ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.399.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 399

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. december 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 399/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 389., 2012.12.15.

1

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 399/02

C-300/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. október 23-i ítélete (a Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vítor Hugo Marques Almeida kontra Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — 84/5/EGK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdése — 90/232/EGK irányelv — 1. cikk — Kártérítéshez való jog a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján — A biztosított polgári jogi felelőssége — A károsult közrehatása a károkozásban — A kártérítéshez való jog korlátozása)

2

2012/C 399/03

C-557/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — 5. cikk (3) bekezdés — Vasúti szállítási vállalkozások — Az üzemeltetés függetlensége — A személyzetre, az eszközökre és a saját beszerzésekre vonatkozó döntések — 7. cikk (3) bekezdés — Finanszírozás nyújtása a pályahálózat-működtető számára — 2001/14/EK irányelv — 6. cikk (1) bekezdés — Számviteli egyensúly — Megfelelő feltételek — Hiányos átültetés)

3

2012/C 399/04

C-581/10. és C-629/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2012. október 23-i ítélete (az Amtsgericht Köln (Németország), a High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson kontra Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd., International Air Transport Association kontra Civil Aviation Authority (C-629/10) (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — 5–7. cikk — Montreali Egyezmény — 19. és 29. cikk — Kártalanításhoz való jog a légi járat késése esetén — Összeegyeztethetőség)

3

2012/C 399/05

C-133/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Folien Fischer AG, Fofitec AG kontra RITRAMA SpA (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári és kereskedelmi ügyekben fennálló joghatóság — Jogellenes károkozással, illetve jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel kapcsolatos ügyekben fennálló különös joghatóság — Nemleges megállapítási kereset (negative Feststellungsklage) — A lehetséges károkozó azon lehetősége, hogy az esetleges károsultat, a jogellenes károkozásért való felelősség hiányának megállapítása céljából, annak a helynek a bírósága előtt perelje, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet)

4

2012/C 399/06

C-164/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

4

2012/C 399/07

C-318/11. és C-319/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Förvaltningstätten i Falun (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) kontra Skatteverket (Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — 170. és 171. cikk — Nyolcadik héairányelv — 1. cikk — 2008/9/EK irányelv — A 3. cikk a) pontja — A hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének a szabályai — Tagállamban letelepedett olyan adóalany, aki másik tagállamban csak műszaki tesztek végzésére és kutatásra irányuló tevékenységet folytat)

5

2012/C 399/08

C-367/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Cour de cassation (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Déborah Prete kontra Office national de l'emploi (Személyek szabad mozgása — EK 39. cikk — Egy tagállam valamely más tagállamban állást kereső állampolgára — Egyenlő bánásmód — Első állásukat kereső fiatalok részére járó áthidaló járadék — A fogadó államban legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányokra vonatkozó feltételhez kötött nyújtás)

6

2012/C 399/09

C-387/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Az EUMSZ 49. cikk és az EUMSZ 63. cikk — Az EGT-Megállapodás 31. és 40. cikke — Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adóztatása — Belföldi és külföldi illetőségű befektetési társaságok — Forrásadó — A forrásadó beszámítása — Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adómentessége — Hátrányos megkülönböztetés — Igazolások)

6

2012/C 399/10

C-553/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bernhard Rintisch kontra Klaus Eder (Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — A 10. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja — Tényleges használat — A védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el — Az ítélet időbeli hatálya)

7

2012/C 399/11

C-557/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria Kozak kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Saját nevében eljáró utazási iroda által nyújtott szállítási szolgáltatás — Az egységes szolgáltatás fogalma — 98. cikk — Kedvezményes héamérték)

7

2012/C 399/12

C-592/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anssi Ketelä (Mezőgazdaság — 1698/2005/EK és 1974/2006/EK rendelet — A fiatal mezőgazdasági termelők elindítására vonatkozó támogatás — A biztosítás feltételei — Első alkalommal történő gazdálkodás mezőgazdasági üzem vezetőjeként — Az alkalmazás feltételei, ha a letelepedésre jogi személy igénybevételével került sor)

8

2012/C 399/13

C-102/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-532/11. sz., Stefan Städter kontra Európai Központi Bank ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen Stefan Städter által 2012. február 27-én benyújtott fellebbezés

8

2012/C 399/14

C-409/12. sz. ügy: Az Oberster Patent- und Markensenats (Ausztria) által 2012. szeptember 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH kontra Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

C-426/12. sz. ügy: A Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X kontra Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

C-430/12. sz. ügy: A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2012. szeptember 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elena Luca kontra Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

C-431/12. sz. ügy: Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2012. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili kontra SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

C-435/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ACI Adam BV és társai kontra Stichting de Thuiskopie és társai

10

2012/C 399/19

C-437/12. sz. ügy: A Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X, másik fél: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

C-451/12. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Salamanca (Spanyolország) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

C-454/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pro Med Logistik GmbH kontra Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

C-455/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Karin Oertel kontra Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

C-463/12. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Copydan Båndkopi kontra Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

C-468/12. sz. ügy: A Tribunale di Cosenza (Olaszország) által 2012. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CCIAA di Cosenza kontra Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

C-472/12. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Panasonic Italia SpA kontra Agenzia delle Dogane

15

 

Törvényszék

2012/C 399/26

T-574/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — Syndicat des thoniers méditerranéens és társai kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Halászat — Halászati erőforrások védelme — A kékúszójútonhal-állomány helyreállítása — Erszényes kerítőhálós hajókkal folytatott halászatot megtiltó sürgősségi intézkedések — Rendkívüli kár)

16

2012/C 399/27

T-135/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Nexans Franciaország és Nexans kontra Bizottság (Verseny — Közigazgatási eljárás — Megsemmisítés iránti kereset — Vizsgálat során elfogadott jogi aktusok — Közbenső intézkedések — Elfogadhatatlanság — Helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — A magánélet tiszteletben tartása — Kellően komoly ténykörülmények — Bírósági felülvizsgálat)

16

2012/C 399/28

T-140/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Prysmian és Prysmian Cavi e Sistemi Energia kontra Bizottság (Verseny — Közigazgatási eljárás — Megsemmisítés iránti kereset — Vizsgálat során hozott jogi aktusok — Átmeneti intézkedések — Elfogadhatatlanság — Vizsgálatot elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — A magánélet védelme — Kellően komoly ténykörülmények — Bírósági felülvizsgálat)

17

2012/C 399/29

T-278/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 15-i ítélete — Verband Deutscher Prädikatsweingüter kontra OHIM (GG) (Közösségi védjegy — A GG együttes közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A leíró jelleg hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

17

2012/C 399/30

T-137/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — CBI kontra Bizottság (Állami támogatások — Közkórházak — A belga hatóságok által az IRIS társuláshoz tartozó közkórházaknak nyújtott szubvenciók — Az előzetes szakasz végén hozott határozat — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — A közszolgáltatási feladat meghatározása — A közszolgáltatásért nyújtott ellentételezés arányossága)

18

2012/C 399/31

T-194/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — 1234/2007/EK rendelet — 607/2009/EK rendelet — Az E-Bacchus nyilvántartás — A Vinohradnícka oblast’ Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek származási országként Szlovákia feltüntetésével történő bejegyzése — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság)

18

2012/C 399/32

T-83/11. és T-84/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. november 13-i ítélete — Antrax It Srl kontra OHIM-THC (fűtőberendezések) (Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Fűtőberendezésekhez szolgáló termoszifonok ábrázolásából álló lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Az egyéni jelleg hiánya — Az eltérő összbenyomás hiánya — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A technika állásának telítettsége — Indokolási kötelezettség)

19

2012/C 399/33

T-114/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — Giordano kontra Bizottság (Szerződésen kívüli felelősség — Halászat — A halászati erőforrások védelme — A kékúszójútonhal-állomány helyreállítása — Az erszényes kerítőhálós hajókkal történő halászat tilalmára vonatkozó sürgősségi intézkedések — Jogellenes magatartás — Okozati összefüggés)

19

2012/C 399/34

T-268/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Bizottság kontra Strack (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szabadságok — Betegszabadság — Az érintett által ki nem vett éves szabadságnapok átvitelének megtagadásáról szóló bizottsági határozat megsemmisítése az elsőfokú eljárásban — A személyzeti szabályzat V. mellékletének 4. cikke — A személyzeti szabályzat 1e. cikkének (2) bekezdése — 2003/88/EK irányelv — Megalapozott fellebbezés — Folyamatban levő jogvita — A kereset elutasítása)

19

2012/C 399/35

T-415/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Hartmann kontra OHIM (Nutriskin Protection Complex) (Közösségi védjegy — A Nutriskin Protection Complex közösségi szóvédjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró okok — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az OHIM döntéshozatali gyakorlata — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

20

2012/C 399/36

T-529/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Evonik Industries kontra OHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Impulso creador közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi IMPULSO közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

20

2012/C 399/37

T-555/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 13-i ítélete — tesa kontra OHIM — Superquímica (tesa TACK) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A tesa TACK közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi TACK Ceys nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések közötti hasonlóság — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

21

2012/C 399/38

T-212/07. REV. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Harman International Industries kontra OHIM — Becker (Barbara Becker) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

21

2012/C 399/39

T-180/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

21

2012/C 399/40

T-181/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

22

2012/C 399/41

T-442/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható aktus — Részben megerősítő, részben informatív aktus — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset — A kifogásolt magatartás meghatározásának vagy az állítólagos kár megállapításának a hiánya — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset — A kár bizonyítékának a hiánya — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

22

2012/C 399/42

T-530/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) (Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság)

22

2012/C 399/43

T-187/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 13-i végzése — Bäßler kontra OHIM (MAX) (Keresetlevél — Alaki követelmények — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

23

2012/C 399/44

T-219/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló ajánlati felhívás — A felperes ezen közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárása — A közbeszerzési eljárásnak a kereset benyújtását követő megsemmisítése — Okafogyottság)

23

2012/C 399/45

T-227/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló ajánlati felhívás — A felperes ezen közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárása — A közbeszerzési eljárásnak a kereset benyújtását követő megsemmisítése — Okafogyottság)

23

2012/C 399/46

T-444/12. sz. ügy: 2012. október 8-án benyújtott kereset — Novartis kontra OHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

T-450/12. sz. ügy: 2012. október 11-én benyújtott kereset — Anagnostakis kontra Bizottság

24

2012/C 399/48

T-455/12. sz. ügy: 2012. október 12-én benyújtott kereset — Zoo Sport kontra OHIM — K-2 (zoo sport)

25

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/1


2012/C 399/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 389., 2012.12.15.

Korábbi közzétételek

HL C 379., 2012.12.8.

HL C 373., 2012.12.1.

HL C 366., 2012.11.24.

HL C 355., 2012.11.17.

HL C 343., 2012.11.10.

HL C 331., 2012.10.27.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/2


A Bíróság (nagytanács) 2012. október 23-i ítélete (a Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vítor Hugo Marques Almeida kontra Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

(C-300/10. sz. ügy) (1)

(Gépjármű-felelősségbiztosítás - 72/166/EGK irányelv - A 3. cikk (1) bekezdése - 84/5/EGK irányelv - A 2. cikk (1) bekezdése - 90/232/EGK irányelv - 1. cikk - Kártérítéshez való jog a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján - A biztosított polgári jogi felelőssége - A károsult közrehatása a károkozásban - A kártérítéshez való jog korlátozása)

2012/C 399/02

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal da Relação de Guimarães

Az alapeljárás felei

Felperes: Vítor Hugo Marques Almeida

Alperesek: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunal da Relação de Guimarães –A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv (HL L 103., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 10. o.) 3. cikke (1) bekezdésének, a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i 84/5/EGK második tanácsi irányelv (HL 1984 L 8., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 3. o.) 2. cikke (1) bekezdésének és a gépjárműhasználattal kapcsolatos polgári jogi felelősség biztosítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. május 14-i 90/232/EGK harmadik tanácsi irányelv (HL L 129., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 249. o.) 1. és 1a. cikkének értelmezése — Két gépjármű összeütközése a vezetőknek fel nem róható módon — Az egyik gépjárműnek a saját kára bekövetkezésében közreható utasa — Veszélyes üzemi felelősség — A károk bekövetkeztében közreható sérült utasok kártérítéshez való joga kizárásának vagy korlátozásának lehetőségét tartalmazó nemzeti rendelkezések.

Rendelkező rész

Olyan körülmények között, mint amelyekről az alapügyben szó van, a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését, a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló, 1983. december 30-i 84/5/EGK második tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint a gépjárműhasználattal kapcsolatos polgári jogi felelősség biztosítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. május 14-i 90/232/EGK harmadik tanácsi irányelv 1. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek két gépjármű ütközése esetén — amely az egyik gépjármű utasának testi sérüléseket okozott, de az említett gépjárművek vezetői nem minősíthetők vétkesnek — lehetővé teszik a biztosítottak polgári jogi felelősségének korlátozását vagy kizárását.


(1)  HL C 234., 2010.8.28.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/3


A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-557/10. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Közlekedés - A közösségi vasutak fejlesztése - 91/440/EGK irányelv - 5. cikk (3) bekezdés - Vasúti szállítási vállalkozások - Az üzemeltetés függetlensége - A személyzetre, az eszközökre és a saját beszerzésekre vonatkozó döntések - 7. cikk (3) bekezdés - Finanszírozás nyújtása a pályahálózat-működtető számára - 2001/14/EK irányelv - 6. cikk (1) bekezdés - Számviteli egyensúly - Megfelelő feltételek - Hiányos átültetés)

2012/C 399/03

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: H. Støvlbæk és M. França, meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes és A. Pereira de Miranda, meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A 2001/12/EK irányelvvel (HL L 75., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 376. o.) módosított, a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv (HL L 237., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 1. kötet, 341. o.) 5. cikke (3) bekezdésének, valamint 7. cikke (3) bekezdésének, és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 75., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 704. o.) 6. cikke (1) bekezdésének való megfeleléshez szükséges valamennyi rendelkezés előírt határidőn belüli elfogadásának az elmulasztása.

Rendelkező rész

1.

A Portugál Köztársaság — mivel a CP Comboios de Portugal EPE vasúti szállítási közvállalkozásnak a társaságok tőkéjében való részesedésszerzésére vagy -átruházására vonatkozó minden egyedi döntést a kormány jóváhagyásától tett függővé, és nem hozta meg az azon kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges nemzeti intézkedéseket, hogy a pályahálózat-működtető, a Rede Ferroviária Nacional — REFER EP számviteli egyensúlyának biztosítása céljából megfelelő feltételeket határozzon meg — nem teljesítette egyfelől a 2001. február 26-i 2001/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdéséből, másfelől a 2001/12 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított 91/440 irányelv 7. cikkének (3) bekezdéséből, továbbá a 2007. október 23-i 2007/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 38., 2011.2.5.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/3


A Bíróság (nagytanács) 2012. október 23-i ítélete (az Amtsgericht Köln (Németország), a High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson kontra Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd., International Air Transport Association kontra Civil Aviation Authority (C-629/10)

(C-581/10. és C-629/10. sz. egyesített ügyek) (1)

(Légi közlekedés - 261/2004/EK rendelet - 5–7. cikk - Montreali Egyezmény - 19. és 29. cikk - Kártalanításhoz való jog a légi járat késése esetén - Összeegyeztethetőség)

2012/C 399/04

Az eljárás nyelve: német és angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Köln, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd., International Air Transport Association (C-629/10)

Alperesek: Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), Civil Aviation Authority (C-629/10)

Tárgy

(C-581/10. sz. ügy)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Amtsgericht Köln — A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.) 7. cikkének értelmezése — Kártalanításhoz való jog légi járat késése esetén — E jogosultság összeegyeztethetősége a 2001. április 5-i tanácsi határozattal (HL L 194., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 491. o.) jóváhagyott, a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezmény (Montreali Egyezmény) 29. cikkében előírt büntető vagy példás kártérítés tilalmával.

(C-629/10. sz. ügy)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérő szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.) 5., 6. és 7. cikkének értelmezése — Kártalanításhoz való jog késés esetén — A Bíróság C-402/07. és C-432/07. sz. Sturgeon egyesített ügyekben 2009. november 19-én hozott ítéletének joghatásai

Rendelkező rész

1.

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–7. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a késedelemmel érintett légi járatok utasait e rendelet alapján megilleti a kártalanításhoz való jog, amennyiben ezen légi járatok miatt legalább háromórás időveszteség éri őket, azaz amennyiben a végső célállomásukat az eredeti, a légi fuvarozó menetrendje szerinti érkezési időponthoz képest három- vagy annál több órás késéssel érik el. Ez a késés mindazonáltal nem alapozza meg az utasok kártalanításhoz való jogát abban az esetben, ha a légi fuvarozó bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni, tehát olyan körülmények, amelyek kívül esnek a légi fuvarozó tényleges befolyásán.

2.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések vizsgálata semmilyen olyan tényt nem tárt fel, amely érintené a 261/2004 rendelet 5–7. cikkének érvényességét.


(1)  HL C 72., 2011.3.5.

HL C 89., 2011.3.19


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/4


A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Folien Fischer AG, Fofitec AG kontra RITRAMA SpA

(C-133/11. sz. ügy) (1)

(A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség - Polgári és kereskedelmi ügyekben fennálló joghatóság - Jogellenes károkozással, illetve jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel kapcsolatos ügyekben fennálló különös joghatóság - Nemleges megállapítási kereset („negative Feststellungsklage”) - A lehetséges károkozó azon lehetősége, hogy az esetleges károsultat, a jogellenes károkozásért való felelősség hiányának megállapítása céljából, annak a helynek a bírósága előtt perelje, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet)

2012/C 399/05

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Folien Fischer AG, Fofitec AG

Alperes: RITRAMA SpA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesgerichtshof — A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o., HL 2011. L 124., 47. o.) 5. cikke 3. pontjának értelmezése — Különös joghatóság jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben — Negatív megállapítás iránti kereset (negative Feststellungsklage) — A potenciális károkozó azon joga, hogy a potenciális károsult ellen annak a helynek a bírósága előtt indítson a jogellenes károkozás miatti felelősség fenn nem állásának megállapítása iránti keresetet, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet.

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés hatálya alá tartozik a jogellenes károkozásért, illetve a jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekményért való felelősség hiányának megállapítására irányuló nemleges megállapítási kereset.


(1)  HL C 204., 2011.7.9.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/4


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

(C-164/11. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2003/96/EK irányelv - Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2012/C 399/06

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselő: W. Mölls meghatalmazott)

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és N. Rouam meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Spanyol Királyság (képviselő: S. Centeno Huerta meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A villamosenergia-adórendszerének az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvben (HL L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.) előírt rendelkezésekhez való igazításához szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása — Egységes adómérték alkalmazása az átmeneti időszak lejártakor

Rendelkező rész

1.

A Francia Köztársaság — mivel annak ellenére, hogy az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 18. cikke (10) bekezdésének második albekezdésében előírt átmeneti időszak lejárt, nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy villamosenergia-adórendszerét az ezen irányelvben meghatározott rendelkezésekhez igazítsa — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 186., 2011.6.25.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/5


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Förvaltningstätten i Falun (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) kontra Skatteverket

(C-318/11. és C-319/11. sz. egyesített ügyek) (1)

(Közös hozzáadottértékadó-rendszer - 2006/112/EK irányelv - 170. és 171. cikk - Nyolcadik héairányelv - 1. cikk - 2008/9/EK irányelv - A 3. cikk a) pontja - A hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének a szabályai - Tagállamban letelepedett olyan adóalany, aki másik tagállamban csak műszaki tesztek végzésére és kutatásra irányuló tevékenységet folytat)

2012/C 399/07

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Förvaltningstätten i Falun

Az alapeljárás felei

Felperesek: Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)

Alperes: Skatteverket

Tárgy

(C-318/11)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Förvaltningsrätten i Falun — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi rendelet (HL L 347., 1. o.) 170. és 171. cikkének, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló, 1979. december 6-i 79/1072/EGK nyolcadik tanácsi irányelv (HL L 331., 11. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 79. o.) 1. és 2. cikkének, valamint a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt [hozzáadottértékadó-visszatérítés] részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/9/EK tanácsi irányelv (HL L 44., 23. o.) 2., 3. és 5. cikkének értelmezése — A B tagállamban annak érdekében bizonyos beszerzéseket végző, A tagállamban letelepedett autógyártó, hogy az előbbi tagállamban letelepedett leányvállalata útján a járművein a téli viszonyoknak való ellenállást tesztelje, amely járműveket az A tagállamban szándékozik értékesíteni — Az autógyártó 100 %-os részesedésében álló leányvállalat, amelynek fő tevékenysége abban áll, hogy a B tagállamon belül helységeket és pályákat bocsásson anyavállalata rendelkezésére a tesztek és a tesztekhez kapcsolódó szolgáltatások lebonyolítására, amely utóbbiak szükségesek az anyavállalat számára ahhoz, hogy a letelepedése szerinti tagállamban folytassa kereskedelmi tevékenységét — Annak kérdése, hogy az autógyártó rendelkezik-e állandó telephellyel a B tagállamban.

(C-319/11)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Förvaltningsrätten i Falun — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi rendelet (HL L 347., 1. o.) 170. és 171. cikkének, valamint a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló, 1979. december 6-i 79/1072/EGK nyolcadik tanácsi irányelv (HL L 331., 11. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 79. o.) 1. és 2. cikkének értelmezése — Az A tagállamban letelepedett hallókészülék-gyártó, amely a B tagállamban az ugyanott található, olyan audiológiai kutatórészlege szükségleteire szerez be bizonyos termékeket és szolgáltatásokat, amelynek személyzete e gyártó alkalmazásában áll — Annak kérdése, hogy a hallókészülék-gyártó rendelkezik-e állandó telephellyel a B tagállamban

Rendelkező rész

1.

A valamely tagállamban honos hozzáadottértékadó-alany, aki adóköteles tevékenységek kivételével csak műszaki teszteléseket vagy kutatótevékenységet végez másik tagállamban, nem tekinthető úgy, mint aki e másik tagállamban rendelkezik a 2006. november 20-i 2006/98/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló, 1979. december 6-i 79/1072/EGK nyolcadik tanácsi irányelv 1. cikke és a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/9/EK tanácsi irányelv 3. cikkének a) pontja értelmében vett „állandó telephellyel, ahonnan üzleti tevékenységet végez”.

2.

Ezen értelmezést — olyan helyzetben, mint amilyen a C-318/11. sz. alapügyben szerepel — nem kérdőjelezi meg az a körülmény, hogy az adóalany a visszatérítés iránti kérelmének helye szerinti tagállamban a kizárólagos tulajdonában lévő olyan leányvállalattal rendelkezik, amely szinte kizárólag számára nyújt különböző, a műszaki teszteléssel összefüggő szolgáltatásokat.


(1)  HL C 269., 2011.9.10.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Cour de cassation (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Déborah Prete kontra Office national de l'emploi

(C-367/11. sz. ügy) (1)

(Személyek szabad mozgása - EK 39. cikk - Egy tagállam valamely más tagállamban állást kereső állampolgára - Egyenlő bánásmód - Első állásukat kereső fiatalok részére járó áthidaló járadék - A fogadó államban legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányokra vonatkozó feltételhez kötött nyújtás)

2012/C 399/08

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Déborah Prete

Alperes: Office national de l'emploi

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Cour de cassation (Belgium) — Az EK 12., EK 17., EK 18. és EK 39. cikk (jelenleg EUMSZ 18., EUMSZ 20., EUMSZ 21. és EUMSZ 45. cikk) értelmezése — Első állásukat kereső fiatalok részére járó áthidaló járadék — Az érintett tagállam valamely oktatási intézményében legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányokhoz kötött nyújtás — A nyújtásnak az ezen államban középfokú tanulmányokat folytatott más tagállambeli állampolgártól kizárólag az említett feltétel nem teljesítése miatt történő megtagadása — A fiatal és a nemzeti munkaerőpiac közötti kapcsolat értékelésekor figyelembe veendő tényezők

Rendelkező rész

Az EK 39. cikkel ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, mint amely az alapeljárásban szerepel, és amely az első állásukat kereső fiatalok áthidaló járadékra való jogosultságát a fogadó tagállam valamely oktatási intézményében legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányoktól teszi függővé, amennyiben e feltétel megakadályozza a járadék kérelmezője és a szóban forgó, földrajzi munkaerőpiac közötti valós kapcsolat fennállását bizonyító egyéb jellemző tényezők figyelembevételét, és ezáltal meghaladja a hivatkozott rendelkezés által kitűzött és az ilyen kapcsolat fennállásának biztosítására irányuló cél eléréséhez szükséges mértéket.


(1)  HL C 282., 2011.9.24.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/6


A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

(C-387/11. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Az EUMSZ 49. cikk és az EUMSZ 63. cikk - Az EGT-Megállapodás 31. és 40. cikke - Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adóztatása - Belföldi és külföldi illetőségű befektetési társaságok - Forrásadó - A forrásadó beszámítása - Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adómentessége - Hátrányos megkülönböztetés - Igazolások)

2012/C 399/09

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: W. Mölls és C. Soulay meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság (képviselők: J.-C. Halleux és M. Jacobs meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselő: S. Behzadi-Spencer meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az EUMSZ 49. és az EUMSZ. 63. cikk, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. és 40. cikkének megsértése — Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adóztatása — Befektetési társaságok javára szóló mentesség — Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmekre forrásadót („précompte mobilier”) kivető nemzeti szabályozás — Belföldön állandó telephellyel nem rendelkező külföldi illetőségű befektetési társaságok hátrányos megkülönböztetése annyiban, amennyiben nem igényelhetik vissza a forrásadó címén fizetett összegeket — Igazolás hiánya

Rendelkező rész

1.

A Belga Királyság — mivel különböző szabályokat tart hatályban a tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adóztatása tekintetében aszerint, hogy e jövedelmeket belföldi illetőségű befektetési társaságok vagy Belgiumban állandó telephellyel nem rendelkező külföldi illetőségű befektetési társaságok szerzik — nem teljesítette az EUMSZ 49. cikkből és az EUMSZ 63. cikkből, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 1992. május 2-i megállapodás 31. és 40. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság a Belga Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

3.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 305., 2011.10.15.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/7


A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bernhard Rintisch kontra Klaus Eder

(C-553/11. sz. ügy) (1)

(Védjegyek - 89/104/EGK irányelv - A 10. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja - Tényleges használat - A védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el - Az ítélet időbeli hatálya)

2012/C 399/10

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Bernhard Rintisch

Alperes: Klaus Eder

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesgerichsthof — A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) 10. cikke (1) bekezdésének és (2) bekezdése a) pontjának értelmezése — A „védjegy használata” fogalma — Nemzeti rendelkezés, amely szerint azt is lajstromozott védjegy használatának kell tekinteni, ha a védjegyet olyan alakban használják, amely a lajstromozott alaktól csak a védjegy megkülönböztető képességét nem érintő módon tér el — Valamely védjegynek egy másik lajstromozott védjegy oltalmának biztosítása vagy kiterjesztése céljából történő lajstromozása — Jogos bizalom — Módosított ítélkezési gyakorlat alkalmazása olyan tényállásokra, amelyek az ítélet kihirdetése előtt lezárultak.

Rendelkező rész

1.

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK tanácsi irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy valamely lajstromozott védjegy jogosultja e védjegy e rendelkezés értelmében vett használatának megállapítása céljából hivatkozhasson a védjegy olyan alakban történő használatára, amely anélkül tér el a lajstromozott alaktól, hogy az e két alak közötti eltérések érintenék e védjegy megkülönböztető képességét, és tegye ezt annak ellenére, hogy ezen eltérő alakot magát szintén védjegyként lajstromozták.

2.

A 89/104 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontját akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az említett 10. cikk (2) bekezdésének a) pontját a belső jogba átültető nemzeti rendelkezés olyan értelmezése, miszerint ezen utóbbi rendelkezés nem alkalmazható az olyan „defenzív” védjegyre, amelyet csak abból a célból lajstromoztak, hogy valamely másik olyan lajstromozott védjegy oltalmát biztosítsák vagy kiterjesszék, amelyet a használt alakban lajstromoztak.


(1)  HL C 80., 2012.3.17.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/7


A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria Kozak kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(C-557/11. sz. ügy) (1)

(Héa - 2006/112/EK irányelv - 306–310. cikk - Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás - Saját nevében eljáró utazási iroda által nyújtott szállítási szolgáltatás - Az egységes szolgáltatás fogalma - 98. cikk - Kedvezményes héamérték)

2012/C 399/11

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: Maria Kozak

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Naczelny Sąd Administracyjny — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 306–310. cikkének, valamint a III. mellékletének 5. pontjával összefüggésben értelmezett 98. cikkének értelmezése — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás hatálya — A szállítási szolgáltatásokra alkalmazandó kedvezményes héamérték alkalmazásának megtagadása a saját nevében eljáró utazási iroda által összetett utazási szolgáltatás keretében nyújtott szállítási szolgáltatásra — Egységes szolgáltatásnak minősülés

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 306–310. cikkét akként kell értelmezni, hogy amennyiben az e rendelkezések szerint adóztatott, az utasnak átalánydíj ellenében nyújtott turisztikai szolgáltatás keretében valamely utazási iroda ezen utasnak önerőből olyan szállítási szolgáltatást nyújt, amely e turisztikai szolgáltatás részét képezi, e szolgáltatás — különösen az adómérték tekintetében — nem az utazási irodák tevékenységére vonatkozó különös hozzáadottértékadó-szabályozás, hanem az általános hozzáadottértékadó-szabályozás hatálya alá tartozik. Ha a tagállamok az ezen irányelv 98. cikkének megfelelően kedvezményes hozzáadottértékadó-mértéket állapítottak meg a szállítási szolgáltatások vonatkozásában, e kedvezményes adómérték alkalmazandó az említett szolgáltatásra.


(1)  HL C 25., 2012.1.28.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/8


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anssi Ketelä

(C-592/11. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság - 1698/2005/EK és 1974/2006/EK rendelet - A fiatal mezőgazdasági termelők elindítására vonatkozó támogatás - A biztosítás feltételei - Első alkalommal történő gazdálkodás mezőgazdasági üzem vezetőjeként - Az alkalmazás feltételei, ha a letelepedésre jogi személy igénybevételével került sor)

2012/C 399/12

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

a Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Anssi Ketelä

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Korkein hallinto-oikeus — Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 277., 1. o.) 22. cikke (1) bekezdése a) pontjának és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 368., 15. o.) 13. cikke (4) és (6) preambulumbekezdésének értelmezése — A fiatal mezőgazdasági termelők elindítására vonatkozó támogatás nyújtásának feltételei — Első alkalommal történő gazdálkodás mezőgazdasági üzem vezetőjeként — Családi üzem megszerzése okán valamely természetes személy részére nyújtott, a mezőgazdasági termelők elindítására vonatkozó támogatás — A támogatás fizetésének megszakítása annak okán, hogy a támogatás kedvezményezettje korábban valamely, többek között sertéstenyésztésre irányuló részvénytársaság kisebbségi részvényese és vezérigazgatója volt.

Rendelkező rész

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés által előírt követelmény, amely szerint az érintett személynek első alkalommal kell gazdálkodni kezdenie „mezőgazdasági üzem vezetőjeként”, abban a helyzetben, amikor az érdekelt részvénytársaság keretében kezd gazdálkodni, azzal jár, hogy a mezőgazdasági üzem és annak igazgatása ténylegesen és tartósan a befolyása alatt van.

Még ha a tagállamok pontosíthatják is konkrétan azon feltételeket, amelyek alapján megállapítható, hogy a támogatás kérelmezője mezőgazdasági üzem ilyen vezetőjének minősül, az ilyen feltételek nem haladhatják meg az általuk pontosítani kívánt kereteket, és az 1698/2005 rendelet által követett célok tiszteletben tartása mellett biztosítják, hogy az említett kérelmező tényleges és tartós a befolyása alatt van mind a mezőgazdasági üzem, mind pedig annak igazgatása. Az olyan nemzeti rendelkezések, mint amilyenek az alapügyben szerepelnek, eleget tesznek az ilyen követelményeknek, amennyiben előírják, hogy ha a fiatal mezőgazdasági termelő jogi személyt igénybe véve telepszik le, a támogatás nyújtásának feltétele többek között, hogy e termelőt illesse meg e jogi személyen belül a döntéshozatali jogkör, ami megköveteli, hogy a társaság részvényeinek több mint felével rendelkezzen, és hogy e részvények a szavazati jogok több mint felét testesítsék meg.


(1)  HL C 49., 2012.2.18.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/8


A Törvényszék (első tanács) T-532/11. sz., Stefan Städter kontra Európai Központi Bank ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen Stefan Städter által 2012. február 27-én benyújtott fellebbezés

(C-102/12. P. sz. ügy)

2012/C 399/13

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Stefan Städter (képviselő: M. C. Kerber ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Központi Bank

Az Európai Unió Bírósága (hatodik tanács) 2012. november 15-i végzéssel elutasította a fellebbezést és úgy határozott, hogy a fellebbező maga viseli saját költségeit.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/9


Az Oberster Patent- und Markensenats (Ausztria) által 2012. szeptember 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH kontra Pfahnl Backmittel GmbH

(C-409/12. sz. ügy)

2012/C 399/14

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Patent- und Markensenat

Az alapeljárás felei

Felperes: Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

Alperes: Pfahnl Backmittel GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

„[A]z áruknak, illetve szolgáltatásoknak a szokásos nevévé vált[-e]” a megjelölés a 2008/95/EK irányelv (1) 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében véve, ha

a)

jóllehet a kereskedők tudnak arról, hogy e tekintetben a származás megjelöléséről van szó, ezt azonban rendszerint nem fedik fel a végső fogyasztók előtt, és

b)

a végső fogyasztók a védjegyet többé ezen okból (sem) a származás megjelöléseként, hanem azon áruk, illetve szolgáltatások szokásos neveként észlelik, amelyek vonatkozásában a védjegyet lajstromozták.

2.

Már akkor is fennáll-e a 2008/95/EK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett „mulasztás”, ha a védjegyjogosult tétlen marad, noha a kereskedők nem hívják fel az ügyfelek figyelmét arra, hogy lajstromozott védjegyről van szó?

3.

Meg kell-e állapítani a védjegyoltalom megszűnését azon megjelölés tekintetében, amely a védjegyjogosult cselekménye vagy mulasztása következtében szokásos névvé vált a végső fogyasztók, de nem a kereskedelem körében, akkor, és csak akkor, ha a végső fogyasztók rá vannak utalva e megjelölésre, mert nincsenek megfelelő alternatívák?


(1)  A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat) (HL 2008. L 299., 25. o.)


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/9


A Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X kontra Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(C-426/12. sz. ügy)

2012/C 399/15

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Az alapeljárás felei

Fellebbező fél: X

Ellenérdekű fél a fellebbezési eljárásban: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 2003/96 irányelv (1) 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti kettős felhasználás valósul-e meg abban az esetben, amikor egy mészégetőben szenet (2701, 2702 és 2704 KN-kód alá tartozó terméket) használnak tüzelő-, fűtőanyagként, miközben az ebben a mészégetőben a szénből (és mészkőből) előállított széndioxidot szénsavazógáz előállításához használják fel, amelyet kizárólag a cukorrépából nyert nyerslé tisztításához használnak, és az ehhez nélkülözhetetlen?

2.

A 2003/96 irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti kettős felhasználás valósul-e meg abban az esetben, amikor egy mészégetőben szenet (2701, 2702 és 2704 KN-kód alá tartozó terméket) használnak tüzelő-, fűtőanyagként, miközben a felfűtés során keletkezett és a szénsavazógázban található széndioxid 66 %–át a fent említett, ezt követő tisztítás során az a mésziszap köti meg, amelyet mésztrágyaként értékesítenek a mezőgazdaság számára?

3.

Amennyiben megvalósul a 2003/96 irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti kettős felhasználás: az irányelv 2. cikke (4) bekezdése első mondatának szövegére figyelemmel el kell-e tekinteni az irányelv alkalmazásától, és így a kötelezett (a Wbm (2) 20. cikkének e) pontja szerinti »kettős felhasználás« nemzeti jogi fogalma értelmezésének céljából) nem hivatkozhat az irányelv közvetlen alkalmazhatóságára?

4.

Amennyiben megvalósul a 2003/96 irányelv 2. cikke (4) bekezdésének b) pontja szerinti kettős felhasználás és (következésképpen) el kell tekinteni ezen irányelv alkalmazásától: az olyan üzemanyagadó kivetése során, mint az alapügybeli, ellentétes-e az uniós joggal a „kettős felhasználás” nemzeti jogi fogalmának olyan értelmezése, amely szűkebb a hivatkozott irányelvben szereplőnél?


(1)  Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv (HL L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.).

(2)  Wet belastingen op milieugrondslag (a környezetvédelmi adókról szóló törvény)


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/10


A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2012. szeptember 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elena Luca kontra Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

(C-430/12. sz. ügy)

2012/C 399/16

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Bacău

Az alapeljárás felei

Felperes: Elena Luca

Alperes: Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Ellentétesek-e az [EUMSZ] 56. cikkel (korábbi EK 49. cikk) és az 1408/71 rendelet (1) 22. cikkével az olyan nemzeti jogi rendelkezések, mint az 592/2008 rendelet 40. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint 45. és 46. cikke, amelyek értelmében a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, illetve családtagjaik csak akkor jogosultak a külföldi orvosi ellátás igénybevétele során felmerülő költségek teljes összegének megtérítésére, ha erre vonatkozó előzetes engedéllyel rendelkeznek?

2.

A Közösségen belül igénybevett orvosi ellátásnak a biztosító tagállam díjszabása, a jelen esetben a (729/2009 rendelettel jelenleg már hatályon kívül helyezett) 122/2007 rendelet 7a. cikke alapján kiszámított részleges megfizetése nem minősül-e az [EUMSZ] 56. cikk (korábbi EK 49. cikk) értelmében vett korlátozásnak?

3.

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, ha a lakóhely szerinti tagállam szabályozása által előírt kifizetések összege eltér az ellátás helye szerinti tagállam szabályozása által az ellátásokra vonatkozóan előírt összegtől, melyik az a határérték, amelyen belül a biztosított személyek által megfizetett költségeket meg kell téríteni?


(1)  A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.).


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/10


Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2012. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili kontra SC Rafinăria Steaua Română SA

(C-431/12. sz. ügy)

2012/C 399/17

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Înalta Curte de Casație și Justiție

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Ellenérdekű fél: SC Rafinăria Steaua Română SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 183. cikkében foglalt rendelkezésekkel az adóeljárásra vonatkozó törvénykönyv 124. cikkében foglalt rendelkezések olyan értelmezése, miszerint az állam nem köteles a héabevallások útján igényelt összegek utáni kamat megfizetésére az ezen összegek beszámítási időpontja és a beszámításra vonatkozó aktusok bírósági határozattal történő megsemmisítési időpontja közötti időszak vonatkozásában?


(1)  HL L 347., 1. o.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/10


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ACI Adam BV és társai kontra Stichting de Thuiskopie és társai

(C-435/12. sz. ügy)

2012/C 399/18

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperesek: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Alperesek: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a szerzői jogi irányelv (1) — alkalmasint az 5. cikk (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett — 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját, hogy az abban említett, szerzői jog alóli kivétel attól függetlenül alkalmazandó az említett cikkben említett követelményeknek megfelelő másolatokra, hogy a többszörözött mű példányai jogszerűen — vagyis a jogosultak szerzői jogainak megsértése nélkül — kerültek-e az érintett természetes személy birtokába, vagy e kivétel csak azokra a másolatokra vonatkozik, amelyek az érintett természetes személy birtokába a szerzői jog megsértése nélkül került példányokról készült másolatokból származnak?

2.

a)

Ha az első kérdésre a kérdés végén szereplő választ kell adni, eredményezheti-e a szerzői jogi irányelv 5. cikkének (5) bekezdése szerinti háromlépcsős teszt alkalmazása az 5. cikk (2) bekezdése szerinti kivétel hatályának kiterjesztését, vagy a teszt alkalmazása csak a kivétel hatályának korlátozásával járhat?

b)

Ha az első kérdésre a kérdés végén szereplő választ kell adni, ellentétes-e a szerzői jogi irányelv 5. cikkével vagy bármely más európai jogi rendelkezéssel az olyan nemzeti jogi rendelkezés, amelynek eredményeként a természetes személy által nem közvetlen vagy közvetett kereskedelmi célból, magánhasználatra készített másolatok tekintetében méltányos díjat kell fizetni függetlenül attól, hogy az érintett másolatok készítése megengedett-e a szerzői jogi irányelv 5. cikkének (2) bekezdése szerint, és anélkül, hogy e rendelkezés korlátozná a jogosult többszörözés megtiltására vonatkozó jogát és kártérítésre való jogosultságát?

A szerzői jogi irányelv 5. cikkének (5) bekezdése szerinti háromlépcsős tesztre tekintettel jelentőséggel bír-e e kérdés megválaszolása szempontjából, hogy a nem megengedett magáncélú másolatok készítésével szembeni fellépésre alkalmas műszaki berendezések (még) nem állnak rendelkezésre?

3.

Alkalmazandó-e a jogérvényesítési irányelv (2) a jelenlegihez hasonló olyan jogvitára, amelyben — miután valamely tagállam a szerzői jogi irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján az e rendelkezésben előírt méltányos díj megfizetésére kötelezte a művek többszörözésére alkalmas és szolgáló adathordozók gyártóit és importőreit, és meghatározta, hogy a méltányos díj az e tagállam által kijelölt, a méltányos díj beszedésével és szétosztásával megbízott szervezetnek fizetendő be — a fizetésre kötelezett személy azt kéri, hogy a nemzeti bíróság bizonyos vitatott, a méltányos díj meghatározása szempontjából jelentőséggel bíró körülményekre tekintettel tegyen megállapításokat az említett szervezet terhére, amely ezzel szemben védekezik?


(1)  Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.)

(2)  A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.)


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/11


A Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X, másik fél: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(C-437/12. sz. ügy)

2012/C 399/19

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Az alapeljárás felei

Felperes: X

Másik fél: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Annak az EUMSZ 110. cikk keretében megválaszolandó kérdésnek az értékelése során, hogy a [szóban forgó] személygépjármű nyilvántartásba vételét 2010-ben terhelő adó összege meghaladja-e (nem haladja-e meg) a belföldön már nyilvántartásba vett hasonló jellegű használt személygépjárművek értékébe beépült maradványadó összegét, e maradványösszeg meghatározása szempontjából hasonló jellegűnek tekintendő-e

a [szóban forgó] személygépjármű első használatbavételének évében (2006-ban) új járműként nyilvántartásba vett hasonló személygépjármű vagy

ezenfelül a használt járművek piacán 2010-ben rendelkezésre álló és — akárcsak a [szóban forgó] személygépjármű — először 2006. május 30-án használatba vett és egyébként hasonló, de 2006. május 30-át követően (2006. május 30-a és 2009 között) használt személygépjárműként (importált és) nyilvántartásba vett (többi) személygépjármű is és/vagy

ezenfelül a használt járművek piacán 2010-ben rendelkezésre álló és — a [szóban forgó] személygépjárműtől eltérően — először 2006. május 30-át követően használatba vett, de egyébként hasonló, és 2006. május 30-át követően (2006. május 30-a és 2009 között) új vagy használt járműként (importált és) nyilvántartásba vett (többi) személygépjármű is?

2.

Azon kérdés értékelése körében, hogy ellentétes-e az EUMSZ 110. cikkel a személygépjármű nyilvántartásba vételét 2010-ben terhelő BPM (1) kivetése, amennyiben ezen adó (a BPM-törvény 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt táblázatok szerint) a széndioxid-kibocsátástól függ, olyan új adónak tekintendő-e az adó e része, amely megkülönböztetendő a 2008. február 1-jéig kizárólag a katalógusártól függő BPM-től, és így, amennyiben az adó a széndioxid-kibocsátástól függ, irreleváns a 2010. január 1-je előtt nyilvántartásba vett (hasonló jellegű) használt személygépjárművekkel való összehasonlítás?

3.

Ha a II. kérdés értelmében vett új adóról van szó: az EUMSZ 110. cikk alapján ellentétes-e a személygépjármű nyilvántartásba vételét 2010-ben terhelő BPM kivetésével, amennyiben ezen adó (a BPM-törvény 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt táblázatok szerint) a széndioxid-kibocsátástól függ, az, hogy a [szóban forgó] személygépjárműhöz hasonló, először 2008. február 1-je előtt használatba vett, és 2008. február 1-je és 2009. december 31-e között használt járműként importált és nyilvántartásba vett személygépjárműveket (a BPM-törvény akkoriban hatályos 9ba. cikke szerint) nem terhelte a széndioxid-kibocsátástól függő adó, miközben ezt a széndioxid-kibocsátástól függő adót az említett időszakban kivetették az először 2008. február 1-jét követően használatba vett, de egyébként a szóban forgó személygépjárműhöz hasonló személygépjárművek nyilvántartásba vétele során?


(1)  Belasting personenauto’s en motorrijwielen, a személygépjárműveket és a motorkerékpárokat terhelő adó.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/12


Az Audiencia Provincial de Salamanca (Spanyolország) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Josune Esteban Garcia

(C-451/12. sz. ügy)

2012/C 399/20

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Provincial de Salamanca

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Josune Esteban Garcia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A 93/13 irányelvvel (1) és a Bíróság által a fogyasztók érdekeinek magas szintű védelmével, valamint az irányelvek hatékony érvényesülésével, illetve az egyenlőség és a hatékonyság elvével kapcsolatban kialakított ítélkezési gyakorlattal összefüggésben lehetővé teszi-e a Szerződés 4., 12., 114. és 169. cikke, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. cikke, hogy az Audiencia Provincial nemzeti fellebbviteli bíróságként, belső jogszabály hiányában, elbírálja az első fokon eljáró bíróság határozata ellen benyújtott fellebbezést, amely határozat egy interneten keresztül megkötött szerződés kapcsán az alperes feltételezett szerződésszegéséből eredő követelés teljesítése iránti kereset elbírálása tekintetében megállapítja az alperes székhelye szerinti bíróság illetékességét?


(1)  A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.).


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/12


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pro Med Logistik GmbH kontra Finanzamt Dresden-Süd

(C-454/12. sz. ügy)

2012/C 399/21

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Pro Med Logistik GmbH

Ellenérdekű fél: Finanzamt Dresden-Süd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Ellentétes-e a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) H. mellékletének 5. kategóriájával összefüggésben értelmezett 12. cikke (3) bekezdése a) pontjának harmadik albekezdésével és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (2) III. mellékletének 5. kategóriájával összefüggésben értelmezett 98. cikkének (1) bekezdésével az adósemlegesség elvének figyelembevétele mellett az olyan nemzeti szabályozás, amely a helyi közlekedésben a taxikkal történő személyszállításra a kedvezményes adómértéket irányozza elő, míg a helyi közlekedésben a bérelhető gépjárművekkel végzett személyszállításra az általános adómérték alkalmazandó?

2.

Az első kérdés megválaszolása szempontjából jelentőséggel bír-e, hogy a nagy ügyfelekkel kötött különmegállapodások alapján a taxivállalkozások és a gépjárműveket bérbeadó vállalkozások közel azonos feltételekkel végeznek szállítást?


(1)  A módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.).

(2)  HL L 347., 1. o.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/13


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Karin Oertel kontra Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

(C-455/12. sz. ügy)

2012/C 399/22

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Karin Oertel

Ellenérdekű fél: Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) H. mellékletének 5. kategóriájával összefüggésben értelmezett 12. cikke (3) bekezdése a) pontjának harmadik albekezdésével az adósemlegesség elvének figyelembevétele mellett az olyan nemzeti szabályozás, amely a helyi közlekedésben a taxikkal történő személyszállításra a kedvezményes adómértéket irányozza elő, míg a helyi közlekedésben a bérelhető gépjárművekkel végzett személyszállításra az általános adómérték alkalmazandó?


(1)  A módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/13


Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Copydan Båndkopi kontra Nokia Danmark A/S

(C-463/12. sz. ügy)

2012/C 399/23

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: Copydan Båndkopi

Alperes: Nokia Danmark A/S

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Összeegyeztethető a 2001/29/EK irányelvvel (1) az olyan tagállami jogszabály, amely díjazást biztosít a jogosultak számára a következő források után végzett többszörözés után:

1.

olyan fájlok, amelyeknél a szóban forgó felhasználást a jogosultak engedélyezték, és azért a fogyasztó fizet (például az online boltokból származó engedélyezett tartalmak);

2.

olyan fájlok, amelyeknél a szóban forgó felhasználást a jogosultak engedélyezték, és azért a fogyasztó nem fizet (például a reklámakciókkal összefüggő engedélyezett tartalmak);

3.

a felhasználó saját DVD-lejátszója, CD-lejátszója, mp3-lejátszója, számítógépe stb., amelyen nem alkalmaztak hatásos műszaki intézkedést;

4.

a felhasználó saját DVD-lejátszója, CD-lejátszója, mp3-lejátszója, számítógépe stb., amelyen alkalmaztak hatásos műszaki intézkedést;

5.

harmadik személy DVD-lejátszója, CD-lejátszója, mp3-lejátszója, számítógépe stb.;

6.

az internetről vagy más forrásból jogellenesen többszörözött művek;

7.

más módon jogszerűen többszörözött fájlok, például az internetről (jogszerű forrásokból, amelyeknél nem adtak engedélyt)?

2.

Hogyan kell figyelembe venni a hatásos műszaki intézkedéseket (lásd az irányelv 6. cikkét) a jogosultak díjazására vonatkozó tagállami jogszabályokban (lásd az irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját)?

3.

A magáncélú másolás díjazásának (lásd az irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját) számításánál mi képez az irányelv (35) preambulumbekezdésében hivatkozottaknak megfelelően „olyan helyzetek[et], amikor a jogosultat ért hátrány csak minimális lenne”, azzal az eredménnyel, hogy nem lenne összeegyeztethető az irányelvvel az olyan tagállami jogszabály, amely díjazást ír elő a jogosultak számára az ilyen magáncélú másolás után (lásd ezzel összefüggésben a fenti 2. részben hivatkozott felmérést)?

4.

a)

Ha feltesszük, hogy a mobiltelefonokban található memóriakártyák elsődleges vagy legfontosabb célja nem a magáncélú másolás, összeegyeztethető az irányelvvel az olyan tagállami jogszabály, amely díjazást ír elő a jogosultak számára a mobiltelefonokban található memóriakártyákra másolás után?

b)

Ha feltesszük, hogy a mobiltelefonokban található memóriakártyák egyik elsődleges vagy legfontosabb célja a magáncélú másolás, összeegyeztethető az irányelvvel az olyan tagállami jogszabály, amely díjazást ír elő a jogosultak számára a mobiltelefonokban található memóriakártyákra másolás után?

5.

Összeegyeztethető az irányelv (31) preambulumbekezdésében szereplő „megfelelő egyensúly” fogalmával, és a „méltányos díjazás” (lásd az irányelv 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját) fogalmának egységes értelmezésével –amelynek a „káron” kell alapulnia — az olyan tagállami jogszabály, amely alapján díjazást szednek be a memóriakártyák után, ugyanakkor nem szednek be díjazást az olyan belső memóriák után, mint az mp3 lejátszók vagy az iPodok, amelyeket magáncélú másolásra terveztek, és elsődlegesen arra is használnak?

6.

a)

Az irányelv kizárja az olyan tagállami jogszabályokat, amelyek előírják a magáncélú másolás utáni díjazás beszedését olyan gyártótól és/vagy importőrtől, amely memóriakártyákat árusít olyan üzleti vállalkozások számára, amelyek a memóriakártyákat üzleti és magánfogyasztóknak is értékesítik, anélkül, hogy a gyártónak és/vagy importőrnek tudomása lenne arról, hogy a memóriakártyákat üzleti vagy magánfogyasztóknak értékesítették?

b)

A 6. a) kérdésre adandó választ befolyásolja, ha egy tagállami jogszabályban olyan rendelkezések vannak, amely biztosítják, hogy a gyártóknak, importőröknek és/vagy forgalmazóknak ne kelljen díjazást fizetniük a szakmai célra használt memóriakártyák után, valamint ha a díjazást mégis megfizették, a gyártóknak, importőröknek és/vagy forgalmazóknak visszatérítik a szakmai célokra használt memóriakártyák után fizetett díjazást, továbbá, ha a gyártók, importőrök és/vagy forgalmazók díjazás megfizetése nélkül értékesíthetik a memóriakártyákat a díjazási rendszert működtető szervezetnél nyilvántartott más vállalkozásoknak?

c)

A 6. a) és 6. b) kérdésre adandó választ befolyásolja,

1.

ha egy tagállami jogszabályban olyan rendelkezések vannak, amelyek biztosítják, hogy a gyártóknak, importőröknek és/vagy forgalmazóknak ne kelljen díjazást fizetniük a szakmai célra használt memóriakártyák után, azonban a „szakmai cél” fogalmát úgy értelmezik, hogy az csak a Copydan által jóváhagyott vállalkozások tekintetében biztosít levonási jogot, és díjazást kell fizetni a Copydan által jóvá nem hagyott egyéb üzleti fogyasztók által szakmai célra használt memóriakártyák után;

2.

ha egy tagállami jogszabályban olyan rendelkezések vannak, amelyek biztosítják, hogy a gyártóknak, importőröknek és/vagy forgalmazóknak — ha a díjazást (elméletileg) ténylegesen megfizették — visszatérítik a szakmai célokra használt memóriakártyák után fizetett díjazást, azonban a) gyakorlatban csak a memóriakártya vásárlója kaphatja meg a díjazást és b) a memóriakártya vásárlójának visszatérítési igényt kell benyújtania a Copydanhoz;

3.

ha egy tagállami jogszabályban olyan rendelkezések vannak, amelyek biztosítják, hogy a gyártók, importőrök és/vagy forgalmazók díjazás megfizetése nélkül értékesíthetik a memóriakártyákat a díjazási rendszert működtető szervezetnél nyilvántartott más vállalkozásoknak, azonban a) a Copydan az a szervezet, amely működteti a díjazási rendszert, és b) a nyilvántartásba vett vállalkozásoknak nincs tudomása arról, hogy a memóriakártyákat üzleti vagy magánfogyasztóknak értékesítették-e?


(1)  Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.)


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/14


A Tribunale di Cosenza (Olaszország) által 2012. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CCIAA di Cosenza kontra Fallimento CIESSE SRL

(C-468/12. sz. ügy)

2012/C 399/24

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Cosenza

Az alapeljárás felei

Felperes: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Alperes: Fallimento CIESSE SRL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2008. február 12-i 2008/7/EK irányelv (1) 5. cikkével az egyes gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok által fizetendő éves illeték kiszámításának módjára vonatkozó olasz szabályozás, amely előírja, hogy az egyéni vállalkozók rögzített mértékű éves illetéket fizetnek (200 eurót, ha az általános jegyzékbe kerültek bejegyezésre, és 88 eurót ha a különös jegyzékben kerültek feltüntetésre); az egyszerű mezőgazdasági társaságok rögzített, 100 euró mértékű éves illetéket (és további 20 eurót valamennyi telephely után); a külföldi székhelyű vállalkozások telephelyei és/vagy fióktelepei rögzített, 110 euró mértékű; a nem mezőgazdasági egyszerű társaságok rögzített, 200 euró mértékű; az ügyvédi társulások rögzített, 200 euró mértékű éves illetéket fizetnek; míg valamennyi egyéb gazdasági társas jogalany (társaság, konzorcium, stb.) „az előző üzleti év forgalma arányában számított illetéket”, így legfeljebb 40 000 eurót köteles fizetni, amennyiben ez a szabályozás az egyéni vállalkozások által folytatott tevékenységhez képest jelentősen súlyosabb terhet ró a (fent említett közösségi irányelv szerinti tág értelemben vett) tőkeegyesítő társaságok által folytatott vállalkozási tevékenységre?


(1)  A tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 2008. február 12-i 2008/7/EK tanácsi irányelv (HL L 46., 11. o.)


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/15


A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Panasonic Italia SpA kontra Agenzia delle Dogane

(C-472/12. sz. ügy)

2012/C 399/25

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte Suprema di Cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Panasonic Italia SpA

Alperes: Agenzia delle Dogane

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Elsődlegesen: a 754/2004/EK rendelet (1) hatálybalépését megelőzően a 8471 vagy a 8528 vámtarifaszám alá kellett-e sorolni azt a 106,6 cm képátlójú, két hangszóróval és távirányítóval rendelkező színes plazmaképernyőt, amely olyan (elenyésző árú, könnyen beszerezhető és beilleszthető) videokártyák beillesztésére alkalmas, előre kialakított bemenettel rendelkezik, amelyek behozatalára nem a képernyővel együtt került sor, és amelyeknek a behelyezésével a képernyő AV összetételű videojelek vételére alkalmas, valamint az automatikus adatfeldolgozó gépen kívül csatlakoztatható hozzá videofelvevő vagy -lejátszó készülék, DVD lejátszó, videokamera és műholdvevő is?

2.

Az 1) kérdésre adott nemleges válasz esetén: ezzel szemben a fent leírt képernyőnek a 8528 vámtarifaszám alá történő besorolását a 754/2004 rendelet szabályozza-e?

3.

A 2) kérdésre adott igenlő válasz esetén: a hivatkozott rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezések értelmezőnek, és így visszaható hatályúnak minősülnek-e az ellentétes értelmű korábbi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül?


(1)  Az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2004. április 21-i 754/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 118., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 16. kötet, 93. o.).


Törvényszék

22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/16


A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — Syndicat des thoniers méditerranéens és társai kontra Bizottság

(T-574/08. sz. ügy) (1)

(Szerződésen kívüli felelősség - Halászat - Halászati erőforrások védelme - A kékúszójútonhal-állomány helyreállítása - Erszényes kerítőhálós hajókkal folytatott halászatot megtiltó sürgősségi intézkedések - Rendkívüli kár)

2012/C 399/26

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marseille, Franciaország); Marc Carreno (Sète, Franciaország); Jean-Louis Donnarel (Lourmarin, Franciaország); Jean-François Flores (Sète); Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains, Franciaország); Hervé Marin (Balaruc-le-Vieux, Franciaország); Nicolas Marin (Frontignan, Franciaország); Sébastien Marin (Bouzigues, Franciaország); Jean-Marc Penniello (Collioure, Franciaország); Serge Antoine José Perez (Sorède, Franciaország) (képviselő: C. Bonnefoi ügyvéd); Jean-Luc Buono (Agde, Franciaország); Gérard Buono (Agde); Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc-les-Bains); Serge Antoine Di Rocco (Frontignan); Jean Gérald Lubrano (Balaruc-les-Bains); Jean Lubrano (Port-Vendres, Franciaország); Jean Lucien Lubrano (Saleilles, Franciaország); Fabrice Marin (Frontignan) és Robert Marin (Balaruc-les-Bains) (képviselők kezdetben: C. Bonnefoi, később: A. Arnaud és P. O. Koubi-Flotte ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Banks, F. Clotuche-Duvieusart és A. Bouquet meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek által az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhalra irányuló halászatot folytató erszényes kerítőhálós hajók vonatkozásában alkalmazandó sürgősségi intézkedések meghozataláról szóló, 2008. június 12-i 530/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 155., 9. o.) elfogadása következtében állítólagosan elszenvedett kár megtérítésére irányuló kártérítési kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a felpereseket kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 69., 2009. 3. 21.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/16


A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Nexans Franciaország és Nexans kontra Bizottság

(T-135/09. sz. ügy) (1)

(Verseny - Közigazgatási eljárás - Megsemmisítés iránti kereset - Vizsgálat során elfogadott jogi aktusok - Közbenső intézkedések - Elfogadhatatlanság - Helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat - Indokolási kötelezettség - A magánélet tiszteletben tartása - Kellően komoly ténykörülmények - Bírósági felülvizsgálat)

2012/C 399/27

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: a Nexans Franciaország SAS (székhelye: Párizs [Franciaország]) és a Nexans SA (székhelye: Párizs) (képviselők: M. Powell solicitor, J.-P. Tran Thiet ügyvéd és G. Forwood barrister)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők kezdetben: X. Lewis és N. von Lingen, később: N von Lingen és V. Di Bucci meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen a 2009. január 9-i C (2009) 92/1 bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely határozat arra kötelezte a Nexans SA-t és a Nexas France SAS t, hogy az [EK] 81. és [EK] 82. cikkben meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.) 20. cikkének (4) bekezdése alapján helyszíni vizsgálatnak vessék alá magukat (COMP/39610. ügy), másodlagosan arra irányuló kérelem, hogy a Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek a Bizottság e vizsgálat során hozott azon határozatát, amely elrendelte bizonyos számítógépes adatállományok tartalmának abból a célból történő teljes lemásolását, hogy azokat a későbbiekben a Bizottság helyiségeiben átvizsgálják tárgyában; harmadlagosan a Nexans France egyik alkalmazottjának a vizsgálat során történő kihallgatását elrendelő bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, és negyedlegesen arra irányuló kérelem, hogy a Törvényszék hozzon bizonyos intézkedéseket a Bizottsággal szemben.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék megsemmisíti a 2009. január 9-i C(2009) 92/1. bizottsági határozatot, amely kötelezte a Nexans SA-t és az általa közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi társaságot, köztük a Nexas France SAS-t, hogy az [EK] 81. és [EK] 82. cikkben meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003 tanácsi rendelet 20. cikkének (4) bekezdése alapján helyszíni vizsgálatnak vessék alá magukat, amennyiben e határozat a nagyfeszültségű tengeralatti és földalatti kábeleken kívüli egyéb elektromos kábelekre, valamint az egyéb kábelekhez kapcsolódó berendezésekre vonatkozik.

2.

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Nexans és a Nexans France viselik saját költségeiket, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségek felét.

4.

A Bizottság viseli saját költségeinek felét.


(1)  HL C 141., 2009.6.20


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/17


A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Prysmian és Prysmian Cavi e Sistemi Energia kontra Bizottság

(T-140/09. sz. ügy) (1)

(Verseny - Közigazgatási eljárás - Megsemmisítés iránti kereset - Vizsgálat során hozott jogi aktusok - Átmeneti intézkedések - Elfogadhatatlanság - Vizsgálatot elrendelő határozat - Indokolási kötelezettség - A magánélet védelme - Kellően komoly ténykörülmények - Bírósági felülvizsgálat)

2012/C 399/28

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Prysmian SpA (Milánó, Olaszország) és Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milánó) (képviselők: A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauro és L. Armati ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: V. Di Bucci és X. Lewis, később: V. Di Bucci és N. von Lingen meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Először is a 2009. január 9-i C(2009) 92/2 bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely elrendelte, hogy a Prysmian SpA és az általa közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi vállalkozás, ideértve a Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl-t is, vesse alá magát [az EK ]81. és [az EK 82 cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.) 20. cikkének (4) bekezdése szerinti vizsgálatnak (COMP/39.610 ügy); másodszor arra irányuló kérelem, hogy a Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek a Bizottság által e vizsgálat során hozott azon határozatot, hogy az irodáiban való vizsgálat céljából néhány fájlról másolatot készít, és harmadszor arra irányuló kérelem, hogy a Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy tartózkodjon valamennyi jogellenesen szerzett dokumentum felhasználásától, valamint hogy szolgáltassa vissza a Prysmian és a Prysmian Cavi e Sistemi Energia részére a jogellenesen szerzett dokumentumokat.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a 2009. január 9-i C(2009) 92/2 bizottsági határozatot, amely elrendelte, hogy a Prysmian SpA és az általa közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi vállalkozás, ideértve a Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl-t is, vesse alá magát [az EK ]81. és [az EK 82 cikkben] meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet 20. cikkének (4) bekezdése szerinti vizsgálatnak, megsemmisíti annyiban, amennyiben az a tenger alatti és a föld alatti magasfeszültségű elektromos kábelektől és az e kábelekkel kapcsolatos anyagoktól eltérő kábelekre vonatkozik.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Prysmian és a Prysmian Cavi e Sistemi Energia viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségek felét.

4.

Az Európai Bizottság viseli saját költségei felét.


(1)  HL C 141., 2009.6.20.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/17


A Törvényszék 2012. november 15-i ítélete — Verband Deutscher Prädikatsweingüter kontra OHIM (GG)

(T-278/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A GG együttes közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A leíró jelleg hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke)

2012/C 399/29

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV, korábban Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV (Mainz, Németország) (képviselő: N. Schindler ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (képviselők kezdetben: B. Schmidt, később: G. Schneider, végül: D. Walicka meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a GG szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2009. április 30-án hozott határozata (R 1568/2008-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 220., 2009.9.12.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/18


A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — CBI kontra Bizottság

(T-137/10. sz. ügy) (1)

(Állami támogatások - Közkórházak - A belga hatóságok által az IRIS társuláshoz tartozó közkórházaknak nyújtott szubvenciók - Az előzetes szakasz végén hozott határozat - A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat - Általános gazdasági érdekű szolgáltatás - A közszolgáltatási feladat meghatározása - A közszolgáltatásért nyújtott ellentételezés arányossága)

2012/C 399/30

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Coordination bruxelloise d’Institutions sociales et de santé (CBI) (Brüsszel, Belgium) (képviselők: D. Waelbroeck és D. Slater ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky, C. Urraca Caviedes és S. Thomas, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: a Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és J. Gstalter, meghatalmazottak), a Holland Királyság (képviselők kezdetben: M. Noort és M. de Ree, később: M. Noort, C. Wissels és J. Langer, meghatalmazottak), a Région de Bruxelles-Capitale (Brüsszel-Főváros Régió) (Belgium), a Commune d’Anderlecht (Anderlechti Önkormányzat) (Belgium), a Commune d’Etterbeek (Etterbeki Önkormányzat) (Belgium), a Commune d’Ixelles (Ixelles-i Önkormányzat) (Belgium), a Ville de Bruxelles (Brüsszel Városa) (Belgium) és a Commune de Saint-Gilles (Saint-Gilles-i Önkormányzat) (Belgium) (képviselők: P. Slegers és A. Lepièce ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Belga Királyság által a Brüsszel-Főváros Régió IRIS hálózata közkórházainak finanszírozása érdekében végrehajtott NN 54/09. sz. állami támogatásról szóló, 2009. október 28-i C(2009) 8120. sz. bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belga Királyság által a Brüsszel-Főváros Régió IRIS hálózata közkórházainak finanszírozása érdekében végrehajtott NN 54/09. sz. állami támogatásról szóló, 2009. október 28-i C(2009) 8120. sz. bizottsági határozatot megsemmisíti.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de santé (CBI) részéről felmerült költségeket is.

3.

A Francia Köztársaság, a Holland Királyság, a Brüsszel-Főváros Régió, az Anderlechti Önkormányzat (Belgium), az Etterbeeki Önkormányzat (Belgium), az Ixelles-i Önkormányzat (Belgium), Brüsszel Városa (Belgium) és a Saint-Gilles-i Önkormányzat (Belgium) maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 148., 2010.6.5.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/18


A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság

(T-194/10. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - 1234/2007/EK rendelet - 607/2009/EK rendelet - Az E-Bacchus nyilvántartás - A »Vinohradnícka oblast’ Tokaj« oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek származási országként Szlovákia feltüntetésével történő bejegyzése - Keresettel nem megtámadható jogi aktus - Elfogadhatatlanság)

2012/C 399/31

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Magyarország (képviselők: kezdetben Fazekas J., Fehér M. és Szíjjártó K., később Fehér M. és Szíjjártó K., meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Schima, Bottka V. és M. Vollkommer, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Szlovák Köztársaság (képviselő: B. Ricziová, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A „Vinohradnícka oblast’ Tokaj” oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek a borok eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek elektronikus nyilvántartásába (E-Bacchus nyilvántartás) származási országként Szlovákia feltüntetésével történő bejegyzése megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2.

Magyarország viseli a saját, valamint az Európai Bizottság költségeit.

3.

A Szlovák Köztársaság viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 195., 2010.7.17.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/19


A Törvényszék 2012. november 13-i ítélete — Antrax It Srl kontra OHIM-THC (fűtőberendezések)

(T-83/11. és T-84/11. sz. egyesített ügyek) (1)

(Közösségi formatervezési minta - Megsemmisítési eljárás - Fűtőberendezésekhez szolgáló termoszifonok ábrázolásából álló lajstromozott közösségi formatervezési minta - Korábbi formatervezési minta - Megsemmisítési ok - Az egyéni jelleg hiánya - Az eltérő összbenyomás hiánya - A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A technika állásának telítettsége - Indokolási kötelezettség)

2012/C 399/32

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Antrax It Srl (Resana, Olaszország) (képviselő: L. Gazzola ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben: G. Mannucci és A. Folliard-Monguiral, később: A. Folliard-Monguiral és F. Mattina, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: The Heating Company (THC) (Dilsen, Belgium) (képviselő: J. Haber ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának a The Heating Company (THC) és az Antrax It Srl közötti megsemmisítési eljárásokkal kapcsolatban 2010. november 2-án hozott határozatai (R 1451/2009-3. és R 1452/2009-3. sz. ügyek) ellen benyújtott keresetek.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizáció Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) harmadik fellebbezési tanácsának 2010. november 2-i határozatait (R 1451/2009-3 és R 1452/2009-3. sz. ügyek) hatályon kívül helyezi, amennyiben azok megsemmisítették a 000593959–0001. és 000593959–0002. sz. formatervezési mintaoltalmakat.

2.

A Törvényszék a kereseteket ezt meghaladó részükben elutasítja.

3.

Az OHIM viseli saját költségein kívül az Antrax It Srl részéről a Törvényszék előtti eljárás során felmerült költségeket.

4.

A The Heating Company (THC) viseli a Törvényszék előtt felmerült költségein kívül az Antrax It részéről a fellebbezési tanács előtti eljárások során felmerült költségeket.


(1)  HL C 113., 2011.4.9.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/19


A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — Giordano kontra Bizottság

(T-114/11. sz. ügy) (1)

(Szerződésen kívüli felelősség - Halászat - A halászati erőforrások védelme - A kékúszójútonhal-állomány helyreállítása - Az erszényes kerítőhálós hajókkal történő halászat tilalmára vonatkozó sürgősségi intézkedések - Jogellenes magatartás - Okozati összefüggés)

2012/C 399/33

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jean-François Giordano (Sète, Franciaország) (képviselők: D. Rigeade és J. Jeanjean ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet és D. Nardi meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhalra irányuló halászatot folytató erszényes kerítőhálós hajók vonatkozásában alkalmazandó sürgősségi intézkedések meghozataláról szóló, 2008. június 12-i 530/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 155., 9. o.) elfogadása következtében állítólagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kártérítési kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék Jean-François Giordanót kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 139., 2011.5.7.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/19


A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Bizottság kontra Strack

(T-268/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Szabadságok - Betegszabadság - Az érintett által ki nem vett éves szabadságnapok átvitelének megtagadásáról szóló bizottsági határozat megsemmisítése az elsőfokú eljárásban - A személyzeti szabályzat V. mellékletének 4. cikke - A személyzeti szabályzat 1e. cikkének (2) bekezdése - 2003/88/EK irányelv - Megalapozott fellebbezés - Folyamatban levő jogvita - A kereset elutasítása)

2012/C 399/34

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és J. Currall meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) F-120/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. március 15-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen benyújtott, és ezen ítélet részleges hatályon kívül helyezése iránti fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék hatályon kívül helyezi az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének az F-120/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. március 15-én hozott ítéletét.

2.

A Törvényszék a Guido Stracks által a Közszolgálati Törvényszékhez az F-120/07. sz. ügyben előterjesztett keresetet elutasítja.

3.

G. Strack és az Európai Bizottság maguk viselik mind a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásban, mind a jelen eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 232., 2011.8.6.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/20


A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Hartmann kontra OHIM (Nutriskin Protection Complex)

(T-415/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A Nutriskin Protection Complex közösségi szóvédjegy bejelentése - Viszonylagos kizáró okok - Megkülönböztető képesség - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja - Megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Az OHIM döntéshozatali gyakorlata - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke)

2012/C 399/35

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Paul Hartmann AG (Heidenheim an der Brenz, Németország) (képviselő: N. Aicher, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: K. Klüpfel és A. Poch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Nutriskin Protection Complex megjelölés közösségi szóvédjegyként történő lajstromozására vonatkozóan 2011. május 26-án hozott határozata (R 1524/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Paul Hartmann AG –t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 298., 2011.10.8.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/20


A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Evonik Industries kontra OHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)

(T-529/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az »Impulso creador« közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi IMPULSO közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A megjelölések hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2012/C 399/36

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evonik Industries AG (Essen, Németország) (képviselő: J. Albrecht ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Impulso Industrial Alternativo, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: F. Brandolini Kujman és J. Devaureix ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az Impulso Industrial Alternativo, SA és az Evonik Industries AG közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. június 20-án hozott határozata (R 1101/2010-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Evonik Industries AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 362., 2011.12.10.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/21


A Törvényszék 2012. november 13-i ítélete — tesa kontra OHIM — Superquímica (tesa TACK)

(T-555/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A tesa TACK közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi TACK Ceys nemzeti ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - Megjelölések közötti hasonlóság - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2012/C 399/37

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: tesa SE (Hamburg, Németország) (képviselő: F. Schwab ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: A. Folliard-Monguiral és O. Mondéjar Ortuño meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: La Superquímica, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Spanyolország) (képviselő: A. Canela Giménez ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a La Superquímica, SA és a tesa SE közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. július 5-én hozott határozata (R 866/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a tesa SE-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 6., 2012.1.7.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/21


A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Harman International Industries kontra OHIM — Becker (Barbara Becker)

(T-212/07. REV. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalás - A felszólalás visszavonása - Okafogyottság)

2012/C 399/38

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Harman International Industries, Inc. (Northridge, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: M. Vanhegan barrister)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Barbara Becker (Miami, Florida, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: P. Baronikians ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Harman International Industries, Inc. és Barbara Becker közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2007. március 7-én hozott határozata (R 502/2006-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1.

A keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A Törvényszék a felperest és a beavatkozót kötelezi saját költségeik viselésére, valamint az alperes részéről felmerült költségek fele-fele arányban történő viselésére.


(1)  HL C 183., 2007.8.4.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/21


A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)

(T-180/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalás - A felszólalás visszavonása - Okafogyottság)

2012/C 399/39

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Egyesült Királyság) (képviselő: A. Carboni ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Egyesült Királyság) (képviselő: K. Lumsdaine solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának 2011. január 12-i — a Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd és a Chivas Holdings (IP) Ltd közötti felszólalási eljárással kapcsolatos — határozata (R 1262/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1.

A keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A felperes és a beavatkozó viselik a saját költségeiket, valamint fele-fele arányban az alperesnél felmerült költségeket.


(1)  HL C 152., 2011.5.21.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/22


A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)

(T-181/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalás - A felszólalás visszavonása - Okafogyottság)

2012/C 399/40

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Egyesült Királyság) (képviselő: A. Carboni ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Egyesült Királyság) (képviselő: K. Lumsdaine solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának 2011. január 12-i — a Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd és a Chivas Holdings (IP) Ltd közötti felszólalási eljárással kapcsolatos — határozata (R 1263/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1.

A keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A felperes és a beavatkozó viselik a saját költségeiket, valamint fele-fele arányban az alperesnél felmerült költségeket.


(1)  HL C 152., 2011.5.21.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/22


A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

(T-442/11. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Keresettel meg nem támadható aktus - Részben megerősítő, részben informatív aktus - Elfogadhatatlanság - Kártérítési kereset - A kifogásolt magatartás meghatározásának vagy az állítólagos kár megállapításának a hiánya - Elfogadhatatlanság - Kártérítési kereset - A kár bizonyítékának a hiánya - Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

2012/C 399/41

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és M. Dermitzakis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Delaude és D. Calciu meghatalmazottak, segítőjük: P. Wytinck ügyvéd)

Az ügy tárgya

Először is a Bizottság 2011. május 27-i levelének a megsemmisítése iránti kérelem, másodszor arra irányuló kérelem, hogy a Bizottságot kötelezzék kártérítés fizetésére, és harmadszor ugyanezen intézmény arra való kötelezése, hogy közzétegyen egy közleményt.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 290., 2011.10.1.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/22


A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(T-530/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalás - A felszólalás visszavonása - Okafogyottság)

2012/C 399/42

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Egyesült Királyság) (képviselő: A. Carboni solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd és a Chivas Holdings (IP) Ltd közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. július 14-én hozott határozata (R 2334/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1.

A keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A Törvényszék a felperest kötelezi saját költségei, valamint az alperes részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 362., 2011.12.10.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/23


A Törvényszék 2012. szeptember 13-i végzése — Bäßler kontra OHIM (MAX)

(T-187/12. sz. ügy)

(Keresetlevél - Alaki követelmények - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2012/C 399/43

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Uwe Bäßler (Gmunden, Ausztria) (képviselő: M. ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a MAX szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2012. február 2-án hozott határozata (R 0909/2011-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2.

A Törvényszék a felperest kötelezi a saját költségeinek viselésére.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/23


A Törvényszék elnökének 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság

(T-219/12. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló ajánlati felhívás - A felperes ezen közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárása - A közbeszerzési eljárásnak a kereset benyújtását követő megsemmisítése - Okafogyottság)

2012/C 399/44

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrád, Szerbia) (képviselő: A. Lojpur ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Erlbacher és E. Georgieva meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Lényegében a vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló, 2012. március 27-én közzétett közbeszerzési hirdetmény keretében indított közbeszerzési eljárás felfüggesztését elrendelő ideiglenes intézkedésekre vonatkozó kérelem, amely intézkedések kizárták a felperest közbeszerzési eljárásban való részvételből.

A végzés rendelkező része

1.

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről már nem szükséges határozni.

2.

A Törvényszék elnöke az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/23


A Törvényszék elnökének 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság

(T-227/12. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló ajánlati felhívás - A felperes ezen közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárása - A közbeszerzési eljárásnak a kereset benyújtását követő megsemmisítése - Okafogyottság)

2012/C 399/45

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrád, Szerbia) (képviselő: A. Lojpur ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Erlbacher és E. Georgieva meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Lényegében a vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló, 2012. április 3-án közzétett közbeszerzési hirdetmény keretében indított közbeszerzési eljárás felfüggesztését elrendelő ideiglenes intézkedésekre vonatkozó kérelem, amely intézkedések kizárták a felperest közbeszerzési eljárásban való részvételből.

A végzés rendelkező része

1.

Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről már nem szükséges határozni.

2.

A Törvényszék elnöke az Európai Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/24


2012. október 8-án benyújtott kereset — Novartis kontra OHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)

(T-444/12. sz. ügy)

2012/C 399/46

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Novartis AG (Basel, Svájc) (képviselő: M. Douglas ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Olaszország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának 2012. augusztus 6-án az R 414/2011-4. sz. ügyben hozott határozatát; és

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „LINEX” szóvédjegy az 5. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 8122863. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 1281035. sz. olasz „LINES PERLA” szóvédjegy az 5., 16. és 25. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában; a 245598. sz. „LINES LADY” olasz szóvédjegy az 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 311801. sz. olasz „LINES INTERVALLO” szóvédjegy az 5., osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 414841. sz. olasz „LINES IDEA” szóvédjegy az 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; az 584405. sz. olasz „LINES SETA” szóvédjegy az 5., 16. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 607537. sz. olasz „LINES SETA ALI” szóvédjegy az 5., 16. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 643382. sz. olasz „LINES SETA ULTRA” szóvédjegy az 5., 16. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 980294. sz. olasz „VELO” ábrás védjegy a 3., 5., és 16. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 980295. sz. olasz „LINES” ábrás védjegy a 3., 5., és 16. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a MI2007C011896. sz. olasz védjegybejelentés a „LINES” ábrás védjegy tekintetében az 5., 16. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a LINES olasz közismert védjegy az 5. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

A 207/2009 tanácsi rendelet 76. cikke (1) bekezdésének megsértése; valamint

A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/24


2012. október 11-én benyújtott kereset — Anagnostakis kontra Bizottság

(T-450/12. sz. ügy)

2012/C 399/47

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Alexios Anagnostakis (Athén, Görögország) (képviselő: A. Anagnostakis ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az „EGYMILLIÓ ALÁÍRÁS A SZOLIDÁRIS EURÓPÁÉRT” nevű civil kezdeményezés bejegyzése iránti kérelem elutasításáról szóló, 2012. szeptember 6-i európai bizottsági határozatot;

kötelezze a Bizottságot, hogy a törvényesség tiszteletben tartásával jegyezze be a fenti kezdeményezést, és rendeljen el minden, a jog által megkövetelt intézkedést;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

A felperes az első jogalapot az EUMSZ 122. cikkre alapítja.

A felperes szerint az Európai Bizottság megalapozatlanul állítja, hogy nincs hatásköre a „szükségállapot elvének” elfogadására irányuló, javasolt kezdeményezésre vonatkozó jogi aktus elfogadására irányuló javaslat benyújtására. Az EUMSZ 122. cikk (1) bekezdése (korábban EK 100. cikk) értelmében a tagállamok közötti szolidaritás szellemében a Bizottság a gazdasági helyzetnek megfelelő intézkedéseket javasol (a Tanács határoz ezekről). A szükségállapot elvének beillesztése az Európai Unió szerződéseibe ilyen intézkedésnek minősül, az ilyen értelmű intézkedések és politikák elfogadásához hasonlóan.

2.

A felperes a második jogalapot az EUMSZ 136. cikk (1) bekezdésére alapítja.

A felperes azt állítja, hogy a Bizottság megalapozatlanul állítja határozatában, hogy az EUMSZ 136. cikk (1) bekezdése csak akkor szolgálhat jogi alapul, ha az intézkedések a költségvetési fegyelem megszilárdítására vonatkoznak, és csak erre szorítkoznak. Ugyanezen cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a javasolt intézkedések gazdaságpolitikai iránymutatások megállapítására is vonatkozhatnak azon tagállamok tekintetében, amelyek pénzneme az euró. A szükségállapot elve ilyen iránymutatásnak minősül az említett politika gyakorlása során.

3.

A felperes a harmadik jogalapot az EUMSZ 136. cikk (1) bekezdésére alapítja.

A felperes azt állítja, hogy a Bizottság megalapozatlanul állítja határozatában, hogy az EUMSZ 136. cikk (1) bekezdése nem jogosítja fel az Európai Uniót arra, hogy a tagállamok helyébe lépjen költségvetési szuverenitásuk, valamint az állam bevételeihez és kiadásaihoz kapcsolódó feladatok gyakorlása tekintetében. A Tanács az EUMSZ 121-126. cikkben foglalt eljárásnak megfelelően azon tagállamokat érintő intézkedéseket fogadhat el, amelyek pénzneme az euró. Ez egyértelműen következik az EUMSZ 136. cikk (1) bekezdéséből. E cikk semmiféle, a tagállamok feltételezett költségvetési szuverenitásán alapuló korlátozást nem ír elő az intézkedések alkalmazása terén.

4.

A felperes a negyedik jogalapot az EUMSZ 222. cikkre alapítja.

A felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság határozata teljességgel ellentétes az EUMSZ 222. cikkben foglalt szolidaritási záradékkal.


22.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 399/25


2012. október 12-én benyújtott kereset — Zoo Sport kontra OHIM — K-2 (zoo sport)

(T-455/12. sz. ügy)

2012/C 399/48

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Zoo Sport Ltd (Leeds, Egyesült Királyság) (képviselő: I. Rungg, lawyer)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: K-2 Corp. (Seattle, Egyesült Államok)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

Változtassa meg a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2012. augusztus 9-án az R 1395/2011-4. sz. ügyben hozott határozatát, azaz teljes egészében utasítsa el a felszólalást; és

az alperest kötelezze az eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „zoo sport” ábrás megjelölés fekete-fehér színben a 18., 25. és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 8909293. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 5233119. sz. „ZOOT” közösségi szóvédjegy a 9. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a 4719316. sz. „SPORTS ZOOT SPORTS” közösségi ábrás védjegy fekete-fehér színben a 25., 35., 36., és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály az áruk és szolgáltatások egy része tekintetében helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a megtámadott határozatot részben hatályon kívül helyezte.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.