ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 111

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. május 6.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

AJÁNLÁSOK

 

Európai Parlament
Tanács

2008/C 111/01

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2008. április 23.) az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról ( 1 )

1

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság

2008/C 111/02

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Bizottság

2008/C 111/03

Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 4,26 % 2008. május 1-jén – Euro-átváltási árfolyamok

9

2008/C 111/04

Euro-átváltási árfolyamok

10

2008/C 111/05

Migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság – Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében

11

 

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2008/C 111/06

A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

13

2008/C 111/07

A tagállamok tájékoztatása az EK–Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

18

2008/C 111/08

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

22

2008/C 111/09

A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

25

2008/C 111/10

A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében ( 1 )

26

2008/C 111/11

A Bizottság közleménye a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján – A közszolgáltatási kötelezettségek meghatározása az Ostrava (OSR) és Brüsszel (BRU) közötti menetrend szerinti légi járatokra ( 1 )

42

2008/C 111/12

A Bizottság közleménye a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján – A közszolgáltatási kötelezettségek meghatározása az Ostrava (OSR) és Amszterdam (AMS) közötti menetrend szerinti légi járatokra ( 1 )

43

2008/C 111/13

A Bizottság közleménye a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján – A közszolgáltatási kötelezettségek meghatározása az Ostrava (OSR) és London (LTN) közötti menetrend szerinti légi járatokra ( 1 )

44

 

V   Vélemények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 111/14

Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának Kapacitások egyedi programjához kapcsolódó munkaprogram alapján

45

 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

2008/C 111/15

Felhívás szándéknyilatkozatok benyújtására az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) Tudományos Bizottságának tagjaként kinevezett szakértők számára, 2008

46

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 111/16

Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő lejártáról

50

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Bizottság

2008/C 111/17

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

51

 

Helyesbítések

2008/C 111/18

Helyesbítő jegyzőkönyv a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződéshez (HL C 306., 2007.12.17.)

56

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

AJÁNLÁSOK

Európai Parlament Tanács

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2008. április 23.)

az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 111/01)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 149. cikke (4) bekezdésére és 150. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (3),

mivel:

(1)

A polgárok tudásának, készségeinek és kompetenciájának fejlesztése és elismerése kulcsfontosságú az egyéni fejlődés, a versenyképesség, a foglalkoztatottság és a társadalmi kohézió szempontjából a Közösségben. Az ilyen fejlesztésnek és elismerésnek meg kell könnyítenie a munkavállalók és tanulók transznacionális mobilitását és elő kell segítenie az európai munkaerőpiac keresleti és kínálati igényei által támasztott követelmények teljesülését. Ezért mind nemzeti, mind pedig közösségi szinten mindenki, többek között a hátrányos helyzetűek számára elő kell mozdítani és javítani kell az egész életen át tartó tanulásban való részvételt és az ahhoz való hozzáférést, valamint a képesítések használatát.

(2)

Az Európai Tanács lisszaboni ülése 2000-ben arra a következtetésre jutott, hogy a képesítések fokozott átláthatósága az egyik legfontosabb feltétele annak, hogy a Közösségben az oktatási és képzési rendszerek a tudásalapú társadalom igényeihez alkalmazkodhassanak. Az Európai Tanács 2002-es barcelonai ülésén továbbá a felsőoktatási szektoron belüli szorosabb együttműködésre, valamint a szakoktatás és szakképzés terén az elismerési módszerek és az átláthatóság javítására szólított fel.

(3)

Az egész életen át tartó tanulásról szóló, 2002. június 27-i tanácsi állásfoglalás (4) felkérte a Bizottságot, hogy a Tanáccsal és a tagállamokkal szoros együttműködésben fejlesszen ki egy keretrendszert a képesítések elismerésére mind az oktatás, mind a képzés terén, építve a bolognai folyamat eredményeire, és a szakképzés terén is elősegítve a hasonló intézkedéseket.

(4)

Az „Oktatás és Képzés 2010” munkaprogram végrehajtásáról szóló, 2004-ben és 2006-ban elfogadott közös tanácsi és bizottsági jelentések hangsúlyozták az Európai Képesítési Keretrendszer létrehozásának szükségességét.

(5)

A koppenhágai folyamattal összefüggésben a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által a szakoktatás és szakképzés területén való megerősített európai együttműködés jövőbeni prioritásairól kiadott 2004. november 15-i következtetések elsőbbséget adtak egy nyitott és rugalmas, átláthatóságon és kölcsönös bizalmon alapuló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozásának, amely mind az oktatás, mind a képzés területén közös hivatkozási alapul szolgál.

(6)

A nem formális és informális tanulási eredmények elismerését a nem formális és informális tanulás azonosítására és elismerésére vonatkozó közös európai elvekről szóló, 2004. május 28-i tanácsi következtetésekkel összhangban kell előmozdítani.

(7)

Az Európai Tanács 2005. márciusi és 2006. márciusi brüsszeli ülései is rámutattak az Európai Képesítési Keretrendszer elfogadásának fontosságára.

(8)

Ez az ajánlás figyelembe veszi a képesítések és a kompetenciák átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló, 2004. december 15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot (5), valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006. december 18-i 2006/962/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlást (6).

(9)

Ez az ajánlás összhangban van a bolognai folyamat keretében 45 európai ország felsőoktatásért felelős miniszterei által 2005. május 19–20-i bergeni ülésükön az Európai Felsőoktatási Térség számára elfogadott keretrendszerrel és szintleírásokkal.

(10)

A szakoktatás és szakképzés minőségbiztosításáról szóló, 2004. május 23–24-i tanácsi következtetések, a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos további európai együttműködésről szóló, 2006. február 15-i 2006/143/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás (7), valamint a felsőoktatásért felelős miniszterek által az Európai Felsőoktatási Térségre bergeni ülésükön jóváhagyott minőségbiztosítási normák és iránymutatások olyan közös minőségbiztosítási elveket tartalmaznak, amelyeknek az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának alapjául kell szolgálniuk.

(11)

Ez az ajánlás nem érinti a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (8), amely mind a megfelelő nemzeti hatóság, mind a migráns személy számára jogokat biztosít és kötelezettségeket ír elő. Az Európai Képesítési Keretrendszer képesítési szintjeire való hivatkozás nem érinti a munkaerőpiachoz való hozzáférést azokban az esetekben, amelyekben a szakmai képesítéseket a 2005/36/EK irányelvvel összhangban ismerik el.

(12)

Ennek az ajánlásnak célja, hogy közös viszonyítási keretrendszert hozzon létre, amely megfeleltetési eszközként szolgál a különböző képesítési rendszerek és szintjeik között a közoktatásban, a felsőoktatásban, illetve a szakoktatásban és szakképzésben. Ez javítani fogja a polgárok különböző tagállamok gyakorlatával összhangban kiállított képesítéseinek átláthatóságát, összehasonlíthatóságát és átvihetőségét. Elviekben minden képesítési szintnek elérhetőnek kell lennie többféle oktatási és pályafutási utat választva. Az Európai Képesítési Keretrendszernek lehetővé kell tennie továbbá, hogy a nemzetközi ágazati szervezetek képesítési rendszereiket egy közös európai viszonyítási ponthoz kapcsolják, és így rávilágítsanak a nemzetközi ágazati képesítések és a nemzeti képesítési rendszerek kapcsolatára. Az ajánlás ezért az egész életen át tartó tanulás előmozdításának, valamint a munkavállalók és tanulók foglalkoztathatósága, mobilitása és társadalmi integrációja növelésének tágabb céljaihoz is hozzájárul. Átlátható minőségbiztosítási elvek és az információcsere támogatják az ajánlás végrehajtását a kölcsönös bizalom kialakítása révén.

(13)

Ennek az ajánlásnak hozzá kell járulnia az oktatási és képzési rendszerek modernizációjához, az oktatás, a képzés és a munkavállalás közötti kölcsönös kapcsolat szorosabbá válásához, valamint a formális, nem formális és informális tanulás összekapcsolásához, hozzájárulva a tapasztalat révén szerzett tanulási eredmények elismeréséhez is.

(14)

Ez az ajánlás nem helyettesíti vagy határozza meg a nemzeti képesítési rendszereket és/vagy képesítéseket. Az Európai Képesítési Keretrendszer nem ír le egyedi képesítéseket vagy egyéni kompetenciákat, így egy bizonyos képesítést a megfelelő nemzeti képesítési rendszereken keresztül kell az Európai Képesítési Keretrendszer megfelelő szintjére vonatkoztatni.

(15)

Tekintettel nem kötelező jellegére, ez az ajánlás megfelel a szubszidiaritás elvének, mivel az átláthatóság növelése, valamint a mobilitás és az egész életen át tartó tanulás előmozdítása révén támogatja és kiegészíti a tagállamok intézkedéseit. Az ajánlást a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban kell végrehajtani.

(16)

Mivel ezen ajánlás célját, nevezetesen, hogy közös viszonyítási keretrendszert hozzon létre, amely megfeleltetési eszközként szolgál a különböző képesítési rendszerek és szintjeik között, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a fellépés léptéke és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az ajánlás nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK, HOGY:

1.

az Európai Képesítési Keretrendszert használják referenciaeszközként a különböző képesítési rendszerek képesítési szintjeinek összehasonlításához, mozdítsák elő az egész életen át tartó tanulást és az esélyegyenlőséget a tudásalapú társadalomban, valamint az európai munkaerőpiac további integrációját a nemzeti oktatási rendszerek sokszínűségének tiszteletben tartása mellett;

2.

2010-ig kapcsolják össze nemzeti képesítési rendszereiket az Európai Képesítési Keretrendszerrel, különösen azáltal, hogy képesítési szintjeiket átlátható módon a II. mellékletben meghatározott szintekhez viszonyítják, és szükség szerint nemzeti képesítési keretrendszereket fejlesztenek ki a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban;

3.

szükség szerint fogadjanak el intézkedéseket annak érdekében, hogy 2012-ig minden, az illetékes hatóságok által kiadott új bizonyítvány, oklevél és Europass-okmány – a nemzeti képesítési rendszereken keresztül – egyértelmű hivatkozást tartalmazzon az Európai Képesítési Keretrendszer megfelelő szintjére;

4.

tanulási eredményeken alapuló megközelítést alkalmazzanak a képesítések meghatározásakor és leírásakor, és a 2004. május 28-i tanácsi következtetésekben elfogadott közös európai elvek szerint mozdítsák elő a nem formális és informális tanulás elismerését, kiemelt figyelmet szentelve a munkanélküliségnek vagy a bizonytalan foglalkoztatási formáknak leginkább kitett polgároknak, akik esetében ez a megközelítés hozzájárulhat az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növeléséhez, valamint a munkaerőpiachoz való hozzáférés javulásához;

5.

a nemzeti képesítési rendszereken belüli felsőoktatási, valamint szakoktatási és szakképzési képesítéseknek az Európai Képesítési Keretrendszerhez való viszonyítása során támogassák és alkalmazzák az oktatási és képzési minőségbiztosítás III. mellékletben meghatározott elveit;

6.

jelöljenek ki a tagállami struktúrákhoz és követelményekhez kapcsolódó nemzeti koordinációs pontokat a nemzeti képesítési rendszerek és az Európai Képesítési Keretrendszer közötti kapcsolat támogatására és – más illetékes nemzeti hatóságokkal együttesen végzett – irányítására, e kapcsolat minőségének és átláthatóságának előmozdítása érdekében.

E nemzeti koordinációs pontok feladatai közé tartozik:

a)

a nemzeti képesítési rendszereken belüli képesítési szintek megfeleltetése az Európai Képesítési Keretrendszer II. mellékletben leírt szintjeinek;

b)

annak biztosítása, hogy a nemzeti képesítési szintek Európai Képesítési Keretrendszerhez való viszonyítására használt módszer átlátható legyen az összehasonlíthatóság megkönnyítése érdekében, és hogy az ebből következő döntéseket közzétegyék;

c)

információhoz való hozzáférés és útmutatás biztosítása az érdekelt feleknek arról, hogyan kapcsolódnak a nemzeti képesítések a nemzeti képesítési rendszereken keresztül az Európai Képesítési Keretrendszerhez;

d)

valamennyi érdekelt fél – a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban többek között a felsőoktatási, valamint a szakoktatási és szakképzési intézmények, szociális partnerek, ágazatok és szakértők – részvételének előmozdítása a képesítések európai szintű összehasonlításában és használatában.

TÁMOGATJA A BIZOTTSÁG AZON SZÁNDÉKÁT, HOGY:

1.

támogassa a tagállamokat a fenti feladatok teljesítésében, valamint a nemzetközi ágazati szervezeteket az Európai Képesítési Keretrendszer ezen ajánlásban meghatározott referenciaszintjeinek és elveinek használatában, különösen az együttműködés, a jó gyakorlatok cseréje és a tesztelés – többek között önkéntes kölcsönös értékelések és a közösségi programok keretében folytatott kísérleti projektek, valamint a szociális párbeszéddel foglalkozó bizottságokkal tájékoztatási és konzultációs gyakorlatok elindítása segítségével történő – megkönnyítése, valamint támogató és útmutató anyagok kidolgozása révén;

2.

létrehozza 2009. április 23-ig az Európai Képesítési Keretrendszer tanácsadó csoportját (amely a tagállamok képviselőiből áll, valamint adott esetben magában foglalja az európai szociális partnereket és más érdekelt feleket is) az általános koherencia biztosítására, valamint az átláthatóság elősegítésére a képesítési rendszereknek az Európai Képesítési Keretrendszerrel való összekapcsolása során;

3.

a tagállamokkal együttműködve és az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően mérje fel és értékelje az ezen ajánlásra válaszként foganatosított intézkedéseket, beleértve a tanácsadó csoport tevékenységét és annak időtartamát, és 2013. április 23-ig tegyen jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tapasztalatokról és a jövőre vonatkozó következtetésekről, ideértve szükség esetén ezen ajánlás felülvizsgálatát és módosítását is;

4.

támogassa az Európai Képesítési Keretrendszer és a már létező vagy a jövőbeni európai felsőoktatási, valamint szakoktatási és szakképzési kreditátviteli és -gyűjtő rendszerek közötti szoros kapcsolatokat a polgárok mobilitásának javítása és a tanulási eredmények elismerésének megkönnyítése érdekében.

Kelt Strasbourgban, 2008. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LANARČIČ


(1)  HL C 175., 2007.7.27., 74. o.

(2)  HL C 146., 2007.6.30., 77. o.

(3)  Az Európai Parlament 2007. október 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(4)  HL C 163., 2002.7.9., 1. o.

(5)  HL L 390., 2004.12.31., 6. o.

(6)  HL L 394., 2006.12.30., 10. o.

(7)  HL L 64., 2006.3.4., 60. o.

(8)  HL L 255., 2005.9.30., 22. o. A legutóbb a 2006/100/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 141. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

Meghatározások

Az ajánlás alkalmazásában a következő meghatározásokat kell használni:

a)

„képesítés”: egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye. Akkor adják ki, amikor az illetékes testület megállapítja, hogy az egyén adott követelményeknek megfelelő tanulási eredményt ért el;

b)

„nemzeti képesítési rendszer”: a tagállam tevékenységének minden olyan aspektusa, amely a tanulás elismeréséhez, és az oktatást és képzést a munkaerő-piachoz és a civil társadalomhoz kapcsoló mechanizmushoz kötődik. Magában foglalja a minőségbiztosításhoz, az értékeléshez és a képesítések kiadásához kötődő intézményi szabályozások és folyamatok kialakítását és végrehajtását. A nemzeti képesítési rendszer számos alrendszerből állhat, és magában foglalhat egy nemzeti képesítési keretrendszert is;

c)

„nemzeti képesítési keretrendszer”: a képesítések osztályozásának eszköze az elért tanulási szint meghatározására szolgáló kritériumok szerint. Célja, hogy integrálja és összehangolja a nemzeti képesítési alrendszereket, továbbá a munkaerőpiac és a civil társadalom felé növelje a képesítések átláthatóságát, hozzáférhetőségét, egymásra épülését és minőségét;

d)

„ágazat”: szakmai tevékenységek csoportosulása fő gazdasági funkciójuk, termékük, szolgáltatásuk vagy technológiájuk alapján;

e)

„nemzetközi ágazati szervezet”: nemzeti szervezetek szövetsége, ideértve például a munkaadói és szakmai testületeket, amelyek a nemzeti ágazatok érdekeit képviselik;

f)

„tanulási eredmény”: tudás, készségek és kompetencia szempontjából meghatározott megállapítások arra vonatkozóan, hogy a tanuló egy tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért és képes elvégezni;

g)

„tudás”: az információk tanulással történő feldolgozásának eredménye. A tudás egy munkaterülethez vagy tanulmányi területhez kapcsolódó tények, elvek, elméletek és gyakorlatok összessége. Az Európai Képesítési Keretrendszer a tudást elméleti és/vagy tárgyi (faktuális) szempontból írja le;

h)

„készségek”: a tudás alkalmazásának és a know-how használatának a képessége feladatok elvégzése és problémamegoldás céljából. Az Európai Képesítési Keretrendszer a készségeket kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás használata) és gyakorlati (kézügyesség és módszerek, anyagok, eszközök és műszerek használata) szempontból írja le;

i)

„kompetencia”: a tudás, készségek és személyes, szociális és/vagy módszertani képességek használatának bizonyított képessége munkahelyi vagy tanulási helyzetekben a szakmai és személyes fejlődés érdekében. Az Európai Képesítési Keretrendszer a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából írja le.


II. MELLÉKLET

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szintjeit meghatározó jellemzők

Mind a 8 szintet egy-egy jellemzőcsoport határoz meg, amely az adott szintű képesítésekre vonatkozó tanulási eredményeket jelzi valamennyi képesítési rendszerben

 

Tudás

Készségek

Kompetencia

 

Az EKKR-ben a tudást elméleti és/vagy tárgyi (faktuális) szempontból írja le

Az EKKR-ben a készségeket kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás használata) és gyakorlati (kézügyesség valamint módszerek, anyagok, eszközök és műszerek használata) szempontból írja le

Az EKKR a kompetenciát a felelősség és az autonómia szempontjából írja le

1. szint

Az 1. szintre vonatkozó tanulási eredmények

alapvető általános tudás

egyszerű feladatok elvégzéséhez szükséges alapvető készségek

közvetlen felügyelet mellett, szervezett körülmények között végzett tanulás vagy munka

2. szint

A 2. szintre vonatkozó tanulási eredmények

alapvető tárgyi tudás valamely munka- vagy tanulmányi területen

egyszerű szabályok és eszközök használatával történő feladatvégzéshez és rutin probléma megoldáshoz, releváns információk alkalmazását igénylő alapvető kognitív és gyakorlati készségek

felügyelet mellett korlátozott mértékű autonómiával végzett tanulás vagy munka

3. szint

A 3. szintre vonatkozó tanulási eredmények

tények, elvek, folyamatok és általános fogalmak ismerete valamely munka- vagy tanulmányi területen

egy sor kognitív és gyakorlati készség alapvető módszerek, eszközök, anyagok és információk kiválasztásával és alkalmazásával járó feladatok elvégzéséhez és problémák megoldásához

felelősség vállalása feladatok elvégzéséért a munka vagy tanulás során

a saját viselkedés körülményekhez való igazítása problémamegoldáskor

4. szint

A 4. szintre vonatkozó tanulási eredmények

tárgyi és elméleti tudás széles összefüggésekben, valamely munka- vagy tanulmányi területen belül

egy sor kognitív és gyakorlati készség egy munka- vagy tanulmányi terület specifikus problémáinak megoldásához

önálló tevékenységszervezés az általában előre látható, ám adott esetben változó munka- vagy tanulmányi környezet iránymutatása szerint

mások rutinmunkájának felügyelete korlátozott felelősségvállalással a munka- vagy tanulmányi tevékenységek értékeléséért és javításáért

5 (1) szint

Az 5. szintre vonatkozó tanulási eredmények

átfogó, specializált tárgyi és elméleti tudás valamely munka- vagy tanulmányi területen, illetve e tudás határainak ismerete

egy sor olyan átfogó kognitív és gyakorlati készség, amely elvont problémák kreatív megoldásainak kidolgozásához szükséges

vezetés és felügyelet gyakorlása olyan munka- vagy tanulmányi tevékenységek kontextusában, ahol előre nem látható változások lépnek fel

önmaga és mások teljesítményének értékelése és fejlesztése

6 (2) szint

A 6. szintre vonatkozó tanulási eredmények

valamely munka- vagy tanulmányi terület magas szintű ismerete, elméletek és elvek kritikai megértésével

szakmai magabiztosságot és az innovációt bizonyító magas szintű készségek, amelyek egy specializálódott munka- vagy tanulmányi területen összetett és előre nem látható problémák megoldásához szükségesek

összetett technikai vagy szakmai tevékenységek vagy projektek vezetése, felelősség vállalása a döntéshozatalért előre nem látható munka- vagy tanulmányi helyzetekben

felelősség vállalása egyének vagy csoportok szakmai fejlődésének irányításáért

7 (3) szint

A 7. szintre vonatkozó tanulási eredmények

kiemelten szakosodott tudás, részben valamely munka- vagy tanulmányi terület legfrissebb fejleményeinek ismeretével, amely eredeti megközelítések és/vagy kutatások alapjául szolgálhat

kritikus tudatosság a tudáshoz kapcsolódó kérdésekben valamely munka- vagy tanulmányi területen, valamint különböző területek kapcsolódásainál

a kutatásban és/vagy az innovációban új tudás és eljárások kifejlesztéséhez, valamint a különböző területekhez tartozó tudás integrálásához szükséges, szakosodott problémamegoldási készségek

összetett, előre nem látható és új stratégiai megközelítéseket igénylő munka- vagy tanulási kontextusok vezetése és átalakítása

felelősség vállalása a csoport szakmai tudásához vagy gyakorlatához való hozzájárulásért és/vagy stratégiai teljesítményének értékeléséért

8 (4) szint

A 8. szintre vonatkozó tanulási eredmények

a tudás jelenlegi határait feszegető ismeretek valamely munka- vagy tanulmányi területen és a területek kapcsolódásainál

a kutatás és/vagy az innováció kritikus problémáinak megoldásához, valamint a létező tudás vagy szakmai gyakorlat kiterjesztéséhez és újradefiniálásához szükséges legmagasabb szintű és legspecializáltabb készségek és technikák, többek között a szintetizálás és az értékelés képessége

a munka- vagy tanulmányi kontextus – beleértve a kutatást – élvonalában új elképzelések vagy folyamatok kifejlesztésénél mutatott kiemelkedő tekintély, innovációs képesség, autonómia, tudományos és szakmai feddhetetlenség és folyamatos elkötelezettség

Az Európai Felsőoktatási Térség képesítési keretrendszere ciklusokra (képzési szintekre) szolgál szintleírással.

Valamennyi ciklus jellemzője egy általános állítást tesz az adott ciklus végét jelentő képesítéshez kötődő eredmények és képességek tipikus követelményeiről.


(1)  A rövid (az első ciklus részét képező vagy ahhoz kötődő) felsőoktatási ciklus leírása – amelyet a bolognai folyamat részeként a Közös Minőségi Kezdeményezés (Joint Quality Initiative) alakított ki – az EKK 5. szintű tanulási eredményeinek felel meg.

(2)  Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerében az első ciklus jellemzése – amelyet a bolognai folyamat keretében a felsőoktatásért felelős miniszterek 2005. májusi bergeni ülésükön elfogadtak – az EKK 6. szintű tanulási eredményeinek felel meg.

(3)  Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerében a második ciklus jellemzése – amelyet a bolognai folyamat keretében a felsőoktatásért felelős miniszterek 2005. májusi bergeni ülésükön elfogadtak – az EKK 7. szintű tanulási eredményeinek felel meg.

(4)  Az európai felsőoktatási térség képesítési keretrendszerében a harmadik ciklus jellemzése – amelyet a bolognai folyamat keretében a felsőoktatásért felelős miniszterek 2005. májusi bergeni ülésükön elfogadtak – az EKK 8. szintű tanulási eredményeinek felel meg.


III. MELLÉKLET

Közös elvek a felsőoktatás, valamint a szakoktatás és szakképzés minőségbiztosítására vonatkozóan az Európai Képesítési Keretrendszer összefüggésében

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósítása során a minőségbiztosítást – amely a felsőoktatás, valamint a szakoktatás és szakképzés elszámoltathatóságának és javításának biztosítása érdekében szükséges – a következő elvekkel összhangban kell végezni:

A minőségbiztosítási politikáknak és eljárásoknak az Európai Képesítési Keretrendszer valamennyi szintjét alá kell támasztaniuk.

A minőségbiztosítás az oktatási és képzési intézmények belső irányításának szerves részét képezi.

A minőségbiztosításnak magában kell foglalnia az intézményeknek és azok programjainak vagy minőségbiztosítási rendszereinek rendszeres, külső értékelő testületek vagy ügynökségek általi értékelését.

A minőségbiztosítást végző külső értékelő testületeket vagy ügynökségeket rendszeresen felülvizsgálják.

A minőségbiztosítás kontextus-, bemeneti, folyamati és kimeneti dimenziókat foglal magában, ugyanakkor a kimenetre és a tanulási eredményekre helyezi a hangsúlyt.

A minőségbiztosítási rendszerek a következő elemeket foglalják magukban:

pontos és mérhető célok és normák,

iránymutatások a végrehajtáshoz, ideértve az érdekelt felek bevonását is,

megfelelő erőforrások,

következetes, önértékelést és külső értékelést is tartalmazó értékelési módszerek,

visszacsatolási mechanizmusok és eljárások a minőség javítása érdekében,

széles körben hozzáférhető értékelési eredmények.

A nemzetközi, nemzeti és regionális szintű minőségbiztosítási kezdeményezéseket összehangolják az áttekinthetőség, a koherencia, a szinergia és az egész rendszerre kiterjedő elemzés érdekében.

A minőségbiztosítás olyan együttműködési folyamat az oktatási és képzési szintek és rendszerek között, amelyben minden érintett érdekelt fél részt vesz a tagállamokon belül és a Közösség egészében.

A közösségi szintű minőségbiztosítási iránymutatások viszonyítási pontként szolgálhatnak az értékelésekhez és az egymástól való tanuláshoz.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Bizottság

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/8


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 111/02)

2008. április 3-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M4999. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Bizottság

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/9


Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb (1):

4,26 % 2008. május 1-jén

Euro-átváltási árfolyamok (2)

2008. május 5.

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,5460

JPY

Japán yen

162,73

DKK

Dán korona

7,4624

GBP

Angol font

0,78520

SEK

Svéd korona

9,3485

CHF

Svájci frank

1,6305

ISK

Izlandi korona

118,32

NOK

Norvég korona

7,9150

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,227

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

252,14

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6985

PLN

Lengyel zloty

3,4423

RON

Román lej

3,6350

SKK

Szlovák korona

32,243

TRY

Török líra

1,9538

AUD

Ausztrál dollár

1,6424

CAD

Kanadai dollár

1,5717

HKD

Hongkongi dollár

12,0510

NZD

Új-zélandi dollár

1,9738

SGD

Szingapúri dollár

2,1041

KRW

Dél-Koreai won

1 557,98

ZAR

Dél-Afrikai rand

11,7728

CNY

Kínai renminbi

10,8033

HRK

Horvát kuna

7,2569

IDR

Indonéz rúpia

14 243,30

MYR

Maláj ringgit

4,8807

PHP

Fülöp-szigeteki peso

65,218

RUB

Orosz rubel

36,7400

THB

Thaiföldi baht

48,993

BRL

Brazil real

2,5596

MXN

Mexikói peso

16,1858


(1)  

Változó árfolyam esetén a kijelölt nap előtt végrehajtott legközelebbi pénzügyi operáció árfolyamát alkalmazzák, a kamatláb a legmagasabb árfolyam szerint számítandó.

(2)  Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/10


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2008. május 2.

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,5458

JPY

Japán yen

161,94

DKK

Dán korona

7,4618

GBP

Angol font

0,77900

SEK

Svéd korona

9,3555

CHF

Svájci frank

1,6238

ISK

Izlandi korona

116,22

NOK

Norvég korona

7,9260

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

25,265

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

251,93

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6985

PLN

Lengyel zloty

3,4518

RON

Román lej

3,6395

SKK

Szlovák korona

32,237

TRY

Török líra

1,9532

AUD

Ausztrál dollár

1,6554

CAD

Kanadai dollár

1,5715

HKD

Hongkongi dollár

12,0498

NZD

Új-zélandi dollár

1,9772

SGD

Szingapúri dollár

2,1058

KRW

Dél-Koreai won

1 563,19

ZAR

Dél-Afrikai rand

11,7563

CNY

Kínai renminbi

10,8013

HRK

Horvát kuna

7,2600

IDR

Indonéz rúpia

14 260,01

MYR

Maláj ringgit

4,8909

PHP

Fülöp-szigeteki peso

65,233

RUB

Orosz rubel

36,7635

THB

Thaiföldi baht

49,025

BRL

Brazil real

2,5588

MXN

Mexikói peso

16,2085


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/11


MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG

Valutaátváltási árfolyamok az 574/72/EGK tanácsi rendelet értelmében

(2008/C 111/05)

Az 574/72/EGK rendelet 107. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése

Bázisidőszak: április 2008

Alkalmazási időszak: július, augusztus, szeptember 2008

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Az 574/72/EGK rendelet előírja, hogy egy adott valutanemben megadott összeg átváltási árfolyama egy másik valutanemre a Bizottság által kiszámított árfolyamon történik, és az Európai Központi Bank által közzétett referencia-valutaátváltási árfolyamok havi átlagértéken alapul a (2) bekezdésben meghatározott bázisidőszakra vonatkozóan.

2.

A bázisidőszak a következő:

az április 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamok esetében január hónap,

a július 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamok esetében április hónap,

az október 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamok esetében július hónap,

a január 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamok esetében október hónap.

A valutaátváltási árfolyamokat február, május, augusztus és november hónapban az Európai Unió Hivatalos Lapjának („C” sorozat) második kiadványa teszi közzé.


TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/13


A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 111/06)

Támogatás száma: XA 411/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Brda

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Jogalap: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1.   Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás:

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére, a művelt területek kezelésére és a bekötőutak építésére nyújtott támogatás intenzitása nem haladhatja meg a támogatható költségek 40 %-át (héa nélkül).

2.   A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

a nem termelési célú eszközök esetében a támogatható költségek legfeljebb 100 %-a (héa nélkül),

a gazdaságokban található termelési eszközök esetében a támogatható költségek legfeljebb 60 %-a (héa nélkül), feltéve, hogy a beruházás nem eredményezi a mezőgazdasági üzem termelési kapacitásának növekedését,

további támogatás nyújtható az épületek kulturális örökség jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok felhasználásával járó többletköltségek legfeljebb 100 %-áig.

3.   Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinanszírozását az önkormányzati támogatás a termés és a termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költségek legfeljebb 50 %-ára egészíti ki.

4.   Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

a jogi és adminisztratív jellegű támogatható költségek legfeljebb 100 %-a.

5.   Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

a támogatható költségek legfeljebb 100 %-a (héa nélkül); a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, és a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben.

6.   Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

a támogatható költségek legfeljebb 100 %-a (héa nélkül); a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, és a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben

A végrehajtás időpontja: 2007. október (támogatás nyújtása csak azt követően lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az Európai Bizottság honlapján)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogatható költségek: A Brda település közigazgatási területén a 2007–2013. programozási időszakban a mezőgazdaság és a vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére irányuló támogatások nyújtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének III. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek:

a bizottsági rendelet 4. cikke: Az elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások,

a bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

a bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

a bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

a bizottsági rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás,

a bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Internetcím: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Egyéb információk: A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen időjárási jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rendeletnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támogatások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Andrej MARKOČIČ

Az önkormányzat vezetője

Támogatás száma: XA 412/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Kobarid

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1.   Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás:

a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költségek akár 50 %-a, egyéb területeken akár 40 %-a.

2.   A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

a nem termelési célt szolgáló eszközök esetében a támogatható költségek akár 100 %-a,

a mezőgazdasági üzemekben található, termelési célt szolgáló eszközök esetében a támogatható költségek akár 60 %-a (kedvezőtlen helyzetű területeken akár 75 %-a), feltéve, hogy a beruházás nem eredményezi a mezőgazdasági üzem termelési kapacitásának növekedését,

további támogatás nyújtható az épületek kulturális örökség jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig.

3.   Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

a költségek akár 100 %-a a következő esetekben: mezőgazdasági termelők oktatása, tanácsadási szolgáltatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szervezése, kiadványok, katalógusok és weboldalak közzététele, valamint tudományos ismeretek terjesztése

Végrehajtás időpontja: 2007. október (támogatás nyújtása csak az után lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az Európai Bizottság honlapján)

A program időtartama:

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogatható kiadások: A Kobarid település közigazgatási területén a 2007–2013 programozási időszakban a mezőgazdaság és a vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére irányuló támogatások nyújtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének III. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek:

4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Internetcím: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Egyéb információk: A helyi jogszabályok teljesítik az 1857/2006/EK rendeletnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támogatások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Robert KAVČIČ

polgármester, Kobarid Önkormányzata

Támogatás száma: XA 413/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Starše

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1.   Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás:

a támogatható költségek legfeljebb 40 %-a,

a támogatható költségek legfeljebb 50 %-a fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás esetében,

a támogatható költségek legfeljebb 50 %-a egyéb területeken, fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás esetében. Ezeknek a beruházásoknak üzleti tervben kell szerepelniük, és a fiatal mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie az 1698/2005/EK rendelet 22. cikkében előírt kritériumoknak.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez használt berendezések vásárlása, a művelés alatt álló területek és a legelők fenntartása, valamint az állandó növénykultúrákba való beruházás.

2.   A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

a termelési célt szolgáló eszközök (gazdasági épületek) kulturális örökség jellegének megőrzését célzó beruházás(ok) esetében a támogatható költségek legfeljebb 60 %-a, kedvezőtlen helyzetű területeken legfeljebb 75 %-a, feltéve, hogy a beruházás következtében nem növekszik a gazdaság termelési kapacitása,

a gazdaságok területén található, nem termelési célt szolgáló kulturális örökség (régészeti vagy történelmi jelentőségű objektumok) megőrzését célzó beruházások esetében a támogatható költségek legfeljebb 100 %-a,

további támogatás nyújtható az épületek kulturális örökség jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig.

3.   Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinanszírozását az önkormányzati támogatás a termés és a termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költségek legfeljebb 50 %-ára egészíti ki.

4.   Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

a jogi és adminisztratív jellegű támogatható költségek legfeljebb 70 %-a.

5.   Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

a ténylegesen felmerült költségek legfeljebb 100 %-a. A támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben.

6.   Technikai segítségnyújtás:

a költségek legfeljebb 100 %-a a következő esetekben: oktatás és szakképzés, harmadik fél által nyújtott tanácsadási szolgáltatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szervezése, valamint kiadványok és weboldalak közzététele. A támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben

A végrehajtás időpontja: 2007. november (támogatás nyújtása csak azt követően lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az Európai Bizottság honlapján)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogatható költségek: A Starše település közigazgatási területén állami támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtásáról, valamint egyéb mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedések végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetének II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek:

a bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

a bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

a bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

a bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

a bizottsági rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás,

a bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

Az érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Internetcím: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Egyéb információk: A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen időjárási jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy, jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rendeletnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és az alkalmazandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támogatások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Vili DUCMAN

Starše település polgármestere

Támogatás száma: XA 415/07

Tagállam: Írország

Régió: A tagállam

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Breeding Information Campaign 2008

Jogalap: National Development Plan 2007-2013

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 100 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 50 %

A végrehajtás időpontja:

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2008.1.1.–2008.12.31.

A támogatás célja: A kampány az ír szarvasmarha-tenyésztők szövetsége (Irish Cattle breeding Federation) által végzett vizsgálatok és genetikai értékelések eredményeit kívánja népszerűsíteni annak érdekében, hogy a tejelő- és húsmarhatenyésztőket a korszerű tudományos tenyészértékek felhasználására ösztönözze, és ezáltal hozzájáruljon hosszú távú gazdasági életképességükhöz.

A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke – technikai segítségnyújtás az agrárszektorban – (2) bekezdése d) és e) pontjával összhangban nyújtják.

Támogatás az alábbiakhoz kapcsolódó költségekre adható:

Workshopok szervezése,

Reklámtevékenység,

Felmérések végzése

Az érintett ágazat(ok): Szarvasmarha-tenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Internetcím: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(A program feltételei a végrehajtás időpontjától lesznek elérhetőek ezen az internetcímen)

Támogatás száma: XA 416/07

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Jogalap: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Amennyiben az alsóház elfogadja az Overige fiscale maatregelen 2008 törvényjavaslatot, a jogalap módosulni fog. Az új jogalap ez esetben a következő lesz: artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001 (1)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: A program évi 8,7 millió EUR adóbevétel-kiesést von maga után

A támogatás maximális intenzitása: Az 1857/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerint a meglévő létesítmények lebontásából, elszállításából és újbóli felépítéséből álló áthelyezések esetén a támogatás a felmerülő költségek 100 %-áig terjedhet. Az intenzív állattartás helyszínéül szolgáló, a Reconstructiewet (az intenzív állattartás térbeli átszervezését célzó törvény) által kijelölt ún. rekonstrukciós területeken található gazdasági épületek áthelyezését az XA 62/05 támogatási intézkedés támogatja. Az e támogatási intézkedés keretében téríthető költségek meghatározásakor azonban nem számoltak azzal, hogy a gazdasági épületek áthelyezése az érintett vállalkozások szempontjából adóügyi következményekkel is jár. Azok a vállalkozások ugyanis, amelyek a gazdaságuk áthelyezése miatt vállalkozásukat adóügyi értelemben szüneteltetik, kötelesek (szüneteltetett) vállalkozásuk rejtett tartalékait az adóhatóságnál elszámolni. Ez a vállalkozások számára olyan költséget jelent, amely közvetlenül és elválaszthatatlanul kapcsolódik az üzem áthelyezéséhez. A vállalkozó ugyanis sok esetben csak idegen tőke bevonásával tudja az áthelyezést és az adóhatóságnál történő elszámolást finanszírozni. Ez pedig finanszírozási költségekkel jár. A jelen támogatási intézkedés célja tehát az XA 62/05 támogatási intézkedés kiegészítése. A két támogatási intézkedéssel együttesen lehetővé válik a felmerülő költségek 100 %-ának támogatása, így teljesülnek az 1857/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének előírásai

A végrehajtás időpontja: Az intézkedés végrehajtása az Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328 alkalmazásáról szóló 2007. szeptember 3-i határozat hatálybalépéséről szóló határozat közzététele után történik. A hatálybalépésről szóló határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő, az 1857/2006/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében említett közzétételt követően készítik elő

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: Annak függvényében, hogy Limburg, Észak-Brabant, Utrecht, Gelderland és Overijssel tartomány mikor indítja el a támogatási programokat, de legkésőbb 2013. december 31-ig

A támogatás célja: Az XA 62/05 támogatási programról szóló tájékoztató szerint a támogatás célja az intenzív állattartás helyszínéül szolgáló gazdasági épületek közérdeket szolgáló áthelyezése. A támogatási program a Reconstructiewet által kijelölt területeken működő állattartási üzemek áthelyezését hivatott elősegíteni. Ezen áthelyezésekkel kapcsolatban Limburg, Észak-Brabant, Utrecht, Gelderland és Overijssel tartomány több támogatási programot is elindított (lásd XA 62/05 támogatási intézkedés), de amennyiben a programokat igénybe vevő vállalkozók az áthelyezés miatt vállalkozásukat adóügyi értelemben szüneteltetik, többletköltség hárul rájuk. Ez a többletköltség a következőkből tevődik össze: a rejtett tartalékok és egyebek szüneteltetés miatti kötelező adóhatósági elszámolása következtében bevonásra kerülő idegen tőke, valamint az azzal járó finanszírozási teher. Emiatt az érintett vállalkozások gyakran nem képesek az áthelyezést pénzügyi eszközeikből megvalósítani, és az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok régi telephelyükön maradnak (pl. veszélyeztetett természetvédelmi területek közvetlen közelében). A szóban forgó támogatási program révén az említett költségek felmerülése megelőzhető. A támogatási program kizárólag az XA 62/05 támogatási programban megnevezett támogatási programokat igénybe vevő vállalkozókra vonatkozik

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Internetcím: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Egyéb információk: —


(1)  Kamerstukken I 2007/08, 31 206, nr. A, lásd:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/18


A tagállamok tájékoztatása az EK--Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(2008/C 111/07)

Támogatás száma

XA 7051/07

Tagállam

Portugália

Régió

Região Autónoma dos Açores

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Jogalap

A 364/2004/EK és az 1857/2006/EK rendelettel módosított 70/2001/EK rendelet.

Az Azori-szigetek Autonóm Régió vidékfejlesztési programjának 1.7. számú intézkedése az 1698/2005/EK rendelet 28. cikkén alapul, és az említett program Bizottság általi jóváhagyása után a nemzeti végrehajtási rendeletek hatálya alá kerül

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

85 000 EUR

Garantált hitelek

Egyedi támogatás

A támogatás teljes összege

Garantált hitelek

A támogatás maximális intenzitása

A 70/2001/EK rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével összhangban

Igen.

A nyújtandó támogatás a támogatható beruházás költségeinek legfeljebb 75 %-ára korlátozódik

A végrehajtás időpontja

2007

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31-ig

A támogatás célja

Az erdészeti vállalatok támogatása, aminek célja az erdészeti termékek értékének növelése. A támogatás csak az erdészeti termékek feldolgozására és forgalmazására vonatkozó tevékenységekre terjed ki

Igen

Az érintett ágazat(ok)

Erdészeti ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Nagy összegű egyedi támogatás nyújtása

Nem

Irányító hatóság

(Fátima Amorim)

Támogatás száma

XA 7052/07

Tagállam

Portugália

Régió

Região Autónoma dos Açores

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Jogalap

A 364/2004/EK és az 1857/2006/EK rendelettel módosított 70/2001/EK rendelet.

Az Azori-szigetek Autonóm Régió vidékfejlesztési programjának 1.8. számú intézkedése az 1698/2005/EK rendelet 29. cikkén alapul, és az említett program Bizottság általi jóváhagyása után a nemzeti végrehajtási rendeletek hatálya alá kerül

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

672 269 EUR

Garantált hitelek

Egyedi támogatás

Teljes összeg

Garantált hitelek

A támogatás maximális intenzitása

A 70/2001/EK rendelet 5. cikkével összhangban

Igen.

A támogatás intenzitása a támogatható költségek összegének 45 és 100 %-a között váltakozik, a támogatási szint differenciálásával a kutatás és fejlesztés azon szakaszai szerint, amelyre a költségek vonatkoznak. Amennyiben egy adott projekt a kutatás és fejlesztés különböző szakaszait foglalja magában, a felmerülő támogatható költségek alapján számított, megengedhető támogatási intenzitást a vonatkozó megengedhető támogatási intenzitások súlyozott átlaga alapján állapítják meg

A végrehajtás időpontja

2007

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2013. december 31-ig

A támogatás célja

Az ágazatok szereplői, valamint a a köz- és magánszféra partnerségének elősegítése új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztése, átadása és terjesztése céljából

Az érintett ágazat(ok)

Agrárélelmiszer-ipari és erdészeti ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Nagy összegű egyedi támogatás nyújtása

Nem

Irányító hatóság

(Fátima Amorim)

Támogatás száma

XA 7057/07

Tagállam

Spanyolország

Régió

Galicia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Jogalap

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

A támogatási program keretében tervezett kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

A 2007. évben

0,2 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

A támogatás teljes összege

Garantált kölcsönök

A támogatás maximális intenzitása

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdése és 5. cikke szerint

Igen

A végrehajtás időpontja

2008.8.24.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

Az érintett gazdasági ágazat(ok)

A kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

Nem

A támogatás csak bizonyos ágazatokra korlátozódik

 

Szénbányászat

 

Az összes ipari ágazat

 

vagy

 

Vaskohászat

 

Hajógyártás

 

Műszálgyártás

 

Gépjárműipar

 

Egyéb ipari ágazatok

 

Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása

Igen

Valamennyi szolgáltatás

 

vagy

 

Szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatások

 

Egyéb szolgáltatások

 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XA 7060/07

Tagállam

Spanyolország

Régió

Cataluña

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Jogalap

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

0,478 millió EUR

Garantált kölcsönök

Egyedi támogatás

Teljes éves összeg

Garantált kölcsönök

A támogatás maximális intenzitása

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével, valamint az 5. cikkel összhangban

Igen

A végrehajtás időpontja

2007.10.30.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2008.6.30-ig

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

Az érintett gazdasági ágazat(ok)

A kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult valamennyi ágazat

 

A támogatás csak bizonyos ágazatokra korlátozódik

Igen

Szénbányászat

 

Az összes ipari ágazat

 

vagy

 

Acélipar

 

Hajógyártás

 

Műszálgyártás

 

Gépjárműipar

 

Egyéb ipari ágazatok

 

Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása (1)

Igen

Valamennyi szolgáltatás

 

vagy

 

Szállítási szolgáltatások

 

Pénzügyi szolgáltatások

 

Egyéb szolgáltatások

 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


(1)  A jelen rendelet 2. cikkének k) pontja szerint.


6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/22


A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(2008/C 111/08)

Támogatás száma: XA 7054/07

Tagállam: Olaszország

Régió: Umbria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Jogalap: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Ez a támogatási program egy korábbi, a Bizottság által az 1/2004/EK rendelet szerint mentesített és az XA 02/05 szám alatt nyilvántartásba vett támogatási program meghosszabbításának tekintendő. A program a támogatási kérelmek benyújtásának határidejét és módját rögzítő pályázati felhívás közzétételével fog elindulni, amelyet csak azt követően hoznak nyilvánosságra, hogy a Bizottság – az 70/2001/EK rendelet 9. cikkében előírtak szerint – megerősíti, hogy kézhez vette ezt az összefoglalót és azt a honlapján közzéteszi.

Az EK-Szerződés I. mellékletében említett termékek előállítását végző ágazatban nyújtott támogatási kategóriák esetében az 1857/2006/EK rendelet előírásai szerint módosítani kell a jogalapot, amely a fent említett XA 02/05 számú mentesített támogatási program. Ezért az említett rendelet 20. cikkével összhangban ezzel az összefoglalóval együtt az említett ágazatban végrehajtandó mentesített támogatási program elindításának jogalapját képező összefoglaló adatlapot is elküldik az Európai Bizottság részére

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 5 450 000 EUR, amiből:

5 000 000 EUR elsősorban a Perugia megyében, a Trasimeno-tó közelében (Magione, Panicale, C.del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro és Paciano településeken) működő vállalkozások részére,

450 000 EUR első kiutalásként, és az Umbria tartomány 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési tervében (amelyet az Európai Bizottság jóváhagyás céljából jelenleg vizsgál) meghatározottak szerint az agrár-élelmiszeripari ágazat integrált projektek támogatására a tartomány többi részén

Maximális támogatási intenzitás:

1.

Az elsődleges termelési ágazatban – tőketámogatás formájában – az alábbi mértékben nyújtható támogatás:

a felmerült kiadások 40 %-a az alábbi intézkedések/műveletek esetében:

a)

Ingatlanok építése vagy javítása, illetve földterület vásárlása, az egy-egy kedvezményezett által végrehajtott beavatkozások során felmerült teljes költség 10 %-áig. Támogatás nyújtható továbbá ingatlanok vásárlásához, amennyiben az a projekt célkitűzéseinek eléréséhez elengedhetetlen, hasznos négyzetméterenként 516,00 EUR támogatható költségig.

b)

Az ISO 9000 szerinti vállalati minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével kapcsolatos költségek,

a gépek és berendezések – ideértve az informatikai eszközöket is – vásárlása kapcsán felmerült kiadások 20 %-a,

az a) és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsoló általános kiadások – ideértve a szabadalmi jogok és licenciák vásárlását is – 12 %-a.

A fenti arányok 10 százalékponttal emelkednek, amennyiben az adott intézkedést/műveletet az 1698/2005/EK rendelet 50. és 94. cikke értelmében az Umbria tartomány 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjában meghatározott, hegyvidéki vagy hátrányos helyzetű területek egyikén hajtják végre, és további 10 százalékponttal, amennyiben azt fiatal mezőgazdasági termelő végzi.

Az egyetlen vállalkozásnak nyújtott támogatás teljes összege semmilyen esetben nem haladhatja meg a bármely 3 költségvetési évre nyújtott 400 000 EUR-t, illetve az 500 000 EUR-t, amennyiben a vállalkozás az 1698/2005/EK rendelet 50. és 94. cikke értelmében az Umbria tartomány 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjában meghatározott hátrányos helyzetű térségek egyikében található.

Az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban végzett beruházásnak tekintendők a mezőgazdasági üzemek által végrehajtott, az első eladásra váró állati vagy növényi termék előkészítéséhez szükséges beruházások is. Első eladás alatt az elsődleges termelő által viszonteladók vagy feldolgozók részére végzett értékesítés értendő, illetve a termék ezen értékesítésre való előkészítéséhez szükséges minden egyéb művelet, továbbá a végső fogyasztók részére történő értékesítés, amennyiben azt olyan helyiségben végzik, amely nincsen elválasztva az elsődleges tevékenység végzésére szolgáló helyiségektől.

A következők nem támogathatók:

Termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlása.

Vízelvezető vagy öntözőberendezések.

Egynyári növények vetése.

Egyszerű pótló beruházások.

Tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállítására irányuló beruházások.

2.

A feldolgozó és forgalmazó ágazat esetében a tőkejuttatás formájában nyújtandó támogatás mértéke az alábbi intézkedések/műveletek tekintetében felmerült kiadások 40 %-áig terjedhet:

a)

ingatlanok építése vagy fejlesztése. Támogatás nyújtható továbbá ingatlanok vásárlásához, amennyiben az a projekt célkitűzéseinek eléréséhez elengedhetetlen, hasznos négyzetméterenként 516 EUR támogatható költségig;

b)

az ISO 9000 szerinti vállalati minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével kapcsolatos költségek;

c)

gépek, berendezések – köztük informatikai eszközök – és technológiai felszerelések vásárlása;

d)

az a), b) és c) pontban említett kiadásokhoz kapcsoló általános kiadások – ideértve a szabadalmi jogok és licenciák vásárlását is – 12 %-a.

A következők nem támogathatók:

Az elsődleges feldolgozást követő szakaszokra irányuló beruházások, amennyiben az üzemben nem dolgoznak fel a Szerződés I. mellékletében szereplő terméket.

Kiskereskedelmi szinten végrehajtott beruházások.

A Közösségen kívüli országokból behozott termékek feldolgozására vagy forgalmazására irányuló beruházások.

Az egy-egy vállalkozás esetében támogatható kiadások nem haladhatják meg a kérelem beadásának időpontjában jóváhagyott mérleg szerinti forgalom 40 %-át vagy az ekkor jegyzett tőke tízszeresét.

A Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását végző vállalkozások esetében a kiadások csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a 70/2001/EK rendeletben előírt feltételeknek.

3.

A minőség, a környezetvédelem, a köz-, állat- és növényegészségügy, az állatjóllét és a munkabiztonság terén folytatott integrált vállalatirányítási ágazatban – tőketámogatás formájában – az alábbi mértékben nyújtható támogatás:

Az egyéni vagy társult mezőgazdasági termelőknél felmerült költségek 100 %-áig, üzemenként legfeljebb 30 000 EUR összegig, az alábbi intézkedések esetében:

a)

A közösségi szinten elismert minőségi termékek (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT és biotermékek) első tanúsítványának kiadásához kapcsolódó ellenőrzések során felmerülő költségek.

A felmerült költségek 50 %-áig de vállalkozásonként legfeljebb 100 000 EUR összegig, az alábbi intézkedések esetében:

b)

Az ISO 14000 vagy az EMAS szerinti vállalati környezeti rendszerek bevezetésével kapcsolatos költségek.

A felmerült költségek 80 %-áig de vállalkozásonként legfeljebb 100 000 EUR összegig, az alábbi intézkedések esetében:

c)

Tanúsítási rendszereknek az élelmiszerláncra történő bevezetésével kapcsolatos költségek.

Az egyéni vagy társult mezőgazdasági vállalkozóknál felmerült költségek 70 %-áig, de vállalkozásonként legfeljebb 200 000 EUR összegig, a forgalmazást elősegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos alábbi intézkedések esetében:

d)

Az ágazat termékeire vonatkozó információkat bemutató kiadványok (például katalógusok vagy weboldalak), feltéve hogy az információk és azok ismertetése semleges és az ágazat összes termelője egyenlő esélyeket kap a kiadványban való megjelenésre.

e)

A vállalkozások közötti tapasztalatcserét célzó fórumok, továbbá versenyek, kiállítások és vásárok megszervezése és az ezeken való részvétel, az alábbi kiadásokra korlátozva: részvételi díjak, utazási költségek, kiadványok költségei, kiállítási helyiségek bérleti díja, a versenyek keretében megítélt jelképes díjak, legfeljebb 250 EUR díjankénti és személyenkénti értékben).

f)

A közösségi szinten elismert minőségi termékek (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT és biotermékek) esetében:

i.

tudományos ismeretek népszerűsítése;

ii.

az említett termékek minőségi rendszereivel, táplálkozástani jótéteményeivel és felhasználásával kapcsolatos tényszerű információk, feltéve hogy a származásra való utalások pontosan megegyeznek a Közösség által bejegyzett utalásokkal.

A technikai segítségnyújtással kapcsolatos támogatások semmilyen esetben nem tartalmazhatnak a termelőknek folyósított közvetlen kifizetéseket, kivéve az 1857/2006/EK rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében szereplő eseteket

A végrehajtás időpontja:

A támogatási program időtartama:

A támogatás célja: Az EK-Szerződés I. mellékletében említett termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó KKV-k (az erdészet, a bioenergia és a halászat kivételével) részére nyújtott támogatási intézkedések, amelyek célja a versenyképesség növelése Umbria tartomány főbb mezőgazdasági ágazataiban, gyártási és folyamatinnovációs intézkedések bevezetésén, a minőség, a biztonság és a környezetvédelem terén folytatott integrált vállalatirányítás bevezetésén és elsősorban a minőségi mezőgazdasági termékek forgalmazását támogató szolgáltatásokon keresztül.

Az előállítási ágazat tekintetében e támogatási program mentesítése az 1857/2006/EK rendelet 4., 14. és 15. cikke alapján történik.

Az előállítási ágazatban e támogatási program mentesítése a 70/2007/EK rendelet 4. és 5. cikke alapján történik.

A támogatási program keretében támogathatónak minősülő költségeket a „Maximális támogatási intenzitás” pont tartalmazza

Érintett ágazat(ok): A támogatási program az EK-Szerződés I. mellékletében említett termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó ágazatokat érinti (az erdészet, a bioenergia és a halászat kivételével).

A támogatási program keretében támogatott intézkedések esetében bizonyítani kell a szokásos piaci értékesítési lehetőségek meglétét. Nem támogathatók olyan beruházások, amelyek célja azon ágazatok termelési kapacitásának növelése, amelyek esetében a közös piacszervezés egyedi korlátozást ír elő, kivéve, ha azt alátámasztják a kapcsolódó kvóták megvásárlásával

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Internetcím: www.regione.umbria.it

Ezen belül: „Aree tematiche”

„Agricoltura e Foreste”

„Ultime notizie”, „D.G.R. del”

„Clicca qui”

E-mail: fgarofalo@regione.umbria.it

Egyéb információk: Az EK-Szerződés I. mellékletében említett termékek előállítását végző ágazatban nyújtott támogatások mentesítése az 1857/2006/EK rendelet alapján történik, ezért annak 20. cikkével összhangban ezen összefoglalóval együtt az említett ágazatban végrehajtandó mentesített támogatási programokra vonatkozó információkat tartalmazó összefoglaló adatlapot is elküldik az Európai Bizottság részére


6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/25


A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 111/09)

Támogatás száma

XA 6/08

Tagállam

Ausztria

Régió

Bundesland Salzburg

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Jogalap

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege

Évente kb. 85 000 EUR

Legfeljebb 10 000 EUR évente

A támogatás maximális intenzitása

A támogatás maximális intenzitása: 50 %

A támogatás maximális összege: Legfeljebb 10 000 EUR vállalkozásonként és évente

A végrehajtás időpontja

A támogatás odaítélésének időpontjától

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2013.12.31.

A támogatás célja

Alkalmazandó rendelkezés: Az 1857/2006/EK rendelet 5. cikke (A hagyományos tájkép és épületek megőrzése)

A támogatás célja: A kultúrtáj arculatát nagymértékben meghatározó, hagyományos tájelemek létrehozása

Támogatásra jogosult költségek vállalkozásonként és évente legfeljebb 20 000 EUR

Az érintett ágazat(ok)

Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/26


A Bizottság közleménye a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(2008/C 111/10)

Az alábbi jegyzék a nyomástartó berendezésekre vonatkozó harmonizált szabványokat, valamint a nyomástartó berendezések gyártásához használt anyagokra vonatkozó, harmonizált támogató szabványokat illetően tartalmaz hivatkozásokat. Az anyagokra vonatkozó harmonizált támogató szabványok esetében az alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelés vélelme a szabvány szerinti anyagok műszaki adataira korlátozódik és nem tételezik fel az anyag megfelelőségét a berendezés valamely különleges egységének vonatkozásában. Következésképpen az anyagra vonatkozó szabványban meghatározott műszaki adatokat meg kell vizsgálni a berendezés különleges egységére vonatkozó tervezési követelmények tekintetében annak ellenőrzése céljából, hogy teljesülnek-e a PED-re vonatkozó alapvető biztonsági követelmények.

EszSz (1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe

(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

(1. megjegyzés)

CEN

EN 19:2002

Ipari csőszerelvények. Fémszerelvények megjelölése

 

CEN

EN 287-1:2004

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 1. rész: Acélok

 

EN 287-1:2004/A2:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.9.30.)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Gáznyomás-szabályozók 100 bar bemenőoldali nyomásig

 

CEN

EN 473:2000

Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása. Általános alapelvek

 

EN 473:2000/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.4.30.)

CEN

EN 593:2004

Ipari csőszerelvények. Fém pillangószelepek

 

CEN

EN 764-5:2002

Nyomástartó berendezések. 5. rész: Anyagok dokumentálásának megfeleltetése és ellenőrzése

 

CEN

EN 764-7:2002

Nyomástartó berendezések. 7. rész: Nem fűtött nyomástartó berendezések biztonsági rendszerei

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, kör szelvényű rézcsövek víz és gáz részére, egészségügyi és fűtési alkalmazásra

 

CEN

EN 1092-1:2007

Karimák és kötéseik. Kör alakú, PN-jelölésű karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 1. rész: Acélkarimák

 

CEN

EN 1092-3:2003

Karimák és kötéseik. Kör alakú, PN-jelölésű karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 3. rész: Ötvözött rézkarimák

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Karimák és kötéseik. Kör alakú, PN-jelölésű karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 4. rész: Ötvözött alumíniumkarimák

 

CEN

EN 1171:2002

Ipari csőszerelvények. Öntöttvas tolózárak

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kriogén tartályok. Alapanyagok. 1. rész: Szívóssági követelmények – 80 °C-nál kisebb hőmérsékletekhez

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kriogén tartályok. Alapanyagok. 2. rész: Szívóssági követelmények – 80 °C és – 20 °C hőmérséklet között

 

CEN

EN 1349:2000

Ipari folyamatszabályozó szelepek

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Karimák és kötéseik. Kör alakú, tömítéssel szerelt karimás kötések tervezési szabályai. 1. rész: Számításos módszer

 

CEN

EN 1626:1999

Kriogén tartályok. Szelepek kriogén üzemhez

 

CEN

EN 1653:1997

Réz és rézötvözetek. Finom- és durvalemez kazánokhoz, nyomástartó berendezésekhez és melegvíz-tároló egységekhez

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Karimák és kötéseik. Osztály szerinti jelölésű, kör alakú karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 3. rész: Ötvözött rézkarimák

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Karimák és kötéseik. Osztály szerinti jelölésű, kör alakú karimák csővezetékekhez, csővezetéki szerelvényekhez, csőidomokhoz és tartozékokhoz. 4. rész: Ötvözött alumíniumkarimák

 

CEN

EN 1797:2001

Kriogén tartályok. Gáz és szerkezeti anyag összeférhetősége

EN 1797-1:1998

Az időpont lejárt

(2002.1.31.)

CEN

EN 1866:2005

Szállítható tűzoltó készülékek

 

CEN

EN 1983:2006

Ipari csőszerelvények. Acél golyóscsapok

 

CEN

EN 1984:2000

Ipari csőszerelvények. Acél tolózárak

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 1. rész: Biztonsági szerelvények (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 3. rész: Biztonsági szerelvények és hasadótárcsás biztonsági szerkezetek kombinációja (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 4. rész: Önműködő biztonsági szerelvények (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 5. rész: Szabályozott, biztonsági lefúvató rendszerek (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 2. rész: Alumínium és alumíniumötvözetek (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 3. rész: Réz és rézötvözetek (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 4. rész: Nikkel és nikkelötvözetek (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés. 5. rész: Titán és titánötvözetek, cirkónium és cirkóniumötvözetek (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 2. rész: Ötvözetlen és ötvözött acélok növelt hőmérsékleten előírt tulajdonságokkal

EN 10028-2:1992

Az időpont lejárt

(2003.12.31.)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 3. rész: Hegeszthető, finomszemcsés, normalizált acélok

EN 10028-3:1992

Az időpont lejárt

(2003.12.31.)

CEN

EN 10028-4:2003

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 4. rész: Hidegszívós nikkelötvözésű acélok

EN 10028-4:1994

Az időpont lejárt

(2003.12.31.)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 5. rész: Hegeszthető, finomszemcsés, termomechanikusan hengerelt acélok

EN 10028-5:1996

Az időpont lejárt

(2003.12.31.)

CEN

EN 10028-6:2003

Lapos acéltermékek nyomástartó berendezésekhez. 6. rész: Hegeszthető, finomszemcsés, nemesített acélok

EN 10028-6:1996

Az időpont lejárt

(2003.12.31.)

CEN

EN 10204:2004

Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai

 

CEN

EN 10213:2007

Nyomástartó acélöntvények tételes ellenőrzési követelményekkel

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

2008.5.31.

CEN

EN 10216-1:2002

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 1. rész: Szobahőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen acélcsövek

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002 + A2:2007

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 2. rész: Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek

EN 10216-2:2002

Az időpont lejárt

(2008.2.29.)

CEN

EN 10216-3:2002

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 3. rész: Ötvözött, finom szemcsés acélcsövek

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 4. rész: Kis hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 5. rész: Korrózióálló acélcsövek

 

CEN

EN 10217-1:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 1. rész: Szobahőmérsékleten szavatolt tulajdonságú ötvözetlen acélcsövek

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 2. rész: Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, villamos hegesztéssel készült, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 3. rész: Ötvözött, finom szemcsés acélcsövek

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 4. rész: Kis hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, villamos hegesztéssel készült, ötvözetlen acélcsövek

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 5. rész: Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, fedett ívű hegesztéssel készült, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 6. rész: Kis hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, fedett ívű hegesztéssel készült, ötvözetlen acélcsövek

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. Műszaki szállítási feltételek. 7. rész: Korrózióálló acélcső

 

CEN

EN 10222-1:1998

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 1. rész: Szabadon alakított kovácsdarabok általános követelményei

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2002.10.31.)

CEN

EN 10222-2:1999

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 2. rész: Melegszilárd ferrites és martenzites acélok

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 3. rész: Hidegszívós, nikkellel ötvözött acélok

 

CEN

EN 10222-4:1998

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 4. rész: Nagy folyáshatárú, hegeszthető, finom szemcsés acélok

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2002.1.31.)

CEN

EN 10222-5:1999

Kovácsolt acél nyomástartó berendezésekhez. 5. rész: Martenzites, ausztenites és ausztenites-ferrites korrózióálló acélok

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Tompavarratos csőszerelvények. 2. rész: Ötvözetlen és ferrites, ötvözött acélok tételes ellenőrzési követelményekkel

 

CEN

EN 10253-4:2008

Tompavarratos csőszerelvények. 4. rész: Alakított, ausztenites és ausztanites-ferrites (duplex) korrózióálló acélok tételes ellenőrzési követelményekkel

 

CEN

EN 10269:1999

Melegszilárd és/vagy hidegszívós acélok és nikkelötvözetek kötőelemekhez

 

EN 10269:1999/A1:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.10.31.)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Nagy méretpontosságú acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. 4. rész: Hidraulikus és pneumatikus rendszerek varratmentes, hidegen húzott csövei

 

CEN

EN 10305-6:2005

Nagy méretpontosságú acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. 6. rész: Hidraulikus és pneumatikus rendszerek hegesztett, hidegen húzott csövei

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Műanyag csővezetékrendszerek ipari alkalmazásokhoz. Poli (vinilidén-fluorid) (PVDF). Az alkotóelemek és a rendszer műszaki követelményei (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Folyadékszintjelző készülékek. Követelmények, vizsgálat és megjelölés

 

CEN

EN 12263:1998

Hűtőberendezések és hőszivattyúk. Biztonsági kapcsolókészülékek nyomáshatároláshoz. Követelmények és vizsgálatok

 

CEN

EN 12266-1:2003

Ipari csőszerelvények. A csőszerelvények vizsgálata. 1. rész: Nyomáspróbák, vizsgálati eljárások és átvételi feltételek. Kötelező előírások

 

CEN

EN 12284:2003

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Szelepek. Követelmények, vizsgálat és megjelölés

 

CEN

EN 12288:2003

Ipari csőszerelvények. Tolózárak rézötvözetből

 

CEN

EN 12334:2001

Ipari csőszerelvények. Öntöttvas visszacsapó szelepek

 

EN 12334:2001/A1:2004

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.2.28.)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Alumínium és alumíniumötvözetek. Alakított termékek. Nyomástartó berendezések gyártására szánt termékek külön követelményei

 

CEN

EN 12420:1999

Réz és rézötvözetek. Kovácsdarabok

 

CEN

EN 12434:2000

Kriogén tartályok. Hajlékony kriogén tömlők

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Réz és rézötvözetek. Varrat néküli, kör szelvényű csövek hőcserélőkhöz

 

CEN

EN 12452:1999

Réz és rézötvözetek. Varrat nélküli, hengerelt, bordás csövek hőcserélőkhöz

 

CEN

EN 12516-1:2005

Ipari csőszerelvények. Szerelvényházak szilárdsága. 1. rész: Acél szerelvényházak tabulálási módszere

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Csőszerelvények. Szerelvényházak szilárdsága. 2. rész: Acél szerelvényházak számítási módszere

 

CEN

EN 12516-3:2002

Csőszerelvények. Szerelvényházak szilárdsága. 3. rész: Tapasztalati módszer

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Ipari csőszerelvények. Szerelvényházak szilárdsága. 4. rész: Fémes anyagból, nem acélból készült szerelvényházak számítási módszere

 

CEN

EN 12542:2002

Sorozatgyártású, legfeljebb 13 m3 űrtartalmú, föld felett, helyhez kötött, hengeres, hegesztett acéltartály cseppfolyósított szénhidrogéngázok (LPG) tárolására. Tervezés és gyártás

 

EN 12542:2002/A1:2004

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.5.31.)

CEN

EN 12735-1:2001

Réz és rézötvözetek. Hűtők és légkondicionálók varratmentes rézcsövei. 1. rész: A csővezeték csövei

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.10.31.)

CEN

EN 12735-2:2001

Réz és rézötvözetek. Hűtők és légkondicionálók varratmentes rézcsövei. 2. rész: A berendezés csövei

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.10.31.)

CEN

EN 12778:2002

Konyhaeszközök. Háztartási kukta

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 1. rész: Általános követelmények

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 2. rész: Kazánok és segédberendezéseik nyomással terhelt részeinek anyagai

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 3. rész: Nyomással terhelt részek tervezése és számítása

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 5. rész: A kazán nyomással terhelt részeinek gyártása

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 6. rész: Gyártásközi ellenőrzés; dokumentáció és a kazán nyomással terhelt részeinek megjelölése

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 7. rész: Kazánberendezések követelményei

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 8. rész: Kazánok gáz- és folyékony halmazállapotú tüzelőanyagot eltüzelő berendezéseinek követelményei

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 9. rész: Kazánok szilárd, porlasztott tüzelőanyagú tüzelőberendezéseinek követelményei

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 10. rész: A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök követelményei

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 11. rész: A kazánok és tartozékaik határolóberendezéseinek követelményei

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 14. rész: Nyomás alatt cseppfolyósított ammóniát és ammónia vizes oldatát használó, a füstgázt nitrogén-oxidoktól mentesítő (DENOX-) rendszerek követelményei

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik. 16. rész: Kazánok szilárd tüzelőanyagú, rostélyos és fluidágyas tüzelőberendezéseinek követelményei

 

CEN

EN 12953-1:2002

Nagy vízterű kazánok. 1. rész: Általános követelmények

 

CEN

EN 12953-2:2002

Nagy vízterű kazánok. 2. rész: Kazánok és segédberendezéseik nyomással terhelt részeinek anyagai

 

CEN

EN 12953-3:2002

Nagy vízterű kazánok. 3. rész: Nyomással terhelt részek tervezése és számítása

 

CEN

EN 12953-4:2002

Nagy vízterű kazánok. 4. rész: A kazán nyomással terhelt részeinek gyártása

 

CEN

EN 12953-5:2002

Nagy vízterű kazánok. 5. rész: Gyártásközi ellenőrzés, dokumentáció és a kazán nyomással terhelt részeinek megjelölése

 

CEN

EN 12953-6:2002

Nagy vízterű kazánok. 6. rész: Kazánberendezések követelményei

 

CEN

EN 12953-7:2002

Nagy vízterű kazánok. 7. rész: Kazánok gáz- és folyékony halmazállapotú tüzelőanyagot eltüzelő berendezéseinek követelményei

 

CEN

EN 12953-8:2001

Nagy vízterű kazánok. 8. rész: A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök követelményei

 

CEN

EN 12953-9:2007

Nagy vízterű kazánok. 9. rész: A kazánok és tartozékaik határolóeszközeinek követelményei

 

CEN

EN 12953-12:2003

Nagy vízterű kazánok. 12. rész: Kazánok szilárd tüzelőanyagú, rostélyos tüzelőberendezéseinek követelményei

 

CEN

EN 13121-1:2003

Föld feletti GRP-tartályok és -edények. 1. rész: Nyersanyagok. Részletes előírások és átvételi feltételek

 

CEN

EN 13121-2:2003

Föld feletti GRP-tartályok és -edények. 2. rész: Összetett anyagok. Kémiai ellenálló képesség

 

CEN

EN 13133:2000

Keményforrasztás. Keményforrasztók minősítése

 

CEN

EN 13134:2000

Keményforrasztás. A technológia jóváhagyása

 

CEN

EN 13136:2001

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Nyomáslefúvató készülékek és kapcsolódó csővezetékeik. Számítási módszerek

 

EN 13136:2001/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.12.31.)

CEN

EN 13175:2003 + A2:2007

Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok szelepeinek és szerelvényeinek előírásai és vizsgálata

EN 13175:2003

Az időpont lejárt

(2007.9.30.)

CEN

EN 13348:2001

Réz és rézötvözetek. Varratmentes, kör szelvényű rézcsövek orvosi gázokhoz vagy vákuumhoz

 

EN 13348:2001/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.10.31.)

CEN

EN 13371:2001

Kriogén tartályok. Kriogén üzemű csatlakoztatók töltéshez és lefejtéshez

 

CEN

EN 13397:2001

Ipari csőszerelvények. Fém membránszelepek

 

CEN

EN 13445-1:2002

Nem fűtött nyomástartó edények. 1. rész: Általános követelmények

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.12.31.)

EN 13445-1:2002/A2:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.6.30.)

EN 13445-1:2002/A3:2007

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2008.2.29.)

CEN

EN 13445-2:2002

Nem fűtött nyomástartó edények. 2. rész: Szerkezeti anyagok

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.12.31.)

EN 13445-2:2002/A2:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.6.30.)

CEN

EN 13445-3:2002

Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.12.31.)

EN 13445-3:2002/A2:2007

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.10.31.)

EN 13445-3:2002/A3:2007

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.10.31.)

EN 13445-3:2002/A4:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.1.31.)

EN 13445-3:2002/A5:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.8.15.)

EN 13445-3:2002/A6:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.8.31.)

EN 13445-3:2002/A8:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.10.31.)

EN 13445-3:2002/A10:2008

3. megjegyzés

2008.9.30.

EN 13445-3:2002/A11:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.6.30.)

EN 13445-3:2002/A17:2007

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.4.30.)

CEN

EN 13445-4:2002

Nem fűtött nyomástartó edények. 4. rész: Gyártás

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.6.30.)

CEN

EN 13445-5:2002

Nem fűtött nyomástartó edények. 5. rész: Vizsgálatok

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.12.31.)

EN 13445-5:2002/A2:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.12.31.)

EN 13445-5:2002/A3:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.11.30.)

EN 13445-5:2002/A4:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.6.30.)

EN 13445-5:2002/A5:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.2.28.)

CEN

EN 13445-6:2002

Nem fűtött nyomástartó edények. 6. rész: Gömbgrafitos öntöttvasból kialakított nyomástartó edények és a nyomással terhelt részek tervezési és gyártási követelményei

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2004.10.31.)

EN 13445-6:2002/A2:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.6.30.)

CEN

EN 13445-8:2006

Nem fűtött nyomástartó edények. 8. rész: Aluminiumból, aluminiumötvözetekből készült nyomástartó edények kiegészítő követelményei

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kriogén tartályok. Vákuumszigetelésű, rögzített tartályok. 1. rész: Alapkövetelmények

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kriogén tartályok. Vákuumszigetelésű, rögzített tartályok. 2. rész: Tervezés, gyártás, ellenőrzés és vizsgálat

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kriogén tartályok. Vákuumszigetelésű, rögzített tartályok. 3. rész: Üzemeltetési követelmények

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.12.31.)

CEN

EN 13480-1:2002

Fémből készült ipari csővezetékek. 1. rész: Általános követelmények

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.12.31.)

CEN

EN 13480-2:2002

Fémből készült ipari csővezetékek. 2. rész: Szerkezeti anyagok

 

CEN

EN 13480-3:2002

Fémből készült ipari csővezetékek. 3. rész: Tervezés és számítás

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.2.28.)

EN 13480-3:2002/A2:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.5.31.)

CEN

EN 13480-4:2002

Fémből készült ipari csővezetékek. 4. rész: Gyártás és szerelés

 

CEN

EN 13480-5:2002

Fémből készült ipari csővezetékek. 5. rész: Vizsgálatok

 

CEN

EN 13480-6:2004

Fémből készült ipari csővezetékek. 6. rész: Földbe fektetett csővezetékek kiegészítő követelményei

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.6.30.)

CEN

EN 13480-8:2007

Fémből készült ipari csővezetékek. 8. rész: Alumínumból és alumínium ötvözetből készült iparicsővzetékek kiegészítő követelményei

 

CEN

EN 13611:2007

Gázégők és gázkészülékek biztonsági, szabályozó- és vezérlőberendezései. Általános követelmények

 

CEN

EN 13648-1:2002

Kriogén tartályok. A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 1. rész: Kriogén üzem biztonsági szelepei

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kriogén tartályok. A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 2. rész: Kriogén üzem hasadótárcsás védőeszközei

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kriogén tartályok. A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő biztonsági eszközök. 3. rész: A lefúvatási követelmények meghatározása. Teljesítmény és méretezés

 

CEN

EN 13709:2002

Ipari csőszerelvények. Acél elzárószelepek és elzárható visszacsapó szelepek

 

CEN

EN 13789:2002

Ipari csőszerelvények. Öntöttvas szelepek

 

CEN

EN 13799:2002

Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok töltetszintmérője

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Öntészet. Ausztenites öntöttvasak

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Szálerősítésű FRP nyomástartó edények. Anyagok, tervezés, gyártás és vizsgálat

 

CEN

EN 14071:2004

Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok nyomáslevezető szerelvényei. Segédberendezések

 

CEN

EN 14075:2002

Sorozatgyártású, legfeljebb 13 m3 űrtartalmú, föld alatti, helyhez kötött, hengeres, hegesztett acéltartályok cseppfolyósított szénhidrogéngázok (LPG) tárolására. Tervezés és gyártás

 

EN 14075:2002/A1:2004

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.6.30.)

CEN

EN 14129:2004

Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok nyomáslevezető szerelvényei

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kriogén tartályok. Rögzített, nem vákuumszigetelésű tartályok. 1. rész: Alapkövetelmények

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kriogén tartályok. Rögzített, nem vákuumszigetelésű tartályok. 2. rész: Tervezés, gyártás, ellenőrzés és vizsgálat

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2007.2.28.)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kriogén tartályok. Rögzített, nem vákuumszigetelésű tartályok. 3. rész: Üzemeltetési követelmények

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2005.12.31.)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Kazánok korrózióálló acélból

 

CEN

EN 14276-1:2006

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk nyomástartó berendezése. 1. rész: Tartályok. Általános követelmények

 

CEN

EN 14341:2006

Ipari csőszerelvények. Acél visszacsapó szelepek

 

CEN

EN 14359:2006

Hidraulikai és pneumatikai alkalmazások gázpárnás hidroakkumulátorai

 

CEN

EN 14382:2005

Biztonsági berendezések gáznyomás-szabályozó állomásokhoz és készülékekhez. Biztonsági reteszelőszerelvények legfeljebb 100 bar bemenőoldali nyomásig

 

CEN

EN 14570:2005

Földalatti és földfeletti cseppfolyósított szénhidrogént (LPR-t) tároló tartályok műszereinek szerelvényei

 

EN 14570:2005/A1:2006

3. megjegyzés

Az időpont lejárt

(2006.8.31.)

CEN

EN 14585-1:2006

Fém gégecsőtömlő-szerelvények nyomás alatti alkalmazásra. 1. rész: Követelmények

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Műanyag csővezetékrendszerek ipari alkalmazásokhoz. Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), kemény poli(vinil-klorid) (PVC-U) és klórozott poli(vinil-klorid) (PVC-C). Az alkotóelemek és a rendszer követelményei. Metrikus sorozat (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Műanyag csővezetékrendszerek ipari alkalmazáshoz. Polibutén (PB), polietilén (PE) és polipropilén (PP). Az alkotóelemek és a rendszer követelményei. Metrikus sorozat (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. Minősítés gyártás előtti hegesztési próbával (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

3. megjegyzés

2008.8.31.

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 2. rész: Az alumínium és ötvözetei ívhegesztése (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 4. rész: Az alumíniumöntvények kikészítő hegesztése (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 5. rész: Titán, cirkónium és ötvözeteik ívhegesztése (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 6. rész: Réz és ötvözetei ív- és gázhegesztése (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 7. rész: Felrakó hegesztés (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 8. rész: Csövek hegesztése cső-csőfal kötés esetén (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 11. rész: Elektron- és lézersugaras hegesztés (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Hegesztés. Fémek dörzshegesztése (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló műanyag golyós szelep (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló pillangószelep (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló visszacsapó szelep (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló műanyag membránszelep (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló tolózár (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Ipari csőszerelvények. Hőre lágyuló gömbházas szelep (ISO 21787:2006)

 

1. megjegyzés

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

3. megjegyzés

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

Megjegyzés:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szervezeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK irányelvvel (2) módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) mellékletét képezi.

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 550 08 11; fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brüsszel, tel.: (32-2) 519 68 71; fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.: (33) 492 94 42 00; fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  HL L 217., 1998.8.5., 18. o.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/42


A Bizottság közleménye a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján

A közszolgáltatási kötelezettségek meghatározása az Ostrava (OSR) és Brüsszel (BRU) közötti menetrend szerinti légi járatokra

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 111/11)

1.

A közösségi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a Cseh Köztársaság az Ostrava (OSR) és Brüsszel (BRU) közötti menetrend szerinti légi járatokra közszolgálati kötelezettségeket hirdetett meg.

2.

A közszolgáltatási kötelezettségek a következők:

Minimális járatsűrűség – útvonal és minimális heti járatszám

Ostrava, Leoš Janáček repülőtér (OSR/LKMT) – brüsszeli repülőtér (BRU/EBBR): 3 oda- és visszaút.

A repülőgép minimálisan megkövetelt paraméterei

Legalább 30 férőhelyes kapacitás és túlnyomásos utasterű repülőgép.

A szolgáltatás folyamatossága

Az egyes útvonalakon felkínált járatoknak legfeljebb 2 %-a törölhető a teljes üzemeltetési időszakban, a külső okoknak – például időjárási körülményeknek, munkabeszüntetésnek, repülőterek szolgáltatáskorlátozásainak – betudható járattörlések kivételével.

Menetrend és a légi összeköttetés szerkezete

A közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó légi összeköttetéseknek legfeljebb 30 %-a biztosítható átszállással.

Az Ostraváról induló első járat nem indulhat helyi idő szerint reggel 4 óra 30 perc előtt; az utolsó érkezésre nem kerülhet sor helyi idő szerint 23 óra 55 perc után.

A résztvevők egyazon járatot két vagy több kóddal is üzemeltethetnek (code share).

A többi üzemeltetővel vonalközi forgalmi megállapodás formájában megvalósuló együttműködés nem elengedhetetlen feltétel, de megengedett.

Díjszabás

Az OSR–BRU útvonalon az egy útra szóló menetjegy ára nem lépheti túl a 200 EUR-t.

Az egy útra szóló menetjegy legmagasabb ára az egy útra érvényes menetdíjat foglalja magában, turista osztályon, hozzáadottérték-adó nélkül.

A repülőjegyekre alkalmazni kell a globális helyfoglalási rendszert.


6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/43


A Bizottság közleménye a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján

A közszolgáltatási kötelezettségek meghatározása az Ostrava (OSR) és Amszterdam (AMS) közötti menetrend szerinti légi járatokra

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 111/12)

1.

A közösségi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a Cseh Köztársaság az Ostrava (OSR) és Amszterdam (AMS) közötti menetrend szerinti légi járatokra közszolgálati kötelezettségeket hirdetett meg.

2.

A közszolgáltatási kötelezettségek a következők:

Minimális járatsűrűség – útvonal és minimális heti járatszám

Ostrava, Leoš Janáček repülőtér (OSR/LKMT) – amszterdami repülőtér (AMS/EHAM): 2 oda- és visszaút.

A repülőgép minimálisan megkövetelt paraméterei

Legalább 30 férőhelyes kapacitás, és túlnyomásos utasterű repülőgép.

A szolgáltatás folyamatossága

Az egyes útvonalakon felkínált járatoknak legfeljebb 2 %-a törlölhető a teljes üzemeltetési időszakban, a külső okoknak – például időjárási körülményeknek, munkabeszüntetésnek, repülőterek szolgáltatáskorlátozásainak betudható járattörtlések kivételével.

Menetrend és a légi összeköttetés szerkezete

A közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó összeköttetéseknek legfeljebb 30 %-a biztosítható átszállással.

Az Ostraváról induló első járat nem indulhat helyi idő szerint reggel 4 óra 30 perc előtt, az utolsó érkezésre nem kerülhet sor helyi idő szerint 23 óra 55 perc után.

A résztvevők egyazon járatot két vagy több kóddal is üzemeltethetnek (code share).

A többi üzemeltetővel vonalközi forgalmi megállapodás formájában megvalósuló együttműködés nem elengedhetetlen feltétel, de megengedett.

Díjszabás

Az OSR–AMS útvonalon az egy útra szóló menetjegy ára nem lépheti túl a 200 EUR-t.

Az egy útra szóló menetjegy legmagasabb ára az egy útr érvényes menetdíjat foglalja magában, turista osztályon, hozzáadottérték-adó nélkül.

A repülőjegyekre alkalmazni kell a globális helyfoglalási rendszert.


6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/44


A Bizottság közleménye a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján

A közszolgáltatási kötelezettségek meghatározása az Ostrava (OSR) és London (LTN) közötti menetrend szerinti légi járatokra

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 111/13)

1.

A közösségi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a Cseh Köztársaság az Ostrava (OSR) és London (LTN) közötti menetrend szerinti légi járatokra közszolgálati kötelezettségeket hirdetett meg.

2.

A közszolgáltatási kötelezettségek a következők:

Minimális járatsűrűség – útvonal és minimális heti járatszám

Ostrava, Leoš Janáček repülőtér (OSR/LKMT) – London, Luton repülőtér (LTN/EGGW): 5 oda- és visszaút.

A repülőgép minimálisan megkövetelt paraméterei

Legalább 30 férőhelyes kapacitás és túlnyomásos utasterű repülőgép.

A szolgáltatás folyamatossága

Az egyes útvonalakon felkínált járatoknak legfeljebb 2 %-a törölhető a teljes üzemeltetési időszakban, a külső okoknak – például időjárási körülményeknek, munkabeszüntetésnek, repülőterek szolgáltatáskorlátozásainak – betudható járattörlések kivételével.

Menetrend és a légi összeköttetés szerkezete

A közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó légi összeköttetéseknek legfeljebb 30 %-a biztosítható átszállással.

Az Ostraváról induló első járat nem indulhat helyi idő szerint reggel 4 óra 30 perc előtt, az utolsó érkezésre nem kerülhet sor helyi idő szerint 23 óra 55 perc után.

A résztvevők egyazon járatot két vagy több kóddal is üzemeltethetnek (code share).

A többi üzemeltetővel vonalközi forgalmi megállapodás formájában megvalósuló együttműködés nem elengedhetetlen feltétel, de megengedett.

Díjszabás

Az OSR–LTN útvonalon az egy útra szóló menetjegy ára nem lépheti túl a 200 EUR-t.

Az egy útra szóló menetjegy legmagasabb ára az egy útra érvényes menetdíjat foglalja magában, turista osztályon, hozzáadottérték-adó nélkül.

A repülőjegyekre alkalmazni kell a globális helyfoglalási rendszert.


V Vélemények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Bizottság

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/45


Pályázati felhívás az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának „Kapacitások” egyedi programjához kapcsolódó munkaprogram alapján

(2008/C 111/14)

Ezúton értesítjük az érdeklődőket az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) „Kapacitások” egyedi programjához kapcsolódó munkaprogram alapján közzétett pályázati felhívásról.

Az alábbi pályázati felhívás keretében várunk pályázatokat.

„Kapacitások” egyedi program:

Rész

:

Kutatási infrastruktúrák

Afelhívás azonosítója

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Ez a pályázati felhívás a 2007. november 29-i C(2007) 5759 bizottsági határozattal elfogadott munkaprogramhoz kapcsolódik.

A felhívás költségvetése, határideje és egyéb részletei, a munkaprogram, valamint a pályázókat a pályázatok benyújtásának módjáról tájékoztató útmutatás a CORDIS honlapján olvasható: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Európai Környezetvédelmi Ügynökség

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/46


Felhívás szándéknyilatkozatok benyújtására az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) Tudományos Bizottságának tagjaként kinevezett szakértők számára, 2008

(2008/C 111/15)

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) fő célkitűzése a fenntartható fejlődés támogatása és az Európa környezeti állapotában bekövetkező jelentős mértékű és mérhető javulás elősegítése, a politikai döntéshozók és a nyilvánosság időszerű, célzott, megfelelő és megbízható tájékoztatása révén.

Az EEA az Európai Környezeti Információs és Megfigyelőhálózat (Eionet) segítségével adatokat és információt gyűjt és terjeszt. Az Eionet az EEA és annak 32 tagállamának együttműködési hálózata, amely az EU és az együttműködő államok nemzeti fókuszpontjait (NFP-ket), az Európai Témaközpontokat (ETC-ket), a Nemzeti Referenciaközpontokat (NRC-ket) és a bizottsági szakértőket köti össze.

Az EEA feladata többek közt az Európai Bizottság szolgálataitól, az EEA tagországaitól, a nemzetközi szervezetektől, egyezményekből és megállapodásokból származó, megosztott környezeti adatok összegyűjtése és elemzése, a szakpolitika szempontjából hasznos tanácsadás, és az információk széles körben való elérhetővé tétele.

Az EEA ezen felhívás (EEA/SC/2008/001-014) révén kilenc olyan tagot kíván kinevezni a Tudományos Bizottságba, akik a felhívásban meghatározott területek szakértői.

Az EEA Tudományos Bizottságának szerepe

A Tudományos Bizottság (TB) segítséget nyújt az EEA igazgatótanácsa és az ügyvezető igazgató számára az EEA tevékenységi területeihez tartozó bármely tudományos témára vonatkozó szakvélemény és tudományos tanácsadás/ajánlások biztosításában.

Az EEA Tudományos Bizottságát az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelőhálózat (Eionet) létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet 10. cikke alapján hozták létre. A TB fő feladata az Ügynökség éves és többéves munkaprogramjaival, a tudományos alkalmazottak toborzásával és az EEA tevékenységéhez kötődő bármely tudományos témával kapcsolatos vélemények kialakítása.

A felhívás tárgya

Az EEA Tudományos Bizottsága által fontosnak tartott lefedni kívánt területek a következők:

1.

Légköri folyamatok, levegőszennyezés, az éghajlatváltozás enyhítését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó stratégiák.

2.

Biodiverzitás.

3.

Üzleti és környezetvédelmi vállalkozás.

4.

Ökológiai gazdaságtan.

5.

Energia (beleértve a hatáscsökkentő és alkalmazkodási stratégiákat).

6.

Környezettörténet.

7.

Európai és nemzetközi környezetvédelmi jog.

8.

Édesvíz (beleértve a felszín alatti vizeket).

9.

Integrált környezetértékelés és indikátorok.

10.

Területhasználati tervezés és természetierőforrás-gazdálkodás.

11.

Mezőgazdaság.

12.

Szárazföldi ökoszisztémák, beleértve a talajokat, az erdőket és a gyepterületeket.

13.

Modern technológiák (beleértve a nanotechnológiát, a géntechnológiával módosított szervezeteket stb.).

14.

Közlekedés és környezet.

Az EEA Tudományos Bizottságának összetétele

Az EEA Tudományos Bizottságot az EEA 32 tagországának független tudósai alkotják, akik az Ügynökség tevékenységeivel kapcsolatos valamennyi környezetvédelmi területet lefedik. A TB tagjait nyílt kiválasztási eljárás során jelölik ki.

A Tudományos Bizottság elnökét és a két elnökhelyettesét a tagok közül választják.

A Tudományos Bizottság tagjainak száma legfeljebb 20 lehet.

Örömmel vesszük, ha a bizottsági szakértők elsődleges területükön kívül alapos ismeretekkel rendelkeznek egy vagy több további környezetvédelmi területen is, ily módon a lehető legtöbb szakágat lefedve.

Az üléseken való megjelenés

A Tudományos Bizottság tagjai felé elvárás, hogy rendszeresen – legalább évi három alkalommal – megjelenjenek a Bizottság ülésein. A Tudományos Bizottság üléseire rendszerint az EEA székhelyén, Koppenhágában kerül sor.

A Tudományos Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban, de minden egész ülésnap után költségtérítésre jogosultak. A tagok emellett az Ügynökség utazási és szállásköltségek térítésére vonatkozó eljárási szabályzatának megfelelően utazási térítést és napidíjat kapnak.

Az elnök és az előadók jogosultak a vélemények tervezetének összehangolásával kapcsolatos költségeket fedező térítésre.

Jogosultság

A pályázóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

egyetemi, lehetőleg posztgraduális fokozat az adott tudományos területen,

a végzettségének megfelelő szinten szerzett, legalább 10 éves szakmai tapasztalat,

az EEA egyik tagországának állampolgára (az Európai Unió tagállamai és Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, illetve Törökország).

A kiválasztás kritériumai

A kiírásnak megfelelő szándéknyilatkozatokat összehasonlító értékelésnek vetik alá a következő kritériumok szerint:

tudományos értékelési és/vagy tudományos tanácsadási tapasztalat a kívánt szakterületen,

mások – lehetőleg az EEA tevékenységi területéhez kapcsolódó – tudományos munkájának és publikációinak szakértői értékelése terén szerzett tapasztalat,

képesség komplex információk és dokumentációk elemzésére, valamint tudományos szakvélemények és jelentések tervezetének megírására,

minőségbiztosítási eljárások terén szerzett ismeretek,

igazolt tudományos eredmények a pályázó szakterületén/szakterületein,

multidiszciplináris, lehetőleg nemzetközi környezetben szerzett szakmai tapasztalat,

az angol nyelv megfelelő szintű ismerete előny, mivel ez a bizottság munkanyelve. Mivel az Ügynökség szeretné kihasználni a modern elektronikus dokumentum-továbbítási és kommunikációs technológiák adta lehetőségeket, ezek gyakorlati ismerete előnyt jelent.

Az ügyvezető igazgató felkérhet egy bizottságot a jelentkezők szakmai tapasztalatának értékelésére.

Kinevezés, hivatali idő és tartaléklista

A fenti feltételeknek leginkább megfelelő szakértőket négyéves időtartamra nevezik ki, amely egy alkalommal, legfeljebb egy újabb négyéves időszakra újítható meg.

A tagságra vonatkozó előírásoknak megfelelő azon szakértők, akik nem nyernek kinevezést, tartaléklistára kerülnek. A tartaléklista hasonló tevékenységekhez használható fel, és (pl.) 2010. december 31-ig, 2 éves időtartamig érvényes (meghosszabbítható). A tartaléklista érvényessége meghosszabbítható.

Függetlenség és érdekeltségi nyilatkozat

A kiválasztott szakértők kinevezése személyre szólóan történik. Alá kell írniuk egy kötelezettségvállalási nyilatkozatot, és évente nyilatkozatot kell tenniük azokról az érdekeltségeikről, amelyek hátrányosan érinthetik a függetlenségüket.

Esélyegyenlőség

Az EEA az esélyegyenlőséget szem előtt tartó munkáltató, és elkötelezett abban, hogy a megkülönböztetés minden formáját elkerülje.

Pályázati eljárás

Az érdekelt pályázókat arra kérjük, hogy szándéknyilatkozatukat az alábbi linkeken található on-line jelentkezési lap és önéletrajzsablon kitöltése útján nyújtsák be.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó tudományos publikációinak (lehetőleg angol nyelven) és más szakmai tapasztalatainak felsorolását.

Az elsődleges szakterület mellett a pályázóknak fel kell tüntetniük másodlagos és harmadlagos szakterületeiket is, amelyeket figyelembe lehet venni annak érdekében, hogy biztosított legyen az EEA munkája horizontális és tematikus területeinek jobb támogatása.

Az EEA Tudományos Bizottságának alkalmazandó eljárási szabályzata is elérhető a következő címen:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(angol nyelvű dokumentum).

Ha az on-line jelentkezési lap útján nyújtja be jelentkezését, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra:

1.

Pályázatának benyújtásakor ne feledkezzen meg az időzónákról.

2.

Pályázatának benyújtását követően automatikus választ fog kapni.

3.

Az Ön felelőssége, hogy a pályázat benyújtásának igazolásaként megőrizze ezt az automatikus választ.

4.

Amennyiben nem kap automatikus válaszüzenetet, kérjük, nyújtsa be ismét a pályázatot.

Az EEA támogatja a szándéknyilatkozatok on-line jelentkezési lap útján történő beküldését.

Az Ügynökség a postán beadott szándéknyilatkozatokat is elfogadja, amennyiben a pályázó a borítékon világosan megjelöli azt a szakterületét, amellyel kapcsolatban pályázni kíván.

A különböző területek on-line jelentkezési lapjai (angolul) és önéletrajzsablonjai (angolul) a következő címeken érhetők el:

 

1. terület: Légköri folyamatok, levegőszennyezés, az éghajlatváltozás enyhítését és az ahhoz való alkalmazkodást célzó stratégiák

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

2. terület: Biodiverzitás

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

3. terület: Üzleti és környezetvédelmi vállalkozás

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

4. terület: Ökológiai gazdaságtan

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

5. terület: Energia (beleértve a hatáscsökkentő és alkalmazkodási stratégiákat)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

6. terület: Környezettörténet

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

7. terület: Európai és nemzetközi környezetvédelmi jog

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

8. terület: Édesvíz (beleértve a felszín alatti vizeket)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

9. terület: Integrált környezetértékelés és indikátorok

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

10. terület: Területhasználati tervezés és természetierőforrás-gazdálkodás

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

11. terület: Mezőgazdaság

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

12. terület: Szárazföldi ökoszisztémák, beleértve a talajokat, az erdőket és a gyepterületeket

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

13. terület: Modern technológiák (beleértve a nanotechnológiát, a géntechnológiával módosított szervezeteket stb.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

14. terület: Közlekedés és környezet

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

A postai úton érkező pályázatokat az alábbi címre kell küldeni:

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (kérjük, adja meg a választott szakterület számát, 1-től 14-ig)

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Kérjük a pályázókat, hogy a jelen felhívással kapcsolatos minden kérdésüket a következő e-mail címre küldjék:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Egy későbbi fázisban sor kerülhet igazoló dokumentumok bekérésére.

Minden szándéknyilatkozatot bizalmasan kezelünk.

Tájékoztatjuk, hogy az EEA nem juttatja vissza a szándéknyilatkozatokat a pályázóknak. Az EEA által a pályázóktól bekért személyes információk feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történik. A pályázók által benyújtott személyes adatok feldolgozásának az a célja, hogy a szándéknyilatkozatokat az előzetes kiválasztás, a kiválasztás és az EEA Tudományos Bizottsága tagjainak kinevezése céljából kezeljék.

Határidő

A szándéknyilatkozatokat az on-line jelentkezési lap segítségével (12.00 közép-európai idő szerint) vagy postai úton a fent megadott címre (a feladás dátumát a postai bélyegző tanúsítja) legkésőbb 2008. június 30-ig kell beküldeni.


A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/50


Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő lejártáról

(2008/C 111/16)

1.

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (1) 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság értesítést közöl arról, hogy amennyiben a következő eljárással kapcsolatban nem kezdeményeznek felülvizsgálatot, a lent említett dömpingellenes intézkedések a lenti táblázatban szereplő napon lejárnak.

2.   Eljárás

A közösségi termelők írásban felülvizsgálatot kezdeményezhetnek. A kérelemben elégséges bizonyítéknak kell szerepelnie arra nézve, hogy az intézkedések lejárta valószínűleg a dömping és a jogsértés folytatását vagy visszatérését fogja eredményezni.

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy felülvizsgálja az érintett intézkedéseket, az importőrök, az exportőrök, az exportáló ország képviselői és a közösségi termelők megkapják a lehetőséget arra, hogy a felülvizsgálati kérelemben szereplő kérdéseket megerősítsék, megcáfolják vagy véleményezzék.

3.   Határidők

A közösségi termelők a felülvizsgálatra irányuló írásbeli kérelmet az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságához – European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), J-79 4/23, B-1049 Brussels (2) – az értesítés megjelenésének napjától kezdve a lenti táblázatban említett időpontot megelőző legkésőbb három hónapon belül nyújthatnak be.

4.

Ez az értesítés a 384/96/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően kerül közlésre.

Termék

Származási vagy exportáló ország(ok)

Intézkedések

Hivatkozás

A lejárat dátuma

Furfuril-alkohol

Kínai Népköztársaság

Dömpingellenes vám

Az 1905/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 283., 2003.10.31., 1. o.)

2008.11.1.


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  Fax: (32-2) 295 65 05.


EGYÉB JOGI AKTUSOK

Bizottság

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/51


Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2008/C 111/17)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke alapján létrejön a módosítás iránti kérelem elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számított hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján

„GORGONZOLA”

EK-szám: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

Image OFJImage OEM

1.   A módosítással érintett termékleírás szakaszcíme

Image

A termék elnevezése

Image

A termék leírása

Image

Földrajzi terület

Image

A származás igazolása

Image

Az előállítás módja

Image

Kapcsolat

Image

Címkézés

Image

Nemzeti előírások

Image

Egyéb

2.   Módosítás típusa

Image

Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása

Image

Azon bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentumot, sem az összefoglalót nem tették közzé

Image

A termékleírás oly módon történő módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum módosítását (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)

Image

A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti átmeneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)

3.   Módosítás(ok)

Leírás

A jelenlegi termékleírás az egyes sajttömbök tömegét 6–13 kg-ban állapítja meg, de a különböző méretű késztermékek esetében nem határozza meg az érzékszervi jellemzőket.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyebben azonosíthassák a terméket, a termékleírás részletesen meghatározza a különböző méretekhez tartozó érzékszervi jellemzőket az alábbiak szerint:

nagyméretű, 10–13 kg tömegű, édeskés vagy enyhén csípős ízű sajtkorong, amelynek minimális érlelési ideje 50 nap,

közepes méretű, 9–12 kg tömegű, határozottan csípős ízű sajtkorong, amelynek minimális érlelési ideje 80 nap,

kisméretű, 6–8 kg tömegű, határozottan csípős ízű sajtkorong, amelynek minimális érlelési ideje 60 nap.

Annak érdekében, hogy a méretek megfeleljenek az előállítás feltételeinek, a termékleírásban módosításra került az egyes sajttömbök oldalának és átmérőjének mérete a következők szerint:

legalább 13 cm magas, egyenes oldal,

20–32 cm közötti átmérő.

A fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében célszerűnek tűnt egyértelműen jelezni azt, hogy a héj nem ehető, továbbá – a termék külső megjelenésének pontosabb leírása végett – annak színére inkább „rózsaszínként” és nem „vörösesként” kell utalni.

Földrajzi terület

A földrajzi terület ezentúl magában foglalja Varese megyét is, amely az eredeti bejegyzésből annak ellenére kimaradt, hogy rendelkezik a szükséges történelmi dokumentumokkal, éghajlati jellemzői megegyeznek a kérdéses területével, valamint az itt előállított sajtnak ugyanolyan jellemzői vannak, mint annak, amelyre a „Gorgonzola” sajtként való elismerést kérelmezték.

Ezért a megyék listája is aktualizálásra került. Az aktualizálás önmagában nem jelent módosítást, mivel az új közigazgatási behatárolás a „Gorgonzola” OEM bejegyzéséről szóló rendelet (az 1107/96/EK bizottsági rendelet) szerinti jelenlegi előállítási területet nem, csak az arra való hivatkozás módját változtatja meg.

Ezért a következő megyék neve felvételre került, de meg kell jegyezni, hogy ezek területe már az 1107/96/EK rendelet szerinti előállítási területhez tartozó megyék részét képezte:

 

Biella, amely már Vercelli megye részeként szerepelt.

 

Lecco, Lodi és Monza, amelyek már Milánó megye részeként szerepeltek.

 

Verbano-Cusio-Ossola, amely már Novara megye részeként szerepelt.

A származás igazolása

A termékleírás ezentúl tartalmaz egy, a származásra vonatkozó bekezdést, amelyet az 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikke értelmében elismert, a Gorgonzolához hasonló termékek esetében korábban nem írtak elő.

Az előállítás módja

Mivel a jelenlegi termékleírás nem tünteti fel, hogy nyers vagy pasztőrözött tejet kell-e használni, célszerűnek tűnt – többek között ellenőrzési célokból – meghatározni, hogy pasztőrözött tehéntejet kell használni. A Gorgonzolát mindig is így állították elő.

A tej pasztőrözésére tett utalást követően a termékleírás immár azt is megemlíti, hogy a terméket tejenzimekkel, valamint Penicillium spórákat és nemesített élesztőgombákat tartalmazó szuszpenzióval oltják be.

A tejenzimek starter savanyító anyagként történő használata alakítja ki a sajttésztában azokat a lyukakat, amelyek a Penicillium gombák növekedéséhez, és ezáltal a klasszikus zöldeskék penészerezet képződéséhez vezetnek. Ez azért került bele a termékleírásba, hogy a lyukképződést ne lehessen a sajttészta összekeverésével, mechanikus módon elérni, ami – miközben elősegíti a Penicillium gombák növekedését – a Listeria-fertőzés kockázatát is felveti.

A jelenlegi termékleírásban szereplő, két-három hónapig tartó érlelési időre hivatkozó általános szövegezés helyett helyénvalónak bizonyult az érlelési időtartam hosszát a terméktípushoz kapcsolni.

A tej maximális altatási hőmérsékletét, amelyet eddig 32 °C-ban határoztak meg, a „Gorgonzola” jellegzetes tulajdonságainak megőrzése érdekében 36 °C-ra emelték. Ezzel együtt a száraz sózás maximális hőmérsékletét is megemelték, 20 °C-ról 24 °C-ra.

Ezenkívül az érlelőhelyiség hőmérsékletét az új szövegezésben enyhén – a jelenlegi 5–8 °C-ról 2–7 °C-ra – csökkentették, ami összhangban áll az egyéb kérelmezett változásokkal, mivel elősegíti az érlelés során lejátszódó biokémiai reakciók lassulását, és megakadályozza, hogy a sajt túlságosan csípőssé váljon.

Új elemként szerepel a relatív nedvességtartalom (85–99 %) említése, amely a termék elismerésének alapjául szolgáló termékleírásban nem jelent meg, viszont rendkívül fontos.

Annak érdekében, hogy egyértelműbbé váljon, hogy két különböző jelölést kell feltüntetni: az egyiket az előállítás helyén, a másikat pedig – hullámos felületű alumíniumfóliával – a sajt fogyasztásra bocsátásakor, továbbá annak pontosítása érdekében, hogy a két jelölést addig ne lehessen feltüntetni, amíg az ellenőrző szerv meg nem győződött arról, hogy a termék rendelkezik a termékleírásban megállapított érzékszervi és minőségi jellemzőkkel, a jelenlegi termékleírásban szereplő, az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) feltüntetéséről szóló bekezdést átszövegezték.

Címkézés

A fogyasztók tudatosabb választásának elősegítése érdekében ezentúl lehetőség van arra, hogy a címkén feltüntessék, hogy a sajt édeskés vagy csípős.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„GORGONZOLA”

EK-szám: IT/PDO/117/0010/12.4.2002

OEM ( X ) OFJ ( )

Ez az összefoglaló tájékoztatási céllal foglalja össze a termékleírás főbb pontjait.

1.   A tagállam illetékes szerve:

Név:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Cím:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39) 06 481 99 68

Fax:

(39) 06 420 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Csoportosulás:

Név:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Cím:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Tel.:

(39) 0321 62 66 13

Fax:

(39) 0321 39 09 36

E-mail:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Összetétel:

Termelők/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3.   A termék típusa:

1.3. osztály – Sajtok

4.   Termékleírás:

(az 510/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében előírt követelmények összefoglalása)

4.1.   Elnevezés: „Gorgonzola”

4.2.   Leírás: A „Gorgonzola” lágy, zsíros, nyers tésztájú sajt, amelyet kizárólag teljes tehéntejből állítanak elő.

A késztermék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

Alak: hengeres, lapos végű és magas, egyenes oldalú.

Méret: oldala legalább 13 cm magas, átmérője 20 és 32 cm közötti.

Tömeg:

a nagyméretű, édeskés jellegű sajtkorong: 10–13 kg tömegű, édeskés vagy enyhén csípős ízű,

a közepes méretű, csípős jellegű sajtkorong: 9–12 kg tömegű, határozottan csípős ízű,

a kisméretű, csípős jellegű sajtkorong: 6–8 kg tömegű, határozottan csípős ízű.

Héj: színe szürke és/vagy rózsaszín, nem ehető.

Sajttészta: homogén, fehér vagy halványsárga színű, penész (márványbevonat)-képződés, zöldeskék erezet jellemzi.

Zsírtartalom a szárazanyagban: legalább 48 %.

4.3.   Földrajzi terület: A sajt előállításának és érlelésének területe magában foglalja a következő megyék teljes területét:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milan, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola és Vercelli.

Alessandria: kizárólag a következő települések: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino és Frassineto Po.

4.4.   A származás igazolása: Az előállítási folyamat minden szakaszát nyomon kell követni, és mindegyik szakaszban rögzíteni kell a folyamatba bekerült és a folyamatból kikerülő termékeket. A termék nyomon követhetőségét ezzel, továbbá azzal biztosítják, hogy sor kerül az állattartók, a tejüzemek és a sajtérlelő üzemek felügyeleti szerve által kezelt külön nyilvántartások összeállítására, termelési nyilvántartások vezetésére, és a felügyeleti szervnek az előállított mennyiségekre vonatkozó tájékoztatására. Magát a nyersanyagot a felelős felügyeleti szerv valamennyi gyártási szakaszban fokozottan figyelemmel kíséri. Minden olyan természetes és jogi személyt, akinek a neve a nyilvántartásokban szerepel, a felügyeleti szerv a termékleírásnak és az ellenőrzési tervnek megfelelően ellenőrzés alá veti.

A „Gorgonzola” OEM két egyértelmű jelölésen szerepel, amelyeket az előállítási és az érlelési területen kell feltüntetni annak érdekében, hogy a felügyeleti szerv előzetesen ellenőrizhesse, hogy a termék rendelkezik-e a 4.2. pontban megállapított minőségi és érzékszervi jellemzőkkel.

A két jelölést a következőképpen kell feltüntetni:

az egyiket az előállítás helyén kell feltüntetni, a termék mindkét lapos oldalán. Ezen a jelölésen szerepel a mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti politikáért felelős minisztérium felhatalmazása alapján az oltalmat biztosító szerv által kiosztott táblázatokban megadott tejüzemi azonosítószám,

a másikat akkor kell feltüntetni, amikor a termék már rendelkezik a fogyasztásra bocsátáshoz szükséges jellemzőkkel; ez a jelölés a teljes sajttömb köré, vagy a függőlegesen elvágott fél sajttömb köré úgy csavart, hullámosított felületű alumíniumfóliából áll, hogy a tejüzem azonosítószámát tartalmazó eredetmegjelölés a sajttömb lapos végén jól látható maradjon, és a másik oldalon szerepeljen rajta a termék valódiságának és nyomon követhetőségének garanciáját jelentő hullámosított azonosító jelölés.

4.5.   Az előállítás módja:

Előállítás: A „Gorgonzola” OEM előállítása a következőképpen történik:

a termék előállítási területéről származó teljes tehéntejet pasztőrözik,

alvasztás: a pasztőrözés után a teljes tehéntejet tejenzimekkel, valamint Penicillium spórákat és nemesített élesztőgombákat tartalmazó szuszpenzióval oltják be, ezt követően tejoltót adnak hozzá 28–36 °C-on,

az aludttejet ezután henger alakú, perforált edényekbe (fasceruoli) helyezik, és mindkét lapos végen feltüntetik a tejüzem azonosítószámát tartalmazó eredetmegjelölést,

az így keletkezett sajtkorongot több napon keresztül, 18–24 °C-os hőmérsékleten száraz sózásnak vetik alá,

az érlelés során kifejlődnek a „Gorgonzola” sajtra jellemző Penicillium fajták és törzsek, kialakítva a sajt zöldeskék (penészerezetes) színét.

Érlelés: legalább 50 nap.

az édeskés típusú nagy sajtkorong 10–13 kg tömegű, édeskés vagy enyhén csípős ízű, minimális érlelési ideje 50 nap,

a csípős jellegű közepes sajtkorong 9–12 kg tömegű, határozottan csípős ízű, minimális érlelési ideje 80 nap,

a csípős jellegű kis sajtkorong 6–8 kg tömegű, határozottan csípős ízű, minimális érlelési ideje 60 nap.

Valamennyi típusú sajtkorong érlelése 2 és 7 °C közötti hőmérsékleten, 85–99 % nedvességtartalom mellett történik.

Az érlelés során a sajttésztát többször kilyukasztják, hogy a „Gorgonzola” (penészerezetes) sajtra jellemző Penicillium fajták és törzsek kifejlődhessenek.

Az érlelési idő végén a felügyeleti szerv ellenőrzi, hogy a termék rendelkezik-e a fogyasztásra bocsátáshoz szükséges jellemzőkkel, valamint azt, hogy a sajt be van-e csomagolva a hullámosított azonosító jelöléssel ellátott hullámosított felületű alumíniumfóliába.

4.6.   Kapcsolat: A természeti tényezők szorosan kapcsolódnak a termék előállítási területének éghajlati viszonyaihoz, amelyek hozzájárulnak a tejelő teheneknek szánt minőségi takarmány bőséges jelenlétéhez, valamint a sajt érzékszervi jellemzőit és színét biztosító mikrobiológiai reagensek kifejlődéséhez.

Az emberi tényezők tekintetében rá kell mutatni, hogy a termék fogyasztása széles körben elterjedt, különösen a termék előállítási területére jellemző, hagyományos gabonaalapú készítményekben való felhasználásának köszönhetően.

4.7.   Felügyeleti szerv:

Név:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Cím:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tel.:

(39) 0445 36 60 94

Fax:

(39) 0445 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

A felügyeleti szerv megfelel az EN 45011 szabvány alapján alkalmazandó feltételeknek.

4.8.   Címkézés: Az egyes sajtkorongokon fel kell tüntetni az oltalmat biztosító szerv által kiadott azonosító jelöléseket.

Azokon a nagy sajtkorongokon, amelyeknek a jellemzői lehetővé teszik, hogy azok édeskésként és közepes méretűként legyenek leírhatók, valamint azokon a kis sajtkorongokon, amelyek a jellemzőik alapján csípősként írhatók le, a címkén a „Gorgonzola” elnevezés mellett vagy alatt lényegesen kisebb karakterekkel szerepelhet a „dolce”, illetve a „piccante” kifejezés.


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.


Helyesbítések

6.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/56


HELYESBÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt, az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést módosító Lisszaboni Szerződéshez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 306., 2007. december 17. )

(2008/C 111/18)

Ez a helyesbítés a Rómában, 2008. április 30-án aláírt, az Olasz Köztársaság kormányánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre.

1.   AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSAI

a)

13. oldal, 1. cikk, 9. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„… a »megsérti az 1a. cikkben említett értékeket« szöveg, az »az e szerződés« szövegrész helyébe pedig az »a Szerződések« szöveg lép;”

helyesen:

„… a »megsérti az 1a. cikkben említett értékeket« szöveg, az »az e szerződés« szövegrész, illetve az »e szerződés« szövegrész helyébe pedig az »a Szerződések« szöveg lép;”.

b)

22. oldal, 1. cikk, 22. pont (a 10. cikk (1) bekezdésének első albekezdése)

A következő szövegrész:

„… és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 280a. és 280i. cikkében megállapított korlátokon belül ….”

helyesen:

„… és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 280a-280i. cikkében megállapított korlátokon belül ….”.

c)

42. oldal, 2. cikk, 2. pont, c) pont

A következő szövegrész:

„c)

az »A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően«, illetve az »a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően« szövegrész helyébe az »Az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében«, illetve az »az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében« szöveg lép, az »a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően« szövegrész helyébe pedig az »a rendes jogalkotási eljárás keretében« szöveg lép;”

helyesen:

„c)

az »A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően«, illetve az »a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően« és az »a Tanács a 251. cikkben említett eljárásnak megfelelően«, szövegrész helyébe az »Az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében«, illetve az »az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében« szöveg lép, az »a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően« szövegrész helyébe pedig az »a rendes jogalkotási eljárás keretében« szöveg, továbbá az »a 251. cikkben megállapított eljárást« szövegrész helyébe az »a rendes jogalkotási eljárást« szöveg lép;”.

d)

43. oldal, 2. cikk, 4. pont, harmadik bekezdés, első francia bekezdés

A következő szövegrész:

„–

213. cikk, (2) bekezdés, utolsó albekezdés, harmadik mondat,”

helyesen:

„–

213. cikk, jelenlegi (2) bekezdés, utolsó albekezdés, harmadik mondat,”.

e)

45. oldal, 2. cikk, 8. pont, második bekezdés

A következő szövegrész:

„–

97b. cikk:”

helyesen:

„–

a 97b. cikké váló 4. cikk:”.

f)

51. oldal, 2. cikk, 33. pont

A következő szövegrész:

„A szöveg egy 16e. cikkel egészül ki, amely a 13. cikk szövegét veszi át; a (2) bekezdésben az …”

helyesen:

„A szöveg egy 16e. cikkel egészül ki, amely a 13. cikk szövegét veszi át; az (1) bekezdésben az »a szerződés« szövegrész helyébe az »a Szerződések« szöveg lép, a (2) bekezdésben az …”.

g)

56. oldal, 2. cikk, 54. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„a)

az (1) bekezdésben az »elismerése« szövegrész helyébe az »elismerése, valamint a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása« szöveg lép;”

helyesen:

„a)

az (1) bekezdésben az »A Tanács« szövegrész helyébe az »Az Európai Parlament és a Tanács« szöveg, az »elismerése« szövegrész helyébe pedig az »elismerése, valamint a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása« szöveg lép;”.

h)

76. oldal, 2. cikk, 101. pont (a 116a. cikk (2) bekezdésének e) pontja)

A következő szövegrész:

„e)

az Európai Központi Bank jogi aktusai (100. cikk),”

helyesen:

„e)

az Európai Központi Bank jogi aktusai (110. cikk),”.

i)

80. oldal, 2. cikk, 106. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„a)

az (1) bekezdésben az »érintett tagállam« szövegrész helyébe az »eltéréssel rendelkező tagállam« szöveg lép;”

helyesen:

„a)

az (1) bekezdésben az »egy tagállamban« szövegrészt el kell hagyni, és az »érintett tagállam« szövegrész helyébe az »eltéréssel rendelkező tagállam« szöveg lép;”.

j)

99. oldal, 2. cikk, 174. pont, c) pont

A c) pont a végén a következő szöveggel egészül ki:

„, a második albekezdést el kell hagyni;”

k)

108. oldal, 2. cikk, 213. pont

A következő szövegrész:

„A 229a. cikkben az »a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően« szövegrész helyébe az »a Tanács, különleges jogalkotási eljárás keretében eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően« szöveg …”

helyesen:

„A 229a. cikkben az »a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangú határozattal« szövegrész helyébe az »a Tanács, különleges jogalkotási eljárás keretében eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag« szöveg …”.

l)

109. oldal, 2. cikk, 216. pont, a) pont

A következő szövegrész:

„az első albekezdésben …;”

helyesen:

„az első bekezdésben …”.

m)

111. oldal, 2. cikk, 224. pont (241. cikk)

A következő szövegrész:

„A 230. cikk ötödik bekezdésében megállapított határidő …”

helyesen:

„A 230. cikk hatodik bekezdésében megállapított határidő …”

n)

112. oldal, 2. cikk, 231. pont

A szöveg a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

a (7) bekezdésként újraszámozott (8) bekezdésben az »Ugyanilyen többséggel határoz meg« szövegrész helyébe a »Meghatároz továbbá« szöveg lép.”

o)

112. oldal, 2. cikk, 232. pont

A következő szövegrész:

„A 248. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a »valamennyi szerv« szövegrész helyébe a »valamennyi szerv, illetve hivatal« szöveg, a (3) bekezdés második és harmadik albekezdésében a »kezelő szervek« szövegrész helyébe pedig a »kezelő szervek, illetve hivatalok«, szöveg lép.”

helyesen:

„A 248. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a »valamennyi szerv« szövegrész helyébe a »valamennyi szerv, illetve hivatal« szöveg, a (3) bekezdés első és második albekezdésében a »kezelő szervek« szövegrész helyébe pedig a »kezelő szervek, illetve hivatalok«, szöveg lép.”

p)

113. oldal, 2. cikk, 233. pont

A következő szövegrész:

A 2. fejezet címsorának helyébe a következő címsor lép: „AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI, ELFOGADÁSUKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK”.

helyesen:

A 2. fejezet címsorának helyébe a következő címsor lép: „AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI, AZ ELFOGADÁSUKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK”.

q)

125. oldal, 2. cikk, 266. pont, b) pont

A következő szövegrész:

„… a »minősített többséggel« szövegrész helyébe pedig a »minősített többséggel, a 279. cikk értelmében elfogadott rendeletnek megfelelően« szöveg lép, …”

helyesen:

„… a »minősített többséggel« szövegrész helyébe pedig a »a 279. cikk értelmében elfogadott rendeletnek megfelelően« szöveg lép, …”.

r)

127. oldal, 2. cikk, 274. pont (279b. cikk)

A következő szövegrész:

„Az e fejezetben említett költségvetési eljárások keretében …”

helyesen:

„Az e címben említett költségvetési eljárások keretében …”.

s)

133. oldal, 2. cikk, 293. pont, b) pont

A következő szövegrész:

„b)

a (2) bekezdés (1) bekezdésként újraszámozott első albekezdésében az »E szerződés rendelkezéseit« szövegrész helyébe az »E szerződés rendelkezéseit a 299. cikknek megfelelően« szöveg lép …”

helyesen:

„b)

a (2) bekezdés (1) bekezdésként újraszámozott első albekezdésében az »E szerződés rendelkezéseit« szövegrész helyébe az »A Szerződések rendelkezéseit a 299. cikknek megfelelően« szöveg lép …”.

t)

133. oldal, 2. cikk 295. pont (313a. cikk)

A következő szövegrész:

„Az Európai Unióról szóló szerződés 40. cikkének rendelkezéseit …”

helyesen:

„Az Európai Unióról szóló szerződés 53. cikkének (1) rendelkezéseit …”

2.   A LISSZABONI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT JEGYZŐKÖNYVEK

a)

166. oldal, 1. cikk, 4. pont, b) pont

A szövegbe a következő új második francia bekezdést kell beilleszteni:

„–

7. cikk (második előfordulás)”.

b)

174. oldal, 1. cikk, 11. pont, w) pont

A következő szövegrész:

„… a 42.4 cikként újraszámozott 43.4 cikkben a »10.1.« szövegrész helyébe a »10.2.« szöveg lép”;

helyesen:

„… a 42.4 cikként újraszámozott 43.4 cikkben a »10.1.« szövegrész helyébe a »10.2.« szöveg lép; a 42.6. cikként újraszámozott 43.6. cikkben az »az eltéréssel nem rendelkező« szövegrész helyébe az »azon« szöveg, a »cikkben« szövegrész helyébe pedig a »cikkben, amelyek pénzneme az euro« szöveg lép;”.

c)

174. oldal, 1. cikk, 11. pont, aa) pont

A következő szövegrész:

„aa)

a 49. cikként újraszámozott 52. cikkben az »Az árfolyamok« szövegrész helyébe »Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 116a. cikkének (3) bekezdésével összhangban az árfolyamok« szöveg lép;”

helyesen:

„aa)

a 49. cikként újraszámozott 52. cikk címében a »Közösségi pénznemekben denominált« szövegrész helyébe »A tagállamok pénznemeiben denominált« szöveg lép, a cikk szövegében pedig az »Az árfolyamok« szövegrész helyébe »Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 117a. cikkének (3) bekezdésével összhangban az árfolyamok« szöveg lép;”.

d)

175. oldal, 1. cikk, 12. pont, h) pont, i. alpont

A következő szövegrész:

„i.

a (2) bekezdés szövege helyébe”

helyesen:

„i.

a (2) bekezdés első albekezdésének szövege helyébe”

e)

180. oldal, 1. cikk, 15. pont, b) pont

A következő szövegrész:

„b)

az első preambulumbekezdésben »a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába történő átmenetről szóló határozatok meghozatalakor« szövegrész helyébe a »az eltéréssel rendelkező tagállamok eltérésének megszüntetéséről szóló határozatok meghozatalakor« szöveg lép;”

helyesen:

„b)

az első preambulumbekezdésben az »e szerződés 121. cikkének (1) bekezdésében említett« szövegrész helyébe »Európai Unió működéséről szóló szerződés 117a. cikkében említett«, az »a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába történő átmenetről szóló határozatok meghozatalakor« szövegrész helyébe pedig a »az eltéréssel rendelkező tagállamok eltérésének megszüntetéséről szóló határozatok meghozatalakor« szöveg lép;”

f)

181. oldal, 1. cikk, 15. pont, d) pont

A következő szövegrész:

„d)

a 6. cikkből az »az EMI-vel vagy« szövegrészt el kell hagyni;”

helyesen:

„d)

a 6. cikkből az »– az esettől függően –« és az »az EMI-vel vagy« szövegrészt el kell hagyni;”

g)

187. oldal, 1. cikk, 21. pont, i. alpont, első új preambulumbekezdés

A következő szövegrész:

„…, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségben biztosítsa a közösségi vívmányok integritását,”

helyesen:

„…, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségben biztosítsa a vívmányok integritását,”.

h)

187. oldal, 1. cikk, 21. pont, d) pont (2. cikk)

A következő szövegrész:

„… továbbá nem képezik részét a közösségi jognak annyiban, amennyiben ezeket Dániára kell alkalmazni.”

helyesen:

„továbbá nem képezik részét az uniós jognak annyiban, amennyiben ezeket Dániára kell alkalmazni …”.

i)

188. oldal, 1. cikk, 21. pont, i) pont

A következő szövegrész:

„a szöveg a »III. RÉSZ« címsor egy 6. cikkel egészül ki, amely a 4. cikk szövegét veszi át;”

helyesen:

„a szöveg a »III. RÉSZ« címsor után egy 6. cikkel egészül ki, amely a 4. cikk szövegét veszi át;”.

j)

193. oldal, 1. cikk, 27. pont

A következő szövegrész:

„Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkéről szóló jegyzőkönyv rendelkező részéből …”

helyesen:

„Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkéről szóló jegyzőkönyv első preambulumbekezdésében az »Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (1) bekezdése második albekezdésének és (3) bekezdésének« szövegrész helyébe az »Európai Unióról szóló szerződés 28a. cikke (2) bekezdésének« szöveg lép, valamint a rendelkező részéből …”

k)

194. oldal, 1. cikk

A szöveg a következő ponttal egészül ki:

„MELLÉKLETEK

34.

I. melléklet, 22. pont, az ex 22 08, ex 22 09 bejegyzések melletti oszlopban az »Az e szerződés I. mellékletében« szövegrész helyébe »Az I. mellékletben« szöveg lép.”

3.   A LISSZABONI SZERZŐDÉS 5. CIKKÉBEN EMLÍTETT MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK

Az Európai Unióról szóló szerződés

206. oldal, korábbi számozás az Európai Unióról szóló szerződésben a 47. cikkre vonatkozóan

A következő szövegrész:

„47. cikk (áthelyezve)”

helyesen:

„47. cikk (felváltva)”.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

a)

212. oldal, korábbi számozás az Európai Közösséget létrehozó szerződésben, számozás a Lisszaboni Szerződésben

A következő szövegrész:

helyesen:

b)

214. oldal, új számozás az Európai Unió működéséről szóló szerződésben

A következő szövegrész:

„294. cikk”

helyesen:

„284. cikk”.

c)

228. oldal, korábbi számozás az Európai Közösséget létrehozó szerződésben, a 63. cikk 1. és 2. pontjára, valamint 64. cikk (2) bekezdésére vonatkozó lábjegyzet

A következő szövegrész:

„Az EK-Szerződés 63. cikke 1. és 2. pontját az EUMSz. 63. cikkének (1) és (2) bekezdése, az EK-Szerződés 64. cikke (2) bekezdését pedig az EUMSz. 63. cikkének (3) bekezdése váltja fel.”

helyesen:

„Az EK-Szerződés 63. cikke 1. és 2. pontját az EUMSz. (78. cikként újraszámozott) 63. cikkének (1) és (2) bekezdése, az EK-Szerződés 64. cikke (2) bekezdését pedig az EUMSz. (78. cikként újraszámozott) 63. cikkének (3) bekezdése váltja fel.”

d)

229. oldal, korábbi számozás az Európai Közösséget létrehozó szerződésben, a 178. cikkre vonatkozó lábjegyzet

A következő szövegrész:

„E cikket, tartalmát tekintve, az EUMSz. 188d. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második mondata váltja fel.”

helyesen:

„E cikket, tartalmát tekintve, az EUMSz. (208. cikként újraszámozott) 188d. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második mondata váltja fel.”.


(1)  A Szerződés közzétett változatában (HL C 306., 2007.12.17.) található hiba. Az aláírt Szerződés szövege (CIG 14/07-es dokumentum, 2007.12.3.) helyes.