ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2011.369.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 369

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. december 17.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 369/01

Monetáris megállapodás az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között

1

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2011/C 369/02

A tagállamok és a Bizottság 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozata a magyarázó dokumentumokról

14

2011/C 369/03

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság (2011. október 27-i) együttes politikai nyilatkozata a magyarázó dokumemtumokról

15

2011/C 369/04

Értesítés a 2011/848/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2010/788/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

16

2011/C 369/05

Értesítés a 2011/847/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP tanácsi határozatban, valamint az 1320/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

17

 

Európai Bizottság

2011/C 369/06

Euroátváltási árfolyamok

18

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 369/07

Értesítés a Kazahsztánból származó fehér foszfor (más néven elemi vagy sárga foszfor) behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

19

 

Helyesbítések

2011/C 369/08

Helyesbítés az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/42/EK irányelve végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról című bizottsági közleményhez (HL C 338., 2011.11.18.)

25

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/1


MONETÁRIS MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Andorrai Hercegség között

2011/C 369/01

Az Európai Bizottság által képviselt EURÓPAI UNIÓ,

valamint

AZ ANDORRAI HERCEGSÉG,

mivel:

(1)

Az 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően az euro 1999. január 1-jén felváltotta a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában részt vevő tagállamok – köztük Spanyolország és Franciaország – nemzeti valutáját.

(2)

E megállapodás megkötéséig az Andorrai Hercegség nem rendelkezett hivatalos fizetőeszközzel, és semmilyen monetáris megállapodást nem kötött uniós tagállammal vagy harmadik országgal. A spanyol és a francia bankjegyek és pénzérmék szolgáltak de facto fizetőeszközül Andorrában, és azokat 2002. január 1-jétől az eurobankjegyek és -érmék váltották fel. Az Andorrai Hercegség ezenkívül kibocsátott néhány dinerben denominált emlékérmét is.

(3)

E monetáris megállapodás értelmében az Andorrai Hercegség hivatalos pénzneme az euro. Az Andorrai Hercegség tehát kibocsáthat euróban denominált pénzérméket, és köteles törvényes fizetőeszköznek tekinteni az eurorendszer és az azon tagállamok által kibocsátott eurobankjegyeket és -érméket, amelyek bevezették az eurót. Az Andorrai Hercegségnek saját területén gondoskodnia kell az euróban denominált bankjegyekre és érmékre vonatkozó – többek között az eurobankjegyek és -érmék hamisításával szembeni védelemmel kapcsolatos – uniós előírások alkalmazásáról.

(4)

Az Andorrai Hercegség jelentős banki üzletággal rendelkezik, amelynek működése szorosan kapcsolódik az euroövezet banki üzletágához. Az egyenlő bánásmód fokozottabb érvényesülése érdekében tehát az Andorrai Hercegségre fokozatosan alkalmazandóvá kell tenni a vonatkozó banki és pénzügyi tárgyú uniós rendelkezéseket, továbbá azokat, amelyek a pénzmosás megelőzésére és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzésére irányulnak, valamint amelyek a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkoznak.

(5)

Ez a megállapodás nem kötelezi az EKB-t és a nemzeti központi bankokat arra, hogy az Andorrai Hercegség pénzügyi eszközeit felvegyék az eurorendszer monetáris politikai intézkedései szempontjából figyelembe veendő értékpapírok jegyzékébe (jegyzékeibe).

(6)

Az Andorrai Hercegség és az Európai Unió képviselőiből álló vegyes bizottságot kell létrehozni e megállapodás alkalmazásának figyelemmel kísérésére, az érmekibocsátás éves felső határának meghatározására, valamint azon intézkedések értékelésére, amelyeket az Andorrai Hercegség a vonatkozó uniós szabályozás alkalmazása érdekében tesz. Az Európai Unió küldöttségének az Európai Bizottság, a Spanyol Királyság és a Francia Köztársaság, valamint az Európai Központi Bank képviselőiből kell állnia.

(7)

Az Európai Unió Bíróságának kell lennie az e megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták rendezésével megbízott szervnek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az 1103/97/EK és a 974/98/EK rendeletnek megfelelően az Andorrai Hercegség jogosult arra, hogy az eurót hivatalos pénznemeként használja. Az Andorrai Hercegség az eurobankjegyeket és az euroérméket törvényes fizetőeszköznek tekinti.

2. cikk

(1)   Az Andorrai Hercegség nem bocsát ki bankjegyet. Az alábbi cikkek meghatározzák az euroérmék kibocsátására vonatkozóan 2013. július 1-jétől hatályos feltételeket.

(2)   A euroérme-kibocsátás 2013. július 1-jétől az alábbi feltételekkel lehetséges:

a)

az Andorrai Hercegség előzetesen elfogadja az e megállapodás mellékletében felsorolt mindazon uniós jogi aktusokat és előírásokat, amelyek átültetése e megállapodás hatálybalépésétől számítva 12 vagy 18 hónapos határidőhöz van kötve;

b)

az Andorrai hercegség legkésőbb az e megállapodás hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül aláírja az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezetének az egyeztetésre, az együttműködésre és az információcserére vonatkozó többoldalú egyetértési megállapodását.

3. cikk

Az e megállapodással létrehozott vegyes bizottság az alábbiak összeadásával számítja ki az Andorrai Hercegség által kibocsátandó euroérmékre vonatkozó (értékben meghatározott) éves felső határértéket:

a rögzített rész, amelynek kezdeti összege 2013-ben 2 342 000 EUR. A rögzített részt a vegyes bizottság évente felülvizsgálhatja annak érdekében, hogy figyelembe vegye egyrészt az inflációt – az euroövezetnek az előző tizenkét hónapban mért harmonizált fogyasztói árindexe alapján –, másrészt az euroemlékérmék piacára ható esetleges jelentős fejleményeket,

a változó rész, amely az előző tizenkét hónapban mért, az euroövezet egy lakosára jutó (értékben meghatározott) átlagos érmekibocsátásnak az Andorrai Hercegség lakosságszámával való szorzata.

4. cikk

(1)   Az Andorrai Hercegség által kibocsátott euroérmék a névérték, a törvényes fizetőeszközként való elismerés, a technikai jellemzők és a közös előlap művészeti jellemzői, valamint a nemzeti előlap közös művészeti jellemzői tekintetében azonosak az Európai Unió azon tagállamai által kibocsátott euroérmékkel, amelyek bevezették az eurót.

(2)   Az Andorrai Hercegség az euroérméinek tervezett nemzeti előlapjáról előzetesen értesíti a Bizottságot, amely ellenőrzi, hogy az megfelel-e az uniós előírásoknak.

5. cikk

(1)   Az Andorrai Hercegség maga választja meg az általa kibocsátott euroérméket gyártó pénzverdét, annak azonban tapasztalattal kell rendelkeznie az euroérmék gyártásában. A vegyes bizottságot minden esetben értesíteni kell az alvállalkozó személyében bekövetkező változásról.

(2)   A pénzforgalomban részt vevő euroérméknek legalább 80 százaléka névértéken kerül bevezetésre. A vegyes bizottság határozhat ezen arány növeléséről.

(3)   Az Andorrai Hercegség általi euroemlékérme-kibocsátásnak összhangban kell lennie az euroemlékérmékre vonatkozó uniós iránymutatásokkal, amelyek előírják különösen, hogy az emlékérmék technikai és művészeti jellemzőinek, valamint címletének lehetővé kell tennie a pénzforgalomban részt vevő érméktől való megkülönböztetést.

6. cikk

(1)   A Spanyol Királyság és a Francia Köztársaság által kibocsátott mennyiségnek az Európai Központi Bank általi – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 128. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő – jóváhagyása céljából az Andorrai Hercegség által kibocsátott euroérmék mennyiségét felerészben a Spanyol Királyság által kibocsátott érmék mennyiségéhez, felerészben pedig a Francia Köztársaság által kibocsátott érmék mennyiségéhez kell hozzáadni.

(2)   Minden évben legkésőbb szeptember 1-jén az Andorrai Hercegség értesíti az Európai Bizottságot, a Spanyol Királyságot és a Francia Köztársaságot a következő évben általa kibocsátani tervezett euroérmék össznévértékéről. Az Andorrai Hercegség továbbá értesíti az Európai Bizottságot a szóban forgó pénzérmék kibocsátásának tervezett feltételeiről, és különösen az emlékérmék részarányáról, valamint a pénzforgalomban részt vevő érmék bevezetésének részletes módozatairól.

7. cikk

(1)   Ez a megállapodás nem érinti az Andorrai Hercegség azon jogát, hogy továbbra is kibocsásson dinerben denominált emlékérméket.

(2)   Az Andorrai Hercegség által kibocsátott, dinerben denominált emlékérmék az Európai Unióban nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek.

8. cikk

(1)   Az Andorrai Hercegség vállalja, hogy – rendelkezések közvetlen átültetése vagy azokkal egyenértékű intézkedések elfogadása révén – meghozza az e megállapodás mellékletében felsorolt európai uniós jogi aktusok és előírások alkalmazásához szükséges megfelelő intézkedéseket az alábbi területeken:

a)

eurobankjegyek és euroérmék;

b)

banki és pénzügyi szabályozás, különösen az érintett intézetek tevékenysége és felügyelete tekintetében;

c)

a pénzmosás megelőzése, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalás és hamisítás megelőzése (ezekről együttműködési megállapodást kell aláírni az Europollal), az érmekre és a zsetonokra irányadó szabályok, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek. A statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos jogi szabályozást illetően a végrehajtás részletes szabályait és a technikai kiigazításokat (beleértve az Andorra sajátos helyzetének figyelembevételéhez szükséges eltéréseket is) az Európai Központi Bank jóváhagyásával, legkésőbb a tényleges statisztikai adatgyűjtés kezdete előtt 18 hónappal meg kell állapítani;

d)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 133. cikke alapján elfogadott, az euro egységes pénznemként való használatához szükséges intézkedések.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jogi aktusokat és előírásokat az Andorrai Hercegség a mellékletben rögzített határidők betartásával hajtja végre.

(3)   Az Andorrai Hercegség a vonatkozó uniós szabályozás végrehajtásához – különösen a statisztikai adatgyűjtés tekintetében – technikai segítségnyújtást kérhet az Európai Unió küldöttségének részét képező jogalanyoktól.

(4)   A vonatkozó új uniós jogi aktusoknak és előírásoknak, valamint a hatályos előírások módosításának figyelembevétele céljából a Bizottság évente – vagy szükség szerint gyakrabban – módosítja a mellékletet. Ezután a vegyes bizottság dönt a módosított mellékletben levő új jogi aktusoknak és előírásoknak az Andorrai Hercegség általi végrehajtására vonatkozó megfelelő és ésszerű határidőkről.

(5)   Rendkívüli körülmények esetén a vegyes bizottság felülvizsgálhat egy, a mellékletben rögzített meglévő határidőt.

(6)   Az aktualizált mellékletet közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

9. cikk

Az Andorrai Hercegségben működő hitelintézetek és adott esetben az olyan egyéb pénzintézetek, amelyek az Andorrai Hercegség területén tevékenységet folytathatnak, a Spanyolország vagy Franciaország illetékes hatóságai által – az Európai Központi Bankkal egyetértésben – megállapított részletes szabályok és feltételek szerint hozzáférhetnek az euroövezet bankközi elszámolási és fizetési, valamint értékpapír-elszámolási rendszeréhez.

10. cikk

(1)   A megállapodás alkalmazásából fakadó azon esetleges jogviták rendezése, amelyeket a vegyes bizottságban nem sikerült rendezni, az Európai Unió Bíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2)   Az Európai Unió – az Európai Bizottság által képviselve és a vegyes bizottságban az Európai Uniót képviselő küldöttség ajánlása alapján eljárva – vagy az Andorrai Hercegség a Bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a monetáris megállapodásból eredő valamely kötelezettségét. A Bíróság ítélete kötelező a felekre nézve, az abban foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket a felek a Bíróság által ítéletében megszabott határidőn belül megteszik, és fellebbezésnek nincs helye.

(3)   Amennyiben az Európai Unió vagy az Andorrai Hercegség a megszabott határidőn belül nem teszi meg a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a másik fél három hónapos felmondási idővel felmondhatja a megállapodást.

11. cikk

(1)   Vegyes bizottság kerül létrehozásra. A vegyes bizottság az Andorrai Hercegség és az Európai Unió képviselőiből áll. Az Európai Unió küldöttsége az Európai Bizottság (a küldöttség elnöke), a Spanyol Királyság és a Francia Köztársaság képviselőiből, valamint az Európai Központi Bank képviselőiből áll.

(2)   A vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az elnöki tisztséget egy-egy évre felváltva az Európai Unió egy képviselője és az Andorrai Hercegség egy képviselője látja el. A vegyes bizottság egyhangúlag határoz.

(3)   A vegyes bizottság vélemény- és információcserét folytat, és meghozza a 3. és a 8. cikkben említett határozatokat. Az Európai Unió küldöttsége tájékoztatja az Andorrai Hercegséget az Európai Uniónak a 8. cikk szerinti területeket érintő jogalkotási tervezeteiről. A vegyes bizottság továbbá megvizsgálja az Andorrai Hercegség által tett intézkedéseket, és a megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták megoldására törekszik.

(4)   E megállapodásnak a 13. cikkben meghatározott hatálybalépése után a vegyes bizottság elnöki tisztségét először az Európai Unió látja el.

12. cikk

A 10. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül egyéves felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja a megállapodást.

13. cikk

Ez a megállapodás az azt követő második hónap első napján lép hatályba, hogy mindkét fél értesítette a másikat a megállapodás megerősítésére irányuló saját eljárásainak lezárultáról.

14. cikk

Ez a megállapodás négy nyelven (katalánul, franciául, angolul és spanyolul) jön létre és kerül aláírásra, és az ezen nyelveken készült szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 30-án.

Az Európai Unió részéről

Olli REHN

az Európai Bizottság tagja

Az Andorrai Hercegség részéről

Antoni MARTÍ PETIT

kormányfő


MELLÉKLET

Alkalmazandó jogi rendelkezések

Alkalmazás határideje

(a megállapodás hatálybalépésétől számítva)

A pénzmosás megelőzése

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/20/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 46. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

a következő kiegészítésekkel:

 

A Tanács 2007/845/IB határozata (2007. december 6.) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről, HL L 332., 2007.12.18., 103. o.

 

A Bizottság 2006/70/EK irányelve (2006. augusztus 1.) a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról (HL L 214., 2006.8.4., 29. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (HL L 345., 2006.12.8., 1. o.)

 

Helyesbítés a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 323., 2007.12.8., 59. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. október 26.) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 9. o.)

 

A Tanács 2001/500/IB kerethatározata (2001. június 26.) a pénzmosásról, valamint a bűncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról (HL L 182., 2001.7.5., 1. o.)

 

A Tanács 2000/642/IB határozata (2000. október 17.) a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről (HL L 271., 2000.10.24., 4. o.)

18 hónap

A csalás és a hamisítás megelőzése

A Tanács 1338/2001/EK rendelete (2001. június 28.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 181., 2001.7.4., 6. o.)

módosította:

A Tanács 44/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 1. o.)

18 hónap

A Tanács 2003/861/EK határozata (2003. december 8.) a hamis euroérmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről (HL L 325., 2003.12.12., 44. o.)

18 hónap

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről (HL L 373., 2004.12.21., 1. o.)

módosította:

A Tanács 46/2009/EK rendelete (2008. december 18.) az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 17., 2009.1.22., 5. o.)

18 hónap

A Tanács 2000/383/IB kerethatározata (2000. május 29.) az euró bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről (HL L 140., 2000.6.14., 1. o.)

módosította:

A Tanács 2001/888/IB kerethatározata (2001. december 6.) az euró bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló 2000/383/IB kerethatározat módosításáról (HL L 329., 2001.12.14., 3. o.)

18 hónap

A Tanács 2009/371/IB határozata (2009. április 6.) az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról (HL L 121., 2009.5.15., 37. o.)

18 hónap

A Tanács 2001/923/EK határozata (2001. december 17.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról (HL L 339., 2001.12.21., 50. o.)

módosította:

 

A Tanács 2006/75/EK határozata (2006. január 30.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 36., 2006.2.8., 40. o.)

 

A Tanács 2006/849/EK határozata (2006. november 20.) az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról (HL L 330., 2006.11.28., 28. o.)

a következő kiegészítéssel:

A Tanács 2001/887/IB határozata (2001. december 6.) az euró pénzhamisítás elleni védelméről (HL L 329., 2001.12.14., 1. o.)

18 hónap

A Tanács 2001/413/IB kerethatározata (2001. május 28.) a nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelemről (HL L 149., 2001.6.2., 1. o.)

18 hónap

Az Európai Központi Bank 2010/597/EU határozata (2010. szeptember 16.) az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (EKB/2010/14) (HL L 267., 2010.10.9., 1. o.)

18 hónap

Az eurobankjegyekre és -érmékre vonatkozó előírások

A Tanács 975/98/EK rendelete (1998. május 3.) a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről (HL L 139., 1998.5.11., 6. o.)

módosította:

A Tanács 423/1999/EK rendelete (1999. február 22.) az euró forgalmi érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló 975/98/EK rendelet módosításáról (HL L 52., 1999.2.27., 2. o.)

12 hónap

A Tanács 1999. május 10-i következtetései az euroérmék minőségbiztosítási rendszeréről

12 hónap

A Tanács 1998. november 23-i és 2002. november 5-i következtetései a gyűjtők számára kibocsátott érmékről

12 hónap

A Bizottság 2009/23/EK ajánlása (2008. december 19.) a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról (C(2008) 8625) (HL L 9., 2009.1.14., 52. o.)

12 hónap

A Bizottság 2001/C 318/03 közleménye (2001. október 22.) az euroérmék közös oldalának formatervezési mintájára vonatkozó szerzői jogi védelemről (COM(2001) 600 végleges) (HL C 318., 2001.11.13., 3. o.)

12 hónap

Az Európai Parlament és a Tanács 1210/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1. o.)

12 hónap

Az Európai Központi Bank EKB/2003/5 iránymutatása (2003. március 20.) a szabálytalan eurobankjegy-utánzatok készítése elleni intézkedések végrehajtásáról, valamint az eurobankjegyek cseréjéről és bevonásáról (HL L 78., 2003.3.25., 20. o.)

12 hónap

Az Európai Központi Bank 2003/205/EK határozata (2003. március 20.) az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (ECB/2003/4) (HL L 78., 2003.3.25., 16. o.)

12 hónap

Banki és pénzügyi tárgyú szabályozás

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg) (HL L 177., 2006.6.30., 201. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/23/EK irányelve (2008. március 11.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 54. o.)

 

A Bizottság 2009/27/EK irányelve (2009. április 7.) a 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 94., 2009.4.8., 97. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/76/EU irányelve (2010. november 24.) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (HL L 329., 2010.12.14., 3. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg), HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

módosította:

 

A Bizottság 2007/18/EK irányelve (2007. március 27.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek bizonyos intézményeknek az irányelv hatálya alá sorolása, illetve az irányelv hatálya alóli kivonása, valamint a multilaterális fejlesztési bankoknak való kitettség kezelése tekintetében történő módosításáról (HL L 87., 2007.3.28., 9. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/24/EK irányelve (2008. március 11.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 38. o.)

 

A Bizottság 2009/83/EK irányelve (2009. július 27.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történő módosításáról (HL L 196., 2009.7.28., 14. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

 

A Bizottság 2010/16/EU irányelve (2010. március 9.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek egy bizonyos intézmény alkalmazási körből való kivétele tekintetében történő módosításáról (HL L 60., 2010.3.10., 15. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/76/EU irányelve (2010. november 24.) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (HL L 329., 2010.12.14., 3. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 267., 2009.10.10., 7. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.)

Helyesbítés a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 319., 2007.12.5.) (HL L 187., 2009.7.18., 5. o.)

módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történő módosításáról (HL L 302., 2009.11.17., 97. o.)

4 év

A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/65/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a 78/660/EGK, a 83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról (HL L 178., 2003.7.17., 16. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 224., 2006.8.16., 1. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 94/19/EK irányelve (1994. május 30.) a betétbiztosítási rendszerekről (HL L 135., 1994.5.31., 5. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/14/EK irányelve (2009. március 11.) a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról (HL L 68., 2009.3.13., 3. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/24/EK irányelve (2001. április 4.) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15. o.)

6 év

A Tanács 89/117/EGK irányelve (1989. február 13.) a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelő kötelezettségekről (HL L 44., 1989.2.16., 40. o.)

6 év

Az európai parlament és a tanács 2002/87/EK irányelve (2002. december 16.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a 85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a 98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 81., 2008.3.20., 40. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.)

Helyesbítés a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 45., 2005.2.16., 18. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/31/EK irányelve (2006. április 5.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvbe foglalt egyes határidők módosításáról (HL L 114., 2006.4.27., 60. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/44/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés kritériumai tekintetében történő módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 1. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/10/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (HL L 76., 2008.3.19., 33. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve a 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

a következő kiegészítésekkel:

 

A Bizottság 2006/73/EK irányelve (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 26. o.)

 

A Bizottság 1287/2006/EK rendelete (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 241., 2006.9.2., 1. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9. 11. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (HL L 168., 2002.6.27., 43. o.)

módosította:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

6 év

A Bizottság 1997/489/EK ajánlása (1997. július 30.) az elektronikus fizetési eszközökkel végrehajtott műveletekről, különösen a kibocsátó és a tulajdonos közötti viszonyról (HL L 208., 1997.8.2., 52. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve (1997. március 3.) a befektetőkártalanítási rendszerekről (HL L 84., 1997.3.26., 22. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 98/26/EK irányelve (1998. május 19.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről (HL L 166., 1998.6.11., 45. o.)

módosította:

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról (HL L 146., 2009.6.10., 37. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

6 év

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 331., 2010.12.15., 120. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)

4 év

Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról (HL L 331., 2010.12.15., 1. o.)

4 év

A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (HL L 331., 2010.12.15., 162. o.)

4 év

A statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó szabályozás (a megbízatás 6. cikkének (1) bekezdése)

Az Európai Központi Bank 25/2009/EK rendelete (2008. december 19.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozott szöveg) (EKB/2008/32) (HL L 15., 2009.1.20., 14. o.)

4 év

Az Európai Központi Bank 63/2002/EK rendelete (2001. december 20.) a monetáris pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (EKB/2001/18) (HL L 10., 2002.1.12., 24. o.)

módosította:

 

Az Európai Központi Bank 674/2010/EU rendelete (2010. július 23.) a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2010/7) (HL L 196., 2010.7.28., 23. o.)

 

Az Európai Központi Bank 290/2009/EK rendelete (2009. március 31.) a monetáris-pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2009/7) (HL L 94., 2009.4.8., 75. o.)

 

Az Európai Központi Bank 2181/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a monetáris pénzügyi intézmények szektorának konszolidált mérlegéről szóló 2423/2004/EK (EKB/2001/13) rendelet és a monetáris pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2004/21) (HL L 371., 2004.12.18., 42. o.)

4 év

Az Európai Központi Bank EKB/2007/9 iránymutatása (2007. augusztus 1.) a monetáris pénzügyi intézményekről és a piaci statisztikákról (átdolgozás) (HL L 341., 2007.12.27., 1. o.)

Helyesbítés a monetáris pénzügyi intézményekről és a piaci statisztikákról (átdolgozás) szóló, 2007. augusztus 1-jei európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2007/9) (HL L 84., 2008.3.26., 393. o.)

módosította:

 

Az Európai Központi Bank EKB/2008/31 iránymutatása (2008. december 19.) monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról (átdolgozott változat) szóló EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 53., 2009.2.26., 76. o.)

 

Az Európai Központi Bank EKB/2009/23 iránymutatása (2009. december 4.) a monetáris, a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról szóló EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 16., 2010.1.21., 6. o.)

4 év

Az Európai Központi Bank EKB/2002/7 iránymutatása (2002. november 21.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (HL L 334., 2002.12.11., 24. o.)

módosította:

 

Az Európai Központi Bank EKB/2002/7 iránymutatása (2005. november 17.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (HL L 30., 2006.2.2., 1. o.)

 

Az Európai Központi Bank EKB/2006/6 iránymutatása (2006. április 20.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 115., 2006.4.28., 46. o.)

 

Az Európai Központi Bank EKT/2007/13 iránymutatása (2007. november 15.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 311., 2007.11.29., 47. o.)

 

Az Európai Központi Bank EKB/2008/6 iránymutatása (2008. augusztus 26.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (HL L 259., 2008.9.27., 12. o.)

4 év


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/14


A tagállamok és a Bizottság 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozata a magyarázó dokumentumokról

2011/C 369/02

Az EUMSZ 288. cikke szerint „az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja”.

A tagállamok és a Bizottság felismerik, hogy az uniós jog eredményes végrehajtása egyrészt előfeltétele annak, hogy az Unió szakpolitikai célkitűzéseit el lehessen érni, másrészt – bár a végrehajtásért elsősorban a tagállamok felelősek – közérdek is, hiszen az uniós jog célja többek között az, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen valamennyi tagállamban.

A tagállamok és a Bizottság tudatában vannak annak, hogy az uniós irányelvek megfelelő és időben történő átültetése jogi kötelezettség. Megjegyzik, hogy a Szerződések azzal a feladattal ruházzák fel a Bizottságot, hogy az Európai Bíróság felügyelete mellett ellenőrizze az uniós jog alkalmazását, és osztják azt a nézetet, hogy az átültető intézkedésekről szóló értesítések célja az, hogy megkönnyítsék a Bizottság számára ennek a feladatnak az ellátását.

A tagállamok ezzel összefüggésben elismerik, hogy az általuk az irányelvek nemzeti jogba történő átültetésével kapcsolatban a Bizottság részére nyújtandó tájékoztatásnak „egyértelműnek és pontosnak kell lennie” és „ellentmondásoktól mentesen kell megjelölnie, hogy melyek azok a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedések”, vagy bármely más, a nemzeti jog részét képező rendelkezések, illetve, adott esetben, nemzeti bíróság által hozott ítéletek, amelyekkel a tagállamok – véleményük szerint – teljesítették az irányelvből eredő egyes kötelezettségeiket (1).

Az uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos tájékoztatás minőségének javítása érdekében a Bizottság – amennyiben úgy ítéli, hogy az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó dokumentumra van szükség – a vonatkozó javaslatok előterjesztésekor eseti alapon indokolni fogja az ilyen dokumentumok átadásának szükségességét és arányosságát, figyelembe véve különösen az irányelv, illetve annak átültetésének összetettségét, valamint az esetlegesen felmerülő járulékos adminisztratív terheket.

A tagállamok indokolt esetben vállalják, hogy az átültető intézkedésekről szóló értesítéshez egy vagy több magyarázó dokumentumot mellékelnek, amelyek lehetnek megfelelési táblázatok vagy ugyanazt a célt szolgáló egyéb dokumentumok.


(1)  Lásd a Bíróságnak a C-427/07 sz. ügyben 2009. július 16-án hozott ítéletét, 107. pont, és az abban említett ítélkezési gyakorlatot.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/15


Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság (2011. október 27-i) együttes politikai nyilatkozata a magyarázó dokumemtumokról

2011/C 369/03

Az intézmények elismerik, hogy a tagállamok által az irányelvek nemzeti jogba történő átültetésével kapcsolatban a Bizottság részére nyújtandó tájékoztatásnak „egyértelműnek és pontosnak kell lennie” (1) annak érdekében, hogy megkönnyítsék a Bizottság számára az uniós jog alkalmazásának ellenőrzését.

Ebből kifolyólag az Európai Parlament és a Tanács üdvözli a tagállamok és a Bizottság 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatát a magyarázó dokumentumokról.

Következésképpen az intézmények megállapodnak abban, hogy amennyiben a tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával összhangban az ilyen dokumentumok átadásának szükségessége és arányossága indokolt, az érintett irányelvbe felveszik a következő preambulumbekezdést:

„A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben mellékelnek egy vagy több olyan dokumentumot, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli, hogy indokolt ilyen dokumentumok átadása.”

A Bizottság 2013. november 1-jéig jelentést fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a magyarázó dokumentumokról szóló két együttes politikai nyilatkozat végrehajtásáról.

Az intézmények vállalják, hogy 2011. november 1-jétől alkalmazni fogják ezeket az elveket az új és függőben lévő irányelvjavaslatokra, kivéve azokat, amelyekről az Európai Parlament és a Tanács már megállapodásra jutott.


(1)  Lásd a Bíróságnak a C-427/07 sz. ügyben 2009. július 16-án hozott ítéletét, 107. pont, és az abban említett ítélkezési gyakorlatot.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/16


Értesítés a 2011/848/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2010/788/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2011/C 369/04

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

az alábbi információt hozza azon személyek tudomására, akik a 2011/848/KKBP (1) tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2010/788/KKBP tanácsi határozat mellékletében szerepelnek.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa megjelölte azokat a személyeket, akiket fel kell venni azon személyek és szervezetek jegyzékébe, akikre/amelyekre vonatkoznak az 1952 (2010) sz. határozat 3. pontja által megújított, az 1596 (2005) sz. határozat 13. és 15. pontja értelmében előírt intézkedések.

Az érintett személyek és szervezetek az 1533 (2004) ENSZ BT-határozat 8. pontja alapján létrehozott ENSZ-bizottságnál – az igazoló dokumentumokkal alátámasztva – bármikor kérvényezhetik azoknak a határozatoknak a felülvizsgálatát, amelyekkel felkerültek az említett ENSZ-jegyzékbe. A kérvényt az alábbi címre kell elküldeni:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

További információ: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Az ENSZ döntését követően az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletben szereplő személyeket fel kell venni a 2011/848/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott 2010/788/KKBP tanácsi határozatban előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe. Az érintett személyek jegyzékbe való felvételének indoka a tanácsi határozat mellékletének vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy kérvényezhetik a megfelelő tagállam(ok)nak az 1183/2005/EK rendelet II. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 3. cikkével).

Az érintett személyek a Tanácsnál kérvényezhetik annak a határozatnak a felülvizsgálatát, amellyel felkerültek az említett jegyzékekre. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt a fenti címre kell küldeni.

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 335., 2011.12.17., 83. o.


17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/17


Értesítés a 2011/847/KKBP tanácsi végrehajtási határozattal végrehajtott, a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP tanácsi határozatban, valamint az 1320/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

2011/C 369/05

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

az alábbi információt hozza azon személyek tudomására, akik a 2011/847/KKBP (1) tanácsi határozattal módosított, a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP tanácsi határozat IIIA. mellékletében, valamint az 1320/2011/EU (2) tanácsi végrehajtási rendelettel végrehajtott, a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet IA. mellékletében szerepelnek.

Az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy a fent említett mellékletekben szereplő személyeket fel kell venni a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozatban és a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe. Az érintett személyek jegyzékbe vételének indokolása az említett mellékletek vonatkozó rovataiban szerepel.

Felhívjuk az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy kérvényezhetik a megfelelő tagállam(ok)nak a 765/2006/EK rendelet II. mellékletében szereplő honlapján megjelölt illetékes hatóságainál, hogy engedélyezzék a befagyasztott pénzeszközök alapvető szükségletekre vagy konkrét kifizetésekre történő felhasználását (vö. a rendelet 3. cikkével).

Az érintett személyek a Tanácsnál kérvényezhetik annak a határozatnak a felülvizsgálatát, amellyel felkerültek az említett jegyzékbe. A kérvényt az igazoló dokumentumokkal együtt az alábbi címre kell küldeni:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Felhívjuk továbbá az érintett személyek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a Tanács határozata ellen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 275. cikkének második bekezdésében, valamint 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be az Európai Unió Törvényszékéhez.


(1)  HL L 335., 2011.12.17., 81. o.

(2)  HL L 335., 2011.12.17., 15. o.


Európai Bizottság

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/18


Euroátváltási árfolyamok (1)

2011. december 16.

2011/C 369/06

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3064

JPY

Japán yen

101,70

DKK

Dán korona

7,4336

GBP

Angol font

0,84055

SEK

Svéd korona

9,0337

CHF

Svájci frank

1,2249

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,7815

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,343

HUF

Magyar forint

303,38

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6975

PLN

Lengyel zloty

4,4891

RON

Román lej

4,3345

TRY

Török líra

2,4520

AUD

Ausztrál dollár

1,3060

CAD

Kanadai dollár

1,3497

HKD

Hongkongi dollár

10,1673

NZD

Új-zélandi dollár

1,7106

SGD

Szingapúri dollár

1,7004

KRW

Dél-Koreai won

1 512,33

ZAR

Dél-Afrikai rand

10,9181

CNY

Kínai renminbi

8,2698

HRK

Horvát kuna

7,5135

IDR

Indonéz rúpia

11 805,04

MYR

Maláj ringgit

4,1485

PHP

Fülöp-szigeteki peso

57,234

RUB

Orosz rubel

41,5810

THB

Thaiföldi baht

40,903

BRL

Brazil real

2,4085

MXN

Mexikói peso

18,0479

INR

Indiai rúpia

68,8470


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


V Hirdetmények

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/19


Értesítés a Kazahsztánból származó fehér foszfor (más néven elemi vagy sárga foszfor) behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról

2011/C 369/07

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: alaprendelet) 5. cikke alapján az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) panaszt nyújtottak be, amely szerint a Kazahsztánból származó fehér foszfor (más néven elemi vagy sárga foszfor) behozatala dömpingelt formában történik, és ezáltal jelentős kárt okoz az uniós gazdasági ágazatnak.

1.   A panasz

A panaszt 2011. november 7-én nyújtotta be a Thermphos International BV (a továbbiakban: panaszos), a fehér foszfor egyetlen uniós gyártója, amelynek termelése az uniós gyártás 100 %-át teszi ki.

2.   A vizsgált termék

A vizsgált termék fehér foszfor, más néven elemi vagy sárga foszfor (a továbbiakban: vizsgált termék).

3.   A dömpingre vonatkozó állítás  (2)

Az állítások szerint dömpingelt termék a jelenleg az ex 2804 70 00 KN-kóddal bejelentett, Kazahsztánból (a továbbiakban: érintett ország) származó vizsgált termék. Ez a KN-kód csak tájékoztató jellegű.

Mivel az alaprendelet 7. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre tekintettel az érintett ország nem tekinthető piacgazdasági berendezkedésű országnak, továbbá mivel a panaszos állítása szerint az Amerikai Egyesült Államok – az Európai Unión kívüli egyetlen, piacgazdasági berendezkedésű harmadik ország, mely a terméket gyártja – nem lenne megfelelő piacgazdasági berendezkedésű harmadik ország a piaci verseny hiánya, valamint az elégséges mennyiségű belföldi értékesítés vagy rendes kereskedelmi forgalomban történő értékesítés hiánya miatt, a panaszos a Kazahsztánból származó behozatalok tekintetében a rendes értéket az Unióban a hasonló termékért fizetett vagy fizetendő ár alapján állapította meg, melyet ésszerű haszonkulcsot figyelembe véve megfelelően kiigazított. A dömpingre vonatkozó állítás az így megállapított rendes értéknek és a vizsgált termék Unióba irányuló exportja során alkalmazott (gyártelepi paritáson számított) exportárnak az összehasonlításán alapul.

Annak ellenére, hogy a panaszos az Egyesült Államokat nem tartja megfelelő, piacgazdasági berendezkedésű harmadik országnak, a Kazahsztánból származó behozatal tekintetében a rendes értéket az Egyesült Államokra vonatkozó számtanilag képzett rendes érték (előállítási költségek, értékesítési, általános és adminisztratív költségek – ún. SGA-költségek –, valamint a nyereség) alapján is megállapította. A dömpingre vonatkozó állítás tehát az így megállapított rendes értéknek és a vizsgált termék Unióba irányuló exportja során alkalmazott (gyártelepi paritáson számított) exportárnak az összehasonlításán is alapul.

Ennek alapján az érintett ország vonatkozásában kiszámított dömpingkülönbözet jelentős.

4.   A kárra vonatkozó állítás

A panaszos bizonyítékkal szolgált arról, hogy a vizsgált terméknek az érintett országból történő behozatala mind abszolút értékben, mind a piaci részesedést tekintve összességében megnövekedett.

A panaszos által benyújtott prima facie bizonyítékok azt mutatják, hogy a behozott vizsgált termék mennyisége és árai – egyéb következmények mellett – kedvezőtlenül hatottak az eladott mennyiségre, valamint az uniós gazdasági ágazat által kialakított árszintre és piaci részesedésre, és ezáltal jelentős mértékben rontják az uniós gazdasági ágazat összteljesítményét és pénzügyi helyzetét.

5.   Az eljárás

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy a panaszt az uniós gazdasági ágazat részéről vagy nevében nyújtották be, és hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az eljárás megindításához, a Bizottság az alaprendelet 5. cikke alapján vizsgálatot indít.

A vizsgálat azt hivatott megállapítani, hogy az érintett országból származó vizsgált termék behozatala dömpingelt formában történik-e, és ha igen, a dömping okoz-e kárt az uniós gazdasági ágazatnak. Amennyiben e feltételezés beigazolódik, a vizsgálat fel fogja tárni, hogy nem ellentétes-e az Unió érdekeivel, ha intézkedések elrendelésére kerül sor.

5.1.    A dömping megállapítására irányuló eljárás

A Bizottság felkéri a vizsgált termék érintett országbeli exportáló gyártóit (3), hogy vegyenek részt a vizsgálatban.

5.1.1.   Az exportáló gyártókra irányuló vizsgálat

5.1.1.1.   Az érintett ország vizsgálat alá vonni kívánt exportáló gyártóinak kiválasztására irányuló eljárás

A kazahsztáni exportáló gyártókkal kapcsolatos vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld az érintett ország általa ismert exportáló gyártóinak, az exportáló gyártók valamennyi ismert szövetségének és az érintett exportáló ország hatóságainak. A Bizottság felkéri valamennyi exportáló gyártót és az exportáló gyártók valamennyi szövetségét, hogy jelentkezzenek, és kérdőív igénylése céljából a lehető leghamarabb, de eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül vegyék fel vele a kapcsolatot, lehetőleg e-mailben.

Eltérő rendelkezés hiányában az exportáló gyártóknak és adott esetben az exportáló gyártók szövetségeinek ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül kell visszaküldeniük a kitöltött kérdőíveket.

A kérdőív információkat tartalmaz többek között az exportáló gyártó vállalata/vállalatai struktúrájáról, a vállalat/vállalatok tevékenységeiről a vizsgált termék vonatkozásában, az előállítás költségéről, valamint a vizsgált terméknek az érintett ország belföldi piacán való értékesítéséről és a vizsgált termék Unióba irányuló értékesítéseiről.

5.1.2.   A nem piacgazdasági berendezkedésű érintett ország exportáló gyártóira vonatkozó további eljárás

5.1.2.1.   A piacgazdasági berendezkedésű harmadik ország kiválasztása

Az alábbi 5.1.2.2. szakasz rendelkezései alapján – az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerint – az érintett országból történő behozatal esetében a rendes értéket egy piacgazdasági berendezkedésű harmadik országban alkalmazott ár vagy számtanilag képzett érték alapján kell kiszámítani. Ennek érdekében a Bizottságnak ki kell választania egy megfelelő, piacgazdasági berendezkedésű harmadik országot. A Bizottság ideiglenesen az Amerikai Egyesült Államokat választotta ki erre a célra. Mivel lehetséges, hogy az Egyesült Államok nem megfelelő, piacgazdasági berendezkedésű ország, a Bizottság a rendes értéket az Unióban ténylegesen fizetett ár alapján szándékozik megállapítani, melyet ésszerű haszonkulcs figyelembevételével megfelelően kiigazít. A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 10 napon belül jelezzék, alkalmasnak találják-e az említett módszert e célra.

5.1.2.2.   A nem piacgazdasági berendezkedésű érintett ország exportáló gyártóira vonatkozó elbánás

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján az érintett országban egyes exportáló gyártók, amelyek úgy vélik, hogy esetükben a vizsgált termék gyártása és értékesítése tekintetében piacgazdasági feltételek érvényesülnek, megfelelően indokolt, ilyen irányú kérelmet nyújthatnak be (a továbbiakban: piacgazdasági elbánás iránti kérelem). Egy vállalat akkor részesíthető piacgazdasági elbánásban, ha a fent említett kérelem vizsgálatából az tűnik ki, hogy teljesülnek az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában megállapított kritériumok (4). Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján a piacgazdasági elbánásban részesülő exportáló gyártók dömpingkülönbözetét – a lehetséges mértékben és az alaprendelet 18. cikke alapján rendelkezésre álló tények felhasználásának sérelme nélkül – a saját rendes értékük és exportáraik felhasználásával kell kiszámítani.

Az érintett országbeli egyes exportáló gyártók – akár alternatívaként is – igényelhetnek egyéni elbánást is. Ahhoz, hogy egyéni elbánásban részesülhessenek, az exportáló gyártóknak bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy eleget tesznek az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdésében megállapított kritériumoknak (5). Az egyéni elbánásban részesülő exportáló gyártók dömpingkülönbözetét a saját exportáraik alapján számítják ki. Az egyéni elbánásban részesülő exportáló gyártók esetében a rendes érték a fentiekben ismertetett módon kiválasztott piacgazdasági berendezkedésű harmadik országra megállapított értékeken alapul.

a)   Piacgazdasági elbánás

A Bizottság piacgazdasági elbánás kérelmezésére szolgáló igénylőlapokat küld minden ismert, érintett országbeli exportáló gyártónak, az exportáló gyártók ismert szövetségeinek, valamint az érintett ország hatóságainak. Bármely, piacgazdasági elbánást kérelmezni kívánó exportáló gyártónak az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 10 napon belül kell kérelmeznie a Bizottságtól az igénylőlapot. Minden piacgazdasági elbánást kérelmező exportáló gyártónak az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül meg kell küldenie a Bizottságnak a kitöltött igénylőlapot.

b)   Egyéni elbánás

Az egyéni elbánás kérelmezéséhez minden egyéni elbánást kérelmező érintett országbeli exportáló gyártónak az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül kell megküldenie a Bizottságnak a piacgazdasági elbánás kérelmezésére szolgáló igénylőlapot, az egyéni elbánásra vonatkozó szakaszokat megfelelően kitöltve.

5.1.3.   A független importőrökre irányuló vizsgálat  (6)  (7)

Tekintettel az ezen eljárásban érintett független importőrök esetlegesen nagy számára, valamint a vizsgálatnak a jogilag előírt határidőn belül való lezárása érdekében a Bizottság a megvizsgálandó független importőrök számát egy minta kiválasztásával ésszerű mértékűre korlátozhatja („mintavétel”). A mintavételre az alaprendelet 17. cikkének megfelelően kerül sor.

A Bizottság – annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát –, felkéri valamennyi független importőrt, illetve a nevükben eljáró képviselőket, hogy jelentkezzenek. A feleknek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele napjától számított 15 napon belül kell jelentkezniük, és a következő információkat kell vállalatukról vagy vállalataikról a Bizottság rendelkezésére bocsátaniuk:

név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám és a kapcsolattartó személy,

a vállalat tevékenységének pontos leírása a vizsgált termék vonatkozásában,

a teljes forgalom a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban,

az érintett országból származó importált vizsgált termék 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti, az uniós piacra irányuló behozatalának, illetve az Unió piacán (8) lebonyolított viszonteladásának mennyisége tonnában és értéke euróban,

a vizsgált termék előállításában és/vagy értékesítésében érintett, a vállalatokkal kapcsolatban álló (9) valamennyi vállalat neve és tevékenységének pontos leírása,

bármely olyan egyéb információ, mely segítheti a Bizottságot a minta kiválasztásában.

A fenti információk megadásával a vállalat hozzájárul a mintába való esetleges felvételéhez. A mintába való felvétel esetén a vállalatnak kérdőívet kell kitöltenie, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy válaszának hitelességét helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizzék („helyszíni ellenőrzés”). Ha a vállalat úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá a mintába való esetleges felvételéhez, akkor a vizsgálat során együtt nem működő vállalatnak kell tekinteni. Az együtt nem működő importőrök esetében a Bizottság megállapításai a rendelkezésre álló tényeken alapulnak, így az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mintha együttműködött volna.

A független importőrök mintájának kiválasztásához szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság emellett kapcsolatba léphet az importőrök bármely ismert szövetségével.

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával kapcsolatban a fentiekben kért információk kivételével bármilyen más releváns információt kívánnak benyújtani, ezt – eltérő rendelkezés hiányában – az ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21 napon belül kell megtenniük.

Ha mintavételre van szükség, az importőröket a vizsgált termék uniós értékesítésének azon legnagyobb reprezentatív mennyisége alapján választják ki, amely a rendelkezésre álló idő alatt megfelelően megvizsgálható. A Bizottság valamennyi ismert független importőrt és az importőrök szövetségeit is értesíti arról, hogy mely vállalatok kerültek be a mintába.

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a mintába felvett független importőröknek és az importőrök ismert szövetségeinek is. Eltérő rendelkezés hiányában e feleknek a minta kiválasztásáról kapott értesítést követő 37 napon belül be kell nyújtaniuk a kitöltött kérdőívet. A kitöltött kérdőív információt tartalmaz többek között a felek vállalatának/vállalatainak szerkezetéről, tevékenységéről a vizsgált termék vonatkozásában, valamint a vizsgált termék értékesítéséről.

5.2.    A kár megállapítására irányuló eljárás

Káron a következők értendők: az uniós gazdasági ágazatot ért jelentős kár, a gazdasági ágazatot fenyegető jelentős kár vagy egy ilyen gazdasági ágazat létrehozásának jelentős hátráltatása. A kár megállapítása egyértelmű bizonyítékokon alapul, továbbá tárgyilagosan meg kell vizsgálni hozzá a dömpingelt behozatalok mennyiségét, azoknak az uniós piac árait érintő hatását, valamint e behozataloknak az uniós gazdasági ágazatra kifejtett közvetlen hatását. Annak megállapítása érdekében, hogy az uniós gazdasági ágazatot jelentős kár érte-e, a vizsgált termék uniós gyártóit felkérik a Bizottság által folytatott vizsgálatban való részvételre.

5.2.1.   Az uniós gyártókra irányuló vizsgálat

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld az ismert uniós gyártóknak vagy a reprezentatív uniós gyártóknak, valamint az uniós gyártók ismert szövetségeinek.

Eltérő rendelkezés hiányában az uniós gyártóknak és az uniós gyártók szövetségeinek ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 37 napon belül kell visszaküldeniük a kitöltött kérdőíveket. A kitöltött kérdőív információt tartalmaz többek között a felek vállalatának/vállalatainak szerkezetéről és pénzügyi helyzetéről, a vállalat/vállalatok tevékenységéről a vizsgált termék vonatkozásában, az előállítás költségéről, valamint a vizsgált termék értékesítéséről.

A Bizottság felkéri a fentiekben fel nem sorolt valamennyi uniós gyártót, valamint az uniós gyártók fentiekben fel nem sorolt valamennyi szövetségét, hogy jelentkezzenek, és kérdőívek igénylése céljából eltérő rendelkezés hiányában a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül vegyék fel vele a kapcsolatot, lehetőleg e-mailben.

5.3.    Az uniós érdek vizsgálatára irányuló eljárás

Abban az esetben, ha a dömpingre és az általa okozott kárra vonatkozó állítások bizonyítást nyernek, az alaprendelet 21. cikke szerint határozni kell arról, hogy nem ellentétes-e az uniós érdekkel, ha dömpingellenes intézkedések elfogadására kerül sor. A Bizottság felkéri az uniós gyártókat, importőröket és képviseleti szervezeteiket, továbbá a felhasználókat, valamint a felhasználói és fogyasztói képviseleti szervezeteket, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 napon belül vegyék fel vele a kapcsolatot. A vizsgálatban való részvételhez a fogyasztói képviseleti szervezeteknek ugyanezen határidőn belül bizonyítaniuk kell, hogy tevékenységeik és a vizsgált termék között objektív kapcsolat áll fenn.

A fenti határidőn belül jelentkező felek – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 37 napon belül szolgáltathatnak információt a Bizottság részére az uniós érdekre vonatkozóan. Ezt az információt vagy szabadon választott formában, vagy a Bizottság által összeállított kérdőíven lehet benyújtani. Meg kell jegyezni, hogy a 21. cikk alapján közölt információk csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat benyújtásukkor tényszerű bizonyítékokkal támasztják alá.

5.4.    Egyéb írásbeli beadványok

Ezen értesítés rendelkezéseire figyelemmel a Bizottság felkéri valamennyi érdekelt felet, hogy ismertesse álláspontját, szolgáltasson információkat, és állításait támassza alá bizonyítékokkal. Eltérő rendelkezés hiányában ezeknek az információknak és az alátámasztó bizonyítékoknak az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 37 napon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

5.5.    A vizsgálattal megbízott bizottsági szolgálatok előtti meghallgatás lehetősége

Valamennyi érdekelt fél kérheti a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai előtti meghallgatását. A meghallgatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell a kérelem indokait. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül kell benyújtani. Ezt követően a meghallgatás iránti kérelmet a Bizottság által az adott féllel folytatott kommunikáció során kitűzött határidőn belül kell benyújtani.

5.6.    Az írásbeli beadványok benyújtására és a kitöltött kérdőívek és levelek elküldésére vonatkozó utasítások

Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat és a leveleket – „Limited” (10) (Korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell ellátni.

A „Limited” jelöléssel ellátott információkat benyújtó érdekelt feleknek az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének értelmében ezekhez nem bizalmas jellegű összefoglalókat is csatolniuk kell, melyeket „For inspection by interested parties” (Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni. Ezeknek az összefoglalóknak kellően részleteseknek kell lenniük ahhoz, hogy a bizalmasan benyújtott információk lényege érthető legyen. Amennyiben a bizalmas információkat benyújtó érdekelt fél nem készíti el a nem bizalmas jellegű összefoglalót a kért formában és minőségben, a Bizottság figyelmen kívül hagyhatja a bizalmas információkat.

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket elektronikus formában kell benyújtaniuk (a nem bizalmas beadványokat e-mailben, a bizalmasakat CD-R/DVD lemezen), és fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. A piacgazdasági elbánás és az egyéni elbánás kérelmezésére szolgáló igénylőlapokhoz, a kitöltött kérdőívekhez csatolt minden meghatalmazást és aláírt tanúsítványt, valamint azok frissített verzióit azonban papíron kell benyújtani, azaz levélben vagy személyesen, az alábbiakban megadott címen. Az alaprendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben egy érdekelt fél beadványait és kérelmeit nem tudja elektronikus formában benyújtani, erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Bizottságot. Az érdekelt felek további információkat találhatnak a Bizottsággal való levelezésről a Kereskedelmi Főigazgatóság weboldalának vonatkozó részein: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail (dömping vonatkozásában): trade-yp4-dumping@ec.europa.eu

E-mail (kár vonatkozásában): trade-yp4-injury@ec.europa.eu

6.   Az együttműködés hiánya

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően átmeneti vagy végleges, megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezek az információk figyelmen kívül hagyhatók, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni.

Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mintha együttműködött volna.

7.   Meghallgató tisztviselő

Az érdekelt felek kérhetik a Kereskedelmi Főigazgatóság meghallgató tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság vizsgálattal megbízott szolgálatai között. Megvizsgálja az aktához való hozzáférésre irányuló kérelmeket, az iratok bizalmas kezelését érintő vitákat, a határidők meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, valamint a harmadik felek által benyújtott, meghallgatás iránti kérelmeket. A meghallgató tisztviselő meghallgatást biztosíthat egy adott érdekelt fél számára, és közbenjárhat annak biztosítása érdekében, hogy az érdekelt felek maradéktalanul gyakorolhassák a védelemhez való jogukat.

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet írásban, indoklással együtt kell benyújtani. A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért meghallgatások esetében a kérelmet az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül kell benyújtani. Ezt követően a meghallgatás iránti kérelmet a Bizottság által a felekkel folytatott kommunikáció során meghatározott egyedi határidőn belül kell benyújtani.

A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít a felek részvételével történő meghallgatás megtartására is, melynek során a felek ismertethetik különböző álláspontjaikat, és előadhatják – többek között – a dömpinggel, a kárral, az okozati összefüggéssel és az uniós érdekkel kapcsolatos ellenérveiket. Ilyen meghallgatásra rendszerint legkésőbb az ideiglenes megállapítások közzétételétől számított negyedik hét végén kerül sor.

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és weboldala a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén található: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   A vizsgálat ütemterve

A vizsgálat az alaprendelet 6. cikke (9) bekezdésének megfelelően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul. Az alaprendelet 7. cikke (1) bekezdésének értelmében ideiglenes intézkedéseket ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 9 hónapon belül lehet elrendelni.

9.   Személyes adatok feldolgozása

A Bizottság a vizsgálat során gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (11) megfelelően fogja kezelni.


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  Dömpingen egy termék (a továbbiakban: érintett termék) „rendes érték” alatti áron történő exportértékesítését értjük. A rendes értéket általában a „hasonló terméknek” az érintett ország belföldi piacán alkalmazott, összehasonlítható ára alapján állapítják meg. A „hasonló termék” kifejezés azt a terméket jelöli, amely az érintett termékhez minden tekintetben hasonlít, vagy ilyen termék hiányában azt a terméket, amely a termékkel nagyfokú hasonlóságot mutat.

(3)  Exportáló gyártó az érintett országban működő minden olyan vállalat, mely a vizsgált terméket előállítja és – közvetlenül vagy harmadik félen, így például az érintett termék gyártásában, belföldi értékesítésében vagy exportjában részt vevő, vele kapcsolatban álló vállalatokon keresztül – az Unió piacára exportálja.

(4)  Az exportáló gyártóknak különösen a következőket kell igazolniuk: i. az üzleti döntések és a költségek a piaci feltételeknek megfelelően és jelentős állami beavatkozás nélkül alakulnak; ii. a vállalatok egyetlen átlátható alapvető könyvelést vezetnek, amelyet a nemzetközi számviteli szabályoknak megfelelően független könyvvizsgálatnak vetnek alá, és amelyet minden területen alkalmaznak; iii. nincsenek a korábbi, nem piacgazdasági rendszerből eredő jelentős torzulások; iv. a csődre és tulajdonra vonatkozó jogszabályok stabilitást és jogbiztonságot garantálnak; és v. a valutaváltás piaci árfolyamon történik.

(5)  Az exportáló gyártóknak különösen a következőket kell igazolniuk: i. teljes mértékben vagy részben külföldi tulajdonban lévő vállalkozás vagy vegyes vállalat esetén az exportőrök szabadon hazatelepíthetik a tőkét és a nyereséget; ii. az exportárakat és exportmennyiségeket, valamint az értékesítési feltételeket szabadon határozzák meg; iii. a részvények többsége magánszemélyek tulajdonában van. Azoknak az állami tisztviselőknek, akik az igazgatótanácsban foglalnak helyet, vagy kulcsfontosságú vezetői pozíciót töltenek be, kisebbségben kell lenniük, illetve bizonyítani kell, hogy a vállalat kellőképpen független az állami befolyástól; iv. az árfolyamok átszámítása piaci árfolyamon történik és v. az állami beavatkozás nem olyan mértékű, amely lehetővé teszi az intézkedések kijátszását olyan esetben, ha egyedi exportőrökre eltérő vámtételeket határoznak meg.

(6)  A mintába kizárólag exportáló gyártókkal kapcsolatban nem álló importőrök vehetők fel. Azoknak az importőröknek, akik exportáló gyártókkal állnak kapcsolatban, ki kell tölteniük a kérdőív I. mellékletét ezen exportáló gyártók vonatkozásában. Az egymással kapcsolatban álló felek meghatározásához lásd a 9. lábjegyzetet.

(7)  A független importőrök által szolgáltatott adatok a dömping meghatározásán kívüli vizsgálati szempontok elemzéséhez is felhasználhatók.

(8)  Az Európai Unió 27 tagállama a következő: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

(9)  A Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikke értelmében személyek kizárólag abban az esetben tekinthetők egymással kapcsolatban állónak, ha: a) egymás üzleti vállalkozásainak tisztségviselői vagy igazgatói; b) jogilag elismert üzlettársak; c) alkalmazotti viszonyban állnak egymással; d) bármely személy közvetve vagy közvetlenül tulajdonában tartja, ellenőrzi vagy birtokolja mindkettejük kibocsátott, szavazati jogot biztosító részvényeinek vagy egyéb részesedéseinek 5 %-át vagy annál többet; e) egyikük közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi a másikat; f) harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettejüket ellenőrzi; g) közvetve vagy közvetlenül együtt ellenőriznek egy harmadik személyt; vagy h) ugyanannak a családnak a tagjai. Személyek kizárólag akkor minősülnek ugyanazon család tagjainak, ha az alábbi rokoni kapcsolatok valamelyikében állnak egymással: i. férj és feleség; ii. szülő és gyermek; iii. fivér és lánytestvér (akár vér szerinti, akár féltestvér); iv. nagyszülő és unoka; v. nagybácsi vagy nagynéni és unokaöcs vagy unokahúg; vi. após vagy anyós és vő vagy meny, vii. sógor és sógornő (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.). Ebben az összefüggésben a „személy” természetes vagy jogi személyt jelent.

(10)  A „Limited” jelöléssel ellátott dokumentum az 1255/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 51. o.) 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. A dokumentum az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében is védelem alatt áll.

(11)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Helyesbítések

17.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 369/25


Helyesbítés az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/42/EK irányelve végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról című bizottsági közleményhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 338., 2011. november 18. )

2011/C 369/08

A 22. oldalon:

a következő szövegrész:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robotok és robotberendezések. Biztonsági követelmények. 1. rész: Ipari robotok (ISO 10218-1:2011)

Ez az első közzététel

EN ISO 10218-1:2008

2.1. megjegyzés

2012.1.31.”

helyesen:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robotok és robotberendezések. Biztonsági követelmények. 1. rész: Ipari robotok (ISO 10218-1:2011)

Ez az első közzététel

EN ISO 10218-1:2008

2.1. megjegyzés

2013.1.1.”