ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2011.315.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 315

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. október 28.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 315/01

A Bizottság ajánlása (2011. október 27.) a Mikrobiális kihívás – Az emberi egészséget fenyegető veszély elnevezésű közös kutatási programozási kezdeményezésről

1

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 315/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida) ( 1 )

4

2011/C 315/03

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 2 )

5

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 315/04

Euroátváltási árfolyamok

8

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2011/C 315/05

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

9

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 315/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

11

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

 

(2)   EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Európai Bizottság

28.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 315/1


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2011. október 27.)

a „Mikrobiális kihívás – Az emberi egészséget fenyegető veszély” elnevezésű közös kutatási programozási kezdeményezésről

2011/C 315/01

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 181. és 292. cikkére,

mivel:

(1)

Az antimikrobiális készítményekkel szembeni rezisztenciából eredő mikrobiális probléma az egyik legnagyobb veszély, amely az emberi egészséget fenyegeti a 21. században (1). Az Unióban évről évre meghaladja a 25 ezret azon betegek száma, akik többféle antibiotikummal szemben is ellenálló, ún. multirezisztens baktériumok okozta fertőzésekben halnak meg (2). Néhány európai országban az egyes antibiotikumokkal szembeni rezisztencia aránya 40-50 %-ra nőtt (3), miközben a több antibiotikummal szembeni rezisztencia mindenütt egyre nagyobb problémát jelent.

(2)

Az ellenálló baktériumok okozta fertőző betegségek nem csak az egészségügyi ellátás költségeit növelik meg, de az áttételes költségeket is, tekintettel a betegszabadság és a korai elhalálozás okozta teljesítménykiesésre. Az egészségügyi ellátás plusz költségei és a teljesítménykiesésből fakadó veszteségek összesen évi 1,5 milliárd EUR-nyi közvetlen többletterhet jelentenek a társadalomnak (4); az európai országokra háruló közvetett költségek ennek többszörösére rúghatnak (5).

(3)

A gyógyszerekkel szembeni rezisztencia problémája természetes és elkerülhetetlen következménye a fertőző betegségek antimikrobiális szerekkel való kezelésének. A problémát azonban tovább súlyosbítja az antimikrobiális szerek válogatás nélküli alkalmazása és az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok elterjedése a környezetben. Az emberi populációra jellemző dinamika, ideértve az utazást és az élelmiszerek világszintű forgalmazását, jelentősen hozzájárul a rezisztens fertőző baktériumok gyors terjedéséhez (6). Ezenkívül az állattenyésztésben alkalmazott antibiotikumok túlzott használata növeli annak kockázatát, hogy a rezisztens mikroorganizmusok az élelmiszer-fogyasztás révén bekerülnek az emberi szervezetbe (7). Ezzel egyidejűleg az új antimikrobiális hatóanyagok fejlesztésében drámai visszaesés mutatkozik.

(4)

A probléma átfogó megoldásához a társadalom számos szegmensében kell intézkedéseket hozni: a politikában, az egészségügyben, az oktatásban, az iparban, a környezetvédelemben, a mezőgazdaságban, az állatorvoslásban, a kutatásban és még sok más területen.

(5)

A határokon átnyúló együttműködés megkerülhetetlen, mivel a mikroorganizmusok antibiotikumokkal szembeni ellenálló képességének fokozódása nem korlátozódik egyes országokra, hanem világszerte valós fenyegetést jelent a közegészségre. A veszéllyel való hatékony szembenézés terhének közös vállalása valamennyi érintett ország hasznára válik majd, és lehetővé teszi, hogy a jövőben eredményesebben kezeljük a fertőző betegségeket és tartsuk kordában terjedésüket.

(6)

Noha Európa-szerte kiváló színvonalú tudományos kutatás folyik, az európai antimikrobiális rezisztenciakutatás meglehetősen bonyolult és töredezett képet mutat. Számos nemzeti és európai szintű kutatási hálózat és szervezet elszigetelten dolgozza ki antimikrobiális rezisztenciakutatási menetrendjét, ami átfedésekhez, egymással versengő kutatási tevékenységekhez és a kritikus tömeg hiányához vezet.

(7)

Az antimikrobiális rezisztenciáról szóló, 2009. november 18-i bizottsági szolgálati munkadokumentum (8) összefoglalta a szóban forgó területen indított uniós kezdeményezéseket. A dokumentumban több intézkedési javaslat szerepelt, amelyeket végre is hajtottak; közéjük tartozott az antimikrobiális rezisztencia és szerhasználat hatékonyabb nyomon követése, valamint néhány kockázatkezelési intézkedés.

(8)

2009. december 1-jei ülésén (9) az Európai Unió Tanácsa arra hívta fel a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a hatékony antibakteriális szerekre irányuló innovatív ösztönző intézkedések tekintetében „támogassák a kutatási infrastruktúrák megosztását, a kutatók toborzását, a globális kutatási együttműködés ösztönzését és támogatását, a kutatási eredmények és az ismeretek információcsere révén történő terjesztésének fokozását, valamint a már meglévő és új pénzügyi eszközök mérlegelését”.

(9)

2010. május 26-i ülésén (10) a Versenyképességi Tanács egy sor lehetséges közös programozási kezdeményezést – köztük a „Mikrobiális kihívás – Az emberi egészséget fenyegető veszély” elnevezésű kezdeményezést – olyan területként határozott meg, ahol indoklása szerint a közös kutatási programozás a jelenlegi széttagolt tagállami erőfeszítésekhez képest számottevő hozzáadott értéket biztosítana. Ezért következtetéseket fogadott el, amelyekben megállapította, hogy e tárgyban közös programozási kezdeményezést kell indítani, és felkérte a Bizottságot arra, hogy vegyen részt a kezdeményezés előkészítésében.

(10)

A tagállamok a szóban forgó közös programozási kezdeményezésben való részvételre irányuló szándékukat az elkötelezettségüket alátámasztó hivatalos levélben erősítették meg.

(11)

Az antimikrobiális rezisztencia területét érintő közös kutatási programozási kezdeményezés – a javasolt „Mikrobiális kihívás – Az emberi egészséget fenyegető veszély” elnevezésű kezdeményezés formájában – hozzá fog járulni a tagállami kutatási erőfeszítések szétaprózottságának felszámolásához, és elő fogja segíteni a készségek, az ismeretek és az erőforrások mozgósítását, előmozdítva és megerősítve ezzel Európa vezető szerepét és versenyképességét a szóban forgó kutatási területen. Ezenkívül azáltal, hogy egy komoly társadalmi problémát kezel, kiegészíti az Európa 2020 stratégiát (11) és az Innovatív Unió kiemelt kezdeményezést (12).

(12)

Ezen ajánlás céljainak elérése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell az együttműködést és a szinergiát az idevágó fontosabb kezdeményezésekkel, például az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezéssel, a keretprogram által támogatott kutatásokkal, fejlesztésekkel és innovációval, többek között az egészségügy, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén (szükség esetén információtechnológiai támogatás mellett), valamint más egyéb kezdeményezésekkel, például a releváns ERA-NET-ekkel.

(13)

Annak érdekében, hogy a Bizottság jelentést tudjon tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, a tagállamoknak rendszeresen be kell számolniuk a Bizottságnak e közös programozási kezdeményezés előrehaladásáról,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki közös jövőképet arról, hogy az európai szintű kutatási együttműködés és koordináció miként javíthatja az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos kihívások kezelését, és éljenek e jövőkép nyújtotta lehetőségekkel, biztosítva a tagállamok közös erőfeszítésének hatékonyságát.

2.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki közös stratégiai kutatási menetrendet, amely az antimikrobiális rezisztencia terén rögzíti a közép- és hosszú távú kutatási célokat és szükségleteket. A stratégiai kutatási menetrendet olyan végrehajtási tervvé kell fejleszteni, amely megállapítja a prioritásokat és a határidőket, és pontosan meghatározza a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket, eszközöket és forrásokat.

3.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a stratégiai kutatási menetrendbe és a végrehajtási tervbe építsék be a következő intézkedéseket:

a)

a releváns nemzeti programokkal és kutatási tevékenységekkel kapcsolatos információk felderítése és cseréje;

b)

a közös előrejelzések és a technológiaértékelési kapacitások megerősítése;

c)

az információk, az erőforrások, a bevált gyakorlatok, a módszerek és az iránymutatások megosztása;

d)

azon területek vagy kutatási tevékenységek meghatározása, amelyek esetében előnyös lehet az összehangolás, a közös ajánlati felhívás vagy az erőforrások összevonása;

e)

a d) pontban említett területeken folytatandó közös kutatás részletes eljárásainak meghatározása;

f)

a betegellátással és az egészségügyi ellátó rendszerrel kapcsolatos igények figyelembevétele az antimikrobiális rezisztenciára irányuló kutatási programok céljainak meghatározása során;

g)

szükség esetén a meglévő kutatási infrastruktúrák megosztása, új eszközök – például koordinált adatbankok – kialakítása vagy az antimikrobiális rezisztenciafolyamatok tanulmányozására szolgáló modellek kidolgozása;

h)

a köz- és magánszféra közötti szorosabb együttműködés szorgalmazása, továbbá az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos különféle kutatási tevékenységek és üzleti ágazatok hozzájárulásával megvalósuló nyílt innováció ösztönzése;

i)

a tudás, az innováció és az interdiszciplináris módszertani megközelítések exportálása és terjesztése, valamint az kutatási és innovációs rendszerben jelentkező, a társadalmi előnyökkel járó innovatív megoldások gyorsabb piacra jutását gátló akadályok beazonosítása és elhárítása;

j)

a kijelölt antimikrobiális rezisztenciakutatási központok közötti hálózat kiépítése.

4.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az antimikrobiális rezisztenciakutatás területén tartsanak fenn egy hatékony közös irányítási struktúrát, amelynek feladata az együttműködésre és a koordinációra vonatkozó megfelelő feltételek, szabályok és eljárások megállapítása, valamint a stratégiai kutatási menetrend végrehajtásának nyomon követése. Ennek az irányítási struktúrának egyszerűnek, hatékonynak és rugalmasnak kell lennie, és figyelembe kell vennie a közös kutatásprogramozás keretfeltételeire vonatkozóan a közös programozással foglalkozó magas szintű csoport által elfogadott, önkéntesen alkalmazható iránymutatásokat.

5.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy közösen hajtsák végre a stratégiai kutatási menetrendet, többek között nemzeti kutatási programjaik révén (figyelembe véve a közös kutatásprogramozás keretfeltételeire vonatkozóan a közös programozással foglalkozó magas szintű csoport által elfogadott, önkéntesen alkalmazható iránymutatásokat) vagy egyéb nemzeti kutatási tevékenységek útján.

6.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy építsenek a Bizottság meglévő szakértelmére, és vegyék figyelembe a keretfeltételekre vonatkozó, önkéntesen alkalmazható iránymutatásokat a stratégiai kutatási menetrend kidolgozása és végrehajtása során, és a közös programozási kezdeményezés koordinációja, valamint az e területen folytatott egyéb programokkal és kezdeményezésekkel való teljes összhang biztosítása érdekében.

7.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy rendszeresen tegyenek jelentést a Tanácsnak és a Bizottságnak e közös programozási kezdeményezés előrehaladásáról és eredményeiről, és ennek keretében az optimális hatékonyság elérésére vonatkozóan nyert tapasztalatokról.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 27-én.

a Bizottság részéről

Máire GEOGHEGAN-QUINN

a Bizottság tagja


(1)  Priority Medicines for Europe and the World (Európa és a világ számára kiemelt jelentőségű gyógyszerek), Kaplan W, Laing R. Geneva: Egészségügyi Világszervezet (WHO), 2004.

(2)  The bacterial challenge: time to react (Bakteriális kihívás: ideje reagálni). Az ECDC/EMEA közös technikai jelentése, 2009. szeptember.

(3)  Goldstein FW. Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae: selection by both beta lactam and non-beta lactam antibiotics (A penicillin-rezisztens Streptocuccus pneumoniae: elkülönítés beta-lactam antibiotikumokkal és nem beta-lactam antibiotikumokkal). J Antimicrob Chemother 44:141-144 (1999).

(4)  L. 2. lábjegyzet

(5)  Konferencia-jegyzőkönyv; Innovative Incentives for Effective Antibacterials (A hatékony antibakteriális szerekre irányuló innovatív ösztönző intézkedések), 2009.

(6)  World Health Report 2007 (2007-es jelentés a világ egészségügyi helyzetéről). A safer future: global public health security in the 21st century (Biztonságosabb jövő: a közegészség biztonsága világszinten a 21. században). WHO (2007).

(7)  A zoonózisfertőzésre összpontosító, az antibiotikum-rezisztenciáról szóló közös vélemény. EFSA Journal 7(11):1372 (2009).

(8)  SANCO/6867/2009r6.

(9)  Az Európai Unió Tanácsa. A Tanács következtetései a hatékony antibakteriális szerekre irányuló innovatív ösztönző intézkedésekről. Elfogadva a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 2980. ülésén, Brüsszel, 2009. december 1.

(10)  10246/10.

(11)  COM(2010) 2020.

(12)  COM(2010) 546.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

28.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 315/4


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6223 – Aegon/Banca Civica/Cajaburgos Vida)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 315/02

2011. október 20-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32011M6223 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


28.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 315/5


Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket)

2011/C 315/03

A határozat elfogadásának időpontja

2011.9.20.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32899 (11/N)

Tagállam

Cseh Köztársaság

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat

Jogalap

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Állatbetegségek

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 3 017 millió CZK

 

Éves költségvetés: 431 millió CZK

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2017.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2011.9.20.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32900 (11/N)

Tagállam

Cseh Köztársaság

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Jogalap

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě paragrafu 2 a paragrafu 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Állatbetegségek

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 2 429 millió CZK

 

Éves költségvetés: 347 millió CZK

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2017.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2011.9.20.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32928 (11/N)

Tagállam

Németország

Régió

Bayern

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Jogalap

Ziffer IV.A. „Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe“ sowie IV.B „Beihilfen für Investitionen zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ der Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007-2013 (2006/C 319/01).

Richtlinienentwurf des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur Einzelbetrieblichen Investitionsförderung

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

 

Teljes költségvetés: 345 millió EUR

 

Éves költségvetés: 72 millió EUR

Támogatás intenzitása

20 %

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Am Lurzenhof 3c

84036 Landshut

DEUTSCHLAND

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2011.9.22.

Állami támogatás hivatkozási száma

SA.32939 (11/N)

Tagállam

Cseh Köztársaság

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Lesnická infrastruktura

Jogalap

1)

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013

2)

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura)

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Erdészeti ágazat

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: 500 millió CZK

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Erdőgazdálkodás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

28.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 315/8


Euroátváltási árfolyamok (1)

2011. október 27.

2011/C 315/04

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,4038

JPY

Japán yen

106,39

DKK

Dán korona

7,4441

GBP

Angol font

0,87630

SEK

Svéd korona

9,0280

CHF

Svájci frank

1,2213

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,6560

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

24,833

HUF

Magyar forint

302,20

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7043

PLN

Lengyel zloty

4,3420

RON

Román lej

4,3323

TRY

Török líra

2,4798

AUD

Ausztrál dollár

1,3188

CAD

Kanadai dollár

1,3964

HKD

Hongkongi dollár

10,9113

NZD

Új-zélandi dollár

1,7231

SGD

Szingapúri dollár

1,7555

KRW

Dél-Koreai won

1 558,65

ZAR

Dél-Afrikai rand

10,9256

CNY

Kínai renminbi

8,9284

HRK

Horvát kuna

7,4900

IDR

Indonéz rúpia

12 381,61

MYR

Maláj ringgit

4,3405

PHP

Fülöp-szigeteki peso

60,146

RUB

Orosz rubel

42,3128

THB

Thaiföldi baht

42,872

BRL

Brazil real

2,4341

MXN

Mexikói peso

18,5408

INR

Indiai rúpia

69,5020


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

28.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 315/9


Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

2011/C 315/05

Támogatás sz.: SA.33762 (11/XA)

Tagállam: Hollandia

Régió: Nederland

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Steunmaatregelen technische ondersteuning en kwaliteitsbevordering bloemkwekerijproducten

Jogalap: Ontwerp-verordening PT heffing handel bloemkwekerijproducten 2010

Ontwerp-verordening PT heffing aanbod bloemkwekerijproducten 2010

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg: 14,10 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: 100 %

Végrehajtás időpontja: —

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Minőségi mezőgazdasági termékek előállítása (Az 1857/2006/EK rendelet 14. cikke), Technikai segítségnyújtás (Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke)

Érintett ágazat(ok): Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Productschap Tuinbouw

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

NEDERLAND

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

NEDERLAND

Internetcím: http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20handel%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

http://www.tuinbouw.nl/files/page/Ontwerp-Verordening%20PT%20heffing%20aanbod%20bloemkwekerijproducten%202010.pdf

Egyéb információ: —

Támogatás sz.: SA.33813 (11/XA)

Tagállam: Franciaország

Régió: Moselle

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: aides aux audits sanitaires des élevages et aux programmes pluriannuels d’intervention en Moselle.

Jogalap: Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales,

délibération du Conseil général de la Moselle (Commission permanente du 13 décembre 2010).

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg: 0,20 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: 100 %

Végrehajtás időpontja: —

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Állatbetegségek (Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikke)

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés, Vegyes gazdálkodás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural/SAEN

Hôtel du Département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Internetcím: http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/audit_sanitaire_et_programme_pluriannuel_elevages.pdf

Egyéb információ: —

Támogatás sz.: SA.33826 (11/XA)

Tagállam: Bulgária

Régió: Bulgaria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Помощ за участие в изложение по овцевъдство-Специализирано регионално есенно изложение на Бели и Вакли Маришки овце с. Избегли общ. Асеновград обл. Пловдив

Jogalap: Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за схема на държавна помощ за участие в изложение

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg: 0,02 millió BGN

Maximális támogatási intenzitás: 70 %

Végrehajtás időpontja: —

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Technikai segítségnyújtás (Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke)

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Държавен фонд „Земеделие“

бул. „Цар Борис III“ № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/ВULGАRIА

Internetcím: http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_pomoshti_reglament_1857_2006/

Egyéb információ: —


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

28.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 315/11


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 315/06

1.

2011. október 21-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Hochtief Solutions AG (a továbbiakban: Hochtief Solutions, Németország) és a Ventizz Capital Fund IV L.P. (a továbbiakban: Ventizz IV, Jersey) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy újonnan alapított közös vállalkozás (a továbbiakban: a közös vállalkozás, Luxemburg) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Hochtief Solutions esetében: számos különböző üzleti területen tevékenykedik, beleértve a szolgáltatásokra és ingatlanokra irányuló megoldásokat, az energiaügyi és infrastrukturális megoldásokat, a nemzetközi projektekre irányuló, valamint a klasszikus és műszaki megoldásokat. A Hochtief Solutions a Hochtief Solutions vállalatcsoport része, amely az Actividades de Construcción y Servicios, SA (Spanyolország) irányítása alá tartozik,

a Ventizz IV esetében: magántőkealap, amely elsősorban németajkú régiókban működő csúcstechnológiai cégekbe fektet be, további tőkét biztosítva számukra,

a közös vállalkozás esetében: elsősorban az Északi-tenger és a Balti-tenger mentén található szélerőműparkokkal kapcsolatos projektfejlesztéssel foglalkozik.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6404 – Hochtief Solutions/Ventizz/JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).