ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.366.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 366

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. november 24.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 366/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 355., 2012.11.17.

1

 

Bíróság

2012/C 366/02

A Bíróság új tagjainak eskütétele

2

2012/C 366/03

A Bíróság elnökének megválasztása

2

2012/C 366/04

A Bíróság elnökhelyettesének megválasztása

2

2012/C 366/05

Az öt bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása

3

2012/C 366/06

A három bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása

3

2012/C 366/07

A bírák öt bíróból álló tanácsokba történő beosztása

3

2012/C 366/08

A bírák három bíróból álló tanácsokba történő beosztása

4

2012/C 366/09

Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák

4

2012/C 366/10

Az első főtanácsnok kijelölése

6

2012/C 366/11

A Bíróság eljárási szabályzata 104b. cikke szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölése

6

 

Törvényszék

2012/C 366/12

A Törvényszék új bíráinak eskütétele

7

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 366/13

C-113/10, C-147/10 és C-234/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország), a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság), a Tribunal de grande instance de Nanterre (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Zuckerfabrik Jülich AG kontra Hauptzollamt Aachen (C-113/10. sz. ügy), British Sugar plc Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10. sz. ügy), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable kontra Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10. sz. ügy) (Közös agrárpolitika — Közös piacszervezés — Cukor- és izoglukóz-termelők — A termelési illetékek összegének kiszámítása — Olyan számítás módszer érvényessége, amely a visszatérítés nélkül exportált cukormennyiségek tekintetében fiktív visszatérítési összegeket vesz alapul — A szabályozás visszaható hatálya — Átváltási árfolyam — Kamatfizetés)

8

2012/C 366/14

C-587/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) kontra Finanzamt Plauen (Adózás — Hozzáadottérték-adó — Termékértékesítés — Láncügyletek adóztatatása — Az adómentességnek a vevő héa-azonosítószámának hiányában való megtagadása)

9

2012/C 366/15

C-22/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Korkein oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finnair Oyj kontra Timy Lassooy (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — Az utasok kártalanítása visszautasított beszállás esetén — A visszautasított beszállás fogalma — A visszautasított beszállásnak való minősülés alóli kizárás — A légi járatnak az indulás helye szerinti repülőtéren tartott sztrájk miatti törlése — A törölt légi járatot követő légi járatok átszervezése — E légi járatok utasainak kártalanításhoz való joga)

9

2012/C 366/16

C-75/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Uniós polgárság — A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog — EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk — Állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés — EUMSZ 18. cikk — 2004/38/EK irányelv — 24. cikk — Eltérés — Terjedelem — Olyan tagállam, amelyben a helyi tömegközlekedésben biztosított utazási kedvezmények azon diákok számára van fenntartva, akiknek szülei e tagállamban családi támogatásban részesülnek)

10

2012/C 366/17

C-115/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Szociális biztonság — Az alkalmazandó jogszabályok meghatározása — 1408/71/EGK rendelet — 14. cikk, (2) bekezdés, b) pont — Szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatott személy — Egymást követő munkaszerződések — A munkavállaló szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban letelepedett munkáltató — Kizárólag más tagállamokban végzett keresőtevékenység)

11

2012/C 366/18

C-137/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (Cour du travail de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Partena ASBL kontra Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (Migráns munkavállalók szociális biztonsága — 1408/71/EGK rendelet — 13. és 14c. cikk — Alkalmazandó jog — Önálló vállalkozók — Szociális biztonsági rendszer — Tagság — Valamely tagállamban munkaviszonyban álló, illetve ott semmilyen tevékenységet nem folytató személy — Valamely másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység — A társaság megbízottja — A társaság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lévő lakóhely — A társaság irányítása a lakóhely szerinti tagállamból — A szakmai tevékenység önálló vállalkozói tevékenységként történő, a társaság székhelye szerinti tagállamban való folytatásának megdönthetetlen vélelmét felállító nemzeti szabály — Kötelező tagság ezen államnak az önálló vállalkozókra vonatkozó szociális biztonsági rendszerében)

11

2012/C 366/19

C-179/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) kontra Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (Menedékjog iránti kérelmek — 2003/9/EK irányelv — A menedékkérők tagállami befogadására vonatkozó minimumfeltételek — 343/2003/EK rendelet — Arra vonatkozó kötelezettség, hogy a menedékkérők számára a felelős tagállam általi átvételre vagy visszavételre irányuló eljárás időtartama alatt biztosítsák a befogadás minimumfeltételeit — A minimumfeltételek biztosításának pénzügyi terhét viselő tagállam meghatározása)

12

2012/C 366/20

C-249/11. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hristo Byankov kontra Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Az uniós polgároknak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga — 2004/38/EK irányelv — 27. cikk — Magánjogi jogi személlyel szemben vállalt tartozás kiegyenlítésének elmulasztása miatt alkalmazott, az államterület elhagyását tiltó közigazgatási intézkedés — A jogbiztonság elve a jogerőssé vált közigazgatási jogi aktusok vonatkozásában — Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)

12

2012/C 366/21

C-321/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor kontra Iberia, Líneas Aéreas de España SA (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — Visszautasított beszállás esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás — A visszautasított beszállás fogalma — Valamely utas beszállókártyájának érvénytelenítése a korábbi járat feltételezett késése miatt, amelyre az utasfelvétel az érintett járattal egy időben történik, és amelyet ugyanezen légifuvarozó üzemeltet)

13

2012/C 366/22

C-390/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CS AGRO Ronov s.r.o. kontra Ministerstvo zemědělství (Mezőgazdaság — Cukorágazat — Közös piacszervezés — Szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem — A termelő azon kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű kvótán belüli cukorrépát — Fogalom — A termelő egyoldalú nyilatkozata — A támogatás nyújtásának megtagadása — A létező szállítási szerződés felmondásának szükségessége)

14

2012/C 366/23

C-391/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2000/53/EK irányelv — 2. cikk 3. pont — Környezetvédelem — Elhasználódott járművek — A gyártó fogalma)

14

2012/C 366/24

C-392/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Field Fisher Waterhouse LLP kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Héa — Az ingatlanok bérbeadásának adómentessége — Ingatlanok bérbeadása — Az említett bérbeadáshoz kapcsolódó szolgáltatások — Az ügylet héa szempontjából történő minősítése — Egyetlen egységes szolgáltatásból vagy több független szolgáltatásból álló ügylet)

15

2012/C 366/25

C-403/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 2000/60/EK irányelv — Vízgyűjtő — gazdálkodási tervek — Közzététel és a Bizottságnak való bejelentés — A nyilvánosság tájékoztatása és részvétele — Hiány)

15

2012/C 366/26

C-550/11. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — PIGI — Pavleta Dimova ET kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Adózás — Héa — 2006/112/EK irányelv — Levonási jog — Korrekció — Áruk eltulajdonítása)

16

2012/C 366/27

C-629/11 P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 4-i ítélete — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Bizottság által odaítélt közbeszerzési szerződés — Ajánlat elutasítása — Indokolási kötelezettség — 1605/2000/EK, Euratom rendelet — 100. cikk (2) bekezdés — Tájékoztatás iránti kérelemre történő válaszadás határideje — 2342/2002/EK, Euratom rendelet — 149. cikk (2) bekezdés)

16

2012/C 366/28

C-669/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ED & F Man Alcohols kontra Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor) (Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme — 2988/95/EK, Euratom rendelet — Tárgyi hatály — Az Unió pénzügyi érdekeinek sérelme kifejezés fogalma — Az intervenciós hivatalok birtokában lévő boreredetű alkohol kiviteli célú odaítélése — Alkoholtételek Unión kívüli kivitele az előírt határidő lejártát követően — Jóteljesítési garancia visszatartása — Közigazgatási intézkedések — Közigazgatási szankciók — 360/95/EK rendelet — 1623/2000/EK rendelet — A legkevésbé szigorú szankció visszaható hatályú alkalmazása)

17

2012/C 366/29

C-38/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 18-i végzése (Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Amorim Energia BV kontra Ministério das Finanças e da Administração Pública (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 54. cikk — EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk — 90/435/EGK irányelv — 3. cikk (2)bekezdés — Adójogszabályok — Társasági adós — Osztalék adóztatása — Forrásadó — Mentesség — Az osztalékfizető társaságban fennálló részesedés-minimummal rendelkezés — Feltételek — Az említett részesedéssel megszakítás nélküli rendelkezés minimális időtartama — Feltételek — Belföldi és külföldi kedvezményezett társaságok — Eltérő bánásmód)

18

2012/C 366/30

C-278/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Densmore Ronald Dover kontra Európai Parlament (Fellebbezés — Az Európai Parlament képviselőinek költségeiről és juttatásairól szóló szabályzat — A juttatások felhasználásának ellenőrzése — Parlamenti asszisztensi támogatás — A kiadások igazolása — Jogalap nélkül kifizetett összegek behajtása)

18

2012/C 366/31

C-372/11 P. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Power-One Italy SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — A LIFE pénzügyi eszköz által társfinanszírozott projekt — A mobiltelefónia terén kifejlesztendő új energiaellátási rendszer (Pneuma-projekt) — A projekt megszüntetését és a kifizetett előleg visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat — Az állítólagosan elszenvedett kár megtérítése)

19

2012/C 366/32

C-384/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2012. július 12-i végzése (a Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tate & Lyle Investments Ltd kontra Belgische Staat (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — EUMSZ 63. cikk — Adójogszabályok — Osztalék fizetése — Forrásadó — Többszörös adóztatás elkerülése, illetve enyhítése — A belföldi és külföldi illetőségű kedvezményezett társaságok eltérő kezelése)

19

2012/C 366/33

C-407/11. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Government of Gibraltar kontra Európai Bizottság, Spanyol Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — A mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék — A Spanyol Királyság által javasolt, Estrecho Oriental elnevezésű területet, amely gibraltári brit felségvizekből álló területet és egy nyílt tengeri területet is magában foglalna — Megsemmisítés iránti kereset — Részleges megsemmisítés iránti kérelem — Elválaszthatóság — Védelemhez való jog)

20

2012/C 366/34

C-491/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. június 27-i végzése — Fuchshuber Agrarhandel GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös agrárpolitika — A magyar intervenciós hivatalnál vásárolt kukorica — Elégtelen készletek — A Bizottság felügyeleti kötelezettségeinek állítólagos megszegése — Szerződésen kívüli felelősség)

20

2012/C 366/35

C-493/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. június 15-i végzése — United Technologies Corp. kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Bírságok — Anyavállalat és leányvállalatok — Jogsértő magatartás betudhatósága)

20

2012/C 366/36

C-494/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. június 15-i végzése — Otis Luxembourg Sàrl, korábban General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca — Bírságok — Anyavállalat és leányvállalatok — Jogsértő magatartás betudhatósága)

21

2012/C 366/37

C-608/11. P. sz. ügy: A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Land Wien kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Atomenergia — A mochovcei atomerőmű (Szlovák Köztársaság) bővítése — Panasz vizsgálatát lezáró bizottsági határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A kért dokumentumok átadásának a Bizottság általi megtagadása — Mulasztás megállapítása iránti kereset — A Törvényszék eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontjában meghatározott minimumkövetelmények — Elfogadhatatlanság)

21

2012/C 366/38

C-310/12. sz. ügy: 2012. június 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország

22

2012/C 366/39

C-359/12. sz. ügy: A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2012. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Michael Timmel kontra Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

C-366/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. augusztus 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Dortmund-West kontra Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

C-385/12. sz. ügy: Székesfehérvári Törvényszék (Magyarország) által 2012. augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

C-395/12. sz. ügy: A Cour d’appel (Luxemburg) által 2012. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines kontra Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

C-412/12. sz. ügy: 2012. szeptember 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság

24

2012/C 366/44

C-415/12. sz. ügy: Az Arbeitsgericht Nienburg (Németország) által 2012. szeptember 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bianca Brandes kontra Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

C-419/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. szeptember 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Crono Service Scarl és társai kontra Roma Capitale

25

2012/C 366/46

C-420/12. sz. ügy: A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. szeptember 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anitrav kontra Roma Capitale

26

2012/C 366/47

C-434/12. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia grad (Bulgária) által 2012. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Slancheva sila EOOD kontra Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond Zemedelie — Razplashtatelna agentsia

26

2012/C 366/48

C-445/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-170/11. sz., Rivella International AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. július 12-én hozott ítélete ellen a Rivella International AG által 2012. október 3-án benyújtott fellebbezés

27

2012/C 366/49

C-70/11. sz. ügy: A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2012. július 5-i végzése — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság

27

2012/C 366/50

C-194/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. augusztus 6-i végzése (a Juzgado Contencioso-Administrativo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Susana Natividad Martínez Álvarez kontra Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

C-195/11. P. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2012. július 11-i végzése — Európai Bizottság kontra Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, az Európai Unió Tanácsa

27

 

Törvényszék

2012/C 366/52

T-426/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 9-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — Zöldség és gyümölcs — Cukor — A citrusfélék feldolgozása — Tej — Szántóföldi növények — Pénzügyi átalánykorrekció — Arányosság — Indokolási kötelezettség — Értékelési hiba hiánya)

28

2012/C 366/53

T-591/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 5-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Informatikai szolgáltatások nyújtása — Ajánlattevő második ranghelyre sorolása az eljárásban — Megsemmisítés iránti kérelem — Kizárási okok a közbeszerzési eljárás — Érdek-összeütközés — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló értékelési hiba — Egyenlő bánásmód — Szerződésen kívüli felelősség)

28

2012/C 366/54

T-150/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Ningbo Yonghong Fasteners kontra Tanács (Dömping — Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — Az e jogállásra vonatkozó határozat elfogadásának határideje — Nyilvánvaló értékelési hiba — Bizonyítási teher — Költségkiigazítás — A 384/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése, valamint (7) bekezdésének b) és c) pontja (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése, valamint (7) bekezdésének b) és c) pontja))

29

2012/C 366/55

T-158/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Görögország kontra Bizottság (EMOGA — Garanciarészleg — A finanszírozásból kizárt kiadások — A tagállami kifizető ügynökségek EMOGA által finanszírozott kiadásokat érintő számláinak végső elszámolása — A tagállamnak gondatlansága a jogosulatlanul kifizetett összegek visszatéríttetésének vonatkozásában — A visszatéríttetés hiányának a tagállamra terhelt pénzügyi következményei)

29

2012/C 366/56

T-170/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener és Shanghai Prime Machinery kontra Tanács (Dömping — Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — Az e jogállásra vonatkozó határozat elfogadásának határideje — A gondos ügyintézés elve — Bizonyítási teher — Indokolási kötelezettség — A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (10) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (10) bekezdése))

30

2012/C 366/57

T-172/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Gem-Year és Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) kontra Tanács (Dömping — Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala — A panasznak a közösségi gazdasági ágazat általi fenntartása — Az érintett termék fogalma — Kár — A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása — A legfőbb nyersanyagnak a piaci értékeket alapvetően tükröző költsége — A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja))

30

2012/C 366/58

T-247/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés — Közbeszerzési eljárás — A Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához c. kiadvány előállítására és terjesztésére, valamint kapcsolódó offline és online médiára vonatkozó szolgáltatásnyújtás — Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés másik ajánlattevő részére való odaítélése — Indokolási kötelezettség — Egyenlő bánásmód — Nyilvánvaló értékelési hiba — Szerződésen kívüli felelősség)

31

2012/C 366/59

T-183/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Sviluppo Globale kontra Bizottság (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A szíriai kormány javára biztosítandó műszaki segítségnyújtás — A pályázat elutasítása — Indokolási kötelezettség)

31

2012/C 366/60

T-204/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 5-i ítélete — Lancôme kontra OHIM — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — A COLOR FOCUS közösségi szóvédjegy — A korábbi FOCUS közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A védjegyek hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A korábbi védjegy tényleges használata — Joggal való visszaélés)

31

2012/C 366/61

T-556/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 11-i ítélete — Novatex kontra Tanács (Szubvenciók — Az Iránból, Pakisztánból és az Egyesült Arab Emírségekből származó egyes polietilén-tereftalátok behozatala — Végleges kiegyenlítő vám és az ideiglenes vám végleges beszedése — Az 597/2009/EK rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, 6. cikkének b) pontja és 7. cikkének (2) bekezdése)

32

2012/C 366/62

T-569/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Bimbo kontra OHIM — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BIMBO DOUGHNUTS közösségi szóvédjegy bejelentése — A DOGHNUTS korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009 rendelet 75. cikke — A 207/2009 rendelet 76. cikkének (2) bekezdése — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Megváltoztatás iránti kérelem — Elfogadhatóság)

32

2012/C 366/63

T-333/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Wessang kontra OHIM — Greinwald (star foods) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A star foods közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi STAR SNACKS közösségi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

32

2012/C 366/64

T-366/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 9-i ítélete — Bial-Portela kontra OHIM — Isdin (ZEBEXIR) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZEBEXIR közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi ZEBINIX közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

33

2012/C 366/65

T-371/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 16-i ítélete — Monier Roofing Components kontra OHIM (CLIMA COMFORT) (Közösségi védjegy — A CLIMA COMFORT közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A meghallgatáshoz való jog — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 207/2009 rendelet 76. cikkének (1) bekezdése)

33

2012/C 366/66

T-360/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i végzése — Tecnimed kontra OHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (Közösségi védjegy — Fellebbezési határidő — Késedelem — Előre nem látható körülmények hiánya — Vis maior hiánya — A Bírósághoz fordulás joga — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

34

2012/C 366/67

T-622/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 11-i végzése — Cervelli kontra Bizottság (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Külföldi munkavégzési támogatás — Felülvizsgálat iránti kérelem — Új tények — Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

34

2012/C 366/68

T-639/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 28-i végzése — Heads! kontra OHIM (HEADS) (Közösségi védjegy — A lajstromozás megtagadása — A lajstromozás iránti kérelem visszavonása — Okafogyottság)

34

2012/C 366/69

T-31/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 9-i végzése — Région Poitou-Charentes kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset — Strukturális alapok — Keresettel meg nem támadható aktus — Részben tájékoztató, részben előkészítő aktus — Elfogadhatatlanság)

34

2012/C 366/70

T-62/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 8-i végzése — ClientEarth kontra Tanács (Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A Tanács jogi szolgálata által az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetére vonatkozóan készített vélemény — A teljes körű hozzáférés megtagadásának megerősítése — Elfogadhatatlanság — Keresetindítási határidő — Az EUMSZ 263. cikk értelmében vett megtámadható aktus fogalma — Megerősítő aktus)

35

2012/C 366/71

T-389/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. október 11-i végzése — EDF kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Verseny — Összefonódás — A villamos-energia piaca — Az összefonódást bizonyos kötelezettségvállalások betartása esetén engedélyező határozat — Az e kötelezettségek teljesítésére előírt határidő meghosszabbításának megtagadása — Ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Sürgősség hiánya)

35

2012/C 366/72

T-378/12. sz. ügy: 2012. augusztus 14-én benyújtott kereset — Capitalizaciones Mercantiles kontra OHIM — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

T-411/12. sz. ügy: 2012. szeptember 14-én benyújtott kereset — Celtipharm kontra OHIM — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

T-418/12. sz. ügy: 2012. szeptember 21-én benyújtott kereset — Beninca kontra Bizottság

36

2012/C 366/75

T-428/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria kontra OHIM (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

T-431/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Distillerie Bonollo és társai kontra Tanács

37

2012/C 366/77

T-432/12. sz. ügy: 2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — VTZ és társai kontra Tanács

38

2012/C 366/78

T-433/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgomb)

39

2012/C 366/79

T-434/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgombos szövetcímke)

39

2012/C 366/80

T-442/12. sz. ügy: 2012. október 5-én benyújtott kereset — Changmao Biochemical Engineering kontra Tanács

39

2012/C 366/81

T-25/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 3-i végzése — 3M Pumps kontra OHIM — 3M (3M Pumps)

40

 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 366/82

F-102/12. sz. ügy: 2012. szeptember 25-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament

41

2012/C 366/83

F-107/12. sz. ügy: 2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra EBB

41

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/1


2012/C 366/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 355., 2012.11.17.

Korábbi közzétételek

HL C 343., 2012.11.10.

HL C 331., 2012.10.27.

HL C 319., 2012.10.20.

HL C 311., 2012.10.13.

HL C 303., 2012.10.6.

HL C 295., 2012.9.29.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Bíróság

24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/2


A Bíróság új tagjainak eskütétele

2012/C 366/02

Az Európai Unió tagállamai kormányai képviselőinek 2012. április 25-i (1) és 2012. június 20-i határozatával (2) a Bíróságra a 2012. október 7-től2018. október 6-ig terjedő időszakra bíróvá kinevezett J. L. da Cruz Vilaça és C. Vajda 2012. október 8-án esküt tett a Bíróság előtt.

Az Európai Unió tagállamai kormányai képviselőinek 2012. április 25-i határozatával (1) a Bíróságra a 2012. október 7-től2018. október 6-ig terjedő időszakra főtanácsnokká kinevezett M. Wathelet 2012. október 8-án esküt tett a Bíróság előtt.


(1)  HL L 121., 2012. május 8., 21. o.

(2)  HL L 169., 2012. június 29., 60. o.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/2


A Bíróság elnökének megválasztása

2012/C 366/03

A Bíróság bírái 2012. október 9-én tartott értekezletükön az Európai Unió Bírósága Alapokmánya 9a. cikkének első bekezdése alapján a 2012. október 9-től2015. október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság elnökévé választották V. Skourist.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/2


A Bíróság elnökhelyettesének megválasztása

2012/C 366/04

A Bíróság bírái 2012. október 9-én tartott értekezletükön az Európai Unió Bírósága Alapokmánya 9a. cikkének első bekezdése alapján a 2012. október 9-től2015. október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság elnökhelyettesévé választották K. Lenaerts-ot.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/3


Az öt bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása

2012/C 366/05

A Bíróság bírái 2012. október 9-én az Európai Unió Bírósága Alapokmánya 16. cikkének első bekezdése alapján A. Tizzanót az első tanács elnökévé, R. Silva de Lapuertát a második tanács elnökévé, M. Ilešič-et a harmadik tanács elnökévé, L. Bay Larsent a negyedik tanács elnökévé és T. von Danwitz-ot az ötödik tanács elnökévé választották három évre, azaz a 2015. október 6-ig terjedő időszakra.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/3


A három bíróból álló tanácsok elnökeinek megválasztása

2012/C 366/06

A Bíróság bírái 2012. október 11-én az Európai Unió Bírósága Alapokmánya 16. cikkének első bekezdése alapján M. Bergert a hatodik tanács elnökévé, G. Arestis-t a hetedik tanács elnökévé, E. Jarašiūnas-t a nyolcadik tanács elnökévé, J. Malenovský-t a kilencedik tanács elnökévé és A. Rosas-t a tizedik tanács elnökévé választották egy évre, azaz a 2013. október 6-ig terjedő időszakra.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/3


A bírák öt bíróból álló tanácsokba történő beosztása

2012/C 366/07

A Bíróság a 2012. október 11-i ülésén úgy határozott, hogy a következők szerint osztja be a bírákat az öt bíróból álló tanácsokba:

 

Első tanács

 

A. Tizzano elnök,

 

A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel és M. Berger bírák

 

Második tanács

 

R. Silva de Lapuerta elnök,

 

G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev és J. L. da Cruz Vilaça bírák

 

Harmadik tanács

 

M. Ilešič elnök,

 

A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas és C. G. Fernlund bírák

 

Negyedik tanács

 

L. Bay Larsen elnök,

 

J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan és A. Prechal bírák

 

Ötödik tanács

 

T. von Danwitz elnök,

 

A. Rosas, Juhász E., D. Šváby és C. Vajda bírák


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/4


A bírák három bíróból álló tanácsokba történő beosztása

2012/C 366/08

A Bíróság a 2012. október 12-i ülésén úgy határozott, hogy a következők szerint osztja be a bírákat a három bíróból álló tanácsokba:

 

Hatodik tanács

 

M. Berger elnök,

 

A. Borg Barthet, E. Levits és J.-J. Kasel bírák

 

Hetedik tanács

 

G. Arestis elnök,

 

J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev és J. L. da Cruz Vilaça bírák

 

Nyolcadik tanács

 

E. Jarašiūnas elnök,

 

A. Ó Caoimh, C. Toader és C. G. Fernlund bírák

 

Kilencedik tanács

 

J. Malenovský elnök,

 

U. Lõhmus, M. Safjan és A. Prechal bírák

 

Tizedik tanács

 

A. Rosas elnök,

 

Juhász E., D. Šváby és C. Vajda bírák


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/4


Az ítélkező testületek összetételének meghatározására szolgáló listák

2012/C 366/09

A Bíróság a 2012. október 11-i ülésén a nagytanács összetételének meghatározása érdekében elfogadta a következő listát:

 

A. Rosas

 

C. Vajda

 

Juhász E.

 

J. L. da Cruz Vilaça

 

G. Arestis

 

C. G. Fernlund

 

A. Borg Barthet

 

E. Jarašiūnas

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Berger

 

E. Levits

 

D. Šváby

 

A. Ó Caoimh

 

M. Safjan

 

J.-C. Bonichot

 

J.-J. Kasel

 

A. Arabadjiev

 

C. Toader

A Bíróság a 2012. október 11-i ülésén az öt bíróból álló tanácsok összetételének meghatározása érdekében elfogadta a következő listákat:

 

Első tanács:

 

A. Borg Barthet

 

M. Berger

 

E. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Második tanács:

 

G. Arestis

 

J. L. da Cruz Vilaça

 

J.-C. Bonichot

 

A. Arabadjiev

 

Harmadik tanács:

 

A. Ó Caoimh

 

C. G. Fernlund

 

C. Toader

 

E. Jarašiūnas

 

Negyedik tanács:

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

Ötödik tanács:

 

A. Rosas

 

C. Vajda

 

Juhász E.

 

D. Šváby

A Bíróság a 2012. október 12-i ülésén a három bíróból álló tanácsok összetételének meghatározása érdekében elfogadta a következő listákat:

 

Hatodik tanács

 

A. Borg Barthet

 

E. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Hetedik tanács

 

J.-C. Bonichot

 

A. Arabadjiev

 

J. L. da Cruz Vilaça

 

Nyolcadik tanács

 

A. Ó Caoimh

 

C. Toader

 

C. G. Fernlund

 

Kilencedik tanács

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

A. Prechal

 

Tizedik tanács

 

Juhász E.

 

D. Šváby

 

C. Vajda


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/6


Az első főtanácsnok kijelölése

2012/C 366/10

A Bíróság a 2012. október 11-i ülésén egy évre, azaz a 2013. október 6-ig terjedő időszakra N. Jääskinent jelölte ki első főtanácsnoknak.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/6


A Bíróság eljárási szabályzata 104b. cikke szerinti ügyekben eljáró tanács kijelölése

2012/C 366/11

A Bíróság a 2012. október 12-i ülésén egy évre, azaz a 2013. október 6-ig terjedő időszakra a második tanácsot jelölte ki arra, hogy a Bíróság eljárási szabályzata 9. cikke 1. §-a második bekezdésének megfelelően a szabályzat 104b. cikke szerinti ügyekben eljárjon.


Törvényszék

24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/7


A Törvényszék új bíráinak eskütétele

2012/C 366/12

Az Európai Unió tagállamai kormányai képviselőinek 2012. szeptember 5-i határozatával (1) a Törvényszékre a 2012. szeptember 7-től2013. augusztus 31-ig terjedő időszakra bíróvá kinevezett G. Berardis 2012. szeptember 17-én esküt tett a Bíróság előtt.

Az Európai Unió tagállamai kormányai képviselőinek 2012. szeptember 20-i határozatával (2) a Törvényszékre a 2012. szeptember 22-től2013. augusztus 31-ig terjedő időszakra bíróvá kinevezett E. Buttigieg 2012. október 8-án esküt tett a Bíróság előtt.


(1)  HL L 240., 2012. szeptember 6., 6. o.

(2)  HL L 255., 2012. szeptember 21., 30. o.


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/8


A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf (Németország), a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság), a Tribunal de grande instance de Nanterre (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Zuckerfabrik Jülich AG kontra Hauptzollamt Aachen (C-113/10. sz. ügy), British Sugar plc Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10. sz. ügy), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable kontra Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10. sz. ügy)

(C-113/10, C-147/10 és C-234/10. sz. egyesített ügyek) (1)

(Közös agrárpolitika - Közös piacszervezés - Cukor- és izoglukóz-termelők - A termelési illetékek összegének kiszámítása - Olyan számítás módszer érvényessége, amely a visszatérítés nélkül exportált cukormennyiségek tekintetében fiktív visszatérítési összegeket vesz alapul - A szabályozás visszaható hatálya - Átváltási árfolyam - Kamatfizetés)

2012/C 366/13

Az eljárás nyelve: német, angol, francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf, High Court of Justice (Chancery Division), Tribunal de grande instance de Nanterre

Az alapeljárás felei

Felperesek: Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10. sz. ügy), British Sugar plc (C-147/10. sz. ügy), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10. sz. ügy)

Alperesek: Hauptzollamt Aachen (C-113/10. sz. ügy), Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10. sz. ügy), Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10. sz. ügy)

Tárgy

(C-113/10. sz. ügy)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzgericht Düsseldorf — Az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról szóló, 2009. november 3-i 1193/2009/EK bizottsági rendeletnek (HL L 321, 1. o.) a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvére tekintettel való érvényessége — A hivatkozott rendelet visszaható hatálya — A termelési illeték összege kiszámításának módszere

(C-147/10. sz. ügy)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice (Chancery Division) — Az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról szóló, 2009. november 3-i 1193/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 321, 1. o.) érvényessége — Érvénytelen közösségi rendeletek alapján fizetett összegek visszatérítése — Az alkalmazandó valutaátváltási árfolyam meghatározása

(C-234/10. sz. ügy)

Előzetes döntéshozatali kérelem — Tribunal de grande instance de Nanterre — Az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról szóló, 2009. november 3-i 1193/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 321., 1. o.) érvényessége a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 33. kötet, 17. o.) 15. cikkére való tekintettel — A cukorágazatban alkalmazandó termelési illetékek összegének meghatározása — Az átlagos veszteség meghatározása

Rendelkező rész

1.

Az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról szóló, 2009. november 3-i 1193/2009/EK bizottsági rendelet a 3. cikkében szereplő — a cukorágazatban a 2004/2005-ös gazdasági évre a termelési illetékek összege, valamint a kiegészítő illeték meghatározásáról szóló, 2005. október 14-i 1686/2005/EK bizottsági rendelet 2. cikkének a T-4/06. sz., Lengyelország kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítéletben a Törvényszék által kihirdetett megsemmisítése folytán — már megsemmisített rendelkezésein kívüli részében érvénytelen.

2.

Erre vonatkozó uniós jogi rendelkezés hiányában az érintett tagállam nemzeti jogára hárul, hogy meghatározza a cukorágazatban túlfizetett termelési illetékekre tekintettel fizetendő kompenzáció kiszámítása során alkalmazandó átváltási árfolyamot.

3.

Az uniós jog alapján azok a jogalanyok, akik a cukorágazatban jogosultak az érvénytelen rendeletben meghatározott, tartozatlanul fizetett termelési illetékek összegének visszatérítésére, jogosultak a járulékos kamatok megtérítésére is. A nemzeti bíróság a mérlegelési jogkörének gyakorlása során nem utasíthatja el a kamatfizetést azon összegek után, amelyeket a tagállam érvénytelen rendelet alapján szedett be, azzal az indokkal, hogy e tagállam nem igényelhet ennek megfelelő kamatot az európai uniós saját források után.


(1)  HL C 134., 2010.5.25.

HL C 148., 2010.6.5.

HL C 221., 2010.8.14.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) kontra Finanzamt Plauen

(C-587/10. sz. ügy) (1)

(Adózás - Hozzáadottérték-adó - Termékértékesítés - Láncügyletek adóztatatása - Az adómentességnek a vevő héa-azonosítószámának hiányában való megtagadása)

2012/C 366/14

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Alperes: Finanzamt Plauen

Egyéb résztvevő: Bundesministerium der Finanzen

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bundesfinanzhof — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) értelmezése — Termékértékesítés — Láncügyletek adóztatatása — Termékek vétele valamely tagállamban letelepedett vállalkozás által harmadik államban letelepedett és a héanyilvántartásban nem szereplő vállalkozástól, amely utóbbinak a szállítója valamely másik tagállamban letelepedett vállalkozás, és a termékeket a szállító közvetlenül a beszerző vállalkozás számára adta fel. — Olyan helyzet, amikor a szállító a beszerző héaszámát tünteti fel

Rendelkező rész

Az 1998. október 12-i 98/80/EK irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 28c. cikke A. része a) pontjának első bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha valamely tagállam adóhatósága valamely Közösségen belüli termékértékesítés hozzáadottérték-adó alóli mentesítését annak rendeli alá, hogy a termékértékesítő közli-e a vevő hozzáadottértékadó-azonosítószámát, feltéve mindazonáltal, hogy ezen adómenteség biztosítása nem csak azon indokkal kerül elutasításra, hogy e kötelezettséget nem tartották tiszteletben, amikor a termékértékesítő jóhiszeműen eljárva és a tőle elvárató minden lehetséges ésszerű intézkedés meghozatalát követően sem tudja közölni ezen azonosítószámot, továbbá olyan adatokat közöl, amelyek kellő mértékben bizonyítják, hogy a vevő adóalany, és mint ilyen jár el a szóban forgó ügyletben.


(1)  HL C 80., 2011.3.12.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/9


A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Korkein oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finnair Oyj kontra Timy Lassooy

(C-22/11. sz. ügy) (1)

(Légi közlekedés - 261/2004/EK rendelet - Az utasok kártalanítása visszautasított beszállás esetén - A „visszautasított beszállás” fogalma - A „visszautasított beszállásnak” való minősülés alóli kizárás - A légi járatnak az indulás helye szerinti repülőtéren tartott sztrájk miatti törlése - A törölt légi járatot követő légi járatok átszervezése - E légi járatok utasainak kártalanításhoz való joga)

2012/C 366/15

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Finnair Oyj

Alperes: Timy Lassooy

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Korkein oikeus — A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.) 2. cikke j) pontjának, 4., 5. és 7. cikkének értelmezése — Rendkívüli körülmények — Az indulás szerinti repülőtér személyzetének sztrájkja okán törtölt járat — A járatok átszervezése a törtölt járat utasait érintő hátrányos hatások csökkentése érdekében — A törölt járatot követő járatokat is érintő átszervezés — Az e járat utasainak a kártalanításhoz való joga

Rendelkező rész

1.

A „visszautasított beszállásnak” a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február-11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének j) pontja és 4. cikke értelmében vett fogalmát akként kell értelmezni, hogy az nem csak az olyan visszautasított beszállásra vonatkozik, amely a túlfoglalás helyzeteire vezethető vissza, hanem az olyan visszautasított beszállásra is, amelynek egyéb, így például működtetési okai vannak.

2.

A 261/2004 rendelet 2. cikkének j) pontját és 4. cikkének (3) bekezdését akként kell értelmezni, hogy a „rendkívüli körülmények” fennállása, amely a légifuvarozót a légi járatoknak az e körülmények fennállását követő átszervezésére készteti, nem igazolhatja az említett későbbi légi járatokra való beszállásnak a visszautasítását, és nem mentesítheti e légifuvarozót az ugyanezen rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti, azon utas kártalanítására vonatkozó kötelezettsége alól, akinek beszállását az említett körülményeket követően átszervezett légi járatok egyikére visszautasítja.


(1)  HL C 80., 2011.3.12.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/10


A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-75/11. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Uniós polgárság - A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog - EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk - Állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés - EUMSZ 18. cikk - 2004/38/EK irányelv - 24. cikk - Eltérés - Terjedelem - Olyan tagállam, amelyben a helyi tömegközlekedésben biztosított utazási kedvezmények azon diákok számára van fenntartva, akiknek szülei e tagállamban családi támogatásban részesülnek)

2012/C 366/16

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: V. Kreuschitz és D. Roussanov, meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselők: C. Pesendorfer és M. Fruhmann, meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az EUMSZ 18., EUMSZ 20., és EUMSZ 21. cikknek, valamint az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL L 274., 47. o.) 24. cikkének a megsértése — A tagállam különböző jogalanyai és különböző tömegközlekedési vállalkozások közötti, tömegközlekedési bérleteknek a diákok részére kedvezményes áron történő értékesítésére vonatkozó szerződések — Azon diákoknak az e kedvezményekből való kizárása, akiknek a szülei e tagállamban nem jogosultak családi támogatásra.

Rendelkező rész

1.

Az Osztrák Köztársaság — mivel az utazási kedvezményeket főszabály szerint azon diákok számára tartotta fenn, akiknek szülei osztrák családi támogatásban részesülnek — nem teljesítette az EUMSZ 18. cikk, az EUMSZ 20. cikk és az EUMSZ 21. cikk, valamint az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének együttes olvasatából eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 130., 2011.4.30.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/11


A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(C-115/11. sz. ügy) (1)

(Szociális biztonság - Az alkalmazandó jogszabályok meghatározása - 1408/71/EGK rendelet - 14. cikk, (2) bekezdés, b) pont - Szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatott személy - Egymást követő munkaszerződések - A munkavállaló szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban letelepedett munkáltató - Kizárólag más tagállamokban végzett keresőtevékenység)

2012/C 366/17

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Az alapeljárás felei

Felperes: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o.

Alperes: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Sąd Apelacyjny w Warszawie –A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i módosított 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.) 14. cikke (2) bekezdése b) pontjának értelmezése — A „szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatott személy” és a „kiküldött munkavállaló” fogalmának elhatárolása — Munkavállaló, akit a származása szerinti tagállamban letelepedett vállalkozás foglalkoztat, és aki a munkáját kizárólag az Unió más tagállamaiban végzi, azonban lakóhelyét és alapvető érdekeinek központját megőrizte a származása szerinti államban.

Rendelkező rész

Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 2006. december 18-i 1992/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 14. cikke (2) bekezdésének b) pontját akként kell értelmezni, hogy az alapügy körülményeihez hasonló körülmények esetén az olyan személy, aki a munkavégzés helyéül több tagállam területét megjelölő, egymást követő munkaszerződések alapján, ténylegesen e szerződések mindegyikének időtartama alatt egy időben csak ezen államok egyikének területén dolgozik, nem tartozhat az e rendelkezés értelmében vett „szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatott személy” fogalma alá.


(1)  HL C 152., 2011.5.21.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/11


A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (Cour du travail de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Partena ASBL kontra Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

(C-137/11. sz. ügy) (1)

(Migráns munkavállalók szociális biztonsága - 1408/71/EGK rendelet - 13. és 14c. cikk - Alkalmazandó jog - Önálló vállalkozók - Szociális biztonsági rendszer - Tagság - Valamely tagállamban munkaviszonyban álló, illetve ott semmilyen tevékenységet nem folytató személy - Valamely másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység - A társaság megbízottja - A társaság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lévő lakóhely - A társaság irányítása a lakóhely szerinti tagállamból - A szakmai tevékenység önálló vállalkozói tevékenységként történő, a társaság székhelye szerinti tagállamban való folytatásának megdönthetetlen vélelmét felállító nemzeti szabály - Kötelező tagság ezen államnak az önálló vállalkozókra vonatkozó szociális biztonsági rendszerében)

2012/C 366/18

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour du travail de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperesek: Partena ASBL

Alperesek: Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Munkaügyi bíróság — Az EUMSZ 21. cikk és a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.) 13. és 14c. cikkének értelmezése — Olyan munkavállaló, aki egyidejűleg valamely tagállamban munkavállaló, valamely más tagállamban pedig önálló vállalkozó — Olyan személynek az önálló vállalkozói társadalombiztosítás hatálya alá tartozása, aki külföldön rendelkezik lakóhellyel és külföldről irányítja a más tagállamban adóköteles vállalkozást — A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az uniós polgárság.

Rendelkező rész

Az uniós joggal és különösen az 1998. június 29-i 1606/98/EK tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13. cikke (2) bekezdésének b) pontjával és 14c. cikkének b) pontjával, valamint az említett rendelet VII. mellékletével ellentétes az alapügyben előfordulóhoz hasonló nemzeti szabályozás, amennyiben lehetővé teszi, hogy az egyik tagállamban adóköteles társaságnak egy másik tagállamból folytatott irányítási tevékenysége esetében az első tagállam megdönthetetlenül vélelmezze, hogy ezt a tevékenységet az ő területén folytatják.


(1)  HL C 179., 2011.6.18.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/12


A Bíróság (negyedik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) kontra Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

(C-179/11. sz. ügy) (1)

(Menedékjog iránti kérelmek - 2003/9/EK irányelv - A menedékkérők tagállami befogadására vonatkozó minimumfeltételek - 343/2003/EK rendelet - Arra vonatkozó kötelezettség, hogy a menedékkérők számára a felelős tagállam általi átvételre vagy visszavételre irányuló eljárás időtartama alatt biztosítsák a befogadás minimumfeltételeit - A minimumfeltételek biztosításának pénzügyi terhét viselő tagállam meghatározása)

2012/C 366/19

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperes: Cimade, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

Alperes: Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Conseil d’État (Franciaország) — A menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelv (HL L 31., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 101. o.) és az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 50., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 109. o.) értelmezése — A felelős tagállam általi átvétellel vagy visszavétellel kapcsolatos eljárás időtartama alatt a befogadásra irányuló minimumfeltételeknek a menedékkérők számára történő biztosítására vonatkozó kötelezettség hatálya — Azon tagállam meghatározása, amelyre az említett időszak alatt a befogadás minimumfeltételei biztosításának pénzügyi terhe hárul

Rendelkező rész

1.

A menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az a tagállam, amelyben menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be, köteles biztosítani a 2003/9 irányelvben a menedékkérő befogadására vonatkozóan megállapított minimumfeltételeket annak a menedékkérőnek is, akivel kapcsolatban ez a tagállam az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet alapján úgy határoz, hogy e menedékkérő átvétele vagy visszavétele iránt megkeres egy másik, a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért általa felelősnek vélt tagállamot.

2.

Azon tagállamnak, amelyben menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be, arra irányuló kötelezettsége, hogy biztosítsa a 2003/9 irányelvben megállapított minimumfeltételeket annak a menedékkérőnek, akivel kapcsolatban a 343/2003 rendelet alapján úgy határoz, hogy a menedékkérő átvétele vagy visszavétele iránt megkeres egy másik, a menedékjogi kérelem megvizsgálásáért általa felelősnek vélt tagállamot, a menedékkérőnek a megkereső tagállam általi tényleges átadásával szűnik meg, és e minimumfeltételek biztosítása pénzügyi szempontból ez utóbbi tagállamot terheli, amelyre az említett kötelezettség hárul.


(1)  HL C 186., 2011.6.25.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/12


A Bíróság (második tanács) 2012. október 4-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hristo Byankov kontra Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

(C-249/11. sz. ügy) (1)

(Az uniós polgároknak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga - 2004/38/EK irányelv - 27. cikk - Magánjogi jogi személlyel szemben vállalt tartozás kiegyenlítésének elmulasztása miatt alkalmazott, az államterület elhagyását tiltó közigazgatási intézkedés - A jogbiztonság elve a jogerőssé vált közigazgatási jogi aktusok vonatkozásában - Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve)

2012/C 366/20

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Sofia-grad

Az alapeljárás felei

Felperes: Hristo Byankov

Alperes: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Administrativen sad Sofia-grad — Az EUMSZ 20. cikkel és az EUMSZ 21. cikkel, valamint az Alapjogi Charta 52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett EUSZ 4. cikk értelmezése — Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.) 27. cikke (1) bekezdésének, valamint 31. cikke (1) és (3) bekezdésének értelmezése — A szabad mozgáshoz való jog korlátozásai — Valamely adóssal szemben tartozás kiegyenlítésének elmulasztása okán az államterület elhagyását tiltó közigazgatási intézkedést elrendelő határozat — A jogbiztonság elve a jogerőssé vált közigazgatási aktusok tekintetében — Az illetékes közigazgatási hatóság arra vonatkozó esetleges kötelezettsége, hogy fellebbezés tárgyát nem képező és így jogerőssé vált közigazgatási aktus jogszerűségét felülvizsgálja annak biztosítása érdekében, hogy ne kerüljön sor a szabad mozgáshoz való jog aránytalan korlátozására.

Rendelkező rész

1.

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes egy olyan nemzeti rendelkezés alkalmazása, amely kizárólag arra hivatkozva korlátozza valamely tagállam állampolgárának az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogát, hogy egy magánjogi jogi személlyel szemben, jogszabályban meghatározott összeget meghaladó és nem biztosított tartozása van.

2.

Az uniós jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely tagállam azon szabályozása, amelynek alapján az a közigazgatási eljárás, amely az alapügyben szereplőhöz hasonló, jogerőssé vált és bíróság előtt meg nem támadott, az államterület elhagyására vonatkozó tilalom megállapításához vezetett, csak abban az esetben nyitható meg újból, amennyiben e tilalom az uniós joggal nyilvánvalóan ellentétes, ha a közigazgatási eljárásról szóló törvénykönyv (Administrativnoprotsesualen kodeks) 99. cikkében taxatív módon felsoroltakhoz hasonló feltételek teljesülnek, még akkor is, ha egy ilyen tilalom a címzettjére nézve továbbra is joghatásokat vált ki.


(1)  HL C 232., 2011.8.6.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/13


A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor kontra Iberia, Líneas Aéreas de España SA

(C-321/11. sz. ügy) (1)

(Légi közlekedés - 261/2004/EK rendelet - Visszautasított beszállás esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás - A „visszautasított beszállás” fogalma - Valamely utas beszállókártyájának érvénytelenítése a korábbi járat feltételezett késése miatt, amelyre az utasfelvétel az érintett járattal egy időben történik, és amelyet ugyanezen légifuvarozó üzemeltet)

2012/C 366/21

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña

Az alapeljárás felei

Felperesek: Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Alperes: Iberia, Líneas Aéreas de España SA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.) 2. cikke j) pontjának, 3. cikke (2) bekezdésének, 4. cikke (3) bekezdésének, 5. és 7. cikkének értelmezése — A visszautasított beszállás fogalma — Csatlakozó repülőgépre való beszállásnak az első járat légitársaságnak felróható késedelme miatti visszautasítása — A csatlakozó járat helyeinek más utasok számára való átadása arra tekintettel, hogy az utasok feltételezhetően, de nem bizonyítottan nem érkeznek meg időben a csatlakozó járatukhoz.

Rendelkező rész

1.

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikkének j) pontját akként kell értelmezni, hogy a „visszautasított beszállás” fogalma magában foglalja azt az esetet, amikor a légifuvarozó egyetlen szállítási szerződés keretében, amely több, közvetlenül egymást követő, olyan járatra vonatkozó foglalást tartalmaz, amelyre az utasfelvétel egy időben történik, azért utasítja vissza egyes utasok beszállását, mert a foglalásukkal érintett első járat e légifuvarozónak felróhatóan késett, és e légifuvarozó tévesen arra számított, hogy ezen utasok nem érkeznek meg időben a második járatra való beszálláshoz.


(1)  HL C 282., 2011.9.24.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/14


A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — CS AGRO Ronov s.r.o. kontra Ministerstvo zemědělství

(C-390/11. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság - Cukorágazat - Közös piacszervezés - Szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem - A termelő azon kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű kvótán belüli cukorrépát - Fogalom - A termelő egyoldalú nyilatkozata - A támogatás nyújtásának megtagadása - A létező szállítási szerződés felmondásának szükségessége)

2012/C 366/22

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: CS AGRO Ronov s.r.o.

Alperes: Ministerstvo zemědělství

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nejvyšší správní soud — A Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. október 9-i 1261/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 283., 8. o.) módosított, a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 58., 42. o.) 4a. cikkének értelmezése — A piacok közös szervezése a cukorágazatban — A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem feltételét jelentő „kötelezettségvállalás” fogalma, amelynek értelmében a cukkorrépa-termelő a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű kvótán belüli cukorrépát annak a vállalkozásnak, amellyel az előző gazdasági évben szállítási szerződést kötött — A szerkezetátalakítási támogatás nyújtásának azzal az indokkal történő megtagadása, hogy az említett kötelezettségvállalásnak a létező szállítási szerződés felmondásával, nem pedig a termelő egyoldalú nyilatkozatának formájában kell történnie

Rendelkező rész

1.

A 2007. október 9-i 1261/2007/EK tanácsi rendelettel módosított, a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 4a. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009-es gazdasági évben, a termelő egyoldalú nyilatkozatának formáját öltheti.

2.

Az 1261/2007 rendelettel módosított 320/2006 rendelet 4a. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a termelő azon egyoldalú kötelezettségvállalása, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű cukorrépát a 2008/2009-es gazdasági évben, mint olyan, nem vonja maga után a cukoripari vállalkozás felé fennálló szerződéses kötelezettségei érvényesíthetetlenségét.


(1)  HL C 311., 2011.10.22.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/14


A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

(C-391/11. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2000/53/EK irányelv - 2. cikk 3. pont - Környezetvédelem - Elhasználódott járművek - A gyártó fogalma)

2012/C 366/23

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Marghelis és M. Patakia maghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság (képviselők: C. Pochet és T. Materne maghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 269., 34. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 224. o.) 2. cikke 1. és 3. pontja, valamint 5. cikke (1), (2) és (4) bekezdése rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása — A „jármű” és a „gyártó” fogalma — Az elhasználódott jármű leadásának az irányelvben nem szereplő feltételekhez kötött ingyenessége.

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a kerestet elutasítja.

2.

Az Európai Bizottság és a Belga Királyság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 305., 2011.10.15.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/15


A Bíróság (hatodik tanács) 2012. szeptember 27-i ítélete (a First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Field Fisher Waterhouse LLP kontra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-392/11. sz. ügy) (1)

(Héa - Az ingatlanok bérbeadásának adómentessége - Ingatlanok bérbeadása - Az említett bérbeadáshoz kapcsolódó szolgáltatások - Az ügylet héa szempontjából történő minősítése - Egyetlen egységes szolgáltatásból vagy több független szolgáltatásból álló ügylet)

2012/C 366/24

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Az alapeljárás felei

Felperes: Field Fisher Waterhouse LLP

Alperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) értelmezése — Egyéb tevékenységekre nyújtott adómentesség — Az ingatlanok bérbeadására vonatkozó HÉA-mentesség terjedelme — Az ingatlan és annak közös részei üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos egyes szolgáltatások díjának belefoglalása — Az ügylet HÉA szempontjából történő, egységes szolgáltatásként vagy önálló szolgáltatásokként történő minősítése — A Bíróság C-572/07. sz., RLRE Tellmer Property ügyben 2009. június 11-én hozott ítéletének értelmezése

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvet úgy kell értelmezni, hogy az ingatlanok bérlete és az ehhez kapcsolódó, az alapügyben szereplőhöz hasonló szolgáltatások a héa szempontjából egyetlen, egységes szolgáltatásnak minősülhetnek. E tekintetben a bérbeadónak a bérleti szerződésbe foglalt azon lehetősége, hogy megszüntetheti a szerződést, ha a bérlő nem fizeti a rezsiköltséget, azt támasztja alá, hogy egységes szolgáltatásról van szó, jóllehet e tény nem minősül szükségszerűen meghatározó elemnek annak értékelése során, hogy ilyen szolgáltatásról van-e szó. Ezzel szemben, azon körülményből, hogy az alapügyben szereplőkhöz hasonló szolgáltatásokat főszabály szerint harmadik személy is nyújthatná, nem vonható le az a következtetés, hogy e szolgáltatások az alapügy körülményei között nem minősülhetnek egységes szolgáltatásnak. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak meghatározása, hogy a Bíróság által a jelen ítéletben nyújtott értelmezési szempontok fényében és a szóban forgó ügy egyedi körülményeire figyelemmel az érintett ügyletek oly módon kapcsolódnak-e egymáshoz, hogy azokat egyetlen ingatlan-bérbeadási szolgáltatásnak kell tekinteni.


(1)  HL C 282., 2011.9.24.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/15


A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 4-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-403/11. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2000/60/EK irányelv - Vízgyűjtő — gazdálkodási tervek - Közzététel és a Bizottságnak való bejelentés - A nyilvánosság tájékoztatása és részvétele - Hiány)

2012/C 366/25

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben I. Hadjiyannis és G. Valero Jordana, később Simon B. meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: A. Rubio González meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 327., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 275. o.) 13. cikke (1), (2), (3) és (6) bekezdésének, 14. cikke (1) bekezdése c) pontjának és 15. cikke (1) bekezdésének megsértése — Vízgyűjtő–gazdálkodási tervek — A nyilvánosság tájékoztatása és részvétele — E gazdálkodási tervek bejelentése

Rendelkező rész

1.

A Spanyol Királyság

mivel 2009. december 22-ig nem fogadta el a vízgyűjtő–gazdálkodási terveket — kivéve Katalónia vízgyűjtő kerületének gazdálkodási tervét —, és 2010. március 22-ig nem küldte meg e tervek másolatait az Európai Bizottságnak és az érintett tagállamoknak a 2008. március 11-i 2008/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikke (1)–(3) és (6) bekezdésének, valamint 15. cikke (1) bekezdésének megfelelően, és

mivel legkésőbb 2008. december 22-ig nem indította meg a nyilvánosság tájékoztatására és részvételére irányuló eljárást a Baleár-szigeteket, Tenerifét, Guadianát, Guadalquivirt, az andalúziai mediterrán medencét, Tinto–Odiel–Piedrast, Guadalete–Barbatét, a galíciai partvidéket, Miño–Silt, Duerót, Kelet–Kantábriát és Nyugat-Kantábriát érintő vízgyűjtő–gazdálkodási tervek tervezetének vonatkozásában — Katalónia vízgyűjtőjét kivéve — ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontjának megfelelően,

nem teljesítette az említett rendelkezésekből eredő kötelezettségeit.

2.

A Törvényszék a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 290., 2011.10.1.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/16


A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (az Administrativen sad — Varna (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — PIGI — Pavleta Dimova ET kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-550/11. sz. ügy) (1)

(Adózás - Héa - 2006/112/EK irányelv - Levonási jog - Korrekció - Áruk eltulajdonítása)

2012/C 366/26

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad — Varna

Az alapeljárás felei

Felperes: PIGI — Pavleta Dimova ET

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Administrativen Sad Varna — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1 o.) 185. cikke (2) bekezdésének értelmezése — Olyan nemzeti adózási gyakorlat, amelynek értelmében a termékek beszerzésekor előzetesen levont héát a termékek lopás miatti eltűnése esetén kötelező jelleggel korrigálni kell — A megfelelően bizonyított vagy igazolt lopás fogalma

Rendelkező rész

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 185. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétesek az olyan nemzeti adórendelkezések, mint a hozzáadottérték-adóról szóló törvény (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost) 79. és 80. cikkében szereplők, amelyek a hozzáadottérték-adó hatálya alá tartozó termékek hiányának megállapítása esetén megkövetelik az ilyen, e termékek beszerzésekor előzetesen levont adó korrekcióját olyan helyzetben, amikor az említett termékeket az adóalany sérelmére lopták el, és a lopás elkövetőjének kilétét nem sikerült megállapítani.


(1)  HL C 13., 2012.1.14.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/16


A Bíróság (hetedik tanács) 2012. október 4-i ítélete — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság

(C-629/11 P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Bizottság által odaítélt közbeszerzési szerződés - Ajánlat elutasítása - Indokolási kötelezettség - 1605/2000/EK, Euratom rendelet - 100. cikk (2) bekezdés - Tájékoztatás iránti kérelemre történő válaszadás határideje - 2342/2002/EK, Euratom rendelet - 149. cikk (2) bekezdés)

2012/C 366/27

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (képviselő: N. Korogiannakis dikigoros)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: D. Calciu és S. Delaude meghatalmazottak, segítőjük: de P. Wytinck advocaat)

Tárgy

A Törvényszék (második tanács) T-298/09. sz., Evropaïki Dynamiki kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 20-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletében a Törvényszék elutasította egyfelől a Bizottság 2009. május 12-i, a felperes által az oktatási programokra (EPISEP) vonatkozó külső szolgáltatásokra irányuló nyílt közbeszerzési eljárásban (EAC/01/2008) (HL 2008/S 158-212752) benyújtott ajánlatot elutasító és a szerződést egy másik ajánlattevőnek odaítélő határozatának megsemmisítése iránt előterjesztett kérelmet, másfelől az előterjesztett kártérítési kérelmet — A költségvetési rendelet 93. cikke (1) bekezdésének f) pontja — Az ajánlatok érvényességi ideje — Szerződésen kívüli felelősség

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2.

A Bíróság az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikist kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 49., 2012.2.18.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/17


A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 4-i ítélete (a Conseil d’État (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — ED & F Man Alcohols kontra Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor)

(C-669/11. sz. ügy) (1)

(Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme - 2988/95/EK, Euratom rendelet - Tárgyi hatály - „Az Unió pénzügyi érdekeinek sérelme” kifejezés fogalma - Az intervenciós hivatalok birtokában lévő boreredetű alkohol kiviteli célú odaítélése - Alkoholtételek Unión kívüli kivitele az előírt határidő lejártát követően - Jóteljesítési garancia visszatartása - Közigazgatási intézkedések - Közigazgatási szankciók - 360/95/EK rendelet - 1623/2000/EK rendelet - A legkevésbé szigorú szankció visszaható hatályú alkalmazása)

2012/C 366/28

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d„État

Az alapeljárás felei

Felperes: ED & F Man Alcohols Ltd

Alperes: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture (Viniflhor)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Conseil d”État — Az intervenciós hivatalok birtokában lévő boreredetű alkohol értékesítésének egyszerű odaítélés útján exportra való megnyitásáról szóló, 1995. február 22-i 360/95/EK bizottsági rendelet (HL L 41., 14. o.) 5. cikke (5) bekezdésének, a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet (HL L 194., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 30. kötet, 182. o.) 91. cikke (12) bekezdésének, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 312., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 340. o.) 1. cikkének, valamint az intervenciós hivatalok által birtokolt, a 822/87/EGK tanácsi rendelet 35., 36. és 39. cikke szerinti desztillációból származó alkohol értékesítésének részletes szabályainak meghatározásáról szóló, 1993. február 12-i 377/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 43., 6. o.), illetve a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (HL L 205., 5. o.; magyar különkiadás 3. fejezet, 6. kötet, 186. o.) rendelkezéseinek értelmezése — Az intervenciós hivatalok birtokában lévő boreredetű alkohol egyszerű odaítélés útján exportra történő értékesítése az üzemanyag-ágazatban való végfelhasználás céljából — A kiviteli határidőnek a nyertes pályázó általi megsértése — Közigazgatási vagy más jellegű szankciók — Az Unió költségvetésének károsításával fenyegető mulasztás

Rendelkező rész

1.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikke értelmében vett „szabálytalanságnak” minősül az, ha valamely gazdasági szereplő figyelmen kívül hagyja azt a kiviteli határidőt, amelyet az Európai Bizottság által szervezett olyan odaítélési eljárás keretében szerzett alkoholmennyiségekre írtak elő, mint amelyet az intervenciós hivatalok birtokában lévő boreredetű alkohol értékesítésének egyszerű odaítélés útján exportra való megnyitásáról szóló, 1995. február 22-i 360/95/EK bizottsági rendelet is szabályoz.

2.

A 2988/95 rendelet 5. cikke szerinti „közigazgatási szankció” fogalmába tartozik az olyan jóteljesítési garancia teljes vagy részleges elvesztése, mint amelyet a 360/95 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése szabályoz, vagy az olyan exportbiztosíték teljes vagy részleges elvesztése, amely az előírt határidőn belüli kivitelt hivatott biztosítani, és amelyet a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK rendelet 91. cikkének (12) bekezdése is szabályoz.

3.

Olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben felmerültek, a 360/95 rendelet 5. cikkének (5) bekezdése képezi azt a jogi alapot, amely a jóteljesítési garancia teljes vagy részleges elvesztésében megnyilvánuló szankció kiszabásához szükséges.

4.

Olyan körülmények között, mint amelyek az alapügyben felmerültek, a 2988/95 rendelet 2. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy abból a célból, hogy a 360/95 rendelet előírásain alapuló odaítélés révén szerzett alkoholmennyiségek Brazíliába történő kivitelére előírt határidő be nem tartását szankcionálják, a nemzeti hatóságoknak nem az 1623/2000 rendelet 91. cikkének (12) bekezdésében, hanem a 360/95 rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében előírt szankciót kell alkalmazniuk.


(1)  HL C 89., 2012.3.24.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/18


A Bíróság (ötödik tanács) 2012. június 18-i végzése (Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Amorim Energia BV kontra Ministério das Finanças e da Administração Pública

(C-38/11. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése - EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 54. cikk - EUMSZ 63. cikk és EUMSZ 65. cikk - 90/435/EGK irányelv - 3. cikk (2)bekezdés - Adójogszabályok - Társasági adós - Osztalék adóztatása - Forrásadó - Mentesség - Az osztalékfizető társaságban fennálló részesedés-minimummal rendelkezés - Feltételek - Az említett részesedéssel megszakítás nélküli rendelkezés minimális időtartama - Feltételek - Belföldi és külföldi kedvezményezett társaságok - Eltérő bánásmód)

2012/C 366/29

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperes: Amorim Energia BV

Alperes: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Az eljárás egyéb résztvevője: Ministério Público

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Supremo Tribunal Administrativo — Az EUMSZ 63. cikk és az EUMSZ 65. cikk értelmezése — A külföldi társaságoknak fizetett osztalékokra a belföldi társaságoknak kifizetett osztalékokra alkalmazottaknál kedvezőtlenebb adórendelkezéseket alkalmazó nemzeti szabályozások — A részvények tulajdona hosszabb minimális időtartamának és a magasabb társaságirészesedés-minimumnak a külföldi társaságoktól való megkövetelése

Rendelkező rész

1.

Az EUMSZ 63. cikkel és az EUMSZ 65. cikkel ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint amilyen az alapügyben szerepel, amely nem teszi lehetővé a másik tagállamban letelepedett, és valamely Portugáliában letelepedett társaságban 10 %-nál nagyobb, de 20 %-nál kevesebb részesedéssel rendelkező társaság számára a Portugáliában letelepedett társaság által kifizetett osztalék után kivetett forrásadó alóli mentesülést, és így ezen osztalékokat gazdasági kettős adóztatásnak veti alá, míg ha az osztalékokat Portugáliában letelepedett és ugyanilyen jellegű részesedéssel rendelkező részvénytársaságoknak fizetik ki, elkerülik az osztalékok ilyen gazdasági kettős adóztatását. Ha valamely tagállam más tagállammal kötött, a kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezményre hivatkozik, a nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, hogy figyelembe kell-e venni ezen egyezményt, és adott esetben annak ellenőrzése, hogy az lehetővé teszi-e a tőke szabad mozgása korlátozása hatásainak semlegesítését.

2.

Az EUMSZ 49. cikkel és az EUMSZ 54. cikkel ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint amilyen az alapügyben szerepel, amely csak akkor teszi lehetővé a másik tagállamban letelepedett, és valamely Portugáliában letelepedett társaságban 20 %-nál nagyobb részesedéssel rendelkező társaság számára a Portugáliában letelepedett társaság által kifizetett osztalék után kivetett forrásadó visszatéríttetését, ha e társaság két éven át, megszakítás nélkül rendelkezett ilyen részesedéssel, és így a Portugáliában letelepedett és ugyanilyen jellegű részesedéssel rendelkező részvénytársaságokhoz viszonyítva késlelteti a gazdasági kettős adóztatás elkerülését. Ha valamely tagállam más tagállammal kötött, a kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezményre hivatkozik, a nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, hogy figyelembe kell-e venni ezen egyezményt, és adott esetben annak ellenőrzése, hogy az lehetővé teszi-e a letelepedés szabadsága korlátozása hatásainak semlegesítését.


(1)  HL C 130., 2011.4.30.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/18


A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Densmore Ronald Dover kontra Európai Parlament

(C-278/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Az Európai Parlament képviselőinek költségeiről és juttatásairól szóló szabályzat - A juttatások felhasználásának ellenőrzése - Parlamenti asszisztensi támogatás - A kiadások igazolása - Jogalap nélkül kifizetett összegek behajtása)

2012/C 366/30

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Densmore Ronald Dover (képviselők: D. Vaughan QC, M. Lester, Barrister és R. Collard Solicitor)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők: D. Moore és M. Windisch meghatalmazottak)

Tárgy

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-149/09. sz., Dover kontra Európai Parlament ügyben 2011. március 24-én hozott azon ítélete elleni fellebbezés, amelyben a Törvényszék részben megsemmisítette az Európai Parlament főtitkárának a felperes részére költségek és parlamenti juttatások címén jogosulatlanul folyósított bizonyos összegek behajtásáról szóló 2009. január 29-i határozatát.

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság Densmore Ronald Dovert kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 252., 2011.8.27.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/19


A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Power-One Italy SpA kontra Európai Bizottság

(C-372/11 P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Szerződésen kívüli felelősség - A LIFE pénzügyi eszköz által társfinanszírozott projekt - A mobiltelefónia terén kifejlesztendő új energiaellátási rendszer („Pneuma”-projekt) - A projekt megszüntetését és a kifizetett előleg visszatéríttetését elrendelő bizottsági határozat - Az állítólagosan elszenvedett kár megtérítése)

2012/C 366/31

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Power-One Italy SpA (képviselők: R. Giuffrida és A. Giussani avvocati)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: P. Oliver és D. Recchia meghatalmazottak.)

Tárgy

A Törvényszék (hatodik tanács) T-489/08. sz., Power-One Italy kontra Bizottság ügyben 2011. május 24-én hozott végzése ellen benyújtott fellebbezés, amely végzésben a Törvényszék elutasította a fellebbező által a mobiltelefónia terén kifejlesztendő új energiaellátási rendszer közös finanszírozására vonatkozó Pneuma-projekt megszüntetéséről szóló bizottsági határozat (LIFE04 ENV/IT/000595) következtében állítólag a fellebbező által elszenvedett kár megtérítése iránti keresetet — Jogos bizalom — Indokolási kötelezettség

Rendelkező rész

1.

A Bizottság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság a Power-One Italy SpA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 282., 2011.09. 24.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/19


A Bíróság (ötödik tanács) 2012. július 12-i végzése (a Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tate & Lyle Investments Ltd kontra Belgische Staat

(C-384/11. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése - EUMSZ 63. cikk - Adójogszabályok - Osztalék fizetése - Forrásadó - Többszörös adóztatás elkerülése, illetve enyhítése - A belföldi és külföldi illetőségű kedvezményezett társaságok eltérő kezelése)

2012/C 366/32

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Az alapeljárás felei

Felperes: Tate & Lyle Investments Ltd

Alperes: Belgische Staat

Az eljárásban részt vesz: Syral Belgium NV

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rechtbank van eerste Aanleg te Brussel — Az EUMSZ 63. cikk értelmezése — A tőke szabad mozgásának korlátozása — Adójogszabályok — Társasági adó — Az osztalékok adóztatása — Nemzeti szabályozás, amely 10 %-os forrásadót ír elő a belföldi társaságok által fizetett osztalékra és a hasonló jövedelmekre — E forrásadó összegének beszámítása a társasági adó összegébe, amely beszámítás kizárólag a belföldi társaságok számára lehetséges

Rendelkező rész

Az EUMSZ 63. cikkét akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, mint az alapügybeli, amely forrásadó alá vonja a belföldi társaság által az olyan belföldi és külföldi illetőségű kedvezményezett társaságok részére fizetett osztalékokat, amely társaságok ezen osztalékfizető társaságban 10 %-nál alacsonyabb, de legalább 1,2 millió euró értékű tőkerészesedéssel rendelkeznek, mivel mindössze a belföldi illetőségű kedvezményezett társaságok számára ír elő olyan eljárást, amelynek révén enyhíthető a többszörös adóztatás. Ha a tagállam olyan kettős adóztatás elkerülésére irányuló egyezményre hivatkozik, amelyet egy másik tagállammal kötött, a nemzeti bíróságra hárul annak megállapítása, hogy ezt az egyezményt figyelembe kell-e venni az előtte folyamatban lévő jogvitában, és adott esetben az ő feladata megvizsgálni azt, hogy ez az egyezmény semlegesítheti-e azokat a hatásokat, amelyekkel a szabad tőkemozgás korlátozása jár.


(1)  HL C 282., 2011.9.24.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/20


A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Government of Gibraltar kontra Európai Bizottság, Spanyol Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-407/11. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - 92/43/EGK irányelv - A természetes élőhelyek védelme - A mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék - A Spanyol Királyság által javasolt, „Estrecho Oriental” elnevezésű területet, amely gibraltári brit felségvizekből álló területet és egy nyílt tengeri területet is magában foglalna - Megsemmisítés iránti kereset - Részleges megsemmisítés iránti kérelem - Elválaszthatóság - Védelemhez való jog)

2012/C 366/33

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Government of Gibraltar (képviselők: D. Vaughan QC, M. Llamas barrister)

A/többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: D. Recchia és M. K. Mifsud-Bonnici meghatalmazottak), Spanyol Királyság (képviselők: N. Díaz Abad és M. Muñoz Pérez meghatalmazottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Tárgy

A Törvényszék (hetedik tanács) T-176/09. sz., Government of Gibraltar kontra Bizottság ügyben 2011. május 24-én hozott végzése ellen benyújtott fellebbezés, amely végzésben a Törvényszék elfogadhatatlannak nyilvánította a mediterrán biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, második alkalommal frissített jegyzéknek a 92/43/EGK tanácsi irányelv alapján történő elfogadásáról szóló, 2008. december 12-i 2009/95/EK bizottsági határozat (az értesítés a C(2008) 804. sz. dokumentummal történt) részleges megsemmisítése iránti keresetet, mivel az említett határozat felveszi a listára a Spanyolország által javasolt, „Estrecho Oriental” (ES6120032) elnevezésű területet, amely gibraltári brit felségvizekből álló területet és egy nyílt tengeri területet is magában foglalna

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság a Government of Gibraltart kötelezi a költségek viselésére.

3.

A Spanyol Királyság maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 290., 2011.10.01.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/20


A Bíróság 2012. június 27-i végzése — Fuchshuber Agrarhandel GmbH kontra Európai Bizottság

(C-491/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közös agrárpolitika - A magyar intervenciós hivatalnál vásárolt kukorica - Elégtelen készletek - A Bizottság felügyeleti kötelezettségeinek állítólagos megszegése - Szerződésen kívüli felelősség)

2012/C 366/34

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (képviselő: G. Lehner ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: G. von Rintelen és D. Triantafyllou meghatalmazottak)

Tárgy

A Törvényszék (második tanács) T-451/10. sz., Fuchshuber Agrarhandel GmbH kontra Bizottság ügyben 2011. július 21-én hozott végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben a Törvényszék mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasította a felperes keresetét azon kár megtérítése iránt, amely a felperesnél állítólag amiatt keletkezett, hogy a Bizottság nem ellenőrizte a gabonafélék — a jelen esetben a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő kukorica — közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás végrehajtási feltételeit

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság a Fuchshuber Agrarhandel GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 13., 2012.1.14.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/20


A Bíróság 2012. június 15-i végzése — United Technologies Corp. kontra Európai Bizottság

(C-493/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Verseny - Kartellek - Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca - Bírságok - Anyavállalat és leányvállalatok - Jogsértő magatartás betudhatósága)

2012/C 366/35

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: United Technologies Corp. (képviselők: A. Winckler és D. Gerard ügyvédek, J. Temple Lang és C. Cook solicitors)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet, R. Sauer és J. Bourke meghatalmazottak)

Tárgy

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-141/07., T-142/07., T-145/07. és T-146/07. sz., General Technic-Otis és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. július 13-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben a Törvényszék elutasította az EK 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban a felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának belgiumi, németországi, luxemburgi és hollandiai piacán közbeszerzési eljárások manipulálására, piacfelosztásra, árrögzítésre, ezzel kapcsolatos projektek és szerződések odaítélésére, információk cseréjére irányuló kartellel kapcsolatban (COMP/E-1/38.823 — Felvonók és mozgólépcsők ügy) 2007. február 21-én hozott C(2007) 512 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése, illetve másodlagosan a felperesre kiszabott bírság törlése vagy csökkentése iránti keresetet — Az anyavállalat felelőssége a versenyszabályok leányvállalatai által elkövetett megsértéséért

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság a United Technologies Corporationt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 347., 2011.11.26.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/21


A Bíróság 2012. június 15-i végzése — Otis Luxembourg Sàrl, korábban General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company kontra Európai Bizottság

(C-494/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Verseny - Kartellek - Felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának piaca - Bírságok - Anyavállalat és leányvállalatok - Jogsértő magatartás betudhatósága)

2012/C 366/36

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Otis Luxembourg Sàrl, korábban General Technic Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company (képviselők: A. Winckler és D. Gerard ügyvédek, J. Temple Lang és C. Cook solicitors)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet, R. Sauer és J. Bourke meghatalmazottak)

Tárgy

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-141/07., T-142/07., T-145/07. és T-146/07. sz., General Technic-Otis és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2011. július 13-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben a Törvényszék elutasította az EK 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban a felvonók és mozgólépcsők beépítésének és karbantartásának belgiumi, németországi, luxemburgi és hollandiai piacán közbeszerzési eljárások manipulálására, piacfelosztásra, árrögzítésre, ezzel kapcsolatos projektek és szerződések odaítélésére, információk cseréjére irányuló kartellel kapcsolatban (COMP/E-1/38.823 — Felvonók és mozgólépcsők ügy) 2007. február 21-én hozott C(2007) 512 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítése, illetve másodlagosan a felperesre kiszabott bírság törlése vagy csökkentése iránti keresetet — Az anyavállalat felelőssége a versenyszabályok leányvállalatai által elkövetett megsértéséért

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság az Otis Luxembourg Sàrlt, az Otis SA-t, az Otis GmbH & Co. OHG-t, az Otis BV-t és az Otis Elevator Companyt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 347., 2011.11.26.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/21


A Bíróság 2012. július 12-i végzése — Land Wien kontra Európai Bizottság

(C-608/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Atomenergia - A mochovcei atomerőmű (Szlovák Köztársaság) bővítése - Panasz vizsgálatát lezáró bizottsági határozat - Megsemmisítés iránti kereset - A kért dokumentumok átadásának a Bizottság általi megtagadása - Mulasztás megállapítása iránti kereset - A Törvényszék eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontjában meghatározott minimumkövetelmények - Elfogadhatatlanság)

2012/C 366/37

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Land Wien (képviselő: W.-G. Schärf, Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: M. Patakia, P. Oliver és G. Wilms meghatalmazottak.)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (hatodik tanács) T-267/10. sz., Land Wien kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 20-án hozott végzése ellen, amelyben a Törvényszék elutasította a felperesnek egyrészt a mochovcei atomerőmű (Szlovák Köztársaság) 3. és 4. blokkjának bővítési tervére vonatkozóan benyújtott panasz vizsgálatát lezáró 2010. március 25-i bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelmét, másrészt a Bizottság által elkövetett, az EUMSZ 265. cikk szerinti intézményi mulasztás megállapítása iránti kérelmét, mivel — az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.) megsértve — nem adták át neki az e tervre vonatkozó valamennyi kért dokumentumot — A dokumentumokhoz való hozzáféréshez való jog megsértése, az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdésének megsértése, valamint az Euratom-Szerződés megsértése

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság Land Wien-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 25, 2012.01. 28.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/22


2012. június 27-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-310/12. sz. ügy)

2012/C 366/38

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Hetsch, D. Düsterhaus és Sipos A., meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri a Bíróságtól, hogy:

állapítsa meg, hogy Magyarország nem teljesítette a hulladékokról szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből (1) eredő kötelezettségeit, mivel nem hozta meg az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket az irányelv 40. cikke értelmében, vagy legalábbis e rendelkezésekről nem tájékoztatta a Bizottságot;

mivel Magyarország nem közölte a Bizottsággal a hulladékokról szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére hozott nemzeti rendelkezéseit, valamint összhangban az EUMSz 260. cikk (3) bekezdésével, ítélete kihirdetésének dátumától kezdve napi 27 316,80 EUR kényszerítő bírság megfizetését írja elő;

kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. november 19-i, 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az ágazatra vonatkozó legfőbb jogi eszköz, amely többek között meghatározza a hulladékgazdálkodásban irányadó alapvető fogalmakat, például, hogy mit kell érteni hulladék, újrafeldolgozás vagy hasznosítás alatt.

A szóban forgó irányelv átültetésére előírt határidő 2010. december 12-én lejárt. Magyarország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az irányelv átültetésére irányuló jogalkotási munka nem zárult le. Mivel az átültető jogszabályokat mostanáig nem fogadták el, a Bizottság álláspontja szerint Magyarország nem tett eleget az irányelv teljes körű átültetésére vonatkozó kötelezettségének.

Az EUMSz 260. cikk (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság az EUMSz 258. cikk szerinti kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet elbíráló Bíróságtól kérheti, hogy a kötelezettségszegést megállapító ítéletben a Bíróság kötelezze az érintett tagállamot arra, hogy közölje a Bizottsággal a jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelv átültetésére vonatkozó intézkedéseket, illetve meghatározhatja az érintett tagállam által fizetendő átalányösszegnek vagy kényszerítő bírságnak az általa az adott körülmények között megfelelőnek tartott mértékét. Az EUMSz 260. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló bizottsági közleménynek (2) megfelelően a Bizottság által javasolt kényszerítő bírság a közleményben az EK 228. cikk végrehajtását illetően meghatározott módszer alapján került kiszámításra.


(1)  HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

(2)  HL C 12., 2011.1.15., 1. o.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/22


A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2012. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Michael Timmel kontra Aviso Zeta AG

(C-359/12. sz. ügy)

2012/C 366/39

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Handelsgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Michael Timmel

A felperes oldalán beavatkozó: Lore Tinhofer

Alperes: Aviso Zeta AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet (1) (809/2004 rendelet) 22. cikkének (2) bekezdését, hogy azokat a főszabály szerint kötelezően feltüntetendő információkat, amelyek az alaptájékoztató engedélyezésekor még nem voltak ismertek, a tájékoztató kiegészítő jegyzékének közzétételekor azonban már ismertek, fel kell tüntetni a tájékoztatóban?

2.

Akkor is alkalmazandó-e a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet (809/2004 rendelet) 22. cikkének (2) bekezdése szerinti kivétel, amely szerint kihagyhatók a 22. cikk (1) bekezdésének második mondata értelmében vett információk, ha ezen (kötelezően feltüntetendő) információk a kibocsátás időpontját megelőzően, mindazonáltal az ezen információkat nem tartalmazó alaptájékoztató közzétételét követően váltak ismertté?

3.

Lehet-e szabályszerű közzétételről beszélni akkor, ha csak egy, a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet (809/2004 rendelet) 22. cikke (1) bekezdésének második mondata, különösen (az 50 000 eurónál kisebb egységenkénti címletértékű értékpapírok esetében) az V. melléklet szerint feltétlenül szükséges információk nélküli alaptájékoztatót tettek közzé, és a végleges feltételek közzétételére nem került sor?

4.

Teljesül-e a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet (809/2004 rendelet) 29. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában rögzített azon feltétel, hogy azon internetes oldalra történő belépéskor, amelyen azokat hozzáférhetővé tették, a tájékoztatónak vagy alaptájékoztatónak könnyen elérhetőnek kell lennie,

a)

ha a lehívhatósághoz, a letöltéshez, valamint a nyomtatáshoz regisztrációra van szükség az internetes oldalon, amelyen ezt követően kerülhet sor a lehívásra, minek körében a regisztrációhoz egy disclaimer elfogadása és egy elektronikus levelezési cím megadása szükséges, vagy

b)

ha mindezekért díjat kell fizetni, vagy

c)

ha a tájékoztató egyes részei havi két dokumentum erejéig hívhatók le ingyenesen, de a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 809/2004/EK bizottsági rendelet (809/2004 rendelet) 22. cikke (1) bekezdésének második mondata értelmében vett valamennyi kötelező információ megszerzéséhez legalább három dokumentum letöltése szükséges?

5.

Úgy kell-e értelmezni az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) (2003/71/EK irányelv) 14. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti rendelkezést, hogy az alaptájékoztatót a kibocsátó és a pénzügyi közvetítő székhelyén kell rendelkezésre bocsátani?


(1)  HL L 149., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 307. o.

(2)  HL L 345., 64. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 6. kötet, 356. o.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/23


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. augusztus 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Dortmund-West kontra Klinikum Dortmund gGmbH

(C-366/12. sz. ügy)

2012/C 366/40

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Finanzamt Dortmund-West

Alperes: Klinikum Dortmund gGmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A szorosan kapcsolódó tevékenységnek a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) 6. cikkének (1) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtást kell-e megvalósítania?

2.

Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó: Csak abban az esetben áll-e fenn kórházi és orvosi gyógykezeléshez szorosan kapcsolódó tevékenység, ha ezt a tevékenységet ugyanaz az adóalany végzi, aki a kórházi és orvosi gyógykezelést is nyújtja?

3.

Amennyiben a második kérdésre nemleges válasz adandó: Akkor is szorosan kapcsolódó tevékenységről van-e szó, ha a gyógykezelés nem a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13. cikke A. része (1) bekezdésének b) pontja, hanem e rendelkezés c) pontja alapján mentesül az adó alól?


(1)  HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/24


Székesfehérvári Törvényszék (Magyarország) által 2012. augusztus 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(C-385/12. sz. ügy)

2012/C 366/41

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Székesfehérvári Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

1.) Az EK. Szerződésnek az általános diszkrimináció elvét, (az EUMSZ 18. cikk és 26. cikk) a letelepedés szabadságának elvét (EUMSZ 49. cikk) az egyenlő elbánásban részesülés elvét, (EUMSZ 54. cikk) az 54. cikk értelmében vett társaságok tőkéjében való egyenlő részesedés elvét, (EUMSZ 55. cikk) a szolgáltatások szabadsága elvét, (56. cikk) a tőke szabad mozgásának elvét (EUMSZ 63. és 65. cikk) és a vállalkozásokra egyenlő adó kivetés elvét (EUMSZ 110. cikk) szabályozó rendelkezéseivel összeegyeztethető-e, hogy a bolti kiskereskedelmi tevékenységet folytató adózónak különadót kell fizetnie az 500 millió,- Ft-ot meghaladó éves nettó árbevétele után.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/24


A Cour d’appel (Luxemburg) által 2012. augusztus 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines kontra Edenred Luxembourg SA

(C-395/12. sz. ügy)

2012/C 366/42

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d’appel

Az alapeljárás felei

Fellebbező: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines

Ellenérdekű fél: Edenred Luxembourg SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

[M]entesülnek-e részben vagy egészben a héakötelezettség alól a luxemburgi étkezésijegy-kibocsátó által az elfogadói hálózatához csatlakozott vendéglátó üzlet számára teljesített szolgáltatások a többször módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó — rendszer: egységes adóalap — megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (1) 13. cikke B. része d) pontjának 3. alpontjában foglalt rendelkezés alkalmazása alapján, amennyiben helytálló, hogy az étkezési jegy nem minősül teljes mértékben fizetési utalványnak, és hogy ezeknek a szolgáltatásoknak nem az a célja, hogy garantálja az ügyfél vállalkozás munkavállalója által megvásárolt étkezések kifizetését (ugyanezen irányelv B. része d) pontjának 2. alpontja) a munkáltató által a munkavállalóinak a fent leírt állami szabályozás keretében adott étkezési jegyek tekintetében, és figyelemmel arra, hogy az étkezési jegy-hálózathoz történő csatlakozás lehetővé teszi az étkezési jegyek szolgáltatójának ügyfelei közé tartozó vállalkozások munkavállalóiból álló ügyfélkörhöz történő hozzáférést, valamint hogy az előbbi vállalja az étkezési jegyek kezelési költségeit?


(1)  HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/24


2012. szeptember 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Ciprusi Köztársaság

(C-412/12. sz. ügy)

2012/C 366/43

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Zavvos meghatalmazott, D. Düsterhaus meghatalmazott)

Alperes: Ciprusi Köztársaság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Ciprusi Köztársaság — mivel nem zárt be vagy tett az irányelv követelményeinek megfelelővé minden ellenőrizetlen, működő hulladéklerakót Ciprus területén — nem teljesítette a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv (1) 14. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Ciprusi Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az 1999/31/EK irányelv 14. cikke értelmében az ezen irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésekor már működő hulladéklerakók működésüket csak akkor folytathatják, ha az európai szabályozás által előírt intézkedéseket legkésőbb 2009. július 16-ig megteszik, ellenkező esetben ezeket be kell zárni.

Maguk a ciprusi hatóságok is elismerték, hogy a ciprusi területen előzőleg már működő 115 ellenőrizetlen hulladéklerakóból (amelyek a hulladék ártalmatlanításának és kezelésének „ellenőrizetlen” jellege okán nem felelnek meg az 1999/31/EK irányelv 14. cikke követelményeinek, tehát nem működhetnek tovább) kettő továbbra is működik Nicosia és Limasol körzetében, valamint, hogy nem írták elő, hogy e lerakókat 2012. közepe, illetve 2016. kezdete előtt be kell zárni.

Megállapításra került, hogy bizonyos javulás volt tapasztalható a ciprusi területen történő hulladékkezelésben, amely javulás azonban jelentős késéssel következett be, tekintettel arra, hogy az 199/31/EK irányelv 14. cikke értelmében a megkövetelt intézkedéseket legkésőbb 2009. július 16-ig kellett volna elfogadni, és, mindennek ellenére, amint azt a ciprusi hatóságok is elismerték, két ellenőrizetlen hulladéklerakó továbbra is ellenőrzés nélkül működik, és ily módon az irányelv 14. cikkének megsértése továbbra is fennáll, anélkül, hogy e jogsértés megszüntetését legalább a következő három évben látni lehetne.


(1)  HL L 182., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 4. kötet 228. o.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/25


Az Arbeitsgericht Nienburg (Németország) által 2012. szeptember 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bianca Brandes kontra Land Niedersachsen

(C-415/12. sz. ügy)

2012/C 366/44

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeitsgericht Nienburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Bianca Brandes

Alperes: Land Niedersachsen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a vonatkozó uniós jogot és különösen a 98/23 irányelvvel (1) módosított, az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló 97/81 irányelv (2) mellékletében szereplő említett keretmegállapodás 4. szakaszának 1. és 2. pontját, hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti jogszabályok, kollektív megállapodások vagy gyakorlat, amelyek szerint, ha a munkavállaló munkaideje a heti munkanapok számának módosulásával összefüggésben módosul, a fel nem használt szabadságot, amelynek igénybevételére a munkavállalónak az esedékesség időszakában nem volt lehetősége, úgy igazítják ki, hogy a hetekben kifejezett szabadság mértéke ugyan változatlan marad, de eközben a napokban kifejezett szabadságot átszámítják az új munkaidőre?


(1)  Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozóan megkötött keretmegállapodásról szóló 97/81/EK irányelv Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára történő kiterjesztéséről szóló, 1998. április 7-i 98/23/EK tanácsi irányelv (HL L 131., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 3. kötet, 278. o.).

(2)  HL 1998. L 14., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 267. o.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/25


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. szeptember 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Crono Service Scarl és társai kontra Roma Capitale

(C-419/12. sz. ügy)

2012/C 366/45

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperesek: Crono Service Scarl és társai

Alperes: Roma Capitale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel, az EU-Szerződés 3. cikkével, az EUMSZ 3., 4., 5. és 6., 101., valamint 102. cikkel az 1992. évi 21. sz. törvény 3. cikke (3) bekezdésének, 8. cikke (3) bekezdésének, valamint 11. cikkének alkalmazása, amennyiben azok úgy rendelkeznek, hogy „[a] fuvarozó székhelye és a garázs kizárólag az engedélyt megadó városi önkormányzat területén helyezkedhet el”; illetve, hogy „[a] gépjárművezetővel történő bérbeadás szolgáltatásának nyújtására vonatkozó engedély megszerzéséhez és megtartásához az engedély jogosultjának érvényes jogcím alapján az engedélyt megadó városi önkormányzat területén fekvő székhellyel, garázzsal vagy mólóhellyel kell rendelkeznie”; és hogy „[a] gépjárművezetővel történő bérbeadás szolgáltatására vonatkozó foglalások a garázs területén történhetnek. Minden egyes gépjárművezetővel történő bérbeadás megkezdésére és befejezésére az engedélyt megadó városi önkormányzat területén fekvő garázsban — az ide való visszatéréssel — kerülhet sor, míg az utasfelvétel és az úti célhoz való megérkezés más önkormányzat területén is történhet”?


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/26


A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2012. szeptember 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Anitrav kontra Roma Capitale

(C-420/12. sz. ügy)

2012/C 366/46

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (Anitrav)

Alperes: Roma Capitale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az EUMSZ 49. cikkel, az EU-Szerződés 3. cikkével, az EUMSZ 3., 4., 5. és 6., 101., valamint 102. cikkel az 1992. évi 21. sz. törvény 3. cikke (3) bekezdésének, 8. cikke (3) bekezdésének, valamint 11. cikkének alkalmazása, amennyiben azok úgy rendelkeznek, hogy „[a] fuvarozó székhelye és a garázs kizárólag az engedélyt megadó városi önkormányzat területén helyezkedhet el”; illetve, hogy „[a] gépjárművezetővel történő bérbeadás szolgáltatásának nyújtására vonatkozó engedély megszerzéséhez és megtartásához az engedély jogosultjának érvényes jogcím alapján az engedélyt megadó városi önkormányzat területén fekvő székhellyel, garázzsal vagy mólóhellyel kell rendelkeznie”; és hogy „[a] gépjárművezetővel történő bérbeadás szolgáltatására vonatkozó foglalások a garázs területén történhetnek. Minden egyes gépjárművezetővel történő bérbeadás megkezdésére és befejezésére az engedélyt megadó városi önkormányzat területén fekvő garázsban — az ide való visszatéréssel — kerülhet sor, míg az utasfelvétel és az úti célhoz való megérkezés más önkormányzat területén is történhet”?


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/26


Az Administrativen sad Sofia grad (Bulgária) által 2012. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Slancheva sila” EOOD kontra Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia

(C-434/12. sz. ügy)

2012/C 366/47

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Sofia grad (Bulgária)

Az alapeljárás felei

Felperes:„Slancheva sila” EOOD

Alperes: Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond „Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Hogyan kell értelmezni a „mesterségesen megteremtett feltétel” fogalmát a 65/2011 rendelet (1) 4. cikkének 8. pontja fényében?

2.

Úgy kell-e értelmezni a 65/2011 rendelet 4. cikkének 8. pontját, hogy azzal ellentétes a 2008. augusztus 11-i 29. sz. bolgár rendelet 7. cikkének (2) bekezdése, amelynek értelmében nem részesülhet támogatásban az a pályázó/kedvezményezett, amelynél megállapították azt, hogy a kifizetéshez szükséges feltételeket mesterségesen teremtették meg annak érdekében, hogy az intézkedés céljaival ellentétes előnyhöz jussanak?

3.

Úgy kell-e értelmezni a 65/2011 rendelet 4. cikkének 8. pontját, hogy azzal ellentétes a Bolgár Köztársaságban kialakult olyan ítélkezési gyakorlat, amelynek értelmében akkor teremtik meg mesterségesen az intézkedés céljaival ellentétes előnyhöz jutás feltételeit, ha a kérelmezők között jogi kapcsolat áll fenn?

4.

„Mesterségesen megteremtett feltételeknek” minősül-e a kérelem benyújtása előtt egyetlen földterületet alkotó, szomszédos, önálló földterületek különböző, önálló jogalany pályázók általi hasznosítása, valamint az olyan megállapított tényleges kapcsolat, amely szerint azonosak például a pályázók meghatalmazottjai, ajánlattevői, kivitelezői, székhelyei és címei?

5.

Meg kell-e állapítani azt, hogy valamely konkrét pályázó előnyhöz jutása érdekében szándékos együttműködés áll fenn a pályázók és/vagy egy harmadik személy között?

6.

Miben áll pontosan a 65/2011 rendelet 4. cikkének 8. pontja szerinti előny, beleértendő-e több kisebb beruházási ajánlat kialakítása abból a célból, hogy minden egyes ajánlattal összefüggésben egy adott pályázó kapja meg a legnagyobb, 200 000 eurós finanszírozási összeget abban az esetben is, ha különböző pályázók nyújtották be az ajánlatokat?

7.

Úgy kell-e értelmezni a 65/2011 rendelet 4. cikkének 8. pontját, hogy azzal ellentétes a Bolgár Köztársaságban kialakult olyan ítélkezési gyakorlat, amelynek értelmében a rendelkezés szerinti tényállás a következő három, együttesen teljesítendő feltételt tartalmazza: 1. a funkcionális önállóság hiánya és/vagy a kifizetéshez szükséges feltételek mesterséges megteremtése 2. e tényállás célja előnyhöz jutás, és 3. ez ellentétes az intézkedés céljaival?


(1)  A vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 25., 8. o.; helyesbítés: HL 2011. L 201., 20. o.).


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/27


A Törvényszék (hatodik tanács) T-170/11. sz., Rivella International AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2012. július 12-én hozott ítélete ellen a Rivella International AG által 2012. október 3-án benyújtott fellebbezés

(C-445/12. P. sz. ügy)

2012/C 366/48

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Rivella International AG (képviselő: C. Spintig, S. Pietzcker, R. Jacobs ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas.

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, és az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé;

az alperest kötelezze az elsőfokú és a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a jelen fellebbezéssel a Törvényszék (hatodik tanács) 2012. július 12-i azon ítéletét támadja meg, amely a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának a Rivella International AG és a Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. január 10-én hozott határozatával (R 534/2010-4. sz. ügy) szemben benyújtott keresetre vonatkozik.

A fellebbező a következő jogalapokra hivatkozik:

A Törvényszék megsértette a 207/2009 rendelet (1) 42. cikkének (2) és (3) bekezdését azáltal, hogy:

a felszólalás alapjául hivatkozott védjegy jogfenntartó használatának igazolását kérte, holott ez a védjegy nem közösségi védjegy és nem is „korábbi nemzeti védjegy”, hanem egy nemzetközi védjegy német része;

azt az álláspontot képviselte, hogy a 207/2009 rendelet taxatíve szabályozza a korábbi (nemzetközi) védjegyek használatának területére vonatkozó kérdést, és ezért a tagállamok nemzeti joga e tekintetben csak kiegészítő jelleggel érvényesül;

nem vette figyelembe, hogy a 207/2009 rendelet és különösen a rendelet (3) preambulumbekezdésének ilyen értelmezése ahhoz a nem kívánatos eredményhez vezet, hogy — a rendeletben kifejezetten szabályozott eseteken túl — kettéválik egymástól a közösségi védjegyek lajstromozása és használati lehetősége.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.).


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/27


A Bíróság nyolcadik tanácsa elnökének 2012. július 5-i végzése — Európai Bizottság kontra Svéd Királyság

(C-70/11. sz. ügy) (1)

2012/C 366/49

Az eljárás nyelve: svéd

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 120., 2011.4.16.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/27


A Bíróság elnökének 2012. augusztus 6-i végzése (a Juzgado Contencioso-Administrativo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Susana Natividad Martínez Álvarez kontra Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

(C-194/11. sz. ügy) (1)

2012/C 366/50

Az eljárás nyelve: spanyol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 226., 2011.7.30.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/27


A Bíróság elnökének 2012. július 11-i végzése — Európai Bizottság kontra Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, az Európai Unió Tanácsa

(C-195/11. P. sz. ügy) (1)

2012/C 366/51

Az eljárás nyelve: angol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 179., 2011.6.18.


Törvényszék

24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/28


A Törvényszék 2012. október 9-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság

(T-426/08. sz. ügy) (1)

(EMOGA - Garanciarészleg - A finanszírozásból kizárt kiadások - Zöldség és gyümölcs - Cukor - A citrusfélék feldolgozása - Tej - Szántóföldi növények - Pénzügyi átalánykorrekció - Arányosság - Indokolási kötelezettség - Értékelési hiba hiánya)

2012/C 366/52

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselő: P. Gentili avvocato dello Stato)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Rossi és F. Jimeno Fernández meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2008. július 8-i C(2008) 3411 végleges bizottsági határozat (HL L 186., 39. o.) abban a részében történő megsemmisítése iránti kérelem, amelyben ez kizár a közösségi finanszírozásból 174 704 912,66 euró összegű, Olaszország által kifizetett kiadásokat

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Olasz Köztársaság maga viseli sajátköltségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 301., 2008.11.22.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/28


A Törvényszék 2012. október 5-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

(T-591/08. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - Informatikai szolgáltatások nyújtása - Ajánlattevő második ranghelyre sorolása az eljárásban - Megsemmisítés iránti kérelem - Kizárási okok a közbeszerzési eljárás - Érdek-összeütközés - Indokolási kötelezettség - Nyilvánvaló értékelési hiba - Egyenlő bánásmód - Szerződésen kívüli felelősség)

2012/C 366/53

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és P. Katsimani ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben: B. Simon és E. Manhaeve meghatalmazottak, segítőjük: de P. Wytinck ügyvéd, később: E. Manhaeve, segítői: de P. Wytinck és B. Hoorelbeke ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyfelől a Bizottság 2008. október 17-i, a felperesnek az „Informatika a statisztika terén” elnevezésű, statisztikai adatok és metaadatok cseréjének (SDMX) formátumára vonatkozó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatásokra irányuló nyílt közbeszerzési eljárásban (HL 2008/S 120-159017) a 2. és a 3. rész tekintetében benyújtott ajánlatát második ranghelyre soroló, valamint minden további ezzel kapcsolatos határozatának, ideértve a szerződést másik ajánlattevőnek odaítélő határozatának megsemmisítése iránti, másfelől kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 82., 2009.4.4.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/29


A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Ningbo Yonghong Fasteners kontra Tanács

(T-150/09. sz. ügy) (1)

(Dömping - Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala - A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása - Az e jogállásra vonatkozó határozat elfogadásának határideje - Nyilvánvaló értékelési hiba - Bizonyítási teher - Költségkiigazítás - A 384/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése, valamint (7) bekezdésének b) és c) pontja (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése, valamint (7) bekezdésének b) és c) pontja))

2012/C 366/54

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (Zhouhan, Chine) (képviselők: F. Graafsma és J. Cornelis ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben J.-P. Hix meghatalmazott, segítője G. Berrisch és G. Wolf ügyvédek, később J.-P. Hix és B. Driessen meghatalmazottak, segítőjük G. Berrisch)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: H. van Vliet és C. Clyne meghatalmazottak); és European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben J. Bourgeois, Y. van Gerven és E. Wäktare, később J. Bourgeois ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 29., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd maga viselik saját költségeit, és köteles viselni az Európai Unió Tanácsánál és a European Industrial Fasteners Institute AISBL-nél felmerült költségeket.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 141., 2009.6.20.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/29


A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Görögország kontra Bizottság

(T-158/09. sz. ügy) (1)

(EMOGA - Garanciarészleg - A finanszírozásból kizárt kiadások - A tagállami kifizető ügynökségek EMOGA által finanszírozott kiadásokat érintő számláinak végső elszámolása - A tagállamnak gondatlansága a jogosulatlanul kifizetett összegek visszatéríttetésének vonatkozásában - A visszatéríttetés hiányának a tagállamra terhelt pénzügyi következményei)

2012/C 366/55

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Görög Köztársaság (képviselők: I. Chalkias, S. Papaioannou és V. Karra meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Jimeno Fernández és E. Tserepa-Lacombe meghatalmazottak, segítőjük: N. Korogiannaikis ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az egyes tagállamok kifizető ügynökségeinek a vállalkozások által elkövetett szabálytalanságok meghatározott tényállásai esetén az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére finanszírozott kiadásokra vonatkozó számlaelszámolásairól szóló, 2009. február 16-i C(2009) 810 végleges bizottsági határozat abban a részében történő megsemmisítése vagy megváltoztatása iránti kérelem, amelyben ez kizár a közösségi finanszírozásból, és a Görög Köztársaság terhére ró 13 348 979,02 euró összeget.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék megsemmisíti egyes tagállamok kifizető ügynökségeinek a vállalkozások által elkövetett szabálytalanságok meghatározott tényállásai esetén az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére finanszírozott kiadásokra vonatkozó számlaelszámolásairól szóló, 2009. február 16-i C(2009) 810 végleges bizottsági határozat abban a részében, amelyben ez lezárja az EL/1993/01 és EL/1994/031 aktákat és a Görög Köztársaság terhére ró 519 907 euró és 300 914,99 euró összeget.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Görög Köztársaság maga viseli saját költségeinek négyötödét, valamint az Európai Bizottság költségeinek négyötödét.

4.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségei egyötödét, valamint a Görög Köztársaság költségeinek egyötödét.


(1)  HL C 153., 2009.7.4.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/30


A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener és Shanghai Prime Machinery kontra Tanács

(T-170/09. sz. ügy) (1)

(Dömping - Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala - A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása - Az e jogállásra vonatkozó határozat elfogadásának határideje - A gondos ügyintézés elve - Bizonyítási teher - Indokolási kötelezettség - A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (10) bekezdése (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja, valamint (10) bekezdése))

2012/C 366/56

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener Co. Ltd (Baoshan, Kína); és Shanghai Prime Machinery Co. Ltd (Sanghaj, Kína) (képviselők: kezdetben K. Adamantopoulos és Y. Melin, később Y. Melin, V. Akritidis és F. Crespo ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben J.-P. Hix meghatalmazott, segítője G. Berrisch és G. Wolf ügyvédek, később J.-P. Hix és B. Driessen meghatalmazottak, segítőjük G. Berrisch ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: H. van Vliet és C. Clyne meghatalmazottak); és European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben J. Bourgeois, Y. van Gerven és E. Wäktare, később J. Bourgeois ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 29., 1. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener Co. Ltd és a Shanghai Prime Machinery Co. Ltd maguk viselik saját költségeiket, és kötelesek viselni az Európai Unió Tanácsánál és a European Industrial Fasteners Institute AISBL-nél felmerült költségeket.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 153., 2009.7.4.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/30


A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Gem-Year és Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) kontra Tanács

(T-172/09. sz. ügy) (1)

(Dömping - Kínából származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatala - A panasznak a közösségi gazdasági ágazat általi fenntartása - Az érintett termék fogalma - Kár - A piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása - A legfőbb nyersanyagnak a piaci értékeket alapvetően tükröző költsége - A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja (jelenleg az 1225/2009/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja))

2012/C 366/57

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Gem-Year Industrial Co. Ltd (Zhejiang, Kína); és Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (Zhejiang) (képviselők: K. Adamantopoulos és Y. Melin, később Y. Melin, V. Akritidis és F. Crespo ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben J.-P. Hix meghatalmazott, segítője G. Berrisch és G. Wolf ügyvédek, J.-P. Hix és B. Driessen meghatalmazottak, segítőjük G. Berrisch)

Az alperest támogató beavatkozók: Európai Bizottság (képviselők: H. van Vliet és C. Clyne meghatalmazottak); és European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben J. Bourgeois, Y. van Gerven és E. Wäktare, később J. Bourgeois ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 29., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Gem-Year Industrial Co. Ltd és a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd maguk viselik saját költségeiket, és kötelesek viselni az Európai Unió Tanácsánál és a European Industrial Fasteners Institute AISBL-nél felmerült költségeket.

3.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 153., 2009.7.4.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/31


A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság

(T-247/09. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés - Közbeszerzési eljárás - A Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához c. kiadvány előállítására és terjesztésére, valamint kapcsolódó offline és online médiára vonatkozó szolgáltatásnyújtás - Az egyik ajánlattevő ajánlatának elutasítása és a szerződés másik ajánlattevő részére való odaítélése - Indokolási kötelezettség - Egyenlő bánásmód - Nyilvánvaló értékelési hiba - Szerződésen kívüli felelősség)

2012/C 366/58

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és M. Dermitzakis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Bambara és E. Manhaeve meghatalmazottak, segítőjük kezdetben N. Dimopoulos solicitor, később E. Petritsi ügyvéd, végül O. Graber–Soudry solicitor)

Az ügy tárgya

Egyfelől az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala 2009. április 7-i, a felperesnek a Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához c. kiadvány előállítására és terjesztésére, valamint a kapcsolódó offline és online médiára vonatkozó, szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatát elutasító határozatának, valamint a Kiadóhivatal határozatát követő valamennyi határozatnak, beleértve a szerződést másik ajánlattevőnek odaítélő határozatot is, megsemmisítése, másfelől kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE-t viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.


(1)  HL C 205., 2009.8.29.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/31


A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Sviluppo Globale kontra Bizottság

(T-183/10. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közbeszerzési eljárás - A szíriai kormány javára biztosítandó műszaki segítségnyújtás - A pályázat elutasítása - Indokolási kötelezettség)

2012/C 366/59

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Sviluppo Globale GEIE (Róma, Olaszország) (képviselők: F. Sciaudone, R. Sciaudone és A. Neri ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: F. Erlbacher meghatalmazott, segítője: P. Manzini ügyvéd)

Az ügy tárgya

A decentralizációs folyamatban és a helyi fejlődésben a szíriai kormány javára biztosítandó műszaki segítségnyújtásra vonatkozó EUROPEAID/129038/C/SER/SY (HL 2009/S 223 319862) meghívásos közbeszerzési eljárás keretében a felperes által benyújtott ajánlatot el nem fogadó, 2010. február 14-i bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék megsemmisíti a decentralizációs folyamatban és a helyi fejlődésben a szíriai kormány javára biztosítandó műszaki segítségnyújtásra vonatkozó EUROPEAID/129038/C/SER/SY (HL 2009/S 223 319862) meghívásos közbeszerzési eljárás keretében a felperes által benyújtott ajánlatot el nem fogadó, 2010. február 14-i bizottsági határozatot.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a Sviluppo Globale GEIE részéről felmerült költségeket is.


(1)  HL C 179., 2010.7.3.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/31


A Törvényszék 2012. október 5-i ítélete — Lancôme kontra OHIM — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS)

(T-204/10. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Törlési eljárás - A COLOR FOCUS közösségi szóvédjegy - A korábbi FOCUS közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A védjegyek hasonlósága - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 53. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A korábbi védjegy tényleges használata - Joggal való visszaélés)

2012/C 366/60

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Lancôme parfums et beauté & Cie (Párizs, Franciaország) (képviselők: A. von Mühlendahl és S. Abel ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben S. Schäffner, később A. Folliard-Monguiral meghatalmazottak)

Az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban részt vevő másik fél, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Focus Magazin Verlag GmbH (München, Németország) (képviselők: R. Schweizer és J. Berlinger ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Focus Magazin Verlag GmbH és a Lancôme parfums et beauté & Cie közötti törlési eljárással kapcsolatban 2010. február 11-én hozott határozata (R 238/2009-2. sz. ügy) ellen indított kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Lancôme parfums et beauté & Cie-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 179, 2010.7.3.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/32


A Törvényszék 2012. október 11-i ítélete — Novatex kontra Tanács

(T-556/10. sz. ügy) (1)

(Szubvenciók - Az Iránból, Pakisztánból és az Egyesült Arab Emírségekből származó egyes polietilén-tereftalátok behozatala - Végleges kiegyenlítő vám és az ideiglenes vám végleges beszedése - Az 597/2009/EK rendelet 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, 6. cikkének b) pontja és 7. cikkének (2) bekezdése)

2012/C 366/61

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Novatex Ltd (Karachi, Pakisztán) (képviselő: B. Servais ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen meghatalmazott, segítői: G. Berrisch ügyvéd és N. Chesaites barrister)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: H. van Vliet, M. França és G. Luengo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Iránból, Pakisztánból és az Egyesült Arab Emírségekből származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2010. szeptember 27-i 857/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 254., 10. o.) felperest érintő részben történő megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Novatex Ltd-t érintő részben megsemmisíti az Iránból, Pakisztánból és az Egyesült Arab Emírségekből származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2010. szeptember 27-i 857/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet 1. cikkét annyiban, amennyiben az egyes polietilén-tereftalátok Európai Unióba történő behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám meghaladja azt a vámot, amely a 2008-as adóévre vonatkozó jövedelemadó-bevallás 74. sorában feltüntetett összegre vonatkozó hiba hiányában alkalmazandó.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit és a Novatex részéről felmerült költségek 50 %-át. A Novatex maga viseli saját költségeinek 50 %-át. Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 30., 2011.1.29.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/32


A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Bimbo kontra OHIM — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

(T-569/10. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BIMBO DOUGHNUTS közösségi szóvédjegy bejelentése - A DOGHNUTS korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A 207/2009 rendelet 75. cikke - A 207/2009 rendelet 76. cikkének (2) bekezdése - A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Megváltoztatás iránti kérelem - Elfogadhatóság)

2012/C 366/62

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Bimbo, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: J. Carbonell Callicó ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Panrico, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: D. Pellisé Urquiza, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2010. október 7-i — a Bimbo, SA és az Panrico, SA közötti felszólalási eljárással kapcsolatos — határozata (R 838/2009-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Bimbo, SA-t kötelezi a saját költségein túl az OHIM költségeinek a viselésére.

3.

A Törvényszék a Panrico, SA-t kötelezi a saját költségeinek a viselésére.


(1)  HL C 46., 2011.2.12.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/32


A Törvényszék 2012. október 10-i ítélete — Wessang kontra OHIM — Greinwald (star foods)

(T-333/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A star foods közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi STAR SNACKS közösségi szó- és ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2012/C 366/63

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Franciaország) (képviselő: A. Grolée ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Greinwald GmbH (Kempten, Németország) (képviselők: A. Schulz és C. Onken ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Nicolas Wessang és a Greinwald GmbH közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. április 15-én hozott határozata (R 1837/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2011. április 15-én hozott határozatát (R 1837/2010-4. sz. ügy) a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-i, felülvizsgált és módosított Nizzai Megállapodás szerinti 29., 30 és 32. osztályba tartozó árukra vonatkozó részében, a Nizzai Megállapodás szerinti 32. osztályba tartozó „sörök” kivételével.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az OHIM maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a Nicolas Wessang részéről felmerült költségek háromnegyedét.

4.

Nicolas Wessang köteles viselni a saját költségeinek egynegyedét.

5.

Greinwald GmbH maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 269., 2011.9.10.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/33


A Törvényszék 2012. október 9-i ítélete — Bial-Portela kontra OHIM — Isdin (ZEBEXIR)

(T-366/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A ZEBEXIR közösségi szóvédjegy bejelentése - A korábbi ZEBINIX közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró okok - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2012/C 366/64

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugália) (képviselők: B. Braga da Cruz és J. M. Conceição Pimenta ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Geroulakos meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Isdin, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: P. López Ronda, G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal és H. L. Curtis-Oliver ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Bial-Portela & Ca, SA és az Isdin, SA. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2011. április 6-án hozott határozata (R 1212/2009-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 2011. április 6-i határozatát (R 1212/2009-1. sz. ügy).

2.

A Törvényszék az OHIM-ot kötelezi saját költségei, valamint a Bial-Portela & Ca, SA. költségeinek viselésére.

3.

Az Isdin, SA maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 269., 2011.9.10.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/33


A Törvényszék 2012. október 16-i ítélete — Monier Roofing Components kontra OHIM (CLIMA COMFORT)

(T-371/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A CLIMA COMFORT közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A meghallgatáshoz való jog - A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata - A tények hivatalból történő vizsgálata - A 207/2009 rendelet 76. cikkének (1) bekezdése)

2012/C 366/65

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Németország) (képviselő: F. Ekey ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Pohlmann meghalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a CLIMA COMFORT szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelem tárgyában 2011. április 28-án hozott határozata (R 2026/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Monier Roofing Components GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 269., 2011.9.10.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/34


A Törvényszék 2012. október 3-i végzése — Tecnimed kontra OHIM — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

(T-360/10. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Fellebbezési határidő - Késedelem - Előre nem látható körülmények hiánya - Vis maior hiánya - A Bírósághoz fordulás joga - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2012/C 366/66

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Olaszország) (képviselők: M. Franzosi és V. Piccarreta ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ecobrands Ltd (London, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2010. június 4-i — a Tecnimed Srl és az Ecobrands Ltd közötti törlési eljárással kapcsolatos — határozata (R 1795/2008-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a Tecnimed Srl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 55., 2011.2.19.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/34


A Törvényszék 2012. október 11-i végzése — Cervelli kontra Bizottság

(T-622/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Külföldi munkavégzési támogatás - Felülvizsgálat iránti kérelem - Új tények - Nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

2012/C 366/67

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Francesca Cervelli (Brüsszel, Belgium) (képviselő: J. García-Gallardo Gil-Fournier ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és V. Joris meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (harmadik tanács) F-98/10. sz., Cervelli kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 12-én hozott végzése (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen benyújtott és ezen végzés hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2.

Francesca Cervelli viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottságnál a jelen eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 32., 2012.2.4.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/34


A Törvényszék 2012. szeptember 28-i végzése — Heads! kontra OHIM (HEADS)

(T-639/11. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A lajstromozás megtagadása - A lajstromozás iránti kérelem visszavonása - Okafogyottság)

2012/C 366/68

Az eljárás nyelve: német.

Felek

Felperes: Heads! GmbH & Co. KG (München, Németország) (képviselők: A. Jaeger-Lenz és T. Bösling ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a „HEADS” szóvédjegy közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2011. október 11-én hozott határozata (R 2348/2010-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

A végzés rendelkező része

1.

A keresetről már nem szükséges határozni.

2.

A Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 49., 2012.2.18.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/34


A Törvényszék 2012. október 9-i végzése — Région Poitou-Charentes kontra Bizottság

(T-31/12. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Strukturális alapok - Keresettel meg nem támadható aktus - Részben tájékoztató, részben előkészítő aktus - Elfogadhatatlanság)

2012/C 366/69

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Région Poitou-Charentes (Franciaország) (képviselő: J. Capiaux ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: F. Dintilhac és A. Steiblytė, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A tárgyban az „»Atlanti-térség« 2000-2006 program lezárása, A záró beszámoló jóváhagyása, CCI: 2001 RG 16 0PC 006”-ot feltüntető, 2011. november 18-i bizottsági levelében szerelő határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2.

A Törvényszék a Région Poitou-Charentes-ot kötelezi a saját költségei, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 109., 2012.4.14.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/35


A Törvényszék 2012. október 8-i végzése — ClientEarth kontra Tanács

(T-62/12. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - A dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001/EK rendelet - A Tanács jogi szolgálata által az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetére vonatkozóan készített vélemény - A teljes körű hozzáférés megtagadásának megerősítése - Elfogadhatatlanság - Keresetindítási határidő - Az EUMSZ 263. cikk értelmében vett »megtámadható aktus« fogalma - Megerősítő aktus)

2012/C 366/70

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ClientEarth (London, Egyesült Királyság) (képviselők: O. Brouwer és P. van den Berg ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen és Fekete Cs. meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Tanács 2011. december 1-jei 24/c/01/11 hivatkozási számú levelében foglalt határozat megsemmisítése, amelyben megtagadta a felperestől a Tanács jogi szolgálata által az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.) módosító európai bizottsági rendelet tervezetére vonatkozóan az Európai Parlament által javasolt módosításokról szóló tervezetről készített véleményhez (6865/09. sz. dokumentum) való teljes körű hozzáférést.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2.

A Dán Királyság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság beavatkozási kéreleméről nem szükséges határozni.

3.

A Törvényszék a ClientEarth-öt kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 109., 2012.4.14.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/35


A Törvényszék elnökének 2012. október 11-i végzése — EDF kontra Bizottság

(T-389/12. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Verseny - Összefonódás - A villamos-energia piaca - Az összefonódást bizonyos kötelezettségvállalások betartása esetén engedélyező határozat - Az e kötelezettségek teljesítésére előírt határidő meghosszabbításának megtagadása - Ideiglenes intézkedések iránti kérelem - Sürgősség hiánya)

2012/C 366/71

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Électricité de France (EDF) (Párizs, Franciaország) (képviselők: A. Creus Carreras és A. Valiente Martin ügyvédek)

Alperes: a Bizottság (képviselők: C. Giolito és S. Noë meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2012. június 28-i C(2012) 4617 végleges határozatával (COMP/M.5549 — EDF/Segebel ügy) kapcsolatos ideiglenes intézkedések iránti kérelem, amely megtagadta a felperes számára bizonyos általa vállalt kötelezettségek teljesítésére előírt határidő meghosszabbítását, amelyeket a 2009. november 12-i C(2009) 9059 határozat megismétel, mely utóbbi határozat engedélyezte azt az összefonódási ügyletet, amelynek nyomán a Electricité de France S.A. kizárólagos irányítást szerzett a Segebel társaságban.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2.

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/35


2012. augusztus 14-én benyújtott kereset — Capitalizaciones Mercantiles kontra OHIM — Leineweber (X)

(T-378/12. sz. ügy)

2012/C 366/72

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogota, Kolumbia) (képviselők: J. Devaureix és L. Montoya Terán ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

minősítse a jelen hatályon kívül helyezés iránti keresetet, annak valamennyi mellékletével és másolatával együtt, elfogadhatónak;

a keresetlevélhez mellékelt bizonyítékokat szintén minősítse elfogadhatónak,

helyt adva a felperes kérelmének, helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának a 7045818. sz. közösségi védjegybejelentéssel kapcsolatban 2012. május 15-én hozott határozatát (R 1524/2011-1. sz. ügy), és ennek következtében hagyja helyben a felszólalási osztály 2011. május 25-én hozott azon határozatát, amely a 25. osztályba tartozó áruk tekintetében lajstromozta a 7045818. sz. „X” közösségi (ábrás) védjegyet;

az alperest kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó, X ábrás védjegy — 7045818. sz. közösségi védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a többek között a 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó, 4736609. sz. „X” ábrás közösségi védjegy

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást valamennyi áru tekintetében elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezte és a megtámadott védjegybejelentést a 25. osztályba tartozó áruk tekintetében elutasította.

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/36


2012. szeptember 14-én benyújtott kereset — Celtipharm kontra OHIM — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

(T-411/12. sz. ügy)

2012/C 366/73

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Celtipharm (Vannes, Franciaország) (képviselők: P. Greffe és C. Fendeleur ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Franciaország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második fellebbezési tanácsának 2012. június 26-án az R 767/2011-2. sz. ügyben hozott, (a 2012. május 2-i határozatot) helyesbítő határozatát.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Alliance Healthcare France SA.

Az érintett közösségi védjegy: a „PHARMASTREET” szóvédjegy a 3., 5. és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában — 8 658 445. sz. közösségi védjegybejelentés

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „PHARMASEE” nemzeti szóvédjegy a 9., 35., 38., 42. és 44. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezésnek helyt adott és a felszólalási osztály határozatát hatályon kívül helyezte.

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/36


2012. szeptember 21-én benyújtott kereset — Beninca kontra Bizottság

(T-418/12. sz. ügy)

2012/C 366/74

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Jürgen Beninca (Frankfurt am Main, Németország) (képviselő: C. Zschocke ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság 2012. július 26-i hallgatólagos határozatát, amelyben elutasítja egy összefonódási eljárás (a COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse ügy) keretében benyújtott dokumentumhoz való hozzáférést, valamint

kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Bizottság az 1049/2001 rendelet (1) 8. cikkének (2) bekezdésében előírt határidőn belül nem határozott a felperes bizonyos dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelméről. E rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint ez hallgatólagos elutasító és indokolás nélküli határozatnak minősül, amely a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó releváns rendelkezések megsértését jelenti.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a Bizottság által az első kérelem vizsgálatának keretében felhozott egyik érv sem indokolja a kért dokumentumhoz való hozzáférés felperestől való megtagadását.


(1)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 145., 43. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/37


2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria kontra OHIM (VALORES DE FUTURO)

(T-428/12. sz. ügy)

2012/C 366/75

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spanyolország) (képviselők: J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa és N. González-Alberto Rodríguez ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 2299/2011-2. sz. ügyben 2012. július 4-én hozott határozatának azon részét, amely helybenhagyja a 9 408 758. sz. közösségi védjegybejelentés elutasítását; és

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A bejelentett közösségi védjegy: a 16., 36. és 41. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó, „VALORES DE FUTURO” szóvédjegy — 9 408 758. sz. közösségi védjegybejelentés

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentési kérelmet részben elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok:

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése

a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/37


2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Distillerie Bonollo és társai kontra Tanács

(T-431/12. sz. ügy)

2012/C 366/76

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Olaszország); Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Olaszország); Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerion, Olaszország); Caviro Distillerie Srl (Faenza, Olaszország) és Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselő: R. MacLean Solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2012. június 26-i 626/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (1) (a továbbiakban: megtámadott rendelet) 1. cikkét annyiban, amennyiben a Ninghai Organic Chemical Factoryra és a Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd-re alkalmazott dömpingellenes vámok mértékét jogellenesen állapították meg az intézkedést jogellenessé tevő nyilvánvaló mérlegelési hibák, az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: dömpingellenes alaprendelet) 2. cikkének és 11. cikke (9) bekezdésének megsértése, a felperesek védelemhez való jogának megsértése és a megtámadott rendelet elégtelen indokolása miatt;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 264. cikkének megfelelően rendelje el, hogy a megtámadott rendelet továbbra is hatályban marad addig, amíg a Tanács el nem fogadja a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket;

az alperest és a beavatkozókat kötelezze a felperesek eljárási költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy az alperes nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, amikor megváltoztatta az analóg országbeli rendes érték megállapítása érdekében alkalmazott módszert anélkül, hogy a megváltozott körülményeket ismertetve megfelelő indokolást adott volna, és ezáltal megsértette a dömpingellenes alaprendelet 11. cikkének (9) bekezdését.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy az alperes nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, amikor figyelmen kívül hagyta az analóg országbeli tényleges hazai eladási árakat, és tévesen használt fel számtanilag képzett értékeket a dömpingellenes alaprendelet 2. cikkének (1) bekezdését, 2. cikkének (2) bekezdését, 2. cikke (7) bekezdésének a) pontját és 2. cikke (7) bekezdésének b) pontját megsértve.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy az alperes nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, amikor a dömpingellenes rendelet 2. cikkének (3) bekezdését megsértve az egyesült államokbeli és nyugat-európai benzolárakat használta fel a termelési ország tényleges nyersanyagköltségei helyett, és így a felülvizsgálat keretében alkalmazott rendes érték vonatkozásában hibás értékhez jutott.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy az alperes nyilvánvaló mérlegelési hibákat követett el, mivel eltorzította a termelési költségeket a számtanilag képzett rendes értékben, amelyre jutott, és mivel olyan nyersanyagköltségeket használt fel, amelyek nem voltak egyenértékűek, megsértve a dömpingellenes alaprendelet 2. cikkének (3) bekezdését.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy az alperes és az Európai Bizottság megsértette a felperesek védelemhez való jogát, mivel nem biztosított hozzáférést a rendes érték megállapításakor alkalmazott módszer megfelelő megértéséhez szükséges információkhoz, továbbá nem adott megfelelő indokolást olyan lényegi kérdések vonatkozásában, amelyek az analóg országbeli rendes érték kiszámításával és az alkalmazott megfelelő dömpingkülönbözetekkel kapcsolatosak, jogellenessé téve azáltal a megtámadott rendeletet.


(1)  A Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 349/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2012. június 26-i 626/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2012. L 182., 1. o.).

(2)  Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, módosított 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 343., 51. o.).


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/38


2012. szeptember 26-án benyújtott kereset — VTZ és társai kontra Tanács

(T-432/12. sz. ügy)

2012/C 366/77

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Oroszország); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Oroszország); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Oroszország); and Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Oroszország) (képviselők: J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo és C. Van Hemelrijck ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az 1225/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Oroszországból és Ukrajnából származó egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Horvátországból származó egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó hatályvesztési felülvizsgálati eljárás megszüntetéséről szóló, 2012. június 26-i 585/2012/EU tanácsi végrehajtási rendelet felperesekre vonatkozó részét (HL 2012. L 174., 5. o.); valamint

kötelezze az alperest a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, arra vonatkozó jogalap, hogy a Tanács azáltal, hogy az Oroszországból és Ukrajnából származó importot összesítette, megsértette az 1225/2009/EK tanácsi rendelet (1) 3. cikkének (4) bekezdését (az Alaprendelet), nyilvánvalóan tévesen értékelte a tényeket, és megsértette az egyenlő bánásmód elvét.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy azáltal, hogy a Tanács arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedések visszavonása valószínűleg a kár megismétlődését eredményezné, megsértette az egyenlő bánásmód elvét és nyilvánvalóan tévesen értékelte a tényeket, ennélfogva megsértette az Alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdését.

3.

Az első, arra vonatkozó jogalap, hogy a Tanács megsértette az Alaprendelet 9. cikkének (4) bekezdését és 21. cikkét, valamint az egyenlő bánásmód elvét azáltal, hogy nyilvánvaló értékelési hibát vétett az uniós érdek elemzése során.

4.

A második, arra alapított jogalap, hogy a Tanács megsértette a gondos ügyintézés elvét, valamint a felperesek védelemhez való jogát azáltal, hogy nem vizsgálta meg a felperesek által a vizsgálat során felhozott érveket és nem ismertette a felperesekkel az ügyre vonatkozó lényegi tényeket és megfontolásokat, megsértette az indokolási kötelezettséget, a gondos ügyintézés elvét valamint a felperesek védelemhez való jogát azáltal, hogy az üggyel kapcsolatosan azelőtt nyújtott információkat a tagállamoknak, hogy bármilyen észrevételt kapott volna a felperesektől, valamint azelőtt konzultált az antidömping tanácsadó bizottsággal, hogy meghallgatta volna a felpereseket.


(1)  A módosított, az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 343., 51. o.)


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/39


2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgomb)

(T-433/12. sz. ügy)

2012/C 366/78

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Németország) (képviselő: D. Fissl ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2012. július 23-i határozatát (R 1693/2011-1. sz. ügy);

helyezze hatályon kívül a 9 439 613. számú közösségi védjegybejelentés elutasítását;

az OHIM-ot kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Pozícióvédjegy, amellyel egy plüssállat fülének középső részéhez rögzített, fényes vagy matt, kerek fémgombra kértek oltalmat a 28. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 9 439 613. számú közösségi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/39


2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — Steiff kontra OHIM (Plüssállat fülének középső részén található fémgombos szövetcímke)

(T-434/12. sz. ügy)

2012/C 366/79

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Németország) (képviselő: D. Fissl ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2012. július 19-i határozatát (R 1692/2011-1. sz. ügy);

helyezze hatályon kívül a 9 439 654. számú közösségi védjegybejelentés elutasítását;

az OHIM-ot kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Pozícióvédjegy, amellyel egy plüssállat fülének középső részéhez fényes vagy matt, kerek fémgombbal rögzített hosszúkás téglalap alakú szövetcímkére kértek oltalmat a 28. osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 9 439 654. számú közösségi védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/39


2012. október 5-én benyújtott kereset — Changmao Biochemical Engineering kontra Tanács

(T-442/12. sz. ügy)

2012/C 366/80

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kína) (képviselők: E. Vermulst és S. Van Cutsem ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a felperest érintő részében semmisítse meg a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 349/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2012. június 26-i 626/2012/EU tanácsi végrehajtási rendeletet (HL 2012. L 182., 1. o.); és

az alperest kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy az alperes nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, és megsértette az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) pontjának első francia bekezdését, amikor a benzol nyersanyagárának állítólagos torzulására hivatkozva elutasította a felperes piacgazdasági elbánás iránti kérelmét. Az uniós intézmények nyilvánvaló mérlegelési hibát követtek el, mivel a kokszból előállított benzol árát a kőolajból előállított benzol árával hasonlították össze, és értékelésüket a benzolra kivetett kiviteli vámra alapították, amely — amint elismerték — nem volt érvényben. Ezenkívül az intézmények megsértették az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikke (7) bekezdése c) alpontjának első francia bekezdését, amikor megállapították, hogy a benzolkivitel utáni HÉA-visszatérítés hiánya a felperes üzleti döntéseibe való jelentős állami beavatkozást jelent.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy az alperes nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, és megsértette az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (3) bekezdését, mivel a Tanácsnak az időközi felülvizsgálat során piacgazdasági elbánásban kellett volna részesítenie a felperest, és ezért tévesen állapította meg, hogy a körülmények a dömpingre figyelemmel jelentősen megváltoztak, és hogy e változások tartósak.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy az alperes megsértette az indokolási kötelezettséget, az EUMSZ 296. cikket, valamint az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (7) bekezdését, 11. cikkének (3) bekezdését, 14. cikkének (2) bekezdését és 18. cikkének (4) bekezdését, amikor nem vette figyelembe, és nem adta elő azon okokat, amelyek miatt elutasította a felperes által előterjesztett észrevételeket és bizonyítékokat, és amikor a benzol nyersanyagárának állítólagos torzulását nem indokolta meg egyértelműen.

4.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy az alperes megsértette az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (7) bekezdése c) pontjának második albekezdését, amikor a vizsgálat megkezdésétől számított három hónapon belül nem hozott döntést a piacgazdasági elbánásról.

5.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy az alperes megsértette az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikkének (2) bekezdését és a védelemhez való jogot, amikor megtagadta a rendes érték kiszámításának alapjául szolgáló részletes információk hozzáférhető tételét.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/40


A Törvényszék 2012. október 3-i végzése — 3M Pumps kontra OHIM — 3M (3M Pumps)

(T-25/12. sz. ügy) (1)

2012/C 366/81

Az eljárás nyelve: olasz

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 98., 2012.3.31.


Közszolgálati Törvényszék

24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/41


2012. szeptember 25-én benyújtott kereset — ZZ kontra Parlament

(F-102/12. sz. ügy)

2012/C 366/82

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: C. Bernard-Glanz és S. Rodrigues ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperest visszaható hatállyal az AST 5 besorolási fokozat 3. fizetési fokozatába átsoroló határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozatot és amennyiben ez szükséges, a panaszt elutasító határozatot is;

a Közszolgálati Törvényszék tájékoztassa az alperest arról, melyek e megsemmisítés hatásai, vagyis a felperes átsorolása a D4 besorolási fokozat 8. fizetési fokozatába, az azóta történt előléptetéseknek és előmenetelnek megfelelően a felperes előmenetelének újbóli megállapítása és az esetleges illetményhátralék kifizetése;

a Közszolgálati Törvényszék a Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.


24.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/41


2012. szeptember 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra EBB

(F-107/12. sz. ügy)

2012/C 366/83

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EBB azon hallgatólagos határozatának megsemmisítése, amelyben nem számította ki a felperes kiigazított, nyugdíjra jogosító szolgálati idejét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EBB hallgatólagos határozatát, amelyben elutasította a felperes 2011. július 10-i azon kérelmét, hogy az EBB számolja ki a kiigazított, nyugdíjra jogosító szolgálati idejét, valamint fizesse ki a kiigazításnak megfelelő összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t arra, hogy biztosítsa a felperes nyugdíjra jogosító szolgálati idejének 6 év 1 hónap kiegészítő biztosítási időnek megfelelő kiigazítását;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t nem vagyoni kártérítés címén méltányosan és ideiglenesen 5 000 euróban megállapított összeg megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az EBB-t kötelezze a költségek viselésére.