ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 314

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. december 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai Központi Bank

2008/C 314/01

Az Európai Központi Bank véleménye (2008. november 18.) az Európai Unió Tanácsának kérésére a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (CON/2008/70)

1

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság
Eurojust

2008/C 314/02

Tájékoztatás Az Eurojust és az OLAF közötti együttműködés feltételeiről szóló gyakorlati megállapodás-ról

3

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bizottság

2008/C 314/03

Euro-átváltási árfolyamok

8

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2008/C 314/04

A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról ( 1 )

9

 

V   Vélemények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 314/05

Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának Kapacitások egyedi programjához kapcsolódó munkaprogram alapján

11

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 314/06

A 2007/2001. sz. panasz tervezett lezárása

12

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 314/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5358 – Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Megjegyzés az olvasóhoz(lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

VÉLEMÉNYEK

Európai Központi Bank

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2008. november 18.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Bevezetés és jogalap

2008. október 24-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: irányelvtervezet).

Az EKB-nak az irányelvtervezet tekintetében a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Általános észrevételek

1.1.

Az EKB megjegyzi, hogy a jelenlegi pénzpiaci válság megerősítette azt, miszerint a betétbiztosítási rendszerek létfontosságúak a befektetők bizalmának fenntartásában és ezáltal a pénzügyi stabilitás garantálásában. Az EKB támogatja a befektetői bizalom növelésének mögöttes célját és megérti, hogy sürgősség okán az irányelvtervezet a nemzeti betétbiztosítási rendszerek (a továbbiakban: nemzeti rendszerek) fedezeti szintjének emelésére összpontosít, az Ecofin Tanács 2008. október 7-i következtetéseinek (2) megfelelően, csökkentve a kifizetési késedelmeket és megszüntetve az önrész jelenlegi lehetőségét.

1.2.

Az EKB ugyanakkor támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy tovább folytassa a munkát a nemzeti rendszerek konvergenciája érdekében – különös tekintettel azok finanszírozási mechanizmusainak harmonizálására –, és hogy a témáról 2009. december 31-ig az Európai Parlament és a Tanács részére jelentést nyújtson be (3). A nemzeti rendszerek finanszírozásának a pénzügyi biztonsági háló hatékonysága és a pénzügyi stabilitás garantálása tekintetében fennálló fontosságára figyelemmel az EKB nagy várakozással tekint a Bizottság e téren végzett munkájának jövőbeni támogatása elé, és bátorítja a Bizottság jelentésének időben történő elkészítését. Ezzel összefüggésben az EKB hangsúlyozza, hogy a nemzeti rendszerek finanszírozási mechanizmusainak egyebek között meg kell felelniük a monetáris finanszírozás Szerződésben megállapított tilalmának, és különösen a nemzeti központi bankok által folyószámlahitel vagy a Szerződés 101. cikke (4) értelmében vett bármely más típusú hitellehetőség nyújtása tilalmának, amint az a nemzeti jogszabálytervezetekről készült múltbeli EKB-véleményekben (5) és az EKB konvergenciajelentéseiben (6) részletesebben kifejtésre került.

2.   Különös megjegyzések

2.1.   A garancia fedezeti szintje

Az EKB üdvözli a garantált betéteknek a Tanács 2008. október 7-i következtetéseiben említetteknek megfelelően (7) 2008 végéig 50 000 EUR minimumösszegre történő emelését, majd annak 100 000 EUR-ra történő további felemelését (8). Az EKB ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a fedezeti szintnek a fent említett összegek közül az utóbbit meghaladó növelését EU-szintű szoros koordinációnak kell megelőznie, mivel a nemzeti intézkedések közötti lényeges eltérések kedvezőtlen hatásúak lehetnek, és az egységes piac torzulását eredményezhetik.

2.2.   A kifizetési határidő csökkentése

Az EKB üdvözli a garantált betétek kifizetési késedelmeinek jelentős csökkentésére és ezáltal a befektetői bizalom erősítésére irányuló szándékot (9). Ebben az összefüggésben az EKB hangsúlyozni kívánja, hogy egy nemzetközi szinten végzett közelmúltbeli elemzés rámutatott arra, hogy a betétesek követeléseinek azonnali kifizetése kulcsfontosságú a hatékony betétvédelemben. Ugyanakkor gyakorlatias megközelítést kell elfoglalni a kifizetési késedelmek szükséges mérséklésének bevezetése terén, ezáltal megőrizve a betétgarancia-rendszerek hitelességét. Ez maga után vonja a követelések ellenőrzésére és a betétesek kifizetésére hatékony operatív eljárások létrehozását, valamint annak biztosítását, hogy a megfelelő pénzeszközök rendelkezésre álljanak. Eljárásokat kell bevezetni különösen abból a célból, hogy egy határokon átnyúlóan működő bank fizetésképtelensége esetén a betétesek ugyanolyan eredményesen kapják meg a kifizetéseket, mintha a fizetésképtelenné vált bank csak egyetlen tagállamban működött volna. Emellett az EKB javasolja, hogy a kifizetési eljárások hatékonyságának áttekintése kísérje a Bizottság arra vonatkozó tervét, miszerint értékeli a nemzeti rendszerek által használt finanszírozási mechanizmusok további harmonizálásának lehetőségét. Végül az EKB a kifizetési időszak lerövidítése mellett ajánlja, hogy a betétgarancia-rendszerekbe vetett közbizalmat növelni lehet azzal, hogy javítják a betétesek betétvédelem feltételeiről való tájékozottságát, egyebek mellett a feltételek hitelintézetek általi megfelelő közzététele útján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. november 18-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 végleges.

(2)  Lásd a Tanács 2894. üléséről kiadott sajtóközleményt, amely elérhető a Tanács weboldalán, a www.consilium.europa.eu címen, az irányelvtervezet indokolása 1. szakaszának hatodik bekezdésében említettek szerint.

(3)  A 94/19/EK irányelvnek az irányelvtervezet 1. cikkének (6) bekezdésével módosított 12. cikke, vö. az irányelvtervezet (1) és (7) preambulumbekezdésével.

(4)  A Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról szóló, 1993. december 13-i 3603/93/EK tanácsi rendeletnek megfelelően értelmezve (HL L 332., 1993.12.31., 1. o.).

(5)  Lásd a portugál pénzügyminisztérium kérésére a hitelintézetek és pénzügyi vállalatok jogszabályi keretének módosítása iránti törvényjavaslatról szóló, 2001. október 11-i CON/2001/32 EKB-vélemény 11–14. pontját; a Národná banka Slovenska kérésére a bankbetétek védelméről szóló 118/1996 Coll. sz. törvény és egyes törvények módosításáról szóló törvény legutóbbi változatának módosítása iránti javaslatról szóló, 2005. december 1-jei CON/2005/50 EKB-vélemény 11–13. pontját; a lengyel pénzügyminiszter kérésére a banki garanciaalapról szóló törvény módosítása iránti törvényjavaslatról szóló, 2007. augusztus 27-i CON/2007/26 EKB-vélemény 2.1–2.3. pontját; valamint a lengyel pénzügyminiszter kérésére a banki garanciaalapról szóló törvény módosítása iránti törvényjavaslatról szóló, 2008. január 17-i CON/2008/5 EKB-vélemény 2.2–2.8. pontját.

(6)  Lásd pl. az EKB 2006. decemberi konvergenciajelentése, 35. o.

(7)  A 94/19/EK irányelvnek az irányelvtervezet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjával módosított és az irányelvtervezet 2. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésével kiegészített 7. cikkének (1) bekezdése, amely a megemelt fedezeti szint 2008. október 15-től történő visszamenőleges hatályú alkalmazását írja elő; vö. az irányelvtervezet (3) preambulumbekezdésével és az irányelvtervezet indokolásának 5.3. szakaszával.

(8)  A Tanács megállapodott arról, hogy „legalább egy éves kezdeti időszakra valamennyi tagállam legalább 50 000 EUR összegű betétbiztosítási védelmet nyújt a magánbetétesek számára, tudomásul véve, hogy sok tagállam célja a minimális szint felemelése legalább 100 000 EUR-ra”.

(9)  A 94/19/EK irányelvnek az irányelvtervezet 1. cikke (1) bekezdésével módosított 1. cikke (3) bekezdése, és a 94/19/EK irányelvnek az irányelvtervezet 1. cikkének (5) bekezdésével módosított 10. cikke (1) és (2) bekezdése; vö. az irányelvtervezet (5) preambulumbekezdésével és az irányelvtervezet indokolásának 5.1. szakaszával.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Bizottság Eurojust

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/3


Tájékoztatás „Az Eurojust és az OLAF közötti együttműködés feltételeiről szóló gyakorlati megállapodás”-ról

(2008/C 314/02)

2008. szeptember 24-én az Eurojust, az Európai Unió igazságügyi együttműködési szerve és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) gyakorlati megállapodást írt alá a pénzügyi csalás, korrupció vagy egyéb, az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények elleni küzdelem koordinálása és az e téren való együttműködés további javításáról. A gyakorlati megállapodás a szoros és fokozott együttműködés szabályait, valamint az általános és a személyes adatok cseréjére vonatkozó rendelkezéseket fekteti le. A megállapodást a Tanács 2008. július 25-én jóváhagyta.


MELLÉKLET

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as „the Parties”,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

„Eurojust Decision” means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

„Rules of Procedure of Eurojust” means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

„Eurojust” means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

„OLAF” means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

„President of the College” means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

„Director of OLAF” means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

„College” means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

„Eurojust National Member” means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

„Assistant” means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

„Administrative Director” means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

„Eurojust Staff” means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

„Competent OLAF Unit” means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

„OLAF Staff” means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

„Data Protection Provisions” means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

„Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

„Processing” of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

„Case Summary” means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

„Joint Investigation Team” means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bizottság

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/8


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2008. december 8.

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,2854

JPY

Japán yen

120,10

DKK

Dán korona

7,4497

GBP

Angol font

0,86510

SEK

Svéd korona

10,4150

CHF

Svájci frank

1,5590

ISK

Izlandi korona

290,00

NOK

Norvég korona

9,1270

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,712

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

264,45

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,7093

PLN

Lengyel zloty

3,8875

RON

Román lej

3,8795

SKK

Szlovák korona

30,195

TRY

Török líra

2,0341

AUD

Ausztrál dollár

1,9377

CAD

Kanadai dollár

1,6067

HKD

Hongkongi dollár

9,9633

NZD

Új-zélandi dollár

2,3690

SGD

Szingapúri dollár

1,9400

KRW

Dél-Koreai won

1 865,53

ZAR

Dél-Afrikai rand

13,1246

CNY

Kínai renminbi

8,8436

HRK

Horvát kuna

7,1948

IDR

Indonéz rúpia

14 974,91

MYR

Maláj ringgit

4,6756

PHP

Fülöp-szigeteki peso

62,470

RUB

Orosz rubel

36,0075

THB

Thaiföldi baht

45,702

BRL

Brazil real

3,1580

MXN

Mexikói peso

17,3209


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/9


A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 314/04)

Támogatás száma

XR 16/08

Tagállam

Lengyelország

Régió

Lubuskie

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támogatási kiegészítésben részesülő vállalkozás neve

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Jogalap

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Tervezett éves kiadás

1 millió PLN

Maximális támogatási intenzitás

50 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2007.6.9.

Időtartam

2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Az internetcím, ahol a támogatási programot közzétették

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Egyéb információ


Támogatás száma

XR 41/08

Tagállam

Belgium

Régió

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támogatási kiegészítésben részesülő vállalkozás neve

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Jogalap

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Tervezett éves kiadás

18,7 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás

15 %

A rendelet 4. cikkével összhangban

Végrehajtás időpontja

2008.2.8.

Időtartam

2013.12.31.

Gazdasági ágazat

Minden, regionális beruházási támogatásra jogosult ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Az internetcím, ahol a támogatási programot közzétették

http://wallex.wallonie.be

Egyéb információ


V Vélemények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Bizottság

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/11


Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának „Kapacitások” egyedi programjához kapcsolódó munkaprogram alapján

(2008/C 314/05)

Ezúton értesítjük az érdeklődőket az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) „Kapacitások” egyedi programjához kapcsolódó munkaprogram alapján közzétett pályázati felhívásról.

Az alábbi pályázati felhívás keretében várunk pályázatokat.

„Kapacitások” egyedi program:

Rész

:

Kutatási infrastruktúrák

Afelhívás azonosítója

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Ez a pályázati felhívás a 2008. augusztus 26-i C(2008) 4566 bizottsági határozattal elfogadott munkaprogramhoz kapcsolódik.

A felhívás költségvetése, határideje és egyéb részletei, a munkaprogram, valamint a pályázókat a pályázatok benyújtásának módjáról tájékoztató útmutatás a CORDIS honlapján olvasható: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/12


A 2007/2001. sz. panasz tervezett lezárása

(2008/C 314/06)

Az Európai Bizottsághoz több panasz is érkezett a Románia által a területén első alkalommal történő gépjármű-regisztrációra kivetett diszkriminatív adóval kapcsolatban. Az Európai Bizottság Főigazgatósága számos panaszt és levelet vett nyilvántartásba az ügyben. A 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 hivatkozási számon nyilvántartásba vett panaszokat és az érintett uniós polgárokkal folytatott egyéb levelezést a 2007/2001 hivatkozási számú fő aktában kezelték.

A Bizottság felelős osztálya lezárta az említett ügyben végzett vizsgálatát. A Bizottság a panaszosok, valamint az összes további érintett személy megfelelő tájékoztatása céljából úgy határozott, hogy e közlemény közzétételével nyilvánítja ki az ügy lezárása irányuló szándékát.

Ugyan a személygépkocsikkal kapcsolatos adók nincsenek összehangolva közösségi szinten, így a tagállamok kivethetnek efféle adókat és egyoldalúan dönthetnek azok mértékéről és alkalmazási módjáról, az efféle mérlegelési jogkört korlátozzák az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) rendelkezései, különösen a 90. cikk, amely kizárja a más tagállamok termékeinek bármiféle diszkriminatív adóztatását.

A gépjármű-regisztrációs adóval kapcsolatos román rendelkezések nem tűntek összeegyeztethetőnek az EK-Szerződés 90. cikkével. Ezért a Bizottság 2007. március 23-án Romániának felszólító levél (IP/07/372) küldésével jogsértési eljárást indított. A Bizottság az Európai Bíróság joggyakorlatára hivatkozott, amely következetesen úgy ítélkezett, hogy az olyan esetekben, amikor regisztrációs adót csak egyszer vetnek ki új és használt gépjárművekre, a más tagállamokból származó használt autók után fizetendő adó sosem haladhatja meg az adott tagállamban már új korában regisztrált hasonló használt autók piaci értékében foglalt maradvány adó összegét. Ennek érdekében a tagállamoknak figyelembe kell venniük a behozott használt gépjárművek értékcsökkenését.

Románia tudomásul vette a felszólító levelet és általános irányvonalakat dolgozott ki, amelyeknek megfelelően a szükséges módosításokat megszövegezték, továbbá képletet állítottak fel a gépjármű-regisztrációs adó összegének kiszámítására, valamint az e célra alkalmazandó számértékeket, köztük egy rögzített értékcsökkenési táblázatot is. A szükséges módosításokat azonban nem fogadták el időben.

2007. november 28-án a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Romániának, amelyben felszólította, hogy feleljen meg a közösségi jognak, ahogyan azt a Bíróság ítéleteiben értelmezte (IP/07/1799). Ezt követően számos technikai jellegű találkozóra és eszmecserére került sor a jogszabálytervezet változatairól, amelynek eredményeként 2008. április 21-én elfogadták a vitatott jogszabályt módosító 50/2008. sürgősségi kormányrendeletet (amelyet 2008. április 25-én tettek közzé Románia hivatalos lapjában). Emellett a román kormány az 50/2008. sürgősségi kormányrendelet alkalmazása tekintetében módszertani szabályokat fogadott el azzal, hogy bevonta a sürgősségi kormányrendelet 4. mellékletében található, javított rögzített értékcsökkenési táblázat alkalmazásába A használt gépjármű tényleges értékcsökkenésének meghatározása elnevezésű V. címet. Ez biztosítja azt, hogy a használt gépjárművek tényleges értékcsökkenését veszik figyelembe a fizetendő gépjármű-regisztrációs adó összegének kiszámításakor.

Az említett román jogszabály megszüntette továbbá a diszkriminatív korrelációs együtthatót, felállította az „új gépjármű” fogalmának megfelelő meghatározását, valamint az adófizetőt felruházta azzal a joggal, hogy egyedi vizsgálatnak vethesse alá a gépjárművét a tényleges értékcsökkenés megállapítása céljából. Végezetül pedig az elfogadott jogszabály nyilvánosságra hozta azokat a kritériumokat, amelyek alapján megállapítják a használt gépjárművek értékcsökkenésének mértékét.

A fentiek fényében a Bizottság felelős osztálya úgy véli, hogy a román hatóságok megtették a megfelelő lépéseket a közösségi jognak történő megfelelés biztosítására, és jelenleg úgy tűnik, hogy a gépjármű-regisztrációs adóról szóló román jogszabályokat összhangba hozták az EK-Szerződés 90. cikkével.

Ezért a Bizottság felelős osztálya javasolja a szóban forgó ügy lezárását.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/14


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5358 – Arizona/Abieta)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 314/07)

1.

2008. december 2-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott az Arizona Chemical csoporthoz tartozó Arizona Chemical GmbH (a továbbiakban: Arizona, Németország) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Abieta Chemie GmbH (a továbbiakban: Abieta, Németország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az Arizona esetében: olajkémiai anyagok finomítása, feldolgozása és értékesítése,

az Abieta esetében: emulgeálószerként alkalmazott gyantaszappan előállítása és értékesítése.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5358 – Arizona/Abieta hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.