ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.199.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 199

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. július 7.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Tanács

2011/C 199/01

A Tanács ajánlása (2011. június 28.) – Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése

1

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 199/02

Euroátváltási árfolyamok

6

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2011/C 199/03

Állami támogatás – Kifogást nem emelő határozat

7

 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

EFTA-bíróság

2011/C 199/04

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2011. április 11-én Izland ellen indított kereset (E-8/11. ügy)

8

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 199/05

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse) ( 1 )

9

2011/C 199/06

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

10

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 199/07

Értesítés az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett listára a 621/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi számára

11

 

Helyesbítések

2011/C 199/08

Helyesbítés az Indiából származó, egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról szóló értesítésre vonatkozó bizottsági véleményhez (HL C 142., 2011.5.13.)

13

2011/C 199/09

Helyesbítés az Indiából származó, egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról szóló értesítésre vonatkozó bizottsági véleményhez (HL C 142., 2011.5.13.)

13

2011/C 199/10

Helyesbítés az egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről szóló értesítésre vonatkozó bizottsági véleményről (HL C 146., 2011.5.17.)

14

2011/C 199/11

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó, szójafehérje-koncentrátumból készült egyes termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról szóló értesítésre vonatkozó bizottsági közleményhez (HL C 121., 2011.4.19.)

14

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Tanács

7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/1


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2011. június 28.)

Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése

2011/C 199/01

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 165. és 166. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

A Bizottság 2010. március 3-i, „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében egyik prioritásként a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítását („intelligens növekedés”) jelöli meg, és többek között egy olyan kiemelt kezdeményezést is meghatározott (Mozgásban az ifjúság), amelynek célja, hogy a kiválóság és a méltányosság ötvözése, a fiatalok mobilitásának ösztönzése, illetve foglalkoztatási lehetőségeik javítása révén növelje Európa felsőoktatási intézményeinek teljesítményét és nemzetközi vonzerejét, valamint Unió-szerte javítsa az oktatás és képzés valamennyi szintjének minőségét. Ez az ajánlás a Mozgásban az ifjúság kezdeményezés részét képezi, és összhangban áll az Európa 2020 integrált iránymutatással.

(2)

A tanulmányi – vagyis az új ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátítására irányuló transznacionális – mobilitás az egyik legalapvetőbb módja annak, hogy a fiatalok előmozdítsák jövőbeli foglalkoztathatóságukat, illetve interkulturális érzékenységüket, személyes fejlődésüket, kreativitásukat és aktív polgári szerepvállalásukat. Azok az európaiak, akik fiatal tanulóként mobilak, későbbi életük során munkavállalóként is nagyobb valószínűséggel válnak azzá. A tanulási célú mobilitás nyitottabbá, európaiabbá és nemzetközibbé, illetve hozzáférhetőbbé és hatékonyabbá teheti az oktatási és szakképzési rendszereket és intézményeket. Ezenkívül a tudásintenzív társadalom épülésének elősegítésével Európa versenyképességét is erősítheti.

(3)

A mobilitás előnyeit hangsúlyozza még a mobilitási cselekvési tervről szóló, a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott, 2000. december 14-i állásfoglalás (1), valamint a diákoknak, szakképzésben részt vevőknek, önkénteseknek, tanároknak és oktatóknak a Közösségen belüli mobilitásáról szóló, 2001. július 10-i európai parlamenti és tanácsi ajánlás (2) is. Ez a 2001-es ajánlás arra kérte fel a tagállamokat, hogy szüntessék meg az említett csoportok mobilitásának az akadályait.

(4)

A 2001-es ajánlás óta jelentős előrelépés tapasztalható a fiatalok mobilitása terén. Azonban nem használnak ki minden eszközt a lehető legteljesebb mértékben, és továbbra is számos akadály létezik. Az elmúlt évtizedben továbbá jelentősen megváltozott a tanulási célú mobilitás teljes kontextusa, többek között a globalizáció, az információs és kommunikációs technológiákat is magában foglaló technikai fejlődés, valamint a foglalkoztathatóságra és a szociális dimenzióra fektetett nagyobb hangsúly következtében.

(5)

A kreativitás és az innováció oktatás és képzés révén való előmozdításáról szóló, a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott, 2008. május 22-i következtetések hangsúlyozták, hogy a sokszínűség és a multikulturális környezet elősegítheti a kreativitást.

(6)

A fiatalok mobilitásáról szóló, 2008. november 21-i következtetéseiben a Tanács arra kérte a tagállamokat, hogy törekedjenek annak fokozatos elérésére, hogy a külföldön töltött tanulási időszakok ne kivételt képezzenek, hanem váljanak általánossá valamennyi európai fiatal számára. A Tanács arra kérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki munkatervet arra vonatkozóan, hogy valamennyi európai programnak része legyen a határokon átnyúló mobilitás előmozdítása, valamint támogassa a mobilitás elősegítésére tett tagállami erőfeszítéseket.

(7)

A tanárok és az iskolavezetők szakmai fejlődéséről szóló, 2009. november 26-i következtetéseiben a Tanács elismerte, hogy a tanárok számára minden szinten előnyt jelentene a megnövekedett tanulási mobilitás és hálózatok kialakítása.

(8)

A Bizottság 2009 júliusában közzétette a fiatalok tanulási mobilitásának előmozdításáról szóló zöld könyvet, amely nyilvános konzultációt indított számos kérdéssel kapcsolatban, többek között arról, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban növelni a fiatal európaiak mobilitási lehetőségeit, a mobilitás mely akadályait kell még leküzdeni, és hogyan hozhatnak létre az érintett felek új partnerséget a tanulási célú mobilitásért. A konzultációra érkezett visszajelzések, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak (3) és a Régiók Bizottságának (4) a véleménye fontos információkkal járultak hozzá ehhez az ajánláshoz.

(9)

A fiatal kutatók mobilitását is támogatni kell azért, hogy az Unió a kutatás és az innováció terén lépést tudjon tartani versenytársaival. A Bizottság „Jobb szakmai előmeneteli lehetőségek és több mobilitás: európai kutatói partnerség” című, 2008. május 23-i közleményében egy intézkedéscsomagot javasolt, amely biztosítja, hogy a kutatók Unió-szerte a legmegfelelőbb képzésben részesüljenek, vonzó szakmai életpálya elé nézzenek, és élvezzék a mobilitásukat ma még gátló akadályok felszámolásának az előnyeit, míg a Tanács az európai kutatók mobilitási és karrierlehetőségeiről szóló, 2010. március 2-i következtetéseiben a kutatók mobilitásának javításával kapcsolatos konkrét szempontokat jelölt meg, és számos, a tudás szabad mozgásának (az „ötödik szabadság”) elősegítését célzó intézkedési területet is meghatározott.

(10)

Az uniós programok nemcsak jelentős mértékben támogatták a mobilitást, és hozzájárultak az oktatási rendszerek fejlesztéséhez és nemzetközivé tételéhez, hanem lehetővé tették olyan bevált gyakorlatok és eszközök uniós szinten történő terjesztését, amelyek célja a tanulásban és szakképzésben valamilyen formában részt vevő fiatalok mobilitásának a megkönnyítése.

(11)

Gazdasági megfontolások miatt különösen fontos a tanulási célú mobilitás ösztönzését és támogatását célzó meglévő nemzeti, illetve uniós programok és eszközök hatékony felhasználásának és adminisztratív egyszerűsítésének a biztosítása.

(12)

Ez az ajánlás a tanulásban és képzésben valamilyen módon érintett európai fiatalokkal foglalkozik, tehát olyanokkal, akik az Unión belül vagy kívül iskolai képzésben, iskolai vagy gyakorlati szakképzésben, rövid ciklusú képzési programokban, illetve alap-, mester- és doktori képzésben, valamint ifjúsági csereprogramokban, önkéntes tevékenységekben vagy gyakornoki képzésben vesznek részt. A tanulási célú mobilitás minden tudományág és terület – például a kultúra, természettudomány, technológia, művészet és sport – esetében, illetve a fiatal vállalkozók és kutatók számára is lényeges. Ezen ajánlás értelmében a tanulás a formális, a nem formális és az informális tanulási formákat is magában foglalja.

(13)

Ez az ajánlás arra szeretné ösztönözni a tagállamokat, hogy támogassák a fiatalok tanulási célú mobilitását, és amennyiben lehetséges, számolják fel a fejlődés útjában álló akadályokat. Ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben tartja a tagállamoknak a nemzeti és az uniós jogszabályokban előírt hatásköreit és felelősségi köreit.

(14)

Az ajánlás emellett arra is ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a mobilitás megkönnyítését célzó, meglévő uniós, illetve bolognai eszközöket, különösen az európai mobilitásminőségi chartát, az Europasst (az oklevélmellékletet is beleértve), a Youthpasst, az európai képesítési keretrendszert, az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszert és az európai szakképzési kreditrendszert.

(15)

Ez az ajánlás konkrét iránymutatást ad a fiatalok tanulási célú mobilitásával kapcsolatos adminisztratív és intézményi kérdések vonatkozásában,

AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK, HOGY:

1.   A tanulási célú mobilitás lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás

a)

Konkrét tanulói csoportokat megcélozva javítsák a nemzeti, regionális és helyi mobilitási lehetőségekkel és a támogatások elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás minőségét az Unión belül és kívül. Használják fel továbbá az új, kreatív és interaktív lehetőségeket a fiatalok és valamennyi más érdekelt fél tájékoztatására, illetve a velük való kommunikációra.

b)

Tegyék könnyen hozzáférhetővé a fiatalok számára a tanulási célú mobilitással kapcsolatos információkat, például központosított internetes portálok és más webszolgáltatások segítségével, valamint tájékoztató központokkal (például „európai irodákkal”) és tanácsadó szolgáltatásokkal. Internetalapú szolgáltatások alkalmazása is hasznosnak bizonyulhat. Ebben az esetben az Euroguidance hálózat használata ajánlott.

c)

A Bizottsággal együttműködve fejlesszék tovább és tegyék naprakésszé a tanulási lehetőségekkel foglalkozó PLOTEUS portált, elsősorban azon nemzeti információforrások számának növelésével, amelyekhez a polgárok közvetlenül hozzáférhetnek a PLOTEUS többnyelvű felületén.

d)

Ösztönözzék az érintett nemzeti és regionális irodákat arra, hogy az átlátható, következetes és egyszerű információáramlás szavatolása érdekében hangolják össze munkájukat a tanulási célú mobilitásban érdekelt felek munkájával.

2.   A transznacionális tanulási célú mobilitási tevékenységekben való részvétel ösztönzése

a)

Hangsúlyozzák a tanulók és családjuk, a tanárok, a szakoktatók, az ifjúságsegítők és a munkáltatók körében a tanulási célú mobilitásnak az önmegvalósításhoz, továbbá a szakmai, nyelvi, szociális és interkulturális kompetenciák, a kreativitás, valamint az aktív polgári szerepvállalás és a jövőbeli foglalkoztathatóság fejlesztéséhez biztosított hozzáadott értékét, különösen a folyamatosan globalizálódó munkaerőpiac fényében.

b)

A fiatalok motiválásának összehangolt megközelítése érdekében ösztönözzék az érintett szervezetek, érdekelt felek és egyéb szereplők közötti hálózatépítést.

c)

A motiváció fokozása érdekében ösztönözzék a tapasztalatcserét azon tanulók között, akik igénybe veszik a mobilitást, és azok között, akiknek még nem volt részük benne.

d)

Segítsék elő a „mobilitási kultúra” kialakítását, például a mobilitási lehetőségeknek minden tanulási környezetben való általánossá tétele, valamint a tanulási célú mobilitás értékének nagyobb társadalmi elismertetése révén.

3.   A tanulási célú mobilitás lehetőségeinek előkészítése, különösen a nyelvtudással és az interkulturális érzékenységgel kapcsolatosan

a)

a mobilitásra való színvonalas nyelvi és kulturális felkészítés ösztönzése révén – mind az általános oktatás, mind a szakképzés esetében – ismerjék el azt, hogy már az oktatás korai szakaszaiban fontos elkezdeni a nyelvtanulást és az interkulturális kompetenciák elsajátítását;

b)

ösztönözzék a tanárokat, hogy a nyelvoktatásban alkalmazzanak innovatívabb módszereket, többek között az információs és kommunikációs technológiákon alapuló módszereket is. Különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű tanulókra és az ő egyedi igényeikre.

c)

Segítsék elő az alapvető digitális kompetenciák elsajátítását annak érdekében, hogy a fiatalok optimális feltételek mellett készíthessék elő mobilitásukat, valamint kihasználhassák a fizikai mobilitást kiegészítő, új, virtuális mobilitási lehetőségeket.

d)

A mobilitási időszakok alaposabb előkészítése érdekében ösztönözzék az oktatási intézmények, valamint a nem formális oktatást nyújtó intézmények közötti partnerségeket és csereprogramokat.

4.   A külföldön töltött tanulmányi időszakok adminisztratív és intézményi kérdései

a)

Amennyiben lehetséges, foglalkozzanak a valamelyik tagállamban tanulni szándékozó Európai Unión kívüli lakosoknak a vízum és a tartózkodási engedély megszerzése során nehézségeket okozó adminisztratív kérdésekkel.

b)

Amennyiben lehetséges, az Unióba, illetve az Unión kívülre irányuló tanulási célú mobilitás támogatása érdekében csökkentsék az adminisztratív terheket. A harmadik országokkal kialakított szélesebb körű együttműködés és partnerség, a tagállamok illetékes hatóságai közötti megállapodások és az intézmények közötti kétoldalú megállapodások megkönnyítenék a tanulási célú mobilitást az Unió és a világ többi része között;

c)

Vizsgálják meg az Európai Unió tagállamainak jogszabályai közötti eltérésekből fakadó, a kiskorúak tanulási célú mobilitási programokban való részvételét érintő kérdéseket.

d)

Hozzanak létre átlátható rendszereket a szakmai alapképzés folyamán gyakorlati képzésben részt vevők tanulási célú mobilitásának ösztönzésére vonatkozóan. A tagállamoknak a gyakorlati képzésben részt vevők és a fiatal kutatók tanulási célú mobilitásának elősegítése érdekében – a nemzeti jogszabályaikkal összhangban – megfelelő védelemről kell gondoskodniuk a biztosítást, a munkakörülményeket, az egészségügyi és biztonsági követelményeket, valamint az adóügyi, társadalombiztosítási és nyugdíjelőírásokat illetően.

e)

Aktívan ösztönözzék a más tagállamok intézményeivel közösen kifejlesztett és megvalósított oktatási és képzési programokat.

f)

Adott esetben építsenek be tanulási célú mobilitási lehetőséget a tantervekbe vagy képzési programokba. Ezen túlmenően biztosítsanak lehetőséget rövid mobilitási időszakokra is, ami talán még több fiatalt ösztönöz a mobilitási lehetőségek igénybevételére.

5.   A támogatások és kölcsönök hordozhatósága

A fiatalok tanulási célú mobilitásának megkönnyítése érdekében ösztönözzék a támogatások és kölcsönök hordozhatóságát, valamint a kapcsolódó juttatások igénybevételének a lehetőségét.

6.   Minőség és tanulási célú mobilitás

a)

A meglévő minőségbiztosítási charták, például az európai mobilitásminőségi charta és a nemzeti, illetve regionális szintű charták alkalmazásával biztosítsák a mobilitás magas színvonalát, és támogassák a minőségbiztosítást a mobilitás minden vonatkozásában.

b)

Ösztönözzék a küldő és fogadó intézmények közötti folyamatos párbeszédet és az áttekinthető intézkedéseket, például tanulmányi megállapodások megkötése révén. Továbbá ösztönözzék a megszerzett ismeretek, készségek és kompetenciák elismerését, az átlátható kiválasztási eljárásokat, a tapasztalatcserét és a tanulók strukturált támogatását.

c)

A mobilitás magas színvonalának biztosítása érdekében ösztönözzék a rendszeres visszajelzési mechanizmusok alkalmazását a tanulási célú mobilitási időszakot követően.

d)

A mobilitást igénybe vevő tanulóknak a fogadó országban vagy intézményben való beilleszkedése érdekében ösztönözzék a mentorálást és a csoportos tanulási programokat.

e)

Ösztönözzék a mobilitást igénybe vevő tanulók számára a megfelelő és megfizethető körülmények, mint például a lakhatás, étkeztetés és közlekedés biztosítását.

f)

Ösztönözzék azt, hogy a tanulók kapjanak iránymutatást arra vonatkozóan, hogy ismereteik, készségeik és kompetenciáik fejlesztésére hogyan tudják a legjobban kihasználni a tanulási célú mobilitást.

g)

Segítsék elő, hogy a mobilitást igénybe vevő tanulók hazatérésük után iránymutatást kapjanak a külföldi tartózkodásuk során elsajátított kompetenciák hasznosításáról. Továbbá nyújtsanak segítséget a tanulók számára a hosszabb külföldi tartózkodást követő visszailleszkedésben.

7.   A tanulási eredmények elismerése

a)

Ösztönözzék a mobilitási tapasztalatokból származó tanulási eredményeknek a tagállamok közötti hordozhatóságát és érvényesítését megkönnyítő uniós eszközök végrehajtását és felhasználását. Az említett eszközöket ismertebbé kell tenni, különösen a munkáltatók körében.

b)

A mobilitás fokozásának elősegítése érdekében javítsák az informális és a nem formális tanulás – például önkéntes tevékenységek és ifjúsági munka – érvényesítésére és elismerésére szolgáló eljárásokat és iránymutatásokat.

c)

Foglalkozzanak a külföldön töltött mobilitási időszakok alatt megszerzett ismeretek, készségek és kompetenciák (például idegen nyelvi készségek) érvényesítésének és elismerésének a kérdésével.

d)

Támogassák és tegyék láthatóbbá a kapcsolattartási pontokat, ahol a külföldről hazatérők információt szerezhetnek arról, hogyan ismertethetik el és hagyathatják jóvá képesítéseiket.

8.   Hátrányos helyzetű tanulók

Tájékoztassák a tanulási célú mobilitás lehetőségeitől esetlegesen megfosztott, hátrányos helyzetű tanulókat az igényeiknek megfelelően kialakított, rendelkezésre álló programokról és támogatásról.

9.   Partnerségek és finanszírozás

a)

Ösztönözzék az állami és magánszereplőkkel kialakított, regionális és helyi szinten működő tanulási célú mobilitási partnerségek kiépítését. Ebben értékes társak lehetnek a kereskedelmi kamarák, a vállalkozásokat tömörítő és a szakképzési szövetségek, a szakmai szervezetek és a nem kormányzati szervezetek. Továbbá támogatni kell az iskoláknak, az egyetemeknek és a vállalkozásoknak az információ-, hír- és tapasztalatcsere céljából létrehozott hálózatát is.

b)

A meglévő hálózatokra építve és új partnerségeket létrehozva ösztönözzék fokozottabb szerepvállalásra a regionális és helyi hatóságokat a tanulási célú mobilitás előmozdításában.

c)

Serkentsék az oktatási és az üzleti szféra közötti aktív együttműködést és kommunikációt – többek között a tanulási célú mobilitás értékeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés és támogatás útján –, mivel a vállalkozások részvétele (például szakmai gyakorlatok biztosításával) rendkívül fontos a fiatalok mobilitásának erősítésében. Adott esetben az uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelően biztosítsanak ösztönzőket, például különleges támogatásokat a vállalkozásoknak, hogy szakmai gyakorlati lehetőségek nyújtására sarkallják azokat.

d)

Járuljanak hozzá a nemzeti és az uniós programok összhangjához és egymást kiegészítő jellegéhez a szinergiák létrehozása és a mobilitási programok hatékonyságának fokozása érdekében.

10.   A multiplikátorok szerepe

a)

Serkentsék a „multiplikátorok”, például a mobilitási tapasztalatokkal rendelkező tanárok, szakoktatók, családok, ifjúságsegítők és fiatalok részvételét a fiatalok mobilissá válásának ösztönzésében és motiválásában. Ösztönözzék az oktatás területén tevékenykedő munkáltatókat a tanárok, szakoktatók és ifjúságsegítők tanulási célú mobilitás iránti elkötelezettségének elismerésére és nagyrabecsülésére.

b)

Mozdítsák elő és támogassák a tanulási célú mobilitás lehetőségét mint az oktatási intézmények vezetői, a tanárok, szakoktatók, az adminisztratív személyzet és az ifjúságsegítők alapképzésének, illetve folyamatos szakmai továbbképzésének összetevőjét.

11.   Az előrehaladás nyomon követése

a)

Támogassák – önkéntes alapon – a tanulási célú mobilitás előmozdítása, illetve az előtte álló akadályok felszámolása terén elért előrehaladás nyomon követésére szolgáló módszertani keret megvalósíthatóságával kapcsolatos munkát, amelynek alapjául az Eurydice-hálózat által – a tagállami szakértők közreműködésével és a meglévő adat- és információforrások teljes kiaknázásával – készített előkészítő tanulmány szolgál majd.

b)

Az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszere („Oktatás és képzés 2020”) meglévő jelentéstételi struktúráinak megfelelően készítsenek jelentést a Bizottság számára a tanulási célú mobilitás előmozdítása, illetve a tanulási célú mobilitás akadályainak felszámolása terén elért előrehaladásról.

TUDOMÁSUL VESZI A BIZOTTSÁG AZON SZÁNDÉKÁT, HOGY:

1.

A fiatalok számára rendelkezésre álló tanulási lehetőségek körének kiterjesztése és szélesítése érdekében, a tagállamokkal szoros együttműködésben biztosítja az uniós programok és költségvetések teljes körű és hatékony felhasználását, különösen az egész életen át tartó tanulás terén, többek között úgy, hogy mérlegeli az európai strukturális és kohéziós alapok igénybevételét és az Európai Beruházási Bank bevonását (5).

2.

Hozzájárul a tanulási célú mobilitás támogatására tett tagállami erőfeszítésekhez, különösen azzal, hogy áttekinti, hogy ezen ajánlás milyen vonatkozásokkal bír az oktatásra és a képzésre, valamint az ifjúságra vonatkozó uniós programok következő generációja, továbbá az Unió következő többéves pénzügyi kerete szempontjából.

3.

A tagállamokkal együttműködésben javítja a transznacionális tanulási célú mobilitás mérésére szolgáló statisztikai keretet.

4.

A tagállami szakértőkkel szoros együttműködésben tanulmányozza a Mozgásban az ifjúság című bizottsági közleményben „mobilitási eredménytáblaként” említett – a tanulási célú mobilitás előmozdítása, illetve a tanulási célú mobilitás akadályainak felszámolása terén elért előrehaladás nyomon követésére szolgáló – módszertani keret megvalósíthatóságát.

5.

Értékeli a tanulási célú mobilitás akadályainak felszámolása terén az ajánlás végrehajtását követő első négy év során elért eredményeket.

Kelt Luxembourgban, 2011. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

FAZEKAS S.


(1)  HL C 371., 2000.12.23., 4. o.

(2)  HL L 215., 2001.8.9., 30. o.

(3)  HL C 255., 2010.9.22., 81. o.

(4)  HL C 175., 2009.7.1., 31. o.

(5)  Valamint úgy, hogy – a fiatalok mobilitásáról szóló 2008. novemberi tanácsi következtetésekben a Tanács Bizottsághoz intézett kérésének megfelelően – mérlegeli, hogy megvalósítható-e a pénzügyi támogatás új formáinak kidolgozása, ideértve az „európai diákhitel” rendszerét is.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/6


Euroátváltási árfolyamok (1)

2011. július 6.

2011/C 199/02

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,4318

JPY

Japán yen

116,03

DKK

Dán korona

7,4589

GBP

Angol font

0,89485

SEK

Svéd korona

9,0902

CHF

Svájci frank

1,2059

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,7665

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

24,265

HUF

Magyar forint

265,06

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7091

PLN

Lengyel zloty

3,9544

RON

Román lej

4,2105

TRY

Török líra

2,3394

AUD

Ausztrál dollár

1,3420

CAD

Kanadai dollár

1,3833

HKD

Hongkongi dollár

11,1436

NZD

Új-zélandi dollár

1,7335

SGD

Szingapúri dollár

1,7605

KRW

Dél-Koreai won

1 522,70

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,7005

CNY

Kínai renminbi

9,2592

HRK

Horvát kuna

7,3993

IDR

Indonéz rúpia

12 240,27

MYR

Maláj ringgit

4,3146

PHP

Fülöp-szigeteki peso

61,526

RUB

Orosz rubel

40,0600

THB

Thaiföldi baht

43,660

BRL

Brazil real

2,2495

MXN

Mexikói peso

16,7138

INR

Indiai rúpia

63,5790


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

EFTA Felügyeleti Hatóság

7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/7


Állami támogatás – Kifogást nem emelő határozat

2011/C 199/03

Az EFTA Felügyeleti Hatóság nem emel kifogást a következő állami támogatási intézkedéssel kapcsolatban:

A határozat elfogadásának időpontja

:

2011. március 23.

Ügyszám

:

69527

Határozat száma

:

89/11/COL

EFTA-állam

:

Norvégia

A támogatás megnevezése (és/vagy a kedvezményezett neve)

:

A kutatásorientált innovációs központok támogatási programjának módosítása

Jogalap

:

A kormány Fehér Könyve a kutatásról: „Elkötelezettség a kutatás iránt”. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium 2011. évi költségvetési dokumentuma. A Norvég Kutatási Tanács iránymutatása.

A támogatás formája

:

Támogatás

Költségvetés

:

1 680 millió NOK

Időtartam

:

2019-ig

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

:

The Norwegian Ministry of Education and Research

PO Box 8119 Dep.

0032 Oslo

NORWAY

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Hirdetmények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

EFTA-bíróság

7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/8


Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 2011. április 11-én Izland ellen indított kereset

(E-8/11. ügy)

2011/C 199/04

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2011. április 11-én keresetet nyújtott be az EFTA-Bíróságon Izland ellen. Az EFTA Felügyeleti Hatóságot (35, Rue Belliard, B-1040 Brüsszel, Belgium) meghatalmazotti minőségben Xavier Lewis és Florence Simonetti képviseli.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság kéri, hogy az EFTA-Bíróság állapítsa meg a következőket:

1.

Azzal, hogy nem biztosította, hogy hatáskörrel rendelkező hatóságai stratégiai zajtérképeket készítsenek és – adott esetben – ezeket jóváhagyják, valamint a területén lévő minden, évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító fontosabb közútra vonatkozóan a zaj kezeléséhez szükséges cselekvési terveket készítsenek, továbbá nem biztosította azt, hogy az irányelv VI. mellékletében említett stratégiai zajtérképekből és cselekvésiterv-összefoglalókból származó információkat megküldik az EFTA Felügyeleti Hatóság részére, az Izlandi Köztársaság nem tett eleget az EGT-megállapodás XX. mellékletének 32g. pontjában említett, az EGT-megállapodás 1. jegyzőkönyvével az EGT-megállapodáshoz igazított jogi aktus (Az Európai Parlamenti és Tanács 2002. június 25-i 2002/49/EK irányelve a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről) 7. cikkének (1) bekezdéséből, 8. cikkének (1) bekezdéséből és 10. cikkéből származó kötelezettségeinek;

valamint rendelje el, hogy

2.

az eljárás valamennyi költségét az Izlandi Köztársaság fedezi.

Jogi és ténybeli háttér, valamint hivatkozott jogalapok:

Az EFTA Felügyeleti Hatóság úgy véli, hogy Izland nem készített zajtérképeket és a zaj kezeléséhez szükséges cselekvési terveket a területén lévő minden, évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító fontosabb közútra vonatkozóan.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság úgy véli, hogy ennek elmulasztása az EGT-megállapodás XX. mellékletének 32g. pontjában említett, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikke (1) bekezdésének, 8. cikke (1) bekezdésének és 10. cikkének megsértését képezi.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/9


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 199/05

1.

2011. június 29-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az NYSE Euronext (a továbbiakban: NYX, Egyesült Államok) és a Deutsche Börse (a továbbiakban: DB, Németország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások egyesülnek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az NYX esetében: pénzpiaci jegyzési, kereskedelmi és kereskedés utáni szolgáltatások, származtatott ügyletek és klíringszolgáltatások, valamint információs szolgáltatások és technológiai megoldások,

a DB esetében: pénzpiaci jegyzési, kereskedelmi és kereskedés utáni szolgáltatások, származtatott ügyletek és klíringszolgáltatások, valamint információs szolgáltatások és technológiai megoldások.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6166 – NYSE Euronext/Deutsche Börse hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).


7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/10


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 199/06

1.

2011. június 30-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a The Blackstone Group L.P. (a továbbiakban: Blackstone, USA) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás értékpapírok vásárlása útján teljes irányítást szerez az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Valad Funds Management Limited és a Valad Property Trust (a továbbiakban együttesen: Valad Property, Ausztrália) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Blackstone esetében: alternatív vagyonkezelés és pénzügyi tanácsadási szolgáltatások,

a Valad Property esetében: ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6257 – Blackstone/Valad Property hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/11


Értesítés az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett listára a 621/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet értelmében felvett Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi számára

2011/C 199/07

1.

A 2002/402/KKBP közös álláspont (1) felhívja az Uniót, hogy fagyassza be az 1267(1999) és az 1333(2000) BTH értelmében összeállított, és az 1267(1999) BTH által felállított ENSZ-bizottság által rendszeresen felülvizsgált listában említetteknek megfelelően Oszáma bin Láden, az Al-Qaida szervezet tagjai, a Tálibán, valamint a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait.

Az ENSZ bizottság által összeállított lista az alábbiakra terjed ki:

az Al-Qaida, a Tálibán és Oszáma bin Láden,

az Al-Qaidával, a Tálibánnal és Oszáma bin Ládennel összeköttetésben álló egyes természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek és csoportok, valamint

az említett, összeköttetésben álló személyek, szervezetek, testületek és csoportok tulajdonát képező, ezek ellenőrzése alatt álló vagy ezeket más módon támogató jogi személyek, szervezetek és testületek.

Az alábbi cselekmények, illetve tevékenységek jelzik azt, hogy valamely egyén, csoport, vállalkozás vagy szervezet „összeköttetésben áll” az Al-Qaidával, Oszáma bin Ládennel vagy a Tálibánnal:

a)

az Al-Qaida, a Tálibán, Oszáma bin Láden, vagy az azokkal összeköttetésben álló sejt, hálózat vagy frakció által, azzal együttműködve, a nevében, a javára vagy a támogatására elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében való részvétel;

b)

fegyver és fegyverrel kapcsolatos anyagok nyújtása, eladása vagy szállítása bármelyikük számára;

c)

bármelyik említett szervezet számára történő toborzás; vagy

d)

egyéb támogatás bármelyikük cselekményeihez, illetve tevékenységeihez.

2.

Az ENSZ-bizottság 2011. június 16-án úgy döntött, hogy a vonatkozó listára felveszi Othman Ahmed Othman Al-Ghamdit. Az érintett személy bármikor – tetszőleges igazoló dokumentumokkal ellátott – kérelmet terjeszthet az ENSZ ombudsmanja elé annak érdekében, hogy az ombudsman vizsgálja felül az őt az ENSZ fent említett listájára felvevő döntését. E kérelmet a következő címre kell elküldeni:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

További információk találhatók az alábbi internetcímen: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

A 2. bekezdésben említett ENSZ-határozat alapján a Bizottság elfogadta az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet (2) I. mellékletét módosító 621/2011/EU rendeletet (3). A 881/2002/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7a. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítás az e rendelet I. mellékletében (a továbbiakban: I. melléklet) szereplő listát kiegészíti Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi.

A 881/2002/EK rendelet alábbi intézkedései vonatkoznak az I. mellékletbe felvett egyénekre és szervezetekre:

1.

az érintett egyének és szervezetek tulajdonát képező, illetve birtokában lévő valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, továbbá a pénzeszközök részükre vagy javukra közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre bocsátásának mindenkire vonatkozó tilalma (2. és 2a. cikk (4)); valamint

2.

az érintett egyének és szervezetek bármelyike részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos technikai tanácsadás, segítségnyújtás vagy képzés felajánlásának, eladásának, nyújtásának vagy szállításának tilalma (3. cikk).

4.

A 881/2002/EK rendelet 7a. cikke (5) felülvizsgálati eljárásról rendelkezik, amennyiben a listára felvettek észrevételeket nyújtanak be a listára való felvétel okaira vonatkozóan. A(z) 621/2011/EU rendelet I. mellékletébe felvett egyének és szervezetek kérelmet intézhetnek a Bizottsághoz a listán való feltüntetésük okaira vonatkozóan. Ezt a kérelmet a következő címre kell elküldeni:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a 621/2011/EU rendelet ellen eljárást indíthatnak az Európai Unió Bíróságánál az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően.

6.

Az érintett egyének személyes adatait a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet (6) előírásaival összhangban kezelik. Bármilyen, például további információkra, illetve a 45/2001/EK rendelet értelmében vett jogok (személyes adatokhoz való hozzáférés vagy személyes adatok helyesbítése) gyakorlására vonatkozó kérelmet a Bizottságnak kell elküldeni a fenti 4. pontban említett címre.

7.

A szabályszerűség érdekében felhívjuk az I. mellékletbe felvett egyének és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy kérelemmel fordulhatnak az érintett tagállam(ok) 881/2002/EK rendelet II. mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat használhassanak fel alapvető szükségletek kielégítése vagy különleges kifizetések teljesítése érdekében, az említett rendelet 2a. cikkével összhangban.


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 4. o.

(2)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(3)  HL L 166., 2011.6.25., 18. o.

(4)  A 2a. cikket az 561/2003/EC tanácsi rendelet (HL L 82., 2003.3.29., 1. o.) illesztette be a rendeletbe.

(5)  A 7a. cikket az 1286/2009/EU tanácsi rendelet (HL L 346., 2009.12.23., 42. o.) illesztette be a rendeletbe.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Helyesbítések

7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/13


Helyesbítés az Indiából származó, egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról szóló értesítésre vonatkozó bizottsági véleményhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 142., 2011. május 13. )

2011/C 199/08

A jogi aktus címében

a következő szövegrész:

helyesen:


7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/13


Helyesbítés az Indiából származó, egyes rozsdamentes acél kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról szóló értesítésre vonatkozó bizottsági véleményhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 142., 2011. május 13. )

2011/C 199/09

A jogi aktus címében

a következő szöveggrész:

helyesen:


7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/14


Helyesbítés az egyes dömpingellenes intézkedések hatályvesztéséről szóló értesítésre vonatkozó bizottsági véleményről

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 146., 2011. május 17. )

2011/C 199/10

A jogi aktus címében

a következő szövegrész:

helyesen:


7.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 199/14


Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó, szójafehérje-koncentrátumból készült egyes termékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megindításáról szóló értesítésre vonatkozó bizottsági közleményhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 121., 2011. április 19. )

2011/C 199/11

A jogi aktus címében

a következő szövegrész:

helyesen: