ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 290E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. november 29.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

 

2006. február 13-16-i ülések

 

2006. február 13., hétfő

2006/C 290E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Dokumentumok benyújtása

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Petíciók

A megállapodások szövegeinek a Tanács általi előterjesztése

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok * (vita)

Az állami támogatások reformja 2005-2009 (vita)

A globalizáció hatása a belső piacra (vita)

SOLVIT (vita)

A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsielkobzások (vita)

Munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***III (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

11

 

2006. február 14., kedd

2006/C 290E/02

JEGYZŐKÖNYV

13

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban (vita)

Kishatárforgalom a tagállamok külső szárazföldi határain ***I (vita)

Megújuló energiaforrások felhasználása fűtésre és hűtésre (vita)

Szavazások órája

Újrafutózott gumiabroncsok *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A járművek mechanikus kapcsolószerkezeteinek típusjóváhagyása *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A szárított takarmány piacának közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Két rendelet hatályon kívül helyezése a monetáris politika területén * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Kishatárforgalom a tagállamok külső szárazföldi határain ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Partnerségi megállapodás az EK és a Salamon-szigetek között a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsielkobzások (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***III (szavazás)

A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok * (szavazás)

Az állami támogatások reformja 2005-2009 (szavazás)

A globalizáció hatása a belső piacra (szavazás)

Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban (szavazás)

A közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálata (a shetlandi és a simalepényhal-körzet) (szavazás)

Megújuló energiaforrások felhasználása fűtésre és hűtésre (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései

Belső piaci szolgáltatások ***I (vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Belső piaci szolgáltatások ***I (a vita folytatása)

A fejlesztést szolgáló új finanszírozási mechanizmus a millenniumi célok keretében (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

25

I. MELLÉKLET

27

II. MELLÉKLET

36

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

70

P6_TA(2006)0045Újrafutózott gumiabroncsok ***Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozatoknak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az újrafutózott gumiabroncsokról szóló, 109. és 108. számú rendeleteinek kötelező erejűvé tétele céljából történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0774 - 9916/2005-C6-0315/2005 - 2004/0271(AVC))

70

P6_TA(2006)0046Mechanikus kapcsolószerkezetek engedélyezése ***Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a járművek mechanikus kapcsolószerkezetei engedélyezésének egységes feltételei meghatározásáról szóló, 55. számú rendeletéhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0019 - 11233/2005 - C6-0317/2005 - 2005/0002(AVC))

71

P6_TA(2006)0047A szárított takarmány piacának közös szervezése *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló, 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0572 - C6-0410/2005 - 2005/0225(CNS))

71

P6_TA(2006)0048Két rendelet hatályon kívül helyezése a monetáris politika területén *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és az 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0611 - C6-0010/2006 - 2005/0233(CNS))

72

P6_TA(2006)0049Kishatárforgalom ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0056 - C6-0049/2005 - 2005/0006(COD))

73

P6_TC1-COD(2005)0006Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. február 14-én került elfogadásra a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény módosításáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

73

P6_TA(2006)0050Partnerségi megállapodás az EK és a Salamon-szigetek között a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS))

82

P6_TA(2006)0051A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsi-lefoglalásokAz Európai Parlament állásfoglalása a görög hatóságok által lefoglalt gépjárművekről (2005/2005(INI))

83

P6_TA(2006)0052Munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***IIIAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fizikai tényezők (mesterséges optikai sugárzás) hatásából fakadó kockázatoknak kitett munkavállalókra érvényes egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó közös szövegtervezetről (PE-CONS 3668/3/2005 - C6-0001/2006 - 1992/0449B(COD))

85

P6_TA(2006)0053A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályokAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályokat megállapító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0221 - C6-0190/2005 - 2005/0099(CNS))

86

P6_TA(2006)0054Az állami támogatások reformja 2005-2009Az Európai Parlament állásfoglalása az állami támogatás 2005-2009 közötti reformjáról (2005/2165(INI))

97

P6_TA(2006)0055A globalizáció hatása a belső piacraAz Európai Parlament állásfoglalása a globalizáció hatásáról a belső piacra (2004/2225(INI))

104

P6_TA(2006)0056Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaibanAz Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi és demokráciazáradékról (2005/2057(INI))

107

P6_TA(2006)0057A közös halászati politika (a shetlandi és a simalepényhal-körzet)Az Európai Parlament állásfoglalása a közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálatáról (a shetlandi és a simalepényhal-körzet) (2005/2190(INI))

113

P6_TA(2006)0058Megújuló energiaforrásokból történő fűtés és hűtésAz Európai Parlament állásfoglalása a megújuló energiaforrásokból történő fűtésről és hűtésről, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal (2005/2122(INI))

115

MELLÉKLETA KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

116

 

2006. február 15., szerda

2006/C 290E/03

JEGYZŐKÖNYV

120

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Szólásszabadság és a vallásos meggyőződés tiszteletben tartása (vita)

Szembenállás Irán és a nemzetközi közösség között (vita)

Szavazások órája

Közösségi légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély ***II (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Szembenállás Irán és a nemzetközi közösség között (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Ünnepélyes ülés - Ausztria

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Bosznia és Hercegovina kilátásai (vita)

A fehéroroszországi helyzet a 2006. március 19-i elnökválasztások fényében (vita)

Küzdelem a labdarúgó mérkőzéseken megnyilvánuló rasszizmus ellen (írásbeli nyilatkozat)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Kockázat- és válságkezelés az agrárszektorban (vita)

Az Európai Unió erdőgazdálkodási stratégiájának végrehajtása (vita)

Stratégiai iránymutatások a vidékfejlesztéshez (2007-2013) * (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

128

I. MELLÉKLET

130

II. MELLÉKLET

132

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

145

P6_TA(2006)0059Közösségi engedély a légiközlekedés ellenőrzésére ***IIAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közösségi légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély létesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (10724/2/2005 - C6-0399/2005 - 2004/0146(COD))

145

P6_TA(2006)0060Irán szembeszegülése a nemzetközi közösséggelAz Európai Parlament állásfoglalása Irán és a nemzetközi közösség közti konfrontációról

145

 

2006. február 16., csütörtök

2006/C 290E/04

JEGYZŐKÖNYV

149

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Napirend

Dokumentumok benyújtása

Előirányzatok átcsoportosítása

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Szavazások órája

Belső piaci szolgáltatások ***I (szavazás)

Stratégiai iránymutatások a vidékfejlesztéshez (2007-2013) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A fejlesztést szolgáló új finanszírozási mechanizmus a millenniumi célok keretében (szavazás)

Szólásszabadság és a vallásos meggyőződés tiszteletben tartása (szavazás)

Bosznia és Hercegovina kilátásai (szavazás)

A fehéroroszországi helyzet a 2006. március 19-i elnökválasztások fényében (szavazás)

Kockázat- és válságkezelés az agrárszektorban (szavazás)

Az Európai Unió erdőgazdálkodási stratégiájának végrehajtása (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

A külföldi leányvállalatok felépítésére és tevékenységére vonatkozó statisztika ***I (vita)

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A Tanács közös álláspontjainak közlése

A Nemzetközi Valutaalap stratégiai felülvizsgálata (vita)

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

Kulturális örökség Azerbajdzsánban

A Srí Lanka-i helyzet

Guantanamo

Szavazások órája

A kulturális örökség Azerbajdzsánban (szavazás)

Guantanamo (szavazás)

A szavazatok helyesbítései

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

163

I. MELLÉKLET

165

II. MELLÉKLET

184

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

343

P6_TA(2006)0061Belső piaci szolgáltatások ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD))

343

P6_TC1-COD(2004)0001Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. február 16-án került elfogadásra a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/..../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

343

P6_TA(2006)0062Stratégiai iránymutatások a vidékfejlesztéshez *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (2007-2013 közötti programozási időszak) (COM(2005)0304 - C6-0349/2005 - 2005/0129(CNS))

379

P6_TA(2006)0063Millenniumi fejlesztési célokAz Európai Parlament állásfoglalása a millenniumi fejlesztési célokkal összefüggő, fejlesztésre szánt új pénzügyi eszközökről

396

P6_TA(2006)0064A véleménynyilvánítás szabadságához való jog és a vallási meggyőződés tiszteletben tartásaAz Európai Parlament állásfoglalása a véleménynyilvánítás szabadságához való jogról és a vallási meggyőződés tiszteletben tartásáról

399

P6_TA(2006)0065Bosznia és Hercegovina kilátásaiAz Európai Parlament állásfoglalása Bosznia és Hercegovina kilátásairól

401

P6_TA(2006)0066Fehéroroszországi helyzet a 2006. március 19-i elnökválasztások fényébenAz Európai Parlament állásfoglalása a 2006. március 19-i elnökválasztások előtti fehéroroszországi helyzetről

404

P6_TA(2006)0067Kockázat- és válságkezelés a mezőgazdaságbanAz Európai Parlament állásfoglalása a mezőgazdaságban a kockázat- és válságkezelésről (2005/2053(INI))

407

P6_TA(2006)0068Az Európai Unió erdőgazdálkodási stratégiájának végrehajtásaAz Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió erdészeti stratégiájának végrehajtásáról (2005/2054(INI))

413

P6_TA(2006)0069A kulturális örökség AzerbajdzsánbanAz Európai Parlament állásfoglalása a kulturális örökségről Azerbajdzsánban

421

P6_TA(2006)0070GuantanamoAz Európai Parlament állásfoglalása Guantanamóról

423

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)A szavazások órájával kapcsolatos információEltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők

HU

 


I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

2006. február 13-16-i ülések

2006. február 13., hétfő

29.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 290/1


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 290 E/01)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

1.   Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.

2.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Romano Maria La Russa és Giovanni Rivera közlik, hogy jelen voltak, de a nevük nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

3.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a parlamenti bizottságok:

1.1)

jelentések:

Jelentés az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi és demokráciazáradékról (2005/2057(INI)) - Külügyi Bizottság.

Előadó: Agnoletto Vittorio (A6-0004/2006).

* Jelentés a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0572 - C6-0410/2005 - 2005/0225(CNS)) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Daul Joseph (A6-0008/2006).

Jelentés az állami támogatás reformjáról (2005-2009) (COM(2005)0107 - 2005/2165(INI)) - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Hökmark Gunnar (A6-0009/2006).

* Jelentés a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és az 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0611 - C6-0010/2006 - 2005/0233(CNS)) - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Berès Pervenche (A6-0010/2006).

*** Ajánlás a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a pótkocsis gépjárművek mechanikus csatoló szerkezetei engedélyezésének egységes feltételei meghatározásáról szóló, 55. számú rendeletéhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (11233/2005 - C6-0317/2005 - 2005/0002(AVC)) - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság.

Előadó: Barón Crespo Enrique (A6-0011/2006).

*** Ajánlás a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozat az újrafutózott gumiabroncsokról szóló 109. és 108. számú ENSZ-EGB-előírás kötelező erejűvé tételének céljából történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (09916/2005 - C6-0315/2005 - 2004/0271(AVC)) - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság.

Előadó: Barón Crespo Enrique (A6-0012/2006).

Jelentés a kockázat- és válságkezelésről a mezőgazdaságban (COM(2005)0074 - 2005/2053(INI)) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Graefe zu Baringdorf Friedrich-Wilhelm (A6-0014/2006).

Jelentés az Európai Unió erdészeti stratégiájának végrehajtásáról (COM(2005)0084 - 2005/2054(INI)) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Kindermann Heinz (A6-0015/2006).

Jelentés a közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálatáról (a shetlandi és a simalepényhal-körzet) (COM(2005)0422 - 2005/2190(INI)) - Halászati Bizottság.

Előadó: Stihler Catherine (A6-0016/2006).

* Jelentés a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályokat megállapító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0221 - C6-0190/2005 - 2005/0099(CNS)) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Berman Thijs (A6-0017/2006).

* Jelentés az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS)) - Halászati Bizottság.

Előadó: Fraga Estévez Carmen (A6-0018/2006).

Jelentés a megújuló energiaforrásokból történő fűtésre és hűtésre vonatkozó, Bizottságnak szóló ajánlásokról (2005/2122(INI)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Rothe Mechtild (A6-0020/2006).

Jelentés a globalizáció hatásáról a belső piacra (2004/2225(INI)) - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Herczog Edit (A6-0021/2006).

Jelentés a Nemzetközi Valutaalap stratégiai áttekintéséről (2005/2121(INI)) - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Hamon Benoît (A6-0022/2006).

* Jelentés a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (2007-2013) (COM(2005)0304 - C6-0349/2005 - 2005/0129(CNS)) - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: McGuinness Mairead (A6-0023/2006).

1.2)

ajánlások második olvasatra:

***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a közösségi légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély létesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (10724/2/2005 - C6-0399/2005 - 2004/0146(COD)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.

Előadó: De Veyrac Christine (A6-0007/2006).

2)

képviselők:

2.1)

szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájában (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0002/2006):

Papadimoulis Dimitrios, Corbett Richard, Landsbergis Vytautas, De Rossa Proinsias, Andrikienė Laima Liucija, Posselt Bernd, Mitchell Gay, Sakalas Aloyzas, Karas Othmar, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Paleckis Justas Vincas, Brejc Mihael, Matsouka Maria, Lynne Elizabeth, Rack Reinhard, Schierhuber Agnes, Moraes Claude, Crowley Brian, Rübig Paul, Pirker Hubert, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Czarnecki Ryszard, Guerreiro Pedro, Doyle Avril, Svensson Eva-Britt, Caspary Daniel, Belohorská Irena, Casaca Paulo, Hennicot-Schoepges Erna, Batzeli Katerina, Manolakou Diamanto- Schwab Andreas, Evans Robert, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Paleckis Justas Vincas, Ó Neachtain Seán, Riera Madurell Teresa, Goudin Hélène, Corbett Richard, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Starkevičiūtė Margarita, Kristensen Henrik Dam, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Kinnock Glenys, Gklavakis Ioannis, Salinas García María Isabel, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Papastamkos Georgios, Coveney Simon, Rutowicz Leopold Józef, Miguélez Ramos Rosa, Ebner Michl, Staes Bart, Harkin Marian, Martin David, Doyle Avril, Mölzer Andreas, Posselt Bernd, Vanhecke Frank, Garriga Polledo Salvador, Herranz García María Esther, Gutiérrez- Cortines Cristina, Badia I Cutchet Maria, Carnero González Carlos, del Castillo Vera Pilar, Matsis Yiannakis, Masip Hidalgo Antonio, Purvis John, Moraes Claude, Vidal-Quadras Roca Alejo, Deß Albert, Mitchell Gay, Toussas Georgios, Gahler Michael, Karatzaferis Georgios, Belohorská Irena, Beglitis Panagiotis, Hennicot-Schoepges Erna, Lulling Astrid, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Maat Albert Jan, De Rossa Proinsias, Szejna Andrzej Jan, Manolakou Diamanto, Reul Herbert, Andrikienė Laima Liucija, Guerreiro Pedro, Crowley Brian, Aylward Liam, Ryan Eoin, Jensen Anne E., Czarnecki Ryszard, van Nistelrooij Lambert, Montoro Romero Cristobal

2.2)

állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke):

Gentvilas Eugenijus - Állásfoglalásra irányuló indítvány a csernobili katasztrófa huszadik évfordulójáról (B6-0085/2006).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ENVI

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, ITRE

Muscardini Cristiana - Állásfoglalásra irányuló indítvány a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvről (B6-0092/2006).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: IMCO

 

véleménynyilvánításra felkért: ECON, TRAN

Berlato Sergio, Muscardini Cristiana - Állásfoglalásra irányuló indítvány a biomassza cselekvési tervről (B6-0093/2006).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ITRE

 

véleménynyilvánításra felkért: AGRI, ENVI

Muscardini Cristiana - Állásfoglalásra irányuló indítvány az EU energiapolitikájáról (B6-0094/2006).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ITRE

 

véleménynyilvánításra felkért: ENVI

2.3)

nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

Filip Kaczmarek, a vallási szabadságról Kínában (0008/2006)

Mario Borghezio, a Mohamed prófétát és az iszlámot ábrázoló szatirikus karikatúrák megjelenését követően az európai sajtó véleménynyilvánítási szabadságát fenyegető veszélyekről (0009/2006)

Frank Vanhecke, Philip Claeys és Koenraad Dillen, az iszlám világ reakcióiról a Jyllands-Posten című dán lapban megjelent karikatúrák miatt (0010/2006)

3)

az egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttség:

***III Jelentés az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fizikai tényezők (mesterséges optikai sugárzás) hatásából fakadó kockázatoknak kitett munkavállalókra érvényes egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó közös szövegről (03668/2005 - C6-0001/2006 - 1992/0449B(COD)) - A Parlament Egyeztető Bizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Őry Csaba (A6-0026/2006).

4.   Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Az 59, 60, 61, 62 és 63/2005 sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében érvénytelenek.

5.   A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2005. decemberi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményeket kiosztották.

6.   Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az Eljárási Szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2006.01.31.

Hedi Feibel (1/2006);

Ferdo Colak (2/2006);

Lutz Krajinski és Gottfried Preising (Velo-Pilgertour-Team) (3/2006);

Ursula Winter és Hans-Jürgen Mielenz (4/2006);

Irmgard Ghodss (5/2006);

Gerhard Bühler (6/2006);

Rüdiger Vosloh (7/2006);

Angelika Samuels (8/2006);

Corinna Gram (9/2006);

Patrick Culhane (Cappagh Farmers Support Group) (10/2006);

Vaclav Sroub (11/2006);

David McKee (12/2006);

David Hernandez (13/2006);

Timothy Harrington (14/2006);

Arum Rattan (15/2006);

Sinéad Quinn (16/2006);

Anston Park Junior School (30 aláírással) (17/2006);

Darryl Williams (18/2006);

Rafael Cañada Núñez (Asociación ciudadana „Autopista No”) (19/2006);

Parque y Jardín de la Plaza José-María Orense y colindantes, de Valencia, Asociación de Vecinos (20/2006);

Juan Ignacio Valero Gómez (21/2006);

Matti Niemelä (Dynamic Therapy Center Oy) (22/2006);

Luigina De Santis (Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées) (400 000 aláírással) (23/2006);

Jacques Suchet (24/2006);

Teresa Jakubowska (Parti anticlerical RACJA) (25/2006);

Rita Pirrotte (26/2006);

Angelo Morini (Movimento federalista europeo) (97 aláírással) (27/2006);

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (28/2006);

Giovanna Cavalieri (29/2006);

Maria Gabriella Gavioli (30/2006);

Giampiero Angeli (21 aláírással) (31/2006);

Carmine D'Imperio (32/2006);

Giuseppe Borriello (33/2006);

Constant Verbraeken (34/2006);

Loohuis (Gemeente Haaksbergen) (35/2006);

Th. van der Ven (36/2006);

Rolf Edman (Träkumla Rom AB) (37/2006);.

Wojciech Pomorski (38/2006);

Thaleia Kokka (39/2006);

Georgios Foutsitzis (40/2006);

Emmanouil Nikolaidis (41/2006);

Konstantinos Antzas (42/2006);

Christian Schulz (43/2006);

Konstantinos Lympouridis (44/2006).

7.   A megállapodások szövegeinek a Tanács általi előterjesztése

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát terjesztette elő:

Megállapodás az Európai Közösség és Ukrajna között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről.

8.   Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

az Európai Parlament és a Tanács irányelve a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről (kodifikált változat) (3649/2/2005 - C6-0049/2006 - 2003/0333(COD))

az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fürdővizek minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (3659/6/2005 - C6-0050/2006 - 2002/0254(COD))

az Európai Parlament és a Tanács ajánlása a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos további európai együttműködésről (3666/1/2005 - C6-0044/2006 - 2004/0239(COD))

az Európai Parlament és a Tanács rendelete az EU cukorágazatának reformja által érintett, a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országok számára hozandó kísérő intézkedések megállapításáról(3673/1/2005 - C6-0043/2006 - 2005/0117(COD))

az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról és a 3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (3601/2006 - C6-0048/2006 - 2003/0291(COD)).

9.   Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a februári (PE 368.298/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2006.02.13-2006.02.16.

Hétfő

nincs javasolt változtatás

Kedd

nincs javasolt változtatás

Szerda

Az ALDE képviselőcsoport három kérelmet terjesztett elő, amelyek benyújtására az Eljárási Szabályzat 132. cikkének (1) bekezdésében előírt határidőn kívül került sor. Az elnök ennek ellenére úgy dönt - mivel senki sem emelt ellene kifogást -, hogy azokat jóváhagyásra a Parlament elé terjeszti:

az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy képviselőcsoportonként több mint egy felszólaló szólaljon fel szólásszabadsághoz való jogról és a vallásos hit tiszteletben tartásáról szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozatokkal kapcsolatos vitában (a végleges napirendtervezet 55. pontja);

az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy ezt a vitát állásfoglalásra irányuló indítványok megtételével zárják le;

az ALDE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a fentiek miatt a Bosznia és Hercegovina előtt álló távlatokról szóló tanácsi és bizottsági nyilatkozatok tárgyalását halasszák egy későbbi ülésre (a végleges napirendtervezet 30. pontja);

Felszólal Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmeket.

Felszólal a kérelmekről Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki azt kívánja, hogy a három kérelmet egyetlen tömbben bocsássák szavazásra, Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, Hans-Gert Poettering, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki a tömbszavazással szemben foglal állás, és Daniel Cohn-Bendit.

Szavazás az ALDE képviselőcsoport első kérelméről:

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Szavazás az ALDE képviselőcsoport második kérelméről:

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (108 mellette, 72 ellene, 15 tartózkodás).

Felszólal Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az állásfoglalásra irányuló indítványra vonatkozó szavazást a következő ülés napirendjére vegyék fel.

Felszólal a kérelemről Monica Frassoni, Johannes Voggenhuber, Hans-Gert Poettering, Daniel Cohn-Bendit, Martin Schulz, Bernd Posselt és Johannes Voggenhuber.

A Parlament elektronikus szavazással (99 mellette, 113 ellene, 9 tartózkodás), elutasítja Hannes Swoboda kérelmét. A szavazást tehát a jelen ülés során tartják meg.

A benyújtás határideje:

állásfoglalásra irányuló indítványok: kedd 2006. február 14., 10.00 óra

közös állásfoglalásra irányuló indítványok és módosítások: szerda, 2006. február 15., 10.00 óra

Szavazás: 2006. február 16., csütörtök

Szavazás az ALDE képviselőcsoport harmadik kérelméről:

Felszólal José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra aki úgy véli, hogy a kérelmet nem szabad szavazásra bocsátani. Az elnök csatlakozik ehhez az állásponthoz.

Csütörtök

nincs javasolt változtatás

Az ügyrendet megállapították.

10.   Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Nirj Deva, Kósáné Kovács Magda, Antolín Sánchez Presedo, Gisela Kallenbach, Jean-Claude Martinez, Mojca Drčar Murko, Pedro Guerreiro, Catherine Trautmann, Georgios Karatzaferis, Józef Pinior, Tunne Kelam, Jan Tadeusz Masiel, Stavros Lambrinidis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pasqualina Napoletano, Urszula Krupa, Marc Tarabella, Sarah Ludford, Zita Pleštinská, Alexander Lambsdorff, Marie-Noëlle Lienemann, Nikolaos Sifunakis, Eugenijus Gentvilas, Gerard Batten, Henri Weber, Maria Badia I Cutchet, Bruno Gollnisch, Véronique De Keyser, Evangelia Tzampazi, Marios Matsakis, Eluned Morgan, Georgios Toussas, James Hugh Allister, Danutė Budreikaitė, Tabajdi Csaba Sándor, Dariusz Rosati, Bogusław Rogalski és Jeffrey Titford.

11.   A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok * (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács irányelvére a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról [COM(2005)0221 - C6-0190/2005 - 2005/0099(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.

Előadó: Thijs Berman (A6-0017/2006).

Felszólal Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

ELNÖKSÉG: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

alelnök

Thijs Berman előterjeszti a jelentést.

Felszólal Åsa Westlund (az ENVI bizottság véleményének előadója), Esther Herranz García, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a PSE képviselőcsoport nevében, Jan Mulder, az ALDE képviselőcsoport nevében, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jeffrey Titford, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, az UEN képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, független, Elisabeth Jeggle, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Albert Jan Maat és Tabajdi Csaba Sándor.

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT

alelnök

Felszólal Mojca Drčar Murko, James Nicholson, David Martin, Ioannis Gklavakis, Karin Scheele, Neil Parish, Ambroise Guellec és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.14-i jegyzőkönyv, 7.9. pont.

12.   Az állami támogatások reformja 2005-2009 (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az állami támogatások reformja 2005-2009 [2005/2165(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006).

Gunnar Hökmark előterjeszti a jelentést.

Felszólal Neelie Kroes (a Bizottság tagja).

Felszólal Miloš Koterec (a REGI bizottság véleményének előadója), José Manuel García-Margallo y Marfil, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Gilles Savary, a PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Diamanto Manolakou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Graham Booth, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, James Hugh Allister, független, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ieke van den Burg, Helmuth Markov, Becsey Zsolt László és Katerina Batzeli.

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI

alelnök

Felszólal David Casa, Antolín Sánchez Presedo, Ján Hudacký, Giovanni Pittella, Corien Wortmann-Kool, Riitta Myller, Rolf Berend, Paolo Cirino Pomicino és Neelie Kroes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.14-i jegyzőkönyv, 7.10. pont.

13.   A globalizáció hatása a belső piacra (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a globalizáció hatása a belső piacra [2004/2225(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.

Előadó: Herczog Edit (A6-0021/2006).

Herczog Edit előterjeszti a jelentést.

Felszólal Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal Helmuth Markov (az INTA bizottság véleményének előadója), Zuzana Roithová, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Danutė Budreikaitė, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kyriacos Triantaphyllides, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, az UEN képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Othmar Karas, Zita Pleštinská és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.14-i jegyzőkönyv, 7.11. pont.

14.   SOLVIT (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0087/2005/jav.) tesz fel: Arlene McCarthy, az IMCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: SOLVIT (B6-0001/2006)

Arlene McCarthy (szerző) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

ELNÖKSÉG: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

alelnök

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal Malcolm Harbour, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Herczog Edit, a PSE képviselőcsoport nevében, Diana Wallis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Adam Jerzy Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében, Danutė Budreikaitė és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

15.   A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsielkobzások (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a görög hatóságok által véghezvitt gépkocsielkobzások [2005/2005(INI)] - Petíciós Bizottság.

Előadó: Michael Cashman (A6-0394/2005).

Michael Cashman előterjeszti a jelentést.

Felszólal Kovács László (a Bizottság tagja).

Felszólal Marie Panayotopoulos-Cassiotou, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Maria Matsouka, a PSE képviselőcsoport nevében, David Hammerstein Mintz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, Kovács László, Michael Cashman, aki pontosítja a jelentés tartalmát, Marie Panayotopoulos-Cassiotou és Kovács László.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.14-i jegyzőkönyv, 7.7. pont.

16.   Munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***III (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet: a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) [PE-CONS 3668/2005 - C6-0001/2006 - 1992/0449B(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadó: Őry Csaba (A6-0026/2006).

Őry Csaba előterjeszti a jelentést.

Felszólal Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal Thomas Mann, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Stephen Hughes, a PSE képviselőcsoport nevében, Elizabeth Lynne, az ALDE képviselőcsoport nevében, Sepp Kusstatscher, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anja Weisgerber, Karin Jöns, Marian Harkin, Harald Ettl, Marios Matsakis és Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.14-i jegyzőkönyv, 7.8. pont.

17.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 368.298/OJMA).

18.   Az ülés berekesztése

Az ülést 22.25-kor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Josep Borrell Fontelles

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Megfigyelők:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


2006. február 14., kedd

29.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 290/13


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 290 E/02)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Miroslav OUZKÝ

alelnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.

2.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a Tanács és a Bizottság:

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet módosításáról és a XI. melléklet tartalmának meghatározásáról (COM(2006)0007 - C6-0029/2006 - 2006/0008(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: EMPL

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól (Átdolgozott változat) (COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: TRAN

 

véleménynyilvánításra felkért: ENVI

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a hajótulajdonosok polgári jogi felelősségéről és az általuk nyújtandó pénzügyi biztosítékokról (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: TRAN

 

véleménynyilvánításra felkért: JURI

Javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (COM(2005)0692 - C6-0040/2006 - 2005/0280(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: PECH

 

véleménynyilvánításra felkért: DEVE, BUDG

Javaslat a Tanács rendeletére a selyemhernyó-tenyésztés ösztönzésére szolgáló különleges intézkedések megállapításáról (kodifikált szöveg) (COM(2006)0004 - C6-0042/2006 - 2006/0003(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, az önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2005)0676 - C6-0442/2005 - 2005/0258(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: EMPL

2)

az Egyeztető Bizottság:

Egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (03668/2005 - C6-0001/2006 - 1992/0449B(COD))

3.   Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az Eljárási Szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG AZERBAJDZSÁNBAN

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda és Panagiotis Beglitis, a PSE képviselőcsoport nevében, a kulturális örökségről Azerbajdzsánban (B6-0111/2006),

Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kulturális örökség védelméről a Dél-Kaukázusban (B6-0115/2006),

Frédérique Ries, Thierry Cornillet és Bernard Lehideux, az ALDE képviselőcsoport nevében, a kulturális örökség pusztításáról Azerbajdzsánban (B6-0126/2006),

Charles Tannock, Bernd Posselt, Ioannis Kasoulides, Jürgen Schröder és Jacques Toubon, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a kulturális örökségről Azerbajdzsánban (B6-0129/2006),

Michał Tomasz Kamiński és Konrad Szymański, az UEN képviselőcsoport nevében, az örmény kulturális örökség Azerbajdzsán általi pusztításáról (B6-0130/2006),

Marie Anne Isler Béguin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kulturális örökségről Azerbajdzsán területén (B6-0134/2006).

II.

A SRÍ LANKA-I HELYZET

Pasqualina Napoletano és Emilio Menéndez del Valle, a PSE képviselőcsoport nevében, Srí Lankáról (B6-0110/2006),

Esko Seppänen és André Brie, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Srí Lankáról (B6-0116/2006),

Eoin Ryan, az UEN képviselőcsoport nevében, Srí Lankáról (B6-0128/2006),

Sajjad Karim és Elizabeth Lynne, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Srí Lanka-i helyzetről (B6-0131/2006),

Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Charles Tannock és Philip Bradbourn, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Srí Lanka-i helyzetről (B6-0132/2006),

Frithjof Schmidt, Jean Lambert, Gérard Onesta és Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Srí Lanka-i helyzetről (B6-0133/2006).

III.

GUANTANAMO

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Martine Roure és Panagiotis Beglitis, a PSE képviselőcsoport nevében, Guantanamóról (B6-0112/2006),

Giusto Catania, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Rizzo és Willy Meyer Pleite, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről az Egyesült Államokban és Guantanamóról (B6-0117/2006),

Simon Coveney és Bernd Posselt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Guantanamóról (B6-0118/2006),

Sarah Ludford, Cecilia Malmström és Sajjad Karim, az ALDE képviselőcsoport nevében, Guantanamóról (B6-0127/2006),

Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Guantanamóról (B6-0135/2006).

A felszólalási időkeretet az Eljárási Szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.

4.   Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban [2005/2057(INI)] - Külügyi Bizottság

Előadó: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006).

Vittorio Agnoletto előterjeszti a jelentést.

Felszólal Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja).

Felszólal Fernando Fernández Martín (a DEVE bizottság véleményének előadója), Glyn Ford (az INTA bizottság véleményének előadója), Giorgos Dimitrakopoulos, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano Martínez-Orozco, a PSE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, az ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, független, Simon Coveney, Richard Howitt, Raül Romeva i Rueda, Bruno Gollnisch, Georgios Papastamkos, Panagiotis Beglitis, Cem Özdemir, Philip Claeys és Bogusław Sonik.

ELNÖKSÉG: Janusz ONYSZKIEWICZ

alelnök

Felszólal Józef Pinior, Bernat Joan i Marí, Justas Vincas Paleckis, Libor Rouček, John Attard-Montalto, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Lévai Katalin és Benita Ferrero-Waldner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.14-i jegyzőkönyv, 7.12. pont.

5.   Kishatárforgalom a tagállamok külső szárazföldi határain ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról [COM(2005)0056 - C6-0049/2005 - 2005/0006(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mihael Brejc (A6-0406/2005)

Felszólal Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Mihael Brejc előterjeszti a jelentést.

Felszólal Karl von Wogau (az AFET bizottság véleményének előadója), Ewa Klamt, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Michael Cashman, a PSE képviselőcsoport nevében, Henrik Lax, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, Szent-Iványi István, Barbara Kudrycka, Gál Kinga és Franco Frattini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.14-i jegyzőkönyv, 7.5. pont.

6.   Megújuló energiaforrások felhasználása fűtésre és hűtésre (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a Bizottságnak szóló ajánlások a megújuló energiaforrásokból történő fűtésre és hűtésre vonatkozóan [2005/2122(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Mechtild Rothe (A6-0020/2006).

Mechtild Rothe előterjeszti a jelentést.

Felszólal Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

ELNÖKSÉG: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

alelnök

Felszólal Lambert van Nistelrooij, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Reino Paasilinna, a PSE képviselőcsoport nevében, Lena Ek, az ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, független, Jan Březina, Andres Tarand, Patrizia Toia, Peter Liese, Vladimír Maňka, Alejo Vidal-Quadras, Justas Vincas Paleckis, Den Dover, Bernadette Bourzai, Romana Jordan Cizelj, Olajos Péter, Paul Rübig, Herbert Reul és Andris Piebalgs.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.14-i jegyzőkönyv, 7.14. pont.

(Az ülést 11.55-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT

alelnök

7.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

7.1.   Újrafutózott gumiabroncsok *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozatnak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az újrafutózott gumiabroncsokról szóló 109. és 108. számú rendelete kötelező erejűvé tételének céljából történő módosításáról [COM(2004)0774 - 9916/2005 - C6-0315/2005 - 2004/0271(AVC)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Enrique Barón Crespo (A6-0012/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0045)

A Parlament hozzájárulását adja.

7.2.   A járművek mechanikus kapcsolószerkezeteinek típusjóváhagyása *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára au Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a pótkocsis gépjárművek mechanikus csatoló szerkezetei engedélyezésének egységes feltételei meghatározásáról szóló 55. számú rendeletéhez való csatlakozásáról [COM(2005)0019 - 11233/2005 - C6-0317/2005 - 2005/0002(AVC)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Enrique Barón Crespo (A6-0011/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0046)

A Parlament hozzájárulását adja.

7.3.   A szárított takarmány piacának közös szervezése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről [COM(2005)0572 - C6-0410/2005 - 2005/0225(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Joseph Daul (A6-0008/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0047)

7.4.   Két rendelet hatályon kívül helyezése a monetáris politika területén * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és az 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2005)0611 - C6-0010/2006 - 2005/0233(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Pervenche Berès (A6-0010/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0048)

7.5.   Kishatárforgalom a tagállamok külső szárazföldi határain ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról [COM(2005)0056 - C6-0049/2005 - 2005/0006(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mihael Brejc (A6-0406/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0049)

7.6.   Partnerségi megállapodás az EK és a Salamon-szigetek között a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről [COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS)] - Halászati Bizottság

Előadó: Carmen Fraga Estévez (A6-0018/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0050)

7.7.   A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsielkobzások (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a görög hatóságok által véghezvitt gépkocsielkobzások [2005/2005(INI)] - Petíciós Bizottság

Előadó: Michael Cashman (A6-0394/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0051)

7.8.   Munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***III (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet: a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) [PE-CONS 3668/2005 - C6-0001/2006 - 1992/0449B(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége.

Előadó: Őry Csaba (A6-0026/2006)).

(Egyszerű többség a jóváhagyáshoz)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS SZÖVEGTERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0052)

7.9.   A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács irányelvére a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról [COM(2005)0221 - C6-0190/2005 - 2005/0099(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Thijs Berman (A6-0017/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0053)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0053)

Felszólalások a szavazásról:

Graham Booth a szavazások lebonyolításáról.

7.10.   Az állami támogatások reformja 2005-2009 (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az állami támogatások reformja 2005-2009 [2005/2165(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Gunnar Hökmark (A6-0009/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0054)

Felszólalások a szavazásról:

Gunnar Hökmark (előadó) a 8. módosítás 2. és 3. részének tárgytalanná válásáról az első rész elvetése miatt;

Gunnar Hökmark szóbeli módosító javaslatot tett az 5. módosításhoz, amit elfogadtak.

7.11.   A globalizáció hatása a belső piacra (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a globalizáció hatása a belső piacra [2004/2225(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Herczog Edit (A6-0021/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0055)

7.12.   Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban [2005/2057(INI)] - Külügyi Bizottság

Előadó: Vittorio Agnoletto (A6-0004/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0056)

Felszólalások a szavazásról:

Vittorio Agnoletto (előadó) szóbeli módosító javaslatot tett a 7. módosításhoz, amit elfogadtak.

7.13.   A közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálata (a shetlandi és a simalepényhal-körzet) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálata (a shetlandi és a simalepényhal-körzet) [2005/2190(INI)] - Halászati Bizottság

Előadó: Catherine Stihler (A6-0016/2006).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0057)

Felszólalások a szavazásról:

Catherine Stihler (előadó), a szavazás előtt.

7.14.   Megújuló energiaforrások felhasználása fűtésre és hűtésre (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Bizottságnak szóló ajánlások a megújuló energiaforrásokból történő fűtésre és hűtésre vonatkozóan [2005/2122(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Mechtild Rothe (A6-0020/2006).

(Az (1) bekezdés és a melléklet megszavazásához minősített többség szükséges)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0058)

8.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Őry Csaba-jelentés - A6-0026/2006

Roselyne Bachelot-Narquin

Thijs Berman-jelentés - A6-0017/2006

Albert Jan Maat, Mairead McGuinness és Frank Vanhecke

Vittorio Agnoletto-jelentés - A6-0004/2006

Bruno Gollnisch

9.   A szavazatok helyesbítései

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(A 12.45-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

10.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

11.   Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

Az ülés időpontja: 2005.05.12.

Európa jövője hatvan évvel a második világháború után - B6-0290/2005/rev

állásfoglalás (egészében)

mellette: Ģirts Valdis Kristovskis

12.   Belső piaci szolgáltatások ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a belső piaci szolgáltatásokról [COM(2004)0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Evelyne Gebhardt (A6-0409/2005).

Evelyne Gebhardt előterjeszti a jelentést.

Felszólal Martin Bartenstein (a Tanács soros elnöke), José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) és Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a belső piacokon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó irányelvvel szemben bejelentett tüntetés a jelen pillanatban incidensek nélkül folyik a Parlament épületén kívül.

Felszólal Hans-Gert Poettering, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, az ALDE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Adam Jerzy Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, független, Christopher Heaton-Harris (a CONT bizottság véleményének előadója), Pervenche Berès (az ECON bizottság véleményének előadója), Kartika Tamara Liotard (az ENVI bizottság véleményének előadója), Jorgo Chatzimarkakis (az ITRE bizottság véleményének előadója), Marie-Hélène Descamps (a CULT bizottság véleményének előadója), Kurt Lechner (a JURI bizottság véleményének előadója), Raül Romeva i Rueda (a FEMM bizottság véleményének előadója), Marcin Libicki (a PETI bizottság véleményének előadója), Anne Van Lancker (az EMPL bizottság véleményének előadója) és Malcolm Harbour.

ELNÖKSÉG: Dagmar ROTH-BEHRENDT

alelnök

Felszólal Robert Goebbels, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Sahra Wagenknecht, Philippe de Villiers, Guntars Krasts, Jan Tadeusz Masiel, Marianne Thyssen, Richard Falbr, Philippe de Villiers, aki kiegészíti felszólalását, mert a rendelkezésére álló időtartamot még nem merítete ki teljesen, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio, Mario Borghezio, Roberta Angelilli, James Hugh Allister, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Martin Bartenstein, Toine Manders, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Eoin Ryan és Jana Bobošíková.

Mivel elérkezett a kérdések órája, a vitát e ponton félbeszakítják.

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS

alelnök

13.   Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Az elnök emlékeztet a Kérdések órájának új rendjére vonatkozó szabályokra (2006.01.18-i jegyzőkönyv, 11. pont).

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0002/2006).

Első rész

1. kérdés (Dimitrios Papadimoulis): Tárgyalások Szerbia és Montenegró csatlakozásáról.

Hans Winkler (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis, Bart Staes és Hubert Pirker kiegészítő kérdéseire.

2. kérdés (Richard Corbett): A Tanács elnökének a Bírósággal szemben tett kritikus megjegyzései.

Hans Winkler válaszol a kérdésre, illetve Richard Corbett, Reinhard Rack és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

3. kérdés (Vytautas Landsbergis): Az EU határa Oroszországgal (a jelen esetben Észtország).

Hans Winkler válaszol a kérdésre, illetve Vytautas Landsbergis, Richard Seeber és Bernd Posselt kiegészítő kérdéseire.

4. kérdés (Proinsias De Rossa): A Tanács nyilvános határozathozatala.

Hans Winkler válaszol a kérdésre, illetve Proinsias De Rossa, Richard Corbett és Gay Mitchell kiegészítő kérdéseire.

5. kérdés (Laima Liucija Andrikienė): Új pénzügyi tervek.

Hans Winkler válaszol a kérdésre, illetve Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Rack és Agnes Schierhuber kiegészítő kérdéseire.

Második rész

6. kérdés (Bernd Posselt): Az EU energetikai függősége.

7. kérdés (Gay Mitchell): Energetikai biztonság.

Martin Bartenstein (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésekre, illetve Bernd Posselt, Gay Mitchell, Paul Rübig és Richard Seeber kiegészítő kérdéseire.

A 8. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

9. kérdés (Othmar Karas): Kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjak.

Martin Bartenstein válaszol a kérdésre, illetve Othmar Karas, Hubert Pirker és Richard Seeber kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerint jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 19.00-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Janusz ONYSZKIEWICZ

alelnök

14.   Belső piaci szolgáltatások ***I (a vita folytatása)

Felszólal Jacques Toubon, Harlem Désir, Ona Juknevičienė, Jean-Luc Bennahmias, aki kéri, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, hogy az ülést a csütörtöki zárószavazás előtt függesszék fel, Jonas Sjöstedt, Jens-Peter Bonde, Rolandas Pavilionis, Hans-Peter Martin, Ria Oomen-Ruijten, Poul Nyrup Rasmussen, Cecilia Malmström, Carl Schlyter, Georgios Toussas, Hélène Goudin, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roselyne Bachelot-Narquin, Herczog Edit, Karin Riis-Jørgensen, Hélène Flautre, Bairbre de Brún, Dariusz Maciej Grabowski, Jacek Protasiewicz, Arlene McCarthy, Bronisław Geremek, Dimitrios Papadimoulis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Avril Doyle, Jan Andersson, Luigi Cocilovo, Vladimír Železný és Zuzana Roithová.

ELNÖKSÉG: Luigi COCILOVO

alelnök

Felszólal Barbara Weiler, Sophia in 't Veld, Charlotte Cederschiöld, Maria Matsouka, Diana Wallis, Małgorzata Handzlik, Proinsias De Rossa, Šarūnas Birutis, Zita Pleštinská, Ieke van den Burg, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Dariusz Rosati, Alexander Stubb, Manuel Medina Ortega, Konstantinos Hatzidakis, Bernadette Vergnaud, Stefano Zappalà, Joel Hasse Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Mia De Vits, Szájer József, Pier Antonio Panzeri, Thomas Mann, Lasse Lehtinen, Bogusław Sonik, Joseph Muscat, Astrid Lulling, Vladimír Maňka, Gunnar Hökmark, Amalia Sartori, Simon Busuttil, Ivo Strejček, Simon Coveney, Riccardo Ventre, John Purvis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Valdis Dombrovskis és Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.16-i jegyzőkönyv, 6.1. pont.

15.   A fejlesztést szolgáló új finanszírozási mechanizmus a millenniumi célok keretében (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A fejlesztést szolgáló új finanszírozási mechanizmus a millenniumi célok keretében

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Tokia Saïfi, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Glenys Kinnock, a PSE képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, Karin Scheele és Michel Rocard.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

Nirj Deva, Tokia Saïfi, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan, Roberts Zīle és Roberta Angelilli, az UEN képviselőcsoport nevében, (B6-0119/2006), a fejlesztést szolgáló új finanszírozási mechanizmusról a millenniumi célok keretében,

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Feleknas Uca és Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, (B6-0121/2006), a fejlesztés finanszírozásáról,

Fiona Hall, az ALDE képviselőcsoport nevében, (B6-0124/2006), a fejlesztést szolgáló új finanszírozási mechanizmusról a millenniumi célok keretében,

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti, Poul Nyrup Rasmussen, Glyn Ford, Claude Moraes, Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna, Thijs Berman és Proinsias De Rossa, a PSE képviselőcsoport nevében, a fejlesztést szolgáló új finanszírozási módokról a millenniumi célok keretében, (B6-0142/2006),

Caroline Lucas, Margrete Auken és Frithjof Schmidt, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a fejlesztést szolgáló új finanszírozási mechanizmusról a millenniumi célok keretében, (B6-0143/2006).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.02.16-i jegyzőkönyv, 6.3. pont.

16.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 368.298/OJME).

17.   Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40-kor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Antonios Trakatellis

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas,Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Megfigyelők:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

 

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (..., ..., ...)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (..., ..., ...)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek.

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL. IND.

állásfoglalásra irányuló indítvány

KÖZ. ÁLL. IND.

közös állásfoglalásra irányuló indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   Újrafutózott gumiabroncsok ***

Ajánlás: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0012/2006)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

2.   A járművek mechanikus kapcsolószerkezeteinek típusjóváhagyása ***

Ajánlás: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0011/2006)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

3.   A szárított takarmány piacának közös szervezése *

Jelentés: Joseph DAUL (A6-0008/2006)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

NSz

+

578, 13, 10

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

4.   Két rendelet hatályon kívül helyezése a monetáris politika területén *

Jelentés: Pervenche BERÈS (A6-0010/2006)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

5.   Kishatárforgalom a tagállamok külső szárazföldi határain ***I

Jelentés: Mihael BREJC (A6-0406/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

6.   Partnerségi megállapodás az EK és a Salamon-szigetek között a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról *

Jelentés: Carmen FRAGA ESTÉVEZ (A6-0018/2006)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

7.   A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsielkobzások

Jelentés: Michael CASHMAN (A6-0394/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

ESz

+

398, 161, 64

8.   A munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***III

Jelentés: ŐRY Csaba (A6-0026/2006)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

szavazás: közös szövegtervezet

NSz

+

570, 16, 49

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: közös szövegtervezet

9.   A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok *

Jelentés: Thijs BERMAN (A6-0017/2006)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

A bizottság módosításai — tömbszavazás

1-7

9-11

14-16

18-20

22-23

28-31

35

37

39-40

bizottság

 

+

 

Az illetékes bizottság módosításai — külön szavazások

8

bizottság

NSz

+

591, 38, 10

21

bizottság

NSz

+

613, 13, 8

26

bizottság

rész.

 

 

1/ESz

+

508, 133, 7

2/ESz

+

321, 315, 12

38

bizottság

kül.

+

 

3. cikk, (2) bek.

47=

53=

Verts/ALE

JØRGENSEN és mások

NSz

-

172, 460, 18

12

bizottság

NSz

+

418, 129, 11

3. cikk, (2) bek. után

48

Verts/ALE

NSz

-

259, 377, 16

3. cikk, (3) bek., első albek.

49=

54=

Verts/ALE

JØRGENSEN és mások

NSz

-

171, 464, 14

13

bizottság

NSz

+

431, 202, 14

5. cikk

44

IND/DEM

NSz

-

47, 590, 16

17

bizottság

 

+

 

5. cikk után

42

ALDE

 

+

 

6. cikk, (1) bek., második albek.

50

Verts/ALE

ESz

+

346, 257, 36

I. melléklet, 2. pont

55

JØRGENSEN és mások

ESz

+

379, 185, 74

24

bizottság

 

 

 

I. melléklet, 3. pont

56

JØRGENSEN és mások

rész.

 

 

1

-

 

2/ESz

+

359, 277, 6

I. melléklet, 4. pont

57

JØRGENSEN és mások

 

-

 

25

bizottság

 

+

 

I. melléklet, 7. pont

27

bizottság

 

+

 

58

JØRGENSEN és mások

 

-

 

I. melléklet, 7. pont után

59

JØRGENSEN és mások

 

-

 

I. melléklet, 10. pont

60

JØRGENSEN és mások

 

+

 

I. melléklet, 11. pont, a) albekezdés után

45

IND/DEM

 

-

 

II. melléklet, 1. pont

61

JØRGENSEN és mások

NSz

-

172, 465, 15

II. melléklet, 3. pont

32

bizottság

ESz

+

429, 210, 7

62

JØRGENSEN és mások

 

 

 

III. melléklet, 1. pont, bevezető rész

33

bizottság

 

+

 

63

JØRGENSEN és mások

 

 

 

III. melléklet, 2. pont, első albek.

64 pc

JØRGENSEN és mások

ESz

-

229, 409, 11

III. melléklet, 2. pont, második albek.

34

bizottság

 

+

 

64 pc

JØRGENSEN és mások

 

 

 

IV. melléklet, 1. pont, első albek.

36

bizottság

 

+

 

51=

65=

Verts/ALE

JØRGENSEN és mások

ESz

-

213, 432, 2

IV. melléklet, 3. pont, 1. táblázat, 2. sor

52

Verts/ALE

 

-

 

43=

66=

PSE

JØRGENSEN és mások

 

-

 

IV. melléklet, 3. pont, 1. táblázat, 3. sor

68

Verts/ALE

 

-

 

IV. melléklet, 4. pont, (2) bek.

46

IND/DEM

NSz

-

145, 445, 65

V. melléklet, d. pont

41

bizottság

 

+

 

67

JØRGENSEN és mások

 

 

 

szavazás: módosított javaslat

 

+

 

szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 47, 48. és. 49. mód.

PSE: 8., 12., 13., 21., 47./53., 49./54. és 61. mód.

IND/DEM: 44. és 46. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PSE: 38. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE

26. mód.

1. rész: A teljes szöveg kivéve: az „50 lux” szövegrészt

2. rész: ez a szövegrész

56. mód.

1. rész:„Valamennyi csirkének ... 5 centiméter” [(1) bek.]

2. rész:„Az épületekből történő ... tiszta almot kell biztosítani.” [(2) bek.]

10.   Az állami támogatások reformja

Jelentés: Gunnar HÖKMARK (A6-0009/2006)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(1) bek.

3

PPE-DE

ESz

+

555, 84, 7

(3) bek. után

8

Verts/ALE

rész/NSz

 

 

1

-

285, 364, 6

2

 

 

3

 

 

(4) bek. után

9

Verts/ALE

 

-

 

(7) bek.

10

Verts/ALE

 

-

 

(10) bek. után

21

WEBER és mások

 

+

 

(12) bek.

11

Verts/ALE

ESz

+

331, 304, 9

(17) bek.

1

PPE-DE

 

+

 

(19) bek. után

12

Verts/ALE

NSz

+

342, 308, 4

(26) bek. után

13

Verts/ALE

NSz

-

129, 354, 170

19

GUE/NGL

 

-

 

(27) bek. után

20

GUE/NGL

 

-

 

(28) bek.

6

PSE

 

+

 

(32) bek.

14

Verts/ALE

 

-

 

(34) bek.

15

Verts/ALE

 

-

 

(35) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(37) bek.

2

PPE-DE

 

+

 

(40) bek.

16

Verts/ALE

 

-

 

(40) bek. után

17

Verts/ALE

NSz

-

281, 352, 20

(41) bek. után

18

Verts/ALE

NSz

+

340, 296, 12

B. preb.

7

Verts/ALE

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

C. preb.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

C. preb. után

4

PSE

 

+

 

F. preb.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

H. preb. után

5

PSE

 

+

szóban módosítva

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 8., 12., 13., 17. és 18. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PSE: B. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE:

C. preambulumbekezdés

1. rész:„mivel az állami... arányosnak kell lennie”

2. rész:„és kiváltképp... kell azt nyújtani;”

ALDE:

F. preambulumbekezdés

1. rész:„mivel a nyújtott állami... felül kell vizsgálni”

2. rész:„mivel az állami támogatás... ellenõrzõ hatóságainak”

Verts/ALE

(35) bek.

1. rész:„úgy ítéli meg, hogy az állami támogatást csak akkor szabad... egy régió javát szolgálja, és ezért”

2. rész:„támogatja a regionális támogatások ... érintett régiók számára”

GUE/NGL

8. mód.

1. rész:„úgy véli, hogy... lehetõvé teszik rendeltetésük teljesítését” kivéve: a „hogy az Európai Alkotmányt... cikke értelmében” szövegrészt

2. rész:„hogy az Európai Alkotmányt... cikke értelmében” szövegrész

3. rész:„javasolja, hogy ezeket az elveket... európai irányelv állapítsa meg;”

Egyéb

Gunnar Hökmark, elõadó, szóbeli módosító javaslatot terjeszt elõ az 5. módosításhoz:

Ha. (új) „mivel az olyan állami támogatás, amely nem torzítja a versenyt, a gazdasági fejlõdés egyik megengedett ösztönzõ eszköze, és ezáltal eszköze lehet a gazdasági növekedést és munkahelyteremtést szolgáló lisszaboni menetrend elõsegítésének, a közösségi finanszírozáshoz (így a strukturális alapokhoz) hasonló eszközökkel párhuzamosan,”

11.   A globalizáció hatása a belsõ piacra

Jelentés: HERCZOG Edit (A6-0021/2006)

Tárgy

Mód. sz.

Szerzõ

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(26) bek. után

1

PPE-DE

NSz

+

448, 179, 16

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: 1. mód.

12.   Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban

Jelentés: Vittorio AGNOLETTO (A6-0004/2006)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(4) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

(7) bek., b) pont, második albek.

7

PPE-DE

ESz

+

391, 208, 34

szóban módosítva

(7) bek., f) pont

11

Verts/ALE

NSz

+

325, 301, 10

(9) bek.

2

ALDE

 

+

 

(12) bek., c) pont

5

PSE

 

+

 

(12) bek., d) pont

6

PSE

 

+

 

(13) bek.

3=

8=

13=

ALDE

PSE

Verts/ALE

 

+

 

(20) bek. után

14

Verts/ALE

ESz

+

357, 251, 18

9. bev. hiv.

1=

9/rev=

10=

ALDE

PSE

Verts/ALE

 

+

 

D. preb

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

G. preb. után

4

PSE

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Mivel a 12. módosítás nem érinti valamennyi nyelvi változatot, nem bocsátották szavazásra (lásd az Eljárási Szabályzat 151. cikke (1) bekezdésének d) pontját.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 11. mód.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

UEN

D. preambulumbekezdés

1. rész:„hangsúlyozva, hogy ... és ismétlődő megsértésére”

2. rész:„illetve azt, hogy ez több ... objektív értékeléseire,”

(4) bek.

1. rész:„hangsúlyozza, hogy a záradék ... együttműködés keretében,”

2. rész:„így az emberi jogok ... szükségletei határozzák meg;”

Egyéb

Agnoletto úr a következő szóbeli módosítást terjeszti elő a 7. módosításhoz:

Rámutat, hogy az Európai Uniótól a harmadik országokkal való kapcsolataiban, valamint a demokratikus elvek és az emberi jogok „demokráciazáradékkal” való elősegítésének érdekében azt kérik, hogy fordítson különös figyelmet a nemek közötti egyenlőséget és a nők jogait előmozdító politikák megvalósítására; miközben meggyőződik arról, hogy a harmadik ország hatóságai prioritásként biztosítják az önkényes letartóztatás, kínzás és kivégzés tilalmának alapvető jogait, valamint azt, hogy állampolgárai pártatlan bíróságokhoz fordulhatnak;

13.   A közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálata (a shetlandi és a simalepényhal-körzet)

Jelentés: Catherine STIHLER (A6-0016/2006)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(8) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

+

374, 245, 17

szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

560, 56, 15

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (8) bek.

14.   Megújuló energiaforrások felhasználása fűtésre és hűtésre

Jelentés: Mechtild ROTHE (A6-0020/2006)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

melléklet, A. rész, (1) bek.

3

Verts/ALE

 

-

minősített többség szükséges

melléklet, B. rész, 1. szakasz, (1) bek.

5

Verts/ALE

 

-

minősített többség szükséges

melléklet, B. rész, 1. szakasz, (2) bek.

1

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

minősített többség szükséges

melléklet, B rész, 4. szakasz, (11) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

-

332, 272, 8

minősített többség szükséges

melléklet, B rész, 4. szakasz, (12) bek.

bek.

eredeti szöveg

kül/ESz

-

325, 280, 8

minősített többség szükséges

szavazás: (1) bek. és melléklet (egészében)

ESz

+

519, 60, 24

minősített többség szükséges

E. preb. után

4

Verts/ALE

 

-

 

G. preb.

2

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE

 

+

 

szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

Külön szavazásra irányuló kérelem

PPE-DE: melléklet, B rész, 4. szakasz, (11) és (12) bek.


II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.   Daul-jelentés A6-0008/2006

Állásfoglalás

Mellette: 578

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, GaleoteQuecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

Tartózkodás: 10

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Belohorská, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Őry-jelentés A6-0026/2006

Állásfoglalás

Mellette: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero- Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz- Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wortmann- Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 16

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Tomczak, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: von Wogau

Tartózkodás: 49

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Mathieu, Piskorski

PSE: Tabajdi

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: John Attard-Montalto, Sajjad Karim, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

3.   Berman-jelentés A6-0017/2005

8. módosítás

Mellette: 591

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, Wohlin

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth- Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez- Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 38

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Lamassoure, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Casaca

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken

Tartózkodás: 10

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers

PPE-DE: Belet, Marques

UEN: Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Sajjad Karim

4.   Berman-jelentés A6-0017/2005

21. módosítás

Mellette: 613

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wohlin, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Lamassoure, Siekierski, Zwiefka

Tartózkodás: 8

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Rogalski, Salvini, Speroni, Železný

PPE-DE: Marques

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Sajjad Karim

5.   Berman-jelentés A6-0017/2005

47. és 53. módosítás

Mellette: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Hall, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Surján, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Grech, Gröner, Groote, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lavarra, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Moraes, Morgan, Myller, Napoletano, Piecyk, Pinior, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 460

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Kozlík, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Eurlings, tuzzo, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, auzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 18

ALDE: Attwooll

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Batten, Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Belohorská, Helmer

PPE-DE: Nicholson

PSE: Swoboda

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Sajjad Karim

6.   Berman-jelentés A6-0017/2005

12. módosítás

Mellette: 498

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Giertych, Kozlík, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Dehaene, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Ellene: 129

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Meijer, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cirino Pomicino, Coveney, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, García-Margallo y Marfil, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lehtinen

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 11

IND/DEM: Borghezio, Louis, Salvini, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Romagnoli

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Berman-jelentés A6-0017/2005

48. módosítás

Mellette: 259

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Drčar Murko, Hall, Malmström, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Bullmann, Casaca, Corbett, Kreissl-Dörfler, Napoletano, Roure, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva I Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 377

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Helmer, Mölzer, Mote, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deß, Deva, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Evans Jonathan, Fjellner, Gál, García-Margallo y Marfil, Glattfelder, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Schmitt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Toubon, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Tartózkodás: 16

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Gewalt, Marques

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Stephen Hughes

8.   Berman-jelentés A6-0017/2005

49. és 54. módosítás

Mellette: 171

ALDE: Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cornillet, Drčar Murko, Hall, Resetarits, Riis-Jørgensen

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olajos, Oomen-Ruijten, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ferreira Anne, Gill, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Koterec, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Prets, Reynaud, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan I Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 464

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 14

ALDE: Attwooll, Ludford, Lynne, Wallis

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, de Villiers, Železný

NI: Helmer

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark, Ria Oomen-Ruijten

9.   Berman-jelentés A6-0017/2005

13. módosítás

Mellette: 431

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Hall, in 't Veld, Malmström, Resetarits, Szent-Iványi, Väyrynen, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Salvini, Speroni, Wohlin, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, Novak, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Pavilionis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva I Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 202

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Virrankoski

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Grosch, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lamassoure, Langen, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Parish, Pirker, Purvis, Rack, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Siekierski, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Toubon, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Casaca, Castex, Désir, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lienemann, Napoletano, Patrie, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Tarabella, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Tartózkodás: 14

ALDE: Ludford, Lynne

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Doyle, Marques, Mitchell, Samaras

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Gerard Batten

10.   Berman-jelentés A6-0017/2005

44. módosítás

Mellette: 47

ALDE: Drčar Murko, Hall

GUE/NGL: de Brún, Liotard, Markov, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Claeys, Dillen, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hoppenstedt, Ibrisagic, Klich, Olajos, Olbrycht, Ventre, Zwiefka

PSE: Casaca, Napoletano, Roure

UEN: Camre

Ellene: 590

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl- Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan I Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 16

IND/DEM: Bloom, Borghezio, Coûteaux, Louis, Nattrass, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Moraes

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Derek Roland Clark, Gunnar Hökmark

11.   Berman-jelentés A6-0017/2005

61. módosítás

Mellette: 172

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Hall, Jäätteenmäki, Onyszkiewicz, Resetarits

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wohlin, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Bullmann, van den Burg, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Ferreira Anne, Ford, Gill, Grech, Groote, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Piecyk, Poignant, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Swoboda, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan I Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 465

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch- Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Mölzer, Mote, Rutowicz, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa- Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 15

ALDE: Attwooll, Wallis

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni, Titford

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Nicholson, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Henri Weber

12.   Berman-jelentés A6-0017/2005

46. módosítás

Mellette: 145

ALDE: Bourlanges, Bowles, Drčar Murko, Griesbeck, Hall

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Liotard, Meijer, Portas, Seppänen, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fontaine, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Olajos, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, von Wogau, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Bösch, Casaca, Cashman, Christensen, Corbett, Corbey, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Ford, Gill, Gröner, Groote, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Locatelli, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Roth-Behrendt, Roure, Sacconi, Scheele, Segelström, Stihler, Titley, Tzampazi, Vincenzi, Weiler, Westlund, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Auken, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 445

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts- Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes- Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 65

ALDE: Lynne, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Manolakou, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Salvini, Speroni, de Villiers

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Ferreira Anne, Koterec, Moraes

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hudghton, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Onesta, Rühle, Turmes

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Linda McAvan

13.   Hökmark-jelentés A6-0009/2006

8. módosítás, 1. rész

Mellette: 285

ALDE: Chiesa, Cocilovo, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Sinnott, Speroni, de Villiers

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Járóka, Ventre

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 364

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez- Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 6

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík

PPE-DE: Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

14.   Hökmark-jelentés A6-0009/2006

12. módosítás

Mellette: 342

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis- Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 308

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Cirino Pomicino, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 4

NI: Kozlík

PPE-DE: Brepoels, Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Hökmark-jelentés A6-0009/2006

13. módosítás

Mellette: 129

ALDE: Chiesa, Harkin, Manders, Newton Dunn, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, de Villiers

NI: Allister, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Grech, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Martínez Martínez, Matsouka, Moraes, Muscat, Öger, Paleckis, Prets, Sifunakis, Szejna, Tzampazi

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Neyts- Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Baco, Belohorská, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez- Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen- Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Busquin, Goebbels, Haug, Kuc

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 170

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Schierhuber

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Ellene: Toine Manders

16.   Hökmark-jelentés A6-0009/2006

17. módosítás

Mellette: 281

ALDE: Chiesa, Cocilovo

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Brepoels, Kušķis, Lamassoure, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 352

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 20

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Hökmark-jelentés A6-0009/2006

18. módosítás

Mellette: 340

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Wohlin, Zapałowski

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 296

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Salvini, Titford, Tomczak, Wise, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Hasse Ferreira, Haug, Paasilinna

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tartózkodás: 12

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PSE: Koterec

Verts/ALE: van Buitenen

A szavazatok helyesbítései

Mellette: Frederika Brepoels, Joel Hasse Ferreira

18.   Herczog-jelentés A6-0021/2006

1. módosítás

Mellette: 448

ALDE: Morillon

IND/DEM: Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 179

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 16

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ribeiro e Castro

PSE: Attard-Montalto, Castex, Grech, Muscat

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, Podkański, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

19.   Agnoletto-jelentés A6-0004/2006

11. módosítás

Mellette: 325

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 301

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Degutis, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Letta, Morillon

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Sinnott, Titford, de Villiers, Wise, Wohlin

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Vaidere

Tartózkodás: 10

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Bonde, Železný

NI: Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Brepoels

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Stihler-jelentés A6-0016/2006

Állásfoglalás

Mellette: 560

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, Kuźmiuk, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Podkański, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 56

ALDE: Ortuondo Larrea

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Titford, Wise, Wohlin

NI: Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ayuso González, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kelam, López-Istúriz White, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Toubon, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

Tartózkodás: 15

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Deva, Kamall, Sonik, Sturdy

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: van Buitenen


ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

P6_TA(2006)0045

Újrafutózott gumiabroncsok ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozatoknak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az újrafutózott gumiabroncsokról szóló, 109. és 108. számú rendeleteinek kötelező erejűvé tétele céljából történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0774 - 9916/2005-C6-0315/2005 - 2004/0271(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0774 - 9916/2005) (1),

tekintettel az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozat (2) 3. cikkének (3) bekezdése és 4. cikke (2) bekezdése második francia bekezdése értelmében, a Tanács által benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0315/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A6-0012/2006),

1.

hozzájárulását adja a tanácsi határozatra irányuló javaslathoz;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

P6_TA(2006)0046

Mechanikus kapcsolószerkezetek engedélyezése ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a járművek mechanikus kapcsolószerkezetei engedélyezésének egységes feltételei meghatározásáról szóló, 55. számú rendeletéhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0019 - 11233/2005 - C6-0317/2005 - 2005/0002(AVC))

(Hozzájárulási eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0019 - 11233/2005) (1),

tekintettel az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozat (2) 3. cikkének (3) bekezdése és 4. cikke (2) bekezdése második francia bekezdése értelmében, a Tanács által benyújtott hozzájárulás iránti kérelemre (C6-0317/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 75. cikkének (1) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A6-0011/2006),

1.

hozzájárulását adja a tanácsi határozatra irányuló javaslathoz;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

P6_TA(2006)0047

A szárított takarmány piacának közös szervezése *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló, 1786/2003/EK rendelet helyesbítéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0572 - C6-0410/2005 - 2005/0225(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0572) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 36. és 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0410/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0008/2006),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)   A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0048

Két rendelet hatályon kívül helyezése a monetáris politika területén *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és az 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0611 - C6-0010/2006 - 2005/0233(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0611 (1),

tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0010/2006),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0010/2006),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

kéri az 1975. március 4-i együttes nyilatkozat szerinti egyeztető eljárás elindítását, amennyiben a Tanács el kíván térni a Parlament által jóváhagyott szövegtől;

4.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha érdemben módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0049

Kishatárforgalom ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény és a közös konzuli utasítások módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0056 - C6-0049/2005 - 2005/0006(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0056) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 62. cikkének 2a) pontjára és a 62. cikk 2b) pontjának ii. és iv. alpontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0049/2005),

tekintettel a Parlament 2006. február 14-i ülésén a Bizottság által tett kötelezettségvállalásra, mely szerint elfogadja a Parlament álláspontját, és a Tanács képviselője által 2005. december 20-án írásban tett kötelezettségvállalásra, mely szerint jóváhagyja a javaslatot annak módosított formájában, összhangban az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésével,

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0406/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2005)0006

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. február 14-én került elfogadásra a tagállamok külső határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény módosításáról szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke 2a) pontjára ,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (2),

mivel:

(1)

A közösségi szabályozási keret megerősítése érdekében a külső határokra vonatkozó szabályok fejlesztésének szükségességére az Európai Unió tagállamai külső határainak integrált kezeléséről szóló bizottsági közlemény irányította rá a figyelmet (3). Ezt a Tanács megerősítette az Európai Unió tagállamai külső határai kezelésének 2002. június 13-án jóváhagyott tervével, amelyet ezt követően 2002. június 21-22-én a sevillai Európai Tanács is támogatott.

(2)

A kibővített Közösség érdeke biztosítani azt, hogy a határok ne képezzenek akadályt szomszédaival a kereskedelem, a szociális és kulturális csere, illetve a regionális együttműködés előtt. Következésképpen hatékony kishatárforgalmi rendszert kell kialakítani.

(3)

A kishatárforgalmi rendszer eltér a [határokon közlekedő személyekre vonatkozó szabályokról szóló közösségi kódexet (a schengeni határokról szóló kódex) létrehozó] .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt, az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő személyek határokon történő ellenőrzésének általános szabályaitól.

(4)

A Közösségnek meg kell határoznia a kritériumokra és feltételekre vonatkozó azon szabályokat, amelyeket be kell tartani a tagállamok külső szárazföldi határainak kishatárforgalmi célú átlépésének a határ menti lakosok számára történő megkönnyítése során. Ezeknek a szabályoknak biztosítaniuk kell az egyensúlyt egyrészről a tagállamok külső határának gyakori átlépésére alapos okkal rendelkező, jóhiszemű határ menti lakosok számára a határátlépés megkönnyítése, másrészről az illegális bevándorlás, valamint azon lehetséges a bűnözés miatt fennálló biztonsági kockázatok megelőzésének szükségessége között.

(5)

Általános szabály, hogy a visszaélések megelőzése érdekében kishatárforgalmi engedélyt csak olyan személyek számára lehet kiállítani, akik legalább egy éve jogszerű lakóhellyel rendelkeznek a határ menti térségben. A kétoldalú megállapodások ennél hosszabb időt is előírhatnak. Kivételes és kellően indokolt esetekben, mint például kiskorú személy tekintetében vagy családi állapot megváltozása, illetve földterület öröklése esetén a fenti kétoldalú megállapodások egy évnél rövidebb tartózkodási időt is előírhatnak.

(6)

A kishatárforgalmi engedély határ menti lakosok részére állítandó ki függetlenül attól, hogy a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i, 539/2001/EK tanácsi rendelet (5) előír-e vagy sem vízumkötelezettséget számukra. Ezért e rendelet az [539/2001/EK rendelet módosításáról szóló] .../2006/EK tanácsi rendelettel (4) együtt olvasandó, amely rendeletben foglalt módosítás célja az, hogy az e rendelettel létrehozott kishatárforgalmi rendszerben részt vevő határ menti lakosok számára biztosítsa a vízumkötelezettség alóli mentességet. Következésképpen e rendelet csak a módosító rendelet hatálybalépésével párhuzamosan léphet hatályba.

(7)

A Közösségnek meg kell határoznia a kishatárforgalom céljára határ menti lakosoknak szóló kishatárforgalmi engedély kiállításának sajátos kritériumait és feltételeit. Ezen feltételeknek összeegyeztethetőeknek kell lenniük a határt kishatárforgalom céljával átlépő határ menti lakosokra vonatkozóan előírt belépési feltételekkel.

(8)

Az uniós polgároknak és azok családtagjainak szabad mozgáshoz való jogait, valamint harmadik országbeli állampolgároknak és azok családtagjainak ezzel megegyező olyan jogait, amelyek az egyrészről a Közösség és annak tagállamai, másrészről ezen harmadik országok közötti megállapodások értelmében illetik meg, nem sértheti a kishatárforgalomra vonatkozó közösségi szintű szabályozás létrehozása. Mindazonáltal, ha a határ menti lakosok számára a határátlépés kishatárforgalmi rendszer alapján történő megkönnyítése kevésbé módszeres ellenőrzést jelent, a könnyítést automatikusan ki kell terjeszteni az uniós polgárokra és a szabad mozgásra vonatkozó közösségi jogot élvező, a határ menti térségben élő harmadik országbeli állampolgárokra is.

(9)

A kishatárforgalmi rendszer alkalmazása érdekében a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szükség szerint kétoldalú megállapodásokat köthessenek vagy tarthassanak fenn szomszédos harmadik országokkal, feltéve hogy azok megfelelnek az e rendeletben megállapított szabályoknak.

(10)

Ez a rendelet nem érinti azokat a Ceután és Melillán alkalmazott egyedi intézkedéseket, amelyeket a Spanyol Királyságnak az 1985. június 14-i schengeni megállapodást végrehajtó egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás záróokmányában szereplő, a Spanyol Királyságnak Ceutáról és Melilláról szóló nyilatkozatában (6) határoztak meg.

(11)

A tagállamoknak az e rendeletben létrehozott kishatárforgalmi rendszerrel való visszaélés esetén a határ menti lakosokra a nemzeti jogszabályokban megállapított szankciókat kell kiszabniuk.

(12)

A Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról, szükség szerint jogalkotási javaslat kíséretében, jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(13)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és szabadságokat, és betartja a különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elveket.

(14)

Miután ezen rendelet célja - nevezetesen a kishatárforgalmi rendszernek a tagállamok külső szárazföldi határain történő létrehozásához szükséges kritériumok és feltételek meghatározása - közvetlenül érintik a külső határokra vonatkozó közösségi vívmányokat, és ezért azt a tagállamok nem tudják kellően teljesíteni, továbbá ezen rendelet mértékénél és hatásánál fogva az közösségi szinten jobban teljesíthető, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanazon cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(15)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező. Mivel ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címe rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia e rendelet elfogadásának időpontját követő hat hónapon belül dönt arról, hogy nemzeti jogában végrehajtja-e azt.

(16)

Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (7) értelmében, amelyek a megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (8) 1. cikke A. pontjában említett területhez tartoznak.

(17)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben az Egyesült Királyság nem vesz részt, összhangban a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozattal (9). Következésképpen az Egyesült Királyság nem vesz részt ennek elfogadásában, az őt nem köti és rá nem alkalmazandó.

(18)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyben Írország nem vesz részt, összhangban az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozattal (10). Következésképpen Írország nem vesz részt ennek elfogadásában, az őt nem köti és rá nem alkalmazandó.

(19)

Svájc vonatkozásában e rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (11) értelmében, a 2004/849/EK (12) és a 2004/860/EK (13) tanácsi határozatok 4. cikkei (1) bekezdéseivel együtt olvasandó 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett területekhez tartoznak.

(20)

A 4. cikk b) és a 9. cikk c) pontja , valamint a III. fejezet a schengeni vívmányokon alapuló, illetve a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikke (2) bekezdése értelmében azzal egyéb módon összefüggő rendelkezéseket képez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet a tagállamok külső határai vonatkozásában kishatárforgalmi rendszert hoz létre, és erre a célra külön okmányt vezet be, amely a határ menti lakosokat feljogosítja a kishatárforgalmi rendszeren belül a határátlépésre. A dokumentum neve „kishatárforgalmi engedély”.

(2)   Ez a rendelet lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a rendelet által létrehozott kishatárforgalmi rendszer alkalmazására kétoldalú megállapodásokat kössenek vagy tartsanak fenn szomszédos harmadik országokkal.

2. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet nem érinti a harmadik országbeli állampolgárokra alkalmazandó közösségi és nemzeti jogszabályok alábbiakkal kapcsolatos rendelkezéseit:

a)

hosszú távú tartózkodás;

b)

gazdasági tevékenységre való jogosultság és gazdasági tevékenység folytatása;

c)

vám- és adóügyek.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„külső határ”: a tagállam és a szomszédos harmadik ország közötti közös határ;

b)

„határ menti térség”: az a térség, amely nem haladja meg a határtól számított 30 kilométeres távolságot. Ebben a térségben az érintett államok kétoldalú megállapodásaikban határozzák meg azokat a helyi közigazgatási kerületeket, amelyeket határ menti térségnek kell tekinteni. Amennyiben bármely ilyen jellegű kerület a határvonaltól számított 30 kilométernél távolabb, de 50 kilométer nél közelebb terül el, azt a határ menti térséghez tartozónak kell tekinteni;

c)

„kishatárforgalom”: az egyik tagállam külső határának határ menti lakosok által, az e rendeletben meghatározott időtartamot meg nem haladó ideig, azon tagállam határ menti térségében tartózkodás miatt történő rendszeres átlépése például társadalmi, kulturális vagy igazolt gazdasági indokokra, illetve családi kapcsolatokra hivatkozva ;

d)

„a szabad mozgáshoz való közösségi jogot élvező személyek ”:

i.

a Szerződés 17. cikke (1) bekezdése szerinti uniós polgárok és olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik a 2004/38/EK irányelv (14) hatálya alá tartozó, szabad mozgásra való jogát gyakorló uniós polgárnak a családtagjai;

ii.

harmadik ország állampolgárai és azok bármilyen állampolgárságú családtagjai, akiket egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről ezen országok között kötött megállapodás értelmében az uniós polgárokkal megegyező, szabad mozgáshoz való jogok illetnek meg;

e)

„harmadik országbeli állampolgár”: bármilyen személy, aki a Szerződés 17. cikke (1) bekezdése értelmében nem uniós polgár és nem tartozik a d) pont hatálya alá;

f)

„határ menti lakos”: a tagállammal szomszédos ország határ menti térségében a 13. cikkben említett kétoldalú megállapodásokban meghatározott időtartam óta, amely legalább egy év, jogszerű lakóhelylyel rendelkező, harmadik országbeli állampolgárok. A kétoldalú megállapodásokban meghatározott kivételes és kellően indokolt esetekben az időtartam egy évnél rövidebb is lehet;

g)

„kishatárforgalmi engedély”: az 5. cikkben említett okmány, amely feljogosítja tulajdonosát, hogy kishatárforgalmi célból e rendelet rendelkezéseivel összhangban átlépje a külső határt;

h)

„a Schengeni Egyezmény”: a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság közötti, 1990. június 19-én Schengenben aláírt, a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengenben aláírt megállapodást végrehajtó egyezmény.

II. fejezet

Kishatárforgalmi rendszer

4. cikk

Belépési feltételek

A határ menti lakosok kishatárforgalom céljából átléphetik egy szomszédos tagállam külső szárazföldi határát, feltéve hogy:

a)

rendelkeznek kishatárforgalmi engedéllyel és, amennyiben a 13. cikkben említett kétoldalú megállapodások előírják, érvényes úti okmánnyal vagy okmányokkal;

b)

a Schengeni Információs Rendszerben nem állnak belépési tilalom hatálya alatt;

c)

egyik tagállam tekintetében sem jelentenek veszélyt a közügyekre, a belbiztonságra, a közegészségügyre vagy a nemzetközi kapcsolatokra, és különösen akikre vonatkozóan egyik tagállam nemzeti adatbázisa sem adott ki a beléptetésük tilalmát ugyanezen jogcímek alapján elrendelő figyelmeztető jelzést.

5. cikk

Kishatárforgalmi engedély - alapelvek

(1)     Létrejön a határátlépéshez szükséges kishatárforgalmi engedély.

(2)     Az (1) bekezdésben említett engedély területi érvényessége a kiállító tagállam határ menti térségére korlátozódik.

(3)     A kishatárforgalmi engedély tartalmazza az engedély tulajdonosának fényképét és legalább az alábbi információkat:

a)

az engedély tulajdonosának keresztnevét, vezetéknevét, állampolgárságát és tartózkodási helyét;

b)

a kiállító hatóságot, a kiállítás dátumát és az érvényesség idejét;

c)

a határ menti térséget, amelyen belül az engedély tulajdonosa mozoghat;

d)

az érvényes úti okmány vagy okmányok számát, amelyek a 9. cikk a) pontjában foglaltaknak megfelelően az okmány tulajdonosát a külső határok átlépésére feljogosítják.

Az engedélyben világosan megjelölik, hogy tulajdonosa nem mehet túl a határ menti térségen, és hogy a visszaélés bármilyen formáját a 17. cikkben foglaltaknak megfelelően szankcionálják.

6. cikk

Tartózkodás határ menti térségben

A 13. cikkben említett kétoldalú megállapodások meghatározzák a kishatárforgalmi rendszer keretében történő folyamatos tartózkodás megengedhető leghosszabb idejét, amely nem lépheti túl a három hónapot.

7. cikk

Be- és kilépési ellenőrzés

(1)    A tagállamok a határ menti lakosok esetében be- és kilépési ellenőrzéseket hajtanak végre a 4. cikkben meghatározott feltételek biztosítása érdekében.

(2)     A kishatárforgalmi rendszerben nem kell be- és kilépési pecsétet elhelyezni a kishatárforgalmi engedélyben.

(3)     Az (1) bekezdés nem sértheti a 15. cikk rendelkezéseit.

III. fejezet

Kishatárforgalmi engedély - részletes szabályok

8. cikk

A kishatárforgalmi engedély biztonsági sajátosságai és technikai előírásai

(1)    Az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedélynek olyan biztonsági jegyeket kell tartalmaznia, amelyek megfelelnek a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet (15) előírásainak.

(2)    A tagállamok a Bizottságnak és a többi tagállamnak átadják az általuk az (1) bekezdésnek megfelelően kiállított kishatárforgalmi engedély mintapéldányát.

9. cikk

Kiállítási feltételek

Az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedély olyan határ menti lakosok számára állítható ki, akik:

a)

a Schengeni Egyezmény 17. cikk (3) bekezdése a) pontjának rendelkezéseiben meghatározottaknak megfelelő, határátlépésre jogosító érvényes úti okmánnyal vagy okmányokkal rendelkeznek;

b)

bemutatnak olyan okmányokat, amelyek igazolják, hogy határ menti lakosok, és alapos indokuk van kishatárforgalom alapján a gyakori határátlépésre;

c)

a Schengeni Információs Rendszerben nem állnak belépési tilalom hatálya alatt;

d)

egyik tagállam tekintetében sem jelentenek veszélyt a közügyekre, a belbiztonságra, a közegészségügyre vagy a nemzetközi kapcsolatokra, és különösen akikre vonatkozóan egyik tagállam nemzeti adatbázisa sem adott ki a beléptetésük tilalmát ugyanezen jogcímek alapján elrendelő figyelmeztető jelzést.

10. cikk

Érvényesség

Az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedély legkevesebb egy-, legfeljebb ötéves időszakra érvényes.

11. cikk

Kiállítási illetékek

Az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedélyre irányuló kérelmek feldolgozása igazgatási költségeinek megfelelő illeték nem haladhatja meg a többszöri belépésre jogosító, rövid távú vízum illetékét.

A kishatárforgalmi engedély kiállítása illetékmentes is lehet .

12. cikk

A kiállításra vonatkozó rendelkezések

(1)     A határ átlépésére feljogosító kishatárforgalmi engedélyt vagy a tagország konzulátusa, vagy a 13. cikkben említett kétoldalú megállapodásokban meghatározott helyi közigazgatási hatóság állíthatja ki.

(2)     A tagországok a kérvényezett, kiállított, meghosszabbított és visszavont engedélyekről központi nyilvántartást vezetnek, valamint kijelölnek egy nemzeti kapcsolattartó pontot, amelynek feladata, hogy a tagállamok kérésére haladéktalanul tájékoztatást adjon a nyilvántartásban szereplő engedélyekről.

IV. fejezet

A kishatárforgalmi rendszer megvalósítása

13. cikk

A tagállamok és harmadik országok közötti megállapodások

(1)   A tagállamoknak a kishatárforgalmi rendszer megvalósítása céljából az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően jogukban áll megállapodásokat kötni szomszédos harmadik országokkal.

A tagállamok fenntarthatják továbbá a kishatárforgalomra vonatkozóan szomszédos harmadik országokkal fennálló megállapodásaikat. Amennyiben a fennálló megállapodások nem összeegyeztethetők ezzel a rendelettel, az érintett tagállamok azokat oly módon módosítják, hogy megszüntessenek minden megállapított összeegyeztethetetlenséget.

(2)   A tagállamok szomszédos harmadik országokkal a kishatárforgalomról szóló megállapodás megkötése vagy módosítása előtt egyeztetnek a Bizottsággal a megállapodásnak e rendelettel való összeegyeztethetőségét illetően.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megállapodás nem összeegyeztethető ezzel a rendelettel, értesíti az érintett tagállamot, amely meghozza a szükséges intézkedéseket , hogy azt belátható időn belül oly módon módosítsa, hogy azzal megszüntessen minden megállapított összeegyeztethetetlenséget.

(3)    Abban az esetben, amikor a Közösség vagy az érintett tagállam nem kötött a harmadik országgal általános visszafogadási megállapodást, a kishatárforgalomról szóló, az adott harmadik országgal megkötött kétoldalú megállapodások tartalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek megkönnyítik a jelen rendelettel megvalósuló rendszerrel visszaélő személyek visszafogadását.

14. cikk

Hasonló bánásmód

A tagállamok szomszédos harmadik országokkal való, a 13. cikkben foglaltaknak megfelelő megállapodásaikban biztosítják, hogy a harmadik ország legalább hasonló elbánást biztosítson a szabad mozgás közösségi jogát élvező személyeknek , valamint a tagállam határ menti térségében jogszerű lakóhellyel rendelkező, harmadik országbeli állampolgároknak .

15. cikk

A határátlépés megkönnyítése

(1)   A 13. cikkben említett megállapodások tartalmazhatnak olyan, a határátlépést megkönnyítő rendelkezéseket, amelyek révén a tagállamok:

a)

kizárólag a határ menti lakosok számára rendelkezésre álló, külön határátkelőket létesíthetnek;

b)

rendes határátkelőhelyeken külön sávot tarthatnak fenn a határ menti lakosok számára;

c)

a helyi körülmények figyelembe vétele mellett, és ahol kivételesen különleges természetű követelmény áll fenn , engedélyezhetik a határ menti lakosok számára a hivatalos határátkelőktől eltérő, meghatározott helyeken történő és a hivatalos nyitvatartási időn kívüli határátlépést.

(2)   Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a határátlépést az (1) bekezdésnek megfelelően megkönynyíti a határ menti lakosok számára, a könnyítést automatikusan kiterjesztik valamennyi, a szabad mozgásra vonatkozó közösségi jogot élvező személyre is.

(3)    Az (1) bekezdés a) pontjában említett határátkelőknél, valamint az (1) bekezdés b) pontjában említett sávoknál azokat a személyeket, akik rendszeresen átlépik a határt, és akiket a határőr a gyakori határátlépés miatt jól ismer, általában csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

Időről időre, rendszertelen időközönként ezeket a személyeket előzetes figyelmeztetés nélkül alapos ellenőrzésnek kell alávetni.

(4)     Ha egy tagállam úgy dönt, hogy az (1) bekezdés c) pontjával összhangban megkönnyíti a határátlépést a határ menti lakosok számára:

a)

az 5. cikkben foglalt információn kívül az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedély a határátlépés helyszínének és körülményeinek részleteit is tartalmazza ;

b)

az érintett tagállam szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez, és rendszeres felügyeletet tart annak érdekében, hogy megakadályozza a jogosulatlan határátlépéseket.

V. fejezet

Záró rendelkezések

16. cikk

Ceuta és Melilla

Ez a rendelet nem érinti azokat a Ceután és Melillán alkalmazott egyedi intézkedéseket, amelyeket a Spanyol Királyságnak az 1985. június 14-i schengeni megállapodást végrehajtó egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás záróokmányában szereplő, a Spanyol Királyságnak Ceutáról és Melilláról szóló nyilatkozatában határoztak meg.

17. cikk

Szankciók

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet által létrehozott és a 13. cikkben említett kétoldalú megállapodások útján végrehajtott kishatárforgalmi rendszerrel való visszaélésre a nemzeti jogszabályokban megállapított szankciók vonatkoznak.

(2)    A megállapított szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek, és lehetőséget biztosítanak az 5. cikkben említett kishatárforgalmi engedélyek megszüntetésére vagy visszavonására.

(3)    A tagállamok nyilvántartást vezetnek valamennyi, a kishatárforgalmi rendszerrel való visszaélésről és az (1) bekezdésnek megfelelően kiszabott szankciókról. Ezt az információt hathavonta eljuttatják a többi tagállamnak és a Bizottságnak.

18. cikk

A rendszer alkalmazásáról szóló jelentés

A Bizottság ... (16) szükség szerint jogalkotási javaslat kíséretében, jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet alapján és annak megfelelően kötött kétoldalú megállapodásokkal létrehozott kishatárforgalmi rendszer működéséről és alkalmazásáról.

19. cikk

Értesítés a megállapodásokról

(1)     A tagállamok minden, a 13. cikk (1) bekezdésében említett megállapodásról, valamint ezek felmondásáról vagy módosításáról értesítik a Bizottságot.

(2)     A Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően átadott információt közzéteszi a tagállamok és a nyilvánosság számára az Európai Unió Hivatalos Lapjában és bármilyen más megfelelő módon.

20. cikk

A Schengeni Egyezmény módosítása

A Schengeni Egyezmény 136. cikke (3) bekezdésének előírásai helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó a kishatárforgalomra vonatkozó megállapodásokra, amelyekre a [e rendelet ... rendelet ] 13. cikkének rendelkezései alkalmazandók.

21. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  HL C[...]., [...]., [...]. o.

(2)  Az Európai Parlament 2006. február 14-i álláspontja.

(3)  COM(2002)0233.

(4)  HL L ....

(5)  HL L 81., 2001.3.21., 1. o. A legutóbb a 851/2005/EK rendelettel (HL L 141., 2005.6.4., 3. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 239., 2000.9.22., 69. o.

(7)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(8)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(9)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(10)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(11)   13054/04 számú tanácsi dokumentum, amely az alábbi honlapon érhető el: http://register.consilium.eu.int.

(12)  A 2004/849/EK tanácsi határozat (2004. október 25.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.).

(13)  A 2004/860/EK tanácsi határozat (2004. október 25.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

(14)  A 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

(15)  HL L 157., 2002.6.15., 1. o.

(16)  E rendelet hatálybalépését követő két éven belül.

P6_TA(2006)0050

Partnerségi megállapodás az EK és a Salamon-szigetek között a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Salamon-szigetek között létrejött, a Salamon-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0404 - C6-0320/2005 - 2005/0168(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanács határozatára irányuló javaslatra (COM(2005)0404) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0320/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0018/2006),

1.

jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak módosított formájában, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Salamon-szigetek kormányainak és parlamentjeinek.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) Fontos, hogy a Parlament számára megfelelőbb információk álljanak rendelkezésre, ezért a Bizottságnak éves jelentést kell készítenie a megállapodás alkalmazásáról.

2. módosítás

2a. cikk (új)

 

2a. cikk

A jegyzőkönyv érvényességének utolsó évében és az azt megújító megállapodás megkötése előtt a Bizottság a megállapodás alkalmazásáról szóló jelentést nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak.

3. módosítás

2b. cikk (új)

 

2b. cikk

A 2a. cikkben említett jelentés alapján és a Parlamenttel folytatott előzetes konzultációt követően a Tanács adott esetben újabb jegyzőkönyv elfogadására irányuló tárgyalási megbízatást ad a Bizottságnak.

4. módosítás

2c. cikk (új)

 

2c. cikk

A Bizottság továbbítja a Parlamentnek és a Tanácsnak a többéves ágazati program egy példányát és a jegyzőkönyv 5. cikkében említett végrehajtási szabályokat.

5. módosítás

2d. cikk (új)

 

2d. cikk

A megállapodás 9. cikke értelmében megalakult vegyes bizottság első ülésének alkalmából a Bizottság tájékoztatja a Salamon- szigetek hatóságait a hajótulajdonosok képviselőinek a vegyes bizottság következő ülésein való részvételéről.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0051

A görög hatóságok által véghezvitt gépkocsi-lefoglalások

Az Európai Parlament állásfoglalása a görög hatóságok által lefoglalt gépjárművekről (2005/2005(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Parlamenthez benyújtott, a görög hatóságok által lefoglalt gépjárművekről szóló számos petícióra, valamint a Bizottság által iktatott igen jelentős számú hivatalos panaszra,

tekintettel az EK-Szerződés 21. cikkére, ami az Unió minden polgára számára biztosítja petíció benyújtásának jogát a Parlamenthez, a 194. cikkel összhangban,

tekintettel az EK-Szerződés 194. cikkére, amely szerint bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy egyénileg vagy más polgárokkal vagy személyekkel közösen petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez a Közösség tevékenységi területére tartozó és őt közvetlenül érintő ügyben,

tekintettel az egyes szállítóeszközök valamely tagállamba egy másik tagállamból történő ideiglenes behozatalának Közösségen belüli adómentességéről szóló, 1983. március 28-i 83/182/EGK tanácsi irányelvre (1),

tekintettel az Európai Közösségek Bírósága 2001. július 12-én a C-262/99 Louloudakis ügyben hozott ítéletére (2),

tekintettel az Európai Közösségek Bírósága előtt 2004. március 26-án indított Bizottság kontra Görögország keresetre (C-156/04) (3),

tekintettel eljárási szabályzata 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére (A6-0394/2005),

A.

figyelembe véve a petíció benyújtói által kiemelt lényeges ügyeket és komoly problémákat és tudomásul véve a Bíróság észrevételét arra vonatkozóan, hogy a gépjárművezetéshez való jog milyen hatással van jelenleg a személyeknek az Európai Unión belüli szabad mozgásához kapcsolódó jogokra (4),

B.

mivel a petíció benyújtói eleget tettek a 83/182/EGK irányelvben meghatározott mentességre jogosító feltételeknek, különösen a forgalmi adó, jövedéki adó, és minden egyéb fogyasztói adó alóli mentesség feltételeinek a másik tagállamból ideiglenesen behozott közúti gépjárművek tekintetében, minthogy valamennyiüknek volt Görögországon kívül az Unió egy másik tagállamában „szokásos tartózkodási helye”, vagyis olyan hely, ahol minden naptári évben legalább 185 napot tartózkodnak személyes és szakmai okok miatt;

C.

mivel a petíció benyújtói megfelelő módon, vagyis személyazonossági igazolvánnyal vagy más érvényes okmánnyal igazolni tudták szokásos tartózkodási helyüket;

D.

mivel speciális közigazgatási bírság kiszabása, és különösen átalánydíjas büntetésnek kizárólag a járművek hengerűrtartalma alapján történő megállapítása, figyelmen kívül hagyva a járművek életkorát, illetve a magasabb vámot, amely a vámtétel összegének tízszeresét is kiteheti, nem egyeztethető össze az arányosság elvével a Közösségben;

E.

szem előtt tartva az Európai Unió intézményeinek és a tagállamoknak polgáraikkal szemben vállalt kötelezettségeit, ahogyan az a Szerződésekben szerepel,

1.

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a petíciókban hivatkozott speciális eseteket illetően a görög hatóságok nem alkalmazták a 83/182/EGK irányelvben meghatározott mentességet;

2.

megállapítja, hogy ennek ellenére a görög vámhatóságok azt állították, hogy a petíció benyújtói bűnösek adóelkerülésben vagy adóelkerülés kísérletében, és nem tartották be a görög vámkódexben megállapított alaki követelményeket; úgyszintén megállapítja, hogy a petíció benyújtóit a vám tízszeresével egyenlő emelt vámtétel megfizetésére kötelezték;

3.

úgy ítéli meg, hogy az igazgatási intézkedések összessége, melyeket Görögország megfelelőnek ítélt a vámkihágások területén, és amelyek eredményeként a petíciót benyújtó személyek esetében a járműért eredetileg megfizetett vételár sokszorosát állapították meg bírságként, gátolja az áruk és a személyek szabad mozgását;

4.

tudatában van annak a ténynek, hogy az alkalmazandó bírságok területén érvényes közösségi jogszabályok összehangolásának hiányában, amikor az ilyen jogszabályok szerinti rendelkezések által megállapított feltételeket nem veszik figyelembe, a tagállamok saját belátásuk szerint szabhatják ki a bírságot; úgy ítéli meg mindamellett, hogy a tagállamoknak ezt a hatalmat a közösség jogszabályaival és általános elveivel, és következésképpen az arányosság elvével összhangban kell gyakorolniuk;

5.

tudatában van annak a ténynek, hogy a bírság megválasztása bizonyos szállítóeszközök ideiglenes behozatalára vonatkozó jogsértési ügyekben a nemzeti jog tárgyát képezik, ahogyan annak megállapítása is, hogy számításba kell-e venni a jogsértő jóhiszeműségét; mindazonáltal úgy véli, hogy a Szerződések által biztosított szabadságok előmozdítása végett a jogsértő jóhiszeműségét számításba kell venni a rá kivetendő bírság megállapításánál, ahol az alkalmazandó szabályok meghatározása nehézséget okoz;

6.

tudomásul veszi, hogy igen jelentős számú járművet foglaltak le, koboztak el és értékesítettek árverésen, ami megítélése szerint nem egyeztethető össze az Európai Unió alapjogi chartájával, különösen annak VI. fejezetével (Igazságügy), és amit nem tesz indokolttá a végrehajtás és a megelőzés követelményeire történő bármiféle hivatkozás, figyelembe véve a jogsértés súlyosságát; megjegyzi, hogy a Bíróság már korábban kimondta, hogy a „szabálytalan” járműhasználat egy másik tagállam területén különböző módokon büntethető, amelyek között nem szerepel az elkobzás;

7.

úgy ítéli meg, hogy a járművek elkobzása, és az a tény, hogy a petíció benyújtóit több évre megfosztották azok használatától, ellentétes a tulajdonhoz való joggal és a szabad mozgás jogával, valamint a petíció benyújtóinak joguk van a megfelelő kártérítésre, tekintettel az elszenvedett anyagi és erkölcsi kárra;

8.

szorgalmazza, hogy a görög hatóságok haladéktalanul tegyenek eleget a Görög Köztársaság Szerződés szerinti kötelezettségeinek és tartsák be a közösségi jogszabályokat, különösen a 83/182/EGK irányelvet, hogy a Bizottság visszavonhassa a keresetét;

9.

amennyiben a görög hatóságok ezt elmulasztják megtenni, felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul folytassa a pert a Görög Köztársaság ellen;

10.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és az illetékes bizottság vonatkozó jelentését a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a görög kormánynak és parlamentnek.


(1)  HL L 105., 1983.4.23., 59. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  EBHT 2001., I-5547. o.

(3)  HL C 106., 2004.4.30., 47. o.

(4)  C-193/94 számú, Skanavi és Chryssanthakopoulos ügyben hozott ítélet, EBHT 1996., I-929. o. (36) bekezdés.

P6_TA(2006)0052

Munkavállalók mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciója ***III

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fizikai tényezők (mesterséges optikai sugárzás) hatásából fakadó kockázatoknak kitett munkavállalókra érvényes egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó közös szövegtervezetről (PE-CONS 3668/3/2005 - C6-0001/2006 - 1992/0449B(COD))

(Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel az egyeztető bizottság által elfogadott közös szövegtervezetre (PE-CONS 3668/3/2005 - C6-0001/2006),

tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatáról az első olvasat során (1) kialakított álláspontjára (COM(1992)0560) (2),

tekintettel a módosított javaslatra (COM(1994)0284) (3),

tekintettel a foglalkoztatás és a szociális ügyek terén folyamatban lévő jogalkotási eljárásokról szóló, 1999. szeptember 16-i állásfoglalása (a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleménye - az Amszterdami Szerződés hatálybalépésének hatásai) (SEC(1999)0581 - C4-0219/1999) (4),

tekintettel a második olvasat során kialakított álláspontjára (5) a Tanács közös álláspontja tárgyában (6),

tekintettel a Bizottság véleményére a Parlament módosító javaslatáról a közös állásponthoz (COM(2005)0526) (7),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (5) bekezdésére,

tekintettel eljárási szabályzata 65. cikkére,

tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A6-0026/2006),

1.

elfogadja a közös szövegtervezetet;

2.

utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

3.

utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben tegye közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa e jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 128. E, 1994.5.9., 146. o.

(2)  HL C 77. E, 1993.3.18., 12. o.

(3)  HL C 230. E, 1994.8.19., 3. o.

(4)  HL C 54., 2000.2.25., 75. o.

(5)  Elfogadott szövegek, 2005.9.7., P6_TA(2005)0329.

(6)  HL C 172. E, 2005.7.12., 26. o.

(7)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0053

A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályokat megállapító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0221 - C6-0190/2005 - 2005/0099(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0221) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0190/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0017/2006),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.

felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.

felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(1a) preambulumbekezdés (új)

 

(1a) A célokat az állatjólét magas szintjének biztosítása figyelembe vételével kell megállapítani. Az elhullásra és a talppárna károsodására vonatkozó pontrendszer mutatja, hogy sikerült-e elérni az állatjólét megfelelő szintjét. Egyéb megfelelő mutatók kidolgozására jelenleg tudományos kutatás zajlik, amelynek eredményeit csatolni kell az irányelvhez.

2. módosítás

(9) preambulumbekezdés

(9) Fontos, hogy a csirkéket gondozó személyek tisztában legyenek a vonatkozó állatjóléti követelményekkel és megfelelő képzésben részesüljenek a feladataik ellátásához.

(9) Fontos, hogy a csirkéket gondozó személyek tisztában legyenek a vonatkozó állatjóléti követelményekkel és megfelelő képzésben részesüljenek a feladataik ellátásához. Képzés hiányában az illetékes hatóságok feladata annak ellenőrzése, hogy e személyek szakmai tapasztalata megfelelő-e.

3. módosítás

(10) preambulumbekezdés

(10) A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló szabályok megállapításánál egyensúlyt kell kialakítani a különböző figyelembe veendő szempontok - az állatjólét és egészség, a gazdasági és szociális megfontolások, valamint a környezeti hatás - között.

(10) A hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló szabályok megállapításánál egyensúlyt kell kialakítani a különböző figyelembe veendő szempontok - az állatjólét és egészség, a gazdasági és szociális megfontolások, valamint a környezeti hatás - között. Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően a gazdasági és társadalmi megfontolások nem élvezhetnek előnyt az állatok jólétével és egészségével szemben.

4. módosítás

(12) preambulumbekezdés

(12) Már léteznek különféle önkéntes rendszerek különböző tagállamokban a csirkehús állatjóléti szabványoknak és más paramétereknek való megfelelése alapján történő címkézésére.

(12) Már léteznek különféle önkéntes rendszerek különböző tagállamokban a csirkehús állatjóléti szabványoknak és más paramétereknek való megfelelése alapján történő címkézésére. Ezek a rendszerek érdemesek arra, hogy a termelők szervezetei, a tagállamok illetékes hatóságai és a Bizottság határozott támogatásában részesüljenek, mivel egy egyre növekvő fogyasztói igényt elégítenek ki. A nyújtott információ érthetősége lehetővé teszi, hogy a vásárlás során felelősségteljesen lehessen választani, ami mind az állattartók, mind a fogyasztók és az állatok érdekeit szolgálja.

5. módosítás

(13) preambulumbekezdés

(13) Az ilyen önkéntes címkézési rendszerekben szerzett tapasztalatok fényében célszerű, hogy a Bizottság benyújtson egy olyan jelentést a csirkehúsra, húsipari termékekre és készítményekre vonatkozó, közösségi szintű, kötelező, harmonizált és specifikus címkézési rendszer bevezetésének lehetőségéről, amely az állatjóléti szabványoknak való megfelelésen, beleértve esetleges társadalmi-gazdasági vonatkozásokat, a Közösség gazdasági partnereire való hatáson, valamint egy ilyen címkézési rendszernek a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak való megfelelésén alapszik.

(13) Az ilyen önkéntes címkézési rendszerekben szerzett tapasztalatok fényében célszerű, hogy ezen irányelv elfogadását követő legfeljebb 6 hónapos határidővel a Bizottság benyújtson egy olyan jelentést a csirkehúsra, húsipari termékekre és készítményekre vonatkozó, közösségi szintű, kötelező, harmonizált és specifikus címkézési rendszer bevezetésének lehetőségéről, amely az állatjóléti szabványoknak való megfelelésen, beleértve esetleges társadalmi-gazdasági vonatkozásokat, a Közösség gazdasági partnereire való hatáson, valamint egy ilyen címkézési rendszernek a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak való megfelelésén alapszik.

6. módosítás

(14) preambulumbekezdés

(14) Célszerű, hogy a Bizottság jelentést nyújtson be, amely további kutatást és gyakorlati tapasztalatokat figyelembe vevő, új tudományos adatokon alapszik, azért, hogy tovább javítsák a hústermelés céljából tartott csirkék jólétét, beleértve az ilyen csirkék szülői állományát is, különösen az ezen irányelv által nem érintett szempontok tekintetében. Ennek a jelentésnek külön meg kell vizsgálnia a genetikai paraméterek hatását az olyan azonosított hiányosságokra, amelyek a hústermelés céljából tartott csirkék nem kielégítő jólétét okozzák.

(14) Célszerű, hogy a Bizottság jelentést nyújtson be, amely további kutatást és gyakorlati tapasztalatokat figyelembe vevő, új tudományos adatokon alapszik, azért, hogy tovább javítsák a hústermelés céljából tartott csirkék jólétét, beleértve az ilyen csirkék szülői állományát is, különösen az ezen irányelv által nem érintett szempontok tekintetében. Ennek a jelentésnek külön meg kell vizsgálnia a genetikai paraméterek hatását az olyan azonosított hiányosságokra, amelyek a hústermelés céljából tartott csirkék nem kielégítő jólétét okozzák. A jelentésnek szintén figyelembe kell vennie a genetikai paraméterek negatív hatásainak megszüntetéséből adódó költségeket.

7. módosítás

(14a) preambulumbekezdés (új)

 

(14a) Helyénvaló lenne a hústermelés céljából tartott csirkék jólétének mérésére szolgáló új technológiák fejlődését nyomon követni és azok jelentőségét értékelni a figyelembe veendő paraméterek egyértelmű meghatározása és az intézkedések költségeinek minimalizálása érdekében.

8. módosítás

(15) preambulumbekezdés

(15) A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértésekor alkalmazandó szankciókról, és biztosítaniuk kell, hogy azokat végrehajtják. A szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak, és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(15) A tagállamoknak harmonizált szabályokat kell megállapítaniuk az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértésekor alkalmazandó szankciókról, és biztosítaniuk kell, hogy azokat végrehajtják. A szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak , fokozatosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. Ezzel párhuzamosan ellenőrizni kell, és szükség esetén meg kell tiltani az olyan harmadik országokból származó baromfi importját, ahol nem tartják be a hústermelés céljából tartott csirkék jólétére vonatkozó közösségi szabályokat.

9. módosítás

(15a) preambulumbekezdés (új)

 

(15a) Helyénvaló, ha a Bizottság határozottan kiáll az állatok jólétének fontossága mellett a Kereskedelmi Világszervezetben folytatott tárgyalások során az egész világra kiterjedő konszenzus elérése érdekében. Az állatok jólétének magas szintje elengedhetetlen a fenntartható mezőgazdasághoz, illetve az állatjólét tiszteletben tartásának önálló kritériumként kell szerepelnie a nem kereskedelmi szempontokról (non-trade concerns - NTC) folytatott tárgyalások során.

10. módosítás

(15b) preambulumbekezdés (új)

 

(15b) A Bizottságnak olyan szabály megalkotására kell törekednie, amelynek értelmében azoknak az exportőröknek, akik az európai piacra hoznak be csirkehúst ugyanazoknak az állatjóléti feltételeknek kell eleget tenniük, mint az uniós csirketenyésztőknek.

11. módosítás

3. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok biztosítják, hogy a tulajdonos vagy tartó betartja az I. mellékletben előírt követelményeket.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a tulajdonos vagy tartó betartja az I. mellékletben előírt követelményeket. Mind az alacsony, mind a magas sűrűségű létesítményekre vonatkozó követelmények értékelése során figyelembe veszik egyrészről a különböző termelési fázisokat, másrészről a különböző hőmérsékleti feltételeket és az alkalmazott csirketartási eljárásokat

12. módosítás

3. cikk, (2) bekezdés

A tagállamok biztosítják, hogy a csirkék négyzetméterenkénti állománysűrűsége a használható területen („állománysűrűség”) létesítményenként vagy külön létesítmény egységenként nem haladja meg a 30 kilogramm élősúlyt.

A tagállamok biztosítják, hogy a csirkék négyzetméterenkénti állománysűrűsége a használható területen („állománysűrűség”) létesítményenként vagy külön létesítményegységenként nem haladja meg a 30 kilogramm élősúlyt. A maximális állománysűrűséget a három legutolsó állomány átlaga adja. Sürgős esetben kétnapos eltérés megengedhető. Mindenesetre az állománysűrűség egyik állományban sem haladhatja meg a 32 kilogramm élősúlyt .

13. módosítás

3. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

(3) A (2) bekezdéstől való eltéréssel a tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a csirkéket 38 kilogramm élősúlyt nem meghaladó állománysűrűséggel tartsák a létesítményeken vagy az egyes létesítmény egységeken, feltéve, hogy a tulajdonos vagy tartó betartja a II. melléklet követelményeit, az I. mellékletben előírt követelményeken felül.

(3) A 2. bekezdéstől való eltéréssel a tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy a csirkéket 38 kilogramm élősúlyt nem meghaladó állománysűrűséggel tartsák a létesítményeken vagy az egyes létesítményegységeken, feltéve, hogy a tulajdonos vagy tartó betartja a II. melléklet követelményeit, az I. mellékletben előírt követelményeken felül. A maximális állománysűrűséget a három legutolsó állomány átlaga adja. Sürgős esetben két napos eltérés megengedhető. Mindenesetre az állománysűrűség egyik állományban sem haladhatja meg a 40 kilogramm élősúlyt .

 

2013. január 1-jétől az állománysűrűség élősúlyban nem haladhatja meg a 34 kilogramm élősúlyt. A maximális állománysűrűséget a három legutolsó állomány átlaga adja. Sürgős esetben kétnapos eltérés megengedhető. Mindenesetre az állománysűrűség egyik állományban sem haladhatja meg a 36 kilogramm élősúlyt .

14. módosítás

3. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, bevezető rész

Ilyen eltérés esetében a tagállamnak biztosítania kell, hogy:

Az ellenőrzést ki kell terjeszteni az irányelv hatálya alá tartozó összes létesítményre. A csirkék jólétét az alacsonyabb állománysűrűséget alkalmazó létesítményekben is ellenőrizni kell, mivel az állománysűrűség önmagában nem garantálja az állatok jólétét, ahhoz más tényezők is hozzájárulnak. Ezért a tagállamnak biztosítania kell, hogy:

15. módosítás

3. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés, ba) pont (új)

 

ba)

és a hivatalos vizsgálatok költségeit maga az illetékes hatóság állja.

16. módosítás

4. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a tanfolyamok ellenőrzésére és jóváhagyására egy rendszer létrehozását. A csirkék tulajdonosának vagy tartójának a tagállam illetékes hatósága által elismert bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely tanúsítja, hogy elvégzett egy ilyen tanfolyamot, vagy az ilyen képzéssel egyenértékű gyakorlatot szerzett.

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a tanfolyamok ellenőrzésére és jóváhagyására egy rendszer létrehozását. A csirkék tulajdonosának vagy tartójának a tagállam illetékes hatósága által elismert bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely tanúsítja, hogy a bizonyítvány birtokosa megfelelő képzettséggel rendelkezik az V. mellékletben részletezett szakmai területeken.

17. módosítás

5. cikk, (1) albekezdés

Nem később mint két évvel ezen irányelv elfogadása után a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, a csirkehúsra, húsipari termékekre és készítményekre vonatkozó, közösségi szintű, kötelező, harmonizált és specifikus címkézési rendszer bevezetésének lehetőségéről, amely az állatjóléti szabványoknak való megfelelésen alapszik.

Nem később mint hat hónappal ezen irányelv elfogadása után, a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy, a csirkehúsra, húsipari termékekre és készítményekre vonatkozó, közösségi szintű, kötelező, harmonizált és specifikus címkézési rendszer bevezetésének lehetőségéről, amely az állatjóléti szabványoknak való megfelelésen alapszik , és amely a gyártási szabványokra és a termék eredetére vonatkozó egyértelmű tájékoztatásra is kiterjed. A címkén külön fel kell tüntetni létesítmény állománysűrűségi adatait. Továbbá az állat életkorát, illetve egyéb adatokat is, amelyeket a fogyasztók kívánatosnak tartanak figyelembe venni .

42. módosítás

5a. cikk (új)

 

5a. cikk

Az önszabályozó magatartás ösztönzése

A Bizottság tevékenységeket kezdeményez, hogy ösztönözze az uniós csirkehúsimportőröket, hogy beszállítóiktól ugyanolyan szintű állatjóléti körülményeket követeljenek meg.

18. módosítás

6. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

Nem később mint öt évvel ezen irányelv elfogadása után, a tagállamok összesítést nyújtanak be a Bizottságnak az adatokról, amelyeket a IV. melléklet 1. és 2. pontjának rendelkezései alapján gyűjtöttek be.

(1) Nem később mint két évvel ezen irányelv elfogadása után, a tagállamok összesítést nyújtanak be a Bizottságnak az adatokról, amelyeket a IV. melléklet 1. és 2. pontjának rendelkezései alapján gyűjtöttek be.

19. módosítás és 50

6. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

A Bizottság ezen adatokra és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos véleményére alapuló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a genetikai paraméterek hatásáról az olyan azonosított hiányosságokra, amelyek a csirkék nem kielégítő jólétét okozzák. Ezt a jelentést , amennyiben szükséges, megfelelő jogszabályi javaslatok kísérik.

A Bizottság ezen irányelv elfogadásának időpontjától számított négy éven belül az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos véleményére alapuló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a genetikai paramétereknek az olyan azonosított hiányosságokra gyakorolt hatásáról, amelyek a csirkék nem kielégítő jólétét okozzák a hústermelés céljából tartott (broiler) és tenyészcsirke-gazdaságokban, valamint a genetikai sokféleség csirketenyésztés során történő elveszéséről, továbbá a jelentés tartalmazza a különböző tenyésztörzsek felhasználásának költség-haszon elemzését tekintettel az állati egészségre, a betegségekkel szembeni ellenállóképességre, valamint a biocid és állatorvosi termékek szükséges alkalmazására. Ezt a jelentést ezen irányelv elfogadását követő legfeljebb 30 hónapon belül kell benyújtani és azt megfelelő jogszabályi javaslatok kísérik. Ezek a javaslatok tiszteletben tartják azt az elvet, amely szerint a genetikai alapú válogatás nem korlátozhatja, vagy csökkentheti az állatok potenciális jólétét.

 

A régebben végzett genetikai alapú kiválasztások negatív hatásait is fel kell számolni.

20. módosítás

6. cikk, (1) bekezdés, 2a albekezdés (új)

 

A jelentés és a jogalkotási javaslatok megvizsgálják a hústermelés céljából tartott csirkék genetikai tulajdonságait és azokat a jóléti körülményeket, amelyek között a szülői állományt tartották, továbbá megvizsgálnak olyan lehetőségeket, mint az azonosított lassan növekvő törzsekből származó szárnyasok tenyésztése, a madarak napi súlygyarapodására vonatkozó korlátozások, minimuméletkorra vonatkozó korlátozás a vágás tekintetében vagy olyan szülői állományból származó hústermelés céljából tartott csirkék felhasználásának tilalma, amelyek esetében korlátozott etetést kellett alkalmazni.

21. módosítás

6. cikk, (2a) bekezdés (új)

 

(2a) Két évvel ezen irányelv elfogadását követően a Bizottság értékeli az irányelvnek a hústermelés céljából tartott csirkék jólétére gyakorolt hatásait, valamint az egyes tagállamokban tapasztalható gazdasági következményeit.

22. módosítás

6. cikk, (2b) bekezdés (új)

 

(2b) Öt évvel ezen irányelv elfogadását követően a Bizottság jelentést nyújt be a hústermelés céljából tartott csirkék jólétére vonatkozó paraméterek, illetve a megfelelő jólétre - többek között a magatartási paraméterekre, valamint az anyagcserezavarokkal és a csontozati problémákkal kapcsolatos paraméterekre - vonatkozó mérési technikák kiválasztása optimalizálásának értékeléséről. Az állattartók és a fogyasztók érdekében az értékelés tartalmazza a jólét mérésére szolgáló technikák alkalmazási módját és költségeit.

Az értékelés közzétételét követően legfeljebb hat hónapon belül, szükség esetén az értékelést az ezen irányelv mellékleteinek kiigazítására vonatkozó javaslatok követhetik.

23. módosítás

7. cikk

A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókról, és minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy azokat végrehajtsák. Az előírt szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [2006. december 1-jéig] értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről és haladéktalanul értesítik az azokat érintő, bármilyen későbbi módosításról.

A tagállamok szabályokat állapítanak meg az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókról, és minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy azokat végrehajtsák. Az előírt szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. Az elhanyagolás és a bántalmazás azonnali beavatkozást igénylő nyilvánvaló esetei kivételével a szankciók fokozatosak. A tagállamok legkésőbb [2006. december 1-jéig] értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről és haladéktalanul értesítik az azokat érintő, bármilyen későbbi módosításról.

55. módosítás

I. melléklet, 2. pont

2. A takarmány folyamatosan rendelkezésre áll és nem szabad megvonni a csirkéktől több mint 12 órával a várható levágási időpont előtt.

2. A takarmány folyamatosan rendelkezésre áll , vagy azt rendszeres időközönként adagolják, és nem szabad megvonni a csirkéktől több mint 12 órával a várható levágási időpont előtt.

56. módosítás

I. melléklet, 3. pont, 1a albekezdés (új)

 

Az épületekből történő állománykitelepítést követően a teljes almot el kell távolítani, a létesítményt alaposan ki kell takarítani (kitisztítani és fertőtleníteni), az új állomány számára pedig tiszta almot kell biztosítani.

25. módosítás

I. melléklet, alcím és 4. pont

Szellőzés és fűtés

Szellőző-, hűtő- és fűtőrendszerek

4. A szellőzés elégséges ahhoz, hogy elkerüljék a túlfűtést, valamint, hogy eltávolítsa a nedvességet, amennyiben a fűtőrendszerekkel való kombináció azt szükségessé teszi.

4. A szellőztetésre és fűtésre vonatkozó követelmények megállapításakor figyelembe kell venni a különböző termelési fázisokat, a hőmérsékleti feltételeket és az alkalmazott csirketartási eljárásokat.

 

A tulajdonosnak vagy tartónak biztosítania kell, hogy a létesítmény minden egyes egysége fel legyen szerelve olyan szellőző-, fűtő- és hűtőrendszerrel, amelyet úgy terveztek meg, alakítottak ki és úgy működtetnek, hogy

a)

az NH3-koncentráció ne haladja meg a 20 ppm-et és a CO2-koncentráció ne haladja meg a 3000 ppm-et, a csirkék fejszintjénél mérve;

b)

a szellőzés elégséges legyen ahhoz, hogy elkerüljék a túlfűtést, valamint hogy eltávolítsa a nedvességet, amennyiben a fűtőrendszerekkel való kombináció azt szükségessé teszi;

c)

a belső hőmérséklet, amikor az árnyékban mért külső hőmérséklet meghaladja a 30° C-ot, ne haladja meg ezt a külső hőmérsékletet több mint 3° C-kal;

d)

amikor a külső hőmérséklet 10° C alatt van, a relatív páratartalom a létesítmény egységén belül ne haladja meg a 70%-ot.

 

A szellőző-, fűtő- és hűtőrendszert a II. melléklet 2. pontjában előírt dokumentációban megjelölt időközönként ellenőrizni kell.

26. módosítás

I. melléklet, 6. pont

6. Minden épület legalább 20 lux fényerejű fénnyel rendelkezik a madarak szemmagasságában mérve, a világos időszak alatt, és az a teljes alapterületet bevilágítja. A fény szintjének ideiglenes csökkentése, amikor az szükséges, az állatorvosi tanácsot követve megengedhető.

6. Minden épület legalább 50 lux fényerejű , nem villódzó fénnyel rendelkezik a madarak szemmagasságában mérve, a világos időszak alatt, és az a teljes alapterületet bevilágítja. A fény szintjének ideiglenes csökkentése, amikor az szükséges, az állatorvosi tanácsot követve megengedhető.

27. módosítás

I. melléklet, 7. pont

3. A fénynek a csirkék épületben való elhelyezése időpontjától számított három napon belül kezdődően, az előrelátható vágási időpont előtt három nappal bezárólag, összesen legalább 8 órán át tartó sötét időszakokat magába foglaló 24 órás ritmust kell követnie, amelyekben legalább egy legalább 4 órán át tartó megszakítás nélküli sötét időszak van.

7. A fénynek a csirkék épületben való elhelyezése időpontjától számított három napon belül kezdődően, az előrelátható vágási időpont előtt hét nappal bezárólag, összesen legalább 6 órán át tartó sötét időszakokat magába foglaló 24 órás ritmust kell követnie, amelyekben legalább egy legalább 4 órán át tartó megszakítás nélküli sötét időszak van.

28. módosítás

I. melléklet, 8. pont

8. Valamennyi a létesítményben tartott csirkét naponta legalább kétszer meg kell vizsgálni. A tartó olyan eljárást vezet be, amely biztosítja, hogy a vizsgálatot végző személy valamenynyi csirke mellett legfeljebb három méteres távolságon belül elhaladjon.

8. Valamennyi a létesítményben tartott csirkét naponta legalább kétszer meg kell vizsgálni, vagy legalább naponta egyszer, amennyiben a létesítmény fejlett, számos magatartási és egészséggel kapcsolatos paramétert figyelembe vevő megfigyelőrendszerrel (számítógép-vezérelt kamerás megfigyelőrendszerrel) van felszerelve. Különös figyelmet kell szentelni az állatjólét (beleértve az állatok egészségi állapotát) lecsökkent szintjére utaló jeleknek. Minden szükséges esetben kapcsolatba kell lépni állatorvossal.

29. módosítás

I. melléklet, 9a pont (új)

 

9a. Az illetékes hatóság évente legalább egyszer ellenőrzést hajt végre.

60. módosítás

I. melléklet, 10. pont

10. Az épületek, berendezések vagy eszközök azon részeit, amelyekkel a csirkék érintkeznek, alaposan ki kell tisztítani és fertőtleníteni minden alkalommal, amikor kitelepítést végeznek, mielőtt az új állományt bevezetnék az egységbe.

10. Az épületek, berendezések vagy eszközök azon részeit, amelyekkel a csirkék érintkeznek, alaposan ki kell tisztítani és fertőtleníteni minden alkalommal, amikor kitelepítést végeznek, mielőtt az új állományt bevezetnék az egységbe. Az egymást követő állományok között az egységek fertőtlenítése és az egyszerre betelepítés/kitelepítés rendszerének alkalmazása erősen ajánlott .

30. módosítás

I. melléklet, 11. pont, b) alpont

b) csirkék származása;

b) csirkék származása és fajtája ;

31. módosítás

I. melléklet, 12. pont, második albekezdés

A tollcsipkedés és a kannibalizmus megelőzése érdekében azonban a tagállamok engedélyezhetik a csőrkurtítást, feltéve, hogy azt szakképzett személyzet végzi 10 naposnál fiatalabb csirkéken. Ezen felül a tagállamok engedélyezhetik hímivarú csirkék kiherélését. A kiherélést csak állatorvosi felügyelet mellett, olyan személyzet végezheti, aki az illetékes hatóság által engedélyezett külön képzésben részesült.

törölve

32. módosítás

II. melléklet, 3. pont

A létesítményekre és a személyzetre vonatkozó követelmények

3. A tulajdonosnak vagy tartónak biztosítania kell, hogy a létesítmény minden egyes egysége fel legyen szerelve olyan szellőző-, fűtő- és hűtőrendszerrel, amelyet úgy terveztek meg, alakítottak ki és úgy működtetnek, hogy

a)

az NH3 koncentráció ne haladja meg a 20 ppm-et és a CO2 koncentráció ne haladja meg a 3000 ppm-et, a csirkék fejszintjénél mérve;

b)

a belső hőmérséklet, amikor az árnyékban mért külső hőmérséklet meghaladja a 30° C-ot, ne haladja meg ezt a külső hőmérsékletet több mint 3° C-kal;

c)

amikor a külső hőmérséklet 10° C alatt van, a relatív páratartalom a létesítmény egységén belül ne haladja meg a 70%-ot.

A szellőző-, fűtő- és hűtőrendszert a 2. pont c) alpontjában előírt dokumentációban megjelölt időközönként ellenőrizni kell.

törölve

33. módosítás

III. melléklet, 1. pont, bevezetés

1. Az illetékes hatóság ellenőrzéseket végez, hogy megvizsgálja:

1. Az illetékes hatóság évente legalább egyszeri előre be nem jelentett szúrópróbaszerű ellenőrzést végez minden hústermelés céljából tartott csirkék (magas és alacsony állománysűrűségű) nevelésére szolgáló létesítményben, hogy megvizsgálja:

34. módosítás

III. melléklet, 2. pont, második albekezdés

Ezen felül, amikor egy ellenőrzés során azt tárják fel, hogy a II. melléklet követelményeit nem tartották be, vagy amikor a IV. melléklet 3. pontja alapján súlyos hiányosságról kapnak értesítést, vagy ugyanazon létesítményre vonatkozóan előzőleg jelentett hiányosságról kapnak második értesítést, az illetékes hatóság elrendelheti az érintett létesítményre vagy létesítmény egységére vonatkozóan a maximális állománysűrűség csökkentését olyan mértékben, amely megfelelően korrigálja a hiányosságot, normális esetben 30 és 38 kilogramm élősúly közötti állománysűrűségre. Az illetékes hatóság tájékoztatja a tulajdonost vagy tartót a meghozott határozatról, és különösen arról az időpontról, amikortól az állománysűrűség csökkentése hatályba lép.

2. Az illetékes hatóság elrendelheti azonban az érintett létesítményre vagy létesítményegységére vonatkozóan a maximális állománysűrűség csökkentését olyan mértékben, amely megfelelően korrigálja a hiányosságot . A csökkentés mértékét a három legutolsó állomány átlaga, az elhullási arány, valamint a talppárna-dermatitisz előfordulásának gyakorisága határozza meg a IV. melléklet 3. és 4. pontjának megfelelően. Az egy állományon belüli hiányosságok előfordulásának gyakoriságára három kategóriát kell megkülönböztetni:

Első kategória: nincs hiányosság, vagy enyhe mennyiségi hiányosság (a IV. melléklet 3. és 4. pontja alapján meghatározott skálán 0-tól a skála egyharmadáig). Ebben az esetben ezen pont első albekezdésében említetteken kívül nincs más követelmény.

Második kategória: mérsékelt mennyiségi hiányosság (a IV. melléklet 3. és 4. pontja alapján meghatározott skála egyharmadától kétharmadáig). Amennyiben a következő állományban nem mutatható ki oly mértékű kijavulás, amely lehetővé tenné az első kategória megállapítását, a tenyésztőt hivatalosan értesíteni kell azon kötelezettségéről, hogy a következő állomány maximális sűrűségét 1 kg/m2-rel csökkenteni kell. A csökkentett sűrűség addig marad hatályban, amíg a létesítmény vissza nem tér az első kategória szintjére.

Harmadik kategória: jelentős mennyiségi hiányosságok (a IV. melléklet 3. és 4. pontja alapján meghatározott skála kétharmadától a skála maximumértékéig). A hiányosságok megállapítását követően a tenyésztőt hivatalosan értesíteni kell azon kötelezettségéről, hogy a következő állomány maximális sűrűségét 1 kg/m2-rel csökkenteni kell.

Amennyiben a tenyésztő nem hajtja végre a III. melléklet 3. pontjában meghatározott eljárást, újabb vizsgálatot kell tartani az előző albekezdésben meghatározott csökkentés bevezetésének dátumától számított 90. és 120. napon. Amennyiben a helyzet nem mutat javulást, újabb 1kg/m2-es csökkentés alkalmazandó. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg a létesítmény vissza nem tér az első kategória szintjére.

Az illetékes hatóság tájékoztatja a tulajdonost vagy üzemeltetőt a meghozott döntésről, különösen az állománysűrűség csökkentésére vonatkozó intézkedések hatálybalépésnek időpontjáról.

35. módosítás

III. melléklet, 3. pont

3. A létesítmény tulajdonosa vagy tartója kérelmezheti a 2. pontban említett maximális állománysűrűségre vonatkozó csökkentési döntés felülvizsgálatát , feltéve, hogy

3. A létesítmény tulajdonosának vagy tartójának kérésére a 2. pontban említett maximális állománysűrűségre vonatkozó csökkentési kötelezettséget az illetékes hatóság teljes mértékben és haladéktalanul megszünteti , feltéve, hogy

a)

a két előző állomány megfelelt a IV. melléklet 3. pontjában megállapított határértéknek; és

a)

az előző állomány megfelelt a IV. melléklet 3. pontjában megállapított határértéknek; és

b)

a létesítményt ellátó állatorvos kedvező véleményt adott a kérelemről.

b)

a létesítményt ellátó állatorvos kedvező véleményt adott a kérelemről.

Az illetékes hatóság a kérelemről a létesítmény ellenőrzése alapján dönt, beleértve a II. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően nyújtott dokumentáció értékelését.

 

36. módosítás

IV. melléklet, 1. pont, első albekezdés

1. A vágóhídon minden egyes szállítmányt, a talppárna dermatitisz előfordulására vonatkozóan, a hatósági állatorvos felügyelete mellett, a 4. pontnak megfelelően egy pontszám megállapításával legalább 200 csirkéből álló reprezentatív minta alapján történő ellenőrzésnek kell alávetni.

1. A vágóhídon minden egyes szállítmányt, a talppárna dermatitisz előfordulására vonatkozóan, a hatósági állatorvos felügyelete mellett, a 4. pontnak megfelelően egy pontszám megállapításával 100 csirkéből álló reprezentatív minta alapján történő ellenőrzésnek kell alávetni.

37. módosítás

IV. melléklet. 4. pont, 2b) albekezdés (új)

 

A Bizottságnak - az 1. és 2. csoport esetében a sérülésekről készített fényképekkel kiegészített - részletes írásbeli ismertetéseket kell készítenie annak érdekében, hogy egységes osztályozás álljon rendelkezésre az egész Európai Unióban.

38. módosítás

IV. mellékle,t 4. pont, 2c) albekezdés (új)

 

A talppárna-dermatitiszre vonatkozó értékelési és pontrendszer alkalmazásához legalább kétéves átmeneti időszakot kell biztosítani.

39. módosítás

V. melléklet, b) pont

b)

élettan, és különösen az itatási és etetési szükségletek, az állatok viselkedése, valamint a stressz fogalma;

b)

élettan, és különösen az itatási és etetési szükségletek, az állatok viselkedése, beleértve a normális, a nem normális viselkedésre és félelemre utaló jeleket, valamint a stressz fogalma;

40. módosítás

V. melléklet, c) pont

c)

a csirkék kezelésének gyakorlati szempontjai, beleértve az elfogást és a szállítást;

c)

a csirkék könyörületes kezelésének gyakorlati szempontjai, beleértve az elfogást és a szállítást;

41. módosítás

V. melléklet, d) pont

d)

a csirkék sürgősségi ellátása, sürgősségi leölése és selejtezése.

d)

a leggyakoribb betegségek jeleinek felismerése és a megfelelő intézkedések, a csirkék sürgősségi ellátása, sürgősségi leölése és selejtezése.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0054

Az állami támogatások reformja 2005-2009

Az Európai Parlament állásfoglalása az állami támogatás 2005-2009 közötti reformjáról (2005/2165(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság „Állami támogatás cselekvési terv - kevesebb és célzottabb állami támogatás: ütemterv az állami támogatás 2005-2009 közötti reformjához” (SAAP) című konzultációs dokumentumára (COM(2005)0107),

tekintettel a Bizottság „Konzultációs dokumentum az innovációs célú állami támogatásról” című közleményére (COM(2005)0436),

tekintettel a Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozások számára közszolgáltatások kompenzációja formájában nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozatra (1),

tekintettel a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról és bizonyos vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról szóló, 80/723/EGK irányelvet módosító 2005. november 28-i 2005/81/EK bizottsági irányelvre (2),

tekintettel a közszolgáltatások kompenzációja formájában nyújtott állami támogatásokra vonatozó közösségi keretről szóló európai bizottsági munkadokumentumra, a Parlamenthez véleménykérés céljából 2004. szeptember 8-án továbbított formájában,

tekintettel a Bizottság „Nemzeti-regionális támogatásokról szóló iránymutatások 2007-2013” című, 2005. december 21-i közleménytervezetére,

tekintettel a lisszaboni stratégia célkitűzéseire,

tekintettel a 2002. március 15-16-i barcelonai és a 2001. június 15-16-i göteborgi Európai Tanács elnökségi következtetéseire és különös tekintettel azokra a rendelkezésekre, amelyek szerint a tagállamok - alávetve magukat a közös érdekeknek - megállapodtak abban, hogy csökkentik az állami támogatások szintjét az Európai Unióban,

tekintettel az EK-Szerződés 2., 5., 16., 73., 86., 87. és 88. cikkére,

tekintettel az általános érdekű szolgáltatásokról szóló korábbi határozataira, különösen a következőkre: az európai általános érdekű szolgáltatásokról szóló bizottsági közleményről szóló 1997. december 17-i határozatra (3), a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról szóló, 80/723/EGK bizottsági irányelvet módosító irányelvtervezetről szóló 2000. május 18-i határozatra (4), az európai általános érdekű szolgáltatásokról szóló bizottsági közleményről szóló, 2001. november 13-i határozatra (5), az általános érdekű szolgáltatásokról szóló Zöld Könyvről szóló 2004. január 14-i határozatra (6) és a közszolgáltatások kompenzációja formájában nyújtott állami támogatásokról szóló 2005. február 22-i határozatra (7),

tekintettel az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis (csekély összegű) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendeletre (8),

tekintettel a tagállamok által 2004. október 29-én Rómában aláírt, az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-3., I-5., II-96., III-122., III-166., III-167. és III-238. cikkére,

tekintettel az Európai Bíróság általános érdekű szolgáltatásokról szóló joggyakorlatára, és különösen az Európai Bíróság C-280/00 sz. Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ügyben 2003. július 24-én hozott ítéletére (9),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0009/2006),

A.

mivel az állami támogatásoknak egyszerűnek, átláthatónak és hatásosnak kellene lenniük;

B.

mivel a piacgazdaság a leghatékonyabb módja a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások felosztásának; mivel ebből kifolyólag az állami támogatás csak a legvégső esetben alkalmazható;

C.

mivel az állami támogatásnak mindig világosan meghatározott célokkal kell rendelkeznie, arányosnak kell lennie és kiváltképp azt átmeneti jelleggel kell nyújtani;

D.

mivel az állami támogatás szükséges lehet az európai versenyképességre vagy technológiai függetlenségre irányuló célkitűzéseknek az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti közös európai érdekű projektek keretében történő eléréséhez;

E.

mivel még a legóvatosabb becslések szerint is több, mint az EU éves költségvetése 50%-ának megfelelő mennyiségű az évente összesen nyújtott állami támogatás; mivel az állami támogatásoknak a GDP arányában kifejezett összege erősen eltérő az egyes tagállamok között - 0,10%-tól 2,76%-ig terjedt 2003- ban - és ez jelentős piaci torzuláshoz vezethet;

F.

mivel az állami támogatást az adófizetők finanszírozzák, ezért azt felelősségteljesen, magas költséghatékonysággal kell felhasználni;

G.

mivel a nyújtott állami támogatások indokolását rendszeresen és megfelel időközönként felül kell vizsgálni; mivel az állami támogatás rendszeres nyomon követésének és ellenőrzésének feladatát nem kell átadni a tagállamok nemzeti ellenőrző hatóságainak,

H.

mivel az állami támogatások odaítélésekor hatásos és szigorú ellenőrzés szükséges a méltányos verseny, az átláthatóság biztosítása és a megkülönböztetések elkerülése érdekében;

I.

mivel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásakor a Bizottságnak olyan törvénysértésekre kell összpontosítania, amelyek jelentős hatással lehetnek a belső piacra, tekintettel arra, hogy a Szerződés 87. cikke szerint az állami támogatás a közös piaccal csak annyiban összeegyeztethetetlen, amenynyiben érinti a tagállamok közötti kereskedelmet;

J.

mivel az olyan állami támogatás, amely nem torzítja a versenyt, a gazdasági fejlődés egyik megengedett ösztönző eszköze, és ezáltal eszköze lehet a gazdasági növekedést és munkahelyteremtést szolgáló liszszaboni menetrend elősegítésének a közösségi finanszírozáshoz (így a strukturális alapokhoz) hasonló eszközökkel párhuzamosan;

K.

mivel az állami támogatás ellenőrzési politikájának hatékonysága az érintett felekre vonatkozó hatásokkal kapcsolatos jobb tájékoztatáson múlik;

L.

mivel az állami támogatás előnyei jelentősen meghaladhatják a költségeket, ha az állami támogatást ésszerűen használják fel és alapos költség-haszon elemzéseket végeznek;

M.

mivel a tagállamokban nem létezik a közösségi szintű támogatás-ellenőrzéshez hasonló ellenőrzési mechanizmus;

N.

mivel a Parlament az állami támogatásokról szóló korábbi állásfoglalásaiban és a Bizottság képviselőivel a Gazdasági és Monetáris Bizottság keretében folytatott szokásos tanácskozásai során több ízben nagyobb átláthatóságot biztosító intézkedéseket sürgetett;

Általános rész

1.

üdvözli a Bizottságnak az SAAP-ban megfogalmazott szándékát az állami támogatásra vonatkozó gyakorlatok és eljárások modernizálására, különösen a jogbiztonság fokozásával, a gazdasági megközelítés pontosításával, az érintettekkel folytatott párbeszéd révén az átláthatóság növelésével és a döntéshozatali folyamat javításával;

2.

egyetért a Bizottsággal abban, hogy szükség van az állami támogatási politika átfogó reformjára;

3.

megjegyzi, hogy az állami támogatási politika a versenypolitika szerves része, és az állami támogatás ellenőrzése azt tükrözi, hogy egyenlő feltételeket kell biztosítani valamennyi, az egységes európai piacon működő vállalkozás számára; hangsúlyozza azonban, hogy a Szerződés 87. cikkével összhangban az állami támogatás hozzájárulhat más uniós célok - különösen a Szerződés 2. cikkében hivatkozott célok - eléréséhez;

4.

megjegyzi, hogy a Szerződés 86. és 87. cikke kifejezetten engedélyez bizonyos kivételeket az állami támogatások általános tilalma alól, ha az ajánlott támogatási rendszer egyértelmű pozitív hatást gyakorol a népességre és a környezetre, és ha a támogatás nem károsítja az EU általános tevékenységeit; ezért fontosnak tartja, hogy az állami támogatások Szerződéssel való összeegyeztethetőségének a megítélése során meglegyen a kellő egyensúly a támogatásoknak a versenyre gyakorolt negatív hatásai és azok pozitív hatásai között a közös közösségi érdek mentén;

5.

hangsúlyozza, hogy a jogi bizonytalanság megszüntetése érdekében a Bizottság döntéseinek összhangban kell állniuk a Bíróság vonatkozó ítéleteivel; úgy véli, hogy az SAAP-t - amennyire szükséges - olyan jogalkotási kezdeményezéseknek kell kísérniük, amelyek célja az EU által kívánt irányba fordítani az állami támogatások reformját, és növelni a jogbiztonságot;

6.

javasolja, hogy a Bizottság jelentessen meg - a lehető legkövetkezetesebb módon - értelmező iránymutatásokat a Bíróságnak az állami támogatásra vonatkozó szabályozáshoz kapcsolódó ítéleteihez, függetlenül attól, hogy azok a Szerződés rendelkezésein vagy a másodlagos jogszabályban szereplő rendelkezéseken alapulnak;

7.

hangsúlyozza, hogy mind a múltban sikertelenül nyújtott állami támogatásokból, mind azokból az esetekből, amelyekben az állami támogatások a követett célkitűzések eléréséhez hatékony eszköznek bizonyultak, le kell vonni a következtetéseket; hangsúlyozza, hogy meg kell szüntetni a versenyt torzító támogatásokat;

8.

kifejezi azon kérését, hogy a Bizottság készítsen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló éves jelentést a tagállamokban nyújtott állami támogatásokról;

9.

ezzel összefüggésben kéri a Bizottságot, hogy alkalmazzon a jelentésekre vonatkozó, mind a tagállamokra, mind a kedvezményezettekre érvényes szigorú szabályokat; kéri továbbá a Bizottságot, hogy ezt figyelembe véve módosítsa az állami támogatások ponttábláját;

10.

úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi globalizált gazdasági környezetben nagyon fontos, hogy a közösségi szinten meghatározott szabályok figyelembe vegyék a nemzetközi verseny feltételeit;

11.

felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy az - elvben maximálisan - 50%-ig terjedő támogatási arány nem tűnik-e túlzottan magasnak a piacgazdaság szempontjából; mivel ilyen magas támogatási aránnyal gazdasági társaságot akár saját forrás nélkül is lehet alapítani, ami a piacgazdaságban ellentétes a vállalkozói felelősség elvével;

12.

üdvözli a Bizottság nyilatkozatát az SAAP-ban, amely szerint a Közösség legfontosabb céljai közé tartozik a magas foglalkoztatottság, a fenntartható fejlődés és a gazdasági és társadalmi kohézió;

Erősebb gazdasági megközelítés

13.

üdvözli, hogy a Bizottság célul tűzte ki az állami támogatási eljárások gazdasági megközelítésének finomítását és erőforrásainak a verseny és a kereskedelem súlyos torzulását okozó esetekre való összpontosítását tekintettel a lisszaboni és göteborgi stratégiák célkitűzéseire;

14.

kéri, hogy a Bizottság gazdasági megközelítését pontosan határozzák meg azért, hogy növekedjen az érintett szereplők jogbiztonsága; ezért úgy véli, hogy a Bizottság gazdasági elemzésének világos kritériumokon kell alapulnia, és a versenyjog más ágaiban már hatályban lévő eljárásokból kell kiindulnia, biztosítva, hogy az eljárások ne váljanak túlzottan nehézkessé;

15.

sürgeti a Bizottságot, hogy a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében az illegális állami támogatás értékelésével kapcsolatban meghatározott mindkét kritériumot (egyrészről a verseny torzítása, vagy a torzítás veszélye, másrészről a tagállamok közötti versenyre gyakorolt hatás) valamennyi határozatában vesse alá gazdasági elemzésnek; kéri a Bizottságot, hogy konkrét iránymutatásokban erősítse meg és pontosítsa a két kritériumra vonatkozó megközelítését;

16.

javasolja, hogy a Bizottság részletesen határozza meg a „piaci zavar” fogalmát, beleértve annak magyarázatát, hogy a fogalom mikor alkalmazható, valamint az átfogó módszertanra is kitérve; ragaszkodik egy jól használható fogalom kidolgozásához, amelyet a tagállamok és a kedvezményezettek a gyakorlatban is alkalmazni tudnak, és abból gyakorlati előnyük származik; ragaszkodik ahhoz, hogy az új fogalom rövidebb eljárásokkal járjon; kéri a Bizottságot, hogy tisztázza a Szerződés 87. cikkében a piaci zavar fogalmának határait és az állami támogatások tilalmának alkotóelemei közötti kapcsolatokat;

17.

tudomásul veszi a Bizottság alelnökének, Siim Kallasnak a mezőgazdasági támogatások átláthatóbb odaítélésére irányuló kezdeményezését, amely arra kötelezné a tagállamokat, hogy az interneten közzé tegyék valamennyi kedvezményezett nevét a támogatás összegével együtt, és javasolja, hogy ezt a módszert valamennyi állami támogatás esetében alkalmazzák; javasolja a tagállamoknak, hogy valamennyi vállalatot kötelezzenek a kapott támogatások közzétételére annak érdekében, hogy a részvényesek pontosabban értékelhessék a cég valódi teljesítményét különösen olyan esetekben, ahol az állami támogatások csökkentésére kerülhet sor;

18.

óv mind a nemzeti, mind az európai szintű állami támogatások potenciálisan ártalmas szerepétől, mert a támogatásra esélyes vállalkozásokat az egyik tagállamból a másikba történő áttelepülésre ösztönözhetik, a vállalkozások támogatáskereső magatartása („subsidy-shopping”) miatt, anélkül, hogy ez az EU közös céljai számára bárminemű előnyt jelentene;

Innováció és K+F

19.

hangsúlyozza az innováció és a K+F rendkívüli jelentőségét az EU versenyképessége szempontjából a globális gazdaságban;

20.

hangsúlyozza, hogy a K+F-re nyújtott állami támogatásokat a lisszaboni célkitűzések tükrében kell értékelni, és ezekkel a támogatásokkal a tagállamok célzottabb támogatást nyújthatnak a piaci zavarok felszámolására és olyan intézkedéseket hozhatnak, amelyekkel az ipart arra ösztönzik, hogy többet fordítson K+F-re; hangsúlyozza, hogy a K+F-re adott támogatások nem vezethetnek a verseny torzulásaihoz, különösen nem a stabil piaci szereplők kedvezményezése révén; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a jogszabályi és adózási akadályok megszüntetésének szükségességét a tagállamokban, mivel ezek gátolják az új és innovatív vállalkozások fejlődését;

21.

megállapítja, hogy az Unión belül a fosszilis tüzelőanyagokhoz és az atomenergiához nyújtott jelentős állami támogatások akadályozzák a környezetbarát technológiák elterjedését; határozottan hisz abban az alapelvben, hogy a külső költségeket be kell építeni a különböző forrásokból származó energiák árába, és ennek kell jelentenie az EU állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásainak felülvizsgálati alapját;

22.

kiemelten támogatja a közszféra kutatócsoportjai és az egyetemek innovatív elképzeléseinek létrehozása és előmozdítása terén az állami támogatások rugalmasságát, valamint egyszerű és világos szabályok megalkotását az ilyen ötletek és szaktudás üzleti életbe való átültetéséről; e tekintetben támogatja a köz- és magánszféra együttműködésén és partnerségén keresztül további újítások létrehozását;

23.

hangsúlyozza azt az alapelvet, amely szerint a K+F támogatások nem részesíthetnek előnyben egyedi vállalkozásokat; sürgeti a Bizottságot, hogy a K+F támogatásokat „innovációs csoportosulásokra” összpontosítsák;

24.

támogatja a Bizottságnak azt a szándékát, amely szerint rugalmasabbá tenné az állami támogatások rendszerét, hogy az innováció folyamatát támogassa a piactól való „távolságukkal” arányosan;

Kockázati tőke

25.

úgy véli, hogy a jogszabályi elégtelenségek és az ösztönzőkben nem bővelkedő adórendszerek következtében egyes tagállamokban a kockázati tőkével való ellátottság, különösen a kisvállalkozások esetében, nem megfelelő; ezért üdvözli a Bizottság az állami támogatásról és a kockázati tőkéről szóló - 2006 augusztusában lejáró - közleményének (10) felülvizsgálatát;

26.

hangsúlyozza az induló, új, innovatív KKV-k fejlődése elősegítésének szükségességét; többek között megfelelő adókedvezmények révén nyújtott ösztönzőkkel;

27.

hangsúlyozza a kevésbé terhes, gyorsabb jóváhagyási eljárások szükségességét; ilyen összefüggésben kívánatosabbnak tartja a KKV-knak nyújtott, kis mennyiségű támogatások esetében a csoportmentességet;

Általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatások

28.

felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a jogszabályok átláthatóságát az általános gazdasági érdeket képviselő szolgáltatásoknak nyújtott támogatásokra vonatkozóan;

29.

úgy véli, hogy a túlzott kompenzáció eleme a legalapvetőbb kritérium, és ezért az általános gazdasági érdekeket képviselő szolgáltatások finanszírozása csak azokban az esetekben valósít meg állami támogatást, ha az indokolható kompenzáció kritériuma nem teljesül vagy annak teljesülése nem igazolható;

30.

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy még mindig nagyok az eltérések abban, ahogyan a Bizottság a Bíróság Altmark-ítéletében lefektetett vizsgálati kritériumok gyakorlati értelmezését gondolja; felkéri a Bizottságot, hogy adjon ki a különböző ágazatok sajátos jellegét figyelembe vevő, világos és pontos értelmező közleményt az Altmark-ítéletben kifejtett negyedik kritériumra vonatkozóan;

31.

felkéri a Bizottságot, hogy tekintettel a köz- és a magánszféra közötti partnerségi rendszerek fokozódó jelentőségére a kevésbé fejlett régiókban történő infrastruktúrák kialakítása területén, fordítson kiemelt figyelmet az ilyen partnerségeknek szóló állami támogatás nyújtására, és ennek megfelelően adjon jogi útmutatást az állami támogatásra vonatkozó szabályok e tekintetben történő alkalmazhatóságát érintő kérdésekben, valamint sürgeti a köz- és magánszféra partnerségének használatát egyszerűsítő megfelelő szabályok alkalmazását; megjegyzi, hogy különös gondossággal kell biztosítani az átláthatóság fenntartását;

32.

tudomásul veszi a kisebb közszolgálati vállalatok mentességét az állami támogatási szabályok alkalmazása alól; bizonytalan azonban abban, hogy megfelelő-e a kis- és nagyvállalkozások közötti különbségtétel az állami támogatások szabályainak értékelésekor; kéri ezért, hogy a Bizottság értékelése a résztvevő közszolgálati vállalat mérete helyett az állami támogatási intézkedések érintett piacra gyakorolt hatásán alapuljon;

Csoportmentesség

33.

támogatja, hogy a Bizottság általános csoportmentességre vonatkozó rendeletet hozzon a meglévő csoportmentességek, nevezetesen a képzés, a KKV-k és a foglalkoztatás vonatkozásában, azok egyszerűsítése és konszolidálása és a mentességek szélesebb körének - különös tekintettel a KKV-k és a K+F számára nyújtott állami támogatásra - bevonása érdekében feltéve, hogy a kisvállalkozások felől a nagyvállalkozások felé történő keresztfinanszírozást ellenőrzik és nem fogadják el megfelelőnek; egyetért a Bizottság azon céljával, hogy erőforrásait a legnagyobb torzításokat okozó támogatásokra összpontosítja; úgy ítéli meg, hogy a bejelentési eljárásoknak és az ezekkel járó késéseknek arányban kell állniuk az adott támogatásból fakadó, súlyos versenytorzulás kockázatával; úgy véli, hogy egyetlen jogi eszköz megkönnyíthetné a csoportmentesség fogalmának jövőbeli kiterjesztését úgy, hogy a támogatás különböző típusainak a legkisebb összegeit nem kell bejelenteni;

34.

hangsúlyozza, hogy biztosítani kell azt, hogy a csoportmentességekről szóló rendeletek az eljárások valódi egyszerűsödéséhez vezetnek, világos, részletes, egyértelmű rendelkezésekkel, amelyek nem állhatnak ellentétben az állami támogatások átfogó csökkentésére irányuló célokkal;

35.

üdvözli a de minimis küszöb felemelésére irányuló javaslatot; javasolja, hogy az összeget duplázzák meg 200 000 euróra; kéri a Bizottságot, hogy ebben az összefüggésben foglalkozzon a halmozódás ellenőrzésének kérdésével;

Regionális támogatás

36.

üdvözli a Bizottságnak a nemzeti regionális támogatásokra (2007-2013) (11) vonatkozó iránymutatásait; hangsúlyozza, hogy ez alapján lényeges, hogy a területi kritériumokat nagyobb mértékben vegyék figyelembe azért, hogy meg lehessen különböztetni az EU stabil gazdasággal rendelkező földrajzi részeit egyrészt az ipari szerkezetváltás nehézségeivel sújtott térségektől, másrészt az állandó természeti hátrányokkal küzdő térségektől; úgy véli, hogy a kohéziós és az állami támogatási politikák egymás kiegészítői; az állami támogatási politikák hatékony eszköznek bizonyultak az EU-n belül a bevételek valódi konvergenciája felé vezető úton;

37.

úgy ítéli meg, hogy az állami támogatás csak akkor engedhető meg, ha a támogatás olyan hozzáadott értéket hoz létre, amely más politikai intézkedéssel nem érhető el, és amely egy régió javát szolgálja; és ezért támogatja a regionális támogatások odaítélése során alkalmazandó, hatékonyabb megközelítést, amelynek középpontjában az infrastruktúrába való befektetések, az EU hátrányos vagy legkevésbé fejlett régióiban nyújtott horizontális támogatás áll, beleértve a legfeljebb ötéves átmeneti időszakokra szóló kedvező adózási feltételek bevezetését is; ebben az összefüggésben hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani megfelelő támogatási intézkedéseket a „statisztikai hatások” által érintett régiók számára;

38.

úgy véli, hogy felül kell vizsgálni azon „statisztikai hatások” által érintett régiók állami támogatásának csökkentését, amely régiókban viszonylagos bevételnövekedés történt a bővítés hatásai következtében, ám mégsem értek el valódi növekedést vagy konvergenciát, és magas a munkanélküliségi ráta;

39.

felhívja a Bizottságot, hogy - szem előtt tartva az EU célkitűzéseit, valamint az EU régiói közötti egyenlőtlenségek megszüntetésére irányuló intézkedések segítségével a gazdasági és társadalmi összetartás elérését célzó kohéziós politikáját - biztosítsa, hogy sem a nemzeti, sem az európai szintű állami támogatások ne eredményezzék a verseny torzulását a tagállamok régiói között és ne finanszírozzanak EU-n belüli áttelepüléseket, különösen olyanokat ne, amelyek az egyik régióban a másik előnyére bekövetkező munkahelyvesztésekkel járnának;

40.

ösztönzi a Bizottságot, hogy a lisszaboni és göteborgi stratégiáknak megfelelően értékelje alaposabban és részletesebben az állami támogatás különböző fajtáit és azok hatékonyságát annak érdekében, hogy jelezni tudja, hogy a regionális fejlesztésre esetlegesen gyakorolt tartós, kedvező hatás szempontjából bizonyos támogatási formák előnyösebbek-e, mint mások;

41.

felkéri a Bizottságot, hogy az SAAP-ban megfogalmazott elveket alkalmazza az egyes ágazatok - amelyek gyakran strukturális alapra jogosult területeken jelentkeznek, mint pl. a mezőgazdaság, a halászat, a széntermelés és a közlekedés - különleges szabályaira, és tegyen több olyan javaslatot, amelyek ezen speciális szabályok reformjára irányulnak;

Környezetvédelmi támogatás

42.

úgy véli, hogy a környezetvédelemhez nyújtott állami támogatás, amennyiben annak alkalmazása tisztességes és átlátható, fontos szerepet játszhat a fenntartható fejlődés elérésében, különösen a technológiai beruházások és azok EU-n belüli szabadalmazásának hosszú távú serkentése révén az ENSZ éghajlatváltozásról szóló keretegyezményében megfogalmazott üvegházhatású gázkibocsátás stabilizálásának célkitűzésével összhangban;

43.

támogatja a Bizottság álláspontját, hogy a környezetvédelmi célokra nyújtott állami támogatásról szóló iránymutatások „nem illeszkednek megfelelően sem a környezettechnológiába történő egyre kifinomultabb befektetésekhez, sem a köz- és magánszféra partnerségének új fórumaihoz” (12);

44.

felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a környezetre káros állami támogatások csökkentésére vonatkozó intézkedések meghozatalát, és végső soron teljesen számolják fel e támogatásokat; megjegyzi, hogy e támogatások mértéke jelentős; valamint felszólítja az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget, hogy állítson össze listát azokról a támogatásokról, amelyek közvetlenül vagy közvetve elősegítik a környezetszennyező termelést és fogyasztást, ezáltal tisztességtelen versenyt teremtve a tisztább technológiák számára;

45.

üdvözli ezért az érdekelt felek részvételével zajló, a 2007 végén lejáró iránymutatások felülvizsgálatára irányuló folyamat kezdetét;

Jobb kormányzás

46.

úgy véli, hogy a jelenlegi állami támogatási eljárásokat és gyakorlatokat bizonyos hiányosságok jellemzik és túlságosan bürokratikusak;

47.

üdvözli ezért a gyorsabb és hatékonyabb bejelentési eljárások érdekében az állami támogatási eljárásokkal kapcsolatos legjobb gyakorlatokról szóló iránymutatások bevezetését; bizonytalan a tekintetben, hogy ezen célkitűzés elérése érdekében egy rendelet nem lenne-e megfelelőbb, mint az iránymutatások;

48.

teljes körűen támogatja azt az elképzelést, hogy a tagállamok felügyeleti hatóságai, mint például a számvevőszékek, a tagállamokban szorosabb hálózatot alkossanak, amely révén könnyebben elérhetővé válna az állami támogatási szabályok következetes alkalmazása;

49.

hangsúlyozza, hogy a hatáskörök nemzeti hatóságok javára történő decentralizálása szigorú felügyeletet és koordinációt igényel annak biztosítása érdekében, hogy a szabályokat valamennyi tagállamban következetesen alkalmazzák; úgy véli, hogy a decentralizáció az állami támogatásra vonatkozó szabályok következetlen alkalmazásának kockázatát eredményezheti, különösen a tagállamok illetékes hatóságainak különböző struktúrái, valamint eltérő tapasztalatai és szakértelme miatt; hangsúlyozza a tagállamok illetékes hatóságai közötti működő hálózat jelentőségét;

50.

sürgeti a Bizottságot, hogy szabjon egyértelmű határidőket az állami támogatási eljárások során, beleértve a megfelelést is;

51.

elégedetlenségének ad hangot, hogy a bejelentés elmulasztásáért járó szankciókat jelenleg csak a kedvezményezettekkel szemben érvényesítik, a tagállamokkal szemben nem; ezért támogatja a Bizottságot az újabb visszatartó mechanizmusok keresésében az állami támogatásra vonatkozó szabályok helytelen végrehajtásának kezelése érdekében, továbbá felkéri a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő szankciókat e tekintetben;

52.

ismételten felhív arra, hogy az együttdöntési eljárást vezessék be minden olyan versenypolitikai ügy tekintetében, amelyre vonatkozóan a Tanács minősített többséggel hoz határozatot;

*

* *

53.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL L 312., 2005.11.29., 67. o.

(2)  HL L 312., 2005.11.29., 47. o.

(3)  HL C 14., 1998.1.19., 74. o.

(4)  HL C 59., 2001.2.23., 238. o.

(5)  HL C 140. E, 2002.6.13., 153. o.

(6)  HL C 92. E, 2004.4.16., 294. o.

(7)  HL C 304. E, 2005.12.1., 117. o.

(8)  HL L 10., 2001.1.13., 30. o.

(9)  [2003] EBHT I-7747.

(10)  HL C 235., 2001.8.21., 3. o.

(11)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(12)  A Bizottság „A technológia ösztönzése a fenntartható fejlődés érdekében: környezettechnológiai közösségi cselekvési program az Európai Unió számára” című, 2004. január 28-i közleménye (COM(2004)0038, 4.2.3. bekezdés).

P6_TA(2006)0055

A globalizáció hatása a belső piacra

Az Európai Parlament állásfoglalása a globalizáció hatásáról a belső piacra (2004/2225(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A6-0021/2006),

A.

mivel a meghatározás szerint a globalizáció „a javak, a szolgáltatások, a munkaerő- és a tőkeáramlás megnövekedett és az információs forradalom által felerősített globális mozgása”, amely alapvető kihívások elé állítja a hagyományos európai társadalmi, kulturális, döntéshozatali és gazdasági modellt, gazdasági rendszert és különösen az EU belső piacát;

B.

mivel az EU belső piacának és a világ gazdaságának fejlődése szoros kölcsönhatásban van, és mivel a technikai fejlődésnek és a kereskedelem politikai és technikai akadályai csökkenésének köszönhetően a globalizáció elősegíti az áruk és szolgáltatások kereskedelmét;

C.

mivel a lisszaboni folyamat félidős értékelő jelentésének statisztikai adatai szerint az elmúlt években az EU egésze vezető szerepének megtartását fenyegető kihívásokkal szembesült az olyan kulcsfontosságú területeken, mint a gazdasági növekedés, a munkaerő-piaci teljesítmény, valamint a kutatás és fejlesztés (közlemény az Európai Tanács tavaszi ülésszakának: Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekért - A lisszaboni stratégia új kezdete (COM(2005)0024); a Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Közös cselekvések a növekedésért és a foglalkoztatásért - a Közösség lisszaboni programja (COM(2005)0330);

D.

mivel, amint azt a félidős értékelés is megerősíti, a lisszaboni stratégia célja az, hogy globális környezetben is versenyképes Európát építsen; mivel a lisszaboni stratégia központi célja, hogy 2010-re létrehozza a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb tudásalapú gazdaságát, amely több és jobb munkahelyet, jelentősebb környezetvédelmi célokat és nagyobb társadalmi kohéziót teremt,

E.

mivel a globális versenyre hatást gyakorolt a nagy és gyorsan növekvő, többnyire ázsiai gazdaságok felbukkanása, amelyek az áruk előállításában és kereskedelmében, illetve egyre inkább a szolgáltatások nyújtásában szállnak versenybe, ami nem várt következményekkel járhat az EU-n belül, különös tekintettel a közösségi vívmányokban lefektetett jogok veszélyeztetésére;

F.

mivel a globalizációt nem kellene kizárólag a társadalom széttöredezéséhez vezető negatív jelenségnek tekinteni, hanem inkább olyan keretnek, amely egyrészről új lehetőségeket kínál, így a világpiachoz való hozzáférést, másrészről ugyanakkor magában rejti az EU a világkereskedelem fejleményeitől való függésének veszélyét, amiért is a politikai irányításnak a belső piacra gyakorolt pozitív hatásokat támogatnia kell, a negatív hatásokat pedig meg kell szüntetnie;

G.

mivel a kereskedelem gyors és többoldalú felszabadítása az alacsony munkaügyi és környezetvédelmi normákkal rendelkező harmadik országok tekintetében jelentős kihívás elé állítja az európai gazdaság versenyképességét, és jelentős változtatásokat kíván az európai gazdasági és társadalmi modellektől;

H.

mivel a globalizáció esetleges hasznainak learatásához az EU-nak fel kell készülnie a globális gazdasági változásokra, fejlődnie kell a gazdasági erő, úgymint a közepes és csúcstechnológiai ágazat tekintetében; orvosolnia kell gyengeségeit például a csúcstechnológiai ágazatban, beleértve az információs és kommunikációs technológiát és a biotechnológiát; valamint viszonylagos előnyt nyújtó új ágazatokat kell kialakítania;

I.

mivel a tudásalapú gazdaság megvalósítása csak megfelelő stratégia és stabil finanszírozás mellett lehetséges;

J.

mivel a 15-ről hamarosan 27 vagy több tagállamra növekvő EU-nak ki kell dolgoznia az e kihívásokra megoldást nyújtó stratégiáját úgy, hogy a belső piacot rugalmassá és a világra nyitottá teszi, ugyanakkor az európai uniós értékek és a társadalmi modell megőrzése mellett növekedést, munkalehetőséget és társadalmi igazságosságot teremt, valamint elősegíti az ökológiai egyensúly tiszteletben tartását, az egységes piac létrehozásának tapasztalatára építve adva választ a globalizáció kihívásaira;

K.

mivel ennek a stratégiának a belső piac megvalósítását illető egyértelmű politikai elkötelezettségre való felhívást kell tartalmaznia, hiszen ez az EU legerősebb fegyvere a globalizáció adta lehetőségek maximális kiaknázására; mivel a szabályozási terhek csökkentésére irányuló reformoknak figyelembe kell venniük a lisszaboni stratégia félidős értékelésének eredményeit, amint ezt a fent említett bizottsági közlemény és a jogalkotás minőségének javításáról szóló közlemény vázolja (COM(2005)0097);

L.

mivel az EU úgy kívánja elérni céljait, és úgy kíván megfelelni a kihívásoknak, hogy megőrzi történelmi és társadalmi értékeit, és nem adja fel a magas színvonalú európai életmódot (társadalombiztosítás, szolidaritás, környezetvédelmi normák), de mindeközben kész arra, hogy ezeket az értékeket nemzetközi normaként ismertesse el;

M.

mivel az EU-nak egyre több lehetősége és kötelezettsége van a harmadik világgal kapcsolatban;

N.

mivel a szolidaritás, az emberi jogok, az ökológiai és társadalmi normák, a fenntartható fejlődés tiszteletben tartása, valamint a fejlődő országok szegénysége felszámolásáért vállalt együttes felelősség az Európai Unió alapvető értékei,

1.

üdvözli a belső piacot a globalizáció által érő kihívásokról szóló új keletű európai vitát, amely kérdés fontosságát az Európai Unió állam- és kormányfői a 2005. október 27-i Hampton Court-i nem hivatalos találkozójukon is hangsúlyozták;

2.

hangsúlyozza a belső piac a Szerződésekben lefektetett alapelvekkel és alapvető szabadságokkal összhangban történő megvalósításának fontosságát (a pénzügyek és más szolgáltatások, valamint a munkaerő szabad mozgása terén);

3.

rávilágít a Bizottság által „Az európai értékek a globalizált világban” című, a globalizációnak az európai munkaerőre gyakorolt hatásáról szóló közleményben (COM(2005)0525) kifejezett aggodalmakra;

4.

felhívja a Bizottságot, hogy gyakoroljon felügyeletet az EU ipara versenyképességének egésze felett, dolgozzon ki egy eredeti EU-s iparpolitikát, és kezdje meg a globalizáció által különösen sújtott ágazatok átvilágítását;

5.

felhívja a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a tagállamokban észlelhető protekcionizmust, és tegyen rendszeresen jelentést a Parlamentnek ezekről az esetekről;

6.

felismeri annak szükségességét, hogy egészséges és támogató jellegű környezetet kell teremteni a kis- és középvállalkozások számára, és az újításokhoz és finanszírozási eszközökhöz való hozzájutási lehetőségüket erősíteni kell;

7.

ismét hangsúlyozza annak fontosságát, hogy biztosítani kell, hogy a nagy európai piaci szereplők megfelelő támogatásra és a lehetőségekre leljenek a belső piacon azért, hogy globális piaci szereplőkké válhassanak;

8.

hozzáfűzi, hogy a belső piacnak kellőképpen vonzónak kell lennie ahhoz, hogy a világcégek és befektetők első választása rá essen;

9.

meggyőződése, hogy a lisszaboni stratégia kivitelezéséhez megfelelő és folyamatos odafigyelésre, nevezetesen a félidős felülvizsgálat óta elért eredményeket értékelő éves jelentésekre van szükség;

10.

azon a véleményen van, hogy a lisszaboni stratégia mint általános gazdasági terv valószínűleg nem lesz elegendő a globalizáció kezelésére, és más cselekvési tervek elkészítését sürgeti, amelyeket célzottan a globalizáció negatív hatásainak tompítására és a pozitív hatások kihasználásra dolgoznak ki (pl. globalizációs kiigazítási alap);

11.

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki hatásos stratégiákat arra, hogy az európai értékeket a versenyszellemű globális környezet hatásaitól megóvhassák, valamint hogy ezek az értékek tükröződjenek az általuk kidolgozott globális stratégiákban;

12.

felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy tartsák fenn és fejlesszék a kiválóság európai hagyományát és tulajdonítsanak kiemelt szerepet a magas színvonalú oktatási rendszer létrehozásának és ezzel karöltve a kutatás, fejlesztés és innováció megfelelő szintű anyagi bázisa megteremtésének;

13.

felismeri a tudást megfelelő eszközökkel védő közös tudásmenedzselő rendszer, és az innovációkat beruházássá és gazdasági értékké változtató, hatékony program létrehozásának szükségességét;

14.

hangsúlyozza, hogy ebben a tekintetben az európai gazdasági érdekek védelme érdekében a szellemi és ipari tulajdonjogokat meg kell védeni, többek között egy egységes és jól működő szabadalmi eljárás kidolgozásával, valamint a hamisítást üldöző hatásos szabályozással és ellenőrzéssel;

15.

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy folytassák a jobb szabályozás programját mind EU-s, mind nemzeti szinten, és tegyenek jelentést a Parlamentnek a megvalósításról;

16.

hangsúlyozza egy gyorsabb és hatékonyabb belső piaci vitarendezés fontosságát;

17.

felhívja a tagállamokat, hogy gyorsítsák a belső piaci szabályok átültetését;

18.

elkötelezi magát és felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki hatékony és rendszeres utólagos hatáselemzési eljárást a gazdasági és belső piaci szabályozás hatásainak és végrehajtásának értékelésére;

19.

felhívja a Bizottságot, hogy folytasson párbeszédet világszerte a szabályozásról, és tegyen helyzetjelentést a Parlamentnek;

20.

felszólít az EU gazdaságát befolyásoló, az EU-n belül (mint pl. a demográfiai kihívás) és világszerte (mint pl. a harmadik világbeli országok iránti felelősség) a globalizáció kihívásaihoz kapcsolódó nem piaci tényezők elemzésére;

21.

ebben a törekvésében kéri az EU és a tagállamok összes politikai szereplőjét, hogy felelős módon működjenek együtt az európai kiválóságra való törekvés megvalósításáért;

22.

az egyértelmű címkézésre vonatkozó előírásokban és az eredetmegjelölés figyelembe vételében az európai áruk és értékek védelmének garanciáját látja;

23.

felhívja a Bizottságot, hogy csak azoknak a harmadik országoknak a preferenciális hozzáférését növelje az EU-s piachoz, amelyek ratifikálták és megfelelően alkalmazták az alapvető nemzetközi munkaügyi és környezetvédelmi normákat megállapító egyezményeket, és további preferenciális hozzáférést csak azoknak az országoknak adjon, amelyekben létezik jogalkotás a szociális és környezetvédelemről, valamint a kulturális sokszínűség tiszteletben tartásáról;

24.

rámutat arra, hogy a szolgáltatások belső piacának létrehozása alapvető fontosságú a lisszaboni stratégia céljainak elérésében, tehát az Európai Unió világpiaci versenyképességének javításában;

25.

üdvözli azokat a tagállamokat, amelyek megnyitották munkaerőpiacaikat az új tagállamok állampolgárai előtt, és így jelentősen hozzájárultak a belső munkaerőpiac mobilitásának és versenyképességének növeléséhez; sürgeti azokat a tagállamokat, amelyek továbbra is fenntartják a korlátozásokat, hogy bontsák le a munkaerő szabad áramlása elé emelt akadályokat;

26.

felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel a mezőgazdaság, a feldolgozóipar és a szolgáltatások terén történő további többoldalú piacnyitásnak a belső piacra gyakorolt hatását, és hogy mielőtt a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon alkalmazandó tárgyalási stratégiáját kialakítja, ossza meg ennek a felmérésnek az eredményét az érdekelt felek széles körével;

27.

felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy megfelelően kiegyensúlyozott külpolitikát dolgozzanak ki, amelynek révén az EU nagyobb befolyást tud gyakorolni nemzetközi szinten;

28.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak.

P6_TA(2006)0056

Az emberi jogi és demokráciazáradék az EU megállapodásaiban

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi és demokráciazáradékról (2005/2057(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3., 6., 11. és 19. cikkére és az EK-Szerződés 177., 300. és 310. cikkére,

tekintettel az emberi jogokkal és demokratizálódással kapcsolatos európai uniós fellépések földközi-tengeri partnerekkel való újbóli megerősítéséről szóló, 2004. február 12-i állásfoglalására (1),

tekintettel az Európai Uniónak az emberi jogok és a demokratizálódás ügyének harmadik országokban történő előmozdításában betöltött szerepéről szóló, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleménnyel (COM(2001)0252) kapcsolatos 2002. április 25-i állásfoglalására (2),

tekintettel a demokratikus alapelvek és az emberi jogok tiszteletben tartásának a Közösség és harmadik országok között létrejövő megállapodásokba való beemeléséről szóló bizottsági közleményről (COM(1995)0216) szóló, 1996. szeptember 20-i állásfoglalására (3),

tekintettel az emberi jogok globális helyzetéről szóló korábbi, 2005. április 28-i (4), 2004. április 22-i (5), 2003. szeptember 4-i (6), 2002. április 25-i (7), 2001. július 5-i (8), 2000. március 16-i (9), 1998. december 17-i (10), 1996. december 12-i (11), 1995. április 26-i (12), 1993. március 12-i (13), 1991. szeptember 12-i (14), 1989. január 18-i (15), 1987. március 12-i (16), 1985. október 22-i (17), 1984. május 22-i (18) és 1983. május 17-i állásfoglalásaira (19),

tekintettel az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS) és az Európai Unió között 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt (20) és 2005. június 25-én Luxembourgban módosított (21) partnerségi megállapodásra (Cotonou-i Megállapodás),

tekintettel az Európai Unió Nizzában, 2000. december 7-én kihirdetett alapjogi chartájára (22),

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2005)0280),

tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948) és az ENSZ egyéb emberi jogi okmányaira, nevezetesen a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (1966), a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (1966), a faji megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló egyezményre (1965), a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre (1979), a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményre (1984), a gyermek jogairól szóló egyezményre (1989), és a Nemzetközi Emberi Jogi Konferencia bécsi nyilatkozatára és akcióprogramjára (1993) és az ENSZ nyilatkozatára az egyének, csoportok és társadalmi szervek jogairól és kötelezettségeiről az egyetemesen elismert emberi jogok és alapjogok előmozdítása és védelme terén (1998),

tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) égisze alatt megfogalmazott egyezményekre,

tekintettel a multinacionális vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségéről szóló 2003. évi ENSZ normákra, amelyek e normákat az üzleti vállalkozások konkrét emberi jogi felelősségi köréhez viszonyítják,

tekintettel az Európai Unió és harmadik országok között létrejött valamennyi megállapodásra,

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0004/2006),

A.

mivel fenn kell tartani és elő kell segíteni az emberi jogok egyetemességét, egyéni jellegét és oszthatatlanságát, ideértve nemcsak a politikai és polgári jogokat, hanem a gazdasági, szociális és kulturális jogokat is, és mivel az Európai Uniónak ennek érdekében továbbra is hatékony eszközöket kell létrehoznia;

B.

mivel a demokrácia és a jogállamiság megteremtése és megszilárdítása, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása a közös kül- és biztonságpolitika általános célját alkotja, és szerves részét képezi az Európai Unió külpolitikájának;

C.

mivel az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartásának - mint az EU külkapcsolati politikái alapvető céljainak - előmozdítására irányuló törekvések meghiúsulnak, ha lényegi alapelvei nem kapnak megfelelő prioritást a biztonsággal kapcsolatos, gazdasági és politikai érdekek tekintetében;

D.

hangsúlyozva, hogy az Európai Uniónak képesnek kell lennie gyorsan és hatékonyan reagálni az emberi jogok és a demokratikus alapelvek súlyos és ismétlődő megsértésére, illetve azt, hogy ez több ízben nem valósult meg, tekintet nélkül a harmadik országok emberi jogi és demokratikus helyzetének objektív értékeléseire,

E.

mivel az emberi jogi és demokráciazáradék kötelező jellegének az alapvető jogok elősegítésére irányuló európai politika fontos eszközévé kellene tennie a záradékot, és mivel 10 évvel első megfogalmazása után eljött a végrehajtás és a továbbfejlesztési lehetőségek értékelésének ideje;

F.

mivel a záradékot immár több mint 50 megállapodásba foglalták bele, és több mint 120 országra vonatkozik; továbbá, mivel a záradék az EU-nak nem az egyetlen eszköze az alapvető jogok elősegítésére, és mivel az Európai Unió teljes külpolitikájának politikai, gazdasági és kereskedelmi tekintetben az alapvető demokratikus jogok elősegítésén kell alapulnia;

G.

hangsúlyozva ebben az összefüggésben Cotonou-i Megállapodás jelentőségét, amely megerősíti az Európai Közösség által beiktatott emberi jogi és demokráciazáradékot, mint a harmadik országokkal létrejött összes megállapodásának „nélkülözhetetlen elemét”, és amely napjainkban immár az emberi jogok, a demokratikus alapelvek és a jogállamiság tiszteletén, illetve a felelősségteljes kormányzáson és a közügyek helyes irányításán alapul,

H.

mivel az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés az AKCS és az EU parlamenti képviselői közötti párbeszéd egyedi fóruma, különösen az emberi jogok és a demokrácia kérdéseiben;

I.

mivel a fejlődő országokkal kötött számos megállapodás és ágazati - például textilipari, mezőgazdasági és halászati - megállapodás továbbra sem tartalmazza ezt a záradékot;

J.

mivel az emberi jogoknak fontos elemét kell képezniük a Bizottság Tanácstól kapott felhatalmazásának a külső megállapodások megtárgyalására, és mivel az e tárgyalási felhatalmazás meghatározására vonatkozó eljárásnak áttekinthetőbbnek kell lennie;

K.

mivel az egyes megállapodások hatálybalépéséhez az Európai Parlament hozzájárulása szükséges, jóllehet az egyeztetés kezdeményezése vagy adott megállapodás részleges felfüggesztése esetére ez nem vonatkozik, és mivel ez csökkenti politikai és intézményi szerepét;

L.

hangsúlyozva, hogy a civil társadalom és az emberi jogokkal foglalkozó nem kormányzati szervezetek nemzetközi hálózata nagyban hozzájárulhat az EU és harmadik országok közötti megállapodások emberi jogi és demokráciazáradékainak megfogalmazásához, végrehajtásához és értékeléséhez;

M.

meggyőződve arról, hogy az Európai Uniónak új eljárásokat és feltételeket kell megfogalmaznia az emberi jogi és demokráciazáradék alkalmazásához, amelyeknek az országokra és fejlettségi szintjükre vonatkozó megkülönböztetés nélkül kell érvényesülniük;

N.

mivel az emberi jogi és demokráciazáradék mind az Európai Unióra, mind az adott harmadik országra vonatkozik, de mivel a záradék kölcsönös jellegét még nem használták ki teljes mértékben;

O.

megismételve, hogy mindazonáltal a szükségállapotban nyújtott humanitárius segélyt továbbra is ki kell vonni az emberi jogi és demokráciazáradék bármelyik esetlegesen „kedvezőtlen” alkalmazása alól a népek közti szolidaritás alapelvének nevében,

1.

üdvözli az Európai Közösség azon általános gyakorlatát, hogy az emberi jogi és demokráciazáradékot - az úgynevezett „alapvető elemeket” és „végrehajtás elmulasztására” vonatkozó záradékokat - 1992 óta nemzetközi megállapodásaiba foglalja;

2.

sürgeti egyrészt az átláthatóság mértékének növelését az emberi jogi és demokráciazáradék végrehajtása során, amely az EU külpolitikájának egyik alappillére, másrészt az Európai Parlament nagyobb fokú bevonását; rámutat, hogy a szankciókat magára a jogsértésre vonatkoztatva lehet kiszabni, nem pedig arra vonatkoztatva, hogy mely országokban volt tapasztalható az emberi jogok megsértése;

3.

úgy véli, hogy az emberi jogi és demokráciazáradékot tartalmazó nemzetközi megállapodás harmadik országgal történő aláírásakor az Unió felelőssége annak biztosítása, hogy a szóban forgó harmadik ország a megállapodás aláírásakor a nemzetközi emberi jogi normákat tiszteletben tartsa;

4.

hangsúlyozza, hogy a záradék érvényesülését többek között a megszövegezés általános jellege rontotta, mivel nem határoz meg részletes eljárást „kedvező” és „kedvezőtlen” beavatkozásokra az EU és harmadik országok közötti együttműködés keretében, így az emberi jogok általánosabb követelményeit a Tanács, illetve a tagállamok legsürgetőbb nemzeti szükségletei határozzák meg;

5.

üdvözli ugyanakkor a Cotonou-i Megállapodás 9. és 96. cikkében foglalt emberi jogi és demokráciazáradékkal kapcsolatos kísérletet, amely egyes AKCS-országok esetében a gazdasági és kereskedelmi együttműködés ideiglenes felfüggesztését eredményezte az emberi jogok súlyos megsértése miatt, és ezáltal megerősítette az Európai Unió eltökéltségét és hitelességét; támogatja e kísérlet továbbvitelét és állandó részként az EU és harmadik országok között létrejövő megállapodásokba való beemelését;

6.

hangsúlyozza, hogy a Cotonou-i Megállapodás ténylegesen kifejti az emberi jogi és demokráciazáradék politikai és jogi tartalmát, valamint hogy részletezi a kétoldalú együttműködés ideiglenes felfüggesztéséhez vezető egyeztetés és információcsere módját;

7.

támogatja egy új „mintazáradék” megfogalmazását a „2. cikk” néven ismert rész jelenlegi szövegének javítása érdekében az európai emberi jogi politika egységesebb, hatékonyabb és átláthatóbb megközelítése céljából a harmadik országokkal kötött megállapodások vonatkozásában; a szövegnek a következő alapelveket kell figyelembe vennie:

a)

a demokrácia, az emberi jogok, ideértve a kisebbségi jogokat, a jogállamiság és a felelősségteljes kormányzás elősegítése a többoldalú együttműködés alappillérét képezi, ami vonatkozik mind a fejlődő, mind az iparosodott országokkal kötött megállapodásokra;

b)

e jogok jogszabályba foglalása tekintetében a feleknek különösen a már ratifikált nemzetközi kötelezettségeiket és vállalásaikat kell alapul venniük, továbbá egyértelművé kell tenni, hogy a feleknek eleget kell tenniük a megállapodás „alapvető elemeit” képező normáknak; konkrétan, a feleknek vállalniuk kell, hogy elősegítik az Egyesült Nemzetek 1948-ban elfogadott, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, a polgári és politikai jogokról, valamint a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló két ENSZ egyezségokmányban, valamint a nemzetközileg elismert ENSZ egyezményekben és a ius cogens jogi normáiban meghatározott alapvető jogokat;

rámutat, hogy az Európai Uniótól a harmadik országokkal való kapcsolataiban, valamint a demokratikus elvek és az emberi jogok „emberi jogi és demokráciazáradékkal” való elősegítésének érdekében azt kérik, hogy fordítson különös figyelmet a nemek közötti egyenlőséget és a nők jogait előmozdító politikák megvalósítására, miközben meggyőződik arról, hogy a harmadik ország hatóságai prioritásként biztosítják az önkényes letartóztatás, kínzás és kivégzés tilalmának alapvető jogait, valamint azt, hogy állampolgárai pártatlan bíróságokhoz fordulhatnak;

rámutat, hogy az európai szerződéseknek megfelelően az EU harmadik országokkal való kapcsolataiban, valamint a demokratikus elvek és az emberi jogok „emberi jogi és demokráciazáradékkal” való elősegítésének érdekében azt is vállalja, hogy szembeszáll a nemi irányultságból eredő vagy a fogyatékkal elő személyekkel kapcsolatos bármilyen diszkriminációval;

c)

a feleknek a rájuk nézve kötelező ENSZ-egyezményekhez és a szervezet szakosodott hivatalainak egyezményeihez kell fordulniuk az együttműködés által támogatott, az adott gazdasági ágazattal kapcsolatos jogok meghatározása során, különösen az ILO-hoz, amely az alapjogokat nemzetközileg elfogadott jogi okmányokba foglalta;

d)

a záradéknak tartalmaznia kell a felek egyeztetési eljárásának leírását, különös tekintettel az alkalmazandó politikai és jogi mechanizmus részletes ismertetésére arra az esetre, ha az emberi jogok ismételt és/vagy módszeres megsértése alapján a nemzetközi jog megsértése miatt felmerül az igény a kétoldalú együttműködés megszakítására; a felfüggesztés nyilvánvalóan szélsőséges intézkedés az EU és a harmadik országok kapcsolataiban, ezért világos szankciórendszert kell kidolgozni az alternatív intézkedések érdekében, de az emberi jogokra vonatkozóan elfogadott, alapvetően pozitív szemléletnek nem szabad kizárnia azt a lehetőséget, hogy valamely együttműködés ideiglenesen felfüggeszthető az emberi jogi és demokráciazáradék megsértése esetén;

e)

a záradék foglalja magában az együttműködési megállapodás átmeneti felfüggesztését lehetővé tevő mechanizmus részleteit, valamint egy „figyelmeztető mechanizmust” is az emberi jogi és demokráciazáradék megsértése esetére;

f)

a záradéknak viszonosságon kell alapulnia, és így olyan jogalapot kell teremtenie, amely lehetővé teszi a felek számára a vitát és a közös cselekvést mind az Európai Unió, mind a harmadik ország területe tekintetében; olyan kétirányú eszköznek kell lennie, amely az Európai Uniót és a harmadik országot az emberi jogokkal és az alapvető szabadságokkal kapcsolatos politikájuk vonatkozásában elszámoltathatóvá teszi egymás számára;

8.

sürgeti, hogy az emberi jogi és demokráciazáradékot terjesszék ki az Európai Unió és az (iparosodott és fejlődő) harmadik országok között létrejövő minden új megállapodásra, ideértve az ágazati megállapodásokat, illetve a kereskedelmi és műszaki vagy pénzügyi segélyeket, ahogy az AKCS-országok esetében is történt;

9.

sürgeti az emberi jogi és demokráciazáradék pozitív vonatkozásainak kiterjesztését - ami együtt jár hatékony intézkedések meghozatalának szükségességével annak elősegítése érdekében, hogy az adott feleknél és a felek által érvényesülhessenek az emberi jogok -, azért hogy az emberi jogi és demokráciazáradékba kerüljön be magának az egyezménynek az emberi jogok meglétére gyakorolt hatásának értékelése és nyomon követése, valamint hogy a megállapodás valamennyi szempontjának végrehajtásakor alkalmazást nyerjen az emberi jogokra vonatkozó szemlélet;

10.

hangsúlyozza, hogy a továbbiakban nem hajlandó hozzájárulni olyan új nemzetközi megállapodásokhoz, amelyek nem tartalmaznak emberi jogi és demokráciazáradékot;

11.

úgy véli, hogy részt kell vennie a harmadik országokkal kötendő új megállapodások tárgyalási felhatalmazásának meghatározásában, és különösen politikai céljaik, illetve az emberi jogok támogatásának megfogalmazásában; ennek érdekében úgy véli, hogy a Bizottságnak és a Tanácsnak az illetékes parlamenti bizottságokon keresztül nagyobb mértékben kell bevonnia az Európai Parlamentet az EU és harmadik országok közötti megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalási felhatalmazások meghatározásába; hangsúlyozza, hogy e tekintetben fejleszteni kell az intézményközi információcserét és hozzáférést kell biztosítani a Bizottság és a Tanács adatbázisához;

12.

tekintettel arra, hogy a partnereknek hatékony mechanizmusra van szükségük az emberi jogok és a demokratikus alapelvek tiszteletben tartásának folyamatos figyelemmel kísérésére:

a)

felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az emberi jogi kötelezettségek betartásának rendszeres értékelésének részeként indítsanak a strukturált párbeszédre vonatkozó eljárásokat; az emberi jogi kérdések rendszeres napirendi ponttá válását a Társulási Tanácsában e párbeszéd részének tekinti;

b)

javasolja, hogy a Bizottság harmadik országbeli külső delegációinak vezetői játsszanak kitüntetett szerepet; felszólít arra, hogy a delegációk vezetőinek feladataként dolgozzanak ki „országonkénti többéves stratégiai dokumentumokat”, és hogy az országos stratégiai dokumentumok nagyobb figyelmet szenteljenek az emberi jogok állapotának, határozzák meg a prioritásokat és nevezzék meg az EU által alkalmazható, az emberi jogi és demokráciazáradék betartatására és az alapvető jogok érvényesülésének javítására irányuló módszereket és eszközöket; sürgeti továbbá, hogy ezen stratégiák megfogalmazását rendszeresen vizsgálják felül, különösen az Európai Parlamenttel együtt, és vitassák meg az illetékes parlamenti delegációkban és a plenáris üléseken, különös tekintettel a végrehajtásukra; javasolja, hogy a Bizottság országos stratégiai dokumentumai és cselekvési tervei tartalmazzanak világos referenciaértékeket az emberi jogok előrehaladásának tekintetében, valamint olyan időkeretet, amelyen belül a változásokat meg kell valósítani;

c)

ha valamely érintett kormány, az Európai Parlament vagy az érintett nemzeti parlamentek, illetve - az AKCS-országok esetében - az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés a kétoldalú megállapodás felfüggesztésén, illetve párbeszéd vagy egyéb hasonló intézkedés megtételén keresztül kéri az emberi jogi és demokráciazáradék alkalmazását , a Társulási Tanácsnak automatikusan fel kell vennie a kérést napirendi pontjai közé; megjegyzi, hogy az Európai Parlament már több ízben hivatalosan kifejtette ebbéli álláspontját, a Társulási Tanács mégis egyszerűen figyelmen kívül hagyta ezen kéréseket;

d)

javasolja a Társulási Tanács és/vagy annak „Emberi Jogi Albizottsága”, az Európai Parlament , megfelelő esetben az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés és a nem kormányzati szervezetek és/vagy független és demokratikus nem állami szereplők közötti „strukturált párbeszéd” létrehozását az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi és demokráciazáradékok megsértésének megvitatása érdekében, beleértve a záradék végrehajtásának hatékonyabbá tételére vonatkozó (mindenre kiterjedő) javaslatokat;

e)

sajnálatosnak tartja, hogy az Európai Parlament nem részese a megállapodások megtárgyalásának kezdeményezésével vagy felfüggesztésével kapcsolatos döntéshozatalnak; ebből kifolyólag erőteljesen szorgalmazza, hogy ebben a tekintetben, valamint a kedvezőtlen intézkedéseket bevezető korábbi határozatokat felfüggesztése („a felfüggesztés felfüggesztése”) tekintetében a Bizottsággal és a Tanáccsal együtt a Parlament is váljon döntéshozóvá;

f)

javasolja, hogy a Bizottság az emberi jogi albizottságokkal közösen készítsen éves jelentést a hatályban lévő nemzetközi megállapodásokban szereplő emberi jogi és demokráciazáradékok alkalmazásáról, amely megvitatásra kerül az Európai Parlamentben, és amely tartalmazza a Tanács által az adott évben kezdeményezett vagy elutasított minden egyes egyeztetési folyamat vagy egyéb megfelelő intézkedés eseti elemzését, továbbá amelyet részletes ajánlások, valamint a végrehajtott fellépés eredményességével és koherenciájával foglalkozó értékelés kísér;

13.

rámutatva arra, hogy a Társulási Tanácsok általában az EU és harmadik országok kapcsolatait irányítják, a társulási megállapodások keretében olyan emberi jogi albizottságok általános létrehozását szorgalmazza, amelyek jogosultak:

a)

ellenőrizni az emberi jogi és demokráciazáradék betartását, alkalmazását és végrehajtását;

b)

konkrét pozitív intézkedési javaslatokat tenni a demokrácia és az emberi jogok helyzetének javítására; és

c)

nyomon követni és értékelni az egyezmény végrehajtásának az alapvető jogok teljes érvényesülésére gyakorolt közvetett és közvetlen hatását az aláíró államokban, és konkrét ajánlásokat kidolgozni azzal kapcsolatban;

véleménye szerint ezen albizottságoknak rendszeresen (a Társulási Tanács minden ülésszaka alkalmával) kell ülésezniük, mégpedig parlamenti képviselők és a civil társadalmat képviselő szervezetek bevonásával; úgy véli ezzel kapcsolatban, hogy az emberi jogi albizottságok létrehozásának és megbízatásuk meghatározásának tekintetében a partnerországokkal szemben alkalmazandó, az egyes esetekre külön-külön meghatározott irányvonal nem a legmegfelelőbb megközelítés; ismételten hangsúlyozza, hogy az egyedi ügyekkel ezen albizottságokon belül kell foglalkozni;

14.

szorgalmazza, hogy az Európai Parlament társuljon a Társulási Tanácsokkal és az emberi jogi albizottságokkal, és hogy az Európai Parlament parlamentközi küldöttségei játsszanak kiemelt szerepet ebben a vonatkozásban, továbbá hogy a napirendekben változatlanul legyenek előirányozva az ezen záradék megvitatását szolgáló látogatásaik;

15.

hangsúlyozza, hogy az egyeztetési eljárás kezdeményezésének vagy a megfelelő intézkedések megtételének feltételei tárgyilagosak és átláthatóak kell, hogy legyenek;

16.

hangsúlyozza, hogy egyetlen intézkedés sem oldható fel addig, amíg alkalmazásának oka meg nem szűnik, és felszólít további intézkedések bevezetésére, amennyiben a meglevő intézkedések számottevő idő után sem hoznak eredményt;

17.

felismerve, hogy mivel a Tanács egyhangú határozata szükséges az egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez, és ez megnehezítette a záradék alkalmazását, sürgeti az egyeztetési eljárás kezdeményezése ügyében az egyhangúság elvének eltörlését, és az Európai Parlament szerepét ilyen esetekben korlátozó EK-Szerződés 300. cikke (2) bekezdésének felülvizsgálatát;

18.

rámutat arra, hogy fontos felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy az EU és harmadik országok közötti megállapodások előírják az emberi jogi és demokráciazáradékot;

19.

úgy véli, hogy az olyan országok különleges esetében, amelyek az Unióval hosszú távon azonos alapvető értékeket és közös politikákat vallanak, mint például az „új szomszédsági politika” által érintett országok, mérlegelhető az „emberi jogi és demokráciazáradékon” túlmutató megállapodások megkötése a demokratikus elvek és emberi jogok előmozdításával foglalkozó közös intézmények révén, az Európa Tanács és/vagy egyéb regionális intézmények példájának megfelelően;

20.

különös tekintettel az európai szomszédsági politika által érintett országokra, amelyekkel a társulási megállapodások révén az Európai Unió különösen szoros kapcsolatokat ápol, a záradéknak rendelkeznie kell arról, hogy ezen megállapodások aláírói kölcsönösen biztosítsák egymásnak az országgyűlési, illetve elnökválasztások megfigyelésére vonatkozó jogot; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az átláthatóság érdekében ösztönözze a szóban forgó országokat, hogy választásaik idejére engedjenek be nemzetközi megfigyelőket;

21.

hangsúlyozza, hogy a választások demokratikusnak, szabadnak és igazságosnak minősítéséhez bizonyos előfeltételeknek - többek között a politikai és a polgári jogok tiszteletben tartása, a szólás- és információszabadság tiszteletben tartása, a médiához való egyenlő hozzáférés és a politikai pluralizmus tiszteletben tartása - teljesülniük kell annak érdekében, hogy valódi választási lehetőséget kínáljanak a választók számára;

22.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 97. E., 2004.4.22., 656. o.

(2)  HL C 131. E., 2003.6.5., 147. o.

(3)  HL C 320., 1996.10.28., 261. o.

(4)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0150.

(5)  HL C 104. E., 2004.4.30., 1048. o.

(6)  HL C 76. E., 2004.3.25., 386. o.

(7)  HL C 131. E., 2003.6.5., 138. o.

(8)  HL C 65. E., 2002.3.14., 336. o.

(9)  HL C 377., 2000.12.29., 336. o.

(10)  HL C 98., 1999.4.9., 267. o.

(11)  HL C 20., 1997.1.20., 161. o.

(12)  HL C 126., 1995.5.22., 15. o.

(13)  HL C 115., 1993.4.26., 214. o.

(14)  HL C 267., 1991.10.14., 165. o.

(15)  HL C 47., 1989.2.27., 61. o.

(16)  HL C 99., 1987.4.13., 157. o.

(17)  HL C 343., 1985.12.31., 29. o.

(18)  HL C 172., 1984.7.2., 36. o.

(19)  HL C 161., 1983.6.10., 58. o.

(20)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(21)  HL L 287., 2005.10.28., 1. o.

(22)  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

P6_TA(2006)0057

A közös halászati politika (a shetlandi és a simalepényhal-körzet)

Az Európai Parlament állásfoglalása a közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálatáról (a shetlandi és a simalepényhal-körzet) (2005/2190(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a „Közös halászati politika terén lévő bizonyos hozzáférési korlátozások felülvizsgálata (a shetlandi és a simalepényhal-körzet)” című, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett közleményére (COM(2005)0422),

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (1) 18. és 19. cikkére,

tekintettel a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet (2) 29. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0016/2006),

1.

megjegyzi, hogy a Bizottság mostanra teljesítette a 2371/2002/EK tanácsi rendelet 19. cikke értelmében fennálló azon kötelezettségvállalását, hogy értékeli a 12 mérföldes körzeten kívül található vizekhez és erőforrásokhoz történő hozzáférésre vonatkozó korlátozások indokoltságát a shetlandi és a simalepényhalkörzet tekintetében;

2.

tudomásul veszi, hogy különböző okok miatt az értékelések a vártnál sokkal hosszabb időt vettek igénybe;

3.

üdvözli a Bizottság döntését, amely szerint az ezen fontos témával kapcsolatos vélemény kialakítását megelőzően széles körű konzultációt folytat az ágazattal és a tagállamokkal;

4.

üdvözli az Északi-tengeri Regionális Tanácsadó Testület (NSRAC) szerepét, amely testület tanácsokat ad a Bizottságnak a shetlandi és a simalepényhal-körzet működésével és hatékonyságával kapcsolatban, és felhívja a Bizottságot, hogy a körzetek további értékelése során a továbbiakban is kérje ki az NSRAC véleményét;

5.

üdvözli a Bizottságnak a shetlandi körzet további három éven keresztül - a körzet további értékelése idejére - történő fenntartására vonatkozó döntését, amelyet a régió halászatból élő közösségei érdekében tett első lépésként értékel, amely a fenntarthatóságot biztosító halászati rendszer által védelmezi e közösségek jövőjét;

6.

tudomásul veszi, hogy a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság a shetlandi körzet fenntartását javasolta;

7.

megjegyzi, hogy az NSRAC javaslata alapján a shetlandi körzet státusának a további értékelésig változatlannak kellene maradnia;

8.

úgy ítéli meg, hogy amennyiben a shetlandi körzet javasolt további értékelései a jelenleg várt három évnél hosszabb ideig tartanának, a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság javaslatának megfelelően a jelenlegi szabályozás maradjon hatályban;

9.

megjegyzi, hogy a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság szerint a shetlandi körzet megszüntetése a térségben folytatott halászati tevékenység fokozódását eredményezheti, és javaslata alapján bármilyen, a halászati erőkifejtés fokozódását eredményező változást el kell kerülni;

10.

megjegyzi, hogy a brit és a német hatóságok támogatták a shetlandi körzet fenntartását, és az Egyesült Királyság kormánya azt állította, hogy nem szükségesek és nem is kívánatosak változtatások;

11.

megjegyzi, hogy a shetlandi körzet fontos terület a foltos tőkehal, a vékonybajszú tőkehal és az ördöghal számára , és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság úgy ítéli, hogy ez mostanra még jelentősebbé vált, mint a körzet létrehozásakor;

12.

ugyancsak aggasztónak találja a shetlandi és a simalepényhal-körzet értékelésére létrehozott bizottsági szakértői munkacsoport megállapítását, amely szerint a halászati szempontból fontos populációk mérete - kivéve a foltos tőkehalat és a fekete tőkehalat - általában túllépi a biztonságos biológiai határt a shetlandi körzetben;

13.

felhívja a Bizottságot, hogy készítsen számszerű értékelést a shetlandi körzetben történő változtatások valószínűsíthető hatásairól;

14.

üdvözli a Bizottságnak a simalepényhal-körzet és az ehhez kapcsolódó hozzáférési korlátozások fenntartásáról szóló döntését további tanulmányok elkészültéig;

15.

megjegyzi, hogy a német hatóságok támogatják a simalepényhal-körzet fenntartását, valamint hogy az Egyesült Királyság kormánya tudomásul veszi, hogy valamennyi döntést a jövőbeli lepényhal-gazdálkodás és az NSRAC tanácsainak függvényében kell meghozni;

16.

megjegyzi, hogy a simalepényhal-körzet megőrzésére vonatkozó cél világos;

17.

felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a simalepényhal-körzet áttekintését a jövőbeli lepényhal-gazdálkodás vonatkozásában, beleértve a simalepényhal-állomány helyreállítási tervet;

18.

tudomásul veszi, hogy szakértői munkacsoport rámutatott e körzetek társadalmi és gazdasági fontosságára;

19.

tudomásul veszi továbbá, hogy a szakértői munkacsoport úgy ítélte, hogy a shetlandi körzet egyik célja a halászattól függő észak-skóciai közösségek védelme;

20.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 2166/2005/EK (HL L 345., 2005.12.28., 5. o.) rendelettel módosított rendelet.

P6_TA(2006)0058

Megújuló energiaforrásokból történő fűtés és hűtés

Az Európai Parlament állásfoglalása a megújuló energiaforrásokból történő fűtésről és hűtésről, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal (2005/2122(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének második bekezdésére,

tekintettel eljárási szabályzata 39. és 45. cikkére,

tekintettel a megújuló energiaforrások részesedéséről az EU-ban és konkrét intézkedésekre irányuló javaslatokról szóló 2005. szeptember 29-i állásfoglalására (1),

tekintettel a Bizottságnak „A jövő energiája: megújuló energiahordozók - egy közösségi stratégiáról és cselekvési tervről szóló fehér könyv” című közleményére (COM(1997)0599),

tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0020/2006),

A.

mivel a megújuló energiaforrásokból történő fűtésre és hűtésre vonatkozóan jelenleg nincsenek jogszabályok;

B.

mivel az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdése szerinti javaslat jelenleg nincs előkészületben;

C.

mivel a megújuló energiaforrásoknak a villamosenergia-ipar és közlekedés területén történő támogatásáról szóló irányelvek fenntartható fejlődést eredményeztek a tagállamokban, illetve megerősítették azt;

D.

mivel a megújuló energiaforrások területén az egyes tagállamokban jelenleg teljesen eltérő piaci fejlemények nagyrészt nem a különböző potenciálokon alapulnak, hanem a különböző, részben elégtelen politikai és jogi keretfeltételeken;

E.

mivel a megújuló energia piacának előmozdítása segít elérni az új lisszaboni célkitűzéseket a foglalkoztatás tagállamokban történő növelése, továbbá a tagállamok és az EU kutatási és innovációs erőfeszítéseinek fokozása révén;

F.

tudomásul véve azt is, hogy a villamosenergia-termelési eljárásokból vagy ipari eljárásokból sz