ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.136.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 136

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. május 11.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2012/C 136/01

Az európai adatvédelmi biztos véleménye a fogyasztói jogviták alternatív és online rendezésére irányuló jogalkotási javaslatokról

1

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 136/02

Euroátváltási árfolyamok

5

2012/C 136/03

Euroátváltási árfolyamok

6

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2012/C 136/04

Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye az állami támogatások visszafizettetése esetén 2012. január 1-jétől három EFTA-államban alkalmazandó kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról (A Hatóság 2004. július 14-i 195/04/COL határozata (HL L 139., 2006.5.25., 37. o. és a 26/2006. EGT-kiegészítés, 2006.5.25., 1. o.) 10. cikkének megfelelően közzétéve)

7

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2012/C 136/05

A Bíróság ítélete (2012. január 23.) az E-2/11. számú – STX Norway Offshore AS és társai kontra a Tarifabizottság által képviselt Norvég Állam ügyben (Szolgáltatásnyújtás szabadsága – 96/71/EK irányelv – munkavállalók kiküldetése – minimális bérszint – maximális munkaidő – otthontól távol töltött éjszakát magában foglaló munkahelyi kiküldetés díjazása – költségek megtérítése)

8

2012/C 136/06

A Héraðsdómur Reykjavíkur 2011. december 16-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Vín Tríó ehf. kontra Izlandi Állam ügyben (E-19/11. ügy)

9

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 136/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

10

2012/C 136/08

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

11

2012/C 136/09

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

12

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 136/10

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

13

2012/C 136/11

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

16

2012/C 136/12

Tájékoztató – Nyilvános konzultáció – Svájc és Liechtenstein földrajzi jelzései

21

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

VÉLEMÉNYEK

Európai Adatvédelmi Biztos

11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/1


Az európai adatvédelmi biztos véleménye a fogyasztói jogviták alternatív és online rendezésére irányuló jogalkotási javaslatokról

2012/C 136/01

AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 7. és 8. cikkére,

tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1),

tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, és különösen annak 41. cikkére (2),

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

I.   BEVEZETÉS

I.1.   Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal és a vélemény célja

1.

2011. november 29-én a Bizottság két jogalkotási javaslatot fogadott el az alternatív vitarendezésről (a továbbiakban: a javaslatok):

a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (a továbbiakban: az AVR-javaslat) (3),

a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendeletre irányuló javaslatot (a továbbiakban: az OVR-javaslat) (4).

2.

2011. december 6-án az európai adatvédelmi biztos kézhez vette az AVR-javaslatot és az OVR-javaslatot egyeztetés céljából. A javaslatok elfogadását megelőzően is egyeztettek informálisan az európai adatvédelmi biztossal, aki informális észrevételeket tett. Az európai adatvédelmi biztos örvendetesnek tartja, hogy előzetesen egyeztettek vele, valamint hogy az észrevételeiben foglalt ajánlások többségét beépítették a javaslatokba.

3.

E vélemény a javaslatokban előírt személyesadat-feldolgozás elemzésére, valamint annak magyarázatára irányul, hogy a javaslatok hogyan rendezik az adatvédelmi kérdéseket. Az OVR-javaslatra helyezi a hangsúlyt, mivel az kiterjed az online platformon zajló jogvitákkal kapcsolatos személyes adatok centralizált feldolgozására.

I.2.   A javaslatok célja

4.

Az alternatív vitarendezési mechanizmusok (AVR) a viták megoldásának alternatív eszközéül szolgálnak, amely általában kevésbé költséges és gyorsabb a bírósági eljárásnál. Az AVR-javaslat annak biztosítására törekszik, hogy az alternatív vitarendezési szervezetek valamennyi uniós tagállamban rendelkezésre álljanak az áruk vagy szolgáltatások EU-n belüli értékesítéséből származó, határokon átnyúló fogyasztói jogviták rendezéséhez.

5.

Az OVR-javaslat lényege, hogy a fogyasztói jogviták esetében az alternatív vitarendezés EU-szerte igénybe vehető legyen. Online vitarendezési platformot (a továbbiakban: az OVR-platform) hoz létre, hogy a fogyasztók és kereskedők a határokon átnyúló online ügyletekkel kapcsolatos panaszokat az illetékes alternatív vitarendezési szervezethez továbbíthassák.

II.   ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK

6.

Az európai adatvédelmi biztos támogatja a javaslatok célját, valamint örvendetesnek tartja, hogy az adatvédelmi elveket a javaslatok megfogalmazásának legkorábbi szakaszától figyelembe vették.

7.

Az európai adatvédelmi biztos emellett örvendetesnek tartja azokat a hivatkozásokat, amelyek az OVR-javaslatban az adatvédelmi jogszabályok alkalmazandóságára (5), a 95/46/EK irányelv végrehajtásáról szóló nemzeti jogszabályoknak az AVR-javaslattal összefüggő alkalmazandóságára (6), valamint az európai adatvédelmi biztossal való egyeztetésre (7) vonatkoznak.

III.   KONKRÉT ÉSZREVÉTELEK

III.1.   Az adatkezelők szerepe: szükség van a feladatok egyértelmű elosztására

8.

Az OVR-javaslat szerint az OVR-platformon keresztül előterjesztett mindes egyes vitával összefüggésben a következő három szereplő dolgozza fel az adatokat:

az alternatív vitarendezési szervezetek,

az online vitarendezési szakértők, akik támogatást nyújtanak az OVR-platformon keresztül előterjesztett viták rendezéséhez, (8)

a Bizottság.

A 11. cikk (4) bekezdése kimondja, hogy a feladataival összefüggő személyes adatok feldolgozása tekintetében valamennyi szereplő adatkezelőnek minősül.

9.

Mindemellett ezen adatkezelők közül többnek is a feladata lehet ugyanazon személyes adatok feldolgozása (9). Előfordulhat, hogy az OVR-platformon keresztül előterjesztett valamely vitával kapcsolatos adatokat például több online vitarendezési szakértő és az illetékes AVR-szervezet vizsgálja, amelyik foglalkozik majd a vitás üggyel. Az OVR-platform működéséhez és fenntartásához a Bizottság is feldolgozhatja e személyes adatokat.

10.

Ezzel kapcsolatban az európai adatvédelmi biztos örül annak, hogy az OVR-javaslat (20) preambulumbekezdése kimondja, hogy az adatvédelmi jogszabályok mindezen szereplőkre vonatkoznak. Mindazonáltal az OVR-javaslat jogalkotási részének legalább azt meg kellene határoznia, hogy az érintetteknek melyik adatkezelőhöz kell fordulniuk hozzáférési, helyesbítési, adatzárolási és adattörlési kérelmükkel; és hogy az adatvédelmi jogszabályok konkrét megsértése (például a biztonság megsértése) esetén melyik adatkezelő lenne elszámoltatható. Ennek megfelelően az érintetteket is tájékoztatni kell.

III.2.   A hozzáférés korlátozása és az adatmegőrzési időszak

11.

Az OVR-javaslat 11. cikke szerint az OVR-platformon keresztül feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférés csak a következők számára biztosított:

vitarendezés céljából az illetékes alternatív vitarendezési szervezet,

online vitarendezési szakértők a vitarendezés támogatásához (pl. a felek és az illetékes alternatív vitarendezési szervezet közötti kommunikáció megkönnyítése, illetve a fogyasztók OVR-platformon kívüli jogorvoslati eszközökről való tájékoztatása céljából),

a Bizottság, ha az az OVR-platform működéséhez és fenntartásához szükséges, beleértve a platformnak az alternatív vitarendezési szervezetek és online vitarendezési szakértők általi használatával kapcsolatos ellenőrzést is (10).

12.

Az európai adatvédelmi biztos örvendetesnek tartja a célhoz kötöttséget és az adatokhoz való hozzáférés jogával kapcsolatos korlátozásokat. Az azonban nem világos, hogy valamennyi online vitarendezési szakértő (legalább 54) hozzáfér-e majd az összes vitával kapcsolatos személyes adatokhoz. Az európai adatvédelmi biztos azt ajánlja, pontosítsák, hogy minden online vitarendezési szakértő csak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokhoz férhessen hozzá.

13.

Ami az adatmegőrzési időszakot illeti, az európai adatvédelmi biztos üdvözli a 11. cikk (3) bekezdését, amely a személyes adatok megőrzését csak a vitarendezéshez és az adatalanyok hozzáférési jogának gyakorlásához szükséges ideig teszi lehetővé. Azt is örvendetesnek tartja, hogy az adatok automatikusan törlendők 6 hónappal a vitás ügy lezárását követően.

III.3.   Különleges adatkategóriák feldolgozása: szükség lehet előzetes ellenőrzésre

14.

Figyelembe véve a javaslatok célját, lehetséges, hogy feltételezett jogsértéssel kapcsolatos személyes adatok feldolgozására is sor kerül. Szintén előfordulhat, hogy az egészséggel kapcsolatos áruk vagy szolgáltatások értékesítéséből származó jogviták kapcsán egészségügyi adatokat dolgoznak fel.

15.

Ennélfogva a személyes adatoknak az OVR-platform keretében történő feldolgozását a nemzeti adatvédelmi hatóságok és az európai adatvédelmi biztos előzetesen ellenőrizhetik, amint azt a 45/2001/EK rendelet 27. cikke és a 95/46/EK irányelv 20. cikke előírja (11). Az európai adatvédelmi biztos úgy értelmezi, hogy a Bizottság tisztában van azzal, hogy még az OVR-platform működésbe lépése előtt meg kell vizsgálni, hogy a feldolgozást alá kell-e vetni előzetes ellenőrzésnek.

III.4.   A panaszok benyújtására szolgáló űrlappal kapcsolatos, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokról egyeztetni kell az európai adatvédelmi biztossal

16.

A panaszok benyújtására szolgáló elektronikus űrlapon (a továbbiakban: az űrlap) megadandó információkat az OVR-javaslat melléklete sorolja fel részletesen. Ezek közé tartoznak az érintett felek személyes adatai (neve, címe, és adott esetben e-mail címe és honlapjának címe), valamint az annak meghatározására szolgáló adatok, hogy melyik alternatív vitarendezési szervezet illetékes az adott vitás ügyben (a fogyasztó illetékessége szerinti hely az áruk és szolgáltatások megrendelésének időpontjában, az értékesített áruk vagy szolgáltatások típusa, stb.).

17.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a 7. cikk (6) bekezdését, amely felhívja a figyelmet arra, hogy az űrlap és annak mellékletei felhasználásával csak helyes, lényeges és nem túlzott mértékű adatok dolgozhatók fel. A mellékletben foglalt adatok felsorolása a célhoz kötöttség elvét is tiszteletben tartja.

18.

Ugyanakkor ez a felsorolás felhatalmazáson alapuló jogi aktussal módosítható, az űrlap kitöltésének módját pedig végrehajtási jogi aktusok (12) szabályozzák. Az európai adatvédelmi biztos azt ajánlja, hogy a szöveg tartalmazzon egy arra vonatkozó hivatkozást, hogy egyeztetni kell az európai adatvédelmi biztossal, amennyiben e jogi aktusok a személyes adatok feldolgozását érintik.

III.5.   Biztonsági intézkedések: szükség van a magánélet védelmére vonatkozó hatásvizsgálatra

19.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli az adatok titkosságát és biztonságát szolgáló rendelkezéseket. Az OVR-javaslat 12. cikkében részletezett biztonsági intézkedések magukban foglalják az adatokhoz való hozzáférés megfelelő ellenőrzését, a biztonsági tervet és a biztonságot érintő események kezelését.

20.

Az európai adatvédelmi biztos azt ajánlja, hogy a szöveg egészüljön ki olyan hivatkozásokkal, amelyek a magánélet védelmére vonatkozó (kockázatértékelést is tartalmazó) hatásvizsgálat elvégzésének szükségességére, valamint arra mutatnak, hogy az adatvédelmi jogszabályok és az adatbiztonság betartását rendszeresen ellenőrizni kell, és jelentést kell készíteni róla.

21.

Ezenkívül az európai adatvédelmi biztos szeretne emlékeztetni arra, hogy az OVR-platform létrehozásához szükséges informatikai eszközök fejlesztésének a tervezés legkorábbi szakaszától kezdve magában kell foglalnia a magánélet és a személyes adatok védelmét (beépített adatvédelem), beleértve azon eszközök létrehozását, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a személyes adatok hatékonyabb védelmét (például hitelesítés és titkosítás).

III.6.   Az adatalanyok tájékoztatása

22.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli az OVR-javaslat (21) preambulumbekezdését, amely kimondja, hogy az adatalanyokat a nyilvánosság számára közzétett adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatni kell személyes adataik feldolgozásáról, továbbá a feldolgozással kapcsolatos jogaikról. Az adatalanyok tájékoztatására vonatkozó kötelezettséget ugyanakkor az OVR-javaslat jogalkotási részébe is bele kell foglalni.

23.

Ezen túlmenően az adatalanyokat arról is tájékoztatni kell, hogy mely adatkezelő felelős jogaik tiszteletben tartásáért. Az adatvédelmi nyilatkozatnak az űrlapot kitöltő minden személy számára jól láthatónak kell lennie.

IV.   KÖVETKEZTETÉS

24.

Az európai adatvédelmi biztos örvendetesnek tartja, hogy a szövegbe beépítették az adatvédelmi elveket, különösen a célhoz kötöttség és hozzáférés korlátozása, az adatmegőrzési időszak korlátozása és a biztonsági intézkedések tekintetében. Ugyanakkor a következőket ajánlja:

pontosítani kell az adatkezelők feladatait, és az adatalanyokat ennek megfelelően kell tájékoztatni,

pontosítani kell az adatokhoz való hozzáférés jogának korlátozását,

ki kell egészíteni a biztonságra vonatkozó rendelkezéseket,

meg kell említeni, hogy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokról egyeztetni kell az európai adatvédelmi biztossal.

25.

Az európai adatvédelmi biztos szeretné felhívni a figyelmet arra is, hogy a személyes adatoknak az OVR-platform keretében történő feldolgozását az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti adatvédelmi hatóságok előzetesen ellenőrizhetik.

Kelt Brüsszelben, 2012. január 12-én.

Giovanni BUTTARELLI

az európai adatvédelmi biztos helyettese


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  COM(2011) 793 végleges.

(4)  COM(2011) 794 végleges.

(5)  Az OVR-javaslat (20) és (21) preambulumbekezdése, valamint 11. cikkének (4) bekezdése.

(6)  Az AVR-javaslat (16) preambulumbekezdése.

(7)  A javaslatok preambulumai és indokolásai.

(8)  Minden egyes tagállam kijelöl egy online vitarendezési kapcsolattartó pontot, ahol legalább két online vitarendezést segítő szakértő működik. A Bizottság létrehozza az online vitarendezési kapcsolattartó pontok hálózatát.

(9)  Lásd még: a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport 2010. február 16-án elfogadott, az „adatkezelő” és „adatfeldolgozó” fogalmáról szóló 1/2010. sz. véleménye (WP 169), 17–24. o., amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_hu.pdf

(10)  Lásd az OVR-javaslat 11. cikkének (2) bekezdését.

(11)  A 45/2001/EK rendelet 27. cikke úgy rendelkezik, hogy az európai adatvédelmi biztosnak előzetesen ellenőriznie kell „az egészségi állapottal kapcsolatos adatok feldolgozása, valamint a bűncselekmények gyanújával, bűncselekményekkel, büntetőítéletekkel vagy biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos adatok” feldolgozását. A 95/46/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése szerint a nemzeti adatvédelmi hatóság előzetesen ellenőrzi azon adatfeldolgozási műveleteket, amelyek a nemzeti adatvédelmi jogszabályok meghatározása alapján külön adatvédelmi kockázatot jelenthetnek.

(12)  Az OVR-javaslat (23)–(24) preambulumbekezdése, valamint 7. cikkének (4)–(5) bekezdése.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/5


Euroátváltási árfolyamok (1)

2012. május 9.

2012/C 136/02

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,295

JPY

Japán yen

102,99

DKK

Dán korona

7,435

GBP

Angol font

0,80495

SEK

Svéd korona

8,9097

CHF

Svájci frank

1,201

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,563

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,243

HUF

Magyar forint

290,7

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6983

PLN

Lengyel zloty

4,2154

RON

Román lej

4,421

TRY

Török líra

2,3236

AUD

Ausztrál dollár

1,2886

CAD

Kanadai dollár

1,3007

HKD

Hongkongi dollár

10,053

NZD

Új-zélandi dollár

1,6509

SGD

Szingapúri dollár

1,6232

KRW

Dél-Koreai won

1 481,06

ZAR

Dél-Afrikai rand

10,3988

CNY

Kínai renminbi

8,1726

HRK

Horvát kuna

7,505

IDR

Indonéz rúpia

11 951,56

MYR

Maláj ringgit

3,9808

PHP

Fülöp-szigeteki peso

55,18

RUB

Orosz rubel

39,3

THB

Thaiföldi baht

40,287

BRL

Brazil real

2,5337

MXN

Mexikói peso

17,4978

INR

Indiai rúpia

69,768


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/6


Euroátváltási árfolyamok (1)

2012. május 10.

2012/C 136/03

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,2961

JPY

Japán yen

103,31

DKK

Dán korona

7,4335

GBP

Angol font

0,80180

SEK

Svéd korona

8,9448

CHF

Svájci frank

1,2013

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,5575

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,162

HUF

Magyar forint

288,31

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6982

PLN

Lengyel zloty

4,2292

RON

Román lej

4,4190

TRY

Török líra

2,3135

AUD

Ausztrál dollár

1,2801

CAD

Kanadai dollár

1,2945

HKD

Hongkongi dollár

10,0615

NZD

Új-zélandi dollár

1,6434

SGD

Szingapúri dollár

1,6199

KRW

Dél-Koreai won

1 480,27

ZAR

Dél-Afrikai rand

10,3800

CNY

Kínai renminbi

8,1840

HRK

Horvát kuna

7,5055

IDR

Indonéz rúpia

11 954,38

MYR

Maláj ringgit

3,9758

PHP

Fülöp-szigeteki peso

55,039

RUB

Orosz rubel

39,0370

THB

Thaiföldi baht

40,335

BRL

Brazil real

2,5456

MXN

Mexikói peso

17,4001

INR

Indiai rúpia

69,1310


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

EFTA Felügyeleti Hatóság

11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/7


Az EFTA Felügyeleti Hatóság közleménye az állami támogatások visszafizettetése esetén 2012. január 1-jétől három EFTA-államban alkalmazandó kamatlábakról és referencia-/leszámítolási kamatlábakról

(A Hatóság 2004. július 14-i 195/04/COL határozata (HL L 139., 2006.5.25., 37. o. és a 26/2006. EGT-kiegészítés, 2006.5.25., 1. o.) 10. cikkének megfelelően közzétéve)

2012/C 136/04

Az alapkamatlábakat a 2008. december 17-i 788/08/COL hatósági határozattal módosított, az állami támogatásokról szóló hatósági iránymutatásnak a referencia- és leszámítolási kamatlábak megállapítási módszeréről szóló fejezetével összhangban számítják ki. Az alkalmazandó referencia-kamatláb kiszámítása megfelelő kamatfelárak hozzáadásával történik az állami támogatásokról szóló iránymutatással összhangban. A leszámítolási kamatláb esetében ez azt jelenti, hogy az alapkamatlábhoz 100 bázispontnak megfelelő kamatfelárat kell hozzáadni. A visszafizettetési kamatlábat szokásosan ugyancsak úgy számítják ki, hogy 100 bázispontot hozzáadnak az alapkamatlábhoz, amint azt a 2004. július 14-i 195/04/COL hatósági határozat módosításáról szóló, 2008. december 17-i 789/08/COL hatósági határozat (közzétéve: HL L 340., 2010.12.22., 1. o. és a 72/2010. számú EGT-kiegészítés, 2010.12.22., 1. o.) előirányozza.

 

Izland

Liechtenstein

Norvégia

2012.1.1–

4,70

0,31

3,57


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

EFTA-bíróság

11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/8


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(2012. január 23.)

az E-2/11. számú

STX Norway Offshore AS és társai kontra a Tarifabizottság által képviselt Norvég Állam ügyben

(Szolgáltatásnyújtás szabadsága – 96/71/EK irányelv – munkavállalók kiküldetése – minimális bérszint – maximális munkaidő – otthontól távol töltött éjszakát magában foglaló munkahelyi kiküldetés díjazása – költségek megtérítése)

2012/C 136/05

Az E-2/11. sz., STX Norway Offshore AS és társai kontra a Tarifabizottság által képviselt Norvég Állam ügyben – a Bírósághoz a Borgarting lagmannsrett (Borgarting Fellebbviteli Bíróság, Norvégia) által az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 34. cikke alapján a hajógyártási iparban általánosan alkalmazandónak nyilvánított kollektív szerződésben rögzített foglalkoztatási feltételek EGT-joggal való összeegyeztethetőségével kapcsolatban, valamint az EGT-megállapodás 36. cikke értelmezésével és az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének 30. pontjában említett, az EGT-megállapodás 1. jegyzőkönyvével az EGT-megállapodáshoz igazított jogi aktus, a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke értelmezésével kapcsolatban benyújtott KÉRELEM – a Carl Baudenbacher elnökből, Per Christiansen és Páll Hreinsson előadó bíróból álló Bíróság 2012. január 23-án ítéletet hozott, amelynek rendelkező része a következőképpen szól:

1.

A 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett „maximális munkaidő és minimális pihenőidő” a tanácsadói vélemény iránti kérelemben leírt „maximális rendes munkaidőre” vonatkozó feltételekre terjed ki.

2.

A 96/71/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontja az EGT-megállapodás 36. cikke alapján értelmezve elvileg kizárja, hogy egy EGT-állam előírja egy másik EGT-államban telephellyel rendelkező és az előbbi állam területén szolgáltatást nyújtó vállalkozás számára, hogy munkavállalóinak a fogadó állam nemzeti szabályaiban rögzített minimális díjazást kell fizetnie otthontól távol töltött éjszakát magában foglaló munkahelyi kiküldetés esetén, kivéve, ha az ilyen többletdíjazást előíró szabályok közérdekű célt követnek és alkalmazásuk nem aránytalan. A fogadó EGT-tagállam nemzeti hatóságainak vagy adott esetben bíróságinak kell eldönteni, hogy a fenti szabályok ténylegesen közérdekű célt követnek-e, és megfelelőek-e az alkalmazott eszközök.

3.

A 96/71/EK irányelv nem teszi lehetővé egy EGT-állam számára, hogy egy másik EGT-államból a területén kiküldetésben lévő munkavállalók számára garantálja az utazás, szállás és ellátás költségeinek visszatérítését az otthontól távol töltött éjszakát magában foglaló munkahelyi kiküldetés esetén, kivéve, ha azt közrendre vonatkozó rendelkezések indokolják.

4.

A kérdéses kollektív szerződés általánosan alkalmazandónak nyilvánítását megelőzően a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók aránya nem befolyásolja az 1. kérdés a), b) és c) pontjára adott válaszokat.


11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/9


A Héraðsdómur Reykjavíkur 2011. december 16-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Vín Tríó ehf. kontra Izlandi Állam ügyben

(E-19/11. ügy)

2012/C 136/06

A Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavíki Kerületi Bíróság) 2011. december 16-i, a Bíróság hivatalához 2011. december 26-án beérkezett levelében tanácsadói vélemény iránti kérelmet nyújtott be az EFTA-Bírósághoz a Vín Tríó ehf. kontra Izlandi Állam ügyben, az alábbi kérdéseket illetően:

1.

Ellentétes-e az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 11. cikkével vagy 16. cikkének első bekezdésével, ha valamelyik szerződő fél jogszabályban vagy igazgatási intézkedés révén úgy rendelkezik, hogy az alkohol-kiskereskedelem területén állami monopóliummal felruházott szerv megtagadhatja a koffeint vagy hasonló serkentőket tartalmazó alkoholtartalmú italok kiskereskedelmi értékesítőhelyein történő forgalmazását?

2.

Amennyiben az EFTA-Bíróság úgy véli, hogy az 1. kérdésben ismertetetthez hasonló rendelkezés az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 11. cikke értelmében a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásnak vagy azzal egyenértékű hatásokkal járó intézkedésnek minősül, akkor indokoltnak tekinthető-e mégis az ilyen rendelkezés a megállapodás 13. cikke értelmében?

3.

Amennyiben az 1. kérdésben ismertetetthez hasonló rendelkezés sérti az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 11. cikkét vagy 16. cikkének első bekezdését, akkor az EFTA-Bíróság megítélése szerint (amennyiben ilyen kérdésekkel foglalkozik) teljesülnek-e azok a feltételek, amelyeket a felperesnek teljesítenie kell ahhoz, hogy jogosultságot szerezzen a kártalanításra az EFTA-állammal szemben a megállapodás megszegéséért.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/10


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 136/07

1.

2012. május 2-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Solvay SA (a továbbiakban: Solvay, Belgium) és az Air Liquide International (a továbbiakban: Air Liquide, Franciaország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy újonnan alapított közös vállalkozás (a továbbiakban: közös vállalkozás, Belgium) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Solvay esetében: vegyi anyagok és műanyagok kutatása, fejlesztése, gyártása, forgalmazása és eladása terén nemzetközi tevékenységet folytató vállalkozások csoportja,

az Air Liquide esetében: ipari gázok előállítása és beszállítása, illetve kapcsolódó szolgáltatások nyújtása különböző iparágak számára,

a közös vállalkozás esetében: az ügyfelek telephelyein vagy azok közvetlen közelében fluorgáz előállításával foglalkozó létesítmények finanszírozása, építése, üzemeltetése és karbantartása a fotovoltaikus iparágban és a síkpaneles kijelzők iparágában tevékenységet folytató (elsősorban ázsiai) ügyfelek vezetéken keresztüli F2-vel történő ellátása céljából.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).


11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/11


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 136/08

1.

2012. május 3-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Bouygues SA csoport (a továbbiakban: Bouygues, Franciaország) részét képező Bouygues Bâtiment International SA (a továbbiakban: BBI, Franciaország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján kizárólagos irányítást szerez az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Amelia Investments Limited (a továbbiakban: Amelia, Egyesült Királyság) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Bouygues esetében: építőipar, távközlés és média,

az Amelia esetében: építőipari és mélyépítési tevékenység az Egyesült Királyságban a Thomas Vale Construction Plc és a Fitzgerald Contractors Limited leányvállalatán keresztül.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).


11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/12


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2012/C 136/09

1.

2012. április 30-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Lecta SA (a továbbiakban: Lecta) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján kizárólagos irányítást szerez az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Polyedra SpA és a Polyedra AG (együttesen: Polyedra) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Lecta esetében: elsősorban bevont finompapír, kisebb mértékben pedig különleges papírok előállítása, valamint a papírkereskedelem területén aktív,

a Polyedra esetében: a papírkereskedelem területén tevékenykedik.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/13


Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

2012/C 136/10

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„KITKAN VIISAS”

EK-sz: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

OFJ ( ) OEM ( X )

1.   Elnevezés:

„Kitkan viisas”

2.   Tagállam vagy harmadik ország:

Finnország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1.   A termék típusa:

1.7. osztály:

Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek

3.2.   Az 1. pontban megnevezett termék leírása:

A „kitkan viisas” elnevezést a Koillismaa felföld tavaiból fogott törpemaréna (Coregonus albula) megjelölésére használják. A kitkan viisas legfontosabb jellemzői a következők:

Méretét tekintve a kitkan viisas kisebb a legtöbb máshol élő törpemaréna-fajtánál. A növekedést befolyásoló körülmények évről évre változnak, ezek függvényében közepes mérete egy nyár után átlagosan 7–9 cm. Kis mérete miatt szálkája nem szilárdul meg, hanem puha marad. A kitkan viisas a vizek táplálékban való szegénysége és a nyár rövidsége miatt nem nő nagyobbra.

A kitkan viisas 15 hónapos kora körül válik ivaréretté. Ekkor hosszúsága mintegy 8 cm, súlya 4–5 gramm. Színe sötét, háta majdnem fekete, két oldala ezüstösen csillogó, uszonyai világos színűek. Alsó állkapcsa jelentősen hosszabb a felsőnél, ezáltal jól megkülönböztethető a nagymaréna, a szélhajtó küsz és más hasonló méretű halfajok ivadékaitól. Ikrája apró szemcséjű, egy liter ikra mintegy 500 000 petét tartalmaz. Az ívás ideje őszre esik. Ezután az ikra a telet nyugalmi állapotban tölti, majd tavasszal néhány hét alatt ivadékká fejlődik.

Tél idején a kitkan viisas tápcsatornája a hosszú tél okozta kényszerű böjt miatt teljesen kiürül, ezért eltávolítására nincs szükség.

A kitkan viisas friss vagy fagyasztott állapotban kerül forgalomba.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében):

Nem alkalmazható.

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében):

A törpemaréna planktonnal és rovarlárvákkal táplálkozik. Minden szükséges táplálékot megtalál a jól körülhatárolt földrajzi terület természetes édesvizeiben.

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végezni:

A halat a meghatározott földrajzi területen kell kifogni, és a minőség biztosítása érdekében a feldolgozás első műveleteit is ugyanezen a földrajzi területen kell elvégezni. A feldolgozás első műveletei közé tartozik a hal tisztítása és fagyasztása. Ezen a következők értendők:

A tisztítás során eltávolítjuk legalább a beleket és a kopoltyúkat. Tetszés szerint eltávolítható a hal feje és a farka is, illetve egyéb részei is, de csak oly módon, hogy a törpemaréna eredeti formája felismerhető maradjon.

A fagyasztás során a hal hőmérsékletét legalább – 18 °C fokra csökkentjük.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:

Nem alkalmazható.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:

Nem alkalmazható.

4.   A földrajzi terület pontos meghatározása:

A földrajzi területet a Fehér-tenger felé tartó Koutajoki és Kemjoki folyók vízgyűjtő területei alkotják, amelyek a Kuusamo és Posio települések körüli felföldön terülnek el. A földrajzi területbe nem tartoznak bele a finn–orosz határterületeken fekvő tavak.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai:

A kitkan viisas elnevezésű törpemaréna a Koillismaa felföld vizeiben él. A terület az északi sarkkör közelében fekszik, ahol a tavakat októbertől májusig jég borítja. A Koillismaa felföld tengerszint feletti magassága átlagosan 240 méter. A terület vizei táplálékban szegények és kristálytiszták, kémhatásuk csaknem semleges.

A vízállás és a vízhozam alig változik, így a tavak medrében az év egyik időszakában sem keletkeznek áramlatok. Az oxigéntartalom is megfelelő még a téli hónapokban is. Ezeknek a környezeti tényezőknek köszönhetően a törpemaréna jól érzi magát azokban a vizekben, amelyekben világra jött, így nem vándorol el alsóbb vizekre.

A kitkan viisas kis mérete miatt sajátos halászati technikát igényel. A helyi halászok hagyományos módszere – amely a törpemaréna halászatának egyben legáltalánosabb módszere is – a kerítőháló alkalmazása. Ívás idején hálót, nyáron varsát is használnak. Vonóhálóval azonban sohasem fogják a kitkan viisast.

5.2.   A termék sajátosságai:

A sarkköri viszonyok és a vizek táplálékban való szegénysége következtében a kitkan viisas jelentősen kisebb a legtöbb más édesvízi törpemaréna-fajtánál. Kis mérete miatt szálkája nem szilárdul meg, hanem puha marad. A hosszú tél okozta kényszerű böjt miatt tápcsatornája teljesen kiürül, ezért télen tisztítás nélkül is fogyasztható.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti, vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti ok-okozati kapcsolat:

A kitkan viisasnak olyan külső megkülönböztető jegyei vannak, amelyek a Koillismaa felföld sarkköri viszonyai és a vizek táplálékban való szegénysége következtében alakultak ki. A vidék hagyományos halászati technikái kimondottan a földrajzi terület sajátosságaira vezethetők vissza, miként az is, hogy a törpemarénát télen tisztítatlanul fogyasztják. A földrajzi terület vízrendszerére jellemző környezeti viszonyok következménye továbbá az is, hogy a kitkan viisas nem vándorol alsóbb vizekre.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:

(Az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.


11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/16


Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

2012/C 136/11

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM A 9. CIKK ALAPJÁN

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EK-szám: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   A termékleírás módosítással érintett szakaszcíme(i):

A termék elnevezése

A termék leírása

Földrajzi terület

A származás igazolása

Az előállítás módja

Kapcsolat a földrajzi területtel

Címkézés

Nemzeti előírások

Egyéb (Jogszabályi módosítások)

2.   A módosítás(ok) típusa:

Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása

Azon bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentumot, sem az összefoglalót nem tették közzé

A termékleírás oly módon történő módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum módosítását (510/2006 EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)

A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelező egészségügyi, vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti átmeneti módosítása (az 510/2006 EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)

3.   Módosítás(ok):

3.1.   Az előállítás módja:

5. cikk 6. és 7. bekezdésben az alábbi szöveg:

„A betakarítást követően a hagymákról eltávolítják a külső, földdel szennyezett buroklevelet, majd szárukat visszavágják 40 cm-re, és kötegelve dobozokba rakják.

A külső buroklevelek eltávolítása után, a frissfogyasztású hagymák szárát szükség esetén – amennyiben hosszúsága meghaladja a 60 cm-t – visszavágják, majd 5–8 kg-os kötegekben ládákba vagy dobozokba rakják.”

így módosult:

„A betakarítást követően a hagymákról eltávolítják a külső, földdel szennyezett buroklevelet, majd szárukat visszavágják 30–60 cm-re, és kötegelve dobozokba rakják.

A külső buroklevelek eltávolítása után, a frissfogyasztású hagymák szárát szükség esetén 35–60 cm-re visszavágják, majd 1,5–6 kg-os kötegekben ládákba vagy dobozokba rakják.”

A 9. cikk 2. bekezdésben az alábbi szöveg:

„A »Cipolla Rossa di Tropea Calabria« oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott hagymát a forgalomba hozatal előtt az alábbi módon csomagolják:

a hagymákat kötegelik, majd karton, műanyag vagy fa ládákba teszik, eladásra készen;

a frissfogyasztású hagymát 5–8 kg-os kötegekben takarítják be, és ládákba, dobozokba helyezik.”

így módosult:

„A »Cipolla Rossa di Tropea Calabria« oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott hagymát a forgalomba hozatal előtt az alábbi módon csomagolják:

a hagymát kötegelik, majd karton, műanyag vagy fa ládákba teszik, eladásra készen,

a frissfogyasztású hagymát 1,5–6 kg-os kötegekben takarítják be, és ládákba, dobozokba helyezik.”

A csomagok rugalmasabb méretválasztása, valamint a piac új csomagolástechnikai igényeinek kielégítése érdekében módosításra kerültek a termék csomagolásra történő előkészítésére vonatkozó előírások.

A 9. cikk 4. bekezdésben az alábbi szöveg:

„A fonat készítéséhez – mérettől függetlenül – legalább 6 fej hagyma szükséges, és egy csomagon belül a számuknak és súlyuknak azonosnak kell lenniük.”

így módosult:

„A fonat készítéséhez – mérettől függetlenül – legalább 6 fej hagyma szükséges.”

A hagyományos „fonat” készítésekor a helyi termelők egyedivé tehetik a fonatokat azáltal, hogy szabadon választható számú és méretű hagymát használnak a fonatok elkészítéséhez.

A 9. cikk 7. bekezdésben az alábbi szöveg:

„A kötegelt frissfogyasztású újhagymát és hagymát, valamint a fonatba kötött tartósításra szánt hagymát a forgalomba hozatalkor matricával jelölik, amelyen a logó és a védjegy biztosítja a termék egyértelmű felismerhetőségét.”

így módosult:

„A fonatba gyűjtött, tartósításra szánt újhagymákon és hagymákon forgalomba hozatalkor az uniós logó, és a termék védjegye szerepel egy matricán, vagy egyéb anyagon, míg a ládákba vagy dobozokba helyezett frissfogyasztású hagyma valamennyi kötegén teljes címkét kell elhelyezni, amelyen – a termék nyomon követhetősége és tökéletes beazonosíthatósága céljából – feltüntetik a cégnevet, az uniós logót, valamint a termék védjegyét és típusát.”

A „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” kötegelt, frissfogyasztású típusára vonatkozó előírás szerint minden egyes kötegen címkét helyeznek el, amelyen feltüntetik a cégnevet, az uniós logó ábráját, a termék védjegyét, és a termék típusát. Ily módon minden egyes kötegen megtalálható a címke, amely valamennyi olyan információt tartalmaz, amelyekre a fogyasztónak szüksége van a termék helyes azonosításához.

3.2.   Jogszabályi módosítások:

Módosításra kerültek a termékleírásban a 2081/92/EGK rendeletre történő hivatkozások.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EK-szám: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   Elnevezés:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria”

2.   Tagállam vagy harmadik ország:

Olaszország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1.   A termék típusa:

1.6. osztály:

Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva

3.2.   A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:

A „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) az Allium Cepa fajtát jelöli, a következő őshonos ökotípusokra korlátozva, amelyek formájuk és a fényperiódus hatására kialakuló csírázásuk koraisága alapján térnek el egymástól:

„Tondo Piatta” vagy primőr,

„Mezza Campana” vagy közepesen korán érő,

„Allungata” vagy késői érésű.

A termékeknek három típusát különböztetjük meg:

 

Újhagyma:

szín: fehér-rózsaszínes-lilás,

íz: édes, zsenge,

méret: a közösségi szabályok előírásai szerinti.

 

Frissfogyasztású hagyma:

szín: vöröses-fehértől a lilásig,

íz: édes, zsenge,

méret: a közösségi szabályok előírásai szerinti.

 

Tartósításra szánt hagyma:

szín: vöröseslila,

íz: édes, ropogós,

méret: a közösségi szabályok előírásai szerinti.

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetén):

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:

A „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” előállításának valamennyi műveletét, a vetéstől a betakarításig, az előállítási területen kell végezni.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra, stb. vonatkozó egyedi szabályok:

A „Cipolla Rossa di TropeA Calabria” hagymát a betakarítást követően az alábbiak szerint dolgozzák fel:

a hagymákról eltávolítják a külső, földdel szennyezett buroklevelet, majd szárukat visszavágják 30–60 cm-re, és kötegelve dobozokba rakják,

a külső buroklevelek eltávolítása után a frissfogyasztású hagymák szárát szükség esetén 35–60 cm-re visszavágják, majd 1,5–6 kg-os kötegekben ládákba vagy dobozokba rakják,

a tartósításra szánt hagymákat egymás mellé fektetik a földre, ahol saját leveleikkel betakarva 8–15 napon át száradnak, tömörödnek, nő az ellenálló képességük és színük élénkvörös lesz. A már szárított hagymákról eltávolítható a szár, vagy a szárakat meghagyva, fonat készíthető belőlük. A fonat készítéséhez – mérettől függetlenül – legalább 6 fej hagyma szükséges. A termék csomagolása zacskóba vagy ládába történik, ennek töltőtömege változó, legfeljebb 25 kg.

A termék nyomon követhetőségének és ellenőrizhetőségének, illetve minősége megőrzésének érdekében, az előkészítés műveleteinek az előállítási területen, a helyi népszokásokban gyökerező hagyományos módszerekkel kell történniük.

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:

A csomagoláson, a többi felirathoz képest kétszeres méretű betűkkel feltüntetésre kerül a „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” OFJ jelzés, mellette az „újhagyma”, „frissfogyasztású hagyma” vagy „tartósításra szánt hagyma” típus-meghatározás, és a védjegy.

A fonatba gyűjtött, tartósításra szánt újhagymákon és hagymákon forgalomba hozatalkor az uniós logó és a védjegy szerepel egy matricán, vagy egyéb anyagon, míg a ládákba vagy dobozokba helyezett frissfogyasztású hagyma valamennyi kötegén teljes címkét kell elhelyezni, amelyen – a termék nyomon követhetősége és tökéletes beazonosíthatósága céljából – feltüntetik a cégnevet, az uniós logót, valamint a termék védjegyét és típusát.

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása:

A „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” OFJ előállítási területe az alábbi calabriai községek közigazgatási területének egészén, vagy azok egy részén található, termesztésre alkalmas területeket foglalja magában:

a)   Cosenza megye: Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea települések egyes részei;

b)   Catanzaro megye: Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga települések egyes részei;

c)   Vibo Valentia megye: Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera települések egyes részei.

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai:

A „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” hagymát a folyókat és patakokat szegélyező, partmenti árterületek homokos vagy jellemzően homokos, közepesen kötött, homokos-agyagos vagy iszapos talaján termesztik, amely – bár kavicsos – nem gátolja a hagymák fejlődését és növekedését. A partmenti területek talaja a korán erő frissfogyasztású, a belterületek agyagos és homokos-agyagos talaja a késői érésű, tartósításra szánt hagyma termesztésére alkalmas. Napjainkban, mint régen, a lilahagyma megtalálható a családi kiskertekben éppúgy, mint a nagy kiterjedésű földeken, a vidéki tájon, a táplálkozásban, a helyi jellegzetes ételek és a hagyományos receptek hozzávalói között egyaránt.

A tárgyalt területek talaj- és éghajlati viszonyai igen jó minőségű, a maga nemében egyedülálló, és világszerte ismert termék előállítását teszik lehetővé.

5.2.   A termék sajátosságai:

A „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” olyan minőségbeli és organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságai miatt közismert, mint a zsenge, édes, rendkívül könnyen emészthető hagymája. A felsorolt tulajdonságok miatt a „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” hagymából akár nyersen is biztonsággal fogyasztható több, mint a más fajtához tartozó hagymákból.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti okozati kapcsolat:

A „Cipolla Rossa di Tropea Calabria” OFJ elismerésre irányuló kérelmet igazolja hírneve és közismertsége, amelyekre – a történelmi és bibliográfiai források tanúsága szerint – egyebek között a különféle promóciós kezdeményezéseknek köszönhetően tett szert. A hagymának a Földközi-tenger medencéjében és Calabriában való meghonosítását több történelmi és bibliográfiai forrásmű a föníciaiaknak, később a görögöknek tulajdonítja. A középkorban és a reneszánsz idején nagyra értékelik, a helyi étkezés és gazdaság fő termékének tekintik – helyben bartereznek vele, de árusítják és exportálják a tengeren Tunéziába, Algériába és Görögországba is. Számos, 1700 és 1800 között Calabriába érkező, a Tirrén-tenger partját Pizzo és Tropea között bejárt utazó említi feljegyzéseiben a területen elterjedt lilahagymát. A helyi termesztők, mezőgazdasági munkások táplálékának mindig is része volt a hagyma; Dr. Albert calabriai utazó Tropeában tett látogatását követően, 1905-ben megdöbbenéssel ír a földművesek nyomorúságáról, akik csak hagymán élnek. Az 1900-as évek elején Tropeában a családi- és kiskerti hagymatermesztésről áttérnek a nagyobb területen folytatott hagymatermesztésre; 1929-ben, a Valle Ruffa vízvezeték révén lehetővé válik az öntözés, illetve a termés hozamának és minőségének fokozása. A Bourbonok korában a hagyma még nagyobb lendülettel terjed az észak-európai piacokon, és hamarosan keresetté és nagyra becsültté válik, tudjuk meg a Studi sulla Calabria (Tanulmányok Calabriáról) című 1901-es keltezésű műből, amely már a hagyma formáját, és a hosszúkás calabriai lilahagymát is említi. A calabriai hagymatermesztésről szóló első, rendszerezett statisztikai kimutatásokról az Enciclopedia agraria Reda (Reda agrárenciklopédia, 1936–1939) számol be. A terméknek országos ismertséget hozó, egyedülálló kereskedelmi tulajdonságai – továbbá főként történelmi és kulturális értéke, amely a szóban forgó területen mindmáig jelen van a földművelésben, a konyhaművészetben, a mindennapi nyelvi idiómákban és a folklórrendezvényeken – miatt nem egy próbálkozás történt a termék utánzására, a termékleírás meghamisítására.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:

Ez a közigazgatási szerv a „Cipolla rossa di Tropea Calabria” OFJ elismerésére irányuló javaslatnak az Olasz Köztársaság2011. augusztus 10-i, 185. számú Hivatalos Közlönyében történő közzétételével a fenti kérelem vonatkozásában elindította a nemzeti kifogásolási eljárást.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon tekinthető meg:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vagy

közvetlenül a Minisztérium honlapján (http://www.politicheagricole.it), (a képernyő jobb felső sarkában) a „Qualità e sicurezza” (Minőség és biztonság) címszóra, majd a „Disciplinari di produzione all'esame dell’UE” („Az uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások”) menüpontra kattintva.


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.


11.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 136/21


TÁJÉKOZTATÓ – NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ

Svájc és Liechtenstein földrajzi jelzései

2012/C 136/12

Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről kötött megállapodást módosító megállapodás (1)2011. december 1-jén hatályba lépett (2). Az Európai Unió, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről szóló, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között létrejött kiegészítő megállapodás (3)2011. december 1-jén hatályba lépett (4).

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről kötött megállapodás 12. mellékletének 16. cikke szerinti felülvizsgálat folyamatban van. Ebben az összefüggésben mérlegelés tárgyát képezi, hogy az alább feltüntetett svájci és liechtensteini elnevezések az Európai Unióban földrajzi jelzésként oltalmat élvezzenek-e.

A Bizottság felhívja a tagállamokat és a harmadik országokat, valamint a valamely tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező, jogos érdekkel bíró természetes és jogi személyeket, hogy a szóban forgó oltalom elleni kifogásaikat megfelelően indokolt nyilatkozat benyújtásával terjesszék be.

A kifogást tartalmazó nyilatkozatoknak e közzététel napjától számítva két hónapon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz. A kifogást tartalmazó nyilatkozatokat a következő e-mail címre kell elküldeni: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

A Bizottság a kifogást tartalmazó nyilatkozatokat csak akkor vizsgálja meg, ha azok a fenti határidőn belül érkeznek be, és bizonyítják, hogy az oltalomra javasolt elnevezés:

a)

ütközik valamely növény- vagy állatfajta nevével, és ezáltal alkalmas arra, hogy a termék tényleges származása tekintetében megtévessze a fogyasztókat;

b)

azonos alakú vagy részben azonos alakú a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet (5) alapján az Unióban már oltalmat élvező valamely elnevezéssel;

c)

félrevezetheti a fogyasztót a termék valódi mibenlétének vonatkozásában, figyelemmel valamely védjegy hírnevére, elismertségére és használatának időtartamára;

d)

bejegyzése veszélyezteti egy részben vagy egészben azonos elnevezés vagy védjegy, illetve olyan termékek létét, amelyeket az ezen értesítés közzétételének napját megelőzően már legalább öt éven keresztül jogszerűen forgalmaztak;

e)

vagy olyan részletekkel tudnak szolgálni, amelyek alátámasztják, hogy az oltalom alá helyezendő elnevezés szokásossá vált elnevezésnek minősül.

A fent említett kritériumokat az Unió területének vonatkozásában kell értékelni, ami szellemi tulajdon esetében csak arra a területre (vagy azokra a területekre) vonatkozik, ahol az említett jogok védelem alatt állnak. Ezen elnevezések az Európai Unióban csak akkor kerülhetnek oltalom alá, ha a fent említett 16. cikk szerinti felülvizsgálat sikeresen lezárul, és jogi aktus kerül elfogadásra.

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek jegyzéke  (6)

A termék besorolása (osztály)

Név

Oltalom

Sajtok

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse

OEM

Hentesáru

Glarner Kalberwurst

OFJ


(1)  HL L 297., 2011.11.16., 3. o.

(2)  HL L 302., 2011.11.19., 1. o.

(3)  HL L 297., 2011.11.16., 49. o.

(4)  HL L 302., 2011.11.19., 2. o.

(5)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(6)  A svájci hatóságok által a folyamatban lévő felülvizsgálat során benyújtott, a mezőgazdasági termékek és a feldolgozott mezőgazdasági termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, 1997. május 28-i svájci rendelet értelmében Svájcban bejegyzett jegyzék (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).