ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 326

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

48. évfolyam
2005. december 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Tanács

2005/C 326/1

Vízumokra vonatkozó közös konzuli utasítás a diplomáciai és konzuli képviseletek számára

1

HU

 


I Tájékoztatások

Tanács

22.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 326/1


VÍZUMOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KONZULI UTASÍTÁS A DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KÉPVISELETEK SZÁMÁRA

(2005/C 326/01)

TARTALOM

I.

Általános rendelkezések

1.

Hatály

2.

A vízum fogalommeghatározása és típusai

2.1.

Egységes vízum

2.1.1.

Repülőtéri tranzitvízum

2.1.2.

Átutazóvízum

2.1.3.

Rövid idejű tartózkodásra jogosító vagy beutazóvízum: többszöri beutazásra jogosító vízum

2.1.4.

Csoportos vízum

2.2.

Hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízum

2.3.

Korlátozott területi érvényességű vízum

2.4.

Határon kiadott vízum

2.5.

Külső határok átlépésre jogosító, vízummal egyenértékű okmányok: FTD/FRTD

II.

Felelős diplomáciai vagy konzuli képviselet

1.

A felelős állam meghatározása

1.1.

A kérelem elbírálásáért felelős állam

1.2.

A felelős államot képviselő állam

2.

A 17. cikk (2) bekezdése értelmében a nemzeti központi hatósággal, illetve egy vagy több másik szerződő fél hatóságával egyeztetést igénylő vízumkérelmek

2.1.

Egyeztetés a nemzeti központi hatósággal

2.2.

Egyeztetés egy vagy több szerződő fél központi hatóságával

2.3.

Egyeztetési eljárás a képviseleti rendszeren belül

3.

Nem rezidensek által benyújtott vízumkérelmek

4.

Az egységes vízumok kiadásának engedélyezése

III.

A kérelem átvétele

1.

Vízumkérdőívek. A kérdőívek száma

2.

Csatolandó dokumentumok

3.

A visszautazás és az anyagi fedezet biztosítékai

4.

Személyes elbeszélgetés a kérelmezővel

IV.

Jogalap

V.

A kérelmek vizsgálata és a meghozott döntések

A kérelmek vizsgálatának alapvető követelményei

1.

A vízumkérelmek vizsgálata

1.1.

A vízumkérelem ellenőrzése

1.2.

A kérelmező személyazonosságának ellenőrzése

1.3.

Az úti okmány ellenőrzése

1.4.

Egyéb dokumentumok ellenőrzése a kérelemtől függően

Az utazás célját igazoló dokumentumok

Az oda- és visszautazás eszközére vonatkozó igazoló dokumentumok

A tartózkodás anyagi fedezetére vonatkozó igazoló dokumentumok

A szállásra vonatkozó igazoló dokumentumok

Egyéb bekérhető dokumentumok

1.5.

A kérelmező jóhiszeműségének vizsgálata

2.

Döntéshozatali eljárás a vízumkérelmek esetében

2.1.

Döntés a vízum típusáról és a beutazások számáról

2.2.

Az eljáró hatóság igazgatási felelőssége

2.3

A többi szerződő fél központi hatóságaival folytatott előzetes egyeztetést megkövetelő esetekben követendő eljárás

(a)

Eljárás

(b)

A kérelmek továbbítása a nemzeti központi hatóságnak

(c)

A központi hatóságnak továbbítandó adatok

(d)

A kérelmek átadása a központi hatóságok között

(e)

A válaszadás határideje: meghosszabbítás

(f)

Az egyeztetés eredményén alapuló döntés

(g)

Bizonyos okmányok továbbítása

2.4.

A kérelem vizsgálatának, illetve a vízum kiadásának elutasítása

3.

Korlátozott területi érvényességű vízum

VI.

A vízumbélyegek kitöltése

1.

Közös bejegyzések rész (8. rész)

1.1.

Az „ÉRVÉNYES” rovat

1.2.

A „…-TÓL …-IG” rovat

1.3.

A „BEUTAZÁSOK SZÁMA” rovat

1.4.

A „TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA …NAP” rovat

1.5.

A „KIADÁS HELYE, IDEJE” rovat

1.6.

Az „ÚTLEVÉL SZÁMA” rovat

1.7.

A „VÍZUM TÍPUSA” rovat

1.8.

A „VEZETÉKNÉV ÉS KERESZTNÉV” rovat

2.

Nemzeti bejegyzések rész (megjegyzések) (9. rész)

3.

A fénykép helye

4.

Az elektronikusan leolvasható rész (5. rész)

5.

A vízumok kiadásával kapcsolatos egyéb szempontok

5.1.

A vízumok aláírása

5.2.

Kitöltött vízumbélyegek érvénytelenítése

5.3.

A vízumbélyegek beillesztése az útlevelekbe

5.4.

Útlevelek és úti okmányok, amelyekbe egységes vízum illeszthető

5.5.

A kiadó diplomáciai vagy konzuli képviselet bélyegzője

VII.

Hivatali irányítás és szervezés

1.

A vízumosztályok működési rendje

2.

Iktatás

3.

Vízumnyilvántartások

4.

A vízumok kiadásáért felszámított díj

VIII.

Helyi konzuli együttműködés

1.

A helyi szintű konzulátusi együttműködés keretrendszere

2.

A többszöri kérelmek, illetve az olyan kérelmek elkerülése, melyeket egy közelmúltbeli elutasítást követően nyújtottak be

3.

A kérelmező jóhiszeműségének vizsgálata

4.

Statisztikai adatok cseréje

5.

Adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások, utazási irodák és utazásszervezők által benyújtott vízumkérelmek

5.1.

Közvetítők típusai

5.2

Az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozásokkal, utazási irodákkal, utazásszervezőkkel és ügynökeikkel való együttműködés összehangolása

A VÍZUMOKRÓL SZÓLÓ KÖZÖS KONZULI UTASÍTÁS MELLÉKLETEI

1.

Azon harmadik országok közös jegyzéke, amelyek állampolgárai a tagállamok által előírt vízumkötelezettség alá tartoznak a 2414/2001/EK és a 453/2003/EK rendelettel módosított 539/2001/EK rendelet szerint

Azon harmadik országok közös jegyzéke, amelyek állampolgárai mentesülnek a tagállamok által előírt vízumkötelezettség alól a 2414/02001/EK és a 453/2003/EK rendeletekkel módosított 539/2001/EK rendelet szerint

2.

Diplomata-, hivatali és szolgálati útlevelek, valamint egyes nemzetközi kormányközi szervezetek által tisztviselőik részére kiadott laissez-passer-k birtokosainak mozgására vonatkozó rendelkezések

3.

Azon államok jegyzéke, amelyek állampolgáraira kiterjed a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség, amely kötelezettség az ezen harmadik országok által kiállított úti okmányok birtokosaira is kiterjed

4.

Vízum nélküli beutazásra jogosító okmányok jegyzéke

5.

Azon vízumkérelmek jegyzéke, melyek esetében a 17. cikk (2) bekezdése értelmében a központi hatóságokkal folytatott előzetes egyeztetés szükséges.

6.

Kivételes esetekben és ideiglenes jelleggel egységes vízumok kiadására jogosult tiszteletbeli konzulok listája

7.

A nemzeti hatóságok által a határátlépésre évente meghatározott referenciaösszegek.

8.

A vízumbélyegek egységes formátuma és információ technikai jellemzőikről és biztonsági jegyeikről

9.

A szerződő felek által szükség esetén a „megjegyzések” részbe beírandó adatok.

10.

Utasítások az optikailag olvasható területre történő adatbevitelhez.

11.

Kritériumok annak meghatározásához, hogy egy úti okmányba lehet-e vízumot illeszteni

12.

A vízumkérelmek feldolgozása eljárási költségeinek megfelelő, euróban felszámított díjak

13.

Útmutató a vízumbélyegek kitöltéséhez

14.

Korlátozott területi érvényességű vízumok kiadásakor, egységes vízumok érvényességi időtartamának törlésekor, visszavonásakor vagy csökkentésekor, valamint nemzeti tartózkodási engedélyek kiadásakor a szerződő felek által küldendő adatokra vonatkozó kötelezettségek ..

15.

A szerződő felek által kidolgozott, meghívást, kötelezettségvállalást és szállásadást igazoló egységesített nyomtatványminták

16.

Az egységes vízum egységesített vízumkérdőíve

17.

Egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és Egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD)

18.

Egységes vízumkiadási képviseleti táblázat

VÍZUMOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KONZULI UTASÍTÁS

A Schengeni egyezmény szerződő feleinek diplomáciai és konzuli képviseletei számára

TÁRGY:   A valamennyi szerződő fél területére érvényes egységes vízumok kiadását szabályozó feltételek.

I.   ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.   Hatály

A következő közös rendelkezések, melyek alapját a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között létrejött, a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben aláírt Schengeni Egyezmény (a továbbiakban: „az Egyezmény”) 3. fejezete (1. és 2. szakasz) rendelkezései alkotják, a valamennyi szerződő fél területén érvényes, három hónapos tartózkodást meg nem haladó vízumkérelmek vizsgálatára vonatkoznak, beleértve az átutazóvízumokat is. Az Egyezményhez azóta csatlakozott Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország és Ausztria (1).

A három hónapot meghaladó tartózkodásra szóló vízumok továbbra is a nemzeti eljárások hatáskörébe tartoznak, és birtokosukat egy adott nemzeti területen való tartózkodásra jogosítják fel. Az ilyen vízumok ugyanakkor feljogosítják birtokosaikat arra, hogy a többi szerződő fél területén átutazzanak, abból a célból, hogy a vízumot kibocsátó szerződő fél területét elérjék, kivéve, ha az 5. cikk (1) bekezdésének a), d) és e) pontjában említett beutazási feltételeknek nem felelnek meg, vagy szerepelnek azon szerződő félnek a figyelmeztetésekről vezetett nemzeti listáján, amelynek területén át kívánnak utazni.

2.   A vízum fogalommeghatározása és típusai

2.1.   Egységes vízum

Az egységes vízum a szerződő fél által beillesztett bélyeg formáját öltő engedély vagy döntés, olyan útlevélbe, úti okmányba, vagy más okmányba illesztve, mely birtokosát feljogosítja a határ átlépésére. A vízumkötelezettség alá tartozó külföldieket feljogosítja arra, hogy a vízumot kibocsátó állam, vagy egy másik szerződő fél külső határán megjelenjenek, és a vízum típusától függően átutazást vagy tartózkodást kérjenek, feltéve, hogy a többi átutazási vagy beutazási követelmény teljesült. Az egységes vízum puszta birtoklása nem jelent automatikus beutazási jogot.

2.1.1.   Repülőtéri tranzitvízum

Ez a vízum azon külföldieket, akiktől az ilyen vízumot megkövetelik, arra jogosítja fel, hogy egy nemzetközi légi utazás két állomása közötti megállás vagy átszállás során a repülőterek nemzetközi tranzitterületén áthaladjanak, anélkül, hogy az érintett ország nemzeti területére ténylegesen belépnének. Ezen vízum birtoklásának kötelezettsége kivétel a fent említett nemzetközi tranzitterületeken történő vízum nélküli áthaladásra vonatkozó általános jog alól.

A 3. mellékletben felsorolt országok állampolgárai, valamint azon személyek számára, akik ezeknek az országoknak nem feltétlenül állampolgárai, de úti okmányaikat ezen országok bocsátották ki, ezen vízum birtoklása kötelező.

A repülőtéri tranzitvízum kötelezettsége alóli kivételeket a 3. melléklet III. szakasza határozza meg.

2.1.2.   Átutazóvízum

Ez a vízum valamely harmadik országból a másik harmadik országba utazó külföldieket a szerződő felek területén történő átutazásra jogosítja fel.

Ez a vízum egyszeri, kétszeri, illetve kivételes esetben többszöri átutazásra adható ki, feltéve, hogy az időtartama egyik esetben sem haladja meg az öt napot.

2.1.3.   Rövid idejű tartózkodásra jogosító vagy beutazóvízum: többszöri beutazásra jogosító vízum

Ez a vízum az első beutazás napjától számított fél éven belül történő, legfeljebb három hónap időtartamú folyamatos tartózkodásra vagy többszöri tartózkodásra jogosítja fel azokat a külföldieket, akik nem bevándorlási céllal szándékoznak a szerződő felek területére beutazni. Általánosságban ezt a vízumot egyszeri vagy többszöri beutazásra lehet kiadni.

Azon külföldiek esetében, akiknek például üzleti ügyben rendszeresen kell utaznia egy vagy több schengeni államba, rövid tartózkodásra jogosító vízumot lehet kiadni többszöri beutazásra, feltéve, hogy ezen tartózkodások összes időtartama fél éven belül nem haladja meg a három hónapot. Ez a többszöri beutazásra jogosító vízum egy évig lehet érvényes, kivételes esetekben, bizonyos kategóriákba tartozó személyek számára egy évnél hosszabb ideig. (lásd az V. fejezet 2.és 2.1. pontját).

2.1.4.   Csoportos vízum

Ez átutazóvízum vagy legfeljebb harminc napos tartózkodásra korlátozott vízum, mely az utazásról történő elhatározást megelőzően alakult külföldiek csoportjának kiadott csoportos útlevélbe illeszthető –– kivéve, ha a nemzeti jogszabályok másként rendelkeznek –– és feltéve, hogy a csoport tagjai csoportosan utaznak be a területre, tartózkodnak ott és hagyják azt el.

A csoportos vízum 5-50 főből álló csoportoknak adható ki. A csoportért felelős személynek rendelkeznie kell egyéni útlevéllel, és szükség esetén egyéni vízummal.

Az előbbiektől eltérve, csoportos átutazóvízum adható a tengerészeknek a vízumok, köztük az átutazó tengerészek számára kibocsátandó vízumok határon történő kiadásáról szóló, 2003. február 27-i 415/2003/EK tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően (2).

2.2.   Hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízum

A három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum valamely tagállam által, annak nemzeti jogszabályaival összhangban kiadott nemzeti vízum.

Ez a vízum ugyanakkor, eredeti érvényességi idejétől számítva legfeljebb három hónapig, rövid idejű tartózkodásra jogosító egységes vízumként is egyidejűleg érvényes, feltéve, hogy a fent említett Egyezmény 3. fejezete I. szakaszában foglalt vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, vagy azok értelmében elfogadott közös feltételek és kritériumok alapján került kiadásra, továbbá birtokosa megfelel az Egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában, valamint az ezen Utasítás IV. fejezetében említett beutazási feltételeknek. Egyéb esetekben e vízum a birtokosát csak a többi szerződő fél területén való –– a vízumot kiadó tagállam területére történő eljutást célzó –– átutazásra jogosítja fel, kivéve, ha a vízum birtokosa nem felel meg az 5. cikk (1) bekezdésének a) , d) és e) pontjában említett beutazási feltételeknek, illetve szerepel azon tagállam figyelmeztető jelzésekről vezetett nemzeti listáján, amelynek területén át akar utazni.

2.3.   Korlátozott területi érvényességű vízum

Ezt a vízumot kivételes esetekben illesztik az útlevélbe, az úti okmányba vagy más, a birtokosát a határ átlépésére jogosító okmányba, ha a tartózkodást csak egy vagy több szerződő fél nemzeti területén engedélyezik, feltéve, hogy mind a beutazás, mind a kiutazás ezen szerződő fél vagy szerződő felek területén keresztül történik (lásd az ezen Utasítás V. fejezetének 3 pontját).

2.4.   Határon kiadott vízum (3)

2.5.   Külső határok átlépésre jogosító, vízummal egyenértékű okmányok: FTD/FRTD

Egyszerűsített átutazáshoz FTD vagy FRTD adható ki a 693/2003/EK (4) és 694/2003/EK (5) tanácsi rendeletek értelmében (lásd a 17. mellékletet).

II.   FELELŐS DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELET

A vízumkötelezettség alá tartozó külföldieknek (lásd az 1. mellékletet), akik valamely szerződő fél területére be kívánnak lépni, a felelős diplomáciai vagy konzuli képviselet vízumosztályán vízumot kell kérelmezniük.

1.   A felelős állam meghatározása

1.1.   A kérelem elbírálásáért felelős állam

Az egységes, rövid idejű tartózkodásra jogosító vízum- vagy átutazóvízum-kérelmek vizsgálatáért az alábbiak felelősek:

(a)

– Azon szerződő fél, melynek területén a látogatás kizárólagos vagy fő úti célja található. Az átutazás céljából felkeresett szerződő fél semmilyen körülmények között nem tekinthető fő úti célnak.

Arról, hogy mely szerződő fél a fő úti cél, az a diplomáciai vagy konzuli képviselet dönt, eseti alapon, amelyhez a kérelmet benyújtották, értékelésében szem előtt tartva minden tényt, és különösen a látogatás vagy látogatások célját, útvonalát és időtartamát. Ezen tényezők értékelésekor a képviselet elsősorban a kérelmező által benyújtott igazoló dokumentumokat veszi figyelembe.

Ha egy vagy több úti cél egy másik úti cél közvetlen következménye, vagy ahhoz kapcsolódik, a képviselet elsősorban a látogatás fő okát vagy célját veszi figyelembe;

Ha egy úti célnak nem közvetlen következménye vagy ahhoz nem kapcsolódik egy másik úti cél, a képviselet elsősorban a leghosszabb látogatást veszi figyelembe; ha a látogatások egyforma hosszúak, a meghatározó tényező az első úti cél.

(b)

– Az első beutazás szerinti szerződő fél, ha a fő úti cél szerinti szerződő fél nem meghatározható.

Az első beutazás szerinti szerződő fél az az állam, melynek külső határát a kérelmező átlépi annak érdekében, hogy okmányai ellenőrzését követően a schengeni területre beutazzon.

Ha az első beutazás szerinti szerződő fél nem követel meg vízumot, akkor nem köteles vízumot kiadni –– kivéve, ha a vízumot önkéntesen, az érintett személy beleegyezésével adja ki –– s ez a feladat azon úti cél vagy átutazás szerinti első szerződő félre hárul, amely megköveteli a vízumot.

A korlátozott területi érvényességű (a szerződő felek egyikének területére vagy a Benelux államok területére korlátozódó) vízumok kérelmeinek és kiadásának vizsgálata az érintett szerződő fél vagy szerződő felek feladata.

1.2.   A felelős államot képviselő állam

(a)

Amennyiben a felelős államnak egy adott államban nincs diplomáciai vagy konzuli képviselete, az egységes vízumot a felelős államot képviselő állam diplomáciai vagy konzuli képviselete adhatja ki. A vízumot a képviselt állam nevében, annak előzetes engedélye, és szükség esetén a központi hatóságok közötti egyeztetés alapján kerül kiadásra. Amennyiben a Benelux államok egyikének van diplomáciai vagy konzuli képviselete, akkor az elvileg automatikusan képviseli a többi Benelux államot, kivéve, ha az érintett Benelux állam a gyakorlatban képtelen a többi Benelux állam képviseletére, mely esetben az utóbbi felkérheti a többi partnerállamot a szóban forgó harmadik országban a vízumügyekben történő képviseletre.

(b)

Valamely állam akkor is felkérhet egy harmadik országban konzuli képviselettel rendelkező másik államot a képviseletére, ha van abban a harmadik országban diplomáciai vagy konzuli képviselete. Az egységes vízumot a képviselt állam nevében, annak előzetes engedélye, és szükség esetén a központi hatóságok közötti egyeztetés alapján kerül kiadásra.

(c)

Amennyiben az egységes vízum az a) és b) pont értelmében kerül kiadásra, a képviselet formájáról a képviselt állam vagy államok, valamint az azt az államot vagy azokat az államokat képviselő állam egyezik meg, és az alábbiakat határozza meg:

az ilyen képviselet időtartama és megszüntetésének feltételei;

továbbá, a b) pont alkalmazására, az ilyen képviseletet végrehajtó intézkedések, beleértve a képviselő állam által a helyiségek, vagy a képviselő és a képviselt állam által a személyzet biztosítását szabályozó feltételeket, valamint a képviselt állam lehetséges pénzügyi hozzájárulását a képviselő tagállam számára a vízumok kiadásakor felmerült költségekhez.

(d)

Amennyiben az egységes vízum az a) és b) pont értelmében kerül kiadásra, a képviseletet fel kell tüntetni a 18. mellékletben foglalt, egységes vízumkiadási képviseleti táblázatban.

(e)

Az a) és b) pontok szerinti képviselet esetén a schengeni vízumok kiadásának eljárása az alábbi elveken alapul:

A képviseletre vonatkozó szabályok a Schengeni Egyezmény értelmében és a Közös Konzuli Utasítással összhangban kiadott egységes repülőtéri tranzitvízumok, átutazóvízumok és a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok feldolgozására alkalmazandóak. A képviselő állam köteles megfelelni a Közös Konzuli Utasítás rendelkezéseinek, mégpedig ugyanolyan kategóriájú és ugyanolyan érvényességi időtartamú saját vízuma kiadásával megegyező mértékben.

Kétoldalú egyezmények kifejezett rendelkezései kivételével, a képviseletre vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak a fizetett munkavállalás, vagy olyan tevékenység céljára kiadott vízumokra, mely azon állam előzetes engedélyének függvénye, amelyben a szóban forgó tevékenységet végezni akarják. A kérelmezőnek kapcsolatba kell lépnie azon állam akkreditált konzuli képviseletével, amely államban a tevékenységet végezni kívánja.

A schengeni államoknak nem kötelességük biztosítani minden harmadik államban a vízum céljából való képviseletüket. Dönthetnek úgy, hogy adott harmadik államokban a vízumkérelmeket vagy adott típusú vízumkérelmet a kérelmező fő úti célja szerinti állam állandó diplomáciai vagy konzuli képviseletén kell beadni.

A diplomáciai és konzuli képviseletek teljes körű felelősséggel tartoznak az illegális bevándorlás kockázatának értékeléséért, amikor vízumkérelem benyújtására kerül sor.

A képviselt állam viseli a felelősséget a menedékjog iránti azon kérelmekkel kapcsolatosan, mely kérelmeket az őt képviselő állam által az ő nevében kiadott vízum birtokosai nyújtanak be, és amely vízumon jelezve van, hogy kiadására a képviseleti rendszer keretében került sor.

Kivételes esetekben kétoldalú egyezmények előírhatják, hogy bizonyos kategóriákba tartozó külföldiek vízumkérelmeit a képviselő államnak be kell nyújtania azon képviselt állam hatóságaihoz, melynek területén a fő úti cél található, vagy azokat továbbítani kell az adott állam valamely állandó konzuli képviseletéhez. A szóban forgó kategóriákat írásban kell meghatározni (szükség esetén minden egyes diplomáciai vagy konzuli képviseletre vonatkozóan). Ezért feltételezni kell, hogy a vízumot a képviselt állam engedélyével, a Schengeni Egyezmény 30. cikkének (1) bekezdése értelmében adták ki.

A kétoldalú egyezményeket az idő folyamán a nemzeti szinten hozott döntésekre figyelemmel módosítani lehet, mely döntések a képviseleti rendszer keretében kiadott vízumok birtokosai által, megadott időtartamon belül benyújtott, menedékjog iránti kérelmekkel, valamint a vízumok kiadása szempontjából lényeges adatokkal kapcsolatosak. Az eredmény alapján döntés születhet a vonatkozó szabályok felfüggesztéséről bizonyos diplomáciai és konzuli külképviseletek (és esetleg bizonyos állampolgársági kategóriák) esetében.

A képviselet kizárólag a vízumok kiadására vonatkozik. Azon külföldieket, akik nem tudnak vízumot kérni, mert nem tudják megfelelően igazolni, hogy a vonatkozó feltételeknek megfelelnek, tájékoztatni kell, hogy kérhetnek vízumot annak a schengeni államnak az állandó konzuli vagy diplomáciai képviseletén, mely államban fő úti céljuk van.

A képviseletre vonatkozó szabályokat finomítani lehet az egyeztetési hálózat szoftverfejlesztés útján történő kiterjesztésével, ami lehetővé teszi a képviseletet vállaló konzuli és diplomáciai képviseletek számára, hogy egyszerű módon egyeztessenek a képviselt állam központi hatóságaival.

Helyi szinten a diplomáciai vagy konzuli képviseletek a helyi konzuli együttműködés keretében biztosítják, hogy az a) és b) pont szerinti képviselet alkalmazásából következő feladatokról szóló megfelelő információ hozzáférhetők legyen a vízumkérelmezők számára.

2.   A 17. cikk (2) bekezdése értelmében a nemzeti központi hatósággal, illetve egy vagy több másik szerződő fél hatóságával egyeztetést igénylő vízumkérelmek

2.1.   Egyeztetés a nemzeti központi hatósággal

A kérelmet vizsgáló diplomáciai vagy konzuli képviseletnek a nemzeti joga és gyakorlata által meghatározott rendelkezésekkel és határidőkkel összhangban kérnie kell központi hatósága engedélyét, azzal egyeztetnie kell, vagy tájékoztatnia azt azon döntésekről, melyek meghozatalát tervezi. A belső egyeztetést igénylő esetek az 5A. mellékletben kerülnek felsorolásra.

2.2.   Egyeztetés egy vagy több szerződő fél központi hatóságával

Annak a diplomáciai vagy konzuli képviseletnek, amelyhez a kérelem benyújtására sor került, kérnie kell központi hatósága engedélyét, amely, részéről továbbítja a kérelmet egy vagy több másik szerződő fél illetékes központi hatóságához (lásd az V. fejezet 2. és 2.3 pontját). Ameddig a Végrehajtó Bizottság jóvá nem hagyja a kölcsönös egyeztetések eseteinek végleges listáját, az e Közös Konzuli Utasításhoz mellékelt lista alkalmazandó (lásd az 5B. mellékletet).

2.3.   Egyeztetési eljárás a képviseleti rendszeren belül

(a)

Ha vízumkérelmet az 5C. mellékletben felsorolt országok állampolgárai nyújtanak be egy másik schengeni államot képviselő schengeni állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén, a képviselt állammal egyeztetésre kerül sor.

(b)

Az ilyen vízumkérelmek tekintetében kicserélt adatok ugyanazok, mint amelyeket az 5B. melléklet értelmében történő egyeztetés keretében jelenleg kicserélnek. A nyomtatványon azonban egy kötelező rovatot biztosítani kell a képviselt állam területére történő hivatkozások számára.

(c)

A vízumokról szóló Közös Konzuli Utasítás jelenlegi rendelkezései vonatkoznak a határidőkre, azok meghosszabbítására, valamint a válasz formájára.

(d)

A képviselt állam végzi az 5B. mellékletben előírt egyeztetést.

3.   Nem rezidensek által benyújtott vízumkérelmek

Ha egy kérelmet olyan államban nyújtanak be, amely nem a kérelmező lakóhely szerinti állama, és kétségek merülnek fel a kérelmező szándékait illetően (különösen, az illegális bevándorlásra utaló bizonyíték esetén), a vízumot csak a kérelmező lakóhely szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletével, és/vagy annak központi hatóságával való egyeztetést követően lehet kiadni.

4.   Az egységes vízumok kiadásárnak engedélyezése

A 6. mellékletben felsorolt esetek kivételével, csak a szerződő felek diplomáciai vagy konzuli képviseletei jogosultak egységes vízumok kiadására.

III.   A KÉRELEM ÁTVÉTELE

1.   Vízumkérdőívek – a kérdőívek száma

A külföldiektől meg kell követelni az egységes vízumkérdőív kitöltését is. Az egységes vízumot a 16. mellékletben megadott minta szerinti, egységesített nyomtatvány felhasználásával kell kérelmezni.

A kérdőívet legalább egy példányban ki kell tölteni, hogy azt használni lehessen a központi hatóságokkal való egyeztetés során. Amennyiben a nemzeti közigazgatási eljárások megkövetelik, a szerződő felek kérhetik a kérelmet több példányban.

2.   Csatolandó dokumentumok

A külföldieknek a következő dokumentumokat kell csatolniuk a kérelemhez:

(a)

érvényes úti okmány, amelybe vízum beilleszthető (lásd a 11. mellékletet);

(b)

indokolt esetben a tervezett utazás célját és feltételeit igazoló dokumentumok;

Amennyiben a rendelkezésre bocsátott információ elégséges ahhoz, hogy a diplomáciai vagy konzuli képviselet meggyőződhessen arról, hogy a kérelmező jóhiszeműen jár el, a vízumok kiadásáért felelős személyzet a kérelmezőt felmentheti a fent említett igazoló dokumentumok benyújtása alól.

3.   A visszautazás és az anyagi fedezet biztosítékai

A külföldieknek teljes mértékben bizonyítaniuk kell azon diplomáciai vagy konzuli képviselet előtt, amelyhez kérelmüket benyújtják, hogy a megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek a tartózkodáshoz és a visszatéréshez.

4.   Személyes elbeszélgetés a kérelmezővel

Általában véve a kérelmező felszólítást kap személyes megjelenésre azért, hogy szóban elmagyarázza kérelme indokait, különösen, ha kétségek merülnek fel az utazás tényleges célját, vagy a kérelmező kiindulási országba való visszatérési szándékát illetően.

E szabály alkalmazása alól felmentést lehet adni olyan esetekben, amikor a kérelmező jól ismert, vagy túl nagy a távolság a diplomáciai vagy konzuli képviselettől, feltéve, hogy a kérelmező jóhiszeműségét illetően nincs kétség, illetve csoportos utazás esetén egy jó hírű és megbízható szervezet garanciát tud vállalni az érintett személyek jóhiszeműségéért.

A VIII. fejezet 5. pontja részletesebb szabályokat tartalmaz az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások, utazási irodák és utazásszervezők, valamint ügynökeik által benyújtott vízumkérelmekkel kapcsolatosan.

IV.   JOGALAP

Egységes vízumokat csak akkor lehet kiadni, ha az Egyezmény 15. és 5. cikkében meghatározott beutazási feltételek teljesültek. E cikkek szövege a következő:

15. cikk

A 10. cikkben említett vízumok főszabályként csak akkor adhatók ki, ha a külföldi megfelel az 5. cikk (1) bekezdése a), c), d) és e) pontjában megállapított beutazási feltételeknek.

5. cikk

1.

Három hónapot meg nem haladó tartózkodás esetén a Szerződő Felek területére történő beutazás annak a külföldinek engedélyezhető, aki teljesíti az alábbi feltételeket:

(a)

rendelkezik a Végrehajtó Bizottság által meghatározott érvényes határátlépési okmánnyal vagy okmányokkal;

(b)

amennyiben szükséges, érvényes vízummal rendelkezik;

(c)

ha szükséges, a tervezett tartózkodás célját és körülményeit igazoló dokumentumokat bemutatja, és megfelelő megélhetési eszközökkel rendelkezik mind a tervezett tartózkodás időtartamára, mind pedig a származási országba való visszatéréshez vagy egy olyan harmadik államba történő átutazáshoz, ahová bizonyosan bebocsátják, illetve képes ezekre az eszközökre jogszerűen szert tenni;

(d)

nem áll beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt;

(e)

nem tekintik olyan személynek, aki veszélyt jelenthet valamely Szerződő fél közrendjére, nemzetbiztonságára vagy nemzetközi kapcsolataira.

2.

Ha a külföldi nem felel meg valamennyi feltételnek, a Szerződő Felek területére történő beléptetést meg kell tagadni, kivéve ha a Szerződő fél szükségesnek tartja, hogy humanitárius okokból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettsége következtében ettől az elvtől eltérjen. Ilyen esetekben a beutazási engedély az érintett Szerződő fél területére korlátozódik, amely köteles erről tájékoztatni a többi Szerződő Felet.

Ezek a szabályok nem érintik a menedékjogra vonatkozó külön rendelkezések és a 18. cikkben megállapított rendelkezések alkalmazását.

Korlátozott területi érvényességű vízumokat a 11. cikk (2) bekezdésében, a 14. cikk (1) bekezdésében és a 16. cikkben meghatározott feltételek alapján, az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban lehet kiadni (lásd az V. fejezet 3. pontját).

11. cikk (2) bekezdés

2.

Az (1) bekezdés nem zárja ki annak lehetőségét, hogy szükség esetén egy Szerződő fél a kérdéses fél éven belül új vízumot adjon ki, amelynek érvényessége saját területére korlátozódik.

14. cikk (1) bekezdés

1.

Nem illeszthető vízum az úti okmányba, ha az úti okmány a Szerződő Felek egyikére sem érvényes. Ha az úti okmány csak egy vagy több Szerződő félre érvényes, a beillesztendő vízumot erre a Szerződő félre vagy ezekre a Szerződő Felekre kell korlátozni.

16. cikk

Ha a Szerződő fél az 5. cikk (2) bekezdésében felsorolt okok egyike alapján szükségesnek tartja a 15. cikkben megállapított főszabályoktól való eltérést oly módon, hogy vízumot ad ki olyan külföldi számára, aki nem felel meg az 5. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi beutazási feltételnek, e vízum érvényességét az illető Szerződő fél területére kell korlátozni, amely köteles erről tájékoztatni a többi Szerződő Felet.

V.   A KÉRELMEK VIZSGÁLATA ÉS A MEGHOZOTT DÖNTÉSEK

A diplomáciai vagy konzuli képviselet először ellenőrzi a benyújtott dokumentumokat (1), majd a vízumkérelemre vonatkozó határozatát ezekre a dokumentumokra alapozza (2):

A kérelmek vizsgálatának alapvető követelményei

A vízumkérelmek vizsgálatakor a következő fő kérdéseket kell szem előtt tartani: a szerződő felek biztonsága és az illegális bevándorlás elleni küzdelem, valamint a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó egyéb szempontok. Az érintett országtól függően ezen szempontok egyike elsőbbséget élvezhet a többivel szemben, de egyiket sem szabad szem elől téveszteni egyik fázisban sem.

A biztonságot illetően, ajánlatos ellenőrizni, hogy a szükséges ellenőrzéseket elvégezték-e: a beutazási tilalmat tartalmazó adatfájlok átvizsgálása (beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés) a Schengeni Információs Rendszerben, továbbá az eljárásban érintett országok központi hatóságaival történő egyeztetés.

Teljes mértékben a diplomáciai vagy konzuli képviselet felel annak értékeléséért, hogy fennáll-e a bevándorlás kockázata. A kérelmek vizsgálatának célja azon kérelmezők felderítése, akik a tagállamokba be kívánnak vándorolni, és ott le kívánnak telepedni, olyan ürügyekkel, mint például turizmus, üzleti ügy, tanulás, munkavállalás vagy családlátogatás. Ezért a „kockázatos kategóriák” kezelésekor –– munkanélküli személyek, olyanok, akiknek nincs rendszeres jövedelme, stb. ––különösen elővigyázatosnak kell lenni. Ugyanebből a célból a kérelmezővel az utazás céljának meghatározása érdekében folytatott elbeszélgetés alapvető fontosságú. A lehetőség szerint a helyi konzuli együttműködés keretében meghatározott további igazoló dokumentumok is bekérhetők. A diplomáciai vagy konzuli képviseletnek támaszkodnia kell a helyi konzuli együttműködésre is, az egyes vízumkérelmek igazolásaként benyújtott hamis vagy meghamisított dokumentumok felderítésére vonatkozó képessége fokozásának érdekében. Amennyiben a benyújtott iratok és dokumentumok hitelességét –– beleértve a tartalmuk valódiságát, vagy az elbeszélgetés során gyűjtött állítások megbízhatóságát –– illetően bármilyen kétség merül fel, a diplomáciai vagy konzuli képviseletnek tartózkodnia kell a vízum kiadásától.

Ezzel ellentétben, az ellenőrzéseket csökkenteni kell, amennyiben a kérelmező a konzuli együttműködés révén kicserélt adatok szerint jóhiszemű személyként ismert.

1.   A vízumkérelmek vizsgálata

1.1.   A vízumkérelem ellenőrzése

a beutazás kért időtartamának meg kell felelnie a látogatás céljának

a kérdésekre adott válaszoknak teljeseknek és következeteseknek kell lenniük. A kérdőívnek tartalmaznia kell a kérelmező azonosító fényképét, és amennyire lehetséges, jeleznie kell az utazás fő úti célját.

1.2.   A kérelmező személyazonosságának ellenőrzése és annak ellenőrzése, hogy a kérelmezőre vonatkozóan kiadásra került-e beutazási tilalomra vonatkozó figyelmeztető jelzés a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), illetve annak ellenőrzése, hogy a kérelmező (a biztonságra nézve) jelent-e bármilyen más veszélyt, ami a vízum kiadásának megtagadását indokolná, illetve, hogy a kérelmező bevándorlási szempontból jelent-e veszélyt abban az értelemben, hogy egy előző látogatás alkalmával tovább tartózkodott az engedélyezettnél.

1.3.   Az úti okmány ellenőrzése:

Annak ellenőrzése, hogy az okmány rendben van-e vagy sem: teljesnek kell lennie, nem lehet módosítva, hamisítva vagy meghamisítva;

Az úti okmány területi érvényességének ellenőrzése: érvényesnek kell lennie a szerződő felek területére történő beutazásre;

Az úti okmány érvényességi idejének ellenőrzése: az úti okmány érvényességi idejének a vízum érvényességi idejénél három hónappal hosszabbnak kell lennie (az Egyezmény 13. cikkének (2) bekezdése);

Sürgős humanitárius indokkal, nemzeti érdek vagy nemzetközi kötelezettség okán azonban, kivételes esetekben vízumot lehet illeszteni olyan úti okmányokba, melyek érvényességi ideje rövidebb, mint az előző bekezdésben meghatározott (három hónap), feltéve, hogy az érvényesség ideje meghaladja a vízumét, és a visszautazás garantálása nincs veszélyeztetve;

A szerződő felek területén történt korábbi tartózkodások hosszának ellenőrzése.

1.4.   Egyéb dokumentumok ellenőrzése a kérelemtől függően:

A kért dokumentumok száma és típusa az illegális bevándorlás lehetséges veszélyétől és a helyi körülményektől függ (például a valuta átválthatósága), illetve országonként eltérő lehet. Az igazoló okmányok értékelését illetően a szerződő felek diplomáciai vagy konzuli képviseletei megegyezhetnek a helyi körülményekhez igazodó gyakorlati intézkedésekben.

Az igazoló dokumentumok ki kell terjedniük az utazás céljára, az oda- és visszautazás eszközére, a tartózkodás és a szállás anyagi fedezetére:

az utazás célját igazoló dokumentumok például a következők:

meghívólevél,

idézés,

szervezett utazás.

az oda -és visszautazás eszközére vonatkozó igazoló dokumentumok például a következők:

menettérti jegy,

valuta üzemanyagra vagy gépjárműbiztosítás.

a tartózkodás anyagi fedezetére vonatkozó igazoló dokumentumok:

A tartózkodás anyagi fedezetére vonatkozó igazolásként elfogadhatók: készpénz konvertibilis valutában, utazási csekk, valutaszámlához tartozó csekkfüzet, hitelkártyák, vagy bármilyen egyéb eszköz, amely keményvalutában garantálja az anyagi eszközöket.

A tartózkodás anyagi fedezete mértékének arányosnak kell lennie a tartózkodás időtartamával és céljával, valamint a meglátogatandó schengeni állam vagy államok megélhetési költségeivel. E célból a szerződő felek nemzeti hatóságai minden évben meghatározzák a határátlépéshez a referenciaösszegeket (lásd a 7. mellékletet) (6).

Továbbá, rövid idejű tartózkodásra jogosító vagy beutazó vízum kérelmének igazolásaként a kérelmezőnek be kell mutatnia, hogy rendelkezik megfelelő, érvényes egyéni vagy csoportos utasbiztosítással, ami fedez minden olyan költséget, amely felmerülhet egészségügyi okból történő hazaszállítás, sürgősségi orvosi ellátás és/vagy sürgősségi kórházi kezelés kapcsán.

A kérelmezőnek a biztosítást alapvetően a lakóhelye szerinti államban kell megkötnie. Ha ez nem lehetséges, törekednie kell arra, hogy bármely másik országban szerezzen be biztosítást. Amennyiben a vendéglátó köt biztosítást a kérelmező számára, ezt saját lakóhelyén kell megtennie.

A biztosításnak a schengeni vívmányok rendelkezéseit teljes mértékben alkalmazó tagállamok egész területén érvényesnek kell lennie, és le kell fednie az illető személy tartózkodásának teljes időtartamát. A minimális fedezet 30 000 euró.

E biztosítás meglétét alapvetően akkor kell igazolni, amikor a vízum kiadására sor kerül.

A vízumkérelem vizsgálatában illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselet dönthet úgy, hogy ez a követelmény teljesült, ha megállapításra kerül, hogy a kérelmező szakmai helyzetét tekintve megfelelő szintű biztosítás megléte feltételezhető.

A diplomáciai vagy konzuli képviseletek eseti alapon dönthetnek úgy, hogy e követelmény alól kivételt tesznek diplomáciai, szolgálati vagy egyéb hivatali útlevelek birtokosai esetén, vagy, ha ez a nemzeti érdekek védelmét szolgálja a külpolitika, a fejlesztési politika területén, vagy egyéb kulcsfontosságú közérdekű esetekben.

Utasbiztosítás igazolásának bemutatása alóli kivételt akkor is lehet tenni, ha a helyi konzuli együttműködés keretében megállapításra kerül, hogy bizonyos harmadik országok állampolgárai számára az ilyen biztosítás megszerzése lehetetlen.

A biztosítások megfelelőségének értékelésekor a tagállamok meggyőződhetnek arról, hogy a biztosító társasággal szembeni követelések érvényesíthetők-e a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben.

a szállásra vonatkozó igazoló dokumentumok:

Többek között, az alábbi dokumentumok fogadhatók el a szállás igazolásaként:

(a)

Szállodai szobafoglalás vagy hasonló létesítményben való szobafoglalás.

(b)

A meglátogatandó ország területén található ingatlanhoz a kérelmező nevére szóló tulajdoni lap vagy bérlemény meglétét igazoló dokumentumok.

(c)

Ha egy külföldi –– állítása szerint –– egy személy otthonában vagy egy intézményben fog tartózkodni, a diplomáciai vagy konzuli képviselet ellenőrzi, hogy a külföldi valóban ott lesz-e elszállásolva:

vagy a nemzeti hatóságoknál történő ellenőrzéssel, ha ilyen ellenőrzésre szükség van;

vagy olyan igazolás bemutatását kérve, amely bizonyítja az szállásadási kötelezettségvállalást, a vendéglátó/intézmény által kitöltött és a szerződő fél illetékes hatósága által lebélyegzett egységesített nyomtatvány formájában, a nemzeti jogszabályaiban meghatározott rendelkezések szerint. Egy nyomtatványmintát a Végrehajtó Bizottság jóváhagyhat.

vagy olyan igazolás, illetve hivatalos vagy közokirat bemutatását kérve, amely bizonyítja az szállásadási kötelezettségvállalását, az érintett szerződő fél nemzeti jogával összhangban elkészített formában és ellenőrzött módon.

Az előző két bekezdésben említett, szállásadási kötelezettségvállalásra vonatkozó dokumentumok bemutatása nem új feltétele a vízumok kiadásának. Ezeknek a dokumentumoknak gyakorlati céljuk van: a szállás rendelkezésre állásának és indokolt esetben a tartózkodás anyagi fedezetének a megerősítése. Amennyiben valamely szerződő fél ezt a fajta dokumentumot használja, akkor minden esetben meg kell határoznia a vendég vagy vendégek vendéglátójának személyazonosságát, a szállás címét, a tartózkodás időtartamát és célját, mindennemű családi kapcsolatot, és meg kell jelölni, hogy a vendéglátó jogszerűen lakik-e az országban.

A vízum kiadását követően a diplomáciai vagy konzuli képviselet az okmányt lebélyegzi és abba beleírja a vízum számát, annak újbóli felhasználása megelőzésének céljából.

Ezen ellenőrzések célja a különféle érdekmeghívások, csalárd meghívások, vagy olyan meghívások elkerülése, melyek jogellenesen tartózkodó külföldiektől vagy bizonytalan jogállású külföldiektől származnak.

A kérelmezők egységes vízum iránti kérelem benyújtása előtt felmenthetők a szállásra vonatkozó igazoló dokumentumok bemutatása alól, ha igazolni tudják, hogy elegendő anyagi fedezettel rendelkeznek tartózkodásuk és szállásköltségeik fedezéséhez az általuk meglátogatni tervezett schengeni államban vagy államokban.

Egyéb bekérhető dokumentumok

lakóhely igazolása és a lakóhely szerinti országhoz való kötődés igazolása,

kiskorúak esetén szülői engedély,

a kérelmező szociális és szakmai hátterének igazolása.

Amennyiben a schengeni államok nemzeti joga megköveteli a magánszemélyektől vagy üzleti utak esetén a meghívás igazolását, a támogatói nyilatkozatot, vagy a szállásadás igazolását, akkor ehhez egységesített nyomtatványt kell használni.

1.5.   A kérelmező jóhiszeműségének vizsgálata

A kérelmező jóhiszeműségének vizsgálata céljából a diplomáciai vagy konzuli képviselet ellenőrzi, hogy a kérelmező jóhiszemű személynek tekintett-e, a helyi konzuli együttműködés keretében.

Ellenőrzik továbbá az ezen Utasítás VIII. fejezetének 3. pontja értelmében kicserélt adatokat.

2.   Döntéshozatali eljárás vízumkérelmek esetében

2.1.   Döntés a vízum típusáról és a beutazások számáról

A 11. cikk értelmében az egységes vízum lehet:

egy vagy több beutazásra jogosító beutazóvíum, feltéve, hogy sem a folyamatos tartózkodás, sem pedig az egymást követő tartózkodásoknak az első beutazás napjától számított teljes időtartama nem haladja meg a három hónapot bármely félévben;

bármely félévben három hónapos tartózkodásra és többszöri beutazásra jogosító egy évig érvényes vízum; ez a vízum olyan személyeknek adható ki, akik biztosítják a szükséges biztosítékokat, valamint akik beutazásához a szerződő feleknek különös érdekük fűződik. Kivételes esetekben bizonyos kategóriákba tartozó személyeknek kiadható többszöri beutazásre jogosító egy évnél hosszabb, de legfeljebb öt éves érvényességű vízum;

birtokosát egy harmadik országba történő utazás közben a szerződő felek területén való egyszeri, kétszeri, illetve kivételes esetekben többszöri átutazásra jogosító átutazóvízum, feltéve, hogy egyik átutazás időtartama sem haladja meg az öt napot, és feltéve, hogy a külföldi beutazása az úti cél szerinti harmadik ország területére biztosított, valamint, hogy az útvonal természetes módon megköveteli a szerződő felek területén történő átutazást.

2.2.   Az eljáró hatóság igazgatási felelőssége

A diplomáciai képviselő vagy a konzuli osztály vezetője felel teljes körűen –– a nemzeti jogszabályok által ráruházott hatáskörével összhangban –– a képviselete által kiadott vízumokkal kapcsolatos gyakorlati intézkedésekért, és a fent említett vezetők egyeztetnek egymással.

A diplomáciai vagy konzuli képviseletnek döntését az összes rendelkezésére álló információ alapján, és minden egyes kérelmező egyedi körülményeit figyelembe véve kell meghoznia.

2.3.   A többi szerződő fél központi hatóságaival folytatott előzetes egyeztetések esetén követendő eljárás

A szerződő felek elhatározták, hogy létrehoznak egy rendszert a központi hatóságokkal történő egyeztetés végrehajtása céljából. Arra az esetre, ha az egyeztetés technikai rendszere meghibásodna, ideiglenesen, eseti alapon, a következő intézkedések alkalmazhatók:

Az egyeztetések korlátozása azokra az alapvetően fontosnak ítélt esetekre

Az érintett szerződő felek nagykövetségei és konzulátusai helyi hálózatának használata az egyeztetés lefolytatása érdekében

A szerződő felek a) az egyeztetést végző országban lévő, b) az egyeztetés során megkeresett országban lévő nagykövetségei hálózatának használata

A hagyományos kommunikációs eszközök használata a kapcsolattartási pontok között: fax, telefon, stb.

Közös érdekből nagyobb fokú elővigyázatosság alkalmazása.

Azokban az esetekben, amikor a kérelmezők az 5B. mellékletben felsorolt kategóriákba tartoznak, melyeknél a központi hatósággal – a Külügyminisztérium vagy valamely más szerv – (az Egyezmény 17. cikkének (2) bekezdése) egyeztetni kell, az egységes vízumot, valamint a hosszú idejű tartózkodára jogosító és egyidejűleg rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumként is érvényes vízumot az alábbiakban körvonalazott eljárás szerint kell kiadni.

Annak ellenőrzését, hogy a kérelmezőre vonatkozóan szerepel-e beutazási tilalomra utaló figyelmeztető jelzés, első fokon az a diplomáciai vagy konzuli képviselet végzi el a Schengeni Információs Rendszerben történő kereséssel, amelyhez a fenti kategóriák egyikébe tartozó személy a kérelmet benyújtotta.

Ezt követően az alábbiakban vázolt eljárást követi:

(a)

Eljárás

A b) pont szerinti eljárás nem alkalmazandó, ha a vízum kérelmezőjére a Schengeni Információs Rendszerben beutazási tilalomra utaló figyelmeztető jelzés van érvényben.

(b)

A kérelmek továbbítása a nemzeti központi hatóságnak

Az a diplomáciai vagy konzuli képviselet, melyhez az egyeztetést igénylő kategóriák egyikébe tartozó személy kérelmet nyújtott be, ezt a kérelmet haladèktalanul továbbítja az országában levő központi nemzeti hatósághoz.

Amennyiben a központi hatóság úgy határoz, hogy elutasít egy olyan kérelmet, mely az érintett szerződő fél felelőssági körébe tartozik, akkor nem kell megkezdeni vagy folytatni az egyeztetési eljárást azon szerződő fél központi hatóságaival, mely a vele történő egyeztetést kérte.

A felelős állam képviselője által vizsgált kérelmek esetében azon szerződő fél központi hatósága, ahol a kérelmet benyújtották, átadja a kérelmet a felelős állam központi hatóságának. Amennyiben a képviselt állam központi hatósága – vagy a képviselő állam központi hatósága, ha a képviseleti egyezményben úgy rendelkeznek – úgy határoz, hogy a vízumkérelmet elutasítja, akkor nem kell megkezdeni vagy folytatni az egyeztetési eljárást azon szerződő felek központi hatóságaival, melyek a velük történő egyeztetést kérték.

(c)

A központi hatóságnak továbbítandó adatok

A központi hatóságokkal folytatott egyeztetés részeként azon diplomáciai vagy konzuli képviseletek, melyeknél kérelmet nyújtottak be, a következő adatokat adják át központi hatóságuknak:

1.

Azon diplomáciai vagy konzuli képviselet megjelölése, amelyhez a kérelmet benyújtották.

2.

A kérelmező családi és utónevei, születési ideje és helye, valamint, ha ismert, a szülei neve.

3.

A kérelmező(k) állampolgársága, valamint, ha ismert, minden korábbi állampolgársága.

4.

A benyújtott úti okmány(ok) típusa és száma, kiadásuk dátuma és lejáratuk dátuma.

5.

A tervezett tartózkodás időtartama és célja.

6.

Az utazás tervezett dátumai.

7.

A vízumkérelmező lakóhelye, foglalkozása és munkáltatója.

8.

Referenciák a tagállamoktól, különös tekintettel minden korábbi kérelemre, és az aláíró államokba történt beutazásokra.

9.

Annak a határnak a megjelölése, amelyet a kérelmező át akar lépni a schengeni területre történő beutazás céljából.

10.

Minden egyéb név (leánykori név, vagy adott esetben a házasságkötés utáni név, annak érdekében, hogy az azonosítás teljes legyen a szerződő felek nemzeti joga, valamint a kérelmező állampolgársága szerinti állam nemzeti joga által előírt követelményekkel összhangban).

11.

Minden egyéb, a diplomáciai vagy konzuli képviseletek által szükségesnek ítélt információ, például az érintett személy kíséretében levő házastársra vagy kiskorú gyermekekre vonatkozóan, a kérelmezőnek kiadott minden korábbi vízumra, valamint az ugyanarra az úti célra szóló vízumkérelmekre vonatkozóan.

Ezeknek az adatoknak a vízumkérdőívről kell származniuk, abban a sorrendben, ahogyan a fent említett nyomtatványon szerepelnek.

A fenti rovatokban lévő adatok képezik az alapját a központi hatóságok között folytatott egyeztetés keretében átadandó adatoknak. Rendszerint az egyeztetést végrehajtó szerződő fél felelős az átadás módjáért, azzal a feltétellel, hogy az átadás napja és időpontja, valamint a fogadó központi hatóságok általi átvétel napja és időpontja egyértelműen megjelölésre kerül.

(d)

A kérelmek átadása a központi hatóságok között

Azon szerződő fél, amelynek képviseleténél kérelmet nyújtottak be, egyeztet azon szerződő fél vagy felek központi hatóságával vagy hatóságaival, amely a vele történő egyeztetést kérte. E célból a szerződő felek által megjelölt hatóságok tekintendők központi hatóságoknak.

A megfelelő ellenőrzések elvégzését követően ezen hatóságok a vízumkérelemre vonatkozó értékelésüket átadják annak a központi hatóságnak, amely velük egyeztetett.

(e)

A válaszadás határideje: meghosszabbítás

Az egyeztetés céljából megkeresett központi hatóságoknak legfeljebb 7 naptári nap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az egyeztetést kérő központi hatóság számára a választ megküldjék. Az eredeti határidő kezdete attól a naptól számítódik, amikor az a központi hatóság, amelynek az egyeztetést el kell végeznie, a vízumkérelmet továbbította.

Amennyiben a 7 nap alatt az egyeztetés céljából megkeresett központi hatóságok valamelyike kéri a határidő meghosszabbítását, azt 7 nappal meg lehet hosszabbítani.

Kivételes esetekben az egyeztetés céljából megkeresett központi hatóság indokokat felsoroló kérelemben jogosan kérheti a határidő meghosszabbítását 7 napnál hosszabb időre.

Az egyeztetés céljából megkeresett hatóságok biztosítják, hogy sürgős esetekben a választ a lehető leggyorsabban továbbítsák.

Ha az eredeti, vagy adott esetben a meghosszabbított határidő lejártáig nem érkezik válasz, a válasz hiánya egyenértékűnek tekintendő az engedély megadásával, és azt jelenti, hogy az egyeztetésre felkért szerződő fél vagy felek részéről nincs indok a vízumkiadás megtagadására.

(f)

Az egyeztetés eredményén alapuló döntés

Amint lejár az eredeti vagy a meghosszabbított határidő, azon szerződő fél központi hatósága, amelyhez a kérelmet benyújtották, engedélyezheti, hogy a diplomáciai vagy konzuli képviselet kiadja az egységes vízumot.

Ha a központi hatóság részéről nincs egyértelmű döntés, akkor az a diplomáciai vagy konzuli képviselet, amelyhez a kérelmet benyújtották, 14 nappal azt követően, hogy a központi hatóság a kérelmet egyeztetés céljából elküldte, kiadhatja a vízumot. Valamennyi központi hatóság feladata, hogy képviseleteit tájékoztassa minden egyes egyeztetési időszak kezdetekor.

Azokban az esetekben, amikor a központi hatóság a határidő kivételes meghosszabbítására irányuló kérelmet kap, erről értesíti azt a képviseletet, amelyhez a kérelmet benyújtották: a képviselet pedig addig nem dönt a kérelemről, amíg egyértelmű utasítást nem kap központi hatóságától.

(g)

Bizonyos okmányok továbbítása

Kivételes esetekben az a nagykövetség, amelyhez a vízumkérelmet benyújtották, az egyeztetés céljából megkeresett állam konzuli képviselete kérésére átadhatja a vízumkérdőívet (a fénykép helyével), a Schengeni Egyezmény 17. cikke értelmében.

Ez az eljárás csak azon városokban alkalmazandó, ahol mind az egyeztető, mind az egyeztetés céljából megkeresett államnak van diplomáciai vagy konzuli képviselete, és csak az 5B. mellékletben felsorolt országok állampolgárai tekintetében.

A választ vagy az egyeztetési határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet semmilyen körülmények között nem szabad helyben továbbítani, kivéve a vízumokról szóló Közös Konzuli Utasítás 5B. mellékletének jelenlegi rendelkezései szerint folytatott helyi szintű egyeztetés esetét. Elvben az egyeztetési hálózatot kell használni a központi hatóságok közötti információcserékhez.

2.4.   A kérelem vizsgálatának, illetve a vízum kiadásának elutasítása

Az eljárást és a fellebbezés lehetséges hivatali útját azokban az esetekben, amikor valamely szerződő fél diplomáciai vagy konzuli képviselete elutasítja egy kérelem vizsgálatát, vagy egy vízum kiadását, az illető szerződő fél törvényei szabályozzák.

Amennyiben egy vízumkérelmet elutasítanak, és a nemzeti jog szerint kötelező a visszautasítás indoklása, ezt az alábbi szöveg alapján kell megtenni:

„Vízumkérelmét az 1990. június 19-i Schengeni Egyezmény 15. cikke értelmében, annak 5. cikkével összefüggésben elutasítom, mivel Ön az említett Egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének a), c), d), e) pontjában foglalt feltételeknek (vonatkozó feltétel(ek) megjelölése), melyek előírják ...(vonatkozó feltétel(ek) megjelölése) nem felel meg.”

Szükség esetén a fenti indoklást ki lehet egészíteni részletesebb információval, vagy bele lehet foglalni egyéb adatokat a schengeni államok nemzeti jogában meghatározott, ezen területre vonatkozó követelményekkel összhangban.

Ha egy másik schengeni államot képviselő diplomáciai vagy konzuli képviselet kénytelen felfüggeszteni egy vízumkérelem vizsgálatát, akkor erről a kérelmezőt értesíteni kell, és tájékoztatni kell arról, hogy a kérelme vizsgálatára illetékes állam legközelebbi diplomáciai vagy konzuli képviseletéhez fordulhat.

3.   Korlátozott területi érvényességű vízum

Egy vagy több szerződő fél területére korlátozott érvényességű vízumot lehet kiadni:

(1)

azokban az esetekben, ha egy diplomáciai vagy konzuli képviselet szükségesnek tartja, hogy eltérjen az Egyezmény 15. cikkében meghatározott elvektől (16. cikk) az 5. cikk (2) bekezdésében felsorolt indokok alapján (humanitárius okból, nemzeti érdek vagy nemzetközi kötelezettség okán);

(2)

az Egyezmény 14. cikkében meghatározott esetekben, mely szerint:

„1.

Nem illeszthető vízum az úti okmányba, ha az úti okmány a Szerződő Felek egyikére sem érvényes. Ha az úti okmány csak egy vagy több Szerződő félre érvényes, a beillesztendő vízumot erre a Szerződő félre vagy ezekre a Szerződő Felekre kell korlátozni.

2.

Ha az úti okmányt egy vagy több Szerződő fél nem ismeri el érvényesnek, a vízumot egy, a vízummal egyenértékű érvényességgel rendelkező engedély formájában lehet kiadni.”

(3)

azokban az esetekben, amikor sürgősség okán (humanitárius okból, nemzeti érdek vagy nemzetközi kötelezettség okán), valamely képviselet nem egyeztet a központi hatóságokkal, vagy ha az eljárás során kifogás merül fel;

(4)

azokban az esetekben, amikor a képviselet szükségszerűségből egy tartózkodásra jogosító új vízumot ad ki ugyanazon fél évben annak a kérelmezőnek, aki egy hat hónapos időszak alatt már felhasznált egy három hónapos érvényességű vízumot.

A fenti 1., 3. és 4. esetben az érvényesség egy szerződő fél, a Benelux államok, vagy két Benelux állam területére korlátozódik, míg a 2. esetben egy vagy több szerződő fél, a Benelux államok, vagy két Benelux állam területére.

A többi szerződő fél képviseleteit értesíteni kell azokról az esetekről, amikor ilyen vízum kerül kiadásra.

VI.   A VÍZUMBÉLYEGEK KITÖLTÉSE

A 8. és 13. melléklet a következőket tartalmazza: 8. –– a bélyeg biztonsági jellemzőinek leírása; 13. –– példák már kitöltött vízumbélyeg-mintákra.

1.   Közös bejegyzések rész (8. rész)

1.1.   AZ „ÉRVÉNYES” rovat

Ez a rovat azt a területet jelöli meg, amelyre a vízum birtokosa jogosult beutazni.

Ezt a rovatot csak az alábbi négy lehetőség egyike szerint lehet kitölteni:

(a)

schengeni államok;

(b)

azon schengeni állam vagy államok, melyek területére a vízum érvényessége korlátozott (ebben az esetben az alábbi rövidítések használatosak: A Ausztria, F Franciaország, D Németország, E Spanyolország, GR Görögország, P Portugália, I Olaszország, L Luxemburg, NL Hollandia, B Belgium);

(c)

Benelux államok;

(d)

az a schengeni állam, (a b) pontban található rövidítések használatával), amely a hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízumot kiadta + schengeni államok

Ha a bélyeget az Egyezmény 10. és 11. cikkének értelmében vett egységes vízum, vagy olyan vízum kiadására használják, melynek érvényessége nem korlátozódik a vízumot kiadó szerződő fél területére, az „érvényes” rovatot a „schengeni államok” szavakkal kell kitölteni, a vízumot kiadó szerződő fél nyelvén.

Ha a bélyeget olyan vízum kiadásához használják, amely csak egy területre korlátozza a beutazást, a tartózkodást vagy a kiutazást, akkor ebbe a rovatba nemzeti nyelvén annak a szerződő félnek a nevét kell beírni, amelyre a vízum birtokosának beutazása, tartózkodása és kiutazása korlátozódik.

Ha a bélyeget hosszú idejű tartózkodásra jogosító nemzeti vízum kiadására használják, amely eredeti érvényességi idejétől számítva legfeljebb három hónapig rövid idejű tartózkodásra jogosító egységes vízumként is egyidejűleg érvényes, akkor ebbe a rovatba a hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízumot kiadó tagállamot kell beírni, majd utána azt, hogy „schengeni államok”.

Az Egyezmény 14. cikke értelmében a korlátozott területi érvényesség magában foglalhatja több tagállam területét; ebben az esetben az e rovatba beírandó tagállamkódok szerint az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

(a)

az érintett tagállamok kódjainak beírása;

(b)

A „schengeni államok” szavak beírása a kibocsátó tagállam nyelvén, ezt követi zárójelben a mínuszjel, és azon tagállamok kódjai, melyek területére a vízum nem érvényes.

A korlátozott területi érvényesség nem vonatkozhat egy szerződő fél területének csupán egy részére.

1.2.   A „...-TÓL ...- IG” rovat

Ez a rovat jelöli a vízum birtokosának a vízum által engedélyezett tartózkodási időtartamát.

Azt a dátumot, amelytől kezdve a vízum birtokosa a vízum érvényességének területére beléphet, az alábbiak szerint kell beírni a „...-tól” elé:

a napot két számjeggyel kell írni, melyek közül az első nulla, ha a szóban forgó nap egyjegyű szám.

vízszintes vonás.

a hónapot két számjeggyel kell írni, melyek közül az első nulla, ha a szóban forgó hónap egyjegyű szám.

vízszintes vonás.

az évet két számjeggyel kell írni, melyek az évszám utolsó két számjegyével egyeznek.

például: 15-04-94 = 1994. április 15.

A vízum birtokosa számára engedélyezett tartózkodási időtartam utolsó napjának dátumát az „...-ig” elé kell írni. A vízum birtokosának azt a területet, amelyre a vízum érvényes, e nap éjfélig el kell hagynia.

Ezt a dátumot ugyanúgy kell írni, mint a fenti első dátumot.

1.3.   A „BEUTAZÁSOK SZÁMA” rovat

Ez a rovat jelzi, hogy hányszor utazhat be a vízum birtokosa arra a területre, amelyre a vízum érvényes; más szóval arra utal, hogy hány tartózkodási időtartam lehetséges az érvényesség teljes időtartama alatt, lásd az 1.4. pontot .

A beutazások száma lehet egy, kettő, vagy több. Ezt a számot az előre nyomtatott jobb oldali részre kell írni, „01”, „02” vagy a „MULT” rövidítés beírásával, ha a vízum kettőnél többszöri beutazást engedélyez.

Átutazóvízum esetében csak egy vagy két beutazás engedélyezhető („01”, vagy „02” beírása). Kettőnél többszöri beutazás („MULT”) csak kivételes esetekben engedélyezhető.

A vízum lejár akkor, ha a birtokosa által megtett kiutazások száma egyenlő az engedélyezett beutazások számával, még abban az esetben is, ha a vízum birtokosa a vízum által engedélyezett napok számát nem használta fel.

1.4.   A „TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA ... NAP” rovat

Ez a rovat jelöli azon napok számát, ahány napot a vízum birtokosa azon a területen tartózkodhat, amelyre a vízum érvényes  (7). Ez a tartózkodás lehet folyamatos, az engedélyezett napok számától függően, az 1.2. pontban említett dátumok között elosztva, szem előtt tartva az 1.3. pont szerint engedélyezett beutazások számát.

Az engedélyezett napok számát a „TARTÓZKODÁS IDŐTARTAMA” és a „NAPOK” közötti üres helyre kell beírni, két számjeggyel, melyek közül az első nulla, ha a napok száma tíznél kevesebb.

Az e rovatba maximálisan beírható napok száma 90, bármely fél évben.

1.5.   A „KIADÁS HELYE, IDEJE” rovat

Ebben a rovatban kell feltüntetni annak a városnak a nevét, amelyben a vízumot kiadó diplomáciai vagy konzuli képviselet található; ezt a nevet kell beírni a vízumot kiadó szerződő fél nyelvén a „HELYE” és „IDEJE” közé. A kiállítás dátumát az „IDEJE” után kell feltüntetni.

A kiállítás dátumát ugyanúgy kell beírni, mint az 1.2. pontban említett dátumot.

A vízumot kiadó hatóságot a 4. részre illesztett bélyegzőn megjelenő hivatkozással lehet azonosítani.

1.6.   AZ „ÚTLEVÉL SZÁMA” rovat

Ez a rovat jelöli annak az útlevélnek a számát, amelybe a vízumbélyeget beillesztik. Ezt a számot követi a vízum birtokosát kísérő gyermekekre és házastársra történő hivatkozás, amennyiben nevüket beírták az útlevélbe („X” betű a gyermekekre, előtte azok száma (például 3X = három gyermek) és „Y” betű a házastárs esetében).

Ha a vízumhoz az egységes nyomtatványformátumot használják, mivel birtokosának úti okmányait nem ismerik el, a kiadó diplomáciai vagy konzuli képviselet választhatja ugyanezt a nyomtatványt a vízum érvényességének kiterjesztéséhez a nyomtatvány birtokosának általa eltartott házastársára és az őt kísérő gyermekeire, vagy kiadhat külön nyomtatványokat a birtokos, annak házastársa, és valamennyi általa eltartott személy számára, a megfelelő vízum minden egyes nyomtatványra való külön illesztésével.

Az útlevél száma az a sorozatszám, amely az útlevél minden, vagy majdnem minden oldalán előre nyomtatott vagy perforált formában található.

Az e rovatba beírandó szám az egységes nyomtatványformátumhoz illesztendő vízum esetében nem az útlevélszám, hanem a nyomtatványon feltüntetett hat számjegyből álló számmal tipográfiai szempontból megegyező szám, és esetlegesen a vízumot kiadó tagállamhoz vagy tagállamok csoportjához rendelt betű vagy betűk.

1.7.   A „VÍZUM TÍPUSA” rovat

Az ellenőrző hatóságok munkáját megkönnyítendő ez a rovat jelöli a vízum típusát, az A, B, C és D betűk használatával, a következők szerint:

A

:

repülőtéri tranzitvízum

B

:

átutazóvízum

C

:

rövid idejű tartózkodásra jogosító vízum

D

:

hosszú idejű tartózkodásra jogosító nemzeti vízum

D + C

:

hosszú idejű tartózkodásra jogosító nemzeti vízum, mely egyidejűleg a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumként is érvényes

Korlátozott területi érvényességű és csoportos vízumok esetében az A, B vagy C betűt szükség szerint kell alkalmazni.

1.8.   A „VEZETÉKNÉV ÉS KERESZTNÉV” rovat

A vízum birtokosának útlevelében vagy úti okmányában a „vezetéknév” négyzetben lévő első szó, ezt követően a „keresztnév” négyzetben lévő első szó kerül beírásra, ebben a sorrendben. A diplomáciai vagy konzuli képviselet ellenőrzi, hogy az útlevélben vagy az úti okmányban feltüntetett név és keresztnév, amelyet ebbe a rovatba és az elektronikusan leolvasandó részbe be kell írni, ugyanaz-e, mint ami a vízumkérelmen szerepel.

2.   Nemzeti bejegyzések rész „MEGJEGYZÉSEK” (9. rész)

A 8. résszel ellentétben (közös és kötelező bejegyzések), ez a rész a nemzeti rendelkezésekre vonatkozó bármely megjegyzések számára van fenntartva. Jóllehet a szerződő felek bármely, általuk fontosnak ítélt megjegyzést beilleszthetnek, az értelmezés céljából erről tájékoztatniuk kell partnereiket (lásd a 9. mellékletet).

3.   A fénykép helye

A vízum birtokosának színes fényképét a 8. mellékletben bemutatott módon az erre a célra fenntartott helyre kell beilleszteni. A vízumbélyegre illesztendő fényképre vonatkozóan az alábbi szabályokat kell betartani.

A fej álltól fejtetőig mért mérete a fénykép felszíni függőleges méretének 70 % és 80 %-a között legyen.

A minimális felbontási követelmények az alábbiak:

300 pixel inchenként (ppi), tömörítetlen formában, a beolvasáshoz,

720 pont inchenként (dpi) a fényképek színes nyomtatásához.

Fénykép hiányában ebbe a részbe két vagy három nyelven (a vízumot kiadó tagállam nyelvén, angolul és franciául) kötelezően be kell írni a következőt: „fénykép nélkül érvényes”. Ezeket a szavakat alapvetően nyomtatóval, kivételes esetekben speciális bélyegzővel kell beírni, mely utóbbi esetben a bélyegzőnek le kell fednie a fényképnyomott terület egy részét is, melynek bal vagy jobb oldala behatárolja a fénykép beillesztésének helyét.

4.   Az elektronikusan leolvasható rész (5. rész)

Mind vízumbélyeg formátumát, mind az elektronikusan leolvasható rész formátumát az ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) hagyta jóvá, a schengeni államok által előterjesztett javaslat alapján. Ez a rész két 36 karaktert tartalmazó sorból áll (OCR B-10 cpi). A 10. melléklet leírja, miként kell kitölteni ezt a részt.

5.   A vízum kiadására vonatkozó egyéb szempontok

5.1.   A vízumok aláírása

Azokban az esetekben, ha valamely szerződő fél joga vagy gyakorlata megköveteli a kézzel történő aláírást, az útlevéloldalra illesztett bélyeget az illetékes tisztviselő írja alá.

Az aláírást a „MEGJEGYZÉSEK” rovat jobb oldalán kell elhelyezni; az aláírás egy része nyúljon át az útlevél vagy úti okmány oldalára, de ne fedje el az elektronikusan leolvasható részt.

5.2.   Kitöltött vízumbélyegek érvénytelenítése

A vízumbélyeget tilos módosítani. Amennyiben hiba történik a vízum kiadásakor, a bélyeget érvényteleníteni kell.

Amennyiben a hibát egy olyan bélyegen észlelik, melyet még nem illesztettek bele az útlevélbe, a bélyeget meg kell semmisíteni, vagy átlósan ketté kell vágni.

Amennyiben a hibát akkor észlelik, miután a bélyeget beillesztették az útlevélbe, a bélyegre piros keresztet kell rajzolni, és új bélyeget kell beilleszteni.

5.3.   A vízumbélyegek beillesztése az útlevelekbe

A bélyeget az útlevélbe illesztés előtt kell kitölteni. A bélyegzőt és az aláírást az után kell elhelyezni a bélyegen, miután beillesztették az útlevélbe vagy úti okmányba.

A bélyeget, megfelelő kitöltés után, az útlevél első olyan oldalára kell beilleszteni, ahol nincs bejegyzés vagy bélyegző –– kivéve a kérelem azonosító bélyegzőjét. Azokat az útleveleket, melyekben nincs üres hely a bélyeg beillesztésére, valamint azokat az útleveleket, melyek lejártak, és melyek nem jogosítanak fel a területről történő kiutazásra mielőtt a vízum lejár, vagy nem jogosítják fel a külföldit származási országába való visszatérésre, illetve harmadik országba történő beutazásra (lásd az Egyezmény 13. cikkét), el kell utasítani.

5.4.   Útlevelek és úti okmányok, amelyekbe egységes vízum illeszthető

A 11. melléklet felsorolja azon kritériumokat, amelyek meghatározzák, milyen útlevelekbe lehet vízumot illeszteni a 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés szerint.

A 14. cikk értelmében nem lehet vízumot illeszteni olyan úti okmányba, amely nem érvényes egyik szerződő fél területére sem. Amennyiben az úti okmány csak egy szerződő fél, vagy néhány szerződő fél területére érvényes, a beillesztendő vízum területi érvényessége a szóban forgó szerződő fél vagy felek területére korlátozódik.

Amennyiben az úti okmány érvényességét egy vagy több tagállam nem ismeri el, a vízum csak korlátozott területi érvényességű. A tagállam diplomáciai vagy konzuli képviseletének az egységes nyomtatványformátumot kell használnia olyan úti okmány birtokosai vízumainak beillesztésére, melyet a nyomtatványt kiadó tagállam nem ismer el. Az ilyen vízum csak korlátozott területi érvényességű lehet.

5.5.   A diplomáciai vagy konzuli képviselet bélyegzője

A vízumot kiadó diplomáciai vagy konzuli képviselet bélyegzőjét a „MEGJEGYZÉSEK” rovatban kell elhelyezni, különös gondot fordítva arra, hogy az ne akadályozza az adatok olvashatóságát, és nyúljon túl a bélyegen az útlevél vagy úti okmány oldalára. Az elektronikusan leolvasható részre csak akkor lehet a bélyegzőt elhelyezni, ezzel használhatatlanná téve azt, ha ezen rész kitöltésétől el kell tekinteni. A bélyegző méretét, tartalmát és a használandó tintát a tagállam nemzeti rendelkezései határozzák meg.

Az egységes nyomtatványformátumra illesztett bélyeg újbóli felhasználásának megakadályozása céljából a kiadó konzuli hivatal bélyegzőjét jobb oldalra kell tenni, úgy, hogy közrefogja a bélyeget és a nyomtatványt, miközben nem akadályozza a rovatok és a kitöltött adatok olvashatóságát, és nem nyúlik át az elektronikusan leolvasható részre sem, amennyiben az kitöltésre került.

VII.   HIVATALI IRÁNYÍTÁS ÉS SZERVEZÉS

1.   A vízumosztályok működési rendje

Minden szerződő fél felelős saját vízumosztályai megszervezéséért.

A képviseletek vezetői gondoskodnak arról, hogy a vízumok kiadásáért felelős osztály olyan módon legyen megszervezve, amivel elkerülhető minden fajta lopást vagy hamisítást elősegítő viselkedés.

A vízumok kiadásáért felelős személyzetet semmilyen módon nem szabad kitenni helyi nyomásnak.

Megakadályozandó olyan „szokások” kialakulását, melyek a figyelem hanyatlását eredményezhetik, a tisztviselők munkakörét rendszeresen váltogatni kell.

A vízumbélyegek tárolására és használatára a többi, védelmet igénylő okmányra alkalmazott biztonsági intézkedésekhez hasonlóak érvényesek.

2.   Iktatás

Minden szerződő fél felelős a vízumkérelmek iktatásáért, továbbá, ha a vízum központi egyeztetés tárgyát képezi, a kérelmezők fényképeinek iktatásáért.

A vízumkérelmeket legalább egy évig meg kell őrizni, ha a vízum kiadásra került, és legalább öt évig, ha a vízum elutasításra került.

Annak érdekében, hogy egy kérelmet könnyebben meg lehessen keresni, az iktatási és archiválási hivatkozásokat az egyeztetés során és az egyeztetésre adott válaszokban közölni kell.

3.   Vízumnyilvántartás

Minden szerződő félnek a nemzeti gyakorlat szerint nyilván kell tartania a kiadott vízumokat. Az érvénytelenített vízumbélyegekről nyilvántartást kell vezetni.

4.   A vízumkérelmek feldolgozásával kapcsolatban felmerülő eljárási költségeknek megfelelően felszámítandó díjak

A vízumkérelmek feldolgozásával kapcsolatban felmerült eljárási költségeknek megfelelően felszámítandó díjak felsorolása a 12. mellékletben található.

Nem számítható fel díj az eljárási költségekért azonban azon vízumkérelmek esetében, melyeket harmadik országok olyan állampolgárai nyújtottak be, akik egy uniós állampolgárnak, illetve az EGT-megállapodás részes állama állampolgárának családtagjai, és akik a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolják.

VIII.   HELYI KONZULI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1.   A helyi konzuli együttműködés keretrendszere

Általában a helyi konzuli együttműködés a bevándorlási veszélyek értékelésével foglalkozik. Célja főként az iratok vizsgálatára vonatkozó közös követelmények meghatározása, a hamis okmányok használatáról, a lehetséges illegális bevándorlási útvonalakról, valamint az olyan vízumok elutasításáról szóló adatok cseréje, melyek esetében a kérelmek nyilvánvalóan alaptalanok vagy csalárd szándékúak. Meg kell engedni a jó szándékú kérelmezőkről szóló adatok cseréjét is, valamint a nyilvánosságnak szóló, schengeni vízumkérelmeket szabályozó feltételekre vonatkozó információk közös megalkotását.

A konzuli együttműködésnek figyelembe kell vennie a helyi közigazgatási viszonyokat és a társadalmi-gazdasági szerkezetet is.

A képviseletek a körülményektől függően rendszeresen szerveznek üléseket, és olyan gyakorisággal, ahogyan azt megfelelőnek ítélik: ezekről az ülésekről jelentést nyújtanak be a központi hatóságaiknak. Az elnökség kérésére általános féléves jelentést nyújtanak be.

2.   A többszörös kérelmek, illetve az olyan kérelmek elkerülése, melyeket egy közelmúltbeli elutasítást követően nyújtottak be

A képviseletek közötti információcserének és a kérelmek bélyegzővel vagy más módon történő azonosításának a célja annak megakadályozása, hogy ugyanazon személy több, vagy egymást követő vízumkérelmet nyújtson be ugyanahhoz a képviselethez, vagy egy másik képviselethez, akár miközben egy kérelmet vizsgálnak, akár miután egy kérelmet elutasítottak.

A képviseletek között folytatott egyeztetés, illetve a köztük kicserélt információ sérelme nélkül, az a képviselet, amelyhez kérelmet nyújtottak be, minden kérelmező útlevelébe behelyezi a következő bélyegzőt: „Vízumot kérelmezett ...-án ...-nál”. Az „-án” előtti helyet hat számjeggyel kell kitölteni (kettő a napot jelöli, kettő a hónapot, kettő pedig az évet); a második hely az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet számára van fenntartva. A kérelmezett vízum kódját be kell írni.

Az a képviselet, amely a kérelmet átveszi, dönt arról, hogy diplomata- vagy szolgálati útlevelekbe helyez-e bélyegzőt.

Bélyegzőt lehet elhelyezni hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízumkérelmek esetében is.

Ha egy schengeni állam egy másik schengeni államot képvisel, a bélyegzőnek jeleznie kell a kért vízum kódja után az „R” betűt követően a képviselt állam kódját.

Ha a vízumot kiadják, a bélyeget lehetőleg az azonosító bélyegzőre kell illeszteni.

Kivételes esetekben, ha nyilvánvalóan kivitelezhetetlen a bélyegző beillesztése, a soros elnökség képviselete tájékoztatja az illetékes schengeni csoportot, és alternatív javaslatot nyújt be elfogadásra, például az útlevelek fénymásolatainak, vagy az elutasított vízumkérelmek listáinak kicserélésére vonatkozóan, megjelölve az elutasítás okát is.

A diplomáciai képviselet vezetője dönt arról, hogy akár az elnökség, akár saját kezdeményezésére szükségesek-e alternatív vagy egyéb megelőző intézkedések.

3.   A kérelmező jóhiszeműségének vizsgálata

A kérelmező jóhiszeműsége vizsgálatának elősegítése érdekében a diplomáciai vagy konzuli képviseletek a nemzeti jogszabályokkal összhangban kicserélhetik az adatokat, a helyi szinten kötött megállapodások alapján, az e fejezet 1. pontja szerinti együttműködésük rendszerén belül.

Az alábbiakra vonatkozó adatok cserélhetők ki időről időre: azon személyek, akiknek kérelmét elutasították, mert lopott, elveszett vagy meghamisított okmányokat használtak, vagy mert előző vízum érvényességi idejét nem tartották be, vagy mert veszélyt jelentenek a biztonságra nézve, és különösen, ha okkal feltételezhető, hogy a szerződő felek területére megpróbálnak illegálisan bevándorolni.

A kicserélt és közösen összeállított adatok munkaeszközként szolgálnak a vízumkérelmek elbírálásához. Nem helyettesítik azonban a vízumkérelem tényleges vizsgálatát, sem a Schengeni Információs Rendszerben történő keresést, sem az azt kérő központi hatóságokkal folytatott egyeztetést.

4.   Statisztikai adatok cseréje

4.1.

A kiadott rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumokról, a átutazóvízumokról és a repülőtéri tranzitvízumokról készült, és az ilyen vízumok hivatalosan elutasított kérelmeiről szóló statisztikai adatokat három havonta ki kell cserélni.

4.2.

Mindazon, a Schengeni Egyezmény 16. cikkében meghatározott kötelezettségek mellett, melyek egyértelműen megfogalmazásra kerülnek a Közös Konzuli Utasítás 14. mellékletében, és melyek megkövetelik a schengeni államoktól, hogy a korlátozott területi érvényességű vízumok kiadására vonatkozó részleteket 72 órán belül továbbítsák, a schengeni államok diplomáciai vagy konzuli képviseleteit utasítani kell, hogy az előző hónapban kiadott korlátozott területi érvényességű vízumok statisztikai adatait cseréljék ki, és továbbítsák azokat az illetékes központi hatóságaihoz.

5.   Adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások, utazási irodák és utazásszervezők által feldolgozott vízumkérelmek

A vízumkérelmekre vonatkozó alapszabály, hogy lehetőséget kell biztosítani a személyes elbeszélgetésre. Ettől azonban el lehet tekinteni, amennyiben nem merül fel indokolt kétség a kérelmező jóhiszeműségét vagy utazás célját, illetve a kérelmezőnek a származási országába való visszatérési szándéka illetően, ha egy jó hírű és hitelképes jogalany, aki csoportos utazásokat szervez, a diplomáciai vagy konzuli képviselet rendelkezésére bocsátja a szükséges dokumentumokat, és kellő megbízhatósággal kezeskedik a kérelmező jóhiszeműségéről, az utazás céljáról, és a kérelmező tényleges visszatérési szándékáról (lásd a III. fejezet 4. pontját).

Általános és hasznos gyakorlat, különösen a nagy kiterjedésű országokban, hogy az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások, utazási irodák, utazásszervezők és ügynökeik a kérelmező felhatalmazott közvetítőiként lépnek fel. Ezek a kereskedelmi közvetítők jellegüket tekintve nem egységesek, mivel nem ugyanolyan fokú kötelezettséget vállalnak az őket a vízumkérelem feldolgozásával megbízó ügyféllel kapcsolatban; tehát a tőlük elvárt hitelképesség és megbízhatóság mértéke alapvetően egyenesen arányos azzal, amilyen mértékben részt vesznek az utazás, a szállás, a baleset- és utasbiztosítás teljes megszervezésében, valamint azzal, amilyen mértékben felelnek ügyfelük származási országba való visszatéréséért.

5.1.   Közvetítők típusai

(a)

A közvetítők legegyszerűbb típusa az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozás, ahol az ügyfélnek nyújtott segítség csak a személyazonosságot és egyebeket igazoló dokumentumoknak az ügyfél nevében történő benyújtását foglalja magában.

(b)

A kereskedelmi jogalany második típusa az szállítási ügynökség vagy helyi utazási iroda, néhány esetben ezek kapcsolatban állnak az utasok menetrend szerinti vagy charter szállításával foglalkozó légifuvarozókkal, amelyek lehetnek mind nemzeti lobogó alatt fuvarozó, mind nem nemzeti lobogó alatt fuvarozó légitársaságok. Az ügyfél számára nyújtott segítségük magában foglalja az igazoló dokumentumok biztosítását, valamint adott esetben jegyeladást és szállodai szobafoglalást.

(c)

A közvetítő harmadik típusát az utazásszervezők jelentik, akik természetes vagy jogi személyekként rendszeresen társasutakat szerveznek (úti okmányok, szállítás, szállás, egyéb, ezen tényezőknek nem alárendelt idegenforgalmi szolgáltatások, baleset- és utasbiztosítás, belföldi szállítás, stb. előkészítése), és akik társasutazásokat értékesítenek, vagy ezeket közvetlenül, illetve az utazásszervezővel szerződésben álló forgalmazón vagy utazási irodán keresztül értékesítésre kínálják.

Az utazásszervező és a társasutakat értékesítő ügynökség számára a kérelmező nem több egy szervezett út fogyasztójánál, ahol a vízumkérelem intézésére irányuló ajánlat a szervezés része. Ez a harmadik, összetett típusú közvetítő szolgáltatás több fázist és szempontot tartalmaz, melyek objektív megfigyelés tárgyát képezhetik: üzleti dokumentáció, irányítás, az utazás tényleges előkészítése és lebonyolítása, elszállásolás, valamint ütemezett csoportos be- és kiutazások.

5.2   Az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozásokkal, utazási irodákkal, utazásszervezőkkel és ügynökeikkel való együttműködés összehangolása

(a)

Minden, ugyanabban a városban található diplomáciai és konzuli képviseletnek törekednie kell az alább meghatározott iránymutatások helyi szintű egységesített alkalmazására, az érintett vállalkozások által játszott közvetítő szerepnek megfelelően. Jóllehet, minden diplomáciai vagy konzuli képviselet maga dönti el, hogy együtt dolgozik-e vállalkozásokkal, fenn kell tartaniuk az akkreditáció bármikor történő visszavonásának lehetőségét, ha a tapasztalat és a vízumpolitika közös érdekei azt diktálják. Amennyiben egy diplomáciai vagy konzuli képviselet úgy dönt, hogy együtt dolgozik egy vállalkozással, az e részben meghatározott működési gyakorlatot és eljárásokat be kell tartania.

A tagállamok konzuli képviseleteinek különösen elővigyázatosnak kell lenniük, és szorosan együtt kell működniük az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások értékelésében és kivételes akkreditálásában. Vízumkérelmeik feldolgozását alapos vizsgálatnak kell alávetni, úgy, hogy minden esetben ellenőrzik a vízum birtokosának igazoló dokumentumait, valamint azokat az dokumentumokat, melyek a vállalkozás engedélyére és a kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzésére vonatkoznak.

A szállítási ügynökségek vagy helyi utazási irodák által benyújtott vízumkérelmek értékelésekor különös figyelmet kell szentelni a kérelmező körülményeinek, valamint az igazoló dokumentumok eseti alapon történő ellenőrzésének. A konzuli képviseleteknek szorosan együtt kell működniük, megerősítve a vállalkozásoknál és maguknál a fuvarozóknál előforduló szabálytalanságok felderítését szolgáló saját mechanizmusaikat, és e mechanizmusok segítése érdekében a vállalkozások által elkövetett szabálytalanságokról értesítést kell kiadni a helyi és regionális szintű konzuli együttműködés szintjén.

Az utazási irodák (utazásszervezők és ügynökök) akkreditációját szabályozó kritériumok, többek között, a következőket veszik figyelembe: a hatályos engedély, a kereskedelmi bejegyzés, a cég alapító okiratai, az általuk igénybe vett bankokkal kötött szerződések, naprakész szerződések idegenforgalmi szolgáltatások közösségi igénybe vevőivel, melyeknek a szervezett utazás minden elemét tartalmazniuk kell (szállás és utazási csomagszolgáltatások), légitársaságokkal kötött szerződések, melyeknek tartalmazniuk kell a kiutazást és a garantált, lekötött visszautat, valamint a megkövetelt baleset- és utasbiztosítást. Az ilyen utazási irodák által benyújtott vízumkérelmeket alaposan meg kell vizsgálni.

(b)

A helyi konzuli együttműködéssel összefüggésben, a diplomáciai és konzuli képviseleteknek törekedniük kell a működési gyakorlat és eljárások, valamint az adminisztratív szolgáltatást nyújtó magánvállalkozások, utazási irodák és utazásszervezők (tour operátorok és ügynökök) megfelelő működését célzó megfigyelés követelményeinek harmonizálására is. Az említett megfigyelésnek tartalmaznia kell legalább a akkreditációs dokumentáció bármikor történő ellenőrzését, a szúrópróba-szerű ellenőrzéseket, beleértve a kérelmezőkkel személyesen vagy telefonon folytatott elbeszélgetéseket, az utazások és a szállás ellenőrzését, továbbá, amikor csak lehetséges, a csoport visszatérésére vonatkozó dokumentumok ellenőrzését.

(c)

Az adminisztratív szolgáltatást nyújtó magánvállalkozások, utazási irodák és utazásszervezők (tour operátorok és ügynökök) tekintetében a megfelelő adatokat intenzíven ki kell cserélni: a felfedett szabálytalanságokról történő értesítés, az elutasított vízumokra vonatkozóan rendszeres csere, a hamis úti okmányok fellelt formáiról és a tervezett utazás meghiúsulásáról történő tájékoztatás. Az adminisztratív szolgáltatást nyújtó magánvállalkozásokkal, utazási irodákkal és utazásszervezőkkel (tour operátorokkal és ügynökökkel) történő együttműködést meg kell tárgyalni a helyi konzuli együttműködés keretében szervezett rendszeres üléseken.

(d)

A konzuli együttműködés helyi szintjén ki kell cserélni az olyan adminisztratív szolgáltatást nyújtó magánvállalkozások, utazási irodák és utazásszervezők (tour operátorok és ügynökök) listáit, amelyek akkreditácót kaptak az egyes diplomáciai vagy konzuli képviseletektől, illetve amelyektől az akkreditácót megvonták, ez esetben a visszavonás indoklását meg kell adni.

(e)

Az adminisztratív szolgáltatást nyújtó magánvállalkozásoknak, utazási irodáknak és utazásszervezőknek (tour operátoroknak és ügynököknek) be kell nyújtaniuk egy vagy két, vízumkérelmek benyújtására meghatalmazott személy nevét ahhoz a diplomáciai vagy konzuli képviselethez, amelynél akkreditálták őket.


(1)  Az Egyezmény 138. cikke értelmében ezek a rendelkezések a Francia Köztársaságnak és a Holland Királyságnak csak az európai területeire vonatkoznak.

(2)  HL L 64., 2003. 3. 7., 1. o.

(3)  Kivételes esetekben rövid tartózkodásra jogosító vagy átutazóvízumok kiadhatók a határon, a külső határokról szóló közös kézikönyv II. részének 5. pontjában meghatározott feltételek szerint.

(4)  HL L 99., 2003. 4. 17., 8. o.

(5)  HL L 99., 2003. 4. 17., 15. o.

(6)  Ezeket a referenciaösszegeket a külső határokról szóló közös kézikönyv I. részében meghatározott rendelkezések szerint kell meghatározni.

(7)  Átutazóvízumok esetén az átutazás időtartama nem haladhatja meg az 5 napot.


1. MELLÉKLET

I.

Azon harmadik országok közös jegyzéke, amelyek állampolgárai a tagállamok által előírt vízumkötelezettség alá tartoznak a 2414/2001/EK (1) és a 453/2003/EK (2) rendelettel módosított 539/2001/EK (3) rendelet szerint.

II.

Azon harmadik országok közös jegyzéke, amelyek állampolgárai mentesülnek a tagállamok által előírt vízumkötelezettség alól a 2414/2001/EK és a 453/2003/EK rendelettel módosított 539/2001/EK rendelet szerint.

I.   Azon harmadik országok közös jegyzéke, amelyek állampolgárai a tagállamok által előírt vízumkötelezettség alá tartoznak a 2414/2001/EK és a 453/2003/EK rendelettel módosított 539/2001/EK rendelet szerint

1.

Országok

AFGANISZTÁN

ALBÁNIA

ALGÉRIA

ANGOLA

ANTIGUA ÉS BARBUDA

AZERBAJDZSÁN

BAHAMA-SZIGETEK

BAHREIN

BANGLADES

BARBADOS

BELARUSZ

BELIZE

BENIN

BHUTÁN

BISSAU-GUINEA

BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA

BOTSWANA

BURKINA FASO

BURMA / MIANMAR

BURUNDI

COMORE-SZIGETEK

CSÁD

DÉL-AFRIKA

DOMINIKA

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

DZSIBUTI

ECUADOR

EGYENLÍTŐI-GUINEA

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

EGYIPTOM

ELEFÁNTCSONTPART

ERITREA

ETIÓPIA

ÉSZAK-KOREA

ÉSZAKI-MARIANA-SZIGETEK

FIDZSI-SZIGETEK

FÜLÖP-SZIGETEK

GABON

GAMBIA

GHÁNA

GRENADA

GRÚZIA

GUINEA

GUYANA

HAITI

INDIA

INDONÉZIA

IRAK

IRÁN

JAMAICA

JEMEN

JORDÁNIA

KAMBODZSA

KAMERUN

KATAR

KAZAHSZTÁN

KELET-TIMOR

KENYA

KÍNA

KIRGIZISZTÁN

KIRIBATI

KOLUMBIA

KONGÓ

KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

KUBA

KUVAIT

LAOSZ

LESOTHO

LIBANON

LIBÉRIA

LÍBIA

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG

MADAGASZKÁR

MALAWI

MALDÍV-SZIGETEK

MALI

MAROKKÓ

MARSHALL-SZIGETEK

MAURITÁNIA

MAURITIUS

MIKRONÉZIA

MOLDOVA

MONGÓLIA

MOZAMBIK

NAMÍBIA

NAURU

NEPÁL

NIGER

NIGÉRIA

OMÁN

OROSZORSZÁG

ÖRMÉNYORSZÁG

PAKISZTÁN

PALAU

PÁPUA ÚJ-GUINEA

PERU

RUANDA

SAINT KITTS ÉS NEVIS

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT ÉS GRENADINE-SZIGETEK

SALAMON-SZIGETEK

SÃO TOMÉ ÉS PRÍNCIPE

SEYCHELLE-SZIGETEK

SIERRA LEONE

SRÍ LANKA

SURINAME

SZAMOA

SZAÚD-ARÁBIA

SZENEGÁL

SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ

SZÍRIA

SZOMÁLIA

SZUDÁN

SZVÁZIFÖLD

TÁDZSIKISZTÁN

TANZÁNIA

THAIFÖLD

TOGO

TONGA

TRINIDAD ÉS TOBAGO

TÖRÖKORSZÁG

TUNÉZIA

TUVALU

TÜRKMENISZTÁN

UGANDA

UKRAJNA

ÜZBEGISZTÁN

VANUATU

VIETNAM

ZAMBIA

ZIMBABWE

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

2.

Olyan entitások és területi hatóságok, amelyeket legalább egy tagállam nem ismer el államként

PALESZTIN HATÓSÁG

TAJVAN

II.   Azon harmadik országok közös jegyzéke, amelyek állampolgárai mentesülnek a tagállamok által előírt vízumkötelezettség alól a 2414/2001/EK és a 453/2003/EK rendelettel módosított 539/2001/EK rendelet szerint

1.

Országok

ANDORRA

APOSTOLI SZENTSZÉK (VATIKÁN ÁLLAM)

ARGENTÍNA

AUSZTRÁLIA

BOLÍVIA

BRAZÍLIA

BRUNEI DARUSSALAM

BULGÁRIA

CHILE

COSTA RICA

DÉL-KOREA

EGYESÜLT ÁLLAMOK

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

HORVÁTORSZÁG

IZRAEL

JAPÁN

KANADA

MALAJZIA

MEXIKÓ

MONACO

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

ROMÁNIA

SAN MARINO

SZINGAPÚR

ÚJ-ZÉLAND

URUGUAY

VENEZUELA

2.

A Kínai Népköztársaság különleges közigazgatási területei

HONGKONG KÜLÖNLEGES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET (4)

MAKAÓ KÜLÖNLEGES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET (5)


(1)  HL L 327., 2001.12.12., 1–2. o.

(2)  HL L 69., 2003.3.13., 10–11. o.

(3)  HL L 81., 2001.3.21., 1–7. o.

(4)  A vízummentesség kizárólag azokra vonatkozik, akik rendelkeznek a „Hong Kong Special Administrative Region” (Hongkong Különleges Közigazgatási Terület) útlevelével.

(5)  A vízummentesség kizárólag azokra vonatkozik, akik rendelkeznek a „Regiăo Administrativa Especial de Macau” útlevelével.


2. MELLÉKLET

Diplomata-, hivatali és szolgálati útlevelek, valamint egyes nemzetközi kormányközi szervezetek által tisztviselőik részére kiadott laissez-passer-k birtokosainak mozgására vonatkozó rendelkezések

I.   A külső határokon történő mozgásra vonatkozó rendelkezések

1.

A diplomata-, hivatali és szolgálati útlevelek birtokosainak mozgására a vízumkötelezettek közös jegyzéke nem vonatkozik. A szerződő felek azonban vállalják, hogy partnereiket előre tájékoztatják a fent említett útlevélbirtokosok mozgására irányuló rendelkezések tervezett változásairól, és vállalják továbbá, hogy figyelembe veszik partnereik érdekeit.

2.

Mivel célul tűzték ki, hogy nagyobb rugalmasságot alkalmaznak a fent említett útlevelek birtokosaira vonatkozó szabályok harmonizációjának kezelése terén, tájékoztatási célból a közös konzuli utasításhoz csatolják azoknak az államoknak a jegyzékét, amelyeknek a fent említett útlevéllel rendelkező állampolgárai nem tartoznak a vízumkötelezettség hatálya alá, míg az ugyanolyan állampolgárságú, közönséges útlevelek birtokosai vízumkötelezettek. Adott esetben a fordított helyzetekről is jegyzéket kell készíteni. E jegyzékek frissítése a Végrehajtó Bizottság feladata.

3.

Az ebben a dokumentumban említett mozgásokra vonatkozó rendelkezések nem vonatkoznak az olyan közönséges útlevéllel rendelkező személyekre, akik közügyeket látnak el, továbbá nem vonatkoznak az olyan szolgálati, hivatali vagy különleges stb. útlevelek birtokosaira sem, amelyeket a harmadik országok úgy állítanak ki, hogy az nincsen összhangban a schengeni államok által alkalmazott nemzetközi gyakorlattal. Ennek megfelelően egy szakértői csoport javaslata alapján a Végrehajtó Bizottság összeállíthatja azoknak a nem közönséges útlevélnek minősülő útleveleknek a jegyzékét, amelyek birtokosait a schengeni államok nem kívánják kedvezményes elbánásban részesíteni.

4.

Azok a személyek, akik számára akkreditációjuk céljából első ízben adtak ki vízumot, legalább áthaladhatnak a többi állam területén, hogy elérhessék annak a schengeni államnak területét, amely a vízumot a Schengeni Egyezmény 18. cikkének rendelkezései alapján kiadta.

5.

Azok a személyek, akiket egy diplomáciai vagy konzuli képviselet már akkreditált, és családtagjaik, akik rendelkeznek a külügyminisztérium által kiadott igazolvánnyal, az igazolvány és szükség esetén az úti okmányok bemutatásával átléphetik a schengeni térség külső határát.

6.

Általában a diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevelek birtokosainak, még ha vízumkötelezettek maradnak is, nem kell igazolniuk, hogy elégséges megélhetési eszköz áll rendelkezésükre. Ha azonban magánemberként utaznak, szükség esetén felkérhetik őket arra, hogy ugyanazokat az alátámasztó dokumentumokat mutassák be, mint amelyeket a vízumot kérő, közönséges útlevelek birtokosainak előírnak.

7.

Diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevél esetében a külügyminisztériumtól, vagy (ha a vízumkérelmet egy harmadik országban nyújtották be) egy diplomáciai képviselettől származó szóbeli jegyzéket kell csatolni az egyes vízumkérelmekhez, ha a kérelmező szolgálati utat tervez. Magáncélú utazás esetében is elő lehet írni a szóbeli jegyzéket.

8.1.

A többi szerződő állam központi hatóságaival történő előzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a diplomata-, hivatali és szolgálati útlevelek birtokosai által előterjesztett vízumkérelmekre. Nem kell előzetes egyeztetést folytatni azzal az állammal, amely a diplomata-, illetve szolgálati útlevelek birtokosai tekintetében megállapodást kötött a vízumkötelezettség eltörléséről azzal az országgal, amelynek állampolgárait az egyeztetés érinti (az ehhez az utasításhoz csatolt 5. mellékletben felsorolt esetekben).

Amennyiben valamely szerződő fél kifogást emel, a vízumkérelem tekintetében döntést hozó schengeni állam korlátozott területi érvényességű vízumot adhat ki.

8.2.

A schengeni államok vállalják, hogy a többi tagállam előzetes beleegyezése nélkül a jövőben nem kötnek a diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevek birtokosai vízumkötelezettségének eltörléséről szóló megállapodásokat olyan államokkal, amelyek állampolgára tekintetében előzetes egyeztetést kell folytatni annak érdekében, hogy számára egy másik schengeni állam vízumot adjon ki.

8.3.

Ha a vízumot olyan külföldi akkreditálása céljából adják ki, aki beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, és az előzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, az egyeztetést a Schengeni Egyezmény 25. cikke rendelkezéseinek megfelelően kell lefolytatni.

1.

Ha egy szerződő állam a Schengeni Egyezmény 5. cikkének (2) bekezdésében előírt kivételekre hivatkozik, a diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevelek birtokosai számára a beutazás engedélyezését a szóban forgó állam nemzeti területére kell korlátozni, amely köteles erről a többi tagállamot tájékoztatni.

II.   A belső határokon történő mozgásra vonatkozó rendelkezések

Általában a Schengeni Egyezmény 19. és az azt követő cikkeinek rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve ha korlátozott területi érvényességű vízumot adtak ki.

A diplomata-, hivatali és szolgálati útlevelek birtokosai a szerződő államok területén belül a beutazás időpontjától számított három hónapig (ha nem tartoznak vízumkötelezettség alá) vagy a vízumban engedélyezett időtartam alatt mozoghatnak.

Diplomáciai vagy konzuli képviselet által akkreditált személyek és családtagjaik, a külügyminisztérium által kiadott igazolvány birtokosai a szerződő államok területén legfeljebb három hónapig mozoghatnak az igazolvány, és szükség esetén az úti okmány bemutatásával.

III.

Az ebben a dokumentumban leírt mozgásokra irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni az összes schengeni államot felölelő nemzetközi kormányközi szervezetek által olyan tisztviselőik számára kiadott laissez-passer-kra, akik az e szervezeteket létrehozó szerződés alapján mentesülnek a külföldiek kötelező nyilvántartásba vétele és a tartózkodási engedély birtoklásának kötelezettsége alól (lásd a közös kézikönyv (lásd a közös kézikönyv 5. mellékletét).

A diplomata-, hivatali és szolgálati útlevelek birtokosaira vonatkozó rendelkezések

A. Táblázat

Országok, amelyek állampolgáraira egy vagy több schengeni államban NEM terjed ki a vízumkötelezettség, ha ezek a személyek diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevelek birtokosai, de kiterjed rájuk a vízumkötelezettség, ha közönséges útlevéllel rendelkeznek

 

BNL

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Albánia

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

DS

D

 

DS

 

DS

DS

 

 

 

 

Algéria

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

D (1)

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Angola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Antigua és Barbuda

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbajdzsán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahama-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbados

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Belarusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Bosznia és Hercegovina

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

D

 

DS

 

 

 

 

Botswana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csád

 

D

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dél-Afrika

 

DS

 

D

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

 

 

DS

 

DS

Dominika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominikai Köztársaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador

 

DS

 

 

 

 

 

DS

DS (2)

DS

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

Egyiptom

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

DS

DS

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

Elefántcsontpart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

Fidzsi-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp-szigetek

 

DS

DS

DS

 

DS

DS

 

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

 

DS

DS

 

DS

Gabon

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghána

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grúzia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guyana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

India

 

 

 

DS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

D

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Jamaica

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Jemen

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kambodzsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazahsztán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenya

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kínai Népköztársaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

 

DS

 

DS

 

 

 

 

 

Kirgizisztán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumbia

 

DS

 

DS

 

 

DS

 

DS

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Kuvait

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laosz

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

Lesotho

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

 

 

D

 

DS

DS

D

DS

 

 

 

DS

 

D

 

 

DS

DS

 

DS

 

DS

Malawi

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maldív-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Marokkó

DS

DS

 

D

 

DS

D

D

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS

Mauritánia

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mongólia

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozambik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Namíbia

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niger

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orosz Föderáció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Örményország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

D

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Pakisztán

DS

DS

DS

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

DS

DS

 

DS

DS

Peru

DS

DS

 

D

 

DS

DS

DS

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

D

DS

 

 

 

São Tomé és Príncipe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

Seychelle-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Szamoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szenegál

D

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerbia és Montenegró

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

DS

 

 

 

DS

 

 

 

 

DS

DS

 

 

 

Szváziföld

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tádzsikisztán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thaiföld

DS

DS

DS

DS

 

 

 

 

DS

 

 

 

DS

 

DS

DS

 

DS

 

DS

DS

 

 

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törökország

DS

DS

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

 

DS

D

DS

 

DS

DS

DS

D

DS

DS

DS

DS

 

Trinidad és Tobago

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

Tunézia

DS

DS

DS

D

 

DS

DS

D

D

 

 

 

DS

 

DS

DS

DS

DS

 

DS

D

 

D

Türkmenisztán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrajna

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

DS

D

DS

DS

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Üzbegisztán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

 

 

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimbabwe

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöld-foki-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

 

 

 

 

B. Táblázat

Országok, amelyek állampolgáraira egy vagy több schengeni államban kiterjed a vízumkötelezettség, ha ezek a személyek diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevelek birtokosai, de NEM terjed ki rájuk e kötelezettség, ha közönséges útlevelek birtokosai.

 

BNL

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

HU

MT

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Amerikai Egyesült Államok

 

 

 

 

 

X

X (3)

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausztrália

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

Chile

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrael

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexikó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Azon diplomata-útlevelek birtokosaira, akiknek szolgálati helye Magyarország, az első beutazáskor kiterjed a vízumkötezettség, azonban a szolgálati idejük fennmaradó időtartama alatt mentesülnek ezen kötelezettség alól.

(2)  A különleges útlevelek birtokosai nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

(3)  Ha szolgálati úton vannak.


3. MELLÉKLET

Azon harmadik országok közös jegyzéke, amelyek állampolgáraira kiterjed a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség, amely kötelezettség az ezen harmadik országok által kiállított úti okmányok birtokosaira is kiterjed (1)

A schengeni államok vállalják, hogy a többi tagállam előzetes egyetértése nélkül nem módosítják a 3. melléklet I. részét.

Ha egy tagállam módosítani kívánja a 3. melléklet II. részét, kötelezettséget vállal arra, hogy erről partnereit tájékoztatja és érdekeiket figyelembe veszi.

I. rész

Azon harmadik országok közös jegyzéke, amelyek állampolgáraira valamennyi schengeni államban kiterjed a repülőtéri tranzitvízum -kötelezettség (RTV), amely kötelezettség az ezen harmadik országok által kiállított úti okmányok birtokosaira is kiterjed (2)  (3)

 

AFGANISZTÁN

 

BANGLADES

 

ERITREA (4)

 

ETIÓPIA

 

GHÁNA (5)

 

IRAK

 

IRÁN (6)

 

KONGÓ (Demokratikus Köztársaság)

 

NIGÉRIA

 

PAKISZTÁN (7)

 

SRI LANKASZOMÁLIA

 

SZOMÁLIA

Ezen személyek nem tartoznak vízumkötelezettség alá, ha rendelkeznek az ezen melléklet III. részében felsorolt valamelyik EGT-tagállam tartózkodási engedélyével (A. jegyzék), vagy Andorra, Japán, Kanada, Monaco, San Marino, Svájc vagy az Egyesült Államok által kiadott, a III. részben említett tartózkodási engedéllyel, amely korlátlan visszatérési jogot biztosít (B. jegyzék).

A tartózkodási engedélyek jegyzékét a II. munkacsoport vízumokkal foglalkozó alcsoportján belül kölcsönös megállapodás útján dolgozzák ki, és rendszeresen ellenőrzik. Amennyiben problémák merülnek fel, a schengeni államok felfüggeszthetik ezeket az intézkedéseket mindaddig, amíg a kérdéses problémákat kölcsönös megállapodás útján meg nem oldják. A szerződő államok bizonyos tartózkodási engedélyeket kizárhatnak e mentesség köréből, ha ezt a III. részben jelzik.

A repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alóli mentességről a diplomata-, szolgálati, vagy egyéb hivatali útlevelek birtokosai esetében minden egyes tagállam egyénileg dönt.

II. rész:

Azon harmadik országok közös jegyzéke, amelyek állampolgáraira csak egyes schengeni államokban terjed ki a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség, amely kötelezettség az ezen harmadik országok álatal kiállított úti okmányok birtokosaira is kiterjed

 

BNL (8)

CZ

DK

DE (9)

EE (10)

EL

ES (11)

FR (10)

IT (12)

CY

LV

LT (13)

HU

MT

AT (14)

PL

PT

SI

SK

FI

SE

IS

NO

Albánia

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angola

X

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbajdzsán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Bissau-Guinea

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyiptom

 

 

 

 

 

 

 

X (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elefántcsontpart

 

 

 

 

X

 

X

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Észak-)Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Északi-Mariana-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambia

X

 

 

X

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guinea

X

 

 

 

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haiti

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

India

 

 

X (17)

X  (18)

 

X

X

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jordánia

 

 

 

X (19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

X (15)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuba

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libanon

 

X

 

X

X

 

 

X (16)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libéria

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Líbia

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali

 

 

 

 

X

 

X

X (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örményország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra Leone

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szenegál

 

 

 

 

X

 

 

X (15)

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Szíria

X

X (10)

 

X

X

X

 

X (15)  (20)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szudán

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Togo

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törökország

 

 

 

X (13)

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

III. rész

A.

Azon EGT-államok tartózkodási engedélyeinek jegyzéke, amelyeknek birtokosai mentesülnek a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól:

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period (Határozatlan időre szóló tartózkodási engedély az Egyesült Királyságra. Ez a dokumentum csak akkor biztosítja a visszautazást, ha a birtokos két évnél hosszabb időt nem töltött az Egyesült Királyságon kívül)

Certificate of entitlement to the right of abode (Letelepedési jogosultság igazolása)

ÍRORSZÁG

Residence permit együttesen egy re-entry visa-val (Tartózkodási engedély csak visszatérési vízummal együtt)

LIECHTENSTEIN

Livret pour étranger B (tartózkodási engedély, amely egyéves érvényességi időtartamon belül biztosítja a birtokos visszautazását) (21)

Livret pour étranger C (letelepedési engedély, amely öt- vagy tízéves érvényességi időtartamon belül biztosítja a birtokos visszautazását)

B.

Korlátlan visszatérési jogot biztosító tartózkodási engedélyek jegyzéke, amelyek bemutatásával a birtokos mentesül a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól:

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Form I-551 permanent resident card (2 (21)–10 évre érvényes)

Form I-551 Alien registration receipt card (2 (21)–10 évre érvényes)

Form I-551 Alien registration receipt card (határozatlan időre)

Form I-327 Re-entry document (2 évre érvényes – az I-551 birtokosai részére adják ki) (21)

Resident alien card (letelepedett külföldiek igazolványa, amely 2 (21)–10 évre vagy határozatlan időre érvényes. Ez a dokumentum csak akkor biztosítja a visszautazást, ha a birtokosnak az Egyesült Államokon kívüli tartózkodása nem haladta meg az egy évet.)

Permit to reenter (visszatérési engedély, amely 2 évig érvényes. Ez a dokumentum csak akkor biztosítja a visszautazást, ha a birtokosnak az Egyesült Államokon kívüli tartózkodása nem haladta meg a két évet.) (21)

Valid temporary residence stamp (érvényes útlevélben a kiadástól számított egy évig érvényes) (21)

ANDORRA

Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedély) (fehér). Ezeket szezonális munkavállalók számára adják ki; az érvényességi időtartam a foglalkoztatás időtartamától függ, de nem haladhatja meg a 6 hónapot. Ez az engedély nem meghosszabbítható (21)

Tarjeta de estancia y de trabajo (tartózkodási és munkavállalási engedély) (fehér). Ezt az engedélyt 6 hónapra adják ki, és újabb egy évre meghosszabbítható (21)

Tarjeta de estancia (tartózkodási engedély) (fehér). Ezt az engedélyt 6 hónapra adják ki, és újabb egy évre meghosszabbítható (21)

Tarjeta temporal de residencia (ideiglenes tartózkodási engedély) (rózsaszín). Ezt az engedélyt 1 évre adják ki, és kétszer egy-egy évre meghosszabbítható (21)

Tarjeta ordinaria de residencia (rendes tartózkodási engedély) (sárga). Ezt az engedélyt 3 évre adják ki, és újabb 3 évre meghosszabbítható (21)

Tarjeta privilegiada de residencia (különleges tartózkodási engedély) (zöld). Ezt az engedélyt 5 évre adják ki, meghosszabbítható, alkalmanként újabb 5 évre

Autorización de residencia (tartózkodási engedély) (zöld). Ezt az engedélyt egy évre adják ki, és meghosszabbítható, alkalmanként újabb 3 évre (21)

Autorización temporal de residencia y de trabajo (ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedély) (rózsaszín). Ezt az engedélyt 2 évre adják ki, és újabb 2 évre meghosszabbítható (21)

Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (rendes tartózkodási és munkavállalási engedély) (sárga). Ezt az engedélyt 5 évre adják ki

Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (különleges tartózkodási és munkavállalási engedély) (zöld). Ezt az engedélyt 10 évre adják ki, és meghosszabbítható, alkalmanként újabb 10 évre

JAPÁN

Re-entry permit to Japan (Visszatérési engedély Japánba) (21)

KANADA

Permanent resident card (Letelepedett lakos igazolványa, kártyaformátum)

MONACO

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (ideiglenes tartózkodási engedély) (21)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (rendes tartózkodási engedély)

Carte de séjour de résident privilégié (kiváltságos tartózkodási engedély)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (tartózkodási engedély monacói állampolgárságú személy házastársa számára)

SAN MARINO

Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [rendes tartózkodási engedély (határozatlan időre)]

Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [különleges állandó tartózkodási engedély (határozatlan időre)]

Carta d'identità de San Marino (validità illimitata) [San Marino-i személyazonosító igazolvány (határozatlan időre)]

SVÁJC

Livret pour étranger B (tartózkodási engedély, amely a birtokos számára visszatérést biztosít az egy éves érvényességi időtartamon belül) (21)

Livret pour étranger C (letelepedési engedély, amely a birtokos számára visszatérést biztosít az öt- vagy tízéves érvényességi időtartamon belül)


(1)  A repülőtéri tranzitvízum (RTV) kiadásához nem szükséges a központi hatóságokkal egyeztetést folytatni.

(2)  Valamennyi schengeni állam esetében:

A következő személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

a repülőszemélyzet azon tagjai, akik a Chicagói Egyezmény egyik szerződő felének állampolgárai.

(3)  A Benelux-államok, a Cseh Köztársaság, Észtország, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, Szlovénia és Szlovákia esetében:

A következő személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

a diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosai.

(4)  Olaszország esetében:

Kizárólag abban az esetben, ha az állampolgárok nem rendelkeznek az EU egyik tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás részes államának területére, Kanada, Svájc vagy az Amerikai Egyesült Államok területére érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

(5)  Németország esetében:

A következő személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

a diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosai.

(6)  Németország és Ciprus esetében:

A következő személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

a diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosai.

Lengyelország esetében:

A következő személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

a diplomata-útlevelek birtokosai.

(7)  Németország esetében:

A következő személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

a diplomata-útlevelek birtokosai.

(8)  Kizárólag abban az esetben, ha az állampolgárok nem rendelkeznek az EGT-tagállamokra, az Egyesült Államokra vagy Kanadára érvényes tartózkodási engedéllyel. A diplomata-, szolgálati vagy különleges útlevelek birtokosai szintén mentesülnek.

(9)  A következő személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

a)

az EU egyik tagállamára vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes államára érvényes vízum vagy bármely egyéb tartózkodási engedély birtokosai, és

b)

a III. rész B. jegyzékében foglalt tartózkodási engedélyekkel vagy egyéb dokumentumokkal rendelkezők. A repülőtéri tranzitvízumok nem minősülnek vízumnak az a) pont értelmében.

(10)  A következő személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

a diplomata- és szolgálati útlevelek birtokosai;

a III. részben felsorolt tartózkodási engedélyek valamelyikének birtokosai;

a repülőszemélyzet azon tagjai, akik a Chicagói Egyezmény egyik szerződő felének állampolgárai.

(11)  A diplomata-, hivatali és szolgálati útlevelek birtokosai nem tartoznak az RTV-kötelezettség alá. Ugyanez vonatkozik azokra a közönséges útlevél-birtokosokra, akik az EGT egyik tagállamában, az Egyesült Államokban vagy Kanadában rendelkeznek lakóhellyel, vagy ezen az országok bármelyikébe érvényes beutazóvízummal rendelkeznek.

(12)  Kizárólag abban az esetben, ha az állampolgárok nem rendelkeznek az EGT-tagállamokra, Kanadára vagy az Egyesült Államokra érvényes tartózkodási engedéllyel.

(13)  A diplomata-, és szolgálati útlevelek birtokosai nem tartoznak az RTV-kötelezettség alá.

(14)  Átutazóvízum-kötelezettség alá tartozó külföldieknek nem kell repülőtéri tranzitvízummal (RTV) rendelkezniük osztrák repülőtéren keresztül történő átutazás esetén, feltéve, hogy rendelkeznek az alábbi okmányok egyikével, amely az átutazáshoz szükséges tartózkodás időtartamára érvényes:

Andorra, Japán, Kanada, Monaco, San Marino, Svájc, az Apostoli Szentszék vagy az Egyesült Államok által kiadott olyan tartózkodási engedély, amely visszatérési jogot biztosít;

olyan schengeni állam által kiadott vízum vagy tartózkodási engedély, amelynek tekintetében a csatlakozási megállapodást hatályba léptették;

az EGT egyik tagállama által kiadott tartózkodási engedély.

(15)  Kizárólag abban az esetben, ha az állampolgárok nem rendelkeznek az EU egyik tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás egyik részes államának területére, Kanadára, Svájcra vagy az Egyesült Államokra érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

(16)  Kizárólag a palesztin menekültek részére kiállított úti okmányok birtokosai esetében.

(17)  Az indiai állampolgárok nem tartoznak az RTV-kötelezettség alá, ha diplomata- vagy szolgálati útlevelek birtokosai.

Az indiai állampolgárok nem tartoznak az RTV-kötelezettség alá akkor sem, ha az EU vagy az EGT egyik országára vagy Kanadára, Svájcra vagy az Egyesült Államokra érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Továbbá, az indiai állampolgárok nem tartoznak az RTV-kötelezettség alá, ha Andorrára, Japánra, Monacóra vagy San Marino-ra érvényes tartózkodási engedéllyel és a lakóhelyük szerinti országba olyan visszatérési engedéllyel rendelkeznek, amely érvényes a repülőtéri átutazást követő három hónapig.Meg kell jegyezni, hogy az Andorrára, Japánra, Monacóra vagy San Marino-ra érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező indiai állampolgárokra vonatkozó kivétel Dániának a schengeni együttműködésben való részvételétől lép hatályba, azaz 2001. március 25-én.

(18)  A diplomata-útlevelek birtokosai nem tartoznak az RTV-kötelezettség alá.

(19)  A jordániai útlevelek vagy azzal egyenértékű okmányok birtokosai nem tartoznak az RTV-kötelezettség alá, amennyiben Ausztráliába, Izraelbe, Japánba, Kanadába, Új-Zélandra vagy az Amerikai Egyesült Államokba érvényes vízummal és az adott országba tartó légijáratra visszaigazolt repülőjeggyel vagy érvényes beszállókártyával rendelkeznek, vagy a fenti országok egyikében való engedélyezett tartózkodást követően visszatérnek Jordániába, és ennek megfelelően visszaigazolt repülőjeggyel vagy érvényes beszállókártyával rendelkeznek valamely, Jordániába tartó légijáratra. Az utazást a Németországba való érkezésüket követő tizenkét órán belül tovább kell folytatni arról a repülőtérről, amelynek tranzitterületét az említett személyek nem hagyhatják el. A 11. lábjegyzetet is alkalmazni kell.

(20)  A palesztin menekültek részére kiállított úti okmányok birtokosai esetében is.

(21)  Ez a tartózkodási engedély nem mentesíti a birtokost a németországi repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól.


4. MELLÉKLET

Vízum nélküli beutazásra jogosító okmányok jegyzéke

BELGIUM

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

(Személyazonosító igazolvány külföldiek számára)

Certificat d'inscription au régistre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

(Igazolás a külföldiek nyilvántartásába való bejegyzésről)

A Külügyminisztérium által kiállított különleges tartózkodási engedélyek:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Diplomata személyazonosító igazolvány)

Carte d'identité consulaire

Consular identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

(Konzuli személyazonosító igazolvány)

Carte d'identité spéciale – couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart – blauw

Besonderer Personalausweis – blau

(Különleges személyazonosító igazolvány – kék színű)

Carte d'identité spéciale – couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart – rood

Besonderer Personalausweis – rot

(Különleges személyazonosító igazolvány – vörös színű)

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale – couleur bleue ou d'une carte d'identité – couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart – blauw of bijzondere identiteitskaart – rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis – rot oder besonderer Personalausweis – blau

(Személyazonosító igazolvány olyan kiváltságos külföldiek öt évnél fiatalabb gyermekei számára, akik diplomata személyazonosító igazolvánnyal, konzuli személyazonosító igazolvánnyal, kék színű különleges személyazonosító igazolvánnyal vagy vörös színű különleges személyazonosító igazolvánnyal rendelkeznek)

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

(Fényképes személyazonossági igazolvány, amelyet a belga települési önkormányzati hivatalok tizenkét év alatti gyermekek számára állítanak ki)

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Povolení k pobytu (štítek v pasu)

(tartózkodási engedély) (útlevélbe illesztett bélyeg)

Průkaz o povolení pobytu pro cizince (zelené provedení)

(Igazolás külföldiek tartózkodási engedélyéről) (zöld kiskönyv)

Průkaz o povolení pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (fialové provedení)

(Igazolás az Európai Közösségek valamely tagállamának állampolgára részére kiadott tartózkodási engedélyről) (lila kiskönyv)

Cestovní doklad – Úmluva z 28. července 1951) vydávaný azylantům (modré provedení)

(úti okmány – az 1951. július 28-i egyezmény) (kék kiskönyv)

Povolení k přechodnému pobytu od – do (razítko v pasu)

(ideiglenes tartózkodási engedély érvényes -tól – -ig) (bélyegzőlenyomat az Európai Közösségek valamely tagállama állampolgárának vagy annak olyan családtagjának útlevelében, aki az Európai Közösségek egyik tagállamának sem állampolgára)

Trvalý pobyt v ČR od …) (razítko v pasu)

(állandó tartózkodási engedély érvényes -tól) (bélyegzőlenyomat az Európai Közösségek valamely tagállama állampolgárának vagy annak olyan családtagjának útlevelében, aki az Európai Közösségek egyik tagállamának sem állampolgára)

DÁNIA

Tartózkodási kártyák

EF/EØ – opholdskort (EU-/EGT-tartózkodási kártya) (engedély a kártyán feltüntetve)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(„A” kártya – Ideiglenes EU-/EGT-tartózkodási engedély EU-/EGT-állampolgárok számára)

Kort B. Tidsubegrænset EP/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(„B” kártya – Határozatlan ideig érvényes EU-/EGT-tartózkodási engedély EU-/EGT-állampolgárok számára)

Kort K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(„K” kártya – Ideiglenes tartózkodási engedély olyan harmadik országbeli állampolgároknak, akik az EU-/EGT-jogszabályok értelmében tartózkodási engedélyt kaptak)

Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(„L” kártya – Határozatlan ideig érvényes tartózkodási engedély olyan harmadik országbeli állampolgároknak, akik az EU-/EGT-jogszabályok értelmében tartózkodási engedélyt kaptak)

Tartózkodási engedélyek (engedély a kártyán feltüntetve)

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(„C” kártya – Ideiglenes tartózkodási engedély olyan külföldiek számára, akiknek nem kell munkavállalási engedéllyel rendelkezniük)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(„D” kártya – Határozatlan ideig érvényes tartózkodási engedély olyan külföldiek számára, akiknek nem kell munkavállalási engedéllyel rendelkezniük)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(„E” kártya – Ideiglenes tartózkodási engedély olyan külföldiek számára, akik nem jogosultak munkavállalásra)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge – er fritaget for arbejdstilladelse

(„F” kártya – Menekültek ideiglenes tartózkodási engedélye – munkavállalási engedély nem szükséges)

Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS – stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne – er fritaget for arbejdstilladelse

(„G” kártya – Ideiglenes tartózkodási engedély olyan EU-/EGT-állampolgárok számra, akiknek tartózkodási jogcíme eltér az EU-jogszabályokon alapulótól – munkavállalási engedély nem szükséges)

Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS – stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne – er fritaget for arbejdstilladelse

(„H” kártya – Határozatlan ideig érvényes tartózkodási engedély olyan EU-/EGT-állampolgárok számra, akiknek tartózkodási jogcíme eltér az EU-jogszabályokon alapulótól – munkavállalási engedély nem szükséges)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(„J” kártya – Ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedély külföldiek számára)

1998. szeptember 14-től Dánia új, kártyaformátumú tartózkodási engedélyeket ad ki.

Vannak még forgalomban más formátumban kiállított B, D és H típusú érvényes tartózkodási engedélyek. Ezek a kártyák laminált papírból készültek, méretük kb. 9 cm x 13 cm, rajtuk a dán címer fehér színnel. A „B” kártyák esetében a háttér színe bézs, a „D” kártyáknál halvány rózsaszínű, a „H” kártyáknál pedig halvány mályvaszínű.

Az útlevelekbe illesztendő bélyegek az alábbi szövegeket tartalmazzák

Sticker B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(„B” bélyeg – Ideiglenes tartózkodási engedély munkavállalásra nem jogosult külföldiek számára)

Sticker C. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(„C” bélyeg – Ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedély)

Sticker D. Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

(„D” bélyeg – Kísérő családtagok (tartózkodási engedély a szüleik útlevelében feltüntetett gyermekek számára)

Sticker H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbjdstilladelse

(„H” bélyeg – Ideiglenes tartózkodási engedély olyan külföldiek számára, akiknek nem kell munkavállalási engedéllyel rendelkezniük)

A Külügyminisztérium által kiadott bélyegek

Sticker E – Diplomatisk visering

(„E” bélyeg – diplomata vízum) – a diplomatajegyzékekben szereplő diplomaták és családtagjaik, valamint a dániai nemzetközi szervezetek velük egyenrangú alkalmazottai számára adják ki. Tartózkodásra és többszöri beutazásra jogosít mindaddig, amíg az érintett személy szerepel a koppenhágai diplomatajegyzékben)

Sticker F – Opholdstilladelse

(„F” bélyeg – tartózkodási engedély) – kirendelt műszaki vagy igazgatási személyzet és családtagjaik, valamint a származási állam Külügyminisztériuma által kirendelt, szolgálati útlevéllel rendelkező diplomaták háztartási alkalmazottai számára adják ki. A dániai nemzetközi szervezetek velük egyenrangú alkalmazottai számára szintén kiadják. Tartózkodásra és többszöri beutazásra jogosít a kiküldetés időtartama alatt.

Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

(„S” bélyeg (az „E” vagy „F” bélyeggel együtt)

Tartózkodási engedély olyan kísérő, közeli családtagok számára, amennyiben fel vannak tüntetve az útlevélben.

Meg kell jegyezni, hogy a Külügyminisztérium által a külföldi diplomatáknak, a műszaki vagy igazgatási személyzetnek, a háztartási alkalmazottaknak, stb. kiadott személyazonosító igazolványok nem jogosítanak vízum nélküli beutazásra, mivel ezek a személyazonosító igazolványok nem igazolják a dániai tartózkodási engedélyt.

Egyéb dokumentumok

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája

„D” nemzeti jelzéssel ellátott visszafogadási engedély vízumbélyeg formájában

NÉMETORSZÁG

I.   Általános

Aufenthaltserlaubnis

(Tartózkodási engedély)

Niederlassungserlaubnis

(Letelepedési engedély)

Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind

(Tartózkodási engedély EU- vagy EGT-tagállam állampolgárainak olyan családtagjai számára, akik nem EU- vagy EGT-tagállam állampolgárai)

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(Tartózkodási engedély svájci állampolgárok és olyan családtagjaik számára, akik nem svájci állampolgárok)

A 2005. január 1-jét megelőzően kiadott alábbi engedélyek szintén jogosítanak vízum nélküli beutazásra:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Tartózkodási engedély EK-tagállamok állampolgárai számára)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(A Német Szövetségi Köztársaságra érvényes, határozatlan időre szóló tartózkodási engedély)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(A Német Szövetségi Köztársaságra érvényes meghatározott célú tartózkodási engedély)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(A Német Szövetségi Köztársaságra érvényes kivételes tartózkodási engedély)

Ezek a tartózkodási engedélyek kizárólag akkor jogosítanak vízum nélküli beutazásra, ha az útlevélben szerepelnek vagy külön, de az útlevéllel együtt adták ki ezeket vízumként érvényes engedélyként, és nem pedig nemzeti személyazonosító okmányként.

Az „Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” (kitoloncolási intézkedés felfüggesztése (kivételes tartózkodási engedély)) és az „Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” (menedékkérők ideiglenes tartózkodási engedélye) sem jogosít vízum nélküli beutazásra.

Fiktionsbescheinigung (ideiglenes igazolás)

amelynek harmadik oldalán a harmadik négyzetet jelölték meg („a tartózkodási engedély továbbra is érvényes (a tartózkodásról szóló törvény 81. cikkének (4) bekezdése)”. A beutazás kizárólag lejárt tartózkodási engedéllyel vagy vízummal együtt lehetséges.

Az első és második megjelölhető négyzet kifejezetten nem teszi lehetővé a vízum nélküli beutazást.

II.   Igazolványok a diplomáciai képviseletek tagjai számára

A biztosított kiváltságokat az egyes igazolványok hátoldalán tüntetik fel.

Diplomaták és családtagjaik számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „D” jelzéssel:

diplomata igazolványok külföldi diplomaták számára:

Diplomatenausweis (diplomata igazolvány) (1999-től 2003. július 31-ig)

Protokollausweis für Diplomaten (diplomata protokolligazolvány) (2003. augusztus 1-jétől)

diplomata igazolványok jövedelemszerző magántevékenységet folytató családtagok számára:

Diplomatenausweis „A” („A” diplomata igazolvány) (1999-től 2003. július 31-ig)

Protokollausweis für Diplomaten „A” („A” diplomata protokolligazolvány) (2003. augusztus 1-jétől)

diplomata igazolványok olyan diplomaták számára, akik német állampolgárok vagy Németországban állandó lakóhellyel rendelkeznek

Diplomatenausweis Art. 38 WÜD (diplomáciai személyazonosító igazolvány a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 38. cikkének értelmében) (1999-től 2003. július 31-ig)

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD (diplomata protokolligazolvány a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 38. cikke 1. bekezdésének értelmében) (2003. augusztus 1-jétől)

Igazgatási vagy műszaki személyzet és családtagjaik számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „VB” jelzéssel:

protokolligazolvány külföldi igazgatási vagy műszaki személyzet számára:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára) (1999-től)

protokolligazolvány az igazgatási vagy műszaki személyzet jövedelemszerző magántevékenységet folytató családtagjai részére:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal „A”

(„A” protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára) (2003. augusztus 1-jétől)

protokolligazolvány az igazgatási vagy műszaki személyzet olyan tagjai számára, akik német állampolgárok vagy Németországban állandó lakóhellyel rendelkeznek:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 38. cikke 2. bekezdésének értelmében) (2003. augusztus 1-jétől)

Kisegítő személyzet és családtagjaik számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „DP” jelzéssel:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(protokolligazolvány a kisegítő személyzet számára) (1999-től)

Helyi személyzet és családtagjaik számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „OK” jelzéssel:

Protokollausweis für Ortskräfte (protokolligazolvány a helyi személyzet számára) (1999-től)

Magán háztartási alkalmazottak számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „PP” jelzéssel:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(protokolligazolvány a magán háztartási alkalmazottak számára) (1999-től)

III.   Hivatásos konzuli képviselet tagjai számára kiállított igazolványok

A biztosított kiváltságokat az egyes igazolványok hátoldalán tüntetik fel.

Konzuli tisztviselők számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „K” jelzéssel:

igazolványok külföldi konzuli tisztviselők számára:

Ausweis für Konsularbeamte

(igazolvány konzuli tisztviselők részére) (1999-től 2003. július 31-ig)

Protokollausweis für Konsularbeamte

(protokolligazolvány konzuli tisztviselők számára) (2003. augusztus 1-jétől)

igazolvány a konzuli tisztviselők jövedelemszerző magántevékenységet folytató családtagjai számára:

Ausweis für Konsularbeamt „A”

(„A” igazolvány konzuli tiszviselők számára) (1999-től 2003. július 31-ig)

igazolványok olyan konzuli tisztviselők számára, akik német állampolgárok vagy Németországban állandó lakóhellyel rendelkeznek:

Ausweis für Konsularbeamte „Art. 71 WÜK”

(igazolvány a konzuli tisztviselők számára a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 71. cikkének értelmében) (1999-től 2003. július 31-ig)

Protokollausweis für Konsularbeamte „Art. 71 I WÜK”

(protokolligazolvány a konzuli tisztviselők számára a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 71. cikke 1. bekezdésének értelmében) (2003. augusztus 1-jétől)

Hivatásos konzuli képviselet igazgatási vagy műszaki személyzete számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „VK” jelzéssel:

protokolligazolvány külföldi igazgatási vagy műszaki személyzet számára:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára) (1999-től)

protokolligazolvány az igazgatási vagy műszaki személyzet jövedelemszerző magántevékenységet folytató családtagjai számára:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal „A”

(„A” protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára) (1999-től 2003. július 31-ig)

protokolligazolványok az igazgatási vagy műszaki személyzet olyan tagjai számára, akik német állampolgárok vagy Németországban állandó lakóhellyel rendelkeznek:

Ausweis für Verwaltungspersonal „Art. 71 WÜK”

(igazolvány az igazgatási személyzet számára a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 71. cikkének értelmében) (1999-től 2003. július 31-ig)

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(protokolligazolvány az igazgatási személyzet számára a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény 71. cikke 2. bekezdésének értelmében) (2003. augusztus 1-jétől)

Hivatásos konzuli képviselet kisegítő személyzete számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „DH” jelzéssel:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(protokolligazolvány a kisegítő személyzet számára) (1999-től)

Konzuli tisztviselők, illetve az igazgatási, műszaki vagy kisegítő személyzet családtagjai számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „KF” jelzéssel:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

(protokolligazolvány a családtagok számára (Konzulátus))

Ilyen új típusú igazolványt 2003. augusztus 1-jétől adnak ki. Eddig az időpontig a konzuli tisztviselők, illetve az igazgatási, műszaki vagy kisegítő személyzet családtagjai részére ugyanolyan igazolványt adtak ki, mint a konzulátusi személyzet részére, kivéve, ha jövedelemszerző tevékenység folytatására való tekintettel megkapták a fent említett „A” igazolványok valamelyikét.

Hivatásos konzuli képviselet helyi személyzete számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „OK” jelzéssel:

Protokollausweis für Ortskräfte (protokolligazolvány a helyi személyzet számára) (1999-től)

Hivatásos konzuli képviselet magán háztartási alkalmazottai számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „PP” jelzéssel:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(protokolligazolvány a magán háztartási alkalmazottak számára) (1999-től)

IV.   Különleges igazolványok

Nemzetközi szervezetek tagjai és azok családtagjai számára kiállított igazolványok:

Hátoldalukon „IO” jelzéssel:

Sonderausweis „IO” („IO” különleges igazolvány) (1999-től)

Megjegyzés: a nemzetközi szervezetek vezetői és azok családtagjai számára „D” jelzéssel ellátott igazolványt állítanak ki, a nemzetközi szervezetek személyzetének magán háztartási alkalmazottai számára pedig „PP” jelzéssel ellátott igazolványt.

A közös háztartásban élők részére kiadott igazolványok a tartózkodási feltételekről szóló rendelet 27. cikke (1) bekezdésének 5. pontja értelmében:

Hátoldalukon „S” jelzéssel:

Sonderausweis „S” („S” különleges igazolvány) (2005. január 1-jétől)

V.   Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson résztvevők listája.

ÉSZTORSZÁG

Alaline elamisluba

(Állandó tartózkodási engedély)

Tähtajaline elamisluba

(Ideiglenes tartózkodási engedély)

Abban az esetben, ha egy olyan külföldi, aki EU-állampolgár családtagja, tartózkodási engedélyért folyamodik azért, hogy családtagjával lakhasson Észtországban, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az alábbi különleges tartózkodási engedélyt állítja ki:

El kodaniku perekonnaliikme elamisluba

(EU-állampolgár családtagjának tartózkodási engedélye)

GÖRÖGORSZÁG

1.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (ενιαίου τύπου)

Külföldiek tartózkodási engedélye (egységes formátumú)

[Ez az okmány hat hónap és korlátlan időtartam közötti érvényességű. Minden olyan külföldinek kiadják, aki jogszerűen tartózkodik Görögországban.]

A fenti tartózkodási engedélyt a Görögország által elismert úti okmányokba kell illeszteni. Abban az esetben, ha egy harmadik ország állampolgára nem rendelkezik Görögország által elismert úti okmánnyal, az illetékes görög szolgálatok az egységes formátumú tartózkodási engedélyt egy külön formanyomtatványhoz illesztik. Ezt a külön formanyomtatványt a görög hatóságok a 333/2002/EK rendelet 7. cikke alapján adják ki, a rendeletben meghatározott biztonsági előírásoknak megfelelően, három, narancssárga-zöld-narancssárga függőleges csíkkal ellátva, elnevezése pedig a következő: „Φύλλο επί του οποίου τίθεται άδεια διαμονής” [Tartózkodási engedély beillesztésére szolgáló formanyomtatvány].

2.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα μπεζ-κίτρινο) (1)

(Külföldiek tartózkodási engedélye) (bézs-sárga)

[Ezt az okmányt minden, Görögországban jogszerűen tartózkodó külföldinek adták ki. Érvényessége egy év és korlátlan időtartam közötti.]

3.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό) (2)

(Külföldiek tartózkodási engedélye) (fehér)

[Ezt az okmányt görög állampolgárokkal házasságot kötött külföldi személyeknek adták ki. Öt évig érvényes.]

4.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού) (3)

(Külföldiek tartózkodási engedélye) (fehér kiskönyv)

[Ezt az okmányt az 1951. évi Genfi Egyezmény értelmében menekültként elismert személyeknek adták ki.]

5.

Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο) (4)

(Külföldiek személyazonosító engedélye) (zöld)

[Ezt az okmányt kizárólag görög származású külföldieknek adják ki; kettő vagy öt évig érvényes.]

6.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα μπεζ) (5)

(Különleges személyazonosító igazolvány görög származású külföldiek számára (bézs)

[Ezt az okmányt görög származású albán állampolgároknak adják ki; három évig érvényes. Az okmányt kiadják házastársaik is, függetlenül azok állampolgárságától, valamint gyermekeiknek, feltéve, hogy hivatalos okirattal igazolják családi kötelékeiket.]

7.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα ροζ) (6)

(Különleges személyazonosító igazolvány görög származású külföldiek) (rózsaszín)

[Ezt az okmányt a volt Szovjetunióból származó, görög származású külföldiek számára adják ki. Határozatlan ideig érvényes.]

8.

Ειδικές ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(A Külügyminisztérium Protokolligazgatósága által kiadott különleges személyazonosító igazolvány)

A.

„D” formátum (diplomáciai személyzet) (piros)

Ezt az okmányt valamennyi diplomáciai képviselet diplomata útlevéllel rendelkező vezetőjének és tagjainak, valamint családtagjaiknak (házastársnak és tizennyolc év alatti gyermekeknek) adják ki.

B.

„A” formátum (adminisztratív és műszaki személyzet) (narancssárga)

Ezt az okmányt a diplomáciai képviseletek személyzete szolgálati útlevéllel rendelkező tagjainak, valamint családtagjaiknak (házastársnak és tizennyolc év alatti gyermekeknek) adják ki.

C.

„S” formátum (kisegítő személyzet) (zöld)

Ezt az okmányt a diplomáciai képviseletek kisegítő személyzete tagjainak, valamint családtagjaiknak (házastársnak és tizennyolc év alatti gyermekeknek) adják ki.

D.

„CC” formátum (konzuli tisztviselők) (kék)

Ezt az okmányt a konzuli személyzet tagjainak, valamint családtagjaiknak (házastársnak és tizennyolc év alatti gyermekeknek) adják ki.

E.

„CE” formátum (konzuli alkalmazott) (halványkék/azúr)

Ezt az okmányt a konzuli hatóságok igazgatási személyzete tagjainak, valamint családtagjaiknak (házastársnak és tizennyolc év alatti gyermekeknek) adják ki.

F.

„CH” formátum (tiszteletbeli konzuli tisztviselők) (szürke)

Ezt az okmányt a tiszteletbeli konzulok számára adják ki.

G.

„IO” formátum (nemzetközi szervezet) (sötét mályva szín)

Ezt az okmányt a nemzetközi szervezetek diplomáciai státusszal rendelkező tagjainak, valamint családtagjaiknak (házastársnak és tizennyolc év alatti gyermekeknek) adják ki.

H.

„IO” formátum (nemzetközi szervezet) (halvány mályva szín)

Ezt az okmányt a nemzetközi szervezetek adminisztratív személyzete tagjainak, valamint családtagjaiknak (házastársnak és tizennyolc év alatti gyermekeknek) adják ki.

Meg kell jegyezni, hogy az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, valamint a fent említett A–E kategóriák esetében az európai uniós zászlót az új személyazonosító igazolványok hátoldalára nyomtatják.

9.

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája.

SPANYOLORSZÁG

Az érvényes visszatérési engedély birtokosai vízum nélküli beutazásra jogosultak.

A jelenleg érvényes tartózkodási engedélyek, amelyek feljogosítják az állampolgárságukra tekintettel vízumkötelezettség alá tartozó külföldieket, hogy vízum nélkül spanyol területre lépjenek a következők:

Permiso de Residencia Inicial

(Ideiglenes tartózkodási engedély)

Permiso de Residencia Ordinario

(Rendes tartózkodási engedély)

Permiso de Residencia Especial

(Különleges tartózkodási engedély)

Tarjeta de Estudiante

(Diákigazolvány)

Permiso de Residencia tipo A

(„A” típusú tartózkodási engedély)

Permiso de Residencia tipo b

(„b” típusú tartózkodási engedély)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo B

(„B” típusú munkavállalási és tartózkodási engedély)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo C

(„C” típusú munkavállalási és tartózkodási engedély)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo d

(„d” típusú munkavállalási és tartózkodási engedély)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo D

(„D” típusú munkavállalási és tartózkodási engedély)

Permiso de Trabajo y de Residencia tipo E

(„E” típusú munkavállalási és tartózkodási engedély)

Permisa de Trabajo fronterizo tipo F

(„F” típusú határ menti munkavállalási engedély)

Permisa de Trabajo y Residencia tipo P

(„P” típusú munkavállalási és tartózkodási engedély)

Permisa de Trabajo y Residencia tipo Ex

(„Ex” típusú munkavállalási és tartózkodási engedély)

Tarjeta de Reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener Permi-so de Trabajo y Permiso de Residencia (art. Ley 7/85)

(Munkavállalási és tartózkodási engedély megszerzésének kötelezettsége alóli mentességet elismerő igazolvány – 7/85. törvény 16. cikk)

Permiso de Residencia para Refugiados

(Tartózkodási engedély menekültek számára)

Lista de personas que participan en un viaje excolar dentro de la Unión Europea

(Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája)

Tarjeta de Familiar Residente Comunitario

(Igazolvány közösségi lakos hozzátartozója számára)

Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario

(Ideiglenes igazolvány közösségi lakos hozzátartozója számára)

A Külügyminisztérium által kiadott alábbi érvényes akkreditációs igazolványok birtokosai vízum nélkül utazhatnak be:

Tarjeta especial (Különleges igazolvány, vörös színű), a borítóján a következő szöveggel: „Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad” (Diplomáciai testület. Nagykövet. Személyazonosító dokumentum), akkreditált nagykövetek számára állítják ki.

Tarjeta especial (Különleges igazolvány, vörös színű), a borítóján a következő szöveggel: „Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad” (Diplomáciai testület. Személyazonosító dokumentum), diplomáciai státusszal rendelkező, diplomáciai képviseletekre akkreditált személyzet számára állítják ki. A dokumentumot „F” jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki.

Tarjeta especial (Különleges igazolvány, sárga színű), a borítóján a következő szöveggel: „Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad” (Diplomáciai képviseletek. Igazgatási és műszaki személyzet. Személyazonosító dokumentum), akkreditált diplomáciai képviseletek igazgatási tisztviselői számára állítják ki. A dokumentumot „F” jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki.

Tarjeta especial (Különleges igazolvány, vörös színű), a borítóján a következő szöveggel: „Tarjeta Diplomática de Identidad” (Diplomáciai személyazonosító igazolvány), az Arab Államok Ligájának irodájánál diplomáciai státusszal rendelkező személyzet és a Palesztin Általános Képviselet (Oficina de la Delegación General) irodájához akkreditált személyzet számára állítják ki. A dokumentumot „F” jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki.

Tarjeta especial (Különleges igazolvány, vörös színű), a borítóján a következő szöveggel: „Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad” (Nemzetközi szervezetek. Diplomata státusz. Személyazonosító dokumentum), a nemzetközi szervezetekhez akkreditált, diplomáciai státusszal rendelkező személyzet számára állítják ki. A dokumentumot „F” jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki.

Tarjeta especial (Különleges igazolvány, kék színű), a borítóján a következő szöveggel: „Organismos Internacionales. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad” (Nemzetközi szervezetek. Igazgatási és műszaki személyzet. Személyazonosító dokumentum), a nemzetközi szervezetekhez akkreditált igazgatási személyzet számára állítják ki. A dokumentumot „F” jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki.

Tarjeta especial (Különleges igazolvány, zöld színű), a borítóján a következő szöveggel: „Funcionario Consular de Carrera. Documento de Identidad” (Hivatásos konzulátusi tisztviselő. Személyazonosító dokumentum), a Spanyolországba akkreditált hivatásos konzulátusi tisztviselők számára állítják ki. A dokumentumot „F” jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki.

Tarjeta especial (Különleges igazolvány, zöld színű), a következő címzéssel ellátva: „Empleado Consular. Emitido a .... Documento de Identidad” (Konzulátusi alkalmazott.......… számára kiállítva. Személyazonosító dokumentum), a Spanyolországba akkreditált konzulátusi igazgatási tisztviselők számára állítják ki. A dokumentumot „F” jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki.

Tarjeta especial (Különleges igazolvány, szürke színű), a következő címzéssel ellátva: „Personal de Servici o. Missiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Emitido a .... Documento de Identidad” (Szolgálatot ellátó személyzet. Diplomáciai képviseletek, konzuli képviseletek és nemzetközi szervezetek. ........ számára kiállítva. Személyazonosító dokumentum). Ezt a diplomáciai képviseleteknél, konzuli képviseleteknél és nemzetközi szervezeteknél kisegítő munkakörben alkalmazott személyzet (szolgálati kisegítő személyzet) és a hivatásos diplomata vagy konzuli státusszal rendelkező személyek személyzete (magán kisegítő személyzet) számára állítják ki. A dokumentumot F jelzéssel látják el, ha azt házastárs vagy gyermek számára állítják ki.

FRANCIAORSZÁG

1.

A nagykorú külföldieknek az alábbi dokumentumokkal kell rendelkezniük:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Olyan külön megjegyzést tartalmazó ideiglenes tartózkodási engedély, amely az engedélyezett tartózkodás indokának megfelelően eltérő lehet)

Carte de résident

(Letelepedett lakos igazolványa)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

(Algériaiak tartózkodási igazolványa, az engedélyezett tartózkodás indokának függvényében változó megjegyzéssel) (1 év, 10 év)

Certificat de résidence d'Algérien portant la mention „membre d'un organisme officiel”) (2 ans)

(Algériai tartózkodási igazolvány, „hivatalos szervezet tagja” megjegyzéssel) (2 év)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Európai Közösségek tartózkodási engedély) (1 év, 5 év,10 év)

Carte de séjour de l'Espace Economique Européen

(Európai Gazdasági Térség tartózkodási engedély)

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(A Külügyminisztérium által kiadott hivatalos igazolványok, amelyek tartózkodási engedélyként érvényesek)

Titres de séjour spéciaux (Különleges tartózkodási engedélyek)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(„CMD/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély diplomáciai képviseletek vezetői számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(„CMD/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek képviseleteinek vezetői számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(„CMD/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek állandó képviseleteinek vezetői számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(„CD/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély diplomáciai tisztviselők számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(„CD/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek vezető tisztviselői számára)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(„CD/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély olyan diplomáciai tisztviselőkkel egy tekintet alá eső tisztviselők számára, akik nemzetközi szervezetek állandó képviseleteinek tagjai)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(„CC/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátusi tisztviselők számára)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(„AT/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nagykövetségek igazgatási vagy műszaki személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(„AT/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátusok igazgatási vagy műszaki személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(„AT/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek igazgatási vagy műszaki személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(„AT/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek képviseleteinek igazgatási vagy műszaki személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(„SE/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nagykövetségek kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(„SE/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátusok kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(„SE/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(„SE/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek képviseleteinek kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(„PP/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély diplomaták magán kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(„PP/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátusi tisztviselők magán kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(„PP/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezetek tagjainak magán kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(„PP/D” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nemzetközi szervezet képviselete tagjának magán kisegítő személyzete számára)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(„EM/A” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély nagykövetséghez tartozó különleges jogállású oktatói vagy katonai személyzet számára)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(„EM/C” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély konzulátushoz tartozó különleges jogállású oktatói vagy katonai személyzet számára)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(„EF/M” jelzéssel ellátott különleges tartózkodási engedély külföldön állandó lakóhellyel rendelkező nemzetközi tisztviselők számára)

Monacói engedélyek

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(ideiglenes tartózkodási engedély);

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(rendes tartózkodási engedély);

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(kiváltságos tartózkodási engedély);

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(engedély monacói állampolgárságú személy házastársa számára).

2.

A kiskorú külföldieknek az alábbi dokumentumokkal kell rendelkezniük:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Úti okmány kiskorú külföldi számára)

Titre d'identité républicain

(a Francia Köztársaság személyazonosító dokumentuma)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Visszatérési vízum) (a külföldi kiskorúaknak nem kell megfelelniük állampolgársági feltételeknek, és nem kell tartózkodási engedélyt bemutatniuk)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomata-/szolgálati/közönséges útlevelek olyan kiskorúak számára, akik a Külügyminisztérium által kiadott, utazási vízummal ellátott különleges igazolványok birtokosainak gyermekei)

3.

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája.

1. NB:

Meg kell jegyezni, hogy a tartózkodási engedély iránt első ízben benyújtott kérelem átvételéről szóló elismervény nem jogosít vízum nélküli beutazásra. Ezzel szemben a tartózkodási engedély megújítására vagy az engedély módosítására irányuló kérelmek átvételéről szóló elismervényt érvényesnek tekintik, ha ezekhez a régi engedélyt csatolják.

2. NB:

A Külügyminisztérium protokollosztálya által kiadott „attestation de fonctions” (kinevezési igazolás) nem helyettesíti a tartózkodási engedélyt. A birtokosoknak az előírásoknak megfelelő tartózkodási engedéllyel is rendelkezniük kell.

OLASZORSZÁG

Carta di soggiorno (validità illimitata)

(Tartózkodási engedély) (határozatlan időre érvényes)

Permesso di soggiorno con esclusione delle sotto elencate tipologie:

(Tartózkodási engedély az alábbiak kivételével:)

1.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino

(Ideiglenes tartózkodási engedély politikai menedékjogot kérelmezők számára a Dublini Egyezmény alapján)

2.

Permesso di soggiorno per cure mediche

(Tartózkodási engedély gyógykezelés céljából)

3.

Permeso di soggiorno per motivi di giustizia

(Tartózkodási engedély igazságügyi célból)

Carta d'identità M.A.E.

(A Külügyminisztérium által kiadott személyazonosító igazolvány)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(1. modell (kék) Diplomáciai testületek akkreditált tagjai és diplomata-útlevéllel rendelkező házastársaik)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(2. modell (zöld) Konzulátusi testületek diplomata-útlevéllel rendelkező tagjai)

Mod. 3 (orange) Funzionari II^ FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(3. modell (narancssárga) Diplomata-, szolgálati vagy közönséges útlevéllel rendelkező, II. kategóriába tartozó FAO-tisztviselők)

Mod. 4 (orange) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(4. modell (narancssárga) Diplomáciai képviseletek szolgálati útlevéllel rendelkező műszaki és igazgatási személyzete)

Mod. 5 (orange) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(5. modell (narancssárga) Szolgálati útlevéllel rendelkező konzulátusi személyzet)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(7. modell (szürke) Diplomáciai képviseletek szolgálati útlevéllel rendelkező kisegítő személyzete)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(8. modell (szürke) Konzulátusi képviseletek szolgálati útlevéllel rendelkező kisegítő személyzete)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(11. modell (bézs) Nemzetközi szervezetek tisztviselői, tiszteletbeli konzulok, helyi alkalmazottak, munkáltatóját kísérő, külföldön alkalmazott kisegítő személyzet, diplomáciai testületek és nemzetközi szervezetek tagjainak közönséges útlevéllel rendelkező hozzátartozói)

NB.:A nemzetközi szervezetek semmiféle mentességet nem élvező személyzete számára előírt 6. modellt (narancssárga) és a külföldi tiszteletbeli konzulok számára előírt 9. modellt (zöld) már nem adják ki, és ezeket felváltotta a 11. modell. Ezek az okmányok azonban a rajtuk feltüntetett lejárati időpontig továbbra is érvényesek.

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája.

LETTORSZÁG

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja

(Állandó tartózkodási engedély, zöld színű)

Termiņuzturēšanās atļauja

(Ideiglenes tartózkodási engedély, rózsaszínű)

Uzturēšanās atļauja (2004. május 1. óta adják ki)

(Tartózkodási engedély, rózsaszínű)

Nepilsoņa pase

(Külföldiek útlevele, lila színű)

LITVÁNIA

1.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(A Litván Köztársaság területére érvényes ideiglenes tartózkodási engedély – kártya vagy bélyeg)

2.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

(A Litván Köztársaság területére érvényes állandó tartózkodási engedély – kártya)

3.

Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi

(EU tagállam állampolgárának tartózkodási engedélye – kártya)

4.

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Hazatelepülési igazolás, csak a Litván Köztársaságba történő visszautazáshoz – kékes árnyalatú)

5.

Akreditacijos pažymėjimas „A”

(„A” kategóriájú akkreditációs igazolás – sárga) – ideiglenes

6.

Akreditacijos pažymėjimas „B”

(„B” kategóriájú akkreditációs igazolás – sárga) – ideiglenes

LUXEMBURG

Carte d'identité d'étranger

(Külföldiek személyazonosító igazolványa)

Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national

(Nemzeti útlevelekbe illesztett ideiglenes tartózkodási engedély)

Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères

(A Külügyminisztérium által kiadott diplomata-igazolvány)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades

(A Külügyminisztérium által a nagykövetség igazgatási és műszaki személyzete számára kiadott igazolás)

Titre de légitimation délivré par le Ministère de la Justice au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

(A Külügyminisztérium által a luxemburgi székhelyű intézetek és nemzetközi szervezetek személyzete számára kiadott igazolás)

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevők listája

MAGYARORSZÁG

1.

Humanitárius tartózkodási engedély

(humanitárius tartózkodási engedély) (kártya) – nemzeti útlevéllel együtt

2.

Tartózkodási engedély

(tartózkodási engedély) (kártya) – nemzeti útlevéllel együtt

3.

Tartózkodási engedély

(tartózkodási engedély) (bélyeg) – nemzeti útlevélbe beillesztve

4.

Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

(bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány) – a bevándorlási engedély kiadását jelző nemzeti útlevéllel együtt

5.

Letelepedési engedély

(letelepedési engedély) – állandó tartózkodási engedély kiadását jelző nemzeti útlevéllel együtt

6.

Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély

(letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély) (bélyeg) – nemzeti útlevélben elhelyezve

7.

Diáklista

(Az EU területén tett iskolai kiránduláson részt vevő személyek listája)

8.

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére) (diplomata személyazonosító igazolvány) – adott esetben a Külügyminisztérium által kiadott „D” vízummal ellátva

9.

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére) (konzuli személyazonosító igazolvány) – adott esetben a Külügyminisztérium által kiadott „D” vízummal ellátva

10.

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(igazolvány diplomáciai képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére) – adott esetben a Külügyminisztérium által kiadott „D” vízummal ellátva

11.

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(igazolvány diplomáciai képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére) – adott esetben a Külügyminisztérium által kiadott „D” vízummal ellátva

HOLLANDIA

1.

Külföldiek alábbi okmányai:

I

(Regulier bepaalde tijd)

(Normál – határozott időtartamú)

II

(Regulier onbepaalde tijd)

(Normál – határozatlan időtartamú)

III

(Asiel bepaalde tijd)

(Menedék – határozott időtartamú)

IV

(Asiel onbepaalde tijd)

(Menedék – határozatlan időtartamú)

EU/EER

(Gemeenschapsonderdanen)

(EU állampolgárok)

2.

Het Geprivilegeerdendocument

(Kiváltságos személyek okmánya)

A diplomáciai testületek, a konzuli testületek, és bizonyos nemzetközi szervezetek tagjaiból, valamint családtagjaikból álló „kiváltságos személyek” csoportjának kiállított okmány.

3.

Visum voor terugkeer

(Visszautazási vízum)

4.

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevők listája.

AUSZTRIA

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16. Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel

(Bélyeg formátumú tartózkodási engedély a tartózkodási engedélyek egységes formátumáról szóló, 1996. december 16-i EU együttes fellépéssel összhangban)

(1998. január 1-től kezdődően tartózkodási engedélyeket csak ebben a formátumban állítanak ki. Az „Engedély típusa” alatt a következők kerülnek bejegyzésre:

Niederlassungsbewilligung (Állandó tartózkodási engedély); Aufenthaltserlaubnis (Tartózkodási engedély) „Befr. Aufenthaltsrecht” (Ideiglenes tartózkodási engedély).

Vor dem 1. Jänner 1998 erteilte Aufenthaltstitel im Rahmen der – auch „unbefristet” eingetragenen – Gültigkeitsdauer:

Az 1998. január 1. előtt kiadott tartózkodási engedélyek továbbra is érvényesek a feltüntetett időpontig, melyek közül néhányat határozatlan időtartamra állítottak ki:

„Wiedereinreise – Sichtvermerk” oder „Einreise – Sichtvermerk”; wurden bis 31.12.1992 von Inlandsbehörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt;

(Az osztrák hatóságok által 1992.12.31-ig kiadott visszautazási és beutazási vízumok, a képviselő hatóságok bélyegzője formájában);

„Gewöhnlicher Sichtvermerk”; wurde vom 1.1.1993 bis 31.12.1997 in Form einer Vignette – ab 1.9.1996 entsprechend der VO[EG] 1683/95 – ausgestellt; (Rendes vízum: bélyeg formájában 1993. január 1. és 1997. december 31. között kiadott vízum – 1996. szeptember 1-től az 1683/95 EU rendelettel összhangban)

„Aufenthaltsbewilligung”; wurde vom 1.1.1993 bis 31.12.1997 in Form einer speziellen Vignette ausgestellt.

(Tartózkodási engedély: különleges bélyeg formájában 1993. január 1. és 1997. december 31. között kiadott engedély)

Konventionsreisepaß ausgestellt ab 1.1.1993

(1993. január 1. óta kiállított úti okmány)

Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(A Külügyminisztérium által kiváltságokkal és mentességgel rendelkezők számára kiállított, piros, sárga és kék színű fényképes személyazonosító igazolvány)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministrium für auswärtige Angelegenheiten

(A Külügyminisztérium által kiváltságokkal és mentességgel rendelkezők számára kiállított, piros, sárga, kék, zöldesbarna, szürke és narancssárga színű fényképes személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevők listája

Az alábbiak nem érvényesek tartózkodási engedélyként, ezért birtokosukat nem jogosítják az Ausztriába történő vízum nélküli beutazásra:

Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremdengesetz 1997

(Külföldiek fényképes személyazonosító igazolványa az 1997. évi idegenrendészeti törvény (85) bekezdése értelmében)

Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung

(Végrehajtás felfüggesztése és kitoloncolás felfüggesztése tartózkodási engedélyre irányuló kérelem elutasítása vagy kiutasítás után)

Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbotes, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine solche Bewilligung gekennzeichnet

(Visszautazási engedély, tartózkodási engedély iránti kérelem elutasítása ellenére, vízum formájában, jelezve, hogy ez ilyen fajta engedély)

Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997, bzw. § 7 AsylG 1991

(Ideiglenes tartózkodási engedély a menedékjogról szóló 1997. évi törvény (19) bekezdése, vagy a menedékjogról szóló 1991. évi törvény (7) bekezdése értelmében)

Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997, bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthaltes trotz abgelehntem Asylantrag

(Ideiglenes tartózkodási engedély a menedékjogról szóló 1997. évi törvény (15) bekezdése, vagy a menedékjogról szóló 1991. évi törvény (8) bekezdése értelmében, mely kivételes tartózkodást engedélyez, menedékjog iránti kérelem elutasítása ellenére)

LENGYELORSZÁG

1.

Karta pobytu (Tartózkodási igazolvány, „KP” sorozat, kiállítása 2001. július 1-től)

Tartózkodási igazolvány azon külföldiek számára, akik az alábbiakat megszerezték:

ideiglenes tartózkodási engedély,

állandó tartózkodási engedély,

menekült státusz,

eltűrt tartózkodásba történő beleegyezés.

Ez egy személyazonosító igazolvány, úti okmánnyal együtt birtokosát Lengyelország területére vízum nélküli beutazásra jogosítja.

2.

Karta stałego pobytu (Állandó tartózkodási igazolvány, „XS” sorozat, kiállítása 2001. június 30. előtt)

Állandó tartózkodási igazolvány olyan külföldiek számára, akik rendelkeznek állandó tartózkodási engedéllyel. Ez egy személyazonosító igazolvány, úti okmánnyal együtt birtokosát Lengyelország területére vízum nélküli beutazásra jogosítja. 10 évig érvényes. Az utolsó ilyen kiadású igazolvány 2011. június 29-ig érvényes.

3.

A Külügyminisztérium által kiállított különleges akkreditációs igazolványok:

Legitymacja dyplomatyczna (Diplomataigazolvány)

Akkreditált nagykövetek és a képviseletek diplomáciai személyzete számára

Legitymacja konsularna (zielona) (Konzulátusi igazolvány – zöld)

Konzuli képviseletek vezetői és konzulátusi személyzet tagjai számára

Legitymacja konsularna (żółta) (Konzulátusi igazolvány – sárga)

Tiszteletbeli konzulok számára

Legitymacja służbowa (Szolgálati igazolvány)

A képviseletek igazgatási, műszaki és szolgálati személyzetének tagjai számára

Zaświadczenie (Igazolvány)

A 3. pontban fent említettektől eltérő kategóriájú, olyan külföldiek számára adják ki, akik törvények, egyezmények vagy nemzetközi vámügy alapján jogosultak élvezni a diplomáciai és konzulátusi mentesség előnyeit

PORTUGÁLIA

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(A Külügyminisztérium által kiadott személyazonosító igazolvány)

Corpo Consular, Chefe de Missão

(Konzulátusi testületek, képviseletvezető)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(A Külügyminisztérium által kiállított személyazonosító igazolvány)

Corpo Consular, Funcionário de Missão

(Konzulátusi testületek, képviseleti tisztviselő)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(A Külügyminisztérium által kiadott személyazonosító igazolvány)

Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira

(Külföldi képviseleten dolgozó kisegítő személyzet)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(A Külügyminisztérium által kiadott személyazonosító igazolvány)

Funcionário Admnistrativo de Missão Estrangeira

(Külföldi képviseleten dolgozó adminisztratív tisztviselő)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(A Külügyminisztérium által kiadott személyazonosító igazolvány)

Corpo Diplomático, Chefe de Missão

(Diplomáciai testületek, képviseletvezető)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(A Külügyminisztérium által kiadott személyazonosító igazolvány)

Corpo Diplomático, Funcionário de Missão

(Diplomáciai testületek, képviseleti tisztviselő)

Título de Residência

(Tartózkodási engedély)

Autorização de Residência Temporária

(Ideiglenes tartózkodási engedély)

Autorizaçåo de Residência Permanente

(Állandó tartózkodási engedély)

Autorização de Residência Vitalícia

(Élethosszig érvényes tartózkodási engedély)

Cartão de Identidade de Refugiado

(Menekültek személyazonosító igazolványa)

Autorização de Residência por razões humanitárias

(Humanitárius indokokon alapuló tartózkodási engedély)

Cartão de Residência de nacional de um Estado-membro da Comunidade Europeia

(EK tagállam állampolgárainak tartózkodási engedélye)

Cartão de Residência Temporária

(Ideiglenes tartózkodási engedély)

Cartão de Residência

(Tartózkodási engedély)

Autorização de Permanência

(Engedély tartózkodásra)

SZLOVÉNIA

a)

Dovoljenje za stalno prebivanje

(Állandó tartózkodási engedély)

b)

Dovoljenje za začasno prebivanje

(Ideiglenes tartózkodási engedély)

c)

Osebna izkaznica za tujca

(Külföldiek személyazonosító igazolványa)

d)

Osebna izkaznica prosilca za azil

(Menedékjogot kérelmezők személyazonosító igazolványa)

e)

Osebna izkaznica begunca

(Menekültek személyazonosító igazolványa)

f)

Diplomatska izkaznica

(A Külügyminisztérium által kiállított diplomata-igazolvány)

g)

Službena izkaznica

(A Külügyminisztérium által kiállított hivatali igazolvány)

h)

Konzularna izkaznica

(A Külügyminisztérium által kiállított konzulátusi igazolvány)

FINNORSZÁG

Pysyvä oleskelulupa

(Állandó tartózkodási engedély) bélyeg formájában

Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(Ideiglenes tartózkodási engedély vagy ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedély), bélyeg formátumban, amely egyértelműen feltünteti a lejárat dátumát és az alábbi kódok egyike olvasható rajta:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 vagy

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4, vagy

D.1 és D.2

Oleskelulupa uppehållstillstånd

(Tartózkodási engedély), kártya formában, melyet az EU vagy az EGT tagállamainak állampolgárai és családtagjaik számára állítanak ki

Henkilökortti A, B, C és D

(Személyazonosító igazolvány)

melyet a Külügyminisztérium állít ki diplomáciai, igazgatási és műszaki személyzet, valamint családtagjaik számára

Oleskelulupa diplomaattileimaus tai olekelulupa virkaleimaus

(Tartózkodási engedély), bélyeg formában, melyet a Külügyminisztérium állít ki, és amelyen feltüntetik a „diplomáciai” (diplomaattileimaus) vagy „szolgálati” (virkaleimaus) kifejezést

Az Európai Unión belül iskolai kiránduláson részt vevők listája

SVÉDORSZÁG

Bélyeg formátumú állandó tartózkodási engedély, melyen a következők olvashatók: „Sverige Permanent uppehållstillstånd. Utan tidsbegränsning”(Svédország – Állandó tartózkodási engedély. Nincs időbeli korlátozás), és amelyet az útlevélbe illesztenek.

Bélyeg formátumú ideiglenes tartózkodási engedély, melyen a következők olvashatók: „Sverige Uppehållstillstånd”(Svédország – Tartózkodási engedély), melyet az útlevélbe illesztenek.

Az EU/EGT állampolgárai, valamint családtagjaik számára, az alábbi kategóriákban kiadott, kártya formátumú tartózkodási engedély:

munkavállalók

egyebek

szülők, akik nem EGT ország állampolgárai

A kormányhivatal (Külügyminisztérium) (regeringskansliet (UD)) által kiadott, bélyeg formátumú tartózkodási engedély olyan külföldi diplomaták, műszaki/igazgatási személyzet tagjai, szolgálati személyzet, és magánszemélyzet, valamint ezen személyek családtagjai számára, akik svédországi nagykövetségekkel vagy konzuli képviseletekkel állnak kapcsolatban.

IZLAND

Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Ideiglenes munkavállalási és tartózkodási engedély)

Dvalarleyfi með rétti til atvinnuþátttöku

(Munkavállalásra jogosító tartózkodási engedély)

Óbundið dvalarleyfi

(Állandó tartózkodási engedély)

Leyfi til vistráðningar

(Au-pair engedély)

Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns

(Diákok munkavállalási és tartózkodási engedélye)

Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Állandó munkavállalási és tartózkodási engedély)

A Külügyminisztérium által kiadott különleges tartózkodási engedélyek:

Diplómatískt Persónuskilríki

(Diplomata személyazonosító igazolvány)

Persónuskilríki

(Személyazonosító igazolvány)

Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000

(Az Egyesült Államok hadseregének civil vagy katonai személyzete, valamint eltartottjaik számára, a 110/1951 és a 82/2000 törvénnyel összhangban kiadott ideiglenes tartózkodási engedély

Takmarkað dvalarleyfi

(Ideiglenes tartózkodási engedély)

NORVÉGIA

Oppholdstillatelse

(Tartózkodási engedély)

Arbeidstillatelse

(Munkavállalási engedély)

Bosettingstillatelse

(Letelepedési engedély/Állandó munkavállalási és tartózkodási engedély)

A 2000. március 25. előtt kiadott tartózkodási engedélyek a birtokos úti okmányaiban található bélyegzőkkel (nem bélyegek) különböztethetők meg. Vízumkötelezettség alá tartozó külföldi állampolgárok esetében ezekhez a bélyegzőket egy norvég vízumbélyeg kíséri a tartózkodási engedély érvényességi időtartamára. A Schengeni Egyezmény 2001. március 25-i hatályba lépése után kiadott tartózkodási engedélyeken bélyeg van. Amennyiben a külföldi állampolgár úti okmányában régi bélyegző van, az addig érvényes marad, amíg a norvég hatóságoknak ki kell cserélniük a bélyegzőket a tartózkodási engedélybe illesztendő új bélyegekkel.

A fent említett engedélyek úti okmányként nem érvényesek. Abban az esetben, ha a külföldi állampolgárnak úti okmányra van szüksége, az alábbi okmányok egyike használható a munkavállalási, tartózkodási vagy letelepedési engedély helyettesítésére:

Menekültek úti okmánya („Reisebevis” – kék)

Bevándorlók útlevele („Utlendingspass” – zöld).

Ezen úti okmányok birtokosai számára garantált a Norvégiába történő visszautazás, amíg az okmány érvényes.

EGT igazolvány

EGT állampolgárok és harmadik országbeli állampolgárságú családtagjaik számára adják ki. Ezek a kártyák minden esetben lamináltak.

Identitetskort for diplomater

(Diplomaták személyazonosító igazolványa – piros)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Igazgatási személyzet személyazonosító igazolványa – barna)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Igazgatási és műszaki személyzet személyazonosító igazolványa – kék)

Identitetskort for utsendte konsuler

(Konzulok személyazonosító igazolványa – zöld)

Tartózkodási/vízumbélyeg

Vízumkötelezettség alá tartozó, diplomata-, szolgálati és hivatali útlevéllel rendelkezők, valamint nemzeti útlevéllel rendelkező külképviseleti személyzet számára adják ki


(1)  Az okmány kiadása 2003.7.1-jén megszűnt.

(2)  Ez az okmány lejárati időpontjáig érvényes. Kiadása 2001.6.2-án megszűnt.

(3)  A tervek szerint ezt a fajta tartózkodási engedélyt felváltja az 1030/2002 tanácsi rendeletben előírt „önálló” okmány. A változtatást követően erről a tagállamok haladéktalanul értesíést kapnak.

(4)  Ugyanaz

(5)  Ugyanaz

(6)  Ugyanaz


5. MELLÉKLET

RESTREINT UE

 


6. MELLÉKLET

Kivételes esetekben és ideiglenes jelleggel egységes vízumok kiadására jogosult tiszteletbeli konzulok listája

Az miniszterek és államtitkárok 1992. december 15-i ülésén hozott határozattal összhangban minden schengeni állam elfogadta, hogy a következő tiszteletbeli konzul legyen jogosult egységes vízumok kiadására az alább meghatározott időtartamra.

[nincs bejegyzés]


7. MELLÉKLET

A nemzeti hatóságok által a határátlépésre évente meghatározott referenciaösszegek

BELGIUM

A belga jog általános rendelkezéseket határoz meg a megfelelő megélhetési eszközök ellenőrzésére, anélkül, hogy bármilyen kötelező szabályt határozna meg.

A közigazgatási gyakorlat a következő:

—   Magánszemélynél tartózkodó külföldiek

Az anyagi fedezetet garancialevéllel lehet igazolni, amelyet a külföldit Belgiumban elszállásoló személy ír alá, és amelyet a lakóhelye szerinti önkormányzat közigazgatása hitelesít.

A felelősségvállalási nyilatkozat a külföldi személy tartózkodási, egészségügyi ellátási, szállás-, és hazatelepülési költségeinek fedezésére vonatkozik, arra az esetre, ha a külföldi személy nem tud fizetni, annak érdekében, hogy e költségeket ne a közjogi hatóságoknak kelljen állnia. A nyilatkozatot olyan személynek kell aláírnia, aki fizetőképes, és ha ez a személy külföldi, rendelkeznie kell tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel.

Szükség esetén a külföldi személyt arra is kérhetik, hogy igazolja személyes forrásait.

Amennyiben egyáltalán nincs pénzügyi hitelképessége, a tervezett tartózkodás minden napjára körülbelül 38 euróval kell rendelkeznie.

—   Szállodában tartózkodó külföldiek

Amennyiben a külföldi személy nem tud semmilyen hitelképességet igazolni, a tervezett tartózkodás minden napjára körülbelül 50 euróval kell rendelkeznie.

A legtöbb esetben a szóban forgó személynek olyan menetjegyet (repülőjegyet) is be kell mutatnia, amely lehetővé teszi számára a származási vagy a lakóhely szerinti országba történő visszautazást.

CSEH KÖZTÁRSASÁG

A referenciaösszegeket a külföldiek Cseh Köztársaság területén történő tartózkodásáról szóló 326/1999 Sb. törvény, és néhány törvény módosítása határozza meg.

A külföldiek Cseh Köztársaság területén történő tartózkodásáról szóló törvény 5. szakasza szerint a rendőrség kérésére a külföldi személy köteles bemutatni a területen való tartózkodása céljából rendelkezésére álló pénzeszközöket igazoló okmányt (13. szakasz), vagy egy, a rendőrség hitelesítésének napjától számított 90 napnál nem régebbi hiteles meghívólevelet (15. és 180. szakasz),

A 13. szakasz a következőket írja elő:

„A területen való tartózkodást fedező pénzeszközök

(1)

Amennyiben az alábbiakban másként nem rendelkeznek, a következőket kell bemutatni a Cseh Köztársaság területén való tartózkodáshoz szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásának igazolására:

legalább a következő összegek:

a külön törvényi rendeletben a létfenntartáshoz és egyéb alapvető személyes szükségletek fedezéséhez előírt létfenntartási minimum (a továbbiakban: a személyes szükségletek létfenntartási minimuma) 0,5-szerese a tartózkodás minden napjára, ha a tartózkodás teljes időtartama nem haladja meg a 30 napot,

a személyes szükségletek létfenntartási minimumának 15-szöröse, ha a Cseh Köztársaság területén való tartózkodás időtartama meghaladja a 30 napot, ugyanakkor ez az összeg a létfenntartási minimum kétszeresére növelendő a területen történő tervezett tartózkodás minden teljes hónapjára,

a személyes szükségletek létfenntartási minimumának 50-szerese abban az esetben, ha a tartózkodás célja üzleti tevékenység, melynek teljes időtartama meghaladja a 90 napot, vagy

egy olyan dokumentum, amely igazolja a külföldi személynek a Cseh Köztársaság területén történő tartózkodásával kapcsolatos szolgáltatások kifizetését, vagy egy olyan dokumentum, amely igazolja, hogy ezen szolgáltatásokban ingyenesen részesül.

(2)

Az 1. alpontban említett pénzeszközök helyett a következők használhatók a Cseh Köztársaság területén történő tartózkodáshoz szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásának igazolására:

(a)

a külföldi személy nevére szóló bankszámla kivonat, mely igazolja, hogy a külföldi személy a Cseh Köztársaság területén történő tartózkodása során az 1. alpontban említett összegben a pénzeszközöket szabadon használhatja; vagy

(b)

egyéb dokumentum, amely igazolja, hogy a pénzeszközök rendelkezésre állnak, úgymint egy érvényes, nemzetközileg elismert hitelkártya.

(3)

A Cseh Köztársaság területén tanulmányokat folytató külföldi a tartózkodásához szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásáról benyújthat állami hatóság vagy jogalany által kiadott kötelezettségvállalási nyilatkozatot, amellyel a külföldi személy tartózkodásának költségeit fedezik a személyes szükségletek létfenntartási minimumának megfelelő pénzeszközök biztosításával a tervezett tartózkodás 1 hónapjára, vagy benyújthat egy olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy a tanulmányaival kapcsolatos minden költséget a fogadó szervezet (iskola) vállalja. Amennyiben a vállalásban említett összeg nem éri el ezt az összeget, a külföldi személynek olyan dokumentumot kell benyújtania, amely igazolja, hogy tervezett tartózkodása időtartamára rendelkezik azzal a pénzeszközzel, ami a személyes szükségletek létfenntartási minimuma és a kötelezettségvállalásban szereplő összeg közötti különbözettel egyenlő, ami azonban nem több mint a személyes szükségletek létfenntartási minimumának 6-szorosa. A tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezet biztosításáról szóló dokumentumot helyettesítheti olyan nemzetközi szerződés értelmében történő ösztöndíj kiutalásáról szóló határozat vagy egyezmény, mely szerződés a Cseh Köztársaságot kötelezi.

(4)

A 18. életévét be nem töltött külföldi köteles az 1. alpont szerinti, a tartózkodáshoz szükséges pénzeszközök felének megfelelő összeg rendelkezésre állását igazolni.”

továbbá, a 15. szakasz a következőket írja elő:

„Meghívás

A meghívásban a külföldit meghívó személy vállalja az alábbi költségek fedezését:

(a)

a külföldi személy létfenntartáshoz kapcsolódó költségek a Cseh Köztársaság területén történő tartózkodása idején, amíg a területet el nem hagyja;

(b)

a külföldi személy szálláshoz kapcsolódó költségek a Cseh Köztársaság területén történő tartózkodása idején, amíg a területet el nem hagyja;

(c)

a külföldi személy egészségügyi ellátásával kapcsolatos költségek a Cseh Köztársaság területén történő tartózkodása idején, amíg a területet el nem hagyja, valamint a külföldi személy szállítása betegség esetén, vagy a földi maradványok szállítása halál esetén;

(d)

a rendőrség költségei a külföldi személynek a Cseh Köztársaság területén történő tartózkodásával és közigazgatási kiutasítás esetén a terület elhagyásával kapcsolatban.”

DÁNIA

A dán idegenrendészeti törvény értelmében a dán területre beutazó külföldieknek rendelkezniük kell a létfenntartáshoz és a visszautazáshoz szükséges megfelelő fedezettel.

Minden esetben a határellenőrző szolgálatok feladata eldönteni a belépési helyen, hogy ez teljesül-e, úgy, hogy a külföldi személy gazdasági helyzetét meghatározott módon értékelik, figyelembe véve a szállásra és a visszautazásra vonatkozó lehetőségeiről szóló adatokat.

Annak megítélése céljából, hogy egy külföldi rendelkezik-e a megfelelő fedezettel, az igazgatási szervek a megfelelő megélhetési eszközök mértékét alapvetően 350 dán korona/24 óra összegben határozták meg. Ez az az összeg, amellyel a külföldi személynek rendelkeznie kell.

A külföldinek azt is tudnia kell igazolni, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik a visszautazáshoz, például egy retúrjegy bemutatásával.

NÉMETORSZÁG

A külföldiek tartózkodásáról szóló, 2004. július 30-i törvény 15. cikkének (2) bekezdése értelmében a külföldi személy beutazását a határon meg lehet tiltani, ha az illető nem teljesíti a Schengeni Egyezmény 5. cikke szerint a tagállamok területére való beutazási feltételeket. Ez abban az esetben fordul elő, ha a külföldi nem rendelkezik a tartózkodásához szükséges anyagi fedezettel, vagy nem képes arra jogszerűen szert tenni, beleértve visszautazásának költségeit is a származási vagy harmadik országba, amelybe történő visszatérésre jogosító tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Kötelező napi referenciaösszegeket nem határoztak meg. A határellenőrző tisztviselők helyette valamennyi esetet külön megvizsgálnak. Figyelembe kell venni a külföldi személyes körülményeit mint például az utazás jellegét és célját, a tartózkodás időtartamát, azt, hogy rokonoknál vagy barátoknál száll-e meg, valamint a megélhetési költségeket.

Amennyiben a harmadik országbeli állampolgár nem képes ilyen körülményeket igazolni vagy legalább hitelt érdemlően nyilatkozni róluk, napi 45 euróval kell rendelkeznie. Szükséges továbbá annak biztosítása, hogy a harmadik országbeli állampolgár képes a vissza- vagy továbbutazásra. Ezt például továbbutazásra jogosító vagy retúrjegy igazolhatja.

Az anyagi fedezet igazolására szolgálhat készpénz, hitelkártya és csekk is, továbbá lehet még:

a Német Szövetségi Köztársaságban működési engedéllyel rendelkező hitelintézettől származó jogi garancia,

garancialevél a vendéglátótól,

távirati pénzutalvány,

a tartózkodásért felelős bevándorlási hivatalnál a vendéglátó vagy harmadik fél által letétbe helyezett garancia,

támogatói nyilatkozat.

Amennyiben kételyek merülnek fel a külföldi nem készpénzes likviditására vonatkozóan, az ügyet a beutazás előtt ki kell vizsgálni.

ÉSZTORSZÁG

Az észt jog értelmében az Észtországba meghívólevél nélkül érkező külföldiek a határőr kérésére kötelesek az országba történő beutazáskor a tartózkodásuk és az Észtországból való távozásuk költségeinek fedezetéül szolgáló elegendő pénzeszközt igazolni. Az elegendő pénzeszköz az engedélyezett napok mindegyikére a köztársaság kormánya által meghatározott havi minimálbér 0,2-szerese.

Egyéb esetekben a meghívó személy vállalja a külföldi észtországi tartózkodásának és az onnan való távozásának költségeit.

GÖRÖGORSZÁG

Az 1992. január 11-i, 3011/2/1. sz. miniszteri rendelet meghatározza az anyagi fedezet összegét, mellyel a külföldi állampolgároknak – az Európai Közösség tagállamainak állampolgárai kivételével – rendelkezniük kell, ha görög területre kívánnak beutazni.

A fent említett miniszteri rendelet értelmében a külföldi valuta összege, amely a nem közösségi tagállamok állampolgára számára lehetővé teszi a Görögországba történő beutazást, naponként és fejenként 20 eurónak megfelelő, és legalább összesen 100 euró összegű külföldi valuta.

A napi szükséges külföldi valuta összege 50 %-kal csökken a külföldi kiskorú családtagjainak esetében.

Olyan nem közösségi országok állampolgárai, mely országok a görög állampolgároktól megkövetelik a valuta átváltását a határon, ugyanezen kötelezettség alá tartoznak, a viszonosság elve alapján.

SPANYOLORSZÁG

A külföldieknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a szükséges megélhetési eszközökkel. A minimális összegek a következők:

(a)

spanyolországi tartózkodás költsége: 30 euró, vagy annak megfelelő összeg külföldi valutában, szorozva a tervezett spanyolországi tartózkodás napjainak számával és a szóban forgó személlyel utazó családtagok számával. A tervezett tartózkodás időtartamától függetlenül, fejenként legalább 300 euró összeget kell igazolni.

(b)

a származási országba való visszautazás, illetve harmadik államokon keresztül történő átutazás költsége: nem átruházható és rögzített időpontra szóló menetjegy vagy menetjegyek, a kívánt utazási eszközre, a tulajdonos nevének feltüntetésével.

A külföldieknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a fenti megélhetési eszközökkel, készpénz esetében annak bemutatásával, vagy hiteles csekk, utazási csekk, elismervény, hitellevél, vagy ezen eszközök meglétét igazoló banki igazolás bemutatásával. Ezen dokumentumok hiányában bármilyen, a spanyol határrendészeti hatóságok által elismert igazoló dokumentum bemutatható.

FRANCIAORSZÁG

A megfelelő megélhetési eszközök referenciaösszege, amely egy külföldi tartózkodásának tervezett időtartamához vagy egy harmadik államban levő úti célhoz a Franciaországon történő átutazáshoz szükséges, egyenlő a franciaországi garantált minimálbér (SMIC) összegével, melyet a folyó év január 1-én meghatározott ráta alapján napokra lebontva számolnak ki.

Ezt az összeget rendszeresen újraértékelik a francia megélhetési költségindex alapján:

automatikusan, amikor a kiskereskedelmi árindex több mint 2 %-ra növekszik,

kormányrendelettel – a kollektív tárgyalások nemzeti bizottságával folytatott konzultációt követően – a kiskereskedelmi árindexnél nagyobb mértékű emelés engedélyezéséhez.

2003. július 1-én az SMIC (minimálbér) napi összege 50,40 euró.

A szállásadás igazolásával („attestation d'accueil”) rendelkező személyeknek a franciaországi tartózkodás céljára rendelkezniük kell egy minimális, az SMIC felével egyenlő pénzösszeggel. Ez az összeg tehát 25,20 euró/nap.

OLASZORSZÁG

Az 1998. július 28-i, 286. sz. „Külföldiek bevándorlását és jogállását szabályozó rendelkezések egységes szövegtervezete” 4. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy Olaszország a különleges nemzetközi egyezményekhez kapcsolódóan vállalt kötelezettségekkel összhangban, megengedi a területére történő beutazást azon külföldieknek, akik igazolni tudják, hogy tartózkodásuk célját és feltételeit bizonyító megfelelő okmányokkal, valamint tartózkodásuk időtartamára és a származási országba történő visszautazáshoz – a munkavégzés céljából kiadott tartózkodási engedélyek kivételével – megfelelő megélhetési eszközökkel rendelkeznek. A megélhetési eszközöket a belügyminiszter által kiadott vonatkozó irányelv határozza meg. Azok a külföldiek, akik ezeknek a követelményeknek nem felelnek meg, vagy akiket az állam, vagy azon államok nemzetbiztonságára vagy közrendjére nézve veszélyesnek tartanak, mely államokkal Olaszország a belső határellenőrzésre és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyezményeket írt alá, ezen egyezményekben meghatározott korlátozások és eltérések értelmében nem utazhatnak be Olaszországba.

A 2000. március 1-én kiadott, „A külföldiek nemzeti területre történő belépésére és ott tartózkodására vonatkozó anyagi fedezet meghatározása” című, szóban forgó irányelv előírja a következőket:

az anyagi fedezet rendelkezésre állása igazolható valuta vagy egyenértékű idegen váltó, vagy banki garanciák, vagy fizetést garantáló biztosítások bemutatásával, olyan dokumentumokkal, melyek igazolják az előre kifizetett szolgáltatásokat, vagy olyan dokumentumokkal, melyek igazolják a bevételi források rendelkezésre állását a nemzeti területen;

az irányelvben meghatározott pénzösszegeket évente felül kell vizsgálni, az ISTAT által az élelmiszerek, italok, szállítási és szállásadási szolgáltatások általános fogyasztói árindexe alapján kiszámolt és megadott átlagos évi változóra vonatkozó paraméterek alkalmazását követően;

a külföldinek jeleznie kell, hogy olasz területen megfelelő szállással rendelkezik, és birtokában van a hazatelepüléshez szükséges összeg; retúrjegyet is bemutathat;

a turizmus céljából történő vízumkiadáshoz és Olaszország területére történő beutazáshoz szükséges személyenkénti minimális anyagi fedezetek az alábbi „A” táblázat szerint kerülnek meghatározásra.

„A” Táblázat

Turizmus céljából olasz területre történő beutazáshoz szükséges anyagi fedezetet meghatározó táblázat

Az utazás időtartama

Az utazáson részt vevő személyek száma

Egy résztvevő

Kettő vagy több résztvevő

euro

euro

1 – 5 nap

teljes fix összeg

269,60

212,81

6 – 10 nap

napi összeg fejenként

44,93

26,33

11 – 20 nap

fix összeg

51,64

25,82

+

napi összeg fejenként

36,67

22,21

20 nap felett

fix összeg

206,58

118,79

+

napi összeg fejenként

27,89

17,04

CIPRUS

Az Idegenrendészeti és bevándorlási rendeletek (a 9(2)(B) rendelet) értelmében a külföldieknek a köztársaságban való ideiglenes tartózkodás céljából történő beutazása a határokon dolgozó bevándorlási tisztviselő mérlegelési jogkörének függvénye, amelyet a belügyminiszter általános vagy különleges utasításai vagy a fent említett rendeletek előírásai szerint gyakorolnak. A határokon dolgozó bevándorlási tisztviselők a beutazásról eseti alapon döntenek, figyelembe véve a tartózkodás célját és időtartamát, az esetleges szállodai szobafoglalásokat, vagy az általában Cipruson lakó személyek vendéglátását.

LETTORSZÁG

A miniszteri kabinet 2002. március 19-i 124. sz. rendeletével módosított 1999. április 6-i 131. sz. miniszteri kabinet rendelet 81. cikke előírja, hogy az állami határőrség tisztviselőjének kérésére a külföldi vagy hontalan a fenti rendeletek 67.2.2. és 67.2.8. albekezdéseiben említett dokumentumokat köteles bemutatni:

„67.2.2.

a Lett Köztársaság szabályozó rendeletei szerint visszaigazolt üdülőhelyi vagy utazási irodai utalvány, vagy a Nemzetközi Idegenforgalmi Szövetség (AIT) által kiadott, különleges minta alapján készült turistaigazolvány;

67.2.8.

egyszeri beutazásra jogosító vízum esetében:

67.2.8.1.

utazási csekk konvertibilis valutában, vagy készpénz lett latban, vagy napi 60 lett latnak megfelelő konvertibilis valutában; ha a személy bemutatja a tartózkodása teljes időtartamára szóló, hiteles szálláshely előre történő kifizetését igazoló dokumentumokat – utazási csekk konvertibilis valutában, vagy készpénz lett latban, vagy napi 25 lett latnak megfelelő konvertibilis valutában;

67.2.8.2.

hiteles szálláshely lefoglalását igazoló dokumentum;

67.2.8.3.

retúrjegy rögzített dátumokkal.”

A bevándorlási törvény szerint ahhoz, hogy egy külföldi a Lett Köztársaság területére beutazhasson és ott tartózkodhasson, igazolnia kell, hogy rendelkezik a szükséges megélhetési eszközökkel.

Az alábbi összegek szükségesek:

az előírt napi összeg 10 lett lat, ha a meghívó a külföldinek szállást biztosít, és a szálláshoz nincs szükség további forrásokra;

ha a külföldi szállodai szobát foglalt, a megélhetési eszközök a szállodai ár alapján kerülnek kiszámításra, figyelembe véve, hogy a napi fedezet és a szállodai díj összege legalább 20 lett lat naponta.

Abban az esetben, ha az elektronikus információs rendszer – meghívási adatbázis – olyan információt tartalmaz, hogy a meghívó fedezi a külföldinek a Lett Köztársaságba történő beutazásához és ott tartózkodásához kapcsolódó költségeit, a vízumot kérelmező külföldieknek nem kell bemutatniuk a Lett Köztársaságba történő beutazáshoz és ott tartózkodáshoz szükséges megélhetési eszközöket igazoló dokumentumokat.

LITVÁNIA

A külföldiek jogállásáról szóló törvény értelmében a Litván Köztársaság területére beutazó külföldinek szükség esetén igazolnia kell, hogy rendelkezik megfelelő megélhetési eszközökkel, vagy ezen eszközök forrásával a Litván Köztársaságban való tartózkodásához, hazájába történő visszautazáshoz, illetve egy olyan országba történő továbbutazáshoz, melybe jogosult beutazni.

Annak meghatározása céljából, hogy a külföldi rendelkezik-e megfelelő megélhetési eszközökkel, a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium meghatározta azt a 24 órára szükséges megfelelő anyagi fedezetet, amellyel a külföldinek rendelkeznie kell:

1)

40 litas, a Litván Köztársaság területére olyan vízummal belépő külföldi esetén, amely vízumot csak akkor adják ki, ha bemutatják egy litván természetes vagy jogi személy meghívását;

2)

140 litas, a Litván Köztársaság területére olyan vízummal belépő külföldi esetén, amely vízumhoz nem szükséges litván természetes vagy jogi személy meghívása;

3)

15 litas, a Litván Köztársaság területén ideiglenes tartózkodási engedély megszerzésére jogosult külföldi és minden családtagja esetében;

4)

40 litas, a Litván Köztársaság területén ideiglenes tartózkodási engedély megszerzésére jogosult külföldiek esetében, ha az előírt módon bejegyeztetnek egy külföldi tőkealapú céget, legalább 250.000 litas engedélyezett alaptőkével vagy részvényértékkel; ha a Litván Köztársaságba azért érkeznek, hogy tudományos kutatást végezzenek, vagy felsőoktatási, kutatási vagy oktatási intézményben oktatói állást vállaljanak; ha számukra a Litván Köztársaságban munkavállalási engedélyt adtak ki;

5)

20 litas, a Litván Köztársaság területén ideiglenes tartózkodási engedély megszerzésére jogosult külföldiek esetében, ha a Litván Köztársaságban egy oktatási intézménybe, vagy képzésre beiratkoztak; ha diákok, akik a Litván Köztársaságba egy éves időtartamra érkeznek, tanulmányi útra, vagy állami (nem kormányzati) szervezetek által irányított nemzetközi mobilitási programban történő munkavégzésre.

A szükséges megélhetési eszközök összege 50 %-kal csökkentett a külföldi 18 éven aluli gyermekei és örökbefogadott gyermekei esetében.

LUXEMBURG

A luxemburgi jog nem határoz meg semmiféle referenciaösszeget a határrendészet számára. Az ellenőrzést végző tisztviselő eseti alapon dönt arról, hogy a határra érkező külföldi rendelkezik-e a megfelelő megélhetési eszközökkel. Ebben a tekintetben a tisztviselő különösen figyelembe veszi a tartózkodás célját és a szállás típusát.

MAGYARORSZÁG

A referenciaösszeget az idegenrendészetről szóló jogszabály határozza meg: a belügyminiszter 25/2001. sz. (XI. 21.) rendelete értelmében jelenleg legalább 1000 forint szükséges minden beutazáshoz.

Az idegenrendészeti törvény (a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. Törvény) 5. cikke értelmében a beutazáshoz és a tartózkodáshoz szükséges megélhetési eszközöket az alábbiak bemutatásával lehet igazolni:

magyar valuta vagy külföldi valuta, vagy nem készpénzes fizetőeszköz (pl. csekk, hitelkártya, stb.),

magyar állampolgár, tartózkodási engedéllyel vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi, vagy jogalany által kiadott érvényes meghívólevél, ha a külföldit meghívó személy nyilatkozik, hogy a szállás, az ellátás, az egészségügyi ellátás és a visszautazás (hazatelepülés) költségeit fedezi. Az idegenrendészeti hatóság hivatalos jóváhagyását csatolni kell a meghívólevélhez,

utazási iroda révén előre lefoglalt és kifizetett szállás és ellátás igazolása (utalvány),