ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.377.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 377

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. december 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/01

A Bizottság véleménye (2012. november 19.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Bugey-2 atomerőmű (2-es, 3-as, 4-es és 5-ös reaktor) radioaktív hulladékának végleges elhelyezésére vonatkozó módosított tervről

1

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO) ( 1 )

3

2012/C 377/03

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 2 )

4

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/04

Euroátváltási árfolyamok

7

2012/C 377/05

Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

8

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/06

Ajánlattételi felhívás 2012 – Európa a polgárokért program (2007–2013) – A programba tartozó fellépések végrehajtása: Aktív polgárokat Európának, Aktív civil társadalmat Európában és Aktív Európai Emlékezés

9

2012/C 377/07

Pályázati felhívás – EACEA/39/12 – MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés – Támogatás az európai filmszínházak digitalizálásához

14

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6709 – Alpha Group Investments/Janoland Properties/Neu Property Holdings/Liberty Mall) ( 1 )

17

2012/C 377/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6768 – Reggeborgh/Koninklijke Volker Wessels Stevin) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

18

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 377/10

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

19

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

 

(2)   EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

VÉLEMÉNYEK

Európai Bizottság

7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/1


A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2012. november 19.)

az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Bugey-2 atomerőmű (2-es, 3-as, 4-es és 5-ös reaktor) radioaktív hulladékának végleges elhelyezésére vonatkozó módosított tervről

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

2012/C 377/01

Az alábbi értékelés az Euratom-Szerződés rendelkezései alapján készült, és nem érinti az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján, illetve az abból és a másodlagos jogból eredő kötelezettségek értelmében végrehajtandó esetleges további értékeléseket (1).

2012. július 20-án az Európai Bizottság az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban megkapta a francia kormánytól a Bugey-2 atomerőmű (2-es, 3-as, 4-es és 5-ös reaktor) radioaktív hulladékának végleges elhelyezésére vonatkozó módosított tervének általános adatait.

Ezen adatok alapján és a szakértőcsoporttal lefolytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1.

A Bugey-2 atomerőmű (2-es, 3-as, 4-es és 5-ös reaktor) és a tagállamokkal – ez esetben Olaszországgal, illetve Németországgal – alkotott országhatár legközelebbi pontja közötti távolság 117 km, illetve 226 km.

2.

A tervezett módosítás a folyékony és gáz-halmazállapotú radioaktív szennyező anyagok kibocsátására vonatkozóan engedélyezett határértékek általános csökkentésére vonatkozó kérelmet, ezzel egyidejűleg a 14-es tömegszámú szénizotóp kibocsátása tekintetében kiegészítő határértékek meghatározását tartalmazza.

3.

A szokásos üzemi feltételek mellett a tervezett módosítás egészségi szempontból nem okoz jelentős hatást más tagállamok lakosságára nézve.

4.

Az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset nyomán esetleg bekövetkező nem tervezett radioaktívhulladék-szennyezés esetén a tervezett módosítás miatt más tagállamok lakosságát valószínűsíthetően nem éri egészségi szempontból jelentős sugárdózis.

A Bizottság következésképpen azon a véleményen van, hogy a Franciaországban található Bugey-2 atomerőmű (2-es, 3-as, 4-es és 5-ös reaktor) radioaktív hulladékának végleges elhelyezésére vonatkozó módosított terv megvalósítása sem a szokásos működés során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén várhatóan egyetlen típusú radioaktív hulladék vonatkozásában sem okozza más tagállamok vizeinek, talajának vagy légterének az emberi egészség szempontjából jelentős mértékű radioaktív szennyeződését.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 19-én.

a Bizottság részéről

Günther OETTINGER

a Bizottság tagja


(1)  Például az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján további környezetvédelmi szempontú vizsgálatokat is el kell végezni. Ezzel összefüggésben a Bizottság fel kívánja hívni a figyelmet egyebek mellett az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv, a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv, a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv, valamint a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv rendelkezéseire.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/3


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 377/02

2012. november 13-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32012M6718 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/4


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket)

2012/C 377/03

A határozat elfogadásának időpontja

2012.10.16.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33514 (11/N)

Tagállam

Németország

Régió

Bremen

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Maßnahmenkatalog — freiwillige Vereinbarungen; Ziel der Maßnahme ist die Reduzierung von Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft (aufgrund freiwilliger Vereinbarungen) in das künftig als Wasserschutzgebiet auszuweisende Trinkwassereinzugsgebiet in Bremen-Blumenthal.

Jogalap

Gesetz über die Erhebung einer Wasserentnahmegebühr, BremWEGG, in der Bekanntmachung vom 23. April 2004 (Brem. GBl. S. 189); §9, Abs.1

Maßnahmenkatalog — Freiwillige Vereinbarungen

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások, Környezetvédelem

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 0,07 millió EUR

 

Éves költségvetés: 0,01 millió EUR

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Ansgaritorstraße 2

28195 Bremen

DEUTSCHLAND

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2012.10.25.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.33889 (11/N)

Tagállam

Görögország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2010

Jogalap

Κοινή υπουργική απόφαση

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Természeti csapások által okozott károk kompenzációja

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 2,2 millió EUR

 

Éves költségvetés: 0,7 millió EUR

Támogatás intenzitása

80 %

Időtartam

2014.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων

Αχαρνών 2

101 76 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

A határozat elfogadásának időpontja

2012.10.29.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.34622 (12/N)

Tagállam

Németország

Régió

Bayern

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Ausgleichsregelung zum finanziellen Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachtem Schaden durch den „Ausgleichsfonds Große Beutegreifer“

Jogalap

Ausgleichsregelung „Ausgleichsfonds Große Beutegreifer“.

Förderbescheid des Bayerischen Naturschutzfonds an die Trägergemeinschaft des Ausgleichsfonds Große Beutegreifer. Ausgeglichen werden ausschließlich Schäden, die von Wolf, Luchs oder Bär (= Große Beutegreifer) verursacht wurden.

Der Förderbescheid des Bayerischen Naturschutzfonds ergeht auf der Grundlage der Förderrichtlinien vom 1. Juli 1999. Die Förderrichtlinien basieren auf § 8 Abs. 1 S. 1 der Satzung des Bayerischen Naturschutzfonds.

Bei der Auszahlung und Abwicklung sind Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) sowie Art. 49a Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) inklusive der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Környezetvédelem

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 0,03 millió EUR

 

Éves költségvetés: 0,01 millió EUR

Támogatás intenzitása

80 %

Időtartam

2014.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ausgleichsfonds Große Beutegreifer, Wildlandstiftung Bayern e. V.

Hohenlindner Str. 12

85622 Feldkirchen

DEUTSCHLAND

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/7


Euroátváltási árfolyamok (1)

2012. december 6.

2012/C 377/04

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3072

JPY

Japán yen

107,66

DKK

Dán korona

7,4592

GBP

Angol font

0,81135

SEK

Svéd korona

8,6294

CHF

Svájci frank

1,2114

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,3360

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,195

HUF

Magyar forint

283,48

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6963

PLN

Lengyel zloty

4,1340

RON

Román lej

4,5418

TRY

Török líra

2,3388

AUD

Ausztrál dollár

1,2456

CAD

Kanadai dollár

1,2961

HKD

Hongkongi dollár

10,1308

NZD

Új-zélandi dollár

1,5693

SGD

Szingapúri dollár

1,5936

KRW

Dél-Koreai won

1 417,21

ZAR

Dél-Afrikai rand

11,4205

CNY

Kínai renminbi

8,1439

HRK

Horvát kuna

7,5320

IDR

Indonéz rúpia

12 591,79

MYR

Maláj ringgit

3,9845

PHP

Fülöp-szigeteki peso

53,525

RUB

Orosz rubel

40,3332

THB

Thaiföldi baht

40,079

BRL

Brazil real

2,7199

MXN

Mexikói peso

16,8684

INR

Indiai rúpia

70,7690


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/8


Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata

2012/C 377/05

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) 9. cikke (1) bekezdése a) pontja második francia bekezdésének megfelelően az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata (2) a következőképpen módosul:

66. oldal

A „1302 Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is” szövegrészt követően a szöveg az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A 1302 vtsz. alá tartozó növényi kivonatok olyan nyers, például oldószeres extrakcióval nyert növényi eredetű anyagok, amelyeket vegyileg tovább nem alakítottak át vagy dolgoztak fel. Megengedett azonban a semleges adalékanyagok (pl. csomósodásgátlók) használata, a szabványosításhoz kapcsolódó feldolgozás, illetőleg a fizikai kezelés, például a szárítás vagy szűrés.”


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL C 137., 2011.5.6., 1. o.


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/9


Ajánlattételi felhívás 2012 – „Európa a polgárokért” program (2007–2013)

A programba tartozó fellépések végrehajtása: „Aktív polgárokat Európának”, „Aktív civil társadalmat Európában” és „Aktív Európai Emlékezés”

2012/C 377/06

BEVEZETÉS

Ez az ajánlattételi felhívás a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1904/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton (1) alapul. Az ajánlattételi felhívás részletes feltételei megtalálhatók az „Európa a polgárokért” program programismertetőjében, amely az Európa weboldalon jelent meg (lásd a VII. pontot). A programismertető az ajánlattételi felhívás szerves részét képezi.

I.   Célkitűzések

Az „Európa a polgárokért” című program egyedi céljai az alábbiak:

találkozási lehetőséget nyújtani a helyi közösségek lakóinak szerte Európában, hogy kicserélhessék tapasztalataikat, nézeteiket és értékeiket, tanulhassanak a történelemből és építhessék a jövőt,

a civil társadalom európai szintű együttműködése révén támogatni az európai polgársággal és a demokráciával, a közös értékekkel, történelemmel és kultúrával kapcsolatos megmozdulásokat, eszmecseréket és gondolatokat,

közelebb hozni Európát a polgárokhoz, az európai értékek és vívmányok népszerűsítése által, miközben a múlt emlékei sem merülnek feledésbe,

ösztönözni valamennyi résztvevő ország polgárainak és civil társadalmi szervezeteinek együttműködését – hozzájárulva a kultúrák közötti párbeszédhez, és rávilágítva mind Európa sokféleségére, mind egységére –, különös tekintettel azon tevékenységekre, amelyek célja az Európai Uniót 2004. április 30-án alkotó és az ezt követően csatlakozott tagállamok polgárai közötti szorosabb kapcsolatok kialakítása.

II.   Pályázásra jogosultak

A program a programban részt vevő országok valamelyikében székhellyel rendelkező valamennyi kezdeményező számára nyitva áll, amennyiben (az intézkedésektől függően):

államháztartási szerv, vagy

jogállással (jogi személyiséggel) rendelkező nonprofit szervezet.

A program egyes fellépései azonban a szervezetek meghatározott körét veszik célba. A pályázó szervezetek támogathatóságát ezért minden esetben kifejezetten az adott intézkedésre/részintézkedésre vonatkozó programismertető határozza meg.

A program keretében támogatható országok a következők:

az EU tagállamai (2),

Horvátország,

Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság,

Albánia,

Bosznia-Hercegovina,

Montenegró,

Szerbia.

III.   Támogatható fellépések

Az „Európa a polgárokért” című program aktív európai polgári részvételt előmozdító projekteket támogat.

Ez az ajánlattételi felhívás az „Európa a polgárokért” című program következő fellépéseire vonatkozik.

1. fellépés:   Aktív polgárokat Európának

1. intézkedés:   Testvérvárosi együttműködés

Ez az intézkedés olyan tevékenységeket céloz meg, amelyek európai polgárok testvérvárosi tevékenységek keretein belül történő közvetlen cseréjével kapcsolatosak, vagy azt segítik.

1.1. intézkedés:   Testvérvárosok polgárainak találkozói (projekttámogatás)

Ez az intézkedés olyan tevékenységeket céloz, amelyek európai polgárok testvérvárosi tevékenységek keretein belül történő közvetlen cseréjével kapcsolatosak, vagy azt segítik. A projektben legalább két résztvevő ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egy az EU tagállama. A projektbe a meghívott településekről legalább 25 nemzetközi résztvevőt kell bevonni. A találkozó legfeljebb 21 napos lehet. A támogatás maximálisan megítélhető összege projektenként 25 000 EUR. A legkisebb odaítélhető összeg 5 000 EUR.

A testvérvárosok polgárai számára szervezett találkozók tekintetében nyújtott támogatások célja, hogy társfinanszírozzák a fogadó város szervezési költségeit és a meghívottak útiköltségeit. A támogatást átalányösszegek alapján számítják ki.

1.2. intézkedés:   Testvérvárosi hálózatok kialakítása (projekttámogatás)

Ez az intézkedés a testvérvárosi kapcsolatok alapján létrejött hálózatok fejlődését támogatja, amelyek fontosak a települések közötti tartós, szervezett, intenzív és sokoldalú együttműködés biztosításához, és ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy a program maximális hatást érhessen el. A projekt keretében legalább három eseményt kell megrendezni. Legalább négy résztvevő ország településeit kell átfognia, amelyek közül legalább egy az EU tagállama. A projektbe a meghívott településekről legalább 30 nemzetközi résztvevőt kell bevonni. A projekt időtartama legfeljebb 24 hónap; az egyes események legfeljebb 21 napig tartanak.

Ezen a pályázati típuson belül a maximális támogatható összeg projektenként 150 000 EUR. A legkisebb támogatható összeg 10 000 EUR. A támogatást átalányösszegek alapján számítják ki.

2. intézkedés:   A polgárok projektjei és az azokat kísérő intézkedések

2.1.   intézkedés: A polgárok projektjei (projekttámogatás)

Ez az intézkedés az Európai Uniót érintő fontos és aktuális kihívásra segít választ találni: hogyan lehetne áthidalni a szakadékot a polgárok és az Európai Unió között? Célja, hogy olyan eredeti, innovatív módszereket tárjon fel, amelyek alkalmasak a polgári részvétel serkentésére, valamint az európai polgárok és az Európai Unió intézményei közötti párbeszéd ösztönzésére.

A projektben legalább öt résztvevő országnak kell szerepelnie, amelyek közül legalább egy az EU tagállama. A projektbe legalább 200 résztvevőt kell bevonni. A projekt időtartama legfeljebb 12 hónap.

A támogatás összegét az euróban készített, egyensúlyban lévő, részletes előzetes költségvetés alapján számítják ki. A megítélt támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt támogatható költségei teljes összegének 60 %-át. A minimális támogatás összege 100 000 EUR. Ezen az intézkedésen belül a támogatás maximális összege projektenként 250 000 EUR.

2.2. intézkedés:   Kísérő intézkedések (projekttámogatás)

Ennek a intézkedésnek a célja azon tevékenységek támogatása, amelyek eredményeképpen olyan hosszan tartó partnerségek és hálózatok jöhetnek létre, amelyek azáltal, hogy az aktív európai polgárságot elősegítő különböző érintettek jelentős számát érhetik el, hozzájárulnak a program célkitűzéseinek jobb megvalósulásához és maximalizálják a program általános hatását és hatékonyságát.

A projektben legalább két résztvevő országnak kell szerepelnie, amelyek közül legalább egy az EU tagállama. Az időtartam legfeljebb 12 hónap. Projektenként legalább két eseményt kell megrendezni.

A támogatás összegét az euróban készített, egyensúlyban lévő, részletes előzetes költségvetés alapján számítják ki. A támogatás nem haladhatja meg az érintett programra vonatkozó támogatható költségek legfeljebb 80 %-át. A legkisebb támogatható összeg 30 000 EUR. Ezen az intézkedésen belül a támogatás maximális összege projektenként 100 000 EUR.

2. fellépés:   Aktív civil társadalmat Európában

3. intézkedés:   Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek támogatása (projekttámogatás)

Ezen intézkedés célja a különböző résztvevő országokból származó civil társadalmi szervezetek által ösztönzött konkrét projektek támogatása. A projekteknek közérdekű kérdések megismertetésére kell törekedniük, valamint hozzá kell járulniuk a különböző kultúrák kölcsönös megértésének előmozdításához és a közös értékek európai szintű együttműködés révén történő felismeréséhez.

A projektben legalább két résztvevő országnak kell szerepelnie, amelyek közül legalább egy az EU tagállama. A projektek időtartama legfeljebb 18 hónap.

A támogatást két különböző módszer szerint lehet kiszámítani, különböző megközelítések alapján, amelyekhez egyedi szabályok tartoznak:

a)

Átalányszámítással.

b)

Tényleges költségeken alapuló költségvetés alapján. Ilyen esetekben a kért támogatás nem haladhatja meg az érintett program támogatható költségeinek 70 %-át.

A támogatás maximális összege 150 000 EUR. A legkisebb támogatható összeg 10 000 EUR.

E pályázati típus keretében 2013-ben nem támogathatók a 2. fellépés 1. és 2. intézkedésének keretében 2013-ben működési támogatásban részesülő általános európai érdekű szervezetek.

4. fellépés:   Aktív Európai Emlékezés (projekttámogatás)

Az e fellépés keretében támogatott projektek célja, hogy életben tartsák a nácizmus és a sztálinizmus áldozatainak emlékét, a jelen és a jövő generációival pedig alaposabban megismertessék és megértessék, hogy mi és miért zajlott a táborokban és más tömeges polgári kivégzések helyszínein.

A projekt időtartama legfeljebb 18 hónap.

A támogatást két különböző módszer szerint lehet kiszámítani:

a)

Átalányszámítással.

b)

Tényleges költségeken alapuló költségvetés alapján. Ilyen esetekben a kért támogatás nem haladhatja meg az érintett program támogatható költségeinek 70 %-át.

A támogatás maximális összege 100 000 EUR. A legkisebb támogatható összeg 10 000 EUR.

IV.   Odaítélési kritériumok

A projekttámogatások esetében:

Minőségi kritériumok (az elérhető pontok 80 %-a):

a projekt tekintetében a program céljainak és prioritásainak való megfelelés (25 %),

a projekt és a javasolt módszerek minősége (25 %),

hatás (15 %),

ismertség és nyomon követés (15 %).

Mennyiségi kritériumok (az elérhető pontok 20 %-a):

földrajzi hatás (10 %),

célcsoport (10 %).

A nyilvánvalóan alulreprezentált országok esetében, figyelembe véve a minőség vonatkozásában a tisztességes bánásmódot, a Bizottság és a végrehajtó ügynökség kiegészítő jelleggel fenntartja a jogot, hogy minden fellépésen belül biztosítsa a kiválasztott projektek kiegyensúlyozott földrajzi eloszlását.

V.   Költségvetés

A 2013-re előirányzott költségvetés a következő fellépésekre

1. fellépés, 1.1. intézkedés

Testvérvárosok polgárainak találkozói

5 896 000 EUR

1. fellépés, 1.2. intézkedés

Testvérvárosok tematikus hálózatának kialakítása

4 270 000 EUR

1. fellépés, 2.1. intézkedés

A polgárok projektjei

1 163 000 EUR

1. fellépés, 2.2. intézkedés

Kísérő intézkedések

725 000 EUR

2. fellépés, 3. intézkedés

Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek támogatása

2 504 000 EUR

4. fellépés

Aktív Európai Emlékezés

2 414 000 EUR

A jelen ajánlattételi felhívás végrehajtása függ az Európai Unió 2013. évi költségvetésének a költségvetéséi hatóság általi elfogadásától.

VI.   A fellépésekre vonatkozó benyújtási határidők

Fellépések

Benyújtási határidő

1. fellépés, 1.1. intézkedés

Testvérvárosok polgárainak találkozói

Február 1.

Június 1.

Szeptember 1.

1. fellépés, 1.2. intézkedés

Testvérvárosok tematikus hálózatának kialakítása

Február 1.

Szeptember 1.

1. fellépés, 2.1. intézkedés

A polgárok projektjei

Június 1.

1. fellépés, 2.2. intézkedés

Kísérő intézkedések

Június 1.

2. fellépés, 3. intézkedés

Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek támogatása

Február 1.

4. fellépés

Aktív Európai Emlékezés

Június 1.

A pályázatokat legkésőbb a benyújtási határidőben meghatározott utolsó napon (brüsszeli idő szerint déli) 12.00 óra előtt kell benyújtani. Ha a benyújtási határidő hétvégére esik, akkor a hétvégét követő első munkanap tekintendő a benyújtás határidejének.

A pályázatokat a következő címre kell elküldeni:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Csak a megfelelően kitöltött és a pályázó nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által aláírt, hivatalos elektronikus pályázati űrlapon (eForm) benyújtott pályázatokat veszik figyelembe.

A papír alapon, postai úton, faxon vagy közvetlenül e-mailben benyújtott pályázatokat további elbírálás céljából nem fogadják el.

VII.   További információ

A projektpályázatok benyújtására vonatkozó részletes feltételek és a pályázati formanyomtatványok megtalálhatók az „Európa a polgárokért” program legutóbbi módosításokat is tartalmazó ismertetőjében, a következő weboldalakon:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  HL L 378., 2006.12.27., 32. o.

(2)  Az EU 27 tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország.


7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/14


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EACEA/39/12

MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés

Támogatás az európai filmszínházak digitalizálásához

2012/C 377/07

1.   Célkitűzések és leírás

Ez a pályázati felhívásról szóló hirdetmény az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul.

A program általános célkitűzései a következők:

a)

az európai kulturális és nyelvi sokszínűség, valamint az európai filmművészeti és audiovizuális örökség megőrzése és bővítése, annak elérhetővé tétele a közönség számára, illetve a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása;

b)

az európai audiovizuális alkotások forgalmának és közönségének bővítése az Európai Unión belül és kívül, többek között a piaci szereplők fokozott együttműködése révén;

c)

az európai audiovizuális ágazat versenyképességének javítása olyan nyitott európai versenypiac keretében, amely – többek között az audiovizuális szakemberek közötti kapcsolatok előmozdításával – a foglalkoztatásnak kedvező feltételeket teremt.

A „filmszínházak digitalizálása” elnevezésű program célja, hogy a jelentős hányadban nem nemzeti európai alkotásokat bemutató filmszínházakat a digitális megoldás kínálta lehetőségek kihasználására ösztönözze.

E pályázati felhívás – a digitális vetítőberendezés vásárlásához kapcsolódó közvetett költségek támogatása révén – segítséget kíván nyújtani az európai filmeket vetítő filmszínházak digitális átállásához.

2.   Pályázásra jogosultak

A felhívás olyan független európai filmszínház-üzemeltetőknek szól, amelyek fő tevékenysége filmek vetítése.

A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük:

az Európai Unió 27 tagországa,

az EGT-országok, Svájc és Horvátország,

Bosznia-Hercegovina (azzal a feltétellel, hogy a tárgyalási folyamatok lezárulnak és az országnak a MEDIA programban való részvétele formalizálódik).

A pályázó szervezeteknek a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük:

premier-filmszínház (premieridőszakban, legfeljebb a nemzeti bemutatótól számított tizenkét hónapban tűzi műsorra az európai filmeket),

legalább 3 éve üzemel,

belépőjegy-kiállító és -nyilvántartó rendszerrel rendelkezik,

legalább egy vetítővászonnal és 70 ülőhellyel rendelkezik,

állandó filmszínház (évente legalább 6 hónapon át üzemelő filmszínház) esetében évente legalább 520 vetítést, egytermes filmszínház esetében évente legalább 300 vetítést (havonta 30 vetítést) és nyári/szabadtéri mozi (évente 6 hónapnál rövidebb ideig üzemelő mozi) esetében havonta legalább 30 vetítést tűz műsorra,

az elmúlt évben legalább 20 000 olyan jegyet értékesített, amelyért ténylegesen kifizették a rendes jegyárat.

Nem támogathatók azok a pályázók, akik külső integrátorral kötött Virtual Print Fee-megállapodás keretében jutnak vetítőberendezéshez.

Azok a filmszínházak pályázhatnak, amelyek 2011-ben legalább 50 %-ban európai.

Európai film az az alkotás, amely megfelel a MEDIA program Cinema Selective és Cinema Automatic támogatási programjaiban szereplő vonatkozó fogalommeghatározásnak.

A már besorolt filmek megtalálhatók az Európai Filmadatbázisban:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/filmbase/index_en.htm

Európai film az a film, amely megfelel az alábbi meghatározásnak:

Bármely új keletű játékfilm (beleértve az animációs filmeket is), illetve dokumentumfilm, amely legalább 60 perces és megfelel az alábbi feltételeknek:

Az alkotás többségi gyártója olyan produkciós vállalkozás vagy vállalkozások, amelyek a MEDIA programban részt vevő országokban székhellyel rendelkeznek. Egy produkciós vállalkozás akkor tekinthető ténylegesen gyártónak, ha ilyen megnevezéssel szerepel a közreműködők listájában. A tényleges gyártó meghatározásakor további tényezők, például a művészeti vezetés, a hasznosítási jogok tulajdonosa és a nyereségből való részesedés is figyelembe vehetők,

valamint

Az alkotásnak a MEDIA programban részt vevő országokban állampolgársággal/lakóhellyel rendelkező szakemberek jelentős részvételével kell elkészülnie. A „jelentős részvétel” követelménye akkor teljesül, ha az alábbi táblázatban szereplő pontok legalább 50 %-át elérik (ez játékfilm esetében 10 vagy több pontot jelent, illetve a pontok többségét, ha az összes pontszám 19-nél kevesebb; általában ez a helyzet a rajz- és dokumentumfilmeknél, ahol a közreműködők listájában legtöbbször nem minden kategória szerepel):

Feladatkörök

Pontok

Rendező

3

Forgatókönyvíró

3

Zeneszerző

1

1. színész

2

2. színész

2

3. színész

2

Művészeti vezető/Díszlettervező

1

Operatőr

1

Vágó

1

Hangmérnök

1

Forgatási helyszín

1

Laboratórium

1

Összesen

19

A hirdetéseket, pornográf vagy rasszista elemeket tartalmazó vagy az erőszakot népszerűsítő filmek nem támogathatók.

3.   Támogatható tevékenységek

Az alkalmazandó nemzetközi szabványok teljesítését lehetővé tévő olyan digitális vetítőberendezések vásárlásához kapcsolódó közvetett költségek támogatása, amelyeket egy valamennyi támogathatósági szempontnak megfelelő filmszínházban szerelnek fel.

Támogatás vetítővásznanként csak egy vetítőberendezéshez és filmszínházanként legfeljebb három vetítővászonhoz igényelhető.

A vetítőberendezést a pályázat benyújtása és 2014. december 31. között kell megvásárolni.

4.   Elbírálási szempontok

A támogatható pályázatokat/tevékenységeket a pályázó film (mozi) 2011-es film programozásának európai dimenziója alapján fogják elbírálni.

Számítási módszer: az európai nem nemzeti filmek százalék aránya a pályázó film (mozi) 2011-es programozásában.

5.   Költségvetés

A projektek társfinanszírozására előirányzott éves költségvetés becsült összege 4 000 000 EUR.

A pénzügyi hozzájárulást vetítővásznanként legfeljebb 20 000 EUR átalányösszegű támogatás formájában nyújtják.

A támogatás a vetítőberendezés és a szerver költségének kivételével az európai filmszínházak digitális átállásához kapcsolódó minden költséget magában foglal.

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

6.   A pályázatok benyújtásának határideje

Az ajánlatokat 2013. január 31-ig (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani.

Az ajánlatokat a következő címre kell elküldeni:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

MEDIA Unit

BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Csak a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által aláírt, a hivatalos pályázati űrlapon benyújtott pályázatokat veszik figyelembe. A borítékon világosan fel kell tüntetni az alábbiakat:

MEDIA programme — Distribution EACEA/39/12 — Digitisation of cinemas

A faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat elutasítják.

7.   Részletes információk

Az ajánlati felhívás – a pályázati nyomtatványokat beleértve – a következő internetes oldalon található:

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/exhibition/digitisation-of-cinemas/calls_en.htm

A pályázatokat a megfelelő pályázati űrlapokon kell benyújtani, valamennyi szükséges információval és melléklettel együtt.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/17


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6709 – Alpha Group Investments/Janoland Properties/Neu Property Holdings/Liberty Mall)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 377/08

1.

2012. november 28-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az Alpha Bank csoport (Görögország) leányvállalata, az Alpha Group Investments, az Eurobank csoport (Ciprus) leányvállalata, a Neu Property Holdings és a Bank of Cyprus (Ciprus) leányvállalata, a Janoland Properties által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások 2012. augusztus 7-én meghirdetett nyilvános vételi ajánlat útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Liberty Mall (Bukarest, Románia) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az Alpha Bank csoport esetében: a banki és pénzügyi szolgáltatások területén az egyik legnagyobb görög vállalatcsoport,

a Bank of Cyprus csoport esetében: a lakossági és kereskedelmi banki tevékenységeken túl pénzügyi, faktoring, befektetési, alkuszi, portfóliókezelési és magánbanki, valamint életbiztosítással és nem-életbiztosítással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt,

az Eurobank csoport esetében: lakossági, vállalati és magánügyfelek számára nyújtott banki szolgáltatások, eszközkezelés, biztosítások, kincstári, tőkepiaci és egyéb szolgáltatások,

a Liberty Mall esetében: bevásárlóközpont Bukarestben (Románia).

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6709 – Alpha Group Investments/Janoland Properties/Neu Property Holdings/Liberty Mall hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).


7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/18


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6768 – Reggeborgh/Koninklijke Volker Wessels Stevin)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 377/09

1.

2012. november 29-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Reggeborgh csoporthoz (a továbbiakban: Reggeborgh, Hollandia) tartozó Victor Rijssen BV, Revius BV és Arend Rijssen BV által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján kizárólagos irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (a továbbiakban: KVWS, Hollandia) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Reggeborgh esetében: magántőke-befektetési társaság, amely különböző ágazatokban – kőolajtermékek midstream kereskedelme és forgalmazása, (üvegszálas) távközlési hálózatok tervezése és az azokhoz történő hozzáférés biztosítása, építőipari szolgáltatások, hulladékégetés és mezőgazdaság – tevékenykedik,

a KVWS esetében: építőipari szolgáltatások, beleértve a lakóépületekkel, nem lakáscélú épületekkel és infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos ingatlanprojekteket, valamint ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6768 – Reggeborgh/Koninklijke Volker Wessels Stevin hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

7.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 377/19


Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

2012/C 377/10

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számított hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM A 9. CIKK ALAPJÁN

„JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA”

EK-sz.: CZ-PGI-0105-0983-19.03.2012

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   A termékleírás módosítással érintett szakaszcíme:

Terméknév

A termék leírása

Földrajzi terület:

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat

Címkézés

Nemzeti előírások

Egyéb (kérjük, határozza meg)

2.   A módosítás(ok) típusa:

Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló módosítása.

Olyan bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentum, sem az összefoglaló nem került közzétételre.

A termékleírás oly módon történő módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum módosítását (510/2006/EK rendelet 9. cikk (3) bekezdés).

A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti átmeneti módosítása (510/2006/EK rendelet 9. cikk (4) bekezdés).

3.   Módosítás(ok):

1.

Az Összefoglaló 4.2 Leírás pontjának hatodik bekezdésében a következő szerepel:

A forgalomba hozott termék megjelenési formája: a sajt kizárólag körülbelül 2,8 kg súlyú korong formában kerül forgalmazásra.

A piaci szükségletek jobb kielégítése érdekében kívánatos a meghatározás némileg szabadabbá tétele. Ezért a szóban lévő bekezdés szövegének változtatását kérjük az alábbi módon:

A forgalomba hozott termék megjelenési formája: a sajt egész korong és félkorong formában, valamint különböző súlyú adagolásban kerül forgalomba.

Az említett módosítás semmilyen változáshoz nem vezet sem a termék összetételében, sem az előállítás folyamatában.

2.

A fent említett módosítással kapcsolatban szükséges a 4.5 Összefoglaló pontban foglalt, a termék csomagolását érintő rész módosítása is. A tétel új változata a következő:

Az érett sajt felszínét lemosással vagy lekaparással kezelik, majd alumíniumfóliába vagy speciális oxigénáteresztő fóliába csomagolják. A termék egy részét feldarabolják, és nyomtatott műanyag fóliával lezárt műanyag dobozokba csomagolják. A csomagolásnak sértetlennek és tisztának kell lennie, és azt megfelelő jelzésekkel kell ellátni.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA”

EK-sz.: CZ-PGI-0105-0983-19.03.2012

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   Elnevezés:

„Jihočeská Zlatá Niva”

2.   Tagállam vagy harmadik ország:

Cseh Köztársaság

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1.   A termék típusa:

1.3. osztály:

Sajtok

3.2.   A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:

Külső jelleg: A sajt 180-200 mm átmérőjű és körülbelül 10 cm vastagságú korong formában készül (hozzávetőleges súlya 2,8 kg), a kérgén lemosás esetleg kaparás útján történő kezelés nyomai találhatók; a sajtot teljes terjedelmében átjáró kékeszöld belső penész, valamint a sajt felszínén található részint viaszos bevonat nem jelentenek minőségi hibát. A sajt felszínének színe a krémszínűtől a világosbarnásig terjedhet.

Belső jelleg: a sajt belsejének színe a krémszínűtől a vajszínűig terjed, amelyet egyöntetű, a zöldtől kékeszöldig terjedő színű penészerezet és jól látható benyomódások tarkítanak.

A sajt állaga: 50 %-os zsírtartalmánál fogva lágyabb, mint a Jihočeská Niva, krémes, egyenletesen érlelődő; idegen penész jelenléte nem megengedett.

Íz, aroma: a Penicillium roqueforti nemespenészre jellemző sós, erős, aromás íz, csípős utóízzel.

A forgalomba hozott termék megjelenési formája: a sajt egész korong és félkorong formában, valamint különböző súlyú adagolásban kerül forgalomba.

Fizikai/vegyi előírások

Szárazanyag-tartalom 52 % megengedett negatív eltérés a szárazanyag-tartalomban: – 1%, pozitív eltérés a szárazanyag-tartalomban nem számít hibának

Zsírtartalom a szárazanyagban 60 %; a szárazanyag zsírtartalmának megengedett tartománya: 60 %–65 %

Sótartalom 2,5–6 %

Mikrobiológiai tulajdonságok

A sajt tenyésztett PY vagy PV, CB vagy PR1 (max. PR4) Penicillium roqueforti penészt tartalmaz. Ezenkívül a sajt mikrobiológiai szempontból megfelel az általános élelmiszerbiztonsági és a gyártási folyamatokra vonatkozó higiéniai feltételeknek.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében):

Az e nemespenész-tartalmú természetes sajt előállítása során használt legfőbb alapanyag a tejüzemben feldolgozott tehéntej. Ez a sajt kizárólag az adott területről származó tejből készül. További alapanyagok: PY vagy PV, CB vagy PR1 (max. PR4) Penicillium roqueforti penész, étkezési só, tejipari kultúrák, tejoltó, kalcium-klorid.

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében):

Nem releváns

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:

A fő alapanyag – tej – a meghatározott földrajzi területről kell, hogy származzon. Ugyanakkor, annak érdekében, hogy a sokéves helyi tapasztalatok és az eredeti érlelő pincék maximális mértékben kihasználásra kerülhessenek, az előállítás és az érlelés teljes egészében a meghatározott területen kell, hogy végbemenjen.

A tejüzemben feldolgozott, 3,45 % zsírtartalmú tejet a sajtkészítő gépbe öntik, majd olyan gyakran használt penészkultúrákat adnak hozzá, amelyek megfelelő módon biztosítják a sajt savanyítását a gyártási és érlelési folyamat teljes tartama alatt. A Jihočeská Zlatá Niva jellegzetes ízét a már évtizedek óta használt tenyésztett Penicillium roqueforti nemespenész biztosítja (a törzstenyészet az élelmiszeriparban általánosan elérhető). Az oltóenzim hozzáadása és a tej megalvadása után az alvadékot korong alakú formákba helyezik. A savó lecsepegtetése és a mikroflóra tenyésztése meghatározott hőmérsékleten történik. A sajtot két lépésben sózzák: először sólében áztatják, majd nagy szemű sóval utánsózzák. A sajt érlelését korábban kizárólag természetes, mészkőbe vájt érlelő pincékben végezték. A penészes sajt termelési volumenének növekedése nyomán 2005-ben szabályozható hőmérsékletű és páratartalmú, légkondicionált érlelő pincék épültek. A sajt körülbelül 6 hétig érlelődik a pincében.

Az érett sajt felszínét lemosással vagy lekaparással kezelik.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:

A termék biotechnológiai természetére való tekintettel azt a gyártás helyszínén azonnal be kell csomagolni. Ez többek között a termék minőségének és higiéniai tisztaságának fenntartásához szükséges, illetve ahhoz, hogy a sajtot ne keverhessék össze más régióból származó sajttal, és végül, de nem utolsó sorban a termék jobb nyomonkövethetősége érdekében.

A korong formákat vagy annak részeit alumíniumfóliába vagy speciális oxigénáteresztő fóliába csomagolják. A termék egy részét feldarabolják, és nyomtatott műanyag fóliával lezárt műanyag dobozokba csomagolják.

A csomagolásnak sértetlennek és tisztának kell lennie, és azt megfelelő jelzésekkel kell ellátni.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:

A „Jihočeská Zlatá Niva“ megjelölést jól látható módon kell a termék csomagolásán feltüntetni.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása:

A földrajzi terület a Dél-csehországi kerület, amelynek határait a cseh állam területi felosztásáról szóló, 36/1960 Sb. számú törvény legutóbbi módosítás szerinti szövege jelöli ki.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai:

A Dél-csehországi kerület a Cseh Köztársaság legkevésbé szennyezett területei közé tartozik; mindig is túlnyomórészt mezőgazdasági célokra használt területként volt számon tartva. Ez a tendencia mind a mai napig érvényes.

A tej Dél-Csehország területéről származik. A legelők Novohradské Hory, Blanský les és Šumava védett területein találhatók, melyek egyedülálló növényvilága jó hatással van a tej ízére.

E változatos, tagolt, érintetlen erdőkkel, mezőkkel, legelőkkel és tiszta vízfolyásokkal ellátott vidéket a rendkívül tiszta környezet jellemzi; ez különösképp Český Krumlov régióra és a Šumava-hegységre igaz (1990 óta Unesco természetvédelmi terület). A dél-csehországi természeti környezet rendkívüli értékéről számos terület hivatalos védetté nyilvánítása tanúskodik, amelyek közül kettő az Unesco védelme alatt áll

Ezek olyan, fajokban gazdag legelők (elsősorban mezofil mezők), melyek a régióra jellemző növényvilággal rendelkeznek A rövidszárú növények (római nárdus, csenkesz) számos fajtája jellemző itt, illetve bizonyos ritka, a területre jellemző fajták. Az egyik különleges, itt honos növény a Phyteuma nigrum, továbbá például a Gentiana pannonica, a Gentiana cruciata, a Ligusticum mutellina, az Arnica montana, a Gentianella praecox subsp. Bohemica, a Carex Michelii, az Andropogon ischaemum, a Veronica teucrium, a Stachys recta, a Koeleria pyramidata, stb.

A Jihočeská Zlatá Niva minőségére és sajátosságainak kialakulására a helyiek nemzedékről nemzedékre továbbadott, a sajt készítésével kapcsolatos tapasztalatai is kétségkívül nagy hatással voltak.

Ezek a tényezők jelentősen megkülönböztetik az adott területet a környező területektől.

5.2.   A termék sajátosságai:

A Jihočeská Zlatá Niva sajtot minőségi kivitelezés és ízvilág jellemzi a szárazanyag, a zsír és a só harmonikus arányával, amely már évtizedek óta változatlan módszerrel készül az e dokumentum 3.5 pontjának megfelelően. A termék alapjául a Dél-Csehország területéről származó tej szolgál.

5.3.   A földrajzi terület és a termék minősége vagy jellemzői (OEM esetében) vagy a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője (OFJ esetében) közötti okozati kapcsolat:

A Český Krumlov üzemben 1951 óta gyártanak Jihočeská Zlatá Niva penészes sajtot változatlan gyártási eljárás alkalmazásával. A Niva sajt gyártásának történelmét számos sajtóforrás igazolja. A sajt šumavai legelőkről és rétekről (csehül: niva) kapta a nevét, ahonnan a termék fő alapanyaga – a tehéntej – származik. A terület egyedülálló növényvilága jó hatással van a tej ízére, így a végtermékre is.

A Jihočeská Zlatá Niva penészes sajt nagy elismerésnek örvend a cseh piacon mind a szélesebb nyilvánosság, mind a tejipari szakértők körében. A Jihočeská Zlatá Niva az országos sajtkiállításokon a szakértő zsűri ítélete alapján a Penészes sajtok kategóriában rendszeresen előkelő helyezést ér el. A Jihočeská Zlatá Nivát a laikus közönség is nagyra értékeli.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:

(Az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése)

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=209&plang=cs


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.