ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.132.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 132

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. május 21.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2010/C 132/01

Az európai adatvédelmi biztos véleménye a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

1

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2010/C 132/02

Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében – Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást

6

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2010/C 132/03

Euro-átváltási árfolyamok

9

2010/C 132/04

A 2009. pénzügyi évben a 05.08.06 költségvetési tételen megítélt támogatások jegyzéke (közzététel a 2208/2002/EK bizottsági rendeletnek megfelelően)

10

2010/C 132/05

Közlemény importőrök részére – a Kolumbiából és El Salvadorból származó tonhalnak az EU-ba irányuló behozataláról

15

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2010/C 132/06

Felszámolási eljárás – indítására vonatkozó határozat (2010. március 15-i EHA/662/2010 miniszteri rendelet) a Seguros Mercurio, S.A tekintetében (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló-i 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének megfelelően)

16

 

V   Hirdetmények

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2010/C 132/07

A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

17

2010/C 132/08

A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

19

 

Helyesbítések

2010/C 132/09

Helyesbítés összefonódás előzetes bejelentéséhez (Ügyszám COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Ez a szöveg semmissé nyilvánítja a HL C 126., 2010. május 18-i számának 16. oldalán közzétett szöveget, és annak helyébe lép)

20

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

VÉLEMÉNYEK

Európai Adatvédelmi Biztos

21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/1


Az európai adatvédelmi biztos véleménye a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

2010/C 132/01

AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1),

tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 41. cikkére (2),

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

I.   BEVEZETÉS

1.

2009. október 29-én a Bizottság javaslatot fogadott el a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozóan (3). A javasolt rendelet célja, hogy a légiközlekedési balesetek és repülőesemények kivizsgálását szabályozó alapelveket létrehozó 94/56/EK tanácsi irányelv helyébe lépjen (4).

2.

Az európai adatvédelmi biztossal (EDPS) nem konzultáltak, holott azt a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (3) bekezdése előírja. A jelenlegi vélemény alapja ezért az említett rendelet 41. cikkének (2) bekezdése. Az európai adatvédelmi biztos azt ajánlja, hogy az itt megfogalmazott véleményre való hivatkozás szerepeljen a javaslat preambulumában.

3.

Általános megjegyzésként, jóllehet az európai adatvédelmi biztos sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem konzultáltak vele az előírt módon, elégedetten veszi tudomásul, hogy a javaslatba belefoglalták az adatvédelmi szempontokat. Egyes rendelkezések határozottan kimondják, hogy a tervezett intézkedések nem sértik a 95/46/EK irányelvet, valamint hogy a bizalmas adatkezelés a javaslat egyik fontos szempontja.

4.

Az európai adatvédelmi biztos mindazonáltal a személyes adatok védelme tekintetében hiányosságokat és kétértelműséget állapított meg. A javaslat hátterének és előzményeinek a II. fejezetben történő bemutatását követően ezeket az észrevételeket a III. fejezet bővebben is kifejti.

II.   A JAVASLAT HÁTTERE ÉS ELŐZMÉNYEI

5.

A javaslat célja a légiközlekedési balesetek vizsgálatára vonatkozó meglévő jogszabály aktualizálása. A 15 évvel ezelőtt elfogadott korábbi előírások már nem módosíthatók az új közös légiközlekedési piac és az összetett légijárműrendszerekhez szükséges szakértelem követelményeinek megfelelően. Az egyes tagállamok vizsgálatvégzési kapacitása közötti egyre növekvő eltérések is indokolnák egy olyan új keretrendszer létrehozását, amely támogatja a nemzeti vizsgálati hatóságok együttműködését és koordinálását.

6.

A javaslat tehát elsősorban a polgári légiközlekedés-biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok hálózatának létrehozását szorgalmazza a strukturáltabb együttműködés elősegítése érdekében. Ezenfelül jogilag kötelező érvényű szabályokról rendelkezik, amelyeknek fő célja a nemzeti vizsgálati hatóságok és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) közötti kapcsolatokban érvényesülő jogok és kötelességek meghatározása, az érzékeny adatok védelmének biztosítása és a biztonsági ajánlások feldolgozásával kapcsolatos egységes követelmények kidolgozása.

7.

Az európai adatvédelmi biztos a javaslat általános célkitűzéseire vonatkozóan nem él észrevétellel, és maradéktalanul támogatja a létrejött kezdeményezést, amelynek célja a vizsgálatok hatékonyságának javítása és ezáltal a jövőbeni légiközlekedési balesetek előfordulásának megelőzése. Az alábbi észrevételek a javaslat azon szempontjait érintik, amelyek a vizsgálat különböző szakaszaiban és a vizsgálati hatóságok közötti információcsere alkalmazásában hatással vannak a személyes adatok védelmére, ideértve különösképpen az áldozatokra, hozzátartozóikra és a szemtanúkra, valamint a légi személyzet tagjaira vonatkozó utaslista-adatok feldolgozását.

III.   A JAVASLAT ELEMZÉSE

III.1.   A javaslat célkitűzése

8.

Az 1. cikk 3. preambulumbekezdése megismétli a javaslat indokolásában már említett korlátozást, amelynek értelmében a biztonsági vizsgálatok kizárólagos célja jövőbeni balesetek és repülőesemények megelőzése a vétkesség vagy a felelősség kérdésének tisztázása nélkül. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a pontos megfogalmazást, amely összhangban áll a 45/2001/EK rendelet 4., valamint a 95/46/EK irányelv 6. cikkében meghatározott célkorlátozás elvével. E rendelkezések értelmében a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, és további feldolgozása nem végezhető e célokkal összeférhetetlen módon.

9.

Jóllehet e célok korlátozása a javaslat elején kifejezetten megjelenik, fontos, hogy az elv érdemi jelentőségét semmilyen eltérés ne ássa alá, amint az a III.4.–III.6. pontban látható lesz.

10.

Az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy a légi közlekedés biztonságának javítására vonatkozó fő célkitűzésen kívül a rendelettervezet az áldozatoknak és hozzátartozóiknak való segítségnyújtás tekintetében is rendelkezik a személyes adatok védelméről (23. cikk). Az európai adatvédelmi biztos nem állapít meg összeférhetetlenséget e cél és a biztonsági vizsgálatok célja között. A rendelet 1. cikke azonban kiegészíthető lenne annak érdekében, hogy a rendelet mindkét szempontját megfelelően tükrözze.

III.2.   Információgyűjtés

11.

A javaslat részletesen ismerteti azon információk széles körét, amelyekhez a vizsgálatokat végző hatóságok hozzáférhetnek. Ide tartoznak többek között a személyes adatok, például a repülési adatrögzítőkön és más felvételeken található információk, az áldozatok vagy a légi jármű üzemeltetésében érintett személyek testének vizsgálatából, valamint a szemtanúk meghallgatásából származó eredmények, akiktől kérhető a releváns információk felfedése vagy bizonyítékok bemutatása.

12.

Ezekhez az információkhoz a vizsgálatvezető, valamint az ő és az akkreditált képviselők szakértői és tanácsadói is hozzáférhetnek, a szükséges ismeret elve alapján. Miközben a vizsgálatvezető ellenőrzése alatt részt vesz a vizsgálatban, az EASA szintén hozzáférhet bizonyos információkhoz, néhány kivételtől eltekintve, például ha a szemtanú megtagadja vallomása nyilvánosságra hozatalát.

13.

A javaslat rendelkezik azokról a körülményekről is, amelyek esetében az utaslistát hozzáférhetővé kell tenni. Az érintett cél nem csupán a vizsgálat végrehajtására vonatkozik, hanem a hozzátartozókkal való kapcsolattartás szükségességére és az orvosi egységek tájékoztatására is.

14.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a javaslatban a személyes adatoknak a követett céllal kapcsolatos gyűjtésére vonatkozó feltételek részletes leírását, amely összhangban áll az adatvédelmi jogszabályban szereplő szükségesség elvével (5).

III.3.   Személyes adatok tárolása

15.

Míg az európai adatvédelmi biztos megérti, hogy szükség van az információk, többek között a fent meghatározott módon a személyes adatok gyűjtésére, az ilyen adatok tárolása és harmadik feleknek történő átadása tekintetében a szigorú szabályok fontosságát hangsúlyozza.

16.

Az adattárolást illetően a javaslat a 14. cikkben a vizsgálat végrehajtásával kapcsolatos nyilvánvaló okokból kitér a dokumentumok, anyagok és felvételek megóvásának szükségességére. A javaslat azonban nem határozza meg az ilyen információk tárolásának időtartamát. Az adatvédelmi elvek (6) értelmében a személyes adatok tárolásának „olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé”. Ennek megfelelően a személyes adatokat elvben a vizsgálat lezárásakor azonnal meg kell semmisíteni, vagy, ha ez nem lehetséges, anonim adatként kell tárolni (7). A személyazonosításra alkalmas adatok hosszabb távon történő tárolásának okait fel kell tüntetni és indokolni kell, és ezeknek tartalmazniuk kell azokat a feltételeket, amelyek alapján meghatározható az adatok megőrzésére jogosultak köre. E tekintetben a javaslatot egy további rendelkezéssel kell kiegészíteni, amely horizontális módon a hálózaton keresztül kicserélt valamennyi személyes információra vonatkozna.

III.4.   Az információk elérhetősége és közzététele

17.

Jóllehet a javaslat alapelvként kimondja, hogy a személyes adatok kizárólag vizsgálati célokra és az ilyen vizsgálatokat végző felek által használhatók fel, a szöveg néhány általános eltérést tartalmaz (8).

18.

Ez a helyzet a tanúk vallomása esetében is, amely, ha a tanú ehhez hozzájárul, nyilvánosságra hozható vagy a biztonsági vizsgálattól eltérő célokra is felhasználható (15. cikk (1) bekezdés a) pont). Az európai adatvédelmi biztos emlékeztet arra, hogy a tanú ilyen hozzájárulásra vonatkozó döntésének önkéntesnek, konkrétnak és megalapozottnak kell lennie, és az információk további felhasználása nem történhet a biztonsági vizsgálatokkal összeférhetetlen cél érdekében. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a hozzájárulás nem szolgálhat a személyes adatok további felhasználásának alapjául. Ez az észrevétel a felvételekre vonatkozóan is érvényes a hozzájárulásnak a célkorlátozás elvétől való eltérés érdekében történő felhasználása tekintetében (16. cikk).

19.

A javaslat 15. cikke emellett egy olyan széles körű eltérést is tartalmaz, amely az érzékeny információk valamennyi típusára vonatkozik (9). Ezek az információk, amelyek elvben különleges védelmet élveznek a velük való visszaéléssel szemben, a biztonsági vizsgálattól eltérő bármely cél érdekében nyilvánosságra hozhatók, ha az igazságszolgáltatás területén illetékes tagállami hatóság így dönt, figyelembe véve a feltétlenül érvényesítendő érdek meglétét, valamint a nyilvánosságra hozatalból származó előnyök és az abból esetlegesen a vizsgálatok, illetve a polgári légi közlekedés biztonságának irányítása vonatkozásában keletkező hazai és nemzetközi hátrányok közötti egyensúlyt. Az európai adatvédelmi biztos úgy ítéli meg, hogy az eltérés nem nyújt megfelelő jogbiztonságot. Különösképpen, „az igazságszolgáltatás területén illetékes hatóság” kifejezés spekulációhoz vezethet. Valamely kormányzati szerv (például az igazságügyi minisztérium) igazgatási döntése nem élvez ugyanolyan szintű legitimitást, mint az egyes ügyekben hozott bírósági döntések. Még a bírósági határozatok esetében is gondoskodni kell a szigorú feltételekről: azonfelül, hogy a célnak jogszerűnek és elsődleges fontosságú közérdek alapján indokoltnak kell lennie (10), figyelembe kell venni az érintettek érdekeit és alapvető jogait. Különösképpen az a tény befolyásolhatja a feldolgozás jogszerűségét, hogy a biztonsági vizsgálat során egy adott személy által szolgáltatott személyes adatok egy esetleges bírósági eljárásban felhasználhatók lehetnek ellene. Az európai adatvédelmi biztos az eltérés tisztázására, valamint az érintettek alapvető jogainak védelmét illetően szigorúbb biztosítékokat tartalmazó részletes eljárás kidolgozására szólít fel.

20.

Emellett kéri az említett cikkben szereplő érzékeny biztonsági adatok egyik típusának, a „különlegesesen érzékeny és magánjellegű” adatoknak a meghatározását. A 95/46/EK irányelv meghatározza az érzékeny adatok jelentését, az azonban nem egyértelmű, hogy a javaslat erre a definícióra hivatkozik-e. Ha a célkitűzés a 95/46/EK irányelvben meghatározott és ezeken túlmutató érzékeny adatok védelme, pontosabb szóhasználattal a különösen bizalmas és magánjellegű információkra lehetne hivatkozni, ideértve a 95/46/EK irányelv értelmében meghatározott érzékeny adatokat, valamint a definícióban felsorolandó személyes adatok egyéb példáit. Mindezt a javaslat 2. cikkében (fogalommeghatározások) vagy 15. cikkében kellene tisztázni.

21.

A felvételekre alapelvként hasonló védelem vonatkozik, bizonyos esetekben azonban hozzáférhetővé tehetők és más, többek között a légialkalmasság biztosításához vagy karbantartási célokra is felhasználhatók, ha a felvételek személyek azonosítására alkalmatlanok, vagy közzétételükre biztonságos eljárások alkalmazásával kerül sor. Ezek a kivételek egymással helyettesíthetők, és nem összevonhatók. Az európai adatvédelmi biztos felteszi a kérdést, hogy a felvételeknek miért nem kell szabály szerint személyazonosításra alkalmatlannak – vagyis anonimnak (11) – lenniük: indokolni kellene, hogy a légialkalmasság biztosítására vagy karbantartási célokhoz miért szükséges a személyazonosításra alkalmas adatok felhasználása. Ezenfelül a harmadik kivétel, amely biztonságos eljárások alkalmazása mellett lehetővé teszi az adatok közzétételét, nem kellően konkrét és nem arányos. Konkrét jogszerű célok említése híján ezt a kivételt törölni kell.

22.

Alapértelmezés szerint a személyazonosításra való alkalmatlanság elvének kell érvényesülnie a javaslatnak a hálózattal és az információk közlésével kapcsolatos 8., 17. és 18. cikkében szereplő információközlés esetén is. Az európai adatvédelmi biztos ebben a szellemben üdvözli a szakmai titoktartási, valamint azon kötelezettség említését, hogy csak a releváns információkat lehet közölni az illetékes érdekeltekkel. Ezenfelül támogatja a 19. cikk (2) bekezdésében említett elvet, amelynek értelmében a vizsgálati jelentésnek meg kell őriznie a balesetben vagy repülőeseményben érintett személyek névtelenségét.

23.

Végül az utaslista nyilvánosságra hozatala is feltételekhez kötött. A javaslat elve szerint a lista csak azután hozható nyilvánosságra, miután valamennyi utas hozzátartozóit értesítették, és a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a listát továbbra is bizalmasan kell kezelni. Az európai adatvédelmi biztos úgy véli, hogy az elvet fordítottan kellene alkalmazni. A listát alapvetően bizalmasan kellene kezelni, és a tagállamok bizonyos esetekben és jogszerű alapon dönthetnének úgy, hogy azt közzéteszik, miután erről valamennyi családot értesítették, és ők beleegyeztek hozzátartozójuk nevének nyilvánosságra hozatalához. Az európai adatvédelmi biztos ennek megfelelően a 22. cikk (3) bekezdésének módosítását javasolja.

III.5.   Információcsere a tagállamok és harmadik országok között

24.

A rendelettervezet egyik fő célja egy hálózat létrehozása annak érdekében, hogy a vizsgálatokat végző hatóságok információkat és tapasztalatot cserélhessenek. A javaslattervezet 8. cikke (6) bekezdésének értelmében a hálózatban közreműködő, biztonsági vizsgálatokat végző hatóságok a rendelet alkalmazásában rendelkezésükre álló valamennyi információt kicserélik egymás között. Továbbá megteszik a szükséges intézkedéseket az ilyen információknak az alkalmazandó nemzeti vagy közösségi jogszabályokkal összhangban történő bizalmas kezelésének biztosítására.

25.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a bizalmas adatkezelés tekintetében javasolt intézkedéseket, különösen az arra irányuló kötelezettséget, hogy a Bizottság által bizalmasnak nyilvánított információkat titokban tartják. A személyes adatok hálózaton belüli feldolgozása tekintetében az európai adatvédelmi biztos úgy ítéli meg, hogy ezeket a biztosítékokat egy további kötelezettséggel kell kiegészíteni, amelynek révén biztosítható lenne ezeknek az adatoknak a pontossága, valamint a hálózat ilyen személyes adatokat feldolgozó tagjai által történő összehangolt helyesbítése és törlése.

26.

A 15. cikk (3) bekezdésében említett adattár szerepét az információk hálózaton belüli megosztását illetően pontosítani kell. Különösképpen tisztázni kell, hogy a központi adattár semmilyen módon nem áll összeköttetésben a hálózattal, és nem tartalmaz személyes adatokat, ahogyan arról az európai adatvédelmi biztos nem hivatalos úton értesült. Az európai adatvédelmi biztos e tekintetben megjegyzi, hogy az olyan információk, mint például a járatszám, közvetett módon lehetővé teszik egy légi jármű által elszenvedett balesetben vagy repülőeseményben érintett személyek azonosítását. Minimumszabályként a rendeletnek ki kell mondania, hogy az adattárban szereplő információk nem használhatók fel a légiközlekedési balesetben vagy repülőeseményben érintett személyek visszakeresésére.

27.

Az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy a megfigyelők és a szakértők, köztük esetlegesen légitársaságok vagy repülőgépgyártók képviselői is meghívást kaphatnak a hálózatban való részvételre. Ugyanazokhoz az információkhoz férhetnek hozzá, mint a hálózat tagjai, kivéve, ha a Bizottság eseti alapon úgy dönt, hogy az információ bizalmas és a hozzáférést korlátozni kell. Ez a rendelkezés nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy harmadik felek is hozzáférjenek például az áldozatokkal vagy a szemtanúkkal kapcsolatos személyes adatokhoz, ha ezeket nem nyilvánítják bizalmasnak. Az európai adatvédelmi biztos úgy ítéli meg, hogy e javaslat alkalmazásában a személyes adatokat minden esetben bizalmasnak kellene tekinteni. Ennek hiányában a személyes adatokhoz való hozzáférést a harmadik felek esetében korlátozni kell.

28.

Ez még nagyobb jelentőséggel bír akkor, ha a szakértők és a megfigyelők harmadik ország képviseletében vannak jelen, vagy a vizsgálatot olyan harmadik országból érkező vizsgálatvezetőkkel közösen végzik, amelyek nem biztosítják a védelem megfelelő szintjét. A javaslat kiegészíthető egy olyan rendelkezéssel, amely emlékeztetne arra, hogy semmilyen személyes adat nem adható át olyan harmadik ország képviselőinek, amely nem biztosítja a védelem megfelelő szintjét, kivéve, ha meghatározott feltételek teljesülnek (12). Mindez különösképpen alkalmazandó a hálózatról szóló 8. cikk és az információközlés feltételeiről szóló 18. cikk esetében.

29.

Ezek az észrevételek ismételten azon alapelv alkalmazására hívnak fel, amelynek értelmében a személyes adatokat már a folyamat korai szakaszában, és a III. fejezetben leírtaknak megfelelően – amint a vizsgálat végrehajtásához már nincs szükség személyazonosításra – anonimizálják. 3.

III.6.   A Bizottság és az EASA szerepe

30.

Az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy a Bizottság és az EASA közreműködik a hálózat munkájában (7. és 8. cikk), valamint hogy bizonyos mértékben a biztonsági vizsgálatokban is részt vehet (9. cikk). Az európai adatvédelmi biztos emlékeztet arra, hogy a személyes adatoknak e két testület által történő feldolgozása meg kell, hogy feleljen a 45/2001/EK rendelet előírásainak, és az európai adatvédelmi biztos részéről ellenőrzött. Erre vonatkozóan a rendeletet egy további rendelkezéssel kell kiegészíteni.

31.

Az európai adatvédelmi biztos annak pontosítására szólít fel, hogy a hálózat irányítása milyen mértékben valósul majd meg a Bizottság által és az Európai Unió műszaki infrastruktúráján keresztül. Ha a cél egy már létező hálózat használata lenne, a meglévő adatbázisokkal való együttműködésre vonatkozó terveket világosan ismertetni és indokolni kell. Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza egy olyan biztonságos hálózat létrehozásának szükségességét, amely kizárólag a javaslatban ismertetett célok érdekében és az erre jogosult érdekeltek által hozzáférhető. Jogbiztonsági okokból a szövegben a Bizottság, illetve az EASA (13), valamint a hálózat irányításában esetlegesen részt vevő bármely más uniós testület szerepét és feladatait pontosítani kell.

IV.   KÖVETKEZTETÉSEK

32.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli azt a tényt, hogy a rendelet nyíltan, a 95/46/EK irányelv megsértése nélkül alkalmazza, és ezáltal bizonyos mértékig figyelembe veszi az adatvédelmi elveket. Ugyanakkor tekintettel a személyes adatok feldolgozásának körülményeire úgy véli, hogy az igazságos adatfeldolgozás biztosítása érdekében a rendeletet bizonyos rendelkezésekkel ki kell egészíteni.

33.

Erre még nagyobb szükség van, ha számításba vesszük az ilyen adatok feldolgozásának körülményeit: az adatok többsége közvetlenül vagy közvetetten olyan személyekhez kapcsolódik, akik súlyos balesetet szenvedtek és/vagy elveszítették hozzátartozójukat. Ez is indokolja jogaik hatékony védelmének, valamint a személyes adatok átadására vagy közzétételére vonatkozó szigorú korlátozásoknak a szükségességét.

34.

Tekintettel arra, hogy a javaslat célja a balesetek vagy repülőesemények kivizsgálásának elősegítése, valamint arra, hogy a személyes adatok csak akkor relevánsak, ha ilyen vizsgálat keretein belül szükségesek, ezeket az adatokat elvben a lehető leghamarabb – és nem csupán a zárójelentési szakaszban – törölni vagy anonimizálni kell. Ezt a rendeletben egy kiegészítő horizontális rendelkezés révén kell biztosítani.

35.

Az európai adatvédelmi biztos a következőket javasolja:

a célkorlátozás elvére vonatkozó kivételek szigorú meghatározása és korlátozása,

a személyes adatok korlátozott ideig történő tárolásának előírása,

a személyes adatokhoz való hozzáférésre, a helyesbítésükre és/vagy törlésükre vonatkozó összehangolt eljárás biztosítása, különösen a tagállamok részére a hálózaton keresztül történő átadásuk tekintetében,

a személyes adatok harmadik országok képviselői részére történő átadásának legyen feltétele, hogy ezek az országok megfelelő szintű védelmet biztosítanak,

a Bizottság és az EASA szerepeinek és feladatainak pontosítása, tekintettel a 45/2001/EK rendelet alkalmazására.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 4-én.

Peter HUSTINX

európai adatvédelmi biztos


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  COM(2009) 611 végleges.

(4)  HL L 319., 1994.12.12., 14. o.

(5)  A 45/2001/EK rendelet 4. cikke és a 95/46/EK irányelv 6. cikke.

(6)  A 45/2001/EK rendelet 4. cikkének e) pontja, illetve a 95/46/EK irányelv 6. cikkének e) pontja.

(7)  Az anonimizálás fogalma azt jelenti, hogy bármely további személyazonosítást lehetetlenné tesznek. Bizonyos információk, például a hangfelvételek anonimitása nem biztosítható maradéktalanul, ami a visszaélések elkerülése érdekében szigorúbb biztosítékok meglétét indokolja.

(8)  2008 novemberében a tengeri közlekedési ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálását szabályozó alapelveket létrehozó irányelv iránti javaslattal kapcsolatos egyeztetési eljárás alkalmával konzultáltak az európai adatvédelmi biztossal. Tekintettel a két helyzet párhuzamos jellegére, hasonló problémák merültek fel, és a III. fejezet 4. pontjában szereplő észrevételek, mint például a korábbi konzultációra adott válasz, az információknak a vizsgálat során való közzététele és az adatvédelem között megtalált egyensúlyra összpontosítanak.

(9)  Ide tartoznak a tanúkkal kapcsolatos információk, a légi jármű üzemeltetésében részt vett személyek közötti kommunikáció vagy a légiközlekedés-irányítási egységekből származó felvételek. Az eltérés a „különösen érzékeny” adatokra, például az egészségi állapottal kapcsolatos információkra is vonatkozik.

(10)  Megjegyzendő, hogy a 95/46/EK irányelv csak abban az esetben teszi lehetővé a célkorlátozástól való eltérést, ha ennek módja jogszerű és az irányelv 13. cikkében szereplő feltételeknek megfelelően bizonyos közérdekek védelme szempontjából szükséges.

(11)  Az adatok személyazonosításra való alkalmatlansága teljesítené az arányosság elvének követelményét, amennyiben ez maradéktalan anonimizálást jelent, vagyis ha az adatok alapján nem lehetséges a személyek ismételt azonosítása (lásd az 5. lábjegyzetet).

(12)  Lásd a 45/2001/EK rendelet 9. cikkét és a 95/46/EK irányelv 26. cikkét.

(13)  Ideértve az olyan szempontokra vonatkozó pontosításokat is, mint hogy ki kezeli a hálózathoz való hozzáférési jogosultságokat, és ki garantálja annak sértetlenségét.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Európai Bizottság

21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/6


Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást

2010/C 132/02

A határozat elfogadásának időpontja

2010.4.7.

Állami támogatás hivatkozási száma

N 480/09

Tagállam

Olaszország

Régió

Szicília

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Jogalap

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Az erdészeti ágazat támogatása

Támogatás formája

Közvetlen támogatás

Költségvetés

Éves költségvetés legfeljebb: 56,06 millió EUR

Teljes költségvetés: 224,27 millió EUR

Támogatás intenzitása

A támogatható költségek 70, 80 vagy 100 %-a.

Időtartam

2010–2013

Gazdasági ágazat

Erdészet

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2010.3.24.

Állami támogatás hivatkozási száma

N 635/09

Tagállam

Lengyelország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Jogalap

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Támogatás nyújtása az erdészeti ágazat számára

Támogatás formája

Közvetlen támogatás

Költségvetés

130 millió PLN

Támogatás intenzitása

85 %

Időtartam

2010–2015

Gazdasági ágazat

Erdészet

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm

A határozat elfogadásának időpontja

2010.4.7.

Állami támogatás hivatkozási száma

N 64/10

Tagállam

Olaszország

Régió

Umbria

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Jogalap

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Az erdészeti ágazat támogatása

Támogatás formája

Közvetlen támogatás

Költségvetés

Éves költségvetés legfeljebb: 2,625 millió EUR.

Teljes maximális összeg: 10,50 millió EUR.

Támogatás intenzitása

A támogatható költségek legfeljebb 100 %-a.

Időtartam

2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Erdészet

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Bizottság

21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/9


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2010. május 20.

2010/C 132/03

1 euro =


 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,2334

JPY

Japán yen

111,93

DKK

Dán korona

7,4422

GBP

Angol font

0,86440

SEK

Svéd korona

9,7388

CHF

Svájci frank

1,4179

ISK

Izlandi korona

 

NOK

Norvég korona

8,0450

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,913

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

283,00

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7074

PLN

Lengyel zloty

4,1880

RON

Román lej

4,2031

TRY

Török líra

1,9625

AUD

Ausztrál dollár

1,4920

CAD

Kanadai dollár

1,3120

HKD

Hongkongi dollár

9,6233

NZD

Új-zélandi dollár

1,8412

SGD

Szingapúri dollár

1,7389

KRW

Dél-Koreai won

1 473,34

ZAR

Dél-Afrikai rand

9,8041

CNY

Kínai renminbi

8,4215

HRK

Horvát kuna

7,2680

IDR

Indonéz rúpia

11 297,49

MYR

Maláj ringgit

4,0400

PHP

Fülöp-szigeteki peso

56,720

RUB

Orosz rubel

38,5590

THB

Thaiföldi baht

39,931

BRL

Brazil real

2,3067

MXN

Mexikói peso

16,1134

INR

Indiai rúpia

57,7540


(1)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/10


A 2009. pénzügyi évben a 05.08.06 költségvetési tételen megítélt támogatások jegyzéke

(közzététel a 2208/2002/EK bizottsági rendeletnek megfelelően)

2010/C 132/04

KONKRÉT TÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A pályázó neve (rövidítés)

A pályázó teljes neve

Utca, házszám

Irányítószám

Város

Ország

Megítélt összeg (EUR)

A társfinanszírozás aránya

Cím/leírás

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Dánia

200 000,00

53,29 %

ÉLELMISZER ÉS GAZDÁLKODÁS EURÓPÁBAN 2020-BAN

Audiovizuális produkció

PK „Agromedia”

„Production House Agromedia” Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

Bulgária

91 697,90

50,00 %

KAP – a jövedelmező mezőgazdaság európai modellje

Tájékoztatási kampány

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Németország

100 000,00

48,34 %

Évezredes országok – modern utak. A korszerű mezőgazdaság nyomában

Audiovizuális produkció

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Belgium

26 408,90

50,00 %

A KAP műveleteinek és célkitűzéseinek népszerűsítése

Audiovizuális produkció

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Franciaország

30 445,00

50,00 %

Fiatalok és a nyári gyümölcsök, zöldségek: hogyan ismertessük meg a KAP-ot a mediterrán régió gyermekeivel?

Iskolai tájékoztatási kampány

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Spanyolország

23 921,00

50,00 %

A KAP és a mediterrán étrend (a kiegyensúlyozott és egészséges étkeztetésért)

Iskolai tájékoztatási kampány

EPKK (ECAC)

Mtu Eesti Pollumajandus – Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallinn

Észtország

92 887,50

75,00 %

A KAP intézkedései mindenki számára előnyösek Észtországban és Lettországban

Tájékoztatási kampány

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Lengyelország

27 000,00

66,60 %

A megújult közös agrárpolitika ismertetése – Konferencia a Lengyelország vidéki területei számára új kihívást jelentő megújuló energiaforrásokról

Tájékoztatási kampány

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Olaszország

158 982,50

50,00 %

KAP: Mezőgazdaság, környezet és társadalom

Iskolai tájékoztatási kampány és audiovizuális produkció

ARM — CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de Burrò 147

00186

Roma

Olaszország

95 865,75

50,00 %

A vidék megismertetése az iskolákban – tájékoztatás a KAP-ról római iskolákban – 2. év

Iskolai tájékoztatási kampány

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, — Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Spanyolország

109 505,00

50,00 %

Fiatal gazdák európai kongresszusa az ASAJA-CEJA szervezésében: „KAP 2013 után – a termelők szerepének megerősítése az európai társadalom szükségleteinek jobb kiszolgálása céljából”

Szeminárium/konferencia

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Írország

59 292,00

50,00 %

KAP – Az Önök igényeire szabva!

Tájékoztatási kampány

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Franciaország

31 332,00

50,00 %

Fiatal pásztorok európai találkozói

Tájékoztatási kampány diákoknak szóló európai uniós versennyel

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Olaszország

128 040,69

50,00 %

Gazdák a mezőgazdaság biodiverzitásának megőrzéséért

Tájékoztatási kampány

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Görögország

31 392,99

50,00 %

Tájékoztatási kampány a kelet-macedóniai és trákiai régió mezőgazdasági termelői számára az EU mezőgazdasági támogatási programjainak hasznosításáról és az új, alternatív művelési technikák kezeléséről

Tájékoztatási kampány

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Franciaország

76 224,95

50,00 %

Európai támogatás a hegyvidéki területeknek – miként biztosítanak a közösségek és a területgazdálkodás pozitív externáliákat az európai társadalom számára; kapcsolódó szakpolitikák és lehetőségek

Szeminárium/konferencia

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Észtország

42 565,00

50,00 %

ÉSZT FALVAK PARLAMENTJE: aktív falvak a vidéki területek fenntarthatóságának biztosításáért

Szeminárium/konferencia

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Olaszország

51 500,00

47,98 %

FAST – Vidék – Farmers Are STewards of Countryside (gazdák a vidék megőrzéséért)

Szeminárium/konferencia

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Franciaország

50 823,54

50,00 %

KAP – a mezőgazdasági gyakorlat és a biogazdálkodás fejlesztésének előmozdítója

Vásári standok

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SI-5290

Šempeter pri Gorici

Szlovénia

47 750,00

50,00 %

Mezőgazdasági EUtúra 2009

Tájékoztatási kampány

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Olaszország

105 000,00

50,00 %

Egészséges étrend: a gyümölcs- és zöldségfogyasztás népszerűsítése Lazio általános iskoláiban

Iskolai tájékoztatási kampány

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles

Belgium

20 720,00

50,00 %

KAP-források a fenntartható fejlődés fő kihívásainak kezeléséhez

Szeminárium/konferencia

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Olaszország

17 635,00

50,00 %

KAP-reformok: innováció és növekedés a fenntartható és piacorientált mezőgazdaság érdekében

Szeminárium/konferencia

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Lengyelország

29 862,50

50,00 %

Tájékoztatási kampány az új közös agrárpolitikáról: a hagyományos és regionális minőségi élelmiszerek termelésének előmozdítása és támogatása a vidéki területek fenntartható fejlődése érdekében

Tájékoztatási kampány

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Egyesült Királyság

20 308,00

50,00 %

Mezőgazdasági kistermelők: a vidékfejlesztés gerincét vagy a hatékonyság gátját jelentik?

Szeminárium/konferencia

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Olaszország

121 225,00

50,00 %

A vidék ízei

Tájékoztatási kampány

UUAA

Uniόn Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Spanyolország

54 753,25

50,00 %

A KAP és a vidékfejlesztés új kihívásai

Tájékoztatási kampány

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Olaszország

66 750,34

50,00 %

AgriKultúra hírek

Audiovizuális produkció

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Olaszország

42 883,50

50,00 %

A KAP-reform és az európai mezőgazdaság fejlesztésének innovatív vonatkozásai

Szeminárium/konferencia

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Spanyolország

23 340,00

50,00 %

Tájékoztatási kampány mezőgazdasági vásárokon

Tájékoztatási kampány

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Lengyelország

53 186,00

50,00 %

A Kuyavia-Pomeránia régió mezőgazdasági termelőinek, mezőgazdasági szereplőinek és vidéki társadalmának felkészítése a fejlődő KAP működésére és előnyeinek hasznosítására

Tájékoztatási kampány

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Spanyolország

197 955,90

50,00 %

A KAP 2013 után: amit KAP-ni akarunk

Szeminárium/konferencia

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Brussels

Belgium

200 000,00

48,51 %

Európai mezőgazdaság – európai fotókiállítás

Vizuális produkció

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Magyarország

71 240,50

50,00 %

A közös agrárpolitika keretében rendelkezésre álló források felhasználásának bemutatása fiatal mezőgazdasági termelők példáin keresztül

Információcserét célzó látogatások

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Olaszország

34 965,00

50,00 %

Tájékoztatási kampány Apuliában az új KAP-ról egyetemek és mezőgazdasági üzleti szereplők számára

Tájékoztatási kampány

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Olaszország

45 000,00

49,38 %

A KAP Emilia-Romagna régiójában – innováció és hagyomány között

Tájékoztatási kampány

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brussels

Belgium

78 377,00

50,00 %

Fiatal mezőgazdasági termelők jövőképe – az interaktív mezőgazdaság új megközelítése

Tájékoztatási kampány

Konkrét tájékoztatási tevékenységek összesen

2 658 836,71

 


AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN ODAÍTÉLT ÉS 2009-BEN ISMÉT LEKÖTÖTT TÁMOGATÁSOK

A pályázó neve (rövidítés)

A pályázó teljes neve

Utca, házszám

Irányítószám

Város

Ország

Megítélt összeg (EUR)

A társfinanszírozás aránya

Cím/leírás

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Olaszország

65 035,00

49,89 %

„Az új KAP: a versenyképes és fenntartható mezőgazdaság elősegítésének lehetőségei Grossetόban”

Szeminárium/konferencia

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Olaszország

104 621,53

50,00 %

„Agripolis – Agricultural Policy Information & Society: agrárpolitikai információ és társadalom”

Szeminárium/konferencia

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Spanyolország

5 497,20

50,00 %

„Tapasztalatcsere fiatal európai gazdálkodók között. A KAP mint a vidéki térségek fenntartható fejlődésének eszköze”

Szeminárium/konferencia

Az előző években odaítélt támogatások összesen

175 153,73

 

Mindösszesen

2 833 990,44

 

Csak tájékoztatási célból:

AZOK A 2009-BEN MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK, AMELYEK ESETÉBEN A KÉRELMEZŐ UGYANABBAN AZ ÉVBEN TÖRÖLTE A PROGRAMOT (NINCS PÉNZÜGYI HATÁSUK)

A pályázó neve (rövidítés)

A pályázó teljes neve

Utca, házszám

Irányítószám

Város

Ország

Megítélt összeg (EUR)

A társfinanszírozás aránya

Cím/leírás

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Olaszország

165 233,00

50,00 %

„A KAP előtt álló új kihívások a pénzügyi keret szempontjából”

Szeminárium/konferencia

Törölt támogatások összesen

165 233,00

 


21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/15


Közlemény importőrök részére

a Kolumbiából és El Salvadorból származó tonhalnak az EU-ba irányuló behozataláról

2010/C 132/05

Az Európai Bizottság tájékoztatja az Európai Unió gazdasági szereplőit, hogy megalapozott kétely merült fel a Kolumbiából és El Salvadorból importált, a Harmonizált Rendszer szerinti 1604 14 vámtarifaalszám alá tartozó tonhalkonzerv és fagyasztott tonhalfilé esetében a preferenciális elbánásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával és az Európai Unióban bemutatott eredetigazolás alkalmazhatóságával kapcsolatban.

Különféle vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a Harmonizált Rendszer szerinti 1604 14 vámtarifaalszám alá tartozó tonhalkonzerv és fagyasztott tonhalfilé jelentős mennyiségét jogosulatlanul Kolumbiából és El Salvadorból származó termékként tüntették fel.

Ezenfelül nem zárható ki, hogy az általános preferenciarendszer (GSP) más kedvezményezett országaiból származó szállítmányok behozatalára a származási kumulációra vonatkozó GSP származási szabályok betartása nélkül kerül sor.

Az említett termékek származását bejelentő és/vagy származását igazoló okmányokat benyújtó uniós gazdasági szereplőknek ezért ajánlott megtenni a szükséges óvintézkedéseket, mivel a szóban forgó áruk szabad forgalomba hozatala vámtartozást eredményezhet, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekeinek kijátszásához vezethet. A fent említett körülményekből eredő vámtartozás utólagos könyvelésbe vételére a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (1) 220. cikke (2) bekezdése b) pontjának ötödik albekezdésében foglalt rendelkezések vonatkoznak.


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/16


Felszámolási eljárás

indítására vonatkozó határozat (2010. március 15-i EHA/662/2010 miniszteri rendelet) a Seguros Mercurio, S.A tekintetében

(Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló-i 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének megfelelően)

2010/C 132/06

Biztosítótársaság

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

A határozat dátuma, hatálybalépése és jellege

Dátum

:

2010. március 15.

Hatálybalépés

:

2010. március 15.

A határozat jellege

:

miniszteri rendelet

Illetékes hatóság

Ministerio de Economía y Hacienda (Gazdasági és Pénzügyminisztérium)

Hatáskör

:

gazdasági és pénzügyminiszter

Utónév

:

Elena

Vezetéknév

:

Salgado Méndez

Cím

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Felügyeleti hatóság

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Biztosítók és nyugdíjpénztárak főigazgatósága)

Hatáskör

:

biztosításokért és nyugdíjalapokért felelős főigazgató

Utónév

:

Ricardo

Vezetéknév

:

Lozano Aragüés

Cím

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Kinevezett felszámoló

Consorcio de Compensación de Seguros

Hatáskör:

főigazgató

Utónév:

Ignacio

Vezetéknév:

Machetti Bermejo

Cím:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913395500

Fax

+34 913395678

E-mail:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Irányadó jog

Spanyol

Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (a magánbiztosítók szervezéséről és felügyeletéről szóló törvény módosítását jóváhagyó december 29-i 6/2004. sz. királyi törvényerejű rendelet)

Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros (a Consorcio de Compensación de Seguros alapító okiratának és alapszabályának módosított szövegét elfogadó december 29-i 7/2004. sz. királyi törvényerejű rendelet)

Real Decreto 2020/1986, de 22 de agosto de 1986 por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (a biztosítótársaságok felszámolási bizottságának eljárási szabályzatát jóváhagyó 1986. augusztus 22-i 2020/1986 királyi rendelet)


V Hirdetmények

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/17


A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

2010/C 132/07

A gazdasági miniszter bejelenti, hogy országához kérelem érkezett a Hemelum megnevezésű térségre vonatkozó szénhidrogén-kutatási engedély iránt.

A kérelemben szereplő terület Friesland tartományban helyezkedik el, és az alábbi pontpárokat összekötő egyenesek határolják: A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U és U-A.

Az említett pontok koordinátái a következők:

Pont

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Ezeknek a pontoknak a helyzetét a holland vetületi rendszer (Rijks Driehoeksmeting – RD) szerint meghatározott földrajzi koordináták segítségével adták meg.

A fenti szakaszok által körülhatárolt terület nagysága 450,4 km2.

A fenti irányelv, valamint a bányászati törvény (Mijnbouwwet; Staatsblad 2002, 542. szám) 15. cikke értelmében a gazdasági miniszter felkéri az érdekelt feleket, hogy amennyiben a fenti pontok és koordináták által meghatározott területen szénhidrogének kutatását tervezik, nyújtsák be engedélykérelmüket.

Az engedélyezés a gazdasági miniszter hatáskörébe tartozik. A fenti irányelv 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint 6. cikkének (2) bekezdésében említett szempontokat, feltételeket és követelményeket a bányászati törvény (Mijnbouwwet; Staatsblad 2002, 542. szám) ismerteti részletesen.

Az érdekelt felek e felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számítva tizenhárom héten belül nyújthatnak be kérelmet. A kérelmeket a következő címre kell küldeni:

De Minister van Economische Zaken (gazdasági miniszter)

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt (J.C. De Groot energiapiaci igazgató figyelmébe)

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

A határidőn túl beérkezett kérelmek elbírálására nincs lehetőség.

A beérkezett kérelmek elbírálására a határidő leteltétől számított tizenkét hónapon belül kerül sor.

Az érdeklődők további tájékoztatást a +31 703797088 telefonszámon kaphatnak (kapcsolattartó személy: E.J. Hoppel).


21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/19


A Holland Királyság gazdasági miniszterének közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

2010/C 132/08

A Holland Királyság gazdasági minisztere bejelenti, hogy országához kérelem érkezett a bányászati szabályzat (Mijnbouwregeling; Staatscourant 2002, 245. szám) 3. mellékletében szereplő térképen feltüntetett T1 tömb F13b tömbszelvényére vonatkozó szénhidrogén-kutatási engedély iránt.

A fenti irányelv, valamint a bányászati törvény (Mijnbouwwet; Staatsblad 2002, 542. szám) 15. cikke értelmében a gazdasági miniszter felhívja az érdekelt feleket, hogy amennyiben szintén a holland kontinentális talapzat T1 tömbjében található szénhidrogének kutatását tervezik, nyújtsák be engedélykérelmüket.

A T1 tömb felszíne 1,3 km2.

Az engedélyezés a gazdasági miniszter hatáskörébe tartozik. A fenti irányelv 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint 6. cikkének (2) bekezdésében említett ismérveket, feltételeket és követelményeket a bányászati törvény (Mijnbouwwet; Staatsblad 2002, 542. szám) ismerteti részletesen.

Az érdekelt felek e felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított tizenhárom héten belül nyújthatnak be kérelmet. A kérelmeket a következő címre kell küldeni:

De Minister van Economische Zaken (gazdasági miniszter)

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt (J.C. De Groot energiapiaci igazgató figyelmébe)

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

A határidőn túl beérkezett kérelmek elbírálására nincs lehetőség.

A beérkezett kérelmek elbírálására a határidő leteltétől számított tizenkét hónapon belül kerül sor.

Az érdeklődők további tájékoztatást a +31 703797088 telefonszámon kaphatnak (kapcsolattartó személy: E.J. Hoppel).


Helyesbítések

21.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 132/20


Helyesbítés összefonódás előzetes bejelentéséhez (Ügyszám COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Ez a szöveg semmissé nyilvánítja a HL C 126., 2010. május 18-i számának 16. oldalán közzétett szöveget, és annak helyébe lép)

2010/C 132/09

 

„Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1.

2010. május 7-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az OAO Gazprom (a továbbiakban Gazprom, Orosz Föderáció) kizárólagos irányítása alá tartozó Gazprom Germania GmbH vállalkozás (a továbbiakban: Gazprom Germania, Németország) és az A2A Spa (a továbbiakban: A2A, Olaszország) vállalkozás által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a PremiumGas S.p.A ( a továbbiakban: PremiumGas, Olaszország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Gazprom Germania esetében: gáz értékesítése Európában és a Független Államok Közösségében (FÁK) (2), valamint gázinfrastruktúra kiépítése,

az A2A esetében: villamosenergia- és gázellátás, távfűtés és hulladékkezelés elsősorban Olaszországban,

a Premium Gas esetében: földgázellátás Olaszországban.

3.

Az Európai Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek az eredeti közzétételt követő tíz napon belül kell az Európai Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni az Európai Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  A FÁK országai a következők: Azerbajdzsán, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Orosz Föderáció, Örményország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán.”