ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 171

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. július 5.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

A Bíróság

2008/C 171/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában
HL C 158., 2008.6.21.

1

 

V   Vélemények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

A Bíróság

2008/C 171/02

C-442/04. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2008. május 15-i ítélete – Spanyol Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa (Halászat – 1954/2003/EK rendelet – 1415/2004/EK rendelet – A halászati erőkifejtés irányítása – A maximális éves halászati erőkifejtés rögzítése – Referencia-időszak – Közösségi halászati területek és erőforrások – Biológiailag érzékeny területek – A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint a szerződések kiigazításáról szóló okmány – Jogellenességi kifogás – Elfogadhatóság – A hátrányos megkülönböztetés tilalma – Hatáskörrel való visszaélés)

2

2008/C 171/03

C-91/05. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. május 20-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Unió Tanácsa (Megsemmisítés iránti kereset – EU 47. cikk – Közös kül- és biztonságpolitika – 2004/833/KKBP határozat – A 2002/589/KKBP együttes fellépés végrehajtása – A kézi lőfegyverek és könnyűfegyverek elterjedése elleni küzdelem – A Közösség hatásköre – Fejlesztési együttműködési politika)

2

2008/C 171/04

C-147/06. és C-148/06. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. május 15-i ítélete (Consiglio di Stato – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A SECAP SpA (C-147/06) kontra Comune di Torino, a Tecnoimprese Srl, a Gambarana Impianti Snc, az ICA Srl, a Cosmat Srl, a Consorzio Ravennate, az ARCAS SpA, a Regione Piemonte részvételével, valamint a Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) kontra Comune di Torino, a Bresciani Bruno Srl, az Azienda Agricola Tekno Green Srl, a Borio Giacomo Srl, a Costrade Srl részvételével (Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések – Szerződések odaítélése – Kirívóan alacsony értékű ajánlatok – A kizárás részletszabályai – A 93/37/EGK és a 2004/18/EK irányelvekben meghatározott értékhatárokat el nem érő közbeszerzési szerződések – Az ajánlatkérőnek a közösségi jog alapelveiből eredő kötelezettségei)

3

2008/C 171/05

C-194/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. május 20-i ítélete (Hoge Raad der Nederlanden – Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Financiën kontra Orange European Smallcap Fund N. V. (EK 56-EK 58. cikk – A tőke szabad mozgása – Osztalékadóztatás – Adójogi befektetési szervezet által kapott osztalék után valamely másik tagállamban levont forrásadóval szemben e szervezetnek nyújtott adókedvezmény – E kedvezmény azon összegre történő korlátozása, amelyet az e szervezet illetősége szerinti tagállamban honos és ilyen szervezet közvetítése nélkül befektető személy a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján a jövedelemadóba beszámíthatna – E kedvezmény korlátozása a külföldi illetőségű befektetőnek az e szervezet tőkéjében való részesedése arányában)

4

2008/C 171/06

C-266/06 P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. május 22-i ítélete – Evonik Degussa GmbH (korábban Degussa GmbH) kontra az Európai Közösségek Bizottsága, az Európai Unió Tanácsa (Fellebbezés – Verseny – Kartell – Metionin-piac – Bírság – 17. rendelet – A 15. cikk (2) bekezdése – A büntetések jogszerűségének elve – A tények elferdítése – Az arányosság elve – Az egyenlő bánásmód elve)

4

2008/C 171/07

C-352/06. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2008. május 20-i ítélete (a Finanzgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Brigitte Bosmann kontra Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Aachen (Szociális biztonság – Családi támogatások – Az ellátásokra való jogosultság felfüggesztése – Az 1408/71/EGK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontja – Az 574/72/EGK rendelet 10. cikke – Alkalmazandó jogszabályok – Ellátások nyújtása a lakóhely szerinti tagállamban, amely nem rendelkezik illetékességgel)

5

2008/C 171/08

C-361/06. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. május 22-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG kontra College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Növényvédő szerek – Forgalombahozatali engedély – Etofumezát – 91/414/EGK irányelv és 2002/37/EK irányelv – 3600/92/EGK rendelet – A szóbeli szakasz újbóli megnyitása iránti kérelem)

5

2008/C 171/09

C-414/06. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. május 15-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lidl Belgium GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Heilbronn (Letelepedés szabadsága – Közvetlen adók – A létesítő okirata szerint az egyik tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás másik tagállamban lévő állandó telephelyét ért veszteség elszámolása)

6

2008/C 171/10

C-439/06. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. május 22-i ítélete (Oberlandesgericht Dresden – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A citiworks AG által indított, a Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, a Flughafen Leipzig/Halle GmbH és a Bundesnetzagentur részvételével folyamatban lévő energiaügyi közigazgatási eljárás (A villamos energia belső piaca – 2003/54/EK irányelv – A 20. cikk (1) bekezdése – Harmadik személyeknek az átviteli és elosztórendszerekhez való szabad hozzáférése)

6

2008/C 171/11

C-462/06. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2008. május 22-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline kontra Jean-Pierre Rouard (44/2001/EK rendelet – A II. fejezet 5. szakasza – Joghatóság egyedi munkaszerződéseknél – Az említett fejezet 2. szakasza – Különös joghatóság – A 6. cikk 1. pontja – Több alperes)

7

2008/C 171/12

C-499/06. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. május 22-i ítélete (Sąd Okręgowy w Koszalinie – Lengyel Köztársaság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Halina Nerkowska kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych (A háború vagy a megtorlások polgári áldozatainak nyújtott rokkantsági nyugdíj – A nemzeti területen lévő lakóhelyre vonatkozó feltétel – EK 18. cikk (1) bekezdése)

7

2008/C 171/13

C-503/06. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. május 15-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés – A 79/409/EGK irányelv – A vadon élő madarak védelme – A vadon élő madarak védelmének rendjétől való eltérés – Liguria tartomány)

8

2008/C 171/14

C-162/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. május 22-i ítélete (Corte suprema di cassazione – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Az Ampliscientifica Srl, Amplifia SpA kontra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Hatodik HÉA-irányelv – Adóalanyok – A 4. cikk (4) bekezdésének második albekezdése – Anyavállalat és leányvállalatai – Az egyetlen adóalanyra vonatkozó szabály tagállami alkalmazása – Feltételek – Következmények)

8

2008/C 171/15

C-165/07. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2008. május 22-i ítélete (a Vestre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteministeriet kontra Ecco Sko A/S (Közös Vámtarifa – Kombinált Nómenklatúra – Tarifális besorolás – 6403 vámtarifaszám – Bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik – 6404 vámtarifaszám – Textilanyag felsőrésszel rendelkező lábbelik)

9

2008/C 171/16

C-271/07. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. május 20-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – 96/61/EK irányelv – A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése – Hiányos és nem megfelelő átültetés)

10

2008/C 171/17

C-276/07. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. május 15-i ítélete (a Corte d'appello di Firenze [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nancy Delay kontra Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana (Munkavállalók szabad mozgása – Állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés – Vendéglektorok kategóriája – Volt idegennyelvi lektor – Szerzett jogok elismerése)

10

2008/C 171/18

C-341/07. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2008. május 15-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – A 2004/48/EK irányelv – A szellemi tulajdonjogok érvényesítése – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

11

2008/C 171/19

C-323/07. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2008. április 10-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Termoraggi SpA kontra Comune di Monza (Közbeszerzési szerződések – Árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés – Hirdetmény közzététele nélkül történő odaítélés – Szerződés-odaítélés a területi önkormányzat által a tulajdonában álló vállalkozásnak)

11

2008/C 171/20

C-57/08. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-434/05. sz., Gateway, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2007. november 27-én hozott ítélete ellen a Gateway, Inc által 2008. február 13-án benyújtott fellebbezés

12

2008/C 171/21

C-134/08. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2008. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. kontra Hauptzollamt Bremen

12

2008/C 171/22

C-135/08. sz. ügy: A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2008. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Janko Rottmann kontra Freistaat Bayern

13

2008/C 171/23

C-140/08. sz. ügy: A Tallinna Halduskohus (Észtország) által 2008. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rakvere Lihakombinaat AS kontra Põllumajandusminister és Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

13

2008/C 171/24

C-144/08. sz. ügy: 2008. április 8-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság

14

2008/C 171/25

C-146/08 P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) által a T-298/04. sz., Efkon AG kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ügyben 2008. január 22-én hozott végzés ellen az Efkon AG által 2008. április 3-án benyújtott fellebbezés

14

2008/C 171/26

C-147/08. sz. ügy: Az Arbeitsgericht Hamburg (Németország) által 2008. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jürgen Römer kontra Freie und Hansestadt Hamburg

15

2008/C 171/27

C-150/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. április 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Siebrand BV kontra Staatssecretaris van Financien

16

2008/C 171/28

C-152/08. sz. ügy: A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2008. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Real Sociedad de Fútbol S.A.D. és Nihat Kahveci kontra Consejo Superior de Deportes és Real Federación Española de Fútbol

16

2008/C 171/29

C-154/08. sz. ügy: 2008. április 15-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

17

2008/C 171/30

C-157/08. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E.H.A. Passenheim-van Schoot, másik fél az eljárásban: Staatssecretaris van Financiën

17

2008/C 171/31

C-159/08 P. sz. ügy: A T-306/05. sz., Isabella Scipparcercola és Ioannis Terezakis kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008. január 16-án hozott ítélet ellen Isabella Scipparcercola és Ioannis Terezakis által 2008. április 15-én benyújtott fellebbezés

18

2008/C 171/32

C-162/08. sz. ügy: A Monomeles Protodikeio Rethimnis (Görögország) által 2008. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Georgios Lagoudakis kontra Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

19

2008/C 171/33

C-163/08. sz. ügy: A Monomeles Protodikeio Rethimnis (Görögország) által 2008. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis kontra Dimos Geropotamou

20

2008/C 171/34

C-164/08. sz. ügy: A Monomeles Protodikeio Rethimnis (Görögország) által 2008. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Michail Zacharioudakis kontra Dimos Lampis

22

2008/C 171/35

C-169/08. sz. ügy: A Corte Costituzionale (Olaszország) által 2008. április 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Presidente del Consiglio dei Ministri kontra Regione autonoma della Sardegna

24

2008/C 171/36

C-171/08. sz. ügy: 2008. április 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

24

2008/C 171/37

C-174/08. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2008. április 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NCC Construction Danmark A/S kontra Skatteministeriet

25

2008/C 171/38

C-180/08. sz. ügy: A Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Görögország) által 2008. április 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Kastrinaki kontra Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

25

2008/C 171/39

C-186/08. sz. ügy: A Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Görögország) által 2008. április 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Kastrinaki kontra Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

26

2008/C 171/40

C-190/08. sz. ügy: 2008. május 7-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság

26

2008/C 171/41

C-191/08. sz. ügy: 2008. május 7-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

27

2008/C 171/42

C-195/08. sz. ügy: A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2008. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Inga Rinau

27

2008/C 171/43

C-200/08. sz. ügy: 2008. május 15-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

28

2008/C 171/44

C-209/08. sz. ügy: 2008. május 20-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

28

2008/C 171/45

C-223/08. sz. ügy: 2008. május 23-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

29

2008/C 171/46

C-224/08. sz. ügy: 2008. május 23-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

29

2008/C 171/47

C-87/06. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2007. november 28-i végzése (Juzgado de lo Social No. 3 de Valladolid – Spanyolország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vicente Pascual García kontra Confederación Hidrográfica del Duero

29

2008/C 171/48

C-315/06. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2008. február 26-i végzése (Monomeles Protodikeio Veroias – Görögország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Georgios Diamantis kontra FANCO AE

30

2008/C 171/49

C-424/06. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2008. április 7-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

30

2008/C 171/50

C-18/07. sz. ügy: A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2008. január 28-i végzése (Kammarrätten i Jönköping – Svédország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mattias Jalkhed kontra Jordbrusksverket

30

2008/C 171/51

C-235/07. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2007. november 27-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

30

2008/C 171/52

C-325/07. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2007. december 5-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

30

2008/C 171/53

C-347/07. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2008. február 11-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

30

 

Elsőfokú Bíróság

2008/C 171/54

Az Elsőfokú Bíróság elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

31

2008/C 171/55

T-495/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 21-i ítélete – Belfass kontra Tanács (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – Közösségi közbeszerzési eljárás – Nyilvánvaló elírás – Az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján történő odaítélés – Kirívóan alacsony ajánlat – A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 139. cikkének (1) bekezdése – Jogellenességi kifogás – Dokumentáció – Elfogadhatóság)

31

2008/C 171/56

T-205/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 22-i ítélete – NewSoft Technology kontra OHIM – Soft (Presto! BizCard Reader) (Közösségi védjegy – Törlési eljárás – A Presto! BizCard Reader közösségi szóvédjegy – A Presto korábbi nemzeti ábrás védjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

31

2008/C 171/57

T-250/06. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 22-i ítélete – Ott és társai kontra Bizottság (Fellebbezés – Csatlakozó fellebbezés – Elfogadhatóság – Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – A 2004. évi előléptetési időszak – Elsőbbségi pontok odaítélése – A személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási szabályai – Jogellenességi kifogás – Az indokolás helyettesítése – Részben nem megalapozott és részben megalapozott fellebbezés – Határozathozatalra megérett jogvita – A kereset elutasítása)

32

2008/C 171/58

T-254/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 22-i ítélete – Radio Regenbogen Hörfunk in Baden kontra OHIM (RadioCom) (Közösségi védjegy – A RadioCom közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Leíró jelleg – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

32

2008/C 171/59

T-329/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 21-i ítélete – Enercon kontra OHIM (E) (Közösségi védjegy – Az e közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró okok – A megkülönböztető képesség hiánya – Leíró jelleg – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

33

2008/C 171/60

T-144/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 19-i végzése – TF1 kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset – A Francia Köztársaság által a France 2 és a France 3 javára tett intézkedések közös piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak nyilvánításáról szóló bizottsági határozat – A kereset benyújtásának határideje – Az eljárási szabályzat 44. cikke 1. §-ának c) pontja – Elfogadhatatlanság)

33

2008/C 171/61

T-302/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. április 18-i végzése – Maison de l'Europe Avignon Méditerranée kontra Bizottság (Választottbírósági kikötés – Európai Információs Pont létesítése – A Bizottság és a felperes között létrejött megállapodás – Az Elsőfokú Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya – Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

34

2008/C 171/62

T-327/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 13-i végzése – SNIV kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset – Állami támogatások – Keresetindítási határidő – Kiindulópont – Rövid közlemény közzététele a Hivatalos Lapban – Internetes honlap – Elfogadhatatlanság)

34

2008/C 171/63

T-260/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. január 30-i végzése – Arktouros kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset – 1655/2000/EK rendelet – Ökológiai projekt céljára nyújtott támogatás megvonása – A projekt lezárásáról és az előlegként kifizetett összeg visszafizetésének elrendeléséről szóló határozat – Korábbi határozatot megerősítő jogi aktus – A keresetindítási határidő lejárta – Elfogadhatatlanság)

34

2008/C 171/64

T-18/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 21-i végzése – Kronberger kontra Parlament (Megsemmisítés iránti kereset – Az európai parlamenti választásról szóló okmány – Keresetindítási határidő – Az Elsőfokú Bíróság hatáskörének hiánya – Elfogadhatatlanság)

35

2008/C 171/65

T-29/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 14-i végzése – Lactalis Gestion Lait és Lactalis Investissement kontra Tanács (Megsemmisítés iránti kereset – 2006/112/EK irányelv – Az első HÉA-irányelv hatályon kívül helyezése – Részleges megsemmisítés – Személyes érintettség hiánya – Elfogadhatatlanság)

35

2008/C 171/66

T-92/07. P. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 8-i végzése – Frankin és társai kontra Bizottság (Fellebbezés – Közszolgálat – Nyugdíj – Nyugdíjjogosultság átvitele – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés – Nyilvánvalóan alaptalan fellebbezés)

36

2008/C 171/67

T-239/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 5-i végzése – Pathé Distribution kontra Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (Választottbírósági kikötés – Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség – Okafogyottság)

36

2008/C 171/68

T-315/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. április 28-i végzése – Grohe kontra OHIM – Compañía Roca Radiadores (ALIRA) (Közösségi védjegy – Felszólalás – A felszólalás visszavonása – Okafogyottság)

36

2008/C 171/69

T-372/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. április 17-i végzése – Dimos Kerateas kontra Bizottság (Megsemmisítés iránti kereset – Határidők – Elfogadhatatlanság)

37

2008/C 171/70

T-389/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 18-i végzése – Earth Products kontra OHIM – Meynard Designs (EARTH) (Közösségi védjegy – A lajstromozás megtagadása – A védjegybejelentés visszavonása – Okafogyottság)

37

2008/C 171/71

T-54/08. R., T-87/08. R., T-88/08. R. és T-91/08. R-T-93/08. R. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. április 8-i végzése – Ciprus kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés – A Ciprus északi részében a gazdasági fejlődés ösztönzését elősegítő közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó hirdetmény – A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya)

38

2008/C 171/72

T-119/08. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. április 11-i végzése – Ciprus kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés – A Ciprus északi részében a gazdasági fejlődés ösztönzését elősegítő közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó hirdetmény – A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya)

38

2008/C 171/73

T-122/08. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. április 11-i végzése – Ciprus kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés – A Ciprus északi részében a gazdasági fejlődés ösztönzését elősegítő közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó hirdetmény – A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya)

38

2008/C 171/74

T-151/08. sz. ügy: 2008. április 21-én benyújtott kereset – Victor Guedes-Indústria e Comércio kontra OHIM – Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

39

2008/C 171/75

T-156/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-49/07. sz., R kontra Bizottság ügyben 2008. február 19-én hozott végzése ellen R által 2008. április 24-én benyújtott fellebbezés

39

2008/C 171/76

T-157/08. sz. ügy: 2008. április 28-án benyújtott kereset – Paroc kontra OHIM – (INSULATE FOR LIFE)

40

2008/C 171/77

T-159/08. sz. ügy: 2008. május 2-án benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM – Bayer (LIVENSA)

40

2008/C 171/78

T-162/08. sz. ügy: 2008. április 29-én benyújtott kereset – Frag Comercio Internacional kontra OHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

40

2008/C 171/79

T-163/08. sz. ügy: 2008. április 29-én benyújtott kereset – Arbeitsgemeinschaft Golden Toast kontra OHIM (Golden Toast)

41

2008/C 171/80

T-167/08. sz. ügy: 2008. május 9-én benyújtott kereset – Microsoft kontra Bizottság

41

2008/C 171/81

T-170/08. sz. ügy: 2008. május 13-án benyújtott kereset – Bizottság kontra I. D. FOS Research

42

2008/C 171/82

T-171/08. sz. ügy: 2008. május 7-én benyújtott kereset – Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung kontra Bizottság

43

2008/C 171/83

T-173/08. sz. ügy: 2008. május 13-án benyújtott kereset – Messe Düsseldorf kontra OHIM – Canon Communications (MEDTEC)

43

2008/C 171/84

T-176/08. sz. ügy: 2008. május 9-én benyújtott kereset – Infeurope kontra Bizottság

44

2008/C 171/85

T-177/08. sz. ügy: 2003. május 13-án benyújtott kereset – Schräder kontra CPVO – Hansson (Sumost 01)

45

2008/C 171/86

T-180/08. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-55/07. sz., Tiralongo kontra Bizottság ügyben 2008. március 6-án hozott végzése ellen Giuseppe Tiralongo által 2008. május 15-én benyújtott fellebbezés

45

2008/C 171/87

T-181/08. sz. ügy: 2008. május 16-án benyújtott kereset – Pye Phyo Tay Za kontra Tanács

46

2008/C 171/88

T-182/08. sz. ügy: 2008. május 16-án benyújtott kereset – Bizottság kontra Atlantic Energy

46

2008/C 171/89

T-183/08. sz. ügy: 2008. május 16-án benyújtott kereset – Schuhpark Fascies kontra OHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

47

2008/C 171/90

T-187/08. sz. ügy: 2008. május 13-án benyújtott kereset – Rodd & Gunn Australia kontra OHIM (Egy kutya ábrázolása)

47

2008/C 171/91

T-188/08. sz. ügy: 2008. május 13-án benyújtott kereset – Infeurope kontra Bizottság

48

2008/C 171/92

T-490/04. és T-493/04. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 7-i végzése – Németország és Deutsche Post kontra Bizottság

48

2008/C 171/93

T-180/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 5-i végzése – Fränkischer Weinbauverband kontra OHMI (üveg alakja)

48

2008/C 171/94

T-17/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 6-i végzése – Torres kontra OHIM – Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

49

2008/C 171/95

T-32/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 14-i végzése – Szlovákia kontra Bizottság

49

2008/C 171/96

T-501/07. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 23-i végzése – R.S. Arbeitsschutz kontra OHIM – RS Components (RS)

49

2008/C 171/97

T-30/08. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 14-i végzése – Winzer Pharma kontra OHIM – Oftaltech (OFTASIL)

49

 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

2008/C 171/98

F-8/08. sz. ügy: 2008. január 22-én benyújtott kereset – Renier kontra Bizottság

50

2008/C 171/99

F-12/08. sz. ügy: 2008. február 5-én benyújtott kereset – Nardin kontra Parlament

50

2008/C 171/00

F-30/08. sz. ügy: 2008. február 28-án benyújtott kereset – Nanopoulos kontra Bizottság

50

2008/C 171/01

F-35/08. sz. ügy: 2008. március 14-én benyújtott kereset – Pachtidis kontra Bizottság

51

2008/C 171/02

F-45/08. sz. ügy: 2008. április 22-én benyújtott kereset – Bernard kontra Europol

51

2008/C 171/03

F-46/08. sz. ügy: 2008. május 6-án benyújtott kereset – Thoss kontra Számvevőszék

51

2008/C 171/04

F-47/08. sz. ügy: 2008. április 30-án benyújtott kereset – Buschak kontra az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány

52

2008/C 171/05

F-48/08. sz. ügy: 2008. április 27-én benyújtott kereset – Ortega Serrano kontra Bizottság

52

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A Bíróság

5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/1


(2008/C 171/01)

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 158., 2008.6.21.

Korábbi közzétételek

HL C 142., 2008.6.7.

HL C 128., 2008.5.24.

HL C 116., 2008.5.9.

HL C 107., 2008.4.26.

HL C 92., 2008.4.12.

HL C 79., 2008.3.29.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Vélemények

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

A Bíróság

5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/2


A Bíróság (második tanács) 2008. május 15-i ítélete – Spanyol Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-442/04. sz. ügy) (1)

(Halászat - 1954/2003/EK rendelet - 1415/2004/EK rendelet - A halászati erőkifejtés irányítása - A maximális éves halászati erőkifejtés rögzítése - Referencia-időszak - Közösségi halászati területek és erőforrások - Biológiailag érzékeny területek - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Jogellenességi kifogás - Elfogadhatóság - A hátrányos megkülönböztetés tilalma - Hatáskörrel való visszaélés)

(2008/C 171/02)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselők: E. Braquehais Conesa és A. Sampol Pucurull meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J. Monteiro és F. Florindo Gijón meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: T. van Rijn és F. Jimeno Fernández meghatalmazottak)

Tárgy

A bizonyos halászati területekre és a halászatra vonatkozó éves halászati erőkifejtés felső határainak meghatározásáról szóló 2004. július 19-i 1415/2004/EK tanácsi rendelet 1–6. cikkeinek megsemmisítése (HL L 258., 1. o.) – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértése – Hatáskörrel való visszaélés

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 300., 2004.12.4.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/2


A Bíróság (nagytanács) 2008. május 20-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-91/05. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - EU 47. cikk - Közös kül- és biztonságpolitika - 2004/833/KKBP határozat - A 2002/589/KKBP együttes fellépés végrehajtása - A kézi lőfegyverek és könnyűfegyverek elterjedése elleni küzdelem - A Közösség hatásköre - Fejlesztési együttműködési politika)

(2008/C 171/03)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. J. Kuijper, J. Enegren és M. Petite meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozó: Európai Parlament (képviselők: R. Passos, K. Lindahl és D. Gauci meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa. (képviselők: J.-C. Piris, R. Gosalbo Bono, S. Marquardt és E. Finnegan meghatalmazottak)

Az alperest támogatók beavatkozók: Dán Királyság (képviselők: A. Jacobsen, C. Thorning és L. Lander Madsen meghatalmazottak), Spanyol Királyság (képviselő: N. Díaz Abad meghatalmazott), Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, E. Belliard és C. Jurgensen meghatalmazottak), Holland Királyság (képviselők: M. de Grave, C. Wissels és H. G. Sevenster meghatalmazottak), Svéd Királyság (képviselő: A. Falk meghatalmazott), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: R. Caudwell és E. Jenkinson meghatalmazottak, valamint A. Dashwood barrister)

Tárgy

A 2002/589/KKBP együttes fellépésnek az Európai Unió által az ECOWAS-nak a könnyűfegyverekre vonatkozó moratórium keretében nyújtott hozzájárulására tekintettel történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 2-i 2004/833/KKBP tanácsi határozat (HL L 359., 65. o.) megsemmisítése és az Európai Uniónak a kézi lőfegyverek és a könnyűfegyverek destabilizációra vezető felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez való hozzájárulásáról és az 1999/34/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. július 12-i 2002/589/KKBP tanácsi együttes fellépés (HL L 191., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 1. kötet, 314. o.)jogellenességének megállapítása

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a 2002/589/KKBP együttes fellépésnek az Európai Unió által az ECOWAS-nak a könnyűfegyverekre vonatkozó moratórium keretében nyújtott hozzájárulására tekintettel történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 2-i 2004/833/KKBP tanácsi határozatot megsemmisíti.

2.

Az Európai Közösségek Bizottsága és az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

3.

A Dán Királyság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Holland Királyság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, továbbá az Európai Parlament maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 82., 2007.4.14.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/3


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. május 15-i ítélete (Consiglio di Stato – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A SECAP SpA (C-147/06) kontra Comune di Torino, a Tecnoimprese Srl, a Gambarana Impianti Snc, az ICA Srl, a Cosmat Srl, a Consorzio Ravennate, az ARCAS SpA, a Regione Piemonte részvételével, valamint a Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) kontra Comune di Torino, a Bresciani Bruno Srl, az Azienda Agricola Tekno Green Srl, a Borio Giacomo Srl, a Costrade Srl részvételével

(C-147/06. és C-148/06. sz. egyesített ügyek) (1)

(Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések - Szerződések odaítélése - Kirívóan alacsony értékű ajánlatok - A kizárás részletszabályai - A 93/37/EGK és a 2004/18/EK irányelvekben meghatározott értékhatárokat el nem érő közbeszerzési szerződések - Az ajánlatkérőnek a közösségi jog alapelveiből eredő kötelezettségei)

(2008/C 171/04)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperesek: SECAP SpA (C-147/06), Santorso Soc. Coop. Arl (C-148/06)

Alperes: Comune di Torino

A következők részvételével: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte (C-147/06), Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (C-148/06)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Consiglio di Stato – Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanács irányelv (HL L 199., 54. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet 2. kötet 163. o.) 30. cikke (4) bekezdésének és az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.) 55. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmezése – Kirívóan alacsony értékű ajánlatok – Kontradiktórius ellenőrzési eljárás megindítása kötelezettségének terjedelme

Rendelkező rész

Az EK-Szerződésnek a letelepedés szabadságára és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó alapvető rendelkezéseivel, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmának alapelvével ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az 1997. október 13-i 97/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában megállapított értékhatárt el nem érő, egyértelmű határon átnyúló érdeket képviselő közbeszerzési szerződések tekintetében kötelezően előírja az ajánlatkérők számára, hogy amennyiben az érvényes ajánlatok száma meghaladja az ötöt, automatikusan zárják ki azokat az ajánlatokat, amelyek az ugyanezen szabályozásban meghatározott matematikai szempont alapján a szolgáltatáshoz viszonyítva kirívóan alacsony értékű ellenszolgáltatást tartalmaznak, anélkül hogy e szabályozás bármilyen lehetőséget biztosítana az említett ajánlatkérőknek az ilyen ajánlatok alkotóelemei oly módon történő vizsgálatára, hogy az érintett ajánlattevőktől adatokat kérjenek ezekről az alkotóelemekről. Ez nem állapítható meg abban az esetben, ha az országos vagy helyi szintű szabályozás, illetve az érintett ajánlatkérő az ajánlatok rendkívül nagy száma miatt – amely az ajánlatkérőt arra kötelezhetné, hogy olyan nagyszámú ajánlat vizsgálatát végezze el kontradiktórius eljárásban, amely meghaladná az adminisztratív kapacitását, vagy az ilyen vizsgálat által okozott késedelem folytán veszélyeztethetné a projekt megvalósítását – olyan ésszerű küszöbszámot állapít meg, amely felett alkalmazható a kirívóan alacsony értékű ajánlatok automatikus kizárása.


(1)  HL C 143., 2006.6.17.

HL C 154., 2006.7.1.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/4


A Bíróság (nagytanács) 2008. május 20-i ítélete (Hoge Raad der Nederlanden – Hollandia előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Staatssecretaris van Financiën kontra Orange European Smallcap Fund N. V.

(C-194/06. sz. ügy) (1)

(EK 56-EK 58. cikk - A tőke szabad mozgása - Osztalékadóztatás - Adójogi befektetési szervezet által kapott osztalék után valamely másik tagállamban levont forrásadóval szemben e szervezetnek nyújtott adókedvezmény - E kedvezmény azon összegre történő korlátozása, amelyet az e szervezet illetősége szerinti tagállamban honos és ilyen szervezet közvetítése nélkül befektető személy a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján a jövedelemadóba beszámíthatna - E kedvezmény korlátozása a külföldi illetőségű befektetőnek az e szervezet tőkéjében való részesedése arányában)

(2008/C 171/05)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Staatssecretaris van Financiën

Alperes: Orange European Smallcap Fund N. V.

Tárgy

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme – Az EK 56. cikk, az EK 57. cikk (1) bekezdésének és az EK 58. cikk (1) bekezdésének értelmezése – Olyan nemzeti szabályozás, amely adókedvezményt nyújt a befektetési társaság számára a más tagállam által az osztalék után beszedett forrásadó tekintetében – Korlátozás nem holland illetőségű vagy nem a holland társasági adó alá tartozó befektetők esetében

Rendelkező rész

1)

Az EK 56. cikkel és EK 58. cikkel nem ellentétesek az olyan tagállami jogszabályok, mint az alapügyben érintettek, amelyek – azáltal, hogy az e tagállam területén illetőséggel rendelkező, adójogi befektetési szervezet számára a nekik fizetett osztalék után másik tagállamban levont forrásadóval szemben adókedvezményt írnak elő – ezt a kedvezményt olyan összegre korlátozzák, amelyet az első tagállam területén illetőséggel rendelkező természetes személy hasonló adólevonás esetén e másik tagállammal kötött, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján beszámíthatott volna.

2)

Az EK 56 cikkel és EK 58. cikkel ellentétesek az olyan jogszabályok, mint az alapügyben érintettek, amelyek – azáltal, hogy az e tagállam területén illetőséggel rendelkező, adójogi befektetési szervezetek számára a nekik fizetett osztalék után másik tagállamban levont forrásadóval szemben adókedvezményt írnak elő – csökkentik ezt a kedvezményt, ha és amennyiben azok befektetői más tagállamban vagy harmadik országban illetőséggel rendelkező természetes vagy jogi személyek, mivel az ilyen csökkentés az említett szervezetek minden befektetőjét egyaránt hátrányosan érinti.

E tekintetben nincs jelentőség annak, hogy az adójogi befektetési szervezet külföldi befektetői olyan államban rendelkeznek illetőséggel, amellyel e szervezet székhelye szerinti tagállam az osztalék utáni forrásadó kölcsönös beszámítását előíró egyezményt kötött.

3)

Az EK 57. cikk (1) bekezdésében említett korlátozás, mint a tőkemozgások korlátozása magában foglalja a „közvetlen befektetést” a tekintetben, hogy e korlátozás minden olyan, természetes vagy jogi személy által végrehajtott befektetésre vonatkozik, amely a tőkét biztosító személy és azon társaság közötti tartós és közvetlen kapcsolat létrehozását, illetve fenntartását szolgálja, amelynek részére e tőkét gazdasági tevékenység folytatása céljából szánják.


(1)  HL C 178., 2006.7.29.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/4


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. május 22-i ítélete – Evonik Degussa GmbH (korábban Degussa GmbH) kontra az Európai Közösségek Bizottsága, az Európai Unió Tanácsa

(C-266/06 P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Verseny - Kartell - Metionin-piac - Bírság - 17. rendelet - A 15. cikk (2) bekezdése - A büntetések jogszerűségének elve - A tények elferdítése - Az arányosság elve - Az egyenlő bánásmód elve)

(2008/C 171/06)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Evonik Degussa GmbH, korábban Degussa GmbH (képviselők: R. Berchtold, M. Karl és C. Steinle, Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Bouquet, W. Mölls meghatamazottak, H.-J. Freund Rechtsanwalt), az Európai Unió Tanácsa (képviselők: S. Marquardt, G. Curmi és M. Simm meghatalmazottak)

Tárgy

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-279/02. sz., Degussa AG kontra Bizottság ügyben 2006. április 5-én hozott ítélete ellen, amellyel az Elsőfokú Bíróság részlegesen elutasította az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 2002. július 2-án hozott 2003/674/EK bizottsági határozat (HL L 255., 1. o.) megsemmisítése iránt keresetet – A metionin piacot érintő kartell – A büntetések jogszerűségének elvéből származó követelmények a 17/62 rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében előírt bírságkiszabási rendszer kapcsán

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság az Evonik Degussa GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.

3)

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 190., 2006.8.12.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/5


A Bíróság (nagytanács) 2008. május 20-i ítélete (a Finanzgericht Köln [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Brigitte Bosmann kontra Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Aachen

(C-352/06. sz. ügy) (1)

(Szociális biztonság - Családi támogatások - Az ellátásokra való jogosultság felfüggesztése - Az 1408/71/EGK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontja - Az 574/72/EGK rendelet 10. cikke - Alkalmazandó jogszabályok - Ellátások nyújtása a lakóhely szerinti tagállamban, amely nem rendelkezik illetékességgel)

(2008/C 171/07)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: Brigitte Bosmann

Alperes: Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Aachen

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Finanzgericht Köln – A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 13. cikke (2) bekezdése a) pontjának értelmezése (HL L 149., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 35. o.) – A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet (HL L 74., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 83. o.) 10. cikkének értelmezése – Az EK 39. cikk értelmezése – Az általános elvek értelmezése – Eltartott gyermek után járó családi pótlékra való jogosultság – A lakóhely szerinti államban nyújtott ellátások felfüggesztése – Ugyanolyan természetű ellátásokra való jogosultság a foglalkoztatás szerinti államban

Rendelkező rész

1.

A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71 tanácsi rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjával a 2005. április 13-i 2005/647/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett formájában nem ellentétes, ha a foglalkoztatás helye szerinti tagállam szociális biztonsági rendszeréhez tartozó migráns munkavállaló a lakóhelye szerinti tagállam nemzeti jogszabálya alapján ez utóbbi államban családi ellátásban részesül.

2.

A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy az a tény, hogy az alapeljárás felpereséhez hasonló helyzetben lévő munkavállaló minden munkanap után visszatér-e az érintett tagállamban található otthonába releváns-e abból a szempontból, hogy az ilyen munkavállaló teljesíti-e a szóban forgó családi ellátás nyújtásához szükséges feltételeket ezen állam nemzeti jogszabályai alapján.


(1)  HL C 281., 2006.11.18.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/5


A Bíróság (harmadik tanács) 2008. május 22-i ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG kontra College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

(C-361/06. sz. ügy) (1)

(Növényvédő szerek - Forgalombahozatali engedély - Etofumezát - 91/414/EGK irányelv és 2002/37/EK irányelv - 3600/92/EGK rendelet - A szóbeli szakasz újbóli megnyitása iránti kérelem)

(2008/C 171/08)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperesek: Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG

Alperes: College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

A következő részvételével: Agrichem BV

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – College van Beroep voor het bedrijfsleven – A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az etofumezát hatóanyagként történő besorolása céljából történő módosításáról szóló, 2002. május 3-i 2002/37/EK bizottsági irányelv (HL L 117., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 35. kötet, 450. o.) 4. cikke (1) bekezdésének értelmezése – A tagállamok kötelezettsége, hogy az etofumezátot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket 2003. szeptember 1-je előtt visszavonják azzal az indokkal, hogy az engedély jogosultja sem a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (HL L 230., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 11. kötet, 332. o.) II. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dossziéval, sem ahhoz való hozzáféréssel nem rendelkezik

Rendelkező rész

A 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az etofumezát hatóanyagként történő besorolása céljából történő módosításáról szóló, 2002. május 3-i 2002/37/EK bizottsági irányelv 4. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy e rendelkezés nem kötelezi arra a tagállamokat, hogy valamely, etofumezátot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozó engedélyt 2003. szeptember 1-je előtt visszavonjanak azzal az indokkal, hogy ezen engedély jogosultja nem rendelkezik a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv II. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dossziéval vagy ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.


(1)  HL C 294., 2006.12.2.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. május 15-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Lidl Belgium GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Heilbronn

(C-414/06. sz. ügy) (1)

(Letelepedés szabadsága - Közvetlen adók - A létesítő okirata szerint az egyik tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás másik tagállamban lévő állandó telephelyét ért veszteség elszámolása)

(2008/C 171/09)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Lidl Belgium GmbH & Co. KG

Alperes: Finanzamt Heilbronn

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesfinanzhof – Az EK 43. és 56. cikk értelmezése – Másik tagállamban lévő állandó telephely tevékenységéből származó veszteség levonása belföldi társaság adóköteles nyereségéből – Veszteséglevonás elutasítása e másik tagállammal kötött, a kettős adóztatás megelőzését célzó kétoldalú egyezményre hivatkozással

Rendelkező rész

Az EK 43. cikkel nem ellentétes, ha az egyik tagállamban letelepedett társaság nem vonhatja le adóalapjából a másik tagállamban lévő állandó telephelyét ért veszteséget, amennyiben valamely, a kettős adóztatás megelőzését célzó egyezmény értelmében e telephely jövedelme ez utóbbi tagállamban adózik, ahol az említett veszteség ezen állandó telephely jövedelmének adóztatásakor későbbi időszakokra elszámolható.


(1)  HL C 326., 2006.12.30.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/6


A Bíróság (harmadik tanács) 2008. május 22-i ítélete (Oberlandesgericht Dresden – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – A citiworks AG által indított, a Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, a Flughafen Leipzig/Halle GmbH és a Bundesnetzagentur részvételével folyamatban lévő energiaügyi közigazgatási eljárás

(C-439/06. sz. ügy) (1)

(A villamos energia belső piaca - 2003/54/EK irányelv - A 20. cikk (1) bekezdése - Harmadik személyeknek az átviteli és elosztórendszerekhez való szabad hozzáférése)

(2008/C 171/10)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Dresden

Az energiaügyi közigazgatási eljárást megindító fél

Citiworks AG

A következők részvételével: Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberlandesgericht Dresden – A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 176., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 12. fejezet, 2. kötet, 211. o.) 20. cikke (1) bekezdésének értelmezése – Nemzeti szabályozás, amely kizárja a teljes mértékben valamely üzem területén elhelyezkedő hálózatokat (Betriebsnetze) a harmadik személyeknek a átviteli- és elosztórendszerekhez való szabad hozzáférése elvének hatálya alól

Rendelkező rész

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy azzal ellentétes a villamosenergia- és gázellátásról szóló 2005. július 7-i törvény, az úgynevezett „energiagazdálkodási törvény” (Gesetz über die Elektriztäts und Gasversorgung [Energiewirtschaftsgesetz]) 110. §-a (1) bekezdésének 1. pontjához hasonló rendelkezés, amely az energiaellátó hálózatok egyes üzemeltetőit azon az alapon mentesíti a harmadik személyek e hálózatokhoz történő szabad hozzáférése biztosításának kötelezettsége alól, hogy e hálózatok területileg összetartozó üzemi területen találhatók, valamint túlnyomórészt az energia saját üzemen belüli, illetve kapcsolt vállalkozáshoz történő továbbítására szolgálnak.


(1)  HL C 326., 2006.12.30.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/7


A Bíróság (első tanács) 2008. május 22-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline kontra Jean-Pierre Rouard

(C-462/06. sz. ügy) (1)

(44/2001/EK rendelet - A II. fejezet 5. szakasza - Joghatóság egyedi munkaszerződéseknél - Az említett fejezet 2. szakasza - Különös joghatóság - A 6. cikk 1. pontja - Több alperes)

(2008/C 171/11)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperesek: Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline

Alperes: Jean-Pierre Rouard

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cour de cassation – A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi határozat (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 6. cikke 1. pontjának értelmezése – Joghatósági szabályok egyéni munkaszerződés esetén – Azon munkavállaló helyzete, aki egy harmadik országban két, ugyanazon csoporthoz tartozó, két különböző tagállamban székhellyel rendelkező társaságnak dolgozott

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 6. cikkének 1. pontjában előírt különös joghatósági szabály nem alkalmazható említett rendelet II. fejezetének az egyedi munkaszerződésekre vonatkozó 5. szakaszának hatálya alá tartozó jogvitára.


(1)  HL C 326., 2006.12.30.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/7


A Bíróság (negyedik tanács) 2008. május 22-i ítélete (Sąd Okręgowy w Koszalinie – Lengyel Köztársaság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Halina Nerkowska kontra Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(C-499/06. sz. ügy) (1)

(A háború vagy a megtorlások polgári áldozatainak nyújtott rokkantsági nyugdíj - A nemzeti területen lévő lakóhelyre vonatkozó feltétel - EK 18. cikk (1) bekezdése)

(2008/C 171/12)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Az alapeljárás felei

Felperes: Halina Nerkowska

Alperes: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sąd Okręgowy w Koszalinie – Az EK 18. cikk értelmezése – A háború és annak következményei áldozatai részére nyújtott ellátás fizetését a nemzeti területen található lakóhely feltételéhez kötő nemzeti jogszabály közösségi joggal való összeegyeztethetősége

Rendelkező rész

Az EK 18. cikk (1) bekezdése úgy értelmezendő, hogy azzal ellentétes az olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében e tagállam saját állampolgáraival szemben általában és minden körülmények között megtagadja a háború vagy a megtorlások polgári áldozatainak járó ellátás folyósítását kizárólag amiatt, hogy azok lakóhelye ezen ellátás folyósításának teljes tartama alatt nem ebben az államban van, hanem egy másik tagállam területén.


(1)  HL C 20., 2007.1.27.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/8


A Bíróság (hatodik tanács) 2008. május 15-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-503/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - A 79/409/EGK irányelv - A vadon élő madarak védelme - A vadon élő madarak védelmének rendjétől való eltérés - Liguria tartomány)

(2008/C 171/13)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: D. Recchia meghatalmazott)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselő: I. Braguglia meghatalmazott és G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A vadon élő madarak védelme rendjétől való eltérések engedélyezésére vonatkozóan olyan szabályozás elfogadása és alkalmazása Liguria tartomány által, amely a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (HL L 103. 1. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 98. o.) 9. cikkében foglalt feltételeknek ellentmond

Rendelkező rész

1)

Az Olasz Köztársaság – mivel Liguria tartomány a vadon élő madarak védelmi rendjétől való eltéréseket engedélyező olyan szabályozást fogadott el és alkalmaz, amely nem tartja be a 79/409/EGK irányelv 9. cikkében meghatározott feltételeket – nem teljesítette az ezen irányelv 9. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére, beleértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárás során felmerült költségeket.


(1)  HL C 82., 2007.4.14.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/8


A Bíróság (harmadik tanács) 2008. május 22-i ítélete (Corte suprema di cassazione – Olaszország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Az Ampliscientifica Srl, Amplifia SpA kontra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(C-162/07. sz. ügy) (1)

(Hatodik HÉA-irányelv - Adóalanyok - A 4. cikk (4) bekezdésének második albekezdése - Anyavállalat és leányvállalatai - Az egyetlen adóalanyra vonatkozó szabály tagállami alkalmazása - Feltételek - Következmények)

(2008/C 171/14)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperesek: Ampliscientifica Srl, Amplifia SpA

Alperesek: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Tárgy

A Corte suprema di cassazione előzetes döntéshozatal iránti kérelme – A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet 23. o.) 14. cikke (4) bekezdése második albekezdésének értelmezése – „Jogi szempontból független, de pénzügyi, gazdasági és szervezeti tekintetben szoros kapcsolatban álló személyek” – Az előírt HÉA-rendszer alkalmazását a tagállamok számára lehetővé tévő kellően pontos fogalom – Kapcsolat fogalma – Olyan nemzeti rendelkezés, amely a joggal való visszaélés elkerülése érdekében meghatározza e kapcsolat fennállásának minimális időtartamát

Rendelkező rész

1)

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének második albekezdése olyan rendelkezés, amelynek tagállami alkalmazása feltételezi ez utóbbinak a hozzáadottérték-adóval foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott előzetes konzultációját és olyan nemzeti szabályozás elfogadását, amely lehetővé teszi, hogy a belföldön letelepedett és jogilag független, azonban egymással szoros pénzügyi, gazdasági és szervezeti kapcsolatban álló jogalanyokat, különösen a társaságokat, ne külön hozzáadottértékadó-alanynak, hanem egyetlen adóalanynak tekintsék, amely egyetlen hozzáadottértékadó-azonosítószámmal rendelkezik és ezért egyedül jogosult a hozzáadottértékadó-bevallás aláírására. A nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügyben felmerült, megfelel-e az említett szempontoknak, mely vizsgálat során hangsúlyozni kell, hogy a hozzáadottérték-adóval foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott előzetes konzultáció hiányában az e szempontoknak megfelelő nemzeti szabályozás a 77/388 hatodik irányelv 4. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében előírt eljárási követelmény megsértésével járó átültetésnek minősülne.

2)

Az adósemlegesség elvével nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely arra korlátozódna, hogy a hozzáadottérték-adó egyszerűsített bevallása és fizetése alkalmazásának lehetősége mellett döntő adóalanyokat eltérően kezeli aszerint, hogy az anyavállalat legkésőbb a bevallás naptári évét megelőző naptári év elejétől kezdve több mint 50 %-ban részesedik-e az alárendelt jogalanyok részvényeiből vagy üzletrészeiből, vagy e feltételeknek ezzel szemben csak ezen időpont után felel meg. A nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügyben felmerült, ilyen intézkedésnek minősül-e. Ezenkívül sem a joggal való visszaélés tilalmának elvével, sem az arányosság elvével nem ellentétes az ilyen szabályozás.


(1)  HL C 140., 2007.6.23.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/9


A Bíróság (ötödik tanács) 2008. május 22-i ítélete (a Vestre Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Skatteministeriet kontra Ecco Sko A/S

(C-165/07. sz. ügy) (1)

(Közös Vámtarifa - Kombinált Nómenklatúra - Tarifális besorolás - 6403 vámtarifaszám - Bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik - 6404 vámtarifaszám - Textilanyag felsőrésszel rendelkező lábbelik)

(2008/C 171/15)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Vestre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteministeriet

Alperes: Ecco Sko A/S

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vestre Landsret – A 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2000. október 13-i 2388/2000/EK [korábban: 2263/2000/EK] bizottsági rendelettel (HL 2000., L 264., 1. o.; helyesbítés: HL L 276., 92. o., 2000.10.28.) módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének értelmezése – A 2658/87/EGK tanácsi rendeletet módosításáról szóló, 1992. december 23-i 3800/92 bizottsági rendelet által beiktatott, a Kombinált Nómenklatúra 64. árucsoportjához fűzött 1. kiegészítő megjegyzésnek az ugyanezen árucsoportra vonatkozó 4. megjegyzés a) pontjával való összeegyeztethetősége – Lábbeli gumi-, műanyag, mesterséges vagy természetes bőr talppal – A KN 6403 (lábbeli bőr felsőrésszel) vagy a KN 6404 vámtarifaszám (lábbeli textilanyag felsőrésszel) alá történő sorolás

Rendelkező rész

1)

A 2000. október 13-i 2388/2000/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát úgy kell értelmezni, hogy az olyan gumitalpú szandált, mint amely az alapügy tárgyát képezi, és amelynek a felső része két, a belső talphoz ragasztott, és tépőzáras szalaggal ellátott bőr szorító pántokkal összekötött bőr betétből áll, úgy, hogy a bőr a felsőrész külső felületének körülbelül 71 %-át alkotja, és a bőr alatti rugalmas textilanyag helyenként látható marad:

a Kombinált Nómenklatúra 6404 vámtarifaszáma alá kell besorolni, amennyiben a szandál felső részén található textilanyag a bőrbetétek nélkül is a felsőrész funkcióját látja el, azaz amennyiben elegendő tartást biztosít ahhoz, hogy a használó az említett szandált járásra használhassa;

a Kombinált Nómenklatúra 6403 vámtarifaszáma alá kell besorolni, amennyiben a szandál felső részén található textilanyag a bőrbetétek nélkül nem látja el a felsőrész funkcióját, azaz amennyiben nem biztosít elegendő tartást ahhoz, hogy a használó az említett szandált járásra használhassa.

2)

A 2658/87 rendeletet módosító, 1992. december 23-i 3800/92/EGK bizottsági rendelettel beiktatott, a Kombinált Nómenklatúra 64. árucsoportjára vonatkozó 1. kiegészítő megjegyzés összeegyeztethető az említett árucsoportra vonatkozó 4. megjegyzés a) pontjával.


(1)  HL C 129., 2007.6.9.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/10


A Bíróság (hatodik tanács) 2008. május 20-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga Királyság

(C-271/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 96/61/EK irányelv - A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése - Hiányos és nem megfelelő átültetés)

(2008/C 171/16)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Alcover San Pedro és J.-B. Laignelot meghatalmazottak)

Alperes: Belga Királyság (képviselő: C. Pochet meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv (HL L 257., 26. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 80. o.) 2. cikkének ((2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) és (11) bekezdés), 3. cikkének, 5. cikkének, 6. cikkének ((1) bekezdés), 8. cikkének, 9. cikkének ((3), (4), (5) és (6) bekezdés), 10. cikkének, 12. cikkének ((2) bekezdés), 13. cikkének ((1) és (2) bekezdés), 14. cikkének, 17. cikkének ((2) bekezdés), valamint az irányelv I. és IV. mellékletének részleges, vagy nem megfelelő átültetése, illetve az átültetés elmulasztása – Az átültető intézkedések tárgyi hatálya és az irányelv tárgyi hatálya közötti összhang hiánya – A helyi hatóságok részére túlzottan széleskörű mérlegelési jogkör biztosítása a működési engedélyekkel és azon körülményekkel kapcsolatban, amelyek esetén az engedélyezési feltételeket felül kell vizsgálni, illetve frissíteni kell

Rendelkező rész

1)

A Belga Királyság – mivel részlegesen, vagy nem megfelelően ültette át a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv 2. cikkének 2–7. és 9–11. pontját, 3. cikkét, 5. cikkét, 6. cikkének (1) bekezdését, 8. cikkét, 9. cikkének (3)–(6) bekezdését, 10. cikkét, 12. cikkének (2) bekezdését, 13. cikkének (1) és (2) bekezdését és 14. cikkét, valamint az irányelv I. és IV. mellékletét – nem teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Belga Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 211., 2007.9.8.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/10


A Bíróság (hetedik tanács) 2008. május 15-i ítélete (a Corte d'appello di Firenze [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nancy Delay kontra Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana

(C-276/07. sz. ügy) (1)

(Munkavállalók szabad mozgása - Állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés - „Vendéglektorok’ kategóriája - Volt idegennyelvi lektor - Szerzett jogok elismerése)

(2008/C 171/17)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte d'appello di Firenze

Az alapeljárás felei

Felperes: Nancy Delay

Alperesek: Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Corte d'appello di Firenze – Az EK 39. cikk értelmezése – A volt idegen nyelvi lektorok szerzett jogainak elismerése – A más tagállamokkal kötött kulturális cseregyezmények alkalmazása keretében alkalmazott lektorok („lettori di scambio”) – A C-212/99. sz. és a C-119/04. sz. ügyekből következő elvek alkalmazhatósága

Rendelkező rész

Az EK 39. cikk (2) bekezdésével ellentétes, hogy az alapügy felpereséhez hasonló helyzetben levő személytől, akinek határozott időtartamra szóló, vendéglektori munkakörre vonatkozó szerződését határozatlan időtartamra szóló, idegen nyelvet anyanyelvként bíró nyelvi szakértő munkatársi munkakörre vonatkozó szerződés váltotta fel, megtagadják az első alkalmazásának időpontja óta megszerzett jogainak elismerését, ami kihatással van a javadalmazásra, a szolgálati idő figyelembevételére és a társadalombiztosítási járulékok munkáltató általi fizetésére, ha a hasonló helyzetben levő nemzeti munkavállaló részesülne e jogok elismerésének kedvezményében. A nemzeti bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy az alapügyben ez a helyzet áll-e fenn.


(1)  HL C 211., 2007.9.8.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/11


A Bíróság (hatodik tanács) 2008. május 15-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Svéd Királyság

(C-341/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - A 2004/48/EK irányelv - A szellemi tulajdonjogok érvényesítése - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

(2008/C 171/18)

Az eljárás nyelve: svéd

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: W. Wils és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Svéd Királyság (képviselő: A. Kruse meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 157., 45. o., és – helyesbítés – HL L 195., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Svéd Királyság – mivel nem fogadta el az előírt határidőn belül azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Svéd Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 211., 2007.9.8.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/11


A Bíróság (hetedik tanács) 2008. április 10-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Termoraggi SpA kontra Comune di Monza

(C-323/07. sz. ügy) (1)

(Közbeszerzési szerződések - Árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés - Hirdetmény közzététele nélkül történő odaítélés - Szerződés-odaítélés a területi önkormányzat által a tulajdonában álló vállalkozásnak)

(2008/C 171/19)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperes: Termoraggi SpA

Alperes: Comune di Monza

A következő részvételével: Acqua Gas Azienda Municipale (AGAM)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.) 6. cikkének értelmezése – Hatály – Bizonyos önkormányzati ingatlanok fűtőberendezéseinek üzemeltetését a közbeszerzési szerződéseknek az irányelvben előírt odaítélési eljárásainak megkerülésével, önkormányzati tulajdonú vállalkozás számára odaítélő nemzeti rendelkezések

Rendelkező rész

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv és az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelv nem alkalmazandó a területi önkormányzat és az attól jogilag elkülönült személy közötti szerződésre, amennyiben a területi önkormányzat az illető személy felett hasonló ellenőrzést gyakorol, mint a saját szervei felett, és egyúttal e személy a tevékenysége lényeges részét az őt fenntartó önkormányzat vagy önkormányzatok részére végzi.

A 92/50 irányelv 6. cikke csak akkor alkalmazható, ha léteznek olyan törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések, amelyek alapján a nyertes ajánlattevő az odaítélt szerződés tárgyára vonatkozóan kizárólagos jogot élvez.


(1)  HL C 235., 2007.10.6.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/12


Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-434/05. sz., Gateway, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2007. november 27-én hozott ítélete ellen a Gateway, Inc által 2008. február 13-án benyújtott fellebbezés

(C-57/08. P. sz. ügy)

(2008/C 171/20)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Gateway (képviselő: C. R. Jones, solicitor)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták); Fujitsu Siemens Computers GmbH

A fellebbező kérelmei

Fellebbezésében a Gateway azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-434/05 sz. ügyben 2007. november 27-én hozott ítéletét;

teljességgel adjon helyt a Gateway bejelentett védjegy lajstromozása elleni felszólalásának;

kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Gateway szerint az Elsőfokú Bíróság a következő hibákat követte el:

a)

A „media gateway [média átjáró]” és a „gateway [átjáró]” kifejezések az információs technológiai piacon azt a jól körülírható jelentést hordozzák, hogy egyes eszközök képesek egy bizonyos protokoll vagy formátum másikba történő konvertálására. Ezzel szemben az Elsőfokú Bíróság tévesen úgy ítélte meg, hogy a „gateway [átjáró]” kifejezésnek a bejelentett védjegybe való belehelyezése arra szolgált, hogy a vitatott árujegyzékben szereplő valamennyi terméket és szolgáltatást leíró tulajdonságokat jelöljön meg, noha a vitatott védjegy által lefedett termékek és szolgáltatások közül egy sem szerepel „média átjáró”-ként vagy „átjáró”-ként a felsorolásban.

b)

Rosszul határozta meg az érintett vásárlóközönséget, amennyiben úgy találta, hogy azt kizárólag számítástechnikai termékeket és szolgáltatásokat vásárló fogyasztók alkotják, és nem pedig a vitatott árujegyzék által lefedett valamennyi terméket és szolgáltatást vásárló fogyasztók.

c)

Tévesen állapította meg, hogy az ütköző védjegyek vizuális, hangzásbeli és fogalmi szempontból nem hasonlóak.

d)

Tévesen állapította meg, hogy a két ütköző védjegy hasonlósága annak függvénye, hogy az összetett szómegjelölés által keltett vizuális, hangzásbeli és fogalmi összbenyomás tekintetében e szómegjelölés korábbi védjegynek megfelelő része legyen domináns;

e)

Az ütköző védjegyek hasonlóságának értékelésénél nem vette kellő súllyal figyelembe a „gateway” – mint a Gateway által az érintett vásárlóközönségnek kínált számítástechnikai termékek és szolgáltatások tekintetében használt korábbi védjegy – megkülönböztető jellegét;

f)

Nem fordított kellő figyelmet arra, hogy a belső tulajdonságaik vagy jóhírnevük folytán különösen erős megkülönböztető képességgel rendelkező védjegyek nagyobb fokú védelmet élveznek, mint a csekélyebb megkülönböztető képességgel rendelkező védjegyek;

g)

Tévesen állapította meg, hogy a „gateway [átjáró]” elem nem rendelkezik a bejelentett védjegyen belül független megkülönböztető szereppel;

h)

Tévesen találta úgy, hogy az ütköző védjegyek csak akkor téveszthetők össze, ha az összetett megjelölés által keltett összbenyomás tekintetében a korábbi védjegynek megfelelő elem a domináns;

i)

Elmulasztotta megfelelően figyelembe venni a „gateway [átjáró]” kifejezés – mint a bejelentett védjegybe beépített elem – által a szóban forgó termékek és szolgáltatások átlagfogyasztóiban valószínűen keltett vizuális, hangzásbeli és fogalmi összbenyomást.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/12


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2008. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. kontra Hauptzollamt Bremen

(C-134/08. sz. ügy)

(2008/C 171/21)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j.

Alperes: Hauptzollamt Bremen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozóan kiegészítő behozatali vámok megállapításáról szóló, 2003. december 8-i 2193/2003/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikkének (2) bekezdését, hogy annak szövegével ellentétesen azok a termékek, amelyek bizonyíthatóan úton voltak már a Közösség területe felé a kiegészítő vámok alkalmazásának kezdő időpontjában, és amelyek rendeltetési helye nem módosítható, nem tartoznak a kiegészítő vám alkalmazásának a hatálya alá?


(1)  HL L 328., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 15. kötet, 6. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/13


A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2008. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Janko Rottmann kontra Freistaat Bayern

(C-135/08. sz. ügy)

(2008/C 171/22)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht (Németország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Janko Rottmann

Alperes: Freistaat Bayern

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A közösségi joggal ellentétes-e az uniós polgárság (és az ezzel összefüggő jogok és alapvető szabadságok) elvesztésének jogkövetkezménye, amely abból adódik, hogy egy tagállamban (Németország) megtévesztéssel, honosítás útján szerzett állampolgárságnak a nemzeti (német) jog alapján önmagában jogszerű visszavonása egy másik tagállam (Ausztria) nemzeti állampolgársági jogával együtthatásban – mint itt a felperes esetében az eredeti osztrák állampolgárság újra nem éledése következtében – hontalansághoz vezet?

2.

Arra az esetre, ha az első kérdésre igenlő válasz adandó:

Köteles-e az uniós polgárt honosító és a csalárd módon megszerzett állampolgárságot visszavonni szándékozó tagállam (Németország) a közösségi jog figyelembevételével az állampolgárság visszavonásától teljesen vagy átmenetileg eltekinteni, ha vagy ameddig a visszavonás az uniós polgárság (és az ezzel összefüggő jogok és alapvető szabadságok) elvesztésének az első kérdésben leírt jogkövetkezményével járna, vagy a korábbi állampolgárság tagállama (Ausztria) köteles a közösségi jog figyelembevételével nemzeti jogát oly módon értelmezni és alkalmazni, vagy akár módosítani, hogy e jogkövetkezmény ne álljon be?


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/13


A Tallinna Halduskohus (Észtország) által 2008. április 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Rakvere Lihakombinaat AS kontra Põllumajandusminister és Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(C-140/08. sz. ügy)

(2008/C 171/23)

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Tallinna Halduskohus

Az alapeljárás felei

Felperes: Rakvere Lihakombinaat AS

Alperes: Põllumajandusminister és Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A mechanikus csontozás révén nyert, fagyasztott, a csontokról mechanikusan lefejtett csirkehúst (a csontokról mechanikusan lefejtett hús fogalmát elsőként az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) I. mellékletének 1.14. pontja határozta meg) a 2004. május 1-jei állapot szerint a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) I. melléklete szerinti 0207 14 10 KN-kód vagy 0207 14 99 KN-kód alá kell besorolni?

2.

Ha az 1.1. pontban foglalt kérdésben ismertetett terméket a 0207 14 10 KN-kód alá kell besorolni, akkor a következő kérdések tekintetében kérjük előzetes döntés meghozatalát:

2.1

Összeegyeztethetetlen-e az 1972/2003/EK bizottsági rendelet (3) 4. cikkének (1) és (2) bekezdésével, ha valamely piaci szereplő többletkészletének mennyiségét úgy határozzák meg, hogy a többletkészletből (átvihető készlet címén) automatikusan levonják a piaci szereplő tevékenysége a 2004. május 1-jét megelőző utolsó négy évének május 1-jén meglévő, 1,2-del felszorzott átlagos raktárkészletét?

2.2

Összhangban áll-e az 1972/2003/EK bizottsági rendelet céljával a többletkészlet utáni díjfizetés, ha bár többletkészletet állapítanak meg a piaci szereplőnél 2004. május 1-jén, az utóbbi bizonyítja, hogy a többletkészlet 2004. május 1-jét követő értékesítésekor nem tett szert árkülönbségből eredő tényleges előnyre?


(1)  HL L 139., 2004. április 30., 55. o.; magyar nyelvű különkiadás: 3. fejezet, 45. kötet, 14. o.

(2)  HL L 256.; magyar nyelvű különkiadás: 2. fejezet, 3. kötet, 382. o.

(3)  A mezőgazdasági termékek kereskedelme tekintetében a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében elfogadandó átmeneti intézkedésekről szóló, 2003. november 10-i 1972/2003/EK bizottsági rendelet; HL L 293., 2003. november 10., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás: 3. fejezet, 40. kötet, 474. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/14


2008. április 8-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Finn Köztársaság

(C-144/08. sz. ügy)

(2008/C 171/24)

Az eljárás nyelve: finn

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: I. Koskinen és D. Triantafyllou)

Alperes: Finn Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri a Bíróságtól, hogy:

állapítsa meg, hogy a Finn Köztársaság – mivel bizonyos szállítóeszközök ideiglenes behozatalának lehetséges adómentessége céljából a szokásos tartózkodási hely hiányos meghatározását alkalmazta – nem teljesítette az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló, 1983. március 28-i 83/182/EGK tanácsi irányelv (1) 7. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit,

a Finn Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A lehetséges adómentesség céljából a 83/182/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése szabályozza a szokásos tartózkodási helyet, amely meghatározza, hogy a szállítóeszköz mely tagállam ideiglenes behozatalra vonatkozó szabályozása alá tartozik, valamint azt, hogy mely tagállam jogosult a kérdéses szállítóeszköz után adót kivetni. A 83/182/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése néhány kivételt tartalmaz azon szabály alól, miszerint a szokásos tartózkodási hely az a hely, ahol egy személy évenként legalább 185 napot lakik. Különösen a 7. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerint olyan személyek esetében, akiknek a foglalkozási kötelékei más helyhez kapcsolódnak, mint a személyes kötelékei, és aki ennek következtében gyakran két vagy több tagállamban található különféle helyeken tartózkodik, szokásos tartózkodási helynek azt a helyet kell tekinteni, ahová a személyes kötelékek kapcsolódnak, feltéve hogy az adott személy arra a helyre rendszeresen visszatér. E rendelkezés azonban kifejezetten leszögezi, hogy ez utóbbi feltétel nem alkalmazandó olyankor, amikor az adott személy meghatározott időtartamú munkavégzés céljából tartózkodik egy tagállamban.

A finn jogszabályok azonban a rendszeres visszatérés feltételét arra az esetre is előírják, ha az adott személy meghatározott időtartamú munkavégzés céljából tartózkodik Finnországban. Következésképpen Finnország nem ültette át megfelelően a nemzeti jogába a 83/182/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdését.


(1)   HL 1983. L 105., 59. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 112. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/14


Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) által a T-298/04. sz., Efkon AG kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa ügyben 2008. január 22-én hozott végzés ellen az Efkon AG által 2008. április 3-án benyújtott fellebbezés

(C-146/08 P. sz. ügy)

(2008/C 171/25)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Efkon AG (képviselő: M. Novak ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

az Európai Közösségek Bírósága állapítsa meg, hogy az Elsőfokú Bíróság T-298/04. sz. ügyben 2008. január 22-én hozott, megtámadott végzése jogellenes, és helyezze azt hatályon kívül, illetve kötelezze az Elsőfokú Bíróságot szabályszerű eljárás lefolytatására, és érdemi határozat meghozatalára;

semmisítse meg az irányelvnek a megtámadott rendelkezését a keresetben foglalt kérelemnek megfelelően, és kötelezze az alpereseket a költségek viselésére.

Ezenfelül a Bíróság állapítsa meg, hogy a 2004. július 21-én benyújtott keresetet elbíráló, 2008. január 22-i végzés az eljárásnak az ésszerű időt meghaladó tartama miatt sérti az EEJE 6. cikkét, és a fellebbezőnek már ebből az okból is jogvédelmet kell biztosítani.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező az Elsőfokú Bíróság említett végzése elleni fellebbezését az EK 230. cikk negyedik bekezdésének a téves értelmezésére, valamint az eljárás során elkövetett eljárási hibákra alapítja.

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet azzal az indokolással utasította el, mint elfogadhatatlant, hogy a fellebbezőt a megtámadott jogi aktus nem érinti közvetlenül és személyében az EK 230. cikk negyedik bekezdése értelmében.

Ez a jogi álláspont a felperes nézete szerint jogilag téves. Az Elsőfokú Bíróság nem ismeri fel, hogy önmagában a szellemi tulajdonjogba való beavatkozás személyes és közvetlen érintettséget vált ki, amely megalapozza az EK 230. cikk negyedik bekezdése értelmében vett személyes és közvetlen érintettséget. A szabadalom lényege abban áll, hogy valamely meghatározott jogalanyra kizárólagos, időben korlátozott jogot ruháznak. Az ilyen jog szükségszerűen csak meghatározott jogalanyt illethet meg. Más személy e joggal nem rendelkezhet, ezért az e jogba valamely közösségi jogi aktus útján való beavatkozás mindenképpen személyes és közvetlen érintettséget vált ki.

Az Elsőfokú Bíróság azon érve, amely szerint a fellebbezőn kívül mások is kínálnak közúti elektronikus díjfizetési rendszereket, amelyek adott esetben ugyanúgy érintettek, mint a fellebbező, és ebből következően a személyes és közvetlen érintettség nem áll fenn, megalapozatlan. Az EK 230. cikk negyedik bekezdése értelmében vett személyes és közvetlen érintettség nem zárható ki azon oknál fogva, hogy a megtámadott jogi aktus másokat is érint, ha e más személyek nem rendelkeznek szabadalommal.

A fellebbező állítása szerint azon közlésének a figyelmen kívül hagyása, amelynek értelmében a fellebbező ISO-CALM infravörös szabványt fejlesztett ki, és ezért állami jutalomban részesült, a meghallgatáshoz való jog megsértésének minősül. Végezetül az eljárás négy éves időtartama szintén elfogadhatatlan, és már önmagában is súlyos eljárási szabálysértésnek minősül.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/15


Az Arbeitsgericht Hamburg (Németország) által 2008. április 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Jürgen Römer kontra Freie und Hansestadt Hamburg

(C-147/08. sz. ügy)

(2008/C 171/26)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeitsgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Jürgen Römer

Alperes: Freie und Hansestadt Hamburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A Freie und Hansestadt Hamburg által elfogadott 1. Ruhegeldgesetz (első nyugdíjtörvény, a továbbiakban: 1. RGG) által szabályozott, a Freie und Hansestadt Hamburg volt alkalmazottait és munkavállalóit, valamint ezek túlélő hozzátartozóit megillető kiegészítő nyugellátás esetében a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv (1) 3. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „állami rendszerek vagy azzal egyenrangú [helyesen: azzal egy tekintet alá eső] egyéb rendszerek kifizetései[ről], beleértve az állami szociális biztonsági és a szociális védelmi rendszereket is” van-e szó, azzal a következménnyel, hogy a megjelölt irányelv (a továbbiakban: irányelv) az 1. RGG szabályozási körében nem alkalmazható?

2.

Ha a fenti kérdésre nemleges válasz adandó:

2.1.

Az 1. RGG azon rendelkezései esetében, amelyek a nyugellátás kiszámítása során annak összegét illetően különbséget tesznek egyrészt a házas, másrészt az összes többi ellátásra jogosult között, nevezetesen előnyben részesítik a házas ellátásra jogosultakat – mégpedig az azonos nemű személlyel a Németországi Szövetségi Köztársaság Lebenspartnerschaftsgesetz-e [az élettársi kapcsolatról szóló német törvény] alapján élettársi közösséget létesített személyekkel (a továbbiakban: élettársi kapcsolatban) szemben is –, az irányelv (22) preambulumbekezdése értelmében vett, „a családi állapotra és az attól függő ellátásokra vonatkozó nemzeti törvények[ről]” van-e szó?

2.2.

Ha a fenti kérdésre igenlő válasz adandó:

Ez azzal a következménnyel jár-e, hogy az irányelv az 1. RGG megjelölt rendelkezéseire vonatkozóan nem alkalmazható, annak ellenére, hogy maga az irányelv nem tartalmazza hatályának a (22) preambulumbekezdésnek megfelelő korlátozását?

3.

Ha a 2.1. vagy a 2.2. kérdésre nemleges válasz adandó:

Sérti-e az 1. RGG 10. §-ának (6) bekezdése – amely szerint a nyugellátás összegét a nem tartósan külön élő házas ellátásra jogosultak számára az (adóalany számára kedvezőbb) III/0. adózási osztály fiktív alapul vételével, míg az összes többi ellátásra jogosult számára az (adóalany számára kedvezőtlenebb) I. adózási osztály fiktív alapul vételével számítják ki – az irányelv 2. cikkével és 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjával együttesen olvasott 1. cikkét, az olyan ellátásra jogosulttal szemben, aki azonos nemű személlyel él élettársi kapcsolatban, és e személytől nem tartósan él külön?

4.

Ha az 1. kérdésre vagy a 2.2 kérdésre igenlő, vagy a 3. kérdésre nemleges válasz adandó:

Az EK 141. cikkel, vagy a közösségi jog valamely általános elvével ellentétes-e az 1. RGG 10. §-ának (6) bekezdése a 3. kérdésben leírt szabályozás, illetve jogkövetkezmény miatt?

5.

Ha a 3. vagy 4. kérdésre igenlő válasz adandó:

Ez azzal a következménnyel jár-e, hogy a nem tartósan külön élő, élettársi kapcsolatban élő ellátásra jogosult már az 1. RGG 10. §-a (6) bekezdésének a kifogásolt egyenlőtlen bánásmód megszüntetése értelmében történő módosítása előtt is követelheti, hogy a nyugellátás összegének kiszámítása során nem tartósan külön élő házas ellátásra jogosultként kezeljék? Ha igen, érvényes-e ez – az irányelv alkalmazhatósága és a 3. kérdés igenlő megválaszolása esetén – már az irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében az átültetésre megállapított határidő letelte előtt is?

6.

Ha az 5. kérdésre igenlő válasz adandó:

Ez a Bíróság C-262/88. sz. Barber-ügyben hozott ítélete indokolásának megfelelően azzal a korlátozással érvényes-e, hogy az egyenlő bánásmódot a nyugellátás összegének kiszámítása során a nyugellátás csak azon részei tekintetében kell megvalósítani, amelyekre az ellátásra jogosult 1990. május 17-étől kezdődően szerzett jogosultságot?


(1)  HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/16


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. április 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Siebrand BV kontra Staatssecretaris van Financien

(C-150/08. sz. ügy)

(2008/C 171/27)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia)

Az alapeljárás felei

Felperes: Siebrand BV

Alperes: Staatssecretaris van Financien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Besorolható-e olyan ital a KN 2206 vámtarifaszám alá, amely bizonyos mértékben desztillált szeszt tartalmaz, egyebekben azonban megfelel e vámtarifaszám meghatározásának, ha ezen ital esetében erjesztett italról van szó, amely víz és meghatározott anyagok hozzáadása következtében elvesztette a meghatározott gyümölcsből vagy meghatározott természetes termékből előállított ital ízét, szagát és/vagy kinézetét?

2.

Ha az első kérdésre igenlő válasz adandó: mely kritérium alapján kell megállapítani, hogy az italt desztillált szesz hozzáadása miatt mégis a KN 2208 vámtarifaszám alá kell-e besorolni?


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/16


A Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanyolország) által 2008. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Real Sociedad de Fútbol S.A.D. és Nihat Kahveci kontra Consejo Superior de Deportes és Real Federación Española de Fútbol

(C-152/08. sz. ügy)

(2008/C 171/28)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Real Sociedad de Fútbol S.A.D. és Nihat Kahveci

Alperes: Consejo Superior de Deportes és Real Federación Española de Fútbol

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Ankarában 1963. szeptember 12-én aláírt, az 1963. december 23-i 64/732/EGK tanácsi rendelettel elfogadott, Törökország és az EGK közötti társulásról szóló megállapodás (1) 37. cikke, valamint ennek 1970. november 23-i kiegészítő jegyzőkönyvével (2) ellentétes-e az, hogy egy sportszövetség valamely török állampolgárságú hivatásos sportolóra, aki az alapeljárásban szereplőhöz hasonló spanyol labdarúgóklubnál vállal szabályosan munkát, olyan szabályt alkalmaz, amely szerint a klubok az országos szinten rendezett versenyeken csak korlátozott számban indíthatnak az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik államokbeli játékosokat?


(1)  Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország között társulást létrehozó, Ankarában 1963. szeptember 12-én aláírt, és a Közösség nevében az 1963. december 23-i 64/732/EGK tanácsi határozattal (HL 1964., 217., 3685. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 11. kötet, 10. o.) megkötött, jóváhagyott és megerősített megállapodás.

(2)  Az 1970. november 23-án Brüsszelben aláírt, és a Közösség nevében az 1972. december 19-i 64/732/EGK tanácsi rendelettel (HL L 293., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 11. kötet, 43. o.) megkötött, jóváhagyott és megerősített kiegészítő jegyzőkönyv.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/17


2008. április 15-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-154/08. sz. ügy)

(2008/C 171/29)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Afonso és F. Jimeno Fernández, meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy – mivel úgy tekintette, hogy a „registradores de la propiedad” (ingatlan-nyilvántartást végzők) által mint a jelzálog-nyilvántartási kerületek adóbeszedő irodáinak kinevezett beszedői által e minőségükben az autonóm közösségeknek nyújtott szolgáltatás nem HÉA-köteles – a Spanyol Királyság nem teljesítette a hatodik HÉA-irányelv (1) 2. cikkéből, valamint 4. cikke (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.

A „registradores de la propiedad” olyan szakképzettséggel rendelkező személyek, akiket a spanyol állam nevez ki, és a Registros de la Propiedad (ingatlan-nyilvántartás) vezetésével bíz meg. Tevékenységüket saját felelősségük mellett végzik, munkájuk megszervezését illetően szabadon járnak el, alkalmazottaikat saját maguk választják meg, munkájukért javadalmazásban részesülnek, amely egyben a jövedelmüket képezi. Több autonóm közösség megbízta őket az egyes adók beszedésével kapcsolatos különféle feladatok elvégzésével. E szolgáltatás fejében a „registradores de la propiedad” a beszedett adók meghatározott százalékát kapják.

2.

A spanyol állam eredetileg úgy gondolta, hogy a HÉA szempontjából a „registradores de la propiedad”-ot az autonóm közösségek részére végzett feladatuk ellátása szempontjából úgy kell tekinteni, mint HÉA-köteles tevékenységet végző egyéni vállalkozókat, illetve szakképzett személyeket. A spanyol kormány által e tekintetben felhozott érvek alapvetően a Bíróság C-235/85. sz., Bizottság kontra Hollandia ügyben 1987. március 26-án hozott ítéletén (2), valamint C-202/90. sz., Ayuntamiento de Sevilla ügyben 1991. július 25-én hozott ítéletén (3) alapulnak.

3.

2003. július 12-i ítéletében a Tribunal Supremo (spanyol legfelsőbb bíróság) azt állapította meg, hogy az „registradores de la propiedad” az autonóm közösségek által rájuk bízott – egyes adók beszedéséből és behajtásából álló – feladataik ellátása tekintetében egyszerűen köztisztviselőknek minősülnek, akik a közigazgatási szervezetrendszer részét képezik. Ezen – a törvényesség érdekében indított jogorvoslat nyomán született – ítélet alapján a spanyol kormány úgy véli, hogy az említett szolgáltatás nem HÉA-köteles.

4.

Ezzel szemben a Bizottság álláspontja szerint az „registradores de la propiedad” által az autonóm közösségek részére végzett szolgáltatás a hatodik irányelv 2. cikkében szereplő általános szabály értelmében HÉA-köteles. E következtetés abból ered, hogy a „registradores-liquidadores” (ingatlan-nyilvántartást végző adóbeszedők) olyan szakképzett személyek, akik a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges humán erőforrásról és tárgyi eszközökről önállóan gondoskodnak, ahogyan azt az említett irányelv 4. cikkének (1) bekezdése előírja, és így az általuk végzett szolgáltatást nem jellemzi olyan alárendeltség, illetve függőség, amely a közigazgatás szervezetrendszerébe tartozó köztisztviselők által nyújtott szolgáltatások esetében viszont elengedhetetlen, és ennélfogva e szolgáltatás nem HÉA-köteles. A„registrador-liquidador” nem az autonóm közösség közigazgatási szerve, és nem is képezi annak szervezetileg integrált vagy belső részét, hanem olyan független és elkülönült fél, akivel az autonóm közösség szolgáltatásnyújtásra irányuló, visszterhes szerződést köt.

5.

Ennélfogva a Bizottság úgy véli, hogy a jelen ügyben fennállnak az ítélkezési gyakorlat által megkövetelt azon előfeltételek, amelyek megalapozzák a Spanyol Királyság felelősségének megállapítását a közösségi jog olyan értelmezéséből eredő kötelezettségszegés miatt, amely sem annak szellemével, sem céljával, sem a Bíróság ítélkezési gyakorlatával nincs összhangban. A Bizottság elsőként hangsúlyozza a legfelsőbb bíróság mint az alkotmányossági garanciákat kivéve minden szempontból legfelsőbb szintű igazságszolgáltatási szerv rangját. Másodszor kiemeli az említett bíróság által hozott azon ítélet jelentőségét és hatását, amely elvi szinten ellentétes a Bíróság által adott értelmezéssel, és amely – kötelező ereje miatt – teljes fordulatot okozott az alacsonyabb szintű szervek és a spanyol közigazgatás addigi gyakorlatában. Harmadrészt a Bizottság a HÉA terén tapasztalható káros hatásokra hivatkozik, amelyek a Közösség saját forrásait is érinthetik. Ennélfogva a Bizottság álláspontja szerint a spanyol kormány nem hivatkozhat a legfelsőbb bíróság által hozott ítéletre közösségi jogi kötelezettségei megszegése igazolásaként.


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.).

(2)  EBHT 1987., 1471. o.

(3)  EBHT 1991., I-4247. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/17


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2008. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E.H.A. Passenheim-van Schoot, másik fél az eljárásban: Staatssecretaris van Financiën

(C-157/08. sz. ügy)

(2008/C 171/30)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia)

Az alapeljárás felei

Felperes: E.H.A. Passenheim-van Schoot

Másik fél az eljárásban: Staatssecretaris van Financiën

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az EK 49. és az EK 56. cikket, hogy azok nem akadályozzák a tagállamot abban, hogy olyan esetekben, amelyekben a tagállam adóigazgatása elől külföldi megtakarításokat (külföldi megtakarításokból származó jövedelmeket) titkolnak el, a tagállam olyan jogszabályt alkalmazzon, amely a hatékony ellenőrzési lehetőségek hiányának ellensúlyozásaként a külföldi követelések vonatkozásában az utólagos behajtás elévülési idejét tizenkét évben határozza meg, miközben a belföldön található, hatékony ellenőrzés alá vonható megtakarítások(ból származó jövedelmek) vonatkozásában az utólagos behajtás elévülési ideje öt év?


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/18


A T-306/05. sz., Isabella Scipparcercola és Ioannis Terezakis kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008. január 16-án hozott ítélet ellen Isabella Scipparcercola és Ioannis Terezakis által 2008. április 15-én benyújtott fellebbezés

(C-159/08 P. sz. ügy)

(2008/C 171/31)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Isabella Scipparcercola és Ioannis Terezakis (képviselő: B. Lombart, ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság T-306/05. sz., Isabella Scipparcercola és Ioannis Terezakis kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2008. január 16-án hozott ítéletét, amely elutasította a 2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendelet (1) 7. cikkének (2) bekezdése alapján hozott, a fellebbezőkkel 2008. február 6-i levélben közölt 2005. május 2-i bizottsági határozat megsemmisítésére irányuló keresetüket, amely határozat megtagadta az azzal kapcsolatos alapos vizsgálat megindítását, hogy az erőfölényes helyzetben levő új spatai Athéni Nemzetközi Reptér (AIA) túlzott mértékű díjakat szedett a következő díjak esetében:

(a)

utasbiztonsági díj,

(b)

az utasterminál-létesítmények díjai,

(c)

gépjárműparkoló-használati díjak;

kötelezze a Bizottságot a jelen eljárás és az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők szerint az Elsőfokú Bíróság nem állapította meg, hogy a Bizottság azzal, hogy megtagadta az AIA biztonsági, utasterminál- és gépjárműparkoló-használati díjainak költségeikkel összefüggő vizsgálatát, valamint azzal, hogy az AIA által és egyéb, az EK 82. cikk értelmében az AIA-éval nem versenyző szolgáltatásokat nyújtó európai repülőtereken szedett díjak közötti összehasonlításai nem voltak meggyőzőek, megsértette a 27/76. sz., United Brands kontra Bizottság ügyben kialakított közösségi jogot, továbbá az Elsőfokú Bíróság megsértette a közösségi jogot azzal, hogy nem állapította meg, hogy a Bizottság először is nem vett figyelembe – amint azt a C-119/97. sz., Ufex és társai kontra Bizottság ügyben kialakított joggyakorlat megkívánta volna – minden, a vitatott határozat elfogadásának idején fennálló tényállási elemet, másodszor, a vitatott határozatot a valóságnak ellentmondó tényekre alapozta, és így a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el és visszaélt hatáskörével.

A fellebbezők szerint az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot azzal, hogy nem állapította meg, hogy a Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el akkor, amikor úgy ítélte meg, hogy a biztonsági ellenőrzések nem képeznek gazdasági tevékenységet, a parkoló-szolgáltatások pedig az EK 82. cikk értelmében nem képeznek releváns piacot.

Ami az állítólagos téves jogalkalmazást illeti, tekintettel arra, hogy a Közösségen belüli és nemzetközi járatok utasaira magasabb utasterminál-létesítményekre vonatkozó díjat szabnak ki, mint a belföldi járatok utasaira, és arra, hogy a menetrendszerű járatok utasaira alkalmazzák az utasterminál-létesítmények és díjait és a biztonsági díjakat, a charter-járatok utasaira viszont nem, a fellebbezők azt állítják, hogy az Elsőfokú Bíróság nem állapította meg, hogy a Bizottság nem bizonyosodott meg arról, hogy az AIA gyakorlata nem sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

Végül a fellebbezők azt állítják, hogy az Elsőfokú Bíróság nem állapította meg, hogy a Bizottság nem vette figyelembe a megállapított jogokat és eljárásokat először is azzal, hogy figyelmen kívül hagyta a panaszosok által benyújtott hivatalos forrásokból származó adatokat, amelyekből kitűnik, hogy az AIA túl magas árakat alkalmazott, másodszor azzal, hogy a spatai díjakat és az egyéb repülőtereken szedett azon díjakat hasonlította össze, amelyek az EK 82. cikk alkalmazása szempontjából irrelevánsak, harmadszor pedig azzal, hogy az AIA-nak megküldött információkérésben többek között nem vizsgálta meg a repülőtér építési költségeit, az AIA cégalapítási költségeit és tevékenysége megindításának költségeit.


(1)  A Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló, 2004. április 7-i 773/2004 EK bizottsági rendelet (HL L 123., 18. o.).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/19


A Monomeles Protodikeio Rethimnis (Görögország) által 2008. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Georgios Lagoudakis kontra Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

(C-162/08. sz. ügy)

(2008/C 171/32)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Monomeles Protodikeio Rethimnis

Az alapeljárás felei

Felperes: Georgios Lagoudakis

Alperes: Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 1999.7.28., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 3. kötet 368. o.) szerves részét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakaszát és 8. szakaszának 1. és 3. pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a közösségi jog nem teszi lehetővé a tagállamok számára, az e keretmegállapodás alkalmazására történő hivatkozással való indokolással, hogy intézkedéseket fogadjanak el, amikor: a) a nemzeti jogrendben már az irányelv hatálybalépését megelőzően léteznek a keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti egyenértékű jogszabályok, és b) amikor a keretmegállapodás végrehajtásaként elfogadott intézkedésekkel csökken a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelmének általános szintje a nemzeti jogrendben.

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelmének csökkentése nem több és egymást követő, hanem egyetlen és egységes határozott idejű munkaszerződés esetén, amelynek tárgya valójában nem átmeneti, előre nem látott, sürgős, hanem„állandó és tartós” szükségleteknek a munkavállaló általi kielégítése, kapcsolódik-e a szóban forgó keretmegállapodás és az irányelv alkalmazásához, és – következésképpen – a védelem e csökkentése tiltott-e vagy megengedett a közösségi jog szempontjából.

3)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, amennyiben a nemzeti jogban az 1999/70/EK irányelv hatálybalépésének időpontjában hatályban vannak az ezen irányelv szerves részét képező, a határozott idejű munkavégzésről szóló keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti olyan egyenrangú jogszabályok, mint a szóban forgó 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdése, a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelme általános szintje nem megengedett csökkentésének minősül-e, a keretmegállapodás 8. szakasza 1. és 3. pontjai értelmében, a nemzeti jogban a keretmegállapodásra történő hivatkozással való indokolással elfogadott olyan jogszabályi intézkedés, mint az alapügyben szóban forgó, a 164/2004. sz. elnöki rendelet 11. §-a:

a)

amennyiben a hivatkozott keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedés hatályába csak határozott idejű munkaszerződések és –viszonyok tartoznak, és nem tartoznak bele azon szerződéses munkavállalók, akik (nem többszörös és nem egymást követő) egyetlen és egységes határozott idejű munkaszerződést kötöttek a munkáltató „állandó és tartós” szükségleteinek a munkavállaló által történő kielégítése céljából, azon eseteket is beleértve, amikor a munkavállaló csak egyetlen egységes munkaszerződést kötött, amelynek tárgya valójában nem átmeneti, előre nem látott, sürgős, hanem „állandó és tartós” szükségletek kielégítése;

b)

amennyiben a szóban forgó, a keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedés a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók védelme és a keretmegállapodás szerinti viaszélések megelőzése céljából, jogkövetkezményként előírja a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekké történő minősítését, beálló hatállyal (ex nunc), míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejűvé történő minősítését az eredeti szerződések megkötésének időpontjától írják elő (ex tunc).

4)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, amennyiben a nemzeti jogban az 1999/70/EK irányelv hatálybalépésének időpontjában hatályban vannak az ezen irányelv szerves részét képező, a határozott idejű munkavégzésről szóló keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti olyan egyenrangú jogszabályok, mint a szóban forgó 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdése, a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelme általános szintje nem megengedett csökkentésének minősül-e, a keretmegállapodás 8. szakasza 1. és 3. pontjai értelmében, a görög jogalkotó azon választása az irányelv görög jogba történő átültetésének vonatkozásában, miszerint egyfelől kizárja a szóban forgó 164/2004. sz. elnöki rendelet által nyújtott védelemből a hivatkozott visszaélések olyan eseteit, amikor a munkavállaló csak egyetlen és egységes határozott idejű munkaszerződést kötött, amelynek tárgya azonban a valóságban a nem átmeneti, rendkívüli vagy sürgős, hanem „állandó és tartós” szükségletek kielégítésre irányuló szolgáltatásoknak a munkavállaló általi nyújtása, másfelől pedig elmulasztja olyan hasonló, a konkrét esetre vonatkozó és hatékony rendelkezés elfogadását, amely valamilyen joghatást írna elő a munkavállalóknak e sajátos visszaéléssel szembeni védelme vonatkozásában, a görög jogrend általános munkajogában állandó jelleggel előírt védelem kiegészítéseként, valamennyi, semmis munkaszerződés alapján történt munkavégzés vonatkozásában, függetlenül attól, hogy megvalósult-e a keretmegállapodás szerinti visszaélés, és amely magában foglalja, hogy a munkavállaló követelheti a munkadíj és a végkielégítés megfizetését, attól a ténytől függetlenül, hogy érvényes vagy érvénytelen munkaszerződés alapján végzett-e munkát, figyelemmel arra a tényre, hogy:

a)

a munkadíj és a végkielégítés kifizetésének kötelezettségét a nemzeti jog bármely munkaviszony esetében előírja, és nem kifejezetten a keretmegállapodás szerinti visszaélések ellen irányul, és

b)

a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok alkalmazásának jogkövetkezménye az (egyetlen és egységes) határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekként történő elismerése.

5)

Az előző kérdésekre adott igenlő válasz esetén, a nemzeti bíróság a nemzeti jognak az 1999/70/EK irányelv fényében történő értelmezése során köteles-e mellőzni az ezen irányelvvel összeegyeztethetetlen, a keretmegállapodásra történő hivatkozással való indokolással elfogadott jogszabályi intézkedésekben szereplő olyan rendelkezéseket, ami azonban a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók általános védelme szintjének csökkentését okozza a nemzeti jogban, mint a 164/2004. sz. elnöki rendeletben szereplő rendelkezések, amelyek hallgatólagosan és közvetett módon, ugyanakkor egyértelműen kizárják a védelmet az olyan visszaélések esetén, amikor a munkavállaló csak egyetlen és egységes határozott idejű munkaszerződést kötött, amelynek tárgya azonban a valóságban a nem átmeneti, rendkívüli vagy sürgős, hanem „állandó és tartós” szükségletek kielégítésre irányuló szolgáltatásoknak a munkavállaló általi nyújtása, és e rendelkezések helyett az irányelv hatálybalépését megelőzően hatályos egyenrangú nemzeti intézkedésben szereplő rendelkezéseket rendelkezéseket – mint például a 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében szereplőket – kell-e alkalmaznia.

6)

Amennyiben a nemzeti bíróság valamely határozott idejű munkavégzésről szóló ügyben alkalmazhatónak minősítene egy olyan rendelkezést (a jelen esetben a 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdését), amely az 1999/70/EK irányelv szerves részét képező, a határozott idejű munkavégzésről szóló keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti egyenrangú jogszabálynak minősül, és az e rendelkezés alapján történt azon megállapítás, hogy valamely munkaszerződés megkötése – legyen ez akár csak egyetlen – határozott időre történt, a nyújtott szolgáltatás természetével, fajtájával és jellemzőivel kapcsolatos objektív indokok nélkül annak elismerését jelenti, hogy e szerződés határozatlan idejű szerződés:

a)

összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jognak a nemzeti bíróság általi olyan értelmezése és alkalmazása, miszerint minden esetben a határozott idejű szerződés megkötése objektív indokának minősül az a tény, hogy megkötésének jogi alapjául idényjellegű, időszakos, átmeneti vagy kiegészítő jellegű szociális szükségletek kielégítésére irányuló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatásról szóló rendelkezést (a jelen esetben a 2527/1997. sz. törvény rendelkezéseit), akkor is, ha a kielégített szükségletek állandóak és tartósak;

b)

összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jognak a nemzeti bíróság általi olyan értelmezése és alkalmazása, miszerint egy olyan rendelkezést, amely tiltja a közszektorban a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű munkaszerződésekké történő átalakítását, úgy kell értelmezni, hogy a közszektorban minden esetben feltétlenül tiltott a határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé történő átalakítása, akkor is, ha e szerződést visszaélésszerűen kötötték határozott időre, mivel a kielégített szükségletek állandóak és tartósak, és a nemzeti bíróságnak nincs lehetősége ilyen esetben arra, hogy megállapítsa a vitatott munkaviszony valódi jellegét és ezt helyesen határozatlan idejű szerződésnek minősítse; vagy pedig ez a tilalom csak azon határozott idejű munkaszerződésekre vonatkozik, amelyeket ténylegesen átmeneti, előre nem látott, sürgős vagy hasonló szükségletek kielégítése céljából kötöttek, és nem azon esetekre is, amikor e szerződéseket valójában állandó és tartós szükségletek kielégítése céljából kötötték.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/20


A Monomeles Protodikeio Rethimnis (Görögország) által 2008. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis kontra Dimos Geropotamou

(C-163/08. sz. ügy)

(2008/C 171/33)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Monomeles Protodikeio Rethimnis

Az alapeljárás felei

Felperes: Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis

Alperes: Dimos Geropotamou

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 1999.7.28., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 3. kötet 368. o.) szerves részét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakaszát és 8. szakaszának 1. és 3. pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a közösségi jog nem teszi lehetővé a tagállamok számára, az e keretmegállapodás alkalmazására történő hivatkozással való indokolással, hogy intézkedéseket fogadjanak el, amikor: a) a nemzeti jogrendben már az irányelv hatálybalépését megelőzően léteznek a keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti egyenértékű jogszabályok, és b) amikor a keretmegállapodás végrehajtásaként elfogadott intézkedésekkel csökken a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelmének általános szintje a nemzeti jogrendben.

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, amennyiben a nemzeti jogrendben már az 1999/70/EK irányelv hatálybalépését megelőzően léteznek a keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti egyenértékű jogszabályok, mint a szóban forgó 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdése, a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelme általános szintjének megengedett csökkentésének minősül-e a nemzeti jogban, a keretmegállapodás 8. szakaszának 1. és 3. pontja értelmében egy olyan jogszabályi intézkedés elfogadása, a keretmegállapodás alkalmazására történő hivatkozással való indokolással, mint a szóban forgó 164/2004. sz. elnöki rendelet 11. §-a:

a)

amennyiben, a hivatkozott, a keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedést az 1999/71/EK irányelv átültetésére előírt határidő lejárta után fogadták el, de időbeli hatályába csak azok a határozott idejű munkaszerződések és –viszonyok tartoznak, amelyek végrehajtása az irányelv hatálybalépésekor folyamatban volt, vagy amelyek az irányelv hatálybalépése előtt, meghatározott időtartamban jártak le, de az irányelv átültetésére előírt határidő lejárta után, míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok időbeli hatálya nem korlátozott, és alkalmazási körükbe tartozik valamennyi olyan határozott idejű munkaszerződés, amelyet az 1999/70/EK irányelv hatálybalépésének, illetve az átültetésére előírt határidő lejáratának időpontjában kötöttek, illetve végrehajtásuk folyamatban volt, vagy ekkor jártak le.;

b)

amennyiben ezen, a keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedés hatályába csak olyan határozott idejű munkaszerződések és –viszonyok tartoznak, amelyeknek, hogy a hivatkozott intézkedés értelmében egymást követőknek minősüljenek, a következő együttesen teljesítendő feltételeknek kell megfelelniük:

i)

az egyes szerződések között legfeljebb három hónap telt el, és

ii)

ezen intézkedés hatálybalépésének időpontjában összes időtartamuk érje el a huszonnégy hónapot, függetlenül attól, hányszor újították meg a szerződéseket, illetve hogy ezek alapján történt-e legalább tizennyolc hónapot elérő foglalkoztatás az eredeti szerződést követő összesen huszonnégy hónapos időszakban, amennyiben az eredeti szerződésen kívül a szerződést legalább háromszor újították meg, míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok nem írják elő e feltételeket, ellenben ezek alkalmazási körébe tartozik valamennyi (egymást követő) határozott idejű munkaszerződés, függetlenül a foglalkoztatási időszak minimális időtartamától és a szerződések megújításának minimális számától;

c)

amennyiben a szóban forgó, a keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedés a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók védelme és a keretmegállapodás szerinti viaszélések megelőzése céljából, jogkövetkezményként előírja a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekké történő minősítését, beálló hatállyal (ex nunc), míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejűvé történő minősítését az eredeti szerződések megkötésének időpontjától irják elő (ex tunc).

3)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, amennyiben a nemzeti jogban az 1999/70/EK irányelv hatálybalépésének időpontjában hatályban vannak az ezen irányelv szerves részét képező, a határozott idejű munkavégzésről szóló keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti olyan egyenrangú jogszabályok, mint a szóban forgó 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdése, a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelme általános szintje csökkentésének minősül-e, a keretmegállapodás 8. szakasza 1. és 3. pontjai értelmében, a nemzeti jogban a keretmegállapodásra történő hivatkozással való indokolással elfogadott olyan jogszabályi intézkedés, mint az alapügyben szóban forgó, a 164/2004. sz. elnöki rendelet 7. §-a, amennyiben ez a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalóknak a visszaélésekkel szembeni védelme egyetlen eszközeként a munkavállaló azon kötelezettségét írja elő, hogy ez utóbb köteles a munkadíjat és a végkielégítést megfizetni az egymást követő határozott idejű munkaszerződésekkel történ visszaélésszerű alkalmazás esetén, figyelemmel arra a tényre, hogy:

a)

a munkadíj és a végkielégítés kifizetésének kötelezettségét a nemzeti jog bármely munkaviszony esetében előírja, és nem kifejezetten a keretmegállapodás szerinti visszaélések ellen irányul, és

b)

a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok alkalmazásának jogkövetkezménye az egymást követő határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekként történő elismerése.

4)

Az előző kérdésekre adott igenlő válasz esetén, a nemzeti bíróság a nemzeti jognak az 1999/70/EK irányelv fényében történő értelmezése során köteles-e mellőzni az ezen irányelvvel összeegyeztethetetlen, a keretmegállapodásra történő hivatkozással való indokolással elfogadott jogszabályi intézkedésekben szereplő olyan rendelkezéseket, ami azonban a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók általános védelme szintjének csökkentését okozza a nemzeti jogban, mint a 164/2004. sz. elnöki rendelet 7. §-a és 11. §-a, és e rendelkezések helyett az irányelv hatálybalépését megelőzően hatályos egyenrangú nemzeti intézkedésben szereplő rendelkezéseket – mint például a 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében szereplőket – kell-e alkalmaznia.

5)

Amennyiben a nemzeti bíróság valamely határozott idejű munkavégzésről szóló ügyben alkalmazhatónak minősítene egy olyan rendelkezést (a jelen esetben a 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdését), amely az 1999/70/EK irányelv szerves részét képező, a határozott idejű munkavégzésről szóló keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti egyenrangú jogszabálynak minősül, és az e rendelkezés alapján történt azon megállapítás, hogy valamely munkaszerződés megkötése – legyen ez akár csak egyetlen – határozott időre történt, a nyújtott szolgáltatás természetével, fajtájával és jellemzőivel kapcsolatos objektív indokok nélkül annak elismerését jelenti, hogy e szerződés határozatlan idejű szerződés:

a)

összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jognak a nemzeti bíróság általi olyan értelmezése és alkalmazása, miszerint minden esetben a határozott idejű szerződés megkötése objektív indokának minősül az a tény, hogy megkötésének jogi alapjául idényjellegű, időszakos, átmeneti vagy kiegészítő jellegű szociális szükségletek kielégítésére irányuló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatásról szóló rendelkezést (a jelen esetben a 2527/1997. sz. törvény rendelkezéseit), akkor is, ha a kielégített szükségletek állandóak és tartósak;

b)

összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jognak a nemzeti bíróság általi olyan értelmezése és alkalmazása, miszerint egy olyan rendelkezést, amely tiltja a közszektorban a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű munkaszerződésekké történő átalakítását, úgy kell értelmezni, hogy a közszektorban minden esetben feltétlenül tiltott a határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé történő átalakítása, akkor is, ha e szerződést visszaélésszerűen kötötték határozott időre, mivel a kielégített szükségletek állandóak és tartósak, és a nemzeti bíróságnak nincs lehetősége ilyen esetben arra, hogy megállapítsa a vitatott munkaviszony valódi jellegét és ezt helyesen határozatlan idejű szerződésnek minősítse; vagy pedig ez a tilalom csak azon határozott idejű munkaszerződésekre vonatkozik, amelyeket ténylegesen átmeneti, előre nem látott, sürgős vagy hasonló szükségletek kielégítése céljából kötöttek, és nem azon esetekre is, amikor e szerződéseket valójában „állandó és tartós” szükségletek kielégítése céljából kötötték.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/22


A Monomeles Protodikeio Rethimnis (Görögország) által 2008. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Michail Zacharioudakis kontra Dimos Lampis

(C-164/08. sz. ügy)

(2008/C 171/34)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Monomeles Protodikeio Rethimnis

Az alapeljárás felei

Felperes: Michail Zacharioudakis

Alperes: Dimos Lampis

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL L 175., 1999.7.28., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 3. kötet 368. o.) szerves részét képező, az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 5. szakaszát és 8. szakaszának 1. és 3. pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a közösségi jog nem teszi lehetővé a tagállamok számára, az e keretmegállapodás alkalmazására történő hivatkozással való indokolással, hogy intézkedéseket fogadjanak el, amikor:

a)

a nemzeti jogrendben már az irányelv hatálybalépését megelőzően léteznek a keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti egyenértékű jogszabályok, és

b)

amikor a keretmegállapodás végrehajtásaként elfogadott intézkedésekkel csökken a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelmének általános szintje a nemzeti jogrendben

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, amennyiben a nemzeti jogrendben már az 1999/70/EK irányelv hatálybalépését megelőzően léteznek a keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti egyenértékű jogszabályok, mint a szóban forgó 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdése, a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelme általános szintjének nem megengedett csökkentésének minősül-e a nemzeti jogban, a keretmegállapodás 8. szakaszának 1. és 3. pontja értelmében egy olyan jogszabályi intézkedés elfogadása, a keretmegállapodás alkalmazására történő hivatkozással való indokolással, mint a szóban forgó 164/2004. sz. elnöki rendelet 11. §-a:

a)

amennyiben, a hivatkozott, a keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedést az 1999/71/EK irányelv átültetésére előírt határidő lejárta után fogadták el, de időbeli hatályába csak azok a határozott idejű munkaszerződések és –viszonyok tartoznak, amelyek végrehajtása az irányelv hatálybalépésekor folyamatban volt, vagy amelyek az irányelv hatálybalépése előtt, meghatározott időtartamban jártak le, de az irányelv átültetésére előírt határidő lejárta után, míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok időbeli hatálya nem korlátozott, és alkalmazási körükbe tartozik valamennyi olyan határozott idejű munkaszerződés, amelyet az 1999/70/EK irányelv hatálybalépésének, illetve az átültetésére előírt határidő lejáratának időpontjában kötöttek, illetve végrehajtásuk folyamatban volt, vagy ekkor jártak le.;

b)

amennyiben ezen, a keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedés hatályába csak olyan határozott idejű munkaszerződések és –viszonyok tartoznak, amelyeknek, hogy a hivatkozott intézkedés értelmében egymást követőknek minősüljenek, a következő együttesen teljesítendő feltételeknek kell megfelelniük: 1) az egyes szerződések között legfeljebb három hónap telt el, és 2) ezen intézkedés hatálybalépésének időpontjában összes időtartamuk érje el a huszonnégy hónapot, függetlenül attól, hányszor újították meg a szerződéseket, illetve hogy ezek alapján történt-e legalább tizennyolc hónapot elérő foglalkoztatás az eredeti szerződést követő összesen huszonnégy hónapos időszakban, amennyiben az eredeti szerződésen kívül a szerződést legalább háromszor újították meg, míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok nem írják elő e feltételeket, ellenben ezek alkalmazási körébe tartozik valamennyi (egymást követő) határozott idejű munkaszerződés, függetlenül a foglalkoztatási időszak minimális időtartamától és a szerződések megújításának minimális számától;

c)

amennyiben a szóban forgó, a keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedés a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók védelme és a keretmegállapodás szerinti viaszélések megelőzése céljából, jogkövetkezményként előírja a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekké történő minősítését, beálló hatállyal (ex nunc), míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejűvé történő minősítését az eredeti szerződések megkötésének időpontjától irják elő (ex tunc).

3)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, amennyiben a nemzeti jogban az 1999/70/EK irányelv hatálybalépésének időpontjában hatályban vannak az ezen irányelv szerves részét képező, a határozott idejű munkavégzésről szóló keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti olyan egyenrangú jogszabályok, mint a szóban forgó 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdése, a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók védelme általános szintje nem megengedett csökkentésének minősül-e, a keretmegállapodás 8. szakasza 1. és 3. pontjai értelmében, a nemzeti jogban a keretmegállapodásra történő hivatkozással való indokolással elfogadott olyan jogszabályi intézkedés, mint az alapügyben szóban forgó, a 164/2004. sz. elnöki rendelet 7. §-a, amennyiben ez a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalóknak a visszaélésekkel szembeni védelme egyetlen eszközeként a munkavállaló azon kötelezettségét írja elő, hogy ez utóbb köteles a munkadíjat és a végkielégítést megfizetni az egymást követő határozott idejű munkaszerződésekkel történt visszaélésszerű alkalmazás esetén, figyelemmel arra a tényre, hogy:

a)

a munkadíj és a végkielégítés kifizetésének kötelezettségét a nemzeti jog bármely munkaviszony esetében előírja, és nem kifejezetten a keretmegállapodás szerinti visszaélések ellen irányul, és

b)

a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok alkalmazásának jogkövetkezménye az egymást követő határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekként történő elismerése.

4)

Az előző kérdésekre adott igenlő válasz esetén, a nemzeti bíróság a nemzeti jognak az 1999/70/EK irányelv fényében történő értelmezése során köteles-e mellőzni az ezen irányelvvel összeegyeztethetetlen, a keretmegállapodásra történő hivatkozással való indokolással elfogadott jogszabályi intézkedésekben szereplő olyan rendelkezéseket, ami azonban a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók általános védelme szintjének csökkentését okozza a nemzeti jogban, mint a 164/2004. sz. elnöki rendelet 7. §-a és 11. §-a, és e rendelkezések helyett az irányelv hatálybalépését megelőzően hatályos egyenrangú nemzeti intézkedésben szereplő rendelkezéseket – mint például a 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében szereplőket – kell-e alkalmaznia.

5)

Amennyiben a nemzeti bíróság valamely határozott idejű munkavégzésről szóló ügyben alkalmazhatónak minősítene egy olyan rendelkezést (a jelen esetben a 2112/1920. sz. törvény 8. §-ának (3) bekezdését), amely az 1999/70/EK irányelv szerves részét képező, a határozott idejű munkavégzésről szóló keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontja szerinti egyenrangú jogszabálynak minősül, és az e rendelkezés alapján történt azon megállapítás, hogy valamely munkaszerződés megkötése határozott időre történt, a nyújtott szolgáltatás természetével, fajtájával és jellemzőivel kapcsolatos objektív indokok nélkül annak elismerését jelenti, hogy e szerződés határozatlan idejű szerződés:

a)

összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jognak a nemzeti bíróság általi olyan értelmezése és alkalmazása, miszerint minden esetben a határozott idejű szerződés megkötése objektív indokának minősül az a tény, hogy megkötésének jogi alapjául idényjellegű, időszakos, átmeneti vagy kiegészítő jellegű szociális szükségletek kielégítésére irányuló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatásról szóló rendelkezést, akkor is, ha a kielégített szükségletek „állandóak és tartósak”;

b)

összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jognak a nemzeti bíróság általi olyan értelmezése és alkalmazása, miszerint egy olyan rendelkezést, amely tiltja a közszektorban a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű munkaszerződésekké történő átalakítását, úgy kell értelmezni, hogy a közszektorban minden esetben feltétlenül és minden esetben tiltott a határozott idejű munkaszerződés határozatlan idejű munkaszerződéssé történő átalakítása, akkor is, ha e szerződést visszaélésszerűen kötötték határozott időre, mivel a kielégített szükségletek „állandóak és tartósak”, és a nemzeti bíróságnak nincs lehetősége ilyen esetben arra, hogy megállapítsa a vitatott munkaviszony valódi jellegét és ezt helyesen határozatlan idejű szerződésnek minősítse; vagy pedig ez a tilalom csak azon határozott idejű munkaszerződésekre vonatkozik, amelyeket ténylegesen átmeneti, előre nem látott, sürgős vagy hasonló szükségletek kielégítése céljából kötöttek, és nem azon esetekre is, amikor e szerződéseket valójában „állandó és tartós” szükségletek kielégítése céljából kötötték


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/24


A Corte Costituzionale (Olaszország) által 2008. április 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Presidente del Consiglio dei Ministri kontra Regione autonoma della Sardegna

(C-169/08. sz. ügy)

(2008/C 171/35)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte Costituzionale

Az alapeljárás felei

Felperes: Presidente del Consiglio dei Ministri

Alperes: Regione autonoma della Sardegna

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az EK-Szerződés 49. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy ezzel ellentétes az olyan rendelkezés, mint Szardínia tartomány 2007. május 29-i 2. sz. törvénye (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007) 3. cikkének (3) bekezdése által módosított 2006. május 11-i 4. sz. törvényének (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e sviluppo) 4. cikke, amelynek értelmében a légijárművek turisztikai célú leszállását terhelő adó kizárólag a nem szardíniai adóilletőségű, az „általános célú üzleti repülési” tevékenység folytatása során általuk személyszállításra használt légijárműveket üzemeltető vállalkozásokra vonatkozik?

2)

Szardínia tartomány 2007. évi 2. sz. törvénye 3. cikkének (3) bekezdése által módosított 2006. évi 4. sz. törvényének 4. cikke, mivel előírja, hogy a légijárművek turisztikai célú leszállását terhelő tartományi adó kizárólag a nem szardíniai adóilletőségű, az „általános célú üzleti repülési” tevékenység folytatása során általuk személyszállításra használt légijárműveket üzemeltető vállalkozásokra vonatkozik, az EK-Szerződés 87. cikke értelmében állami támogatásnak minősül-e azon vállalkozások javára, amelyek ugyanezt a tevékenységet szardíniai adóilletőséggel folytatják?

3)

Az EK-Szerződés 49. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy ezzel ellentétes az olyan rendelkezés, mint Szardínia tartomány 2007. évi 2. sz. törvénye 3. cikkének (3) bekezdése által módosított 2006. évi 4. sz. törvényének 4. cikke, amelynek értelmében a vízijárművek turisztikai célú kikötését terhelő adó kizárólag a nem szardíniai adóilletőségű, kedvtelési célú vízijárműveket üzembentartó vállalkozásokra vonatkozik, amelyek vállalkozói tevékenysége e vízijárművek harmadik személyek számára történő rendelkezésre bocsátásából áll?

4)

Szardínia tartomány 2007. évi 2. sz. törvénye 3. cikkének (3) bekezdése által módosított 2006. évi 4. sz. törvényének 4. cikke, mivel előírja, hogy a kedvtelési célú vízijárművek turisztikai célú kikötését terhelő tartományi adó kizárólag a nem szardíniai adóilletőségű azon vállalkozásokra vonatkozik, amelyek vállalkozói tevékenysége e vízijárművek harmadik személyek számára történő rendelkezésre bocsátásából áll, az EK-Szerződés 87. cikke értelmében állami támogatásnak minősül-e azon vállalkozások javára, amelyek ugyanezt a tevékenységet szardíniai adóilletőséggel folytatják?


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/24


2008. április 25-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-171/08. sz. ügy)

(2008/C 171/36)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Montaguti, P. Guerra e Andrade és M. Telles Romão meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel fenntartotta az állam által a Portugal Telecom S.A. vonatkozásában birtokolt különleges részvényei (aranyrészvények) tekintetében a Portugal Telecom S.A. vállalkozásban az állam és más közszervezetek számára biztosított különleges jogokat – nem teljesítette az EK 56. és az EK 43. cikkből eredő kötelezettségeit;

a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A portugál állam a Portugal Telecom S.A. (PT) 500 különleges részvényének (aranyrészvények) birtokosa. E részvények vétójogot biztosítanak az államnak a közgyűlés elnökségének megválasztására, a felügyelőbizottság elnökének és a hivatalos könyvvizsgáló megválasztására, a gazdasági év eredményeinek alkalmazására, az alapszabályok módosítására, a tőkeemelésre, a privilegizált jogok korlátozására és megszűntetésére, kötvények és egyéb értékpapírok kibocsátására, a társaságokban való részesedés politikája alapelveinek meghatározására, a székhely módosításának jóváhagyásra, valamint a társasági tőke 10 %-ánál nagyobb részt megtestesítő részvényeknek azon részvényesek által történő megszerzésére vonatkozó határozatokban, amelyek közvetlenül vagy közvetve a PT-t ellenőrző társaságokkal versenyeznek, továbbá vétójogot biztosít az igazgatóság tagjai egyharmadának vonatkozásában, az igazgatótanács elnökét is beleértve.

A Bizottság azt állítja, hogy e vétójogok korlátozzák a tőkemozgást és a letelepedés szabadságát. A hivatkozott intézkedések akadályozzák a PT-be történő közvetlen befektetést, a portfólió-befektetéseket, valamint a letelepedés szabadságát.

Az állam hivatkozott különleges jogai állami intézkedések, tekintve hogy a különleges részvények nem a társasági jog rendes alkalmazásából származnak.

A hivatkozott aranyrészvények nincsenek kapcsolatban jogszerű közérdekű célokkal, különösen nem azokkal, amelyekre a portugál állam hivatkozik, nevezetesen a közbiztonsággal és a közrenddel, a kábel- és a hagyományos rézkábelből álló hálózatok fenntartásával, a PT tevékenységének folyamatosságával a nagy- és kiskereskedelmi területeken, a közszolgálati koncesszióval, a távközlési piac szabályozásával és a tőkepiac esetleges zavaraival.

A portugál állam mindenesetre nem tartja tiszteletben az arányosság elvét, mivel a szóban forgó intézkedések nem alkalmasak arra, hogy biztosítsák a célkitűzések megvalósítását, és e tekintetben túlmennek a szükséges mértéken.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/25


Az Østre Landsret (Dánia) által 2008. április 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NCC Construction Danmark A/S kontra Skatteministeriet

(C-174/08. sz. ügy)

(2008/C 171/37)

Az eljárás nyelve: dán

A kérdést előterjesztő bíróság

Østre Landsret

Az alapeljárás felei

Felperes: NCC Construction Danmark A/S

Alperes: Skatteministeriet

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a hatodik HÉA-irányelv (1) 19. cikke (2) bekezdésének második mondatában szereplő „eseti ingatlanügyletek” kifejezést, hogy az kiterjed a HÉA-alany építési vállalkozásnak a vállalkozás saját beruházásában épített ingatlan későbbi értékesítésével kapcsolatos tevékenységeire is, mint továbbértékesítési célú, teljes mértékben HÉA-köteles tevékenységekre?

2)

Az 1. kérdésre adott válasz szempontjából van-e jelentősége annak, hogy a külön vizsgált értékesítési tevékenységek milyen mértékben igénylik HÉA-köteles termékek vagy szolgáltatások felhasználását?

3)

Összhangban áll-e a HÉA-semlegesség elvével, ha valamely építési vállalkozás, amely a szóban forgó tagállamnak – a hatodik HÉA-irányelv 5. cikkének (7) bekezdésén és 6. cikkének (3) bekezdésén alapuló – jogszabályai alapján a későbbi értékesítés céljával saját beruházásban végzett építkezésekkel kapcsolatos belső szolgáltatásnyújtásai után köteles HÉÁ-t fizetni, csak részleges HÉA-levonási joggal rendelkezik az építési tevékenységgel kapcsolatos általános költségek vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az ingatlan későbbi értékesítése az adott tagállamnak a hatodik HÉA-irányelv F. melléklete 16. pontjával összefüggésben értelmezett 28. cikke (3) bekezdésének (b) pontján alapuló HÉA-jogszabályai alapján adómentes?


(1)  A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/25


A Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Görögország) által 2008. április 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Kastrinaki kontra Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(C-180/08. sz. ügy)

(2008/C 171/38)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Görögország).

Az alapeljárás felei

Felperes: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Alperes: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ha valamely tagállam állampolgárát, miután a 89/48/EGK irányelv alkalmazási körébe tartozó tanúsítványra, mint ilyenre hivatkozással közjogi jogi személy felvette, és a fogadó tagállamban, a magánjog hatálya alá tartozó, határozatlan idejű munkaszerződéssel e tagállamban szabályozott szakmát gyakorol, melynek során szakmai előmenetele a besorolás és munkabér tekintetében e tanúsítványnak megfelelően történik, az illetékes hatóságok jogosultak-e arra, hogy a szóban forgó irányelvnek az Európai Közösség létrehozásáról szóló Szerződés 149. és 150 cikke fényében értelmezett 1., 2., 3. és 4. cikkei alapján később az érdekeltet az illető tanúsítványnak megfelelő besorolási osztályba és fizetési fokozatba való besorolás végett hivatkozott tanúsítvány tudományos egyenértékűsége elismerésének lehetetlensége miatt zárják ki szakmai jogainak gyakorlásából, kizárólag azzal a indokkal, hogy a szóban forgó tanúsítványt ugyan a származási tagállam hatósága bocsátotta ki, de az érdekelt a tanulmányok nagyobb részét egy olyan intézményben végezte a fogadó tagállamban, amely bár szabadon működik itt, azonban ezt az intézményt szabályozásának egy általános rendelkezése értelmében e tagállam nem ismeri el oktatási intézményként?

2)

A 89/48/EGK irányelvnek (amint azt az A4/4112/247/1992. sz. miniszteri együttes rendelet a görög jogrendbe átültette) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 39. cikke (1) bekezdése, 40. cikke első bekezdése, 43. cikke, 47. cikke (1) bekezdése, 49. és 55. cikke fényében értelmezett rendelkezései alapján az illetékes hatóságok jogosultak-e valamely tagállamnak közjogi jogi személynél határozatlan idejű munkaszerződés alapján dolgozó olyan állampolgárát, akinek részére a szakmájának a 89/48/EGK irányelv (amint azt az A4/4112/247/1992. sz. miniszteri együttes rendelet a görög jogrendbe átültette) rendelkezései szerinti gyakorlására vonatkozó engedélyt adtak ki, kizárni a szakmájának gyakorlása engedélyezéséből eredő szakmai jogainak gyakorlásából azzal az indokkal, hogy nem ismerték el a tanulmányi tanúsítványaik tudományos egyenértékűségét?


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/26


A Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Görögország) által 2008. április 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Maria Kastrinaki kontra Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(C-186/08. sz. ügy)

(2008/C 171/39)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Görögország).

Az alapeljárás felei

Felperes: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Alperes: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 89/48/EGK irányelvnek (amint azt az A4/4112/247/1992. sz. miniszteri együttes rendelet a görög jogrendbe átültette) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 39. cikke (1) bekezdése, 40. cikke első bekezdése, 43. cikke, 47. cikke (1) bekezdése, 49. és 55. cikke fényében értelmezett rendelkezései alapján az illetékes hatóságok valamely tagállamnak közjogi jogi személynél határozatlan idejű magánjogi munkaszerződés alapján dolgozó, a 89/48/EGK irányelv alkalmazási körébe tartozó oklevéllel rendelkező olyan állampolgárától, akinek részére egyfelől a származási tagállam illetékes hatóságai a szakmai címe viselésére vonatkozó engedélyt adtak ki, másfelől a fogadó tagállam illetékes hatóságai a szakmája gyakorlására a 89/48/EGK irányelv (amint azt az A4/4112/247/1992. sz. miniszteri együttes rendelet a görög jogrendbe átültette) rendelkezései szerinti engedélyt adtak ki, megtagadhatják-e a besorolási és fizetési fokozatban való előmenetelét, ami a véglegesített, az állománytáblában szereplő, egyetemi végzettséghez kötött, és ennek megfelelő fizetési fokozatba sorolt köztisztviselői vagy közalkalmazotti álláshelyre történő kinevezéséből következnék, azzal az indokkal, hogy nem ismerhető el a származási tagállamban szerzett egyetemi tanulmányi tanúsítványa tudományos egyenértékűsége azért, mert a tanulmányok egy részét olyan intézményben végezte a fogadó tagállamban, amely bár szabadon működik itt, azonban ezt az intézményt szabályozásának egy általános rendelkezése értelmében e tagállam nem ismeri el oktatási intézményként?


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/26


2008. május 7-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Holland Királyság

(C-190/08. sz. ügy)

(2008/C 171/40)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Condou-Durande és R. Troosters meghatalmazottak)

Alperes: Holland Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Holland Királyság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte – nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság kötelezze Holland Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2006. október 10-én lejárt.


(1)  HL L 304., 12. o., magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/27


2008. május 7-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-191/08. sz. ügy)

(2008/C 171/41)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Condou-Durande és A. Caeiros meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem fogadott el minden olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek (1) – nem teljesítette az ezen irányelv 38. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság másodlagosan állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság mindenesetre – mivel nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette a 2004/83/EK irányelv 38. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2006. október 10-én lejárt.


(1)  HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet 7. kötet 96. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/27


A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2008. május 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Inga Rinau

(C-195/08. sz. ügy)

(2008/C 171/42)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia)

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Inga Rinau

Másik fél az eljárásban: Michael Rinau

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Kérheti-e a 2201/2003 rendelet (1) 21. cikkének értelmében vett érdekelt fél a bírósági határozat elismerésének megtagadását elismerés iránti kérelem hiányában?

2)

Ha az első kérdésre adandó válasz igenlő, a határozat elismerésének megtagadása iránt azon személy által előterjesztett kérelem vizsgálatakor, akivel szemben e határozat végrehajtható, a nemzeti bíróságnak hogyan kell alkalmaznia a 2201/2003 rendelet 31. cikkének (1) bekezdését, mely kimondja, hogy „[…] [s]em az a személy, aki ellen a végrehajtást kérték, sem a gyermek az eljárásnak ebben a szakaszában a kérelemre semmiféle észrevételt nem tehet”?

3)

Az a nemzeti bíróság, amely előtt a szülői felügyeletet gyakorló személy a származási tagállami bíróság e személynél tartózkodó gyermeknek a származási tagállamba való visszavitelét elrendelő határozata – melyhez a 2201/2003 rendelet 42. cikke szerinti igazolást bocsátottak ki – elismerésének megtagadása iránti kérelmet terjesztett elő, köteles-e ezt a kérelmet a 2201/2003 rendelet III. fejezete 1. és 2. szakaszának rendelkezései alapján vizsgálni, mint azt e rendelet 40. cikkének (2) bekezdése előírja?

4)

Mit jelent a 2201/2003 rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében szereplő „e fejezet 4. szakaszának sérelme nélkül” feltétel?

5)

Megfelel-e a 2201/2003 rendelet céljainak és eljárásainak, ha a származási tagállam bírósága azután határoz a gyermek visszaviteléről és azután állítja ki a 2201/2003 rendelet 42. cikke szerinti igazolást, hogy a gyermek jogellenes visszatartásának helye szerinti tagállam bírósága már határozott a gyermeknek a származási tagállamba történő visszaviteléről?

6)

Azt jelenti-e a származási bíróság joghatósága felülvizsgálatának a 2201/2003 rendelet 24. cikkében kimondott tilalma, hogy annak a nemzeti bíróságnak, amely előtt elismerés iránti vagy elismerés megtagadása iránti kérelmet terjesztettek elő, és amely nem vizsgálhatja felül a származási tagállami bíróság joghatóságát és nem állapít meg a határozat vonatkozásában e rendelet 23. cikkében meghatározott más megtagadási indokot, akkor is el kell ismernie a származási tagállami bíróság gyermek visszaviteléről hozott határozatát, ha a származási tagállami bíróság nem tartotta be a gyermek visszavitelével kapcsolatos kérdések eldöntésére e rendeletben előírt eljárást?


(1)  A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/28


2008. május 15-én benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-200/08. sz. ügy)

(2008/C 171/43)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Bordes és H. Støvlbæk meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel megtagadta a német és brit snowboard-oktatóktól, hogy önmagában e sportágat oktassák Franciaországban, és mivel nem említette meg a módosított 1995. május 4-i rendeletben a más tagállamokban szerzett snowboard-oktatói diplomákat – nem teljesítette az EK-Szerződés 39., 43. és 49. cikkéből és a 92/51/EGK irányelv (1) 6. cikkéből eredő kötelezettségeit.

a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Míg több tagállamban a sí- és snowboard-oktatást külön képzésben részesült szakemberek folytathatják, Franciaországban a snowboard-oktatást csak síoktatók végezhetik.

A felperes úgy véli, hogy önmagában a síoktatói szakma gyakorlása engedélyezésének megtagadása nem igazolható a személyek szabad mozgásának, a szolgáltatásnyújtás szabadságának és a letelepedés szabadságának elve alapján. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy nem teljesül az ezen elvek esetleges korlátozásának igazolásához szükséges, a Bíróság ítélkezési gyakorlata által megállapított eltérést engedő négy együttes feltétel (hátrányos megkülönböztetés hiánya, közérdeken alapuló kényszerítő indok, a kitűzött cél elérésének garantálására való alkalmasság és az arányosság elvének figyelembe vétele).


(1)  A 89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló, 1992. június 18-i 92/51/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 47. o.).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/28


2008. május 20-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-209/08. sz. ügy)

(2008/C 171/44)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: Maria Condou Durande meghatalmazott)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte az említett rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette a fenti irányelv 17. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Luxemburgi Nagyhercegséget kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2006. augusztus 5-én lejárt. A jelen kereset benyújtásának időpontjában azonban az alperes még mindig nem hozta meg az irányelv átültetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy legalábbis nem tájékoztatta azokról a Bizottságot.


(1)  HL L 261., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 69. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/29


2008. május 23-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-223/08. sz. ügy)

(2008/C 171/45)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: C. Huvelin meghatalmazott)

Alperes: Luxemburgi Nagyhercegség

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte azokat a Bizottsággal – nem teljesítette a fenti irányelv 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának napján, vagyis 2007. január 1-jén lejárt. Az alperes a jelen kereset benyújtásának időpontjáig nem hozott semmilyen átültető intézkedést, illetve nem közölte azt a Bizottsággal.


(1)  HL L 363., 141. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/29


2008. május 23-án benyújtott kereset – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-224/08. sz. ügy)

(2008/C 171/46)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: C. Huvelin meghatalmazott)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte azokat a Bizottsággal – nem teljesítette a fenti irányelv 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő Bulgária és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának napján, vagyis 2007. január 1-jén lejárt. Az alperes azonban a jelen kereset benyújtásának időpontjáig még mindig nem hozta meg az irányelv teljes körű átültetéséhez szükséges intézkedéseket, különösen az orvosi, az ügyvédi és az építészi hivatások vonatkozásában.


(1)  HL L 363., 141. o.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/29


A Bíróság elnökének 2007. november 28-i végzése (Juzgado de lo Social No. 3 de Valladolid – Spanyolország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Vicente Pascual García kontra Confederación Hidrográfica del Duero

(C-87/06. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/47)

Az eljárás nyelve: spanyol

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 121., 2006.5.20.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/30


A Bíróság elnökének 2008. február 26-i végzése (Monomeles Protodikeio Veroias – Görögország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Georgios Diamantis kontra FANCO AE

(C-315/06. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/48)

Az eljárás nyelve: görög

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 224., 2006.9.16.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/30


A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2008. április 7-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-424/06. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/49)

Az eljárás nyelve: olasz

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 310., 2006.12.16.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/30


A Bíróság harmadik tanácsa elnökének 2008. január 28-i végzése (Kammarrätten i Jönköping – Svédország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mattias Jalkhed kontra Jordbrusksverket

(C-18/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/50)

Az eljárás nyelve: svéd

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 56., 2007.3.10.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/30


A Bíróság elnökének 2007. november 27-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-235/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/51)

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 140., 2007.6.23.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/30


A Bíróság elnökének 2007. december 5-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség

(C-325/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/52)

Az eljárás nyelve: francia

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 211., 2007.9.8.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/30


A Bíróság elnökének 2008. február 11-i végzése – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-347/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/53)

Az eljárás nyelve: olasz

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 223., 2007.9.22.


Elsőfokú Bíróság

5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/31


Az Elsőfokú Bíróság elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

(2008/C 171/54)

Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 12-én úgy határozott, hogy J. D. Cooke bíró lemondása miatt módosítja 2007. szeptember 19-i határozatát, és az eljárási szabályzat 106. cikke alapján S. S. Papasavvas bírót jelöli ki a 2008. július 1-jétől2009. június 30-ig terjedő időszakra arra, hogy az Elsőfokú Bíróság elnökét, távolléte vagy akadályoztatása esetén, ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítse.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/31


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 21-i ítélete – Belfass kontra Tanács

(T-495/04. sz. ügy) (1)

(„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - Közösségi közbeszerzési eljárás - Nyilvánvaló elírás - Az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján történő odaítélés - Kirívóan alacsony ajánlat - A 2342/2002/EK, Euratom rendelet 139. cikkének (1) bekezdése - Jogellenességi kifogás - Dokumentáció - Elfogadhatóság’)

(2008/C 171/55)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Belfass SPRL (székhelye: Forest [Belgium]) (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: B. Driessen és A. Vitro, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyfelől az Európai Unió Tanácsának az UCA-033/04 közbeszerzési eljárás keretében a felperes két ajánlatát elutasító 2004. október 13-i határozatának megsemmisítése, másfelől a Tanács magatartása miatt a felperes által állítólagosan elszenvedett kár megtérítése iránti kereset

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti az Európai Unió Tanácsának az UCA-033/04 közbeszerzési eljárás keretében a Belfass SPRL ajánlatait elutasító 2004. október 13-i határozatát a Belfass 2. sz. részre vonatkozó ajánlatát elutasító részében.

2)

A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 57., 2005.3.5.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/31


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 22-i ítélete – NewSoft Technology kontra OHIM – Soft (Presto! BizCard Reader)

(T-205/06. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Törlési eljárás - A Presto! BizCard Reader közösségi szóvédjegy - A Presto korábbi nemzeti ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

(2008/C 171/56)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: NewSoft Technology Corp (Tajpej, Tajvan) (képviselők: M. Dirksen-Schwanenland, U. von Sothen és M. Di Stefano ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Soft, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: A. Velázquez Ibáñez és P. Merino Baylos ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának (az R 601/2005-2. sz. ügyben) a Soft, SA és a NewSoft Technology Corp közötti törlési eljárás ügyében 2006. május 19-én hozott határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a NewSoft Technology Corp.-ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 237., 2006.9.30.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/32


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 22-i ítélete – Ott és társai kontra Bizottság

(T-250/06. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés - Csatlakozó fellebbezés - Elfogadhatóság - Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - A 2004. évi előléptetési időszak - Elsőbbségi pontok odaítélése - A személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási szabályai - Jogellenességi kifogás - Az indokolás helyettesítése - Részben nem megalapozott és részben megalapozott fellebbezés - Határozathozatalra megérett jogvita - A kereset elutasítása’)

(2008/C 171/57)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Martial Ott (Oberanven, Luxemburg), Fernando Lopez Tola (Luxembourg, Luxemburg) és Francis Weiler (Itzig, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és D. Martin meghatalmazottak)

Tárgy

Fellebbezés az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács) F-87/05. sz., Ott és társai kontra Bizottság ügyben 2006. június 30-án hozott végzése (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen, e végzés hatályon kívül helyezése végett

Rendelkező rész

1)

Az Elsőfokú Bíróság a Közszolgálati Törvényszék (második tanács) F-87/05. sz., Ott és társai kontra Bizottság ügyben 2006. június 30-án hozott végzését annyiban, amennyiben az a keresetet a Francis Weilert érintő részében elutasítja, hatályon kívül helyezi.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az Elsőfokú Bíróság a csatlakozó fellebbezést elutasítja.

4)

Az Elsőfokú Bíróság a Közszolgálati Törvényszékhez F-87/05. szám alatt benyújtott keresetet a Francis Weilert érintő részében elutasítja.

5)

Martial Ott, Fernando Lopez Tola és Francis Weiler maguk viselik a jelen eljárás során felmerült saját költségeiket, valamint a Bizottságnál felmerült költségek négyötödét. A Bizottság maga viseli a jelen eljárás során felmerült költségeinek egyötödét.

6)

Francis Weiler és a Bizottság maguk viselik a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás során felmerült saját költségeiket.


(1)  HL C 281., 2006.11.18.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/32


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 22-i ítélete – Radio Regenbogen Hörfunk in Baden kontra OHIM (RadioCom)

(T-254/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - A RadioCom közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja’)

(2008/C 171/58)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Radio Regenbogen Hörfunk in Baden Geschäftsfürhungs-GmbH (Mannheim, Németország) (képviselő: W. Göpfert ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsa 2006. július 7-i (R 1266/2005-1. sz. ügy), a RadioCom szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozására vonatkozó határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Radio Regenbogen Hörfunk in Baden Geschäftsfürhungs-GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 261., 2006.10.28.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/33


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 21-i ítélete – Enercon kontra OHIM (E)

(T-329/06. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Az e közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró okok - A megkülönböztető képesség hiánya - Leíró jelleg - A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

(2008/C 171/59)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Enercon GmbH (Aurich, Németország) (képviselő kezdetben: R. Böhm, majd R. Böhm és U. Sander ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának 2006. szeptember 8-i (R 394/2006-1. sz. ügy), az E szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozására vonatkozó határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az Enercon GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 326., 2006.12.30.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/33


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 19-i végzése – TF1 kontra Bizottság

(T-144/04. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - A Francia Köztársaság által a France 2 és a France 3 javára tett intézkedések közös piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak nyilvánításáról szóló bizottsági határozat - A kereset benyújtásának határideje - Az eljárási szabályzat 44. cikke 1. §-ának c) pontja - Elfogadhatatlanság)

(2008/C 171/60)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Télévision française 1 SA (TF1) (Nanterre, Franciaország) (képviselők: J.-P. Hordies és C. Smits ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Buendía Sierra, N. Niejahr és C. Giolito meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Francia Köztársaság (képviselő: G. de Bergues meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A Franciaország által a France 2 és a France 3 televíziós csatornáknak nyújtott állami támogatásokról szóló, 2003. december 10-i 2004/838/EK bizottsági határozat (HL 2004., L 361., 21. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a télévision française 1 SA-t (TF1) kötelezi a saját és a Bizottság költségeinek viselésére.

3)

A Francia Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 168., 2004.6.26.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/34


Az Elsőfokú Bíróság 2008. április 18-i végzése – Maison de l'Europe Avignon Méditerranée kontra Bizottság

(T-302/04. sz. ügy) (1)

(„Választottbírósági kikötés - Európai Információs Pont létesítése - A Bizottság és a felperes között létrejött megállapodás - Az Elsőfokú Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya - Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset’)

(2008/C 171/61)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maison de l'Europe Avignon Méditerranée (Avignon, Franciaország) (képviselő: F. Martineau ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J.-F. Pasquier és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Választottbírósági kikötésen alapuló kereset, amelynek célja, hogy a Bizottságot kötelezzék arra, hogy az avignoni Európai Információs Pont létesítésére vonatkozó megállapodásból eredő szerződéses kötelezettségeinek állítólagos megszegése miatt fizessen meg a felperes részére összesen 394 066,76 eurót

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Maison de l'Europe Avignon Méditerranée-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 262., 2004.10.23.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/34


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 13-i végzése – SNIV kontra Bizottság

(T-327/04. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - Állami támogatások - Keresetindítási határidő - Kiindulópont - Rövid közlemény közzététele a Hivatalos Lapban - Internetes honlap - Elfogadhatatlanság)

(2008/C 171/62)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: a Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV) (Párizs, Franciaország) (képviselők: N. Coutrelis és S. Henneresse ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Triantafyllou és A. Stobiecka-Kuik meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Francia Köztársaság (képviselő: G. de Bergues meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A francia hatóságok által a hulladékfeldolgozás közfeladat finanszírozására tervezett támogatási intézkedésekre vonatkozó, 2004. március 30-i C (2004) 936 végleges bizottsági határozat (515/2003. sz. állami támogatás – Franciaország) megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV) maga viseli saját és a Bizottság költségeit.

3)

A Francia Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 273., 2004.11.6.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/34


Az Elsőfokú Bíróság 2008. január 30-i végzése – Arktouros kontra Bizottság

(T-260/06. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - 1655/2000/EK rendelet - Ökológiai projekt céljára nyújtott támogatás megvonása - A projekt lezárásáról és az előlegként kifizetett összeg visszafizetésének elrendeléséről szóló határozat - Korábbi határozatot megerősítő jogi aktus - A keresetindítási határidő lejárta - Elfogadhatatlanság’)

(2008/C 171/63)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs Arktouros (Thesszaloniki, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és N. Keramidas, ügyvédek)

Alperes: Bizottság (képviselő: M. Konstantinidis, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az Észak-Pindoszi Nemzeti Park területén folyó egyik természetvédelmi projekt (Ellas – LIFE03 NAT/GR/000089) lezárásáról és a 2003. szeptember 4-i C (2003) 2919 végleges bizottsági határozat alapján közösségi támogatás előlegeként kihelyezett összeg visszatérítésének elrendeléséről szóló, 2006. július 6-i C (2006) 3181 végleges bizottsági határozat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – mint elfogadhatatlant – elutasítja.

2)

Az Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs Arktouros maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a Bizottságnál felmerült költségeket.


(1)  HL C 281., 2006.11.18.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/35


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 21-i végzése – Kronberger kontra Parlament

(T-18/07. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - Az európai parlamenti választásról szóló okmány - Keresetindítási határidő - Az Elsőfokú Bíróság hatáskörének hiánya - Elfogadhatatlanság’)

(2008/C 171/64)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Hans Kronberger (Bécs, Ausztria) (képviselő: W. Weh ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: H. Krück, N. Lorenz és M. Windisch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Andreas Mölzer európai parlamenti képviselővé történő megválasztásának a felperes általi, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 12. cikkén alapuló megtámadását megalapozatlanság miatt elutasító 2005. április 28-i európai parlament határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság Hans Kronbergert kötelezi a költségek viselésére, beleértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költségeit is.


(1)  HL C 69., 2007.3.24.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/35


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 14-i végzése – Lactalis Gestion Lait és Lactalis Investissement kontra Tanács

(T-29/07. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - 2006/112/EK irányelv - Az első HÉA-irányelv hatályon kívül helyezése - Részleges megsemmisítés - Személyes érintettség hiánya - Elfogadhatatlanság’)

(2008/C 171/65)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Lactalis Gestion Lait SNC (Laval, Franciaország) és Lactalis Investissement SNC (Laval) (képviselő: A. Philippart ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: A.-M. Colaert és M. Iosifidou meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 411. cikke (1) bekezdésének a tagállamok forgalmi adókra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1967. április 11-i 67/227/EGK első tanácsi irányelv (HL 1967. 71., 1301. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 3. o.) negyedik és nyolcadik preambulumbekezdésének, valamint 1. cikke első és harmadik albekezdésének a hatályon kívül helyezése tekintetben történő megsemmisítése iránti kereset.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A Bizottság és a Spanyol Királyság beavatkozási kérelméről már nem szükséges határozni.

3)

Az Elsőfokú Bíróság a Lactalis Gestion Lait SNC-t és a Lactalis Investissement SNC-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 69., 2007.3.24.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/36


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 8-i végzése – Frankin és társai kontra Bizottság

(T-92/07. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés - Közszolgálat - Nyugdíj - Nyugdíjjogosultság átvitele - Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés - Nyilvánvalóan alaptalan fellebbezés’)

(2008/C 171/66)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jacques Frankin (Sorée, Belgium) és az Európai Közösségek Bizottságának 482 másik tisztviselője és ideiglenes alkalmazottja, akiknek neve az ítélet mellékletében szerepel (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és D. Martin meghatalmazottak)

Tárgy

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) az F-3/06. sz., Frankin és társai kontra Bizottság ügyben 2007. január 16-án hozott ítéletével (az EBHT-ban még nem tették közzé) szemben benyújtott, ezen ítélet megsemmisítésére irányuló fellebbezés.

Rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

Jacques Frankin és a Bizottság 482 másik, a mellékletben megnevezett tisztviselője és ideiglenes alkalmazottja maguk viselik saját költségeiket, valamint kötelesek viselni a Bizottságnál a jelen eljárás során felmerült költségeket.


(1)  HL C 117., 2007.5.26.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/36


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 5-i végzése – Pathé Distribution kontra Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség

(T-239/07. sz. ügy) (1)

(Választottbírósági kikötés - Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség - Okafogyottság)

(2008/C 171/67)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pathé Distribution SAS (Párizs, Franciaország) (képviselő: P. Deprez ügyvéd)

Alperes: az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség (EACEA) (képviselők: H. Monet meghatalmazott, segítője: J.-L. Fagnart ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökségnek a 2006-09120304D1021001FD1507. sz. szerződést felmondó, 2007. május 8-i határozatának megsemmisítése iránti kereset, és másrészt az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökségnek az említett szerződés alapján a felperes számára 9 737 euró fizetésére kötelezése iránti kereset.

A végzés rendelkező része

1)

A kereset okafogyottá vált.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökséget kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 211., 2007.9.8.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/36


Az Elsőfokú Bíróság 2008. április 28-i végzése – Grohe kontra OHIM – Compañía Roca Radiadores (ALIRA)

(T-315/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalás - A felszólalás visszavonása - Okafogyottság’)

(2008/C 171/68)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Grohe AG (Hemer, Németország) (képviselők: A. Lensing-Kramer ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (képviselő: J. Weberndörfer meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Compañía Roca Radiadores, SA (Barcelona, Spanyolország)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa által a Grohe AG és a Compañía Roca Radiadores, SA közötti felszólalási eljárásra vonatkozó, 2007. június 19-én hozott határozat (R 850/2006-4. sz. ügy) ellen benyújtott keresete tárgyában.

Az ítélet rendelkező része

1)

A kereset okafogyottá vált.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a saját költségeinek, valamint az alperes részéről felmerült költségek viselésére.


(1)  HL C 235., 2007.10.6.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/37


Az Elsőfokú Bíróság 2008. április 17-i végzése – Dimos Kerateas kontra Bizottság

(T-372/07. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - Határidők - Elfogadhatatlanság’)

(2008/C 171/69)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Dimos Kerateas (Görögország) (képviselők: A. Papakonstantinou és M. Chaïntarlis ügyvédek)

Alpere: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Triantafyllou és A. Steiblyté meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Attika tartomány (Görögország) hulladékai kezelési programjának a Kohéziós Alapból történő támogatása odaítéléséről szóló, 2004. december 22-i C (2004) 5611 bizottsági határozat megsemmisítésére irányuló kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Dimos Kerateast kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 283., 2007.11.24.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/37


Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 18-i végzése – Earth Products kontra OHIM – Meynard Designs (EARTH)

(T-389/07. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - A lajstromozás megtagadása - A védjegybejelentés visszavonása - Okafogyottság’)

(2008/C 171/70)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Earth Products Inc. (Carlsbad, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: M. Graf, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Botis, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Meynard Designs Inc. (Waltham, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: E. Cornu és E. De Gryse, ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának (az R 1590/2006-2. sz. ügyben) 2007. augusztus 9-én hozott, a Meynard Designs Inc. és az Earth Products Inc. közötti felszólalási eljárásra vonatkozó határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A keresetről már nem szükséges határozni.

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 297., 2007.12.8.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/38


Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. április 8-i végzése – Ciprus kontra Bizottság

(T-54/08. R., T-87/08. R., T-88/08. R. és T-91/08. R-T-93/08. R. sz. egyesített ügyek)

(„Ideiglenes intézkedés - A Ciprus északi részében a gazdasági fejlődés ösztönzését elősegítő közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó hirdetmény - A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - A sürgősség hiánya’)

(2008/C 171/71)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Ciprusi Köztársaság (képviselő: P. Kliridis meghatalmazott)

Alperes: Bizottság (képviselők: P. van Nuffel és I. Zervas meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság által elfogadott, a Ciprus északi részében a gazdasági fejlődés ösztönzését az energia-, a környezeti, a környezetvédelmi, a mezőgazdasági, a távközlési, az oktatási, valamint a termés- és öntözésszabályozási ágazatokban elősegítő közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó hirdetmény végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a T-54/08. R., T-87/08. R., T-88/08. R. és T-91/08-T-93/08. sz. ügyeket a jelen végzés tekintetében egyesíti.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmeket elutasítja.

3)

Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/38


Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. április 11-i végzése – Ciprus kontra Bizottság

(T-119/08. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés - A Ciprus északi részében a gazdasági fejlődés ösztönzését elősegítő közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó hirdetmény - A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - A sürgősség hiánya’)

(2008/C 171/72)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Ciprusi Köztársaság (képviselő: P. Kliridis meghatalmazott)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. van Nuffel és I. Zervas meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság által elfogadott, a Ciprus északi részében az állattenyésztési ágazatban a gazdasági fejlődés ösztönzését elősegítő közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó hirdetmény végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/38


Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2008. április 11-i végzése – Ciprus kontra Bizottság

(T-122/08. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés - A Ciprus északi részében a gazdasági fejlődés ösztönzését elősegítő közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó hirdetmény - A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem - A sürgősség hiánya’)

(2008/C 171/73)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Ciprusi Köztársaság (képviselő: P. Kliridis meghatalmazott)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: P. van Nuffel és I. Zervas meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság által elfogadott, a Ciprus északi részében a gazdasági fejlődés ösztönzését elősegítő, a vízgazdálkodás, a szennyvízkezelés és a szilárd hulladék kezelése területén megvalósuló beruházási projektek végrehajtásának támogatásával megbízott programirányító egység létrehozásával kapcsolatos közbeszerzési szerződés odaítélési eljárására vonatkozó hirdetmény végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/39


2008. április 21-én benyújtott kereset – Victor Guedes-Indústria e Comércio kontra OHIM – Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

(T-151/08. sz. ügy)

(2008/C 171/74)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Victor Guedes-Indústria e Comércio, SA (Lisszabon, Portugália) (képviselő: B. Braga da Cruz ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (Barcelona, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második fellebbezési tanácsának 2008. január 16-i határozatát (R 986/2007-2. sz. ügy);

az Elsőfokú Bíróság kötelezze az OHIM-ot a 3 710 597. sz. bejelentett megjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozásának megtagadására a 29. és 31. osztályba tartozó áruk vonatkozásában;

az Elsőfokú Bíróság a fellebbezési tanács előtti eljárás másik felét kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Consorci de l'Espai Rural de Gallecs.

Az érintett közösségi védjegy: A „GALLECS” ábrás védjegy a 29. és 31. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – védjegybejelentés száma: 3 710 597.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „GALLO”nemzeti ábrás védjegy a 29. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a „GALLO AZEITE NOVO” nemzeti ábrás védjegy a 29. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; az „AZEITE GALLO” nemzeti ábrás védjegy a 29. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a „GALLO AZEITE NOVO” nemzeti védjegy a 29. osztályba tartozó áruk vonatkozásában; a „GALLO” közösségi ábrás védjegy a 29. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalást teljes egészében elutasítja.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 8. cikke (5) bekezdésének megsértése, mivel a vitatott védjegy hasonló a korábbi védjegyekhez, és használata sértené azok megkülönböztető képességét, tekintettel az érintett kereskedelmi ágazatban szokásos gyakorlatra, valamint az ügy egyéb körülményeire.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/39


A Közszolgálati Törvényszék F-49/07. sz., R kontra Bizottság ügyben 2008. február 19-én hozott végzése ellen R által 2008. április 24-én benyújtott fellebbezés

(T-156/08. P. sz. ügy)

(2008/C 171/75)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: R (Brüsszel, Belgium) (képviselő: Y. Minatchy ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének az F-49/07. sz. ügyben 2008. február 19-én hozott végzését;

az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a felperes által első fokon benyújtott, megsemmisítés és kártérítés iránti kérelmeknek;

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen fellebbezéssel a felperes a Közszolgálati Törvényszék azon végzésének a hatályon kívül helyezését kéri, amelyben a Közszolgálati Törvényszék mint elfogadhatatlant elutasította azt a keresetet, amelyben a felperes egyrészt azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa nemlétezőnek a felperes teljes tisztviselői próbaidejét, valamint az ezen időszak alatt keletkezett valamennyi iratot, beleértve a próbaidő végén készült értékelő jelentést, és amelyben a felperes másrészt kártérítést kér az őt állítólagosan ért károkért.

Fellebbezésének alátámasztására a felperes egyrészt a védelemhez való jogának a megsértésére hivatkozik, mivel a Közszolgálati Törvényszék nem vett figyelembe a felperes által benyújtott egyes bizonyítékokat és okiratokat, másrészt a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának és az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának a téves értelmezésére hivatkozik. A felperes hivatkozik továbbá a tények értékelésének nyilvánvaló hibájára.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/40


2008. április 28-án benyújtott kereset – Paroc kontra OHIM – (INSULATE FOR LIFE)

(T-157/08. sz. ügy)

(2008/C 171/76)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Paroc Oy/AB (Vantaa, Finnország) (képviselő: J. Palm ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) második fellebbezési tanácsának 2008. február 21-i határozatát (R 0054/2008-2. sz. ügy); és

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Az „INSULATE FOR LIFE” szóvédjegy a 6., 17., 19. és 37. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében – védjegybejelentés száma: 593 2827.

Az elbíráló határozata: a védjegybejelentés elutasítása valamennyi áru és szolgáltatás tekintetében.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel a védjegy megszerezte a lajstromozáshoz szükséges minimális megkülönböztető képességet.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/40


2008. május 2-án benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM – Bayer (LIVENSA)

(T-159/08. sz. ügy)

(2008/C 171/77)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: The Procter & Gamble Company (Cincinatti, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: K. Sandberg, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bayer AG (Leverkusen, Németország)

Kereseti kérelmek

az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 960/2007-2. sz. ügyben 2008. február 11-én hozott határozatát;

a 2007. május 3-i B 873 978. sz. felszólalás kerüljön elutasításra;

az OHIM viselje az eljárás költségeit; és

a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vett másik fél viselje az OHIM előtti eljárás költségeit.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az 5. osztályba tartozó árukra vonatkozó „LIVENSA” szóvédjegy – a 004 062 725. sz. védjegybejelentési kérelem.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vett másik fél.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az 5. osztályba tartozó árukra vonatkozó „LYVELSA” közösségi védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a védjegybejelentés teljes egészében történő elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel nem áll fenn az összetévesztés veszélye az összehasonlítás tárgyát képező két védjegy között.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/40


2008. április 29-én benyújtott kereset – Frag Comercio Internacional kontra OHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

(T-162/08. sz. ügy)

(2008/C 171/78)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Frag Comercio Internacional, SL (Esparraguera, Spanyolország) (képviselő: E. Sugrañes, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Tinkerbell Modas, Ltda (São Paulo, Brazília)

Kereseti kérelmek

az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 1527/2006-2. sz. ügyben 2008. február 14-én hozott határozatát;

a 3 663 234. sz. közösségi védjegybejelentés kerüljön elutasításra; és

a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vett másik fél viselje a költségeket.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vett másik fél.

Az érintett közösségi védjegy: a 3., 25., és 35. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonatkozó „GREEN by missako” ábrás védjegy – a 3 663 234. sz. védjegybejelentési kérelem.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 18. és 25. osztályba tartozó árukra vonatkozó „MI SA KO” közösségi ábrás védjegy; és a 35. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó „MI SA KO” nemzeti ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalás elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel valamely közösségi védjegybejelentés elutasításához az szükséges, hogy a fogyasztók körében általános jelleggel álljon fenn az összetévesztés veszélye.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/41


2008. április 29-én benyújtott kereset – Arbeitsgemeinschaft Golden Toast kontra OHIM (Golden Toast)

(T-163/08. sz. ügy)

(2008/C 171/79)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e.V. (Düsseldorf, Németország) (képviselők: A. Späth és G. Hasselblatt ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának 2008. január 31-én hozott határozatát (R 761/2007-1. sz. ügy);

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „Golden Toast” szóvédjegy az 5., 8., 9., 11., 14., 16., 21., 24., 25., 28-32., 39. és 41-44. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében (4 811 171. sz. bejelentés).

Az elbíráló határozata: a 11. és 31. osztályba tartozó árukra vonatkozóan a bejelentést részben elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 73. cikkének első mondata szerinti indoklási kötelezettség megsértése, mivel a megtámadott határozat az ugyanezen rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmében vett megkülönböztető képesség hiányára hivatkozik, annak vizsgálata azonban elmaradt. Továbbá a 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának a megsértése, mivel a bejelentett védjegy leíró jellegének a megállapítására vonatkozó feltételeket félreértették.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/41


2008. május 9-én benyújtott kereset – Microsoft kontra Bizottság

(T-167/08. sz. ügy)

(2008/C 171/80)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Microsoft Corp. (képviselők: J.-F. Bellis ügyvéd, I. Forrester QC)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

semmisítse meg a C(2005)4420 végleges határozatban a Microsoft Corporation-re kiszabott kényszerítő bírság végleges összegét megállapító 2008. február 27-i C(2008)764 végleges bizottsági határozatot;

másodlagosan: semmisítse meg vagy csökkentse a kiszabott kényszerítő bírságot; továbbá

kötelezze az alperest az eljárás költségeinek megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az 1/2003 rendelet (1) 24. cikkének (1) bekezdése alapján 2005. november 10-én hozott határozatában a Bizottság kényszerítő bírságot szabott ki a felperessel szemben, mivel nem teljesítette az interoperabilitáshoz szükséges információt tartalmazó műszaki dokumentációnak az érdekelt vállalkozások számára – ésszerű és nem diszkriminatív feltételek mellett történő – hozzáférhetővé tételére vonatkozó, a 2004. március 24-i 2007/53/EK bizottsági határozat (2) 5. cikkének a) pontjából eredő kötelezettségét. A vitatott határozat a kényszerítő bírság végleges összegét a 2006. június 21. és 2007. október 21. közötti időszakra nézve 899 millió euróban határozta meg. Keresetével a felperes a vitatott határozat megsemmisítését kéri az alábbi jogalapokra hivatkozva:

1.

A Bizottság tévesen szabott ki a Microsoftra kényszerítő bírságot avégett, hogy „ésszerű” árfeltételek alkalmazására kényszerítse, annak előzetes meghatározása nélkül, hogy a Bizottság szerint milyen árfeltételek „ésszerűek”, és így nem tette lehetővé a Microsoft számára e kényszerítő bírság elkerülését.

2.

A Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el és megsértette az EK 253. cikket, amikor úgy találta, hogy a Microsoft által elfogadott, közzétett árak ésszerűtlenek és ellentétesek a 2004. évi határozattal, és figyelmen kívül hagyta azon tényt, miszerint i) e közzétett árak kifejezetten azon célt szolgálták, hogy megkönnyítsék a Microsoft és a lehetséges licencjogosultak közötti tárgyalásokat, valamint ii) a Microsoft – a Bizottsággal konzultálva – kialakított egy olyan – a NDC Health/IMS Health: Ideiglenes intézkedések („IMS Health”) (3) ügyben maga a Bizottság által létrehozott eljárással gyakorlatilag azonos – eljárást, amelynek révén a megbízott felülvizsgálja a Microsoft által elfogadott árakat amennyiben valamely lehetséges licencjogosulttal nem születik megállapodás. A Bizottság továbbá nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, amikor nem vette kellő súllyal figyelembe, hogy i) a Microsoft a közzétett árakat egy harmadik fél szakértő által ésszerűként meghatározottaknál alacsonyabban szabta meg, illetve hogy ii) valamennyi lehetséges licencjogosulttal kötött a Microsoft megállapodást, valamint iii) amikor figyelmen kívül hagyta, hogy a „szabadalom nélküli” licenciák jogosultjai szintén jogosultak a Microsoft szabadalmait használni.

3.

A Bizottság nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, amikor megkövetelte, hogy a Microsoft bizonyítsa, hogy az üzleti titkai egy emelt szintű szabadalmaztathatósági teszt értelmében innovatívnak minősülnek az ezen üzleti titkokra vonatkozó licenciákért kiszabott jogdíjak igazolása végett. A Bizottság továbbá megsértette az EK 253. cikket, amikor figyelmen kívül hagyta a Microsoft számos érvét, amelyek szabadalmi szakértőknek a Bizottság megközelítését kifogásoló jelentésein alapultak.

4.

A Bizottság megsértette az EK 233. cikket, mivel nem tette meg az Elsőfokú Bíróság T-201/04. sz. ügyben hozott ítéletében (4) foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, amennyiben a Bizottság a megbízott által készített értékelő jelentéseit olyan vizsgálati jogkör keretében szerzett dokumentumokra alapította, amelyet az Elsőfokú Bíróság jogellenesnek talált.

5.

A Bizottság megsértette a Microsoft meghallgatáshoz való jogát, amikor nem biztosított számára lehetőséget az álláspontja kifejtésére azon referencia időszak lejártát követően, amelynek tekintetében a Microsoft-tal szemben bírságot szabott ki, megfosztva így a Microsoft-ot az ügy valamennyi releváns szempontjával kapcsolatos észrevételek tételének lehetőségétől.

6.

A kényszerítő bírság összege túlzott és aránytalan. Többek között a Bizottság nem vette kellő súllyal figyelembe, hogy a vitatott határozat csupán azt állapította meg, hogy a Microsoft által egy adott licencia (a „szabadalom nélküli” licencia) esetében állítólag megszabott jogdíjak ésszerűtlenek voltak, és következésképpen nem vitatja i) a 2004. évi határozat (5) cikke értelmében közzéteendő teljes interoperabilitásra vonatkozó információban foglalt valamennyi szellemi tulajdonjogával kapcsolatban a Microsoft által állítólag megszabott jogdíjakat, illetve ii) az interoperabilitásra vonatkozó információ teljességét és pontosságát.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

(2)  Az EK-Szerződés 82. cikke és az EGT-Megállapodás 54. cikke alkalmazására vonatkozó, a Microsoft Corporation elleni eljárásban (COMP/C-3/37.792 – Microsoft ügy) 2004. május 24-én hozott 2007/53/EK bizottsági határozat (az értesítés a C(2004)900. számú dokumentummal történt) (HL 2007. L 32., 23. o.).

(3)  Az EK 82. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban hozott 2001. július 3-i 2002/165/EK bizottsági határozat (COMP D3/38.044 – NDC Health kontra IMS Health ügy: ideiglenes intézkedések) (az értesítés a C(2001) 1695. számú dokumentummal történt) (HL 2002., L 59., 18. o.).

(4)  A T-201/04. sz., Microsoft kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (az EBHT-ban még nem tették közzé).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/42


2008. május 13-án benyújtott kereset – Bizottság kontra I. D. FOS Research

(T-170/08. sz. ügy)

(2008/C 171/81)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: R. Lyal és W. Roels)

Alperes: I. D. FOS Research EEIG (székhely: Mol, Belgium)

Kereseti kérelmek

az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest, hogy fizessen meg a felperes részére 21 599,26 euró összeget, valamint annak 6 375,94 euró összegű késedelmi kamatát;

az Elsőfokú Bíróság 2007. január 8-ával kezdődően a tartozás maradéktalan visszafizetésének napjáig kötelezze az alperest napi 3,99 euró összegű késedelmi kamat megfizetésére;

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Közösség, amelyet a Bizottság képviselt, 1995. december 12-én megkötötte az alperessel a BRPR-CT95-0099 szerződést. A szerződés a feszített kábelek szigetelése minőségellenőrzésének javítására irányuló projektre vonatkozott. E szerződés és projekt az ipari és nyersanyag-technológia területén kutatási és technológiafejlesztési, a demonstrációs tevékenységeket is magában foglaló különleges program (1) keretében jött létre.

A szerződés teljesítését követően a Bizottság megvizsgálta az alperes teljesítését. E vizsgálat eredményei alapján a Bizottság úgy döntött, hogy az általános szerződési feltételeknek megfelelően a kifizetett összegek egy részét visszaköveteli az alperestől.


(1)  Az ipari és nyersanyag-technológia területén kutatási és technológiafejlesztési, a demonstrációs tevékenységeket is magában foglaló különleges program elfogadásáról szóló, 1994. július 27-i 94/571/EK tanácsi határozat (1994–1998) (HL L 222., 19. o.).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/43


2008. május 7-én benyújtott kereset – Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung kontra Bizottság

(T-171/08. sz. ügy)

(2008/C 171/82)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung (Berlin, Németország) (képviselő: U. Claus ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a „Grant Agreement JAI/2004/ERF/073” alapján megvalósított, „Lelki traumát elszenvedett menekültek az EU-ban” elnevezésű projekt keretében fizetendő 9 215,20 euró összeg kifizetésének végleges jóváhagyásáról szóló, a 2008. március 7-i levélben foglalt, 2007. október 30-i bizottsági határozatot annyiban, amennyiben a felperessel szemben megtagadták több, mint 9 215,20 euró kifizetését;

az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes és a Bizottság 2005. májusában szerződést kötött egy, az Európai Menekültügyi Alap keretében megvalósítandó projekt támogatásáról. Az alperes 2007. október 30-i levelében, amelyet 2008. március 7-i levelével megerősített, megküldte a felperes részére a még nem teljesített kifizetésekre vonatkozó kiigazított számításokat, amelyben a felperes költségeinek egy részét nem ismerte el támogathatóként. A felperes jelen keresete a Bizottság 2008. március 7-i levele ellen irányul.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes ara hivatkozik, hogy a megtámadott határozat sérti az indokolási kötelezettséget, mivel az alperes többször megváltoztatta határozatának indokait. A határozat sérti továbbá a felperes tisztességes eljáráshoz való jogát. Végül a felperes szerint a Bizottság helytelenül értékelte a tényállást, és ezzel megsértette a Grant Agreement szabályzatát, valamint a bizalomvédelem elvét.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/43


2008. május 13-án benyújtott kereset – Messe Düsseldorf kontra OHIM – Canon Communications (MEDTEC)

(T-173/08. sz. ügy)

(2008/C 171/83)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Németország) (képviselő: I. Friedhoff ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Canon Communications LLC (Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának 2008. március 6-i határozatát (R 0989/2005-1. sz. ügy); és

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot, vagy a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban.

Az érintett közösségi védjegy: a „MEDTEC” ábrás védjegy a 16., 35. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában (2 885 853. sz. bejelentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „Metec” nemzeti szóvédjegy a 16., 35., 37., 38., 41. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában és a „Metec” nemzetközi szóvédjegy a 16., 35., 37., 38., 41. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában.

A felszólalási osztály határozata: valamennyi áru és szolgáltatás vonatkozásában helyt adott a felszólalásnak.

A fellebbezési tanács határozata: hatályon kívül helyezte a megtámadott határozatot, és a felszólalást teljes egészében elutasította.

Jogalapok: a 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen engedélyezte a fellebbezést, és tévesen állapította meg, hogy a védjegyek között nincs hasonlóság; a 40/94 tanácsi rendelet 62. cikkének megsértése, mivel a fellebbezési tanács olyan tények alapján hozta meg a határozatát, amelyek nem képezték a fellebbezés tárgyát.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/44


2008. május 9-én benyújtott kereset – Infeurope kontra Bizottság

(T-176/08. sz. ügy)

(2008/C 171/84)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: infeurope SA (Luxemburg, Luxemburg) (képviselő: O. Mader ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy az Európai Bizottság elmulasztotta megsemmisíteni az OHIM által lefolytatott szoftver-karbantartásra irányuló AO/042/05 közbeszerzési eljárásban a keretmegállapodások odaítéléséről szóló határozatot;

állapítsa meg, hogy az Európai Bizottság elmulasztotta megszüntetni az említett keretmegállapodások alapján kötött egyedi szerződéseket;

kötelezze az Európai Bizottságot, hogy fizessen a felperesnek 37 002 eurót, és ebből 31 650 euró összeg után 2006. augusztus 29-től számított 4 % kamatot, 3 650 euró összeg után 2007. december 3-tól számított 4 % kamatot, 1 702 euró összeg után 2008. május 3-tól számított 4 % kamatot, valamint a 37 002 euró összeg után az ítélet meghozatalának napjától számított 8 % kamatot;

kötelezze az Európai Bizottságot, hogy fizessen a felperesnek 1 209 037 eurót és 2008. május 3-tól számított 4 % kamatot, valamint az említett összeg után ítélet meghozatalának napjától számított 8 % kamatot;

kötelezze az Európai Bizottságot az ajánlatok elbírálására vonatkozó egyes dokumentumok benyújtására;

kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes annak megállapítását kéri, hogy a Bizottság elmulasztotta megsemmisíteni a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) határozatát, amelyben több keretmegállapodást ítélt oda az IT-karbantartási szolgáltatásokra irányuló, AO/042/05 „E-Alicante: szoftver-karbantartás az OHIM főtevékenységével kapcsolatban (védjegyek és formatervezési minták kezelése és lajstromozása)” elnevezésű közbeszerzési eljárásban (1), valamint, hogy elmulasztotta megszüntetni a keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződéseket.

A felperes állítása szerint a közbeszerzési eljárás, valamint az az alapján kötött egyedi szerződések végrehajtása során olyan több komoly szabálytalanságot követtek el, mint például: jogellenes bírálati szempontok alkalmazása, a bírálóbizottság szabálytalan összetétele, a szerződéseket az ajánlatok érvényességi idejének lejártát követően ítélték oda, és az OHIM különböző lényeges módosításokat fogadott el az egyedi szerződések szövegében.

A felperes álláspontja szerint az OHIM, mint ajánlatkérő megsértette az egyenlő bánásmód, az átláthatóság és a gondos ügyintézés elvét, és visszaélésszerűen alkalmazta a keretmegállapodásos eljárást. Megsértette továbbá a költségvetési rendelet (2) több rendelkezését.

A felperes álláspontja szerint a Bizottság, mint az OHIM felügyeleti szerve (3) elmulasztotta megtenni a megfelelő intézkedéseket e jogsértések ellen. A felperes azzal érvel, hogy a Bizottságnak nincs mérlegelési jogköre a tekintetben, hogy a jogsértések ellen, és a jogszerűség helyreállítása érdekében tegyen-e intézkedéseket, tehát köteles ilyen esetben eljárni.

Továbbá a felperes kártérítést követel az említett közbeszerzési eljárásban és az azt követő végrehajtás során elkövetett szabálytalanságok következtében elszenvedett károk tekintetében.


(1)   HL 2006 S 135-144019.

(2)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet 4. kötet 74. o.).

(3)  Az ajánlati felhívásnak a jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó VI.4.2) rovata a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet 1. kötet 146. o.) 118. cikkére hivatkozik, amely kimondja, hogy „Az érintett fél a szóban forgó aktusról való tudomásszerzéstől számított egy hónapon belül fordulhat a Bizottsághoz”.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/45


2003. május 13-án benyújtott kereset – Schräder kontra CPVO – Hansson (Sumost 01)

(T-177/08. sz. ügy)

(2008/C 171/85)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Németország) (képviselő: T. Leidereiter és W.-A. Schmidt ügyvédek)

Alperes: Közösségi Növényfajta-hivatal

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Jørn Hansson (Søndersø, Dánia)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az alperes fellebbezési tanácsának 2007. december 4-én hozott határozatát (A 005/2007. sz. ügy);

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi növényfajta-oltalom bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi növényfajta-oltalom: a „Sumost 01” (2001/1758. sz. fajtabejelentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott közösségi növényfajta-oltalom jogosultja: Jørn Hansson.

A felszólalási eljárásban hivatkozott közösségi növényfajta-oltalom:„Lemon Symphony”.

A Közösségi Növényfajta-hivatal fellebbezési tanács előtt megtámadott határozata: a közösségi növényfajta-oltalom iránti kérelem elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok:

az 1239/95/EK rendelet (1) 59. cikke (2) bekezdésének megsértése, mivel a felperest nem szabályszerűen idézték a tárgyalásra;

a 2100/94/EK rendelet (2) 75. cikkének megsértése, mivel a megtámadott határozat olyan indokokon és bizonyítékokon alapul, amelyek vonatkozásában a felperes nem nyilatkozhatott;

a 2100/94 rendelet 81. cikke (2) bekezdésének és 48. cikkének megsértése az alperes egyik alkalmazottjának állítólagos elfogultsága miatt, akinek a kijelentéseit a határozatban felhasználták;

az 1239/95 rendelet 60. cikkének megsértése, mivel az alperes egyik alkalmazottjának meghallgatására vonatkozóan egyáltalán nem hoztak bizonyítást elrendelő határozatot;

a 2100/94 rendelet 62. cikkének megsértése a megkülönböztető képességre vonatkozó tényállás elégtelen és téves értékelése miatt;

a 2100/94 rendelet 48. cikkének megsértése a fellebbezési tanács egyik tagjának állítólagos elfogultsága miatt.


(1)  A Közösségi Növényfajta-hivatal előtti eljárások tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. május 31-i 1239/95/EK bizottsági rendelet (HL L 121., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 17. kötet, 327. o.).

(2)  A közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 16. kötet, 390. o.).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/45


A Közszolgálati Törvényszék F-55/07. sz., Tiralongo kontra Bizottság ügyben 2008. március 6-án hozott végzése ellen Giuseppe Tiralongo által 2008. május 15-én benyújtott fellebbezés

(T-180/08. P. sz. ügy)

(2008/C 171/86)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbező: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Olaszország) (képviselők: F. és R. Sciaudone, valamint S. Frazzani ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az F-55/07. sz. ügyben 2008. március 6-án hozott végzést és utalja vissza az ügyet a Közszolgálati Törvényszék elé, hogy az az Elsőfokú Bíróság útmutatásainak megfelelő érdemi határozatot hozzon;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot a jelen ügyben és az F-55/07. sz. ügyben felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Kérelmeit a fellebbező a következőkre alapozza:

a jogorvoslatok önállóságára vonatkozó ítélkezési gyakorlat téves alkalmazására. Közelebbről az elsőfokú eljárásban tévesen alkalmazták a jogellenes aktussal okozott kár megtérítésére vonatkozó ítélkezési gyakorlat elveit olyan esetre, amelyben a kárt jogellenes magatartás okozta;

a megtámadott határozat indokolásának elégtelenségére a tekintetben, hogy e határozat kifejezetten megállapítja, hogy a fellebbező által a Bizottság magatartásával szemben hivatkozott három jogellenességi szempont egyes aktusok jogellenességére vonatkozik;

a jogorvoslatok önállóságára vonatkozó ítélkezési gyakorlat téves értelmezésére. Közelebbről az elsőfokú eljárásban tévesen állapították meg, hogy a jogorvoslatok önállóságának elve a jelen ügyben nem alkalmazandó;

a megtámadott határozat indokolásának elégtelenségére a nem vagyoni kár tekintetében. A megtámadott határozat nem tartalmazza, miért utasították el a fellebbező által a Bizottság magatartása és a nem vagyoni kár bekövetkezte közötti összefüggés bizonyítására előadott összetett érvelést.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/46


2008. május 16-án benyújtott kereset – Pye Phyo Tay Za kontra Tanács

(T-181/08. sz. ügy)

(2008/C 171/87)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Pye Phyo Tay Za (Yangoon, Mianmar) (képviselők: D. Anderson QC, M. Lester, Barrister és G. Martin, Solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság

teljes egészében, vagy a felperesre vonatkozó részében semmisítse meg a 2008. február 25-i 194/2008 rendeletet;

a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes négy ok miatt kéri a 194/2008 rendelet (1) rá vonatkozó részében történő megsemmisítését:

A felperes elsősorban azt állítja, hogy a rendeletnek nincs megfelelő jogi alapja. Ennek során arra hivatkozik, hogy sem az EK 60. cikk, sem az EK 301. cikk nem biztosít hatáskört a Tanács részére a burmai/mianmari katonai rendszerrel kapcsolatban nem álló személyek pénzeszközeinek teljes befagyasztására. Másodszor, a felperes kifogásolja, hogy a rendelet sérti az EK 253. cikkből fakadó indokolási kötelezettséget. Konkrétan, a felperes azt kifogásolja, hogy a rendelet semmilyen indokolást nem tartalmaz a tekintetben, miért szerepel a felperes az említett rendelet VI. mellékletének J részében található jegyzékben, amely a burmai kormány tagjait és a velük kapcsolatban álló személyeket sorolja fel. A felperes állítása szerint a 2006/318/KKBP tanácsi közös álláspont (2), amely megtiltja a tagállamoknak, hogy a felperest területükre beengedjék, illetve azon átengedjék, szintén nem tartalmaz semmilyen indokolást a tekintetben, hogy a felperes miért került be a jegyzékbe, hanem egyszerűen megemlíti a nevét „A kormány gazdaságpolitikájából előnyben részesülő személyek” cím alatt. Harmadsorban a felperes arra hivatkozik, hogy a rendelet sérti alapvető jogait, mivel aránytalan mértékben feltételezetten beavatkozik a magántulajdonhoz, a tisztességes eljáráshoz, valamint a hatékony jogvédelemhez való jogába. Negyedsorban a felperes álláspontja szerint a rendelet sérti az arányosság elvét is.


(1)  A Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet (HL 2008 L 66., 1. o.).

(2)  A Tanács 2006. április 27-i 2006/318/KKBP közös álláspontja a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról (HL 2006 L 116., 77. o.), hatályát a 2008. április 29-i 2008/349/KKBP tanácsi közös álláspont (HL 2008 L 116., 57. o.) 2009. április 30-ig kiterjesztette.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/46


2008. május 16-án benyújtott kereset – Bizottság kontra Atlantic Energy

(T-182/08. sz. ügy)

(2008/C 171/88)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A.-M. Rouchaud-Joët és S. Lejeune meghatalmazottak, valamint M. Jarvis ügyvéd)

Alperes: Atlantic Energy Ltd (Truro, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest 383 081,19 EUR-t kitevő összeg Bizottságnak történő fizetésére, amely 226 010,00 EUR-t kitevő főösszegből és a főösszegnek az 1996. június 1. és 2002. február 28. közötti időszak tekintetében az EKB 2 százalékponttal növelt alapkamatával számított 76 233,61 EUR késedelmi kamatból, valamint a 2002. február 28-án hatályos kamattal növelt főösszegnek a 2002. július 16. és 2008. május 31. közötti időszak tekintetében az EKB 1,5 százalékponttal növelt alapkamatával számított 84 448,11 EUR-t kitevő késedelmi kamatból áll, amelyből levonásra került EUR 3 610,53 EUR;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest, hogy kamat címén 2008. május 31-től a tartozás teljes kiegyenlítésének időpontjáig fizessen meg napi 39,33 EUR-t; és

az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1996. március 29-én a Bizottság által képviselt Európai Közösség aláírta a BU 183/95 UK/AT szerződést a Sidney C. Banks Plc és Jenbacher Energiesysteme AG-vel a nem nukleáris energiára vonatkozó közösségi fellépések keretébe tartozó „Advanced automated gasifier with CHP using waste wood as fuel” projekt (1) végrehajtása érdekében. A szerződés rendelkezései szerint a Bizottság a projekthez való hozzájárulásból előleget fizetett a Sydney C. Banks Plc-nek, a kijelölt projekt-koordinátornak.

1996. szeptember 25-i faxban a Sidney C. Banks Plc arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy kilép a projektből. 1998. április 17-én a Bizottság által képviselt Európai Közösség az 1. sz. függelékkel egészítette ki a szerződést, amelyben szerződő félként és koordinátorként az Atlantic Energy Ltd lépett a Sidney C. Banks Plc helyébe.

A függelék 2. kikötése értelmében a Sidney C. Banks Plc 1998. áprilisában átutalta az Atlantic Energy Ltd-nek a Bizottságtól kapott előleget (és annak kamatait).

A Bizottság annak elrendelését kéri, hogy az Atlantic Energy Ltd fizesse vissza a kamatokkal növelt előleg összegét, mivel a projekt megvalósítását sosem kezdték el ténylegesen, vagy ha mégis, akkor a Bizottság véget vetett annak.


(1)  A nem nukleáris energiák terén a különleges kutatási és technológiafejlesztési, valamint demonstrációs program (1994–1998) elfogadásáról szóló, 1994. november 23-i 94/806/EK tanácsi határozat (HL L 334., 1994.12.22., 87. o.).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/47


2008. május 16-án benyújtott kereset – Schuhpark Fascies kontra OHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

(T-183/08. sz. ügy)

(2008/C 171/89)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Schuhpark Fascies GmbH (Warendorf, Németország) (képviselők: A. Peter és J. Braune ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Leder & Schuh AG (Graz, Ausztria)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának az R 1560/2006-4. sz. ügyben 2008. március 13-án hozott határozatát;

az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Leder & Schuh AG.

Az érintett közösségi védjegy: a „jello SCHUHPARK” ábrás- és szóvédjegy az 1., 3., 9., 14., 16., 18., 21., 24-26. és a 28. osztályba tartozó áruk tekintetében (1 269 372. sz. bejelentés).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a német „Schuhpark” szóvédjegy a 25. osztályba tartozó áruk tekintetében (1 007 149. sz.), amely esetben a felszólalás a 18., 21., 25. és 26. osztály tekintetében történő lajstromozásra vonatkozik.

A felszólalási osztály határozata: részben helyt adott a felszólalásnak és részben elutasította a bejelentést.

A fellebbezési tanács határozata: a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezte és a felszólalást elutasította.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 43. cikke (2) bekezdése 2. mondatának és a 43. cikke (3) bekezdésének a megsértése, valamint a 2868/95/EK rendelet (2) 22. szabálya (2) bekezdésének a megsértése, mivel a felperes kielégítően bizonyította, hogy a felszólalásban hivatkozott védjegyet a megszerzett jogok fenntartására alkalmas módon használták.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).

(2)  A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendelet (HL L 303., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 189. o.).


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/47


2008. május 13-án benyújtott kereset – Rodd & Gunn Australia kontra OHIM (Egy kutya ábrázolása)

(T-187/08. sz. ügy)

(2008/C 171/90)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Rodd & Gunn Australia Limited (Wellington, Új-Zéland) (képviselők: B. Brandreth barrister és N. Jenkins solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának 2008. március 12-i határozatát (R 1245/2007-4. sz. ügy);

az Elsőfokú Bíróság helyezze vissza jogaiba (restitutio in integrum) a 339 218 sz. közösségi védjegy korábbi jogosultját;

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: kutyát megjelenítő ábrás védjegy a 16., 18. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – 339 218. sz. közösségi védjegy

A védjegy-lajstromozási osztály határozata: a restitutio in integrum iránti kérelem elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94/EK tanácsi rendelet 47. cikkének megsértése, mivel a közösségi védjegyoltalom megújítása nem csak a védjegyjogosult vagy védjegy-ügyvivő számára engedélyezett; a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a jogot és értékelte a tényeket, amikor megállapította, hogy a felperes és az általa felhatalmazott képviselő nem járt el kellő gondossággal az adott körülmények között; a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a felperes részéről gondatlanság volt, hogy védjegyei megújításával a Computer Patent Annuities Limited-et, egy védjegyek megújításával foglalkozó ügynökséget bízott meg.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/48


2008. május 13-án benyújtott kereset – Infeurope kontra Bizottság

(T-188/08. sz. ügy)

(2008/C 171/91)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: infeurope SA (Luxemburg, Luxemburg) (képviselő: O. Mader ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy az Európai Bizottság elmulasztotta megsemmisíteni az OHIM által lefolytatott, tanácsadói szolgáltatásokra, könyvvizsgálatra és tanulmányok készítésére irányuló AO/026/06 közbeszerzési eljárásban a keretmegállapodások odaítéléséről szóló határozatot;

állapítsa meg, hogy az Európai Bizottság elmulasztotta megszüntetni az említett keretmegállapodások alapján kötött egyedi szerződéseket;

kötelezze az Európai Bizottságot, hogy fizessen a felperesnek 35 950 eurót, és ebből 33 050 euró összeg után 2006. december 19-től számított 4 % kamatot, 2 900 euró összeg után 2007. december 14-től számított 4 % kamatot, valamint a 35 950 euró összeg után az ítélet meghozatalának napjától számított 8 % kamatot;

kötelezze az Európai Bizottságot, hogy fizessen a felperesnek 646 631,27 eurót és 2008. május 14-től számított 4 % kamatot, valamint az említett összeg után az ítélet meghozatalának napjától számított 8 % kamatot;

kötelezze az Európai Bizottságot az ajánlatok elbírálására vonatkozó egyes dokumentumok benyújtására;

kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes annak megállapítását kéri, hogy a Bizottság elmulasztotta megsemmisíteni a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) határozatát, amelyben több keretmegállapodást ítélt oda az AO/026/06 „E-Alicante: tanácsadói szolgáltatások, könyvvizsgálat és tanulmányok készítése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban (1), valamint, hogy elmulasztotta megszüntetni a keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződéseket.

A felperes által hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-176/08. sz., infeurope kontra Bizottság ügyben felhozottakkal.


(1)   HL 2006 S 210-223510.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/48


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 7-i végzése – Németország és Deutsche Post kontra Bizottság

(T-490/04. és T-493/04. sz. egyesített ügyek) (1)

(2008/C 171/92)

Az eljárás nyelve: német

A hetedik tanács elnöke elrendelte az egyesített ügyek törlését.


(1)  HL C 31., 2005.2.5.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/48


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 5-i végzése – Fränkischer Weinbauverband kontra OHMI (üveg alakja)

(T-180/06. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/93)

Az eljárás nyelve: német

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 212., 2006.9.2.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/49


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 6-i végzése – Torres kontra OHIM – Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

(T-17/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/94)

Az eljárás nyelve: spanyol

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 82., 2007.4.14.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/49


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 14-i végzése – Szlovákia kontra Bizottság

(T-32/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/95)

Az eljárás nyelve: szlovák

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 69., 2007.3.24.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/49


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 23-i végzése – R.S. Arbeitsschutz kontra OHIM – RS Components (RS)

(T-501/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/96)

Az eljárás nyelve: angol

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 64., 2008.3.8.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/49


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 14-i végzése – Winzer Pharma kontra OHIM – Oftaltech (OFTASIL)

(T-30/08. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/97)

Az eljárás nyelve: német

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 79., 2008.3.29.


Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke

5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/50


2008. január 22-én benyújtott kereset – Renier kontra Bizottság

(F-8/08. sz. ügy)

(2008/C 171/98)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Colette Renier (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes szerződéses alkalmazotti szerződésének időtartamát a 2007. április 16. és 2008. december 15. közötti időszakra korlátozó, 2007. április 11-i egyedi határozat megsemmisítése és kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes szerződéses alkalmazotti szerződésének időtartamát a 2007. április 16. és 2008. december 15. közötti időszakra korlátozó, 2007. április 11-i bizottsági határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/50


2008. február 5-én benyújtott kereset – Nardin kontra Parlament

(F-12/08. sz. ügy)

(2008/C 171/99)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Thierry Nardin (Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség) (képviselő: V. Wiot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt az Európai Parlament 2007. április 2-i, a felperes munkába lépésekor fennálló jogosultságait megállapító határozat külföldi munkavégzési támogatást nem nyújtó részének megsemmisítése, másrészt az alperesnek a külföldi munkavégzési támogatás és a késedelmi kamat megfizetésére, valamint a felperest ért nem vagyoni kár megtérítésére való kötelezése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament 2007. április 2-i, a felperes munkába lépésekor fennálló jogosultságait megállapító határozat külföldi munkavégzési támogatást nem nyújtó részét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Parlamentet, hogy az fizessen a felperesnek 2007. áprilisától a teljesítésig minden hónapra az alapilletmény 16 %-át kitevő összegű külföldi munkavégzési támogatást, valamint háztartási támogatást és eltartott gyermek után nyújtott támogatást;

a Közszolgálati Törvényszék ítéljen meg a felperes részére a pénzkövetelések után esedékessé válásuktól teljesítésükig évi 8 % késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Parlamentet, hogy az fizessen a felperesnek 10 000 eurót vagy más összeget, akár magasabb összeget is, a felperest ért nem vagyoni kár megtérítéseképpen;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Parlamentet a költségek viselésére.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/50


2008. február 28-án benyújtott kereset – Nanopoulos kontra Bizottság

(F-30/08. sz. ügy)

(2008/C 171/100)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Photius Nanopoulos (Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség) (képviselő: V. Christianos ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság meghatározott összeg fizetésére való kötelezése a felperes alapvető jogainak – a becsületének és jóhírnevének sérelmét eredményező – megsértése miatt őt ért kár megtérítéseként

A felperes kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése címén 850 000 euró megfizetésére, amely összeg magában foglalja a felperes egészségének megromlása miatti kártérítést is;

az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/51


2008. március 14-én benyújtott kereset – Pachtidis kontra Bizottság

(F-35/08. sz. ügy)

(2008/C 171/101)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Dimitrios Pachtidis (Athén, Görögország) (képviselő: P. Giatagantzidis ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amelyben a belépőteszten elért eredmény alapján megtagadta a felperesnek az EPSO/AD/77/06 versenyvizsga írásbeli vizsgáira bocsátását, valamint az EPSO azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperes egyrészt az írásbeli vizsgákra bocsátás megtagadásának felülvizsgálata, másrészt a versenyvizsga bizonyos iratainak továbbítása elleni panaszát.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal EPSO/5000 LM-FR/31.05.2007 és MM/dbD(07)27442/06.12.2007 határozatát valamint az e határozattal kapcsolatos összes aktust;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/51


2008. április 22-én benyújtott kereset – Bernard kontra Europol

(F-45/08. sz. ügy)

(2008/C 171/102)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Marjorie Bernard (Hága, Hollandia) (képviselő: P. de Casparis ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperes értékeléséről szóló, valamint a felperes által az értékelés tárgyában benyújtott panaszt hallgatólagosan elutasító Europol-határozat megsemmisítése, másrészt pedig az Europol kártérítés fizetésére kötelezése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. július 25-i értékelést, valamint a felperes által 2007. október 23-án benyújtott panaszt elutasító hallgatólagos határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt 7 500 euró kártérítés fizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt a költségek viselésére.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/51


2008. május 6-án benyújtott kereset – Thoss kontra Számvevőszék

(F-46/08. sz. ügy)

(2008/C 171/103)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicole Thoss (Dommeldange, Luxemburgi Nagyhercegség) (képviselő: P. Goergen ügyvéd)

Alperes: Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

A Számvevőszék 2006. március 20-i, a felperes házastársának elhalálozását követően a felperes részére özvegyi nyugdíj folyósítását megtagadó határozatának megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Számvevőszék 2006. március 20-i, a felperes részére a 2290/77 rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében előírt özvegyi nyugdíj folyósítását megtagadó határozatát, valamint az ennek alapján meghozott 2006. szeptember 28-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Számvevőszéket, hogy 2003. december 1-jétől kezdődő visszaható hatállyal folyósítsa a felperesnek a 2290/77 rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében előírt özvegyi nyugdíjat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Számvevőszéket a költségek viselésére.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/52


2008. április 30-án benyújtott kereset – Buschak kontra az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány

(F-47/08. sz. ügy)

(2008/C 171/104)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Willy Buschak (Bonn, Németország) (képviselők: L. Lévi és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány

A jogvita tárgya és leírása

A felperes munkaköri leírásának módosításáról szóló határozat megsemmisítése, és az alperes kötelezése a felperes számára vagyoni és nem vagyoni kártérítés megfizetésére.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítvány igazgatója által a felperessel 2007. július 4-én közölt, a felperes munkaköri leírását módosító határozatot;

A Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a felperes panaszát elutasító 2008. január 29-i vagy 30-i határozatot;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítványt kártérítés címén 50 000 euró megfizetésére;

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Élet- és Munkakörülmények Javításáért Európai Alapítványt a költségek viselésére.


5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/52


2008. április 27-én benyújtott kereset – Ortega Serrano kontra Bizottság

(F-48/08. sz. ügy)

(2008/C 171/105)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spanyolország) (képviselő: A. Ortega Serrano ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AD/26/05 versenyvizsga vizsgabizottságának a felperes nevét a kiválasztott személyi állomány listájára fel nem vevő határozatának megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek az EPSO/AD/26/05 versenyvizsga alapján készült tartaléklistára való felvételét, illetőleg a felperestől a szóbeli vizsga megismétlése lehetőségét megtagadó határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot új szóbelivizsga-időpont kijelölésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot az EPSO/900. R. sz. határozat megindokolására;

a Közszolgálati Törvényszék biztosítsa a felperesnek a szóbeli vizsgával kapcsolatos iratokhoz való hozzáférést;

a Közszolgálati Törvényszék biztosítsa a felperesnek az aktájához tartozó összes irathoz való hozzáférést;

a Közszolgálati Törvényszék engedélyezze, hogy a felperes, aki a spanyol bíróságok előtt gyakorló ügyvéd, saját magát képviselhesse;

a Közszolgálati Törvényszék vizsgálja meg a versenyvizsga sikeres résztvevőinek listáján szereplő összes pályázó aktáját annak ellenőrzése végett, hogy valamennyien rendelkeznek-e jogi diplomával igazolt, legalább hároméves teljes egyetemi tanulmányoknak megfelelő képzettségi szintet bizonyító tanúsítvánnyal, és azt határidőben és az alakszerűségi előírásoknak megfelelően nyújtották-e be;

a Közszolgálati Törvényszék fogadja be a mellékletként benyújtott francia és angol nyelvű iratokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.