ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.083.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 83

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. március 17.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 083/01

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2011/C 083/02

A Tanács határozata (2011. március 7.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa tagjainak és póttagjainak kinevezéséről szóló 2010. november 22-i tanácsi határozat módosításáról

2

2011/C 083/03

A Tanács határozata (2011. március 7.) a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság ír, francia és holland tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

3

2011/C 083/04

A Tanács határozata (2011. március 7.) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa görög, francia, olasz, magyar és szlovák tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

4

 

Európai Bizottság

2011/C 083/05

Euroátváltási árfolyamok

5

2011/C 083/06

A Bizottság közleménye a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről szóló 2000/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke értelmében – A nyári időszámítási időszakra vonatkozó menetrend

6

 

Számvevőszék

2011/C 083/07

14/2010. sz. különjelentés: A húsbehozatalra vonatkozó állat-egészségügyi ellenőrzések rendszerének bizottsági irányítása az élelmiszer-higiéniai jogszabályok 2004. évi reformját követően

7

 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

2011/C 083/08

Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról

8

 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 083/09

A Bizottság közleménye a mentességet kapott felekről a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett, az 1524/2000/EK tanácsi rendelettel fenntartott és legutóbb az 1095/2005/EK tanácsi rendelettel módosított dömpingellenes vám 71/97/EK tanácsi rendelettel való kiterjesztése alóli mentességnek a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó engedélyezéséről szóló 88/97/EK bizottsági rendelet alapján: egyes mentességet kapott felek nevében és címében bekövetkezett változások

10

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 083/10

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

13

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 083/11

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

14

2011/C 083/12

Értesítés az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett listára a 260/2011/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Doku Khamatovich Umarov számára

18

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/1


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 83/01

2011. március 10-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32011M6019 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/2


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 7.)

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsa tagjainak és póttagjainak kinevezéséről szóló 2010. november 22-i tanácsi határozat módosításáról

2011/C 83/02

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács a 2010. november 22-i határozatával (2) (a továbbiakban: a határozat) kinevezte az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatótanácsának tagjait és póttagjait a 2010. november 8-tól2013. november 7-ig terjedő időszakra.

(2)

A Nemzetközi Szakszervezetek Háza (International Trade Union House) 2010. november 23-án tájékoztatta a Főtitkárságot arról, hogy hiba történt az igazgatótanács munkavállalói szervezetek kategóriájába tartozó belga tagjának és póttagjának kinevezését illetően.

(3)

A hiba a határozat szövegének eredeti, az elnök által aláírt változatában szerepel, és azt minden hivatalos nyelv átvette.

(4)

A határozatot ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010. november 22-i tanácsi határozat 1. cikkében foglalt II. listában a belga tag és póttag neve helyesen a következő:

„II.   MUNKAVÁLLALÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tagok

Póttagok

Belgium

Herman FONCK

François PHILIPS”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

CZOMBA S.


(1)  HL L 216., 1994.8.20., 1. o.

(2)  HL C 322., 2010.11.27., 3. o.


17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/3


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 7.)

a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság ír, francia és holland tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

2011/C 83/03

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányai által a Tanácsnak benyújtott, a jelöltek nevét tartalmazó jegyzékre,

mivel:

(1)

A 883/2004/EK rendelet létrehozta a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottságot.

(2)

A Tanács 2010. október 21-i határozatával (2), egyes tagok kivételével, kinevezte a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság tagjait és póttagjait a 2010. október 20-tól2015. október 19-ig terjedő időszakra.

(3)

A megüresedett helyekre az ír, a francia és a holland kormány benyújtotta jelölését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2015. október 19-ig tartó időszakra a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság ír, francia és holland tagjaivá és póttagjaivá nevezi ki a következő személyeket:

I.   KORMÁNYKÉPVISELŐK

Ország

Tagok

Póttagok

Írország

Anne McMANUS

Tim RYAN

Hollandia

A.A.J. VRIJ

A.G. BLOEMHEUVEL


II.   A SZAKSZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tagok

Póttagok

Írország

Stellan HERMANSSON

Eamonn DEVOY

Hollandia

G. VELDHUIS

H. DE GEUS


III.   A MUNKÁLTATÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tagok

Póttagok

Írország

Claire JONES

Jean WINTERS

Franciaország

Emilie MARTINEZ

Marie-Christine FAUCHOIS

Hollandia

L.M. VAN EMBDEN ANDRES

R. BLAAKMAN

2. cikk

A Tanács a még nem jelölt tagokat és póttagokat egy későbbi időpontban nevezi ki.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

CZOMBA S.


(1)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL C 290., 2010.10.27., 5. o.


17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2011. március 7.)

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa görög, francia, olasz, magyar és szlovák tagjainak és póttagjainak kinevezéséről

2011/C 83/04

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányai, valamint a munkavállalói és munkáltatói szervezetek által a Tanácsnak benyújtott jelöltlistákra,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. november 22-i határozatával (2) – néhány kivétellel – kinevezte az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsának tagjait és póttagjait a 2010. december 1-jétől2013. november 30-ig terjedő időszakra.

(2)

A görög, a francia, az olasz, a magyar és a szlovák kormány, valamint a munkavállalói szervezetek jelöléseket nyújtottak be a betöltetlen helyekre,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2013. november 30-ig tartó időszakra az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsa tagjainak és póttagjainak a következő személyeket nevezi ki:

I.   KORMÁNYKÉPVISELŐK

Ország

Tagok

Póttagok

Olaszország

Michele TIRABOSCHI

Francesco CIPRIANI

Magyarország

 

ENYEDI Eszter

Szlovákia

Lilit MAMIKONYAN

Silvia GREGORCOVÁ


II.   A MUNKAVÁLLALÓI SZERVEZETEK KÉPVISELŐI

Ország

Tagok

Póttagok

Görögország

Alexandros KALIVIS

Konstantinos ISSYCHOS

Franciaország

 

Jean Jacques DANIS

Magyarország

 

GYIMESI László

2. cikk

A még ki nem jelölt tagokat és póttagokat a Tanács egy későbbi időpontban nevezi ki.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

CZOMBA S.


(1)  HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(2)  HL C 322., 2010.11.27., 8. o.


Európai Bizottság

17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/5


Euroátváltási árfolyamok (1)

2011. március 16.

2011/C 83/05

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3951

JPY

Japán yen

112,43

DKK

Dán korona

7,4586

GBP

Angol font

0,86730

SEK

Svéd korona

8,9730

CHF

Svájci frank

1,2755

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

7,8690

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

24,368

HUF

Magyar forint

273,40

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7060

PLN

Lengyel zloty

4,0625

RON

Román lej

4,1788

TRY

Török líra

2,2126

AUD

Ausztrál dollár

1,4066

CAD

Kanadai dollár

1,3740

HKD

Hongkongi dollár

10,8761

NZD

Új-zélandi dollár

1,8991

SGD

Szingapúri dollár

1,7857

KRW

Dél-Koreai won

1 580,49

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,7506

CNY

Kínai renminbi

9,1676

HRK

Horvát kuna

7,3750

IDR

Indonéz rúpia

12 242,84

MYR

Maláj ringgit

4,2637

PHP

Fülöp-szigeteki peso

61,117

RUB

Orosz rubel

39,9640

THB

Thaiföldi baht

42,453

BRL

Brazil real

2,3179

MXN

Mexikói peso

16,7828

INR

Indiai rúpia

62,9430


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/6


A Bizottság közleménye a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről szóló 2000/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 4. cikke értelmében

A nyári időszámítási időszakra vonatkozó menetrend

2011/C 83/06

2012-től 2016-ig bezáróan a nyári időszámítási időszakok az alábbi napokon éjjel 1 órakor veszik kezdetüket, illetve érnek véget:

2012-ben: március 25-én vasárnap és október 28-án vasárnap.

2013-ban: március 31-én vasárnap és október 27-én vasárnap.

2014-ben: március 30-án vasárnap és október 26-án vasárnap.

2015-ben: március 29-én vasárnap és október 25-én vasárnap.

2016-ban: március 27-én vasárnap és október 30-án vasárnap.


(1)  HL L 31., 2001.2.2., 21. o.


Számvevőszék

17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/7


14/2010. sz. különjelentés: „A húsbehozatalra vonatkozó állat-egészségügyi ellenőrzések rendszerének bizottsági irányítása az élelmiszer-higiéniai jogszabályok 2004. évi reformját követően”

2011/C 83/07

Az Európai Számvevőszék tájékoztatja Önt, hogy megjelent a 14/2010. sz., „A húsbehozatalra vonatkozó állat-egészségügyi ellenőrzések rendszerének bizottsági irányítása az élelmiszer-higiéniai jogszabályok 2004. évi reformját követően” című különjelentése.

A jelentés elolvasható, illetve letölthető az Európai Számvevőszék honlapján: http://www.eca.europa.eu

A jelentés nyomtatott formában ingyenesen megrendelhető a Számvevőszék alábbi címén:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

vagy az EU-Bookshop elektronikus megrendelőlapjának kitöltésével.


AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK

EFTA Felügyeleti Hatóság

17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/8


Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról

2011/C 83/08

I.   RÉSZ

Támogatás sz.

GBER 9/10/R&D ENV

Tagállam

Izland

A támogatást nyújtó hatóság

Név

Ipari Minisztérium

Cím

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Honlap

http://www.idnadarraduneyti.is/

A támogatási intézkedés megnevezése

Beruházásokra irányuló általános ösztönzők a 99/2010. számú törvény IV. fejezetének rendelkezései szerint

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Az izlandi induló beruházásokra irányuló ösztönzőkről szóló 99/2010. számú törvény. Megjelent az izlandi hivatalos közlönyben:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím

A törvény teljes szövege az alábbi internetes oldalon olvasható:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

valamint

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Igen

Időtartam

Támogatási program

2010.10.13-tól2013.12.31-ig

Támogatás odaítélésének időpontja

Ad hoc támogatás

n. a.

Érintett gazdasági ágazat(ok)

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat

Valamennyi vállalkozás, a 99/2010. törvény 2. cikkének (3) bekezdésében kizárt vállalkozások (pénzügyi vállalkozások) kivételével

A kedvezményezett típusa

Kkv

Igen

Nagyvállalkozások

Igen

Költségvetés

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

A programra nem áll rendelkezésre aktuális költségvetés, illetve becslés

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A költségvetés engedélyezésétől függ

Adóintézkedés

A 99/2010. törvény 9. cikke szerinti különleges adószabályozás


II.   RÉSZ

Általános célkitűzések

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-bónuszok (%)

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás

(15. cikk)

Hivatkozás a 99/2010 törvény 13. cikkére

Középvállalkozások esetében 10 %

Kisvállalkozások esetében + 10 %

Környezetvédelmi támogatás

(17–25. cikk)

A vállalkozások számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (18. cikk)

Kérjük, adja meg a szabvány konkrét megnevezését.

35 %

0 %

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás (19. cikk)

35 %

0 %

A kkv-k jövőbeni közösségi szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás (20. cikk)

15 %

+ 10 %

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás (21. cikk)

35 %

0 %

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésbe történő beruházáshoz nyújtott környezetvédelmi támogatás (22. cikk)

35 %

0 %

A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás (23. cikk)

35 %

0 %

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás (24. cikk)

35 %

0 %

Környezeti adók csökkentése formájában nyújtott támogatás (25. cikk)

 

 

Támogatás a kutatás-fejlesztés és az innováció céljára

(30–37. cikk)

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás (31. cikk)

Alapkutatás

(31. cikk (2) bekezdés a) pont)

35 %

0 %

Ipari kutatás

(31. cikk (2) bekezdés b) pont)

35 %

0 %

Kísérleti fejlesztés

(31. cikk (2) bekezdés c) pont)

25 %

+ 10 %

A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz nyújtott támogatás (32. cikk)

35 %

0 %

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal kapcsolatban felmerülő költségekhez nyújtott támogatás (33. cikk)

35 %

0 %

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás (34. cikk)

35 %

0 %

Kezdő innovatív vállalkozások részére nyújtott támogatás (35. cikk)

15 %

 

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (36. cikk)

35 %

 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás (37. cikk)

35 %

0 %

Képzési támogatás

(38–39. cikk)

Szakképzés (38. cikk 1. pont)

25 %

+ 10 %

Általános képzés (38. cikk 2. pont)

35 %

0 %


V Hirdetmények

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/10


A Bizottság közleménye a mentességet kapott felekről a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett, az 1524/2000/EK tanácsi rendelettel fenntartott és legutóbb az 1095/2005/EK tanácsi rendelettel módosított dömpingellenes vám 71/97/EK tanácsi rendelettel való kiterjesztése alóli mentességnek a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó engedélyezéséről szóló 88/97/EK bizottsági rendelet alapján: egyes mentességet kapott felek nevében és címében bekövetkezett változások

2011/C 83/09

A 88/97/EK bizottsági rendelet (1) (a továbbiakban: mentességet adó rendelet) engedélyezi a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó, kiterjesztett dömpingellenes vám alóli mentességet. Ez a vám a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel (2) kivetett, az 1524/2000/EK rendelet (3) által fenntartott és a legutóbb az 1095/2005/EK tanácsi rendelettel (4) módosított dömpingellenes vámnak a 71/97/EK tanácsi rendelet (5) általi kiterjesztéséből származott.

Ennek keretében, illetve későbbi bizottsági határozatok révén egyes kerékpárgyártók mentesültek a kiterjesztett dömpingellenes vám alól; többek között a következők:

Azor Bikes (TARIC kiegészítő kód: 8091) (6), BELVE sro (TARIC kiegészítő kód: A535) (7), BH Bicicletas de Alava (TARIC kiegészítő kód: 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (TARIC kiegészítő kód: A168) (9), Cicli Esperia SpA (TARIC kiegészítő kód: 8068) (10), Madirom PROD SRL (TARIC kiegészítő kód: A896) (11), Mama spol. sro (TARIC kiegészítő kód: A551) (12), Mara Srl (TARIC kiegészítő kód: 8983) (13), SPDAD, Lda (TARIC kiegészítő kód: A320) (14).

Az Azor Bikes tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vállalat hivatalos címe (7707 AB Balkbrug, Hollandia) a következőre változott: Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Hollandia. Ezzel egy időben a vállalat közzétett nevét (Azor Bikes) a következőre helyesbítették: Azor Bike BV.

A BELVE sro tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vállalat hivatalos címe (Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Szlovák Köztársaság) a következőre változott: Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Szlovák Köztársaság.

A BH Bicicletas de Alava tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vállalat hivatalos címe (BH Bicicletas de Alava to Bicicletas de Alava SL) a következő hivatalos címre változott: C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Spanyolország.

A CHERRI di Cherri Mario & C. snc tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vállalat hivatalos neve (CHERRI di Cherri Mario & C. snc) a következőre változott: CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

A Cicli Esperia SpA tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vállalat hivatalos címe (Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Olaszország) a következőre változott: Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Olaszország.

A Madirom PROD SRL tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vállalat hivatalos címe (Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucharest, Románia) a következőre változott: blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Románia.

A Mama spol. sro tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vállalat hivatalos neve (Mama spol. sro) a következőre változott: Kellys Bicycles sro.

A Mara Srl tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vállalat hivatalos neve (Mara Srl) a következőre változott: MARA CICLI Srl. A vállalat hivatalos címe: via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Olaszország.

A SPDAD Lda tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vállalat hivatalos neve és címe (SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugália) a következőre változott: RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugália.

A rendelkezésére bocsátott információk vizsgálatát követően a Bizottság megállapította, hogy a mentességet adó rendelet feltételei alapján a vállalatok nevében és hivatalos címében bekövetkezett változások nem befolyásolják az összeszerelési műveleteket, ezért a Bizottság úgy véli, hogy ezek a változások nem befolyásolják a kiterjesztett dömpingellenes vám alóli mentességet sem.

Ezért az Azor Bikesra tett hivatkozás a 98/115/EK bizottsági határozatban, a BELVE sro-ra tett hivatkozás a 2006/772/EK bizottsági határozatban, a BH Bicicletas de Alavára tett hivatkozás a 88/97/EK bizottsági rendeletben, a CHERRI di Cherri Mario & C. snc-re tett hivatkozás a 2002/134/EK bizottsági határozatban, a Cicli Esperia SpA-ra tett hivatkozás a 97/447/EK bizottsági határozatban, valamint a 2007/C 158/06 sz. és 2008/C 135/04 sz. bizottsági közleményben, a Madirom PROD SRL-re tett hivatkozás a 2009/867/EK bizottsági határozatban, a Mama spol. sro-ra tett hivatkozás a 2006/22/EK bizottsági határozatban, a Mara Srl-re tett hivatkozás a 98/115/EK bizottsági határozatban és a SPDAD Lda-ra tett hivatkozás a 2002/606/EK bizottsági határozatban az alábbi mellékletben szereplő hivatkozásokra módosul.


(1)  HL L 17., 1997.1.21., 17. o.

(2)  HL L 228., 1993.9.9., 1. o.

(3)  HL L 175., 2000.7.14., 39. o.

(4)  HL L 183., 2005.7.14., 1. o.

(5)  HL L 16., 1997.1.18., 55. o.

(6)  HL L 31., 1998.2.6., 25. o.

(7)  HL L 313., 2006.11.14., 5. o.

(8)  L. 1. lábjegyzet.

(9)  HL L 47., 2002.2.19., 43. o.

(10)  HL L 193., 1997.7.22., 32. o., HL C 158., 2007.7.11., 6. o., HL C 135., 2008.6.3., 5. o.

(11)  HL L 314., 2009.12.1., 106. o.

(12)  HL L 17., 2006.1.21., 16. o.

(13)  L. 6. lábjegyzet.

(14)  HL L 195., 2002.7.24., 81. o.


MELLÉKLET

Korábbi hivatkozás

Új hivatkozás

Ország

TARIC kiegészítő kód

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Hollandia

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Szlovák Köztársaság

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Spanyolország

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Olaszország

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Olaszország

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Románia

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Szlovák Köztársaság

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Olaszország

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugália

A320


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/13


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 83/10

1.

2011. március 8-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az Ageas (a továbbiakban: Ageas, Belgium/Hollandia) irányítása alá tartozó Ageas Insurance International N.V. (a továbbiakban: Ageas Insurance International, Hollandia) és a H.Ö. Sabancı Holding A.S. (a továbbiakban: Sabancı, Törökország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Aksigorta A.S. (a továbbiakban: Aksigorta, Törökország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az Ageas Insurance International esetében: biztosítási ágazat (életbiztosítás és nem-életbiztosítás) Európában és Ázsiában (Törökország kivételével),

az Ageas esetében: az Ageas Insurance International anyavállalataként Belgiumban az életbiztosítási és munkavállalói juttatási ágazatban és nemzetközi szinten a nem-életbiztosítási ágazatban folytat tevékenységet,

a Sabanci esetében: nemzetközi szinten tevékeny török ipari és pénzügyi konglomerátum,

az Aksigorta esetében: nem-életbiztosítási tevékenységek kizárólag Törökországban.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Európai Bizottság

17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/14


Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

2011/C 83/11

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS”

EK-sz.: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

OFJ ( X ) OEM ( )

1.   Név:

„Magyar szürkemarha hús”

2.   Tagállam vagy harmadik ország:

Magyarország

3.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1.   A termék típusa:

1.1.

Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

3.2.   A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:

A „Magyar szürkemarha hús” elnevezés kizárólag a Magyarországon, extrém-extenzív viszonyok között tartott, bizonyítottan a magyar szürke fajtából származó, fajtaazonos és fajtatiszta egyedekből nyert hús vonatkozásában használható.

A „Magyar szürkemarha hús” sötét-élénkvörös színe alapján könnyen megkülönböztethető, mivel izompigmenttartalma meghaladja a más marhahúsokban mért értékeket, így lényegesen sötétebb tónusú a többi marhahúsnál.

Csepegési vesztesége minimális, állaga száraz-rostos ami a hagyományokra épülő extenzív jártatva legeltetetés eredménye.

Jól látható márványozottságát inkább a kötőszöveti, mint az intramuszkuláris faggyú okozza, ugyanis a kizárólag legelőn tartott állatok húsa csak minimális mennyiségű izmon belüli faggyút tartalmaz (~ 1,2 %).

A „Magyar szürkemarha hús” szárazanyag tartalma magas, jóval kevesebb vizet tartalmaz a standard húsmarha fajtákénál, ezért kevésbé esik össze a főzés során. Szokatlan, kissé savanykásabb, a vadhúsokéhoz hasonló íze eltér a megszokott ízektől.

Húsossági osztály (az EUROP rendszerben): R, O, P

Faggyúsági fokozat: 1, 2, 3

Értékesítési formák:

1.

Hasított fél és negyed testek – hűtve vagy fagyasztva, igény esetén csomagolva

2.

Húsrészek – hűtve vagy fagyasztva, igény esetén csomagolva

3.

Kicsontozott húsrészek – hűtve vagy fagyasztva, igény esetén csomagolva

4.

Fogyasztói áruegységekben – hűtve vagy fagyasztva, igény esetén csomagolva

3.3.   Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):

3.4.   Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetén):

A „Magyar szürkemarha hús”-t szolgáltató állatokra vonatkozó tenyésztési eljárás alapja a legeltetéses extenzív tartás.

A takarmányozás két, a természetes vegetációt követő szakaszra osztható: a kihajtás utáni nyári és a behajtás utáni téli szakaszra.

Az állatok legeltetésének ideje időjárásfüggően április közepétől november végéig tart. Ilyenkor a takarmányt alapvetően a helyi vegetáció határozza meg, amely Magyarország egész területén az extenzív viszonyok között kialakult növényflórákat jelenti. Az extenzíven legelt gyeptársulások összetétele, illetve a tradicionális tartástechnológia együttesen járul hozzá a „Magyar szürkemarha hús” sajátos minőségének és ízvilágának kialakulásához.

A nyári legeltetésnél (a nyári legelők füve mellett) takarmány-kiegészítés csak a legelők kiszáradása esetén javasolt (szenázs, illetve szilázs).

A téli időszakban a takarmányozás alapja a jó minőségű, extenzíven kezelt gyepterületről származó réti széna. Kiegészítésként ezen kívül adható GMO mentes kukoricaszár vagy répaszelet, takarmányszalma és lucerna- illetve fűszenázs, vagy szilázs.

Az állatok takarmányozására hozamfokozók használata tilos.

3.5.   Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni:

Az oltalom alatt álló hús csak a meghatározott földrajzi területen született, nevelkedett, hizlalt és levágott magyar szürke fajtájú marhákból származhat.

A „Magyar szürkemarha hús” alapanyagát szolgáltató állatok tenyésztésénél a több száz éves hagyományokra épülő néprajzi és kulturális örökséget képviselő extenzív gulyabéli tartás és fedeztetés gyakorlata ötvöződik a kor elvárásainak megfelelő származásigazolással. A tenyésztésbe állított tehenek évenként egy borjat ellenek extenzív körülmények között; a borjak azonnal alkalmasak a ridegtartásra. Az állatok kihajtástól behajtásig gulyákra osztva legelnek. A marhák az évszázados gyakorlatnak megfelelően a téli időszakban minden káros következmény nélkül tarthatók a szabad ég alatt; az egyetlen fontos kikötés, hogy a szélárnyék és a száraz szalma biztosított legyen számukra.

3.6.   A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:

3.7.   A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:

A külön jogszabályokban előírtakon túl a termék csomagolásán fel kell tüntetni:

a termék elnevezését: „Magyar szürkemarha hús”,

a közösségi OFJ szimbólumot (a közösségi nyilvántartásba vételt követően),

a húst azonosító ENAR számot,

a termék logóját.

A logó szín- és méretváltozatai:

A legkisebb felhasználható méret: az alapábrán a pajzsforma magassága 15 mm. A logó mérete fokozat nélkül növelhető, felső határ nincs. A logón mind a felirat, mind az ábra fekete. Az ábra hátterének színe fehér.

Amennyiben a hús nem csomagolva kerül értékesítésre, a fenti információkat a hűtőpult közelében, a fogyasztó számára jól látható és hozzáférhető módon kell közzétenni.

Image

4.   A földrajzi terület tömör meghatározása:

Magyarország

5.   Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1.   A földrajzi terület sajátosságai:

A „Magyar szürkemarha hús”-t szolgáltató állatok tenyésztésének és tartásának helye az ország 19 megyéjének a legeltetéses extenzív tartásra alkalmas területeire, azaz a gyep (1 051 000 ha), nádas (59 000 ha) illetve művelés alól kivett mocsaras (30-40 000 ha) művelési ágú területekre terjed ki.

A földrajzi terület a kontinentális, az óceáni és a mediterrán klíma határterületén fekszik; ám ezek nem ritkán szélsőségesen érvényesülnek (hideg téli hónapok, nagyon meleg nyári hónapok). Ezek a klímaviszonyok bár jó alapot teremtettek legelő területek kialakulására, illetve a legeltetéses állattartásra, megkövetelték az ezekhez a szélsőségekhez alkalmazkodó állatok hasznosítását is. Ebből kifolyólag Magyarországon mindig is voltak nagykiterjedésű legeltetésre alkalmas területek amelyeket a klimatikus tényezőket elviselő magyar szürke szarvasmarhával legeltettek. Ennek eredményeként a legeltetéses állattartás, illetve az ebből származó vágómarha kereskedelem hagyományosan az egyik vezető ágazata volt a térség mezőgazdaságának.

Az földrajzi térség kisebb városainak kialakulásában, fejlődésében a hagyományos szarvasmarha-tartás döntő szerepet játszott. A XIV. századtól a XIX. század közepéig szinte megszakítatlan szarvasmarha-exportról szólnak a források. Az ismétlődő török támadások következtében elnéptelenedett térségeken a kevésbé életképes települések felszámolódtak, határuk pusztává vált, mert lakosaik a nagyobb természeti erőforrásokkal rendelkező falvakba költöztek. Ezek nagy részén már nem folytattak szántóföldi művelést, hanem megszervezték a legeltető állattartást. A saját vagy bérelt pusztákon űzött legeltető állattartás (elsősorban a hízómarha-tartás) olyan többletjövedelmet hozott a településeknek, hogy a földesúri fennhatóság alól lassan függetlenedhettek, megteremthették sajátos fejlődésük gazdasági alapját, elindultak a városi fejlődés útján. Nem túlzás azt állítani, hogy a magyar szürkemarha tenyésztésére alapozott gazdaság lett a húzóágazat az egyébként Európa peremére szorult országban.

A „Magyar szürkemarha hús” a népi kultúra fejlődésére, pásztorművészetünk alakulására is nagy hatást gyakorolt. A pásztoroló élet napi eszközeihez ugyanis a szarvasmarha vágási „melléktermékei” alapvető alapanyagot szolgáltattak. Különösen az állat szarvának volt nagy értéke: pásztorkürtök, sótartók, orvosságos edények készültek a szaruból, amelyeket gazdagon díszítettek. Ez a népi iparművészet máig fennmaradt a földrajzi térség egyes területein.

Napjainkban az adott földrajzi területen a nagykiterjedésű legeltetésre alkalmas területek egy jelenős része természetvédelmi kezelésben van. Az itt gazdálkodók a természetvédelmi érdekeket szem előtt tartva, extenzív legeltetéssel tartják karban a területeket. Ez a hasznosítási forma nemcsak fenntartható és tradicionális, hanem hosszú távon is biztosítja a területeken az értékes és védett flórák, illetve faunák megóvását és fennmaradását.

5.2.   A termék sajátosságai:

A hagyományos tartásmódból eredően a termék – 3.2. pontban részletezett – biokémiai, fizikai és érzékszervi tulajdonságai lényegesen eltérnek a többi piacon megjelenő marhahús értékeitől. Ennek legszembetűnőbb példája az alacsony csepegési veszteség, a száraz-rostos húsjelleg, illetve az alacsony intramuszkuláris faggyú tartalom, valamint a marhahús megszokott ízétől eltérő, vadhúsra emlékeztető ízvilág.

A „Magyar szürkemarha hús” zsírsavösszetétele további előnyöket jelent az egészséges táplálkozás tekintetében, mivel kísérlettel is igazolt, hogy az extenzíven takarmányozott magyar szürke hízóbikák húsában a többszörösen telítetlen zsírsavak szignifikánsan nagyobb arányban fordulnak elő, mint az intenzíven tartott csoportokéban. Ezen túlmenően a többszörösen telítetlen zsírsavakon belüli két zsírsavcsoport aránya [(n-6)/(n-3)], illetve az n-6 zsírsavcsoportba tartozó linolsav és az n-3 zsírsavcsoportba tartozó linolénsav aránya az extenzíven takarmányozott magyar szürke fajta esetében 3:1, ami jobb, mint a megfelelőnek tartott és holstein-fríz fajtáknál extenzív takarmányozással elért 4:1 arány. Mivel ez az arány az intenzíven hizlalt csoportok esetében 9:1, illetve 10:1 ezért elmondható, hogy az n-6 és n-3 zsírsavak aránya – a humántáplálkozás szempontjából – az extenzíven takarmányozott magyar szürke fajta esetében a legkedvezőbb.

5.3.   A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minősége vagy jellemzői közötti vagy (OFJ esetében) a termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője közötti okozati kapcsolat:

A „Magyar szürkemarha hús” alapanyagát szolgáltató magyar szürke szarvasmarha kivitele Európába a középkorban igen jelentős volt (évente kb. 100 000). Ezt az óriási keresletet már akkoriban is ennek a terméknek a kitűnő élvezeti értéke és a más marhahúsokéval össze nem hasonlítható ízvilága indokolta.

A vágómarhákat lábon hajtották a távoli külföldi piacok felé a külön e célra kialakult széles terelőutakon. Így jutott el a „Magyar szürkemarha hús” Nürnberg, München, Augsburg, Regensburg, Ulm, Strassburg, Auspitz Légrád, Buccarin vagy Velence húsvásáraira és vált azok keresett termékévé.

Azt, hogy a Magyarországról származó marhát a legjobb vágómarhának tartották, a fent említett német városok levéltáraiban megőrzött számtalan idevonatkozó, egykorú okmány bizonyítja (Ausburg, 1578; Nünberg, 1571). A német birodalmi városok rendszabása szerint, ha ilyen marhát vágtak egy mészárszéken, akkor ott más húst nem volt szabad kimérni, nehogy más eredetű marhahúst csempésszenek közé.

Az említett hagyományokra épülő extenzív tartásból eredően a terméket előállító állatok a standard húsmarha-félékhez képes sokkal többet (akár napi 20-30 km-t) mennek legelés közben. E járatva legeltetés eredményeként alakul ki az a minimális csepegési veszteségű, száraz-rostos állagú hús, amely csak minimális mennyiségű izmon belüli faggyút tartalmaz.

Napjainkban a természetes környezetben, vegyszerek nélkül, extenzíven előállított „Magyar szürkemarha hús” egyre keresettebb a piacon így is reprezentálva Európa kulturális és természeti diverzitását.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:

(az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése)

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.


17.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 83/18


Értesítés az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 2., 3. és 7. cikkében említett listára a 260/2011/EU bizottsági rendelet értelmében felvett Doku Khamatovich Umarov számára

2011/C 83/12

1.

A 2002/402/KKBP közös álláspont (1) felhívja az Uniót, hogy fagyassza be az 1267(1999) és az 1333(2000) BTH értelmében összeállított, és az 1267(1999) BTH által felállított ENSZ-bizottság által rendszeresen felülvizsgált listában említetteknek megfelelően Oszáma bin Láden, az Al-Qaida szervezet tagjai, a Tálibán, valamint a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait.

Az ENSZ-bizottság által összeállított lista az alábbiakra terjed ki:

az Al-Qaida, a Tálibán és Oszáma bin Láden,

az Al-Qaidával, a Tálibánnal és Oszáma bin Ládennel összeköttetésben álló egyes természetes vagy jogi személyek, szervezetek, testületek és csoportok, valamint

az említett, összeköttetésben álló személyek, szervezetek, testületek és csoportok tulajdonát képező, ezek ellenőrzése alatt álló vagy ezeket más módon támogató jogi személyek, szervezetek és testületek.

Az alábbi cselekmények, illetve tevékenységek jelzik azt, hogy valamely egyén, csoport, vállalkozás vagy szervezet „összeköttetésben áll” az Al-Qaidával, Oszáma bin Ládennel vagy a Tálibánnal:

a)

az Al-Qaida, a Tálibán, Oszáma bin Láden, vagy az azokkal összeköttetésben álló sejt, hálózat vagy frakció által, azzal együttműködve, a nevében, a javára vagy a támogatására elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, lehetővé tételében, előkészítésében, illetve elkövetésében való részvétel;

b)

fegyver és fegyverrel kapcsolatos anyagok szállítása, eladása vagy átadása bármelyikük számára;

c)

bármelyik említett szervezet számára történő toborzás; illetve

d)

egyéb támogatás bármelyikük cselekményeihez, illetve tevékenységeihez.

2.

Az ENSZ-bizottság 2011. március 10-én úgy döntött, hogy a vonatkozó listára felveszi Doku Khamatovich Umarovot. Az érintett személy bármikor – tetszőleges igazoló dokumentumokkal ellátott – kérelmet terjeszthet az ENSZ ombudsmanja elé annak érdekében, hogy az ombudsman vizsgálja felül az őt az ENSZ fent említett listájára felvevő döntését. E kérelmet a következő címre kell elküldeni:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 9632671

Fax +1 212 9631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

További információk az alábbi internetcímen találhatók: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

A 2. bekezdésben említett ENSZ-határozat alapján a Bizottság elfogadta az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet (2) I. mellékletét módosító 260/2011/EU rendeletet (3). A 881/2002/EK rendelet (4) 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 7a. cikkének (1) bekezdése szerinti módosítás az e rendelet I. mellékletében (a továbbiakban: I. melléklet) szereplő listát kiegészíti Doku Khamatovich Umarovval.

A 881/2002/EK rendelet alábbi intézkedései vonatkoznak az I. mellékletbe felvett egyénekre és szervezetekre:

1.

az érintett egyének és szervezetek tulajdonát képező, illetve birtokában lévő valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, továbbá a pénzeszközök részükre vagy javukra közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre bocsátásának mindenkire vonatkozó tilalma (2. és 2a. cikk (5)); valamint

2.

az érintett egyének és szervezetek bármelyike részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységgel kapcsolatos technikai tanácsadás, segítségnyújtás vagy képzés felajánlásának, eladásának, nyújtásának vagy szállításának tilalma (3. cikk).

4.

A 881/2002/EK rendelet 7a. cikke felülvizsgálati eljárásról rendelkezik, amennyiben a listára felvettek észrevételeket nyújtanak be a listára való felvétel okaira vonatkozóan. A 260/2011/EU rendelet I. mellékletébe felvett egyének és szervezetek kérelmet intézhetnek a Bizottsághoz a listán való feltüntetésük okaira vonatkozóan. Ezt a kérelmet a következő címre kell elküldeni:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Felhívjuk az érintett személyek és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy a 260/2011/EU rendelet ellen eljárást indíthatnak az Európai Unió Bíróságánál az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkének negyedik és hatodik bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően.

6.

Az érintett egyének személyes adatait a személyes adatok közösségi (jelenleg uniós) intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet (6) előírásaival összhangban kezelik. Bármilyen, például további információkra, illetve a 45/2001/EK rendelet értelmében vett jogok (személyes adatokhoz való hozzáférés vagy személyes adatok helyesbítése) gyakorlására vonatkozó kérelmet a Bizottságnak kell elküldeni a fenti 4. pontban említett címre.

7.

A szabályszerűség érdekében felhívjuk az I. mellékletbe felvett egyének és szervezetek figyelmét arra a lehetőségre, hogy kérelemmel fordulhatnak az érintett tagállam(ok) 881/2002/EK rendelet II. mellékletében felsorolt illetékes hatóságaihoz arra vonatkozóan, hogy befagyasztott pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat használhassanak fel alapvető szükségletek kielégítése vagy különleges kifizetések teljesítése érdekében, az említett rendelet 2a. cikkével összhangban.


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 4. o.

(2)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(3)  HL L 70., 2011.3.17., 33. o.

(4)  A 7a. cikket az 1286/2009/EU tanácsi rendelet (HL L 346., 2009.12.23., 42. o.) illesztette be a rendeletbe.

(5)  A 2a. cikket az 561/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 82., 2003.3.29., 1. o.) illesztette be a rendeletbe.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.