ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 172

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. július 25.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Tanács

2006/C 172/1

A Tanács következtetései az Európai Nyelvi Kompetenciamutatóról

1

 

Bizottság

2006/C 172/2

Euro-átváltási árfolyamok

4

2006/C 172/3

Összefonódás előzetes bejelentése (COMP/M.4283. sz. ügy – Fogeca/Mapfre/JV) – Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy ( 1 )

5

2006/C 172/4

Felhívás észrevételek benyújtására egy bizottsági rendelettervezetet illetően

6

2006/C 172/5

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról ( 1 )

8

2006/C 172/6

Értesítés az Indiából származó pamutféle ágyneműk Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó hatályos kiegyenlítő intézkedésekről: egyedi kiegyenlítő vám hatálya alá tartozó vállalat nevének módosítása

21

2006/C 172/7

Összefonódás előzetes bejelentése (COMP/M.4289. sz. ügy – Crédit Agricole/Emporiki) – Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy ( 1 )

22

2006/C 172/8

Összefonódás előzetes bejelentése (COMP/M.4324. sz. ügy – Blackstone/Travelport) – Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy ( 1 )

23

 

III   Közlemények

 

Bizottság

2006/C 172/9

Pályázati felhívás a digitális tartalmat Európán belül hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tévő többéves közösségi program keretében végrehajtandó közvetett cselekvésekre (e-tartalom-plusz program) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Pályázati felhívás – Az Európai Unió vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált programja

26

2006/C 172/1

Pályázati felhívás – Az Európai Unió vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált programja

34

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

 


I Tájékoztatások

Tanács

25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/1


A Tanács következtetései az Európai Nyelvi Kompetenciamutatóról

(2006/C 172/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

TEKINTETTEL:

az Európai Tanács 2000. március 23–24-i lisszaboni ülése által az Európai Unió elé kitűzött és az Európai Tanács 2001. március 23–24-i stockholmi ülése által újólag megerősített stratégiai célra, amely arra irányul, hogy az Európai Unió a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, amely képes a fenntartható fejlődésre, több és jobb munkahelyet kínál, és nagyobb társadalmi kohéziót valósít meg;

az Európai Tanács lisszaboni ülésén az Oktatási Tanácsnak adott megbízásra az oktatási rendszerek konkrét jövőbeni célkitűzéseinek általános átgondolására, a közös aggodalmakra és prioritásokra összpontosítva, a nemzeti sokszínűség tiszteletben tartása mellett …  (1);

a nyelvi sokszínűség és a nyelvtanulás előmozdításáról szóló 2002. február 14-i tanácsi állásfoglalásra (2), amely többek között hangsúlyozta, hogy:

a nyelvismeret egyike azon alapkészségeknek, amelyeket minden polgárnak el kell sajátítania ahhoz, hogy hatékonyan részt tudjon venni az európai tudásalapú társadalomban, így tehát a társadalomba való beilleszkedést és a társadalmi kohéziót egyaránt elősegíti; valamint, hogy

kulturális szempontból valamennyi európai nyelv egyenlő értékkel és méltósággal bír, és szerves részét képezi az európai kultúrának és civilizációnak,

és felhívta a tagállamokat, hogy hozzanak létre a nyelvi kompetencia értékelésére szolgáló, az Európa Tanács által kifejlesztett közös európai nyelvi referenciakereten alapuló rendszereket;

az Európai Tanács 2002. március 15–16-i barcelonai ülésének következtetéseire (3), amelyek:

jóváhagyták az oktatási és képzési rendszerek célkitűzései nyomon követésének részletes munkaprogramját (4),

további intézkedéseket sürgettek az alapvető készségek – különösen legalább két idegen nyelvnek nagyon fiatal korban kezdődő tanítása révén történő – javítása érdekében; valamint

felhívtak a Nyelvi Kompetenciamutató 2003. évi létrehozására;

az oktatás és képzés új mutatóiról szóló, 2005. májusi tanácsi következtetésekre (5)

a Bizottság által az Európai Parlament és a Tanács részére kiadott, Az Európai Nyelvi Kompetenciamutató című közleményre (6);

az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlás tervezetére (7), amely az idegen nyelven folytatott kommunikációt kulcskompetenciaként határozza meg;

A Bizottság által a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának kiadott, Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére című közleményre (8),

ÚJÓLAG MEGERŐSÍTI, hogy

az idegen nyelvi készségek, valamint a népek közötti kölcsönös megértés elősegítése a munkaerő mobilitásának előfeltételei, és hozzájárulnak az Európai Unió gazdaságának versenyképességéhez;

a teljesítményeknek a mutatók és teljesítménymérő referenciaértékek alkalmazásával történő időszakos ellenőrzése a lisszaboni folyamat lényeges része, amely lehetővé teszi a bevált gyakorlat meghatározását az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogramhoz kapcsolódó rövid és hosszú távú intézkedésekre vonatkozó stratégiai iránymutatás és irányítás biztosítása céljából;

ELISMERI, hogy

az idegennyelv-tanítás és -tanulás eredményeire vonatkozó megbízható, összehasonlítható adatok jelenlegi hiányának orvosolása érdekében intézkedéseket kell hozni;

az ilyen intézkedéseknek a nyelvi készségek objektív felméréséből származó adatok gyűjtésén kell alapulniuk, amely felméréseket oly módon dolgoztak ki és végeztek el, hogy biztosítsák az említett adatok megbízhatóságát, pontosságát és érvényességét;

az ilyen adatok – fokozott információ- és tapasztalatcserén keresztül – lehetőséget biztosítanak a bevált gyakorlat meghatározására és megosztására a nyelvtanítási politikák és módszerek kidolgozása során;

a tagállamoknak világosabb képet kell kapniuk azokról a gyakorlati és pénzügyi intézkedésekről, amelyeket az Európai Nyelvi Kompetenciamutató megvalósításához meg kell tenniük;

HANGSÚLYOZZA, hogy

a mutató kidolgozásakor teljes mértékben tiszteletben kell tartani a tagállamoknak az oktatási rendszereik szervezésére vonatkozó felelősségét, és nem lehet az érintett szervezetre vagy intézményekre túlzott adminisztratív vagy pénzügyi terheket róni;

az adatgyűjtés módszerének figyelembe kell vennie a nemzetközi, uniós vagy tagállami szinten a területen végzett korábbi munkát, és költséghatékony módon kell azt kidolgozni és végrehajtani;

az Európai Nyelvi Kompetenciamutató alkalmazását a lehető legkorábban meg kell kezdeni, az alábbi hivatkozási pontoknak megfelelően:

adatokat kell gyűjteni az első és a második idegen nyelv tekintetében az idegen nyelvi kompetenciáról:

a célcsoportok reprezentatív mintájával valamennyi tagállamban elvégeztetett közös felmérősorozat segítségével;

a tanulmányaikat az oktatásban és szakképzésben folytató diákok reprezentatív mintájából, az ISCED (az oktatás nemzetközi osztályozási rendszere) 2. szintjének végén;

amennyiben a második idegen nyelv tanítását az ISCED 2. szintjének befejezése előtt nem kezdik meg, a tagállamok az adatgyűjtés első szakaszában a második idegen nyelv tekintetében az ISCED 3. szintjén lévő diákok körében is gyűjthetnek adatokat;

azon nyelvekre vonatkozóan, amelyek esetében az adott tagállamban rendelkezésre áll a tanulók megfelelő reprezentatív mintája;

a felmérők eredményeinek a közös európai nyelvi referenciakeret értéksávjain kell alapulniuk (9);

mivel a nyelvi sokszínűség tisztelete alapvető érték az Európai Unióban, a mutatónak az Európai Unió valamennyi, az Unióban idegen nyelvként tanított hivatalos nyelvének ismeretére vonatkozó adatokon kell alapulnia; gyakorlati okokból azonban ajánlott, hogy az adatgyűjtés első szakaszában a felmérők az Európai Uniónak csak azokon a hivatalos nyelvein álljanak rendelkezésre, amelyeket a legszélesebb körben oktatnak a tagállamokban, amennyiben az adott nyelv tekintetében a vizsgált alanyok kellően nagy mintája áll rendelkezésre;

a tagállamok maguk határozzák meg, hogy e hivatalos nyelvek közül melyikre vonatkozóan kell felmérést végezni;

a mutatónak a négy alapkészséget – a produktív és a receptív készségeket – kell felmérnie; gyakorlati okokból azonban ajánlott, hogy az adatgyűjtés első szakaszában csak a három legkönnyebben mérhető alapkészségre (hallás utáni szövegértés, olvasott szöveg értése és írás) vonatkozóan bocsássanak rendelkezésre felmérőket;

a felmérési módszertant rendelkezésre kell bocsátani azon tagállamok részére, amelyek azt más nyelvekre irányuló saját felméréseik kifejlesztéséhez fel kívánják használni;

össze kell gyűjteni a körülményekre vonatkozó, a mögöttes tényezők értékelését segítő megfelelő információkat is;

FELKÉRI a Bizottságot, hogy

a lehető legkorábbi alkalmas időpontban hozzon létre egy tanácsadó bizottságot (az ENYKM tanácsadó bizottságot), amely minden egyes tagállam képviselőjéből és az Európa Tanács egy képviselőjéből áll, és amelynek feladata a Bizottság részére történő tanácsadás technikai kérdésekben, például:

a felmérési eszközök kidolgozására vonatkozó pályázati dokumentáció;

a nyertes ajánlattevő munkájának értékelése;

a tagállamokban zajló adatgyűjtésre vonatkozó megfelelő szabályok, előírások és technikai protokoll, figyelembe véve a tagállamoknál jelentkező indokolatlan adminisztratív és pénzügyi terhek elkerülésének szükségességét;

segítendő a tagállamokat az őket érintő szervezési és erőforrásokkal kapcsolatos vonatkozásokban, írja elő a tanácsadó bizottságnak, hogy kezdeti feladatként készítse el a munka menetrendjét és a felmérők felépítésének és elvégeztetésének részletesebb leírását, beleértve az alábbiakat:

a minta nagysága

javasolt felmérési módszer, és

a felmérők elvégeztetésének javasolt szabályai, figyelembe véve az on-line tesztelés lehetőségeit;

az a minimális mintanagyság, amely meghatározza, hogy egy adott nyelv esetében álljon-e a tagállamok rendelkezésére felmérő;

2006 végéig tegyen írásbeli jelentést a Tanácsnak a munka haladásáról és adott esetben a még megoldatlan kérdésekről;

FELKÉRI a tagállamokat, hogy:

tegyék meg valamennyi szükséges lépést az ENYKM létrehozása folyamatának előbbre vitele érdekében.


(1)  SN 100/1/00 REV 1, (27) bekezdés.

(2)  HL C 50., 2002.2.23., 1. o.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Az Oktatási Tanács által 2002. február 14-én elfogadva (HL C 142., 2002.6.14., 1. o.).

(5)  HL C 141., 2005.6.10., 7. o.

(6)  11704/05 – COM (2005) 356 végleges.

(7)  13425/05 – COM (2005) 548 végleges.

(8)  14908/05 – COM (2005) 596 végleges.

(9)  „Közös Európai Referenciakeret: Nyelvtanulás, Nyelvtanítás, Értékelés”, amelyet az Európa Tanács fejlesztett ki.


Bizottság

25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/4


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2006. július 24.

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,2633

JPY

Japán yen

147,32

DKK

Dán korona

7,4604

GBP

Angol font

0,68160

SEK

Svéd korona

9,2595

CHF

Svájci frank

1,5746

ISK

Izlandi korona

93,48

NOK

Norvég korona

7,9540

BGN

Bulgár leva

1,9558

CYP

Ciprusi font

0,5750

CZK

Cseh korona

28,435

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

276,06

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6960

MTL

Máltai líra

0,4293

PLN

Lengyel zloty

3,9433

RON

Román lej

3,5640

SIT

Szlovén tolar

239,65

SKK

Szlovák korona

38,385

TRY

Török líra

1,9600

AUD

Ausztrál dollár

1,6773

CAD

Kanadai dollár

1,4405

HKD

Hongkongi dollár

9,8256

NZD

Új-zélandi dollár

2,0321

SGD

Szingapúri dollár

2,0025

KRW

Dél-Koreai won

1 202,41

ZAR

Dél-Afrikai rand

8,9041

CNY

Kínai renminbi

10,0868

HRK

Horvát kuna

7,2540

IDR

Indonéz rúpia

11 603,41

MYR

Maláj ringgit

4,667

PHP

Fülöp-szigeteki peso

65,875

RUB

Orosz rubel

34,0175

THB

Thaiföldi baht

48,030


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/5


Összefonódás előzetes bejelentése

(COMP/M.4283. sz. ügy – Fogeca/Mapfre/JV)

Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy

(2006/C 172/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2006. július 13-án a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikkének megfelelően bejelentés érkezett a Bizottsághoz egy tervezett összefonódásról, amelyen keresztül a Fogeca Multiauto S. A.. (a továbbiakban: Fogeca, Portugália) és a Mapfre Mutualidad de Seguros (a továbbiakban: Mapfre, Spanyolország) az említett tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy újonnan alapított, közös vállalkozásnak minősülő vállalatban történő részvényvásárlással közös ellenőrzést szerez egy közös vállalat (a továbbiakban: JV, Spanyolország) felett.

2.

Az érintett vállalkozások gazdasági tevékenységei a következők:

Fogeca: gépjármű-összeszerelés, gépkocsialkatrész-gyártás, gépjárművek és alkatrészek kiskereskedelmi forgalmazása,

Mapfre: biztosítás, pénzügyi szolgáltatások,

JV: gépkocsi-kiskereskedelem és vevőszolgálat, gépjárműbiztosítás, vagyonkezelés Spanyolországban.

3.

A Bizottság az előzetes vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. A végső döntés jogát azonban fenntartja a kérdésben. Meg kell jegyezni, hogy a 139/2004/EK tanácsi rendelet (2) hatálya alá tartozó meghatározott összefonódások kezelésének egyszerűsített eljárásáról szóló bizottsági közlemény alapján az ügy kezelése történhet a közleményben ismertetett eljárás szerint.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a tervezett összefonódással kapcsolatos esetleges észrevételeiket juttassák el a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek e közzététel megjelenését követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz. Az észrevételeket a COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon ((32-2) 2964301 vagy 2967244) vagy postán lehet eljuttatni a Bizottsághoz az alábbi címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/6


Felhívás észrevételek benyújtására egy bizottsági rendelettervezetet illetően

(2006/C 172/04)

Az érdekelt felek az észrevételeiket a rendelettervezet kihirdetésének időpontjától számított egy hónapon belül nyújthatják be a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Konzultáció (HT 364)

State Aid Registry (Állami Támogatások Hivatala)

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Tervezet: A Bizottság …/…/EK rendelete

(…)

a 2204/2002/EK, 70/2001/EK és 68/2001/EK rendeleteknek az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendeletre (1)

és különösen annak 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának i., ii. és iv. alpontjára, valamint b) pontjára,

közzétéve e rendelet tervezetét (2),

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet (3), az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet (4), valamint az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet (5) hatálya 2006. december 31-én lejár. Az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési tervében (6) a Bizottság e rendeletek egyetlen csoportmentességről szóló rendeletbe szervezését és esetleg a 994/98/EK tanácsi rendelet 1. és 2. cikkében említett, más területekkel való kiegészítését javasolta.

(2)

A csoportmentességről szóló jövőbeni rendelet tartalma elsősorban az állami támogatásokra vonatkozó cselekvési terv és a Bizottság innovációs célú állami támogatásokról szóló konzultációs dokumentuma (7) által kezdeményezett nyilvános konzultációk eredményétől függ. A Szerződéssel összeegyeztethető támogatástípusok meghatározásához szükség van a tagállamok képviselőivel folytatott vitákra is. A folyamatban lévő konzultációk folytatása és eredményeik elemzése érdekében helyénvaló a 2204/2002/EK, 70/2001/EK és 68/2001/EK rendeletek hatályának 2007 végéig történő kiterjesztése.

(3)

A 2204/2002/EK, illetve 68/2001/EK és 70/2001/EK rendeleteket ennek megfelelően módosítani kell,

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 68/2001/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése második mondatának a helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2007. december 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

A 70/2001/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2007. december 31-ig kell alkalmazni.”

3. cikk

A 2204/2002/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2007. december 31-ig kell alkalmazni.”

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én

a Bizottság részéről

[…]

a Bizottság tagja


(1)  HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

(2)  HL C …

(3)  HL L 337., 2002.12.13., 3. o.

(4)  HL L 10., 2001.1.13., 33. o. A 364/2004/EK rendelettel (HL L 63., 2004.2.28., 22. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A 363/2004/EK rendelettel (HL L 63., 2004.2.28., 20. o.) módosított rendelet.

(6)  COM(2005) 0107 végleges.

(7)  COM(2005) 0436 végleges.


25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/8


A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK rendelet értelmében engedélyezett állami támogatásokról

(2006/C 172/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma

XS 54/04

Tagállam

Olaszország

Régió

Emilia-Romagna

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Ipari kutatólaboratóriumok fejlesztése

Jogalap

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg:

3 milió EUR

Garantált kölcsönök

 

Egyedi támogatás

A támogatás teljes összege

 

Garantált kölcsönök

 

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2004. január 20.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás alkalmazási időtartama

2005. december 31-ig

A támogatás célja

KKV támogatása

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Valamennyi, KKV-k részére nyújtott támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve

Név:

Regione Emilia – Romagna

Cím:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Nagy összegű egyedi támogatások

A rendelet 6. cikkével összhangban

 

Nem


Támogatás száma

XS 68/05

Tagállam

Lettország

Régió

Lettország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülõ vállalkozás neve

Gyorsan növekvõ KKV-knak nyújtott kölcsönök

Jogalap

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes összeg (garantált kölcsönök)

20 (1) millió LVL (28,457 millió EUR)

Teljes éves összeg – a nyújtott kölcsönök évi átlagos összege

3 millió LVL (4,268 millió EUR)

Garantált kölcsönök

 

Egyedi támogatás

Teljes összeg

 

Garantált kölcsönök

 

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével, valamint 5. cikkével összhangban

Igen

legfeljebb 15 %

 

Végrehajtás idõpontja

2005.7.1.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának idõtartama

2019.12.31-ig

Ha a támogatási program rendelkezései késõbb nem állnak összhangban a kereskedelmi tevékenység javára nyújtott támogatás ellenõrzését irányító szabályokkal, a támogatási program keretében történõ támogatásnyújtásra vonatkozó rendelkezések az EK-Szerzõdés 88. cikkének (1) bekezdése értelmében felülvizsgálatra kerülnek.

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Valamennyi kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult ágazat

Igen

kivéve:

 

az EK-Szerzõdés I. mellékletében felsorolt termékek gyártása, feldolgozása és fogyasztásra bocsátása

X

pénzügyi közvetítés és biztosítás

X

szerencsejáték

X

fegyvergyártás, -szállítás és -kereskedelem

X

dohánygyártás és specializált dohánykereskedelem

X

Szénbányászat

X

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Neve:

Valsts akciju sabiedrîba „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Cím:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977

Nagy összegû egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen

 


Támogatás száma

XS 69/05

Tagállam

Lettország

Régió

Lettország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülõ vállalkozás neve

Vállalkozások elindításához nyújtott kölcsönök (beleértve a mikrokölcsönt is)

Jogalap

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes összeg

10,665 millió LVL (15,175 millió EUR (2))

amelyből:

 

2005-ben: 5,333 millió LVL (7,588 millió EUR)

 

2007-ben: 5,332 millió LVL (7,586 millió EUR)

Állami garanciával biztosított kiegészítõ források:

10,665 millió LVL (15,175 millió EUR)

Teljes éves összeg – a nyújtott kölcsönök éves átlagos összege

3 millió LVL (4,268 millió EUR)

Garantált kölcsönök

 

Egyedi támogatás

Teljes összeg

 

Garantált kölcsönök

 

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével, valamint 5. cikkével összhangban

Igen

Legfeljebb 15 %

 

Végrehajtás idõpontja

2005.7.1.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának idõtartama

2019.12. 31-ig

Ha a támogatási program rendelkezései a továbbiakban nem állnak összhangban a kereskedelmi tevékenység javára nyújtott támogatás ellenõrzését irányító szabályokkal, a támogatási program keretében történõ támogatásnyújtásra vonatkozó rendelkezések az EK-Szerzõdés 88. cikkének (1) bekezdése értelmében kerülnek felülvizsgálatra.

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozások támogatása

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Valamennyi, kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatásra jogosult ágazat

Igen

kivéve:

 

az EK-Szerzõdés I. mellékletében felsorolt termékek gyártása, feldolgozása és fogyasztásra bocsátása

X

pénzügyi közvetítés és biztosítás

X

szerencsejáték

X

fegyvergyártás, -szállítás és -kereskdelem

X

dohánygyártás és specializált dohánykereskedelem

X

szénbányászat

X

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Neve:

Valsts akciju sabiedrîba „Latvijas Hipotçku un zemes banka”

Cím:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977

Nagy összegû egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen

 


Támogatás száma

XS 89/05

Tagállam

Olaszország

Régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Kisvállalkozások európai dimenziója és összefonódási jutalék

Jogalap

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

34 millió EUR 2005-re;

110 millió EUR 2006-ra;

57 millió EUR 2007-re;

Garantált kölcsönök

 

Támogatási program

Teljes támogatási összeg

 

Garantált kölcsönök

 

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen (5. cikk)

 

Végrehajtás időpontja

2005. március 17-től

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2007-ig

(Olaszország alkalmazni fogja a 70/2001/EK rendeletet felváltó rendelet szabályozásait.)

A támogatás célja

KKV-k támogatása

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Valamennyi, KKV-k részére nyújtott támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Cím:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen

 


Támogatás száma

XS 138/05

Tagállam

Görögország

Régió

Az ország teljes területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

A gazdasági fejlődés és a regionális kohézió előmozdítását szolgáló magánbefektetések ösztönzőiről szóló 3299/2004 törvény hatálya alá tartozó beruházási programok keretében a kis- és középvállalkozásoknak tanulmányi kiadásokra és tanácsadói díjakra nyújtott támogatás.

Jogalap

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

 40 millió EUR

Garantált kölcsönök

 

Egyedi támogatás

Teljes összeg

 

Garantált kölcsönök

 

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)-(6) bekezdésével, valamint 5. cikkével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2005. június 15-től.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig.

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozás támogatása

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

Igen

Gépjárműipar

Igen

Egyéb feldolgozóipar

Igen

Egyéb szolgáltatás

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Neve:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Címe:

Νίκης 5-7,

EL-ΤΚ 10180, Αθηνα

Neve:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Címe:

Μεσογείων 199,

EL-ΤΚ 10192, Αθηνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen

 


Támogatás száma

XS 154/05

Tagállam

Olaszország

Régió

Lombardia Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Egységes tervezési dokumentum 2000–2006, -2. célkitűzés, 1.5. intézkedés „Új vállalkozások alapításának támogatása”, b) alintézkedés „Vállalkozás létrehozása”: összetett kezdeményezések

Jogalap

Docup ob.2 2000-2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

2005/2006 év: 3 000 000,00 EUR

Maximális támogatási intenzitás

A 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. február 25-i 364/2004/EK rendeletben meghatározott maximális intenzitások szerint.

Egyenként:

Beruházási költségek tárgyi eszközökbe és immateriális javakba:

kisvállalkozások: 15 % BTT;

középvállalkozások: 7,5 % BTT.

Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjától való eltérésre jóváhagyott területeken a fönt említett intenzitások a következők:

kisvállalkozások: 8 % NTT + 10 % BTT;

középvállalkozások: 8 % NTT + 6 % BTT.

Szolgáltatások és tanácsadás igénybevételének költségei:

kis- és középvállalkozások: 50 % BTT.

A teljes hozzájárulás egyetlen esetben sem haladhatja meg a beruházási és a szolgáltatások igénybevételkor felmerülő költségekre vonatkozó teljes összeg nominálértékének 30 %-át. Amennyiben bebizonyosodik a maximális küszöb túllépése, úgy a szolgáltatások igénybevételére nyújtott hozzájárulást addig csökkentik, amíg el nem éri a fönt említett 30 %-ot.

Végrehajtás időpontja

A támogatottak listájának közzététele (2005. augusztus 3.)

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig lehet támogatást nyújtani.

A támogatás célja

Az új vállalkozási kezdeményezések beruházásainak támogatása az iparban, a kézműiparban, az idegenforgalomban és a szolgáltatási ágazatban a kezdeti beruházásokhoz nyújtott könnyítések és az összetett kezdeményezések kategóriájában történő dologi szolgáltatások igénybevétele révén.

Érintett gazdasági ágazat

Ipar

Kézműipar

Idegenforgalom

Szolgáltatások

A könnyítéseket néhány, a közösségi jog által szabályozott ágazatban korlátozzák vagy nem alkalmazzák, nevezetesen:

ki van zárva a szállítási ágazat, a mezőgazdasági termékek termelésének, feldolgozásának és fogalmazásának ágazata a Szerződés I. melléklete szerint, valamint a halászati ágazat;

további korlátozások alá esnek az acélipari ágazatra, a hajógyártásra, a szintetikus szálakra és a gépjárműiparra vonatkozó projektek.

Az ebben az intézkedésben meghatározott lépéseket a 70/2001/EK rendelet 2. és 5. cikke szerint határozták meg.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Cím:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Egyéb információk:

A támogatást a 2000/2006-os egységes tervezési dokumentum 2. célkitűzésének megvalósítása keretében nyújtják.


Támogatás száma

XS 155/05

Tagállam

Olaszország

Régió

Regione Lombardia (Lombardia régió)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Egységes programozási dokumentum (EPD) 2. célkitűzés, 2000–2006, 1.1. intézkedés „A vállalkozásokba történő beruházás ösztönzése”, f) alintézkedés „A vállalkozások versenyképességének támogatása”, 3. cselekvés: A műszaki innovációba és/vagy környezetvédelembe történő beruházás (az 598/94. törvény 11. cikke), valamint gépek és/vagy termelőeszközök megvásárlása vagy lízingje (1329/65. törvény) ösztönzőinek integrált csomagjai.

Jogalap

Docup ob.2 2000-2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

2005/2006: EUR 3 500 000,00

Maximális támogatási intenzitás

A 70/2001/EK rendeletet módosító 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendelet alapján engedélyezett felső határok értelmében.

úm.:

a)

tárgyi és nem tárgyi befektetés:

kisvállalkozások 15 % bruttó támogatástartalom,

középvállalkozások 7,5 % bruttó támogatástartalom,

Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti mentességre jogosult területeken,

kisvállalkozások 8 % nettó támogatástartalom + 10 % bruttó támogatástartalom,

középvállalkozások 8% nettó támogatástartalom + 6 % bruttó támogatástartam;

b)

szolgáltatásokhoz és tanácsadáshoz kapcsolódó kiadás:

kis- és középvállalkozások 50% bruttó támogatástartalom;

c)

kísérleti fejlesztési kiadás:

kis- és középvállalkozások 35% bruttó támogatástartalom;

d)

ipari kutatási kiadás:

kis- és középvállalkozások: 60 % bruttó támogatástartalom.

A teljes hozzájárulás egyetlen esetben sem haladhatja meg a befektetéshez és szolgáltatások igénybevételéhez, a kutatáshoz és fejlesztéshez kapcsolódó kiadás nominálértéken kifejezett teljes összegének 30 %-át.

Végrehajtás időpontja

Folyamatosan zajló pályázati felhívás: megnyitása 2005. április 18-án volt.

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

A támogatásokat 2006. december 31-ig lehet biztosítani.

A támogatás célja

Integrált támogatás nyújtása azon vállalkozások beruházása számára, amelyek élni kívánnak mind az 1. és mind a 2. cselekvés előnyeivel (az 598/94. törvény 11. cikke és az 1329/65. törvény) integrált műszaki innovációs intézkedések végrehajtásához, továbbá ennek keretében berendezés és gépek megvásárlása. Azon vállalkozások, amelyek ilyen jellegű beruházást terveznek végrehajtani részesülhetnek az ösztönző támogatásban a két intézkedést átfogó befektetési tervre épülő egységes kérelem benyújtásával.

A rendszer keretében tervezett intézkedéseket a 70/01/EK rendelet 2. és 5. cikkével összhangban határozzák meg.

Érintett gazdasági ágazat

A gazdasági tevékenységek ISTAT-osztályozásának C. és D. szakasza alá tartozó nyersanyag-kitermelő iparágak vagy feldolgozóipar, az ISTAT-osztályozás F. szakasza alá tartozó építőipar, az ISTAT-osztályozás E. szakasza alá tartozó villamosenergia-, gőz- és melegvíztermelés és -elosztás, valamint a fenti termelő tevékenységek fejlődésére kedvező hatással bíró termelési szolgáltatótevékenységek.

Az alábbi ágazatokat kizárják: szállítás, a Szerződés I. mellékletében említett mezőgazdasági termékek termelése, feldolgozása és értékesítése, a halászati ágazat;

a 2003. március 19-i, nagyberuházások regionális támogatására vonatkozó multiszektoriális keretrendszer értelmében (2002/C70/04) kizárásra kerül az acélipar (lásd a keretrendszer B. mellékletét) és a szintetikus szálak ipara (D. melléklet).

Azon projektek esetében, amelyek túllépik vagy az 50 millió €-nál magasabb támogatható kiadást vagy az 5 millió €-nál magasabb támogatási összeget (bruttó támogatástartalomban kifejezve) a maximális támogatási intenzitás a megfelelő regionális támogatási felső határ 30 %-át teszi ki.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Cím:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Egyéb információ

A támogatást a 2000-2006-ra szóló egységes programozási dokumentum (EPD) 2. célkitűzése keretében biztosítják.


Támogatás száma

XS 156/05

Tagállam

Olaszország

Régió

Lombardia Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Egységes tervezési dokumentum 2000–2006, 2. célkitűzés, 1.2. intézkedés „A vállalatok minősített szolgáltatások iránti igényének támogatása”, e) alintézkedés „Innovációs ösztönzők”: összetett kezdeményezések

Jogalap

Docup ob.2 2000-2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

2005/2006 év: 5 000 000,00 EUR

Maximális támogatási intenzitás

A 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. február 25-i 364/2004/EK rendeletben meghatározott maximális intenzitások szerint.

Egyenként:

Beruházási költségek tárgyi eszközökbe és immateriális javakba:

kisvállalkozások: 15% BTT;

középvállalkozások: 7,5% BTT;

az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjától történő eltérésre jóváhagyott területeken a fönt említett intenzitások a következők:

kisvállalkozások: 8% NTT + 10%BTT;

középvállalkozások: 8% NTT + 6% BTT.

Szolgáltatások és tanácsadás igénybevételének költségei:

kis- és középvállalkozások: 50% BTT.

A beruházási és a szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott teljes hozzájárulás egyetlen esetben sem haladhatja meg az összes elszámolható költség 30%-át.

Végrehajtás időpontja

A támogatottak listájának közzététele: 2005. szeptember

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

A támogatást 2006. december 31-ig lehet nyújtani.

A támogatás célja

A KKV-k innovációjának támogatása szervezeti és üzleti, informatikai, elektronikus üzleti megoldások terjesztését célzó, technológiai valamint kutatási és fejlesztési projektek megvalósítására nyújtott ösztönzők révén.

A vállalkozások kezdeményezéseinek illeszkedniük kell az összetett kezdeményezések kategóriájához.

Az ebben az intézkedésben meghatározott cselekvéseket a 70/2001/EK rendelet 2. és 5. cikke szerint határozták meg.

Érintett gazdasági ágazat

Vállalkozások tanácsadó szolgáltatásai.

Néhány, a közösségi jog által szabályozott ágazatban a könnyítések csak korlátozásokkal vagy egyáltalán nem alkalmazhatók (szállítás, halászat, a Szerződés I. melléklete szerinti mezőgazdasági termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása, acélipar, hajógyártás, szintetikus szálak és gépjárműipar).

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Cím:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Egyéb információk:

A támogatást a 2000/2006-os egységes tervezési dokumentum 2. célkitűzésének megvalósítása keretében nyújtják.


Támogatás száma

XS 183/05

Tagállam

Olaszország

Régió

Friuli-Venezia Giulia Autonóm Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Versenyképességet fejlesztő projekteket támogató iparpolitikai intézkedéseket kiegészítő ösztönzők KKV-k számára

Jogalap

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

2005: 14,5 millió EUR

2006: 9,5 millió EUR

2007: 9,5 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

Végrehajtás időpontja

2005. október 5.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2007. június 30-ig

A támogatás célja

KKV-k támogatása

Igen

Érintett gazdasági ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

Igen

Egyéb feldolgozóipar

Igen

Valamennyi szolgáltatás

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Cím:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Telefon: +39 0432 555971

Fax: +39 0432 555952

e-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen


Támogatás száma

XS 186/05

Tagállam

Egyesült Királyság

Régió

West Wales and the Valleys, 1. célkitűzés szerinti régió

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Gyapot-projektek

Jogalap

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

 

Garantált kölcsönök

 

Egyedi támogatás

Teljes összeg

119 902 GBP

Garantált kölcsönök

 

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2005. október 31-től

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31-ig.

NB: a fent megadottaknak megfelelően a támogatást 2006.12.31. előtt rendelkezésre bocsátották. A kifizetések ezen rendelkezésre állított összegből lehetőség szerint (az N+2 szerint) 2007. december 31-ig folytatódnak.

A támogatás célja

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

Igen

Egyéb szolgáltatások (építőipar)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

National Assembly for Wales

Cím:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen

 


Támogatás száma

XS 192/05

Tagállam

Olaszország

Régió

Piemonte Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Könnyítések új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez vagy lízingeléséhez („Lex-Sabatini”)

Jogalap

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg:

25 millió EUR (3)

Garantált kölcsönök

 

Egyedi támogatás

A támogatás teljes összege

 

Garantált kölcsönök

 

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2005. szeptember 27.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás alkalmazási időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja

KKV támogatása

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Valamennyi KKV-k részére nyújtott támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve

Neve:

Regione Piemonte – Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio – Direzione Industria.

Cím:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. 011.4321461 – Fax 011.4323483

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Nagy összegű egyedi támogatások

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen

 


Támogatás száma

XS 193/05

Tagállam

Olaszország

Régió

Piemonte Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Könnyítések új szerszámgépek vagy gyártóberendezések beszerzéséhez vagy lízingeléséhez („Lex Sabatini decambializzata”)

Jogalap

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg:

25 millió EUR (4)

Garantált kölcsönök

 

Egyedi támogatás

A támogatás teljes összege

 

Garantált kölcsönök

 

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2005. szeptember 27.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás alkalmazási időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja

KKV támogatása

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Valamennyi KKV-k részére nyújtott támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve

Neve:

Regione Piemonte – Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio – Direzione Industria.

Cím:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. 011.4321461 – Fax 011.4323483

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Nagy összegű egyedi támogatások

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen

 


Támogatás száma

XS 212/05

Tagállam

Olaszország

Régió

Campania

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

Támogatás kézművességgel, kereskedelemmel, szolgáltatásokkal és idegenforgalommal foglalkozó kisvállalkozások számára.

A tartományi parkok integrált projektjére vonatkozó kiírás feltételei és iránymutatásai

Jogalap

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás

Támogatási program

Teljes éves összeg:

17 488 433,50 EUR

Garantált kölcsönök

Nem

Maximális támogatási intenzitás

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdéseivel és 5. cikkével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

2006. január 31-től kezdődően

A program időtartama

2006. december 31-ig

A támogatás célja

KKV-k támogatása

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Valamennyi, KKV-k részére nyújtott támogatásra jogosult ágazat

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve

Név:

REGIONE CAMPANIA

Regione Campania Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Cím:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: 081 7963050

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Nagy összegű egyedi támogatások

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen

 


Támogatás száma

XS 216/05

Tagállam

Spanyolország

Régió

Az ország egész területe

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve

A lótenyésztési ágazat növekedése és fejlődése érdekében az ahhoz kötődő, nem mezőgazdasági KKV-k támogatása

Jogalap

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve valamely vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege

Támogatási program

Teljes éves összeg

0,5 millió EUR

Garantált kölcsönök

 

Támogatási program

A támogatás teljes összege

 

Garantált kölcsönök

 

A támogatás maximális intenzitása:

A rendelet 4. cikkének (2)–(6) bekezdésével és 5. cikkével összhangban

Igen

 

Végrehajtás időpontja

Az állami közlönyben (Boletín Oficial del Estado) való közzétételtől és a hatályba lépéstől kezdődően

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama

2007. június 30-ig

A támogatás célja

KKV-k támogatása

Igen

 

Érintett gazdasági ágazat

Csak bizonyos ágazatokra vonatkozó támogatás

Igen

Egyéb szolgáltatás

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Név:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Cím:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Nagy összegű egyedi támogatás

A rendelet 6. cikkével összhangban

Igen

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(2)  4 1 EUR = 0,702804 LVL.

(3)  Az itt jelzett éves kiadás magában foglalja a jogalapban meghatározott és idézett más jogszabályok költségvetését is, és a megfelelő mentességi közleményben fogják bejelenteni.

(4)  Az itt jelzett éves kiadás magában foglalja a jogalapban meghatározott és idézett más jogszabályok költségvetését is, és a megfelelő mentességi közleményben fogják bejelenteni.


25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/21


Értesítés az Indiából származó pamutféle ágyneműk Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó hatályos kiegyenlítő intézkedésekről: egyedi kiegyenlítő vám hatálya alá tartozó vállalat nevének módosítása

(2006/C 172/06)

Az Indiából származó pamutféle ágyneműk behozatala a 2004. január 13-i (1) 74/2004/EK tanácsi rendelettel kivetett végleges kiegyenlítő vám hatálya alá esik.

Az indiai székhelyű Anunay Fab. Pvt. Ltd vállalat – amelynek esetében a pamutféle ágyneműk Közösségbe irányuló kivitele a 74/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikke (3) bekezdése révén 7,6 %-os kiegyenlítő vám hatálya alá esik – tájékoztatta a Bizottságot, hogy 2005. november 23-án, a vállalat jogi formájának megváltoztatását követően nevét Anunay Fab. Ltd-re változtatta.

A vállalat megítélése szerint a névváltoztatás nem befolyásolja azon jogát, hogy abban az egyedi vámtételben részesüljön, amelyet számára a korábbi, azaz az Anunay Fab Pvt. Ltd. név birtokában állapítottak meg.

A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésére bocsátott információkat, és megállapította, hogy a vállalat nevének megváltoztatása semmiféle módon nem befolyásolja a 74/2004/EK rendelet megállapításait. Ennélfogva a 74/2004/EK rendelet mellékletében az Anunay Fab. Pvt. Ltd-re történő hivatkozást az Anunay Fab. Ltd-re történő hivatkozásként kell értelmezni.

Az előzőleg Anunay Fab. Pvt. Ltd-re vonatkozó A498 kiegészítő Taric-kódot az Anunay Fab. Ltd-re kell alkalmazni.


(1)  HL L 12., 2004.1.17., 1. o., a legutóbb a 122/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 22., 2006.1.26., 3. o.) módosított rendelet.


25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/22


Összefonódás előzetes bejelentése

(COMP/M.4289. sz. ügy – Crédit Agricole/Emporiki)

Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy

(2006/C 172/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2006. július 13-án a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikkének megfelelően bejelentés érkezett a Bizottsághoz egy tervezett összefonódásról, amelyen keresztül a Crédit Agricole SA (a továbbiakban: „Crédit Agricole”, Franciaország) vállalkozás az említett tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 2006. június 13-án bejelentett nyilvános ajánlattétel útján ellenőrzést szerez az Emporiki Bank of Greece SA (a továbbiakban: „Emporiki”, Görögország) vállalkozás egésze felett.

2.

Az érintett vállalkozások gazdasági tevékenységei a következők:

a Crédit Agricole vállalkozás esetében: banki és biztosítási szolgáltatások;

az Emporiki vállalkozás esetében: banki és biztosítási szolgáltatások.

3.

A Bizottság az előzetes vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. A végső döntés jogát azonban fenntartja a kérdésben. Meg kell jegyezni, hogy a 139/2004/EK tanácsi rendelet (2) hatálya alá tartozó meghatározott összefonódások kezelésének egyszerűsített eljárásáról szóló bizottsági közlemény alapján az ügy kezelése történhet a közleményben ismertetett eljárás szerint.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a tervezett összefonódással kapcsolatos esetleges észrevételeiket juttassák el a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek e közzététel megjelenését követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz. Az észrevételeket a COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon ((32-2) 2964301 vagy 2967244) vagy postán lehet eljuttatni a Bizottsághoz az alábbi címre:

European Commission

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/23


Összefonódás előzetes bejelentése

(COMP/M.4324. sz. ügy – Blackstone/Travelport)

Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy

(2006/C 172/08)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2006. július 14-én a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikkének megfelelően bejelentés érkezett a Bizottsághoz egy tervezett összefonódásról, amelyen keresztül a Blackstone Group (a továbbiakban: „Blackstone”, USA) vállalkozás az említett tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részvényvásárlással teljes ellenőrzést szerez a Travelport Inc. (a továbbiakban: „Travelport”, USA) vállalkozás egésze felett.

2.

Az érintett vállalkozások gazdasági tevékenységei a következők:

a Blackstone esetében: befektetési banki tevékenységet folytató társaság, amelynek fő tevékenysége a pénzügyi tanácsadás, a tőzsdén nem jegyzett társaságok tőkealapú finanszírozása, valamint az ingatlanbefektetés;

a Travelport esetében: eltérő földrajzi helyeken található utazásszervezési márkákat és vállalkozásokat összefogó csoport.

3.

A Bizottság az előzetes vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. A végső döntés jogát azonban fenntartja a kérdésben. Meg kell jegyezni, hogy a 139/2004/EGK tanácsi rendelet (2) hatálya alá tartozó egyes összefonódások kezelésének egyszerűsített eljárásáról szóló bizottsági közlemény alapján az ügy kezelése történhet a közleményben ismertetett eljárás szerint.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a tervezett összefonódással kapcsolatos esetleges észrevételeiket juttassák el a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek e közzététel megjelenését követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz. Az észrevételeket a COMP/M.4324 – Blackstone/Travelport hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon ((32-2) 2964301 vagy 2967244) vagy postán lehet eljuttatni a Bizottsághoz az alábbi címre:

European Commission

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


III Közlemények

Bizottság

25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/24


Pályázati felhívás a digitális tartalmat Európán belül hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tévő többéves közösségi program keretében végrehajtandó közvetett cselekvésekre (e-tartalom-plusz program)

(2006/C 172/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.   Célkitűzések és leírás

Az Európai Bizottság munkaprogramot és pályázati felhívást fogadott el az e-tartalom-plusz elnevezésű program (1) végrehajtására.

E felhívás keretében közvetett cselekvésekre várunk pályázatokat a következő területeken és a következő tevékenységekre:

Földrajzi információk

3.1.

Célzott projektek a földrajzi információk területén

3.2.

Tematikus hálózat a földrajzi információk területén

Oktatási tartalom

4.1.

Célzott projektek az oktatási tartalom területén

4.2.

Tematikus hálózat az oktatási tartalom területén

Digitális könyvtárak (kulturális és tudományos/egyetemi oktatási tartalom)

5.1.

Célzott projektek a digitális könyvtárak területén

5.2.

Tematikus hálózat a kulturális tartalom területén

A digitális tartalomban érdekelt felek közötti együttműködés megerősítése

6.1.

Tematikus hálózat a nyilvánossággal összefüggő és a kapcsolódó területeken

2.   Jogosult pályázók

Az e-tartalom-plusz programban részt vehet bármely, a 25 tagállamban székhellyel rendelkező jogalany.

A program nyitva áll továbbá a Bulgáriában, Horvátországban, Romániában, Törökországban vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban székhellyel rendelkező jogalanyok előtt is, amennyiben az érintett országgal e tárgyban fennáll kétoldalú megállapodás. A program nyitott az EGT-megállapodásban részes EFTA-államokban (Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában) székhellyel rendelkező jogalanyok előtt is, a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően (2).

Lehetőség van harmadik országokban székhellyel rendelkező jogalanyok, valamint nemzetközi szervezetek részvételére is, de részükre közösségi pénzügyi támogatás nem adható.

3.   Költségvetés

A közvetett cselekvések társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült nagysága 27,3 millió euro.

4.   Határidő

A pályázatoknak legkésőbb 2006. október 19-én, luxemburgi helyi idő szerint 17.00 óráig kell beérkezniük a Bizottsághoz.

5.   További információk

A felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalon találhatók:

http://europa.eu.int/econtentplus

A pályázatoknak meg kell felelniük a pályázati felhívás teljes szövegében, a munkaprogramban és a pályázóknak szóló útmutatóban foglalt előírásoknak és feltételeknek. A felsorolt dokumentumok a Bizottság fent megjelölt weblapján, angol nyelven hozzáférhetők, és tájékoztatást adnak a pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozóan.

A pályázatok értékelése az átláthatóság és az egyenlő bánásmód alapelveire épül. Az értékelést a Bizottság külső szakértők bevonásával végzi. Az egyes benyújtott pályázatok értékelése az e-tartalom-plusz munkaprogramban meghatározott kritériumok szerint történik.

Az Európai Bizottsághoz beérkező valamennyi pályázat szigorúan bizalmas kezelésben részesül.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. március 9-i 456/2005/EK határozata a digitális tartalmat Európán belül hozzáférhetőbbé, felhasználhatóbbá és hasznosíthatóbbá tevő, többéves közösségi program létrehozásáról (HL L 79., 2005.3.24., 1. o.).

(2)  A programban részt vevő országokról naprakész tájékoztatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható. Ezen országok naprakész jegyzéke a program internetes honlapján is megtekinthető: http://europa.eu.int/econtentplus.


25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/26


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Európai Unió vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált programja

(2006/C 172/10)

1.   HÁTTÉR

Az Európai Bizottság pályázati felhívást tesz közzé (hiv. ECFIN/2006/A3-03) a vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó (a Bizottság által 2000. november 29-én jóváhagyott) közös harmonizált program keretében felmérések elvégzésére az EU-tagállamokban és a tagjelölt országokban. Ez a pályázati felhívás Luxemburgra, Máltára, Horvátországra és Törökországra vonatkozik.

A program célja információszerzés az EU tagállamainak gazdasági helyzetéről gazdasági ciklusaiknak az EMU (Gazdasági és Monetáris Unió) igazgatási céljaiból történő összehasonlítása érdekében. Mindez az EMU gazdasági felügyeleti eljárásai során és általános gazdaságpolitikai célokból létfontosságú eszközzé vált.

2.   A CSELEKVÉS CÉLJA ÉS LEÍRÁSA

2.1.   Célkitűzések

A közös harmonizált program közös finanszírozás alapján közvélemény-kutatásokat végző szakosodott szervekre/intézetekre vonatkozik. A Bizottság célja éves támogatási megállapodás megkötése a cselekvés tekintetében az alábbi felmérések közül egy vagy több elvégzésére megfelelő képesítésekkel rendelkező szervekkel és intézetekkel a 2007. május –2008. április közötti időszakra:

Kiskereskedelemre és szolgáltatásokra vonatkozó felmérések Luxemburgban;

Befektetésekre, építőiparra, kiskereskedelemre, szolgáltatásokra vonatkozó felmérések Máltán;

Befektetésekre, építőiparra, kiskereskedelemre, szolgáltatásokra és iparra vonatkozó felmérések Horvátországban;

Befektetésekre, építőiparra, kiskereskedelemre, szolgáltatásokra és fogyasztókra vonatkozó felmérések Törökországban;

Ad hoc felmérések tematikus gazdasági kérdésekről: ezen ad hoc felmérések eleve alkalomszerűek és a havi felmérések mellett kerül rájuk sor a havi felmérések során használt ugyanazon bevett minták alkalmazásával, egyes gazdaságpolitikai kérdésekben információszerzés céljából.

A felmérések ipari, befektetési, építőipari, kiskereskedelmi és a szolgáltatási ágazatban tevékenykedő vezetőkre, továbbá a fogyasztókra irányulnak.

2.2.   Technikai részletek

2.2.1.   A felmérések időzítése és az eredményekről való jelentéstétel

Az alábbi táblázatban az e pályázati felhívás értelmében kért felmérések áttekintése található:

A felmérés elnevezése

Az érintett ágazatok száma/nagyságrend

A havonta feltett kérdések száma

A negyedévente feltett kérdések száma

Ipari felmérés

56/-

7

9

Befektetési felmérés

8/6

2 kérdés márciusban/áprilisban

4 kérdés októberben/novemberben

Építőipari felmérés

5/-

5

1

Kiskereskedelmi felmérés

9/-

6

-

Szolgáltatási felmérés

19/-

6

1

Fogyasztói felmérés

25/-

14

3

A havi felméréseket minden egyes hónap első két hetében kell elvégezni, az eredményeket pedig e-mailen megküldeni a Bizottságnak a hónap végét legalább 4 munkanappal megelőzően és összhangban a támogatási megállapodásban szereplő naptárral.

A negyedévi felméréseket minden egyes negyedév első hónapjának (január, április, július és október) első két hetében kell elvégezni, az eredményeket pedig e-mailen megküldeni a Bizottságnak január, április, július és október végét legalább 4 munkanappal megelőzően és összhangban a támogatási megállapodásban szereplő naptárral.

A félévi felméréseket márciusban/áprilisban és októberben/novemberben kell elvégezni, az eredményeket pedig e-mailen megküldeni a Bizottságnak május, illetve december végét legalább 4 munkanappal megelőzően és összhangban a támogatási megállapodásban szereplő naptárral.

Ad hoc felmérések esetén a kedvezményezetteknek a számukra megállapított egyedi ütemezéshez kell igazodniuk.

A cselekvés részletes leírása letölthető a következő internetcímről:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2.   A vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált program módszertana és kérdőíve

A módszertan részletei a felhasználói iránymutatásban szerepelnek, mely a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS IDŐTARTAM

3.1.   Igazgatási rendelkezések

A szervet vagy intézetet legfeljebb 12 hónapos időszakra választják ki. E célból éves megállapodást kötnek a felek, melyben szerepelnek a közös célkitűzések és a tervezett cselekvés jellege. A támogatási megállapodás a 2007. május–2008. április közötti időszakra vonatkozik.

3.2.   Időtartam

A felmérések 2007. május 1. és 2008. április 30. között zajlanak. A cselekvés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot (befektetési felmérés esetén a 13 hónapot).

4.   PÉNZÜGYI KERET

4.1.   A közösségi finanszírozás forrásai

A kiválasztott műveleteket a 01.02.02. – A gazdasági és monetáris unió koordinálása és felügyelete költségvetési megnevezésből finanszírozzák.

4.2.   Az e felhívás tekintetében becsült teljes közösségi költségvetés

Az ilyen felmérésekre rendelkezésre álló teljes éves költségvetés kb. 360 000 EUR.

A kedvezményezettek száma legfeljebb 17.

4.3.   A közösségi társfinanszírozás aránya

A Bizottság részesedése a közös finanszírozásban nem haladhatja meg a kedvezményezett számára az egyes felmérések során felmerülő támogatható költségek 50 %-át.

4.4.   A cselekvés finanszírozása a kedvezményezett részéről és a felmerülő támogatható költségek

A támogatható költségek csak a támogatási megállapodás valamennyi fél által történő aláírását követően merülhetnek fel, kivételes esetektől eltekintve, a támogatási pályázat benyújtását megelőzően pedig semmilyen esetben sem. A természetbeni hozzájárulások nem támogatható költségek.

A kedvezményezettnek részletes költségvetést kell benyújtania, mely tartalmazza a költségekre és a cselekvés finanszírozására vonatkozó becslést, EUR-ban kifejezve. A költségvetést mellékletként csatolják a támogatási megállapodáshoz. A Bizottság ezt követően ellenőrzési célokra használhatja e számadatokat.

5.   TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

5.1.   A pályázók jogállása

A pályázati felhívásra valamelyik EU-tagállamban vagy csatlakozó vagy tagjelölt országban jogállással rendelkező szervek és intézetek (jogi személyek) jelentkezhetnek. A pályázóknak igazolniuk kell jogi személyiségüket, és a jogi személyiségre vonatkozó szabványos űrlap segítségével rendelkezésre kell bocsátaniuk az előírt dokumentumokat.

5.2.   A kizárás alapjai

A pályázatok támogatását elutasítják, ha a pályázókra az alábbi körülmények valamelyike vonatkozik (1):

(a)

ellenük csődeljárás vagy felszámolás indult, ügyeiket bíróság intézi, hitelezői megállapodást kötöttek, felfüggesztették üzleti tevékenységeiket, ilyen ügyekre vonatkozó eljárás folyik ellenük vagy a nemzeti törvényekben vagy rendeletekben előírt hasonló eljárásból adódó ilyen helyzetben vannak;

(b)

szakmai magatartásukra vonatkozó bűncselekmény miatt jogerős ítéletben elítélték;

(c)

a szerződő hatóság által indokoltan felhasznált bármely eszközzel bizonyítható módon súlyos szakmai kötelességszegést követtek el;

(d)

nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulás vagy az adók megfizetésére a székhelyük szerinti vagy a szerződő hatóság vagy a szerződés teljesítési helye szerinti ország jogszabályai alapján vonatkozó kötelezettségeiket;

(e)

csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy a Közösség pénzügyi érdekeit sértő bármely egyéb illegális tevékenységben való részvétel miatt jogerős ítéletben elítélték;

(f)

a közösségi költségvetésből finanszírozott másik közbeszerzési eljárást vagy támogatás odaítélésére vonatkozó eljárást követően a szerződéses kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása miatt rájuk vonatkozóan súlyos szerződésszegést állapítottak meg;

(g)

velük kapcsolatban összeférhetetlenség merül fel;

(h)

a kért információk benyújtása során nem helytálló tájékoztatást adtak vagy elmulasztották az információ benyújtását.

A pályázóknak a szabványos támogathatósági nyilatkozat űrlapjával igazolniuk kell, hogy az 5.2. pontban említett helyzetek rájuk nem vonatkoznak.

5.3.   Igazgatási és pénzügyi szankciók

1.

A szerződésben megállapított szankciók alkalmazásának sérelme nélkül azon pályázókat vagy ajánlattevőket vagy szerződő feleket, melyekről megállapítást nyert, hogy nem helytálló nyilatkozatot tettek vagy súlyos mértékben elmulasztottak szerződéses kötelezettségeiknek egy korábbi közbeszerzési eljárás során eleget tenni, a jogsértés megállapítását követő legfeljebb két évre kizárják a közösségi költségvetésből finanszírozott valamennyi szerződés és támogatás tekintetében, a szerződő féllel folytatott kontradiktórius eljárást követő megerősítés alapján. Az említett időszak három évre meghosszabbítható az első jogsértést követő öt éven belül a jogsértés megismétlése esetén.

Azon ajánlattevőkre vagy pályázókra, akikről megállapítást nyert, hogy nem helytálló nyilatkozatot tettek, az odaítélendő szerződés összértékének 2–10 %-át jelentő pénzbírságot rónak.

Azon szerződő feleket, melyekről megállapítást nyert, hogy súlyos mértékben elmulasztottak szerződéses kötelezettségeiknek eleget tenni, a kérdéses szerződés összértékének 2–10 %-át jelentő pénzbírsággal sújtják. Az említett mérték 4–20 %-ra emelhető az első jogsértést követő öt éven belül a jogsértés megismétlése esetén.

2.

Az 5.2. pont (a), (c) és (d) alpontjában említett esetekben a pályázókat vagy ajánlattevőket a jogsértés megállapítását követő legfeljebb két évre kizárják a közösségi költségvetésből finanszírozott valamennyi szerződés és támogatás tekintetében, a szerződő féllel folytatott kontradiktórius eljárást követő megerősítés alapján.

Az 5.2. pont (b) és (e) alpontjában említett esetekben a pályázókat vagy ajánlattevőket az ítéletről történő értesítés napjától számított legalább egy és legfeljebb négy évre valamennyi szerződés és támogatás tekintetében kizárják.

Az említett időszak öt évre meghosszabbítható az első jogsértést követő öt éven belül a jogsértés megismétlése esetén.

3.

Az 5.2. pont (e) alpontjában említett esetek az alábbiak:

a)

a csalásnak az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, a Tanács 1995. július 26-i jogi aktusával megállapított egyezmény 1. cikke szerinti esetei;

b)

a korrupciónak az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, a Tanács 1997. május 26-i jogi aktusával megállapított egyezmény 3. cikke szerinti esetei;

c)

a bűnszervezetben való részvételnek a Tanács 98/733/JHA együttes fellépése 2. cikkének (1) bekezdése szerinti esetei;

d)

a pénzmosásnak a 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott esetei.

6.   KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A pályázóknak stabil és elegendő finanszírozási forrással kell rendelkezniük ahhoz, hogy tevékenységüket a cselekvés teljes időtartama alatt folytathassák. Rendelkezniük kell a javasolt cselekvés vagy munkaprogram elvégzéséhez szükséges szakmai kompetenciákkal és képesítésekkel.

6.1.   A pályázók pénzügyi kapacitása

A pályázóknak a javasolt cselekvés elvégzéséhez szükséges pénzügyi kapacitással kell rendelkezniük, és rendelkezésre kell bocsátaniuk a két legutolsó olyan pénzügyi év mérlegeit és eredménykimutatásait, melyek elszámolásait már lezárták. Ez a rendelkezés nem vonatkozik állami szervekre és nemzetközi szervezetekre.

6.2.   A pályázók működési kapacitása

A pályázóknak a javasolt cselekvés elvégzéséhez szükséges működési kapacitással kell rendelkezniük, és megfelelő igazoló dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátaniuk.

A pályázó alkalmasságának értékeléséhez az alábbi kritériumokat alkalmazzák:

Legalább három év bizonyított tapasztalat kvalitatív vállalati és fogyasztói felmérések előkészítése és lebonyolítása terén.

Bizonyított tapasztalat az alábbi területek legalább egyikén:

1.

vállalati és fogyasztói felmérések eredményeinek kiértékelése, módszertani kérdések (minták, kérdőívek és időbeosztás) és elemzés;

2.

a vállalati és fogyasztói felmérések eredményeire alapuló mutatók kialakítása;

3.

a vállalati és fogyasztói felmérések eredményeinek konjunktúra- és makrogazdasági elemzésre és kutatásra történő felhasználása, statisztikai és ökonometriai módszerek alkalmazása, ideértve az ágazati elemzést is;

4.

ökonometriai modellek és más előrejelző eszközök.

A vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált program módszertanának alkalmazására és a bizottsági utasításoknak történő megfelelésre való képesség: a havi jelentéstételi határidők betartása, a felmérési programokban a bizottsági szolgálatok által kért javítások és változtatások megtétele, megfelelően az együttműködő szervek/intézetek képviselőivel folytatott koordinációs üléseken született szerződéseknek.

7.   ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK

A megállapodást az alábbi kritériumok alapján ítélik oda a sikeres pályázók számára:

A pályázó szakértelmének és a 6.2. pontban említett területeken szerzett tapasztalatainak szintje.

A javasolt felmérési módszertan eredményessége, ideértve a minták kialakítását és méretét, a lefedettség mértékét és a válaszadási arányt.

A pályázó kompetenciájának mértéke és a felmérés(ek) tervezett elvégzése szerinti ágazat és ország sajátos felmérési jellegzetességeinek ismerete.

A pályázó munkaszervezésének hatékonysága a rugalmasság, infrastruktúra, képesített személyzet és a munka elvégzéséhez szükséges eszközök, a jelentéstétel, a közös harmonizált program szerinti felmérések előkészítésében való részvétel és a Bizottsággal való kapcsolattartás tekintetében.

Az ár/érték arány.

8.   GYAKORLATI ELJÁRÁSOK

8.1.   A pályázatok elkészítése és benyújtása

A pályázatoknak tartalmazniuk kell a kitöltött és aláírt szabványos támogatási pályázati űrlapot és valamennyi abban említett igazoló dokumentumot.

A pályázatokat három részre bontva kell benyújtani:

igazgatási pályázat,

technikai pályázat,

pénzügyi pályázat.

A következő szabványos űrlapok szerezhetők be a Bizottságtól:

szabványos támogatási pályázati űrlap,

szabványos költségvetési nyilatkozat a felmérés költségeire vonatkozó becslés és a finanszírozás terve tekintetében,

szabványos pénzügyi azonosító űrlap,

szabványos, jogi személyiséget igazoló űrlap,

szabványos támogathatósági nyilatkozat,

szabványos szándéknyilatkozati űrlap a szabványos támogatási megállapodás aláírására vonatkozóan,

szabványos alvállalkozási űrlap,

továbbá a támogatás pénzügyi szempontjaira vonatkozó dokumentáció:

a pénzügyi becslések és pénzügyi nyilatkozatok elkészítésére vonatkozó emlékeztető,

a támogatási megállapodás mintája.

a)

ezeknek a következő internetcímről való letöltésével:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b)

Amennyiben az előző lehetőség nem elérhető, a Bizottságnak a következő címre küldött levéllel:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals – ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Fax: (32-2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

A Bizottság fenntartja a jogot e szabványos dokumentumoknak a közös harmonizált programmal és/vagy költségvetési szempontokkal összhangban történő módosítására.

A pályázatokat az Európai Közösség egyik hivatalos nyelvén, adott esetben angol, francia vagy német nyelvű fordítással együtt kell benyújtani.

A pályázóknak egy aláírt eredeti pályázatot és két másolatot kell benyújtaniuk.

A pályázatokat egy másik lepecsételt borítékba helyezett lepecsételt borítékban kell beküldeni.

A külső borítékon az alábbi 8.3. pontban megadott címet kell feltüntetni.

A pályázatot tartalmazó lepecsételt belső borítékon a következőnek kell szerepelnie: „Call for Proposals – ECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department”.

A Bizottság a pályázattal együtt benyújtott átvételi elismervény visszaküldésével értesíti a pályázókat pályázatuk beérkezéséről.

8.2.   A pályázatok tartalma

8.2.1.   Igazgatási pályázat

Az igazgatási pályázat részei a következők:

Megfelelően aláírt szabványos támogatási pályázati űrlap.

Megfelelően kitöltött és aláírt szabványos, jogi személyiséget igazoló űrlap és a szerv vagy intézet jogi státuszát igazoló kért dokumentáció.

Megfelelően kitöltött és aláírt szabványos pénzügyi azonosító űrlap.

Megfelelően aláírt szabványos támogathatósági nyilatkozat a pályázóra vonatkozóan.

A szerv vagy intézet szervezeti felépítése, a vezetők és a felmérés lebonyolításáért felelős egység nevének és beosztásának feltüntetésével.

Megfelelően aláírt szabványos szándéknyilatkozati űrlap a szabványos támogatási megállapodás aláírására vonatkozóan, kiválasztás esetére.

A szilárd pénzügyi helyzet igazolása: a két legutolsó olyan pénzügyi év mérlegei és eredménykimutatásai, melyek elszámolásait már lezárták, csatolandók.

8.2.2.   Technikai pályázat

A technikai pályázat részei az alábbiak:

A szerv vagy intézet tevékenységeinek leírása, mely lehetővé teszi a képesítések, továbbá a 6.2. pont szerint kért területeken való tapasztalat mértékének és időtartamának értékelését. Ebbe beleértendők korábbi vizsgálatok, szolgáltatási szerződések, tanácsadás, felmérés, kiadványok és egyéb munkák, az ügyfél nevének feltüntetésével és annak közlésével, hogy melyek készültek az Európai Bizottság részére, ha volt ilyen. A legrelevánsabb vizsgálatok és/vagy eredmények csatolandók.

A felméréseket végrehajtó műveleti szervezet részletes leírása. A pályázó rendelkezésére álló infrastruktúra, források és képesített személyzet (tömör önéletrajzok) tekintetében releváns dokumentáció csatolandó.

A felmérés módszertanának részletes leírása: mintavételi módszerek, mintavételi hibák és tűréshatárok, a minták mérete, a lefedettség mértéke és a becsült válaszadási arány.

Megfelelően kitöltött szabványos űrlap a cselekvésben érintett alvállalkozókról, ideértve az alvállalkozásba adandó feladatok részletes leírását.

8.2.3.   Pénzügyi pályázat

A pénzügyi pályázat része kell, hogy legyen:

Egy megfelelően kitöltött és részletes, 12 hónapos időszakra vonatkozó szabványos költségvetési kimutatás (EUR-ban), minden egyes felmérés tekintetében, mely a cselekvés finanszírozási tervét, továbbá a felmérés végrehajtására vonatkozó összes és külön támogatható költség részletes lebontását tartalmazza, az alvállalkozási költségekkel együtt.

Adott esetben a héa-mentesség igazolása.

Adott esetben az egyéb szervezetektől kapott pénzügyi hozzájárulást (társfinanszírozás) igazoló dokumentum.

8.3.   A pályázatok benyújtására vonatkozó cím és határidő

Az e támogatások iránt érdeklődő pályázókat kérik pályázatuknak az Európai Bizottság részére történő megküldésére.

A pályázatok megküldhetők:

a)

ajánlott levélben vagy futárszolgálat útján, a postai bélyegző által bizonyítható módon legkésőbb 2006. szeptember 25-ig az alábbi címre:

Ajánlott levélben:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 – 3/13

B-1049 Brussels

Futárszolgálat útján:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

vagy az Európai Bizottság központi postaszolgálatához történő kézbesítéssel (személyes kézbesítéssel vagy a pályázó meghatalmazott képviselője útján történő kézbesítéssel, ideértve a futárszolgálatokat is) a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

legkésőbb 2006. szeptember 25. napján 16:00-ig (brüsszeli idő szerint). Ez esetben a benyújtás igazolására a fent említett osztály kézhez vevő tisztviselője által keltezett és aláírt átvételi elismervény szolgál.

A Bizottsághoz a határidőt követően beérkező pályázatokat nem veszik figyelembe.

9.   MI TÖRTÉNIK A BEÉRKEZŐ PÁLYÁZATOKKAL?

Valamennyi pályázat formális támogathatósági kritériumoknak való megfelelőségét ellenőrzik.

A támogathatónak ítélet pályázatokat értékelik és osztályozzák a fenti odaítélési kritériumok szerint.

A pályázatok kiválasztására vonatkozó eljárás 2006. októberében és novemberében történik. A kiválasztási bizottságot e célra a gazdasági és pénzügyi főigazgató fennhatósága alatt hozzák létre. Legalább három, egymással hierarchikus kapcsolatban nem álló és legalább két különböző szakosodott egységet képviselő személyből áll, és a kiválasztási eljárást követően a sikeres pályázóval folytatott kommunikáció lebonyolítására saját titkársággal rendelkezik. A sikertelen pályázókat egyenként értesítik.

10.   FONTOS

Ez a pályázati felhívás nem jelent szerződéses kötelezettséget a Bizottság részéről az ez alapján pályázatot benyújtó szervek/intézetek tekintetében. Az e pályázati felhívásra vonatkozó valamennyi információcsere írásban történik.

A pályázóknak tudomásul kell venniük az odaítélés esetén kötelező szerződéses rendelkezéseket.


(1)  Összhangban az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 93. és 94. cikkeivel.


25.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/34


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Európai Unió vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált programja

(2006/C 172/11)

1.   HÁTTÉR

Az Európai Bizottság pályázati felhívást tesz közzé (hiv. ECFIN/2006/A3-02) a vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó (a Bizottság által 2000. november 29-én jóváhagyott) közös harmonizált program keretében felmérések elvégzésére az EU-tagállamokban. Ez a pályázati felhívás Hollandiára és Finnországra vonatkozik.

A program célja információszerzés az EU tagállamainak gazdasági helyzetéről gazdasági ciklusaiknak az EMU (Gazdasági és Monetáris Unió) igazgatási céljaiból történő összehasonlítása érdekében. Mindez az EMU gazdasági felügyeleti eljárásai során és általános gazdaságpolitikai célokból létfontosságú eszközzé vált.

2.   A CSELEKVÉS CÉLJA ÉS LEÍRÁSA

2.1.   Célkitűzések

A közös harmonizált program közös finanszírozás alapján közvélemény-kutatásokat végző szakosodott szervekre/intézetekre vonatkozik. A Bizottság célja egy tizenhat hónapra szóló támogatási megállapodás megkötése a cselekvés tekintetében az alábbi felmérések közül egy vagy több elvégzésére megfelelő képesítésekkel rendelkező szervekkel és intézetekkel a 2007. január–2008. április közötti időszakra:

Kiskereskedelemre és szolgáltatásokra vonatkozó felmérések Hollandiában;

Kiskereskedelmi felmérések Finnországban;

Ad hoc felmérések tematikus gazdasági kérdésekről: ezen ad hoc felmérések eleve alkalomszerűek és a havi felmérések mellett kerül rájuk sor a havi felmérések során használt ugyanazon bevett minták alkalmazásával, egyes gazdaságpolitikai kérdésekben információszerzés céljából.

A felmérések befektetési, építőipari, kiskereskedelmi és a szolgáltatási ágazatban tevékenykedő vezetőkre irányulnak.

2.2.   Technikai részletek

2.2.1.   A felmérések időzítése és az eredményekről való jelentéstétel

Az alábbi táblázatban az e pályázati felhívás értelmében kért felmérések áttekintése található:

A felmérés elnevezése

Az érintett ágazatok száma/nagyságrend

A havonta feltett kérdések száma

A negyedévente feltett kérdések száma

Kiskereskedelmi felmérés

9/-

6

-

Szolgáltatási felmérés

19/-

6

1

A havi felméréseket minden egyes hónap első két hetében kell elvégezni, az eredményeket pedig e-mailen megküldeni a Bizottságnak a hónap végét legalább 4 munkanappal megelőzően és összhangban a támogatási megállapodásban szereplő naptárral.

A negyedévi felméréseket minden egyes negyedév első hónapjának (január, április, július és október) első két hetében kell elvégezni, az eredményeket pedig e-mailen megküldeni a Bizottságnak január, április, július és október végét legalább 4 munkanappal megelőzően és összhangban a támogatási megállapodásban szereplő naptárral.

Ad hoc felmérések esetén a kedvezményezetteknek a számukra megállapított egyedi ütemezéshez kell igazodniuk.

A cselekvés részletes leírása letölthető a következő internetcímről:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2.   A vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált program módszertana és kérdőíve

A módszertan részletei a felhasználói iránymutatásban szerepelnek, mely a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS IDŐTARTAM

3.1.   Igazgatási rendelkezések

A szervet vagy intézetet legfeljebb 16 hónapos időszakra választják ki. E célból tizenhat hónapra szóló megállapodást kötnek a felek, melyben szerepelnek a közös célkitűzések és a tervezett cselekvés jellege. A támogatási megállapodás a 2007. január–2008. április közötti időszakra vonatkozik.

3.2.   Időtartam

A felmérések 2007. január 1. és 2008. április 30. között zajlanak. A cselekvés időtartama nem haladhatja meg a 16 hónapot.

4.   PÉNZÜGYI KERET

4.1.   A közösségi finanszírozás forrásai

A kiválasztott műveleteket a 01.02.02. – A gazdasági és monetáris unió koordinálása és felügyelete költségvetési megnevezésből finanszírozzák.

4.2.   Az e felhívás tekintetében becsült teljes közösségi költségvetés

Az ilyen felmérésekre rendelkezésre álló teljes éves költségvetés kb. 90 000 EUR.

A kedvezményezettek száma legfeljebb 3.

4.3.   A közösségi társfinanszírozás aránya

A Bizottság részesedése a közös finanszírozásban nem haladhatja meg a kedvezményezett számára az egyes felmérések során felmerülő támogatható költségek 50 %-át.

4.4.   A cselekvés finanszírozása a kedvezményezett részéről és a felmerülő támogatható költségek

A támogatható költségek csak a támogatási megállapodás valamennyi fél által történő aláírását követően merülhetnek fel, kivételes esetektől eltekintve, a támogatási pályázat benyújtását megelőzően pedig semmilyen esetben sem. A természetbeni hozzájárulások nem támogatható költségek.

A kedvezményezettnek részletes költségvetést kell benyújtania, mely tartalmazza a költségekre és a cselekvés finanszírozására vonatkozó becslést, EUR-ban kifejezve. A költségvetést mellékletként csatolják a támogatási megállapodáshoz. A Bizottság ezt követően ellenőrzési célokra használhatja e számadatokat.

5.   TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

5.1.   A pályázók jogállása

A pályázati felhívásra valamelyik EU-tagállamban vagy csatlakozó vagy tagjelölt országban jogállással rendelkező szervek és intézetek (jogi személyek) jelentkezhetnek. A pályázóknak igazolniuk kell jogi személyiségüket, és a jogi személyiségre vonatkozó szabványos űrlap segítségével rendelkezésre kell bocsátaniuk az előírt dokumentumokat.

5.2.   A kizárás alapjai

A pályázatok támogatását elutasítják, ha a pályázókra az alábbi körülmények valamelyike vonatkozik (1):

(a)

ellenük csődeljárás vagy felszámolás indult, ügyeiket bíróság intézi, hitelezői megállapodást kötöttek, felfüggesztették üzleti tevékenységeiket, ilyen ügyekre vonatkozó eljárás folyik ellenük vagy a nemzeti törvényekben vagy rendeletekben előírt hasonló eljárásból adódó ilyen helyzetben vannak;

(b)

szakmai magatartásukra vonatkozó bűncselekmény miatt jogerős ítéletben elítélték;

(c)

a szerződő hatóság által indokoltan felhasznált bármely eszközzel bizonyítható módon súlyos szakmai kötelességszegést követtek el;

(d)

nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulás vagy az adók megfizetésére a székhelyük szerinti vagy a szerződő hatóság vagy a szerződés teljesítési helye szerinti ország jogszabályai alapján vonatkozó kötelezettségeiket;

(e)

csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy a Közösség pénzügyi érdekeit sértő bármely egyéb illegális tevékenységben való részvétel miatt jogerős ítéletben elítélték;

(f)

a közösségi költségvetésből finanszírozott másik közbeszerzési eljárást vagy támogatás odaítélésére vonatkozó eljárást követően a szerződéses kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása miatt rájuk vonatkozóan súlyos szerződésszegést állapítottak meg;

(g)

velük kapcsolatban összeférhetetlenség merül fel;

(h)

a kért információk benyújtása során nem helytálló tájékoztatást adtak vagy elmulasztották az információ benyújtását.

A pályázóknak a szabványos támogathatósági nyilatkozat űrlapjával igazolniuk kell, hogy az 5.2. pontban említett helyzetek rájuk nem vonatkoznak.

5.3.   Igazgatási és pénzügyi szankciók

1.

A szerződésben megállapított szankciók alkalmazásának sérelme nélkül azon pályázókat vagy ajánlattevőket vagy szerződő feleket, melyekről megállapítást nyert, hogy nem helytálló nyilatkozatot tettek vagy súlyos mértékben elmulasztottak szerződéses kötelezettségeiknek egy korábbi közbeszerzési eljárás során eleget tenni, a jogsértés megállapítását követő legfeljebb két évre kizárják a közösségi költségvetésből finanszírozott valamennyi szerződés és támogatás tekintetében, a szerződő féllel folytatott kontradiktórius eljárást követő megerősítés alapján. Az említett időszak három évre meghosszabbítható az első jogsértést követő öt éven belül a jogsértés megismétlése esetén.

Azon ajánlattevőkre vagy pályázókra, akikről megállapítást nyert, hogy nem helytálló nyilatkozatot tettek, az odaítélendő szerződés összértékének 2–10 %-át jelentő pénzbírságot rónak.

Azon szerződő feleket, melyekről megállapítást nyert, hogy súlyos mértékben elmulasztottak szerződéses kötelezettségeiknek eleget tenni, a kérdéses szerződés összértékének 2–10 %-át jelentő pénzbírsággal sújtják. Az említett mérték 4–20 %-ra emelhető az első jogsértést követő öt éven belül a jogsértés megismétlése esetén.

2.

Az 5.2. pont (a), (c) és (d) alpontjában említett esetekben a pályázókat vagy ajánlattevőket a jogsértés megállapítását követő legfeljebb két évre kizárják a közösségi költségvetésből finanszírozott valamennyi szerződés és támogatás tekintetében, a szerződő féllel folytatott kontradiktórius eljárást követő megerősítés alapján.

Az 5.2. pont (b) és (e) alpontjában említett esetekben a pályázókat vagy ajánlattevőket az ítéletről történő értesítés napjától számított legalább egy és legfeljebb négy évre valamennyi szerződés és támogatás tekintetében kizárják.

Az említett időszak öt évre meghosszabbítható az első jogsértést követő öt éven belül a jogsértés megismétlése esetén.

3.

Az 5.2. pont (e) alpontjában említett esetek az alábbiak:

a)

a csalásnak az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, a Tanács 1995. július 26-i jogi aktusával megállapított egyezmény 1. cikke szerinti esetei;

b)

a korrupciónak az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, a Tanács 1997. május 26-i jogi aktusával megállapított egyezmény 3. cikke szerinti esetei;

c)

a bűnszervezetben való részvételnek a Tanács 98/733/JHA együttes fellépése 2. cikkének (1) bekezdése szerinti esetei;

d)

a pénzmosásnak a 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott esetei.

6.   KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A pályázóknak stabil és elegendő finanszírozási forrással kell rendelkezniük ahhoz, hogy tevékenységüket a cselekvés teljes időtartama alatt folytathassák. Rendelkezniük kell a javasolt cselekvés vagy munkaprogram elvégzéséhez szükséges szakmai kompetenciákkal és képesítésekkel.

6.1.   A pályázók pénzügyi kapacitása

A pályázóknak a javasolt cselekvés elvégzéséhez szükséges pénzügyi kapacitással kell rendelkezniük, és rendelkezésre kell bocsátaniuk a két legutolsó olyan pénzügyi év mérlegeit és eredménykimutatásait, melyek elszámolásait már lezárták. Ez a rendelkezés nem vonatkozik állami szervekre és nemzetközi szervezetekre.

6.2.   A pályázók működési kapacitása

A pályázóknak a javasolt cselekvés elvégzéséhez szükséges működési kapacitással kell rendelkezniük, és megfelelő igazoló dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátaniuk.

A pályázó alkalmasságának értékeléséhez az alábbi kritériumokat alkalmazzák:

Legalább három év bizonyított tapasztalat kvalitatív vállalati és fogyasztói felmérések előkészítése és lebonyolítása terén.

Bizonyított tapasztalat az alábbi területek legalább egyikén:

1.

vállalati és fogyasztói felmérések eredményeinek kiértékelése, módszertani kérdések (minták, kérdőívek és időbeosztás) és elemzés;

2.

a vállalati és fogyasztói felmérések eredményeire alapuló mutatók kialakítása;

3.

a vállalati és fogyasztói felmérések eredményeinek konjunktúra- és makrogazdasági elemzésre és kutatásra történő felhasználása, statisztikai és ökonometriai módszerek alkalmazása, ideértve az ágazati elemzést is;

4.

ökonometriai modellek és más előrejelző eszközök.

A vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált program módszertanának alkalmazására és a bizottsági utasításoknak történő megfelelésre való képesség: a havi jelentéstételi határidők betartása, a felmérési programokban a bizottsági szolgálatok által kért javítások és változtatások megtétele, megfelelően az együttműködő szervek/intézetek képviselőivel folytatott koordinációs üléseken született szerződéseknek.

7.   ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK

A megállapodást az alábbi kritériumok alapján ítélik oda a sikeres pályázók számára:

A pályázó szakértelmének és a 6.2. pontban említett területeken szerzett tapasztalatainak szintje.

A javasolt felmérési módszertan eredményessége, ideértve a minták kialakítását és méretét, a lefedettség mértékét és a válaszadási arányt.

A pályázó kompetenciájának mértéke és a felmérés(ek) tervezett elvégzése szerinti ágazat és ország sajátos felmérési jellegzetességeinek ismerete.

A pályázó munkaszervezésének hatékonysága a rugalmasság, infrastruktúra, képesített személyzet és a munka elvégzéséhez szükséges eszközök, a jelentéstétel, a közös harmonizált program szerinti felmérések előkészítésében való részvétel és a Bizottsággal való kapcsolattartás tekintetében.

Az ár/érték arány.

8.   GYAKORLATI ELJÁRÁSOK

8.1.   A pályázatok elkészítése és benyújtása

A pályázatoknak tartalmazniuk kell a kitöltött és aláírt szabványos támogatási pályázati űrlapot és valamennyi abban említett igazoló dokumentumot.

A pályázatokat három részre bontva kell benyújtani:

igazgatási pályázat,

technikai pályázat,

pénzügyi pályázat.

A következő szabványos űrlapok szerezhetők be a Bizottságtól:

szabványos támogatási pályázati űrlap,

szabványos költségvetési nyilatkozat a felmérés költségeire vonatkozó becslés és a finanszírozás terve tekintetében,

szabványos pénzügyi azonosító űrlap,

szabványos, jogi személyiséget igazoló űrlap,

szabványos támogathatósági nyilatkozat,

szabványos szándéknyilatkozati űrlap a szabványos támogatási megállapodás aláírására vonatkozóan,

szabványos alvállalkozási űrlap,

továbbá a támogatás pénzügyi szempontjaira vonatkozó dokumentáció:

a pénzügyi becslések és pénzügyi nyilatkozatok elkészítésére vonatkozó emlékeztető,

a támogatási megállapodás mintája.

a)

ezeknek a következő internetcímről való letöltésével:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

Amennyiben az előző lehetőség nem elérhető, a Bizottságnak a következő címre küldött levéllel:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals – ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Fax: (32-2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

A Bizottság fenntartja a jogot e szabványos dokumentumoknak a közös harmonizált programmal és/vagy költségvetési szempontokkal összhangban történő módosítására .

A pályázatokat az Európai Közösség egyik hivatalos nyelvén, adott esetben angol, francia vagy német nyelvű fordítással együtt kell benyújtani.

A pályázóknak egy aláírt eredeti pályázatot és két másolatot kell benyújtaniuk.

A pályázatokat egy másik lepecsételt borítékba helyezett lepecsételt borítékban kell beküldeni.

A külső borítékon az alábbi 8.3. pontban megadott címet kell feltüntetni.

A pályázatot tartalmazó lepecsételt belső borítékon a következőnek kell szerepelnie: „Call for Proposals – ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department”.

A Bizottság a pályázattal együtt benyújtott átvételi elismervény visszaküldésével értesíti a pályázókat pályázatuk beérkezéséről.

8.2.   A pályázatok tartalma

8.2.1.   Igazgatási pályázat

Az igazgatási pályázat részei a következők:

Megfelelően aláírt szabványos támogatási pályázati űrlap.

Megfelelően kitöltött és aláírt szabványos, jogi személyiséget igazoló űrlap és a szerv vagy intézet jogállását igazoló kért dokumentáció.

Megfelelően kitöltött és aláírt szabványos pénzügyi azonosító űrlap.

Megfelelően aláírt szabványos támogathatósági nyilatkozat a pályázóra vonatkozóan.

A szerv vagy intézet szervezeti felépítése, a vezetők és a felmérés lebonyolításáért felelős egység nevének és beosztásának feltüntetésével.

Megfelelően aláírt szabványos szándéknyilatkozati űrlap a szabványos támogatási megállapodás aláírására vonatkozóan, kiválasztás esetére.

A szilárd pénzügyi helyzet igazolása: a két legutolsó olyan pénzügyi év mérlegei és eredménykimutatásai, melyek elszámolásait már lezárták, csatolandók.

8.2.2.   Technikai pályázat

A technikai pályázat részei az alábbiak:

A szerv vagy intézet tevékenységeinek leírása, mely lehetővé teszi a képesítések, továbbá a 6.2. pont szerint kért területeken való tapasztalat mértékének és időtartamának értékelését. Ebbe beleértendők korábbi vizsgálatok, szolgáltatási szerződések, tanácsadás, felmérés, kiadványok és egyéb munkák, az ügyfél nevének feltüntetésével és annak közlésével, hogy melyek készültek az Európai Bizottság részére, ha volt ilyen. A legrelevánsabb vizsgálatok és/vagy eredmények csatolandók.

A felméréseket végrehajtó műveleti szervezet részletes leírása. A pályázó rendelkezésére álló infrastruktúra, források és képesített személyzet (tömör önéletrajzok) tekintetében releváns dokumentáció csatolandó.

A felmérés módszertanának részletes leírása: mintavételi módszerek, mintavételi hibák és tűréshatárok, a minták mérete, a lefedettség mértéke és a becsült válaszadási arány.

Megfelelően kitöltött szabványos űrlap a cselekvésben érintett alvállalkozókról, ideértve az alvállalkozásba adandó feladatok részletes leírását.

8.2.3.   Pénzügyi pályázat

A pénzügyi pályázat része kell, hogy legyen:

Egy megfelelően kitöltött és részletes, 16 hónapos időszakra vonatkozó szabványos költségvetési kimutatás (EUR-ban), minden egyes felmérés tekintetében, mely a cselekvés finanszírozási tervét, továbbá a felmérés végrehajtására vonatkozó összes és külön támogatható költség részletes lebontását tartalmazza, az alvállalkozási költségekkel együtt.

Adott esetben a héa-mentesség igazolása.

Adott esetben az egyéb szervezetektől kapott pénzügyi hozzájárulást (társfinanszírozás) igazoló dokumentum.

8.3.   A pályázatok benyújtására vonatkozó cím és határidő

Az e támogatások iránt érdeklődő pályázókat kérik pályázatuknak az Európai Bizottság részére történő megküldésére.

A pályázatok megküldhetők:

a)

ajánlott levélben vagy futárszolgálat útján, a postai bélyegző által bizonyítható módon legkésőbb 2006. szeptember 25-ig az alábbi címre:

Ajánlott levélben:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 – 3/13

B-1049 Brussels

Futárszolgálat útján:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

vagy az Európai Bizottság központi postaszolgálatához történő kézbesítéssel (személyes kézbesítéssel vagy a pályázó meghatalmazott képviselője útján történő kézbesítéssel, ideértve a futárszolgálatokat is) a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 – 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

legkésőbb 2006. szeptember 25. napján 16.00-ig (brüsszeli idő szerint). Ez esetben a benyújtás igazolására a fent említett osztály kézhez vevő tisztviselője által keltezett és aláírt átvételi elismervény szolgál.

A Bizottsághoz a határidőt követően beérkező pályázatokat nem veszik figyelembe.

9.   MI TÖRTÉNIK A BEÉRKEZŐ PÁLYÁZATOKKAL?

Valamennyi pályázat formális támogathatósági kritériumoknak való megfelelőségét ellenőrzik.

A támogathatónak ítélet pályázatokat értékelik és osztályozzák a fenti odaítélési kritériumok szerint.

A pályázatok kiválasztására vonatkozó eljárás 2006. októberében és novemberében történik. A kiválasztási bizottságot e célra a gazdasági és pénzügyi főigazgató fennhatósága alatt hozzák létre. Legalább három, egymással hierarchikus kapcsolatban nem álló és legalább két különböző szakosodott egységet képviselő személyből áll, és a kiválasztási eljárást követően a sikeres pályázóval folytatott kommunikáció lebonyolítására saját titkársággal rendelkezik. A sikertelen pályázókat egyenként értesítik.

10.   FONTOS

Ez a pályázati felhívás nem jelent szerződéses kötelezettséget a Bizottság részéről az ez alapján pályázatot benyújtó szervek/intézetek tekintetében. Az e pályázati felhívásra vonatkozó valamennyi információcsere írásban történik.

A pályázóknak tudomásul kell venniük az odaítélés esetén kötelező szerződéses rendelkezéseket.


(1)  Összhangban az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 93. és 94. cikkeivel.