ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.232.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 232

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. augusztus 6.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2011/C 232/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 226., 2011.7.30.

1

 

Törvényszék

2011/C 232/02

Fellebbezési tanács

2

2011/C 232/03

A tanácsok közötti ügyelosztás rendje

2

2011/C 232/04

A Törvényszék elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

3

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2011/C 232/05

C-484/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Rechtbank ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fatma Pehlivan kontra Staatssecretaris van Justitie (EGK–Törökország társulási megállapodás — Családegyesítés — A Társulási Tanács 1/80 határozata 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdése — Török munkavállaló gyermeke, aki több mint három évig szüleivel együtt lakott, azonban az e rendelkezésben előírt hároméves határidő lejárta előtt házasságot kötött — Olyan nemzeti jog, amely emiatt kérdőjelezi meg az érdekelt tartózkodási engedélyét)

4

2011/C 232/06

C-196/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. június 14-i ítélete (az Európai Iskolák felülbírálati bizottságának előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Paul Miles és társai kontra Európai Iskolák (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az EUMSZ 267. cikk értelmében vett egy tagállam bíróság[ának] fogalma — Az Európai Iskolák felülbírálati bizottsága — Az Európai Iskolákba kirendelt tanárok díjazási rendszere — A díjazások kiigazításának elmaradása a font sterling értékvesztését követően — Az EUMSZ 18. cikkel és az EUMSZ 45. cikkel való összeegyeztethetőség)

4

2011/C 232/07

C-346/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. június 22-i ítélete (a Gerechtshof ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staat der Nederlanden kontra Denkavit Nederland BV és társai (Mezőgazdaság — Állategészségügy — 90/425/EGK irányelv — A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának terjedése elleni küzdelemre irányuló ideiglenes nemzeti szabályozás, amely megtiltja a haszonállatok takarmányozására szolgáló feldolgozott állati fehérjék előállítását és az azokkal való kereskedelmet — E szabályozásnak az ugyanezen tilalomról szóló 2000/766/EK határozat hatálybalépése előtt történő alkalmazása — E szabályozásnak az e határozatban előírt tilalom alól mentesíthető két termékre történő alkalmazása — A 90/425/EGK irányelvvel, valamint a 94/381/EK és a 2000/766/EK határozattal való összeegyeztethetőség)

5

2011/C 232/08

C-360/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. június 14-i ítélete (az Amtsgericht Bonn (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pfleiderer AG kontra Bundeskartellamt (Verseny — Közigazgatási eljárás — Valamely nemzeti engedékenységi program keretében átadott dokumentumok és információk — Harmadik személyek ilyen dokumentumokhoz való hozzáférésének az európai versenyhatóságok hálózata keretében történő együttműködés hatékonyságára és megfelelő működésére gyakorolt esetleges káros hatásai)

5

2011/C 232/09

C-399/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 22-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marie Landtová kontra Česká správa sociálního zabezpečení (Munkavállalók szabad mozgása — Szociális biztonság — Két tagállam között az Európai Unióhoz való csatlakozásukat megelőzően megkötött, szociális biztonságról szóló egyezmény — A megszerzett biztosítási idők figyelembevételére illetékes tagállam — Öregségi nyugdíj — Kizárólag valamely tagállam azon állampolgárainak juttatott ellátáskiegészítés, akik e tagállamban rendelkeznek lakóhellyel)

6

2011/C 232/10

C-462/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stichting de Thuiskopie kontra Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Jogszabályok közelítése — Szerzői jog és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — Többszörözési jog — Kivételek és korlátozások — A magáncélú másolatra vonatkozó kivétel — Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése — Méltányos díjazás — Az e díjazás finanszírozására szánt díj kötelezettje — A különböző tagállamban lakóhellyel rendelkező két személy között megvalósuló, távollévők közötti eladás)

7

2011/C 232/11

C-536/09. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. június 16-i ítélete (az Upravno sodišče Republike Slovenije (Szlovén Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marija Omejc kontra Republika Slovenija (Közös agrárpolitika — Közösségi támogatási rendszerek — Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer — 796/2004/EK rendelet — A helyszíni ellenőrzés lefolytatásának megakadályozása — Fogalom — Olyan mezőgazdasági termelő, aki nem él a mezőgazdasági üzem területén — A mezőgazdasági termelő képviselője — Fogalom)

7

2011/C 232/12

C-10/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 16-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A tőke szabad mozgása — A kutató- és oktatási intézmények számára nyújtott adományok levonhatósága — A levonásnak a belföldön letelepedett intézmények számára nyújtott adományokra való korlátozása)

8

2011/C 232/13

C-152/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Unomedical A/S kontra Skatteministeriet (Közös Vámtarifa — Tarifális besorolás — Kombinált Nómenklatúra — Kizárólag dializáló berendezéshez (műveséhez) való, dialízishez használt műanyag gyűjtőzsákok — Katéterhez való műanyag vizeletgyűjtő zsákok — 9018 és 3926 vámtarifaszám — Az alkatrészek és tartozékok fogalma — Műanyagból készült más áruk)

8

2011/C 232/14

C-212/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Logstor ROR Polska sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Adózás — Tőkeilleték — 69/335/EGK irányelv — Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók — Tőketársaság által az ugyanezen társaság nyereségéből részesedésre jogosult személytől felvett hitelre kivetett illeték — Valamely tagállam joga arra, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozása időpontjában már nem hatályos illetéket újra bevezesse)

9

2011/C 232/15

C-317/10. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 16-i ítélete — Union Investment Privatfonds GmbH kontra UniCredito Italiano SpA, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — Az UNIWEB és UniCredit Wealth Management szóvédjegyek — Az UNIFONDS és UNIRAK nemzeti szóvédjegyek, valamint az UNIZINS nemzeti ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — Az összetéveszthetőség értékelése — Gondolati képzettársítás (asszociáció) veszélye — Védjegysorozat vagy védjegycsalád)

9

2011/C 232/16

C-32/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. május 11-i végzése (a Varhoven kasatsionen sad (Bulgária) — Bulgária előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tony Georgiev Semerdzhiev kontra ET Del-Pi-Krasimira Mancheva (Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a — 90/314/EGK irányelv — Szervezett utazási formák — A Bolgár Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően felmerült tényállás — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések megválaszolására)

10

2011/C 232/17

C-267/10. és C-268/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. május 23-i végzése (a Tribunal de première instance de Namur (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — André Rossius (C-267/10. sz. ügy), Marc Collard (C-268/10. sz. ügy) kontra État belge — SPF Finances (EUSZ 6. cikk (1) bekezdés — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikke — Dohányzás céljára előállított dohánytermékek birtoklása és forgalmazása — A dohánytermékekre jövedéki adó kivetését lehetővé tevő nemzeti szabályozás — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

10

2011/C 232/18

C-460/10. sz. ügy: A Bíróság 2011. április 14-i végzése — Luigi Marcuccio kontra az Európai Unió Bírósága (Fellebbezés — Szerződésen kívüli felelősség — A fellebbező képviselete — Megbízás nélküli ügyvéd — A fellebbezés kézbesítése — Kártérítési kérelem — Az Európai Unió Bírósága — Elutasítás — Megsemmisítés iránti kereset — Állítólagos kár — Kártérítési kérelem — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

11

2011/C 232/19

C-613/10. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. április 15-i végzése (a Commissione tributaria provinciale di Parma (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Danilo Debiasi kontra Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Előzetes döntéshozatalra utalás — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

11

2011/C 232/20

C-180/11. sz. ügy: A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bericap Záródástechnikai Bt. kontra Plastinnova 2000 Kft.

11

2011/C 232/21

C-204/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-385/07. sz., Fédération Internationale de Football Association (FIFA) kontra Európai Bizottság ügyben 2011. február 17-én hozott ítélete ellen a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) által 2011. április 27-én benyújtott fellebbezés

12

2011/C 232/22

C-205/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hetedik tanács) T-68/08. sz., Fédération Internationale de Football Association (FIFA) kontra Európai Bizottság ügyben 2011. február 17-én hozott ítélete ellen a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) által 2011. április 27-én benyújtott fellebbezés

13

2011/C 232/23

C-218/11. sz. ügy: A Fővárosi Ítélőtábla (Magyar Köztársaság) által 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe kontra Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

C-219/11. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BrainProducts GmbH kontra BioSemi V.O.F. és társai

15

2011/C 232/25

C-221/11. sz. ügy: Az Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg (Németország) által 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Leyla Ecem Demirkan kontra Bundesrepublik Deutschland

15

2011/C 232/26

C-234/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad Varna (Bulgária) által 2011. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TETS Haskovo AD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (a Nemzeti Beszedési Ügynökség Központi Igazgatósága keretében működő Várnai Fellebbezési és Végrehajtási Igazgatóság igazgatója)

15

2011/C 232/27

C-241/11. sz. ügy: 2011. május 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

16

2011/C 232/28

C-249/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária) által 2011. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hristo Byankov kontra Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (a belügyminisztérium főtitkára)

17

2011/C 232/29

C-254/11. sz. ügy: A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyar Köztársaság) által 2011. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége kontra Shomodi Oskar

17

2011/C 232/30

C-262/11. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2011. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kremikovtsi AD kontra Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (a gazdasági, energiaügyi és idegenforgalmi miniszter, valamint a gazdasági, energiaügyi és idegenforgalmi miniszterhelyettes)

18

2011/C 232/31

C-269/11. sz. ügy: 2011. május 31-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

19

2011/C 232/32

C-271. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Államtanács, Görögország) által 2011. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) és társai kontra Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

C-293/11. sz. ügy: 2011. június 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

21

2011/C 232/34

C-295/11. sz. ügy: 2011. június 10-én benyújtott kereset — Olasz Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa

21

2011/C 232/35

C-298/11. sz. ügy: Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2011. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dobrudzhanska petrolna kompania AD kontra Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

22

2011/C 232/36

C-547/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. május 20-i végzése (az Oberlandesgericht Innsbruck (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pensionsversicherungsanstalt kontra Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

C-341/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. május 17-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

23

2011/C 232/38

C-437/10. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. május 20-i végzése (a Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Manuel Afonso Esteves kontra Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

C-622/10. és C-623/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2011. június 7-i végzése (a tribunal de première instance de Namur (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) kontra État belge — SFP Finances

23

2011/C 232/40

C-110/11. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2011. május 17-i végzése (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Minister van Financiën kontra G. in 't Veld

23

 

Törvényszék

2011/C 232/41

T-471/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — Oetker Nahrungsmittel kontra OHIM — Bonfait (Buonfatti) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Buonfatti közösségi szóvédjegy bejelentése — Bonfait korábbi Benelux szóvédjegy — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

24

2011/C 232/42

T-475/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

24

2011/C 232/43

T-476/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

25

2011/C 232/44

T-477/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

25

2011/C 232/45

T-478/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2011/C 232/46

T-479/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER Garden közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

26

2011/C 232/47

T-480/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICOCENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2011/C 232/48

T-481/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A maxi BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

27

2011/C 232/49

T-482/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A BRICO CENTER Città közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

28

2011/C 232/50

T-483/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az Affiliato BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

28

2011/C 232/51

T-487/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ReValue Immobilienberatung kontra OHIM (ReValue) (Közösségi védjegy — A ReValue közösségi ábrás védjegy bejelentése — A lajstromozás részleges megtagadása — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke)

29

2011/C 232/52

T-207/07. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. június 10-i végzése — Eurallumina kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya)

29

2011/C 232/53

T-259/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. június 15-i végzése — Ax kontra Tanács (Megsemmisítés iránti kereset — Olyan tagállamnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás, amely súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarokkal küzd — Az uniós pénzügyi támogatás nyújtásának feltételeit és eljárását megállapító rendelet — Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése — A közvetlen érintettség hiánya — Elfogadhatatlanság)

29

2011/C 232/54

T-199/11. sz. ügy: Az F-132/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. január 20-án hozott ítélet ellen Guido Strack által 2011. március 30-án benyújtott fellebbezés

30

2011/C 232/55

T-251/11. sz. ügy: 2011. május 18-án benyújtott kereset — Ausztria kontra Bizottság

30

2011/C 232/56

T-268/11. P. sz. ügy: Az F-120/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. március 15-én hozott ítélet ellen az Európai Bizottság által 2011. május 26-án benyújtott fellebbezés

31

2011/C 232/57

T-274/11. P. sz. ügy: A T-28/10. sz., Mioni kontra Bizottság ügyben 2011. március 15-én hozott ítélet ellen Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni által 2011. május 25-én benyújtott fellebbezés

32

2011/C 232/58

T-275/11. sz. ügy: 2011. május 27-én benyújtott kereset — TF1 kontra Bizottság

32

2011/C 232/59

T-276/11. sz. ügy: 2011. május 31-én benyújtott kereset — Carlotti kontra Parlament

33

2011/C 232/60

T-279/11. sz. ügy: 2011. május 30-án benyújtott kereset — T&L Sugars and Sidul Açúcares kontra Bizottság

33

2011/C 232/61

T-284/11. sz. ügy: 2011. június 7-én benyújtott kereset — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones kontra OHIM — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

T-286/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-21/10 sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. március 16-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2011. június 6-án benyújtott fellebbezés

35

2011/C 232/63

T-291/11. sz. ügy: 2011. június 9-én benyújtott kereset — Portovesme kontra Bizottság

36

2011/C 232/64

T-299/11. sz. ügy: 2011. június 6-án benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és társai kontra OHIM

37

2011/C 232/65

T-305/11. sz. ügy: 2011. június 8-án benyújtott kereset — Italmobiliare SpA kontra Bizottság

38

 

Közszolgálati Törvényszék

2011/C 232/66

F-50/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 12-i ítélete — Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kereset — A kártérítés iránti kérelem, panasz és kereset egyezésére vonatkozó szabály — Az eljárás kontradiktórius jellege — Bizalmas, Korlátozott (EU) terjesztésű!-nek minősített dokumentum felhasználása a bírósági eljárás során — Az intézmények szerződésen kívüli felelőssége — Vétkességen alapuló felelősség — Okozati összefüggés — Több károk — Harmadik személyre visszavezethető körülmény — Objektív felelősség — Segítségnyújtási kötelezettség — Az intézménynek a személyi állománya védelme biztosítására vonatkozó kötelezettsége — Valamely tisztviselő és házastársa harmadik személy által történt megölése — A túlélés esélyének elvesztése)

39

2011/C 232/67

F-84/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 7-i ítélete — Larue és Seigneur kontra EKB (Közszolgálat — Az EKB személyi állománya — Díjazás — Általános illetmény-kiigazítás — A számítási módszer megsértése)

39

2011/C 232/68

F-22/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 25-i ítélete — Bombín Bombín kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Személyes okokkal indokolt szabadság — Éves szabadság — Szabadság átvitele — Tisztviselő, akinek szolgálati jogviszonya megszűnt — Pénzbeli ellentételezés)

39

2011/C 232/69

F-49/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete — De Nicola kontra Európai Beruházási Bank (Közszolgálat — Az Európai Beruházási Bank személyi állománya — Egészségbiztosítás — Egyes orvosi költségek megtérítésének elutasítása — Független orvos kirendelése iránti kérelem — Ésszerű határidő)

40

2011/C 232/70

F-55/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete — AS kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Álláshirdetés — A pályázat elutasítása — Az eljáráshoz fűződő érdek — Rokkant tisztviselő — A pályázatot elutasító határozat és a kinevezési határozat elválaszthatatlansága — Hiány — Az ugyanazon tisztségcsoportba tartozó és ugyanazon besorolási fokozattal rendelkező, de eltérő előmeneteli csoportba tartozó tisztviselők közötti különbségtétel — A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés)

40

2011/C 232/71

F-64/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 7-i ítélete — Mantzouratos kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2009. évi előléptetési időszak — Az előléptetést mellőző határozat — Jogellenességi kifogás elfogadhatósága — Az érdemek összehasonlító vizsgálata — Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

40

2011/C 232/72

F-66/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 12-i ítélete — AQ kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelő jelentés — 2009. évi értékelési időszak — Az értékelőnek az álláshelyet betöltő besorolási fokozatánál alacsonyabb besorolási fokozata — A tárgyidőszak egy részében nyújtott teljesítmény értékelése — Az álláshelyet betöltőre vonatkozó célok kitűzésének hiánya)

41

2011/C 232/73

F-128/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete — Mora Carrasco és társai kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Intézmények közötti áthelyezés azon előléptetési időszak alatt, amelyre vonatkozóan a tisztviselőt előléptették volna, ha az eredeti intézményében marad — Az áthelyezett tisztviselő előléptetésére vonatkozó döntésre hatáskörrel rendelkező intézmény)

41

2011/C 232/74

F-74/07. RENV. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 25-i végzése — Meierhofer kontra Bizottság (Közszolgálat — Felvétel — Nyílt versenyvizsga — A pályázó sikertelensége a szóbeli vizsgán — Indokolási kötelezettség — A vizsgabizottság munkájára irányadó szabályok)

41

2011/C 232/75

F-33/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 22-i végzése — Lebedef kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — A 2005. évi értékelési eljárás — Szakmai előmeneteli jelentés — A személyzeti szabályzat 43. cikkének általános végrehajtási rendelkezései — Az F-36/07. sz. ügyben hozott ítéletet követően elkészített jelentés — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

42

2011/C 232/76

F-88/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 30-i végzése — Van Asbroeck kontra Bizottság (Közszolgálat — Tisztviselők — Időközi besorolási fokozatba történő besorolás — Felülvizsgálati kérelem — Lényeges új tény — Hiány — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

42

2011/C 232/77

F-125/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2011. június 29-i végzése — Schuerewegen kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — A munkavégzés helyétől való távoltartásra vonatkozó intézkedés — A szolgálati igazolvány bevonása — Az informatikai rendszerhez való hozzáférés megvonása — Előzetes közigazgatási panasz — Elektronikus úton való továbbítás — Az adminisztráció általi tényleges tudomásszerzés — Késedelem — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

42

2011/C 232/78

F-90/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. május 20-i végzése — Florentiny kontra Parlament

43

2011/C 232/79

F-93/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. május 25-i végzése — AL kontra Parlament

43

2011/C 232/80

F-120/10. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2011. április 27-i végzése — AR kontra Bizottság

43

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Európai Unió Bírósága

6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/1


2011/C 232/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 226., 2011.7.30.

Korábbi közzétételek

HL C 219., 2011.7.23.

HL C 211., 2011.7.16.

HL C 204., 2011.7.9.

HL C 194., 2011.7.2.

HL C 186., 2011.6.25.

HL C 179., 2011.6.18.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Törvényszék

6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/2


Fellebbezési tanács

2011/C 232/02

A Törvényszék 2011. július 6-án úgy határozott, hogy a 2011. szeptember 1-jétől2013. augusztus 31-ig terjedő időszakban a fellebbezési tanács tagja a Törvényszék elnöke és rotációs rendszer alapján két tanácselnök.

Azok a bírák, akik a fellebbezési tanács elnökével együtt járnak el az öt bíróból álló, kibővített testület összeállítása érdekében, az eredetileg eljáró ítélkező testületbeli három bíró és rotációs rendszer alapján két tanácselnök.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/2


A tanácsok közötti ügyelosztás rendje

2011/C 232/03

A Törvényszék 2011. július 6-án az eljárási szabályzat 12. cikke alapján az alábbiak szerint rögzítette a tanácsok közötti ügyelosztás rendjét a 2011. szeptember 1-jétől2013. augusztus 31-ig terjedő időszakra:

1.

A keresetlevél benyújtását követően, az eljárási szabályzat 14. és 51. cikke későbbi alkalmazásának sérelme nélkül a Közszolgálati Törvényszék határozatai elleni fellebbezéseket a fellebbezési tanácsnak osztják ki.

2.

A keresetlevél benyújtását követően és az eljárási szabályzat 14. és 51. cikke későbbi alkalmazásának sérelme nélkül az 1. pont szerintiektől eltérő ügyeket három bíróból álló tanácsoknak osztják ki.

Az e pont szerinti ügyeket három különböző csoportba osztva, a Hivatalban történt nyilvántartásba vételük sorrendje szerint kialakított rotációs rendszerben osztják el a tanácsok között:

a vállalkozásokra alkalmazandó versenyjogi szabályok, a tagállamok által nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok és a kereskedelempolitikai védintézkedésekre vonatkozó szabályok végrehajtásával kapcsolatos ügyek;

az eljárási szabályzat 130. cikkének 1. §-ában meghatározott, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek;

minden egyéb ügy.

E rendszerben minden harmadik ügyelosztási körben kétszer veszik figyelembe a négy bíróból álló, három taggal eljáró tanácsot.

A Törvényszék elnöke eltérhet ettől a rendszertől egyes összefüggő ügyek esetén vagy a munkateher kiegyensúlyozott elosztásának biztosítása érdekében.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/3


A Törvényszék elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

2011/C 232/04

A Törvényszék az eljárási szabályzat 106. cikke alapján 2011. július 6-án úgy határozott, hogy M. Prek bírót jelöli ki a 2011. szeptember 1-jétől2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra arra, hogy a Törvényszék elnökét, távolléte vagy akadályoztatása esetén, ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítse.


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

Bíróság

6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/4


A Bíróság (első tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Rechtbank ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fatma Pehlivan kontra Staatssecretaris van Justitie

(C-484/07. sz. ügy) (1)

(EGK–Törökország társulási megállapodás - Családegyesítés - A Társulási Tanács 1/80 határozata 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdése - Török munkavállaló gyermeke, aki több mint három évig szüleivel együtt lakott, azonban az e rendelkezésben előírt hároméves határidő lejárta előtt házasságot kötött - Olyan nemzeti jog, amely emiatt kérdőjelezi meg az érdekelt tartózkodási engedélyét)

2011/C 232/05

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank ’s-Gravenhage

Az alapeljárás felei

Felperes: Fatma Pehlivan

Alperes: Staatssecretaris van Justitie

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Rechtbank ’s-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond — Az EGK és Törökország között létrejött társulási egyezménnyel létesített Társulási Tanácsnak a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 határozata 7. cikke első bekezdése első franciabekezdésének értelmezése — Török munkavállalónak a vele legalább három évig együtt lakó, de Törökországban török állampolgárral házasságot kötő és ezt a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak be nem jelentő gyermeke.

Rendelkező rész

A Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodással létesített Társulási Tanács által elfogadott, a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 határozat 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdését a következőképpen kell értelmezni:

e rendelkezéssel ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amely szerint az olyan családtag, aki — miután megfelelően engedélyezték számára, hogy csatlakozzon a már az e tagállam rendes munkaerőpiacához tartozó török migráns munkavállalóhoz — az ugyanezen rendelkezés alapján családegyesítés címén szerzett jogait pusztán amiatt, mert nagykorúvá válva házasságot köt, annak ellenére elveszíti, hogy a fogadó tagállamban való tartózkodásának első három éve alatt továbbra is e munkavállalóval együtt lakott;

az alapeljárás felpereséhez hasonló török állampolgár, aki az említett rendelkezés hatálya alá tartozik, érvényesen hivatkozhat arra, hogy őt e rendelkezés alapján megilleti a fogadó tagállam területén tartózkodáshoz való jog, attól függetlenül, hogy az első bekezdés első francia bekezdésében előírt hároméves időszak lejárta előtt házasságot kötött, ha ezen időszak alatt ténylegesen egy háztartásban élt a török migráns munkavállalóval, akinek révén családegyesítés címén e tagállam területére léphetett.


(1)  HL C 8., 2008.1.12.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/4


A Bíróság (nagytanács) 2011. június 14-i ítélete (az Európai Iskolák felülbírálati bizottságának előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Paul Miles és társai kontra Európai Iskolák

(C-196/09. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Az EUMSZ 267. cikk értelmében vett „egy tagállam bíróság[ának]” fogalma - Az Európai Iskolák felülbírálati bizottsága - Az Európai Iskolákba kirendelt tanárok díjazási rendszere - A díjazások kiigazításának elmaradása a font sterling értékvesztését követően - Az EUMSZ 18. cikkel és az EUMSZ 45. cikkel való összeegyeztethetőség)

2011/C 232/06

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

az Európai Iskolák felülbírálati bizottsága

Az alapeljárás felei

Felperes: Paul Miles és társai

Alperes: Európai Iskolák

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Az Európai Iskolák felülbírálati bizottsága — Az EK-Szerződés 12., 39. és 234. cikkének értelmezése — Az EK 234. cikk értelmében vett tagállami bíróság fogalma — A díjazások kiigazításának elmaradása a font sterling értékvesztését követően — Az egyenlő bánásmód és a munkavállalók szabad mozgása elvének megsértése

Rendelkező rész

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy választ adjon az Európai Iskolák felülbírálati bizottságától eredő előzetes döntéshozatal iránti kérelemre.


(1)  HL C 193., 2009.8.15.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/5


A Bíróság (második tanács) 2011. június 22-i ítélete (a Gerechtshof ’s-Gravenhage (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Staat der Nederlanden kontra Denkavit Nederland BV és társai

(C-346/09. sz. ügy) (1)

(Mezőgazdaság - Állategészségügy - 90/425/EGK irányelv - A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának terjedése elleni küzdelemre irányuló ideiglenes nemzeti szabályozás, amely megtiltja a haszonállatok takarmányozására szolgáló feldolgozott állati fehérjék előállítását és az azokkal való kereskedelmet - E szabályozásnak az ugyanezen tilalomról szóló 2000/766/EK határozat hatálybalépése előtt történő alkalmazása - E szabályozásnak az e határozatban előírt tilalom alól mentesíthető két termékre történő alkalmazása - A 90/425/EGK irányelvvel, valamint a 94/381/EK és a 2000/766/EK határozattal való összeegyeztethetőség)

2011/C 232/07

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof ’s-Gravenhage

Az alapeljárás felei

Felperes: Staat der Nederlanden

Alperesek: Denkavit Nederland BV, Cehave Landbouwbelang Voeders BV, Arie Blok BV, Internationale Handelsmaatschappij „Demeter” BV

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gerechtshof ’s-Gravenhage — Az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 10. kötet, 138. o.), a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmára és az emlősökből nyert fehérjéket tartalmazó takarmányokra vonatkozó védekezési intézkedésekről szóló, 1994. június 27-i 94/381/EK bizottsági határozat (HL L 172., 23. o.), a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakkal szembeni egyes védőintézkedésekről és az állati fehérjének állati takarmányként történő felhasználásáról szóló, 2000. december 4-i 2000/766/EK tanácsi határozat (HL L 306., 32. o.) és a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakkal szembeni egyes védőintézkedésekről és az állati fehérjének állati takarmányként történő felhasználásáról szóló 2000/766/EK tanácsi határozat végrehajtásához szükséges ellenőrző intézkedésekről szóló, 2000. december 29-i 200169/EK bizottsági határozat (HL 2001. L 2., 32. o.) értelmezése — A haszonállatok takarmányozása céljából átalakított állati fehérjék termelését és forgalmazását tiltó nemzeti szabályozás — A hatálybalépés időpontja és az átmeneti időszak

Rendelkező rész

Az uniós joggal, és különösen az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvvel, valamint a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmára és az emlősökből nyert fehérjéket tartalmazó takarmányokra vonatkozó egyes védekezési intézkedésekről szóló, 1994. június 27-i 94/381/EK bizottsági határozattal, és a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakkal szembeni egyes védőintézkedésekről és az állati fehérjének állati takarmányként történő felhasználásáról szóló, 2000. december 4-i 2000/766/EK tanácsi határozattal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma elleni védelem érdekében a haszonállatok takarmányozására szolgáló feldolgozott állati fehérjék előállítására és az azokkal való kereskedelemre vonatkozó ideiglenes tilalmat ír elő, amennyiben az érintett tagállam — jelentős állat-egészségügyi vagy közegészségügyi kockázat miatt — az ilyen intézkedések azonnali elfogadását igazoló sürgető helyzetben volt. E feltétel teljesülését és az arányosság elvének betartását a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.


(1)  HL C 282., 2009.11.21.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/5


A Bíróság (nagytanács) 2011. június 14-i ítélete (az Amtsgericht Bonn (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pfleiderer AG kontra Bundeskartellamt

(C-360/09. sz. ügy) (1)

(Verseny - Közigazgatási eljárás - Valamely nemzeti engedékenységi program keretében átadott dokumentumok és információk - Harmadik személyek ilyen dokumentumokhoz való hozzáférésének az európai versenyhatóságok hálózata keretében történő együttműködés hatékonyságára és megfelelő működésére gyakorolt esetleges káros hatásai)

2011/C 232/08

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Bonn

Az alapeljárás felei

Felperes: Pfleiderer AG

Alperes: Bundeskartellamt

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Amtsgericht Bonn — A közösségi jog kartelljogi rendelkezéseinek, különösen a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.) 11. és 12. cikkének, valamint az EK 3. cikk (1) bekezdésének g) pontjával összefüggésben az EK 10. cikk második bekezdésének értelmezése — Engedékenységi kérelmet előterjesztők által a tagállami versenyhatóságnak nemzeti engedékenységi program alapján átadott iratok és adatok — Harmadik személyek ilyen iratokhoz való hozzáférésének esetleges káros hatásai az európai versenyhatósági hálózat keretében történő együttműködés működőképességére

Rendelkező rész

A kartellekre vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket, és különösen az EUMSZ 101. cikkben és EUMSZ 102. cikkben meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, hogy valamely uniós versenyjogi jogsértés károsultja, aki egyben kártérítési igényt érvényesíteni szándékozó személy hozzáférhessen az ilyen jogsértésben részt vevővel kapcsolatosan valamely nemzeti engedékenységi program keretében átadott dokumentumokhoz. Mindazonáltal a tagállamok nemzeti bíróságainak feladata, hogy nemzeti joguk alapján meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek értelmében — az uniós jog által védett érdekek közötti mérlegelés révén — ezt a hozzáférést engedélyezni kell vagy el kell utasítani.


(1)  HL C 297., 2009.12.5.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 22-i ítélete (a Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marie Landtová kontra Česká správa sociálního zabezpečení

(C-399/09. sz. ügy) (1)

(Munkavállalók szabad mozgása - Szociális biztonság - Két tagállam között az Európai Unióhoz való csatlakozásukat megelőzően megkötött, szociális biztonságról szóló egyezmény - A megszerzett biztosítási idők figyelembevételére illetékes tagállam - Öregségi nyugdíj - Kizárólag valamely tagállam azon állampolgárainak juttatott ellátáskiegészítés, akik e tagállamban rendelkeznek lakóhellyel)

2011/C 232/09

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: Marie Landtová

Alperes: Česká správa sociálního zabezpečení

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nejvyšší správní soud — Az EK 12. cikk, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.) 3. cikke (1) bekezdésének, 7. cikke (2) bekezdése c) pontjának, 10. és 46. cikkének, valamint III. melléklete A. része 6. pontjának értelmezése — Öregségi nyugdíj — A megszerzett biztosítási idő figyelembe vételére illetékes tagállam meghatározására — A közösségi szabályozás két tagállam által az Európai Unióhoz történő csatlakozásuk előtt kötött szociális biztonsági megállapodásra gyakorolt hatásai

Rendelkező rész

1.

Az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, valamint a 2006. április 5-i 629/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet III. melléklete A. része 6. pontjának — a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontjával együttesen értelmezett — rendelkezéseivel nem ellentétes az olyan nemzeti szabály, mint amely az alapeljárásban szerepel, és amelynek értelmében az öregségi ellátást ki kell egészíteni, amennyiben annak a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között 1992. október 29-én megkötött, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság 1992. december 31-i kettéválása utáni helyzet rendezésére szánt intézkedésekre vonatkozó kétoldalú megállapodás 20. cikke alapján meghatározott összege alacsonyabb, mint az az összeg, amelyet akkor nyújtottak volna, ha az öregségi nyugdíjat a Cseh Köztársaság jogszabályai alapján számították volna ki.

2.

A 629/2006 rendelettel módosított 1408/71 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének és a 10. cikkének együttesen értelmezett rendelkezéseivel ellentétes az alapeljárásban szereplő olyan nemzeti szabály, amely kizárólag a Cseh Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező cseh állampolgárok tekintetében teszi lehetővé az öregségi ellátás kiegészítésének nyújtását, ám ennek az uniós jog szempontjából nem szükségszerű következménye az, hogy az e két feltételnek megfelelő személytől megvonják az említett kiegészítést.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/7


A Bíróság (harmadik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Stichting de Thuiskopie kontra Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee

(C-462/09. sz. ügy) (1)

(Jogszabályok közelítése - Szerzői jog és szomszédos jogok - 2001/29/EK irányelv - Többszörözési jog - Kivételek és korlátozások - A magáncélú másolatra vonatkozó kivétel - Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése - Méltányos díjazás - Az e díjazás finanszírozására szánt díj kötelezettje - A különböző tagállamban lakóhellyel rendelkező két személy között megvalósuló, távollévők közötti eladás)

2011/C 232/10

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Stichting de Thuiskopie

Alperesek: Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hoge Raad der Nederlanden — Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.) 5. cikke (2) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének értelmezése — A többszörözéshez való jog — Méltányos díjazás — Két különböző tagállamban lakóhellyel rendelkező két személy között megvalósuló, távollévők közötti eladás — Szabályozás, amely nem teszi lehetővé a díjazás beszedését.

Rendelkező rész

1.

Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját és (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy főszabály szerint azt a végső felhasználót kell az említett (2) bekezdés b) pontjában előírt méltányos díjazás kötelezettjének tekinteni, aki magáncélból többszörözi a védelem alatt álló művet. Azonban a tagállamok bevezethetik a magáncélú másolat utáni díjat azon személyek terhére, akik e végső felhasználók rendelkezésére bocsátanak többszörözésre alkalmas berendezéseket, készülékeket és adathordozókat, mivel ezen személyek e díj összegét beépíthetik az említett rendelkezésre bocsátás végső felhasználó által fizetett árába.

2.

A 2001/29 irányelvet és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját és (5) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azon tagállam, amely magáncélú másolat utáni, a védelem alatt álló művek többszörözésére alkalmas adathordozók gyártóját vagy importőrét terhelő díjra vonatkozó rendszert vezetett be, és amelynek a területén a szerzőket a műveik e tagállamban lakóhellyel rendelkező vásárlók általi magáncélú felhasználásán keresztül hátrány éri, köteles biztosítani, hogy e szerzők ténylegesen megkapják az e hátrány megtérítésére szolgáló méltányos díjazást. E tekintetben ezen eredménykötelemre nincs hatással az a körülmény, hogy a többszörözésre alkalmas berendezések, készülékek és adathordozók hivatásos eladója azon tagállamtól eltérő tagállamban telepedett le, mint amelyben a vásárlók lakóhellyel rendelkeznek. Amennyiben lehetetlen a méltányos díjazás vásárlóktól való beszedésének biztosítása, a nemzeti bíróság feladata a nemzeti jog értelmezése annak érdekében, hogy lehetőség legyen e díjazásnak a kereskedőként eljáró, díjfizetésre kötelezett személytől való beszedésére.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/7


A Bíróság (hetedik tanács) 2011. június 16-i ítélete (az Upravno sodišče Republike Slovenije (Szlovén Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Marija Omejc kontra Republika Slovenija

(C-536/09. sz. ügy) (1)

(Közös agrárpolitika - Közösségi támogatási rendszerek - Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer - 796/2004/EK rendelet - A helyszíni ellenőrzés lefolytatásának megakadályozása - Fogalom - Olyan mezőgazdasági termelő, aki nem él a mezőgazdasági üzem területén - A mezőgazdasági termelő képviselője - Fogalom)

2011/C 232/11

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Upravno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felperes: Marija Omejc

Alperes: Republika Slovenija

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Upravno sodišče Republike Slovenije — A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 141., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 44. kötet, 243. o.) 23. cikke (2) bekezdésének értelmezése — A helyszíni ellenőrzés lefolytatása megakadályozásának fogalma — A mezőgazdasági termelő képviselőjének fogalma abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelő nem az üzem területén lakik

Rendelkező rész

1.

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében szereplő „megakadályozza a helyszíni ellenőrzés lefolytatását” kifejezés az uniós jog olyan önálló fogalmát képezi, amelyet valamennyi tagállamban egységesen kell értelmezni, úgy hogy az magában foglal a szándékos magatartáson kívül bármely olyan cselekményt, illetve mulasztást is, amely a mezőgazdasági termelő vagy képviselője gondatlanságának tudható be, amelyek következtében nem lehetséges a helyszíni ellenőrzés teljes lefolytatása, ha e mezőgazdasági termelő vagy képviselője nem hozott meg a tőle ésszerűen elvárható minden intézkedést ezen ellenőrzés teljes lefolytatásának biztosítása érdekében.

2.

Az érintett támogatási kérelemnek a 796/2004 rendelet 23. cikkének (2) bekezdése alapján történő elutasítása nem függ attól, hogy a mezőgazdasági termelőt vagy képviselőjét megfelelően értesítették-e a helyszíni ellenőrzés azon részéről, amelynél szükséges a közreműködése.

3.

A 796/2004 rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében szereplő „képviselő” fogalma az uniós jog olyan önálló fogalmát képezi, amelyet valamennyi tagállamban egységesen kell értelmezni úgy, hogy e fogalom magában foglal a helyszíni ellenőrzések során minden cselekvőképes nagykorú személyt, aki a mezőgazdasági üzem területén él, és akit legalább részben megbíztak e mezőgazdasági üzem igazgatásával, amennyiben a mezőgazdasági termelő egyértelműen kifejezte azon szándékát, hogy őt kívánja a képviseletével meghatalmazni, következésképpen vállalta a felelősséget e személy minden cselekményéért és mulasztásáért.

4.

A 796/2004 rendelet 23. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az a mezőgazdasági termelő, aki nem él a felelőssége alá tartozó üzem területén, nem köteles olyan képviselőt kijelölni, aki főszabály szerint bármely időpontban elérhető az üzemben.


(1)  HL C 63., 2010.3.13.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/8


A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 16-i ítélete — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-10/10. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - A tőke szabad mozgása - A kutató- és oktatási intézmények számára nyújtott adományok levonhatósága - A levonásnak a belföldön letelepedett intézmények számára nyújtott adományokra való korlátozása)

2011/C 232/12

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és W. Mölls meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 56. cikk és az Európai Gazdasági Térségről szóló 1992. május 2-i megállapodás (HL 1994. L 1., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 52. kötet, 3. o.) 40. cikkének a megsértése — Az állami kutató- és oktatási intézmények számára nyújtott adományok esetén biztosított adókedvezményt az adomány kedvezményezettje belföldön való letelepedésének feltételéhez kötő nemzeti szabályozás

Rendelkező rész

1.

Az Osztrák Köztársaság — mivel kizárólag az Ausztriában letelepedett intézmények esetében tette lehetővé a kutató- és oktatási intézmények számára nyújtott adományok adóból történő levonását — nem teljesítette az EK 56. cikkből és az Európai Gazdasági Térségről szóló 1992. május 2-i megállapodás 40. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2.

A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 63., 2010.3.13.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/8


A Bíróság (hetedik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Unomedical A/S kontra Skatteministeriet

(C-152/10. sz. ügy) (1)

(Közös Vámtarifa - Tarifális besorolás - Kombinált Nómenklatúra - Kizárólag dializáló berendezéshez (műveséhez) való, dialízishez használt műanyag gyűjtőzsákok - Katéterhez való műanyag vizeletgyűjtő zsákok - 9018 és 3926 vámtarifaszám - Az „alkatrészek” és „tartozékok” fogalma - Műanyagból készült más áruk)

2011/C 232/13

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Højesteret

Az alapeljárás felei

Felperes: Unomedical A/S

Alperes: Skatteministeriet

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Højesteret — A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.) I. mellékletének értelmezése — Kizárólag műveséhez való műanyag gyűjtőzsákok — A 9018 90 30 vagy a 3926 90 99 vámtarifaszám alá történő besorolás — Kizárólag katéterhez való műanyag gyűjtőzsákok — A 9018 39 00 vagy a 3926 90 99 vámtarifaszám alá történő besorolás — Az „alkatrészek és tartozékok” fogalma

Rendelkező rész

A vám és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő, az alapügyben alkalmazandó változat szerinti Kombinált Nómenklatúrát akként kell értelmezni, hogy azt a műanyagból készült, dialízishez használt gyűjtőzsákot, amelyet kifejezetten dializáló berendezéshez (műveséhez) való felhasználásra terveztek, és amely kizárólag így használható, 2001 májusa és 2003 decembere között mint „műanyagokat és ezekből készült árukat” e nómenklatúra 3926 90 99 vámtarifaalszáma alá kellett besorolni, azt a műanyagból készült vizeletgyűjtő zsákot pedig, amelyet kifejezetten katéterhez való felhasználásra terveztek, és amely emiatt csak így használható, ugyanezen időszakban mint „műanyagokat és ezekből készült árukat” az említett nómenklatúra 3926 90 99 vámtarifaalszáma alá kellett besorolni.


(1)  HL C 148., 2010.6.5.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 16-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Logstor ROR Polska sp. z o.o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

(C-212/10. sz. ügy) (1)

(Adózás - Tőkeilleték - 69/335/EGK irányelv - Tőkefelhalmozást terhelő közvetett adók - Tőketársaság által az ugyanezen társaság nyereségéből részesedésre jogosult személytől felvett hitelre kivetett illeték - Valamely tagállam joga arra, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozása időpontjában már nem hatályos illetéket újra bevezesse)

2011/C 232/14

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Az alapeljárás felei

Felperes: Logstor ROR Polska sp. z o.o.

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Az 1985. június 10-i 85/303/EGK irányelvvel (tőkeemelést terhelő közvetett adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi irányelv (HL L 249., 25. o., magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 11. o.) 4. cikke (2) bekezdésének az értelmezése — Valamely tagállam joga arra, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozása napján eltörölt illetéket újra bevezesse — Tőkeilleték — Tőketársaság által az ugyanezen társaság nyereségéből részesedésre jogosult személytől felvett hitelre kivetett illeték

Rendelkező rész

Az 1985. június 10-i 85/303/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tőkeemelést [helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam a tőkeilleték kivetéséről történő korábbi lemondása esetén újra bevezeti a társaság nyereségéből részesedésre jogosult hitelező által a tőketársaságnak nyújtott hitelre kivetett tőkeilletéket.


(1)  HL C 209., 2010.7.31.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/9


A Bíróság (negyedik tanács) 2011. június 16-i ítélete — Union Investment Privatfonds GmbH kontra UniCredito Italiano SpA, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

(C-317/10. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közösségi védjegy - 40/94/EK rendelet - A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja - Az UNIWEB és UniCredit Wealth Management szóvédjegyek - Az UNIFONDS és UNIRAK nemzeti szóvédjegyek, valamint az UNIZINS nemzeti ábrás védjegy jogosultjának felszólalása - Az összetéveszthetőség értékelése - Gondolati képzettársítás (asszociáció) veszélye - Védjegysorozat vagy védjegycsalád)

2011/C 232/15

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Union Investment Privatfonds GmbH (képviselők: J. Zindel és C. Schmid Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: UniCredito Italiano SpA (képviselő: G. Floridia avvocato), Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: P. Bullock meghatalmazott)

Tárgy

A Törvényszék T-303/06. és T-337/06. sz., UniCredito Italiano kontra OHIM — Union Investment Privatfonds egyesített ügyekben 2010. április 27-én hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletével a Törvényszék elutasította a Union Investisment Privatfonds GmbH által az OHIM második fellebbezési tanácsának 2006. szeptember 5-i (R 196/2005-2. és R 211/2005-2. sz. egyesített ügyek) és 2006. szeptember 25-i (R 456/2005-2. és R 502/2005-2. sz. egyesített ügyek), a Union Investment Privatfonds GmbH és az UniCredito Italiano SpA közötti felszólalási eljárások tárgyában hozott két határozatával szemben benyújtott kereseteket

Rendelkező rész

1.

A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszékének T-303/06. és T-337/06. sz., UniCredito Italiano kontra OHIM — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) egyesített ügyekben 2010. április 27-én hozott ítéletét.

2.

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3.

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 146., 2010.9.11.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/10


A Bíróság (ötödik tanács) 2011. május 11-i végzése (a Varhoven kasatsionen sad (Bulgária) — Bulgária előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Tony Georgiev Semerdzhiev kontra ET Del-Pi-Krasimira Mancheva

(C-32/10. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a - 90/314/EGK irányelv - Szervezett utazási formák - A Bolgár Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően felmerült tényállás - A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések megválaszolására)

2011/C 232/16

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Varhoven kasatsionen sad (Bulgária)

Az alapeljárás felei

Felperes: Tony Georgiev Semerdzhiev

Alperes: ET Del-Pi-Krasimira Mancheva

Az eljárásban részt vesz: ZAD Bulstrad VIG

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Varhoven kasatsionen sad — A szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv (HL L 158., 59. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 10. kötet, 132. o.) 2. cikke 1. pontja c) alpontjának, 4. cikke (1) bekezdése b) pontja iv. alpontjának, valamint 5. cikke (2) bekezdése harmadik és negyedik albekezdésének értelmezése — Az utazásszervezőt terhelő, az utaztatáshoz vagy a szálláshoz nem közvetlenül kapcsolódó „egyéb idegenforgalmi szolgáltatások” fogalma — Az utazásszervező azon kötelezettsége, hogy minden fogyasztóval egyéni balesetbiztosítási szerződést kössön és a biztosítási kötvény eredeti példányát a fogyasztónak az utazás előtt átadja — Az utazásszervező azon kötelezettsége, hogy baleset esetére a hazaszállítás költségeit is fedező egyéni segítségnyújtási biztosítási szerződést kössön — A fogyasztót a szerződés nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése miatt érő „kár” fogalma — Nem vagyoni kár bennfoglaltsága

Rendelkező rész

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Varhoven kasatsionen sad (Bulgária) által feltett kérdések megválaszolására.


(1)  HL C 100., 2010.4.17.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/10


A Bíróság (ötödik tanács) 2011. május 23-i végzése (a Tribunal de première instance de Namur (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — André Rossius (C-267/10. sz. ügy), Marc Collard (C-268/10. sz. ügy) kontra État belge — SPF Finances

(C-267/10. és C-268/10. sz. egyesített ügyek) (1)

(EUSZ 6. cikk (1) bekezdés - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikke - Dohányzás céljára előállított dohánytermékek birtoklása és forgalmazása - A dohánytermékekre jövedéki adó kivetését lehetővé tevő nemzeti szabályozás - A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

2011/C 232/17

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance de Namur

Az alapeljárás felei

Felperesek: André Rossius (C-267/10. sz. ügy), Marc Collard (C-268/10. sz. ügy)

Alperes: État belge — SPF Finances

Az État belge — Service public fédéral Défense részvételével.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek — Tribunal de première instance de Namur — Az EUSZ 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésének és az Európai Unió Alapjogi Chartája 35. cikkének értelmezése — Az egészségre súlyosan károsként elismert, dohányzás céljára előállított dohánytermékek gyártását, importját, reklámozását és forgalmazását lehetővé tevő nemzeti szabályozásnak az emberek egészségének védelmére irányuló céllal való összeegyeztethetősége — A dohánytermékekre jövedéki adó kivetését lehetővé tevő nemzeti szabályozásoknak a fent hivatkozott jogszabályok fényében értékelt érvényessége

Rendelkező rész

Az Európai Unió Bírósága nyilvánvalóan nem rendelkezik hatáskörrel a Tribunal de première instance de Namur (Belgium) által a 2010. március 24-i határozataival előterjesztett kérdésekre való válaszadásra.


(1)  HL C 221., 2010.8.14.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/11


A Bíróság 2011. április 14-i végzése — Luigi Marcuccio kontra az Európai Unió Bírósága

(C-460/10. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Szerződésen kívüli felelősség - A fellebbező képviselete - Megbízás nélküli ügyvéd - A fellebbezés kézbesítése - Kártérítési kérelem - Az Európai Unió Bírósága - Elutasítás - Megsemmisítés iránti kereset - Állítólagos kár - Kártérítési kérelem - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

2011/C 232/18

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Luigi Marcuccio (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Bírósága (képviselő: A. V. Placco meghatalmazott)

Tárgy

A Törvényszék (hatodik tanács) 2010. július 6-án hozott végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben a Törvényszék elutasította L. Marcuccio azon kérelmeit, amelyek egyrészt a Bíróságnak a T-20/09. P. sz. ügyben benyújtott fellebbezés L. Marcuccio részére történő kézbesítése során elkövetett állítólagos szabálytalanságból eredő kár megtérítése iránti kérelmet elutasító állítólagos határozatai hatályon kívül helyezésére, másrészt kártérítés megfizetésére irányultak.

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság L. Marcucciót kötelezi a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.


(1)  HL C 328., 2010.12.4.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/11


A Bíróság (hetedik tanács) 2011. április 15-i végzése (a Commissione tributaria provinciale di Parma (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Danilo Debiasi kontra Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma

(C-613/10. sz. ügy) (1)

(Előzetes döntéshozatalra utalás - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2011/C 232/19

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Parma

Az alapeljárás felei

Felperes: Danilo Debiasi

Alperes: Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Commissione tributaria provinciale di Parma — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 13. cikke A. pontjának értelmezése — Az előzetesen felszámított adó levonása — Adómentes tevékenységet folytató állami vagy magán egészségügyi struktúrák — Nemzeti szabályozás, amely kizárja az említett adómentes tevékenységek végzéséhez beszerzett termékek vagy szolgáltatások tekintetében előzetesen felszámított HÉA levonását

Rendelkező rész

A Commissione tributaria provinciale di Parma (Olaszország) által 2010. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem nyilvánvalóan elfogadhatatlan.


(1)  HL C 80., 2011. 3. 12.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/11


A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2011. április 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bericap Záródástechnikai Bt. kontra Plastinnova 2000 Kft.

(C-180/11. sz. ügy)

2011/C 232/20

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Bericap Záródástechnikai Bt.

Alperes: Plastinnova 2000 Kft.

Másik fél: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábban Magyar Szabadalmi Hivatal)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha használati mintaoltalom megsemmisítési kérelemmel kapcsolatos megváltoztatási eljárásban az intézkedések, eljárások és jogorvoslatok olyan módon vannak alkalmazva, hogy a nemzeti bíróság nincs kötve a felek kérelmeihez vagy jognyilatkozataihoz, ideértve, hogy a bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást jogosult elrendelni hivatalból?

2.

Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha használati mintaoltalom megsemmisítési kérelemmel kapcsolatos megváltoztatási eljárásban az intézkedések, eljárások és jogorvoslatok olyan módon vannak alkalmazva, hogy a nemzeti bíróság határozata meghozatalában nincs kötve a megsemmisítési kérelem tárgyában hozott közigazgatási hatósági döntéshez, vagy az abban megállapított tényálláshoz, különösen a közigazgatási eljárás során megjelölt megsemmisítési okokhoz, vagy a közigazgatási eljárás során előterjesztett nyilatkozatokhoz, állításokhoz vagy bizonyítékokhoz?

3.

Összhangban van-e az Európai Unió jogával, ha használati mintaoltalom megsemmisítésére irányuló újabb kérelemmel kapcsolatos megváltoztatási eljárásban az intézkedések, eljárások és jogorvoslatok olyan módon vannak alkalmazva, hogy a nemzeti bíróság az újabb kérelem bizonyítékai közül — ideértve a technika állására vonatkozó bizonyítékokat is — kizárja azokat, amelyekre a használati mintaoltalom megsemmisítésére irányuló korábbi kérelemmel kapcsolatban már hivatkoztak?


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/12


A Törvényszék (hetedik tanács) T-385/07. sz., Fédération Internationale de Football Association (FIFA) kontra Európai Bizottság ügyben 2011. február 17-én hozott ítélete ellen a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) által 2011. április 27-én benyújtott fellebbezés

(C-204/11. P. sz. ügy)

2011/C 232/21

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (képviselők: A. Barav és D. Reymond ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Belga Királyság, Németországi Szövetségi Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

tartsa hatályban a Törvényszék T-385/07. sz. ügyben 2011. február 17-én hozott ítéletét az elfogadhatóságra vonatkozó részében;

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-385/07. sz. ügyben 2011. február 17-én hozott ítéletét lényegi részében, amelyben ez jóváhagyja a FIFA labdarúgó-világbajnokság™ valamennyi „nem díjmérkőzésének” az irányelv szerinti, a „társadalom számára kiemelten jelentős események” belgiumi jegyzékébe történő felvételét;

a Bíróság Alapokmánya 61. cikkének értelmében döntsön érdemben az ügyben;

kötelezze a Bizottságot a FIFÁ-nak az elsőfokú eljárásból és a jelen fellebbezésből eredő költségei viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.   Téves jogalkalmazás, a Bíróság Alapokmánya 36. cikkének megsértése, a 97/36/EK irányelvvel  (1) módosított 89/552/EGK irányelv  (2) 3a. cikke (2) bekezdésének megsértése, az uniós jog megsértése, az EUMSZ 296. cikkének téves alkalmazása (a bírósági felülvizsgálat határainak átlépése, ellentmondásos indokolás, a megtámadott határozatban nem szereplő indokok alkalmazása a FIFA labdarúgó-világbajnokság™ minősítése tekintetében, amely indokokból téves jogi következtetések kerültek levonásra, a bizonyítási teher megfordítása)

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot a Bizottság határozatában (3) nem szereplő indokokra támaszkodva annak megállapítása céljából, hogy a Bizottság jogosan minősítette a FIFA labdarúgó-világbajnokságot™ „egységes jellegű eseménynek” minősítette a 97/36 irányelvvel módosított 89/552 irányelv értelmében; a Törvényszék indokolása ellentmondásos és illogikus, amikor megállapítja, hogy a tagállamoknak nem kell részletesen indokolniuk, hogy miért veszik fel a teljes FIFA labdarúgó-világbajnokságot™ a kiemelkedő események jegyzékébe, a Törvényszék továbbá megfordította a bizonyítási terhet.

2.   Jogban való tévedés, a 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552/EGK irányelv3a. cikke (1) bekezdésének megsértése, az EUMSZ 296. cikk téves alkalmazása, a Bíróság alapokmánya 36. cikkének megsértése (a FIFA labdarúgó-világbajnokság™ téves minősítése, a bírósági felülvizsgálat határainak átlépése, a megtámadott határozatban nem szereplő megállapítások alkalmazása, a „nem díjmérkőzésekre” vonatkozó ténybeli elemek téves értékelése, ami téves jogi következtetésekhez vezetett a megtámadott határozat indokolásának elégségessé történő minősítése, elmulasztott válasz a hivatkozott érvekre). A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot, amikor megállapította, hogy a Bizottság jogosan jelentette ki, hogy a teljes FIFA labdarúgó-világbajnokság™ a társadalom számára kiemelten jelentős eseménynek minősül Belgiumban, a 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552 irányelv értelmében, és amikor megállapította, hogy a Bizottság kellőképpen indokolta ezt a minősítést. A Törvényszék többek között tévesen alkalmazta a jogot és téves jogi következtetéseket vont le a ténybeli elemekből, elfogadva a Bizottság azon — nem megfelelően — indokolt értékelését, miszerint a teljes FIFA labdarúgó-világbajnokság™ „Belgiumban széles körben különös visszhangot kelt” és hagyományosan ingyenes televíziós csatornán közvetítik, és a közönség jelentős része követi.

3.   Jogban való tévedés, az EUMSZ megsértése, a 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552/EGK irányelv 3a. cikke (1) és (2) bekezdésének megsértése, az EUMSZ 296. cikk téves alkalmazása, a Bíróság alapokmánya 36. cikkének téves alkalmazása (a bírósági felülvizsgálat határainak átlépése, annak megállapítása, hogy a Bizottság jogosan és megfelelő indokolás mellett jelentette ki, hogy a belga intézkedések összeegyeztethetők az uniós joggal, és az ezen intézkedésekből eredő korlátozások arányosak; az információhoz való jog és a társadalom számára kiemelten jelentős eseményekhez való széleskörű hozzáféréshez fűződő közérdek terjedelmének téves értelmezése).

Ez a jogalap két részből áll:

Első rész: A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a Bizottság a Belgium által bejelentett intézkedéseket jogosan minősítette az uniós joggal összeegyeztethetőnek, jóllehet a letelepedés szabadságára vonatkozó korlátozásokat a megtámadott határozatban nem vették figyelembe. A Törvényszék ezenfelül megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a letelepedés szabadságának korlátozásai arányosak voltak, illetve annak megállapításával, hogy a Bizottság jogosan, megfelelő indokolás mellett minősítette arányosnak a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozásait.

Második rész: A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a Bizottság a Belgium által bejelentett intézkedéseket jogosan minősítette az uniós joggal összeegyeztethetőnek, jóllehet a FIFA tulajdonhoz fűződő jogainak korlátozását nem vették figyelembe a megtámadott határozatban. A Törvényszék ezenfelül megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a FIFA tulajdonhoz fűződő jogainak korlátozásai arányosak voltak.


(1)  A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1997. június 30-i 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 2. kötet 321. o.)

(2)  A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 1. kötet 224. o.; helyesbítés: HL L 227., 62. o.)

(3)  A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének (1) bekezdése alapján Belgium által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való összeegyeztethetőségéről szóló, 2007. június 25-i 2007/479/EK bizottsági határozat (HL 2007. L 180., 24. o.)


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/13


A Törvényszék (hetedik tanács) T-68/08. sz., Fédération Internationale de Football Association (FIFA) kontra Európai Bizottság ügyben 2011. február 17-én hozott ítélete ellen a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) által 2011. április 27-én benyújtott fellebbezés

(C-205/11. P. sz. ügy)

2011/C 232/22

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (képviselők: A. Barav és D. Reymond ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Belga Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

tartsa hatályban a Törvényszék T-68/08. sz. ügyben 2011. február 17-én hozott ítéletét az elfogadhatóságra vonatkozó részében;

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-68/08. sz. ügyben 2011. február 17-én hozott ítéletét lényegi részében, amelyben ez jóváhagyja a FIFA labdarúgó-világbajnokság™ valamennyi „nem díjmérkőzésének” az irányelv szerinti, a „társadalom számára kiemelten jelentős események” Egyesült Királyságbeli jegyzékébe történő felvételét;

a Bíróság Alapokmánya 61. cikkének értelmében döntsön érdemben az ügyben;

kötelezze a Bizottságot a FIFÁ-nak az elsőfokú eljárásból és a jelen fellebbezésből eredő költségei viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.   Téves jogalkalmazás, a Bíróság alapokmánya 36. cikkének megsértése, a 97/36/EK irányelvvel  (1) módosított 89/552/EGK irányelv  (2) 3a. cikke (2) bekezdésének megsértése, az uniós jog megsértése, az EUMSZ 296. cikkének téves alkalmazása (a bírósági felülvizsgálat határainak átlépése, ellentmondásos indokolás, a megtámadott határozatban nem szereplő indokok alkalmazása a FIFA labdarúgó-világbajnokság™ minősítése tekintetében, amely indokokból téves jogi következtetések kerültek levonásra, a bizonyítási teher megfordítása)

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot a Bizottság határozatában (3) nem szereplő indokokra támaszkodva annak megállapítása céljából, hogy a Bizottság jogosan minősítette a FIFA labdarúgó-világbajnokságot™ „egységes jellegű eseménynek” minősítette a 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552/EGK irányelv értelmében; a Törvényszék indokolása ellentmondásos és illogikus, amikor megállapítja, hogy a tagállamoknak nem kell részletesen indokolniuk, hogy miért veszik fel a teljes FIFA labdarúgó-világbajnokságot™ a kiemelkedő események jegyzékébe, a Törvényszék továbbá megfordította a bizonyítási terhet.

2.   Jogban való tévedés, a 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552/EGK irányelv 3a. cikke (1) bekezdésének megsértése, a Bíróság alapokmánya 36. cikkének megsértése, az EUMSZ 296. cikk téves alkalmazása (annak megállapítása, hogy a Bizottság jogosan ítélte úgy meg, hogy az Egyesült Királyság eseményeinek jegyzékét „egyértelmű és átlátható módon” állították össze).

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot, amikor megállapította, hogy a Bizottság jogosan ítélte úgy meg, hogy az Egyesült Királyság eseményeinek jegyzékét „egyértelmű és átlátható módon állították össze” a 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552/EGK irányelv követelményeinek megfelelően, míg a teljes FIFA labdarúgó-világbajnokság e jegyzékbe történő felvétele a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok egyhangú ellentétes véleménye ellenére történt, és ezt a jegyzéket — többek között — olyan elemek alapján nyújtották be a Bizottsághoz, amelyek e jegyzék összeállításának időpontjában nem léteztek.

3.   Jogban való tévedés, a 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552/EGK irányelv 3a. cikke (1) bekezdésének megsértése, az EUMSZ 296. cikk téves alkalmazása, a Bíróság alapokmánya 36. cikkének megsértése (a FIFA labdarúgó-világbajnokság téves minősítése, a bírósági felülvizsgálat határainak átlépése, a megtámadott határozatban nem szereplő megállapításokon alapuló ítélet, a „nem díjmérkőzésekre” vonatkozó tények téves értékelése és ebből téves jogi következtetések levonása, a megtámadott határozat indokolása megfelelőnek való minősítése és a válasz hiánya a hivatkozott érvelésekre)

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot, amikor megállapította, hogy a Bizottság jogosan és megfelelő indokolás mellett ítélte úgy, hogy a FIFA labdarúgó-világbajnokság az Egyesült Királyság társadalma számára kiemelten jelentős esemény a 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552/EGK értelmében. A Törvényszék többek között tévesen alkalmazta a jogot és téves jogi következtetéseket vont le a ténybeli elemekből, elfogadva a Bizottság azon — nem megfelelően — indokolt értékelését, miszerint a teljes FIFA labdarúgó-világbajnokság „az Egyesült Királyságban széles körben különös visszhangot kelt” és hagyományosan ingyenes televíziós csatornán közvetítik, és a közönség jelentős része követi.

4   Az uniós jog megsértése, a 97/36/EK irányelvvel módosított 89/552/EGK irányelv 3a. cikke (1) és (2) bekezdésének megsértése, a Bíróság alapokmánya 36. cikkének megsértése (a bírósági felülvizsgálat határainak átlépése, annak megállapítása, hogy a Bizottság jogosan és megfelelő indokolás mellett jelentette ki, hogy a bejelentett intézkedések összeegyeztethetők az uniós joggal, és az ezen intézkedésekből eredő korlátozások arányosak; az információhoz való jog és a társadalom számára kiemelten jelentős eseményekhez való széleskörű hozzáféréshez fűződő közérdek terjedelmének téves értelmezése)

Ez a jogalap három részből áll:

Első rész: A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a Bizottság az Egyesült Királyság által bejelentett intézkedéseket jogosan minősítette az uniós joggal összeegyeztethetőnek, jóllehet a letelepedés szabadságára vonatkozó korlátozásokat a megtámadott határozatban nem vették figyelembe. A Törvényszék ezenfelül megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a letelepedés szabadságának korlátozásai arányosak voltak, illetve annak megállapításával, hogy a Bizottság jogosan, megfelelő indokolás mellett minősítette arányosnak a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozásait.

Második rész: A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a Bizottság az Egyesült Királyság által bejelentett intézkedéseket jogosan minősítette az uniós joggal összeegyeztethetőnek, jóllehet a FIFA tulajdonhoz fűződő jogainak korlátozását nem vették figyelembe a megtámadott határozatban. A Törvényszék ezenfelül megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a FIFA tulajdonhoz fűződő jogainak korlátozásai arányosak voltak.

Harmadik rész: A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a Bizottság az Egyesült Királyság által bejelentett intézkedéseket jogosan minősítette az uniós versenyjoggal összeegyeztethetőnek, úgy ítélve meg, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozásai igazoltak voltak. A Törvényszék ezenfelül megsértette az uniós jogot annak megállapításával, hogy a Bizottságnak nem kellett meghatároznia az érintett piacot a versenykorlátozások értékelése tekintetében, és a szóban forgó intézkedésekből egyáltalán nem következett az EUMSZ 106. cikk (1) bekezdése szerinti különleges jogok biztosítása


(1)  A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1997. június 30-i 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 2. kötet 321. o.)

(2)  A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 1. kötet 224. o.; helyesbítés: HL L 227., 62. o.)

(3)  A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének (1) bekezdése alapján az Egyesült Királyság által hozott intézkedéseknek a közösségi joggal való összeegyeztethetőségéről szóló, 2007. október 16-i 2007/479/EK bizottsági határozat (HL 2007. L 295., 12. o.)


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/14


A Fővárosi Ítélőtábla (Magyar Köztársaság) által 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe kontra Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

(C-218/11. sz. ügy)

2011/C 232/23

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Ítélőtábla

Az alapeljárás felei

Felperesek: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe

Alperes: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Beavatkozók: Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt., MÁVÉPCELL Kft.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Értelmezhető-e az Európai Közösségek Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) 2004/18/EK Irányelve (1) (a továbbiakban: Irányelv) 44. cikk (2) bekezdésében előírt minimális teljesítményszintnek a 47. cikk (1) bekezdés b) pontjával megkövetelt összhangja úgy, hogy az ajánlatkérő jogosult a minimális teljesítményszintet az általa a gazdasági pénzügyi kapacitás ellenőrzésére kiválasztott számviteli dokumentum (mérleg) egyetlen mutatószámához kötni?

2.

Amennyiben az első kérdésre adott válasz igen, a Fővárosi Ítélőtábla további kérdése az, hogy teljesíti-e az Irányelv 44. cikk (2) bekezdésében elvárt összhang követelményét a minimális teljesítményszint megítélésre kiválasztott olyan adata (mérleg szerinti eredmény), amely az egyes tagállamok számviteli jogszabálya szerint eltérő tartalommal bír?

3.

Elégséges-e a tagállamok közötti, kétség kívül meglévő különbözőségek korrekciójára, ha az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi kapacitás igazolására választott dokumentumok mellett külső erőforrás igénybevételének a lehetőségét biztosítja (47.cikk (3) bekezdése), vagy minden általa kiválasztott dokumentumra nézve az összhang érdekében az egyéb módon való megfelelést biztosítania kell (47. cikk (5) bekezdése)?


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról; HL L 134., 114. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 7. kötet 132. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/15


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — BrainProducts GmbH kontra BioSemi V.O.F. és társai

(C-219/11. sz. ügy)

2011/C 232/24

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: BrainProducts GmbH

Alperes: BioSemi V.O.F. és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az a cikk, amelyet a gyártó emberekkel kapcsolatos felhasználásra, élettani folyamat vizsgálatának céljára szánt, csak akkor minősül-e a 93/42/EGK irányelv (1) 1. cikke (2) bekezdése a) pontjának harmadik francia bekezdése értelmében vett orvostechnikai eszköznek, ha gyógyászati célra irányul?


(1)  A legutóbb a 2007. szeptember 5-i 2007/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 247., 21. o.) módosított, az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv (HL L 169., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 12. kötet, 82. o.)


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/15


Az Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg (Németország) által 2011. május 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Leyla Ecem Demirkan kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-221/11. sz. ügy)

2011/C 232/25

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Leyla Ecem Demirkan

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A szolgáltatásnyújtás passzív szabadsága is a szolgáltatásnyújtás szabadságának az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó megállapodás 1970. november 23-i kiegészítő jegyzőkönyve (1) (a továbbiakban: kiegészítő jegyzőkönyv) 41. cikkének (1) bekezdése értelmében vett fogalma alá tartozik-e?

2.

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: azokra a török állampolgárokra is kiterjed-e a kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikkének (1) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtás passzív szabadságának a társulási megállapodásból eredő védelme, akik — amint a felperes — nem valamely konkrét szolgáltatás igénybevétele, hanem rokonlátogatás érdekében kívánnak három hónapig tartó tartózkodás céljából a Németországi Szövetségi Köztársaságba belépni, és akik csupán a szolgáltatások szövetségi területen való igénybevételének a lehetőségére hivatkoznak?


(1)  HL 1972. L 293., 4. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 11. kötet, 43. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/15


Az Administrativen Sad Varna (Bulgária) által 2011. május 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — TETS Haskovo AD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (a Nemzeti Beszedési Ügynökség Központi Igazgatósága keretében működő Várnai „Fellebbezési és Végrehajtási” Igazgatóság igazgatója)

(C-234/11. sz. ügy)

2011/C 232/26

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen Sad Varna

Az alapeljárás felei

Felperes: TETS Haskovo AD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (a Nemzeti Beszedési Ügynökség [NAP] Központi Igazgatósága keretében működő Várnai „Fellebbezési és Végrehajtási” Igazgatóság igazgatója)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Miként kell értelmezni az „eszköz megsemmisülésének” a 2006/112 irányelv (1) 185. cikkének (2) bekezdése értelmében vett fogalmát, és jelentőséggel bírnak-e az eszköz beszerzésekor levont adó korrekciója szempontjából a megsemmisülés okai és/vagy körülményei?

2.

Az adólevonás összegének meghatározásakor figyelembe vett tényezőknek a 2006/112 irányelv 185. cikkének (1) bekezdésének értelmében vett módosulásaként értelmezendő-e az eszközök megfelelően bizonyított megsemmisítése pusztán abból a célból, hogy azonos célra szolgáló új, modern eszközöket létesítsenek?

3.

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 185. cikkének (2) bekezdését, hogy az lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy előírják a korrekciónak az eszköz megsemmisülése esetén történő elvégzését akkor, ha annak beszerzése részben vagy egészben kifizetetlen ügyletnek minősült?

4.

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 185. cikkének (1) és (2) bekezdését, hogy azzal ellentétes a HÉA-törvény 79. cikkének (3) bekezdése és 80. cikke (2) bekezdésének 1. pontja szerintihez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely az igénybe vett adólevonás korrekciójának elvégzését írja elő az olyan eszköz megsemmisülésének esetében, amelynek beszerzésekor az alapösszeg és a felszámított adó teljes megfizetésére sor került, és amely az adólevonás korrekciójának mellőzését a fizetéstől eltérő feltételhez köti?

5.

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 185. cikkének (2) bekezdését, hogy az kizárja az adólevonás korrekciójának lehetőségét a pusztán abból a célból elvégzett épületbontás esetén, hogy a lebontott épület helyén a lebontottal azonos célra és adólevonásra jogosultságot teremtő ügyletek végzésére szolgáló új, modern épületet emeljenek?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.)


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/16


2011. május 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

(C-241/11. sz. ügy)

2011/C 232/27

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Z. Malůšková, N.Yerrell és K.Ph. Wojcik meghatalmazottak)

Alperes: Cseh Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Cseh Köztársaság, mivel nem hozta meg azokat a törvényi és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 2003/41/EK tanácsi irányelv (1) 8., 9., 13., 15–18. cikkének és 20. cikke (2)–(4) bekezdésének, és mivel ennélfogva nem teljesítette az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, nem teljesítette a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletből eredő kötelezettségeit, ennélfogva nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze a Cseh Köztársaságot az alábbiaknak az „Unió saját forrásai” bizottsági számlára történő megfizetésére:

5 644,80 EUR átalányösszeg a késedelemnek a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételéig ugyanezen ítélet kihirdetésének napjától, 2010. január 14-től számított minden egyes napjára

a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napjáig, vagy

addig a napig, amikor a Cseh Köztársaság megteszi a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, amennyiben az megelőzi a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésének napját, és

22 364,16 EUR kényszerítő bírság a késedelemnek a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések megtételéig ugyanezen ítélet kihirdetésének napjától addig a napig számított minden egyes napjára, amikor a Cseh Köztársaság megteszi a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket; és

a Bíróság a Cseh Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2010. január 14-én a Bíróság ítéletet hozott a C-343/08. sz., Bizottság kontra Cseh Köztársaság ügyben (2), amelyben kimondta, hogy „[a]Cseh Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem hozta meg azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2003. június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8., 9., 13., 15–18. cikkének, valamint 20. cikke (2)–(4) bekezdésének — nem teljesítette az ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit”.

A Cseh Köztársaság a mai napig nem tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy meghozta volna azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfeleljen a 2003/41/EK irányelv 8., 9., 13., 15–18. cikkének és 20. cikke (2)–(4) bekezdésének annak érdekében, hogy teljesítse ezen irányelv 22. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit. A Bizottság ennélfogva azon az állásponton van, hogy a Cseh Köztársaság nem hozta meg a C-343/08. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Az EUMSZ 260. cikk (2) bekezdésének értelmében, ha a Bizottság megítélése szerint az érintett tagállam nem teszi meg az Európai Unió Bíróságának ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat, és ezzel egy időben meghatározhatja az érintett tagállam által fizetendő átalányösszeg vagy kényszerítő bírság összegét, amelyet az adott körülmények között megfelelőnek ítél. A Bizottság az általa az EK-Szerződés 228. cikkének végrehajtásáról szóló, 2005. december 13-i [SEC(2005) 1658] közleményben meghatározott számítási mód alapján azt javasolja a Bíróságnak, hogy a kereseti kérelmekben megjelölt átalányösszeg és kényszerítő bírság megfizetését rendelje el.


(1)  HL 2003 L 235; 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 350. o.

(2)  Az EBHT-ban még nem tették közzé.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/17


Az Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária) által 2011. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hristo Byankov kontra Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (a belügyminisztérium főtitkára)

(C-249/11. sz. ügy)

2011/C 232/28

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgária)

Az alapeljárás felei

Felperes: Hristo Byankov

Alperes: Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (a belügyminisztérium főtitkára)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az alapügy tényállása tekintetében megköveteli-e az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. és 21. cikkével összefüggésben értelmezett (3) bekezdése szerinti lojális együttműködés elve, hogy valamely tagállamnak az alapügyben vitatotthoz hasonló nemzeti rendelkezése — amelynek értelmében lehetőség van a jogerős közigazgatási határozat hatályon kívül helyezésére az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozata által megállapított, olyan alapjog megsértésének orvoslása érdekében, amelyet egyúttal az Európai Unió joga is elismer, mint például a tagállamok állampolgárainak szabad mozgáshoz való joga — az említett jog gyakorlását érintő korlátozásokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseknek az Európai Unió Bíróságának a határozatában alkalmazott értelmezése tekintetében is alkalmazást nyerjen, ha a jogsértés orvoslása a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését igényli?

2.

Az következik-e az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet (1) módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 31. cikkének (1) és (3) bekezdéséből, hogy, ha valamely tagállam nemzeti joga az ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdéséből eredő jogot korlátozó közigazgatási határozat felülvizsgálatára irányuló eljárást írt elő, akkor a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási hatóság köteles a közigazgatási határozat címzettjének kérelmére azt felülvizsgálni és annak jogszerűségét értékelni oly módon, hogy az Európai Unió Bíróságának az uniós jog e jog gyakorlásának feltételeit és korlátozásait szabályozó vonatkozó rendelkezéseinek értelmezéséhez fűződő ítélkezési gyakorlatát is figyelembe veszi, ami biztosítja, hogy az adott jog tekintetében elrendelt korlátozás a felülvizsgálati határozat meghozatalának időpontjában arányos legyen, ha a korlátozás elrendeléséről szóló közigazgatási határozat ezen időpontban már jogerős volt?

3.

Lehetővé teszi-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 52. cikke (1) bekezdésének második mondata, illetve a 2004/38 irányelv 27. cikkének (1) bekezdése szerinti rendelkezések, hogy az a nemzeti rendelkezés, amely az Európai Unió egyik tagállamának állampolgárát megillető szabad mozgáshoz való jog korlátozásának elrendelését az Európai Unió keretei között pusztán egy jogszabályban meghatározott összeget meghaladó és nem biztosított, magánjogi jogalannyal (egy gazdasági társasággal) szembeni kötelezettség fennállása miatt írja elő, a követelés behajtására irányuló, folyamatban lévő végrehajtási eljárással összefüggésben és az uniós jogban biztosított azon lehetőségre tekintet nélkül, hogy a követelést valamely másik tagállam hatósága hajtsa be, nyerjen alkalmazást?


(1)  HL L 257., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 15. o)

(2)  HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/17


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Magyar Köztársaság) által 2011. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége kontra Shomodi Oskar

(C-254/11. sz. ügy)

2011/C 232/29

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Felülvizsgálati eljárásban ellenérdekelt fél: Shomodi Oskar

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 20-i 1931/2006/EK rendelete (1) továbbiakban: kishatárforgalmi rendelet/5. cikke szerinti legfeljebb három hónapos folyamatos tartózkodást engedő rendelkezését — különösen a kishatárforgalmi rendelet 2. cikk a/pontjára és a 3. cikk. 3. pontjára figyelemmel — úgy kell-e értelmezni, hogy a rendelet lehetővé teszi a 13. cikk szerinti tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú megállapodások alapján a többszöri ki- és belépést és a legfeljebb folyamatos három hónapos tartózkodást akként, hogy a tartózkodásra nyitva álló három hónap lejárta előtt a kishatárforgalmi igazolvánnyal rendelkező határ menti lakos megszakíthatja a folyamatos tartózkodást, majd az ismételt határátlépést követően ismételten három hónapos folyamatos tartózkodásra jogosult?

2.

Amennyiben az első kérdésre a válasz igenlő, akkor a kishatárforgalmi rendelet 5. cikke szerinti folyamatos tartózkodás megszakításának tekinthető-e a[z ugyanazon] napon belüli, illetve az egymást követő napokon történő ki- és belépés?

3.

Amennyiben az első kérdésre a válasz igenlő, de a második kérdésre nemleges, akkor a folyamatos tartózkodás megszakításának megállapításához milyen időintervallum, vagy más mérlegelési szempont figyelembevételére van szükség, a kishatárforgalmi rendelet 5. cikke alapján?

4.

Amennyiben az első kérdésre a válasz nemleges, akkor a kishatárforgalmi rendelet 5. cikke szerinti legfeljebb három hónapos folyamatos tartózkodást engedélyező rendelkezést lehet-e úgy értelmezni, hogy a többszöri ki- és belépés során eltöltött időt egybe kell számítani, és a Schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló 1985. június 4-én kötött Egyezmény [Schengeni Végrehajtási Egyezmény, HL L. 239., 2000. szeptember 22., 19.old./, továbbiakban: SVE] 20. cikk/1/bekezdésére — vagy más schengeni jogra vonatkozó bármely szabályra — figyelemmel, ha az összeadott napok száma eléri a 93 napot/3 hónapot/, akkor az első beutazástól számított 6 hónapon belül a kishatárforgalmi engedély további tartózkodásra nem jogosít?

5.

Amennyiben a negyedik kérdésre a válasz igenlő, akkor az egybeszámítás során, a[z ugyanazon] napon belüli többszöri ki- és belépést, illetve egyszeri napon belüli ki- és belépést is figyelembe kell-e venni, és milyen számítási módszerrel?


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1931/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról; HL L 405., 1. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/18


Az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) által 2011. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Kremikovtsi AD kontra Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (a gazdasági, energiaügyi és idegenforgalmi miniszter, valamint a gazdasági, energiaügyi és idegenforgalmi miniszterhelyettes)

(C-262/11. sz. ügy)

2011/C 232/30

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Sofia-grad

Az alapeljárás felei

Felperes: Kremikovtsi AD

Alperes: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (a gazdasági, energiaügyi és idegenforgalmi miniszter, valamint a gazdasági, energiaügyi és idegenforgalmi miniszterhelyettes)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Alkalmazandók-e az Európa-megállapodás és különösen az EU–Bulgária Társulási Tanács határozatainak rendelkezései a Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően az Európa-megállapodás rendelkezéseinek és különösen a 2. jegyzőkönyv 9. cikke (4) bekezdésének megfelelően nyújtott állami támogatásokra, ha az ily módon nyújtott állami támogatás összeegyeztethetetlenségének értékelésére a Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását követően kerül sor? Az e kérdésre adandó igenlő válasz esetén az alábbiak szerinti értelmezés szükséges:

a)

Úgy kell-e értelmezni az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás létesítéséről szóló Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) bekezdésében meghatározott időszak meghosszabbításáról készített kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének második bekezdését, hogy csak az Európai Bizottság határozhat arról, hogy a kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke szerinti szerkezetátalakítási programot és terveket teljes mértékben végrehajtották-e és hogy azok megfelelnek-e az Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikke (4) bekezdése követelményeinek? Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén az alábbiak szerinti értelmezés szükséges:

b)

Úgy kell-e értelmezni az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulás létesítéséről szóló Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) bekezdésében meghatározott időszak meghosszabbításáról készített kiegészítő jegyzőkönyv 3. cikkének harmadik bekezdését, hogy a Bolgár Köztársaság hatáskörrel rendelkező nemzeti hatósága jogosult az Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) bekezdése szerinti feltételeket nem teljesítő állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó határozatot hozni? Amennyiben a Bíróság e kérdésre nemleges választ ad, úgy a következő kérdés értelmezését kell kérni:

2.

Úgy kell-e értelmezni a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának feltételeiről szóló okmány V. melléklete versenyszabályokat érintő részének (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, hogy a szóban forgó állami támogatás az e melléklet (1) bekezdésének második albekezdése értelmében vett „új támogatásnak” minősül? Ha igen, akkor ebben az esetben alkalmazandók-e az efféle „új támogatásokra” az EUMSZ 107. és 108. cikk (az EK 87. és 88. cikk) szerinti, az állami támogatásokra vonatkozó, valamint a 659/1999 rendeletben (1) foglalt rendelkezések?

a)

Az e kérdésre adandó nemleges válasz esetén a következő kérdésre szükséges választ adni: úgy kell-e értelmezni a csatlakozási okmány V. mellékletének (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok nem tehetnek az alapeljárás szerintihez hasonló állami támogatás visszatéríttetésére irányuló intézkedéseket, mielőtt a Bizottság nem hozott a szóban forgó állami támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősítő határozatot?

b)

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén: a 659/1999 rendelet 14. cikke értelmében vett, jogellenes támogatás esetén hozott elutasító határozatnak kell-e tekinteni a Varhoven administrativen sadnak (legfelsőbb közigazgatási bíróság) bemutatott 2009. december 15-i bizottsági határozatot?


(1)  Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.).


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/19


2011. május 31-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

(C-269/11. sz. ügy)

2011/C 232/31

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Lozano Palacios és M. Šimerdová meghatalmazottak)

Alperes: Cseh Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Cseh Köztársaság — mivel megengedi, hogy az utazási irodák a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004. sz. törvény 89. cikke alapján az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozást alkalmazzák az utasoknak nem minősülő személyeknek nyújtott utazási szolgáltatások esetén — nem teljesítette a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 306–310. cikkéből eredő kötelezettségeit; és

a Cseh Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Cseh Köztársaságban a 2006/112 tanácsi irányelv 306–310. cikkében foglalt, utazási irodákra vonatkozó különös HÉA-szabályozást nemcsak az utasoknak nyújtott szolgáltatások, hanem az utasoknak nem minősülő személyeknek nyújtott szolgáltatások esetében is alkalmazzák. A Cseh Köztársaságban a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004. sz. törvény 89. cikke szerint a különös szabályozás akkor is alkalmazandó, ha az utazási szolgáltatást olyan jogi személy részére nyújtják, amely e szolgáltatást továbbértékesíti más utazási irodák részére. A Bizottság úgy véli, hogy ez a 2006/112 tanácsi irányelv 306–310. cikkébe ütközik, amely rendelkezések szerint az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás csak akkor alkalmazandó, ha az utazási szolgáltatást az utasnak nyújtják. A Bizottság szerint álláspontját mind a 2006/112 tanácsi irányelv 306–310. cikkének szövege, mind pedig az említett rendelkezésekkel követett cél alátámasztja.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/19


A Symvoulio tis Epikrateias (Államtanács, Görögország) által 2011. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) és társai kontra Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

(C-271. sz. ügy)

2011/C 232/32

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Symvoulio tis Epikrateias (Államtanács)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Techniko Epimelitirio Ellados (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Ilias Iliadis, Ioannis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki

Alperesek: Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon (közigazgatási, decentralizációs és belügyminiszter; közlekedési és hírközlési miniszter; gazdasági és pénzügyminiszter)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 1. alpontjával összefüggésben értelmezett 2. cikke értelmében, valamint az EASA-nak a 2042/2003 rendelet szerinti elfogadható igazolási eljárásról szóló, 2003. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze AMC M.B.102. c) pontjának 1. alpontja alapján (1.1–1.4., 1.6. és 1.7. pont) a rendelet végrehajtására szolgáló további intézkedések elfogadása során a nemzeti jogalkotó feloszthatja-e a légi járművekre vonatkozó — a légi alkalmasság területén hatályos követelményeknek való megfelelésük megállapítására irányuló — felügyeleti tevékenységet több felügyelői kategóriára/szakosított feladatra, amelyek mindegyike kizárólag a légi járművek légi alkalmasságának valamely meghatározott szektorra vonatkozó ellenőrzése tekintetében rendelkezik hatáskörrel? Különösen összhangban van-e a 2042/2003 rendelettel a jelen ügyben szereplőhöz hasonló azon nemzeti szabályozás, amely rendelkezik a légi alkalmassági felügyelőkről (Airworthiness and Avionics Inspectors), a légiközlekedési műveletekkel foglalkozó felügyelőkről (Flight Operations Inspectors), az utaskabin-biztonsággal foglalkozó felügyelőkről (Cabin Safety Inspectors) és az egyetemi oklevelekkel és engedélyekkel foglalkozó felügyelőkről(Licensing Inspectors)?

2.

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, a 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 1. alpontja szerinti rendelkezést úgy kell-e értelmezni, hogy a légi járművek légi alkalmasságának biztosítására irányuló valamennyi terület tekintetében ötéves tapasztalattal kell rendelkeznie a személyzet azon tagjának, akit egyetlen meghatározott szektorra vonatkozóan bíztak meg a légi járművek légi alkalmassági felügyeletéhez kapcsolódó feladatok elvégzésével, vagy elegendő, ha az ötéves tapasztalat azon meghatározott feladatok tekintetében áll fenn, amelyek elvégzésével megbízták, és amelyek megszerzett szakképesítésének megfelelnek?

3.

Amennyiben a kérdésre adott válasz az, hogy elegendő, ha a felügyelettel foglalkozó személyek ötéves tapasztalata azon meghatározott feladatok tekintetében áll fenn, amelyek elvégzésével megbízták, úgy a jelen ügyben szereplőhöz hasonló azon nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a repülési műszerek felügyeletéért és ellenőrzéséért, illetve a karbantartó szervezetek, valamint a légijármű-üzemeltetők jóváhagyásáért felelős légi alkalmassági felügyelőknek (Airworthiness and Avionics Inspectors) az ICAO 9860. sz. dok. kézikönyvben foglalt iránymutatásokkal összhangban legalább ötéves légijármű-karbantartó üzemben szerzett tapasztalattal kell rendelkezniük, és e járművek karbantartását kellett korábban végezniük, megfelel-e a 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 1. alpontja szerinti rendelkezés követelményeinek, amely rendelkezés szerint a felügyelettel foglalkozó személyeknek „legalább ötéves tapasztalattal kell rendelkezniük a légi alkalmasság fenntartása terén”?

4.

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2042/2003 rendelettel összhangban van-e a jelen ügyben szereplőhöz hasonló azon nemzeti rendelkezés, amely a szóban forgó rendelet 66. része (III. melléklet) szerinti légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személyeket azonosan kezeli a légiközlekedési ágazatban felsőoktatási oklevéllel rendelkezőkkel, mivel előírja, hogy e személyek mindkét kategóriájának rendelkeznie kell légijármű-karbantartó üzemben szerzett tapasztalattal ahhoz, hogy légi alkalmassági felügyelőnek minősülhessenek?

5.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 1. alpontjával összhangban — továbbá az EASA-nak a 2042/2003 rendelet szerinti elfogadható igazolási eljárásról szóló, 2003. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze MAC M.B.102. c) pontja 1. alpontjának 1.4. és 1.5. pontjára is figyelemmel — a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett ötéves tapasztalatba beleszámít-e az egyetemi oklevél megszerzéséhez szükséges képzés során adott esetben megszerzett gyakorlati tapasztalat, vagy kizárólag az ezen a területen a tanulmányok befejezését és a vonatkozó oklevél megszerzését követően szerzett tapasztalat számít a tanulmányoktól függetlenül?

6.

A 2042/2003 rendelet ugyanezen rendelkezése értelmében továbbá a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett ötéves tapasztalatnak számít-e a légi járművek légi alkalmassági vizsgálatával összefüggő feladatok esetleges ellátásával korábban és a szóban forgó rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett tapasztalat is?

7.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 2. alpontja értelmében a 66. rész (a 2042/2003 rendelet III. melléklete) szerinti légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személynek első alkalommal való felügyelővé választása érdekében szükséges-e, hogy a kiválasztása előtt a légi alkalmasság biztosítása terén kiegészítő képzésen vegyen részt vagy elegendő, ha első kiválasztását követően, de felügyelői feladatainak megkezdését megelőzően végzi el a szóban forgó képzést?

8.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 3. alpontja értelmében, amely előírja, hogy a felügyelő személynek „hivatalos repüléstechnikai karbantartói szakképesítéssel” kell rendelkeznie, tekinthető-e úgy, hogy ilyen képesítésnek minősül a nemzeti jogalkotó által létrehozott azon képzési rendszer, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik: i. a képzésre azt követően kerül sor, hogy a felügyelőknek a kizárólag a képesítés megszerzéséről szóló tanúsítványokon alapuló első kiválasztása megtörtént; ii. a képzés nem változik a felügyelőnek kiválasztott személyeknek a képesítés megszerzéséről szóló tanúsítványai szerint; és iii. ebben a képzési rendszerben a képzés befejezését követően a hallgatók vonatkozásában nincs előírva semmilyen értékelési eljárás és szempont, valamint a megfelelő ismeretekkel való rendelkezés megállapítására szolgáló záróvizsga?

9.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontja értelmében, amely előírja, hogy a légi alkalmassági felügyelőnek „megfelelő beosztással és a vonatkozó felelősségi körrel” kell rendelkeznie, azt jelenti-e, hogy ez a pozíció olyan képesítést alkot, amellyel a felügyelővé minősítéshez az adott személynek rendelkeznie kell abban az értelemben, hogy korábbi tevékenysége során magas beosztást kell betöltenie vagy a 2042/2003 rendelet hivatkozott rendelkezését az EASA 2005. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze AMC M.B.902. b) pontjának 3. alpontjára is figyelemmel úgy kell-e értelmezni, hogy valamely személynek a felügyelőként való, első alkalommal történő kiválasztását követően az utóbbi részére a légi járművek légi alkalmassága felülvizsgálatának elvégzésére hatáskörrel rendelkező hatóságnál olyan beosztást kell biztosítani, amely az e hatóság nevében való aláírásra jogosít?

10.

Amennyiben a rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontját a fent kifejtett második értelemben kell érteni, ennek alapján tekinthető-e úgy, hogy a rendelet szerinti követelményeknek megfelel az a nemzeti jogi szabályozás, amely előírja, hogy a felügyelővé minősítésre az elméleti és gyakorlati képzés elvégzését követően kerülhet sor, amely időponttól kezdődően a felügyelő jogosult a légi járművek légi alkalmassága felülvizsgálatának elvégzésére oly módon, hogy a felülvizsgálatra vonatkozó dokumentumokat önállóan írja alá, eljárása pedig köti az illetékes hatóságot?

11.

Ezen túlmenően abban az esetben, ha a 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontját a fent kifejtett két lehetséges értelmezés közül az első értelemben kell érteni, összhangban van-e azzal a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti rendelkezés, amely pusztán előnyben részesíti a légi alkalmassági felügyelő személyének kiválasztásánál „a korábbi előléptetést, illetve a légijármű-karbantartó üzemben viselt felelősségi kört”?

12.

A 2042/2003 rendelet értelmében, amely nem szabályozza azt, hogy aki a rendelet hatálybalépését megelőzően végezte a légi járművek légi alkalmassága felügyelők által lefolytatandó ellenőrzését, jogosult-e — és ha igen, milyen feltételek mellett — e tevékenység folytatására a szóban forgó rendelet hatálybalépését követően, a nemzeti jogalkotó köteles-e előírni, hogy aki e tevékenységet a szóban forgó rendelet hatálybalépése időpontjában (vagy — adott esetben — korábban) gyakorolta, automatikusan jogosult felügyelővé minősítésre anélkül, hogy előzetes kiválasztási és értékelési eljárásnak vetnék alá vagy a 2042/2003 rendeletet — amelynek célja a légijármű-üzemeltetők biztonságának javítása, és nem a légi járművek légi alkalmassági felülvizsgálatának elvégzésére hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknál dolgozó személyek szakmai jogainak megállapítása —, úgy kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára lehetőséget biztosít arra, hogy — ha azt szükségesnek tartják — a légi járművek légi alkalmassági felülvizsgálata tekintetében továbbra is felügyelőként foglalkoztassák azokat a személyeket, akik e tevékenységet a szóban forgó rendelet hatálybalépése előtt végezték, és minderre annak ellenére kerülhet sor, hogy ezek a személyek nem rendelkeznek a szóban forgó rendeletben — az EASA 2003. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontjában e tekintetben előírtakra is figyelemmel — előírt képesítésekkel?

13.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 2042/2003 rendelet értelmében a tagállamok kiválasztási eljárás lefolytatása nélkül kötelesek ismételten és automatikusan felügyelővé minősíteni azokat a személyeket, akik a szóban forgó rendelet hatálybalépését megelőzően ezt a tevékenységet végezték, összhangban van-e a rendelettel a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti rendelkezés, amely előírja, hogy az ismételt felügyelővé minősítéshez e személyeknek a felügyelői tevékenységet nem a szóban forgó rendelet hatálybalépése időpontjában, hanem a szóban forgó nemzeti rendelkezés hatálybalépését követően kell ténylegesen végezniük?


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/21


2011. június 9-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-293/11. sz. ügy)

2011/C 232/33

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafyllou és C. Soulay)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság — mivel az utazási irodákra vonatkozó különös HÉA-szabályozást alkalmazza olyan esetekben, amikor az utazási szolgáltatásokat utasnak nem minősülő személynek értékesítik — nem teljesítette a 2006/112/EK irányelv (1) 306–310. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Görög Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv nyelvi változatainak többségében szereplő megfogalmazás szerint az utazási irodákra vonatkozó szabályozás kizárólag a közvetlenül az utasok részére nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó. Még az — egyetlen helyen az ügyfél („customer”) kifejezést használó — angol nyelvi változat sem értelmezhető úgy, hogy az ne csak az utasokra vonatkozna. Ugyanerre a következtetésre lehet jutni valamennyi kapcsolódó rendelkezés együttes értelmezéséből is (rendszertani értelmezés). A történeti értelmezés is ugyanerre az eredményre vezet, hiszen a HÉA-irányelv csupán kodifikálta a hatodik irányelvet, anélkül hogy tartalmát módosította volna. A teleológiai értelmezés kapcsán pedig a szabályozás lényege abban áll, hogy bizonyos tagállamok utazási irodái esetében ne legyen megengedett a kettős adóztatás (kizárva a levonásokat abban az esetben, ha az utazási irodákra vonatkozó szabályozást széles körben alkalmazzák). Egyetlen tagállam önállóan nem küszöbölheti ki az irányelv esetleges hiányosságát anélkül, hogy annak szövegét hivatalosan módosítanák.


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/21


2011. június 10-én benyújtott kereset — Olasz Köztársaság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-295/11. sz. ügy)

2011/C 232/34

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Plamieri, meghatalmazott és S. Fiorentino, Avvocato dello Stato)

Alperes: Az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

a Bíróság semmisítse meg az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2011. március 10-i 2011/167/EU tanácsi határozatot; (1)

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Olasz Köztársaság keresetének alátámasztásaként négy jogalapra hivatkozik.

Elsőként arra hivatkozik, hogy a Tanács úgy adott felhatalmazást a megerősített együttműködésre, hogy az túllépi az EUSz 20. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott kereteket, amelyek értelmében az ilyen eljárást csak az Unió nem kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken lehet alkalmazni. Azt állítja, hogy valójában az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az „európai oltalmi jogcímek” létrehozásának területén, mely utóbbiak alapját az EUMSz 118. cikke képezi.

Másodszor hozzáteszi, hogy a megerősített együttműködésre adott felhatalmazás jelen esetben azon célokkal ellentétes, de legalábbis azokkal nem összhangban álló hatásokat vált ki, amelyek megvalósítására ezt a jogintézményt a Szerződések bevezették. Megítélése szerint, bár az említett felhatalmazás az EUMSz 118. cikke szó szerinti szövegével nem ellentétes, azonban annak szellemével igen, ezért sérti az EUMSz 326. cikke első bekezdésének azon részét, amely azt írja elő, hogy a megerősített együttműködéseknek összeegyeztethetőeknek kell lenniük a Szerződésekkel és az uniós joggal.

Harmadszor, az Olasz Köztársaság azt kifogásolja, hogy a felhatalmazó határozatot úgy fogadták el, hogy a last resort (végső eszköz) néven ismert követelményt illetően nem volt megfelelő előzetes vizsgálat, és a határozat nem tartalmaz megfelelő indokolást ezzel kapcsolatban.

Végül azt állítja, hogy a felhatalmazó határozat sérti az EUMSz 326. cikkét, mivel negatív hatással van a belső piacra, azáltal, hogy akadályozza a tagállamok közötti kereskedelmet, és hátrányos megkülönböztetést teremt a vállalkozások között, torzítva ezzel a versenyt. Az említett határozat egyébként nem járul hozzá az uniós integráció folyamatának megerősítéséhez, és emiatt ellentmond az EUSz 20. cikke (1) bekezdése második albekezdésének.


(1)  HL L 76., 53. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/22


Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2011. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Dobrudzhanska petrolna kompania AD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(C-298/11. sz. ügy)

2011/C 232/35

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Varna

Az alapeljárás felei

Felperes: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

Alperes: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy a kapcsolt személyek közötti termékértékesítés esetén, amennyiben az ellenérték alacsonyabb, mint a szabadpiaci forgalmi érték, az adóalap csak akkor egyezik meg az ügylet szabadpiaci forgalmi értékével, ha az értékesítő vagy a kedvezményezett nem teljes mértékben jogosult a termékértékesítés tárgyát képező termékek adásvétele, illetve előállítása után előzetes felszámított adó levonására?

2.

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy a tagállam, ha az értékesítő gyakorolta a kapcsolt személyek között a szabadpiaci forgalmi értéknél alacsonyabb értéken egymás után végrehajtott termékértékesítések tárgyát képező termékek és szolgáltatások után előzetesen felszámított adó teljes levonásához való jogot, és ezen adólevonási jognak az irányelv 173–177. cikke szerinti korrekciójára nem került sor, és a termékértékesítés nem tartozik az irányelv 132., 135., 136., 371., 375., 376., 377. cikke, 378. cikkének (2) bekezdése vagy 380–390. cikke szerinti adómentesség hatálya alá, nem hozhat olyan intézkedést, amely adóalapként kizárólag a szabadpiaci forgalmi értéket határozza meg?

3.

Úgy kell-e értelmezni a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontját, hogy a tagállam, ha a kedvezményezett gyakorolta a kapcsolt személyek között a szabadpiaci forgalmi értéknél alacsonyabb értéken egymás után végrehajtott termékértékesítések tárgyát képező termékek és szolgáltatások után előzetesen felszámított adó teljes levonásához való jogot, és ezen adólevonási jognak az irányelv 173–177. cikke szerinti korrekciójára nem került sor, nem hozhat olyan intézkedést, amely adóalapként kizárólag a szabadpiaci forgalmi értéket határozza meg?

4.

Kimerítően sorolja-e fel a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja azokat az eseteket, amelyek feltételét képezik annak, hogy a tagállamok olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek alapján az adóalapot termékértékesítés esetén az ügylet szabadpiaci forgalmi értéke képezi?

5.

Megengedhető-e a Zakon za danak varhu dobavenata stoynost [a hozzáadottérték-adóról szóló törvény] 27. cikke (3) bekezdésének 1. pontjában foglalthoz hasonló nemzeti jogi szabályozás a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt körülményektől eltérő körülmények között?

6.

Közvetlen hatállyal bír-e a 2006/112 irányelv 80. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti rendelkezés a jelenlegihez hasonló esetben, és azt a nemzeti bíróság közvetlenül alkalmazhatja-e?


(1)  HL L 347., 1. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/23


A Bíróság elnökének 2011. május 20-i végzése (az Oberlandesgericht Innsbruck (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Pensionsversicherungsanstalt kontra Andrea Schwab

(C-547/09. sz. ügy) (1)

2011/C 232/36

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 100., 2010.4.17.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/23


A Bíróság elnökének 2011. május 17-i végzése — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-341/10. sz. ügy) (1)

2011/C 232/37

Az eljárás nyelve: lengyel

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 260., 2010.9.25.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/23


A Bíróság elnökének 2011. május 20-i végzése (a Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Manuel Afonso Esteves kontra Axa — Seguros de Portugal SA

(C-437/10. sz. ügy) (1)

2011/C 232/38

Az eljárás nyelve: portugál

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 317., 2010.11.20.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/23


A Bíróság elnökének 2011. június 7-i végzése (a tribunal de première instance de Namur (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) kontra État belge — SFP Finances

(C-622/10. és C-623/10. sz. egyesített ügyek) (1)

2011/C 232/39

Az eljárás nyelve: francia

A Bíróság elnöke elrendelte az ügyek törlését.


(1)  HL C 80., 2011.3.12.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/23


A Bíróság elnökének 2011. május 17-i végzése (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Minister van Financiën kontra G. in 't Veld

(C-110/11. sz. ügy) (1)

2011/C 232/40

Az eljárás nyelve: holland

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 160., 2011.5.28.


Törvényszék

6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/24


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — Oetker Nahrungsmittel kontra OHIM — Bonfait (Buonfatti)

(T-471/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Buonfatti közösségi szóvédjegy bejelentése - Bonfait korábbi Benelux szóvédjegy - Az összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/41

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Bielefeld, Németország) (képviselő: F. Graf von Stosch ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: R. Manea meghatalmazott)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: Bonfait BV (Denekamp, Hollandia)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Bonfait BV és a Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG közötti felszólalási eljárás tárgyában 2009. október 2-án hozott határozata (R 340/2007-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. október 2-án hozott határozatát (R 340/2007-4. sz. ügy).

2.

A Törvényszék az OHIM-ot kötelezi a saját, valamint a Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG költségeinek viselésére.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/24


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(T-475/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése - Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/42

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ATB Norte, SL (Burgos, Spanyolország) (képviselők: kezdetben P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver és G. Marín Raigal, később F. Brandolini Kujman ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és G. Mannucci meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Olaszország) (képviselők: G. Ghidini, M. Mergati és C. Signorini ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ATB Norte, SL és a Bricocenter Italia Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában (R 500/2008-4. sz. ügy) 2009. szeptember 24-én hozott határozatával szemben előterjesztett kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 24-én hozott határozatát (R 500/2008-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amely helyt adott a Bricocenter Italia Srl-nek a közösségi védjegybejelentésben érintett „reklámozás”, „kereskedelmi ügyletek” és „kereskedelmi adminisztráció” szolgáltatások vonatkozásában a fellebbezési tanácsnál előterjesztett fellebbezésének.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az ATB Norte, SL, a Bricocenter Italia és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/25


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(T-476/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése - Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/43

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ATB Norte, SL (Burgos, Spanyolország) (képviselők: kezdetben P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver és G. Marín Raigal, később F. Brandolini Kujman ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és G. Mannucci meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Olaszország) (képviselők: G. Ghidini, M. Mergati és C. Signorini ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ATB Norte, SL és a Bricocenter Italia Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában (R 1006/2008-4. sz. ügy) 2009. szeptember 24-én hozott határozatával szemben előterjesztett kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 24-én hozott határozatát (R 1006/2008-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amely helyt adott a Bricocenter Italia Srl-nek a közösségi védjegybejelentésben érintett „reklámozás”, „kereskedelmi ügyletek” és „kereskedelmi adminisztráció” szolgáltatások vonatkozásában a fellebbezési tanácsnál előterjesztett fellebbezésének.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az ATB Norte, SL, a Bricocenter Italia és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/25


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(T-477/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése - Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/44

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ATB Norte, SL (Burgos, Spanyolország) (képviselők: kezdetben P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver és G. Marín Raigal, később F. Brandolini Kujman ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és G. Mannucci meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Olaszország) (képviselők: G. Ghidini, M. Mergati és C. Signorini ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ATB Norte, SL és a Bricocenter Italia Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában (R 1008/2008-4. sz. ügy) 2009. szeptember 24-én hozott határozatával szemben előterjesztett kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 24-én hozott határozatát (R 1008/2008-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amely helyt adott a Bricocenter Italia Srl-nek a közösségi védjegybejelentésben érintett „reklámozás”, „kereskedelmi ügyletek” és „kereskedelmi adminisztráció” szolgáltatások vonatkozásában a fellebbezési tanácsnál előterjesztett fellebbezésének.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az ATB Norte, SL, a Bricocenter Italia és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/26


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

(T-478/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése - Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/45

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ATB Norte, SL (Burgos, Spanyolország) (képviselők: kezdetben P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver és G. Marín Raigal, később F. Brandolini Kujman ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és G. Mannucci meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Olaszország) (képviselők: G. Ghidini, M. Mergati és C. Signorini ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ATB Norte, SL és a Bricocenter Italia Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában (R 1009/2008-4. sz. ügy) 2009. szeptember 24-én hozott határozatával szemben előterjesztett kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 24-én hozott határozatát (R 1009/2008-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amely helyt adott a Bricocenter Italia Srl-nek a közösségi védjegybejelentésben érintett „reklámozás”, „kereskedelmi ügyletek” és „kereskedelmi adminisztráció” szolgáltatások vonatkozásában a fellebbezési tanácsnál előterjesztett fellebbezésének.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az ATB Norte, SL, a Bricocenter Italia és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/26


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden)

(T-479/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BRICO CENTER Garden közösségi ábrás védjegy bejelentése - Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/46

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ATB Norte, SL (Burgos, Spanyolország) (képviselők: kezdetben P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver és G. Marín Raigal, később F. Brandolini Kujman ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és G. Mannucci meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Olaszország) (képviselők: G. Ghidini, M. Mergati és C. Signorini ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ATB Norte, SL és a Bricocenter Italia Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában (R 1044/2008-4. sz. ügy) 2009. szeptember 24-én hozott határozatával szemben előterjesztett kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 24-én hozott határozatát (R 1044/2008-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amely helyt adott a Bricocenter Italia Srl-nek a közösségi védjegybejelentésben érintett „reklámozás”, „kereskedelmi ügyletek” és „kereskedelmi adminisztráció” szolgáltatások vonatkozásában a fellebbezési tanácsnál előterjesztett fellebbezésének.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az ATB Norte, SL, a Bricocenter Italia és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/27


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICOCENTER)

(T-480/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BRICOCENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése - Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/47

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ATB Norte, SL (Burgos, Spanyolország) (képviselők: kezdetben P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver és G. Marín Raigal, később F. Brandolini Kujman ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és G. Mannucci meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Olaszország) (képviselők: G. Ghidini, M. Mergati és C. Signorini ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ATB Norte, SL és a Bricocenter Italia Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában (R 1045/2008-4. sz. ügy) 2009. szeptember 28-án hozott határozatával szemben előterjesztett kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 28-án hozott határozatát (R 1045/2008-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amely helyt adott a Bricocenter Italia Srl-nek a közösségi védjegybejelentésben érintett „reklámozás”, „kereskedelmi ügyletek” és „kereskedelmi adminisztráció” szolgáltatások vonatkozásában a fellebbezési tanácsnál előterjesztett fellebbezésének.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az ATB Norte, SL, a Bricocenter Italia és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/27


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER)

(T-481/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A maxi BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése - Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/48

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ATB Norte, SL (Burgos, Spanyolország) (képviselők: kezdetben P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver és G. Marín Raigal, később F. Brandolini Kujman ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és G. Mannucci meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Olaszország) (képviselők: G. Ghidini, M. Mergati és C. Signorini ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ATB Norte, SL és a Bricocenter Italia Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában (R 1046/2008-4. sz. ügy) 2009. szeptember 28-án hozott határozatával szemben előterjesztett kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 28-án hozott határozatát (R 1046/2008-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amely helyt adott a Bricocenter Italia Srl-nek a közösségi védjegybejelentésben érintett „reklámozás”, „kereskedelmi ügyletek” és „kereskedelmi adminisztráció” szolgáltatások vonatkozásában a fellebbezési tanácsnál előterjesztett fellebbezésének.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az ATB Norte, SL, a Bricocenter Italia és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/28


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città)

(T-482/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A BRICO CENTER Città közösségi ábrás védjegy bejelentése - Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/49

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ATB Norte, SL (Burgos, Spanyolország) (képviselők: kezdetben P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver és G. Marín Raigal, később F. Brandolini Kujman ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és G. Mannucci meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Olaszország) (képviselők: G. Ghidini, M. Mergati és C. Signorini ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ATB Norte, SL és a Bricocenter Italia Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában (R 1047/2008-4. sz. ügy) 2009. szeptember 28-án hozott határozatával szemben előterjesztett kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 28-án hozott határozatát (R 1047/2008-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amely helyt adott a Bricocenter Italia Srl-nek a közösségi védjegybejelentésben érintett „reklámozás”, „kereskedelmi ügyletek” és „kereskedelmi adminisztráció” szolgáltatások vonatkozásában a fellebbezési tanácsnál előterjesztett fellebbezésének.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az ATB Norte, SL, a Bricocenter Italia és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2010.01.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/28


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ATB Norte kontra OHIM — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER)

(T-483/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - Az Affiliato BRICO CENTER közösségi ábrás védjegy bejelentése - Az ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro és CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro korábbi közösségi ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2011/C 232/50

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ATB Norte, SL (Burgos, Spanyolország) (képviselők: kezdetben P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver és G. Marín Raigal, később F. Brandolini Kujman ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és G. Mannucci meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvényszék előtti eljárásban: Bricocenter Italia Srl (Rozzano, Olaszország) (képviselők: G. Ghidini, M. Mergati és C. Signorini ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az ATB Norte, SL és a Bricocenter Italia Srl közötti felszólalási eljárás tárgyában (R 1048/2008-4. sz. ügy) 2009. szeptember 28-án hozott határozatával szemben előterjesztett kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. szeptember 28-án hozott határozatát (R 1048/2008-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezi abban a részében, amely helyt adott a Bricocenter Italia Srl-nek a közösségi védjegybejelentésben érintett „reklámozás”, „kereskedelmi ügyletek” és „kereskedelmi adminisztráció” szolgáltatások vonatkozásában a fellebbezési tanácsnál előterjesztett fellebbezésének.

2.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az ATB Norte, SL, a Bricocenter Italia és az OHIM maguk viselik a Törvényszék előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/29


A Törvényszék 2011. június 28-i ítélete — ReValue Immobilienberatung kontra OHIM (ReValue)

(T-487/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A ReValue közösségi ábrás védjegy bejelentése - A lajstromozás részleges megtagadása - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja - Indokolási kötelezettség - A 207/2009 rendelet 75. cikke)

2011/C 232/51

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ReValue Immobilienberatung GmbH (Berlin, Németország) (képviselők: kezdetben S. Fischoeder és M. Schork, később S. Fischoeder ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Hanne meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa által a ReValue ábrás megjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2009. október 7-én hozott határozattal (R 531/2009-4. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a ReValue Immobilienberatung GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 37., 2010.2.13.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/29


A Törvényszék elnökének 2011. június 10-i végzése — Eurallumina kontra Bizottság

(T-207/07. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Állami támogatások - A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat - Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - A sürgősség hiánya)

2011/C 232/52

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Eurallumina SpA (Portoscuso, Olaszország) (képviselők: L. Martin Alegi és R. Denton solicitorok)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Khan és D. Grespan meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Gardanne a Shannon régióban és Szardínián timföldgyártáshoz üzemanyagként felhasznált ásványolajok esetében a Franciaország, Írország, illetve Olaszország által alkalmazott jövedéki adó alóli mentességről [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] szóló, 2007. február 7-i 2007/375/EK bizottsági határozat felperest érintő részében történő végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2.

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/29


A Törvényszék 2011. június 15-i végzése — Ax kontra Tanács

(T-259/10. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Olyan tagállamnak nyújtott uniós pénzügyi támogatás, amely súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarokkal küzd - Az uniós pénzügyi támogatás nyújtásának feltételeit és eljárását megállapító rendelet - Az EUMSZ 263. cikk negyedik bekezdése - A közvetlen érintettség hiánya - Elfogadhatatlanság)

2011/C 232/53

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Thomas Ax (Neckargemünd, Németország) (képviselők: J. Baumann ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: T. Middleton, M. Bauer és A. De Gregorio Merino meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: B. Smulders, J.-P. Keppenne és H. Krämer meghatalmazottak), valamint a Lett Köztársaság (képviselők: M. Borkoveca és A. Nikolajeva meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról szóló, 2010. május 11-i 407/2010/EU tanácsi rendelet (HL L 118., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Thomas Ax maga viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.

3.

A Lett Köztársaság és az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 234., 2010.8.28.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/30


Az F-132/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. január 20-án hozott ítélet ellen Guido Strack által 2011. március 30-án benyújtott fellebbezés

(T-199/11. sz. ügy)

2011/C 232/54

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Guido Strack (képviselő: H. Tettenborn Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Törvényszék teljes egészében helyezze hatályon kívül az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második tanács) F-132/07. sz. ügyben 2011. január 20-án hozott ítéletét, és adjon helyt a fellebbező ezen eljárásban előterjesztett kérelmeinek;

a Törvényszék helyezze hatályon kívül az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (második tanács) F-132/07. sz. ügyben 2009. szeptember 17-én hozott végzését annyiban, amennyiben elutasította a fellebbező mulasztási ítélet hozatala iránti kérelmét;

a Törvényszék helyezze hatályon kívül az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének azon határozatait, amellyel az eredetileg az első tanácsra szignált F-132/07. sz. ügyet később a második tanácsra szignálta;

a Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2007. július 23-i határozatát és az azt kiegészítő, 2007. augusztus 9-i és 2007. november 9-i hallgatólagos határozatokat, valamint a 2007. november 9-i határozatot annyiban, amennyiben azok megtagadták a fellebbező 2007. április 9-i, 2007. május 11-i és 2007. október 11-i, iratok nyilvánosságra hozatala (minden jogi szempontból, különösen a személyzeti szabályzat 17., 17a., 19. és 24. cikkére és esetleges adatvédelmi rendelkezésekre tekintettel) és a Bizottság (korábbi) biztosaival szemben büntető feljelentés tétele iránti kérelmeit;

a Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy fizessen a fellebbezőnek legalább 10 000 euró kártérítést a neki a megsemmisíteni kért határozatokkal neki okozott egészségügyi és nem vagyoni károk megtérítéseként;

a Törvényszék a Bizottságot kötelezze az összes költség viselésére;

a fellebbező továbbá az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján legalább 2 000 euró kártérítést kér az eljárás túlzott elhúzódása miatt, amely kártérítés pontos összegének megállapítását a bíróság mérlegelésére bízza.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező 20 jogalapot hoz fel.

Többek között a következő jogalapokra hivatkozik: a vitatott határozatokat hozó ítélkező testület hatáskörének hiánya; a mulasztási ítélet meghozatala megtagadásának jogellenessége; a Bizottság rendelkezésére álló határidő meghosszabbításának jogellenessége; a kereset kiterjesztésének megtagadása; az ügy felek közötti más ügyekkel való egyesítésének elmaradása; a tényállás téves bemutatása a tárgyalásra készített jelentésben és a megfellebbezett ítéletben; az előadó bíró elfogultsága; a Közszolgálati Törvényszék nyelvhasználatra vonatkozó szabályainak megsértése, és a fellebbezővel szemben nyelvhasználaton alapuló hátrányos megkülönböztetés valamint az eljárási iratok lefordításának elmaradása.

A fellebbező továbbá azt állítja, hogy a Közszolgálati Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, és nem indokolta megfelelően ítéletét. Ennek alátámasztására többek között az Európai Unió személyzeti szabályzata 11., 17., 17a., 19., 25. és 90. valamint azt követő cikkeire, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6., 10. és 13. cikkére, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11., 41., 47. és 52. cikkére hivatkozik.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/30


2011. május 18-án benyújtott kereset — Ausztria kontra Bizottság

(T-251/11. sz. ügy)

2011/C 232/55

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: C. Pesendorfer meghatalmazott)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Ausztria által a zöldáramról szóló törvény alapján energiaigényes vállalkozások számára nyújtott C 24/2009. számú állami támogatásról szóló 2011. március 8-i C(2011) 1363 végleges bizottsági határozatot;

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének téves alkalmazása — állami támogatás fenn nem állása

A felperes szerint az Ökostromgesetz (a zöldáramról szóló osztrák törvény, BGBL. I. 114/2008. szám, a továbbiakban: ÖSG) 22. §-ának c) pontjában az energiaigényes vállalkozásokkal kapcsolatban előírt költségkorlátozás „állami forrás” hiányzó felhasználása miatt nem állami támogatás.

2.

Második jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének téves alkalmazása — hiányzó szelektivitás

A felperes szerint sem de iure, sem de facto szelektivitás nem áll fenn. Még ha abból kellene is kiindulni, hogy az ÖSG 22. §-ának c) pontja a referenciarendszertől való eltéréshez vezet, ezen eltérést igazolni tűnik a zöldáram-támogatási rendszer logikája és belső felépítése.

3.

Harmadik jogalap: az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének téves alkalmazása — hatáskörrel való visszaélés

Amennyiben az előirányzott intézkedést mégis támogatásnak tekintenék, az a felperes szerint a környezetvédelmi állami támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatás hatálya alá esik: mindenesetre analógia van az ÖSG 22. §-ának c) pontja szerinti bejelentett kompenzációs kifizetés és az iránymutatás 4. fejezete szerinti, a közösségi jogban szabályozott energiaadók mérséklésének vizsgálatára vonatkozó szabályok között; következésképpen a kompenzációs szabályozást ezen analógia alapján jóvá kellett volna hagyni. Az iránymutatás analóg alkalmazása mellett az általános csoportmentességi rendelet 25. cikke szerinti analógiára is lehetőség van.

4.

Negyedik jogalap: a verseny szempontjából azonos tényállásoknak az Európai Bizottság általi eltérő kezelése

A felperes szerint felmerül a kérdés, miért kezelnek nyilvánvalóan eltérően a verseny szempontjából összehasonlítható helyzeteket, és ezzel kapcsolatban az ÖSG és a megújuló energiáról szóló német törvény különösen gazdasági és versenyhatások tekintetében való összehasonlíthatóságára utal. Ez összeegyeztethetetlennek tűnik az egyenlő bánásmód általános elvével.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/31


Az F-120/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. március 15-én hozott ítélet ellen az Európai Bizottság által 2011. május 26-án benyújtott fellebbezés

(T-268/11. P. sz. ügy)

2011/C 232/56

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselő: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Guido Strack (Köln, Németország)

A fellebbező kérelmei

A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-120/07. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2011. március 15-én hozott ítéletét;

a Törvényszék mindkét felet kötelezze az elsőfokú eljárással és a jelen fellebbezéssel összefüggésben felmerült saját költségeik viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a fellebbezésének alátámasztása érdekében lényegében három jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: az uniós jog megsértése az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) V. melléklete 4. cikkének értelmezése során

Először is a Közszolgálati Törvényszék az uniós jog és az állandó ítélkezési gyakorlat megsértésével úgy értelmezte a személyzeti szabályzat V. melléklete 4. cikkének (1) bekezdését, hogy a szabadságigények átvitele nem vonatkozik a tartós betegség esetére.

2.

Második jogalap: az uniós jog megsértése a személyzeti szabályzat 1e. cikk (2) bekezdése hatályának és joghatásának jogilag téves meghatározásával

Másodszor, a Közszolgálati Törvényszék szintén az uniós jog megsértésével és megfelelő indokolás nélkül tévesen úgy értelmezte a személyzeti szabályzat 1e. cikke második bekezdésének hatályát, hogy azt az általános kötelezettséget rója az intézményekre, hogy az egészségvédelemmel kapcsolatos munkakörülmények vonatkozásában legalább az EUMSZ 153. cikk alapján elfogadott irányelvek szerinti követelményeket kell az alkalmazottak számára biztosítani. A személyzeti szabályzat 1e. cikk (2) bekezdése, amelyet a személyzeti szabályzat 2004. évi reformja keretében illesztettek be, ezzel szemben csak arra irányult, hogy pótolja — az intézmények székhelyén az alkalmazottak egészégének és biztonságának biztosítása vonatkozásában — a személyzeti szabályzatból hiányzó műszaki előírásokat (például: tűzvédelem, veszélyes anyagok, szellőztetés, ergonómia stb.). A személyzeti szabályzat így jelenleg lehetővé teszi az irányelvekben, illetve az azokat átültető nemzeti jogszabályokban szereplő műszaki minimumszabályok alkalmazását. Ezzel szemben ez az előírás nem vonatkozhat — és annak nem is kell vonatkoznia — a munkakörülményekre a szabadság átvitelét, és a ki nem vett szabadság megváltását illetően, amelyeket a személyzeti szabályzat megalkotója kimerítően szabályoz. A Közszolgálati Törvényszék ezzel a határozatával nem csak a személyzeti szabályzat előírásait és a Bíróság ítélkezési gyakorlatát, hanem a jogbiztonság követelményét is megsértette.

3.

Harmadik jogalap: az eljárási szabályok megsértése

Harmadszor, a Közszolgálati Törvényszék megsértette az eljárási szabályokat, mivel első kereseti kérelemként hivatalból a személyzeti szabályzat 1e. cikke (2) bekezdésének megsértését vizsgálta, és de facto hatályon kívül helyezte a személyzeti szabályzat egyik előírását, anélkül hogy azzal szemben jogellenességi kifogást emeltek volna, és az Európai Unió Tanácsának és Parlamentjének lehetősége lett volna a beavatkozásra.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/32


A T-28/10. sz., Mioni kontra Bizottság ügyben 2011. március 15-én hozott ítélet ellen Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni által 2011. május 25-én benyújtott fellebbezés

(T-274/11. P. sz. ügy)

2011/C 232/57

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Törvényszék teljes egészében helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, amelyet az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács) 2011. március 15-én hozott, majd ajánlott levélben ugyanezen a napon közölt, és amelyben elutasította a fellebbező 2010. május 7-i keresetét;

a Törvényszék az eljárási szabályzat 87.cikke 2. §-ának megfelelően kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére, az eljárási szabályzat 91. cikkének b) pontja értelmében ideértve az eljárással kapcsolatban szükségszerűen felmerült költségeket, különösen a szállás, utazás és tartózkodás költségeit, valamint az ügyvédi munkadíjat.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező két jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikkének megsértésére, valamint a Közszolgálati Törvényszék elé terjesztett bizonyítékok elferdítésére vonatkozik. A fellebbező azt rója fel a Közszolgálati Törvényszéknek, hogy egyrészt figyelmen kívül hagyta a 22., 23., 24. és 25. számú iratot, amikor ítéletének 31. pontjában kimondta, hogy a fellebbező 1999 és 2000 közötti franciaországi tartózkodása nem tekinthető úgy, hogy a fellebbező érdekeinek központját származási országába kívánta áthelyezni, másrészt a szokásos lakóhely fogalmának következetlen értelmezését a megtámadott ítélet 29., 31. és 33. pontjában.

2.

A második jogalap a Közszolgálati Törvényszék elé terjesztett bizonyítékok elferdítésére és az indokolás hiányára vonatkozik annyiban, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék a külföldi munkavégzési támogatás késedelmes megvonását azzal magyarázta, hogy „félreértés történt azzal kapcsolatban, hogy a felperes hol szerzett érettségit”. A fellebbező felrója a Közszolgálati Törvényszéknek, hogy nem vette figyelembe a 15. sz. iratot, nem adott választ a keresetlevél 31. pontjára és nyilvánvaló ténybeli pontatlanságokat tartalmazó megállapításokat tett.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/32


2011. május 27-én benyújtott kereset — TF1 kontra Bizottság

(T-275/11. sz. ügy)

2011/C 232/58

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne Billancourt, Franciaország) (képviselők: J.-P. Hordies és C. Smits ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

keresetének mint elfogadhatónak és megalapozottnak adjon helyt;

pervezető intézkedésként a Törvényszék eljárási szabályzata 64. cikke 3. §-ának d) pontja alapján hívja fel a Bizottságot azon dokumentumok benyújtására, amelyek alapján a Bizottság megállapította a közfinanszírozás arányos és átlátható jellegét, azaz: a rendelet 2. és 3. cikkének a 2007-es és 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végrehajtásáról szóló jelentéseket és a 2. cikkben előírt, a 2009-es évre vonatkozó jelentéstervezetet, valamint a megtámadott határozat bizalmas változatát;

a Bizottságot kötelezze az eljárás összes költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset a 2010. július 20-i 2011/140/EU bizottsági határozat megsemmisítésére irányul, amely a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította azon állami támogatást, amelyet a francia hatóságok a France Télévisions javára éves költségvetési támogatás formájában szándékoznak nyújtani.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap a köztelevíziózás reformja által előirányzott új adók és a France Télévisions finanszírozása közötti hozzárendeltségi viszony téves értelmezésén alapul. A felperes olyan ténykörülményekre hivatkozik, amelyek alapján mind jogi szempontból, figyelemmel a releváns nemzeti jogi szövegek összességére, mind pedig gazdasági szempontból, figyelemmel a támogatás összegét, az adó mértékét és tényleges felhasználását meghatározó mechanizmusra, megállapítható az egyrészről a reklámokra kivetett adó és az elektronikus hírközlésekre kivetett adó, másrészről pedig a France Télévisions számára kifizetett költségvetési támogatások közötti kötelező hozzárendeltségi viszony fennállása.

2.

A második jogalap a France Télévisions finanszírozási mechanizmusával összefüggő túlkompenzációs kockázaton alapul. A felperes egyrészről a Bizottság terhére rója, hogy mivel nem nyert betekintést több közigazgatási iratba, nem tudja megfelelően gyakorolni jogorvoslathoz való jogát, másrészről pedig azt kifogásolja, hogy a Bizottság tévesen értelmezte az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdését, amikor a vitatott intézkedés jogszerűségének vizsgálata keretében nem vette figyelembe a közszolgáltatás nyújtásának gazdasági hatékonyságára vonatkozó feltételt.

3.

A harmadik jogalap az EUMSZ és a másodlagos jog egyéb szabályainak figyelmen kívül hagyásán alapul. A felperes először is úgy érvel, hogy az elektronikus hírközlésekre kivetett adó sérti az EUMSZ 110. cikket, másodszor a vitatott adók a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a letelepedés szabadsága korlátozásának minősülnek, mivel a műsorszolgáltatási ágazatban és a távközlési ágazatban kivetett különös adók halmozódása nagymértékben korlátozza a műsorszolgáltatók és a távközlési szolgáltatók azon lehetőségét, hogy gazdasági tevékenységeiket Franciaországban folytassák, harmadszor pedig a vitatott intézkedés sérti az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20 irányelvet, mivel adót vet ki azon távközlési szolgáltatókra, akik nem teljesítik az irányelvben előírt feltételeket.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/33


2011. május 31-én benyújtott kereset — Carlotti kontra Parlament

(T-276/11. sz. ügy)

2011/C 232/59

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marie-Arlette Carlotti (Marseille, Franciaország) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy az Európai Parlament képviselőinek önkéntes kiegészítő nyugdíjrendszerének módosításáról szóló, 2009. április 1-jei parlamenti elnökségi határozat jogellenes;

semmisítse meg a megtámadott határozatot;

az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset az Európai Parlament képviselőinek önkéntes kiegészítő nyugdíjrendszerének módosításáról szóló, 2009. április 1-jei európai parlamenti határozat alapján hozott 2011. március 28-i határozat megsemmisítésére irányul, amely megtagadta a felperessel szemben hatvan éves korában (2012. februárjától kezdve) a kiegészítő nyugdíjban való részesülést.

Keresete alátámasztására a felperes az alábbiakra alapított öt jogalapra hivatkozik:

a jogi aktusokból eredő szerzett jogok és a jogbiztonság elvének megsértésére;

az egyenlő bánásmód és az arányosság elvének megsértésére, amennyiben a 2009. április 1-jei határozat és a megtámadott határozat átmeneti intézkedés elfogadása nélkül három évvel felemelte a nyugdíjjogosultságot keletkeztető életkort;

az Európai Parlament képviselőinek költségeiről és juttatásairól szóló szabályzat 29. cikkének megsértésére, amely előírja, hogy a quaestorok és a Főtitkár felügyelik e szabályzat értelmezését és szigorú alkalmazását;

a vitatott határozat alapjául szolgáló szabályozást módosító 2009. április 1-jei elnökségi határozatban szereplő nyilvánvaló mérlegelési hibára, amennyiben az a nyugdíjalapok pénzügyi helyzetének megalapozatlan értékelésén alapul;

a szerződések jóhiszemű teljesítése elvének megsértésére, és a kizárólag az egyik fél szándékától függő záradékok semmisségére.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/33


2011. május 30-án benyújtott kereset — T&L Sugars and Sidul Açúcares kontra Bizottság

(T-279/11. sz. ügy)

2011/C 232/60

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: T&L Sugars Ltd (London, Egyesült Királyság) és Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugália) (képviselők: D. Waelbroeck lawyer, és D. Slater solicitor)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

Nyilvánítsa a 222/2011 rendelet, a 293/2011 rendelet, a 302/2011 rendelet valamint a 393/2011 rendelet ellen az EUMSZ 263. cikkének (4) bekezdése szerint benyújtott jelen megsemmisítés iránti keresetet és/vagy az EUMSZ 277. cikke szerint benyújtott jogellenességi kifogást elfogadhatónak és megalapozottnak;

Semmisítse meg a kvótán felüli cukor és izoglükóz 2010/2011-es gazdasági évben csökkentett többletilletékkel történő uniós piacra bocsátásával kapcsolatos különleges intézkedések megállapításáról szóló 222/2011 rendeletet;

Semmisítse meg a kvótán felüli cukornak az Unió piacán csökkentett többletilletékkel történő eladása céljából rendelkezésre álló mennyiségei vonatkozásában alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról, a további kérelmek elutasításáról és a kérelmek benyújtási időszakának lezárásáról szóló 293/2011 rendeletet;

Semmisítse meg a 2010/2011-es gazdasági év tekintetében a cukor bizonyos mennyiségeire vonatkozó kivételes behozatali vámkontingens megnyitásáról szóló 302/2001 rendeletet; és

Semmisítse meg a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2011. április 1. és 7. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztésérő szóló 393/2001 rendeletet;

Másodlagosan, nyilvánítsa az 1234/2007 rendelet 186. cikke (a) bekezdése és a 187. cikke ellen benyújtott jogellenességi kifogást elfogadhatónak és megalapozottnak, és nyilvánítsa ezen rendelkezéseket jogellenesnek, és semmisítse meg a vitatott rendeleteket, amelyek közvetlenül vagy közvetve e rendelkezéseken alapulnak;

Kötelezze a Bizottság által képviselt Európai Uniót a felperesek által annak következtében elszenvedett valamennyi kár megtérítésére, hogy a Bizottság megsértette jogi kötelezettségeit, és a felperesek által 2009. október 1-je és 2011. március 31-e között elszenvedett kár után járó kártérítés összegét 35 485 746 EUR — plusz az ezen időpont után a felperesek által elszenvedett veszteségek — összegben állapítsa meg, vagy olyan más összegben, amely tükrözi a felperesek részéről felmerült, vagy a jövőben felmerülő azon károkat, amelyekre a későbbiekben ezen eljárás során hivatkoznak, főként annak érdekében, hogy a jövőben felmerülő károkat a kellő mértékben számba vegyék;

kötelezze az alperest a Törvényszék ítéletének időpontjától a tényleges kifizetésig terjedő időszak tekintetében a kifizetendő tőke utáni kamat megfizetésére, amelynek mértéke a tárgyidőszakban az Európai Központi Bank által a fő újrafinanszírozási műveletekre vonatkozóan meghatározott kamatláb, plusz két százalékpont, illetve a Törvényszék által meghatározott bármely egyéb mérték;

kötelezze a Bizottságot az eljáráshoz kapcsolódó költségek és kiadások viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, az 1234/2007 rendelet (1) megsértésére és megfelelő jogalap hiányára alapított jogalap

A vitatott 222/2011 rendelet, megsértve ezzel az 1234/2007 rendeletet, ténylegesen felemeli a hazai termelők részére biztosított termelési kvótát. A felperesek szerint a Bizottságnak nem rendelkezik ilyen hatáskörrel, és kifejezetten a terelési kvóták csökkentésével van megbízva. Azonban egyenértékű eredmény elérése érdekében, a Bizottságnak a visszatartó erejű többletilleték kiszabására vonatkozó jogi kötelezettsége ellenére, a 222/2011 rendelet jogellenesen 0 euróban határozza meg a kvótán felüli cukorra vonatkozó többletilletéket. Ráadásul a behozatali hiányok által okozott piaci zavarok ellensúlyozása végett mind a 222/2011 rendelet, mind a 302/2011 rendelet figyelmen kívül hagyja az 1234/2007 rendeletben a behozatali intézkedéseknek és kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemeknek biztosított elsőbbséget.

2.

A második, a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésére alapított jogalap

A felperesek úgy érvelnek, hogy a cukornád és cukorrépa alapú cukor kémiai azonossága ellenére a vitatott rendeletek a hazai termelőket részesítik előnyben az importáló finomítókkal szemben.

3.

A harmadik, az arányosság elvének megsértésére alapított jogalap

A vitatott rendeletek a behozott nyers nádcukor hiánya által az EU cukorpiacán okozott hiány leküzdését célozzák. Azonban a probléma szükséges nyers nádcukor behozatalának lehetővé tételével történő orvoslása helyett növelik a hazai cukortermelés lehetőségeit. Ennek eredményeképpen nyilvánvalóan nem megfelelőek és aránytalanok.

4.

A negyedik, a bizalomvédelem elvének megsértésére alapított jogalap

A felperesek szerint a Bizottság többször is megerősítette abbéli szándékát, hogy nem kívánja emelni a termelési kvótát, és fenntartja az érdekelt felek közötti egyensúlyt. A vitatott rendeletek azonban egyértelműen a hazai termelésnek az importáló finomítók kárára történő előnyben részesítésére irányulnak.

5.

Az ötödik, a gondosság és a gondos ügyintézés elvének megsértésére alapított jogalap

A felperesek előadják, hogy a Bizottság először is a piaci zavarokkal kapcsolatos ismételt figyelmeztetések ellenére sem cselekedett, majd egy nyilvánvalóan nem megfelelő intézkedéseket hozott e zavarok leküzdésére, és ezáltal felborította a Tanács által a különböző piaci szereplők között létrehozott egyensúlyt.

A felperesek az EUMSZ 277. cikke értelmében jogellenességi kifogásként a fenti megsemmisítés iránti jogalapokra hivatkoznak a 222/2011 rendelettel és a 302/2011 rendelettel szemben is. Másodlagosan a felperesek az EUMSZ 277. cikke értelmében jogellenességi kifogást emelnek az 1234/2007 rendeletnek — a vitatott rendeletek alapját képező — 186.A. cikke és 187. cikke ellen is.


(1)  A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 1. o.; helyesbítés: HL L 63., 30. o.)


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/35


2011. június 7-én benyújtott kereset — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones kontra OHIM — MIP Metro (METROINVEST)

(T-284/11. sz. ügy)

2011/C 232/61

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (Barcelona, Spanyolország) (képviselő: J. Carbonell Callicó ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Németország)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

változtassa meg a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának az R 954/2010-1. sz. ügyben 2011. március 17-én hozott határozatát, és tegye lehetővé a METROINVEST szóvédjegy közösségi védjegyként történő lajstromozását;

másodlagosan, kizárólag amennyiben az előbbi kérelmet elutasítaná, helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának az R 954/2010-1. sz. ügyben 2011. március 17-én hozott határozatát;

az alperest és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a METROINVEST szóvédjegy, a 36. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében — 7112113. sz. közösségi védjegybejelentés

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 30348717. sz., kék és sárga színű METRO német ábrás védjegy, az 1–45. osztályba tartozó számos áru és szolgáltatás tekintetében; a 779116. sz., sárga színű METRO közösségi ábrás védjegybejelentés, az 1–42. osztályba tartozó számos áru és szolgáltatás tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 6. és 14. cikkének megsértése, a tisztességes tárgyaláshoz való joggal, a hátrányos megkülönböztetés tilalmával és a közösségi jognak az egyenlő bánásmódra vonatkozó alapelvével összefüggésben. A 207/2009 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának fellebbezési tanács által történt megsértése, mivel nem áll fenn az összetévesztés veszélye a két ütköző védjegy között.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/35


A Közszolgálati Törvényszék F-21/10 sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. március 16-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2011. június 6-án benyújtott fellebbezés

(T-286/11. P. sz. ügy)

2011/C 232/62

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Kérelmek

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze teljes egészében hatályon kívül a megtámadott végzést, ezen túlmenően elsődlegesen:

adjon helyt az első fokon benyújtott keresetben szereplő kérelmeknek;

kötelezze az alperest az első fokon hozott, a jelen fellebbezéssel érintett határozattal összefüggésben a felperesnél felmerült költségek megtérítésére,

másodlagosan:

utalja vissza a jelen ügyet a Közszolgálati Törvényszék elé, hogy az érdemben, más összetételben ismét határozzon a fenti kérelmekben említett kereseti kérelmek tárgyában,

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

A „kártérítési kérelem” indokolásának teljes hiányára alapított első jogalap.

A felperes e tekintetben a vizsgálat hiányára, a tényállás kiforgatására és elferdítésére, valamint az uniós intézmények szerződésen kívüli felelősségének fennállására vonatkozó rendelkezések, a minden egyes uniós intézményt és az Európai Unió Bíróságát terhelő indokolási kötelezettség fogalmának, továbbá a valamely uniós intézmény részéről kifejtett jogellenes magatartás fogalmának téves és ésszerűtlen értelmezésére és alkalmazására hivatkozik.

2.

Az első fokon eljárt bíróság által az „eljárási költségek” tekintetében hozott döntések jogszerűtlenségére alapított második jogalap

A felperes e tekintetben többek között arra hivatkozik, hogy az eljárási szabályzat 94. cikke alapján a Közszolgálati Törvényszék a vitában részt vevő valamely felet csak az adott üggyel szorosan összefüggő tények alapján kötelezhet a felmerült költségek megtérítésére, nem pedig az említett fél által más ügyekben tanúsított állítólagos magatartás alapján.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/36


2011. június 9-én benyújtott kereset — Portovesme kontra Bizottság

(T-291/11. sz. ügy)

2011/C 232/63

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Portovesme Srl (Róma, Olaszország) (képviselők: F. Ciulli, G. Dore, M. Liberati és A. Vinci ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

1.

az EUMSZ 267. cikk értelmében állapítsa meg a C-38/B/2004 (ex NN 58/2004) és C-13/2006 (ex N587/2005) állami támogatásokra vonatkozó 2011. február 23-i bizottsági határozat jogellenességét, amelyet Olaszország többek között a felperes javára hajtott végre és következésképpen semmisítse meg egészében vagy a belátása szerinti részben e határozatot;

2.

másodlagosan és csupán abban az esetben, ha nem ad helyt az 1) pontban foglalt kereseti kérelemnek, állapítsa meg a szóban forgó határozat jogellenességét annyiban, amennyiben az a támogatások visszatéríttetését rendeli el a jogbiztonság elve védelmének alapvető elvének megsértése miatt;

3.

kötelezze az alperest a költségek viselésére, miközben a felperes fenntartja magának a jogot, hogy külön kártérítési keresetben érvényesítse követeléseit.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes 11 jogalapra hivatkozik.

1.

A jogbiztonság elvének, a jogos bizalom elvének, valamint a 659/1999 (1) rendelet 4., 7., 10. és 14. cikkének megsértésére vonatkozó első jogalap.

A jogalapot alátámasztó érvek: a Bizottság a határozatot nagyjából határozat és fél évvel a hivatalos vizsgálati eljárás megindítását követően hozta meg.

2.

A releváns normatív és szabályozási háttér téves és/vagy hiányos értelmezésére, és ebből eredően a gondossági és pártatlansági kötelezettség megsértésére vonatkozó második jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: az összeegyeztethetetlenséget megállapító határozat a ténybeli és jogi elemek hiányos és téves visszaadásán alapul, ennélfogva sérti a gondosság és a pártatlanság kötelezettségét, amelynek a Bizottság eljárását jellemeznie kellett volna.

3.

A Portovesme és az Alcoa Trasformazioni közötti kirívóan eltérő bánásmódra vonatkozó harmadik jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: egy másik társaságra vonatkozó határozatban a Bizottság ugyanazt a támogatási programot, amelyet a jelen kereset tárgyát képező határozatban a felperes tekintetében a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított, jogszerűnek ítélte, ennek következtében a két társaságot kirívóan eltérően kezelte.

4.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének értelmében vett támogatás létezésére vonatkozó negyedik jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: az olasz állam azzal, hogy kedvezményes [villamosenergia-]díjat biztosított a felperes javára, egy jogtalan előnnyel járó helyzetet szüntetett meg, illetve amelynek célja a villamosenergia-fogyasztásnak a szigetek nemzeti hálózathoz képest nem megfelelő villamosenergia-ellátottságából eredően felmerülő kiugróan magas költségeinek csökkentése volt. Következésképpen az intézkedés gazdasági előny mivoltára és a szelektív jellegére vonatkozó feltételek nem álltak fenn. Továbbá a Cassa Conguaglio (Villamosenergia-ágazati Kiegyenlítési Alap) közreműködése csupán lehetőség volt, ezért a szóban forgó intézkedés nem minősült állami forrásnak. Végül ez az intézkedés nem befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet, mivel a cink piacán nincs Közösségen belüli kereskedelmi forgalom.

5.

A megtámadott határozat alapját képező előfeltétezések téves voltára vonatkozó ötödik jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: a határozat azon a téves előfeltételezésen alapul, hogy a támogatás egyensúlytalanságot hozott létre az energiapiacon; márpedig a szóban forgó támogatás által érintett piac a nehézfémek piaca.

6.

A támogatás új vagy létező támogatásként való minősítésére vonatkozó hatodik jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: a Bizottságnak a szóban forgó kedvezményes bánásmódot olyan létező támogatásnak kellett volna minősítenie, amelyet a Bizottság egy korábbi határozatában már a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított.

7.

A támogatás közös piaccal összeegyeztethetőségére vonatkozó hetedik jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: a Bizottság nem vette figyelembe, hogy a szóban forgó intézkedés az érintett területen a hosszú távú foglalkoztatás fejlődésének elősegítését biztosította.

8.

Az EUSZ 2., 3., 5. és 12. cikkének megsértésére és a közösségi intézmények eljárása során az egyenlő bánásmód, valamint az arányosság elve alkalmazásának elmulasztására vonatkozó nyolcadik jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: a megtámadott határozat jogellenesen utasított el egy olyan támogatási programot, amelynek célja az olasz és az európai nehézfém-gyártó vállalkozások közötti súlyos diszkrimináció kiiktatása volt.

9.

Az EUMSZ 174. cikk és a szigeti régiókról szóló 30. nyilatkozat D. mellékletének megsértésére vonatkozó kilencedik jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: a Bizottság nem vette figyelembe a sziget jellegből adódó strukturális és piaci hátrányt.

10.

Az eljárási szabályok (EUMSZ 107. cikk, (3) bekezdés, a), b) és c) pont) megsértésére, a 1998. évi nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás téves alkalmazására és a 2007-2013. évre vonatkozó iránymutatás alkalmazásának hiányára vonatkozó tizedik jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: a Bizottság megsértette a támogatás összeegyeztethetőségének vizsgálatára vonatkozó kötelezettségét.

11.

A jogos bizalom elvének megsértésére vonatkozó tizenegyedik jogalap

A jogalapot alátámasztó érvek: a Bizottság nem vette figyelembe azt a tény, hogy a felperesre kiterjesztett támogatási programot már egy korábbi határozatával a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánította, sem azt, hogy az előző határozat meghozatala óta eltelt 15 évben semmiféle kétség nem merült fel e programmal kapcsolatosan, következésképen ezek a körülmények a felperes jogos bizalmának tekintetében releváns tényezőnek minősülnek.


(1)  Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. oldal).


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/37


2011. június 6-án benyújtott kereset — European Dynamics Luxembourg és társai kontra OHIM

(T-299/11. sz. ügy)

2011/C 232/64

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) és European Dynamics Belgium SA (Brüsszel, Belgium) (képviselők: N. Korogiannakis és M. Dermitzakis ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az OHIM azon határozatát, amellyel a felperesnek „Az információs technológiák terén program-és projektkezeléssel valamint műszaki tanácsadással kapcsolatos külső szolgáltatásnyújtás” elnevezésű, AO/021/10 nyilvántartási számú nyílt ajánlati felhívás keretében benyújtott ajánlatát a harmadik helyre rangsorolta, amely határozatot 2011. március 28-i keltezésű levélben közölt a felperessel, továbbá az OHIM valamennyi ezzel kapcsolatos határozatát, ideértve a szóban forgó szerződésnek az első és második helyre rangsorolt ajánlattevők részére történő odaítélésére vonatkozó határozatokat;

az OHIM-ot kötelezze a felperes által a szóban forgó közbeszerzési eljárás következtében elszenvedett kár megtérítésére 6 500 000 euró összegben;

az OHIM-ot kötelezze továbbá 650 000 euró összeg megfizetésére a felperes által elszenvedett, az elvesztett lehetőségből eredő kár, valamint a hírnevét és hitelét ért kár megtérítése címén;

az OHIM-ot kötelezze a felperesnek az e keresettel kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek és kiadásainak viselésére a jelen kereset elutasítása esetén is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, az 1605/2002 rendelet 100. cikkének (2) bekezdésének megsértésére alapított jogalap. (1) A felperes különösen az indokolási kötelezettség azáltal történt megsértésére hivatkozik, hogy az ajánlatkérő nem nyújtott elegendő igazolást vagy magyarázatot a felperesnek, és kifogásolja a sikeres ajánlatok relatív előnyeinek nyilvánosságra nem hozatalát.

2.

A második, az ajánlattételhez szükséges dokumentáció azáltal történt megsértésére alapított jogalap, hogy az értékelés során az ajánlattételhez szükséges dokumentációban nem említett szempontokat vettek figyelembe.

3.

A harmadik, az értékelés nyilvánvaló hibáira valamint az értékelő bizottság pontatlan és megalapozatlan megjegyzéseinek állítására alapított jogalap.

4.

A negyedik, az ajánlattevőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésre, a nyertes ajánlattevők kizáró okoknak való meg nem felelésére, az 1605/2002 rendelet 93. cikke (1) bekezdése f) pontjának, 94. és 96. cikkének és a 2342/2002 rendelet (2) 133a. és 134b. cikkének megsértésére, valamint a gondos ügyintézés elvének megsértésére alapított jogalap. A felperes szerint a második nyertes ajánlattevőt ki kellett volna zárni.


(1)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 74. o.).

(2)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (HL L 357., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 145. o.).


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/38


2011. június 8-án benyújtott kereset — Italmobiliare SpA kontra Bizottság

(T-305/11. sz. ügy)

2011/C 232/65

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Italmobiliare SpA (Milano, Olaszország) (képviselők: M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene, G. Rizza és M. Piergiovanni ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

teljes egészében vagy részben semmisítse meg a megtámadott határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Az 1/2003/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének megsértésével a megtámadott határozat címzettjének téves megjelölésére alapított első jogalap, mivel az említett határozat címzettje a pusztán pénzügyi holdingtársaság és 100 %-os részesedéssel nem rendelkező Italmobiliare, nem pedig az Italcementi, amely a csoportban operatív holding szerepet tölt be. A Bizottság továbbá megsértette a kontradiktórius eljárás és a bizalomvédelem elveit, mivel a felperest jelölte meg a megtámadott határozat címzettjeként, annak ellenére, hogy teljes egészében kimaradt az eleddig lefolytatott vizsgálatból. A felperes végül a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésére hivatkozik, mivel az Italmobiliare az eljárásban részt vevő egyetlen, tisztán pénzügyi holding.

2.

Az 1/2003 rendelet 18. cikke (1) bekezdésének megsértésére alapított második jogalap, mivel a Bizottság hatáskör hiányában indított vizsgálati eljárást és fogadott el kötelező erejű aktust.

3.

Az arányosság elvének megsértésére alapított harmadik jogalap. Elsősorban, az alkalmazott eszközökkel nem valósíthatók meg az elérni kívánt célkitűzések, miután a Bizottság a nem egyedi mutatókon alapuló és meghatározott tárggyal nem rendelkező vizsgálat keretében az 1/2003 rendelet 18. cikkére hivatkozott azzal a céllal, hogy olyan tényezők álljanak a rendelkezésére, amelyeket — az 1/2003 rendelet 17. cikkének megfelelően — ágazati vizsgálat keretében kellett volna feltárnia. A megtámadott határozat keretében továbbá nem kerültek megfelelő egyensúlyba a vizsgálattal kapcsolatos érdekek és az egyes érdekelteknek okozott károk, mivel a Bizottság alapos ok nélkül írt elő a felperes számára információk összegyűjtésére, rendszerezésére és továbbítására irányuló aránytalan és ésszerűtlen kötelezettségeket.

4.

Az EUMSZ 296. cikkben foglalt indokolási kötelezettség megsértésére alapított negyedik jogalap. A Bizottság a jogi aktusban nem tüntette fel az 1/2003 rendelet 18. cikkének (3) bekezdése alapján meghozott határozat tekintetében különös jogi eszköz alkalmazására irányuló döntését alátámasztó indokokat. A jogi aktus vonatkozásában — az információkérés tárgyát és célját, valamint a folyamatban lévő eljárás tekintetében kért információk szükségességét illetően — az indokolási kötelezettséget is megsértették. Az indokolási kötelezettség megsértése a lényeges eljárási szabályok EUMSZ 263. cikk szerinti megsértésének, valamint a felperes védelemhez való jogának megsértésének minősül.

5.

A megtámadott határozat kontradiktórius eljárás elvének megsértése miatti jogszerűtlenségére alapított ötödik jogalap. A november 4-i közleményhez csatolt kérdőívvel kapcsolatos észrevételek megtételére a Bizottság által biztosított néhány napos határidő nyilvánvalóan nem volt elégséges a meghallgatáshoz való jog tényleges gyakorlásához. Ezen túlmenően a november 4-i közlemény tartalma bizonyos mértékben eltér a megtámadott határozatétól: a Bizottság tehát megakadályozta, hogy a címzettek — a később a végleges jogi aktusba beillesztett — különféle kérdésekre érdemben védekezési jogalapokra hivatkozhassanak. A Bizottság továbbá több szempontból is figyelmen kívül hagyta az észrevételeket. Következésképpen a megindított kontradiktórius eljárás érvénytelen, ami sérti a védekezési lehetőséget és a felperes eljárási helyzetét.

6.

A gondos ügyintézés elvének az alábbiakban megnyilvánuló megsértése alapított hatodik jogalap: i. a kiküldött különböző kérdőívek összehangolásának hiánya, amely kérdőíveket átszámoztak, átfogalmaztak, módszertani szempontból módosítottak és kiegészítettek; ii. a vizsgálatnak az ésszerűség korlátait meghaladó, jelentős elhúzódása, valamint iii. az eljárás Bizottság általi lefolytatásának módja.


Közszolgálati Törvényszék

6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/39


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 12-i ítélete — Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság

(F-50/09. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kártérítési kereset - A kártérítés iránti kérelem, panasz és kereset egyezésére vonatkozó szabály - Az eljárás kontradiktórius jellege - Bizalmas, „Korlátozott (EU) terjesztésű!”-nek minősített dokumentum felhasználása a bírósági eljárás során - Az intézmények szerződésen kívüli felelőssége - Vétkességen alapuló felelősség - Okozati összefüggés - Több károk - Harmadik személyre visszavezethető körülmény - Objektív felelősség - Segítségnyújtási kötelezettség - Az intézménynek a személyi állománya védelme biztosítására vonatkozó kötelezettsége - Valamely tisztviselő és házastársa harmadik személy által történt megölése - A túlélés esélyének elvesztése)

2011/C 232/66

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgium) (képviselők: F. Di Gianni, R. Antonini és N. Sibona ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Pignataro, B. Eggers és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az alperes arra kötelezése iránti kérelem, hogy a felperest a volt tisztviselő fia megölése miatt ért nem vagyoni és vagyoni kár megtérítése címén fizessen kártérítést.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Közszolgálati Törvényszék a biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2006-os dokumentumból készült, az Európai Bizottság által az eljárás során a Közszolgálati Törvényszéknek megküldött kivonatokat haladéktalanul visszaküldi az Európai Bizottságnak bizalmasként kezelendő borítékban, „Minősítés: Korlátozott (EU) terjesztésű!” megjelöléssel.

3.

Az Európai Bizottság viseli az összes költséget.


(1)  HL C 167., 2009.07.18., 27. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/39


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 7-i ítélete — Larue és Seigneur kontra EKB

(F-84/09. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Az EKB személyi állománya - Díjazás - Általános illetmény-kiigazítás - A számítási módszer megsértése)

2011/C 232/67

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Emmanuel Larue és Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Németország) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: G. Nuvoli és N. Urban meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A 2009. januári illetmény-elszámolások megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti E. Larue és O. Seigneur 2009. januári illetmény-elszámolását.

2.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

Az Európai Központi Bank viseli az összes költséget.


(1)  HL C 312., 2009.12.19., 44. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/39


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 25-i ítélete — Bombín Bombín kontra Bizottság

(F-22/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Személyes okokkal indokolt szabadság - Éves szabadság - Szabadság átvitele - Tisztviselő, akinek szolgálati jogviszonya megszűnt - Pénzbeli ellentételezés)

2011/C 232/68

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Luis Maria Bombín Bombín (Róma, Olaszország) (képviselő: R. Pardo Pedernera ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Martin és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítésére irányuló kereset, amely megtagadta a tizenkét napot meghaladó fel nem használt szabadságnak a felperes nyugdíjba vonulásakor történő ellentételezését.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék Luis Maria Bombín Bombín keresetét elutasítja.

2.

Luis Maria Bombín Bombín viseli az összes költséget.


(1)  HL C 148., 2010.6.5., 54. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/40


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete — De Nicola kontra Európai Beruházási Bank

(F-49/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Az Európai Beruházási Bank személyi állománya - Egészségbiztosítás - Egyes orvosi költségek megtérítésének elutasítása - Független orvos kirendelése iránti kérelem - Ésszerű határidő)

2011/C 232/69

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: T. Gilliams és F. Martin meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely elutasította a lézeres gyógykezeléssel kapcsolatos orvosi költségek megtérítését

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 221., 2010.8.14., 61. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/40


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete — AS kontra Bizottság

(F-55/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Álláshirdetés - A pályázat elutasítása - Az eljáráshoz fűződő érdek - Rokkant tisztviselő - A pályázatot elutasító határozat és a kinevezési határozat elválaszthatatlansága - Hiány - Az ugyanazon tisztségcsoportba tartozó és ugyanazon besorolási fokozattal rendelkező, de eltérő előmeneteli csoportba tartozó tisztviselők közötti különbségtétel - A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés)

2011/C 232/70

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AS (Brüsszel, Belgium) (képviselő: N Lhoëst ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes könyvtári asszisztensi álláshelyre benyújtott pályázatának figyelembevételét megtagadó határozat megsemmisítése, valamint a Bizottság arra kötelezése, hogy térítse meg a felperes vagyoni és nem vagyoni kárát

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2009. szeptember 30-i határozatot, amellyel az Európai Bizottság elutasította AS pályázatát.

2.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, hogy fizessen meg AS részére 3 000 eurót.

3.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4.

Az Európai Bizottság saját költségein kívül köteles viselni az AS részéről felmerült költségek háromnegyedét.

5.

AS maga viseli saját költségeinek egynegyedét.


(1)  HL C 246., 2010.9.11., 43. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/40


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 7-i ítélete — Mantzouratos kontra Parlament

(F-64/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2009. évi előléptetési időszak - Az előléptetést mellőző határozat - Jogellenességi kifogás elfogadhatósága - Az érdemek összehasonlító vizsgálata - Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

2011/C 232/71

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Andreas Mantzouratos (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: V. Montebello-Demogeot és K. Zejdová meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Parlament azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a 2009. évi előléptetési időszakra vonatkozóan nem léptette elő a felperest az AD 13 besorolási fokozatba, valamint az Európai Parlament azon határozatainak megsemmisítése iránti kérelem, amelyekben e besorolási fokozatba a felperes érdempontjainál kevesebb érdemponttal rendelkező tisztviselőket léptetett elő.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 274., 2010.10.09., 33. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/41


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 12-i ítélete — AQ kontra Bizottság

(F-66/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelő jelentés - 2009. évi értékelési időszak - Az értékelőnek az álláshelyet betöltő besorolási fokozatánál alacsonyabb besorolási fokozata - A tárgyidőszak egy részében nyújtott teljesítmény értékelése - Az álláshelyet betöltőre vonatkozó célok kitűzésének hiánya)

2011/C 232/72

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AQ (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Massaux ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2008. január 1-je és december 31. közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem annyiban, amennyiben az a felperest a III. teljesítmény-szintbe sorolta és annak két előléptetési pontot juttatott.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék AQ 2009. évi értékelési és előléptetési időszakra vonatkozó értékelő jelentését, valamint az AQ-nak ugyanezen időszak tekintetében két előléptetési pontot juttató határozatot megsemmisíti.

2.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi a Bizottságot, hogy fizessen meg 2 000 eurót AQ-nak.

3.

A Közszolgálati Törvényszék a további kereseti kérelmeket elutasítja.

4.

Az Európai Bizottság viseli az összes költséget.


(1)  HL C 288., 2010.10.23., 74. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/41


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete — Mora Carrasco és társai kontra Parlament

(F-128/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Intézmények közötti áthelyezés azon előléptetési időszak alatt, amelyre vonatkozóan a tisztviselőt előléptették volna, ha az eredeti intézményében marad - Az áthelyezett tisztviselő előléptetésére vonatkozó döntésre hatáskörrel rendelkező intézmény)

2011/C 232/73

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mora Carrasco és társai (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: O. Caisou-Rousseau és J. F. de Wachter meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felpereseket a 2009. évi előléptetési időszakban nem előléptető határozatok megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Az Európai Parlament a saját költségein felül viseli a felperesek költségeit.


(1)  HL C 63., 2011.02.26., 35. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/41


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. május 25-i végzése — Meierhofer kontra Bizottság

(F-74/07. RENV. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Felvétel - Nyílt versenyvizsga - A pályázó sikertelensége a szóbeli vizsgán - Indokolási kötelezettség - A vizsgabizottság munkájára irányadó szabályok)

2011/C 232/74

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Stefan Meierhofer (München, Németország) (képviselő: H. G. Schiessl ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO AD/26/05. sz. versenyvizsga vizsgabizottsága 2007. május 10-i határozatának megsemmisítése, amely a felperest — a szóbeli vizsgájának sikertelensége miatt — nem vette fel az említett versenyvizsga tartaléklistájára

A végzés rendelkező része

1.

S. Meierhofer keresetéről már nem szükséges határozni, amennyiben az az 2007. június 19-i határozat indokolásának elégtelenségét kifogásolja.

2.

A Közszolgálati Törvényszék S. Meierhofer keresetének ezt meghaladó részét — részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant, részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant — elutasítja.

3.

Az Európai Bizottság viseli a Közszolgálati Törvényszék előtti első eljárásban a felperes részéről felmerült költségek kétharmadát, valamint a Közszolgálati Törvényszék előtti első eljárásban, az Európai Unió Törvényszéke előtti eljárásban és a jelen eljárásban felmerült saját költségeit.

4.

A felperes viseli a Közszolgálati Törvényszék előtti első eljárásban felmerült saját költségeinek egyharmadát, valamint az Európai Unió Törvényszéke előtti eljárásban és a jelen eljárásban felmerült saját költségeit.


(1)  HL C 223. 2007.9.22., 21. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/42


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 22-i végzése — Lebedef kontra Bizottság

(F-33/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - A 2005. évi értékelési eljárás - Szakmai előmeneteli jelentés - A személyzeti szabályzat 43. cikkének általános végrehajtási rendelkezései - Az F-36/07. sz. ügyben hozott ítéletet követően elkészített jelentés - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2011/C 232/75

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2005. január 1-je és 2005. december 31-e közötti időszakra szóló szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése iránti kérelem, ahogyan e jelentést a Közszolgálati Törvényszék F-36/07. sz. ügyben hozott ítéletében történő megsemmisítését követően elkészítették

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2.

A Közszolgálati Törvényszék G. Lebedefet kötelezi valamennyi költség viselésére.


(1)  HL C 209., 2010.7.31., 53. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/42


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 30-i végzése — Van Asbroeck kontra Bizottság

(F-88/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Időközi besorolási fokozatba történő besorolás - Felülvizsgálati kérelem - Lényeges új tény - Hiány - Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

2011/C 232/76

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben G. Berscheid és D. Martin meghatalmazottak, később J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2004. május 1-je előtt besorolási osztályt váltott tisztviselők részére járó ellentételezés bevezetéséről szóló, 2008. október 22-i bizottsági határozat részleges hatályon kívül helyezése, a felperes 2004. május 1-jére visszaható hatállyal a D*4/8 besorolási fokozatba történő átsorolása, valamint a felperes szakmai előmenetelének az időközben őt érintő előléptetéseknek, éves kiigazításoknak és a fizetési fokozatban történő előrelépéseknek megfelelő helyreállítása iránti felperesi kérelmet elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

2.

A Közszolgálati Törvényszék M. Van Asbroecket kötelezi valamennyi költség viselésére.


(1)  HL C 317., 2010.11.20., 50. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/42


A Közszolgálati Törvényszék első tanácsának 2011. június 29-i végzése — Schuerewegen kontra Parlament

(F-125/10. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - A munkavégzés helyétől való távoltartásra vonatkozó intézkedés - A szolgálati igazolvány bevonása - Az informatikai rendszerhez való hozzáférés megvonása - Előzetes közigazgatási panasz - Elektronikus úton való továbbítás - Az adminisztráció általi tényleges tudomásszerzés - Késedelem - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

2011/C 232/77

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (képviselők: P. Nelissen Grade és G. Leblanc ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: O. Caisou-Rousseau és E. Despotopoulou meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amellyel a felperest eltávolították munkavégzésének helyéről, és amellyel bevonták szolgálati igazolványát, valamint az e határozathoz kapcsolódó összes aktus megsemmisítése és kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

2.

A Közszolgálati Törvényszék D. Schuerewegent kötelezi az összes költség viselésére.


(1)  HL C 30., 2011.1.29., 68. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/43


A Közszolgálati Törvényszék 2011. május 20-i végzése — Florentiny kontra Parlament

(F-90/10. sz. ügy) (1)

2011/C 232/78

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 55., 2011.2.19., 36. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/43


A Közszolgálati Törvényszék 2011. május 25-i végzése — AL kontra Parlament

(F-93/10. sz. ügy) (1)

2011/C 232/79

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 328., 2010.12.4., 61. o.


6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/43


A Közszolgálati Törvényszék 2011. április 27-i végzése — AR kontra Bizottság

(F-120/10. sz. ügy) (1)

2011/C 232/80

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 72., 2011.3.5., 35. o.