset a Leidschendam-Voorburg önkormányzatának állítólagosan a piaci ár alatti földterület-értékesítésével kapcsolatban Hollandia által nyújtott SA.24123 (2012/C) (korábbi 2011/NN) állami támogatásról szóló, 2013. január 23-i C(2013) 87 bizottsági határozat ellen irányul.

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Első jogalap: a Bizottság jogköreinek gyakorlása során az ésszerű határidő betartására vonatkozó alapvető követelmények figyelmen kívül hagyása, és ezáltal a jogbiztonság elvének, a védelemhez való jognak és az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének a megsértése

A Bizottság az eljárást kifogásolható módon vontatottan folytatta le, mivel a vitatott intézkedésekről való tudomásszerzése és a vitatott határozat meghozatala között mintegy 38 hónap telt el, és a Bizottság ezáltal figyelmen kívül hagyta az ésszerű határidő betartásának alapvető követelményét. A vizsgálat rendkívül hosszú időtartama miatt a felperesek számára különösen nehéz volt, hogy megcáfolják a Bizottság érveit, így a Bizottság magatartásával a védelemhez való jogot is megsértette.

2.

Második jogalap: a releváns tényállás megállapításakor és értékelésekor elkövetett súlyos hibák és/vagy az indokolási kötelezettség megsértése és/vagy az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének megsértése a magánbefektető elvének hibás alkalmazása miatt

A felperesek összességében nem jutottak pénzügyi előnyhöz, olyan pénzügyi előnyhöz pedig semmiképpen, amelyet jogellenes állami támogatásnak lehetne tekinteni.

A Bizottság az állítólagos előny összegét hibásan számította ki, mivel többek között a megállapodott árcsökkentéseket 100 %-ban az önkormányzatnak tudta be, miközben az árat a köz- és magánszféra közötti partnerség terhére csökkentették, amelynek keretében a kockázat 50 %-a az önkormányzatot terhelte. A Bizottság ráadásul indokolás nélkül figyelmen kívül hagyott e partnerség keretében korábban megállapodott árcsökkentéseket.

Továbbá a Bizottság a megtámadott határozatban tévesen alkalmazta a magánbefektető elvét, mivel az önkormányzat eljárását egy fiktív magánbefektető jogilag nem kivitelezhető és ezenkívül pénzügyileg rendkívül kedvezőtlen elméleti magatartásához mérte.

3.

Harmadik jogalap: az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének hibás alkalmazása

Amennyiben megállapításra kerülne állami támogatás fennállása, az mindenképpen teljes mértékben összeegyeztethető a belső piaccal. A Bizottság hibásan vélte úgy, hogy az önkormányzat a vitatott intézkedéseket illetően nem tud közösségi érdekre hivatkozni. Ennek során a Bizottság a 2009/2010-es évben hozott vitatott intézkedéseket hibásan értékelte a 2004-es (kedvezőbb) piaci helyzet alapján.

Ezáltal a Bizottság figyelmen kívül hagyta, hogy a vitatott intézkedések szükségesek, célszerűek és arányosak voltak, hogy Leidschendam leromlott városközpontját újraélesszék, amely cél megfelel a gazdasági és társadalmi kohézió EUSZ 3. cikkben és EUMSZ 174. cikkben egyértelműen rögzített és elismert uniós célkitűzésének. A verseny igazolatlan torzításáról nem lehet szó.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/51


2013. április 1-jén benyújtott kereset — M.E.M. kontra OHIM (MONACO)

(T-197/13. sz. ügy)

2013/C 156/93

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: MARQUES DE L'ÉTAT DE MONACO (M.E.M.) (Monaco, Monaco) (képviselő: S. Arnaud ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának 2013. január 29-i határozatát (R 113/2012-4. sz. ügy);

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: az Európai Uniót megjelölő „MONACO” nemzetközi szóvédjegy a 9., 12., 14., 16., 18., 25., 28., 35., 38., 39., 41. és 43. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 1 069 254. sz., Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegy.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a lajstromozást részben megtagadta.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

Első jogalap: a 207/2009 rendelet 5. cikkének, 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 7. cikke (2) bekezdésének megsértése.

Második jogalap: a megkülönböztető képesség értelmezése során elkövetett jogsértés.

Harmadik jogalap: a megkülönböztető képességre vonatkozó nyilvánvaló értékelési hiba.

Negyedik jogalap: az indokolási kötelezettség megsértése, másodlagosan elégtelen indokolás, harmadlagosan a 9. osztályba tartozó árukra vonatkozó lajstromozás megtagadásának ellentmondásos indokolása.

Ötödik jogalap: a 207/2009 rendelet 75. cikkének, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 296. cikkének és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkének megsértése az indokolási kötelezettség megsértése által.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/51


2013. április 8-án benyújtott kereset — DTM Ricambi kontra OHIM — Star (STAR)

(T-199/13. sz. ügy)

2013/C 156/94

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: DTM Ricambi Srl (Bologna, Olaszország) (képviselő: V. Catelli ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Star SpA (Lodi, Olaszország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék

helyezze hatályon kívül az első fellebbezési tanácsnak 2013. január 24-én az R 124/2012-1. sz. ügyben hozott határozatát, és engedélyezze a 7., 9. és 12. osztályba tartozó áruk vonatkozásában a 5878038. számon bejelentett STAR közösségi védjegy lajstromozását;

a Start kötelezze a felperes részéről felmerült költségeken túl saját költségeinek, ideértve az OHIM felszólalási osztálya és fellebbezési tanácsa előtti eljárások költségeit is, viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „STAR” szóelemet tartalmazó ábrás védjegy a 7., 9. és 12. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a Star.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „Star” szóelemet tartalmazó közösségi ábrás védjegy a 39. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a „STAR LODI” szóelemet tartalmazó nemzeti és nemzetközi ábrás védjegyek a 12., 38., 39. és 42. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

az összetéveszthetőség hiánya;

a korábbi védjegy „felhígulása”.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/52


A Közszolgálati Törvényszék F-92/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés

(T-203/13 P. sz. ügy)

2013/C 156/95

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa avvocato)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze teljes egészében hatályon kívül a megtámadott végzést;

utalja vissza a jelen ügyet a Közszolgálati Törvényszék elé.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés a Közszolgálati Törvényszék F-92/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. február 28-án hozott végzése ellen irányul, melyben az azon összeg behajtása érdekében a felperes 2011. október, november és december hónapra járó rokkantsági támogatásából történő levonások végrehajtásáról szóló határozat megsemmisítését és a levont összegek megtérítését kérte.

A Közszolgálati Törvényszék a megtámadott végzésben megállapítja, hogy a fellebbező képviselőjének aláírása a 2012. szeptember 5-én faxon eljuttatott iraton illetve a 2012. szeptember 13-án postai úton érkezett keresetben nem egyezett meg.

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező az indokolás teljes hiányára, különösen a vizsgálat hiányára, apodiktikusságra, tautológiára, önkényességre, a tényállás kiforgatására és elferdítésére, valamint jogi tévedésre és a tényállás nyilvánvalóan téves értékelésére hivatkozik.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/52


A Közszolgálati Törvényszék F-95/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés

(T-204/13 P. sz. ügy)

2013/C 156/96

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa avvocato)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze teljes egészében hatályon kívül a megtámadott végzést;

utalja vissza a jelen ügyet a Közszolgálati Törvényszék elé.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-203/13 P. sz. Marcuccio kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/52


A Közszolgálati Törvényszék F-100/12. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. január 28-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2013. április 8-án benyújtott fellebbezés

(T-205/13 P. sz. ügy)

2013/C 156/97

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa avvocato)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze teljes egészében hatályon kívül a megtámadott végzést;

utalja vissza a jelen ügyet a Közszolgálati Törvényszék elé.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek azonosak a T-203/13 P. sz. Marcuccio kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/52


2013. április 12-én benyújtott kereset — Versalis kontra Bizottság

(T-210/13. sz. ügy)

2013/C 156/98

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Versalis (San Donato Milanese, Olaszország) (képviselők: M. Siragusa, F. Moretti és L. Nascimbene ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a vitatott intézkedéseket és kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset tárgya a 2013. február 26-i C(2013) 1200 végleges bizottsági határozat, valamint az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikkének és az EGT-Megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárással kapcsolatos 2013. február 26-i C(2013) 1199 kifogásközlés megsemmisítése iránti kérelem, amely határozatokkal a Bizottság az AT.40032-BR/ESBR ügyben hivatalos eljárást indított, és amelyek — a Törvényszék T-39/07. sz., Polimeri Europa kontra Bizottság ügyben 2011. július 13-án hozott ítélete által részben megsemmisített, részben módosított — 2006. november 29-én hozott C(2006) végleges bizottsági határozat (COMP/F/38.638 — Butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi ügy) módosítására vonatkoztak.

A felperes első és egyetlen jogalapjában azt állítja, hogy a Bizottság nem rendelkezet hatáskörrel a szankció kiszabására irányuló eljárás vele szemben történő újraindítására. Így különösen, a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság azon hatásköre, hogy bírságot szabjon ki a felperessel szemben a COMP/F/38.638 — Butadién gumi és emulziós butadién-sztirol gumi ügyben, a — a jelenleg a Bíróság előtt folyamatban lévő fellebbezési eljárás tárgyát képező, a Törvényszék T-39/07. sz., Polimeri Europa kontra Bizottság ügyben 2011. július 13-án hozott ítélete által részben megsemmisített, részben módosított — 2006. november 29-i C(2006) végleges bizottsági határozat meghozatalakor megszűnt. A Bizottság azáltal, hogy újra indította az eljárás, meg kívánja változtatni a 2006. november 29-i határozatra vonatkozó hatályos ítélet lényegét, vagyis újra kívánja értékelni a felperesre vonatkozó azon tényállást, amelyet az eredeti értékelésben megállapított, és amelyet a tsz már helyben hagyott, amikor korlátlan felügyeleti jogkörét gyakorolta. A bírságkiszabási eljárás újraindításának célja és hatása nyilvánvalóan ellentmond a ne bis in idem, a jogbiztonság, a jogos bizalom és a hatékony bírói védelem elvének.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/53


2013. április 15-én benyújtott kereset — Eni kontra Európai Bizottság

(T-211/13. sz. ügy)

2013/C 156/99

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Eni SpA (Róma, Olaszország) (képviselők: E G. M. Roberti és I. Perego ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatatlannak;

semmisítse meg a vitatott határozatot;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen keresetet a felperes a szankciók kiszabására irányuló eljárás újraindításáról szóló 2013. február 26-i C(2013) 1200 végleges bizottsági határozat, valamint az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikkének és az EGT-Megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárással kapcsolatos 2013. február 26-i C(2013) 1199 kifogásközlés ellen irányul, amelyeket a Bizottság az AT.40032-BR/ESBR ügyben fogadott el.

A kereset alátámasztására a felperes a Bizottság hatáskörének hiányára hivatkozik, mivel az utóbbi nem indíthatja újra a szankciók kiszabására irányuló eljárást a 2006-ban „BR-ESBR”–ügyben hozott határozat módosítása érdekében, illetve ezzel egy időben nem hozhat olyan határozatot, amely visszaesés címén újbóli bírságnövelést ír elő.

Az Eni arra hivatkozik, hogy a Törvényszék T-39/07. sz. ügyben 2011. július 13-án hozott ítéletében — azon felül, hogy részlegesen megsemmisítette a 2006. évi „BR-ESBR”–ügyben hozott határozatot arra alapozva, hogy a Bizottság nem értékelte megfelelően a jogsértés megismétlésével kapcsolatos súlyosító körülményt, az EUMSZ 261. cikk és az 1/2003 rendelet 31. cikke értelmében korlátlan felügyeleti jogkörét gyakorolta azáltal, hogy a bírságot újból megállapította és a Bizottság értékelését a sajátjával helyettesítette. Azon felül, hogy a Bizottság megsértette ezen ítélet megállapításait, a vitatott intézkedések ellentétesek az EUMSZ 266. cikkel, a hatáskörmegosztás elvével és az EUMSZ 13. cikkben hivatkozott intézményi egyensúly biztosításával, továbbá méltányos eljárásnak az EJEE 6. cikkével és az alapjogi charta 47. elvével, valamint az EJEE 7. cikkében rögzített ne bis in idem elvével.

Az Eni továbbá azt kifogásolja, hogy a Bizottság állításával ellentétben a Törvényszék nem csupán azt állapította meg, hogy a Bizottság a 2006. évi „BR-ESBR”–ügyben hozott határozatban eljárási hibát vétett a megismételt jogsértés fogalmának; ezért a Bizottság eljárása teljesen téves jogi és ténybeli előfeltételezésen alapul, és ebből a szempontból is ellentétes az EJEE 7. cikkével.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/54


2013. április 9-én benyújtott kereset — Telefónica kontra Bizottság

(T-216/13. sz. ügy)

2013/C 156/100

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: a Telefónica, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez és E. Peinado Iríbar ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság 2013. január 23-i határozatának 1. és 2. cikkét, amennyiben az a felperest érinti, vagy másodlagosan

részlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 2. cikkét, és csökkentse a kiszabott bírság összegét;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügyben megtámadott határozat azonos a T-208/13. sz., Portugal Televom kontra Bizottság ügy tárgyát képező határozattal.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az EUMSZ 101. cikk megsértésére alapított jogalap

A felperes e tekintetben úgy érvel, hogy a megtámadott határozat tévesen alkalmazta a cél általi korlátozással kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot, és megsértette az ártatlanság vélelme elvét, a bizonyítási teher elvét és az in dubio pro reo elvét az adásvételi megállapodás 9. kikötésének tartalmát illetően. A felperes arra hivatkozik e ponttal kapcsolatban különösen, hogy a kikötés az ügylethez kapcsolódott, és nem értelmezhető, illetve nem alkalmazható ezen összefüggésen kívül, valamint hivatkozik a portugál kormány állandó beavatkozása által jellemzett nehéz tárgyalási eljárásra.

2.

A második, az EUMSZ 101. cikk megsértésére alapított jogalap

E tekintetben a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el a tényekre vonatkozóan, és megsértette a bizonyítékok átfogó értékelésének elvét azon összefüggést illetően, melyben a kikötésben megállapodtak, valamint az érintett felek magatartását és a kikötés célját illetően.

3.

A harmadik jogalap, mely a bizonyítási teherre és a hatékony igazgatásra vonatkozó szabályok, a védelemhez való jog és az ártatlanság védelme elvének megsértésén alapul a portugál kormánynak a tárgyalások menetébe és a szóban forgó kikötés kidolgozásába és fenntartásába való beavatkozására vonatkozó bizonyítékok tekintetében, a

4.

A negyedik, az EUMSZ 101. cikk megsértésére alapított jogalap

E tekintetben a felperes úgy érvel, hogy a Bizottság nem indokolta kellően azon megállapítását, hogy a kikötés alkalmas volt a verseny korlátozására, illetve ennek kérdését hibásan értékelte, miszerint az EUMSZ 101. cikke — legalábbis cél általi — megsértése fennállásának e versenykorlátozó képesség a szükséges feltétele.

5.

Az ötödik, az EUMSZ 101. cikk megsértésére alapított jogalap

E tekintetben a felperes úgy érvel, hogy a szóban forgó kikötés nem is az EUMSZ 101. cikkel ellentétes versenykorlátozás.

Másodlagosan a felperes arra hivatkozik továbbá, hogy a Bizottság megsértette az arányosság elvét és az indokolási kötelezettségét, valamint nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, amikor nem vette figyelembe az enyhítő körülményeket és nem megfelelően értékelte azokat.


Közszolgálati Törvényszék

1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/55


2013. március 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

(F-21/13. sz. ügy)

2013/C 156/101

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: T. Bontinck és S. Greco ügyvédek)

Alperes: Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe való átvitelére vonatkozó határozat megsemmisítése, amely átvitel a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. és 12. cikkére vonatkozó új általános végrehajtási rendelkezéseket figyelembe vevő számítást alkalmazó javaslaton alapult.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések 9. cikkének jogellenességét;

ennek következtében semmisítse meg a Tanács Főtitkárságának 2012. május 23-i határozatát, amely a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikkének (2) bekezdése értelmében vett nyugdíjjogosultságok átvitelére a 2011. október 11-i általános végrehajtási rendelkezések alapján tesz javaslatot a felperesnek, aki azt 2012. július 19-én írta alá;

a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 87. cikkének 1.§-a alapján az alperest kötelezze valamennyi költség viselésére.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/55


2013. március 20-án benyújtott kereset — ZZ és társai kontra Bizottság

(F-23/13. sz. ügy)

2013/C 156/102

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és társai (képviselők: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek nyugdíjjogosultságainak az uniós nyugdíjrendszerbe való átvitele tekintetében a nyugdíjra jogosító szolgálati idő végleges számítását a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. és 12. cikkére vonatkozó új általános végrehajtási rendelkezések alapján meghatározó határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek — Bizottságnál való szolgálatba lépésük előtt szerzett — nyugdíjjogosultságainak átvitelére vonatkozó határozatokat;

amennyiben szükséges semmisítse meg a felperesek nyugdíjjogosultságainak átvitele iránti kérelmek előterjesztésekor hatályban lévő általános végrehajtási rendelkezések és leszámítolási kamatlábak alkalmazása iránti panaszokat elutasító határozatokat;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.


1.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 156/55


2013. március 21-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

(F-25/13. sz. ügy)

2013/C 156/103

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottságnál való szolgálatba lépés előtt szerzett nyugdíjjogosultságoknak a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) javaslata alapján való átvitelére vonatkozó határozatok megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2012. december 11-én elfogadott azon határozatát, amelyben elutasította a felperesnek a PMO.4 2012. május 21-i, 2012. május 31-i és 2012. július 2-i határozataival szemben 2012. augusztus 16-án és 2012. augusztus 28-án benyújtott panaszait;

amennyiben szükséges semmisítse meg a PMO.4 említett, 2012. május 21-i, 2012. május 31-i és 2012. július 2-i határozatait, amelyekkel szemben a felperes panaszokat nyújtott be;

állapítsa meg a személyzeti szabályzat VII. melléklete — az 1957. március 25-i EK-Szerződés 277. cikkét végrehajtó — 11. és 12. cikkére vonatkozó, 2011. március 3-án elfogadott általános végrehajtási rendelkezések 9. cikkének jogellenességét és a jelen ügyben való alkalmazhatatlanságát;

az alperest kötelezze az eljárási szabályzat 87. cikke alapján az eljárás költségeinek viselésére, valamint az eljárási szabályzat 91. cikkének b) pontja alapján az eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségek, különösen a banki, utazási és tartózkodási költségek, valamint az ügyvédek díjazásának viselésére.