ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.282.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 282

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. október 19.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Központi Bank

2010/C 282/01

Az Európai Központi Bank ajánlása (2010. október 8.) az Európai Unió Tanácsa számára az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2010/16)

1

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2010/C 282/02

A Bizottság véleménye (2010. október 18.) az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Tricastin atomerőmű területén található Georges Besse II. urándúsító létesítmény radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó módosított tervről

2

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2010/C 282/03

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.5977 – Faurecia/Plastal) ( 1 )

3

2010/C 282/04

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.6000 – E.ON/PP (II)) ( 1 )

3

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2010/C 282/05

A Tanács határozata (2010. október 15.) az Európai Vegyianyag-ügynökség két igazgatósági tagjának kinevezéséről

4

 

Európai Bizottság

2010/C 282/06

Euro-átváltási árfolyamok

6

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2010/C 282/07

A halászati és akvakultúra-ágazatban működő elismert termelői szervezetek jegyzéke

7

2010/C 282/08

A halászati és akvakultúra-ágazatban működő azon termelői szervezetek jegyzéke, amelyek elismerését 2009-ban visszavonták

33

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2010/C 282/09

A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény a Permis de Savigny elnevezésű, folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély iránti kérelemről)  ( 1 )

36

2010/C 282/10

Átvételi elismervény a CHAP/2010/723 panasz ügyében

38

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Európai Központi Bank

19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA

(2010. október 8.)

az Európai Unió Tanácsa számára az Eesti Pank külső könyvvizsgálóiról

(EKB/2010/16)

2010/C 282/01

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 27.1. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank („EKB”) és az eurorendszer nemzeti központi bankjainak beszámolóit az EKB Kormányzótanácsa által javasolt és az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott független külső könyvvizsgálók ellenőrzik.

(2)

A Szerződés 140. cikke (2) bekezdésével összhangban az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről szóló, 2010. július 13-i 2010/416/EK tanácsi határozat (1), 1. cikke szerint Észtország teljesítette az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket, és a 2003. évi csatlakozási okmány (2) 4. cikkében említett, Észtországra vonatkozó eltérés 2011. január 1-jei hatállyal megszűnik.

(3)

Az Eesti Pank az AS Deloitte Audit Eestit választotta külső könyvvizsgálójának a 2011–2015. pénzügyi évekre,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

Ajánlott, hogy a 2011–2015. pénzügyi évekre az Eesti Pank külső könyvvizsgálójaként a AS Deloitte Audit Eestit jelöljék ki.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. október 8-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 196., 2010.7.28., 24. o.

(2)  HL L 236., 2003.9.23., 33. o.


VÉLEMÉNYEK

Európai Bizottság

19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/2


A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2010. október 18.)

az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Tricastin atomerőmű területén található Georges Besse II. urándúsító létesítmény radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó módosított tervről

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

2010/C 282/02

2010. április 27-én az Európai Bizottság az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban megkapta a francia kormánytól a Georges Besse II. urándúsító létesítmény radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó módosított terv általános adatait.

Ezen adatok és azon további információk alapján, amelyeket a Bizottság a francia hatóságoktól 2010. június 8-án kért és 2010. július 29-én megkapott, valamint a szakértőcsoporttal lefolytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1.

A létesítmény és a tagállamokkal – ez esetben Olaszországgal – alkotott országhatár legközelebbi pontja közötti távolság mintegy 175 km. A második legközelebb fekvő tagállam Spanyolország, körülbelül 250 km távolságra.

2.

A tervezett módosítások megnövelik egyrészt a levegőbe kibocsátott radioaktív szennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékeket, másrészt pedig a folyékony radioaktív hulladéknak a telephelyen található hulladékkezelő üzemekbe való szállításakor figyelembe veendő átvételi határértékeket.

3.

A szokásos működés során a tervezett módosítások várhatóan nem lesznek jelentős hatással más tagállamok lakosságának egészségére.

4.

Az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén bekövetkező nem tervezett radioaktív szennyezés várhatóan nem fog más tagállamokban olyan sugárdózist eredményezni, amely hatással lenne a lakosság egészségére.

A Bizottság következésképpen azon a véleményen van, hogy a franciaországi Tricastin atomerőmű területén található Georges Besse II. urándúsító létesítmény módosított radioaktívhulladék-ártalmatlanítási tervének megvalósítása sem a szokásos műveletek során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén várhatóan egyetlen típusú radioaktív hulladék vonatkozásában sem okoz radioaktív szenynyeződést más tagállamok vizeiben, talajában vagy légterében.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 18-án.

a Bizottság részéről

Günther OETTINGER

a Bizottság tagja


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/3


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.5977 – Faurecia/Plastal)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 282/03

2010. szeptember 29-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angolul nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32010M5977 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/3


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.6000 – E.ON/PP (II))

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 282/04

2010. október 12-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angolul nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz:

a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek,

elektronikus formában az EUR-Lex honlapon (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) a 32010M6000 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/4


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. október 15.)

az Európai Vegyianyag-ügynökség két igazgatósági tagjának kinevezéséről

2010/C 282/05

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 79. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet 79. cikke úgy rendelkezik, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatósági tagjaként a Tanács tagállamonként egy képviselőt nevez ki.

(2)

A Tanács 2007. június 7-i határozatával (2) kinevezte az Európai Vegyianyag-ügynökség 27 igazgatósági tagját. A dán (3) és a portugál (4) igazgatósági tagot azóta leváltották.

(3)

A dán kormány értesítette a Tanácsot arról, hogy az igazgatóság dán képviselőjét le kívánja váltani, és jelölést nyújtott be az új képviselőre vonatkozóan, akit a 2011. május 31-ig terjedő időszakra kell kinevezni.

(4)

A portugál kormány értesítette a Tanácsot arról, hogy az igazgatóság portugál képviselőjét le kívánja váltani, és jelölést nyújtott be az új képviselőre vonatkozóan, akit a 2011. május 31-ig terjedő időszakra kell kinevezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Per NYLYKKE helyére a 2010. október 20-tól2011. május 31-ig terjedő időszakra Eskil THUESEN – dán állampolgár, született 1965. szeptember 4-én – kerül kinevezésre az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatósági tagjává.

2. cikk

Maria Fernanda SANTIAGO helyére 2010. október 20-tól2011. május 31-ig terjedő időszakra Mário GRÁCIO – portugál állampolgár, született 1971. május 5-én – kerül kinevezésre az Európai Vegyianyag-ügynökség igazgatósági tagjává.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2010. október 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. SCHOUPPE


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL C 134., 2007.6.16., 6. o.

(3)  A Tanács határozata (2008. július 24.) az Európai Vegyianyag-ügynökség egy igazgatósági tagjának kinevezéséről (HL C 190., 2008.7.29., 1. o.).

(4)  A Tanács határozata (2008. november 27.) az Európai Vegyianyag-ügynökség három igazgatósági tagjának kinevezéséről (HL C 320., 2008.12.16., 4. o.).


Európai Bizottság

19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/6


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2010. október 18.

2010/C 282/06

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3896

JPY

Japán yen

113,00

DKK

Dán korona

7,4575

GBP

Angol font

0,87470

SEK

Svéd korona

9,2871

CHF

Svájci frank

1,3359

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

8,1500

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

24,536

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

276,63

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7092

PLN

Lengyel zloty

3,9226

RON

Román lej

4,2815

TRY

Török líra

1,9748

AUD

Ausztrál dollár

1,4087

CAD

Kanadai dollár

1,4192

HKD

Hongkongi dollár

10,7812

NZD

Új-zélandi dollár

1,8442

SGD

Szingapúri dollár

1,8091

KRW

Dél-Koreai won

1 553,51

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,5700

CNY

Kínai renminbi

9,2326

HRK

Horvát kuna

7,3370

IDR

Indonéz rúpia

12 412,48

MYR

Maláj ringgit

4,3036

PHP

Fülöp-szigeteki peso

60,142

RUB

Orosz rubel

42,3575

THB

Thaiföldi baht

41,546

BRL

Brazil real

2,3271

MXN

Mexikói peso

17,3713

INR

Indiai rúpia

61,6750


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/7


A HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA-ÁGAZATBAN MŰKÖDŐ ELISMERT TERMELŐI SZERVEZETEK JEGYZÉKE

2010/C 282/07

Ez a kiadvány a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet 6. cikkén alapul. (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.) (Helyzet 2010 október 19-én)

Megjegyzés: A lábjegyzetek a 31. és a 32. oldalon találhatók.

 

Име на организацията

Nombre y dirección

Název a adresa

Navn og adresse

Name und Anschrift

Nimi ja aadress

Ονομασία και διεύθυνση

Name and address

Nom et adresse

Nome e indirizzo

Nosaukums un adrese

Pavadinimas ir adresas

Név és cím

Isem u indirizz

Naam en adres

Nazwa i adres

Nome e endereço

Nume și adresă

Názov a adresa

Ime in naslov

Nimi ja osoite

Namn och adress

Дата на признаване

Fecha del reconocimento

Datum uznání

Dato for anerkendelsen

Datum der Anerkennung

Tunnustamise kuupäev

Ημερονμηνία αναγνώρισης

Date of recognition

Date de reconnaissance

Data del riconoscimento

Atzīšanas diena

Pripažinimo data

Elismerés dátuma

Data tar-rikonoxximent

Datum van erkenning

Data dopuszczenia

Data de reconhecimento

Data recunoașterii

Dátum uznania

Datum priznanja

Hyväksymispäivä

Datum för godkännandet

 

1

2

BELGIQUE-BELGIË

BEL 001

 (2) (D/C)

Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij

4.10.1971

Rederscentrale

 

 

H. Baelskaai 25

8400 Oostende

 

Tél. +32 59323503

Fax +32 59322840

Courriel: rederscentrale@online.be

DANMARK

DNK 001

 (2) (D/H/C/L)

Danske Fiskeres Producent Organisation

1.7.1974

Nordensvej 3 — Taulov -Postbox 609

7000 Fredericia

 

Tel. +45 70206100

Fax +45 70206101

E-mail: dfpo@dfpo.dk

Web: http://www.dfpo.dk

DNK 002

 (2) (H/C)

Skagen Fiskernes Producent Organisation

1.2.1985

SFPO

Havnevagtvej 4

9990 Skagen

 

Tel. +45 98441383

Fax +45 98445921

E-mail: post@skagenpo.dk

DNK 003

 (2) (D/H/C)

Danmarks Pelagiske Producentorganisation

1.2.1985

Postboks 104

9850 Hirtshals

 

Tel. +45 98944239

Fax +45 98942923

E-mail: po@pelagisk.dk

DEUTSCHLAND

DEU 007

 (2) (L)

Fischereigenossenschaft Holsatia Husum-Friedrichskoog Erzeugergemeinschaft e.G.

1.2.1972

Westerheverstraße 9

25813 Husum

 

Tel. +49 48414699

Fax +49 4841804478

DEU 010

 (1) (C)

Vereinigung der deutschen Kutterfischerei GmbH.

27.4.1972

Venusberg 36

20459 Hamburg

 

Tel. +49 40314884

Fax +49 403194449

DEU 011

 (2) (L)

Erzeugergenossenschaft der Krabbenfischer Elbe-Weser e.V. Dorum

24.5.1972

Königsweg 4

26532 Großheide

 

Tel. +49 49361327

Fax +49 49361327

E-Mail: guenter.klever@fischereigutachter.de

Web: www.egelbe-weser.de

DEU 013

 (2) (H)

Seefrostvertrieb GmbH

3.4.1974

Baudirektor-Hahn-Straße 95

27472 Cuxhaven

 

Tel. +49 4721705201

Fax +49 4721705202

DEU 017

 (2) (L)

Erste Erzeugergemeinschaft für Krabbenfischer in Büsum e.V.

11.7.1979

Ringstraße 27

25718 Friedrichskoog

 

Tel. +49 48549285

Fax +49 4854907225

E-Mail: Erste-EG-Büsum@gmx.de

DEU 019

 (1) (C)

Landesvereinigung der Erzeugerorganisationen für Nordseekrabben und Küstenfischer an der Schleswig-Holsteinischen Westküste e.V. Büsum

16.7.1982

Ellerbruch 1a

21789 Wingst

 

Tel. +49 4830221

Fax +49 4830281

E-Mail: lv-krabbenfischer-sh@t-online.de

DEU 021

 (2) (L)

Erzeugergemeinschaft der Küstenfischer im Weser-Ems Gebiet e.V.

15.6.1984

Mars-la-Tour-Straße 6

26121 Oldenburg

 

Tel. +49 441801624

Fax +49 44181791

E-Mail: philipp.oberdoerffer@lwk-niedersachsen.de

DEU 022

 (2) (H)

Erzeugergemeinschaft für Frischfisch der Deutschen Hochseefischerei GmbH

16.1.1986

Rheinstraße 59

27570 Bremerhaven

 

Tel. +49 471924924

DEU 023

 (2) (C)

Fischereigenossenschaft Elsfleth e.G.

20.8.1990

Am Binnenhafen

26919 Brake

 

Tel. +49 44012331

Fax +49 44016315

E-Mail: fgelsfleth@ewetel.net

DEU 024

 (2) (L)

Erzeugerorganisation Fischfang u. Fischverwertung Stralsund u. Umgebung GmbH

12.6.1992

Carl-Heydemann-Ring 91

18437 Stralsund

 

Tel. +49 3831498865

Fax +49 3831499160

E-Mail: info@strelasund-eg.de

DEU 025

 (2) (L)

Erzeugerorganisation Usedomfisch e.G.

12.6.1992

Dorfstraße 29

17440 Freest

 

Tel. +49 3837020223

Fax +49 3837020223

E-Mail: Freest@gmx.de

DEU 026

 (2) (L)

Zentrale Absatzgenossenschaft „Rügenfang“

24.6.1992

Am Hafen 12a

18546 Saßnitz/Rügen

 

Tel. +49 3839222496

Fax +49 3839222213

E-Mail: zag@kutterfisch.de

DEU 028

 (2) (L)

FG „Wismarbucht“ e.G.

25.6.1992

Am Alten Hafen

23966 Wismar

 

Tel. +49 3841283740

Fax +49 3841282565

E-Mail: FG-Wismarbucht@t-online.de

DEU 029

 (2) (O)

Erzeugerorganisation der Pommerschen Küstenfischer Usedom-Wolgast e.V.

27.6.1992

Dorfstr. 29

20223 Freest

 

Tel. +49 3836202221

Fax +49 3836202221

DEU 030

 (1) (C)

Vereinigung der Erzeugerorganisationen der Kutter- und Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommern

9.9.1993

Postfach 1128

18401 Stralsund

 

Tel. +49 3831293003

Fax +49 3831293003

E-Mail: LVKK-MV@t-online.de

DEU 031

 (2) (L)

Erzeugerorganisation der Küstenfischer Tönning und Umgebung wirtschaftlicher Verein

9.10.1995

Möwenweg 2

25832 Tönning

 

Tel. +49 48641275

Fax +49 48641531

DEU 033

 (2) (A)

Erzeugerorganisation schleswig-holsteinischer Muschelzüchter e.V.

23.12.1999

Horsbüller Str. 9

25924 Emmelsbüll-Horsbüll

 

Tel. +49 466594500

Fax +49 4665945044

DEU 034

 (2) (C)

Erzeugergemeinschaft der Hochsee- und Kutterfischer GmbH, Cuxhaven

1.1.2005

Niedersachsenstraße — Halle 9

27472 Cuxhaven

 

Tel. +49 472164911

Fax +49 0472165058

E-Mail: erzeugergemeinschaft-nordsee@t-online.de

DEU 035

 (2) (C)

Erzeugerorganisation Europäischen Vereinigung der Krabbenfischer e.V.

4.5.2005

Postfach 2549

26015 Oldenburg

 

Tel. +49 441801624

Fax +49 44181791

DEU 036

 (2) (C)

Erzeugerorganisation Küstenfischer Nord eG

11.3.2010

Am Hafen

23774 Heiligenhafen

 

Tel. +49 4362606470

Fax. +49 43626865

E-Mail: info@kuestenfischer-nord.de

Web: www.kuestenfischer-nord.de

DEU 037

 (2) (C)

Erzeugerorganisation für Nordseekrabben und Küstenfischerei Büsum und Umgebung

19.8.2009

Alte Hafeninsel 13

25761 Büsum

 

Tel. +49 4834960812

Fax. +49 4834960299

E-Mail: krabbe.kock@t-online.de

DEU 038

 (2) (H/C)

Erzeugergemeinschaft der Nord- und Ostseefischer

3.9.2010

Niedersachsenstraße — Halle 9

27472 Cuxhaven

 

Tel. +49 472164911

Fax. +49 472165058

Email: erzeugergemeinschaft-nordsee@t-online.de

ESTONIE

EST 001

 (2) (H/C)

EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU

15.11.2005

Peterburi mnt 2F

11415 Tallinn

EESTI/ESTONIA

 

Tel +372 5023860

E-post: undrest@hotmail.com

EST 002

 (2) (H/C)

EESTI KUTSELISTE KALURITE ÜHISTU

27.12.2005

Oja 6

90506 Haapsalu

EESTI/ESTONIA

 

Tel +372 5160061

E-post: kutselisedkalurid@hot.ee

EST 003

 (2) (H/C)

EESTI TRAALPÜÜGI ÜHISTU

27.12.2005

Punane 2

13619 Tallinn

EESTI/ESTONIA

 

Tel +372 6002929 / 5011214

Faks +372 6002939

E-post: traalpuuk@hot.ee

IRELAND

IRL 001

 (2) (L)

IRISH FISH PRODUCERS ORGANISATION

30.7.1975

77 Sir John Rogersons Quay

Dublin 2

 

Tel. +353 16401850 / 16687077

Fax +353 16401851

E-mail: ifpo@eircom.net

IRL 002

 (2) (L)

Killybegs Fishermens Organisation Ltd

13.12.1985

Bruach na Mara

St Catherines Road

Killybegs — County Donegal

 

Tel. +353 749731089

Fax +353 749731577

E-mail: kfo@eircom.net

IRL 003

 (2) (O)

Irish Seafood Producers' Group

13.12.1985

Kilkieran

Connemara — County Galway

 

Tel. +353 9533501

Fax +353 9533453

IRL 004

 (2) (C)

IRISH SOUTH AND WEST FISH PRODUCERS ORGANISATION LTD

9.11.1994

The Pier

Castletownbere — Cork

 

Tel. +353 2770670

Fax +353 2770771

E-mail: southwest@eircom.net

IRL 005

( ) ( )

Irish South and East Fish Producers' Organisation Limited

10.12.2004

Offices of South & East Coast Fishermen's Co-op Society

Dunmore East

County Waterford

 

Tel. +353 51383170

Fax +353 51383103

E-mail: isefo@eircom.net

ΕΛΛΑΔΑ

GRC 003

 (2) (L)

ALIEUTIKOS AGROTIKOS SUNETAIRISMOS GRIGRI BOLOU

7.5.1986

Pagasitikos

 

Argonafton 16

38333 Volos

 

Τηλ. +30 2421027894

Φαξ +30 2421027894

GRC 004

 (2) (A)

Ostria

10.6.2002

Kleidi Hmathias

59032 Kleidi Hmathias

 

Τηλ. +30 2333071825

Φαξ +30 2310849646

E-mail: ostriahellas@yahoo.gr

GRC 005

 (2) (L)

Μακεδονία («Makedonia»)

30.1.2003

Μητροπόλεως 8A (Mitropoleos 8A)

65403 Καβάλα (Kavala)

 

Τηλ. +30 2510230894

Φαξ +30 2510230894

ESPAÑA

ESP 001

 (2) (D)

ORG. DE PRODUC. ASOCIADOS DE GRANDES ATUNEROS CONGELADORES

7.7.1986

OPAGAC

OPP-1

 

Ayala, 54 2 A

28001 Madrid

 

Tel. +34 914314857 / 914353137

Fax +34 915761222

E-mail: opagag@arrakis.es

ESP 002

 (2) (D)

ORG. DE PRODUC. DE TUNIDOS CONGELADOS

7.7.1986

OPTUC

OPP-2

 

Txibitxiaga, 24 Apdo. correos 49

Fernandez de la Hoz, 57 Apdo. correos 10 Madrid

48370 Bermeo

 

Tel. +34 946882806 / 914426899

Fax +34 946885017

E-mail: anabcoptuc@gmail.com

ESP 003

 (2) (D)

ORG. DE PRODUC. DE BUQUES CONGELAD. DE MERLUCIDOS, CEFALOPODOS Y ESPECIES VARIAS

7.7.1986

 

OPP-3

 

Puerto Pesquero, Edif. de Vendedores ofic. 1-6

36200 Vigo (Pontevedra)

 

Tel. +34 986433844

Fax +34 986439218

E-mail: direccion@arvi.org

ESP 004

 (2) (H/C/L)

Org. de produc. de pesca fresca del puerto de vigo

7.7.1986

 

OPP-4

 

Puerto Pesquero, Edificio Vendedores, ofi. 1-6

36200 Vigo (Pontevedra)

 

Tel. +34 986433844

Fax +34 986439218

E-mail: direccion@arvi.org

ESP 005

 (2) (H/C/L)

ORG. DE PRODUC. DE PESCA DE BAJURA DE GUIPUZCOA

7.7.1986

OPEGUI

OPP-5

 

Miraconcha, 9 Bajo

20007 Donostia

 

Tel. +34 943451782 / 943461306

Fax +34 943455833

E-mail: fecopegui@fecopegui.net

ESP 006

 (2) (H/C/L)

ORG. DE PRODUC. DE PESCA DE BAJURA DE VIZCAYA

7.7.1986

OPESCAYA

OPP-6

 

Bailen, 7 bis, bajo

48003 Bilbao

 

Tel. +34 944154027 / 944154011

Fax +34 944154076

E-mail: cofradiber@euskalnet.net

ESP 007

 (2) (H/C/L/O)

ORG. DE PRODUC. DE LA PROVINCIA DE LUGO

17.9.1986

OPLUGO

OPP-7

 

Muelle, s/n

27890 San Cibrao (Lugo)

 

Tel. +34 982572923

Fax +34 982572918

E-mail: oplugo@teleline.es

ESP 008

 (2) (C)

ORG. DE PRODUC. DE PESCA FRESCA DEL PUERTO Y RIA DE MARIN

17.9.1986

OPROMAR

OPP-8

 

Puerto pesquero, s/n Anexo Lonja

36900 Marin (Pontevedra)

 

Tel. +34 986882141

Fax +34 986883178

E-mail: armadoresmarin@telefonica.net

ESP 009

 (2) (D)

ORG. DE PRODUC. ASPE

25.9.1986

 

OPP-9

 

Avda. Orillamar, 71 1

36202 Vigo

 

Tel. +34 986818222

Fax +34 986458934

E-mail: lsantos.pasa@pescanova.es

ESP 010

 (2) (D)

ORG. DE PRODUC. DE ARBAC (ARBAC — PRODUCTORES)

25.9.1986

 

OPP-10

 

Tomas Alonso, 285-1

36208 Vigo

 

Tel. +34 986202404

Fax +34 986203921

E-mail: arbac@arbac.es

ESP 012

 (2) (L)

ORG. DE PRODUC. DE LA PESCA DE ASTURIAS

20.11.1986

 

OPP-12

 

Puerto, s/n

33330 Lastres (Oviedo)

 

Tel. +34 985850606

Fax +34 985850440

E-mail: clastres@princast.es

ESP 013

 (2) (H/C)

ORG. DE PRODUC. DE PESCA FRESCA DEL PUERTO DE LA CORUÑA

20.11.1986

 

OPP-13

 

Muelle del Este, Edif. Arcoa, Ofi. 2.6 Puerto Pesquero

15006 La Coruña

 

Tel. +34 981294071

Fax +34 981280091

E-mail: opp13@telefonica.net

ESP 016

 (2) (D)

ORG. DE PRODUC. DE CRUSTÁCEOS CONGELADOS Y ESPECIES VARIAS

22.12.1986

CRUSTAMAR

OPP-16

 

Glorieta del Norte, 1

21001 Huelva

 

Tel. +34 959541060 / 959245436

Fax +34 959261208

E-mail: anamar@arrakis.es

ESP 018

 (2) (A)

ORG. DE PRODUC. DE MEJILLÓN DE GALICIA

30.12.1986

OPMEGA

OPP-18

 

Avenida de Mariña, Edificio mejillon de Galicia, s/n

36600 Villagarcía de Arosa (Pontevedra)

 

Tel. +34 986501341 / 986501389

Fax +34 986506549

E-mail: opmega@opmega.com

ESP 020

 (2) (A)

ORG. DE PRODUCT. DE MARISCO Y CULTIVOS MARINOS DE LA PROV. DE PONTEVEDRA

23.12.1986

 

OPP-20

 

Rua Agro da Porta, 1

36626 Isla de Arosa (Pontevedra)

 

Tel. +34 986551107 / 986551084

Fax +34 986527291

E-mail: juanluis@opp20.es

ESP 021

 (2) (A)

ORG. DE PRODUC. OSTRÍCOLAS DE GALICIA

30.12.1986

OPOGA

OPP-21

 

MICHELENA, 1-4 L

36002 Pontevedra

 

Tel. +34 986844802

Fax +34 986845873

E-mail: opoga@opoga.org

ESP 022

 (2) (A)

ORG. DE PRODUC. PISCICULTURES

30.12.1986

 

OPP-22

 

GENERAL MOSCARDÓ, 3-5 F

28020 Madrid

 

Tel. +34 915530616

Fax +34 915530664

E-mail: info@piscicultores.net

ESP 030

 (2) (A)

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS

30.12.1986

APROMAR

OPP-30

 

Carretera del Marquesado, km. 3,4

11130 Chiclana (Cádiz)

 

Tel. +34 956403388

Fax +34 956403388

E-mail: info@apromar.es

ESP 031

 (2) (D/H)

ORG. DE PRODUC. PESCAGALICIA

30.12.1986

PESCAGALICIA

OPP-31

 

Darsena de Oza, 60

15006 la Coruña

 

Tel. +34 981295366 / 981288911

Fax +34 981298337

E-mail: opp31@pescagalicia-arpega.e.telefonica.net

ESP 036

 (2) (L)

ORG. DE PRODUC. PESQUEROS ARTESANAL DE CÁDIZ

20.9.1988

OPPSACA

OPP-36

 

Avda. de Lepanto, s/n

11550 Chipiona

 

Tel. +34 956371769

Fax +34 956372604

E-mail: oppsaca@terra.es

ESP 042

 (2) (C)

ORG. DE PRODUC. DE TÚNIDOS Y PESCA FRESCA DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

12.5.1992

 

OPP-42

 

Avda. de Naos, 37

35500 Arrecife de Lanzarote

 

Tel. +34 928811389

Tel. +34 928813944

Fax +34 928801490

E-mail: agramar@telefonica.net

ESP 043

 (2) (D/H)

ORG. DE PRODUC. ANACEF

14.4.1993

ANACEF

OPP-43

 

Muelle Pesquero, s/n

35008 Las Palmas

 

Tel. +34 928475942

Tel. +34 928475943

Fax +34 928475944

E-mail: jrfontan@opanacef.org

ESP 046

 (2) (H/C)

ORG. DE PRODUC. DE PESCA DE PALANGRE

4.5.1995

ORPAL

OPP-46

 

Avda. de Malecon, 38 entresuelo

15960 Santa Eugenia de Riveira

 

Tel. +34 981874520

Fax +34 981874521

E-mail: orpal@ctv.es

ESP 047

 (2) (A)

ORG. DE PRODUC. DE ACUICULTURA CONTINENTAL

31.7.1995

OPAC

OPP-47

 

Via Lactea, 1 portal 1-D bajo A

28023 Madrid

Tel. +34 913091772

Fax +34 913095209

E-mail: csanmiguel@eurotrucha.com

ESP 049

 (2) (D/H)

ORG. DE PRODUC. DE PALANGREROS GUARDESES

20.1.1997

ORPAGU

OPP-49

 

Manuel Alvarez, 16 bajo

36780 La Guardia (Pontevedra)

 

Tel. +34 986611341

Fax +34 986611667

E-mail: administracion@orpagu.com

ESP 050

 (2) (H)

ORG. DE PRODUC. DE PESCA DE ALTURA DE CANTÁBRIA

14.7.1998

OPECA

OPP-50

 

Alfonso Perez, Edifc. Nueva lonja 2 planta

39009 Santander

 

Tel. +34 942324186

Fax +34 942324186

E-mail: opecan@terra.es

ESP 051

 (2) (O)

ORG. DE PRODUC. PESQUEROS DE ALMADRABA

10.10.2000

 

OPP-51

 

Avda. Luis Morales, 32 Edificio Forum, 3 planta

41018 Sevilla

 

Tel. +34 954987938

Fax +34 954988692

E-mail: opp51@atundealmadraba.com

ESP 052

 (2) (H)

ORGANIZACION DE PRODUCTORES DE PESCA DE ALTURA DEL PUERTO DE ONDARROA

4.5.2001

OPPAO

OPP-52

 

Eguidazu Kaia, 18

48700 Ondarroa

 

Tel. +34 946830223

Fax +34 946134144

E-mail: gerenciaoppao@telefonica.net

ESP 054

 (2) (O)

ORG. PROD. DE OSTRA Y ALMEJA

27.9.2001

ONPROA

OPP-54

 

Felix Ozamiz, 30

36940 Cangas (Pontevedra)

 

Tel. +34 670304735

Fax +34 986304790

E-mail: onproaproductor@terra.es

ESP 055

 (2) (O)

O.P. AQUICOSTA, S.L.

31.7.2001

 

OPP-55

 

Puerto Pesquero, s/n

43860 Látmella de mar

 

Tel. +34 977493720

Fax +34 977493721

E-mail: jcana.balague@aquicosta.es

ESP 056

 (2) (O)

O.P. DE PISCICULTURA MARINA DE ANDALUCIA

20.2.2002

 

OPP-56

 

Recinto Interior Zona FRANCA, Edificio Melkar, Modulo 22 B

11011 Cádiz

 

Tel. +34 956205685

Tel. +34 956205686

Fax +34 956205687

E-mail: admon@asemaonline.com

ESP 058

 (2) (H)

ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS OPMALLORCAMAR

14.6.2002

 

OPP-58

 

Carrer Contramoll Mollet, 5

07012 Palma de Mallorca

 

Tel. +34 971711327 / 629852327

Fax +34 971727555

E-mail: fico@btlink.net

ESP 059

 (2) (O)

O.P.DE RODABALLO

18.9.2002

 

OPP-59

 

Punta de Couso, s/n

15965 Aguño-Riveira (La Coruña)

Tel. +34 981841600

Fax +34 981841516

E-mail: secretaria@cetga.org

ESP 060

 (2) (D)

ORG. DE PRODUCT. PESQUEROS DE LA MARINA ALTA

26.9.2002

 

OPP-60

 

Pintor Llorens, 12

03700 Denia (Alicante)

 

Tel. +34 966421403

Fax +34 965780128

E-mail: positdenia@yahoo.es

ESP 061

 (2) (C)

O.P. DEL PEIX BLAU DE TARRAGONA

5.3.2003

 

OPP-61

 

Moll Pesquer, s/n

43004 Tarragona

 

Tel. +34 977215519 / 97721174

Fax +34 977242882

E-mail: josep.brunet@teleline.es

ESP 062

 (2) (H)

ORG. DE PRODUCT. ARTESANALES DE CANTABRIA

23.5.2003

OPACAN

OPP-62

 

Hernac/Andres del Rio, 7 portal 2 bajo

39004 Santander

 

Tel. +34 942215970

Fax +34 942212487

E-mail: federacioncpc@terra.es

ESP 064

 (1) (O)

ORGANIZACION DE PRODUCTORES DE ADSG ATRUGAL

6.2.2006

ATRUGAL

OPP-65

 

Marques de Figueroa, 4 entreplanta

15007 la Coruña

 

Tel. +34 981232792

Fax +34 981232792

E-mail: gerencia@atrugal.org

ESP 065

 (2) (C/H)

O. DE P. DE TUNIDOS Y PESCA FRESCA DE LA ISLA DE TENERIFE

10.1.2006

ISLATUNA

OPP-64

 

Carretera General de San Andres, 1A, Darsena Pesquera, parcela 47

38180 Santa Cruz de Tenerife

 

Tel. +34 922549720

Fax +34 922549336

E-mail: islatuna@islatuna.com

ESP 066

 (2) (C)

O. DE P. PESCADORES DE CARBONERAS, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

14.6.2006

 

OPP-66

 

Bailen, 6

04140 Carboneras (Almeria)

 

Tel. +34 959130050

Fax +34 950454539

E-mail: pescador@cajamar.es

ESP 067

 (2) (C)

O. DE P. DE SAN CARLOS DE LA RAPITA

9.5.2007

OPPRAPITA

OPP-67

 

Muelle Pesquero Edif. lonja, s/n

43540 San Carlos de la Rapita

Tel. +34 977740156

Fax +34 977741809

E-mail: opp@pescarapita.com

ESP 069

 (2) (C)

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES DE GALICIA

30.6.2010

OPAGA

OPP-69

 

Rúa Palmeira, 84 A1

15895 Ames (A Coruña)

 

Tel. +34 981941775 / 607116613

Fax +34 981941756

E-mail: op.a.ga.69@gmail.com

FRANCE

FRA 001

 (2) (H/C/L)

Fonds régional d'organisation du marché du poisson en Bretagne

24.5.1971

FROM Bretagne

 

 

Espace Trois Rivères

11 Rue Félix le Dantec

Créac'n Gwen BP 61225

29000 Quimper

 

Tél. +33 0298101111

Fax +33 0298103610

Courriel: FROM.Bretagne@wanadoo.fr

FRA 002

 (2) (H/C/L)

Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Nord

28.5.1971

FROM Nord

 

 

16 Rue Commandant Charcot

62200 Boulogne-sur-Mer

 

Tél. +33 0321300343

Fax +33 0321303322

Courriel: opfromnord@wanadoo.fr

FRA 003

 (2) (H/C/L)

Fonds régional d'organisation du marché du poisson dans le Sud-Ouest

16.6.1971

FROM Sud-Ouest

 

 

Port de Pêche de Chef de Baie Quai Louis Prunier

17045 La Rochelle Cedex 1

 

Tél. +33 0546414916

Fax +33 0546417074

Courriel: fromsudouest@wanadoo.fr

FRA 005

 (2) (H/C/L)

Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne

19.1.1973

OPOB

 

 

Terre Plein du Port

29730 Le Guilvinec

 

Tél. +33 0298580211

Fax +33 0298589051

Courriel: opob@opob.com

FRA 010

 (2) (D)

Organisation des producteurs de thon congelé

8.11.1973

ORTHONGEL

 

 

Criée de Concarneau

Bureau 10 — Porte Est

29181 Concarneau Cedex

 

Tél. +33 0298971957

Fax +33 0298508032

Courriel: orthongel@wanadoo.fr

FRA 011

 (2) (C/L)

Coopérative Maritime Etaploise «Organisation de Producteurs»

2.4.1974

CME

 

 

22 Rue Saint Vincent de Paul

62203 Boulogne-sur-Mer

 

Tél. +33 0321870087

Fax +33 0321304902

Courriel: cme@cmeop.com

FRA 013

 (2) (L)

Organisation de producteurs des ports du littoral de Provence-Côte d'Azur-Corse

12.11.1974

PROCACO

 

 

Min de Saumaty, Chemin du littoral

13321 Marseille

 

Tél. +33 0491461718

Fax +33 0491464092

FRA 018

 (2) (C/L)

Organisation de Producteurs de Basse Normandie

12.6.1975

COPEPORT MAREE OPBN

 

 

4 Quai Philippe Oblet

14520 Port-en-Bessin

 

Tél. +33 0231512651

Fax +33 0231227859

Courriel: op@copeport.com

FRA 019

 (2) (H/C/L)

Organisation de producteurs de la pêche artisanale du Morbihan et de la Loire-Atlantique

12.6.1975

PROMA

 

 

6 Rue Alphonse Rio

56100 Lorient

 

Tél. +33 0297373111

Fax +33 0297377842

Courriel: PROMA@wanadoo.fr

FRA 020

 (2) (H/L)

Organisation de producteurs des ports du quartier de Port-Vendres

29.9.1975

PROQUA PORT

 

 

Anse Gerbal

66660 Port Vendres

 

Tél. +33 0468822245

Fax +33 0468821328

Courriel: proquaportl@wanadoo.fr

FRA 021

 (1) (H/C/L/O)

Association nationale des organisations de producteurs de pêche

5.10.1976

ANOP

 

 

Espace Trois Rivières

11 Rue Félix le Dantec

Créac', Gwen BP 61225

29000 Quimper

 

Tél. +33 0298103622

Fax +33 0298103610

Courriel: FROM.Bretagne@wanadoo.fr

FRA 026

 (2) (C/L)

Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'Ile de Noirmoutier

17.6.1980

OPPAN

 

 

l'Herbaudière

85330 Noirmoutier

 

Tél. +33 0251391490

Fax +33 0251394054

Courriel: OPPAN@wanadoo.fr

FRA 030

 (2) (C/L)

Organisation de producteurs des marins-pêcheurs de l'Île-d'Yeu

2.2.1981

OP Île-d'Yeu

 

 

3 Rue de la Galiote

85350 Île-d'Yeu

 

Tél. +33 0251585025

Fax +33 0251594288

Courriel: OP.YEU@wanadoo.fr

FRA 033

 (2) (L)

Organisation de producteurs de sardines et anchois du port du Grau-du-Roi

22.9.1983

PROGRAUSARDANC

 

 

Z.A. du nouveau Port de Pêche

23 Rue des Lamparos

30240 Grau-du-Roi

 

Tél. +33 0466513280

Fax +33 0466513104

FRA 037

 (2) (C/L)

Organisation de producteurs du port de la Côtinière

2.10.1987

Port de la Côtiniére

17310 Saint-Pierre-d'Oleron

 

Tél. +33 0546470206

Fax +33 0546470577

Courriel: apcot@hotmail.com

FRA 040

 (2) (O)

Organisation de producteurs huîtres — Marennes-Olèron

27.9.1990

SRC Marennes-Oléron, Les Grossines

17320 Marennes

 

Tél. +33 0546858011

Fax +33 0546858012

Courriel: huitresmarennesoleron.op@wanadoo.fr

FRA 042

 (2) (C/L)

Société anonyme coopérative «COPEMART» — Provence-Côte d'Azur

1.2.1991

COPEMART

 

 

Anse Aubran

13110 Port-de-Bouc

 

Tél. +33 0442064529

Fax +33 0442060744

Courriel: contact@copemart.com

FRA 043

 (1) (H/C/L)

Féderation des organisations de producteurs de la pêche artisanale

27.6.1991

FEDOPA

 

 

24 Rue du Rocher

75008 Paris

 

Tél. +33 0153424778

Fax +33 0142938619

Courriel: fedopa@fedopa.com

FRA 044

 (2) (H/L)

Société coopérative maritime des pêcheurs de SÈTE-MOLE

1.1.1992

SA.THO.AN

 

 

28 Promenade J.B. Marty

Cap Saint Louis 3B

34200 Sète

 

Tél. +33 0467460415

Fax +33 0467460513

Courriel: sa.thoan@accesinter.com

Internet: www.sete-peche.fr

FRA 046

 (2) (C/L)

Coopérative des artisans pêcheurs du Sud Organisation des producteurs

17.8.1994

CAPSUD OP

 

 

Quai Pascal Elissalt

64500 Ciboure

 

Tél. +33 0559471939

Fax +33 0559478113

Courriel: opcapsud@wanadoo.fr

FRA 047

 (1) (H/C/L)

Association méditerranéenne des organisations de producteurs

16.10.1995

AMOP

 

 

Maison des métiers de la mer et des lagunes — Rue des Cormorans

34200 Sète

 

Tél. +33 0467784316

Fax +33 0499049471

Courriel: amedop@aol.com

FRA 048

 (2) (H/C/L)

COBRENORD OP

1.1.1996

Quai des Servannais

35400 Saint-Malo

 

Tél. +33 0299821703

Fax +33 0299820354

Courriel: COBRENORD@wanadoo.fr

FRA 049

 (1) (H/C/L)

Union Bretonne des organisations de producteurs de la pêche maritime

1.1.1996

U.B.O.P.

 

 

2 Allée Saint-Guénolé

29556 Quimper

 

Tél. +33 0298101036

Fax +33 0298905950

FRA 050

 (2) (H/C/L)

Organisation de producteurs de produits de La Mer de Guyane

4.4.1996

O.P.M.G.

 

 

S/C SEZAP Zone Artisanale de Pêche

BP 867

97338 Cayenne

 

Tél. +33 0594386733

Fax +33 0594384617

Courriel: o-p-m-g@wanadoo.fr

FRA 052

 (2) (C/L)

ARCA-COOP

1.1.1997

Port de Pêche — Quai Sean Dubourg

33314 Arcachon Cedex

 

Tél. +33 0557722967

Fax +33 0557722966

Courriel: ARCA-COOP@wanadoo.fr

FRA 053

 (2) (O)

Organisation des producteurs conchyliculteurs de Bretagne

29.10.1997

O.P.C.B.

 

 

2 Rue du Parc-au-Duc

B.P. 168

29204 Morlaix Cedex

 

Tél. +33 0298881333

Fax +33 0298883771

Courriel: opcb@wanadoo.fr

FRA 054

 (2) (O)

Organisation des producteurs conchyliculteurs de Normandie — Mer du Nord

21.11.1997

OPCNMN

 

 

35 Rue du Littoral

B.P. 5

50560 Gouville-sur-Mer

 

Tél. +33 0233768040

Fax +33 0233768049

Courriel: opcnormandie@wanadoo.fr

FRA 055

 (2) (O)

Société anonyme coopérative maritime «ARCA-HUITRES»

30.7.1998

Port Ostreicole «Le Rocher»

La Teste BP 76

33470 GUJAN — MESDRAS

 

Tél. +33 0557730270

Fax +33 0556669928

FRA 056

 (2) (O)

Organisation des producteurs mytilicoles des Pertuis

13.12.1999

7 Rue des Écoles

17230 Charron

 

Tél. +33 0546015695

Fax +33 0546015670

FRA 057

 (2) (O)

Organisation de producteurs des Conchyliculteurs du Bassin de Thau

2.2.2000

Quai Guitard

34140 Meze

 

Tél. +33 0467189985

FRA 058

 (2) (A)

Société Coopérative Agricole «les aquaculteurs bretons»

13.5.2002

C.A.B.

 

 

Z.A.C. du Grand Guélen

8 Rue Louis le Bourhis

29000 Quimper

 

Tél. +33 0298528144

Fax +33 0298528145

FRA 059

 (2) (O)

OP Conchylicoles des Pays de la Loire

1.10.2003

2 Place de l'Église

B.P. 14

85230 Bouin

 

Tél. +33 0251687725

Fax +33 0251684836

Courriel: op.paysdelaloire@wanadoo.fr

FRA 060

 (2) (C/L)

OP «Vie Vendée»

17.1.2007

Quai Marcel Bernard

85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

 

Tél. +33 0228100260

Fax +33 0251551039

Courriel: accueil@opvievendee.fr

FRA 061

 (2) (H/C/L)

Union des Pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA)

1.1.2008

Espace Trois Rivières

Créach'h Gwen

11 Rue le Dantec

29000 Quimper

 

Tél. +33 0298101111

Fax +33 0298103610

Courriel: pmatlant@wanadoo.fr

ITALIA

ITA 001

 (2) (L)

Associazione produttori pesca, SCRL con sede in Cattolica

23.12.1975

Cattolica

 

 

Via A. Costa 63

47033 Cattolica

 

Tel. +39 0541962301 / 0541954077

Fax +39 0541839526

ITA 004

 (2) (C)

Associazione produttori pesca — DOMAR SCRL

8.4.1977

Via Caduti del Mare 64/66

44029 Comacchio Fr. Porto Garibaldi (Ferrara)

 

Tel. +39 0533325524

Fax +39 0533326924

E-mail: domar@global.it

ITA 005

 (2) (L)

Associazione produttori pesca, SCRL di Cesenatico

8.4.1977

Cesenatico

 

 

Via Caboto 11

47042 Cesenatico

 

Tel. +39 054784500

ITA 007

 (2) (L)

Associazione Produttori Pesca Adriatica

27.4.1977

Fano

 

 

Viale Adriatico 36

61032 Fano

 

Tel. +39 0721804438

ITA 008

 (2) (H)

Associazione produttori tonnieri del Tirreno, SCRL

23.11.1977

Via F.lli De Mattia 7

84100 Salerno

 

Tel. +39 089237534

Fax +39 089222557

E-mail: assprodtonnieri@tiscalinet.it

ITA 009

 (2) (L)

Associazione produttori pesca di Goro

23.11.1977

Goro

 

 

Via Brugnoli 300

44020 Goro

 

Tel. +39 0533996452

ITA 011

 (2) (L)

Associazione produttori pesca di Ancona

4.12.1978

Ancona

 

 

Via Vanoni 4

60125 Ancona

 

Tel. +39 07152331

Fax +39 0712071017

ITA 013

 (2) (L)

Associazione produttori pesca «San Marco» SCRL

2.12.1980

«San Marco»

 

 

Via Don Eugenio Bellemo 96

30015 Chioggia (Venezia)

 

Tel. +39 041405222 / 041405373

Fax +39 041405596

E-mail: sanmarcopesca@tiscalinet.it

ITA 018

 (2) (L)

«TRONTO PESCA», Scrl

12.11.1985

«Tronto Pesca»

 

 

Via Aldo Moro 128

64014 Martinsicuro (Teramo)

 

Tel. +39 0861797829

Fax +39 0861797829

E-mail: stefanociapanna@libero.it

ITA 021

 (2) (L)

Organizzazione di Produttori «Consorzio Linea Azzurra»

6.12.2001

«CONSORZIO LINEA AZZURRA»

 

 

Largo Bocovich 20

47900 Rimini

 

Tel. +39 054153775

Fax +39 054153775

E-mail: lineazzurra@tin.it

ITA 022

 (1) (L)

Associazione di Organizzazioni di Produttori FEDER OP. IT

6.12.2001

«FEDER OP. IT»

 

 

Via Emilio de Cavalieri 7

00198 Roma

 

Tel. +39 068554198

Fax +39 0685352992

E-mail: federop.it@federpesca.it

ITA 023

 (2) (L)

Associazione Produttori Pesca, Coop. Scarl

14.3.2002

Via Pier Capponi 28

62012 Civitanova Marche (MC)

 

Tel. +39 0733774143

Fax +39 0733814718

E-mail: asspesca@tin.it

ITA 024

 (2) (L)

Consorzio Ittico del Golfo di Trieste

14.3.2002

Via Diaz 16

34100 Trieste

 

Tel. +39 040322042

Fax +39 040322042

E-mail: consorzioittico@tin.it

ITA 025

 (2) (L)

Organizzazione di Produttori della Pesca di Fano, Marotta e Senigallia

14.3.2002

Società Consortile a.r.l. — O.P.PE.F.S.

 

 

Via Nazario Sauro 152

61032 Fano (Pesaro)

 

Tel. +39 0721800392

Fax +39 0721800392

E-mail: giardini@libero.it

ITA 026

 (2) (L)

Organizzazione di Produttori Armatori ed Operatori della Pesca di Cesenatico

14.3.2002

Via Magrini 29B

47042 Cesenatico (Forli)

 

Tel. +39 054780294

Fax +39 054782511

E-mail: cooparmatorii@libero.it

ITA 027

 (2) (L)

Organizzazione dei Produttori Ittici del Sud Adriatico

14.3.2002

C/o Nuovo Mercato Ittico — Lungomare Nazario Sauro

Manfredonia

 

Tel. +39 0884582915

Fax +39 0884514305

E-mail: manfredonia@federcoopesca.it

ITA 030

 (2) (L)

Organizzazione di produttori pugliesi di pesce azzurro

27.3.2003

Via S. Domenico 36

Molfetta

 

Tel. +39 0803387900

Fax +39 0803380437

E-mail: assopescamolfetta@tin.it

ITA 031

 (2) (L)

Organizzazione di produttori della pesca produttiva di Termoli

27.3.2003

Piazza dei Pescatori

86039 Termoli (Campobasso)

 

Tel. +39 0875705850

Fax +39 0875705850

E-mail: info@motopesca.it

ITA 032

 (2) (L)

Organizzazione di produttori della pesca di fasolari dell'alto Adriatico

27.3.2003

Viale della Repubblica 37

30015 Chioggia (Venezia)

 

Tel. +39 0415500774

Fax +39 0415509938

E-mail: info@unioncoop.com

ITA 033

 (2) (A)

Produttori Molluschi Associati Friuli Venezia-Giulia PMA-FVG

31.7.2003

Via G. Raddi 2

33050 Marano Lagunare (UD)

 

 

ITA 034

 (2) (L)

Associazione Produttori Pesca Etruria

31.7.2003

Via Santa Maria in Gradi 47/C

01100 Viterbo

 

Tel. +39 0431721072

Fax +39 0431721072

ITA 035

 (2) (L)

Cooperativa fra Pescatori «LA SIRENA»

31.7.2003

Via C. Colombo 32

04019 Terracina (Latina)

 

Tel. +39 0733727086

ITA 036

 (2)

Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca e Acquacoltura in Italia (O.I. Filiera Ittica)

16.1.2004

Via E. De Cavalieri 7

00198 Roma

 

Tel. +39 068520831

Fax +39 0685352992

E-mail: fida@confcommercio.it

ITA 037

 (2) (H)

Organizzazione di Produttori Tonnieri Siciliani di Messina

13.2.2004

Via T. Cannizzaro 155

Messina

 

Tel. +39 090359359

ITA 040

 (2) (A)

Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine Soc. Coop. a r.l.

23.7.2004

Via della Sacca 11

Scardovari

 

Tel. +39 0426389226

Fax +39 0426389148

E-mail: Portotolle@federpesca.it

ITA 041

 (2) (C)

Cooperativa Pescatori PROGRESSO Soc. Coop. a r.l.

16.12.2004

Via Tiepolo 13/A

San Benedetto del Tronto

 

Tel. +39 0735588790

Fax +39 0735588790

ITA 042

 (1) (C)

Ass. Produttori Pesca fra Pescatori ed Armatori della Piccola Pesca PORTO SAN GIORGIO

16.12.2004

Piazza Beni 3

Porto San Giorgio

 

Tel. +39 0734672689

Fax +39 0734674079

ITA 043

 (2) (C)

Cooperativa Pescatori di Pila — Organizzazione di Produttori Soc.Coop.a r.l.

10.3.2005

Via Curtatone 48-103

Porto Tolle — Pila

 

Tel. +39 0426387108

Fax +39 0426387036

ITA 044

 (2) (C)

Società Cooperativa di mutua assistenza per azioni a responsabilità limitata

3.8.2005

«Fra i Pescatori» di Sciacca

 

 

Largo Dogane 3/8

92019 Sciacca (AG)

 

Tel. +39 92521789-86349

Fax +39 92521789-86349

E-mail: cooppescatori@libero.it

ITA 045

 (2) (H)

Organizzazione di Produttori Tonnieri dell'Adriatico Soc. Coop a r.l.

3.8.2005

Via Paolucci Raffaele 75

65100 Pescara

 

Tel. +39 085291117

Fax +39 0854295673

ITA 046

 (2) ( )

Organizzazione di Produttori di Molluschi Bivalvi del Mare Veneto Società Cooperativa

7.2.2006

OP Bivalvia Veneto S.C.

 

 

Via Torino 186

Mestre

 

 

ITA 047

 (2) ( )

Organizzazione Prooduttori Molluschicoli Tarantini Socità Cooperativa

1.3.2006

Optima SC

 

 

V. Golfo di Taranto 7/E sc. 3

74100 Taranto

 

Tel. +39 0997723992

Fax +39 0997723992

E-mail: optimasc@tiscali.it

ITA 048

 (2) (H)

ASS. Tonnieri Campana Soc. Coop. della Pesca di produzione e Lavoro S.r.l.

25.1.2007

Via G. Porzio, 4 — Is F 12

(C/o UNCI — Federazione Regionale Campania)

800143 Napoli

 

Fax +39 0818446556

ITA 049

 (2) (H)

Bluefin Tuna Consozio Produttori Tonnieri del Mediterraneo

31.1.2008

Cetara

 

 

ITA 050

 (2) (H)

Organizzazione dei Produttori Tonnieri di Vibo Valentia Marina — Società Cooperativa a r.l.

31.1.2008

Vibo Valentia

 

 

ITA 051

 (2) (C)

ASSOCIAZIONE CIVITANOVESE PRODUTTORI ITTICI

19.12.2008

Via Molo sud

52012 Civitanova Marche (MC)

 

 

ITA 052

 (2) (L)

Organizzazione di Produttori «Il Gambero e la Trigla del Canale»

29.9.2009

Lungomare Fata Morgana 38

91026 Mazara del Vallo

 

 

ITA 053

 (2) (L)

Organizzazione di Produttori Cooperativa Coopesca Soc arl

29.9.2009

Calle Gradara, 292

30015 Chioggia

 

Tel. 041 400220

Fax. 041 400220

ITA 054

 (2) (L)

Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani Consorzio di Soc. Coop.

29.9.2009

Corso Pier Santi Mattarella 222

91100 Trapani

 

Tel. 0923 540876

Fax. 0923 540876

ITA 055

 (2) (L)

Organizzazione di Produttori «Sulla Rotta di Ulisse»

29.9.2009

Via Generale Natella 7

84123 Salerno

 

 

ITA 056

 (2) (L)

Associazione Produttori PICCOLA Pesca di Ancona S.C. A r.l.

29.9.2009

Via Einaudi 10

60125 Ancona

 

 

ITA 057

 (2) (L)

Organizzazione di Produttori della Pesca San Basso Soc. COOP.

29.9.2009

Piazza dei Pescatori 1

86039 Termoli

 

Tel. 0875 705850

Fax. 0875 705850

LETTONIA

LVA 001

 (2) (D)

NACIONĀLĀS ZVEJNIECĪBAS RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJA

25.10.2004

NZRO

 

 

Ganību dambis 24a

Rīga, LV-1005

LATVIJA

 

Tel. +371 26415591

Tel. +371 67383197

Fakss +371 67383197

E-mail: zv.flote@dtg.lv

LVA 002

 (2) (D)

LATVIJAS ZVEJAS PRODUKTU RAŽOTĀJU GRUPA

18.2.2005

Roņu iela 8

Liepāja, LV-3401

LATVIJA

 

Tel. +371 26329301

Tel. +371 63423094

Fakss +371 63423094

E-mail: kursa@apollo.lv

LVA 003

 (2) (D)

KURZEMES ZVEJNIECĪBAS RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJA

26.11.2009

Ostas iela 3

Roja

Rojas novads, Rojas pagasts, LV-3264

LATVIJA

 

Tel. +371 63269820

Tel. +371 63269820

Fakss +371 63423094

E-mail: irbefish@irbefish.lv

LITHUANIA

LTU 001

 (2) (C/L/O)

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija

1.6.2004

Nemuno g. 40B

LT-93277 Klaipėda

LIETUVA/LITHUANIA

 

Tel. +370 46345045

Faks. +370 46345045

El. paštas.: lfpa@takas.lt

LTU 002

 (2) (C/L/O)

Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija

30.6.2004

S. Konarskio g. 49-611

LT-03123 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

 

Tel. +370 52161626

Faks. +370 52161626

El. paštas.: akvavyt@takas.lt

NEDERLAND

NLD 002

 (2) (D/H/C/L/O)

Coöperatieve Producentenorganisatie Oost Nederland u.a.

19.11.1971

Postbus 100

8320 AB Urk

 

Tel. +31 527684141

Fax +31 527684166

NLD 003

 (2) (D/H/C/L/O)

Coöperatieve Producentenorganisatie Wieringen u.a.

29.12.1986

Havenkade 1

1779 GS Den Oever

 

Tel. +31 227512048

Fax +31 227512239

NLD 004

 (2) (L)

Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond u.a.

2.12.1987

Postbus 64

8300 AB Emmeloord

 

Tel. +31 527698151

Fax +31 527698776

NLD 005

 (2) (O)

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur

9.1.1991

Postbus 116

4400 AC Yerseke

 

Tel. +31 113576066

Fax +31 113576068

NLD 006

 (2) (L)

Coöperatieve Producentenorganisatie Texel U.A.

6.10.1993

Postbus 602

1792 ZG Oudeschild

 

Tel. +31 222314291

Fax +31 222314758

NLD 007

 (2) (O)

Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A.

23.8.1995

Coxstraat 41

4421 DC Kapelle

 

Tel. +31 113342084

Fax +31 113344546

NLD 008

 (2) (O)

Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond IJsselmeer u.a.

27.6.1996

Postbus 64

8300 AB Emmeloord

 

Tel. +31 527698151

Fax +31 527698776

NLD 009

 (2) (O)

Redersvereniging voor de Zeevisserij

22.1.1996

Postbus 72

2280 AB Rijswijk

 

Tel. +31 703369600

Fax +31 703999426

NLD 010

 (2) (O)

Coöperatieve Producentenorganisatie van Schelpdiervissers op de Noordzee u.a.

7.7.1997

Coxstraat 41

4421 DC Kapelle

 

Tel. +31 113342084

Fax +31 113330148

NLD 011

 (2) (D/H/C/L/O)

Coöperatieve Producentenorganisatie Delta Zuid U.A.

11.11.2003

Postbus 116

4400 AC Yerseke

 

Tel. +31 113576066

Fax +31 113576068

NLD 012

 (2) (D/H/C/L/O)

Coöperatieve Producentenorganisatie West U.A.

11.11.2003

Postbus 116

4400 AC Yerseke

 

Tel. +31 113576066

Fax +31 113576068

NLD 013

 (2) (C/D)

Internationale Garnalen P.O. Rousant U.A.

15.4.2009

Nittersweg 8

9985 TC Lauwerzijl

 

Tel. +31 595447150

Fax. +31 595402102

E-mail: info@goldshrimp.nl

Web: www.goldshrimp.nl

POLAND

POL 001

 (2) (D/H/O)

Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o.

1.5.2004

ul. Parkowa 13/17/123

00-797 Warszawa

 

Tel. +48 228408920

Faks +48 228408922

E-mail: paop@paop.org.pl

Internet: http://www.paop.org.pl

POL 002

 (2) (C/L/O)

Krajowa Izba Producentów Ryb

26.8.2004

ul. Marynarki Polskiej 40 lok. 14

76-270 Ustka

 

Tel. +48 588149400 / 588149401

Faks +48 588149403

E-mail: kirustka@pro.onet.pl

POL 003

 (2) (C/L/O)

Zrzeszenie Rybaków Morskich – Organizacja Producentów

21.6.2005

81-332 Gdynia

 

Tel. +48 586216521

Faks +48 596216521

E-mail: zrm-op.wladyslawowo@wp.pl

POL 004

 (2) (C/L/O)

Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo Sp. z o.o.

21.6.2005

ul. Portowa 22

84-120 Władysławowo

 

Tel. +48 586740066

Faks +48 586741294

E-mail: szkuner@szkuner.pl

POL 005

 (2) (C/L/O)

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

1.9.2005

ul. Węgorzowa 8

78-100 Kołobrzeg

 

Tel. +48 943517851

Faks +48 943517854

E-mail: rynekrybny@interia.pl

Internet: http://www.rynekrybny.pl

POL 006

 (2) (A)

Organizacja Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych

14.11.2005

ul. Słowackiego 80

87-100 Toruń

 

Tel. +48 566225292

Faks +48 566223632

PORTUGAL

PRT 002

 (2) (C/L)

Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira

28.2.1986

COOPESCAMADEIRA

OP-2

 

Travessa das Torres

9050-035 Funchal

 

Tel. +351 291221543

Fax +351 291227645

PRT 005

 (2) (L)

Organização de Produtores, ACE

28.2.1986

FENACOOPESCAS

OP-5

 

Porto de Pesca, Armazém 33

2520-630 Peniche

 

Tel. +351 262784320

Fax +351 262784027

PRT 006

 (2) (L)

Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, C.R.L.

28.2.1986

PROPEIXE

OP-6

 

Av. Serpa Pinto 508-1.o

4450-277 Matosinhos

 

Tel. +351 229383668

Fax +351 229384412

PRT 007

 (2) (C/L)

Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento, C.R.L.

28.2.1986

BARLAPESCAS

OP-7

 

Rua França Borges 7 — c/v Dto

8500 Portimão

 

Tel. +351 282483318

Fax +351 282484741

PRT 008

 (2) (C/L)

Cooperativa de Pesca Geral do Centro, C.R.L.

28.2.1986

OPCENTRO

OP-8

 

Porto de Pesca, Armazém 17

2520-630 Peniche

 

Tel. +351 262780370/7

Fax +351 262780371/7

PRT 009

 (2) (C/L)

Organização de Produtores da Pesca Artesanal

28.2.1986

APROPESCA

OP-9

 

Rua da Assunção 88

4490-496 Póvoa de Varzim

 

Tel. +351 252620253

Fax +351 252611558

PRT 010

 (2) (L)

Cooperativa de Pesca de Setúbal, Sesimbra e Sines, C.R.L.

30.12.1986

SESIBAL

OP-10

 

Rua do Clube Naval 7-1.o

2900-325 Setúbal

 

Tel. +351 265526634

Fax +351 265534828

PRT 011

 (2) (C/L)

Organização de Produtores da Pesca, C.R.L.

11.5.1988

ARTESANALPESCA

OP-11

 

Porto de Abrigo de Sesimbra — Docapesca, Apartado 50

2979-909 Sesimbra

 

Tel. +351 212280495

Fax +351 212280479

PRT 012

 (2) (L)

Cooperativa de Produtores de Peixe, C.R.L.

27.12.1988

VIANAPESCA

OP-12

 

Zona Portuária

4900-363 Viana do Castelo

 

Tel. +351 258822016 / 258822017

Fax +351 258822015

PRT 013

 (2) (L)

Cooperativa dos Armadores da Pesca Artesanal, C.R.L.

5.2.1990

CAPA

OP-13

 

Zona Portuária de Peniche — Edifício da CAPA

2520-630 Peniche

Tel. +351 262784082

Fax +351 262784283

PRT 014

 (2) (C)

Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores

11.12.1990

APASA

OP-14

 

Centro Comercial Sol-Mar — Apartamento 218

9500 Ponta Delgada — Açores

 

Tel. +351 296287291 / 296287292

Fax +351 296287242

PRT 016

 (2) (L)

Cooperativa de Comercialização, C.R.L.

16.8.1993

PORTO DE ABRIGO

OP-16

 

1.a Rua de Santa Clara, 35

9500-241 Ponta Delgada — Açores

 

Tel. +351 296201550

Fax +351 296201559

PRT 018

 (2) (L)

Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral, C.R.L.

17.4.2000

CENTRO LITORAL

OP-18

 

Rua 10 de Agosto, 92 R/C

3080-053 Figueira da Foz

 

Tel. +351 233412965

Fax +351 233422935

PRT 019

 (2) (L)

Organização de Produtores de Pesca do Algarve, C.R.L.

17.4.2000

OLHÃOPESCA

OP-19

 

Av. 16 de Junho, s/n

8700-311 Olhão

 

Tel. +351 289703218

Fax +351 289703218

PRT 020

 (2) (O)

Associação de Pesca Artesanal da Regiao de Aveiro

2.9.2008

APARA

OP-20

 

Edificio Docapesca, Gabinete 13

3830-000 Gafanha da Nazaré

 

Tel. +351 234364920

Fax +351 234364741

PRT 021

 (2) (O)

Pesca de Bivalves, CRL

24.7.2008

BIVALMAR

OP-21

 

Rua do Clube Naval 3

2990-445 SETUBAL

 

Tel. +351 265522140

Fax +351 265522140

ROMÂNIA

ROM 001

( ) ( )

Asociația producătorilor de pește „Moldfish”

10.4.2008

APP „Mfish”

 

 

Loc. Iași, aleea Mihail Sadoveanu Nr. 10 bis, etaj 2, camera 2, jud. Iași

700489 Iași

 

Tel. +40 232273070

Fax +40 232273070

E-mail: asmoldfish@gmail.com

ROM 002

( ) ( )

Organizația – „Federația Producătorilor de pește Delta Dunării”

22.5.2008

FOPP „Delta”

 

 

Loc. Tulcea, strada Isaccei, bloc I 5 Scara A, ap. 4, jud. Tulcea

820166 Tulcea

 

Tel. +40 240514391

Fax +40 240514391

E-mail: FOPPDELTA@gmail.com

SVERIGE

SWE 001

 (2) (C/L)

Sveriges Fiskares Producentorganisation, ek.för.

1.1.1994

Fiskhamnsgatan 33

SE-414 58 Göteborg

 

Tfn +46 31124599

Fax +46 31423980

E-post: sfpo@sfpo.se

Web: www.sfpo.se

SWE 002

 (2) (L)

Hallandsfiskarnas Producentorganisation, ek.för.

28.2.1994

Mastvägen 6

SE-432 75 Träslövsläge

 

Tfn +46 34037250

Fax +46 34037088

E-post: hfpo.se@gmail.com

SWE 004

 (2) (L)

Producentorganisationen Gävlefisk, ek.för.

28.2.1994

Första Magasinsgatan 5

SE-803 10 Gävle

 

Tfn +46 705256917

Fax +46 26519925

E-post: po-gavlefisk@telia.com

SWE 006

 (2) (C/D/H)

Sveriges Pelagiska Producentorganisation, ek.för.

5.3.2004

Fiskebäcks hamn 4

SE-426 58 Västra Frölunda

 

Tfn +46 31694483

Fax +46 31291085

E-post: sppo@telia.com

SWE 007

 (2) (C/D/H)

Swedish Pelagic Group Producers Organisation, ek.för.

22.5.2006

Box 2005

SE-471 41 Rönnäng

 

Tfn +46 304677588 / 304677880

Fax +46 304672744

SWE 008

 (2) (A)

Svensk Skaldjursodling Producentorganisation, ek.för.

15.7.2007

Fiskebäcks hamn 4

SE-426 58 Västra Frölunda

 

Tfn +46 31694483

Fax +46 31291085

E-post: sppo@telia.com

UNITED KINGDOM

GBR 001

 (2) (H)

The Fish Producers' Organisation Ltd

16.4.1973

FPO

 

 

Suite 2, The Stables, Hesslewood Business Park, Ferriby Road

Hessle — Hull

HU13 OLH

 

Tel. +44 1482307502

Fax +44 1482323737

E-mail: sue.willson@fishproducers.org

GBR 002

 (2) (C)

South Western Fish Producers' Organisation Ltd

8.5.1974

Westbeer House, 50 Fore Street

Ivybridge — Devon

PL21 9AE

 

Tel. +44 1752690950

Fax +44 1752691126

GBR 003

 (2) (C)

Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd

18.7.1974

Unit 4, Deemouth Business Centre, South Esplanade East

Aberdeen

AB11 9PB

 

Tel. +44 1224877366

Fax +44 1224877822

GBR 004

 (2) (C)

Scottish Fishermen' Organisation Ltd

1.8.1974

Braehead, 601 Queensferry Road

Edinburgh

EH4 6EA

 

Tel. +44 1313397972

Fax +44 1313396662

GBR 005

 (2) (C)

Anglo-Scottish Fish Producers' Organisation Ltd

16.1.1975

12 Castlegate

Berwick-upon-Tweed

Northumberland

TD15 1JT

 

Tel. +44 1289306873

Fax +44 1289305033

GBR 006

 (2) (L)

Cornish Fish Producers' Organisation Ltd

5.8.1975

1 The Strand, Newlyn

Penzance — Cornwall

TR18 5HJ

 

Tel. +44 1736351050

Fax +44 1736350632

GBR 007

 (2) (L)

Northern Ireland Fish Producers' Organisation Ltd

2.1.1976

1 Coastguard Cottages — The Harbour

Portavogie — County Down

BT22 1EA

 

Tel. +44 2842771946

Fax +44 2842771696

GBR 008

 (2) (L)

Anglo-North Irish Fish Producers' Organisation Ltd

4.8.1976

The Harbour

Kilkeel — County Down

BT34 4AX

 

Tel. +44 2841762855

Fax +44 2841764904

GBR 010

 (2) (L)

Fife Fish Producers' Organisation Ltd

1.5.1980

10 Mid Shore

Pittenweem — Fife

KY10 2NL

 

Tel. +44 1333311474

Fax +44 1333312282

GBR 012

 (2) (C)

North-East of Scotland Fishermen' Organisation Ltd

13.8.1980

75 Broad Street

Peterhead

AB42 1JL

 

Tel. +44 1779478731

Fax +44 1779470229

GBR 013

 (2) (H)

Eastern England FPO

17.12.1981

EEFPO

 

 

Murray Street, Fish Docks

Grimsby — North-East Lincolnshire

DN31 3RD

 

Tel. +44 1472268555

Fax +44 1472268666

E-mail: enquiries@eefpo.co.uk

GBR 014

 (2) (L)

Shetland Fish Producers' Organisation Ltd

10.12.1982

Shetland Seafood Centre, Stewart Building

Lerwick — Shetland

ZE1 OLL

 

Tel. +44 1595693197

Fax +44 1595694429

GBR 015

 (2) (C)

Fleetwood Fish Producers' Organisation Ltd

22.12.1983

19 Poulton Street

Fleetwood — Lancashire

FY7 6LP

 

Tel. +44 1253772508

Fax +44 1253876414

GBR 016

 (2) (H)

Lowestoft Fish Producers' Organisation

13.8.1993

10 Waveney Road

Lowestoft — Suffolk

NR32 1BN

 

Tel. +44 1502574312

Fax +44 1502565752

GBR 017

 (2) (H)

Wales and West Coast Fish Producer's Organisation Ltd

14.9.1993

Pembrokeshire House, Milford Marina, Milford Haven

Pembrokeshire

SA73 3AF

 

Tel. +44 1646695483

Fax +44 1646695321

GBR 018

 (2) (H)

North Sea Fish PO

20.9.1993

NSFPO

 

 

Hill Farm, Bartindale Road

Hunmanby — Filey

YO14 OJD

 

Tel. +44 1723893930

Fax +44 1723892963

E-mail: nsfo@dsml.co.uk

GBR 019

 (2) (C)

West of Scotland Fish Producers' Organisation Ltd

27.4.1995

Station House Harbour Road

Mallaig — Inverness-shire

PH41 4QD

 

Tel. +44 1687462679

Fax +44 1687462679

GBR 020

 (2) (H)

Northern Producers' Organisation Ltd

1.1.1996

3 Frithside Street, Fraserburgh

Aberdeenshire

AB43 9AR

 

Tel. +44 1346511185

Fax +44 1346513102

GBR 021

 (2) (O)

Scottish Salmon Producer's Organisation Ltd

1.9.1997

Durn, Isla Road

Perth

PH2 7HG

 

Tel. +44 1738587000

Fax +44 1738621454

GBR 022

 (2) (C)

Orkney Fish Producers' Organisation Ltd

15.10.1999

4 Ferry Terminal Building, Kirkwall Pier

Kirkwall — Orkney

KW15 1HU

 

Tel. +44 1856871818

Fax +44 1856871919

GBR 023

 (2) ( )

Klondyke Fish producers Organisation Ltd.

????

Steamboat Quay — North Breakwater

Fraserburgh — Aberdeenshire — Scotland

AB43 9EE

 

Tel. +44 1346518461

Fax +44 1346519420

GBR 024

 (2) (C-D-H)

North Atlantic Fish Producers Organisation Limited

17.12.2009

NAFPO

 

 

Maybrook House — Godstone Road

Caterham

CR6 6RE

 

Tel. +44 1883346429

Fax

E-mail: snh@nafish.co.uk

(A)

Аквакултури

Acuicultura

Akvakultura

Akvakultur

Aquakultur

Akvakultuur

Υδατοκαλλιέργεια

Aquaculture

Aquaculture

Acquacoltura

Akvakultūra

Akvakultūra

Akvakultúra

Akkwakultura

Aquacultuur

Akwakultura

Aquicultura

Acvacultură

Akvakultúra

Ribogojstvo

Vesiviljely

Vattenbruk

(C)

Крайбрежен риболов

Pesca costera

Pobřežní rybolov

Kystfiskeri

Küstenfischerei

Rannapüük

Παράκτια αλιεία

Coastal fishing

Pêche côtière

Pesca costiera

Piekrastes zveja

Pakrantės žvejyba

Part menti halászat

Sajd mal-kosta

Kustvisserij

Połowy przybrzeżne

Pesca costeira

Pescuit de coastă

Pobrežný rybolov

Obalni ribolov

Rannikkokalastus

Kustfiske

(D)

Дълбоководен риболов

Pesca en alta mar

Hlubinný rybolov

Fjernfiskeri

Fernfischerei

Süvamerepüük

Αλιεία στο πέλαγος

Deep-sea fishing

Pêche au large

Pesca al largo

Dziļjūras zveja

Gelminė žvejyba

Mélytengeri halászat

Sajd fil-baħar fond

Zeevisserij

Połowy głębokowodne

Pesca do largo

Pescuit în larg

Hlbokomorský rybolov

Globokomorski ribolov

Syvänmerenkalastus

Fiske på öppna havet

(H)

Риболов в открито море

Pesca de altura

Rybolov na volném moři

Højsøfiskeri

Hochseefischerei

Avamerepüük

Αλιεία στην ανοικτή θάλασσα

High-sea fishing

Pêche hauturière

Pesca d'altura

Tāljūras zveja

Žvejyba atviroje jūroje

Nyílt tengeri halászat

Sajd fil-baħar miftuħ

Visserij op de volle zee

Połowy dalekomorskie

Pesca do alto

Pescuit în mare liberă

Rybolov na otvorenom mori

Ribolov na odprtem morju

Avomerikalastus

Djuphavsfiske

(L)

Локален дребномащабен риболов

Pequeña pesca local

Drobný místní rybolov

Lokalt fiskeri af mindre omfang

Lokale Küstenfischerei

Väikesemahuline kohalik kalapüük

Τοπική αλιεία περιορισμένης κλίμακας

Local small-scale fishing

Petite pêche locale

Piccola pesca locale

Vietējā sīkzveja

Vietinė mažo masto žvejyba

Helyi kisipari halászat

Sajd lokali fuq skala żgħira

Kleinschalige kustvisserij

Lokalne połowy przybrzeżne

Pequena pesca local

Pescuit local la scară mică

Miestny malý rybolov

Mali lokalni ribolov

Lähivesikalastus

Småskaligt lokalt fiske

(O)

Други видове риболов

Otro tipo de pesca

Ostatní druhy rybolovu

Andet fiskeri

Sonstige

Muu kalapüük

Άλλου τύπου αλιεία

Other types of fishing

Autre pêche

Altri tipi di pesca

Citi zvejas veidi

Kitos žvejybos rūšys

Egyéb típusú halászat

Tipi oħra ta' sajd

Andere visserijtypes

Inne

Outra pesca

Alte tipuri de pescuit

Iné druhy rybolovu

Drugi tipi ribolova

Muu kalastus

Annat fiske


(1)  Асоциации на организации на производители

Asociaciones de organizaciones de productores

Sdružení organizací producentů

Sammenslutninger af producentorganisationer

Vereinigungen von Erzeugerorganisationen

Tootjaorganisatsioonide liidud

Σύνδεσμοι ομάδων παραγωγών

Associations of producer organisations

Association des organisation de producteurs

Associazioni di organizzazioni di produttori

Ražotāju organizāciju asociācijas

Gamintojų organizacijų asociacijos

Termelői szervezetek szövetsége

Assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonjiet ta' produtturi

Verenigingen van producentenorganisaties

Stowarzyszenia organizacji producentów

Associações de organizações de produtores

Asociațiile organizațiilor de producători

Združenia organizácií výrobcov

Združenja organizacij proizvajalcev

Tuottajajärjestöjen yhdistys

Sammanslutningar av producentorganisationer

(2)  Организации на производители

Organizaciones de productores

Organizace producentů

Producentorganisationer

Erzeugerorganisation

Tootjaorganisatsioonid

Ομάδες παραγωγών

Producer organisations

Organisations de producteurs

Organizzazioni di produttori

Ražotāju organizācijas

Gamintojų organizacijos

Termelői szervezetek

Organizzazzjonijiet ta' produtturi

Producentenorganisaties

Organizacje producentów

Organizações de produtores

Organizațiile de producători

Organizácie výrobcov

Organizacije proizvajalcev

Tuottajajärjestö

Producentorganisationer

(A)

Аквакултури

Acuicultura

Akvakultura

Akvakultur

Aquakultur

Akvakultuur

Υδατοκαλλιέργεια

Aquaculture

Aquaculture

Acquacoltura

Akvakultūra

Akvakultūra

Akvakultúra

Akkwakultura

Aquacultuur

Akwakultura

Aquicultura

Acvacultură

Akvakultúra

Ribogojstvo

Vesiviljely

Vattenbruk

(C)

Крайбрежен риболов

Pesca costera

Pobřežní rybolov

Kystfiskeri

Küstenfischerei

Rannapüük

Παράκτια αλιεία

Coastal fishing

Pêche côtière

Pesca costiera

Piekrastes zveja

Pakrantės žvejyba

Part menti halászat

Sajd mal-kosta

Kustvisserij

Połowy przybrzeżne

Pesca costeira

Pescuit de coastă

Pobrežný rybolov

Obalni ribolov

Rannikkokalastus

Kustfiske

(D)

Дълбоководен риболов

Pesca en alta mar

Hlubinný rybolov

Fjernfiskeri

Fernfischerei

Süvamerepüük

Αλιεία στο πέλαγος

Deep-sea fishing

Pêche au large

Pesca al largo

Dziļjūras zveja

Gelminė žvejyba

Mélytengeri halászat

Sajd fil-baħar fond

Zeevisserij

Połowy głębokowodne

Pesca do largo

Pescuit în larg

Hlbokomorský rybolov

Globokomorski ribolov

Syvänmerenkalastus

Fiske på öppna havet

(H)

Риболов в открито море

Pesca de altura

Rybolov na volném moři

Højsøfiskeri

Hochseefischerei

Avamerepüük

Αλιεία στην ανοικτή θάλασσα

High-sea fishing

Pêche hauturière

Pesca d'altura

Tāljūras zveja

Žvejyba atviroje jūroje

Nyílt tengeri halászat

Sajd fil-baħar miftuħ

Visserij op de volle zee

Połowy dalekomorskie

Pesca do alto

Pescuit în mare liberă

Rybolov na otvorenom mori

Ribolov na odprtem morju

Avomerikalastus

Djuphavsfiske

(L)

Локален дребномащабен риболов

Pequeña pesca local

Drobný místní rybolov

Lokalt fiskeri af mindre omfang

Lokale Küstenfischerei

Väikesemahuline kohalik kalapüük

Τοπική αλιεία περιορισμένης κλίμακας

Local small-scale fishing

Petite pêche locale

Piccola pesca locale

Vietējā sīkzveja

Vietinė mažo masto žvejyba

Helyi kisipari halászat

Sajd lokali fuq skala żgħira

Kleinschalige kustvisserij

Lokalne połowy przybrzeżne

Pequena pesca local

Pescuit local la scară mică

Miestny malý rybolov

Mali lokalni ribolov

Lähivesikalastus

Småskaligt lokalt fiske

(O)

Други видове риболов

Otro tipo de pesca

Ostatní druhy rybolovu

Andet fiskeri

Sonstige

Muu kalapüük

Άλλου τύπου αλιεία

Other types of fishing

Autre pêche

Altri tipi di pesca

Citi zvejas veidi

Kitos žvejybos rūšys

Egyéb típusú halászat

Tipi oħra ta' sajd

Andere visserijtypes

Inne

Outra pesca

Alte tipuri de pescuit

Iné druhy rybolovu

Drugi tipi ribolova

Muu kalastus

Annat fiske


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/33


A HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA-ÁGAZATBAN MŰKÖDŐ AZON TERMELŐI SZERVEZETEK JEGYZÉKE, AMELYEK ELISMERÉSÉT 2009-BAN VISSZAVONTÁK

2010/C 282/08

Ez a kiadvány a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet 6. cikkén alapul. (HL L 17., 2000.1.21., 22. o.) (Helyzet 2010. október 19-én)

Megjegyzés:: A lábjegyzetek a 34. és a 35. oldalon találhatóak.

 

Име на организацията

Nombre y dirección

Název a adresa

Navn og adresse

Name und Anschrift

Nimi ja aadress

Ονομασία και διεύθυνση

Name and address

Nom et adresse

Nome e indirizzo

Nosaukums un adrese

Pavadinimas ir adresas

Név és cím

Isem u indirizz

Naam en adres

Nazwa i adres

Nome e endereço

Nume și adresă

Názov a adresa

Ime in naslov

Nimi ja osoite

Namn och adress

Дата на признаване

Fecha del reconocimento

Datum uznání

Dato for anerkendelsen

Datum der Anerkennung

Tunnustamise kuupäev

Ημερονμηνία αναγνώρισης

Date of recognition

Date de retrait de reconnaissance

Data del riconoscimento

Atzīšanas diena

Pripažinimo data

Elismerés dátuma

Data tar-rikonoxximent

Datum van erkenning

Data dopuszczenia

Data de reconhecimento

Data recunoașterii

Dátum uznania

Datum priznanja

Hyväksymispäivä

Datum för godkännandet

 

1

2

DEUTSCHLAND

DEU 014

 (2) (C)

Fischer-Genossenschaft Büsum e.G.

2009.4.27.

Werftstr. 8

25761 Büsum

 

Tel. +49 4834960-5992

Fax +49 4834-6735

E-Mail: info@fischer-genossenschaft-buesum.de

Web: www.fischer-genossenschaft-buesum.de

DEU 032

 (2) (C)

Kutterfisch-Großhandel GmbH

2010.3.11.

Am Hafen

23774 Heiligenhafen

 

Tel. +49 4362-6861

Fax +49 4362-6865

E-Mail: elsner@fischverwertung.de

DANMARK

DNK 004

 (2) (A)

Producentorganisation for Dansk Skaldyrsopdraet (Amba)

2010.5.18.

PODS

 

 

Tangvej 6

Venoe

7600 Struer

 

Tlf. +45 97868182

Tlf. +45 40200010

Fax +45 97868188

E-mail: phendrix@mail.dk

ESPAÑA

ESP 048

 (2) (C)

Org. de produc. de la pesca artesanal de Gran Canaria

2009.7.8.

 

OPP-48

 

Avda. del Muelle, s/n

35120 Arguineguin (Gran Canarias)

 

Tel. +34 928644410 / 627697459

Fax +34 928185104

E-mail: opp48@hotmail.com

ESP 068

 (2) (O)

Org. de produc. de la Chirla del Golfo de Cádiz

2010.3.31.

 

OPP-68

 

Avda. de la Ria, 13

21100 Punta Umbría (Huelva)

 

Tel. +34 959312100

Fax +34 959311056

Email: asep21100@terra.es

ITALY

ITA 038

 (2) (H)

Organizzazione Produttori della Pesca di Grandi Pelagici «Il Palangaro & C.» Soc. Coop. a r.l.

2010.3.3.

Piazza Piemonte e Lombardo 27

91025 Marsala

 

Tel. +39 0923953075

Fax +39 0923953075

(A)

Аквакултури

Acuicultura

Akvakultura

Akvakultur

Aquakultur

Akvakultuur

Υδατοκαλλιέργεια

Aquaculture

Aquaculture

Acquacoltura

Akvakultūra

Akvakultūra

Akvakultúra

Akkwakultura

Aquacultuur

Akwakultura

Aquicultura

Acvacultură

Akvakultúra

Ribogojstvo

Vesiviljely

Vattenbruk

(C)

Крайбрежен риболов

Pesca costera

Pobřežní rybolov

Kystfiskeri

Küstenfischerei

Rannapüük

Παράκτια αλιεία

Coastal fishing

Pêche côtière

Pesca costiera

Piekrastes zveja

Pakrantės žvejyba

Part menti halászat

Sajd mal-kosta

Kustvisserij

Połowy przybrzeżne

Pesca costeira

Pescuit de coastă

Pobrežný rybolov

Obalni ribolov

Rannikkoklastus

Kustfiske

(D)

Дълбоководен риболов

Pesca en alta mar

Hlubinný rybolov

Fjernfiskeri

Fernfischerei

Süvamerepüük

Αλιεία στο πέλαγος

Deep-sea fishing

Pêche au large

Pesca al largo

Dziļjūras zveja

Gelminė žvejyba

Mélytengeri halászat

Sajd fil-baħar fond

Zeevisserij

Połowy głębokowodne

Pesca do largo

Pescuit în larg

Hlbokomorský rybolov

Globokomorski ribolov

Syvänmerenkalastus

Fiske på öppna havet

(H)

Риболов в открито море

Pesca de altura

Rybolov na volném moři

Højsøfiskeri

Hochseefischerei

Avamerepüük

Αλιεία στην ανοικτή θάλασσα

High-sea fishing

Pêche hauturière

Pesca d'altura

Tāljūras zveja

Žvejyba atviroje jūroje

Nyílt tengeri halászat

Sajd fil-baħar miftuħ

Visserij op de volle zee

Połowy dalekomorskie

Pesca do alto

Pescuit în mare liberă

Rybolov na otvorenom mori

Ribolov na odprtem morju

Avomerikalastus

Djuphavsfiske

(L)

Локален дребномащабен риболов

Pequeña pesca local

Drobný místní rybolov

Lokalt fiskeri af mindre omfang

Lokale Küstenfischerei

Väikesemahuline kohalik kalapüük

Τοπική αλιεία περιορισμένης κλίμακας

Local small-scale fishing

Petite pêche locale

Piccola pesca locale

Vietējā sīkzveja

Vietinė mažo masto žvejyba

Helyi kisipari halászat

Sajd lokali fuq skala żgħira

Kleinschalige kustvisserij

Lokalne połowy przybrzeżne

Pequena pesca local

Pescuit local la scară mică

Miestny malý rybolov

Mali lokalni ribolov

Lähivesikalastus

Småskaligt lokalt fiske

(O)

Други видове риболов

Otro tipo de pesca

Ostatní druhy rybolovu

Andet fiskeri

Sonstige

Muu kalapüük

Άλλου τύπου αλιεία

Other types of fishing

Autre pêche

Altri tipi di pesca

Citi zvejas veidi

Kitos žvejybos rūšys

Egyéb típusú halászat

Tipi oħra ta’ sajd

Andere visserijtypes

Inne

Outra pesca

Alte tipuri de pescuit

Iné druhy rybolovu

Drugi tipi ribolova

Muu kalastus

Annat fiske


(1)  Асоциации на организации на производители

Asociaciones de organizaciones de productores

Sdružení organizací producentů

Sammenslutninger af producentorganisationer

Vereinigungen von Erzeugerorganisationen

Tootjaorganisatsioonide liidud

Σύνδεσμοι ομάδων παραγωγών

Associations of producer organisations

Association d’organisation de producteurs

Associazioni di organizzazioni di produttori

Ražotāju organizāciju asociācijas

Gamintojų organizacijų asociacijos

Termelői szervezetek szövetsége

Assoċjazzjonijiet ta’ organizzazzjonjiet ta’ produtturi

Verenigingen van producentenorganisaties

Stowarzyszenia organizacji producentów

Associações de organizações de produtores

Asociațiile organizațiilor de producători

Združenia organizácií výrobcov

Združenja organizacij proizvajalcev

Tuottajajärjestöjen yhdistys

Sammanslutningar av producentorganisationer

(2)  Организации на производители

Organizaciones de productores

Organizace producentů

Producentorganisationer

Erzeugerorganisation

Tootjaorganisatsioonid

Ομάδες παραγωγών

Producer organisations

Organisation de producteurs

Organizzazioni di produttori

Ražotāju organizācijas

Gamintojų organizacijos

Termelői szervezetek

Organizzazzjonijiet ta’ produtturi

Producentenorganisaties

Organizacje producentów

Organizações de produtores

Organizațiile de producători

Organizácie výrobcov

Organizacije proizvajalcev

Tuottajajärjestö

Producentorganisationer

(A)

Аквакултури

Acuicultura

Akvakultura

Akvakultur

Aquakultur

Akvakultuur

Υδατοκαλλιέργεια

Aquaculture

Aquaculture

Acquacoltura

Akvakultūra

Akvakultūra

Akvakultúra

Akkwakultura

Aquacultuur

Akwakultura

Aquicultura

Acvacultură

Akvakultúra

Ribogojstvo

Vesiviljely

Vattenbruk

(C)

Крайбрежен риболов

Pesca costera

Pobřežní rybolov

Kystfiskeri

Küstenfischerei

Rannapüük

Παράκτια αλιεία

Coastal fishing

Pêche côtière

Pesca costiera

Piekrastes zveja

Pakrantės žvejyba

Part menti halászat

Sajd mal-kosta

Kustvisserij

Połowy przybrzeżne

Pesca costeira

Pescuit de coastă

Pobrežný rybolov

Obalni ribolov

Rannikkoklastus

Kustfiske

(D)

Дълбоководен риболов

Pesca en alta mar

Hlubinný rybolov

Fjernfiskeri

Fernfischerei

Süvamerepüük

Αλιεία στο πέλαγος

Deep-sea fishing

Pêche au large

Pesca al largo

Dziļjūras zveja

Gelminė žvejyba

Mélytengeri halászat

Sajd fil-baħar fond

Zeevisserij

Połowy głębokowodne

Pesca do largo

Pescuit în larg

Hlbokomorský rybolov

Globokomorski ribolov

Syvänmerenkalastus

Fiske på öppna havet

(H)

Риболов в открито море

Pesca de altura

Rybolov na volném moři

Højsøfiskeri

Hochseefischerei

Avamerepüük

Αλιεία στην ανοικτή θάλασσα

High-sea fishing

Pêche hauturière

Pesca d'altura

Tāljūras zveja

Žvejyba atviroje jūroje

Nyílt tengeri halászat

Sajd fil-baħar miftuħ

Visserij op de volle zee

Połowy dalekomorskie

Pesca do alto

Pescuit în mare liberă

Rybolov na otvorenom mori

Ribolov na odprtem morju

Avomerikalastus

Djuphavsfiske

(L)

Локален дребномащабен риболов

Pequeña pesca local

Drobný místní rybolov

Lokalt fiskeri af mindre omfang

Lokale Küstenfischerei

Väikesemahuline kohalik kalapüük

Τοπική αλιεία περιορισμένης κλίμακας

Local small-scale fishing

Petite pêche locale

Piccola pesca locale

Vietējā sīkzveja

Vietinė mažo masto žvejyba

Helyi kisipari halászat

Sajd lokali fuq skala żgħira

Kleinschalige kustvisserij

Lokalne połowy przybrzeżne

Pequena pesca local

Pescuit local la scară mică

Miestny malý rybolov

Mali lokalni ribolov

Lähivesikalastus

Småskaligt lokalt fiske

(O)

Други видове риболов

Otro tipo de pesca

Ostatní druhy rybolovu

Andet fiskeri

Sonstige

Muu kalapüük

Άλλου τύπου αλιεία

Other types of fishing

Autre pêche

Altri tipi di pesca

Citi zvejas veidi

Kitos žvejybos rūšys

Egyéb típusú halászat

Tipi oħra ta’ sajd

Andere visserijtypes

Inne

Outra pesca

Alte tipuri de pescuit

Iné druhy rybolovu

Drugi tipi ribolova

Muu kalastus

Annat fiske


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/36


A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) alapján

(Hirdetmény a „Permis de Savigny” elnevezésű, folyékony és gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására vonatkozó kizárólagos engedély iránti kérelemről)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 282/09

A Géopétrol SA gazdasági tásaság (székhelyének címe: 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, Franciaország) 2010. június 17-én kelt kérelmében folyékony vagy gáznemű szénhidrogének bányászati kutatására jogosító kizárólagos engedélyének – az ún. „Permis de Savigny”-nek – ötéves időtartamra szóló meghoszszabbításáért folyamodott. A kérelem mintegy 54 km2 nagyságú területet érint Seine-et-Marne megyében.

Az engedélykérelem tárgyát képező terület határvonalát a földrajzi koordinátáikkal meghatározott alábbi pontokat felsorolásuk sorrendjében összekötő hosszúsági és szélességi körök ívei alkotják, a Párizson átmenő hosszúsági kört véve kezdő meridiánnak.

Pont

Hosszúság (keleti hosszúság, újfok)

Szélesség (északi szélesség, újfok)

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

A kérelmek benyújtása és az engedély kiadásának feltételei

Az eredeti kérelem és a versengő kérelmek benyújtói kötelesek igazolni, hogy esetükben teljesülnek a bányászati engedélyekre és a földfelszín alatti tárolási engedélyekre vonatkozó, 2006. június 2-i 2006-648 sz. rendelet (Journal officiel de la République française, 2006. június 3.) 4. és 5. cikkében meghatározott feltételek.

Az érdekelt társaságok e hirdetmény közzétételétől számítva kilencven napon belül versengő kérelmet nyújthatnak be az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1994. december 30-i C 374. számának 11. oldalán közzétett, a szénhidrogénekre vonatkozó franciaországi bányászati engedélyek megszerzéséről szóló hirdetményben összefoglalt szabályok szerint, amelyeket a bányászati engedélyekről és a földfelszín alatti tárolásra vonatkozó engedélyekről szóló, 2006. június 2-i 2006-648 sz. rendelet (Journal officiel de la République française, 2006. június 3.) állapított meg.

A versengő kérelmeket a bányászatért felelős miniszternek kell címezni, és az alább megadott címre kell beküldeni. Az eredeti kérelemről és a versengő kérelmekről az eredeti kérelemnek a francia hatóságokhoz való beérkezésétől számított két éven belül, azaz legkésőbb 2012. június 25-ig döntés születik.

A tevékenység gyakorlásának és megszüntetésének feltételei és követelményei

A kérelmek benyújtóinak figyelmébe ajánljuk a bányászati törvénykönyv 79. és 79.1. cikkét, továbbá a bányászati tevékenységről, a földfelszín alatti tárolási tevékenységről, valamint a bányákra és a földfelszín alatti tárolásra vonatkozó rendészetről szóló, 2006. június 2-i 2006-649 sz. rendeletet (Journal officiel de la République française, 2006. június 3.).

További felvilágosítást a környezetvédelemért, az energiaügyért, a fenntartható fejlődésért és a tengerekért felelős minisztérium ad: Ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, Grande Arche de La Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

A fentiekben említett jogszabályok szövege a Légifrance honlapon, a: http://www.legifrance.gouv.fr/ internetcímen olvasható.


(1)  HL L 164., 1994.6.30., 3. o.


19.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/38


Átvételi elismervény a CHAP/2010/723 panasz ügyében

2010/C 282/10

1.

A Bizottság kézhez vett, és CHAP/2010/723 szám alatt iktatott számos, a Navarrában (Spanyolország) a közegészségügy területén dolgozó orvosok mobilitásának útjában álló akadályokra vonatkozó panaszt.

2.

Tekintettel a bizottsági szolgálatok által e tárgyban kézhez vett panaszok jelentős számára, az Európai Bizottság közzéteszi ezt az átvételi elismervényt az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az alábbi internetcímen annak érdekében, hogy az adminisztratív erőforrások gazdaságos felhasználásával biztosítsa a gyors válaszadást és az érdekeltek tájékoztatását:

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_fr.htm

3.

A Bizottság szolgálatai a kérdést jelenleg vizsgálják a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos rendelkezések és különösen az EUMSz. 45. cikke alapján.

4.

A panaszosok ugyanezen az információs csatornán kapnak majd tájékoztatást e vizsgálat eredményéről és a Bizottság e panaszokkal kapcsolatos döntéséről.