ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 14

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. január 19.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

VÉLEMÉNYEK

 

Európai adatvédelmi biztos

2008/C 014/01

Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

1

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Bizottság

2008/C 014/02

A Bizottság közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról

6

2008/C 014/03

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

10

2008/C 014/04

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

14

2008/C 014/05

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást ( 1 )

18

2008/C 014/06

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4886 – Petroplus/Shell French Refineries) ( 1 )

20

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Tanács

2008/C 014/07

A Tanács határozata (2007. október 15.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa egyesült királyságbeli tagjának kinevezéséről

21

 

Bizottság

2008/C 014/08

Euro-átváltási árfolyamok

22

2008/C 014/09

Feladatmeghatározás – Az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport

23

 

V   Vélemények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 014/10

Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

27

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 014/11

Értesítés a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről – Tagállam által benyújtott kérelem

34

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Bizottság

2008/C 014/12

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) ( 1 )

35

2008/C 014/13

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

36

2008/C 014/14

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4961 – Cookson/Foseco) ( 1 )

37

2008/C 014/15

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

38

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

 


I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

VÉLEMÉNYEK

Európai adatvédelmi biztos

19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/1


Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

(2008/C 14/01)

AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 286. cikkére,

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i, 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1),

tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 41. cikkére,

tekintettel a Bizottságtól 2007. május 29-én kapott, a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése szerinti véleménykérésre,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

1.   Bevezetés

1.

A Bizottság a 45/2001/EK rendelet 28. cikke (2) bekezdésének megfelelően egyeztetés céljából megküldte az európai adatvédelmi biztos részére a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatot (a továbbiakban: a javaslat). A javaslat ellenőrzött változatának kézhezvételére 2007. július 6-án került sor. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a tényt, hogy – a Bizottság javaslatának megfelelően – a rendelet preambulumbekezdése említést tesz a vele folytatott konzultációról.

2.

A javaslat célja a közúti árufuvarozói és személyszállítói szakma gyakorlásának engedélyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/26/EK irányelv (3) felváltása, az irányelv hiányosságainak orvoslása céljából. Az irányelv a jó hírnév, a pénzügyi helyzet és a szakmai alkalmasság tekintetében a vállalkozások által teljesítendő minimumkövetelményeket támaszt. A javaslat indokolásában kifejtetteknek megfelelően a 96/26/EK irányelv a közúti fuvarozás belső piacát meghatározó jogi keret részét képezi. Az indokolás kijelenti, hogy az irányelv alkalmazása és végrehajtása egyenlőtlen, mivel a jogi rendelkezések kétértelműek, hiányosak vagy már nem egyeznek az ágazat fejlődési irányával. Következésképpen ezt úgy tekintik, hogy káros hatással van a tisztességes versenyre. A közúti fuvarozás belső piacának zökkenőmentes működéséhez új szabályokra van szükség.

3.

A javaslat a 96/26/EK irányelv számos rendelkezését átveszi, valamint új elemeket is tartalmaz, amelyek az indokolás 3.1. pontjában találhatók. Az európai adatvédelmi biztos, miközben feladatának megfelelően a közösségi intézményeket és szerveket a személyes adatok feldolgozására vonatkozó valamennyi kérdésben tanácsokkal látja el, nem tér ki minden egyes ilyen elemre, hanem a javaslat azon elemeire összpontosít majd, amelyek a személyes adatok védelme tekintetében különös fontossággal bírnak. A javaslat elsősorban bevezeti az összes tagállam között összekapcsolt elektronikus nyilvántartásokat, megkönnyítve ezáltal a tagállamok közötti információcserét. A javaslat továbbá bevezeti a hatóságok azon kötelességét, hogy figyelmeztessék a fuvarozót, amennyiben megállapítják, hogy az nem tartja tiszteletben a jó hírnévvel, a pénzügyi vagy a szakmai helyzettel kapcsolatos feltételeket. Ez a kötelesség egyike azon szabályoknak, amelyek az említett feltételek teljesülését hivatottak biztosítani.

4.

A javaslat tehát személyes adatok feldolgozását igénylő elemeket is tartalmaz. A fent említett nyilvántartások személyes adatokat tartalmaznak (a javaslat 15. cikke). Ennek összefüggésében hangsúlyozni kell, hogy a javaslat a vállalkozások és a szállításszervezők tekintetében is tartalmaz jogokat és kötelezettségeket. Az 1. cikk (2) bekezdésének d) pontjában foglalt fogalom meghatározásból következik, hogy nem csak szállításszervezők, de vállalkozások is lehetnek természetes személyek. Ezekben az esetekben a vállalkozásra vonatkozó adatok feldolgozása is az adatvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik.

5.

Ebben a véleményében az európai adatvédelmi biztos a javaslat következő cikkeivel foglalkozik:

a jó hírnévvel kapcsolatos követelményekről szóló 6. cikk,

az illetékes hatóságok általi engedélyezésről és felügyeletről szóló 9–14. cikk,

a 15. cikk, amely előírja, hogy minden tagállam hozza létre a vállalkozások közösségi szinten összekapcsolandó elektronikus nyilvántartását – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok tiszteletben tartása mellett,

a 16. cikk, amely összefoglalja a személyes adatok védelmére a 95/46/EK irányelvvel összhangban alkalmazandó alapvető szabályokat.

2.   6. cikk

6.

A 6. cikk meghatározza a jó hírnévvel kapcsolatos követelményeket. A követelmények egyike, amelyet a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja tartalmaz, a meghatározás lényegéből adódóan a természetes személyek magatartására vonatkozik, és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó közösségi jog hatálya alá tartozik. A többi – a 6. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt – követelmény a természetes személyek magatartására is vonatkozhat.

7.

A 6. cikk (1) bekezdése b) pontjának rendelkezései szerint a követelmények közé tartozik, hogy a szállításszervezőket nem ítélték el, illetve nem sújtották büntetéssel jogszabályok súlyos, vagy kisebb, de több alkalommal történt megismételt megsértése miatt A javaslat azonban nem határozza meg egyértelműen a jogszabályok súlyos és kisebb megsértése közötti különbséget. A (8) preambulumbekezdés utal erre a különbségre. A preambulum bekezdés „súlyos büntetőjogi ítélettől vagy szankciótól mentes” múltat említ „különös tekintettel a közösségi jogszabályok megsértésére a közúti közlekedés területén”. Ez az utalás azonban nem tisztázza egyértelműen a fogalmakat, például hogy a járművezetők vezetési idejére és pihenőidejére vonatkozó közösségi szabályok megsértése „súlyosnak” minősül-e vagy sem, avagy milyen feltételek mellett válik egy nem közúti közlekedéssel kapcsolatos szabály megsértése „súlyossá”.

8.

A kérdést egy végrehajtó rendelettel teszik majd egyértelművé, amelyet a Bizottság – a tagállamok képviselőiből álló, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottság segítségével – állapít meg és amely tartalmazza a jogsértések kategóriáit, típusait és súlyossági szintjét meghatározó jegyzéket, valamint az előfordulási gyakoriságot, amelyen túl a többször megismételt kisebb jogsértések a jó hírnév elvesztéséhez vezetnek (6. cikk (2) bekezdése). Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza e végrehajtó rendelet jelentőségét. Az indokolás 4.2.4. pontja joggal jelenti ki, hogy a jegyzék előfeltétele minden szervezett információcserének a tagállamok között, illetve azon egységes küszöbök meghatározásának, amelyek átlépése engedélybevonáshoz vezet (4). Az európai adatvédelmi biztos véleménye szerint a jegyzék továbbá az adatok minőségére vonatkozó elvek (5) alkalmazásának biztosításához szükséges eszköz, ilyen elv például, hogy a személyes adatok gyűjtésük célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek legyenek, valamint hogy az adatok pontosak és időszerűek legyenek. A jegyzék ezenkívül az érintett személyek jogbiztonságához is szükséges. Végezetül szem előtt kell tartani azt, hogy a jogsértésekre vonatkozó adatok alapvető jelentőséggel bírnak a szállításszervezői munka végzésére való alkalmasság felmérése során, valamint hogy az ilyen adatok feldolgozása egyértelmű kockázatokkal jár a magánélet védelme tekintetében. Ez annál is inkább jelentőséggel bír, mivel a javaslat 15. cikke értelmében ezek az adatok képezik majd a nemzeti elektronikus nyilvántartások tartalmát.

9.

Az európai adatvédelmi biztos véleménye szerint a végrehajtó rendelet tartalmazni fogja a közúti fuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezését és a szakma gyakorlását szabályozó rendszer – a javaslat 1. cikke értelmében a javaslat tárgyát képező rendszer – lényeges elemeit. Ezért előnyösebb lett volna, ha a 6. cikk (2) bekezdésében említett jegyzéknek legalább a főbb elemei pontosabban meghatározásra kerültek volna magában a javaslatban – lehetőleg egy mellékletben –, mint ahogyan a 6. cikk (2) bekezdésének a)–c) pontja meghatározza azokat. Az európai adatvédelmi biztos indítványozza a javaslat ennek tekintetében történő módosítását, az adatok minőségére vonatkozó elveknek való megfelelés érdekében is. Nem ért egyet a 6. cikk (2) bekezdéséből levonható következtetéssel, nevezetesen hogy a jegyzék kizárólag nem alapvető elemeket tartalmaz.

10.

Az európai adatvédelmi biztos kiemeli továbbá a javaslat 6. cikke (1) bekezdésének a) pontját, mely előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a vállalkozások megfelelnek annak a követelménynek, mely szerint nincs komolyabb ok a jó hírnevük megkérdőjelezésére. A javaslat és az indokolás nem jelzi, hogy a tagállamoknak milyen módon kell meghatározni ezt a nem konkrét előírást, amely láthatóan olyan esetekre vonatkozik, amelyben a vállalkozást vagy a szállításszervezőt nem ítélték el vagy sújtották büntetéssel, de amelyben ennek ellenére a jó hírnév forog kockán. Az európai adatvédelmi biztos javasolja, hogy a közösségi jogalkotó határozza meg pontosan, hogy ez a rendelkezés milyen helyzetekre vonatkozik, különösen a javaslatnak a közúti fuvarozás belső piaca zökkenőmentes működésének javítására vonatkozó céljára figyelemmel. Az adatvédelem szempontjából ez annál is inkább fontos, mivel a vállalkozások is lehetnek természetes személyek és az adatvédelmi jogszabályokat fogják alkalmazni velük kapcsolatban.

3.   9–14. cikk.

11.

Az engedélyezésről és felügyeletről szóló 9–14. cikk meghatározza a tagállamok illetékes hatóságainak a rendszer végrehajtásában betöltött központi szerepét. Az illetékes hatóságok hatáskörét a 9. cikk állapítja meg, és az a közúti fuvarozási vállalkozások által benyújtott kérelmek áttekintésére, az engedélyek kibocsátására, felfüggesztésére és visszavonására, a szállításszervező alkalmatlanná nyilvánítására és az ellenőrzésekre terjed ki.

12.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli az illetékes hatóságok központi szerepét, amely felelősséget ruház rájuk a személyes adatok feldolgozása mint tevékenységüknek egyik szükséges eleme tekintetében is. Ennek kapcsán az európai adatvédelmi biztos rámutatott arra, hogy a javaslat néhány ponton nem egyértelmű, ami azonban könnyen orvosolható anélkül, hogy a rendszerben bármit is változtatnának. Először is a 10. cikk – a címe szerint – a kérelmek nyilvántartásba vételével foglalkozik. A 10. cikk (2) bekezdése azonban – a nyilvántartásba vételről szóló bekezdés – láthatóan az engedélyek nyilvántartásba vételére vonatkozik. Amennyiben azonban a – többek között a szállításszervező nevét is tartalmazó – kérelmek nyilvántartásba vétele is a közösségi jogalkotó feladata, ezt egyértelművé kell tenni. Másodsorban az illetékes hatóságoknak a nemzeti elektronikus nyilvántartással kapcsolatos feladataik vannak, de egyértelmű felelősséggel nem rendelkeznek ezen nyilvántartások tekintetében (lásd e vélemény 17. pontját).

13.

Az engedélyezésről és felügyeletről szóló fejezetben külön kérdést jelentenek a jogokba való visszahelyezésre vonatkozó intézkedések. A 6. cikk (3) bekezdése szerint a jó hírnév visszaállításához a jogokba való visszahelyezés vagy annak megfelelő eredménnyel járó intézkedés szükséges. A 14. cikk (1) bekezdése szerint a közúti fuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezéséről, az engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról vagy az alkalmatlanná nyilvánításról hozott tagállami döntések megnevezik a jogokba való visszahelyezési intézkedéseket. A javaslat azonban a jogokba való visszahelyezés indokolását, tényleges tartalmát és azt az időszakot, amelynek során ennek meg kell történnie, teljes egészében a tagállamok mérlegelési jogkörében hagyja. Előnyösebb lett volna a tagállamok mérlegelési jogkörét korlátozni, és ezzel hozzájárulni a közúti fuvarozás belső piacának zökkenőmentes működéséhez, valamint az adatminőségre és az érintett személyek jogbiztonságára vonatkozó elvek alkalmazásához.

4.   15. cikk

14.

A 15. cikk (1) bekezdése előírja, hogy minden tagállam nemzeti elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező közúti fuvarozókról. A nyilvántartás a 15. cikk (1) bekezdésének második részében felsorolt adatokat tartalmazza. Ez a személyes adatokat is magában foglalja. Néhány, a nyilvántartásokban szereplő személyes adat, mint például a vállalkozás szállítási tevékenységének irányítására alkalmatlannak minősített személyek neve, különleges kockázatot jelent az adatalany számára (6).

15.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy az e nyilvántartásokhoz való hozzáférést a javaslat egyértelműen azokra a nemzeti hatóságokra korlátozza, amelyek a javaslat tárgyát illetően illetékesek. A javaslat továbbá a nyilvántartások célját is egyértelműen a rendelet végrehajtására korlátozza, amelyet a 10–13. cikk határoz meg, valamint a 26. cikkben említett célra, vagyis a rendelet működéséről készítendő jelentésekre.

16.

A 15. cikk (2) bekezdése kétéves tárolási időt ír elő az engedélyek felfüggesztésére és visszavonására, valamint a szakma gyakorlására alkalmatlannak nyilvánított személyekre vonatkozó adatok tekintetében. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a tárolási idő meghatározott, kétéves időszakra történő korlátozását. A szövegnek azonban azt is biztosítania kell, hogy a szakma gyakorlására alkalmatlannak minősített személyekre vonatkozó adatokat a 6. cikk (3) bekezdése szerinti, jogokba való visszahelyezési intézkedéseket követően haladéktalanul töröljék a nyilvántartásból. Ezzel kapcsolatban hivatkozni lehet a 95/46/EK irányelv 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjára (7).

17.

Továbbá a nyilvántartás vezetésének és a benne szereplő adatok feldolgozásának felelősségét a rendelet szövegében egyértelműen meg kell határozni. A 95/46/EK irányelv terminológiájával élve: mely jogalanyok minősíthetők adatkezelőnek? (8) Logikusnak tűnik, hogy az illetékes hatóság tekintendő adatkezelőnek, a javaslat azonban ezt nem említi. Az európai adatvédelmi biztos javasolja, hogy a javaslat szövege tegye ezt egyértelművé. Ez annál is inkább indokolt, mivel a rendelet előírja a nemzeti elektronikus nyilvántartások 2010 végéig történő összekapcsolását, valamint a tagállamok közötti információcseréhez szükséges kapcsolattartó pont kinevezését. Mindazonáltal nem lesz mindegyik illetékes hatóság kapcsolattartó pont: minden tagállamban egy kapcsolattartó pont lesz, de több illetékes hatóság is lehet.

18.

Ennek alapján a nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolását illetően az alábbi észrevételt tesszük. A 15. cikk (4) bekezdése szerint az összekapcsolás oly módon valósul meg, hogy bármely tagállam illetékes hatósága minden tagállam elektronikus nyilvántartásához hozzáférhessen. Más szóval, a javaslat közvetlen hozzáférési rendszert határoz meg. Amint azt az európai adatvédelmi biztos a hozzáférhetőség elve alapján történő információcseréről szóló tanácsi kerethatározati javaslatról szóló véleményében (9) kifejtette, a közvetlen hozzáférés automatikusan azt jelenti, hogy számos személynek lesz hozzáférése egy adatbázishoz, és éppen ezért megnövekszik a visszaélés kockázata. Más tagállam illetékes hatósága általi közvetlen hozzáférés esetében a származás szerinti tagállam hatóságainak nincs ellenőrzése az adatokhoz való hozzáférés és az adatok további felhasználása fölött. A származás szerinti tagállam illetékes hatósága hogyan tudja például biztosítani azt, hogy egy másik tagállam hatósága tájékoztatást kapjon a nyilvántartásban foglalt adatok módosításáról, miután betekintett az adatokba?

19.

E kérdésekre a javaslat 15. cikkének (5) és (6) bekezdésében előírt, az összekapcsolásra vonatkozó bizottsági határozatoknak ki kell térniük. Az európai adatvédelmi biztos különösen üdvözli a formátummal és az automatikus hozzáférés technikai eljárásaival kapcsolatos, közös végrehajtási szabályokat, amelyeket a Bizottság fogad el. Mindenesetre az adatokhoz való hozzáféréssel és az azok további felhasználásával kapcsolatos felelősségi köröket illetően minden kétséget ki kell zárni. Az európai adatvédelmi biztos javasolja, hogy a 15. cikk (5) bekezdését a következő mondattal egészítsék ki: „E közös szabályoknak meg kell határozniuk, hogy mely hatóság felelős az adatokhoz való hozzáférésért, azok további felhasználásáért és a hozzáférést követően való frissítésükért, és ennek érdekében előírásokat kell tartalmazniuk az adatok naplózására és nyomon követésére vonatkozóan”.

5.   16. cikk

20.

A 16. cikk a személyes adatok védelmével foglalkozik. A cikk eleje megerősíti, hogy a 95/46/EK irányelv teljes mértékben alkalmazandó a nyilvántartásokban foglalt személyes adatokra. Hangsúlyozza az adatvédelem fontosságát, és tulajdonképpen bevezetésként szolgál a 16. cikk a), b), c) és d) pontjában foglalt konkrétabb rendelkezésekhez.

21.

Az európai adatvédelmi biztos szerint a 16. cikk konkrétabb rendelkezései nem bírnak hozzáadott értékkel. Emlékeztetnek az adatalanynak a 95/46/EK irányelvben (annak 12. és 14 cikkében) foglalt jogaira, egyszerűsített formában és konkrétumok nélkül (kivéve az ezen vélemény 23. pontjában említett elemet). Mi több, az adatalany jogainak leegyszerűsítése jogbizonytalansághoz vezet, és ezért gyengítheti az adatalany jogainak védelmét. A javaslat 16. cikke nem egyértelmű a tekintetben, hogy a 95/46/EK irányelv konkrétabb rendelkezései teljes mértékben alkalmazandóak-e az adatalanynak a rá vonatkozó, a javaslat hatálya alá tartozó információkkal kapcsolatos kérelmeire. A javaslat 16. cikke – a 95/46/EK irányelv 12. és 14. cikkének lex specialis-a – előírja, hogy különösen a 16. cikk a), b), c) és d) pontjában felsorolt elemeket kell biztosítani. Az adatvédelmi biztos szerint ez nem jelentheti azt, hogy más elemeket nem kell biztosítani, a szöveg azonban nem teljesen egyértelmű.

22.

A 16. cikk azonban képviselhetne hozzáadott értéket, ha pontosan meghatározná az irányelvben foglalt jogokat. Például a 16. cikk:

egyértelműen meghatározhatná, hogy melyik hatóság feladata az információszolgáltatás; a 95/46/EK irányelv terminológiájával élve: mely jogalanyok minősíthetők adatkezelőnek (lásd még e vélemény 17. pontját),

meghatározhatna egy bizonyos formátumot az adatalany jogainak gyakorlására vonatkozóan,

további szabályokat határozhatna meg a tiltakozás jogát illetően.

23.

A 16. cikk b) pontja korlátozza a 95/46/EK irányelv 12. cikke szerinti hozzáférési jogot, ami az irányelvvel nem egyeztethető össze. A fent említett pont szerint a hozzáférést korlátozás nélkül biztosítják ésszerű időközönként és késedelem, illetve az ezen adatok kezeléséért felelős hatóság és a kérelmező túlzott költségei nélkül. A 95/46/EK irányelv 12. cikke azonban, amikor a korlátozás, valamint túlzott késedelem vagy költség nélküli hozzáférésről rendelkezik, az adatalany védelmének céljából teszi ezt. Az adatvédelmi biztos javasolja a 16. cikk b) pontjának módosítását és a 95/46/EK irányelvvel összeegyeztethetővé tételét „az ezen adatok kezeléséért felelős hatóság és” szövegrész törlése révén. A hozzáférési kérelmekből eredő költségekkel kapcsolatos esetleges aggályokat illetően meg kell jegyezni, hogy az irányelv 12. cikkében említett „túlzott költség” fogalma alapján nem lehet megtiltani az adatkezelőknek, hogy kismértékű díjat kérjenek (kellően kis mértékűt ahhoz, hogy az adatalanyt ne tartsa vissza jogainak gyakorlásától). Ezen túlmenően a nemzeti jog alapján a hatóságok általában rendelkeznek jogi lehetőségekkel annak megakadályozására, hogy bizonyos adatalanyok visszaéljenek jogaikkal.

24.

E vélemény fenti pontjaira figyelemmel az adatvédelmi biztos javasolja a 16. cikk újraszövegezését.

25.

Végezetül a 95/46/EK irányelv, pontosabban annak 16. cikke alkalmazandó a tagállamok közötti közigazgatási együttműködésre is, amely a 17. cikk tárgyát képezi, hiszen a természetes személyekre vonatkozó, jogsértésekkel és szankciókkal kapcsolatos információ tagállamok közötti átadása személyes adatok feldolgozásának minősül. Ez többek között azt jelenti, hogy a 95/46/EK irányelvvel és a rendelet 16. cikkének a) pontjával összhangban az adatalanyokat tájékoztatni kell.

6.   Összegzés

26.

Az európai adatvédelmi biztos javasolja, hogy a közösségi jogalkotó határozza meg pontosan, hogy a 6. cikk (1) bekezdése milyen helyzetekre vonatkozik, figyelemmel a javaslat céljára, azaz a közúti fuvarozás belső piaca működésének zökkenőmentesebbé tételére. Javasolja továbbá a javaslat annak érdekében történő módosítását is, hogy a 6. cikk (2) bekezdésében említett jegyzék legalább a főbb elemei pontosabban meghatározásra kerüljenek magában a javaslatban (lehetőleg egy mellékletben), mint ahogyan a 6. cikk (2) bekezdésének a)–c) pontja meghatározza azokat.

27.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli az illetékes hatóságok központi szerepét, amely felelősséget ruház rájuk a személyes adatok feldolgozása mint tevékenységüknek egyik szükséges eleme tekintetében is. Ennek kapcsán az adatvédelmi biztos rámutatott arra, hogy a javaslat néhány ponton nem egyértelmű, ami azonban könnyen orvosolható anélkül, hogy a rendszerben bármit is változtatni kellene.

28.

Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartásokhoz való hozzáférés, illetve ezen nyilvántartások célja egyértelműen korlátozva van. Üdvözli továbbá a tárolási idő meghatározott, kétéves időszakra történő korlátozását is. A szövegnek azonban azt is biztosítania kell, hogy a szakma gyakorlására alkalmatlannak minősített személyekre vonatkozó adatokat a 6. cikk (3) bekezdése szerinti, jogokba való visszahelyezési intézkedéseket követően haladéktalanul töröljék a nyilvántartásból.

29.

Az elektronikus nyilvántartás vezetésének és a benne szereplő adatok feldolgozásának felelősségét a rendelet szövegében egyértelműen meg kell határozni. A nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolását illetően a 15. cikk (5) bekezdését az alábbi mondattal kell kiegészíteni: „E közös szabályoknak meg kell határozniuk, hogy mely hatóság felelős az adatokhoz való hozzáférésért, azok további felhasználásáért és a hozzáférést követően való frissítésükért, és ennek érdekében előírásokat kell tartalmazniuk az adatok naplózására és nyomon követésére vonatkozóan”.

30.

Az adatvédelmi biztos javasolja az adatvédelemről szóló 16. cikk újraszövegezését, figyelembe véve az alábbiak szükségességét:

annak egyértelművé tétele, hogy a 95/46/EK irányelv konkrétabb rendelkezései teljes mértékben alkalmazandóak az adatalanynak a rá vonatkozó, a javaslat hatálya alá tartozó információkkal kapcsolatos kéréseire,

hozzáadott érték, ami az irányelvben foglalt jogok pontos meghatározását jelenti, például az információszolgáltatásért felelős hatóság egyértelmű meghatározásával, az adatalany jogainak gyakorlásához egy bizonyos formátum előírásával, valamint a tiltakozási jog további szabályainak megállapításával,

„az ezen adatok kezeléséért felelős hatóság és” szövegrész törlése a hozzáférési kérelemből eredő túlzott késedelemmel vagy költséggel kapcsolatban.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 12-én.

Peter HUSTINX

európai adatvédelmi biztos


(1)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(2)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(3)  HL L 124., 1996.5.23., 1. o.

(4)  A (8) preambulumbekezdés szintén megerősíti egy közös fogalom-meghatározás szükségességét.

(5)  A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.) 6. cikkében megállapítottaknak megfelelően.

(6)  Ezen adatokat a javaslat (13) preambulumbekezdése is kifejezetten megemlíti.

(7)  Ez a rendelkezés előírja, hogy a személyes adatok „tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása célja érdekében szükséges ideig teszi lehetővé”.

(8)  A 95/46/EK irányelv 2. cikkének d. pontja szerint az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját.

(9)  HL C 116., 2006.5.17., 8. o.


II Közlemények

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Bizottság

19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/6


A Bizottság közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról

(2008/C 14/02)

(Ez a közlemény a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapításának módjáról szóló korábbi értesítések helyébe lép)

REFERENCIA-KAMATLÁB ÉS LESZÁMÍTOLÁSI KAMATLÁB

Az állami támogatások közösségi ellenőrzésének keretében a Bizottság igénybe veszi a referencia-kamatlábat és a leszámítolási kamatlábat. A referencia-kamatlábakat és a leszámítolási kamatlábakat a piaci kamatlábak helyettesítésére használják, a támogatás támogatástartalmának mérése céljából, különösen több részletben történő kifizetés esetén, valamint a kamattámogatási programokból származó támogatáselem kiszámításához. Az említett kamatlábakat használják a de minimis szabálynak, valamint a csoportmentességi rendeleteknek való megfelelés ellenőrzésére is.

A REFORM HÁTTERE

A referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítására szolgáló módszer felülvizsgálatának legfőbb indoka az, hogy a szükséges pénzügyi paraméterek nem állnak mindig rendelkezésre minden tagállamban, különös tekintettel az újonnan csatlakozottakra (1). Ezenfelül a jelenlegi módszer az adós hitelképességének és kölcsönbiztosítékainak számításba vétele érdekében is továbbfejleszthető.

Ezért e közleményében a Bizottság új módszert mutat be a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítására. A javasolt megközelítési mód a jelenleg érvényben lévő, minden tagállam által elfogadott és könnyen alkalmazható eljárásból indul ki egy olyan új módszer kialakítása érdekében, amely megszünteti a jelenlegi hiányosságok egy részét, összeegyeztethető mindazokkal a különféle pénzügyi rendszerekkel, amelyek az Európai Unióban használatosak (különös tekintettel az új tagállamokra), ugyanakkor alkalmazása továbbra is egyszerű marad.

TANULMÁNY

A Versenypolitikai Főigazgatóság megbízásából készített tanulmányában (2) a Deloitte & Touche cég egy olyan rendszert javasol, amely két pillérre épül: egy „általános” és egy „összetett” megközelítési módszerre.

Az általános megközelítési módszer

Az általános megközelítési módszer alkalmazása esetén a Bizottság negyedévenként közzétesz egy különféle – 3 hónapos, 1 éves, 5 éves és 10 éves – lejárati időkre és különböző pénznemekre vonatkozóan kiszámított alap-kamatlábat. Ehhez az IBOR kamatlábakat (3) és az eladási swap-tételt (ask swap rate) használják, illetve e paraméterek hiányában az államkötvényekre alkalmazott kamatlábakat. A kölcsönökre vonatkozó referencia-kamatláb meghatározásához használt prémiumot a hitelfelvevő hitelképessége és a rendelkezésére álló biztosíték alapján számítják ki. A vállalat hitelminősítése alapján (mely minősítés nagyvállalatok esetében hitelminősítő intézetektől, KKV-k esetében pedig bankoktól származik) az alapesetben (általános hitelminősítés és általános mértékű biztosíték esetében (4)) alkalmazandó kamatfelár 220 bázispontot jelent. A felár „alacsony” hitelképesség és alacsony mértékű biztosíték esetén elérheti akár a 1 650 bázispontot is.

Összetett megközelítési módszer

Ez a módszer lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy a számítás elvégzésével egy független intézményt bízzanak meg – például a nemzeti bankot –, amely az általános módszernél gyakrabban és több lejárati időre vonatkozóan kiszámított méltányos referencia-kamatlábat tesz rendszeresen közzé. E módszer alkalmazását az indokolhatná, hogy a megbízott intézmény a rendelkezésére álló pénzügyi és banki adatokat jobban ismeri és azokhoz könnyebben hozzáférhet, mint a Bizottság. Ebben az esetben a számítási módszereket a Bizottság és egy külső könyvvizsgáló hitelesítené. E megközelítési módszer használata esetén – bizonyos esetekben – elképzelhető a kívülmaradás (opting out).

Gyenge pontok

A két módszer gazdasági jelentősége ellenére bizonyos nehézségekre fel kell hívni a figyelmet.

Az általános megközelítési módszer esetében:

Nem oldja azt a problémát, hogy az új tagállamokban bizonyos pénzügyi adatok nem állnak rendelkezésre, és újabb, nem könnyen hozzáférhető paraméterekkel bővíti azok sorát.

Az általános megközelítési módszer előnyben részesítheti a nagyvállalatokat a kis- és középvállalkozások rovására, amelyek vagy nem rendelkeznek minősítéssel, vagy az kevésbé előnyös számukra (elsősorban a hitelezőnél jelentkező információs aszimmetria miatt). Számos vitára adhat alkalmat a hitelképesség és a biztosítékok szintje alapján alkalmazandó prémium kiszámítási módszereit illetően.

Nem könnyíti meg a tagállamok feladatát, különösen tekintettel a de minimis szabálynak és a csoportmentességi rendeleteknek való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges számításokra.

Az összetett megközelítési módszer esetében:

Az összetett módszer az állami támogatási rendszerekre alkalmazva okozhat problémát: a piaci kamatlábak ingadozása miatt a valamely hitelprogram alapjául szolgáló kamatláb és az éppen érvényes referencia-kamatláb közötti különbség olyan előnyös lehet a hitelfelvevő számára, hogy egyes intézkedések összeférhetetlenné válhatnak az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal.

A kamatlábak negyedévenkénti kiigazítása tovább bonyolíthatja az ügyek kezelését, mivel a kiszámított támogatási összeg jelentősen változhat az értékelési időszak kezdetétől a Bizottság végső döntéshozatalának időpontjáig.

Ezek az intézkedések túlságosan bonyolultnak tűnnek és előfordulhat, hogy nem biztosítanak minden tagállam esetében egyformán méltányos bánásmódot.

ÚJ MÓDSZER

Az említett nehézségek elkerülése céljából a Bizottság olyan módszert javasol, amely:

könnyen alkalmazható (különösen a tagállamok szempontjából, a de minimis szabály vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó intézkedések kezelésekor),

egyenlő elbánást biztosít minden tagállam számára, mivel a jelenlegi gyakorlattól kevéssé tér el, ugyanakkor megkönnyíti a referencia-kamatlábak alkalmazását az újonnan csatlakozott tagállamok számára,

egyszerűsített kritériumrendszert alkalmaz, amely a vállalatok hitelképességét is figyelembe veszi, nem pusztán a vállalkozások méretét, amely túlzottan leegyszerűsítő kritériumnak tűnik.

Ezen túlmenően e módszer lehetővé teszi a kiszámítási módszerek bizonytalanabbá és összetettebbé válásának elkerülését a Bázel II keretrendszer alkalmazása következtében állandó változásban lévő banki és pénzügyi környezetben, ami jelentős mértékben befolyásolhatja a tőkeallokációt és a bankok magatartását. A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a banki és pénzügyi környezet változásait, és szükség esetén további iránymutatással szolgál.

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A referencia-kamatlábak és a leszámítolási kamatláb megállapítására szolgáló módszer felülvizsgálatának legfőbb indoka az, hogy a szükséges pénzügyi paraméterek nem állnak mindig rendelkezésre minden tagállamban. Ezenfelül a jelenlegi módszer az adós hitelképességének és biztosítékainak számításba vétele érdekében is továbbfejleszthető.

Ezért a Bizottság a referencia-kamatláb megállapítására a következő módszert fogadja el:

A kiszámítás alapja: 1 éves IBOR kamatlábak

Az alap-kamatláb a szinte minden tagállamban rendelkezésre álló egyéves pénzpiaci kamatlábon alapul, amellett, hogy a Bizottság fenntartja magának a jogot bizonyos esetekre vonatkozóan ennél hosszabb vagy rövidebb lejárati idő alkalmazására.

Ahol az említett kamatlábak nem állnak rendelkezésre, ott a 3 hónapos pénzpiaci kamatláb kerül alkalmazásra.

Megbízható vagy megfeleltethető adatok hiányában, valamint kivételes esetekben a Bizottság más számítási alapot is meghatározhat, az érintett tagállammal vagy tagállamokkal szoros együttműködésben és rendszerint a tagállami nemzeti banktól vagy bankoktól származó adatok alapján.

Kamatfelárak (5)

Általában a következő kamatfelárak alkalmazandók az érintett vállalkozás hitelminősítésétől és a nyújtott biztosítékoktól (6) függően.

Bázispontban kifejezett kamatfelárak

Hitelminősítési kategória

Biztosítékokkal való fedezettség

Magas

Általános

Alacsony

Kiváló (AAA-A)

60

75

100

Jó (BBB)

75

100

220

Kielégítő (BB)

100

220

400

Gyenge (B)

220

400

650

Rossz/Pénzügyi nehézségek (CCC és ennél alacsonyabb)

400

650

1 000 (7)

Az alapkamatlábhoz általában 100 bázispontot adnak. Ez a következő helyzetet tételezi fel: i. kielégítő hitelminősítéssel és magas szintű biztosítékkal rendelkező vállalkozásoknak adott kölcsönök, illetve ii. jó hitelminősítésű és általános mértékű biztosítékkal rendelkező vállalkozásoknak nyújtott kölcsönök.

Olyan hitelfelvevők esetében, akik nem rendelkeznek hitelfelvevői múlttal vagy mérlegszemléletű megközelítésen alapuló hitelminősítéssel, mint például bizonyos meghatározott célra létrehozott vállalkozások vagy új vállalkozások, az alap-kamatlábat (a rendelkezésre álló biztosítéktól függően) legalább 400 bázisponttal kell megemelni, és a kamatfelár nem lehet alacsonyabb, mint amit az anyacég esetében alkalmaznának.

A minősítéseknek nem szükséges meghatározott hitelminősítő intézetektől származniuk – a nemzeti hitelminősítő rendszerek vagy a bankok által a nemteljesítési ráták jelzésére használt minősítő rendszerek alkalmazása ugyanúgy elfogadható (8).

A fenti kamatfelárak a piaci helyzet figyelembevételével időről időre felülvizsgálhatók.

Aktualizálás

A referencia-kamatlábat évente egy alkalommal frissítik. Az alap-kamatlábat az előző év szeptemberében, októberében és novemberében feljegyzett 1 éves IBOR kamatlábak alapján határozzák meg. Az így rögzített alap-kamatláb január elsejével lép hatályba. A 2008. július 1-jétől2008. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan a referencia-kamatláb kivételesen a 2008 februárjában, márciusában és áprilisában feljegyzett 1 éves IBOR kamatlábak alapján állapítják meg, a következő bekezdés alkalmazásának fenntartásával.

Annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a nagymértékű és hirtelen változásokat, minden olyan alkalommal aktualizálást kell végrehajtani, amikor a megelőző három hónap alapján számított átlagos kamatláb több mint 15 %-kal eltér az érvényben lévő kamatlábtól. Az új kamatláb a számításnál figyelembe vett hónapok elteltét követő második hónap első napján lép hatályba.

Leszámítolási kamatláb: A nettó jelenérték kiszámítása

A referencia-kamatláb használandó leszámítolási kamatlábként is, a nettó jelenértékek kiszámítása céljából. E célra általában a 100 bázispontos fix kamatfelárral megnövelt alapkamatláb használandó.

E módszer 2008. július 1-jétől érvényes.


(1)  E tagállamokban jelenleg azok a referencia-kamatlábak vannak érvényben, amelyeket a tagállamok tájékoztatásukban a megfelelő piaci kamatlábak alapján reálisként jelöltek meg. E kamatlábak megállapítási módszere tagállamonként eltér.

(2)  E tanulmány elérhető a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/

(3)  Pénzpiaci bankközi kínálati kamatláb.

(4)  Azok az esetek, ahol a címzett kielégítő minősítéssel (BB) rendelkezik, és a nemteljesítési veszteségráta 31 % és 59 % között van.

(5)  Amint a vizsgálatból kitűnik, a különbözet lényegében független a kölcsön lejárati idejétől.

(6)  Általános mértékű biztosíték alatt a pénzintézetek által a kölcsönök garanciájaként általában megkövetelt mértékű biztosíték értendő. A biztosítékok mértéke a nemteljesítéskori (LGD) veszteségrátával mérhető, ami a várható veszteség az adós kitettségének százalékában, figyelembe véve a biztosítékokból és a fizetésképtelenség során értékesített vagyontárgyakból behajtható összegeket; ebből következően a nemteljesítéskori veszteségráta fordítottan arányos a biztosítékok érvényességével. E közlemény feltételezi, hogy a nagy mértékű biztosítékok 30 % alatti, illetve azzal egyenlő, az átlagos mértékű biztosítékok 31 % és 59 % közötti, és az alacsony mértékű biztosítékok 60 %-kal egyenlő, illetve annál magasabb nemteljesítéskori veszteséggel járnak. A nemteljesítéskori veszteségrátáról további részletek találhatók a „Bázel II: A tőkeszabályozási intézkedések és tőkeszabványok nemzetközi konvergenciája: Felülvizsgált keretrendszer – Teljes változat” című dokumentumban, amely az interneten elérhető a következő címen:

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf

(7)  A megmentési és szerkezetátalakítási támogatásokra vonatkozó különös rendelkezések alkalmazásának függvénye; e rendelkezéseket jelenleg a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (HL C 244., 2004.10.1., 2. o.) és különösen annak 25. pontjának a) alpontja rögzíti, amely szerint a kölcsön kamatlábának „legalábbis összehasonlíthatónak kell lennie a jól működő vállalkozásoknak nyújtott kölcsönöknél szokásos kamatlábbal, és különösen a Bizottság által elfogadott referencia-kamatlábakkal”. Így a megmentési támogatással kapcsolatos esetekben a legalább száz bázisponttal megemelt egy éves IBOR-kamatlábak alkalmazandók.

(8)  A leggyakrabban használt hitelminősítési rendszerek összehasonlítását lásd pl. a Nemzetközi Fizetések Bankja 207. számú munkadokumentumának 1. táblázatában:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf


19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/10


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 14/03)

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 522/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer (DOM)

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Loi de programme pour l'outre-mer

Jogalap

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Adóalap-csökkentés

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 360 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direction générale des impôts

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 524/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

TVA non perçue récupérable

Jogalap

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Adókulcscsökkentés

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 200 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direction générale des impôts

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 529/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer (DOM)

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Octroi de mer

Jogalap

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Adókulcscsökkentés

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 165 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direction générale des douanes et des droits indirects

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.11.28.

Támogatás száma

N 385/07

Tagállam

Németország

Régió

Freistaat Sachsen

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

ARISE Technologies Corporation

Jogalap

35. GA-Rahmenplan

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 7 440 000 millió EUR

Támogatás intenzitása

15 %

Időtartam

2006.11.1.-2009.10.31.

Gazdasági ágazat

Elektronikai és optikai felszerelések

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.11.30.

Támogatás száma

N 496/07

Tagállam

Olaszország

Régió

Lombardia

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Fondo NEXT

Jogalap

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Kockázati tőkebefektetés

Támogatás formája

Tőkejuttatás

Költségvetés

Tervezett támogatás teljes összege: 12,23 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2007.8.20.-2016.10.10.

Gazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Regione Lombardia

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/14


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 14/04)

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 540/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer (DOM)

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM)

Jogalap

Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail

Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Társadalombiztosítási kedvezmény

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 32 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Directeurs des agences locales pour l'emploi

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 542/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer (DOM)

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Exonération des charges sociales patronales

Jogalap

Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité sociale

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Társadalombiztosítási kedvezmény

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 850 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Caisse générale de sécurité sociale

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 559/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer (DOM)

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM

Jogalap

Article 217 bis du code général des impôts

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Adóalap-csökkentés

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 75 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direction générale des impôts

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 560/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer (DOM)

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Taxe réduite sur les salaires

Jogalap

Article 231 du code général des impôts

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Adókulcscsökkentés

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 105 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direction générale des impôts

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 627/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer (DOM)

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Fonds de garantie «Fonds DOM»

Jogalap

Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris (15.9.1999)

Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999)

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Állami kezességvállalás

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 8,1 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises)

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/18


Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 14/05)

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 667/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer (DOM)

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)

Jogalap

Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du travail

Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 2004

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Társadalombiztosítási kedvezmény

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 0,957 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.10.23.

Támogatás száma

N 668/06

Tagállam

Franciaország

Régió

Départements d'outre-mer (DOM)

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Prime à la création d'emploi

Jogalap

Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail

Az intézkedés típusa

Támogatási program

Célkitűzés

Regionális fejlesztés

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 0,867 millió EUR

Támogatás intenzitása

Időtartam

2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat

Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja

2007.11.28.

Támogatás száma

N 388/07

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Post Office Ltd: Transformation Programme

Jogalap

Postal Services Act 2000

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Célkitűzés

Általános gazdasági érdekű szolgáltatás

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás, Kedvezményes kamatozású kölcsön

Költségvetés

Tervezett éves kiadás: 334 millió GBP; tervezett támogatás teljes összege: 634 millió GBP

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2008.4.1.-2011.3.31.

Gazdasági ágazat

Posta és telekommunikáció, Kiskereskedelmi szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

Egyéb információ

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/20


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.4886 – Petroplus/Shell French Refineries)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 14/06)

2008. január 11-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács 139/2004/EK rendeletének 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32008M4886. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz (http://eur-lex.europa.eu).


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/21


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. október 15.)

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa egyesült királyságbeli tagjának kinevezéséről

(2008/C 14/07)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre, és különösen annak 4. cikkére (1),

tekintettel az Egyesült Királyság kormánya által benyújtott jelölésre,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. szeptember 18-i határozatával (2) a 2006. szeptember 18. és 2009. szeptember 17. közötti időtartamra kinevezte az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának tagjait.

(2)

Pauline CHARLES lemondását követően a központ igazgatótanácsban a kormányképviselők kategóriájába tartozó egyik tag helye megüresedett.

(3)

Ki kell nevezni a fent említett központ igazgatótanácsának egyesült királyságbeli tagját a hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2009. szeptember 17-ig,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2009. szeptember 17-ig a következő személyt nevezi ki az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsának tagjává:

I.   KORMÁNYKÉPVISELŐK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: Nicola SAMS

Kelt Luxembourgban, 2007. október 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. AMADO


(1)  HL L 39., 1975.2.13., 1. o. A legutóbb a 2051/2004/EK rendelettel (HL L 355., 2004.12.1., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 240., 2006.10.5., 1. o.


Bizottság

19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/22


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2008. január 18.

(2008/C 14/08)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,4674

JPY

Japán yen

157,70

DKK

Dán korona

7,4539

GBP

Angol font

0,74810

SEK

Svéd korona

9,4283

CHF

Svájci frank

1,6144

ISK

Izlandi korona

95,41

NOK

Norvég korona

7,9915

BGN

Bulgár leva

1,9558

CZK

Cseh korona

26,118

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

256,13

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6988

PLN

Lengyel zloty

3,6165

RON

Román lej

3,6749

SKK

Szlovák korona

33,693

TRY

Török líra

1,7341

AUD

Ausztrál dollár

1,6697

CAD

Kanadai dollár

1,5024

HKD

Hongkongi dollár

11,4550

NZD

Új-zélandi dollár

1,9127

SGD

Szingapúri dollár

2,1050

KRW

Dél-Koreai won

1 383,90

ZAR

Dél-Afrikai rand

10,2954

CNY

Kínai renminbi

10,6266

HRK

Horvát kuna

7,3367

IDR

Indonéz rúpia

13 863,26

MYR

Maláj ringgit

4,7999

PHP

Fülöp-szigeteki peso

59,723

RUB

Orosz rubel

35,9230

THB

Thaiföldi baht

45,450

BRL

Brazil real

2,6026

MXN

Mexikói peso

16,0269


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/23


Feladatmeghatározás – Az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport

(2008/C 14/09)

A Bizottság ezúton pályázatot hirdet magánszemélyek részére azzal a céllal, hogy olyan szakértőkből álló jegyzéket hozzon létre, akiket fel lehet kérni arra, hogy részt vegyenek az emberkereskedelem megelőzésére és az ellene folytatott küzdelemre vonatkozó európai politikával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó szakértői csoport munkájában.

1.   Háttér

Az emberkereskedelem elleni uniós szintű küzdelem megerősítése érdekében, valamint a Brüsszeli Nyilatkozattal (1) (2002) összhangban, amely kifejezte azt az igényt, hogy a Bizottság létrehozzon egy emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoportot, a csoport a 2003/209/EK bizottsági határozattal (2) létrejött. A tanácsadó csoport elnevezése „emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport”.

Tekintettel a emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó szakértői csoport 2003. óta folytatott értékes munkájára, mely lehetővé tette, hogy a Bizottság továbbfejlessze a területre vonatkozó politikáját, valamint figyelembe véve az emberkereskedelem politikai területének globális szinten egyre fokozódó jelentőségét, a szakértői csoportnak továbbra is folytatnia kell munkáját. Az Európai Unió bővítésének figyelembevétele érdekében új bizottsági határozatra (3) volt szükség. Ezenkívül bővíteni kell a szakértői csoport feladatkörét, és az emberkereskedelem változó jelensége által támasztott igények miatt a csoportnak szélesebb körű szakértelemmel kell rendelkeznie.

2.   Szakértői csoport

A Bizottság az emberkereskedelemmel kapcsolatos bármilyen ügyben konzultációt folytathat a csoporttal.

A csoport feladata a következő:

a)

együttműködés kialakítása az emberkereskedelemre vonatkozó kérdéskörben a tagállamok, a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt egyéb felek, valamint a Bizottság között;

b)

segítségnyújtás a Bizottságnak az emberkereskedelemre vonatkozó vélemények kibocsátása és a téma egységes megközelítésének biztosítása által;

c)

segítségnyújtás a Bizottságnak az emberkereskedelem területére vonatkozó nemzeti, európai és nemzetközi szintű politikák alakulásának értékelésében;

d)

a Bizottság támogatása az emberkereskedelem elleni politika hatókörébe tartozó lehetséges európai és nemzeti szintű intézkedések és fellépések feltárásában és meghatározásában;

e)

A szakértői csoport a Bizottság kérésére vagy saját hatáskörben véleményeket ad és jelentéseket készít a Bizottság számára, kellő figyelemmel az emberkereskedelem elleni küzdelemre és a megelőzésére vonatkozó legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról szóló európai uniós terv (4) uniós szintű végrehajtására és továbbfejlesztésére, valamint a kizsákmányolás ehhez kapcsolódó formáira. Figyelembe veszi a kérdés nemi egyenlőséggel kapcsolatos dimenzióját is.

3.   Összetétel

A csoport 21 tagból áll. A tanácsadó testületet a Bizottság nevezi ki. A szakértői csoportot 3 éves időszakra hozzák létre, amelyet a Bizottság meghosszabbíthat.

4.   Jogosultság

A jelentkezéseket olyan természetes személyek nyújthatják be, akik az EU valamely tagállamának állampolgárai, illetve adott esetben valamely csatlakozó ország vagy az Európai Gazdasági Térség országának állampolgárai.

A szakértői csoport tagjait az emberkereskedelem elleni küzdelem – ideértve az emberkereskedelem munkaügyi vonatkozásai – területén szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szakemberek közül nevezik ki, akik a következő szervezetektől érkeznek:

a)

a tagállamok közigazgatási szervei (legfeljebb 11 tag);

b)

európai szinten működő kormányközi, nemzetközi és nem kormányzati szerveztetek (legfeljebb 5 tag);

c)

európai szinten működő szociális partnerek és munkaadói szervezetek (legfeljebb 4 tag);

d)

Europol (egy tag);

e)

a tagállamokban állami vagy magánegyetemek és intézmények számára folytatott tudományos kutatások során szerzett tapasztalatokkal rendelkező személyek (legfeljebb 2 tag).

A leendő szakértőkkel szemben elvárás, hogy a fentiekben felsorolt érintett szerveknél korábban vagy jelenleg posztot töltsenek be. A következőkkel kell rendelkezniük:

készségek és ismeretek azokon a tevékenységi területeken, ahol közreműködésüket kérhetik,

magas szintű szakmai tapasztalat az emberkereskedelem elleni küzdelem terén, valamint legalább 5 éves megfelelő szakmai gyakorlat,

megfelelő nyelvi készségek, ideértve a munka elvégzéséhez szükséges, bizonyítható jártasságot angol nyelvből.

A fentieket a kitöltött önéletrajz és pályázati űrlap alapján értékelik.

5.   Pályázati felhívás

A pályázatokat kizárólag a pályázati felhíváshoz mellékelt pályázati űrlap minta (1. melléklet) és az önéletrajz minta (2. melléklet) kitöltésével lehet benyújtani. A jelentkezőket felkérik arra, hogy kérelmükben egyértelműen jelezzék, az emberkereskedelem mely területén rendelkeznek konkrét szakértelemmel. A pályázathoz csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy a javasolt tag megfelel a fent említett feltételeknek.

A pályázatokat legkésőbb 2008. február 15-ig e-mailben vagy postán kell elküldeni a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-general Justice, Freedom and Security (A Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága)

Unit D2 Secretariat (D2 csoport, titkárság)

LX 46 3/131

B-1049 Brussels (Brüsszel)

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Az egyes pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott kritériumok alapján vizsgálják meg. A Bizottság tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről, különös tekintettel arra, hogy felkerültek-e a szakértők listájára.

Tekintettel az európai intézmények átláthatósági politikájára és annak szükségére, hogy az intézménynél tanácsadó feladatot ellátó szakértők nevéről és képzettségéről a közvéleményt tájékoztassák, a 45/2001/EK rendelet (5) rendelkezéseinek megfelelően az általános személyes adatok a nyilvánosság számára hozzáférhetőek lesznek (6) a tanácsadó csoportok jegyzékében mindaddig, amíg a tagsági viszony fennáll és/vagy nem kérik az adatok törlését a nyilvános internetoldalról.

6.   Végleges döntés a csoport összetételéről

A Bizottság a szakértői csoport összetételéről a pályázati felhívásra beérkező ajánlatok alapján dönt.

A pályázatok értékelése során a Bizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

bizonyított szaktudás és a tapasztalat – európai és/vagy nemzetközi szinten – az emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos területeken,

annak szükségessége, hogy a szakértői csoporton belül egyensúly jöjjön létre a pályázók reprezentativitása, a nemek és földrajzi származás tekintetében,

annak szükségessége, hogy egyensúly jöjjön létre az emberkereskedelem különböző formáival – köztük a munkára kényszerítéssel és szexuális kizsákmányolással –, a különféle szempontokkal – mint például a megelőzéssel, a büntetőeljárással és az áldozatoknak nyújtott segítséggel – kapcsolatos szakértelem, valamint az emberi jogok, a gyermekek jogai, büntetőjog a munkaügy és a migráció terén való szakértelem tekintetében,

annak szükségessége, hogy támogassák az előző (a 2003. március 25-i bizottsági határozattal létrehozott) szakértői csoport munkájának folyamatosságát,

a szakértői csoport tagjainak olyan személynek kell lenniük, akik az EU valamely tagállamának állampolgárai, illetve adott esetben egy csatlakozó ország vagy az Európai Gazdasági Térség országának állampolgárai.

A tagok kellő időben értesítik a Bizottságot bármilyen összeférhetetlenségről, amely tárgyilagosságukat károsan befolyásolhatja.

A személyükben kinevezett tagok nevét közzéteszik a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága internetes honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjának C-sorozatában. A tagok nevének összegyűjtését, feldolgozását és közzétételét a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően hajtják végre.

A tagokat 3 éves, meghosszabbítható időszakra nevezik ki, és helyettesítésükig vagy megbízatásuk lejártáig maradnak hivatalban.

A tagok a hivatali idejük végéig terjedő időszakra a következő esetekben helyettesíthetők:

a)

a tag lemondása;

b)

a tag nem képes többé hatékonyan hozzájárulni a csoport tanácskozásaihoz;

c)

a tag nem felel meg a Szerződés 287. cikkében foglaltaknak;

d)

a tag elmulasztja időben értesíteni a Bizottságot a fennálló összeférhetetlenségről.

7.   Titoktartás

A bizalmas információk szükséges biztonságának megőrzése érdekében a szakértői csoportban való részvételre felkért szakértők titkos adatkezelésre vonatkozó megállapodás írnak alá. Munkájuk ellátása során bizalmasan kell kezelniük minden, a folyamat során tudomásukra jutó információt és dokumentumot.

8.   Működés

A csoport a tagjai közül egyszerű többséggel elnököt és két alelnököt választ.

A Bizottság egyetértésével és a csoport által meghatározott feladatkörrel a csoport keretein belül alcsoportok hozhatók létre konkrét kérdések megvizsgálására. Az alcsoportok legfeljebb 9 tagból állhatnak, és megbízatásuk teljesítésével fel kell őket oszlatni.

A csoport és annak alcsoportjai a Bizottság által megállapított módon és időben rendes körülmények között a Bizottság hivatali helyiségeiben üléseznek. A csoport és alcsoportjai üléseinek titkársági feladatait a Bizottság látja el. Az érdekelt bizottsági szolgálatok képviselői jelen lehetnek a csoport és alcsoportjai ülésein.

A csoport a Bizottság által elfogadott egységes eljárási szabályzat alapján fogadja el eljárási szabályzatát.

A Bizottság a szóban forgó dokumentum eredeti nyelvén közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését, illetve részleges következtetését vagy munkadokumentumát.

9.   Ellentételezés

A szakértői csoportban való részvételre felkért szakértők utazási költségeit a Bizottság megtéríti.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat azon éves költségvetés keretein belül térítik meg, amelyet a Bizottság felelős szolgálatai utaltak ki a csoportnak.


(1)  A Brüsszeli Nyilatkozatot „Az emberkereskedelem megelőzése és az ellene való küzdelem – A XXI. század globális kihívása” címmel 2002. szeptember 18–20-án megrendezett európai konferencián fogadták el (HL C 137., 2003.6.12, 1. o.).

(2)  HL L 79., 2003.3.26., 25. o.

(3)  A Bizottság határozata (2007. október 17.) az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról (2007/675/EK) (HL L 277., 2007.10.20., 29. o.).

(4)  HL C 311., 2005.12.9., 1. o.

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(6)  Az adatokat a tanácsadó csoportok jegyzékében teszik közzé: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/


V Vélemények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Bizottság

19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/27


Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

(2008/C 14/10)

A 2007/675/EK határozatával (1) a Bizottság létrehozta az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoportot. A Bizottság az emberkereskedelemmel kapcsolatos bármilyen ügyben konzultációt folytathat a csoporttal.

A szakértői csoport feladatai közé különösen az alábbiak tartoznak:

a)

együttműködés kialakítása az emberkereskedelemre vonatkozó kérdéskörben a tagállamok, a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt egyéb felek, valamint a Bizottság között;

b)

segítségnyújtás a Bizottságnak, az emberkereskedelemre vonatkozó vélemények kibocsátása és a téma egységes megközelítésének biztosítása által;

c)

segítségnyújtás a Bizottságnak az emberkereskedelem területére vonatkozó nemzeti, európai és nemzetközi szintű politikák alakulásának értékelésében;

d)

a Bizottság támogatása az emberkereskedelem elleni politika hatókörébe tartozó lehetséges európai és nemzeti szintű intézkedések és fellépések feltárásában és meghatározásában;

e)

A szakértői csoport a Bizottság kérésére vagy saját hatáskörben véleményeket ad és jelentéseket készít a Bizottság számára, kellő figyelemmel az emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére vonatkozó legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról szóló európai uniós terv (2) uniós szintű végrehajtására és továbbfejlesztésére, valamint a kizsákmányolás kapcsolódó formáira. A csoport figyelembe veszi a kérdés nemi egyenjogúsággal kapcsolatos dimenzióját is.

A Bizottság ezért pályázatokat vár a szakértői csoportot alkotó jelöltek listájának összeállítása céljából.

1.

A szakértői csoport 21 tagból áll, akiket személyükben neveznek ki és akik – a fent említett határozat 3. cikkével összhangban – a Bizottság által kiválasztott képzett szakemberek.

A leendő szakértőkkel szemben elvárás, hogy az említett bizottsági határozatban felsorolt érintett szerveknél korábban vagy jelenleg posztot töltsenek be. A következőkkel kell rendelkezniük:

készségek és ismeretek az emberkereskedelem megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel kapcsolatos tevékenységi területeken, amivel kapcsolatban közreműködésüket kérhetik,

magas szintű szakmai tapasztalat az emberkereskedelem elleni küzdelem terén, valamint legalább 5 éves megfelelő szakmai gyakorlat,

megfelelő nyelvi készségek, ideértve a munka elvégzéséhez szükséges, bizonyítható jártasságot angol nyelvből.

A fentieket a kitöltött önéletrajz és pályázati űrlap alapján értékelik.

2.

A pályázatok értékelése során a Bizottság a következő kritériumokat veszi figyelembe:

bizonyított szaktudás és tapasztalat – európai és/vagy nemzetközi szinten – az emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos területeken,

annak szükségessége, hogy a szakértői csoporton belül egyensúly jöjjön létre a pályázók reprezentativitása, a nemek és a földrajzi származás tekintetében,

annak szükségessége, hogy egyensúly jöjjön létre az emberkereskedelem különböző formáival – köztük a munkára kényszerítéssel és szexuális kizsákmányolással –, a különféle szempontokkal – mint például a megelőzés, a büntetőeljárás és az áldozatoknak nyújtott segítség – kapcsolatos szakértelem, valamint az emberi jogok, a gyermekek jogai, büntetőjog a munkaügy és a migráció terén való szakértelem tekintetében,

annak szükségessége, hogy támogassák az előző (a 2003. március 25-i bizottsági határozattal létrehozott) szakértői csoport munkájának folyamatosságát,

a szakértői csoport tagjainak olyan személynek kell lenniük, akik az EU valamely tagállamának állampolgárai, illetve adott esetben valamely csatlakozó ország vagy az Európai Gazdasági Térség országának állampolgárai.

A pályázatokat kizárólag a pályázati űrlap minta (1. melléklet) és az önéletrajz minta (2. melléklet) kitöltésével lehet benyújtani. A jelentkezőket felkérik arra, hogy jelentkezésükben egyértelműen jelezzék, az emberkereskedelem mely területéhez kapcsolódóan rendelkeznek konkrét szakértelemmel.

Tekintettel az európai intézmények átláthatósági politikájára és annak szükségére, hogy az intézménynél tanácsadó feladatot ellátó szakértők nevéről és képzettségéről a közvéleményt tájékoztassák, a 45/2001/EK rendelet (3) rendelkezéseinek megfelelően az általános személyes adatok a nyilvánosság számára hozzáférhetőek lesznek (4) a tanácsadó csoportok jegyzékében mindaddig, amíg a tagviszony fennáll és/vagy az adatok nyilvános internetoldalról való törlését nem kérték.

3.

A megfelelően aláírt pályázatokat legkésőbb 2008. február 15-ig e-mailben vagy postai úton kell elküldeni a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-general Justice, Freedom and Security (A Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága)

Unit D2 Secretariat (D2 csoport, titkárság)

LX 46 3/131

B-1049 Brussels (Brüsszel)

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

A Bizottság egy 3 éves meghosszabbítható időtartamra személyükben nevezi ki a tagokat. A tagok a Bizottságnak független, külső befolyástól mentes véleményt adnak, illetve tiszteletben tartják a szakértői csoport létrehozásáról szóló bizottsági határozat 4. cikkében említett titoktartás feltételeit.

5.

A szakértői csoport munkája kapcsán felmerülő utazási, illetve adott esetben ellátási költségeket a Bizottság a hatályos szabályoknak megfelelően megtéríti. A tagok nem kapnak javadalmazást tevékenységükért.

6.

A csoport tagjegyzékét közzéteszik a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága internetes honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.

7.

További információkért FELFÖLDI Enikőhöz (tel.: (32-2) 295 49 33, fax: (32-2) 296 76 33, e-mail: eniko.felfoldi@ec.europa.eu) lehet fordulni.


(1)  HL L 277., 2007.10.20., 29. o.

(2)  HL C 311., 2005.12.9., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(4)  Az adatokat a tanácsadó csoportok jegyzékében teszik közzé: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/


1. MELLÉKLET

Image

Image

Image


2. MELLÉKLET

Image

Image


A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/34


Értesítés a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke alapján benyújtott kérelemről

Tagállam által benyújtott kérelem

(2008/C 14/11)

A Bizottsághoz 2008. január 10-én kérelem érkezett a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdése alapján. A kérelem kézhezvételétől számított első munkanap 2008. január 11.

Az Osztrák Köztársaság által benyújtott kérelem az ebben az országban folytatott villamosenergia-előállításra vonatkozik. A fent idézett 30. cikk kimondja, hogy a 2004/17/EK irányelv nem alkalmazandó, ha az adott tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. E feltételek értékelését – amely nem érinti a versenyszabályok alkalmazását – kizárólag a 2004/17/EK irányelv alapján kell elvégezni.

A Bizottságnak a fent említett munkanaptól számítva három hónap áll rendelkezésére, hogy határozzon a kérelemmel kapcsolatban. A határidő tehát 2008. április 11-én jár le.

A fent említett (4) bekezdés harmadik albekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandók. Következésképpen a Bizottság rendelkezésére álló idő szükség esetén három hónappal meghosszabbítható. A határidő ezen esetleges meghosszabbítását a Bizottság közzé fogja tenni.


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.


A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

Bizottság

19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/35


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 14/12)

1.

2008. január 11-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Henkel KGaA (a továbbiakban: Henkel, Németország) által tervezett összefonódásról, amely szerint az említett vállalat részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a ragasztók és elektronikai anyagok (a továbbiakban: A & E üzletág) üzletág felett, melyet az Akzo Nobel N.V. (a továbbiakban: Akzo, Hollandia) vásárolt meg nemrég az Imperial Chemical Industries PLC (a továbbiakban: ICI, Egyesült Királyság) vállalattól. Az A & E üzletág jelenleg a National Starch and Chemical Company részét képezi az ICI vállalaton belül.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Henkel esetében: mosó- és háztartási tisztítószerek, kozmetikumok és testápolási cikkek, ragasztók, tömítőanyagok és felületkezelő anyagok gyártása,

az A & E üzletág esetében: ipari ragasztók és elektronikai anyagok, valamint ipari felületkezelő termékek gyártása.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/36


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 14/13)

1.

2008. január 10-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a REWE (a továbbiakban: REWE, Németország) csoporthoz tartozó REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH (a továbbiakban: REWE International, Németország) által tervezett összefonódásról, amely szerint az utóbbi részesedés vásárlása útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az UAB Palink (Litvánia) vállalkozás felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a REWE esetében: élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek nagy- és kiskereskedelme (ideértve a szupermarketeket, diszkontüzleteket, szaküzleteket), utazás és turizmus, elsősorban Németországban,

az UAB Palink esetében: élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek kereskedelme Litvániában és Lettországban.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/37


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4961 – Cookson/Foseco)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 14/14)

1.

2008. január 15-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Cookson plc (a továbbiakban: Cookson, Egyesült Királyság) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozás 2007. október 11-én meghirdetett nyilvános vételi ajánlat útján teljes irányítást szerez a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Foseco plc (a továbbiakban: Foseco, Egyesült Királyság) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Cookson esetében: a Cookson anyagtudományi területeken tevékenykedik világszerte az elektronika, a kerámia- és a nemesfémipar ágazataiban. A Cookson kerámiarészlege elsősorban tűzálló anyagokat szolgáltat több iparág – például a vas- és acélipar – számára, továbbá kisebb nagyságrendben műszaki kerámiákat (különösen szűrőket) az üveg- és napenergia-ipar, valamint öntödék számára,

a Foseco esetében: a Foseco elsősorban öntödékben használatos fogyasztási cikkeket (pl. szűrőket), továbbá kisebb nagyságrendben a vas- és acéliparban használatos tűzálló anyagokat szolgáltat. A vállalkozás globális tevékenységet folytat.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4961 – Cookson/Foseco hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


19.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 14/38


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 14/15)

1.

2008. január 7-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Reitan csoporthoz tartozó Reitan Servicehandel AS (a továbbiakban: Reitan, Norvégia), a SAS AB (a továbbiakban: SAS, Svédország), a Norges Statsbaner AS (a továbbiakban: NSB, Norvégia), a Marked AS (a továbbiakban: Marked, Norvégia) és a Vizz AS (a továbbiakban: Vizz, Norvégia) által tervezett összefonódásról, amely szerint az előbbiek részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Travel AS (a továbbiakban: Travel, Norvégia) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Reitan esetében: franchise tevékenység diszkont üzletek és kisboltok esetében,

a SAS esetében: légi közlekedés,

az NSB esetében: vasúti és buszközlekedés,

a Marked esetében: semmilyen tevékenység,

a Vizz esetében: semmilyen tevékenység,

a Travel esetében: utazási szolgáltatások foglalásához kapcsolódó informatikai szolgáltatások.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44), vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.