ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 44

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

52. évfolyam
2009. február 21.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

A Bíróság

2009/C 044/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában
HL C 32., 2009.2.7.

1

 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

A Bíróság

2009/C 044/02

C-276/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Wellcome Foundation Ltd kontra Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (Védjegyek – Gyógyszerkészítmények – Újracsomagolás – Párhuzamos import – A csomagolás kinézetének jelentős megváltoztatása – Előzetes figyelmeztetési kötelezettség)

2

2009/C 044/03

C-16/06. P. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete – Les Éditions Albert René SARL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Orange A/S (Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet – 8. cikk és 63. cikk – A MOBILIX szóvédjegy – Az OBELIX közösségi és nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása – A felszólalás részleges elutasítása – Reformatio in peius – Az úgynevezett semlegesítési elmélet – A jogvita tárgyának módosítása – Az Elsőfokú Bíróság előtti keresethez mellékletként csatolt dokumentumok mint új bizonyítékok)

2

2009/C 044/04

C-210/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Szegedi Ítélőtábla – Magyar Köztársaság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt (A társaság székhelyének áthelyezése a létrehozása szerinti tagállamtól eltérő tagállamba – A cégnyilvántartásban a székhelyre vonatkozó bejegyzés megváltoztatása iránti kérelem – Megtagadás – A cégbíróság határozata elleni fellebbezés – EK 234. cikk – Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Elfogadhatóság – A bíróság fogalma – Az olyan nemzeti bíróság fogalma, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség – Előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező határozat elleni fellebbezés – A fellebbviteli bíróság hatásköre e határozat visszavonására – Letelepedés szabadsága – EK 43. és EK 48. cikk)

3

2009/C 044/05

C-338/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 77/91/EGK második irányelv – 29. és 42. cikk – Részvénytársaságok – Tőkeemelés – Részvény- és részvényreátváltoztathatókötvény-jegyzési elsőbbség – Megszüntetés – A részvényesek védelme – Egyenlő bánásmód)

4

2009/C 044/06

C-487/06. P. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 22-i ítélete – British Aggregates Association kontra Európai Közösségek Bizottsága, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés – Állami támogatás – Sóderre vonatkozó környezetvédelmi adó az Egyesült Királyságban)

4

2009/C 044/07

C-524/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Heinz Huber kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Személyes adatok védelme – Uniós polgárság – Az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma – 95/46/EK irányelv – A szükségesség fogalma – Más tagállamból érkezett uniós polgárok személyes adatainak általános feldolgozása – Külföldiekre vonatkozó központi nyilvántartás)

5

2009/C 044/08

C-47/07. P. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete – Masdar (UK) Ltd kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés – Az EK 288. cikk második bekezdése – A Közösség jogalap nélküli gazdagodására alapított kereset – Közösségi segítségnyújtási programok – A Bizottsággal szerződő fél által elkövetett szabálytalanságok – Alvállalkozó által nyújtott szolgáltatások – A fizetés elmaradása – A gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok – A bizalomvédelem elve – A közösségi adminisztráció gondossági kötelezettsége)

5

2009/C 044/09

C-48/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Cour d'appel de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État belge – SPF Finances kontra Les Vergers du Vieux Tauves SA (Társasági adó – 90/435/EGK irányelv – Anyavállalati minőség – Tőkerészesedés – Tőkerészesedés feletti haszonélvezeti jog)

6

2009/C 044/10

C-73/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tietosuojavaltuutettu kontra Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (95/46/EK irányelv – Hatály – A személyes adóadatok feldolgozása és áramlása – A természetes személyek védelme – Szólásszabadság)

6

2009/C 044/11

C-101/07. P. és C-110/07. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete – Coop de France bétail et viande, korábban Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) kontra az Európai Közösségek Bizottsága, Francia Köztársaság (Fellebbezés – Verseny – Marha- és borjúhúspiac – A tenyésztők és a vágóhidak országos szövetségei között kötött, a marha- és borjúhús behozatalának felfüggesztésére és a legalacsonyabb felvásárlási ár rögzítésére vonatkozó megállapodás – Bírságok – 17. rendelet – A 15. cikk (2) bekezdése – A szövetségek tagvállalkozásai forgalmának figyelembevétele)

7

2009/C 044/12

C-121/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 9-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2001/18/EK irányelv – GMO-k környezetbe történő szándékos kibocsátása és forgalomba hozatala – A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete – A végrehajtás elmaradása – EK 228. cikk – Az eljárás során történő végrehajtás – Pénzügyi szankciók)

8

2009/C 044/13

C-127/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA kontra Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Környezet – A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere – 2003/87/EK irányelv – Hatály – A kohászati ágazat létesítményeinek bevonása – A vegyipari és színesfémágazat létesítményeinek kizárása – Az egyenlő bánásmód elve)

8

2009/C 044/14

C-161/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – EK 43. cikk – A társaságoknak az új tagállamok állampolgárai kérelme alapján történő bejegyzésére vonatkozó nemzeti szabályozás – Az önálló vállalkozói minőség igazolására vonatkozó eljárás)

9

2009/C 044/15

C-189/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 2847/93/EGK rendelet – 2. cikk (1) bekezdés és 31. cikk (1) és (2) bekezdés – 2406/96/EK és 850/98/EK rendeletek – Ellenőrző rendszer a halászati ágazatban – Egyes termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások – Nem kielégítő ellenőrzések és vizsgálatok – A jogsértések szankcionálására alkalmas intézkedések elfogadásának elmulasztása – A szankciók végrehajtása – Valamely rendelet rendelkezéseinek átfogó jellegű megsértése – A kötelezettségszegés általános és tartós jellegének alátámasztására irányuló kiegészítő bizonyítékok Bíróság elé terjesztése – Elfogadhatóság)

9

2009/C 044/16

C-198/07. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete – Donal Gordon kontra az Európai Közösségek Bizottsága (Fellebbezés – Szakmai előmeneteli jelentés – Megsemmisítés iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Tartós teljes rokkantságban szenvedő tisztviselő)

10

2009/C 044/17

C-205/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Hof van beroep te Gent (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Lodewijk Gysbrechts és a Santurel Inter BVBA ellen folytatott büntetőeljárás (EK 28-EK 30. cikk – 97/7/EK irányelv – Fogyasztók védelme távollevők között kötött szerződések esetén – Az elállásra nyitva álló határidő – Annak tilalma, hogy a fogyasztótól az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt előleget vagy más összeget követeljenek)

11

2009/C 044/18

C-213/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Michaniki AE kontra Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias (Építési beruházásra irányuló közbeszerzések – 93/37/EGK irányelv – 24. cikk – A közbeszerzési eljárásban való részvételt kizáró okok – Az építési beruházásokra irányuló közbeszerzések és a tömegkommunikáció ágazata közötti összeférhetetlenséget kimondó nemzeti intézkedések)

11

2009/C 044/19

C-282/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Cour d'appel de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État belge – SPF Finances kontra Truck Center SA (Letelepedés szabadsága – Az EK-Szerződés 52. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 43. cikk) és az EK-Szerződés 58. cikke (jelenleg EK 48. cikk) – A tőke szabad mozgása – Az EK-Szerződés 73b. cikke és 73d. cikke (jelenleg EK 56. cikk, valamint EK 58. cikk) – Jogi személyek adóztatása – Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek – Forrásadó – Précompte mobilier – Külföldi illetőségű társaságoknak fizetett kamatok után fizetendő forrásadó beszedése – Belföldi illetékességű társaságoknak fizetett kamatok után fizetendő forrásadó beszedésének hiánya – A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény – Korlátozások – Hiány)

12

2009/C 044/20

C-283/07. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 75/442/EGK irányelv – 1. cikk – A hulladék fogalma – Acélipari tevékenységek során történő felhasználásra szánt fémhulladékok – Kiváló minőségű hulladékokból származó tüzelőanyag – Helytelen átültetés)

12

2009/C 044/21

C-306/07. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Højesteret – Dánia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ruben Andersen kontra a Slagelse község (korábban: Skælskør község) megbízottjaként eljáró Kommunernes Landsforening (A munkavállalók tájékoztatása – 91/533/EGK irányelv – A 8. cikk (1) és (2) bekezdése – Hatály – Kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók – Az ideiglenes munkaszerződés vagy munkaviszony fogalma)

13

2009/C 044/22

C-333/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 22-i ítélete (a Cour administrative d'appel de Lyon [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Régie Networks kontra Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne (Állami támogatások – Helyi rádióállomásoknak címzett támogatási program – A reklámokra kivetett adó jellegű járulékokból történő finanszírozás – Az EK-Szerződés 93. cikkének (3) bekezdése (jelenleg az EK 88. cikk (3) bekezdése) szerinti előzetes vizsgálati eljárás eredményeként meghozott, kedvező elbírálást tartalmazó bizottsági határozat – A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető támogatások – Az EK-Szerződés 92. cikkének (3) bekezdése (jelenleg, módosítást követően, az EK 87. cikk (3) bekezdése) – A határozat jogszerűségének vitatása – Indokolási kötelezettség – A tények értékelése – Az adó jellegű járuléknak az EK-Szerződéssel való összeegyeztethetősége)

14

2009/C 044/23

C-336/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Verwaltungsgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG kontra Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (2002/22/EK irányelv – A 31. cikk (1) bekezdése – Ésszerű továbbítási [must carry] kötelezettségek – Olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi az analóg kábelhálózatok üzemeltetőit, hogy kábelhálózatukba minden földfelszínen sugárzott tévéműsort felvegyenek – Az arányosság elve)

14

2009/C 044/24

C-337/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Verwaltungsgericht Stuttgart – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ibrahim Altun kontra Stadt Böblingen (Az EGK-Törökország társulási megállapodás – A Társulási Tanács 1/80 határozata 7. cikkének első bekezdése – Török munkavállaló gyermekének tartózkodási joga – A munkavállaló rendes munkaerőpiachoz való tartozása – Önhibán kívüli munkanélküliség – Az említett megállapodás török menekültekre való alkalmazhatósága – Szerzett jogok elvesztésének feltételei)

15

2009/C 044/25

C-349/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sopropé – Organizações de Calçado, Lda kontra Fazenda Pública (Közösségi Vámkódex – A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve – Behozatali vám utólagos beszedése)

16

2009/C 044/26

C-384/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wienstrom GmbH kontra Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Állami támogatások – Az EK 88. cikk (3) bekezdése – A közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított támogatások – A kedvezményezett és a nemzeti hatóságok közötti, a jogellenesen kifizetett támogatások összegére vonatkozó jogvita – A nemzeti bíróság szerepe)

16

2009/C 044/27

C-414/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Magoora sp. z. o. o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie (Hatodik HÉA-irányelv – 17. cikk (2) és (6) bekezdés – Nemzeti szabályozás – Az egyes gépjárművekhez szükséges üzemanyag vásárlásával kapcsolatban felszámított HÉA levonása függetlenül e gépjárművek használatának céljától – A levonási jog tényleges korlátozása – A nemzeti jogszabályokban az irányelv hatálybalépésekor előírt kizárások)

17

2009/C 044/28

C-442/07. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. december 9-i ítélete (az Oberster Patent- und Markensenat [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein Radetzky-Orden kontra Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky (Védjegyek – A 89/104/EGK irányelv – 12. cikk – Megszűnés – Nonprofit egyesület által lajstromozott megjelölések – A védjegy tényleges használatának fogalma – Jótékonysági tevékenység)

17

2009/C 044/29

C-443/07. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete – Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, kontra az Európai Közösségek Bizottsága, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés – Személyzeti szabályzat – A 2004. május 1-je után felvett tisztviselők besorolására vonatkozó, XIII. melléklet 12. cikkének (3) bekezdése elleni jogellenességi kifogás – A személyzeti szabályzati bizottsággal folytatott konzultáció – A szerzett jogok és az egyenlő bánásmód elve megsértésének hiánya)

18

2009/C 044/30

C-480/07. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 2000/59/EK irányelv – A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítmények – Hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásának, végrehajtásának vagy elfogadásának elmulasztása valamennyi kikötő vonatkozásában)

18

2009/C 044/31

C-488/07. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Court of Session [Skócia], Edinburgh – Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Royal Bank of Scotland Group plc kontra The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Hatodik HÉA-irányelv – Az előzetesen felszámított adó levonása – Adóköteles és nem adóköteles tevékenység során egyaránt használt termékek és szolgáltatások – Részarányos levonás – Kiszámítás – A 17. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt módszerek – A 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében szereplő kerekítési szabály alkalmazására irányuló kötelezettség)

19

2009/C 044/32

C-491/07. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Landesgericht für Strafsachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vladimir Turansky elleni büntetőeljárás (A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény – 54. cikk – A ne bis in idem elve – Hatály – A jogerősen elbírált fogalma – Rendőrhatóság büntetőeljárást felfüggesztő határozata – A nemzeti jog szerint büntetőjogi felelősségre vonhatóságot meg nem szüntető és ne bis in idem hatállyal nem bíró határozat)

19

2009/C 044/33

C-517/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a High Court of Justice [England & Wales], Chancery Division [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Afton Chemical Limited kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (92/81/EGK irányelv – Ásványi olajok jövedéki adója – A 2. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja – 2003/96/EK irányelv – Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása – A 2. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének b) pontja – Hatály – Ásványi olajnak vagy energiaterméknek minősülő, de nem üzemanyagként használt üzemanyag-adalékok – Nemzeti adórendszer)

20

2009/C 044/34

C-549/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Handelsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Friederike Wallentin-Hermann kontra Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA (Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – 5. cikk – Járat törlése esetén az utasoknak nyújtandó kártérítés és segítség – A kártérítési kötelezettség alóli mentesülés – Olyan rendkívüli körülmények miatti törlés, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni)

20

2009/C 044/35

C-13/08. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Erich Stamm és Anneliese Hauser által kezdeményezett eljárás (Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás – Egyenlő bánásmód – Határmenti ingázó önálló vállalkozók – Földhaszonbérlet – Agrárstruktúra)

21

2009/C 044/36

C-273/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. december 18-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség (Tagállami kötelezettségszegés – 2001/81/EK irányelv – Légköri szennyezők – Nemzeti kibocsátási határértékek – A kibocsátás csökkentésére vonatkozó programok, a nemzeti emissziókataszterek, és a 2010-re vonatkozó éves kibocsátási prognózisok közlésének elmulasztása)

22

2009/C 044/37

C-328/08. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – 2004/35/EK irányelv – Környezeti felelősség – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

22

2009/C 044/38

C-388/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 1-i ítélete (a Korkein oikeus – Finnország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Artur Leymann, Aleksei Pustovarov elleni büntetőeljárás (Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – 2002/584 kerethatározat – 27. cikk – Európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások – A specialitás elve – Hozzájárulási eljárás)

23

2009/C 044/39

C-551/07. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. december 19-i végzése (a Verwaltungsgerichtshof – Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Deniz Sahin kontra Bundesminister für Inneres (Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a – 2004/38/EK irányelv – EK 18. cikk és EK 39. cikk – A családi élet tiszteletben tartásához való jog – Harmadik állam menekültként valamely tagállam területére lépett, majd más tagállam állampolgárával házasságot kötött állampolgárának tartózkodási joga)

23

2009/C 044/40

C-25/08. P. sz. ügy: A Bíróság 2008. november 13-i végzése – Giuseppe Gargani kontra Európai Parlament (Fellebbezés – Az Európai Parlament jogi bizottsága elnökének keresete az Európai Parlament elnökének azon aktusa ellen, amellyel a Parlament nevében észrevételeket terjesztett elő valamely előzetes döntéshozatali ügy keretében – Keresetindítási határidő)

24

2009/C 044/41

C-180/08. és C-186/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. november 13-i végzése (a Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Görögország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maria Kastrinaki tou Emmanouil kontra Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése – 89/48/EGK irányelv – Oklevelek elismerése – A fogadó tagállam által oktatási intézményként el nem ismert szabad tanulmányi intézetben végzett tanulmányok – Pszichológus)

25

2009/C 044/42

C-434/08. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Oldenburg (Németország) által 2008. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Arnold és Johann Harms, mint polgári jogi társaság kontra Freerk Heidinga

25

2009/C 044/43

C-473/08. sz. ügy: A Sächsisches Finanzgericht (Németország) által 2008. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz kontra Finanzamt Dresden I.

26

2009/C 044/44

C-486/08. sz. ügy: A Landesgericht Innsbruck (Ausztria) által 2008. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols kontra Land Tirol

26

2009/C 044/45

C-491/08. sz. ügy: 2008. november 12-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

27

2009/C 044/46

C-496/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-47/05. sz., Angé Serrano és társai kontra Parlament ügyben 2008. szeptember 18-án hozott ítélete ellen Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau és Francisco Javier Solana Ramos által 2008. november 18-án benyújtott fellebbezés

27

2009/C 044/47

C-510/08. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2008. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vera Mattner kontra Finanzamt Velbert

28

2009/C 044/48

C-512/08. sz. ügy: 2008. november 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

29

2009/C 044/49

C-515/08. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) által 2008. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vítor Manuel Dos Santos Palhota, Mário De Moura Gonçalves, Fernando Luís Das Neves Palhota és a Termiso Lda elleni büntetőeljárás

29

2009/C 044/50

C-519/08. sz. ügy: A Monomeles Protodikeio (Görörgország) által 2008. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Archontia Koukou kontra Elliniko Dimosio

30

2009/C 044/51

C-526/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

31

2009/C 044/52

C-529/08. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2008. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz kontra Deutshce Lufhansa AG

32

2009/C 044/53

C-533/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 3-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TNT Express Nederland BV kontra AXA Versicherung AG

32

2009/C 044/54

C-534/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KLG Europe Eersel BV kontra Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

33

2009/C 044/55

C-536/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra X

33

2009/C 044/56

C-537/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (kibővített ötödik tanács) T-20/03. sz., Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (támogatja: a Freistaat Thüringen és a Németországi Szövetségi Köztársaság) kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben, 2008. szeptember 24-én hozott ítélete ellen a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH által 2008. december 3-án benyújtott fellebbezés

34

2009/C 044/57

C-539/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra Fiscale eenheid Facet B.V./Facet Trading B.V.

35

2009/C 044/58

C-544/08. sz. ügy: 2008. december 4-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

35

2009/C 044/59

C-554/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-73/04. sz., Carbone Lorraine kontra Bizottság ügyben 2008. október 8-án hozott ítélete ellen a Le Carbone Lorraine által 2008. december 17-én benyújtott fellebbezés

35

2009/C 044/60

C-556/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

36

2009/C 044/61

C-557/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

36

2009/C 044/62

C-561/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-160/04. sz., Potamianos kontra Bizottság ügyben 2008. október 15-én hozott ítélet ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. december 19-én benyújtott fellebbezés

37

2009/C 044/63

C-566/08. sz. ügy: 2008. december 22-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

37

2009/C 044/64

C-567/08. sz. ügy: 2008. december 19-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

38

2009/C 044/65

C-574/08. sz. ügy: 2008. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

38

2009/C 044/66

C-575/08. sz. ügy: 2008. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

39

2009/C 044/67

C-583/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-66/04. sz., Christos Gogos kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008. október 15-én hozott ítélete ellen Christos Gogos által 2008. december 24-én benyújtott fellebbezés

39

2009/C 044/68

C-585/05. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2008. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Peter Pammer kontra Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

40

 

Elsőfokú Bíróság

2009/C 044/69

T-211/04. és T-215/04. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Government of Gibraltar és Egyesült Királyság kontra Bizottság (Állami támogatások – Az Egyesült Királyság által a Government of Gibraltar [gibraltári kormány] társaságiadó-reformjára vonatkozóan bejelentett támogatási program – A támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító határozat – Regionális szelektivitás – Tárgyi szelektivitás)

41

2009/C 044/70

T-144/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Muñiz kontra Bizottság (Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001 rendelet – A Vámkódex Bizottság vám- és statisztikai nómenklatúrával foglalkozó részlege (mechanika/egyebek) munkacsoportjának ülésére vonatkozó dokumentumok – A hozzáférés megtagadása – A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel)

41

2009/C 044/71

T-455/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Componenta kontra Bizottság (Állami támogatások – Fémfeldolgozó ipar – Valamely vállalkozás ingatlanbefektetési társaságban fennálló részesedésének megszerzése és az e vállalkozás által az ingatlanbefektetési társaság részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése, az említett vállalkozás által eszközölt beruházás fejében – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat – A magánbefektető fogalmának kritériuma – Az ingatlanbefektetési társaság részvényeinek értékelése – Valamely társaság ingatlanvagyonának értékelése – Indokolási kötelezettség – Hivatalból való figyelembe vétel)

42

2009/C 044/72

T-85/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – General Química kontra Bizottság (Verseny – Kartellek – A gumiipari vegyi anyagok ágazata – Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat – Bizalmas információk cseréje és árak rögzítése – Az anyavállalatnak való betudás – Egyetemleges felelősség – Bírságok – Engedékenységi közlemény)

42

2009/C 044/73

T-285/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A TORRE DE FRIAS közösségi szóvédjegy bejelentése – A TORRES és LAS TORRES korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya)

43

2009/C 044/74

T-286/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A TORRE DE GAZATE közösségi szóvédjegy bejelentése – A TORRES és LAS TORRES korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya)

43

2009/C 044/75

T-287/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz) (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A Torre Albéniz közösségi ábrás védjegy bejelentése – A korábbi TORRES közösségi ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya)

44

2009/C 044/76

T-8/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea) (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A TG Torre Galatea közösségi ábrás védjegy bejelentése – A TORRES 10 korábbi közösségi szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya)

44

2009/C 044/77

T-16/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ) (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A TORRE DE BENÍTEZ közösségi szóvédjegy bejelentése – Tornyokat idéző korábbi nemzeti, közösségi és nemzetközi szó- és ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya)

45

2009/C 044/78

T-90/07. P. és T-99. P. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Belgium és Bizottság kontra Genette (Fellebbezés – Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A nemzeti nyugdíjjogosultság átvitele – Átviteli kérelem visszavonását elutasító határozat, és új átviteli kérelem benyújtása – A Közszolgálati Törvényszék hatásköre – A jogvita tárgyának módosítása – A kereset elfogadhatatlansága az elsőfokú eljárásban)

45

2009/C 044/79

T-293/07. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Lofaro kontra Bizottság (Fellebbezés – Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – A panasz benyújtásának határideje – A panasz benyújtásának időpontja – Az adminisztrációhoz való megérkezés – A jogbiztonság elve)

46

2009/C 044/80

T-227/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 3-i végzése – RSA Security Ireland kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset – Közös Vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolás – Személyében nem érintett személy – Elfogadhatatlanság)

46

2009/C 044/81

T-169/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 2-i ítélete – Longevity Health Products kontra OHIM – Hennig Arzneimittel (Cellutrim) (Közösségi védjegy – Törlési eljárás – Cellutrim közösségi szóvédjegy – Cellidrin korábbi nemzeti szóvédjegy – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset)

46

2009/C 044/82

T-210/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 3-i végzése – RSA Security Ireland kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset – Közös Vámtarifa – Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – Nemzeti vámhatóságok hatásköre – Keresettel nem megtámadható aktusok – Elfogadhatatlanság)

47

2009/C 044/83

T-406/08. sz. ügy: 2008. szeptember 19-én benyújtott kereset – ICF kontra Bizottság

47

2009/C 044/84

T-502/08. sz. ügy: 2008. november 21-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM – Deutsche BP (SunGasoline)

48

2009/C 044/85

T-503/08. sz. ügy: 2008. november 20-án benyújtott kereset – Rundpack kontra OHIM (Műanyagpohár ábrázolása)

48

2009/C 044/86

T-504/08. sz. ügy: 2008. november 21-én benyújtott kereset – Mologen kontra OHIM (dSLIM)

49

2009/C 044/87

T-505/08. sz. ügy: 2008. november 25-én benyújtott kereset – Nadine Trautwein Rolf Trautwein kontra OHIM (Hunter)

49

2009/C 044/88

T-513/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-135/07. sz., Smadja kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 11-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. november 25-én benyújtott fellebbezés

50

2009/C 044/89

T-515/08. sz. ügy: 2008. november 19-én benyújtott kereset – Mauerhofer kontra Bizottság

50

2009/C 044/90

T-516/08. sz. ügy: 2008. november 27-én benyújtott kereset – Eriksen kontra Bizottság

51

2009/C 044/91

T-524/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – AIB-Vinçotte Luxembourg kontra Parlament

51

2009/C 044/92

T-525/08. sz. ügy: 2008. december 1-jén benyújtott kereset – Poste Italiane kontra Bizottság

52

2009/C 044/93

T-526/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-44/05. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 25-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. december 3-án benyújtott fellebbezés

53

2009/C 044/94

T-532/08. sz. ügy: 2008. december 5-én benyújtott kereset – Norilsk Nickel Harjavalta Oy és Umicore NV kontra Bizottság

53

2009/C 044/95

T-533/08. sz. ügy: 2008. december 3-án benyújtott kereset – Telekomunikacja Polska kontra Bizottság

54

2009/C 044/96

T-534/08. sz. ügy: 2008. december 1-jén benyújtott kereset – Granuband kontra OHIM – Granuflex (GRANUflex)

55

2009/C 044/97

T-539/08. sz. ügy: 2008. december 5-én benyújtott kereset – Etimine és Etiproducts kontra Bizottság

55

2009/C 044/98

T-540/08. sz. ügy: 2008. december 12-én benyújtott kereset – Esso és társai kontra Bizottság

56

2009/C 044/99

T-541/08. sz. ügy: 2008. december 15-én benyújtott kereset – Sasol és társai kontra Bizottság

57

2009/C 044/00

T-542/08. sz. ügy: 2008. december 3-án benyújtott kereset – Evropaïki Dynamiki kontra ECHA

58

2009/C 044/01

T-546/08. sz. ügy: 2008. december 2-án benyújtott kereset – Villa Almè kontra OHIM – Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

59

2009/C 044/02

T-548/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – Total kontra Bizottság

59

2009/C 044/03

T-549/08. sz. ügy: 2008. november 16-án benyújtott kereset – Luxemburg kontra Bizottság

60

2009/C 044/04

T-558/08. sz. ügy: 2008. december 17-én benyújtott kereset – Eni SpA kontra Bizottság

61

2009/C 044/05

T-559/08. sz. ügy: 2008. december 17-én benyújtott kereset – STIM d'Orbigny kontra Bizottság

61

2009/C 044/06

T-562/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – Repsol YPF Lubricantes y especialidades és társai kontra Bizottság

62

2009/C 044/07

T-563/08. sz. ügy: 2008. december 16-án benyújtott kereset – CM Capital Markets kontra OHIM – Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

63

2009/C 044/08

T-564/08. sz. ügy: 2008. december 17-én benyújtott kereset – Monoscoop kontra OHIM (SUDOKU SAMURAI BINGO)

64

2009/C 044/09

T-572/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-90/07. sz., Traore kontra Bizottság ügyben 2008. november 13-án hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. december 19-én benyújtott fellebbezés

64

2009/C 044/10

T-577/08. sz. ügy: 2008. december 23-án benyújtott kereset – Proges kontra Bizottság

65

2009/C 044/11

T-579/08. sz. ügy: 2008. december 23-án benyújtott kereset – Eridania Sadam kontra Bizottság

65

2009/C 044/12

T-580/08. sz. ügy: 2008. december 24-én benyújtott kereset – PJ Hungary kontra OHIM – Pepekillo (PEPEQUILLO)

66

2009/C 044/13

T-587/08. sz. ügy: 2008. december 31-én benyújtott kereset – Fresh Del Monte Produce kontra Bizottság

66

2009/C 044/14

T-588/08. sz. ügy: 2008. december 24-én benyújtott kereset – Dole Food és Dole Germany kontra Bizottság

67

2009/C 044/15

T-324/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 17-i végzése – Plant és társai kontra Bizottság

68

2009/C 044/16

T-489/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i végzése – Insight Direct USA kontra OHIM – Net Insight (Insight)

68

2009/C 044/17

T-347/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 19-i végzése – iTouch International kontra OHIM – Touchnet Information Systems (iTouch)

68

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2009/C 044/18

F-48/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 5-i ítélete – Avanzata és társai kontra Bizottság (Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Besorolás és díjazás – A luxemburgi jog szerinti korábbi munkavállalók)

69

2009/C 044/19

F-148/06. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Collée kontra Parlament (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Az érdempontok odaítélésére vonatkozó eljárás az Európai Parlamentnél – Az érdemek összehasonlító vizsgálata)

69

2009/C 044/20

F-50/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 25-i ítélete – Hristova kontra Bizottság (Közszolgálat – Felvétel – Nyílt versenyvizsga – Részvételi felvételek – A jelentkezés elutasítása – Indokolás – Oklevelek)

70

2009/C 044/21

F-53/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 25-i ítélete – Iordanova kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – Részvételi felvételek – A jelentkezés elutasítása – Oklevelek)

70

2009/C 044/22

F-58/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Collotte kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

70

2009/C 044/23

F-66/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Dubus és Leveque kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

71

2009/C 044/24

F-90/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 13-i ítélete – Traore kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Álláshirdetés – A felperes pályázatának elutasítása – Újrabeosztás – Szolgálati érdek)

71

2009/C 044/25

F-92/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Evraets kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

72

2009/C 044/26

F-93/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Beatriz Acosta Iborra és társai kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

72

2009/C 044/27

F-126/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. november 4-i ítélete – Van Beers kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – Igazolási eljárás – A 2006. évi eljárás – Az előzetesen kiválasztott tisztviselők listájára történő felvétel megtagadása – A személyzeti szabályzat 45a. cikke)

73

2009/C 044/28

F-144/07. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. december 9-i ítélete – Efstathopoulos kontra Európai Parlament (Közszolgálat – Korábbi ideiglenes alkalmazottak – 2689/95/EK, Euratom, ESZAK rendelet – Távozási támogatás – Termelékenységi jutalom beszámítása az új feladatok ellátásáért járó bruttó jövedelem megállapításakor)

73

2009/C 044/29

F-48/08. sz. ügy: Az Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. október 30-i végzése – Ortega Serrano kontra Bizottság (Közszolgálat – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Nem harmadik személynek minősülő ügyvéd általi felperesi képviselet megengedhetetlensége – Költségmentesség – Beavatkozási kérelem)

73

2009/C 044/30

F-64/08. sz. ügy: Az Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 18-i végzése – Nijs kontra az Európai Közösségek Számvevőszéke (Közszolgálat – Tisztviselők – Az eljárási szabályzat 35. cikke 1. §-ának e) pontja – A felhozott jogalapok keresetlevélben történő rövid ismertetése – Értékelési eljárás – Az értékelő és az ellenjegyző kijelölése – Sérelmet okozó aktus hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

74

2009/C 044/31

F-80/08. R. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék elnökének 2008. december 17-i végzése – Wenig kontra Bizottság (Közszolgálat – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Az érdekeltet a tisztségéből felfüggesztő határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem – Sürgősség – Hiány)

74

2009/C 044/32

F-89/08. sz. ügy: 2008. november 3-án benyújtott kereset – P kontra Parlament

74

2009/C 044/33

F-92/08. sz. ügy: 2008. november 4-én benyújtott kereset – Bertolete és társai kontra Bizottság

75

2009/C 044/34

F-93/08. sz. ügy: 2008. november 12-én benyújtott kereset – N kontra Parlament

75

2009/C 044/35

F-96/08. sz. ügy: 2008. november 17-én benyújtott kereset – Cerafogli kontra EKB

75

2009/C 044/36

F-97/08. sz. ügy: 2008. november 27-én benyújtott kereset – Füller-Tomlinson kontra Parlament

76

2009/C 044/37

F-98/08. sz. ügy: 2008. december 11-én benyújtott kereset – Nijs kontra Számvevőszék

76

2009/C 044/38

F-101/08. sz. ügy: 2008. december 8-án benyújtott kereset – Pappas kontra Bizottság

77

2009/C 044/39

F-103/08. sz. ügy: 2008. december 23-án benyújtott kereset – Katrakasas kontra Bizottság

77

2009/C 044/40

F-104/08. sz. ügy: 2008. december 30-án benyújtott kereset – Angelidis kontra Parlament

77

2009/C 044/41

F-14/08. sz. ügy: Az Közszolgálati Törvényszék 2008. december 18-i végzése – X kontra Parlament

78

2009/C 044/42

F-22/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése – Miguelez Herreras kontra Bizottság

78

2009/C 044/43

F-23/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése – Di Bucci kontra Bizottság

78

2009/C 044/44

F-24/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése – Wilms kontra Bizottság

78

 

2009/C 044/45

Megjegyzés az olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A Bíróság

21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/1


(2009/C 44/01)

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 32., 2009.2.7.

Korábbi közzétételek

HL C 19., 2009.1.24.

HL C 6., 2009.1.10.

HL C 327., 2008.12.20.

HL C 313., 2008.12.6.

HL C 301., 2008.11.22.

HL C 285., 2008.11.8.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Vélemények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

A Bíróság

21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/2


A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete (az Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – The Wellcome Foundation Ltd kontra Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

(C-276/05. sz. ügy) (1)

(Védjegyek - Gyógyszerkészítmények - Újracsomagolás - Párhuzamos import - A csomagolás kinézetének jelentős megváltoztatása - Előzetes figyelmeztetési kötelezettség)

(2009/C 44/02)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: The Wellcome Foundation Ltd

Alperes: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberster Gerichtshof – A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL L 40., 1. o.) 7. cikkének értelmezése – Párhuzamos importra kerülő gyógyszer újracsomagolása – Lényeges változtatás a csomagolás külsején – Előzetes figyelmeztetésre vonatkozó kötelezettség mértéke.

Rendelkező rész

1)

Az Európai Gazdaság Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodással módosított, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK tanácsi irányelv 7. cikkének 2. bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben bizonyítást nyer, hogy a gyógyszerkészítmény új csomagolás kialakításával együtt járó újracsomagolása az importáló tagállamba történő későbbi forgalmazása miatt szükséges, ennek a csomagolásnak a kialakítási módját csak arra a feltételre tekintettel kell vizsgálni, hogy az nem sértheti a védjegy és a védjegyjogosult jó hírnevét.

2)

Az Európai Gazdaság Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodással módosított 89/104 irányelv 7. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a párhuzamos importőrnek a védjegyjogosult rendelkezésére kell bocsátania az annak ellenőrzéséhez szükséges és elegendő információkat, hogy az e védjeggyel jelölt áru újracsomagolása az importáló tagállamban történő forgalmazása miatt szükséges.


(1)  HL C 217., 2005.9.30.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/2


A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete – Les Éditions Albert René SARL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Orange A/S

(C-16/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közösségi védjegy - 40/94/EK rendelet - 8. cikk és 63. cikk - A MOBILIX szóvédjegy - Az OBELIX közösségi és nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása - A felszólalás részleges elutasítása - Reformatio in peius - Az úgynevezett „semlegesítési’ elmélet - A jogvita tárgyának módosítása - Az Elsőfokú Bíróság előtti keresethez mellékletként csatolt dokumentumok mint új bizonyítékok)

(2009/C 44/03)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Les Éditions Albert René SARL (képviselő: J. Pagenberg Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott), Orange A/S (képviselő: J. Balling advokat)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-336/03. sz. Editions Albert René kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2005. október 27-én hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítélettel az Elsőfokú Bíróság elutasította a többek között 9., 16., 28., 35., 41. és 42. osztályba tartozó egyes áruk és szolgáltatások tekintetében lajstromozott „OBELIX” nemzeti és közösségi szóvédjegy jogosultja által az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2003. július 14-i határozata (R 559/2002-4. sz. ügy) hatályon kívül helyezése iránti keresetét, amely határozat részben elutasítja a felszólalási tanács 9., 16., 35., 37. 38. és 42. osztályba tartozó egyes áruk és szolgáltatások tekintetében bejelentett „MOBILIX” szóvédjegy lajstromozási kérelme ellen benyújtott felszólalást elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezést.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Les Éditions Albert René Sàrl-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 143., 2006.6.17.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/3


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Szegedi Ítélőtábla – Magyar Köztársaság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

(C-210/06. sz. ügy) (1)

(A társaság székhelyének áthelyezése a létrehozása szerinti tagállamtól eltérő tagállamba - A cégnyilvántartásban a székhelyre vonatkozó bejegyzés megváltoztatása iránti kérelem - Megtagadás - A cégbíróság határozata elleni fellebbezés - EK 234. cikk - Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Elfogadhatóság - A „bíróság’ fogalma - Az olyan „nemzeti bíróság’ fogalma, „amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség’ - Előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező határozat elleni fellebbezés - A fellebbviteli bíróság hatásköre e határozat visszavonására - Letelepedés szabadsága - EK 43. és EK 48. cikk)

(2009/C 44/04)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

a Szegedi Ítélőtábla – Magyar Köztársaság

Az alapeljárás felei

Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szegedi Ítélőtábla – Az EK 43., az EK 48. és az EK 234. cikk értelmezése – Azon lehetőség hiánya, hogy a valamely tagállam joga szerint létrehozott társaság székhelyét egy másik tagállamba helyezze át anélkül, hogy a székhelye szerinti tagállamban előzetesen lefolytatták volna a felszámolási eljárást.

Rendelkező rész

1)

Az olyan bíróságot, amelyhez a kérdést előterjesztő bírósághoz hasonlóan a cégbíróság változásbejegyzési kérelmet elutasító határozatával szembeni fellebbezéssel fordulnak, az EK 234. cikk szerinti előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére jogosult bíróságnak kell tekinteni annak ellenére, hogy az említett cégbíróság határozatának meghozatalára és az említett fellebbezésnek a kérdést előterjesztő bíróság általi elbírálására is nem kontradiktórius eljárásban kerül sor.

2)

Az olyan bíróságot, mint a kérdést előterjesztő bíróságot, amelynek határozataival szemben az alapügyben szereplőhöz hasonló jogvita keretében felülvizsgálatra van lehetőség, nem lehet az EK 234. cikk harmadik bekezdésében említett olyan bíróságnak tekinteni, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség.

3)

Az előzetes döntéshozatalra utaló végzéssel szembeni fellebbezésre vonatkozó olyan nemzeti szabályok fennállása esetén, amelyek értelmében az alapügy egésze továbbra is a kérdést előterjesztő bíróság előtt marad folyamatban, és a fellebbezés kizárólag az előzetes döntéshozatalra utaló végzést érinti, az EK 234. cikk második bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a Szerződés e rendelkezése által minden nemzeti bíróság számára biztosított az a hatáskör, hogy a Bíróság előtti előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezéséről határozzanak, nem kérdőjelezhető meg olyan szabályok alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a fellebbviteli bíróság számára, hogy a Bíróság előtti előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzést megváltoztassa, e kezdeményezést mellőzze és az említett végzést meghozó bíróságot a felfüggesztett nemzeti eljárás folytatására utasítsa.

4)

A közösségi jog jelen állapotában az EK 43. és EK 48. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem összeegyeztethetetlen az a tagállami szabályozás, amely megakadályozza az e tagállam belső joga szerint létrejött társaságot abban, hogy székhelyét úgy helyezze át másik tagállamba, hogy eközben megtartja azon tagállambeli honosságát, amelynek szabályozása alapján létrehozták.


(1)  HL C 165., 2006.7.15.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/4


A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-338/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 77/91/EGK második irányelv - 29. és 42. cikk - Részvénytársaságok - Tőkeemelés - Részvény- és részvényreátváltoztathatókötvény-jegyzési elsőbbség - Megszüntetés - A részvényesek védelme - Egyenlő bánásmód)

(2009/C 44/05)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Braun és R. Vidal Puig, meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: F. Díez Moreno, meghatalmazott)

Az alperest támogató beavatkozók: Lengyel Köztársaság (képviselő: E. Ośniecka-Tamecka, meghatalmazott), Finn Köztársaság (képviselő: J. Heliskoski, meghatalmazott), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselő: V. Jackson, meghatalmazott, segítője: J. Stratford barrister)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 1976. december 13-i 77/91/EGK második tanácsi irányelv [HL L 26., 1977.1.31., 1. o. (magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 8. o.)] 29. és 42. cikkének megsértése – A kisebbségi részvényesek védelmének hiánya

Rendelkező rész

1)

A Spanyol Királyság:

mivel a tőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésekor a részvényjegyzési elsőbbséget nemcsak a részvényesek számára biztosította, hanem a részvényre átváltoztatható kötvények tulajdonosai számára is;

mivel a részvényre átváltoztatható kötvények jegyzésére vonatkozó elsőbbséget nemcsak a részvényesek számára biztosította, hanem a korábbi részvénykibocsátásokhoz kapcsolódó részvényre átváltoztatható kötvények tulajdonosai számára is, és

mivel nem írta elő, hogy a közgyűlés kizárhatja a részvényre átváltoztatható kötvények jegyzésére vonatkozó elsőbbséget,

nem teljesítette a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés [48.] cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 1976. december 13-i 77/91/EGK második tanácsi irányelv 29. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a Spanyol Királyságot a költségek háromnegyed részének viselésére kötelezi. Az Európai Közösségek Bizottságát a költségek egynegyed részének viselésére kötelezi.

4)

A Lengyel Köztársaság, a Finn Köztársaság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 261., 2006.10.28.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/4


A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 22-i ítélete – British Aggregates Association kontra Európai Közösségek Bizottsága, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-487/06. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés - Állami támogatás - Sóderre vonatkozó környezetvédelmi adó az Egyesült Királyságban’)

(2009/C 44/06)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: British Aggregates Association (képviselők: C. Pouncey, Solicitor és L. Van den Hende, advocaat)

A többi fél az eljárásban: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Flett, B. Martenczuk és T. Scharf, meghatalmazottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: T. Harris, M. Hall és G. Facenna, meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (második kibővített tanács) T-210/02. sz., British Aggregates kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 13-án hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amellyel az Elsőfokú Bíróság, mint megalapozatlant, elutasította a Bizottság 2002. április 24-i C (2002) 1478. sz. azon végleges határozatának (N 863/01. sz. állami támogatás – Egyesült Királyság/Sóderre vonatkozó adó ügy) részleges megsemmisítése iránti kereseti kérelmet, amely nem emelt kifogást az Egyesült Királyság kőbányáira vonatkozó adórendszert illetően

Rendelkező rész

1)

A Bíróság hatályon kívül helyezi az Elsőfokú Bíróság T-210/02. sz., British Aggregates Associaton kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 13-án hozott ítéletét.

2)

A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága elé.

3)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


(1)  HL C 42., 2007.2.24.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/5


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Heinz Huber kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-524/06. sz. ügy) (1)

(Személyes adatok védelme - Uniós polgárság - Az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma - 95/46/EK irányelv - A „szükségesség’ fogalma - Más tagállamból érkezett uniós polgárok személyes adatainak általános feldolgozása - Külföldiekre vonatkozó központi nyilvántartás)

(2009/C 44/07)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Az alapeljárás felei

Felperes: Heinz Huber

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen – Az EK 12. cikk első bekezdésének, az EK 17. cikknek és az EK 18. cikk (1) bekezdésének, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlament és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) 7. cikke e) pontjának értelmezése – Nemzeti szabályozás, amelynek értelmében más tagállamok állampolgárainak személyes adatait a külföldiekre vonatkozó központi nyilvántartásban dolgozzák fel, míg a saját állampolgárok adatait a vonatkozó szabályozás szerint csak a települési lakcím-bejelentési nyilvántartásban dolgozzák fel

Rendelkező rész

1)

A nem az érintett tagállam állampolgárságával rendelkező uniós polgárok személyes adatai feldolgozásának a 2005. június 21-i törvénnyel módosított, a külföldiekre vonatkozó központi nyilvántartásról szóló 1994. szeptember 2-i törvény (Gesetz über das Ausländerzentralregister) által bevezetetthez hasonló rendszere, amelynek célja a tartózkodási jogra vonatkozó jogszabályok alkalmazásával megbízott nemzeti hatóságok segítése, csak akkor felel meg a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének e) pontjában előírt, az állampolgárság alapján történő bármely hátrányos megkülönböztetés tilalmára tekintettel értelmezett szükségesség követelményének, ha

kizárólag azokat az adatokat tartalmazza, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az említett hatóságok e szabályozást alkalmazzák, és

központi jellege lehetővé teszi az e tagállam állampolgárságával nem rendelkező uniós polgárok tartózkodási jogára vonatkozó e szabályozás hatékonyabb alkalmazását.

A kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy ezeket a körülményeket az alapügyben megvizsgálja.

Semmiképpen sem tekinthető a 95/46/EK irányelv 7. cikkének e) pontja értelmében szükségesnek névhez kötődő személyes adatoknak a külföldiek központi nyilvántartásához hasonló nyilvántartásban statisztikai célból történő feldolgozása.

2)

Az EK 12. cikk első bekezdése úgy értelmezendő, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam a bűnözés elleni küzdelem céljából a személyes adatok feldolgozásának olyan rendszerét vezeti be, amely csak azon uniós polgárokra vonatkozik, akik nem e tagállam állampolgárai.


(1)  HL C 56., 2007.3.10.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/5


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete – Masdar (UK) Ltd kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-47/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Az EK 288. cikk második bekezdése - A Közösség jogalap nélküli gazdagodására alapított kereset - Közösségi segítségnyújtási programok - A Bizottsággal szerződő fél által elkövetett szabálytalanságok - Alvállalkozó által nyújtott szolgáltatások - A fizetés elmaradása - A gazdasági tevékenységekhez kapcsolódó kockázatok - A bizalomvédelem elve - A közösségi adminisztráció gondossági kötelezettsége)

(2009/C 44/08)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Masdar (UK) Ltd (képviselők: A. P. Bentley QC és P. Green barrister)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Enegren és M. Wilderspin meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (ötödik tanács) a T-333/03. sz., Masdar (UK) Ltd kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2006. november 16-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amellyel az Elsőfokú Bíróság mint alaptalant elutasította a felperest állítólag amiatt ért kár megtérítésére irányuló kártérítési keresetet, hogy a Bizottság megtagadta az ő állítása szerint a TACIS program két projektje keretében Moldáviában és Oroszországban nyújtott szolgáltatások kifizetését

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Masdar (UK) Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 82., 2007.4.14.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Cour d'appel de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État belge – SPF Finances kontra Les Vergers du Vieux Tauves SA

(C-48/07. sz. ügy) (1)

(Társasági adó - 90/435/EGK irányelv - Anyavállalati minőség - Tőkerészesedés - Tőkerészesedés feletti haszonélvezeti jog)

(2009/C 44/09)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: État belge – SPF Finances

Alperes: Les Vergers du Vieux Tauves SA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour d'appel de Liège (Belgium) – A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/345/EGK tanácsi irányelv (HL L 225., 6. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 147. o.) 3., 4. és 5. cikkének értelmezése – Más tagállamban letelepedett leányvállalat tőkéjében való részvétel fogalma – A tőkerészesedést megtestesítő értékpapír feletti haszonélvezeti jog elégséges jellege, illetve a részesedés feletti tulajdonjog szükségessége a kapott osztalék levonása céljából

Rendelkező rész

A más tagállam társaságának tőkéjében való részesedésnek a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/435/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének értelmében vett fogalma nem terjed ki a részesedések feletti haszonélvezeti joggal való rendelkezésre.

Mindazonáltal az EK-Szerződésben biztosított – határokon átnyúló helyzetekben alkalmazandó – alapvető szabadságoknak megfelelően, amennyiben valamely tagállam az osztalék kettős adóztatásának elkerülése végett mentesíti az adó alól a belföldön letelepedett társaság által mind az annak részesedésével tulajdonosként rendelkező, mind pedig az afelett haszonélvezeti joggal rendelkező belföldön letelepedett társaságnak fizetett osztalékot, a felosztott nyereség adó alóli mentesítésekor ugyanolyan bánásmódban kell részesítenie a más tagállamban letelepedett társaság által az annak részesedésével tulajdonosként rendelkező, valamint az afelett haszonélvezeti joggal rendelkező belföldön letelepedett társaságnak fizetett ilyen osztalékot.


(1)  HL C 82., 2007.4.14.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/6


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Tietosuojavaltuutettu kontra Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

(C-73/07. sz. ügy) (1)

(95/46/EK irányelv - Hatály - A személyes adóadatok feldolgozása és áramlása - A természetes személyek védelme - Szólásszabadság)

(2009/C 44/10)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Tietosuojavaltuutettu

Alperesek: Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Korkein hallinto-oikeus – A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) 3. cikke (1) bekezdésének, 9. és 17. cikkének értelmezése – Hatály – Természetes személyek adókötelezettség alá tartozó jövedelmére és vagyonára vonatkozó nyilvános adóadatok gyűjtése, nyilvánosságra hozatala, átadása és ezen adatok feldolgozása SMS-szolgáltatásban

Rendelkező rész

1)

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az olyan tevékenységet, amelynek keretében:

a természetes személyek keresőtevékenységből származó jövedelmét és tőkejövedelmét, továbbá vagyonát érintő adatokat az adóhatóságok nyilvános iratai alapján kigyűjtik és nyilvánosságra hozatal céljából feldolgozzák,

ábécé szerinti sorrendben és jövedelemszint szerint rendezve részletes, településenként felállított listák formájában nyilvánosságra hozzák,

CD-ROM-on kereskedelmi célú felhasználásra továbbadják,

SMS-szolgáltatás keretében feldolgozzák, amelynek során a mobiltelefon használója valamely személy nevét és lakóhelyét elküldve megkaphatja e személynek a keresőtevékenységéből származó jövedelmére és a tőkejövedelmére, valamint a vagyonára vonatkozó adatokat,

e rendelkezés értelmében „személyes adatok feldolgozásának” kell tekinteni.

2)

A 95/46 irányelv 9. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az első kérdés a)–d) pontjában említett, a nemzeti jogszabályok szerint nyilvános dokumentumokból származó adatokat érintő tevékenységeket e rendelkezés értelmében „kizárólag újságírás céljából” folytatott személyesadat-feldolgozási tevékenységeknek kell tekinteni, amennyiben az említett tevékenységek kizárólagos célja információk, vélemények vagy eszmék nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele, amit a nemzeti bíróságnak kell megítélnie.

3)

Az első kérdés c) és d) pontjában említettek szerinti személyesadat-feldolgozási tevékenységek, amelyek a hatóságok személyes adatokat tartalmazó olyan nyilvántartó rendszereire vonatkoznak, amelyek csak a médiában már nyilvánosságra hozott információkat mint olyanokat tartalmaznak, a 95/46 irányelv hatálya alá tartoznak.


(1)  HL C 95., 2007.4.28.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/7


A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete – Coop de France bétail et viande, korábban Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) kontra az Európai Közösségek Bizottsága, Francia Köztársaság

(C-101/07. P. és C-110/07. P. sz. egyesített ügyek) (1)

(Fellebbezés - Verseny - Marha- és borjúhúspiac - A tenyésztők és a vágóhidak országos szövetségei között kötött, a marha- és borjúhús behozatalának felfüggesztésére és a legalacsonyabb felvásárlási ár rögzítésére vonatkozó megállapodás - Bírságok - 17. rendelet - A 15. cikk (2) bekezdése - A szövetségek tagvállalkozásai forgalmának figyelembevétele)

(2009/C 44/11)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Coop de France bétail et viande, korábban Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) (képviselő: M. Ponsard ügyvéd) (C-101/07. P.), Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA) (képviselők: V. Ledoux és B. Neouze ügyvédek) (C-110/07. P.)

A többi fél az eljárásban: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és S. Ramet meghatalmazottak), az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Bouquet és X. Lewis meghatalmazottak)

Tárgy

A T-217/03. és T-245/03. sz., FNCBV és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben az Elsőfokú Bíróság (első tanács) által 2006. december 13-án hozott ítélet ellen benyújtott fellebbezés, amellyel az Elsőfokú Bíróság elutasította a fellebbezőnek elsődlegesen az EK 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban 2003. április 2-án hozott 2003/600/EK bizottsági határozat (HL L 209., 12. o.) megsemmisítése, valamint másodlagosan az említett határozatban kiszabott bírság törlése, illetve csökkentése iránti keresetét – A kartell alkotóelemei – A felek beleegyezésének szüksége – Bírságkiszámítási módszer – Valamely társulás tagjai forgalmának figyelembevételére vonatkozó lehetőség, amikor e társulás formálisan nem rendelkezik jogkörrel tagjai kötelezésére – Indokolási kötelezettség és a védelemhez való jog megsértése

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezéseket elutasítja.

2)

A Bíróság a Coop de France bétail et viande-ot, korábban Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), a Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles-t (FNSEA), a Fédération nationale bovine-t (FNB), a Fédération nationale des producteurs de lait-t (FNPL) és a Jeunes agriculteurs-t (JA) kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Francia Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 95., 2007.4.28.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/8


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 9-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-121/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2001/18/EK irányelv - GMO-k környezetbe történő szándékos kibocsátása és forgalomba hozatala - A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete - A végrehajtás elmaradása - EK 228. cikk - Az eljárás során történő végrehajtás - Pénzügyi szankciók)

(2009/C 44/12)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: B. Stromsky és C. Zadra meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság (képviselők: E. Belliard, S. Gasri és G. de Bergues meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Cseh Köztársaság (képviselők: T. Boček, később: M. Smolek meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A Bíróság C-419/03. sz. ügyben 2004. július 15-én hozott, a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a [géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 1990. április 23-i] 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 106., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 77. o.) 90/220/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseitől eltérő, vagy azokon túlmutató rendelkezései átültetésének elmulasztásával kapcsolatos ítélete végrehajtásának elmulasztása – Kényszerítő bírság és átalányösszeg kiszabása iránti kérelem.

Rendelkező rész

1)

A Francia Köztársaság – mivel az indokolással ellátott véleményben előírt határidő lejártáig nem tette meg a C-419/03. sz., Bizottság kontra Franciaország ügyben 2004. július 15-én hozott, a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 1990. április 23-i 90/220/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseitől eltérő, vagy azokon túlmutató rendelkezései a belső jogába való átültetésének az elmulasztásával kapcsolatos ítéletben foglaltak végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést – nem teljesítette az EK 228. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Francia Köztársaságot arra kötelezi, hogy fizessen a Bizottságnak az „Európai Közösség saját forrásai” számlára 10 millió euró átalányösszeget.

3)

A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

4)

A Cseh Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 95., 2007.4.28.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/8


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA kontra Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(C-127/07. sz. ügy) (1)

(Környezet - A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere - 2003/87/EK irányelv - Hatály - A kohászati ágazat létesítményeinek bevonása - A vegyipari és színesfémágazat létesítményeinek kizárása - Az egyenlő bánásmód elve)

(2009/C 44/13)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA

Alperesek: Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable és Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Conseil d'État (Franciaország) – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.) érvényessége az egyenlő bánásmód közösségi elvére tekintettel – Eltérő bánásmód az irányelvben előírt, kohászati létesítményekre vonatkozó üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere, illetve az azonos üvegházhatású gázokat kibocsátó, de e rendszerbe nem tartozó alumínium- és műanyagipar létesítményei között – Ezen eltérő bánásmód objektív igazolása?

Rendelkező rész

A 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vizsgálata, tekintettel az egyenlő bánásmód elvére, nem tárt fel az ezen irányelv érvényességét befolyásoló tényezőket, amennyiben ezen irányelv az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerét a kohászati ágazatra anélkül rendeli alkalmazni, hogy hatálya alá bevonná a vegyipari és színesfémágazatot is.


(1)  HL C 117., 2007.5.26.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/9


A Bíróság (első tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-161/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - EK 43. cikk - A társaságoknak az új tagállamok állampolgárai kérelme alapján történő bejegyzésére vonatkozó nemzeti szabályozás - Az önálló vállalkozói minőség igazolására vonatkozó eljárás)

(2009/C 44/14)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Traversa és G. Braun meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Litván Köztársaság (képviselő: D. Kriaučiūnas meghatalmazott)

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselők: C. Pesendorfer és M. Winkler meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK 43. cikk megsértése – Harmadik államok állampolgárai tulajdonában álló vállalkozások bejegyzésének feltételeit megállapító, a cseh, észt, lett, litván, magyar, lengyel, szlovén és szlovák állampolgárokra egyaránt alkalmazandó nemzeti rendelkezés – A személyegyesítő társaságok jellemzően munkaviszony keretében ellátott tevékenységet végző tagjainak, illetve a korlátolt felelősségű társaságok kisebbségi részesedéssel rendelkező, jellemzően munkaviszony keretében ellátott tevékenységet végző tagjainak azon kötelezettsége, hogy különleges eljárást indítsanak a kérelmező függetlenségének megállapítása végett, amelynek során e személynek bizonyítania kell, hogy befolyást gyakorol az általa a tagállamban bejegyezni kívánt vállalkozás döntéshozatalára

Rendelkező rész

1)

Az Osztrák Köztársaság – mivel előírta, hogy a társaságoknak a cégjegyzékbe a Ciprusi Köztársaságot és a Máltai Köztársaságot kivéve a 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz csatlakozott tagállamok (a továbbiakban: nyolc új tagállam) olyan állampolgárai kérelme alapján történő bejegyzéséhez, akik személyegyesítő társaság tagjai vagy korlátolt felelősségű társaság kisebbségi részesedéssel rendelkező tagjai, szükséges a tagok önálló vállalkozói minőségének az Arbeitsmarktservice általi megállapítása vagy munkavállalási engedély alóli felmentés bemutatása – nem teljesítette az EK 43. cikkből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 140., 2007.6.23.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/9


A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-189/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2847/93/EGK rendelet - 2. cikk (1) bekezdés és 31. cikk (1) és (2) bekezdés - 2406/96/EK és 850/98/EK rendeletek - Ellenőrző rendszer a halászati ágazatban - Egyes termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások - Nem kielégítő ellenőrzések és vizsgálatok - A jogsértések szankcionálására alkalmas intézkedések elfogadásának elmulasztása - A szankciók végrehajtása - Valamely rendelet rendelkezéseinek átfogó jellegű megsértése - A kötelezettségszegés általános és tartós jellegének alátámasztására irányuló kiegészítő bizonyítékok Bíróság elé terjesztése - Elfogadhatóság)

(2009/C 44/15)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Oliver és F. Jimeno Fernández meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: M. Muñoz Pérez meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 261., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 4. fejezet, 2. kötet, 70. o.) 2. cikke (1) bekezdésének, valamint 31. cikke (1) és (2) bekezdésének megsértése – Az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló, 1996. november 26-i 2406/96/EK tanácsi rendelet (HL L 134., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 4. fejezet, 2. kötet, 331. o.), valamint a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet (HL L 125., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 4. fejezet, 3. kötet, 217. o.) megsértése – Nem kielégítő ellenőrzések – A jogsértések szankcionálására alkalmas intézkedések elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Spanyol Királyság

mivel területén és a felségterülete vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken nem kielégítő módon végezte a halászat gyakorlásának ellenőrzését és felügyeletét, többek között a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet és az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló, 1996. november 26-i 2406/96/EK tanácsi rendelet értelmében a minimális méretre vonatkozó rendelkezések alá tartozó fajok kirakodási és értékesítési tevékenysége vonatkozásában, és mivel nem biztosította a szükséges emberi erőforrásokat a halászat gyakorlásának ellenőrzéséhez és felügyeletéhez, valamint

mivel nem gondoskodott a kellő határozottsággal arról, hogy megfelelő intézkedéseket fogadjon el a közösségi halászati szabályok megsértésének felelőseivel szemben, elsősorban közigazgatási vagy büntetőeljárások megindítása, illetve e felelősökkel szemben alkalmazott visszatartó erejű szankciók kiszabásával,

nem teljesítette az 1998. december 17-i 2846/98/EK tanácsi rendelettel módosított, a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekezdéséből, valamint 31. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 129., 2007.6.9.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/10


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete – Donal Gordon kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-198/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Szakmai előmeneteli jelentés - Megsemmisítés iránti kereset - Az eljáráshoz fűződő érdek - Tartós teljes rokkantságban szenvedő tisztviselő)

(2009/C 44/16)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Donal Gordon (képviselők: J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten és Ph. Reyniers ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-175/04. sz., Donal Gordon kontra Bizottság ügyben 2007. február 7-én hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés – A fellebbező 2001–2002 közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – A peres eljárás során tartós és teljes rokkantság miatt nyugdíjazott tisztviselő

Rendelkező rész

1)

A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága T-175/04. sz., Gordon kontra Bizottság ügyben 2007. február 7-én hozott ítéletének azt a részét, amelyben az Elsőfokú Bíróság okafogyottnak minősíti a D. Gordon által előterjesztett megsemmisítés iránti keresetet.

2)

A Bíróság a fellebbezésnek a kártérítési keresetnek az Elsőfokú Bíróság említett ítéletében való elutasítását vitató részét elutasítja mint elfogadhatatlant.

3)

A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságának a 2001. július 1-je és 2002. december 31. közötti időszakra vonatkozólag D. Gordonról készült szakmai előmeneteli jelentést megerősítő, 2003. április 28-i határozat ellen benyújtott panaszt elutasító, 2003. december 11-i határozatát megsemmisíti.

4)

A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a D. Gordon részéről az Európai Közösségek Bírósága és az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 129., 2007.6.9.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/11


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Hof van beroep te Gent (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A Lodewijk Gysbrechts és a Santurel Inter BVBA ellen folytatott büntetőeljárás

(C-205/07. sz. ügy) (1)

(EK 28-EK 30. cikk - 97/7/EK irányelv - Fogyasztók védelme távollevők között kötött szerződések esetén - Az elállásra nyitva álló határidő - Annak tilalma, hogy a fogyasztótól az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt előleget vagy más összeget követeljenek)

(2009/C 44/17)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Gent

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA

Tárgy

Az EK 28. cikk és az EK 30. cikk értelmezése – Olyan nemzeti szabályozás hatása a Közösségen belüli kereskedelemre, amely megtiltja, hogy az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a fogyasztótól előleg vagy a vételár megfizetését követeljék – A közösségi joggal való összeegyeztethetőség

Rendelkező rész

Az EK 29. cikkel nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a szállítónak, hogy távollevők közötti, határokon átnyúló adásvétel keretében – az elállásra nyitva álló határidő lejártát megelőzően – a fogyasztótól előleg vagy bármely más összeg fizetését követelje, viszont ellentétes vele, ha a fenti szabályozás alkalmazása folytán tilos az említett határidő lejártát megelőzően a fogyasztótól fizetési kártyája számának közlését kérni.


(1)  HL C 140., 2007.6.23.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/11


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 16-i ítélete (a Symvoulio tis Epikrateias [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Michaniki AE kontra Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias

(C-213/07. sz. ügy) (1)

(Építési beruházásra irányuló közbeszerzések - 93/37/EGK irányelv - 24. cikk - A közbeszerzési eljárásban való részvételt kizáró okok - Az építési beruházásokra irányuló közbeszerzések és a tömegkommunikáció ágazata közötti összeférhetetlenséget kimondó nemzeti intézkedések)

(2009/C 44/18)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Symvoulio tis Epikrateias

Az alapeljárás felei

Felperes: Michaniki AE

Alperesek: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias

Az Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, a Pantechniki AE jogutódja, és a Syndesmos Epicheiriseon Periodikou Typou részvételével

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) – Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 54. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 163. o.) 24. cikkének értelmezése – Valamely vállalkozó közbeszerzési eljárásból történő kizárása indokai felsorolásának taxatív vagy nem taxatív jellege

Rendelkező rész

1)

Az 1997. október 13-i 97/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv 24. cikkének első albekezdését úgy kell értelmezni, hogy taxatív jelleggel sorolja fel az ajánlattevő építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásból való kizárásának megalapozására alkalmas, az ajánlattevő szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, objektív körülményeken alapuló okokat. Ezen irányelv azonban nem zárja ki, hogy a tagállamok más kizáró okokat is meghatározzanak, amelyek az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód, valamint az átláthatóság elve tiszteletben tartásának biztosítását célozzák, feltéve hogy az ilyen intézkedések nem haladják meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

2)

A közösségi jogot úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely – jóllehet, az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód és az átláthatóság elve közbeszerzési eljárásokban való érvényesítésének jogszerű célját követi – olyan megdönthetetlen vélelmet állít fel, amely szerint a tömegkommunikáció-ágazatban működő vállalkozások tulajdonosának, tagjának, fő részvényesének vagy vezető tisztségviselőjének jogállása összeférhetetlen az olyan vállalkozás tulajdonosának, tagjának, fő részvényesének vagy vezető tisztségviselőjének jogállásával, amely vállalkozásnak az állam vagy valamely tág értelemben vett közjogi jogi személy építési beruházásokra, árubeszerzésekre vagy szolgáltatásnyújtásokra irányuló közbeszerzési szerződést ítél oda.


(1)  HL C 140., 2007.6.23.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/12


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Cour d'appel de Liège [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – État belge – SPF Finances kontra Truck Center SA

(C-282/07. sz. ügy) (1)

(Letelepedés szabadsága - Az EK-Szerződés 52. cikke (jelenleg, módosítást követően EK 43. cikk) és az EK-Szerződés 58. cikke (jelenleg EK 48. cikk) - A tőke szabad mozgása - Az EK-Szerződés 73b. cikke és 73d. cikke (jelenleg EK 56. cikk, valamint EK 58. cikk) - Jogi személyek adóztatása - Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek - Forrásadó - „Précompte mobilier’ - Külföldi illetőségű társaságoknak fizetett kamatok után fizetendő forrásadó beszedése - Belföldi illetékességű társaságoknak fizetett kamatok után fizetendő forrásadó beszedésének hiánya - A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény - Korlátozások - Hiány)

(2009/C 44/19)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: État belge – SPF Finances

Alperes: Truck Center SA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour d'appel de Liège (Belgium) – Az EK 56. és az EK 58. cikk értelmezése – A tőke szabad mozgása – Jogi személyek adóztatása – Valamely tagállam adóhatósága által, az ebben az államban letelepedett társaság által a valamely másik tagállamban letelepedett társaságnak fizetett tőkejövedelem után kivetett forrásadó – A forrásadó-kivetés hiánya, amennyiben a szóban forgó jövedelmet az ugyanazon tagállamban letelepedett társaságnak fizetik – Nem indokolt eltérő bánásmód vagy eltérő bánásmódot indokló eltérő helyzet? – A kettős adóztatás elkerüléséről szóló valamely kétoldalú egyezmény e tekintetben való hatása

Rendelkező rész

Az EK-Szerződés 52. cikkét (jelenleg, módosítást követően EK 43. cikk), az EK-Szerződés 58. cikkét (jelenleg EK 48. cikk), valamint az EK-Szerződés 73b. és 73d. cikkét (jelenleg EK 56. és EK 58. cikk) úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az alapügyben szóban forgóhoz hasonló tagállami adószabályozás, amely forrásadót vet ki az ezen tagállamban székhellyel rendelkező társaság által más tagállami illetőségű társaságnak fizetett kamatokra, míg az előbbi tagállamban székhellyel rendelkező társaságnak fizetett kamatokat – amely társaság jövedelmeire e tagállamban társasági adót vetnek ki – mentesíti ezen adó alól.


(1)  HL C 199., 2007.8.25.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/12


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-283/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 75/442/EGK irányelv - 1. cikk - A „hulladék’ fogalma - Acélipari tevékenységek során történő felhasználásra szánt fémhulladékok - Kiváló minőségű hulladékokból származó tüzelőanyag - Helytelen átültetés)

(2009/C 44/20)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Zadra és J.-B. Laignelot meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. Braguglia meghatalmazott és G. Fiengo avvocato dello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az 1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 78., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 3. o.) módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv (HL L 194., 39. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 1. cikke a) pontjának megsértése – Acélipari és kohászati tevékenység során történő felhasználásra szánt fémhulladékok és hulladékokból származó tüzelőanyagok (RDF) – Kizárás az átültető nemzeti jogszabály hatálya alól

Rendelkező rész

1)

Az Olasz Köztársaság, elfogadva és hatályában tartva az alábbi rendelkezéseket:

a kormány környezetvédelmi jogszabályok és közvetlen végrehajtási intézkedések megreformálására, összehangolására és kiegészítésére vonatkozó felhatalmazásáról szóló, 2004. december 15-i 308. sz. törvény 1. cikkének (25)-(27) bekezdését és (29) bekezdésének a) pontját, illetve

a 2004. december 15-i 308. sz. törvény 1. cikke (29) bekezdésének b) pontját, valamint a környezetvédelmi szabályok megállapításáról szóló, 2006. április 3-i 152. sz. törvényerejű rendelet 183. cikke (1) bekezdésének s) pontját és 229. cikkének (2) bekezdését,

amelyek értelmében az 1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvet átültető, a hulladékokról szóló olasz jogszabály hatályából a priori kizárták az acélipari és kohászati tevékenységek során történő felhasználásra szánt egyes fémhulladékokat, illetve a kiváló minőségű hulladékokból származó tüzelőanyagot (RDF), nem teljesítette a fent hivatkozott irányelv 1. cikkének a) pontjából eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 199., 2007.8.25.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/13


A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Højesteret – Dánia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ruben Andersen kontra a Slagelse község (korábban: Skælskør község) megbízottjaként eljáró Kommunernes Landsforening

(C-306/07. sz. ügy) (1)

(A munkavállalók tájékoztatása - 91/533/EGK irányelv - A 8. cikk (1) és (2) bekezdése - Hatály - Kollektív szerződés „hatálya alá tartozó’ munkavállalók - Az „ideiglenes’ munkaszerződés vagy munkaviszony fogalma)

(2009/C 44/21)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Højesteret – Dánia

Az alapeljárás felei

Felperes: Ruben Andersen

Alperes: a Kommunernes Landsforening, a Slagelse község (korábban: Skælskør község) megbízottjaként eljárva

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Højersteret – A munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló, 1991. október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelv (HL L 288., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 3. o.) 8. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmezése – Az irányelv átültetésére irányuló kollektív szerződés alkalmazhatósága olyan munkavállalóra, aki nem tagja az említett szerződést aláíró szakszervezetek egyikének sem – Az irányelvből eredő kötelezettségek nem teljesítéséből fakadóan álláspontjuk szerint sérelmet szenvedő munkavállalók jogai.

Rendelkező rész

1)

A munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló, 1991. október 14-i 91/533/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy ez ezen irányelv rendelkezéseinek nemzeti jogba történő átültetését biztosító kollektív szerződés akkor is alkalmazandó a munkavállalóra, ha az nem tagja az ilyen kollektív szerződést aláíró munkavállalói szervezetek egyikének sem.

2)

A 91/533 irányelv 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, hogy az olyan munkavállalót, aki nem tagja a munkaviszonyára vonatkozó kollektív szerződést aláíró munkavállalói szervezetek egyikének sem, e rendelkezés értelmében az e kollektív szerződés „hatálya alá tartozónak” tekintsék.

3)

A 91/533 irányelv 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében szereplő „ideiglenes munkaszerződés vagy munkaviszony” kifejezéseket úgy kell értelmezni, hogy azok a rövid időtartamra szóló munkaszerződésre és munkaviszonyra vonatkoznak. A tagállami szabályozás erre vonatkozó rendelkezésének hiányában a nemzeti bíróságok feladata, hogy esetről esetre, az egyes ágazatok vagy egyes foglalkozások és tevékenységek sajátosságaira tekintettel megállapítsák ezen időtartamot. Mindazonáltal az említett időtartamot úgy kell meghatározni, hogy az lehetővé tegye a munkavállalók számára az említett irányelvből eredő jogaik hatékony védelmét.


(1)  HL C 211., 2007.9.8.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/14


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 22-i ítélete (a Cour administrative d'appel de Lyon [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Régie Networks kontra Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

(C-333/07. sz. ügy) (1)

(Állami támogatások - Helyi rádióállomásoknak címzett támogatási program - A reklámokra kivetett adó jellegű járulékokból történő finanszírozás - Az EK-Szerződés 93. cikkének (3) bekezdése (jelenleg az EK 88. cikk (3) bekezdése) szerinti előzetes vizsgálati eljárás eredményeként meghozott, kedvező elbírálást tartalmazó bizottsági határozat - A közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető támogatások - Az EK-Szerződés 92. cikkének (3) bekezdése (jelenleg, módosítást követően, az EK 87. cikk (3) bekezdése) - A határozat jogszerűségének vitatása - Indokolási kötelezettség - A tények értékelése - Az adó jellegű járuléknak az EK-Szerződéssel való összeegyeztethetősége)

(2009/C 44/22)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour administrative d'appel de Lyon

Az alapeljárás felei

Felperes: Régie Networks

Alperes: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour administrative d'appel de Lyon (Franciaország) – A Bizottság 1997. november 10-i 679/97. sz. azon határozatának érvényessége, amelyben a Bizottság úgy döntött, hogy nem emel kifogást a rádiós műsorszolgáltatás támogatási rendszerének az 1992. szeptember 30-i 92-1053 rendelettel (JORF 1992. október 1-jei 228. száma) (SG(97) D/9265) hatályba léptetett módosításai tekintetében – A rádiós és televíziós műsorszórás útján, francia területen sugárzott reklámokra kivetett adó jellegű járulék, amelynek bevétele a rádiós műsorszolgáltatás támogatási alapjába folyik be – Olyan támogatási rendszer, amelynek előnyeiben csak a nemzeti vállalkozások részesülnek – Az EK 87. cikk (3) bekezdése c) pontjában foglalt eltérésnek az e rendszerre és azt annak alapját képező adóra való alkalmazhatósága

Rendelkező rész

Az Európai Közösségek Bizottsága 1997. november 10-i határozata, amelyben a Bizottság nem emelt kifogást a helyi rádióállomások javát szolgáló támogatási programok módosításával szemben (az N 679/97. sz. állami támogatás – Franciaország), érvénytelen.

Az Európai Közösségek Bizottsága 1997. november 10-i határozata érvénytelenségének megállapításából eredő joghatásokat fel kell függeszteni addig, amíg a Bizottság az EK 88. cikk alapján újabb határozatot hoz. E joghatások a jelen ítélet kihirdetésétől számított két hónapot meg nem haladó időszakra kerülnek felfüggesztésre abban az esetben, ha a Bizottság akként határoz, hogy ezen újabb határozatot az EK 88. cikk (3) bekezdése alapján hozza meg, valamint további ésszerű tartamú kiegészítő időszakra abban az esetben, ha a Bizottság akként határoz, hogy megindítja az EK 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást. A jelen ítélet időbeli hatályának e korlátozása alól csak azok a vállalkozások képeznek kivételt, amelyek a rádiós műsorszolgáltatást segítő támogatási alap javára szolgáló adó jellegű járulék megállapításáról szóló, 1997. december 29-i 97-1263. sz. rendelet 1. cikkében meghatározott, a rádiós és televíziós műsorszórás útján sugárzott reklámokra kivetett adó jellegű járulék beszedését illetően a jelen ítélet kihirdetésének napja előtt keresetet indítottak, vagy igényüket ezzel egyenértékű módon érvényesítették.


(1)  HL C 211., 2007.9.8.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/14


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Verwaltungsgericht Hannover [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG kontra Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

(C-336/07. sz. ügy) (1)

(2002/22/EK irányelv - A 31. cikk (1) bekezdése - Ésszerű továbbítási [„must carry’] kötelezettségek - Olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi az analóg kábelhálózatok üzemeltetőit, hogy kábelhálózatukba minden földfelszínen sugárzott tévéműsort felvegyenek - Az arányosság elve)

(2009/C 44/23)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Hannover

Az alapeljárás felei

Felperes: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG

Alperes: Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk

A következők részvételével: Norddeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen, ARTE GEIE, Bloomberg LP, Mitteldeutscher Rundfunk, MTV Networks Germany GmbH, a VIVA Plus Fernsehen GmbH jogutódja, VIVA Music Fernsehen GmbH & Co. KG, MTV Networks Germany GmbH, az MTV Networks GmbH & Co. oHG jogutódja, Westdeutscher Rundfunk, RTL Television GmbH, RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG, VOX Film und Fernseh-GmbH & Co. KG, RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, SAT. 1 Satelliten-Fernsehen GmbH és társai, Regio.TV GmbH, Eurosport SA, TM-TV GmbH & Co. KG, ONYX Television GmbH, Radio Bremen, Hessischer Rundfunk, Nederland 2, Hamburg 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co. KG, Turner Broadcasting System Deutschland GmbH, n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG, Bayerischer Rundfunk, Deutsches Sportfernsehen GmbH, NBC Europe GmbH, BBC World, Mediendienst Borkum – Kurverwaltung NSHB Borkum GmbH, Friesischer Rundfunk GmbH, Home Shopping Europe GmbH & Co. KG, Euro News SA, Reise-TV GmbH & Co. KG, SKF Spielekanal Fernsehen GmbH, TV 5 Europe, DMAX TV GmbH & Co. KG, korábban XXP TV – Das Metropolenprogramm GmbH & Co. KG, RTL Shop GmbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verwaltungsgericht Hannover – Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Egyetemes szolgáltatási irányelv) (HL L 108., 2002. április 24., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 29. kötet, 367. o.) 31. cikke (1) bekezdésének értelmezése – Olyan nemzeti szabályozás, amely arra kötelezi az analóg kábelhálózatok üzemeltetőit, hogy kábelhálózatukba minden földfelszínen sugárzott programba bevett tévéműsort felvegyenek, valamint előírja, hogy a csatornák számának szűkössége esetén az illetékes nemzeti hatóságnak a pályázók olyan rangsorát kell felállítania, amely a kábelszolgáltató rendelkezésére álló csatornák teljes lekötéséhez vezet.

Rendelkező rész

1)

Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („egyetemes szolgáltatási irányelv”) 31. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint az alapeljárás tárgyát képező, amely arra kötelezi a kábelhálózat-üzemeltetőt, hogy analóg kábelhálózatába vegye fel azokat a televíziócsatornákat és televíziószolgáltatásokat, amelyeket földfelszíni sugárzással már jelenleg is közvetítenek, ami e hálózat csatornakapacitásának több mint felének lekötéséhez vezet, és amely a csatornák szűkössége esetén a pályázók között olyan rangsor felállítását írja elő, amely az említett hálózat rendelkezésre álló csatornái teljes egészének lekötéséhet vezet, amennyiben e kötelezettségek nem járnak ésszerűtlen gazdasági következményekkel, aminek vizsgálata a kérdést előterjesztő bíróság feladata.

2)

A 2002/22 irányelv 31. cikke (1) bekezdésének „televízióműsor-terjesztő szolgáltatások” fogalma magában foglalja a televíziós műsorszolgáltatók olyan szolgáltatásait is, mint a teleshopping-szolgáltatás, amennyiben az említett rendelkezésben előírt feltételek teljesülnek, aminek eldöntése a kérdést előterjesztő bíróság feladata.


(1)  HL C 247., 2007.10.20.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/15


A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Verwaltungsgericht Stuttgart – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ibrahim Altun kontra Stadt Böblingen

(C-337/07. sz. ügy) (1)

(Az EGK-Törökország társulási megállapodás - A Társulási Tanács 1/80 határozata 7. cikkének első bekezdése - Török munkavállaló gyermekének tartózkodási joga - A munkavállaló rendes munkaerőpiachoz való tartozása - Önhibán kívüli munkanélküliség - Az említett megállapodás török menekültekre való alkalmazhatósága - Szerzett jogok elvesztésének feltételei)

(2009/C 44/24)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Stuttgart

Az alapeljárás felei

Felperes: Ibrahim Altun

Alperes: Stadt Böblingen

Tárgy

Az EGK-Törökország Társulási Tanács 1/80 határozata 7. cikke első bekezdésének értelmezése – Olyan török állampolgár tartózkodási joga, aki családegyesítés keretében kiskorúként lépett az ország területére – Büntetőítélet – A tartózkodási jogra gyakorolt hatás – Alkalmazhatóság a török menekültekre – Az apa részére valótlan adatok alapján megadott menedékjog – A menedékjog visszavonása, mint az abból származtatott tartózkodási jog megtagadásának előfeltétele – A kiskorúval fennálló családi közösség során valamely tagállam rendes munkaerőpiacához való három éves tartozástól függő származtatott jog.

Rendelkező rész

1)

Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulási megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsnak a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 határozata 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdése úgy értelmezendő, hogy a török munkavállaló gyermekét megilletik az e rendelkezésből fakadó jogok abban az esetben, ha a gyermeknek e munkavállalóval való három évi együttlakása idején ez utóbbi két év és hat hónapon át kereső tevékenységet folytatott, a következő hat hónapban pedig munkanélküli volt.

2)

Az a körülmény, hogy egy török munkavállaló politikai menekültként szerezte meg a tartózkodási jogot valamely tagállamban, és ennek következtében az e tagállam munkaerőpiacához való hozzáférés jogát, nem akadálya annak, hogy családtagját megillessék az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdéséből fakadó jogok.

3)

Az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdése úgy értelmezendő, hogy ha valamely török munkavállaló számára valótlan nyilatkozatok alapján biztosították a politikai menekülti jogállást, a családtagját e rendelkezés alapján megillető jogok nem kérdőjelezhetők meg, ha ez utóbbi e munkavállaló tartózkodási engedélyének visszavonásakor teljesíti az említett rendelkezésben előírt feltételeket.


(1)  HL C 269., 2007.11.10.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/16


A Bíróság (második tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sopropé – Organizações de Calçado, Lda kontra Fazenda Pública

(C-349/07. sz. ügy) (1)

(Közösségi Vámkódex - A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve - Behozatali vám utólagos beszedése)

(2009/C 44/25)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperes: Sopropé – Organizações de Calçado, Lda

Alperes: Fazenda Pública

A következő részvételével: Ministério Público

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Supremo Tribunal Administrativo – Az adófizetésre kötelezett meghallgatáshoz való joga gyakorlásának határidejére vonatkozó nemzeti adóügyi eljárási rendelkezések összeegyeztethetősége a közösségi joggal és a védelemhez való jog elvével – Távol-Keletről származó áruk behozatalát terhelő vámok utólagos megfizettetésére irányuló közigazgatási eljárás

Rendelkező rész

1)

A vámtartozásnak a behozatali vám utólagos beszedése céljából történő behajtását illetően a vámszabálysértéssel gyanúsított importőr számára észrevételei megtétele céljából kitűzött nyolc–tizenöt napos határidő főszabály szerint megfelel a közösségi jog követelményeinek.

2)

Az eljáró nemzeti bíróság feladata annak meghatározása – az ügy sajátos körülményeire figyelemmel –, hogy az ezen importőr számára ténylegesen kitűzött határidő lehetővé tette-e számára, hogy őt a vámhatóságok érdemben meghallgassák.

3)

A nemzeti bíróságnak meg kell továbbá vizsgálnia, hogy – figyelemmel az észrevételek közigazgatási szerv általi átvételének és a határozat elfogadásának időpontja között eltelt időre – úgy lehet-e tekinteni, hogy a közigazgatási szerv kellőképpen figyelembe vette a közölt észrevételeket.


(1)  HL C 235., 2007.10.6.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/16


A Bíróság (második tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Wienstrom GmbH kontra Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

(C-384/07. sz. ügy) (1)

(Állami támogatások - Az EK 88. cikk (3) bekezdése - A közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított támogatások - A kedvezményezett és a nemzeti hatóságok közötti, a jogellenesen kifizetett támogatások összegére vonatkozó jogvita - A nemzeti bíróság szerepe)

(2009/C 44/26)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Wienstrom GmbH

Alperes: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verwaltungsgerichtshof – Az EK 88. cikk (3) bekezdésnek értelmezése – Olyan állami támogatási rendszernek a Bizottságnak való előzetes bejelentés nélkül történő végrehajtása, amelynek a későbbi, módosított változatát annak bejelentését követően a korábbi, be nem jelentett változatra vonatkozó kifejezett kedvezőtlen határozat nélkül a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánították – A nemzeti bíróságoknak az e bizottsági határozatból eredő kötelezettsége.

Rendelkező rész

Az EK 88. cikk (3) bekezdésének utolsó mondatában előírt, az állami támogatások végrehajtására vonatkozó tilalom az alapügyben felmerültekhez hasonló körülmények között nem követeli meg a nemzeti bíróságtól, hogy elutasítsa az állami támogatás kedvezményezettjének a kérelmét a támogatás összegének azon része tekintetében, amely az Európai Közösségek Bizottságának az említett állami támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetőségét kimondó határozatát megelőző időszakra járna.


(1)  HL C 283., 2007.11.24.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/17


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie [Lengyelország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Magoora sp. z. o. o. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

(C-414/07. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv - 17. cikk (2) és (6) bekezdés - Nemzeti szabályozás - Az egyes gépjárművekhez szükséges üzemanyag vásárlásával kapcsolatban felszámított HÉA levonása függetlenül e gépjárművek használatának céljától - A levonási jog tényleges korlátozása - A nemzeti jogszabályokban az irányelv hatálybalépésekor előírt kizárások)

(2009/C 44/27)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Az alapeljárás felei

Felperes: Magoora sp. z. o. o.

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 17. cikke (2) és (6) bekezdésének értelmezése – Nemzeti szabályozás, amely az érintett gépjármű használata (üzleti tevékenységhez kapcsolódó vagy magán jellegű) céljától függetlenül kizárja az egyes gépjárművekhez szükséges üzemanyag vásárlásával kapcsolatban felszámított adó levonásának jogát – A kizárás által érintett gépjárművekre vonatkozó ismérvek módosítása, ami az irányelvnek az érintett tagállamban történt hatálybalépését megelőző időszakhoz képest ténylegesen szűkítette az előzetes adólevonási jog alkalmazási körét

Rendelkező rész

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikke (6) bekezdésének második albekezdésével ellentétes az, ha valamely tagállam ezen irányelvnek a belső jogba történő átültetése során teljes terjedelmükben hatályon kívül helyezi az adóköteles tevékenységhez használt gépjárművekhez szükséges üzemanyag vásárlásával kapcsolatban felszámított HÉA levonásának korlátozására vonatkozó rendelkezéseket, és azokat az említett irányelvnek a területén való hatálybalépésekor e vonatkozásban új feltételeket megállapító rendelkezésekkel helyettesíti, amennyiben – és ennek megítélése a kérdést előterjesztő bíróság feladata – ez utóbbi rendelkezések hatása az, hogy az említett korlátozások alkalmazási körét bővítik. E rendelkezéssel mindenesetre ellentétes az, ha valamely tagállam az említett időpontban hatályba lépett jogszabályát később úgy módosítja, hogy e korlátozások alkalmazási körét a korábban fennálló helyzethez képest bővíti.


(1)  HL C 269., 2007.11.10.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/17


A Bíróság (nagytanács) 2008. december 9-i ítélete (az Oberster Patent- und Markensenat [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Verein Radetzky-Orden kontra Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”

(C-442/07. sz. ügy) (1)

(Védjegyek - A 89/104/EGK irányelv - 12. cikk - Megszűnés - Nonprofit egyesület által lajstromozott megjelölések - A védjegy „tényleges használatának’ fogalma - Jótékonysági tevékenység)

(2009/C 44/28)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Patent- und Markensenat

Az alapeljárás felei

Felperes: Verein Radetzky-Orden

Alperes: Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberster Patent- und Markensenat – A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) 12. cikke (1) bekezdésének értelmezése – Valamely nonprofit egyesület által katonai hagyományok megőrzése céljából és adománygyűjtés és -osztás keretében üzleti iratokon, levelezéseken valamint reklámanyagokon és kitűzőkön használt védjegyek – E használat „tényleges használatnak” történő minősítése, amely lehetővé teszi a védjegyhez fűződő jogok fenntartását.

Rendelkező rész

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 12. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a védjegy tényleges használatának minősül, ha a védjegyet valamely nonprofit egyesület a nyilvánossággal való kapcsolatában, a rendezvények hirdetése során, az üzleti iratain, valamint a reklámanyagain használja, az egyesület tagjai pedig azt az adományok gyűjtése és szétosztása során kitűzőként viselik.


(1)  HL C 283., 2007.11.24.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/18


A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete – Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, kontra az Európai Közösségek Bizottsága, az Európai Unió Tanácsa

(C-443/07. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Személyzeti szabályzat - A 2004. május 1-je után felvett tisztviselők besorolására vonatkozó, XIII. melléklet 12. cikkének (3) bekezdése elleni jogellenességi kifogás - A személyzeti szabályzati bizottsággal folytatott konzultáció - A szerzett jogok és az egyenlő bánásmód elve megsértésének hiánya)

(2009/C 44/29)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és H. Krämer, meghatalmazottak), az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio Santacruz és M. Bauer, meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített negyedik tanács) T-58/05. sz., Centeno Mediavilla és társai kontra Bizottság ügyben 2007. július 11-én hozott ítélete elleni fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság elutasította a fellebbezőknek az őket próbaidős tisztviselővé kinevező határozatok megsemmisítésére irányuló keresetét, amennyiben e határozatokkal a fellebbezőket a 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 124., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata XIII. melléklete 12. cikkének (3) bekezdésében foglalt átmeneti intézkedéseket alkalmazva sorolták be – Az új személyzeti szabályzat hatálybalépésének a 2004. május 1-jei hatálybalépést megelőzően alkalmassági vagy tartaléklistára vett, azonban csak ezen időpontot követően felvett személyek helyzetére való kihatásai – A jogbiztonság, a bizalomvédelem és az egyenlő bánásmód elvei – Az indokolási kötelezettség terjedelme.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság I. C. Centeno Mediavillát, D. Fumey-t, E. Gerhards-ot, I. Hamiltont, R. Hillt, J. Hubyt, P. Kleint, D. Lombardit, T. Millart, M. Moraitist, A. N. Palmert, N. Robinsont, F-X. Rouxelt, M. Silva Mendest, P. van den Hult, F. Von Nordheim Nielsent és M. Zouridakist kötelezi a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

3)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 22., 2008.1.26.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/18


A Bíróság (második tanács) 2008. december 11-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-480/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2000/59/EK irányelv - A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítmények - Hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásának, végrehajtásának vagy elfogadásának elmulasztása valamennyi kikötő vonatkozásában)

(2009/C 44/30)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Simonsson és R. Vidal Puig meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: B. Plaza Cruz meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 332., 81. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 358. o.) 5. cikke (1) bekezdésének és 16. cikke (1) bekezdésének megsértése – Hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásának és/vagy végrehajtásának elmulasztása a „Comunidades Autónomas” joghatósága alá tartozó valamennyi kikötő vonatkozásában

Rendelkező rész

1)

A Spanyol Királyság – mivel nem dolgozott ki, nem hajtott végre és nem fogadott el hulladékgazdálkodási terveket valamennyi kikötője vonatkozásában – nem teljesítette a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdéséből és 16. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 315., 2007.12.22.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/19


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a Court of Session [Skócia], Edinburgh – Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Royal Bank of Scotland Group plc kontra The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(C-488/07. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv - Az előzetesen felszámított adó levonása - Adóköteles és nem adóköteles tevékenység során egyaránt használt termékek és szolgáltatások - Részarányos levonás - Kiszámítás - A 17. cikk (5) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt módszerek - A 19. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében szereplő kerekítési szabály alkalmazására irányuló kötelezettség)

(2009/C 44/31)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Session (Skócia), Edinburgh

Az alapeljárás felei

Felperes: Royal Bank of Scotland Group plc

Alperes: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Court of Session (Skócia), Edinburgh – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) 17. cikke (5) bekezdésének és a 19. cikke (1) bekezdésének az értelmezése – Adóköteles és adómentes ügyletekre is felhasznált termékek és szolgáltatások – Az időarányos levonás kiszámítása – Kerekítésre vonatkozó szabályok

Rendelkező rész

A tagállamok nem kötelesek alkalmazni a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében foglalt kerekítési szabályt, ha az előzetesen felszámított adóból levonható arányt ezen irányelv 17. cikke (5) bekezdése harmadik albekezdésének a), b), c) vagy d) pontjában foglalt különleges módszert alkalmazva számítják ki.


(1)  HL C 8., 2008.1.12.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/19


A Bíróság (hatodik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Landesgericht für Strafsachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vladimir Turansky elleni büntetőeljárás

(C-491/07. sz. ügy) (1)

(A Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény - 54. cikk - A ne bis in idem elve - Hatály - A „jogerősen elbírált’ fogalma - Rendőrhatóság büntetőeljárást felfüggesztő határozata - A nemzeti jog szerint büntetőjogi felelősségre vonhatóságot meg nem szüntető és ne bis in idem hatállyal nem bíró határozat)

(2009/C 44/32)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht für Strafsachen Wien

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Vladimir Turansky.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Landesgericht für Strafsachen Wien – A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben (Luxemburg), 1990. június 19-én kelt egyezmény (HL 2000., L 239., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 2. kötet, 9. o.) 54. cikkének értelmezése – A kétszeres büntetés tilalma (ne bis in idem) elvének értelmezése – Alkalmazási kör – Határozat, amellyel valamely rendőri hatóság a büntetőeljárást véglegesen megszünteti

Rendelkező rész

A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben (Luxemburg) aláírt egyezmény 54. cikkében foglalt ne bis in idem elve nem alkalmazható az olyan határozatra, amellyel az egyik szerződő állam hatósága az elé terjesztett ügy érdemi kivizsgálását követően, a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személlyel szembeni vádemelést megelőző szakban megszünteti a büntetőeljárást, ha ezen állam nemzeti joga szerint ez a megszüntető határozat nem szünteti meg véglegesen a büntetőjogi felelősségre vonhatóságot, és így nem képezi akadályát annak, hogy ebben az államban ugyanazon cselekmény miatt újabb büntetőeljárást folytassanak.


(1)  HL C 22., 2008.1.26.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/20


A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 18-i ítélete (a High Court of Justice [England & Wales], Chancery Division [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Afton Chemical Limited kontra The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(C-517/07. sz. ügy) (1)

(92/81/EGK irányelv - Ásványi olajok jövedéki adója - A 2. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja - 2003/96/EK irányelv - Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása - A 2. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint (4) bekezdésének b) pontja - Hatály - Ásványi olajnak vagy energiaterméknek minősülő, de nem üzemanyagként használt üzemanyag-adalékok - Nemzeti adórendszer)

(2009/C 44/33)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Afton Chemical Limited

Alperes: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Justice (Chancery Division) – Az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelv (HL L 316., 12. o.) 2. cikke (3) bekezdésének és a 8. cikke (1) bekezdésének, az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv (HL L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.) 2. cikke (3) bekezdésének és 4. cikke b) pontjának, valamint a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv, (HL L 76., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 179. o.) 3. cikkének értelmezése – A jármű meghajtásától eltérő célból az üzemanyaghoz adott ásványolajok, amelyeket nem üzemanyagként való felhasználásra szánnak, illetve nem ekként kínálnak eladásra – Üzemanyagként való adóztatás.

Rendelkező rész

A 2003. december 31-ig tartó időszak vonatkozásában az 1994. december 22-i 94/74/EK tanácsi irányelvvel módosított, az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének (3) bekezdését és 8. cikkének (1) bekezdését, valamint a 2004. október 31-ig tartó időszak vonatkozásában az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 2. cikkének (3) és (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az ezen irányelvek által előírt adózási rendszer hatálya alá tartoznak az alapügyben érintettekhez hasonló üzemanyag-adalékok, amelyek az említett irányelvek közül az előbbi 2. cikkének az (1) bekezdése értelmében „ásványi olajnak”, vagy az utóbbi 2. cikke (1) bekezdése értelmében „energiaterméknek” minősülnek, azonban nem üzemanyagként való felhasználásra szánják, és nem ekként értékesítik, illetve használják fel őket.


(1)  HL C 22., 2008.1.26.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/20


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Handelsgericht Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Friederike Wallentin-Hermann kontra Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA

(C-549/07. sz. ügy) (1)

(Légi közlekedés - 261/2004/EK rendelet - 5. cikk - Járat törlése esetén az utasoknak nyújtandó kártérítés és segítség - A kártérítési kötelezettség alóli mentesülés - Olyan rendkívüli körülmények miatti törlés, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni)

(2009/C 44/34)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Handelsgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: Friederike Wallentin-Hermann

Alperes: Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Handelsgericht Wien – A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o) 5. cikke (3) bekezdésének értelmezése – A „rendkívüli körülmények” és az „ésszerű intézkedések” fogalma – A légi járat hajtóműhiba következtében való törlése – A légi járatok törlésének a többi légifuvarozónál gyakrabban műszaki hibával történő indokolása

Rendelkező rész

1)

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a légi jármű járattörlést eredményező műszaki hibája nem tartozik az e rendelkezés értelmében vett „rendkívüli körülmények” fogalmába, kivéve ha e hiba olyan eseményekből ered, amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett légifuvarozó rendes tevékenységi körébe, és annak tényleges befolyásolási körén kívül esnek. A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 1999. május 28-án Montrealban kötött egyezmény nem bizonyul meghatározónak a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett kimentési okok értelmezése tekintetében.

2)

A műszaki hibák valamely légifuvarozónál megállapított gyakorisága önmagában nem jelent olyan tényezőt, amelyből a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „rendkívüli körülmények” fennállására vagy azok hiányára lehetne következtetni.

3)

Az a tény, hogy valamely légifuvarozó betartotta a légi jármű karbantartására vonatkozó minimumszabályokat, önmagában nem elegendő annak bizonyításához, hogy e fuvarozó a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében „minden ésszerű intézkedést” megtett, és következésképpen nem elegendő ahhoz, hogy az említett fuvarozó mentesüljön az e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt kártérítési kötelezettsége alól.


(1)  HL C 64., 2008.3.8.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/21


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. december 22-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Erich Stamm és Anneliese Hauser által kezdeményezett eljárás

(C-13/08. sz. ügy) (1)

(Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás - Egyenlő bánásmód - Határmenti ingázó önálló vállalkozók - Földhaszonbérlet - Agrárstruktúra)

(2009/C 44/35)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Erich Stamm, Anneliese Hauser

A következő részvételével: Regierungspräsidium Freiburg

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesgerichtshof (Németország) – Az egyrészről Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között 1999. június 21-én Luxembourgban aláírt, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás I. melléklete 12. cikke (1) bekezdésének, 13. cikke (1) bekezdésének és 15. cikke (1) bekezdésének értelmezése – Az egyenlő bánásmód elvének alkalmazása az önálló vállalkozó határmenti ingázókra – Svájcban lakóhellyel rendelkező svájci mezőgazdasági termelő, aki Németországban fekvő termőföldre vonatkozó haszonbérleti szerződést kötött

Rendelkező rész

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között 1999. június 21-én Luxembourgban aláírt, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás I. melléklete 15. cikkének (1) bekezdése értelmében az egyik szerződő fél a másik szerződő félnek az ezen melléklet 13. cikke értelmében vett „határmenti ingázó önálló vállalkozóit” az önálló vállalkozói tevékenység lehetősége és annak folytatása tekintetében a fogadó államban nem részesítheti a saját állampolgároknak biztosítotthoz képest kevésbé kedvező bánásmódban.


(1)  HL C 92., 2008.4.12.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/22


A Bíróság (hetedik tanács) 2008. december 18-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-273/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2001/81/EK irányelv - Légköri szennyezők - Nemzeti kibocsátási határértékek - A kibocsátás csökkentésére vonatkozó programok, a nemzeti emissziókataszterek, és a 2010-re vonatkozó éves kibocsátási prognózisok közlésének elmulasztása)

(2009/C 44/36)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet és A. Alcover San Pedro meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselő: C. Schlitz meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 320. o.) 6., 7. és 8. cikkében meghatározott dokumentumok előírt határidőn belüli elkészítésének és közlésének hiánya

Rendelkező rész

1)

A Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem közölte az Európai Közösségek Bizottságával a kéndioxid (SO2), a nitrogén-oxidok (NOX), az illékony szerves vegyületek (VOC) és az ammónia (NH3) kibocsátásának fokozatos csökkentésére vonatkozó programokat, katasztereket, illetve a 2010-re vonatkozó éves kibocsátási prognózisokat – nem teljesítette az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 209., 2008.8.15.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/22


A Bíróság (hatodik tanács) 2008. december 22-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság

(C-328/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/35/EK irányelv - Környezeti felelősség - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2009/C 44/37)

Az eljárás nyelve: finn

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: U. Wölker és I. Koskinen meghatalmazottak)

Alperes: Finn Köztársaság (képviselő: A. Guimaraes-Purokoski meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 143., 56. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 357. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Finn Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Finn Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 236., 2008.9.13.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/23


A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 1-i ítélete (a Korkein oikeus – Finnország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Artur Leymann, Aleksei Pustovarov elleni büntetőeljárás

(C-388/08. sz. ügy) (1)

(Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés - 2002/584 kerethatározat - 27. cikk - Európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások - A specialitás elve - Hozzájárulási eljárás)

(2009/C 44/38)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

Artur Leymann, Aleksei Pustovarov.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Korkein oikeus – Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közti átadási eljárásról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.) 27. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének értelmezése – A vád alapjául szolgáló cselekmény leírásának megváltoztatása az átadás alapjául szolgáló cselekményhez képest – „Az átadás alapjául szolgáló bűncselekménytől különböző egyéb bűncselekmény” fogalma – Szükséges-e a hozzájárulási eljárás alkalmazása vagy sem?

Rendelkező rész

1)

Annak megállapításához, hogy az átadott személy ellen az átadásának alapjául szolgálótól különböző, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 27. cikkének (2) bekezdése szerinti „egyéb bűncselekmény” miatt folyik-e a büntetőeljárás, ami szükségessé teszi az e cikk (3) bekezdésének g) pontjában és (4) bekezdésében szabályozott hozzájárulási eljárás alkalmazását, azt kell megvizsgálni, hogy a bűncselekmény tényállási elemei a kibocsátó tagállam által ez utóbbiról készített jogi leírás szerint ugyanazok-e, mint amelyek miatt a személyt átadták, és megfelelő mértékben egyeznek-e az elfogatóparancsban szereplő adatok a későbbi eljárási iratban szereplőkkel. Az idővel és a helyszínnel kapcsolatos körülmények változásai megengedettek, amennyiben azok a kibocsátó tagállamban az elfogatóparancsban ismertetett magatartásra vonatkozóan folytatott eljárás folyamán szerzett információkból erednek, nem módosítják a bűncselekmény jellegét, és nem tartalmaznak olyan okot, amely miatt az említett kerethatározat 3. és 4. cikke alapján a végrehajtás megtagadásának van helye.

2)

Az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között a bűncselekmény leírásának a kérdéses kábítószerfajtát érintő változása önmagában nem alkalmas arra, hogy a 2002/584 kerethatározat 27. cikke (2) bekezdésének értelmében az átadás alapjául szolgálótól különböző „egyéb bűncselekményt” alapozzon meg.

3)

A 2002/584 kerethatározat 27. cikke (3) bekezdésének c) pontjában szereplő kivétel úgy értelmezendő, hogy az átadás alapjául szolgálótól különböző „egyéb bűncselekmény” megléte esetén e kerethatározat 27. cikkének (4) bekezdése értelmében hozzájárulást kell kérni, és azt meg kell kapni, ha szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést kell végrehajtani. A hozzájárulás megadása előtt ilyen bűncselekmény miatt akkor lehet az átadott személy ellen büntetőeljárás indítani, vagy őt elítélni, ha e bűncselekmény miatti eljárás vagy ítélethozatal során nem alkalmaztak vele szemben szabadságkorlátozással járó intézkedést. Nem ellentétes azonban e 27. cikk (3) bekezdésének c) pontjában előírt kivétellel, ha az átadott személlyel szemben a hozzájárulás megadása előtt alkalmaznak szabadságkorlátozással járó intézkedést, amennyiben ezen intézkedés az európai elfogatóparancsban szereplő egyéb vádpontokra tekintettel törvényes alapokon nyugszik.


(1)  HL C 272., 2008.10.25.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/23


A Bíróság (hetedik tanács) 2008. december 19-i végzése (a Verwaltungsgerichtshof – Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Deniz Sahin kontra Bundesminister für Inneres

(C-551/07. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a - 2004/38/EK irányelv - EK 18. cikk és EK 39. cikk - A családi élet tiszteletben tartásához való jog - Harmadik állam menekültként valamely tagállam területére lépett, majd más tagállam állampolgárával házasságot kötött állampolgárának tartózkodási joga)

(2009/C 44/39)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Deniz Sahin

Alperes: Bundesminister für Inneres

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) – Az EK-Szerződés 18. cikkének, 39. cikkének, valamint az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.) 3. cikke (1) bekezdésének, 6. cikke (2) bekezdésének, 7. cikke (1) bekezdése d) pontjának és (2) bekezdésének, 9. cikke (1) bekezdésének és 10. cikke (1) bekezdésének az értelmezése – Harmadik állam menekültként valamely tagállam területére lépett, majd más tagállam állampolgárával házasságot kötött állampolgárának tartózkodási joga

Rendelkező rész

1)

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése, 6. cikkének (2) bekezdése, valamint 7. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 7. cikkének (2) bekezdése úgy értelmezendő, hogy e rendelkezések azokra a családtagokra is vonatkoznak, akik az uniós polgártól függetlenül érkeztek a fogadó tagállamba, és csak ebben az államban szereztek hozzátartozói jogállást vagy alapítottak az uniós polgárral családot. E tekintetben nem releváns, hogy a családtag az említett jogállás megszerzésének vagy a családalapításnak az időpontjában ideiglenesen tartózkodik a fogadó tagállamban ezen állam menedékjogra vonatkozó törvényi rendelkezései értelmében.

2)

Ellentétes a 2004/38 irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével és 10. cikkével az olyan nemzeti szabályozás, amelynek alapján valamely uniós polgárnak azon családtagjai, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, és akiket a közösségi jog, különösen ezen irányelv 7. cikke (2) bekezdésének alapján illet meg a tartózkodás joga, csak azért nem kaphatnak uniós polgár családtagja számára járó tartózkodási engedélyt, mert a fogadó tagállam menedékjogra vonatkozó törvényi rendelkezései alapján ebben az államban ideiglenes tartózkodásra jogosultak.


(1)  HL C 64., 2008.3.8.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/24


A Bíróság 2008. november 13-i végzése – Giuseppe Gargani kontra Európai Parlament

(C-25/08. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Az Európai Parlament jogi bizottsága elnökének keresete az Európai Parlament elnökének azon „aktusa’ ellen, amellyel a Parlament nevében észrevételeket terjesztett elő valamely előzetes döntéshozatali ügy keretében - Keresetindítási határidő)

(2009/C 44/40)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Giuseppe Gargani (képviselő: W. Rothley Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament (képviselők: J. Schoo és H. Krück meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-94/06. sz., Gargani kontra Európai Parlament ügyben 2007. november 21-én hozott végzése elleni fellebbezés, amellyel az Elsőfokú Bíróság – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasította az Európai Parlament jogi bizottsága elnöke által benyújtott, annak megállapítására irányuló keresetet, hogy jogellenes az Európai Parlament elnökének arra vonatkozó határozata, hogy a Bíróság alapokmánya 23. cikkének második bekezdése értelmében a Parlament nevében írásbeli észrevételeket terjeszt elő valamely előzetes döntéshozatali ügy keretében, amelyet a jogi bizottság véleménye ellenében hozott és amellyel megtagadta, hogy a kérdést a Parlament plenáris ülése elé terjessze

Rendelkező rész

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság Giuseppe Garganit kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 79., 2008.3.29.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/25


A Bíróság (hatodik tanács) 2008. november 13-i végzése (a Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Görögország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maria Kastrinaki tou Emmanouil kontra Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(C-180/08. és C-186/08. sz. egyesített ügyek) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése - 89/48/EGK irányelv - Oklevelek elismerése - A fogadó tagállam által oktatási intézményként el nem ismert „szabad tanulmányi intézetben’ végzett tanulmányok - Pszichológus)

(2009/C 44/41)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Az alapeljárás felei

Felperes: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Alperes: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – A legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv (HL L 19., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 337. o.) 1., 2., 3. és 4. cikkének értelmezése – Az EK 39. cikk (1) bekezdésének, az EK 10. cikk első bekezdésének, az EK 43. cikk, az EK 47. cikk (1) bekezdésének, az EK 49., EK 55., EK 149. és EK 150. cikk értelmezése – A fogadó tagállamban szabályozott szakmát egy másik tagállamban szerzett egyetemi tanúsítványai szakmai egyenértékűségének elismerése előtt és után gyakorló tagállami állampolgár – Az egyetemi tanulmányok egy részének franchise-szerződés alapján, a fogadó tagállamban egyetemi fokú felsőoktatási intézménynek el nem ismert intézményben történő korábbi elvégzése – A munkavállalónak a szakmai tevékenységéből az ilyen tanúsítványok elismerésének megtagadása miatti kizárásának lehetősége

Rendelkező rész

A fogadó tagállam illetékes hatóságai a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv 3. cikke értelmében valamely tagállam állampolgára számára – aki ezen irányelv értelmében, másik tagállam illetékes hatósága által kibocsátott oklevéllel rendelkezik – ugyanazon feltételekkel kötelesek engedélyezni szakmája gyakorlását, mint a belföldi oklevéllel rendelkezők számára, még ha:

ezen oklevél a fogadó tagállam olyan intézményében – részben vagy egészében – folytatott képzést igazol, amely intézményt a fogadó állam joga nem ismer el oktatási intézményként, és

ezen oklevelet nem ismerték el az illetékes nemzeti hatóságok.


(1)  HL C 171., 2008.7.5.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/25


Az Oberlandesgericht Oldenburg (Németország) által 2008. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Arnold és Johann Harms, mint polgári jogi társaság kontra Freerk Heidinga

(C-434/08. sz. ügy)

(2009/C 44/42)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Oldenburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Arnold és Johann Harms, mint polgári jogi társaság

Alperes: Freerk Heidinga

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK rendelet (1) 46. cikkének (2) bekezdését, hogy ezzel a szabályozással összeegyeztethetetlenek és ezért érvénytelenek az olyan szerződéses megállapodások, amelyekkel kifelé ugyan támogatási jogosultságok teljes és végleges átruházására kerül sor, azonban a felek között megkötött megállapodás alapján a támogatási jogosultságok gazdaságilag továbbra is az eladót illetik meg, a vevő azonban, mint a támogatás formális jogosultja, köteles a támogatási jogosultságokat megfelelő területeken történő gazdálkodással aktiválni, és a megkapott támogatást az eladnak teljes mértékben kifizetni, vagy, amely alapján oly módon ruháznak át a vevőre területalapú támogatásokat, hogy az az aktiválást és a támogatások kifizetését követően minden esetben köteles annak egy részét (az adott mezőgazdasági üzem sajátosságai szerinti részt) az eladónak folyamatosan kifizetni?


(1)  HL L 270., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 40. kötet, 269. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/26


A Sächsisches Finanzgericht (Németország) által 2008. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz kontra Finanzamt Dresden I.

(C-473/08. sz. ügy)

(2009/C 44/43)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Sächsisches Finanzgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Alperes: Finanzamt Dresden I.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A 77/388/EGK irányelv (1) 13. cikke A. része (1) bekezdésének j) pontja szerinti „iskolai vagy felsőfokú oktatási [tevékenységnek]” minősülnek-e azok az oktatási és vizsgaszolgáltatások, amelyeket egy okleveles mérnök egy magánjogi egyesület keretében működő oktatási intézményben szervezett és vizsgával záródó továbbképző tanfolyamok olyan résztvevőinek nyújt, akik már legalább egy építészi, illetve mérnöki egyetemi vagy főiskolai végzettséggel vagy ezekkel egyenértékű képzettséggel rendelkeznek?

2)

Ki van-e zárva az egyébként az 1. pontban említett rendelkezés értelmében vett „magántanárnak” minősülő személy ebből a személyi körből, ha

előadásaiért (egészben vagy részben) akkor is díjazásban részesül, ha az adott előadásra egy résztvevő sem jelentkezett, azonban már az előadást előkészítő szolgáltatásokat teljesített, vagy

az adott oktatási és vizsgaszolgáltatások nyújtásával újra és újra hosszabb időre megbízzák, vagy

közvetlen oktatási tevékenysége mellett az adott tanfolyam más oktatóival szemben szakmai és/vagy szervezési szempontból kiemelt pozíciót szerzett?

A kizártságot adott esetben már akkor is meg kell állapítani, ha csak ezen ismérvek némelyike áll fenn, vagy csak akkor, ha az ismérvek közül legalább kettő vagy mindhárom fennáll?


(1)  HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/26


A Landesgericht Innsbruck (Ausztria) által 2008. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols kontra Land Tirol

(C-486/08. sz. ügy)

(2009/C 44/44)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Innsbruck

Az alapeljárás felei

Felperes: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

Alperes: Land Tirol

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Összeegyeztethető-e a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK irányelvvel (1) végrehajtott, a részmunkaidős foglalkoztatásra vonatkozó 1997. június 6-i keretmegállapodás 4. szakaszának (1) bekezdésével, hogy azok a területi vagy települési önkormányzatokkal vagy állami tulajdonban lévő vállalkozásokkal magánjogi szerződéses viszonyban álló munkavállalók, akik heti 12 óránál (a rendes munkaidő 30 %-ánál) kevesebbet dolgoznak, a velük összehasonlítható, teljes munkaidőben foglalkoztatottakhoz viszonyítva a bérezés, besorolás, korábbi szolgálati idők beszámítása, szabadság, egyéb kifizetések, túlórapótlékok stb. tekintetében hátrányosabb helyzetben vannak?

2.

Úgy kell-e értelmezni a keretmegállapodás 4. szakaszának (2) bekezdésében szereplő időarányosság elvét (pro-rata-temporis), hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti jogszabályi rendelkezés, mint amilyen az L-VGB 55. §-a, amely szerint a munkavállaló foglalkoztatása mértékének megváltozása esetén a még fel nem használt rendes szabadság mértéke részarányosan az új foglalkoztatási mértékhez igazodik, aminek következményeként a foglalkoztatásának mértékét teljes munkaidőről részmunkaidőre csökkentő munkavállaló esetében a teljes munkaidős foglalkoztatás ideje alatt megszerzett szabadság csökken, illetve részmunkaidős foglalkoztatottként ezt a szabadságot csak alacsonyabb munkabér mellett használhatja fel?

3.

Ellentétes-e a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. július 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvvel (2) végrehajtott, az európai szociális partnerek keretmegállapodásának 4. szakaszával az olyan nemzeti rendelkezés, mint az L-VGB 1. §-a (2) bekezdésének m) pontja, amely szerint a legfeljebb 6 hónapos időtartamra foglalkoztatott vagy alkalmi munkavállalók a velük összehasonlítható, tartósan foglalkoztatottakhoz viszonyítva a bérezés, besorolás, korábbi szolgálati idők beszámítása, szabadság, egyéb kifizetések, túlórapótlékok stb. tekintetében hátrányosabb helyzetben vannak?

4.

A 2006. július 5-i esélyegyenlőségi irányelv (3) 14. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján nemi alapon történő közvetett hátrányos megkülönböztetés valósul-e meg, ha a fizetés nélküli gyermekgondozási szabadság törvényben engedélyezett 2 éves időtartamát igénybe vevő alkalmazottak esetében a szülést megelőző évre járó törvényes szabadságra való jogosultság a gyermekgondozási szabadság lejárta után már elévül, és az érintett munkavállalók nagy része (97 %-a) nő?


(1)  HL 1998., L 14., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 267. o.

(2)  HL 1999., L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.

(3)  2006/54/EK irányelv; HL 2006., L 204., 23. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/27


2008. november 12-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-491/08. sz. ügy)

(2009/C 44/45)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: D. Recchia meghatalmazott)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az ITB032228 „Is Arenas” területen található élőhelyek és fajok szempontjából jelentőséggel bíró, a comune de Narbolia területén megvalósítandó „Is Arenas” turisztikai létesítményre vonatkozó projekttel kapcsolatban

az Olasz Köztársaság – mivel 2006. július 19-ig nem hozta meg azokat a védelmi intézkedéseket, amelyek a biológiai sokféleség megőrzésére, mint az irányelv céljára tekintettel alkalmasak a közösségi jelentőségű területként javasolt ITB032228 „Is Arenas” terület nemzeti szinten kiemelkedő ökológiai jelentőségének megőrzésére, különösen, miután megtiltott egy, a terület ökológiai jellegzetességei súlyos veszélyezésére alkalmas beavatkozást – nem teljesítette a 92/43/EGK irányelvből (1) eredő kötelezettségeit;

az Olasz Köztársaság – mivel 2006. július 19-ét követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket az olyan természetes élőhelyek és olyan fajok élőhelyei károsodásának és e fajok megzavarásának megakadályozására, amelyek vonatkozásában az adott közösségi jelentőségű területet kijelölték – nem teljesítette a 92/43/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottságnak tudomása van arról, hogy az „Is Arenas” közösségi jelentőségű területen jelenleg turisztikai létesítmény épül, amelyhez többek között egy golfpálya is tartozik. A Bizottság véleménye szerint az „Is Arenas” közösségi jelentőségű területen folytatott, turisztikai infrastruktúra projekt különösen azokat a területeket érinti, amelyek biztosítják az ökológiai kapcsolatot a két legjelentősebb fenyőerdős terület között. Ezért az számottevően kedvezőtlen hatással lehet e területre nézve, különösen annak „ökológiai kapcsolat” rendeltetésére.

Továbbá, a projekttel szembeni kifogások között a Bizottság rámutat arra, hogy az az eredeti élőhelyek csökkenéséhez és átalakulásához vezet, például olyan idegen fajok bevezetésével, mint a golfpálya fűféléi, továbbá hogy élőhelyeket szüntet meg, majd hivatkozik a letaposott és tömörebbé váló talajra, emellett arra, hogy csökken a terület, ezen kívül utal a fürdőzők megjelenésére a dűnerendszer szempontjából kiemelkedően fontos partmenti élőhelyeken, és végül a fák kivágására.


(1)  A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/27


Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-47/05. sz., Angé Serrano és társai kontra Parlament ügyben 2008. szeptember 18-án hozott ítélete ellen Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau és Francisco Javier Solana Ramos által 2008. november 18-án benyújtott fellebbezés

(C-496/08. P. sz. ügy)

(2009/C 44/46)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság nyilvánítsa a fellebbezést elfogadhatónak és megalapozottnak, következésképpen:

P. Angé Serrano, J.-M. Bras és A. Orcajo Teresa vonatkozásában helyezze hatályon kívül az ítéletet egyrészt azon részében, amely megállapítja, hogy kereseti kérelmeik első pontjáról nem szükséges határozni, másrészt azon részében, amely elutasítja kártérítési kérelmeiket;

D. Decoutere, A. Hau és J. Solana Ramos vonatkozásában helyezze hatályon kívül az ítélet rendelkező részének 2. és 4. pontját, valamint az arra vonatkozó indokolást;

a Bíróság döntse el a jogvitát, és adjon helyt a fellebbezők T-47/05. sz. ügyben eredetileg előterjesztett kereseti kérelmeinek:

semmisítse meg a felpereseknek az új személyzeti szabályzat hatálybalépése következtében történt besorolásáról szóló határozatot;

kötelezze az Európai Parlamentet minden egyes felperes esetében méltányosan 60 000 euróban meghatározott összegű kártérítés megfizetésére;

kötelezze mindenféleképpen az alperest mindkét eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott ítéletben az Elsőfokú Bíróság a hat olyan fellebbező keresetéről határozott, akik mind az Európai Parlament tisztviselői, a régi személyzeti szabályzat hatálya alatt vettek részt belső versenyvizsgán, azonban az új személyzeti hatálybalépése következtében a besorolási fokozatukat megváltoztatták.

Az első három fellebbező két jogalapot hoz fel fellebbezésének alátámasztására.

Első jogalapjukkal arra hivatkoznak, hogy a határozathozatal szükségtelenségének megállapításával az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot, és megsértette indokolási kötelezettségét. A fellebbezőknek ugyanis továbbra is érdeke fűződik a megtámadott, besorolásukra vonatkozó határozatok megsemmisítéséhez, annak ellenére, hogy azokat 2006. december 20-án utólagos egyéni határozatokkal helyettesítették, ugyanis ahogyan azt az Elsőfokú Bíróság maga megállapította, ezen újabb határozatok nem orvosolják teljes mértékben a fellebbezőknek okozott sérelmet, mivel nem szólnak magasabb besorolási fokozatba történő átsorolásról. Ráadásul a megtámadott határozatok az új személyzeti szabályzat XIII. melléklete 2. és 8. cikkén alapszanak, amelynek jogszerűsége a fellebbezők számára kétséges.

Ugyanezen fellebbezők második jogalapjukban arra hivatkoznak, hogy az Elsőfokú Bíróság megsértette indokolási kötelezettségét, amikor elutasította a fellebbezők kártérítési kérelmét annak ellenére, hogy az új személyzeti szabályzat szerinti besorolás ugyanolyan szintre helyezi őket, mint amelyen azok a munkatársaik találhatók, akik nem teljesítették sikerrel a besorolási osztályváltási versenyvizsgát, így a fellebbezőknek súlyos sérelmet okozott.

A másik három fellebbező által fellebbezésük alátámasztására felhozott egyetlen jogalap a tisztviselők személyzeti szabályzata XIII. melléklete 2. és 8. cikkének jogellenességére vonatkozik.

E tekintetben a fellebbezők egyrészt a szerzett jogok sérelmére, a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének Elsőfokú Bíróság általi megsértésére hivatkoznak, mivel az Elsőfokú Bíróság úgy ítélte meg, hogy a régi személyzeti szabályzat hatálya alatt szervezett versenyvizsga sikeres teljesítése nem biztosít számukra szerzett jogokat, ebből következően semmiféle jogos várakozást nem kelthet a fellebbezőkben.

Ugyanezen jogalap alátámasztására a fellebbezők másrészt azzal érvelnek, hogy az Elsőfokú Bíróság megsértette az egyenlő bánásmód elvét, mivel az új személyzeti szabályzatnak megfelelő átsorolás következtében a fellebbezők ugyanolyan helyzetbe kerültek, mint az ugyanazon versenyvizsgán sikerrel nem járt munkatársaik. Ráadásul az Elsőfokú Bíróság azonos helyzeteket is eltérően kezelt, amikor kimondta, hogy ugyanazon versenyvizsga sikeres pályázói nem egy és ugyanazon csoportba tartoznak, mivel szerinte a besorolásra vonatkozó szabályok a besorolás időpontjától függően változnak. Ugyanazon versenyvizsga sikeres pályázóira nézve eltérő rendelkezések, vagyis az új személyzeti szabályzat XIII. melléklete 2. cikke (1) bekezdésének és 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazása ellentétes az egyenlő bánásmód elvével.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/28


A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2008. november 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vera Mattner kontra Finanzamt Velbert

(C-510/08. sz. ügy)

(2009/C 44/47)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf (Németország).

Az alapeljárás felei

Felperes: Vera Mattner

Alperes: Finanzamt Velbert

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az EK 39., EK 43. cikket, valamint az EK 58. cikkel összefüggésben értelmezett EK 56.cikket, hogy azokkal ellentétes az ajándékozási illeték kiszabására vonatkozó olyan tagállami nemzeti szabályozás, amely a belföldi ingatlant külföldi illetőségű személytől megszerző külföldi illetőségű személy részére csak 1 100 euró illetékmentes részt ír elő, míg az illetékmentes rész 205 000 euró lenne akkor, ha az ajándékozó vagy a megajándékozott az ajándékozás időpontjában az érintett tagállamban rendelkezne lakóhellyel?


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/29


2008. november 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-512/08. sz. ügy)

(2009/C 44/48)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Rozet és E. Traversa meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francai Köztársaság, mivel

a Code de la sécurité sociale (társadalombiztosítási törvénykönyv) R-332-4. cikke alapján előzetes feljogosítástól teszi függővé a háziorvosi rendelőben elérhető olyan orvosi szolgáltatások megtérítését, amelyek a Code de la santé publique (egészségügyről szóló törvénykönyv) R-712-2. cikke II. részében szereplő költséges felszerelések használatát igénylik,

mivel nem rendelkezett az R-332-4. cikkben vagy a francia jog egyéb rendelkezésében azon lehetőségről, hogy a francia rendszer szerint biztosított betegnek kiegészítő megtérítést nyújtsanak a C-368/98. sz., Vanbraekel és társai ügyben 2001. július 12-én hozott ítélet 53. pontjában előírt feltételek között,

nem teljesítette az EK 49. cikkből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság két kifogást ad elő a keresete alátámasztására.

Első kifogásával a Bizottság vitatja az alperes által támasztott azon követelményt, hogy előzetes feljogosítás beszerzése szükséges egy másik tagállamban igénybe vett bizonyos nem kórházi ellátások megtérítéséhez való jogosultsághoz. Ugyanis bár e követelmény igazolható akkor, ha kórházban igénybe vett orvosi ellátásokra vonatkozik, a minőségi kórházi ellátások kiegyensúlyozott választékához való kielégítő és állandó hozzáférés, valamint azok költségei kiegyenlítése egyszerre történő biztosításának szükségessége miatt azonban aránytalannak tűnik a nem kórházi ellátásokat illetően. Több körülmény korlátozhatja az előzetes feljogosítás eltörlésének esetleges pénzügyi hatását, mint például a tagállamok azon lehetősége, hogy meghatározzák a biztosítottakat megillető egészségbiztosítás terjedelmét, illetve az ellátások nyújtásának nemzeti feltételeit, feltéve hogy azok se nem hátrányosan megkülönböztetőek, se nem jelentik a személyek szabad mozgásának akadályát.

Második kifogásában a Bizottság másfelől helyteleníti, hogy nincs a francia jogban olyan rendelkezés, amely lehetővé teszi a francia társadalombiztosítás alapján biztosított betegnek kiegészítő megtérítés nyújtását a Vanbraekel és társai ügyben 2001. július 12-én hozott ítélet 53. pontjában előírt feltételek között, vagyis az azon összeghez képesti különbözetnek megfelelő mértékű megtérítést, amelyre akkor lett volna jogosult, ha a saját tagállamában részesült volna kórházi ellátásban. Következésképpen az említett társadalombiztosítási rendszer alapján biztosított betegek nem részesülhetnek teljes mértékben a Bíróság által értelmezett EK 49. cikk alapján biztosított jogokban.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/29


A Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium) által 2008. november 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vítor Manuel Dos Santos Palhota, Mário De Moura Gonçalves, Fernando Luís Das Neves Palhota és a Termiso Lda elleni büntetőeljárás

(C-515/08. sz. ügy)

(2009/C 44/49)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgium)

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

Vítor Manuel Dos Santos Palhota, Mário De Moura Gonçalves, Fernando Luís Das Neves Palhota és a Termiso Lda

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Sérti-e a 2002. március 5-i törvény 8. cikke, valamint a 2002. március 29-i királyi rendelet (végrehajtási rendelet) 3., 4. és 5. cikke az EK-Szerződés 49. és 50. cikkét azáltal, hogy a munkavállalókat kiküldeni szándékozó külföldi munkaadókra azt a kötelezettségét rója, hogy a kiküldést megelőzően a társadalombiztosítási tárgyú törvények végrehajtását felügyelő hatóságnál jelentsék be a kiküldést, és a belga egyéni elszámolással vagy bérelszámolással összehasonlítható iratokat tartsanak rendelkezésre, ami a belga munkaerőpiacra történő belépést megakadályozza vagy legalábbis megnehezíti?


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/30


A Monomeles Protodikeio (Görörgország) által 2008. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Archontia Koukou kontra Elliniko Dimosio

(C-519/08. sz. ügy)

(2009/C 44/50)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Monomeles Protodikeio

Az alapeljárás felei

Felperes: Archontia Koukou

Alperes: Elliniko Dimosio

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1999/70/EK tanácsi irányelv mellékletét képező, a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakaszát úgy kell-e értelmezni, hogy az egymást követő határozott idejű szerződések vagy munkaviszonyok folyamatos megújítását vagy megkötését alátámasztó objektív oknak minősülhet az a körülmény, hogy e szerződések megkötésére olyan jogszabályi rendelkezés alkalmazásával került sor, amely határozott idejű munkaszerződések vagy munkaviszonyok létrehozását írja elő azon ténytől függetlenül, hogy valójában e szerződések a munkaadó állandó és tartós szükségleteinek kielégítésére irányulnak?

2)

Az, hogy a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakaszának való megfelelés céljából elfogadott intézkedések a visszaélés megállapításának további kritériumait vezetik be (például a szerződések és a meghosszabbítások maximális száma azon esetekben, amelyekben a foglalkoztatás a határozott idejű munkaszerződések vagy munkaviszonyok létrehozását vagy meghosszabbítását igazoló objektív ok fennállása nélkül is megengedett), az 1999/70/EK irányelvet megelőzően létezett védelem meg nem engedett csökkentésének minősül-e a keretmegállapodás 8. szakaszának 3. pontja értelmében, figyelemmel arra, hogy az 1999/70/EK irányelvet megelőző jogrendszerben a visszaélés megállapításának egyetlen kritériuma a határozott idejű munkaszerződés vagy munkaviszony keretében objektív ok nélkül történő foglalkoztatás volt?

3)

Az egymást követő határozott idejű munkaszerződések vagy munkaviszonyok tekintetében főszabály szerint rögzített határokhoz viszonyított, a 164/2002. sz. elnöki rendelet állandó rendelkezéseiben megállapítottakhoz hasonló eltérések általános és példálózó felsorolásainak előírása a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakaszának értelmében vett hatékony intézkedésnek minősül-e az egymást követő határozott idejű munkaszerződések vagy munkaviszonyokból eredő visszaélések megelőzése tekintetében?

4)

A keretmegállapodás 5. szakaszának értelmében vett hatékony intézkedéseknek minősülnek-e a visszaélések megelőzése és az ezzel szembeni védelem tekintetében az alapeljárásban vitatott, a 164/2002. sz. elnöki rendelet 7. cikkében előírtakhoz hasonló intézkedések, amennyiben:

a)

Ezek, mint a visszaélés megelőzősének és határozott idejű munkavállalók védelmének eszközeként előírják a munkaadó azon kötelezettségét, hogy a munkavállaló számára kifizesse a munkabért és a „végkielégítést” egymást követő határozott idejű munkaszerződések alapján történő visszaélésszerű foglalkoztatás esetén, figyelemmel arra, hogy: i) a munkabér és a végkielégítés kifizetésének kötelezettségét a nemzeti jog bármely munkaviszony esetében előírja, és nem kifejezetten a keretmegállapodás szerinti visszaélések megelőzősére irányul, és ii) különösen a „végkielégítésnek” a határozott idejű munkaszerződések vagy munkaviszonyok megszűnésekor történő kifizetése a keretmegállapodás 4. szakasza alkalmazásának következménye, amely szakasz a határozott idejű munkavállalóknak a hasonló helyzetben lévő határozatlan idejű munkavállalókkal szembeni megkülönböztetése tilalmára vonatkozik, és

b)

Ezek mint a visszaélések megelőzésére szolgáló eszközt, szankciók alkalmazását írják elő a munkaadó hatáskörrel rendelkező szerveivel szemben, amennyiben bizonyos, hogy a közszektor tekintetében a korábban előírt azonos vagy hasonló szankciók nem voltak hatékonyak az egymást követő határozott idejű munkaszerződésekből vagy munkaviszonyokból eredő megelőzése tekintetében.

5)

Még ha hatékonyak is, az 1997/70/EK irányelvnek a görög jogrendbe történő megfelelő átültetésének minősülnek-e a 164/2002. sz. elnöki rendelet 11. cikkében elfogadotthoz hasonló, 2004. július 19-én, tehát az 1997/70/EK irányelvben előírt határidőhöz viszonyítottan késedelmesen elfogadott olyan intézkedések, amelyek csak három hónapos visszaható hatállyal rendelkeznek, ily módon csak a 2004. április 19-ét követően létező egymást követő határozott idejű munkaszerződések vagy munkaviszonyok tartoznak hatályuk alá, kizárva azokat a határozott idejű munkaszerződéseket vagy munkaviszonyokat, amelyeket egymást követőkként hoztak létre az 1999/70/EK irányelv átültetésére előírt határidőt követően és 2004. április 19-e előtt?

6)

Abban az esetben, ha megállapításra kerülne, hogy a 164/2002. sz. elnöki rendeletben a keretmegállapodás 5. szakaszának való megfelelés céljából elfogadott intézkedések nem hatékonyak, a bíróság a közösségi jognak megfelelő értelmezésre vonatkozó kötelezettsége keretében köteles-e az 1999/70/EK irányelvvel összhangban az elnöki rendeletnél korábbi görög jogot alkalmazni, amelynek alapján amelynek alapján a felperes oly módon kaphat védelmet a visszaéléssel szemben, hogy így kétség kívül megszüntethetők legyenek a közösségi jog (és a 2112/1920. sz. törvény 8. cikke (3) bekezdése) megsértésének következményei?

7)

Abban az esetben, ha megállapításra kerülne, hogy a 164/2002. sz. elnöki rendeletben elfogadott intézkedések nem hatékonyak, és e korábbi jogrendszer (a 2112/1920. sz. törvény 8. cikkének (3) bekezdése) minősül alkalmazandónak, a nemzeti jognak a közösségi joggal összhangban történő értelmezésére vonatkozó kötelezettség keretében, összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jogrend magasabb hierarchikus rangú rendelkezéseit (az alkotmány 103. cikkének (8) bekezdése) úgy értelmezni, hogy ezek feltétlenül tiltják a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejűvé alakítását, még akkor is, ha kiderül, hogy e szerződéseket valójában visszaélésszerűen, olyan rendelkezésekre hivatkozva kötötték, amelyek rendkívüli és általában átmeneti szükségletek kielégítésére irányulnak, ugyanakkor e szerződésekkel a munkaadó állandó és tartós szükségleteit elégítették ki a közszektorban (lásd az Areios Pagos nagytanácsának 19/2007. sz. és 20/2007. sz. ítéleteit), jóllehet az az értelmezés sem zárható ki, miszerint ez a tilalom csak azon határozott idejű munkaszerződésekre vonatkozik, amelyeket ténylegesen átmeneti, előre nem látott, sürgős szükségletek kielégítése céljából kötöttek, és nem azon esetekre is, amikor e szerződéseket valójában állandó és tartós szükségletek kielégítése céljából kötötték?

8)

Összeegyeztethető-e a közösségi joggal az a tény, hogy a 164/2002. sz. elnöki rendelet hatályba lépését követően a határozott idejű munkavégzésre és a keretmegállapodás 5. szakaszára vonatkozó jogviták kizárólag a közigazgatási bíróságok hatáskörébe tartoznak, jóllehet ez a felperes határozott idejű munkavállaló számára megnehezíti a bírósághoz fordulást, figyelemmel arra, hogy a 164/2002. sz. elnöki rendelet elfogadását megelőzően a határozott idejű szerződésekre vonatkozó valamennyi jogvita a polgári bíróságok hatáskörébe és a munkajogi jogviták eljárásának hatályába tartozott, amely az alakszerűségek tekintetében kedvezőbb, egyszerűbb, az előírások értelmében gyorsabb és a felperes határozott idejű munkavállaló számára kevésbé költséges?


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/31


2008. december 2-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-526/08. sz. ügy)

(2009/C 44/51)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: S. Pardo Quintillán és N. von Lingen meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes egészében és pontosan megfeleljen a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv (1) 4. és 5. cikkének a II. melléklete A. pontjának (1) bekezdésével és a III. melléklete 1. pontjának (1) bekezdésével, a II. melléklete A. pontjának (5) bekezdésével és a III. melléklete 1. pontjának (2) bekezdésével, a II. melléklete A. pontjának (2) bekezdésével és a II. melléklete A. pontjának (6) bekezdésével összefüggésben – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság négy kifogást hoz fel a keresete alátámasztására.

Első kifogásával a Bizottság azt rója fel az alperesnek, hogy nem tartotta be az irányelv által előírt kijuttatási módokat és időszakokat. Míg ugyanis a kijuttatási tilalomnak bizonyos időszakokban a szerves- és műtrágyára egyaránt kellene vonatkoznia, a luxemburgi szabályozás kizárólag a szervestrágyát említi. Ezenkívül a bizonyos időszakokban való trágya-kijuttatási tilalomnak vonatkoznia kell minden mezőgazdasági területre, beleértve a mezőket is, amelyeket a nemzeti átültetési intézkedések figyelmen kívül hagynak. A felperes azt is megemlíti, hogy a nemzeti szabályozásnak pontosabban kellene meghatároznia azon eseteket, amelyek megengedik a kijuttatási tilalomtól való eltérést, mivel az irányelv nem rendelkezik ezen eshetőségről.

Második kifogásában a felperes arra hivatkozik, hogy a nemzeti szabályozás nem ír elő minimális trágyatárolási kapacitásra vonatkozó követelményeket minden létesítmény esetében, hanem kizárólag az új vagy korszerűsítendő létesítményeket említi. Az ilyen átültetés nem felel meg az irányelvnek annyiban, amennyiben a létező létesítmények szintén szennyezési kockázatot jelenthetnek. A nemzeti szabályozásnak tehát minimális tárolási kapacitást kellene előírnia minden létesítmény esetében.

Harmadik kifogásában a Bizottság azt állítja, hogy a nemzeti szabályozásnak az összes trágyát ki kellene zárnia a meredek lejtésű mezőgazdasági területeken történő felhasználásra vonatkozó tilalom keretében, és nem csak szerves eredetűeket.

Negyedik, utolsó kifogásában a felperes azt rója fel az alperesnek, hogy nem hozott megfelelő intézkedéseket a trágyázási technikákra vonatkozóan, különösen a műtrágya egyforma és hatékony kijuttatásának biztosítása érdekében.


(1)  HL L 375., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 68. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/32


A Bundesgerichtshof (Németország) által 2008. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz kontra Deutshce Lufhansa AG

(C-529/08. sz. ügy)

(2009/C 44/52)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof (Németország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz.

Alperes: Deutshce Lufhansa AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 5. cikke (3) bekezdése szerinti rendkívüli körülménynek minősülhet-e a járat törlését eredményező műszaki hiba?

2)

Ha igen: a műszaki hibaként jelentkező rendkívüli körülmény fogalma olyan hiányosságokat is magában foglal-e, amelyek a légi jármű légi alkalmasságát vagy a biztonságos repülést hátrányosan befolyásolják?

3)

Minden ésszerű intézkedést megtett-e az üzemeltető légifuvarozó, ha a gyártó által az adott légi jármű vonatkozásában előírt gondozási és karbantartási programot, valamint az illetékes hatóságok vagy a gyártó biztonsági előírásait és utasításait betartotta, vagy a hiba akkor sem lett volna elkerülhető, ha e programot vagy utasítást betartotta vagy figyelembe vette volna?

4)

A 3. kérdésre adandó igenlő válasz esetén: elegendő-e ez ahhoz, hogy a légifuvarozó mentesüljön a kártérítés-fizetési kötelezettség alól, vagy ezen túlmenően azt is szükséges-e bizonyítani, hogy a járat törlése – vagyis az adott légi jármű üzemen kívül helyezése és a járatnak egy pótalkatrész hiányára visszavezethető törlése – minden ésszerű intézkedés ellenére sem lett volna elkerülhető?


(1)  HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/32


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 3-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TNT Express Nederland BV kontra AXA Versicherung AG

(C-533/08. sz. ügy)

(2009/C 44/53)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: TNT Express Nederland BV

Alperes: AXA Versicherung AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet (1) 71. cikke (2) bekezdése b) pontjának második albekezdését, hogy (i) a 44/2001 rendelet elismerésre és végrehajtásra vonatkozó szabályai csak akkor lépnek vissza a különös egyezmény megfelelő szabályai javára, ha a különös egyezmény szabályai kizárólagosságot igényelnek, vagy (ii) a különös egyezmény és a 44/2001 rendelet elismerési és végrehajtási feltételeinek egyidejű alkalmazhatósága esetén minden esetben a különös egyezmény feltételeit kell alkalmazni, és a 44/2001 rendelet feltételei nem alkalmazhatók akkor sem, ha a különös egyezmény nem tart igényt kizárólagos hatályra más nemzetközi elismerési és végrehajtási szabályokkal szemben?

2.

Hatáskörrel rendelkezik-e a Bíróság a versenyző szabályozások első kérdésben bemutatott esetében az egymástól eltérő határozatok elkerülése érdekében a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, 1956. május 19-én kelt egyezmény (a továbbiakban: CMR) – a tagállamok bíróságait kötő – értelmezésére az ezen egyezmény 31. cikkében szabályozott terület tekintetében?

3.

A második kérdésre és az első kérdés (i) pontjára adandó igenlő válasz esetén úgy kell-e értelmezni a CMR 31. cikke (3) és (4) bekezdésének elismerési és végrehajtási szabályait, hogy azok nem igényelnek kizárólagosságot és teret engednek más nemzetközi, a 44/2001 rendelethez hasonlóan az elismerést vagy végrehajtást lehetővé tevő végrehajtási szabályok alkalmazásának?

Arra az esetre, ha a Bíróság az 1. kérdés (ii) pontjára és a második kérdésre is igenlő választ ad, a Hoge Raad a felülvizsgálati kérelem további értékelésére tekintettel a következő három kérdést teszi fel:

4.

Feljogosítja-e a CMR 31. cikkének (3) és (4) bekezdése a címzett államot arra, hogy egy végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem esetében felülvizsgálja azt, hogy a származási állam bírósága rendelkezett-e nemzetközi joghatósággal a jogvitában a határozat meghozatalára?

5.

Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 71. cikkének (1) bekezdését, hogy a CMR-egyezmény és a 44/2001 rendelet perfüggőségi szabályainak összeütközése esetén a CMR-egyezmény perfüggőségi szabályai elsőbbséget élveznek a 44/2001 rendelet perfüggőségi szabályaival szemben?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/33


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KLG Europe Eersel BV kontra Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

(C-534/08. sz. ügy)

(2009/C 44/54)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: KLG Europe Eersel BV

Alperes: Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 44/2001 rendelet (1) 34. cikkének 3. pontjában foglalt „azonos felek közötti” kifejezés az érintett tagállamok bírósági határozatai joghatásának szubjektív terjedelmére vonatkozó szabályokra utal, vagy az a versenyző határozatok joghatása szubjektív terjedelmének az adott rendelettől független pontosítását kívánja szolgálni?

2.

Ha az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy az „azonos felek” kifejezés a versenyző határozatok joghatása szubjektív terjedelmének az adott rendelettől független pontosítását kívánja szolgálni, akkor

(i)

ennek a 44/2001 rendelet 34. cikkének 3. pontjában foglalt kifejezésnek az értelmezése során arra kell-e tekintettel lenni, hogy a Bíróság a C-351/96. sz. Drouot-ügyben 1998. május 19-én hozott ítéletében (EBHT 1998., I-3075. o.) miként értelmezte a Brüsszeli Egyezmény 21. cikke – jelenleg a 44/2001 rendelet 27. cikke – szerinti „azonos felek közötti” kifejezést, és

(ii)

a düsseldorfi eljárásban nem, azonban a rotterdami eljárásban félként részt vevő K-Line-t az engedményezés és a megbízás okán a rotterdami eljárásban nem, azonban a düsseldorfi eljárásban félként részt vevő Zeunerrel „azonos [félnek]” kell-e tekinteni?

3.

A 44/2001 rendelet 34. cikkének 3. pontja szerinti kizáró okra történő sikeres hivatkozáshoz szükséges-e, hogy

(i)

a címzett tagállamban hozott határozat jogerőre emelkedjen;

(ii)

a címzett tagállamban hozott határozatot a végrehajthatóság megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a végrehajthatóvá nyilvánítást megelőzően hozzák meg?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/33


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra X

(C-536/08. sz. ügy)

(2009/C 44/55)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Staatssecretaris van Financiën

Alperes: X

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a hatodik irányelv (1) 17. cikkének (2) és (3) bekezdését, valamint 28b. cikke A. részének (2) bekezdését, hogy akkor, ha az utóbb említett rendelkezés első albekezdésének megfelelően a Közösségen belüli termékbeszerzés helyének azon tagállam területét kell tekinteni, amely az átvevőnek az általa a beszerzés során használt hozzáadottértékadó-azonosító számot kiadta, ezen átvevő jogosult az ennek alapján e tagállamban előzetesen felszámított hozzáadottértékadó azonnali levonására?


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/34


Az Elsőfokú Bíróság (kibővített ötödik tanács) T-20/03. sz., Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (támogatja: a Freistaat Thüringen és a Németországi Szövetségi Köztársaság) kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben, 2008. szeptember 24-én hozott ítélete ellen a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH által 2008. december 3-án benyújtott fellebbezés

(C-537/08. sz. ügy)

(2009/C 44/56)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (képviselők: M. Schütte, S. Zühlke és P. Werner ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Freistaat Thüringen, Németországi Szövetségi Köztársaság, az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság T-20/03. sz., Kahla/Thüringen Porzellan GmbH kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008. szeptember 24-én hozott ítéletét a 15. és a 26. intézkedésre, valamint a költségek viselésére vonatkozó részében;

a Bíróság semmisítse meg a Németország által a Kahla Porzellan GmbH és a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH számára nyújtott állami támogatásról szóló, 2003. május 13-i 2003/643/EK bizottsági határozat (1) 1. cikke (2) bekezdésének d) és g) pontját, valamint 2. cikkét a 15. és a 26. intézkedésre vonatkozó részében, de legalábbis a 15. és a 26. intézkedés visszatéríttetésére vonatkozó felszólítás tekintetében;

másodlagosan a Bíróság semmisítse meg a megtámadott ítéletet abban a részében, amelyben azt állapítja meg, hogy a kapott munkahelyteremtési támogatás teljes mértékben a felperes részére nyújtott előnynek tekinthető, és ezért vissza kell téríttetni;

a Bíróság az alperest és fellebbviteli eljárásban ellenérdekű felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezés tárgya az Elsőfokú Bíróság azon ítélete, amellyel elutasította a fellebbezőnek a Németország által a Kahla Porzellan GmbH és a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH számára nyújtott állami támogatásról szóló, 2003. május 13-i 2003/643/EK bizottsági határozat (HL L 227., 12. o.) a Kahla/Thüringen Porzellan GmbH számára nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó része ellen irányuló keresetét.

A fellebbező a fellebbezését két fő jogalapra és egy másodlagos jogalapra alapítja. Álláspontja szerint az ítélet megsértette a közösségi jogot, mivel a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének jogilag téves alkalmazásán alapul. Ha a Bíróság nem is a fellebbezésben foglalt érvelést követi, az ítélet egyes megállapításai akkor is sértik az EK 87. cikk (1) bekezdését.

Ami az első jogalapot illeti, az Elsőfokú Bíróság megsértette a jogbiztonság elvét azzal a döntéssel, hogy a Bizottság által jóváhagyott, a kis- és középvállalkozások (KKV-k) beruházásai javára megalkotott támogatási programra vonatkozó szabályozás kezdettől fogva korlátozást tartalmaz a nehéz helyzetben levő vállalkozások számára, és az Arbeitsförderungsgesetz (a foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény, a továbbiakban: AFG) 249h. §-ában foglalt, a Bizottság által jóváhagyott szabályozás kezdettől fogva kizárja a magánvállalkozásokat az alkalmazási körből.

Ami a második jogalapot illeti, az Elsőfokú Bíróság megsértette a bizalomvédelem elvét azzal az állításával, hogy az a tény, hogy a KKV-k beruházásai javára megalkotott támogatási programra vonatkozó, illetve az AFG 249h. §-a támogatási jellegét kizáró bizottsági határozatoknak a Hivatalos Lapban közzétett vagy más módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett szövege nem tartalmaz kifejezett korlátozást, nem kelthet jogos bizalmat a felperesben az intézkedések szabályszerűségét illetően, és így a felperestől megkövetelhető, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentumokból tájékozódjék a támogatás szabályszerűsége felől.

Végül ami a másodlagosan előadott harmadik jogalapot illeti, az Elsőfokú Bíróság megsértette az EK 87. cikket azáltal, hogy a felperes által ténylegesen kitűzött megtakarítás értékelése nélkül azt állapította meg, hogy a felperes a kérdéses intézkedésnek köszönhetően a nyújtott támogatással a támogatásokra vonatkozó jogszabályok értelmében releváns előnyhöz jutott.


(1)  HL L 227., 12. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/35


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Financiën kontra Fiscale eenheid Facet B.V./Facet Trading B.V.

(C-539/08. sz. ügy)

(2009/C 44/57)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Staatssecretaris van Financiën

Alperes: Fiscale eenheid Facet B.V./Facet Trading B.V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a hatodik irányelv (1) 17. cikkének (2) és (3) bekezdését, valamint 28b. cikke A. részének (2) bekezdését, hogy akkor, ha az utóbb említett rendelkezés első albekezdésének megfelelően a Közösségen belüli termékbeszerzés helyének azon tagállam területét kell tekinteni, amely az átvevőnek az általa a beszerzés során használt hozzáadottértékadó-azonosító számot kiadta, ezen átvevő jogosult az ennek alapján e tagállamban előzetesen felszámított hozzáadottértékadó azonnali levonására?


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/35


2008. december 4-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Cseh Köztársaság

(C-544/08. sz. ügy)

(2009/C 44/58)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: N Yerrell és L. Jelínek meghatalmazottak)

Alperes: Cseh Köztársaság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy a Cseh Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. november 16-i 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy mindenesetre ezeket a rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelv 64. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Cseh Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére megszabott határidő 2007. december 10-én lejárt.


(1)   HL 2005. L 323., 1. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/35


Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-73/04. sz., Carbone Lorraine kontra Bizottság ügyben 2008. október 8-án hozott ítélete ellen a Le Carbone Lorraine által 2008. december 17-én benyújtott fellebbezés

(C-554/08. sz. ügy)

(2009/C 44/59)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Le Carbone Lorraine (képviselők: A. Winckler és H. Kanellopoulos ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

A Bíróság az EK 225. cikk (1) bekezdése alapján és a Bíróság alapokmányának 61. cikke alapján részben helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság T-73/04. sz., Carbone Lorraine kontra Bizottság ügyben 2008. október 8-án hozott ítéletét;

a Bíróság adjon helyet a Le Carbone Lorraine által első fokon előadott kérelmeknek, és következésképpen az EK 229. cikk, a Bíróság alapokmányának 61. cikke és a 17/62 tanácsi rendelet (1) 17. cikke, jelenleg az 1/2003 tanácsi rendelet (2) 31. cikke alapján csökkentse a C.38.359 – „elekrotechnikai és mechanikai szén- és grafittermékek”-ügyben 2003. december 3-án hozott 2004/420/EK bizottsági határozattal (3) a Carbone Lorraine-nel szemben kiszabott bírság összegét;

a Bíróság kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes fellebbezése alátámasztásául négy jogalapra hivatkozik.

Első jogalapjával a felperes arra hivatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróság megsértette a büntetés egyéniesítése elvét, amikor azt állapította meg, hogy a Bizottság nem volt köteles a jogsértés különböző elemeit külön-külön vizsgálni, mivel egységes jogsértés és egységes stratégia állta fenn, amelyben a kartell valamennyi tagja részt vett. A jogsértés ilyen átfogó, a releváns termékpiacok vagy a szóban forgó termékcsoportok meghatározása nélkül történő vizsgálata azt eredményezi, hogy a megállapított bírság összege nem függ össze a kartell minden egyes tagja által ténylegesen elkövetett jogsértéssel.

Második jogalapjával a felperes társaság arra hivatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróság elferdítette a Bizottság határozatát, amennyiben úgy ítélte meg, hogy a Bizottság a bírság összegének megállapításánál figyelembe vette a szóban forgó piacra gyakorolt tényleges hatást, holott maga a Bizottság 2003. december 3-i határozatában és az Elsőfokú Bíróság előtti tárgyaláson úgy vélte, hogy ez a hatás nem mérhető pontosan. A jogsértést kizárólag jellege és földrajzi kiterjedése alapján minősítette „különösen súlyosnak”.

Harmadik jogalapjával a felperes arra hivatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróság megsértette az egyenlő bánásmód elvét azáltal, hogy helyben hagyta a Bizottság azon döntését, amely elutasítja a felperes számára az engedékenységi közlemény alapján történő további bírságcsökkentés engedélyezését, miközben engedélyezte a csökkentést két másik olyan társaságnak, amelyek a felperes versenytársai. Az Elsőfokú Bíróság így tehát nem vette kellően figyelembe és nem ellentételezte a felperes által az eljárás során tanúsított szoros és folyamatos együttműködést.

Negyedik és utolsó jogalapjával a Carbone Lorraine végül arra hivatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróság megsértette az arányosság és az egyenlő bánásmód elvét azzal a megállapításával, hogy a felperes nem részesülhet súlyos pénzügyi nehézségeire tekintettel bírságcsökkentésben, holott ugyanezt a tényezőt elegendőnek ítélte meg ahhoz, hogy egy versenytárs társasággal szemben kiszabott bírság összegét csökkentsék.


(1)  A Szerződés 85. és 86. cikkének végrehajtásáról szóló első, 1962. február 6-i 17. tanácsi rendelet (HL 1962. 13., 204. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 3. o.).

(2)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

(3)  HL L 125., 45. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/36


2008. december 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-556/08. sz. ügy)

(2009/C 44/60)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. Støvlbæk és A.A. Gilly meghatalmazottak)

Alperes: Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Egyesült Királyság– mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljen a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte teljes mértékben e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit;

kötelezze az Egyesült Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2007. október 27-én lejárt.


(1)  HL L 255., 22. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/36


2008. december 16-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-557/08. sz. ügy)

(2009/C 44/61)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Lozano Palacios és A. A. Gilly meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Egyesült Királyság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis azokat nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit;

az Egyesült Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2007. április 1-jén lejárt.


(1)  HL L 255., 11. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/37


Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-160/04. sz., Potamianos kontra Bizottság ügyben 2008. október 15-én hozott ítélet ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. december 19-én benyújtott fellebbezés

(C-561/08. sz. ügy)

(2009/C 44/62)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Gerasimos Potamianos

A fellebbező kérelmei

A Bíróság semmisítse meg az Elsőfokú Bíróság T-160/04. sz. ügyben 2008. október 15-én hozott ítéletét;

a Bíróság Gerasimos Potamianos keresetét nyilvánítsa elfogadhatatlannak;

a Bíróság mondja ki, hogy a felek maguk viselik a jelen eljárásban és az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtti eljárásban felmerült saját költségeiket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésében a Bizottság vitatja az eljárásban résztvevő másik félnek küldött, az ideiglenes alkalmazotti szerződése meg nem hosszabbításáról szóló értesítés Elsőfokú Bíróság általi minősítését. Az Elsőfokú Bíróság ugyanis ezen értesítést a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság önálló határozataként értékelte. Márpedig a Bíróság ítélkezési gyakorlatából, közelebbről a C-417/05. P. sz., Fernández Gómez ügyben 2006. szeptember 14-én hozott ítéletből egyértelműen kiderül, hogy az ilyen értesítő csupán tájékoztató jellegű, egyedül a szerződés azon rendelkezése minősül sérelmet okozó aktusnak, amely kimondja, hogy a szerződés lejártakor nem hosszabbodik meg. Mivel e szerződés megtámadására a személyzeti szabályzatban előírt határidőn belül nem került sor, az Elsőfokú Bíróságnak a keresetet mint elfogadhatatlant el kellette volna utasítania.

Ezen ítélkezési gyakorlat figyelmen kívül hagyásával az Elsőfokú Bíróság jogi bizonytalanságot teremt mind a Közszolgálati Törvényszék, mind a Bizottság és a többi, a jelen ügyben szereplőhöz hasonló szerződést kötött intézmény számára.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/37


2008. december 22-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-566/08. sz. ügy)

(2009/C 44/63)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: R. Passos, G. Mazzini és D. Gauci meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Bíróság, az EK-Szerződés megsértése okán semmisítse meg az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 2008/780/EK tanácsi határozatot (1);

a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Parlament keresetének alátámasztására a megtámadott határozat téves jogalapjára alapított egyetlen jogalapra hivatkozik. A felperes szerint mind az EK 300. cikk értelmezéséből, mind pedig a jelen esetben vitatott megállapodás tartalmából egyértelműen kitűnik, hogy az utóbbi az együttműködési eljárás bevezetésével különleges intézményi keretet létrehozó megállapodások csoportjába tartozik. Következésképpen a vitatott határozatot EK 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és az Európai Parlament hozzájárulását előíró (3) bekezdése második albekezdésével összefüggésben értelmezett EK 37. cikk alapján kellett volna elfogadni, nem pedig az EK 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és az ezen intézménnyel folytatott egyszerű konzultációt előíró (3) bekezdése első albekezdésével összefüggésben értelmezett EK 37. cikk alapján.


(1)  HL L 268., 27. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/38


2008. december 19-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-567/08. sz. ügy)

(2009/C 44/64)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. Støvlbæk és V. Peere meghatalmazottak)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem értesítette azokról a Bizottságot – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/36/EK irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2007. október 20-án lejárt. A jelen kereset benyújtásakor azonban az alperes még nem hozta meg az irányelv átültetéséhez szükséges valamennyi intézkedést, vagy legalábbis nem értesítette azokról a Bizottságot.


(1)  HL L 255., 22. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/38


2008. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-574/08. sz. ügy)

(2009/C 44/65)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Peere és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a politikai közszereplők fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2006. augusztus 1-jei 2006/70/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis azokat nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/70/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2007. december 15-én lejárt. A jelen kereset benyújtásának időpontjáig az alperes nem fogadott el minden szükséges átültetési intézkedést, vagy legalábbis azokat még nem közölte a Bizottsággal.


(1)  HL L 214., 29. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/39


2008. december 22-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-575/08. sz. ügy)

(2009/C 44/66)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Peere és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) – nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Belga Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2005/56/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2007. december 14-én lejárt. Márpedig a jelen kereset benyújtásának időpontjáig az alperes nem fogadta el az átültetéshez szükséges rendelkezéseket, vagy mindenesetre még nem közölte azokat a Bizottsággal.


(1)  HL L 310., 1. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/39


Az Elsőfokú Bíróság (hetedik tanács) T-66/04. sz., Christos Gogos kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008. október 15-én hozott ítélete ellen Christos Gogos által 2008. december 24-én benyújtott fellebbezés

(C-583/08. P. sz. ügy)

(2009/C 44/67)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Christos Gogos (képviselők: N. Korogiannakis ügyvéd és P. Katsimanis ügyvéd

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

A Bíróság semmisítse meg az Elsőfokú Bíróság ítéletét;

a Bíróság semmisítse meg a fellebbezőt az A 7 besorolási fokozatba besoroló határozatot és a panaszát elutasító 2003. november 24-i határozatot;

a Bíróság korlátlan felülvizsgálati jogkörét gyakorolva ítéljen meg a fellebbező számára 538 121,79 euró összegű kártérítést a Bizottságnak a sérelmet okozó határozat elfogadásában megnyilvánuló jogellenes magatartása folytán őt ért gazdasági jellegű kár megtérítése címén, amely kár az igazgatási reform következtében a fellebbező egész élete során éreztetni fogja hatásait;

a Bíróság ítéljen meg 50 000 euró összegű kártérítést azon késedelemért, amellyel az elsőfokú határozat meghozatalra került;

a Bíróság a fellebbezési eljárásban ellenérdekű felet kötelezze a fellebbező részéről úgy az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás, mint a fellebbezési eljárás folyamán felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Christos Gogos fellebbező a T-66/04. sz., Christos Gogos kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008. október 15-én hozott ítélet ellen benyújtott fellebbezésében elsőként két jogalapra hivatkozik az Elsőfokú Bíróság ítéletének megsemmisítése iránti kérelmének alátámasztásául:

A fellebbező először is felrója, hogy az első fokon általa hivatkozott hat megsemmisítési jogalapból öt esetében hiányzott vagy nem megfelelő volt az indokolás.

Másodszor a fellebbező arra hivatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás hosszú időtartamát nem indokolták objektív okok. Hivatkozik továbbá az e késedelem folytán őt ért gazdasági jellegű és nem vagyoni kárra.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/40


Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2008. december 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Peter Pammer kontra Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

(C-585/05. sz. ügy)

(2009/C 44/68)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Peter Pammer

Alperes: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (1) 15. cikkének (3) bekezdése értelmében vett szervezett utazási formának tekintendő-e egy „teherhajó-utazás”?

2.

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: Elégséges-e a 44/2001/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett tevékenység „irányulásához” az, hogy valamely közvetítő weboldala elérhető az interneten?


(1)   HL 2001., L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.


Elsőfokú Bíróság

21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/41


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Government of Gibraltar és Egyesült Királyság kontra Bizottság

(T-211/04. és T-215/04. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Állami támogatások - Az Egyesült Királyság által a Government of Gibraltar [gibraltári kormány] társaságiadó-reformjára vonatkozóan bejelentett támogatási program - A támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító határozat - Regionális szelektivitás - Tárgyi szelektivitás’)

(2009/C 44/69)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes a T-211/04. sz. ügyben: Government of Gibraltar (képviselők: M. Llamas barrister, J. Temple Lang solicitor és A. Petersen ügyvéd, valamint kezdetben K. Nordlander ügyvéd, később: K. Karl ügyvéd)

Felperes a T-215/04. sz. ügyben: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: M. Bethell és E. Jenkinson meghatalmazottak, segítőik: D. Anderson QC, és H. Davies barrister, később E. Jenkinson, E. O'Neill és S. Behzadi-Spencer meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: N. Khan és V. Di Bucci meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó a T-211/04. sz. ügyben: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők kezdetben: M. Bethell meghatalmazott, segítői: D. Anderson QC és H. Davies barrister, később: E. Jenkinson és E. O'Neill meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Spanyol Királyság (képviseli: N. Díaz Abad abogado del Estado)

Az ügy tárgya

A támogatási rendszerről, amelyet az Egyesült Királyság tervez megvalósítani a Gibraltári Kormány társasági adóreformja tekintetében [helyesen: az Egyesült Királyság által a Government of Gibraltar társasági adóreformja tekintetében megvalósítani tervezett támogatási rendszerről] szóló, 2004. március 30-i 2005/261/EK bizottsági határozat (HL 2005. L 85., 1. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a T-211/04. és T-215/04. sz. ügyeket ítélethozatal céljából egyesíti.

2)

Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti az Egyesült Királyság által a Government of Gibraltar társasági adóreformja tekintetében megvalósítani tervezett támogatási rendszerről szóló, 2004. március 30-i 2005/261/EK bizottsági határozatot.

3)

A Bizottság viseli a Government of Gibraltar, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága költségeit a T-215/04. sz. ügyben, továbbá saját költségeit.

4)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, mint beavatkozó a T-211/04. sz. ügyben, maga viseli saját költségeit.

5)

A Spanyol Királyság, mint beavatkozó a T-211/04. és T-215/04. sz. ügyben, maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 217., 2004.8.28.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/41


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Muñiz kontra Bizottság

(T-144/05. sz. ügy) (1)

(Dokumentumokhoz való hozzáférés - 1049/2001 rendelet - A Vámkódex Bizottság „vám- és statisztikai nómenklatúrával foglalkozó részlege (mechanika/egyebek)’ munkacsoportjának ülésére vonatkozó dokumentumok - A hozzáférés megtagadása - A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel)

(2009/C 44/70)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Pablo Muñiz (Brüsszel [Belgium]) (képviselő, kezdetben: B. Dehandschutter ügyvéd, később L. Defalque ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. Costa de Oliveira és I. Chatzigiannis, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Vámkódex Bizottság „vám- és statisztikai nómenklatúrával foglalkozó részlege (mechanika/egyebek)” munkacsoportjának 2004. szeptember havi üléséről készült jegyzőkönyvekhez, és azzal kapcsolatos más dokumentumokhoz való hozzáférést a felperestől megtagadó 2005. február 3-i bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a 2005. február 3-i bizottsági határozatot, amennyiben az megtagadja a hozzáférést a házimozikra vonatkozó, „TAXUD/1369/2003” dokumentumokhoz, a hibrid gépjárművekre vonatkozóTAXUD/974/2004dokumentumokhoz, a stabilizált áramellátókra vonatkozóTAXUD/1342/2003”, „TAXUD/2465/2004” ésTAXUD/2495/2004dokumentumokhoz, a hiányos automatikus adatfeldolgozást végző gépekre vonatkozóXXI/770/1998dokumentumokhoz, és a Vámkódex Bizottságvám- és statisztikai nómenklatúrával foglalkozó részlege (mechanika/egyebek)munkacsoportjának 2004. szeptember havi üléséről készült jegyzőkönyvekhez(TAXUD/3010/2004dokumentum – V. melléklet).

2)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi Pablo Muñiz költségeinek viselésére.


(1)  HL C 132., 2005.5.28.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/42


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Componenta kontra Bizottság

(T-455/05. sz. ügy) (1)

(„Állami támogatások - Fémfeldolgozó ipar - Valamely vállalkozás ingatlanbefektetési társaságban fennálló részesedésének megszerzése és az e vállalkozás által az ingatlanbefektetési társaság részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése, az említett vállalkozás által eszközölt beruházás fejében - A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és annak visszatéríttetését elrendelő határozat - A magánbefektető fogalmának kritériuma - Az ingatlanbefektetési társaság részvényeinek értékelése - Valamely társaság ingatlanvagyonának értékelése - Indokolási kötelezettség - Hivatalból való figyelembe vétel’)

(2009/C 44/71)

Az eljárás nyelve: finn

Felek

Felperes: Componenta Oyj (Helsinki, Finnország) (képviselők: M. Savola és A. Järvinen ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: C. Giolito és M. Huttunen meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Finn Köztársaság (képviselők: kezdetben E. Bygglin meghatalmazott, később A. Guimaraes-Purokoski és J. Heliskoski meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Finn Köztársaság által a Componenta Oyj vállalkozás részére beruházási támogatásként nyújtott állami támogatásról szóló, 2005. október 20-i 2006/900/EK bizottsági határozat (HL 2006., L 353., 36. o.) megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Finn Köztársaság által a Componenta Oyj vállalkozás részére beruházási támogatásként nyújtott állami támogatásról szóló, 2005. október 20-i 2006/900/EK bizottsági határozatot.

2)

A Bizottság maga viseli a saját költségeit, valamint köteles a Componenta részéről felmerült költségek viselésére.

3)

A Finn Köztársaság maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 48., 2006.2.25.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/42


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – General Química kontra Bizottság

(T-85/06. sz. ügy) (1)

(„Verseny - Kartellek - A gumiipari vegyi anyagok ágazata - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Bizalmas információk cseréje és árak rögzítése - Az anyavállalatnak való betudás - Egyetemleges felelősség - Bírságok - Engedékenységi közlemény’)

(2009/C 44/72)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: General Química, SA (Alava, Spanyolország); Repsol Química, SA (Madrid, Spanyolország); és Repsol YPF, SA (Madrid) (képviselők: J.M. Jiménez Laiglesia Oñate és J. Jiménez Laiglesia Oñate ügyvédek)

Alperes: Bizottság (képviselők: kezdetben F. Castillo de la Torre és F. Amato meghatalmazottak, később F. Castillo de la Torre meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 85. cikke szerinti eljárással kapcsolatban a Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (korábban: Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (korábban: Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA és Repsol YPF SA vállalkozásokkal szemben (COMP/F/C.38.443 ügy – gumiipari vegyi anyagok) 2005. december 21-én hozott 2006/902/EK bizottsági határozat (HL 2006., L 353., 50. o.) részleges megsemmisítése iránti kérelem, valamint másodlagosan a felperesekkel szemben kiszabott bírság összegének csökkentése.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A General Química, SA, a Repsol Química, SA, és a Repsol YPF, SA viselik a saját költségeiket, valamint az Elsőfokú Bíróság kötelezi őket a Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 131., 2006.6.3.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/43


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS)

(T-285/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A TORRE DE FRIAS közösségi szóvédjegy bejelentése - A TORRES és LAS TORRES korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya’)

(2009/C 44/73)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanyolország) (képviselők: E. Armijo Chávarri, M. Baz de Ceferino és A. Castán Pérez-Gómez, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Mondéjar Ortuño és J. García Murillo, meghatalmazottak)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Bodegas de Cándido, SA (Burgos, Spanyolország) (képviselő: C. Hernández Hernández, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által 2006. július 27-én a Miguel Torres, SA és a Bodegas de Cándido, SA közötti felszólalási eljárás ügyében (R 1069/2000-2. sz. ügy) hozott határozat ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Miguel Torres, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 310., 2006.12.16.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/43


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE)

(T-286/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A TORRE DE GAZATE közösségi szóvédjegy bejelentése - A TORRES és LAS TORRES korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya’)

(2009/C 44/74)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanyolország) (képviselők: E. Armijo Chávarri, M. Baz de Ceferino és A. Castán Pérez-Gómez, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Mondéjar Ortuño és J. García Murillo, meghatalmazottak)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Vinícola de Tomelloso, SCL (Tomelloso, Spanyolország) (képviselő: J.L. Casajuana Espinosa, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által 2006. július 27-én a Miguel Torres, SA és a Vinícola de Tomelloso, SCL közötti felszólalási eljárás ügyében (R 421/2004-2. sz. ügy) hozott határozat ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Miguel Torres, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 310., 2006.12.16.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/44


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Bodegas Peñalba Lopez (Torre Albéniz)

(T-287/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A Torre Albéniz közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi TORRES közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya’)

(2009/C 44/75)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanyolország) (képviselők: E. Armijo Chávarri, M. Baz de Ceferino és A. Castán Pérez-Gómez, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Mondéjar Ortuño és J. García Murillo, meghatalmazottak)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Bodegas Peñalba Lopez, SL (Aranda de Duero, Spanyolország) (képviselők: J. Calderón Chavero, T. Villate Consonni és M. Yañez Manglano, ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által 2006. július 27-én a Miguel Torres, SA és a Bodegas Peñalba Lopez, SL közötti felszólalási eljárás ügyében (R 597/2004-2. sz. ügy) hozott határozat ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Miguel Torres, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 310., 2006.12.16.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/44


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea)

(T-8/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A TG Torre Galatea közösségi ábrás védjegy bejelentése - A TORRES 10 korábbi közösségi szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya’)

(2009/C 44/76)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanyolország) (képviselők: E. Armijo Chávarri, M. Baz de Ceferino és A. Castán Pérez-Gómez, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Mondéjar Ortuño, meghatalmazott)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras, Spanyolország) (képviselők: A. Segura Roda és M. Teixidor Jufresa, ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által 2006. október 24-én a Miguel Torres, SA és a Fundación Gala-Salvador Dalí közötti felszólalási eljárás ügyében (R 168/2006-2. sz. ügy) hozott határozat ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Miguel Torres, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 56., 2007.3.4.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/45


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Torres kontra OHIM – Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ)

(T-16/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A TORRE DE BENÍTEZ közösségi szóvédjegy bejelentése - Tornyokat idéző korábbi nemzeti, közösségi és nemzetközi szó- és ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya’)

(2009/C 44/77)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanyolország) (képviselők: E. Armijo Chávarri, M. Baz de Ceferino és A. Castán Pérez-Gómez, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: O. Mondéjar Ortuño, meghatalmazott)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (Cuenca, Spanyolország) (képviselő: C. Hernández Hernández, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által 2006. november 6-án a Miguel Torres, SA és a Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés közötti felszólalási eljárás ügyében hozott határozat (R 36/2006-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Miguel Torres, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 82., 2007.4.14.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/45


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Belgium és Bizottság kontra Genette

(T-90/07. P. és T-99. P. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Nyugdíjak - A nemzeti nyugdíjjogosultság átvitele - Átviteli kérelem visszavonását elutasító határozat, és új átviteli kérelem benyújtása - A Közszolgálati Törvényszék hatásköre - A jogvita tárgyának módosítása - A kereset elfogadhatatlansága az elsőfokú eljárásban’)

(2009/C 44/78)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Belga Királyság (képviselők: L. Van den Broeck és C. Pochet meghatalmazottak, segítőjük: L. Markey ügyvéd) és az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és D. Martin meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Emmanuel Genette (Gorze, Franciaország) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Tárgy

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (első tanács) F-92/05. sz., Genette kontra Bizottság ügyben 2007. január 16-án hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen benyújtott, ezen ítélet hatályon kívül helyezése iránti két fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének F-92/05. sz., Genette kontra Bizottság ügyben 2007. január 16-án hozott ítéletét (az EBHT-ban még nem tették közzé).

2)

Az Elsőfokú Bíróság az Emmanuel Genette által a Közszolgálati Törvényszék előtt az F-92/05. sz. ügyben benyújtott fellebbezést – mint elfogadhatatlant – elutasítja.

3)

E. Genette maga viseli mind a Közszolgálati Törvényszék előtti, mind a jelen bíróság előtti eljárásban felmerült saját költségeit.

4)

A Bizottság maga viseli mind a Közszolgálati Törvényszék előtti, mind a jelen bíróság előtti eljárásban felmerült saját költségeit.

5)

A Belga Királyság maga viseli mind a Közszolgálati Törvényszék előtti, mind a jelen bíróság előtti eljárásban felmerült saját költségeit.


(1)  HL C 117., 2007.5.29.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/46


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i ítélete – Lofaro kontra Bizottság

(T-293/07. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés - Közszolgálat - Ideiglenes alkalmazottak - A panasz benyújtásának határideje - A panasz benyújtásának időpontja - Az adminisztrációhoz való megérkezés - A jogbiztonság elve’)

(2009/C 44/79)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Alessandro Lofaro (Brüsszel, Belgium) (képviselő: J.-L. Laffineur ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Curral és K. Herrmann, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (harmadik tanács) a Lofrano kontra Bizottság ügyben (F-27/06. és F-75/06. sz. ügyek, az EBHT-ban még nem tették közzé) 2007. május 24-én hozott végzése ellen benyújtott, e végzés hatályon kívül helyezése iránti fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság Alessandro Lofaro-t kötelezi saját, valamint a Bizottságnak a fellebbezési eljárásban felmerült költségeinek a viselésére.


(1)  HL C 223., 2007.9.22.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/46


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 3-i végzése – RSA Security Ireland kontra Bizottság

(T-227/06. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - Közös Vámtarifa - Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolás - Személyében nem érintett személy - Elfogadhatatlanság’)

(2009/C 44/80)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, Írország) (képviselők: B. Conway barrister és S. Daly solicitor)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: X. Lewis és J. Hottiaux meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2006. június 16-i 888/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 165., 6. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – mint elfogadhatatlant – elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az RSA Security Irelandet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 249., 2006.10.14.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/46


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 2-i ítélete – Longevity Health Products kontra OHIM – Hennig Arzneimittel (Cellutrim)

(T-169/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Törlési eljárás - Cellutrim közösségi szóvédjegy - Cellidrin korábbi nemzeti szóvédjegy - Összetéveszthetőség - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset’)

(2009/C 44/81)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Longevity Health Product, Inc. (Nassau, Bahama-szigetek) (képviselő: J. Korab ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG (Flörsheim, Németország) (képviselők: S. Ziegler, C. Kleiner és F. Dehn ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Celltech Pharma GmbH & Co. KG, később Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG és a Longevity Health Products, Inc. közötti törlési eljárásra vonatkozó, 2007. március 7-i határozata (R 1123/2006-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Longevity Health Product, Inc.-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 155., 2007.7.7.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/47


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 3-i végzése – RSA Security Ireland kontra Bizottság

(T-210/07. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - Közös Vámtarifa - Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás - Nemzeti vámhatóságok hatásköre - Keresettel nem megtámadható aktusok - Elfogadhatatlanság’)

(2009/C 44/82)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, Írország) (képviselők: B. Conway barrister és S. Daly solicitor)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: S. Schønberg és D. Lawunmi meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Valamely árucikknek a Kombinált Nómenklatúra bizonyos vámtarifaszáma alá történő besorolásáról szóló, állítólag a Bizottság által hozott és a felperessel az Irish Revenue Commissioners (ír adó- és vámhatóság) levele útján 2007. március 30-án közölt határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – mint elfogadhatatlant – elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az RSA Security Irelandet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 183., 2007.8.4.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/47


2008. szeptember 19-én benyújtott kereset – ICF kontra Bizottság

(T-406/08. sz. ügy)

(2009/C 44/83)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Industries Chimiques du Fluor SA (ICF) (Tunisz, Tunézia) (képviselők: M. van der Woude és T. Hennen ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a határozatot a felperest érintő részében;

az Elsőfokú Bíróság másodlagosan lényegesen mérsékelje a felperessel szemben kiszabott bírságot;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen keresettel a felperes a COMP/39.180 – Alumínium-fluorid-ügyben 2008. június 25-én hozott C (2008) 3043 végleges határozat részleges megsemmisítését kéri, amelyben a Bizottság azt állapította meg, hogy néhány vállalkozás, köztük a felperes megsértette az EK 81. cikk (1) bekezdését és az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás 53. cikkét azáltal, hogy az alumínium-fluorid világpiacán áremelésre vonatkozó célkitűzésben állapodtak meg, megvizsgálva a világ különböző régióit, Európát is beleértve, új általános ár megállapítása és bizonyos esetekben a piac felosztásról való megállapodás érdekében, valamint a kereskedelmi szempontból kényes információk cseréjével.

Keresete alátámasztására a felperes négy jogalapra hivatkozik, amelyeket az alábbiakra alapít:

a védelemhez való jognak és az 1/2003 rendelet (1) 27. cikkének megsértésére, amennyiben a kifogásközlésben leírt jogsértés különbözik a megtámadott határozatban végül megállapított jogsértéstől, és a megtámadott határozat a kifogásközlésben nem említett bizonyítékokon alapszik;

az EK 81. cikk megsértésére, mivel a megtámadott határozat a felperesnek felrótt tények téves jogi minősítését tartalmazza, azáltal hogy tévesen minősíti az eseti információcserét az EK 81. cikk (1) bekezdésének értelmében vett megállapodásnak és/vagy összehangolt magatartásnak. Továbbá a vitatott tények a felperes szerint egyik esetben sem minősíthetők egységes és folyamatos jogsértésnek;

az 1/2003 rendelet 23. cikkének és a bizalomvédelem elvének a bírság összegének meghatározása során történő megsértésére, amennyiben a Bizottság tévesen alkalmazta a bírságkiszabási iránymutatást i) mivel nem auditált forgalomra hivatkozott, és ii) mivel nem értékelte a termékértékesítések és szolgáltatások teljes értékét a jogsértéssel összefüggésben a földrajzi szektorban. Ezenkívül a Bizottság tévesen minősítette a tényállást. Végül a felperes a bírságmérséklési kérelem alátámasztása végett a kartellben részt vevő felek csekély halmozott piaci részesedésére és a végrehajtás hiányára hivatkozik;

A Tunéziával kötött euro-mediterrán megállapodás (2) megsértésére azon indokkal, hogy a Bizottság kizárólag a közösségi versenyrendelkezéseket alkalmazta, holott az euro-mediterrán megállapodás versenyszabályait is alkalmaznia kellett volna a közösségi versenyszabályokkal párhuzamosan. A felperes szerint a Bizottságnak konzultálnia kellett volna az EU-Tunézia társulási tanáccsal, ahogyan azt a megállapodás 36. cikke megköveteli. A felperes továbbá úgy érvel, hogy a Bizottság által követett egyoldalú megközelítés ellentétes a nemzetközi udvariasság elvével, valamint a Bizottság gondoskodási kötelezettségével.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

(2)  Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai és másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás (HL 1998. L 97., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 28. kötet, 187. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/48


2008. november 21-én benyújtott kereset – Volkswagen kontra OHIM – Deutsche BP (SunGasoline)

(T-502/08. sz. ügy)

(2009/C 44/84)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Volkswagen AG (Wolfsburg, Németország) (képviselők: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla és S. Risthaus ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Deutsche BP AG (Gelsenkirchen, Németország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az R 513/2007-4. sz. ügyben 2008. szeptember 19-én hozott határozatát;

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „SunGasoline” szóvédjegy a 4., 7., 12., 35., 37. és 39. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében (3 418 647. sz. bejelentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Deutsche BP AG.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „GASOLINE” német szóvédjegy a 4. osztályba tartozó áruk tekintetében (763 901. sz. védjegy).

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a 4. osztályba tartozó bizonyos áruk tekintetében helyt adott a fellebbezésnek.

Jogalapok: a 40/94 rendelet (1) 15. cikke (2) bekezdése b) pontjának – összefüggésben a 43. cikke (2) bekezdésével – megsértése, mivel a felszólalásban hivatkozott védjegy tényleges használatát nem bizonyították kielégítően, valamint a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése, mivel az ütköző védjegyek között nem áll fent az összetévesztés veszélye.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/48


2008. november 20-án benyújtott kereset – Rundpack kontra OHIM (Műanyagpohár ábrázolása)

(T-503/08. sz. ügy)

(2009/C 44/85)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Rundpack AG (képviselő: Chmilewsky-Lehner ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az alperes 2008. szeptember 3-i határozatát (R 1400/2006-1. sz. ügy), és a 003 317 591. sz. védjegybejelentést a lajstromozási eljárás folytatása céljából utalja vissza az OHIM elé, valamint kötelezze az alperest a jogvitával összefüggő valamennyi költség – ideértve a fellebbezési tanács előtti eljárás költségét is – viselésére;

az Elsőfokú Bíróság másodlagosan helyezze hatályon kívül az alperes 2008. szeptember 3-i határozatát, és a 003 317 591. sz. védjegybejelentést a lajstromozási eljárás folytatása céljából a korlátozott árujegyzékre tekintettel utalja vissza az OHIM elé, valamint kötelezze az alperest a jogvitával összefüggő valamennyi költség – ideértve a fellebbezési tanács előtti eljárás költségét is – viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A „BECHER RUND” térbeli védjegy a 16., 17. és 20. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (3 317 591. sz. védjegybejelentés).

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel a bejelentett védjegy rendelkezik a megkülönböztető képesség szükséges minimumával.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/49


2008. november 21-én benyújtott kereset – Mologen kontra OHIM (dSLIM)

(T-504/08. sz. ügy)

(2009/C 44/86)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Mologen AG (Berlin, Németország) (képviselő: C. Klages ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal negyedik fellebbezési tanácsának 2008. szeptember 17-i határozatát (R 1077/2007-4. sz. ügy).

az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „dSLIM” szóvédjegy az 1., 5., 10., 42. és 44. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában (5 355 136. sz. védjegybejelentés).

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése, mivel a megjelölés rendelkezik megkülönböztető képességgel, és nem leíró jellegű adatról van szó.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/49


2008. november 25-én benyújtott kereset – Nadine Trautwein Rolf Trautwein kontra OHIM (Hunter)

(T-505/08. sz. ügy)

(2009/C 44/87)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Németország) (képviselő: C. Cyzchowski ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának 2008. szeptember 17-i határozatát (R 1733/2007-1. sz. ügy), valamint az elbíráló 2007. október 17-i határozatát, és engedélyezze a 4829347. sz. közösségi védjegybejelentés meghirdetését;

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „Hunter” szóvédjegy a 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (4 829 347. sz. védjegybejelentés)

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése, mivel a közösségi védjegy rendelkezik a szükséges megkülönböztető képességgel, és nem leíró jellegű.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/50


A Közszolgálati Törvényszék F-135/07. sz., Smadja kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 11-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. november 25-én benyújtott fellebbezés

(T-513/08. P. sz. ügy)

(2009/C 44/88)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Közösség Bizottsága (képviselők: K. Herrmann és D. Martin meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Daniele Smadja (Újdelhi, India)

A fellebbező kérelmei

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-135/07. sz. ügyben 2008. szeptember 11-én hozott ítéletét;

az Elsőfokú Bíróság utasítsa el a D. Smadja által előterjesztett keresetet;

az Elsőfokú Bíróság határozzon akként, hogy a felek maguk viselik a jelen eljárás és a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás során felmerült saját költségeiket.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a jelen fellebbezésében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-135/07. sz., Smadja kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 11-én hozott ítéletét, amelyben a Közszolgálati Törvényszék az Elsőfokú Bíróság T-218/02. sz., Napoli Buzzanca kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 29-én hozott ítélete alapján megsemmisítette a Bizottság 2006. december 21-i határozatát, amely az elsőfokú eljárás felperesét az A*15 besorolási fokozat 1. fizetési fokozatába sorolja be.

A Bizottság a fellebbezésének alátámasztására az arányosság elvének értelmezésében elkövetett téves jogalkalmazásra alapított egyetlen jogalapra hivatkozik.

A jogalap három részében a Bizottság előterjeszti:

az arányosság elvére nem lehet hivatkozni abban az esetben, ha az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának 3. és 4. cikkéhez hasonló rendelkezések megtiltják, hogy a Bizottság visszamenőleges hatályú kinevezési okiratot fogadjon el;

az arányosság elve nem vezethet az Elsőfokú Bíróság ítélete jogerejének tagadásához;

az arányosság elvére nem lehet hivatkozni abban az esetben, ha az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzata XIII. melléklete 5. cikkének (5) bekezdésével együtt olvasott 46. cikke (1) bekezdésének a) pontjához hasonló rendelkezések a jelen esetben kizárják az 1. fizetési fokozatnál magasabb fizetési fokozatba való besorolást.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/50


2008. november 19-én benyújtott kereset – Mauerhofer kontra Bizottság

(T-515/08. sz. ügy)

(2009/C 44/89)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Volker Mauerhofer (Bécs, Ausztria) (képviselő: J. Schartmüller ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság elsődlegesen semmisítse meg a vitatott intézkedést a felperesre vonatkozó részében;

emellett, vagy a megsemmisítés iránti keresethez viszonyítva másodlagosan állapítsa meg az alperes szerződésen kívüli felelősségét a vitatott intézkedés jogellenes elfogadása miatt;

kötelezze az alperest a szerződésen kívüli felelősség körében okozott, a vitatott intézkedés eredményeképpen elszenvedett 5 500 euró összegű kár megtérítésére, valamint 2008. november 4-től a jelen eljárást lezáró határozat meghozataláig számított évi 4 %-os kamat fizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Bizottság 2008. szeptember 9-i határozatának megsemmisítését kéri, amelyben az MC/5043/025/001/2008 sz., a felperes valamint a Tanácsadó által aláírt – a Tanácsadó és a Bizottság közötti „EuropeAid/123314/C/SER/multi” keretmegállapodás alapján Bosznia és Hercegovinában kivitelezett „Értéklánc-elemzés” projektben való részvételre vonatkozó – szakértői szerződés szerinti feladatok elvégzésére a felperes számára meghatározott munkanapok számának csökkentésére vonatkozó adminisztratív intézkedést fogadott el. Emellett a felperes a vitatott intézkedés eredményeképpen elszenvedett károk megtérítését kéri.

A felperes kereseti kérelmei alátámasztására az alábbi jogalapokra hivatkozik:

Először is a felperes álláspontja szerint a vitatott intézkedést a Bizottság a Tanácsadó – Bizottság felé történő – előzetes írásbeli javaslattételét megkövetelő – az „Értékláncelemzés”-projektre vonatkozó keretmegállapodásra alkalmazandó általános feltételek és különös iránymutatások által rögzített – eljárási szabály megsértésével fogadta el.

Másodszor a felperes álláspontja szerint a vitatott intézkedést a pártatlan hatóság által történő meghallgatáshoz való jogának megsértésével fogadták el.

Harmadszor véleménye szerint a vitatott intézkedést azon jogának megsértésével fogadták el, hogy ügyét olyan hatóság bírálja el, amellyel szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

Emellett a felperes állítása szerint a vitatott intézkedés elfogadásakor az alperes nem számolta és elemezte megfelelően és tisztességesen a felperes számára feladatai elvégzésére meghatározott összes munkanapból levont munkanapok számát.

Végül a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság visszaélt hatáskörével a vitatott intézkedés elfogadásakor, mivel a felperes számára meghatározott munkanapok számának meghatározásakor nem vette figyelembe a Tanácsadó által elkövetett hibákat.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/51


2008. november 27-én benyújtott kereset – Eriksen kontra Bizottság

(T-516/08. sz. ügy)

(2009/C 44/90)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Heinz Helmut Eriksen (Ebeltoft, Dánia) (képviselő: I. Anderson ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen meg a felperes részére 800 000 EUR-t vagy más olyan összeget, amelyet a Bíróság igazságosnak és méltányosnak ítél a súlyos egészségkárosodása folytán az utóbbi által a múltban, a jelenben és a jövőben elszenvedett fájdalomért, szenvedésért és életminőségének csökkenéséért, amely annak eredménye, hogy a Bizottság önkényesen és jogtalanul elmulasztotta biztosítani a volt thulei munkavállalók sugárzással kapcsolatos betegségei és tartós egészségkárosodása orvosi nyomonkövetésének megvalósítását;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot, hogy fizesse meg a felperes, az orvosi kezelést végző intézmények vagy segítők részére a fenti első kérelemben említett egészségkárosodás enyhítését, illetve kezelését szolgáló azon gyógyszerek és orvosi kezelések jövőbeni költségét, amelyek a tagállama társadalombiztosítási rendszere révén számára nem elérhetők;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a jelen eljárás felperesnél felmerült ésszerű jogi költségeinek viselésére és költségei megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügyben a felperes szerződésen kívüli károkozásért való felelősség jogcímén indít keresetet azon káresemények kapcsán, amelyek álláspontja szerint annak eredményeképpen következtek be, hogy a Bizottság jogellenesen elmulasztott megfelelni az Európai Parlament plenáris ülésén hozott határozatnak (1), és nem kényszerítette ki Dániától a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi irányelvnek (2) való megfelelést a thulei (Grönland) nukleáris baleset által érintett munkavállalók – köztük a felperes – esetében.


(1)  Az 1968. évi thulei repülőgép-szerencsétlenség közegészségügyi következményeiről szóló európai parlamenti jelentés (720/2002 petíció) [2006/2012(INI)].

(2)  HL L 159., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 2. kötet 291. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/51


2008. december 2-án benyújtott kereset – AIB-Vinçotte Luxembourg kontra Parlament

(T-524/08. sz. ügy)

(2009/C 44/91)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AIB-Vinçotte Luxembourg ASBL (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: R. Adam ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Parlament 2008. október 2-i határozatát, amelyben elutasította a felperes INLO – A – BATILUX – 07268&271 – 00 sz., a luxembourgi Konrad Adenauer épület felújítására és kibővítésére irányuló közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatát;

tartson fenn a felperesnek minden egyéb jogot, jogorvoslati lehetőséget, jogalapot és eljárást, így nevezetesen az elszenvedett károk megtérítése érdekében a Parlament kártérítés fizetésére kötelezését;

mindenesetre a Parlamentet kötelezze a jelen eljárással kapcsolatban felmerülő költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes vitatja a Parlament azon határozatát, amelyben elutasította a luxembourgi KAD épület felújításával és kibővítésével kapcsolatos projekt – Elismert ellenőrző szervi feladatokra vonatkozó szerződés B részére irányuló közbeszerzési eljárásban (HL 2008/S 193-254240) benyújtott ajánlatát.

Keresete alátámasztására a felperes négy jogalapra hivatkozik, amelyeket a következőkre alapít:

a Parlament által elkövetett nyilvánvaló értékelési hibára, mivel i) azon társaság, amelynek a szerződést odaítélték, nem rendelkezett az előírt feladatok elvégzéséhez szükséges engedélyekkel, amint azt az ajánlattételhez szükséges dokumentációban megkövetelték, és ii) e társaság ajánlata kirívóan alacsony árat tartalmaz, tekintettel az ajánlattételhez szükséges dokumentációban foglalt szempontokra;

az indokolási kötelezettség megsértésére, mivel i) a Parlament nem határozta meg a kiválasztott ajánlatnak a felperes ajánlatához viszonyított konkrét előnyeit, ezáltal a felperes nem ismerhette meg ajánlata elutasításának okait, és ii) a felperest nem tájékoztatták arról, hogy a bírálóbizottság összeült-e, valamint adott esetben milyen megállapításokat tett;

a gondosság, a gondos ügyintézés és az átláthatóság elvének megsértésére, mivel a Parlament nem adta meg ésszerű határidőben a kért magyarázatokat;

az eljárási szabályokat rögzítő dokumentáció rendelkezéseinek megsértésére, mivel sem a megtámadott határozat, sem az ezt követően küldött levelek nem tettek említést az igénybe vehető jogorvoslati eljárásokról.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/52


2008. december 1-jén benyújtott kereset – Poste Italiane kontra Bizottság

(T-525/08. sz. ügy)

(2009/C 44/92)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Poste Italiane Spa (Róma, Olaszország) (képviselők: A. Fratini ügyvéd, A. Sandulli ügyvéd, F. Filpo ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a keresetnek és semmisítse meg a C42/2006 állami támogatásra vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában még közzé nem tett 2008. július 16-i bizottsági határozatot, amely támogatást Olaszország azért nyújtotta, hogy ellen a Poste Italiane-nak a Tesoreria dello Stato-nál lévő folyószámláit;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset a C42/2006 állami támogatásra vonatkozó, 2008. július 16-i bizottsági határozat ellen irányul, amely támogatást Olaszország azért nyújtotta, hogy díjazza a Poste Italiane-nak a Tesoreria dello Stato-nál lévő folyószámláit. E határozat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította a Poste Italiane-nak az államkincstárnál lévő folyószámláinak díjazására vonatokozó állami támogatási rendszert és elrendelte a támogatás visszafizetését, amelyet a 2005. december 23-i 266. sz. törvény és a Ministero dell'Economia e delle Finanze és a Poste Italiane közötti 2006. február 26-i megállapodás hozott létre, és amely támogatási rendszert Olaszország jogellenesen, az EK-Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének megsértésével hajtott végre.

Állításainak alátámasztására a felperes a következőkre hivatkozik:

Az EK-Szerződés 253. cikkének és 87. cikke első bekezdésének ténybeli tévedés és nyilvánvaló mérlegelési hiba okán történt megsértése annak vonatkozásában, ahogyan a Bizottság a gondos hitelfelvevő kritériumát alkalmazta, mivel a magán hitelfelvevő kamatlábának kidolgozására jutott.

Az EK-Szerződés 87. cikke első bekezdésének nyilvánvaló értékelési hiba okán történt megsértése az alternatív befektetések értékelése vonatkozásában. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a közigazgatási eljárás során az olasz hatóságok feltárták, hogy a megállapodás szerinti, a postai gyűjtésből származó likviditás kezelését megkötő paraméter hátrányosabb a Poste-ra nézve az aktív kezelésből származó nyereség lehetőségéhez viszonyítva, tehát számára nem biztosít az EK-Szerződés 87. cikke értelmében vett „előnyt”.

E tekintetben a felperes az RBS tanulmány és a pénzügyi közvetítők véleményének relevanciájára, valamint a trading system típusú kezelésekkel, a Poste Vita biztosítási kötvények likviditása kezelésével, a Poste által ellenőrzött francia társaság, az Efiposte alapjainak kezelésével és az államkincstár tartozásainak költségével való összehasonlításra is hivatkozik.

Az EK-Szerződés 253. cikkének és 87. cikke első bekezdésének megsértése az indokolási kötelezettség megsértése és nyilvánvaló értékelési hiba okán, az Ek-Szerződés 12. cikkének megsértése hátrányos megkülönböztetés okán, valamint a jogos bizalom és a jogbiztonság elveinek megsértése az előny és a verseny torzulása tényezőinek elmulasztott elemzése vonatkozásában a Poste-t, terhelő egyetemes szolgáltatói feladat körülményére figyelemmel.

A bizalomvédelem, a jogbiztonság és az arányosság általános elveinek megsértése a feltételezett támogatásnak a kedvezményezett általi visszafizetésének elrendelésével.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/53


A Közszolgálati Törvényszék F-44/05. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 25-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. december 3-án benyújtott fellebbezés

(T-526/08. P. sz. ügy)

(2009/C 44/93)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. Krämer és B. Eggers meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Guido Strack (Köln, Németország)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri az Elsőfokú Bíróságtól, hogy:

helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-44/05. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 25-én hozott ítéletét;

a felperest kötelezze a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás költségeinek, valamint a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés a Közszolgálati Törvényszék F-44/05. sz., Strack kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 25-én hozott ítélete ellen irányul. Az ítélet megsemmisítette az Európai Közösségek Kiadóhivatalának azon határozatát, amely elutasította a felperesnek az „Ajánlati felhívások és szerződések” egység egységvezetői állására benyújtott pályázatát, és a Bizottságot a nem vagyoni kár megtérítéseként 2 000 euró megfizetésére kötelezte.

A fellebbező fellebbezésének alátámasztására két jogalapra hivatkozik.

1.   A közösségi jognak a megsemmisítés iránti keresettel kapcsolatos eljáráshoz fűződő érdek elismerése általi megsértése

A Bizottság először is azt kifogásolja, hogy az elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelmet a felperesnek a kinevezési határozat megsemmisítésével kapcsolatos eljáráshoz fűződő érdeke hiányának ellenére elfogadhatónak nyilvánították, mivel egyidejűleg kártérítési keresetet is benyújtottak. Ez téves jogalkalmazást jelent, és az EK 233. cikk szerinti végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatban adott esetben bizonytalanságokhoz vezet. Azon szabály, miszerint a megsemmisítés iránti kereset elfogadhatatlansága automatikusan az ezzel közvetlenül összefüggő kártérítési kereset elfogadhatatlanságát vonja maga után, akkor nem alkalmazható, ha nem áll fenn annak a veszélye, hogy a kártérítési kereset a szükséges előzetes eljárás vagy más elfogadhatósági feltételek megkerülésével járna, ezért a kártérítési kereset akkor is elfogadható lehet, ha a megsemmisítés iránti kereset az eljáráshoz fűződő érdek hiánya miatt elfogadhatatlan.

2.   A nem vagyoni kár tényállási elemének értelmezésére és alkalmazására vonatkozó indokolás hiánya

Másodszor a Közszolgálati Törvényszék a megtámadott ítélet 219. pontjában hibát követett el, amikor megállapította, hogy a felperes ténylegesen elszenvedett nem vagyoni kárt, mivel megfosztották a pályázatának jogszerű körülmények közötti vizsgálatához való jogától. E következtetés szükségképpen magában foglalja, hogy a valamely pályázatot elutasító határozat jogellenessége önmagában nem vagyoni kárt valósít meg. Az ilyen értelmezés figyelmen kívül hagyja, hogy a Közösség szerződésen kívül felelősségéhez három feltétel együttes teljesülése, azaz először is az intézménynek felrótt magatartás jogellenessége, másodszor az állítólagos kár tényleges fennállása és harmadszor a kettő közötti okozati összefüggés szükséges.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/53


2008. december 5-én benyújtott kereset – Norilsk Nickel Harjavalta Oy és Umicore NV kontra Bizottság

(T-532/08. sz. ügy)

(2009/C 44/94)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Harjavalta, Finnország) és Umicore SA/NV (Brüsszel, Belgium) (képviselő: K. Nordlander ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság a jelen keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak;

semmisítse meg a megtámadott jogi aktusokat;

kötelezze a Bizottságot a felperes részéről az eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a keresetükkel négy nikkel-karbonátból származó vegyület – a nikkel- hidroxikarbonát, a tiszta nikkel-karbonát, és két másik vegyület (a továbbiakban: nikkel-karbonátok) – csoportjára vonatkozó, a 67/548/EGK irányelvet (1) (a veszélyes anyagokról szóló irányelv) a műszaki fejlődéshez hozzáigazító 2008/58/EK bizottsági irányelvben (2) (a műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazításról szóló irányelv) szereplő külön rovatnak a megsemmisítését kérik.

A felperesek fő érve az, hogy a nikkel-karbonátok átdolgozott besorolása nem az alkalmazandó jogi kritériumokon alapult. A felperesek álláspontja szerint a nikkel-karbonátok átdolgozott besorolása ellentétes a veszélyes anyagokról szóló irányelv követelményeivel, mivel azt nem támasztották alá adatok, és nem minősült a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításnak. A felperesek ehelyett úgy vélik, hogy a Bizottság a nikkel-karbonátok besorolását a nikkel-karbonátoknak a 793/93/EK rendeletben (3) (a kockázatértékelésről szóló rendelet), más célokból elvégzett kockázatértékelése alapján dolgozta át. A felperesek nézete szerint a Bizottság különösen egy eltérési nyilatkozatot vett alapul, amelyben négy vállalat – beleértve a felpereseket is – engedélyt kért arra, hogy a kockázatértékelésről szóló rendeletben előírt egyes teszteket ne kelljen elvégezniük. Az említett nyilatkozat a felperesek álláspontja szerint nem tartalmazott olyan adatot, amely a nikkel-karbonátoknak a műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazításról szóló irányelvben előírt besorolásában eszközölt bármelyik változást alátámasztaná.

A felperesek tehát az Európai Közösségek Bizottsága két külön jogi aktusának a megsemmisítését kérik:

a nikkel-karbonátoknak a műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazításról szóló irányelv 1F mellékletének 028-010-00-0 rovatában szereplő átdolgozott besorolásának a megsemmisítését;

a Bizottság azon határozatát, amely szerint a megtámadott rovatot a felperesek által a kockázatértékelésről szóló rendelet alapján benyújtott eltérési nyilatkozatra alapítja.

A felperesek a követeléseik alátámasztása végett előadják, hogy a megtámadott jogi aktusok ellentétesek a veszélyes anyagokról szóló irányelv előírásaival az alábbi okok miatt:

a)

a megtámadott jogi aktusok nem felelnek meg a veszélyes anyagokról szóló irányelv VI. mellékletében előírt, az egyes veszélyességi osztályokba való besorolásra vonatkozó részletes kritériumoknak és tudományos adatoknak;

b)

a megtámadott jogi aktusok elfogadása során a Bizottság figyelmen kívül hagyta a nikkel-karbonátoknak a veszélyes anyagokról szóló irányelv által előírt rendeltetésszerű kezelés és használat kontextusában jelentkező természetes jellemzőit;

c)

a megtámadott jogi aktusok nem minősülnek a veszélyes anyagokról szóló irányelv műszaki fejlődéshez való hozzáigazításának, és a közösségi jogban nincsen jogi alapjuk;

d)

a Bizottság a megtámadott határozat elfogadásával és azzal, hogy a megtámadott rovatot a nikkel-karbonátok kockázatainak a kockázatértékelésről szóló rendelet alapján végzett értékelésére alapozta, ahelyett, hogy a 4. cikkben és a VI. mellékletben szereplő besorolási kritériumokat alkalmazta volna, túllépte a veszélyes anyagokról szóló irányelv által előírt hatáskörét.

A felperesek ezenfelül azzal érvelnek, hogy a nikkel-karbonátoknak a műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazításról szóló irányelvben szereplő átdolgozott besorolását meg kell semmisíteni, mert a Bizottság elmulasztotta megindokolni a besorolást az EK 253. cikk ellenére.


(1)  A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (HL L 196., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 1. kötet, 27. o.).

(2)  A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazításáról szóló, 2008. augusztus 21-i 2008/58/EK bizottsági irányelv (HL L 246., 1. o.).

(3)  A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 84., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 212. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/54


2008. december 3-án benyújtott kereset – Telekomunikacja Polska kontra Bizottság

(T-533/08. sz. ügy)

(2009/C 44/95)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Telekomunikacja Polska SA (Varsó, Lengyelország) (képviselők: H. Romańczuk, M. Modzelewska de Raad és S. Hautbourg ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2008. szeptember 4-i C(2008) 4997 bizottsági határozatot, amely a Telekomunikacja Polska SA-t és minden, általa közvetetten vagy közvetlenül irányított vállalkozást az 1/2003 tanácsi rendelet (1) 20. cikkének (4) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatnak vet alá;

az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a 2008. szeptember 4-i C(2008) 4997 bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amely a Telekomunikacja Polska SA-t és minden, általa közvetlenül vagy közvetetten, teljesen vagy részben irányított vállalkozást az 1/2003 tanácsi rendelet 20. cikkének (4) bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatnak vet alá az elektronikus hírközlési ágazatban folytatott, az EK 82. cikket sértő magatartások feltételezett alkalmazása miatt indított eljárás keretében.

A felperes keresetének alátámasztására a következő jogalapokra hivatkozik:

Először is a megtámadott határozatot az EK 253. cikkben és az 1/2003 tanácsi rendelet 20. cikkének (4) bekezdésében előírt, megfelelő indokolásra vonatkozó kötelezettség megsértésével hozták. A Bizottság nem adta elő megfelelően, hogy olyan információk és bizonyítékok birtokában van, amelyek alapján ésszerűen feltételezhető, hogy a felperes a terhére rótt jogsértést elkövette. Ezenkívül a Bizottság határozata nem tartalmazza elég pontosan a Bizottság által a helyszíni vizsgálat során vizsgálni kívánt tényeket. Továbbá a Bizottság megsértette arra vonatkozó kötelezettségét, hogy a megtámadott határozatban bemutassa a felperes terhére rótt jogsértés lényeges jellemzőit.

Másodszor a megtámadott határozat sérti az arányosság elvét, mivel a Bizottság az eljárás lefolytatásának a felperesre nem legkevésbé terhes módját választotta.

Harmadszor a Bizottság nem biztosította a felperes számára a védelemhez való jogot, különösen a felperes által a megtámadott határozatot illetően az első jogalapban hivatkozott jogsértésekkel kapcsolatban. Ezzel összefüggésben a felperes úgy érvel, hogy nem tudta egyértelműen meghatározni, milyen magatartások képezik a Bizottság helyszíni vizsgálatának tárgyát, és ennek következtében nem tudta rendesen megítélni, hogy az ellenőrzés jogszerű-e és milyen mértékben, és hogy a helyszíni vizsgálat során köteles-e és mennyiben a Bizottsággal való együttműködésre.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/55


2008. december 1-jén benyújtott kereset – Granuband kontra OHIM – Granuflex (GRANUflex)

(T-534/08. sz. ügy)

(2009/C 44/96)

A keresetlevél nyelve: holland

Felek

Felperes: Granuband BV (Amszterdam, Hollandia) (képviselő: M. Ellens ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft (Budapest, Magyarország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM 2008. szeptember 15-i, 2008. szeptember 24-én kézbesített határozatát vagy a 40/94/EK rendelet 52. cikke (1) bekezdésének – összhangban a 8. cikke (4) bekezdésével – megsértése miatt módosítsa azt, és

az alperest kötelezze a költségek viselésére;

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a GRANUFLEX ábrás védjegy a 17., 19. és 27. osztályba tartozó áruk tekintetében – 943118. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: a Granuband B.V.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft.

A törlést kérelmező védjegye: a GRANUFLEX kereskedelmi név a 17., 19., 27. és 37. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében.

A törlési osztály határozata: a törlési osztály törölte a közösségi védjegyet.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács elutasította a felperes fellebbezését.

Jogalapok: a 40/94 rendelet 52. cikke (1) bekezdése c) pontjának – összhangban a 8. cikke (4) bekezdésével – megsértése.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/55


2008. december 5-én benyújtott kereset – Etimine és Etiproducts kontra Bizottság

(T-539/08. sz. ügy)

(2009/C 44/97)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Etimine SA (Bettembourg, Luxembourg) és Ab Etiproducts Oy (Espoo, Finnország) (képviselők: C. Mereu és K. Van Maldegem ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

részlegesen semmisítse meg a megtámadott rendelkezéseket oly módon, hogy megsemmisíti a megtámadott rendelkezés 1G mellékletében a következő anyagokra vonatkozó rovatokat:

bórsav; bórsav, nyers természetes,

dibór-trioxid; bór-oxid;

dinátrium-tetraborát, vízmentes; bórsav, dinátrium-só; tetrabór-dinátrium-heptaoxid, hidrát; ortobórsav, nátrium-só;

dinátrium-tetraborát-dekahidrát; bórax-dekahidrát;

dinátrium-tetraborát-pentahidrát; bórax-pentahidrát.

másodlagosan semmisítse meg részlegesen a megtámadott rendelkezéseket oly módon, hogy megsemmisíti a megtámadott rendelkezés 1G mellékletében a következő anyagokravonatkozó rovatokat:

dibór-trioxid; bór-oxid;

dinátrium-tetraborát, vízmentes; bórsav, dinátrium-só; tetrabór-dinátrium-heptaoxid, hidrát; ortobórsav, nátrium-só;

dinátrium-tetraborát-dekahidrát; bórax-dekahidrát;

dinátrium-tetraborát-pentahidrát; bórax-pentahidrát.

kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a jelen keresetükkel az EK 230. cikk alapján a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő harmincadik módosító hozzáigazításáról szóló, 2008. augusztus 21-i 2008/58/EK bizottsági irányelv (1) megsemmisítését kérik abban a részében, amelyben egyes bórvegyületeket mind a termékenység, mind pedig a fejlődés szempontjából a szaporodásra nézve mérgezőnek minősít.

A felperesek a kérelmeik alátámasztása érdekében három jogalapot terjesztenek elő.

Előszöris a felperesek álláspontja szerint a Bizottság alapvető eljárási követelményeket sértett meg, mivel a megtámadott rendelkezés nem felel meg az alkalmazandó jogalkotási eljárásnak, ezért az sérti az EK 5. és 7. cikket, a 67/548/EGK tanácsi irányelv (2) 29. cikkét, valamint az 1999/468/EK tanácsi határozat (3) 5. cikkét.

Másodszor a felperesek érvelése szerint a Bizottság a bórvegyületek besorolására vonatkozó kritériumoknak az alkalmazásakor értékelési hibákat követett el, és ezzel megsértette a 67/548/EGK tanácsi irányelvet. A felperesek álláspontja szerint a Bizottság nem alkalmazta, illetve nem helyesen alkalmazta a 67/548 irányelv VI. mellékletében előírt, „rendeltetésszerű kezelés és használat” elvét, jogellenesen alkalmazott kockázatértékelési kritériumokat, pedig az alperesek álláspontja szerint ezek irrelevánsak az anyagoknak a 67/548/EGK irányelv alapján történő besorolása tekintetében, és nem alkalmazta, vagy tévesen alkalmazta a „megfelelőség” kritériumát, amellyel megsértette a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének 4.2.3.3. pontját. Ezenfelül a felperesek kifogásolják, hogy a Bizottság nem tulajdonított kellő jelentőséget a felperesek által benyújtott járványtani adatoknak, ezért a megtámadott intézkedés részben nyilvánvaló értékelési hibában szenved. A felperesek érvelése szerint a Bizottság jogellenesen emelte ki az egyik bórvegyületre vonatkozó adatokat a többi bórvegyület besorolásához, és ezért a megtámadott intézkedést részben meg kell semmisíteni legalább abban a részében, amelyben a többi bórvegyületet érinti. A felperesek érvelése szerint a Bizottság nem adott az EK 253. cikk szerinti megfelelő indokolást, mivel nem tüntetett fel igazolást arra vonatkozóan, hogy az adatokat miért emelte ki.

Harmadszor a felperesek szerint a Bizottság a közösségi jog olyan alapelveit is megsértette, mint az EK 5. cikkben szereplő arányosság elve, mivel a felperesek álláspontja szerint a vitatott intézkedés túllép az általa követett cél eléréséhez szükséges mértéken.


(1)  HL L 246., 1. o.

(2)  A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (HL L 196., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 1. kötet, 27. o.).

(3)  A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i tanácsi határozat (HL C 184., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 124. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/56


2008. december 12-én benyújtott kereset – Esso és társai kontra Bizottság

(T-540/08. sz. ügy)

(2009/C 44/98)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Esso Société Anonyme Française (Courbevoie, Franciaország), Esso Deutschland GmbH (Hamburg, Németország), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Antwerpen, Belgium), Exxon Mobil Corp. (Irving, Egyesült Államok) (képviselők: R. Snelders, R. Subiotto, L.-P. Rudolf, M. Piergiovanni ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság részlegesen semmisítse meg az EK 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. október 1-jén hozott bizottsági határozatot (COMP/39.181 – paraffinviasz ügy);

az Elsőfokú Bíróság mérsékelje az ebben a határozatban a felperesre kiszabott bírságot, és

az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek a COMP/39.181 – paraffinviasz ügyben 2008. október 1-jén hozott C (2008) 5476 végleges bizottsági határozat (a továbbiakban: a megtámadott határozat) részleges megsemmisítését és a felperesekre kiszabott bírság mérséklését kérik.

Keresetük alátámasztására a felperesek két alapvető jogalapra hivatkoznak.

Első jogalapjukban a felperesek azt állítják, hogy a határozat téves jogalkalmazást tartalmaz, mivel az Esso Société Anonyme Française-re (a továbbiakban: Esso) kiszabott bírság kiszámítását olyan módszerre alapozza, amely nem tükrözi azon kétségtelen tényt, hogy az Exxon és a Mobil közötti összeolvadás előtt az Exxonnak a paraffinviasz területén kifejtett tevékenysége nem járult hozzá a jogsértéshez. A felperesek előadják, hogy a megtámadott határozatban az Essóra úgy szabtak ki bírságot, mintha az Exxon az összeolvadás előtt hét éven át részt vett volna a jogsértésben, míg a megtámadott határozat elismeri, hogy ez nem állt fenn. Következésképpen a megtámadott határozat túlzott súlyt tulajdonít az Essónak a jogsértésben, és sérti az egyenlő bánásmód és az arányosság elvét, valamint az 1/2003/Ek rendelet (1) 23. cikke (3) bekezdését és a 2006. évi bírságkiszabási iránymutatást (2).

Második jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozat téves jogalkalmazást tartalmaz, azon állítása miatt, amely szerint a felperesek részvétele a jogsértésnek a paraffinviaszra vonatkozó részében csak 2003-ban ért véget. A felperesek többek között azt állítják, hogy a megtámadott határozat nem felelt meg a Bizottságra háruló bizonyítási tehernek, amikor megállapította a felperesek a jogsértés paraffinviaszra vonatkozó részében való részvételének időtartamát. A felperesek továbbá azt állítják, hogy a megtámadott határozat nem vonta le azokat a következtetéseket, amelyek azon kétségtelen tényből fakadóan szükségesek, hogy a felperesek nem vettek részt a 2003. február 27./28. után tartott „technikai üléseken”, és azok eredményéről nem is tájékoztatták őket.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003 L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

(2)  Az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról szóló iránymutatás (HL 2006, C 210, 2. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/57


2008. december 15-én benyújtott kereset – Sasol és társai kontra Bizottság

(T-541/08. sz. ügy)

(2009/C 44/99)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Sasol Ltd (Johannesburg, Dél-Afrika), Sasol Holding in Germany GmbH (Hamburg, Németország), Sasol Wax International AG (Hamburg, Németország), Sasol Wax GmbH (Hamburg, Németország) (képviselők: W. Bosch, U. Denzel, C. von Köckritz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg, vagy lényegesen csökkentse jelentősen a Sasol Limited, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Wax International AG és Sasol Wax GmbH társaságokkal szemben a határozat 2. cikkében kiszabott bírságot;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

E kérelem az EK 230. cikk értelmében az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban 2008. október 1-én hozott C(2008) 5476 végleges bizottsági határozat (COMP/39.181. – Parafinviasz ügy) részleges megsemmisítését kéri a felperesek tekintetében.

E határozatban a Bizottság úgy találta, hogy a parafinviaszok és parafingács néhány gyártója 1992 és 2005 között egy kartellt működtetett, amelynek keretében rendszeres találkozókat tartottak, árakkal kapcsolatos tárgyalások, piacok és/vagy ügyfelek felosztása, és a németországi végső fogyasztóknak eladott parafinviaszok és parafingács tekintetében üzleti szempontból érzékeny információk cseréje végett.

A felperesek az alábbi jogalapokra és fontosabb érvekre alapítják kérelmüket:

A felperesek szerint a Bizottság tévesen állapította meg a Sasol Limited (a Sasol group anyavállalata), a Sasol Holding in Germany és a Sasol Wax International AG társaságok felelősségét a „közös vállalat időszakának” tekintetében (1995. május 1. és 2002. június 30. között). A felperesek úgy érvelnek, hogy a Bizottság azon feltételezése, miszerint a Sasol Limited (a Sasol Holding in Germany leányvállalatán keresztül) meghatározó befolyást gyakorolt a Schümann Sasol International AG-ra, a Bizottság számára rendelkezésre álló bizonyítékok nyilvánvalan helytelen mérlegelésének minősül.

A felperesek ezenkívül arra hivatkoznak, hogy a Bizottság tévesen állapította meg a Sasol Limited, a Sasol Holding in Germany és a Sasol Wax International AG társaságok felelősségét a „Sasol időszak” tekintetében (2002. július 1. és 2005. április 28. között). Úgy érvelnek továbbá, hogy a Bizottság nem megfelelő jogi kritériumot alkalmazott, és figyelmen kívül hagyta a Sasol (1) által annak alátámasztására szolgáltatott bizonyítékot, mely szerint a Sasol Wax a piacon önállóan járt el, ami ekképpen megdöntené az anyavállalat felelősségének vélelmét.

Ráadásul a felperesek úgy érvelnek, a Bizottság tévedett, amikor nem állapította meg a VARA egyetemlegesen felelősségét a „Schümann időszak” tekintetében (1992. szeptember 3. és 1995. április 30. között). A jogsértésekben résztvevő jogalany felett ellenőrzést gyakorló VARA (2) felelősségének megállapítása helyett a Bizottság a felelősség egészét kizárólag a Sasolnak tudta be, veszélyeztetve így a Sasol VARA elleni jogorvoslati lehetőségeit.

A felperesek kifejtik, hogy a Bizottság további nyilvánvaló hibákat vétett a Sasollal szemben kiszabott bírság alapösszegének meghatározásakor, amikor helytelenül növelte a figyelembe veendő forgalmat, beleértve olyan termékekkel kapcsolatos forgalmat is, amelyekre a jogsértés nem vonatkozott közvetlenül vagy közvetetten az 1/2003/EK rendelet (3) 23. cikke (2) bekezdésének 1. pontja értelmében. A Bizottság tévesen alkalmazta a jogot továbbá amikor nem megfelelő módszert választott az alapösszegek olyan esetekben történő meghatározásához, amelyekben a bírságot kiszabó határozat különböző jogsértési időszakok tekintetében különböző címzettekre vonatkozik.

Továbbá előadják, hogy a Bizottság tévedett, amikor a parafinviaszok vonatkozásában a Sasol vezető szerepét állapította meg, és – túlzó és aránytalan módon – tévesen emelte a Sasollal szemben kiszabandó bírság összegét 50 %-kal.

A felperesek ezenfelül úgy érvelnek, hogy a Bizottság helytelenül mulasztotta el alkalmazni az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésében meghatározott 10 %-os felső határt, és megsértette a személyes jogi felelősség elvét, amikor nem mérsékelte az ezen időtartamra kiszabandó bírságot – a felperesek szerint a jogsértésben résztvevő társaságot ténylegesen irányító – Schümann úrnak betudható forgalom 10 %-ában.

Végezetül a felperesek arra hivatkoznak, hogy a Bizottság tévedett, amikor nem biztosított teljes mentességet a Sasolnak a bírság azon bizonyos részeit illetően, amelyek esetében a Bizottság elsősorban a Sasol által – utóbbi Bizottsággal való együttműködésének keretében – önként szolgáltatott bizonyítékokra támaszkodott.


(1)  Eltérő megjegyzés hiányában a Sasol csoport azon vállalkozásaira vonatkozik, amelyek állítólag részt vettek a kartellben.

(2)  A Hans-Otto Schümann GmbH & Co KG kétharmadát közvetetten megszerző Schümann Sasol International AG közös vállalkozás partnere, a Sasol Ltd-vel együtt.

(3)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/58


2008. december 3-án benyújtott kereset – Evropaïki Dynamiki kontra ECHA

(T-542/08. sz. ügy)

(2009/C 44/100)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis, P. Katsimani és M. Dermitzakis ügyvédek)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Vegyianyag-ügynökségnek a felperes ECHA/2008/24 sz. „Vegyianyag-biztonság értékelő eszköz fejlesztése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban (HL 2008/S 115-152918) benyújtott ajánlatát elutasító határozatát, amelyet a felperessel a 2008. szeptember 25-én kézhez vett, keltezés nélküli levélben közöltek, valamint az ECHA összes ezt követően hozott határozatát, ideértve a szerződés nyertes ajánlattevőnek történő odaítéléséről szóló határozatot;

kötelezze az ECHA-t a felperes által a szóban forgó közbeszerzési eljárás miatt elszenvedett károk megtérítésére 1 500 000 euró összegben;

az ECHA-t kötelezze a felperes jelen keresettel kapcsolatban felmerült jogi költségeinek viselésére e kereset elutasítása esetén is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetével a felperes az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) határozatának megsemmisítését kéri, amelyet a 2008. szeptember 25-én levélben közöltek vele, amely levélben tájékoztatták arról, hogy az ECHA/2008/24 sz. „Vegyianyag-biztonság értékelő eszköz fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban (HL 2008/S 115-152918) benyújtott ajánlatát nem fogadták el, és a szerződést a TRASYS SA-nak ítélték oda.

A felperes arra hivatkozik, hogy a bírálóbizottság több értékelési hibát követett el a bírálati szempontokkal kapcsolatban, így az ajánlatkérő állítólagosan alapvető közbeszerzési szabályokat és alapelveket sértett meg. Ezen túlmenően a felperes azzal érvel, hogy az ECHA visszaélt hatáskörével az ajánlatok elbírálásakor, megsértette a költségvetési rendelet előírásait és/vagy az átláthatóság, valamint az egyenlő bánásmód elvét, továbbá határozatát nem egyértelmű kifejezésekkel, illetve elégtelenül indokolta. Végül a felperes állítása szerint az alperes megsértette a 478/2007/EK, Euratom bizottsági rendelet (1) 158a. cikkéből eredő azon lényeges eljárási szabályt, amely a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés előtt várakozási időszakot ír elő. A felperes állítása szerint az alperes szándékosan késleltette a felperes tájékoztatását annak érdekében, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést azelőtt aláírhassa, hogy a felperes észrevételeket tehetett volna, ezáltal ellehetetlenítve a várakozási időszak értelmét és célját.

A felperes emellett pénzbeli kártérítést követel 1 500 000 euró összegben, amely megfelel azon becsült bruttó nyereségnek, amelyet a felperes akkor érhetett volna el, ha a fent említett közbeszerzési eljárásban a szerződést neki ítélték volna oda. A felperes kártérítési kérelme alátámasztására azzal érvel, hogy magánszemélyeket védő magasabb szintű jogi norma kellően súlyos megsértésére került sor, és az érintett intézmények nyilvánvalóan és súlyosan túllépték hatásköreik korlátait.


(1)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2007. április 23-i 478/2007/EK, Euratom bizottsági rendelet (HL L 111., 13. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/59


2008. december 2-án benyújtott kereset – Villa Almè kontra OHIM – Bodegas Marqués de Murrieta (i GAI)

(T-546/08. sz. ügy)

(2009/C 44/101)

A keresetlevél nyelve: olasz

Felek

Felperes: Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe (Mansuè, Olaszország) (képviselők: G. Massa ügyvéd, P. Massa ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bodegas Marqués de Murrieta, SA (Logroño, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM első fellebbezési tanácsának 2008. szeptember 24-i határozatát (R 1695/2007-1. sz. ügy) és az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az „i GAY” ábrás védjegy (4.458.295. sz. védjegybejelentés) a 33. osztályba tartozó áruk (borok) tekintetében.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Bodegas Marqués de Murrieta, SA.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: Az „YGAI” spanyol szóvédjegy (lajstromszám: 2.315.558) és a „MARQUES DE MURRIETA YGAY” közösségi ábrás- (1.707.729) és szóvédjegy (1.699.412) a 33. osztályba tartozó áruk (borok) tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának helytelen alkalmazása.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/59


2008. december 16-án benyújtott kereset – Total kontra Bizottság

(T-548/08. sz. ügy)

(2009/C 44/102)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Total SA (Courbevoie, Franciaország) (képviselők: E. Morgan de Rivery és A. Noël-Baron ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság elsődlegesen az EK 230. cikk alapján állapítsa meg az Európai Közösségek Bizottsága 2008. október 1-jén hozott C(2008) 5476 végleges határozatának semmisségét a TOTAL SA tekintetében;

az Elsőfokú Bíróság másodlagosan az EK 230. cikk alapján semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottsága 2008. október 1-jén hozott C(2008) 5476 végleges határozatának 2. cikkében a TOTAL FRANCE és a TOTAL SA társaságokra egyetemlegesen kiszabott 128 163 000 euró bírságot;

az Elsőfokú Bíróság harmadlagosan az EK 229. cikk alapján csökkentse az Európai Közösségek Bizottsága 2008. október 1-jén hozott C(2008) 5476 végleges határozatának 2. cikkében a TOTAL FRANCE és a TOTAL SA társaságokra egyetemlegesen kiszabott 128 163 000 euró bírságot;

az Elsőfokú Bíróság minden esetben kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát az eljárás teljes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen keresettel a felperes a Bizottság 2008. október 1-jén hozott C(2008) 5476 végleges határozatának (COMP/39.181. – Parafinviasz ügy) részleges megsemmisítését kéri, amely határozatban a Bizottság megállapította, hogy bizonyos vállalkozások, köztünk a felperes, megsértették az EK 81. cikket és az EGT-Megállapodás 53. cikkét, amikor rögzítették az árakat, és felosztották a parafinviasz Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli piacát, valamint a nyersparafin németországi piacát.

Keresete alátámasztására a felperes a következő kilenc jogalapot hozza fel:

a felperes védelemhez való jogának és ártatlansága vélelmének megsértése, amennyiben a megtámadott határozat megsérti e jogok személyi hatályát, illetve a vizsgálati szakasz során elkövetett eljárási szabálytalanságok, valamint magának a határozatnak a körkörös érvelése okán;

az indoklás ellentmondásossága az alábbiak tekintetében: i) az anyavállalat által a leányvállalatára gyakorolt meghatározó befolyása tényleges fennállása vizsgálatának szükségessége, ii) az anyavállalat által a leányvállalatára gyakorlandó ellenőrzés szintje, amely alapján a leányvállalat által elkövetett jogsértés az anyavállalatnak lehetne betudható;

az EK 81. cikk megsértésének vállalkozás-csoportokon belüli betudhatóságával kapcsolatos szabályok megsértése, amennyiben i) a megtámadott határozat tévesen állította, hogy a Bizottság nem köteles bizonyítékokkal alátámasztani vélelmét, ii) a megtámadott határozat megsérti a leányvállalatok jogi és gazdasági önállóságának a nemzeti társasági jogok alapját képező elvét;

nyilvánvaló mérlegelési hiba, amennyiben i) a TOTAL FRANCE igazgatótanácsa tagjainak a TOTAL SA általi kinevezése nem erősíti meg a meghatározó befolyás vélelmét, és ii) a TOTAL SA által szolgáltatott bizonyítékok egyértelműen lehetővé teszik a meghatározó befolyás vélelmének megdöntését;

a saját cselekményekért való személyes felelősség, a büntetés egyéniesítése, valamint a jogszerűség elvének megsértése, amennyiben a Bizottság megállapította a TOTAL SA és a TOTAL FRANCE által képezett gazdasági egység fennállását;

a jogbiztonság és a gondos ügyintézés elvének megsértése, amennyiben a Bizottság új feltétel alapján tudta be a TOTAL SA-nak a TOTAL FRANCE leányvállalata által elkövetett jogsértést, és ii) a Bizottság előzőleg tett ilyen irányú megállapításai ellenére, nem az egyedi körülményekre tekintettel értékelte a helyzetet;

hatáskörrel való visszaélés, mivel az 1/2003 rendeletnek a versenyjogi szabályokat megsértő vállalkozás szankcionálása a célja, és nem az anyavállalat bevonásával e vállalkozással szemben kiszabott szankció maximalizálása;

az arányosság elvének megsértése, amennyiben a felperessel és leányvállalatával szemben kiszabott bírság végső összege teljesen független a határozat tárgyát képező állítólagos jogsértéssel kapcsolatos termékek eladásának értékétől; és

a bírság csökkentése, mivel az állítólagos magatartásnak sem súlya, sem hossza nem oly mértékű, mint amit a Bizottság e tényezőknek tulajdonít, és a felperes védelemhez való joga súlyos mértékben sérült.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/60


2008. november 16-án benyújtott kereset – Luxemburg kontra Bizottság

(T-549/08. sz. ügy)

(2009/C 44/103)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Luxemburgi Nagyhercegség (képviselők: M. Fisch meghatalmazott és P. Kinsch ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a megtámadott határozatokat;

az Elsőfokú Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a jelen keresettel azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 3. célkitűzés körébe tartozó közösségi strukturális támogatások címén, egységes programozási dokumentum alapján az Európai Szociális Alapból (ESZA) a Luxemburgi Nagyhercegség területén teljesített időközi kifizetések felfüggesztéséről szóló, 2008. szeptember 24-i C(2008) 5383 bizottsági határozatot, valamint a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek elleni küzdelemmel kapcsolatos közösségi kezdeményezés programjából (EQUAL) a Luxemburgi Nagyhercegség területén teljesített időközi kifizetések felfüggesztéséről szóló, 2008. október 6-i C(2008) 5730 bizottsági határozatot.

A felperes kérelmeinek alátámasztása érdekében az alábbi három jogalapra hivatkozik:

a jogos bizalom elvének megsértése, mivel az érintett programozási időszakot megelőzően – a luxemburgi irányítási és ellenőrzési rendszerre vonatkozóan elvégzett megelőző átvilágítások során – a Bizottság megállapította, hogy az említett rendszer megfelelő biztosítékokat nyújt a hatályos szabályozásnak és a hatékony és eredményes igazgatás általánosan elfogadott feltételeinek való megfelelés tekintetében. A Bizottság csak a az érintett programozási időszak lejártát követően vont le kedvezőtlen következtetéseket az irányítási és ellenőrzési rendszert illetően;

a megtámadott határozatok alapjául szolgáló rendeletben szereplő szabályok (1) téves értelmezése, mivel e rendelkezésekkel – a Bizottság által állítottakkal ellentétben – nem ellentétes az, ha i. az irányító hatóság és a kifizető hatóság egyazon szervezethez tartozik, és ii. a nemzeti irányító hatóság olyan kiadásokat jelent be a Bizottság részére, amelyekkel kapcsolatban kétségtelenül állhatnak fenn kétségek, amelyek tekintetében azonban a bejelentés időpontjában még nem állapították meg, hogy jogilag a támogatásból kizárandónak minősülnek;

egyes, a megtámadott határozatok alapjául szolgáló – az irányítási hatóság által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó – tények tartalmi pontatlansága.


(1)  A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1. o; magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 1. kötet, 31. o.) és a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 63., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 1. kötet, 132. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/61


2008. december 17-én benyújtott kereset – Eni SpA kontra Bizottság

(T-558/08. sz. ügy)

(2009/C 44/104)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Eni SpA (Róma, Olaszország) (képviselők: M. Siragusa ügyvéd, D. Durante ügyvéd, G.C. Rizza ügyvéd, S. Valentino ügyvéd, L. Bellia ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg teljes egészében vagy részben a határozatot, és alkalmazza ennek következményeit a bírság összegére;

az Elsőfokú Bíróság másodlagosan semmisítse meg vagy csökkentse a bírságot;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a költségek, díjak és tiszteletdíjak viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügyben megtámadott határozat megegyezik a T-540/08. sz., Esso és társai kontra Bizottság ügy alapjául szolgáló határozattal.

Kérelmei alátámasztására a felperes a következőképpen érvel:

az EK 81. cikk megsértése és téves alkalmazása, amennyiben a határozat 1. cikke – Di Serio úrnak az október 30-án és 31-én Hamburgban tartott technikai találkozón való jelenléte alapján – megállapította, hogy az Eni részt vett a folytatólagos jellegű megállapodásban és/vagy összehangolt magatartásban. Az Eni többek között ténybeli hibákra, és azok jogi következményeire hivatkozik, mivel i) a Bizottság megállapította, hogy az Eni a közigazgatási eljárás során nem hivatkozott arra a védelmében, hogy Di Serio úr „nyíltan elhatárolódott” a fent említett találkozó tartalmától, és ii) a Bizottság tévesen értékelte az Eni állításait a Sasoltól és aMOL-tól származó dokumentumokban megjelölt áremelkedések közötti különbségeket illetően. E hibákon kívül a felperes úgy véli, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor folyatólagos jellegű megállapodásban és/vagy összehangolt magatartásban való részvételt tulajdonított az Eninek, míg az Eni nem vett részt „átfogó tervben”, és a két jogsértés alkotóelemei nem nyertek bizonyítást;

az EK 81. cikk megsértése és téves alkalmazása, amennyiben a határozat 1. cikke megállapította, hogy az Eni részt vett a folytatólagos jellegű megállapodásban és/vagy összehangolt magatartásban 2002. február 21. és 2005. április 28. között. Az Eni többek között a részvételének versenyellenes jellegének értékelését vitatja az árak rögzítésére és érzékeny információk cseréjére irányuló megállapodás és összehangolt magatartás alkotóelemeinek hiányára hivatkozva.

az EK 81. cikknek, az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének, valamint a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásnak a megsértése és téves alkalmazása. E tekintetben a felperes a következőkre hivatkozik:

a Bizottság ésszerűtlen, az egyenlő bánásmód és az arányosság elvét sértő módon határozta meg a bírság alapösszegét és további összegét. A Bizottság az eladások értékének 17 %-át vette figyelembe a bírság alapösszegének (és a további összegének) a meghatározásához, arra támaszkodva, hogy az Eni volt felelős az árak rögzítéséért és az információk cseréjéért, ugyanakkor gyakorlatilag azonos együtthatót (18 %) alkalmazott a kartell többi résztvevője esetében, amelyek ezenfelül felosztották a piacokat és/vagy az ügyfeleket.

a Bizottság figyelmen kívül hagyta a jogbiztonság elvét, amikor a visszaesés súlyosító körülményét alkalmazta, annak ellenére, hogy az Eni leányvállalatai által az 1980-as években elkövetett jogsértések nem tudhatóak be az Eninek, és azokat nem is tudták be a határozatok időpontjában. Ráadásul a korábbi jogsértések és a határozatban megállapított jogsértések között eltelt idő hossza indokolatlanná teszi a visszaélés fogalmának alkalmazását.

a Bizottság nem alkalmazta a felperes kartellben való részvétele másodlagos jellegére, és a technikai találkozókon hozott határozatok végrehajtásának hiányára alapított enyhítő körülményeket. A felperes továbbá előadja, hogy bizonyítékot szolgáltatott Monti úr azon meggyőződésére vonatkozóan, hogy teljesen jogszerű találkozókon vesz részt, hiszen azok az EWF keretében kerültek megszervezésre, és mindenesetre arra vonatkozóan, hogy az Eninek egyáltalán nem állt szándékában jogsértést elkövetni, mivel a leányvállalataitól kapott információk nem tették lehetővé számára e találkozók versenyellenes mivoltának értékelését.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/61


2008. december 17-én benyújtott kereset – STIM d'Orbigny kontra Bizottság

(T-559/08. sz. ügy)

(2009/C 44/105)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Société de travaux industriels et maritimes d'Orbigny (STIM d'Orbigny SA) (Párizs, Franciaország) (képviselő: F. Froment-Meurice ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg a Bizottság megtámadott határozatának semmisségét;

az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a megtámadott határozat 1. cikkét, amely megállapítja, hogy (1) a francia állam által a Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (a továbbiakban: SNCM) részére nyújtott 53,48 millió euró összegű ellentételezés jogellenes, de a közös piaccal összeegyeztethető állami támogatást képez, (2) az SNCM 158 millió összegű negatív vételára nem képez állami támogatást, valamint (3) a 15,81 millió euró összegű szerkezetátalakítási támogatás jogellenes, de a közös piaccal összeegyeztethető állami támogatást képez;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot, hogy fizesse meg a STIM d'Orbigny részére a megtámadott határozattal összefüggésben felmerült költségeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a 2008. július 8-i, C(2008) 3182 végleges bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amelyben a Bizottság megállapította, hogy:

a Francia Köztársaság által a közszolgáltatási kötelezettségek jogcímén az SNCM részére nyújtott 53,48 millió euró összegű ellentételezés jogellenes állami támogatást képez, de összeegyeztethető a közös piaccal;

az SNCM 158 millió euró összegű negatív vételára, továbbá a munkavállalókra vonatkozó szociális intézkedéseknek a Compagnie Générale Maritime et Financière (a továbbiakban: CGMF) által 38,5 millió euró összegben történő átvállalása, valamint az SNCM ezzel párhuzamos, a CGMF által 8,75 millió euró összegben történő feltőkésítése nem képez állami támogatást; valamint

a 15,81 millió euró összegű szerkezetátalakítási támogatás, amelyet a Francia Köztársaság az SNCM javára végrehajtott, jogellenes állami támogatást képez, de összeegyeztethető a közös piaccal.

A felperes a keresetének alátámasztása érdekében három jogalapra hivatkozik, amelyeket az alábbiakra alapít:

az indokolás hiányára, mivel a Bizottság:

nem határozta meg a vizsgált piacot, illetve nem jelölte meg a versenytárs vállalkozások piaci helyzetét;

nem válaszolt egyes olyan érvekre, amelyeket a szóban forgó piacon működő Compagnie Méridionale de Navigation terjesztett elő, valamint

nem állapította meg azon tőkehozzájárulás közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét, amely meghaladja a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított 15,81 millió eurót;

az alábbiakra vonatkozó nyilvánvaló mérlegelési hibákra:

az EK 86. cikk (2) bekezdésének a közszolgáltatási költségek ellentételezése jogcímén nyújtott 53,48 millió euró összegű tőkehozzájárulásra történő alkalmazása, amennyiben ez az összeg kétszeresen ellentételezte ugyanazon közszolgáltatási kötelezettségeket, amely túlkompenzációt eredményezett, és azt a célt szolgálta, hogy a működéssel összefüggésben keletkezett hiányt, valamint az SNCM arra való képtelenségét ellentételezze, hogy hatékonyan javítani tudja a termelékenységet;

az SNCM 158 millió euró összegű negatív vételára, amely nem lehetett mentes az állami támogatási elemektől; a Bizottság rosszul értelmezte a piacgazdasági magánbefektető magatartásának szempontját, és tévedett, amikor úgy ítélte meg, hogy annak kockázata, hogy egy esetleges felszámolás esetén a tartozás behajtása érdekében az állammal szemben fognak igényt érvényesíteni, lehetővé tette annak megállapítását, hogy az SNCM negatív eladási áron történő értékesítése bizonyul a legkevésbé költséges megoldásnak;

a CGMF által nyújtott 8,75 millió euró összegű tőkehozzájárulás, mivel a Bizottság nem vett figyelembe minden gazdasági, pénzügyi és jogi tényezőt, és nem bizonyította, hogy a CGMF által nyújtott hozzájárulás nem képez állami támogatást;

a CGMF által a munkavállalókra vonatkozó szociális intézkedések céljára 38,5 millió euró összegben nyújtott hozzájárulás, mivel ez kedvezőbb helyzetbe hozta az SNCM-et ahhoz képest, amely a piaci feltételekből következett volna;

a 22,52 millió euró összegű állami támogatás, mivel az indokolás egyik eleme sem enged arra következtetni, hogy ez a támogatás összeegyeztethető lenne a jelen esetben vizsgált közösségi iránymutatásokkal;

az arányosság elvének és az állami támogatások egyszeri jellege elvének megsértésére, amennyiben a SNCM mint a támogatás kedvezményezettje a szerkezetátalakításhoz nem járult hozzá jelentős mértékben a saját forrásaival vagy a piaci feltételek mellett beszerzett külső finanszírozási eszközökkel, a 2006-ban meghozott intézkedések pedig a Francia Köztársaság részéről valamely vállalkozás visszaélésszerű támogatásának minősülnek.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/62


2008. december 16-án benyújtott kereset – Repsol YPF Lubricantes y especialidades és társai kontra Bizottság

(T-562/08. sz. ügy)

(2009/C 44/106)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperesek: Repsol YPF Lubricantes y especialidades, SA (Madrid, Spanyolország), Repsol Petróleo, SA (Madrid, Spanyolország), Repsol YPF, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. Jiménez-Laiglesia Oñate és S. Rivero Mena ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a határozat 1. és 2. cikkét;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset tárgyát képező határozat megegyezik a T-540/08. sz., Esso és társai kontra Bizottság ügy alapjául szolgáló határozattal.

Keresetük alátámasztására a felperesek először is arra hivatkoznak, hogy nem nyert megállapítást, hogy a Repsol YPF Lubricantes y especialidades S.A. (Rylesa) részt vett volna azon meghatározott magatartásokban, amelyeket a Bizottság a szankció kiszabása céljából egyénileg vizsgált. A határozat továbbá nem szolgáltat bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Rylesa részt vett volna ügyfelek és piacok felosztására irányuló megállapodásban.

A határozat azt sem veszi figyelembe, hogy a technikai találkozók célja nem az ügyfelek és piacok felosztása volt. Ilyen magatartásra, ha létezett, amint a határozat címzettjeiként szereplő vállalkozások némelyike elismerte, a technikai találkozók peremén létrejövő két- és többoldalú kapcsolatok keretében került volna sor. A megtámadott határozat azonban szükségtelennek találta az ilyen két- és többoldalú kapcsolatok vizsgálatát, és ennek eredményeképpen a felperes nem tekinthető a határozatban megállapított jogsértés résztvevőjének. A határozat nem nyújt magyarázatot arra, hogy a Rylesa-t miért találta felelősnek e magatartásért, míg a magatartás bizonyítékaként felhozott technikai találkozón jelen levő vállalkozások közül némelyeket mentesített.

A felperesek kifogásolják továbbá a Bizottság által az érintett termékek forgalmának kiszámításához, és következésképpen a kiszabandó bírság megállapításához alkalmazott kritériumot. Először is a határozat nem határozza meg pontosan a jogsértés által érintett termékeket. Másodszor, a jelen esetre alkalmazandó 2006. évi bírságkiszabási iránymutatással összhangban a vállalkozás által a jogsértésben való részvétele utolsó teljes üzleti évében megvalósított eladások értékének alapján kell a bírságokat megállapítani. A jelen esetben azonban a Bizottság eltért ezen általános szabálytól, és a bírságokat a Rylesa 2001 és 2003 között megvalósított eladásainak átlaga alapján határozta meg. A Bizottság nem nyújtott magyarázatot annak indokolására, hogy a Rylesa esetében miért hagyta figyelmen kívül az iránymutatásban saját maga számára meghatározott szabályokat, és alkalmazott egy olyan kritériumot (a 2001 és 2003 között megvalósított eladások átlaga), amely ráadásul jelentős sérelmet okoz a Rylesa-nak. A figyelembe veendő forgalom a 2003-ban megvalósított, amint ezt a határozat maga is megállapítja, mivel ez az utolsó teljes év, amelynek során a Bizottság állítása szerint a Rylesa részt vett a jogsértésben.

A határozatban a Bizottság úgy találta, hogy a Rylesa által elkövetett jogsértések 2004. augusztus 4-én befejeződtek. Azonban a legcsekélyebb bizonyíték sem támasztja alá, hogy a Rylesa által elkövetett bármely jogsértés eddig az időpontig elhúzódott volna. A Rylesa ráadásul nem vett részt a 2004. év első felében tartott technikai találkozókon elfogadott megállapodásokban vagy magatartásokban. Az általa elkövetett jogsértések tehát 2004 januárjában, de legkésőbb 2004 májusában befejezettnek tekintendőek.

Végül a megtámadott határozat nem vett figyelembe számos, a közigazgatási eljárás során benyújtott bizonyítékot, amelyek alátámasztották, hogy a Rylesa az anyavállalatától, a Repsol Petróleo S.A.-tól teljesen független jogalany. Mindenesetre az ítélkezési gyakorlat nem teszi lehetővé a Bizottság számára, hogy valamely vállalkozás által elkövetett jogsértésért való felelősséget kiterjessze azon csoport egészére, amelynek a vállalkozás tagja, és ezért a Repsol YPF S.A. felelősségének megállapítása nem indokolt.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/63


2008. december 16-án benyújtott kereset – CM Capital Markets kontra OHIM – Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)

(T-563/08. sz. ügy)

(2009/C 44/107)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: CM Capital Markets Holding, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: T. Villate Consonni és J. Calderón Chavero, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Carbon Capital Markets Ltd (London, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM első fellebbezési tanácsának 2008. szeptember 26-i határozatát (R-015/2008-1. sz. ügy), amely az érintett védjegy lajstromozását teljes egészében megtagadta;

az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a fellebbező fél kérelmeinek;

az Elsőfokú Bíróság, annak pervesztessége esetén, az OHIM-ot kötelezze a jelen eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: CARBON CAPITAL MARKETS LIMITED.

Az érintett közösségi védjegy: A „CARBON CAPITAL MARKETS” szóvédjegy a 36. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében – 4 480 208. sz. védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „CAPITAL MARKETS” nemzeti és közösségi ábrás védjegyek a 36. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló, 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának helytelen alkalmazása.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/64


2008. december 17-én benyújtott kereset – Monoscoop kontra OHIM (SUDOKU SAMURAI BINGO)

(T-564/08. sz. ügy)

(2009/C 44/108)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Monoscoop BV (Alkmaar, Hollandia) (képviselő: A. Canela Giménez, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 816/2008-2. sz. ügyben 2008. szeptember 30-án hozott határozatát; és

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a SUDOKU SAMURAI BINGO szóvédjegy a 9., 28. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében – 5 769 013. sz. védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: az elbíráló elutasította a védjegybejelentési kérelmet.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács elutasította a fellebbezést.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló, 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, valamint (2) bekezdésének helytelen alkalmazása.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/64


A Közszolgálati Törvényszék F-90/07. sz., Traore kontra Bizottság ügyben 2008. november 13-án hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2008. december 19-én benyújtott fellebbezés

(T-572/08. P. sz. ügy)

(2009/C 44/109)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall, G. Berscheid és B. Eggers meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Amadou Traore (Rhodes Saint Genèse, Belgium)

A fellebbező(k) kérelmei

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-90/07. sz. ügyben 2008. november 13-án hozott ítéletét amennyiben az elfogadja a felvételi eljárás szabálytalanságára, a személyzeti szabályzat 7. cikke (1) bekezdésének és 29. cikke (1) bekezdésének, valamint az egyenlő bánásmód elvének és az előmenetelhez való jog megsértésére vonatkozó első jogalapot, amiért a Bizottság tanzániai képviselete műveleti vezetői állásának szintjét AD 9–AD 14 besorolási fokozatban állapították meg, és amennyiben megsemmisíti A. Traore említett állásra való kinevezésének elutasítását és M. S. oda való kinevezését;

az Elsőfokú Bíróság utasítsa el A. Traore-nak a Közszolgálati Törvényszék előtt az F-90/07. sz. ügyben benyújtott keresetét annyiban, amennyiben azt a Közszolgálati Törvényszék elfogadta;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze az elsőfokú eljárás felperesét a fellebbviteli eljárás költségeinek viselésére és a jogszabályoknak megfelelően határozzon a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás költségeinek viseléséről.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen fellebbezésében a Bizottság a Közszolgálati Törvényszék F-90/07. sz., Traore kontra Bizottság ügyben 2008. november 13-án hozott ítéletének hatályon kívül helyezését kéri, amelyben a Közszolgálati Törvényszék megsemmisítette a Bizottság 2006. december 16-i, A. Traore-nak a Bizottság tanzániai képviseletének műveleti vezetői állására benyújtott pályázatát elutasító és egy másik jelöltet ezen állásra kinevező határozatát, mivel a szóban forgó állások szintjét AD 9–AD 12 besorolási fokozatban állapították meg (és azt nem korlátozták az AD 9/AD 10, AD 11/AD 12 vagy AD 13/AD 14 két besorolási fokozatból álló csoportok valamelyikére).

A Bizottság által fellebbezésének alátámasztására felhozott jogalapok a következőkön alapulnak:

a Közszolgálati Törvényszék téves jogalkalmazásán, mivel figyelmen kívül hagyta az Elsőfokú Bíróság T-56/07. P. sz., Bizottság kontra Economidis ügyben 2008. július 8-án hozott ítéletét (az EBHT-ban még nem tették közzé), amennyiben a Közszolgálati Törvényszék tévesen az egységvezetői állás betöltésének esetére korlátozta ezen ítélet hatályát, noha ugyanezen feltételek vonatkoznak a nem vezetői beosztásokra is, amilyen a jelen ügy tárgyát is képezi;

a szolgálati érdek és a gondos ügyintézés elvének megsértésén.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/65


2008. december 23-án benyújtott kereset – Proges kontra Bizottság

(T-577/08. sz. ügy)

(2009/C 44/110)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Proges srl (Róma, Olaszország) (képviselők: M. Falcetta ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a vitatott határozatot és valamennyi járulékos intézkedést, ideértve a kártérítésre vonatkozókat;

a felperes pernyertessége esetén az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset a Bizottság azon határozatának megsemmisítésére irányul, amelyben az ENV.G.1./SER/2008/0050 sz. közbeszerzési eljárás tárgyát képező, területrendezési modellek és különösen környezeti hatásvizsgálatok készítésére irányuló szerződést nem a felperesnek ítélte oda.

Keresete alátámasztására a felperes arra hivatkozik,

hogy a határozat azon állítása, miszerint a felperes ajánlata kizárólag a DPSIR modellre koncentrál valótlan, mindenesetre az ajánlati felhívás kifejezetten előírja „a területhasználat változásaira vonatkozó intézményi, társadalmi, gazdasági és ökológiai mutatók” integrált alkalmazását, amely mutatók alkalmazásának és kezelésének nemzetközileg legelfogadottabb eszköze a DPSIR. Egyébiránt a DPSIR-t maga az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fejlesztette ki, majd alkalmazta. A felperes valójában a DPSIR innovatív módszerrel frissített modelljének alkalmazására tesz javaslatot, amelyet korábban az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN, International Union for the Conservation of Nature) több projektje keretében is sikeresen alkalmaztak;

hogy ellentétben a megtámadott határozatban foglaltakkal, a felperes ajánlatában kifejezetten jelezte, hogy a területrendezési terv a VI. kutatási keretprogramban foglalt különböző modellek alkalmazásával kerül majd kidolgozásra;

hogy nincs olyan indok, amely miatt a felperes vezetőjének a projekt végrehajtásában való tényleges közreműködése vitatható lenne;

hogy az ajánlati felhívásban helyesen nem utaltak a földrajzi reprezentativitásra, mivel nem fejlesztési, integrációs és/vagy európai kohéziós projektről van szó. Nevezetesen nem érthető, hogy valamely társaság értékelésekor az európai tapasztalatokat milyen jogcímen vehetik nagyobb súllyal figyelembe, mint az Egyesült Nemzetek Szervezetével vagy az IUCN-nel kapcsolatban szerzett tapasztalatokat, amelyekre a felperes hivatkozott.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/65


2008. december 23-án benyújtott kereset – Eridania Sadam kontra Bizottság

(T-579/08. sz. ügy)

(2009/C 44/111)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Eridania Sadam SpA (Bologna, Olaszország) (képviselők: G. M. Roberti ügyvéd, I. Perego ügyvéd, B. Amabile ügyvéd, M. Serpome ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a megtámadott határozatot;

az Elsőfokú Bíróság bizonyításfelvétel keretében az eljárási szabályzat 65. és 66. cikke alapján rendelje el a Bizottság vizsgálati irataihoz csatolt dokumentációnak az Elsőfokú Bíróság előtti bemutatását;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen keresettel az Eridania Sadam Spa az EK 230. cikk negyedik bekezdése értelmében megtámadja a C 29/2004. sz. (ex N 328/2003) állami támogatásról szóló 2008. július 16-i bizottsági határozatot.

E tekintetben a felperes négy, annak bizonyítására irányuló jogalapra hivatkozik, hogy a felperes:

tévesen alkalmazta az EK 87. cikk (1) bekezdését a jelen ügyre, és legalább is tévesen értékelte a tényeket, és megsértette az indokolási kötelezettséget, mivel azt állította, hogy az olasz hatóságok által a megfelelő időben közölt támogatási projekt, amennyiben végrehajtják, alkalmas arra, hogy akadályozza a közösségen belüli kereskedelmet és torzítsa a versenyt;

megsértette az EK 87. cikk (2) bekezdésnek b) pontját, valamint az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó iránymutatást, továbbá a saját gyakorlatát, – és legalább is – tévesen értékelte a tényeket, és megsértette az indokolási kötelezettséget, mivel azt állította, hogy az olasz hatóságok által a megfelelő időben közölt támogatási projektre nem vonatkozik az EK 87. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti eltérés;

megsértette továbbá az EK 87. cikk (3) bekezdésének c) pontját, és legalább is tévesen értékelte a tényeket, és megsértette az indokolási kötelezettséget, mivel azt állította, hogy az olasz hatóságok által a megfelelő időben közölt támogatási projektre nem vonatkozik az EK 87. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti eltérés;

megsértette a gondos igazgatás, a gondosság és a gondos eljárás elveit, különösen a közigazgatási eljárás kivételesen hosszú időtartama okán.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/66


2008. december 24-én benyújtott kereset – PJ Hungary kontra OHIM – Pepekillo (PEPEQUILLO)

(T-580/08. sz. ügy)

(2009/C 44/112)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: PJ Hungary Szolgáltató Kft. (PJ Hungary Kft.) (Budapest, Magyar Köztársaság) (képviselők: M. Granado Carpenter és C. Gutiérrez Martínez, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Pepekillo SL (Algeciras, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2008. április 30-i határozatának (R-722/2007. sz. ügy) azon rendelkezését, amely helyt adott a PEPEKILLO SL által előterjesztett in integrum restitutio (igazolás) iránti kérelemnek;

az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2008. szeptember 24-i határozatának (R-722/2007. sz. ügy) azon rendelkezéseit, amelyek hatályon kívül helyezték a felszólalási osztály 2007. március 9-i határozatát, és ennek következtében helyt adtak a 3 546 471. sz., PEPEQUILLO közösségi védjegy bejelentési kérelmének; a többi kérdést illetően az Elsőfokú Bíróság döntsön a közösségi jognak megfelelően; és

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a jelen eljárás költségeinek, valamint az OHIM előtti közigazgatási eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Marta Sancho Lora, aki később védjegybejelentési kérelmét a PEPEKILLO, SL társaságra ruházta át.

Az érintett közösségi védjegy: a PEPEQUILLO szóvédjegy a 18. és 25. osztályba tartozó áruk, és a 35. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében – 3 546 471. sz. védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes, akire a PEPE JEANS N.V. társaság átruházta a jogait.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 3., 9., 14., 18. és 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó PEPE és PEPE JEANS spanyol szóvédjegyek, a PEPE JEANS LONDON spanyol ábrás védjegyek, a PEPE 2XL, PEPE F4, PEPE M99, PEPE F4, PEPE M3, PEPE M5 és PEPE F6 spanyol szóvédjegyek, a PEPE JEANS LONDON, PEPE JEANS 73, PEPE JEANS PORTOBELLO és PEPE spanyol ábrás védjegyek, és PEPE JEANS M2, PEPE BETTY, PEPE CLOTHING és PEPECO spanyol szóvédjegyek; valamint a 3., 9., 14. és 18. osztályba tartozó árukra vonatkozó PEPE JEANS közösségi szó- és ábrás védjegyek.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály helyt adott a felszólalásnak és elutasította a védjegybejelentési kérelmet.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács elfogadta a fellebbezés indokait és helyt adott a fellebbezésnek.

Jogalapok: a 78. cikk és a 8. cikk (1) bekezdése b) pontjának, valamint (5) bekezdésének helytelen alkalmazása.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/66


2008. december 31-én benyújtott kereset – Fresh Del Monte Produce kontra Bizottság

(T-587/08. sz. ügy)

(2009/C 44/113)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Fresh Del Monte Produce Inc. (George Town, Kajmán-szigetek) (képviselők: B. Meyring ügyvéd és E. Verghese solicitor)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a COMP/39.188 – banán ügyben 2008. október 15-én hozott C(2008) 5955 végleges bizottsági határozat 1., 2., 3. és 4. cikkét, amennyiben azok rá vonatkoznak;

az Elsőfokú Bíróság másodlagosan lényegesen csökkentse a felperessel szemben e határozat 2. cikkének c) pontjában kiszabott bírságot;

az Elsőfokú Bíróság másodlagosan semmisítse meg e határozat 1. és 3. cikkét, amennyiben azok rá vonatkoznak;

az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

E keresettel a felperes az EK 81. cikk (1) bekezdésének alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.188 – banán ügy) 2008. október 15-én hozott C(2008) 5955 végleges bizottsági határozatnak az EK 230. cikk alapján való megsemmisítését kéri, amely határozat megállapította az Internationale Fruchtimport Gesellscaft Weichert & Co (a továbbiakban: Weichert) magatartásáért való egyetemleges felelősségét. A Bizottság megállapította, hogy a Közösség észak-európai régiójának nyolc tagállamába importált banánra vonatkozó referenciaárak koordinálását célzó összehangolt magatartásban való részvételével a Weichert megsértette az EK 81. cikket. Másodlagosan kéri a határozat 2. cikke c) pontjának megváltoztatását, a felperessel szemben bírságot kiszabó részében.

Kérelmeinek alátámasztására a felperes nyolc, négy részben előadott jogalapra hivatkozik.

Az első részben a felperes a Weichert magatartásáért való egyetemleges felelősségét megállapító határozat megsemmisítése iránti kérelmét alátámasztó jogalapokra hivatkozik.

Először is előadja, hogy a Bizottság helytelenül alkalmazta az EK 81. cikk (1) bekezdését és az 1/2003 rendelet (1) 23. cikke (2) bekezdésnek a) pontját, amikor megállapította a felperesnek a Weichert magatartásáért való egyetemleges felelősségét a forgalmazási megállapodás és a Weichertben korlátozott felelősségű tagként (Kommanditist) való közvetett érdekeltsége alapján, amelyek egyike (egyedül vagy együtt) sem biztosított a felperes számára a Weichertre való döntő befolyást.

Másodszor a felperes úgy érvel, hogy a Bizottság megsértette az EK 253. cikket, amikor nem adta elő a felperes felelőssége megállapításának indokait, amely társaság nem állt közvetlen kapcsolatban a Weicherttel.

Harmadszor azt állítja, hogy a Bizottság megsértette a felperes védelemhez való jogát, amikor nem engedélyezte számára releváns bizonyíték szolgáltatását.

A másodlagos jogalapokra a felperes a vitatott határozat megsemmisítése iránti kérelmének alátámasztása érdekében hivatkozik, amennyiben az mind a felperesre, mind a Weichertre vonatkozik. Keresetének e részében a felperes a negyedik és ötödik jogalapra hivatkozik.

A negyedik jogalap az EK 81. cikk helytelen alkalmazásával kapcsolatos, mivel a Bizottság megállapította, hogy a Weichert versenykorlátozást célzó összehangolt magatartásban vett részt.

Az ötödik jogalap a felperes védelemhez való jogának megsértésével kapcsolatos, mivel a bizottsági érvelés kifogásközlés és határozathozatal közötti alapvető megváltozásának eredményeképpen nem biztosították számára a meghallgatáshoz való jogot.

Keresetének harmadik (szintén másodlagos) részében a felperes a vele és a Weicherttel szemben egyetemlegesen kiszabott bírság csökkentésére irányuló kérelmének alátámasztását célzó megelőzési jogalapokra hivatkozik. E rész tartalmazza a hatodik és a hetedik jogalapot.

Hatodik jogalapjával a felperes úgy érvel, hogy a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el a bírság mértékének megállapításakor, mivel nem mérlegelte megfelelően a jogsértés súlyát.

A hetedik jogalap az 1/2003 rendelet 23. cikkének és a bizalomvédelem elvének megsértésével kapcsolatos, mivel a Bizottság nem vette figyelembe a Weichertnek a vizsgálatban való együttműködését.

A kereset negyedik része a határozat 1. és 3. cikkének a felperes tekintetében való megsemmisítésére irányul azon nyolcadik jogalap alapján, miszerint e cikkek magukban foglalják az EK 81. cikk helytelen alkalmazását, az 1/2003 rendelet 7. cikkének megsértését és az EK 253. cikk megsértését.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/67


2008. december 24-én benyújtott kereset – Dole Food és Dole Germany kontra Bizottság

(T-588/08. sz. ügy)

(2009/C 44/114)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Dole Food Company, Inc. (Wilmington, Egyesült Államok) és Dole Germany OHG (Hamburg, Németország) (képviselő: J.-F. Bellis ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság a vitatott határozatot semmisítse meg;

az Elsőfokú Bíróság törölje a kiszabott bírságot, vagy csökkentse annak összegét;

az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

E keresettel a felperesek az EK 81. cikk (1) bekezdésének alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.188 – banán ügy) 2008. október 15-én hozott C(2008) 5955 végleges bizottsági határozatnak az EK 230. cikk alapján való megsemmisítését kérik, amely határozat megállapította a Közösség észak-európai régiójának nyolc tagállamába importált banánra vonatkozó referenciaárak koordinálását célzó összehangolt magatartásban való részvételért fennálló felelősségüket. Kérik továbbá a velük szemben kiszabott bírság törlését vagy csökkentését.

Kérelmeik alátámasztására a felperesek két jogalapra hivatkoznak.

Először is a felperesek előadják, hogy a Bizottság tévedett annak megállapításakor, hogy a kérdéses magatartás az EK 81. cikk szerinti, cél miatti versenykorlátozás volt. A felperesek azt állítják, hogy a kérdéses magatartás valójában kizárólag a banánimportőrök közötti, általános piaci beszélgetéseket magukban foglaló alkalmi, kétoldalú megbeszélésekből állt, és nem képezte átfogóbb árrögzítő vagy piacfelosztó kartell részét, és így nem jelentett cél miatti versenykorlátozást. E megbeszélésekre a referenciaárak megállapítása előtt került sor, azaz a fogyasztókkal a tényleges árakról folytatott tárgyalásoktól igen távoli szakaszban. Továbbá a felperesek azt állítják, hogy e megbeszélések nem célozták és nem is célozhatták a banánpiacon fennálló verseny korlátozását, mivel a referenciaárak nem tényleges árak, és nem jelentik a zöld banán tényleges árairól folytatott tárgyalások alapját.

Másodszor a felperesek azt állítják, hogy a velük szemben kiszabott bírság indokolatlan volt, mivel a bírság alapösszegét olyan áruk eladási értékére alapították, amelyeket az állítólagos jogsértés nem érint. Továbbá a felperesek úgy érvelnek, hogy a bírság aránytalan is volt, mivel a bírság alapösszegét tévesen alapozták arra a feltevésre, hogy a magatartás árrögzítésre vonatkozott.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/68


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 17-i végzése – Plant és társai kontra Bizottság

(T-324/07. sz. ügy) (1)

(2009/C 44/115)

Az eljárás nyelve: angol

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 247., 2007.10.20.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/68


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 18-i végzése – Insight Direct USA kontra OHIM – Net Insight (Insight)

(T-489/07. sz. ügy) (1)

(2009/C 44/116)

Az eljárás nyelve: angol

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 64., 2008.3.8.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/68


Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 19-i végzése – iTouch International kontra OHIM – Touchnet Information Systems (iTouch)

(T-347/08. sz. ügy) (1)

(2009/C 44/117)

Az eljárás nyelve: angol

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 272., 2008.10.25.


Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/69


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 5-i ítélete – Avanzata és társai kontra Bizottság

(F-48/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Besorolás és díjazás - A luxemburgi jog szerinti korábbi munkavállalók)

(2009/C 44/118)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Eric Avanzata (Hussigny, Franciaország) és 20 további szerződéses alkalmazott (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatainak megsemmisítése, amelyekben meghatározza a felperesek felvételi feltételeit, különösen a besorolási osztályukat, besorolási fokozatukat, fizetési fokozatukat és díjazásukat, ahogyan azok a szerződéses alkalmazotti szerződéseikben megállapításra kerültek

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 154., 2006.7.1., 26. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/69


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Collée kontra Parlament

(F-148/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - Az érdempontok odaítélésére vonatkozó eljárás az Európai Parlamentnél - Az érdemek összehasonlító vizsgálata)

(2009/C 44/119)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Laurent Collée (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: C. Burgos és A. Lukošiūtė)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesnek a 2004. évi előléptetési időszakra két érdempontot juttató 2006. január 9-i határozat megsemmisítése, másrészt az előléptetési pontok odaítélési eljárásáról szóló, 2002. június 13-i európai parlamenti utasítás I.3. pontja jogellenességének megállapítása

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Parlament határozatát annyiban, amennyiben az a felperesnek a 2004. évi előléptetési időszakra 2 érdempontot juttat.

2)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 42., 2007.2.24., 48. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/70


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 25-i ítélete – Hristova kontra Bizottság

(F-50/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Felvétel - Nyílt versenyvizsga - Részvételi felvételek - A jelentkezés elutasítása - Indokolás - Oklevelek)

(2009/C 44/120)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Valentina Hristova (Pavlikeni, Bulgária) (képviselő: G. Kerelov ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AST/14/06 versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes részvételét az említett versenyvizsgán azon okból megtagadó határozatának megsemmisítése, hogy a felperes nem rendelkezik az oklevele megszerzését követően teljesített három év titkársági területen szerzett szakmai tapasztalattal – Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék az EPSO/AST/14/06 nyílt versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes részvételét az említett versenyvizsgán megtagadó határozatát megsemmisíti.

2)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az Európai Közösségek Bizottsága köteles viselni az összes költséget.


(1)  HL C 79., 2008.3.29., 36. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/70


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 25-i ítélete – Iordanova kontra Bizottság

(F-53/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Nyílt versenyvizsga - Részvételi felvételek - A jelentkezés elutasítása - Oklevelek)

(2009/C 44/121)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgária) (képviselő: G. Kerelov ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AST/14/06 versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes részvételét az említett versenyvizsgán azon okból megtagadó határozatának megsemmisítése, hogy a felperes felsőoktatási okleveleivel igazolt végzettsége nem felel meg a titkársági feladatkörben ellátandó feladatoknak, és a felperes nem rendelkezik három év szakmai tapasztalattal az adott területen – Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 107., 2008.4.26., 44. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/70


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Collotte kontra Bizottság

(F-58/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2006. évi előléptetési időszak - Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

(2009/C 44/122)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Pascal Collotte (Abstraat, Belgium) (képviselők: É. Boigelot, később: É. Boigelot és L. Defalque ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid, később C. Berardis-Kayser és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: I. Šulce és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a 2006-os előléptetési időszakban A*12 besorolási fokozatba való előléptetését harmadik nyelven történő munkavégzésre való képessége bizonyításának hiányában megtagadó határozat megsemmisítése – Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának azt a határozatát, amely Pascal Collotte nevét nem vette fel az A*12 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára a 2006-os előléptetési időszakban.

2)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a saját költségeinek és a felperesek költségeinek viselésére.

4)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 199., 2007.8.25., 50. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/71


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Dubus és Leveque kontra Bizottság

(F-66/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2006. évi előléptetési időszak - Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

(2009/C 44/123)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Charles Dubus (Kraainem, Belgium) és Jean Leveque (Wattignies-la-Victoire, Franciaország) (képviselők: É. Boigelot ügyvéd, később: É. Boigelot és L. Defalque ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: I. Šulce és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek előléptetését a 2006-os előléptetési időszakban harmadik nyelven történő munkavégzésre való képességük bizonyításának hiányában megtagadó határozat megsemmisítése – Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Közösségek Bizottságának azt a határozatát, amely Charles Dubus nevét nem vette fel a C*3 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára a 2006-os előléptetési időszakban, és az Európai Közösségek Bizottságának azt a határozatát, amely Jean Leveque nevét nem vette fel a B*8 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára ugyanezen előléptetési időszakban.

2)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a saját költségeinek és a felperesek költségeinek viselésére.

4)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 199., 2007.8.25., 54. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/71


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. november 13-i ítélete – Traore kontra Bizottság

(F-90/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Álláshirdetés - A felperes pályázatának elutasítása - Újrabeosztás - Szolgálati érdek)

(2009/C 44/124)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Amadou Traore (Rhodes-Saint-Genèse, Belgium) (képviselők: É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és B. Eggers)

Az ügy tárgya

A felperes által a Bizottság togói képviseletének ideiglenes ügyvivői állására és a Bizottság tanzániai képviseletének műveleti vezetői állására benyújtott pályázatokat elutasító bizottsági határozatok megsemmisítése – Az ezen állásokra más pályázókat kinevező határozatok megsemmisítése – Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottsága EuropAID Együttműködési Hivatala személyzeti igazgatójának 2006. december 12-i, a felperes által a Bizottság tanzániai képviseletének műveleti vezetői állására benyújtott pályázatot elutasító határozatát, valamint az ezen állásra M. S.-t kinevező határozatát megsemmisíti.

2)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Traore köteles viselni saját költségeinek felét.

4)

Az Európai Közösségek Bizottsága viseli saját költségeit, és köteles viselni A. Traore költségeinek felét.


(1)  HL C 269., 2007.11.10., 72. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/72


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Evraets kontra Bizottság

(F-92/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2006. évi előléptetési időszak - Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

(2009/C 44/125)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Pascal Evraets (Lambusart, Belgium) (képviselők: N. Lhoëst, később N. Lhoëst és S. Fernández Menéndez ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: I. Šulce és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes harmadik nyelven történő munkavégzésre való alkalmasságának bizonyítása hiányában a 2006-os előléptetési időszakban a felperes AST 4 besorolási fokozatba való előléptetését megtagadó határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti azt a határozatot, amely megtagadta Pascal Evraets előléptetését a 2006-os előléptetési időszakban.

2)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a saját költségeinek és a felperesek költségeinek viselésére.

3)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 283., 2007.11.24., 44. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/72


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete – Beatriz Acosta Iborra és társai kontra Bizottság

(F-93/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2006. évi előléptetési időszak - Harmadik nyelven történő munkavégzésre való képesség)

(2009/C 44/126)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Hollandia) és a Bizottság további kilenc tisztviselője (képviselők: N. Lhoëst, később N. Lhoëst és S. Fernández Menéndez ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: I. Šulce és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek előléptetését a 2006-os előléptetési időszakban harmadik nyelven történő munkavégzésre való képességük bizonyításának hiányában megtagadó határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti azokat a határozatokat, amelyek megtagadják Acosta Iborrának és az Európai Közösségek Bizottsága kilenc másik tisztviselőjének előléptetését a 2006-os előléptetési időszakban.

2)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a saját költségeinek és a felperesek költségeinek viselésére.

3)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 283., 2007.11.24., 44. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/73


A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. november 4-i ítélete – Van Beers kontra Bizottság

(F-126/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - Igazolási eljárás - A 2006. évi eljárás - Az előzetesen kiválasztott tisztviselők listájára történő felvétel megtagadása - A személyzeti szabályzat 45a. cikke)

(2009/C 44/127)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2007. február 22-i határozatának megsemmisítése, amelyben a 2006. évi igazolási eljárásban elutasította a felperes jelentkezését

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 22., 2008.1.26., 57. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/73


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. december 9-i ítélete – Efstathopoulos kontra Európai Parlament

(F-144/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Korábbi ideiglenes alkalmazottak - 2689/95/EK, Euratom, ESZAK rendelet - Távozási támogatás - Termelékenységi jutalom beszámítása az új feladatok ellátásáért járó bruttó jövedelem megállapításakor)

(2009/C 44/128)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: S. Efstathopoulos (Chalandri, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és M. Michi ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: Lukošiūtė és Troupiotis meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes öregségi nyugdíjának csökkenéséhez és a túlfizetés visszaköveteléséhez vezető 2007. április 18-i parlamenti határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék e keresetet elutasítja.

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 92., 2008.4.12., 50. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/73


Az Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. október 30-i végzése – Ortega Serrano kontra Bizottság

(F-48/08. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság - Nem harmadik személynek minősülő ügyvéd általi felperesi képviselet megengedhetetlensége - Költségmentesség - Beavatkozási kérelem)

(2009/C 44/129)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spanyolország) (képviselő: A. Ortega Serrano ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Herrmann és L. Lozano Palacios meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO/AD/26/05 versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes tartaléklistára való felvételét és új szóbelivizsga-időpont kijelölését megtagadó határozatának megsemmisítése

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja.

2)

A Közszolgálati Törvényszék a felperes által a keresetlevele hiányosságai pótlásának engedélyezése iránt előterjesztett másodlagos kérelmet elutasítja.

3)

A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

4)

A beavatkozási kérelem tárgyában nem szükséges határozni.

5)

Az európai adatvédelmi biztos maga viseli a beavatkozási kérelemmel összefüggésben felmerült saját költségeit.

6)

A Közszolgálati Törvényszék az F-48/08. AJ. sz., Ortega Serrano kontra Bizottság ügyben előterjesztett költségmentesség iránti kérelmet elutasítja.


(1)  HL C 171., 2008.7.5., 52. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/74


Az Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 18-i végzése – Nijs kontra az Európai Közösségek Számvevőszéke

(F-64/08. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Az eljárási szabályzat 35. cikke 1. §-ának e) pontja - A felhozott jogalapok keresetlevélben történő rövid ismertetése - Értékelési eljárás - Az értékelő és az ellenjegyző kijelölése - Sérelmet okozó aktus hiánya - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

(2009/C 44/130)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselők: F. Rollinger és A. Hertzog ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy, J.-M. Steiner és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes értékelését végző értékelő és ellenjegyző kijelöléséről szóló számvevőszéki határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint az e határozat folytán elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja.

2)

A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 247., 2008.9.27., 25. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/74


A Közszolgálati Törvényszék elnökének 2008. december 17-i végzése – Wenig kontra Bizottság

(F-80/08. R. sz. ügy)

(Közszolgálat - Ideiglenes intézkedés iránti eljárás - Az érdekeltet a tisztségéből felfüggesztő határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem - Sürgősség - Hiány)

(2009/C 44/131)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgium) (képviselők: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és D. Martin, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes határozatlan időre szóló felfüggesztését és illetményéből legfeljebb hat hónapig tartó időszakra havi 1 000 euró visszatartását elrendelő 2008. szeptember 18-i bizottsági határozat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

1)

A Közszolgálati Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Közszolgálati Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/74


2008. november 3-án benyújtott kereset – P kontra Parlament

(F-89/08. sz. ügy)

(2009/C 44/132)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: P (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperes három hónapos felmondási idővel való elbocsátásáról szóló, parlamenti határozat megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg felperes három hónapos felmondási idővel való elbocsátásáról, a Parlamentbe való belépési jogosultságának azonnali visszavonásáról és az iroda kulcsainak a lehető legrövidebb határidőn belüli visszaadására való felszólításról szóló, 2008. április 15-i parlamenti határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen egyrészt azonnal helyezze vissza a felperest a szolgálatba a 2008. április 15-i határozat meghozatala időpontjára visszamenőleges hatállyal az ezen időpont szerinti állásába és besorolási fokozatába, másrészt kötelezze az alperest a felperes illetményének megfizetésére 2008. július 15-től a tényleges visszahelyezésének időpontjáig 7 %-os éves késedelmi kamattal növelten;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 10 000 euró összegű kártérítés megfizetésére az okozott nem vagyoni kárért, valamint a felperes szakmai előmenetelében okozott kárért, fenntartva ezen összeg eljárás során történő csökkentésének vagy növelésének lehetőségét;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/75


2008. november 4-én benyújtott kereset – Bertolete és társai kontra Bizottság

(F-92/08. sz. ügy)

(2009/C 44/133)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Belgium) és társai (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Közszolgálati Törvényszék F-24/06., F-25/06. és F-26/06. sz. ügyekben 2007. július 5-én meghozott ítéleteinek végrehajtásaképpen a felperesek illetményei újabb számításának megállapításáról szóló határozat megsemmisítése

A felperesek kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a szerződéskötésre jogosult hatóság 2008. július 18-án meghozott, a felperesek által benyújtott azon panaszokat elutasító határozatát, amelyekben a 2008. január 23-án meghozott azon határozatot kifogásolták, amely az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke által a felperesek keresetei alapján 2007. július 5-én meghozott három ítélet végrehajtásaképpen megállapította a felperesek illetményeinek újabb számítását, továbbá e panaszok kifogásolták az illetményekben utóbb tett többszöri helyesbítést, valamint a felperesek részére az említett 2008. január 23-i határozat alapján a 2008. év február, március és április hónapja vonatkozásában kiadott illetményelszámolásokat is;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az említett határozatokat is, amelyek ellen a felperesek panaszai irányultak;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/75


2008. november 12-én benyújtott kereset – N kontra Parlament

(F-93/08. sz. ügy)

(2009/C 44/134)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: N (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperes 2007. január 1. és 2007. április 30. közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentésének megsemmisítése

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2008. március 4-i határozatot, amely azzal okoz sérelmet a felperesnek, hogy megerősíti és véglegesen jóváhagyja a 2007. január 1. és 2007. április 30. közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentését;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a vitatott értékelő jelentést;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament elnökének 2008. szeptember 25-i határozatát, amely elutasította a felperes által a megtámadott határozat megsemmisítése iránt benyújtott panaszt;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/75


2008. november 17-én benyújtott kereset – Cerafogli kontra EKB

(F-96/08. sz. ügy)

(2009/C 44/135)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

A felperestől az ad personam előléptetést megtagadó európai központi banki határozat megsemmisítése és az alperesnek a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése címén bizonyos összeg fizetésére való kötelezése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperestől az ad personam előléptetést megtagadó, 2008. március 11-én közölt határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen (i) semmisítse meg a felperes előléptetését megtagadó, 2008. március 11-én közölt határozatból eredő minden határozatot, ideértve különösen a felperesnek a 2008 márciusától számított illetmény-kimutatásait is, és (ii) a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése érdekében kötelezze az alperest méltányosan megállapított 10 000 euró összeg megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben egy megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtása komoly nehézségekkel járna, a felperest ért kár megtérítése érdekében kötelezze az alperest 78 000 euró összeg vagy legalábbis ezen összeg felének a megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Központi Bankot kötelezze a költségek viselésére.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/76


2008. november 27-én benyújtott kereset – Füller-Tomlinson kontra Parlament

(F-97/08. sz. ügy)

(2009/C 44/136)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paulette Füller-Tomlinson (Brüsszel, Belgium) (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: az Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Azon határozat megsemmisítése, amely a részleges végleges rokkantság foglalkoztatási megbetegedésből eredő részét 20 %-ban állapítja meg, valamint másodlagosan a felperes által elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése címén bizonyos összegnek az alperessel történő megfizettetése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Nyugdíjak és Társadalombiztosítások egység egységvezetőjének 2008. április 9-i határozatát, amely 3. cikkében a részleges végleges rokkantság foglalkoztatási megbetegedésből eredő részét 20 %-ban állapítja meg;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a panaszt elutasító határozatot;

másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 12 000 euró összegű nem vagyoni kártérítés megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/76


2008. december 11-én benyújtott kereset – Nijs kontra Számvevőszék

(F-98/08. sz. ügy)

(2009/C 44/137)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Aalst, Belgium) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: az Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperest 2008-ban elő nem léptető határozat megsemmisítése, másrészt az alperes kötelezése, hogy térítse meg a felperes által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kárt.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest 2008-ban elő nem léptető határozatot, amelyet 2008. május 5-i 32/2008. sz. személyügyi közleményben tettek közzé, valamint ezen határozat előkészítő iratait, különösen a 10-2008. sz. és a 17-2008. sz. személyügyi közlemény tárgyát képező, a 2008. január 1-jén előléptethető tisztviselők listáját megállapító, 2008. február 19-i és 29-i határozatokat, a felperest érintő részükben;

a Közszolgálati Törvényszék kifejezetten állapítsa meg az ennek alapján hozott határozatok és a fent említett előkészítő iratok semmisségét;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a vagyoni kár megtérítésére azon jövedelemveszteség mértékében, amelyet a felperes azon legmagasabb illetményezéshez képest szenvedett el, amelyben akkor részesült volna, ha a fent említett esemény nem gátolta volna a szakmai előmenetelét, valamint a hasonló jogvitákban igényelt kártérítéseket kiegészítő 10 000 euró összegű nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Számvevőszéket kötelezze a költségek viselésére.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/77


2008. december 8-án benyújtott kereset – Pappas kontra Bizottság

(F-101/08. sz. ügy)

(2009/C 44/138)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Spyros A. Pappas (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Barattini ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak a felperes öregségi nyugdíjjogosultságát, illetve az e jogosultság megállapításakor figyelembeveendő nyugdíjszerző szolgálati évek számítását megállapító határozatának megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak a felperes öregségi nyugdíjjogosultságát megállapító 2008. február 6-i határozatát, valamint a nyugdíjjogosultság megállapításakor figyelembeveendő nyugdíjszerző szolgálati évek számát meghatározó 2003. február 22-i és 2003. február 27-i határozatát;

az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/77


2008. december 23-án benyújtott kereset – Katrakasas kontra Bizottság

(F-103/08. sz. ügy)

(2009/C 44/139)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicolas Katrakasas (Brüsszel, Belgium) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AD/116/08 versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes írásbeli vizsgán való részvételre elfogadott jelöltek jegyzékére történő felvételét elutasító határozatának, valamint az ezt követően hozott valamennyi határozatának a megsemmisítése, ideértve a tartaléklistát és valamennyi kinevezési határozatot is.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/AD/116/08 versenyvizsga vizsgabizottságának 2008. szeptember 23-i határozatát, amelyben elutasította a felperesnek az írásbeli vizsgán való részvételre elfogadott jelöltek jegyzékére történő felvételét;

A Közszolgálati Törvényszék semmisítsen meg valamennyi, a 2008. szeptember 23-i határozatot követően hozott határozatot, ideértve a tartaléklistát és a kinevezési határozatokat is;

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/77


2008. december 30-án benyújtott kereset – Angelidis kontra Parlament

(F-104/08. sz. ügy)

(2009/C 44/140)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt az Európai Parlament elnöke által kiadott 12564. sz., az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó D igazgatósága igazgatói beosztásának betöltésére vonatkozó, 2008. február 26-i álláshirdetés, valamint az e hirdetés alapján indult felvételi eljárás megsemmisítése. Másrészt a felperesnek az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó igazgatóságának igazgatói beosztására beadott jelentkezését elutasító és ugyanezen beosztásra más jelöltet kinevező határozatnak a megsemmisítése. Végül a felperes által elszenvedett nem vagyoni és vagyoni kár megtérítése iránti kérelem, és neki „ad personam” igazgatói fokozatba történő kinevezése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2008. szeptember 23-i határozatát és következésképpen az Európai Parlament elnöke által kiadott 12564. sz., az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó D igazgatósága igazgatói beosztásának betöltésére vonatkozó 2008. február 26-i álláshirdetést;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen semmisítse meg az ezen álláshirdetés által megindított, áthelyezés vagy előléptetés útján megvalósítandó felvételi eljárást;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó igazgatósága igazgatójának a kinevezéséről szóló 2008. november 21-i határozatát, valamint a felperes ugyanezen beosztásra történő jelentkezését elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 25000 euró kártérítés megfizetésére az okozott vagyoni és nem vagyoni, valamint a felperes szakmai előmenetelében okozott kárért, fenntartva az összeg növelésének vagy csökkentésének lehetőségét az eljárás során, és tekintettel különösen az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 13-i ítéletének rossz végrehajtására, a hatalommal való súlyos visszaélés megállapítására és azon körülményekre, amelyek között e vitatott újabb kinevezés bekövetkezett;

a Közszolgálati Törvényszék – mindenesetre és legalább – nevezze ki a felperest „ad personam” igazgatói fokozatba a felperes szakmai előmenetelében okozott súlyos kárért, amennyiben a Parlament igazságtalanul fosztotta meg egy magasabb fokozatba történő kinevezéstől;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/78


Az Közszolgálati Törvényszék 2008. december 18-i végzése – X kontra Parlament

(F-14/08. sz. ügy) (1)

(2009/C 44/141)

Az eljárás nyelve: görög

Az első tanács elnöke a létrejött egyezség nyomán elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 142., 2008.6.7., 39. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/78


A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése – Miguelez Herreras kontra Bizottság

(F-22/08. sz. ügy) (1)

(2009/C 44/142)

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 116., 2008.5.9., 33. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/78


A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése – Di Bucci kontra Bizottság

(F-23/08. sz. ügy) (1)

(2009/C 44/143)

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 116., 2008.5.9., 33. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/78


A Közszolgálati Törvényszék 2008. november 27-i végzése – Wilms kontra Bizottság

(F-24/08. sz. ügy) (1)

(2009/C 44/144)

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 116., 2008.5.9., 34. o.


21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.